ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ MARKETINGOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ MARKETINGOWYCH"

Transkrypt

1 Poznań, dnia r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ MARKETINGOWYCH Zapytanie ofertowe dotyczy realizacji badań marketingowych w projekcie pn. "Rozwój Poznańskiej Palarni Kawy Astra Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu" współfinansowanym ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie ) Przedmiot usługi Przedmiotem usługi ma być wykonanie badań marketingowych na rynku Wielkiej Brytanii (ze szczególnym uwzględnieniem Londynu) Zakres badania: Badanie marketingowe ma na celu poznanie rynku docelowego, ustalenie najlepszego sposobu dotarcia do wybranej grupy docelowej poprzez analizę następujących obszarów: kanałów dystrybucji, preferencji konsumentów w celu wprowadzenia na rynek zagraniczny niskodrażniącej kawy ASTRA: 1. Rynek kawy TOTAL w ciągu ostatnich 3 lat ilościowo oraz wartościowo 2. Preferencje konsumentów w ciągu ostatnich 3 lat, w tym: ilość spożywanej kawy rocznie (w kg), sposób zaparzania kawy (ekspres ciśnieniowy, przelewowy, french press, metoda tradycyjna etc.) oraz miejsce konsumpcji (dom, biuro, restauracja etc.) desk research 3. Sprzedaż ilościowa i wartościowa żywności ekologicznej, certyfikowanej (Fairtrade) w ciągu ostatnich 3 lat 4. Podział rynku TOTAL w ciągu ostatnich 3 lat na kategorie, tj. kawa instant, kawa palona ( w tym kawa ziarnista, mielona, tabs, pads) - ilościowo i wartościowo 5. Udział poszczególnych producentów w rynku, z uwzględnieniem marki własnej ilościowo i wartościowo 6. Całkowita liczba sklepów spożywczych sprzedających produkty kawowe w ciągu ostatnich 3 lat w podziale na: hipermarkety, supermarkety, sklepy dyskontowe, spożywcze duże, spożywcze średnie, spożywcze małe, sklepy specjalistyczne 7. Nazwa producentów w poszczególnych kanałach dystrybucji (wymienionych w punkcie 6) 8. Szczegółowa analiza sklepów specjalistycznych (w horyzoncie 3 lat). Sklepy specjalistyczne, rozumiane jako: Sklep sprzedający tylko jedną kategorię produktów żywnościowych, np. kawę, Sklep ze zdrową żywnością, Sklep z żywnością ekologiczną, Sklepy kolonialne, Inne sklepy, które nie mają ograniczeń na wprowadzanie nowych indeksów bądź koszty wprowadzenia indeksów są niskie

2 a. Lista dystrybutorów specjalizujących się w sprzedaży w sklepach specjalistycznych (przynajmniej 10) b. Opis poszczególnych dystrybutorów, wraz z lokalizacją, zasięgiem działania oraz udział kawy w ich całkowitej sprzedaży c. Aktywna baza odbiorców końcowych (sklepów specjalistycznych) w podziale na: - format sklepu, lokalizację, inne d. Analiza sprzedaży kawy pod kątem: najlepiej rotujących produktów (brandów), kategorii - kawa instant, kawa palona ( w tym kawa ziarnista, mielona, tabs, pads), formy pakowania tj. gramatura, rodzaj opakowania (miękkie, kostka), podziału na kategorie cenowe, gatunku botanicznego (Arabica, Robusta) oraz kraju pochodzenia, wielkości ekspozycji kawy (ilość regałów kawowych w stosunku do całego sklepu) Badanie dokumentowane zdjęciami półek sklepowych 9. Analiza sklepów internetowych sprzedających produkty spożywcze, posiadające własny magazyn i kanały dystrybucji, działających na terenie Wielkiej Brytanii a. lista sklepów b. rozwój sprzedaży ilościowej i wartościowej w Internecie, z uwzględnieniem produktów FMCG oraz kawy 10. Bariery prawne - przepisy prawne związane z dystrybucją produktów kawowych, ze szczególnym uwzględnieniem produktów ekologicznych i z certyfikatami 11. Dodatkowo: a. komunikacja marketingowa producentów i dystrybutorów (sposoby docierania z informacją do odbiorców, reklama, udział w wydarzeniach branżowych np. obecność na targach), b. informacje o najważniejszych imprezach branżowych, w tym targach, c. kontakty do najważniejszych stowarzyszeń, związków przedsiębiorców, do których należą producenci kawy i opis ich działalności. Zakres zlecenia obejmuje zebranie danych, analizę danych oraz opracowanie raportu. Raport powinien prezentować dane w formie opisowej, a tam gdzie to możliwe w formie wykresów. Zlecenie obejmuje prezentację raportu w siedzibie Zamawiającego. Badanie rynku jest realizowane w ramach projektu "Rozwój Poznańskiej Palarni Kawy Astra Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu". Wniosek o dofinansowanie projektu i Plan Rozwoju Eksportu PPK ASTRA dostępny jest do wglądu na stronie 2) Termin wykonania zamówienia: Badania marketingowe mają być przeprowadzone w terminie: od podpisania umowy tj. ok r. do r. 3) Wymagania dotyczące Wykonawcy: Wykonawca powinien być uprawniony do realizacji badań marketingowych i posiadać doświadczenie w realizacji badań marketingowych z ostatnich 3 lat.

3 4) Forma oraz termin składania ofert Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres: lub faksem lub dostarczona pod adres: Poznańska Palarnia Kawy Astra Sp. z o.o. ul. Garbary 114, Poznań do dnia r. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane 5) Sposób przygotowania oferty: Oferta powinna: być sporządzona na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego, posiadać datę sporządzenia, zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP, być podpisana czytelnie przez przedstawiciela wykonawcy, przedstawiać cenę usługi (netto i brutto) zawierać oświadczenie o braku powiązań kapitałowych i osobowych pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą, stanowiące załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 6) Kryteria oceny oferty: cena badania 100% 7) Osoba do kontaktu Paulina Trzewiczek Tel Informujemy, że usługa jest realizowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

4 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY NA PRZEPROWADZENIE BADAŃ MARKETINGOWYCH......, dnia... /dane Oferenta; imię nazwisko, adres, nr telefonu/ /miejscowość, data/ W odpowiedzi na zapytanie ofertowe na przeprowadzenie badań marketingowych z dnia r. 1. Niniejszym oświadczam, że oferuję usługę przeprowadzenia badań marketingowych w firmie Poznańska Palarnia Kawy ASTRA Sp. z o.o. w ramach projektu pt. Rozwój Poznańskiej Palarni Kawy Astra Sp. z o.o. poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu, zgodnie z Zapytaniem ofertowym z dnia r. 2. Proponowana cena za przeprowadzenie badań marketingowych: Rynek brytyjski kwota netto kwota brutto VAT 3. Oświadczam, że: a) jestem uprawniony do realizacji badań marketingowych i posiadam doświadczenie w realizacji badań marketingowych z ostatnich 3 lat. b) akceptuję termin i warunki realizacji usług przedstawionych w zapytaniu ofertowym; c) mam pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych; d) nie byłem skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe; e) termin ważności oferty wynosi 30 dni.... / podpis Oferenta /

5 Załącznik nr , dnia... /pieczątka nagłówkowa Oferenta/ /miejscowość, data/ OŚWIADCZENIE O BRAKU POWIĄZAŃ Oświadczam, iż reprezentowana przeze mnie firma.. ani osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w jej imieniu nie posiadają żadnych powiązań osobowych ani kapitałowych z Zamawiającym (Poznańska Palarnia Kawy ASTRA Sp. z o.o.), tj. powiązań pomiędzy Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a moją firmą, polegających w szczególności na: a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik, b) posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji, c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika, d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Z poważaniem,

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi.

Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. Zapytanie ofertowe nr 1/2015 z dnia 16.03.2015 na promocję projektu kanałami elektronicznymi. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza 59 40-085 Katowice NIP 9542474897 REGON 278229112

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE

DOTACJE NA INNOWACJE DOTACJE NA INNOWACJE Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.2 Klementowice, 10 października

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 wynajem sali

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 wynajem sali Beneficjent: PPHU SCHED-POL Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler Projekt: Program rozwoju kompetencji w firmie PPHU SCHED-POL s. j. Nr: POKL.08.01.01-30-128/12 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 wynajem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup cateringu Beneficjent: PPHU SCHED-POL Spółka jawna Stefan i Henryk Schaedler Projekt: Program rozwoju kompetencji w firmie PPHU SCHED-POL s. j. Nr: POKL.08.01.01-30-128/12 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 14-01-2013 zakup

Bardziej szczegółowo

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim

Usług organizacji wyjazdu w celu wyszukiwania i doboru. partnerów na rynku niemieckim C.T. SERVICE sp. z o.o. ul. Jedności 9 05-506 Lesznowola NIP 586-21-02-652 Lesznowola, 03.06.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/6.1/2015 W związku z realizacją przez C.T. Service Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 13-03-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. Chwałowice, 14.05.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2014 z dnia 14.05.2014 r. I. Przedmiot zamówienia : Zapytanie ofertowe dotyczy usługi dostarczenia programu informatycznego obsługującego procesy produkcyjne

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL

ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL Kraków, 18 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC LISTENING & READING nr 1/2013/POKL I. Zamawiający: Learning Systems Poland Sp. z o.o. Al. Solidarności 117,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń

Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Zapytanie ofertowe dot. zakupu modułu rozliczeń Gdańsk, 01.08.2014r.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: nr sprawy 6/HABITAT/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Wynajem sal szkoleniowych z wyżywieniem i noclegiem w ramach projektu pt. Firma pełna ekoenergii Oznaczenie CPV: Kod CPV 55300000-3 Usługi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r.

FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTOWY do Zapytania ofertowego nr POIG4.4/01/04/2015 r. z dnia 17. kwietnia 2015 r. Zamawiający Neurosoft spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Robotnicza 72 53-608 Wrocław

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/02 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17

STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 STOWARZYSZENIE SOLNA DOLINA, 62-650 KŁODAWA, UL. DĄBSKA 17 W ramach projektu AKTYWNOŚĆ I PODNIESIENIE KWALIFIKACJI SZANSĄ NA LOKALNYM RYNKU PRACY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE. Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Wrocław, dnia 29-07-2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI MARKETINGOWE Zapytanie dotyczy realizowanego projektu w ramach: Działania 8.1: Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER

SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION I PRACTITIONER ZAPYTANIE OFERTOWE Instytut Przemysłu Skórzanego w Łodzi, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia ofert na USŁUGĘ SZKOLENIA Z ZAKRESU METODY ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI PRINCE 2 NA POZIOMIE FOUNDATION

Bardziej szczegółowo

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego:

Usługa realizowana będzie w terminie kwieciń 2013 październik 2013, dlatego: Lublin, dnia 5 marca 2013 r. miejscowość, data Zamawiający: Lubelski Park Naukowo-Technologiczny S.A. Siedziba: 20-262 Lublin, ul. Dobrzańskiego 3 NIP: 7122914578 REGON:0 60005172 KRS: 0000228715 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/POKL.8.1.1/2013 Zielona Góra dnia 2014-01-23 Przeprowadzenie szkolenia Szkolenia na uprawnienia grupy 1,2,3 (kod CVP: 80530000-8) w ramach projektu pn. Szkolenia dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 z dnia 01.09.2014 na wykonanie Adaptacji pomieszczenia na potrzeby serwerowni prace budowlane i instalacyjne.

Zapytanie ofertowe nr 1/2014 z dnia 01.09.2014 na wykonanie Adaptacji pomieszczenia na potrzeby serwerowni prace budowlane i instalacyjne. Zapytanie ofertowe nr 1/2014 z dnia 01.09.2014 na wykonanie Adaptacji pomieszczenia na potrzeby serwerowni prace budowlane i instalacyjne. 1. Zamawiający SRTime sp. j. Pawłowski & Jelonek ul. Mickiewicza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13

ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014. Inwestycja w kadry wzrost potencjału Artsigma sp. z o.o. WND-POKL.08.01.01-20-103/13 Białystok, 08.01.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE 01/103/2014 dotyczące świadczenia usług doradczych z zakresu e-biznesu, opracowania długoterminowej strategii marketingowej orazsocial Media Marketing w ramach

Bardziej szczegółowo

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych

Kod CPV Nazwa przedmiotu zamówienia według 80580000-3 Oferowanie kursów językowych I. Zamawiający: ZAPYTANIE OFERTOWE NA PRZEPROWADZENIE EGZAMINU CERTYFIKOWANEGO TOEIC L&R nr 1/2014/POKL Learning Systems Poland S. A. Al. Solidarności 117, 00-140 Warszawa KRS: 0000511950, NIP 726-23-79-688

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR

Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR Zapytanie ofertowe na Specjalistę ds. HR W związku z realizacją projektu Kaizen Japońska jakość w Polsko-Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku. Zapytanie ofertowe zostanie zamieszczone na stronie http://www.przedszkole-awp.pl/ Nr zamówienia: AWP/Z-01-20/05/2014 ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 20 maja 2014 roku SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Stowarzyszenie Oświatowo Edukacyjne Przyjaciele Nauki na Warmii LOG WARM 10-271 Olsztyn ul. Jagiellońska

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Nowy zawód pewna przyszłość współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dn. 05.03.2012r. W związku z realizacją projektu Nowy zawód pewna przyszłość w ramach: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich,

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994

OGŁOSZENIE. Warszawa, dnia 30 października 2012. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, dnia 30 października 2012 OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK Zamawiający: Instytut Turystyki w Krakowie Spółka z o.o. Ul. Łężce 23 30-614 Kraków NIP 679-000-51-17 REGON 351502209 Tel/fax 12 423 66 90 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/06/2015/SK W związku z realizacją na

Bardziej szczegółowo

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych

POKL.04.02.00-00-100/11 Menedżer Projektu Badawczo Rozwojowego studia podyplomowe dla pracowników naukowych Gdańsk, 17-04-2015 r. Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku ul. Dolna Brama 8 80-821 Gdańsk Zapytanie ofertowe nr 1/2015 Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku zaprasza do składania ofert na opracowanie i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją Projektu nr POKL.02.03.03-00-007/12-00 Ogólnopolskie szkolenia z zakresu

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo