NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL"

Transkrypt

1 ZAPYTA NIE O F ERTO W E NR 2/ O WES / H/ W RAMACH ZASADY KONK URENC YJNO Ś CI NA ORGANIZACJĘ 2-DNIOWEGO SZKOLENIA W RAMACH PROJEKTU PT.: OŚRODEK WSPIERANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W SUBREGIONIE SIEDLECKIM I. ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku Krzesk Królowa Niwa 45, Krzesk NIP: KRS: Tel.: II. NAZWA PROJEKTU REALIZOWANEGO W RAMACH PO KL Projekt Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej. Poddziałanie Wsparcie ekonomii społecznej. III. OPIS PRZEDMIOTU ORAZ ZAKRES I TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA 1) Przedmiotem niniejszego zamówienia jest organizacja 2-dniowego szkolenia, która obejmuje wynajem sali szkoleniowej, zamówienie usług cateringowych oraz noclegów dla uczestników szkolenia organizowanego w ramach projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim w terminie wymienionym poniżej. 2) Organizacja szkolenia ma spełniać poniższe parametry: 1. Lokalizacja i termin: powiat siedlecki, ale w odległości nie dalszej niż 100 km od miasta Siedlce, roku, 2. Czas trwania szkolenia: 16 godzin szkoleniowych (2 dni w godzinach , godziny mogą ulec zmianie o czym wykonawca zostanie powiadomiony odpowiednio wcześniej), 3. Liczba uczestników: 15 uczestników + 2 trenerów (15 to liczba minimalna, uczestników może być więcej), 4. Usługa musi być zrealizowana przez obiekt szkoleniowo-hotelarski /wypoczynkowoszkoleniowy gwarantujący przeprowadzenie w nim wszystkich elementów zamówienia, 5. Catering: 4 przerwy kawowe (kawa, herbata, ciastka/ciasto, woda mineralna(gazowana i niegazowana), soki, cukier, mleko do kawy, owoce), 2 przerwy obiadowe (obiad dwudaniowy z napojem oraz deserem), 1 kolacja oraz 1 śniadanie dla osób nocujących w hotelu. 6. Wyposażenie Sali szkoleniowej: krzesła dla uczestników, ekran, nagłośnienie sali, rzutnik multimedialny, tablica flipczart, aranżacja sali 7. Warunki jakie powinna spełniać sala:

2 odpowiednie oświetlenie: dostęp światła dziennego oraz całodobowego oświetlenia umożliwiającego swobodne i bezpieczne dla wzroku czytanie, a zarazem możliwość zaciemnienia sali podczas prezentacji multimedialnej lub filmów, krzesła: z oparciami o wysokości przystosowanej do wzrostu dorosłego człowieka. Jeżeli w sali mieszczą się jedynie krzesła, bez stolików, powinny mieć oparcia pod łokcie oraz podkładki do notowania, możliwość zorganizowania stanowisk pracy w podgrupach: co najmniej 4 oddzielne stoliki o wysokości umożliwiającej wygodne pisanie i czytanie, z możliwością rozstawienia ich w odległości co najmniej 2 m od siebie, łatwy dostęp do źródła prądu ( gniazdka + przedłużacz), ekran lub przynajmmniej jedna biała ściana (lub bardzo jasna), na której można wyświetlać obraz z rzutnika, miejsce na catering, dostęp do toalety (bliski, najlepiej na tym samym piętrze), możliwość swobodnego wietrzenia sali, ogrzewanie sali z możliwością regulacji temperatury, odpowiednia odległość od źródeł hałasu lub wyciszenie sali, zapewnione warunki dyskrecji (sala zamknięta, bez możliwości przechodzenia przez nią lub przebywania osób nie biorących udziału w szkoleniu), miejsce na przechowywanie odzieży wierzchniej i/lub bagażu, dostępność miejsc parkingowych dla trenerów, obsługi szkoleniowej oraz uczestników szkoleń. 8. Przygotowanie i dostarczenie usługi cateringowej dla uczestników szkolenia oraz trenerów. Usługa cateringowa obejmuje 4 przerwy kawowe oraz 2 przerwy obiadowe i będzie dostarczana w godzinach trwania szkolenia, ustalonych przez Zamawiającego. Kryteria jakie powinna spełniać usługa cateringowa: przerwy kawowe będą się składały z: kawy, herbaty, wody mineralnej (gazowanej i niegazowanej), ciasta/ciastek, soków, cukru, mleka do kawy, owoców dostępnych bez ograniczeń w trakcie realizacji szkoleń, obiad będzie składał się z dwóch dań: zupa + II danie + napoje+ deser, wszystkie posiłki będą uwzględniały również potrawy postne, Wykonawca usługi zapewni obsługę, rozstawienie i bieżącą wymianę naczyń oraz dbałość o estetykę miejsca podawania wyżywienia. 9. Zakwaterowanie dla uczestników szkolenia w okresie od r. Warunki jakie powinny spełniać pokoje: pokoje jednoosobowe dla trenerów, pokoje dwuosobowe lub trzyosobowe z pojedynczymi łóżkami dla uczestników szkolenia, pokoje powinny być wyposażone w łazienkę. Nie dopuszcza się zakwaterowania jakiegokolwiek z uczestników w innym (współpracującym) ośrodku szkoleniowo-hotelarskim / wypoczynkowo-szkoleniowym.

3 10.Zapewnienie wyżywienia dla uczestników szkolenia korzystających z noclegów w okresie od r. Wyżywienie obejmuje śniadanie i kolację, usługa będzie udostępniona w ustalonych przez Zamawiającego godzinach. Kryteria jakie powinna spełniać usługa cateringowa dla osób nocujących: usługa będzie realizowana dla uczestników korzystających z noclegów, śniadanie oraz kolacja będą podawane w formie szwedzkiego stołu, będzie zawierała minimum dwa dania ciepłe do wyboru, przekąski zimne, pieczywo jasne i ciemne, napoje gorące, soki, owoce, warzywa, Wykonawca usługi zapewni obsługę oraz dbałość o estetykę miejsca podawania wyżywienia. 3. Warunki płatności- płatność przelewowa, po zrealizowaniu zamówienia. W wyjątkowych sytuacjach istnieje możliwość wystawienia faktur zaliczkowych, jednakże Zamawiający zastrzega sobie możliwość odmówienia zaliczkowania, szczególnie w sytuacjach od niego niezależnych. 4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Hotelarskie usługi noclegowe Usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji Usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków Inne usługi hotelarskie Usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych 5. Z wybranym Wykonawcą zostanie podpisana umowa wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Zapytania Ofertowego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia drobnych zmian do wzoru umowy, które nie będą dotyczyć warunków realizacji zamówienia określonych w zapytaniu ofertowym. 6. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia wysokiego poziomu świadczenia usług oraz warunków zgodnych z przepisami BHP w trakcie trwania szkoleń. IV. WYMAGANIA I WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń, przy czym złożenie oferty jest uważane za akceptację treści zapytania, 2. Posiadają obiekty, w których zgodnie z przepisami prawa mogą być świadczone usługi hotelarskie i prowadzą działalność gospodarczą w zakresie objętym niniejszym zamówieniem, 3. Wypełnią i złożą w terminie ofertę Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego. 4. Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym lub z osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub z osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej, posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji, pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika

4 pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Oferta powinna zawierać: Nazwę i adres oferenta Cenę jednostkową brutto za jeden dzień wynajmu sali szkoleniowej Cenę jednostkową brutto usługi noclegowej oraz usługi cateringowej w przeliczeniu na jedną osobę przy planowanej średniej ilości osób (z wyszczególnieniem co wchodzi w skład usługi) Przykładowe menu oferowane w usłudze noclegowej (śniadanie i kolacja) Przykładowe menu oferowane w usłudze cateringowej (obiad) Termin ważności oferty V. KRYTERIA WYBORU WYKONAWCY 1) Zgodność zakresu oferowanej usługi z opisem przedmiotu zamówienia, zgodność złożonej oferty z opisem zawartości warunek formalny. Niespełnienie przez Wykonawcę tych warunków powoduje odrzucenie złożonej oferty. 2) Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o kryterium ceny brutto według następujących obliczeń: Cena brutto wynajęcia sali wraz z ceną brutto za usługę cateringową i noclegową. 3) Kryteria wyboru: 1. Cena 80 pkt. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną liczbę punktów w ramach kryterium. Zastosowany wzór do obliczenia punktowego: cena najniższa ocena oferty = x 80 pkt. cena badana gdzie: cena najniższa najniższa wartość brutto spośród ofert nieodrzuconych, cena badana wartość brutto oferty badanej. 2. Dostępność miejsc parkingowych - 10 pkt. Zagwarantowanie miejsc parkingowych dla uczestników szkolenia, trenerów oraz obsługi szkolenia. 3. Lokalizacja - 10 pkt. Dogodna lokalizacja, z możliwością dojazdu środkami komunikacji miejskiej lub zapewnienie dowozu z przystanku komunikacji miejskiej. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji przedstawionych w ofercie informacji. VI. TERMIN, MIEJSCE ORAZ SPOSÓB SKŁADANIA OFERTY 1) Oferty należy złożyć w zamkniętej kopercie w biurze projektu w Siedlcach, ul. Chopina 10, Siedlce w terminie do dnia 16 marca 2015 r. do godz. 16:00 z dopiskiem: Oferta na

5 organizację 2-dniowego szkolenia w ramach projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim Uwaga: decyduje data wpływu! Oferty, które wpłyną po wyznaczonym terminie składania ofert nie będą rozpatrywane. 2) Oferent powinien sporządzić ofertę w języku polskim na formularzu ofertowym - Załącznik nr 1. 3) Termin związania ofertą: 30 dni od terminu składania ofert. 4) Oferta musi być podpisana przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. 5) Złożona oferta musi uwzględniać wszystkie zobowiązania, obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia. Cena ta będzie obowiązującą przez cały okres ważności oferty. 6) W razie złożenia więcej niż jednej oferty przez wykonawcę, wszystkie złożone przez niego oferty podlegają odrzuceniu. 7) Do oferty należy dołączyć Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym Załącznik nr 2. VII. ISTOTNE INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA 1) Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami dostępne jest na stronie internetowej Zamawiającego: w siedzibie Zamawiającego i w biurze Projektu oraz na stronie https://www.bazakonkurencyjnosci.gov.pl/. 2) W toku dokonywania oceny złożonych ofert Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert. 3) Zamawiający nie ponosi żadnej odpowiedzialności ani jakichkolwiek kosztów związanych z przygotowaniem oferty przez Oferenta, a w szczególności związanych z przystąpieniem do procesu ofertowego, przygotowaniem i złożeniem oferty, negocjacji, przygotowaniami do zawarcia umowy. 4) Oferent może, przed upływem terminu składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 5) Zamawiający nie jest zobowiązany do uzasadnienia swojej decyzji w przypadku odrzucenia oferty. 6) Wyniki oceny ofert zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego, w jego siedzibie i w biurze Projektu. 7) Zamawiający zobowiązuje się wysłać informację o wynikach postępowania do każdego wykonawcy, który złożył ofertę. 8) W przypadku dodatkowych pytań związanych z procesem ofertowym prosimy o kontakt z koordynatorem projektu ze strony SOKiAL (Danuta Pasiak: tel.: ). Preferowaną formą kontaktu jest forma pisemna. 9) Dopuszcza się możliwość negocjacji ceny oraz warunków realizacji Zamówienia z wybranym w postępowaniu Oferentem. 10) Niniejsze zapytanie nie jest postępowaniem przetargowym w rozumieniu art. 69 Prawa zamówień publicznych. Siedlce, dnia r. Danuta Pasiak /-/ Koordynator projektu ze strony SOKiAL

6 .. Imię i nazwisko/nazwa Wykonawcy Załącznik nr 1.. Adres Wykonawcy.. Nr telefonu, Stowarzyszenie Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku Krzesk-Królowa Niwa 45, Krzesk FORMULARZ OFERTY W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia r. nr 2/OWES/H/2015 w ramach projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego: 1.Składam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie określonym w zapytaniu ofertowym w następujących cenach brutto: l.p. Nazwa pozycji Cena jednostkowa (brutto) za 1 dzień/1 osobodzień/1nocleg 1. Zapewnienie sali szkoleniowej (zgodnie z Zapytaniem Ofertowym) 1. Zapewnienie wyżywienia dla 17 osób podczas szkolenia (zgodnie z Zapytaniem Ofertowym) 2. Zapewnienie noclegu dla 17 osób podczas szkolenia (zgodnie z Zapytaniem Ofertowym) Suma Ilość (dni/osobodni/ noclegów) 2 dni 2 osobodni 1 nocleg Razem (brutto) Cena brutto oferty jest ceną ryczałtową i obejmuje wszelkie koszty, które mogą wyniknąć w związku z wykonaniem zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 2.Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu.

7 3. Oświadczam, że zapoznałem(am) się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego żadnych zastrzeżeń. 4. Oświadczam, że uzyskałem(am) wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty. 5. Oświadczam, że jestem związany niniejszą ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert. 6. Potwierdzam prawdziwość informacji zawartych w niniejszej ofercie i zobowiązuję się do przedstawienia dokumentów je potwierdzających na żądanie Zamawiającego. 7. Wraz z ofertą składam następujące oświadczenia i dokumenty: 1. Oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych z Zamawiającym Załącznik nr , dnia Miejscowość Czytelny podpis Wykonawcy

8 Wykonawca/ pieczątka: Załącznik nr 2 OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ OSOBOWYCH I KAPITAŁOWYCH Składając ofertę w postępowaniu ofertowym z dnia z dnia r. nr 2/OWES/H/2015, w ramach projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Wykonawca oświadcza, że pomiędzy Oferentem,.... (prosimy o wpisanie nazwy Oferenta) a Zamawiającym, Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku, nie istnieją wzajemne powiązania kapitałowe lub osobowe, wykluczające udział w niniejszym postępowaniu. Przez powiązania, o których mowa powyżej, rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w jego imieniu lub osobami wykonującymi w jego imieniu czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji; c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli...., dnia Miejscowość Czytelny podpis Wykonawcy

9 Załącznik nr 3- wzór Umowy UMOWA NR... zawarta w dniu... w... pomiędzy : Stowarzyszeniem Ośrodek Kultury i Aktywności Lokalnej w Krzesku Krzesk-Królowa Niwa 45, Krzesk, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez Panią Danutę Pasiak Wiceprezes Zarządu, a..., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez... 1 Niniejsza umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego Zapytania Ofertowego w trybie zasady konkurencyjności Na podstawie niniejszej umowy Zamawiający zleca Wykonawcy: organizację 2-dniowego szkolenia, która obejmuje wynajem sali szkoleniowej, zamówienie usług cateringowych oraz noclegów dla uczestników szkolenia organizowanego w ramach projektu Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej w subregionie siedleckim współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Przedmiot zamówienia ma być wykonany zgodnie z wymaganiami zawartymi w Zapytaniu Ofertowym (i ewentualnymi wyjaśnieniami i zmianami do Zapytania) oraz zgodnie z ofertą złożoną przez Wykonawcę. Kopia Zapytania Ofertowego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej umowy, natomiast kopia Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszej umowy. 3. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią Zapytania Ofertowego a Ofertą Wykonawcy, przeważa treść Zapytania Ofertowego. 4. Usługa zapewniona będzie w terminie: r. 5. Wykonawca zobowiązuje się w trakcie wykonywania niniejszej umowy uwzględniać sugestie i życzenia Zamawiającego dotyczące sposobu jej wykonania. 6. Strony dopuszczają możliwość zwiększenia lub zmniejszenia liczby osób objętych przedmiotem zamówienia. 7. Wykonawca gwarantuje, iż równoległe inne organizowane przez niego wydarzenia, nie będą zakłócały realizacji przedmiotu niniejszej umowy. 8. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem umowy.

10 9. Wykonawca oświadcza, że posiada odpowiednie możliwości osobowe i techniczne konieczne do realizacji przedmiotowej umowy Za zrealizowanie całego zamówienia, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy ogólną kwotę brutto... zł (słownie:...) według cennika z Oferty. 2. Należność określona w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej i zgodnej z umową oraz obowiązującymi przepisami prawa, realizacją umowy. 3. W przypadku zwiększenia lub zmniejszenia liczby uczestników cena za zakwaterowanie i wyżywienie ulegnie odpowiednio zwiększeniu/zmniejszeniu według cennika z Oferty w zależności od rzeczywistej liczby uczestników Zapłata za wykonanie przedmiotu niniejszej umowy następuje na podstawie prawidłowo wystawionego przez Wykonawcę rachunku/faktury do niniejszej umowy po zrealizowaniu przedmiotu umowy, czyli po zrealizowaniu szkolenia. 2. Zapłata nastąpi przelewem na numer rachunku podanego przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od dnia dostarczenia prawidłowo wystawionych wymaganych dokumentów. 3. Za dzień zapłaty uważa się dzień złożenia polecenia przelewu przez Zamawiającego Zamawiający zobowiązuje się do dostarczenia najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem wydarzenia szczegółowej pisemnej listy uczestników. 2. Ze strony Wykonawcy osobą upoważnioną do kontaktów z Zamawiającym w sprawach dotyczących realizacji przedmiotu umowy jest W przypadku rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn nie dotyczących Zamawiającego, Wykonawca zapewni Zamawiającemu obiekt o niemniejszym standardzie, po kosztach zawartych w niniejszej umowie oraz pokryje ewentualne dodatkowe koszty Zamawiającego związane ze zmianą obiektu. 2. W przypadku opóźnienia w płatności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe. 7 Zamawiający jest upoważniony do pisemnego rozwiązania umowy bez wypowiedzenia w przypadku: - niewykonywania lub nienależytego wykonania obowiązków umownych przez Wykonawcę; - rozwiązania umowy o dofinansowanie/współpracy, na podstawie, której jest finansowana niniejsza umowa; - nie przekazania przez Jednostkę Pośredniczącą środków na realizację niniejszej umowy.

11 8 1. Wszelkie ewentualne spory między stronami, wynikające z niniejszej umowy, powinny być rozwiązane bez zbędnej zwłoki, drogą negocjacji między Stronami. 2. W przypadku niepowodzenia negocjacji, spory będzie rozstrzygał sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego Umowa wchodzi w życie z dniem podpisania jej przez upoważnionych przedstawicieli Stron. 2. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. Zamawiający Wykonawca

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej

ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej Warszawa, dn.26.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE NA: Nocleg, wyżywienie oraz wynajem sali konferencyjnej W ramach projektu Gminy Brochów, Czosnów, Iłów, Sochaczew, Teresin dobrze rządzone nr POKL.05.02.01-00-078/11-00

Bardziej szczegółowo

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku

DFE/0415/06.15/AP. I. Opis przedmiotu zamówienia. Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 roku DFE/0415/06.15/AP ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT W RAMACH PROJEKTU EFEKTYWNE ZARZADZANIE ZMIANĄ KLUCZEM DO ADAPTACYJNOŚCI PRACOWNIKÓW POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W CZASACH

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011

Warszawa, dn. 29.04.2011 r. Nr postępowania: 10/1.18/2011 Warszawa, dn. 29.04.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA: wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringową oraz noclegową w ramach projektu systemowego 1.18 Tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu 61-874 Poznań, al. Niepodległości 2, http://www.irpoznan.com.pl tel. 61 859-35-35, fax. 61 852-13-16, e-mail: irpoznan@irpoznan.com.pl NIP 777-00-04-888, REGON

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Rybnik, dnia 04.03.2015 Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE nr 01/03/2015/RDP/POKL Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS ul. Kościuszki 22/5, 44-200 Rybnik tel.: 32 739-55-12, 32 423 70 34, 503-074-783

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA WYNAJMU POKOI HOTELOWYCH, SALI WYKŁADOWEJ I CATERING dla UCZESTNIKÓW PROJEKTU WARSZAWA w ramach projektu: PODNIESIENIE KOMPETENCJI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności Białystok, 26.05.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE nr 11/OWES/2015 z dnia 26.05.2015 roku prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Ośrodek Wspierania Organizacji Pozarządowych, ul. Ks. Abramowicza 1, III piętro,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/BMSWK/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/BMSWK/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/BMSWK/2013 I. Wprowadzenie 1. Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu Biblioteka miejscem spotkań wielu kultur, dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek)

II. Termin realizacji usługi: spotkanie odbędzie się w dn. 27-28.04.2015 r. (poniedziałek wtorek) ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją spotkania branżowego w dn. 27 28 kwietnia

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringu CPV 70220000-9

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 07.05.2015r. organizację 1 szkolenia, polegającą na zapewnieniu noclegu, wyżywienia, sali szkoleniowej i druku pakietu materiałów w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: American Systems sp. z o.o. ul. Grunwaldzka 5 99-300 Kutno www.american-systems.pl www.skrzydladlabiznesu.pl Poznań, 08.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE American Systems sp. z o.o. ( Zamawiający

Bardziej szczegółowo

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek).

II. Termin realizacji usługi: konferencja odbędzie się w dn. 04-06.11.2015 r. (środa czwartek piątek). ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH POSTĘPOWANIA Z ZACHOWANIEM ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W PRZEDMIOCIE: świadczenie usługi hotelarsko-restauracyjnej w związku z organizacją konferencji w dn. 04-06.11.2015 r. w ramach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na:

ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: ZAPYTANIE OFERTOWE w ramach zasady konkurencyjności na: Warszawa, dn. 03.10.2015. organizacja seminarium (dla 20 osób) w terminie: 31.03.2015r. w Siedlcach, polegająca na zapewnieniu sali szkoleniowej,

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1

Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Warszawa, 28.11.2014 r. Zapytanie ofertowe nr 1/INPRIS/POKL 5.4.1 Fundacja Instytut Prawa i Społeczeństwa (INPRIS) z siedzibą w Warszawie przy ul. Szpitalnej 5/5, 00-031, wpisana do Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu

Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu Zaproszenie do złożenia oferty na dostarczenie usług hotelarskich i gastronomicznych związanych z realizacją projektu Rossmann droga do sukcesu ROSSMANN SDP Sp. z o.o. ul. św. Teresy 109 91-222 Łódź Tel.

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo,

Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3. Szanowni Państwo, Kraków, dnia 22.02.2012 r. Zapytanie ofertowe nr 4/ALMA Kod CPV 55110000-4, 55120000-7, 55300000-3 Szanowni Państwo, Zapraszamy do składania ofert na wynajem sali konferencyjnej, wyżywienie i nocleg Uczestników/czek

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: nr sprawy 6/HABITAT/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wynajem sal szkoleniowych z wyżywieniem i noclegiem w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: Kod CPV 55300000-3 Usługi

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo