Ocena skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej przy zasilaniu urządzeń elektrycznych z zasilaczy UPS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej przy zasilaniu urządzeń elektrycznych z zasilaczy UPS"

Transkrypt

1 mgr inŝ. Grzegorz LOSKA KWK Śląsk mgr inŝ. Henryk KLEIN OPA LABOR Ocena skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej przy zasilaniu urządzeń elektrycznych z zasilaczy Streszczenie: Referat jest kontynuacją dwóch wcześniejszych referatów wygłoszonych na konferencjach ATI 2002 i ATI Uogólniono oraz usystematyzowano w nim problemy praktycznego wykonywania pomiarów i oceny skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej dla urządzeń zasilanych z zasilaczy. Dokonano analizy pracy zasilaczy jako stabilizatorów napięciowych i prądowych pod kątem wyłączania stanów awaryjnych. Przedstawiono sposób oceny skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej w układzie sieciowym TN opartym wyłącznie na pomiarach impedancji pętli zwarcia wykonanych dla jednego trybu pracy -a tj. dla trybu bypass do konserwacji lub rezerwa sieciowa. 1. Wstęp. Z punktu widzenia ochrony przed zagroŝeniami, a w szczególności ochrony przeciwporaŝeniowej, bezprzerwowe systemy zasilania () są specyficznymi elementami sieci elektroenergetycznej. W zaleŝności od trybu pracy mogą one bowiem stanowić: odbiornik z punktu widzenia sieci zasilającej; element pośredniczący w torze zasilania z punktu widzenia urządzeń odbiorczych przy obecności napięcia zasilającego w trybie pracy BYPASS; początek źródło zasilania, wyodrębnionej sieci w trybie pracy autonomicznej, nierzadko o innym sposobie pracy punktu neutralnego niŝ sieć zasilająca Ponadto, w zaleŝności od konstrukcji i bieŝącego stanu pracy, róŝna moŝe być odpowiedź wewnętrznych układów zabezpieczających na skokowe obniŝenie impedancji pomiędzy przewodem fazowym i ochronnym, co powoduje Ŝe w chwili wystąpienia zakłócenia w obwodach odbiorczych impedancja wnoszona przez moŝe być róŝna, i dla części zakłóceń nieliniowa. Wreszcie obecność wewnętrznych pojemności moŝe powodować zakłócenia w pracy urządzeń zabezpieczających zlokalizowanych od strony zasilania. Wszystko to powoduje, Ŝe ocena skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej zarówno samego, jak i zasilanych poprzez nie urządzeń odbiorczych wymaga rozpatrzenia wielu wariantów pracy, w których dla tego samego obwodu nierzadko mają zastosowanie róŝne środki ochrony przy dotykiem pośrednim i róŝne urządzenia ochronne. 2. Wymagania stawiane bezprzerwowym systemom zasilania. NaleŜy podkreślić, Ŝe dla urządzeń starszej generacji brak jest jednoznacznie sformułowanych i wyodrębnionych wymagań będących w bezpośrednim związku z ochroną przeciwporaŝeniową. Wymagania odnośnie budowy obecnie produkowanych i instalowanych sformułowane zostały w normach [1], [2] (zharmonizowanych z Dyrektywą 73/23/EWG). Dodatkowo, z uwagi na pewne cechy funkcjonalne, podlegają one wymaganiom norm [3] i [4]. Zasadnicze unormowania dotyczące zagroŝeń elektrycznych wymieniono poniŝej. NaleŜy podkreślić, iŝ nie zawierają one wymagań dla -ów wynikających ze względów funkcjonalnych. A. Ochrona obwodów wejściowych jak i wyjściowych przed przeciąŝeniami, zwarciami i doziemieniami moŝe być zapewniona albo przez urządzenia ochronne stanowiące integralną część urządzenia (), albo teŝ stanowiące elementy instalacji budynku. JeŜeli rolę tę mają pełnić zabezpieczenia będące częścią instalacji budynku, to musi to być zapisane w instrukcji instalowania urządzenia, w której naleŝy takŝe zawrzeć wymagania techniczne jakie te zabezpieczenia muszą spełnić, aby zapewnić skuteczną ochronę. Zalecane jest jednak, aby poza obwodami wejściowymi (przewód przyłączowy, filtry wejściowe, linia obejściowa, łączniki) zabezpieczenia pozostałych elementów stanowiły integralną część. B. W przypadku zastosowania wyłączników róŝnicowoprądowych w obwodach instalacji budynku jako urządzeń ochronnych przeciwporaŝeniowych, jeśli w prądzie doziemnym moŝe pojawić się składowa stała, to w instrukcji instalowania naleŝy zaznaczyć, Ŝe do ochrony - 1 -

2 jednofazowego wymagane są wyłączniki klasy A, a do ochrony trójfazowego wyłączniki klasy B. C. W celu prawidłowego doboru przewodów neutralnych i ochronnych, producent powinien określić wartość skuteczną spodziewanego prądu zakłóceniowego w najbardziej niekorzystnych warunkach. D. Spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciąŝeniowej, zwarciowej i ziemnozwarciowej powinno być sprawdzone przez oględziny i badania funkcjonowania. E. Urządzenie powinno być tak zaprojektowane, aby w zewnętrznych punktach odłączania napięć nie występowało ryzyko poraŝenia elektrycznego ładunkiem zmagazynowanym w wewnętrznych kondensatorach, przyłączonych do obwodów zewnętrznych. Uznaje się Ŝe jest to spełnione, jeŝeli kondensator o znamionowej pojemności przekraczającej 0,1µF wyposaŝony jest w obwód rozładowania o takiej rezystancji, Ŝe stała czasowa rozładowania nie przekracza 1 s dla z wtyczką sieciową i 10 s dla przyłączanych na stałe. JeŜeli ochronę przed poraŝeniem ładunkiem wewnętrznym ma stanowić łącznik, to powinien on zapewnić przerwę powietrzną dla kaŝdego bieguna. F. JeŜeli prąd upływu urządzenia przekracza 10 ma, to powinno być ono przyłączone do sieci zasilającej w sposób zapewniający spełnienie jednego z poniŝszych warunków: - NiezaleŜny (osobny) przewód ochronny powinien mieć przekrój nie mniejszy niŝ 10 mm 2. Dopuszczalne jest zastosowanie dwóch niezaleŝnych, równoległych przewodów ochronnych, z których kaŝdy ma przekrój nie mniejszy niŝ 4 mm 2 i przyłączony jest do niezaleŝnego zacisku. - JeŜeli przewód ochronny stanowi Ŝyłę wieloŝyłowego przewodu zasilającego, to suma przekrojów wszystkich Ŝył nie powinna być mniejsza niŝ 10 mm 2. - Ciągłość przewodu ochronnego jest automatycznie kontrolowana, a jego przerwanie powoduje odłączenie zasilania. - Zastosowano galwaniczne rozdzielenie sieci zasilającej od odbiornika za pomocą transformatora dwuuzwojeniowego. Przy tym zalecanym układem pracy sieci odbiorczej jest układ TN. G. Zasilenie urządzenia o duŝym prądzie upływu z sieci IT powinno być dopuszczalne jedynie na podstawie deklaracji producenta, iŝ jest ono do takiego zasilania przystosowane. 3. MoŜliwe układy sieciowe przy zasilaniu urządzeń z -ów. Patrząc na skomplikowane schematy wewnętrzne zasilaczy i ich moŝliwe warianty pracy, tracimy niejednokrotnie orientację, co do podstawowej kwestii, jaką jest ustalenie: rodzaju układu lub układów sieciowych, w których pracują urządzenia odbiorcze. Sprawa nie jest specjalnie trudna jeŝeli podda się analizie cztery przewody: przewód neutralny i przewód ochronny dla sieci zasilającej tj. przed -em oraz przewód neutralny i przewód ochronny za -em dla wszystkich moŝliwych trybów pracy (moŝliwych połoŝeń łączników manewrowych) tj.: pracy normalnej pracy rezerwa sieciowa pracy autonomicznej pracy BYPASS do konserwacji ponadto naleŝy bezwzględnie sprawdzić czy: uziom roboczy i uziomy ochronne są uziomami niezaleŝnymi w układach TT Na rysunkach od 1 od 8 przedstawiono schematycznie wszystkie moŝliwe warianty układów sieciowych przy zasilaniu urządzeń z zasilaczy

3 ` Rys.1 Układ sieciowy TN-S / TN-S (z i bez transformatora separacyjnego). Rys.2 Układ sieciowy TN-C / TN-S (z i bez transformatora separacyjnego). Rys.3 Układ sieciowy TN-C / TT (z i bez transformatora separacyjnego). Rys.4 Układ sieciowy TN-S / TT (z i bez transformatora separacyjnego). Rys.5 Układ sieciowy TT / TT (z i bez transformatora separacyjnego)

4 Rys.6 Układ sieciowy TT / IT Rys.7 Układ sieciowy TN-S / IT Rys.8 Układ sieciowy TN-C / IT Wielu z układów sieciowych przedstawionych na rysunkach 1-8 nie spotykamy w praktyce jednak warto je znać i przemyśleć, aby moŝna je było rozpoznać w praktyce, w przypadkach niewłaściwych a często i niezamierzonych zmian układu sieciowego. Sprawa jest bardzo istotna, bowiem ustalenie rodzaju układu lub układów sieciowych, w których pracują urządzenia odbiorcze jest zasadniczym warunkiem ustalenia właściwych kryteriów oceny skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej. Rozpoznanie wszystkich punktów połączenia przewodów neutralnych (przewodu neutralnego) z ochronnymi we wszystkich trybach pracy zasilacza takŝe ułatwi prawidłową identyfikację układów sieciowych. 4. Pomiarowe badanie skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej przed dotykiem pośrednim. Dla kaŝdego -a, niezaleŝnie od sposobu jego budowy moŝna wyróŝnić trzy rodzaje pracy: - jako stabilizowane źródło napięciowe - jako stabilizowane źródło prądowe - z bezpośrednim przeniesieniem napięcia zasilającego Bezpośrednie przeniesienie napięcia zasilającego ma miejsce przy trybach pracy: rezerwa sieciowa BYPASS do konserwacji Jako stabilizowane źródło napięciowe -y pracują w trybach: praca normalna, praca autonomiczna, przechodząc w stan pracy jako stabilizowane źródło prądowe podczas przeciąŝeń lub zwarć na obwodach wyjściowych. Badanie skuteczności ochrony dla rodzaju pracy z bezpośrednim przeniesieniem napięcia zasilającego jest wykonywane analogicznie jak przy zasilaniu sieciowym poprzez pomiar prądu wyzwalającego wyłącznik róŝnicowoprądowy lub/i pomiar impedancji pętli zwarcia a następnie wyznaczenie prądu zwarciowego i odniesienie go do parametrów charakterystycznych urządzenia ochronnego nadprądowego

5 Z bezpośrednim przeniesieniem napięcia zasilającego mamy do czynienia w przypadku pracy normalnej małych zasilaczy. Na Rys. 8 i 9 przedstawiono przykładowe przebiegi prądu pomiarowego i napięcia na wyjściu -a podczas wykonywania pomiaru impedancji pętli zwarcia w gnieździe wyjściowym typu EVER ECO 350 o mocy znamionowej 350 VA. Jako cechę wspólną dla wszystkich zasilaczy bezprzerwowych, pracujących w trybie autonomicznym (po utracie zasilania sieciowego) moŝna wymienić istnienie wewnętrznego układu ograniczenia prądu wyjściowego i zabezpieczenia nadprądowego. Pomiar impedancji pętli zwarcia w tym przypadku da wynik błędny z punktu widzenia wyznaczania prądu zwarciowego lub moŝe być dla części przyrządów niewykonalny ze względu na duŝe odkształcenia napięcia wyjściowego. Na Rys. 10 przedstawiono przebiegi napięcia na wyjściu i prądu pomiarowego podczas wykonywania pomiaru rezystancji pętli zwarcia przyrządem MZC-2 w gnieździe wyjściowym tego samego przy pracy autonomicznej. Wykonanie pomiaru przyrządem MZC-302 był niemoŝliwe. Warto tu zaznaczyć, iŝ oba wymienione przyrządy, jako wartość napięcia przyjmują wartość skuteczną harmonicznej podstawowej (50 Hz). Dla przebiegu napięciowego jak na Rys.10, wartość skuteczna harmonicznej podstawowej wynosi około 170 V przy wartości skutecznej przebiegu wyjściowego 223 V. Przyrząd MZC-302 nie zezwolił na wykonanie pomiaru z uwagi na to, iŝ zmierzona przez niego wartość napięcia wyjściowego -a nie mieściła się w przedziale dopuszczalnym U [V] E+00 2,00E -02 4,00E-02 6,00E-02 8,00E-02 1,00E-01 1,20E -01 1,40E -01 [A] U(3)[V] I(4)[A] t [s] -6 Rys. 8 Przebiegi napięcia wyjściowego U i prądu pomiarowego I podczas pomiaru rezystancji pętli zwarcia przyrządem MZC-2. Wynik pomiaru: 1,42Ω

6 U [V] E+00 2,00E-02 4,00E-02 6,00E-02 8,00E-02 1,00E-01 1,20E-01 1,40E-01 1,60E-01 1,80E-01 I [A] U [V] I [A] t [s] -6 Rys. 9 Przebiegi napięcia wyjściowego U i prądu pomiarowego I podczas pomiaru impedancji pętli zwarcia przyrządem MZC-302. Wynik pomiaru: 1,61Ω U [V] E+00 2,00E-02 4,00E-02 6,00E-02 8,00E-02 1,00E-01 1,20E-01 1,40E-01 1,60E-01 1,80E-01 2,00E-01 I [A] U [V] I [A] t [s] Rys. 10 Przebiegi napięcia wyjściowego U i prądu pomiarowego I podczas pomiaru rezystancji pętli zwarcia przyrządem MZC-2. Wynik pomiaru: poza zakresem

7 5. Kryteria oceny wyników pomiarowego badania skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej przy dotyku pośrednim w trybie pracy autonomicznej -a. Uzyskanie poprawnych wyników przy pomiarach impedancji pętli zwarcia klasycznymi przyrządami pomiarowymi stosowanymi w sieciach elektroenergetycznych jest trudne dla wszystkich trybów pracy -ów. NaleŜy zatem rozwaŝyć moŝliwość zastosowania innej procedury sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej. Punkt rozdzielenia przewodu PE z N I U odbiornik Z Q MPZ MPZ Z odb Dla pracy zasilacza w trybie autonomicznym, w przypadku wystąpienia zwarcia doziemnego w układzie sieciowym TN mogą zajść dwa przypadki: I zw + I obc < I pracuje wtedy jako źródło napięciowe utrzymujące stałą wartość napięcia wyjściowego a więc naleŝałoby sprawdzić następującą zaleŝność: I U a ( t 1 ) ( Z odb Z Q ) (1) Nie ma jednak potrzeby analizowania tego przypadku poniewaŝ sprawdzanie kryterium skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania przy zasilaniu w trybie bypass sieciowy jest warunkiem wystarczającym wobec nierównośći (2): U Z 0 odb ( Z Z ) odb U Q I zw + I obc I zaczyna pracować jako źródło prądowe aktywnie ograniczające prąd zwarcia do wartości I. Aby ochrona przeciwporaŝeniowa przez samoczynne wyłączenie zasilania była skuteczna musi być spełniony jeden z dwóch warunków: lub gdzie: Rys.7 Punkty wykonywania pomiarów impedancji pętli zwarcia w układach z -ami. t t ( I ) t (2) a < 1 (3) ( I ) t 1 (4) I zw + I obc całkowity prąd wyjściowy zasilacza będący sumą prądu obciąŝenia od odbiorników I obc oraz prądu zwarciowego w miejscu doziemienia I zw. Z Q - impedancja pętli zwarcia wyznaczona przy zasilaniu z sieciowym, w miejscu uziemienia przewodu neutralnego dla trybu pracy autonomicznej (dla sieci TN-C-S jest to miejsce rozdzielenia przewodu PEN na PE i N, a dla sieci TN-S są to zaciski DN transformatora separacyjnego lub sieci zasilającej) - 7 -

8 Z odb - impedancja pętli zwarcia wyznaczona w miejscu sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej przy zasilaniu sieciowym, t 1 - max. dopuszczalny czas wyłączenia w układach TN (tabela 41A w [5]), t a - czas wyłączenia wyznaczony z charakterystyk czasowo-prądowych zabezpieczeń nadprądowych, t - czas przepływu ograniczonego prądu wyjściowego I zasilacza, I - ograniczony prąd wyjściowy zasilacza w trybie praca autonomiczna U - minimalna wartość stabilizowanego napięcia wyjściowego zasilacza I a - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego Prąd I pełni podwójną rolę tzn. jest jednocześnie maksymalnym rzeczywistym prądem zwarciowym I zw, mogącym płynąć w obwodzie uszkodzonym i mogącym spowodować zadziałanie zabezpieczeń wg wzoru (3) oraz prądem powodującym samoczynne wyłączenie zasilania I a w czasie t wg wzoru (4). Tak więc w tym przypadku nie jest wymagany pomiar impedancji pętli zwarcia a tylko analiza wzajemnych relacji pomiędzy prądami samoczynnego wyłączenia zasilania dla zabezpieczeń nadprądowych oraz prądów I w funkcji t. Przy układzie sieciowym TT w kaŝdym trybie pracy zasilacza, klasyczne mierniki rezystancji i impedancji pętli zwarcia mogą być z powodzeniem uŝywane do pomiaru rezystancji lub impedancji uziemień. Korzysta się w takim przypadku z pomocniczego źródła napięcia, jakim jest napięcie fazowe sieci zasilającej (oprócz układu IT). Wynik pomiaru jest sumą impedancji (rezystancji) mierzonego uziomu, uziemienia roboczego oraz źródła napięcia i przewodu fazowego. Jego wartość jest obarczona błędem dodatnim a więc w kierunku bezpiecznym i jeŝeli jest mniejsza od wartości dopuszczalnej dla badanego uziemienia - uziemienie to moŝna uznać za poprawne i nie ma potrzeby stosowania innych bardziej dokładnych metod pomiarowych. Powinien być w tym przypadku spełniony warunek (5): R A Ia 50V (5) dla przynajmniej jednej z dwóch wartości prądu I a : I a = I I a = wartość prądu powodującego samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego z czasem przyjętym wg PN-IEC :2000 RównieŜ w tym przypadku nie jest wymagany ponowny pomiar uziemień, jeŝeli sieć zasilająca pracowała w układzie TT i wykonaliśmy pomiary przy zasilaniu sieciowym. W praktyce dochodzi jednak często do mylnego zidentyfikowania układu sieciowego TN jako układ sieciowy TT. Musimy mieć świadomość, Ŝe warunkiem koniecznym zaistnienia układu sieciowego TT jest niezaleŝność uziemienia roboczego punktu neutralnego źródła zasilania oraz uziemień ochronnych - w przeciwnym przypadku mamy do czynienia z układem sieciowym TN i innymi kryteriami oceny ochrony przeciwporaŝeniowej. W tym miejscu naleŝy zwrócić uwagę na zakres informacji, którymi dysponuje osoba mająca ocenić skuteczność ochrony przeciwporaŝeniowej urządzeń zasilanych z duŝych i małych zasilaczy. Wątpliwości moŝemy sprowadzić do kilku punktów: DuŜe systemy zasilania bezprzerwowego mają najczęściej oprócz wspomnianego elektronicznego zabezpieczenia przeciąŝeniowo-zwarciowego - odrębne, klasyczne zabezpieczenia poszczególnych obwodów odbiorczych, które moŝna uznać za urządzenia ochronne. W małych jedynym zabezpieczeniem jest zabezpieczenie elektroniczne. Dokumentacja techniczna większych systemów pozwala na ogół na jednoznaczne określenie granicznych wartości prądów przetęŝeniowych i czasów trwania przetęŝeń. Dokumentacja małych zasilaczy nie zawiera na ogół tych informacji. Np. jedyną informacja na temat zabezpieczeń wewnętrznych zawarta w dokumentacji przytaczanego EVER ECO 350 brzmi: zabezpieczenie przeciąŝeniowe/zwarciowe: elektroniczne

9 Dokumentacja techniczna duŝych systemów pozwala na ogół na jednoznaczne określenie sposobu pracy sieci przy zasilaniu autonomicznym. W dokumentacji małych zasilaczy nie ma informacji na ten temat. W praktyce, w zaleŝności od przyczyny zaniku napięcia zasilającego i wewnętrznej budowy mogą one utrzymywać dotychczasowy rodzaj sieci (przy zachowaniu ciągłości przewodu neutralnego) lub tworzyć sieć w układzie IT. 6. Wnioski końcowe Podsumowując powyŝsze rozwaŝania, zdaniem autorów, pomiarowa ocena skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej układów bezprzerwowego zasilania powinna być oparta o następujący algorytm: A. Ustalenie na podstawie oględzin i dokumentacji, czy przyłączenie urządzenia do sieci zasilającej jest prawidłowe (przekroje, liczba i sposób przyłączenia przewodów ochronnych, jakie przyjęto układy sieciowe). B. Pomiary mające na celu ocenę skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej zasilacza przy zasilaniu sieciowym (np. pomiary impedancji pętli zwarcia, badanie zabezpieczającego wyłącznika róŝnicowoprądowego). C. Ustalenie dla obwodów wyjściowych zasilacza parametrów charakterystycznych urządzeń ochronnych na podstawie ich oględzin i dokumentacji (wewnętrzne zabezpieczenie elektroniczne lub wyłącznik samoczynny albo róŝnicowoprądowy). D. Pomiary sprawdzające skuteczność ochrony przeciwporaŝeniowej obwodów i urządzeń odbiorczych przy zasilaniu sieciowym (przy bezpośrednim przeniesieniu napięcia zasilającego). E. Ustalenie na podstawie dokumentacji (i ewentualnie niezbędnych pomiarów dodatkowych), jaki jest układ pracy sieci odbiorczej przy trybie pracy autonomicznej zasilacza. F. Przyjęcie w zaleŝności od zidentyfikowanych układów sieciowych właściwych kryteriów oceny skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej. G. Wykonanie niezbędnych dodatkowych pomiarów sprawdzających. H. Analiza skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej w przypadku wykorzystania wewnętrznych zabezpieczeń i układu ograniczenia prądu wyjściowego zasilacza bezprzerwowego. Z tym ostatnim punktem algorytmu wiąŝe się pewna wątpliwość a wypływa ona z logicznego iloczynu następujących stwierdzeń: Urządzenie ochronne powinno działać w sposób pewny Wymagania norm, przytoczone w rozdziale 2 punkt D stanowią, iŝ spełnienie przez odpowiednich wymagań w tym takŝe w odniesieniu do funkcji zabezpieczających powinny być sprawdzane poprzez oględziny i sprawdzenie funkcjonowania. Przy uŝyciu standartowych przyrządów do oceny skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej nie da się najczęściej stwierdzić prawidłowego działania wewnętrznych zabezpieczeń zasilacza a ich działanie moŝna sprawdzić przy uŝyciu specjalnych metod pomiarowych Rośnie jednak wtedy znacznie koszt wykonania badań oraz pojawia się ryzyko uszkodzenia zasilacza, jeŝeli jego wewnętrzne zabezpieczenie nie jest sprawne. Podjęcie decyzji, co do sposobu postępowania w takich przypadkach naleŝy oczywiście do właściciela urządzenia. Powinien on jednak mieć świadomość, iŝ unikanie pewnych działań pociąga za sobą dodatkowe ryzyko. Literatura 1. PN-EN :2000 Bezprzerwowe systemy zasilania (). Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa stosowanych w miejscach dostępnych dla operatorów 2. PN-EN :2002U Bezprzerwowe systemy zasilania (). Wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwa stosowanych w pomieszczeniach o ograniczonym dostępie. 3. PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym - 9 -

10 4. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych 5. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŝeniowa 6. G.Loska Ochrona przeciwporaŝeniowa w układach zasilania central telefonicznych. materiały konferencyjne z Konferencji Naukowo Technicznej Urządzenia i systemy dla technicznej restrukturyzacji... Ustroń r 7. G.Loska Ochrona przeciwporaŝeniowa przy zasilaniu urządzeń elektrycznych z zasilaczy. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa nr 12/395 z 2003r

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH

PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH Wzory protokółów z przeprowadzonych sprawdzeń instalacji elektrycznych PROTOKÓŁ SPRAWDZEŃ ODBIORCZYCH/OKRESOWYCH INSTALACJI 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres) ELEKTRYCZNYCH...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię,

Bardziej szczegółowo

Miejscowość:... Data:...

Miejscowość:... Data:... PROTOKÓŁ BADAŃ ODBIORCZYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 1. OBIEKT BADANY (nazwa, adres)...... 2. CZŁONKOWIE KOMISJI (imię, nazwisko, stanowisko) 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 3. BADANIA ODBIORCZE WYKONANO

Bardziej szczegółowo

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P

4.1. Kontrola metrologiczna przyrządów pomiarowych 4.2. Dokładność i zasady wykonywania pomiarów 4.3. Pomiary rezystancji przewodów i uzwojeń P Wstęp 1. Zasady wykonywania sprawdzeń urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia 1.1. Zasady ogólne 1.2. Wymagane kwalifikacje osób wykonujących sprawdzenia, w tym prace kontrolno-pomiarowe

Bardziej szczegółowo

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH

15. UKŁADY POŁĄCZEŃ PRZEKŁADNIKÓW PRĄDOWYCH I NAPIĘCIOWYCH 15. UKŁDY POŁĄCZEŃ PRZEKŁDNIKÓW PRĄDOWYCH I NPIĘCIOWYCH 15.1. Cel i zakres ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z najczęściej spotykanymi układami połączeń przekładników prądowych i napięciowych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej

PROJEKT WYKONAWCZY. instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej egz. nr 1 instalacji elektrycznych wewnętrznych remontu i modernizacji istniejącej nr działek 186/3, 34/35, 188/4, 188/2, 188/5 obręb -01231 INWESTOR: Gdańska Galeria Miejska ul. Piwna 27/29 80-831 Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Lekcja Układy sieci niskiego napięcia

Lekcja Układy sieci niskiego napięcia Lekcja Układy sieci niskiego napięcia Obwody instalacji elektrycznych niskiego napięcia mogą być wykonane w różnych układach sieciowych. Mogą się różnić one systemem ochrony przeciwporażeniowej, sposobem

Bardziej szczegółowo

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa, 02.03.2005 r Problemy wymiarowania i koordynacji zabezpieczeń w instalacjach elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Przedmowa do wydania czwartego Wyjaśnienia ogólne Charakterystyka normy PN-HD (IEC 60364)... 15

Przedmowa do wydania czwartego Wyjaśnienia ogólne Charakterystyka normy PN-HD (IEC 60364)... 15 Spis treści 5 SPIS TREŚCI Spis treści Przedmowa do wydania czwartego... 11 1. Wyjaśnienia ogólne... 13 Spis treści 2. Charakterystyka normy PN-HD 60364 (IEC 60364)... 15 2.1. Układ normy PN-HD 60364 Instalacje

Bardziej szczegółowo

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych,

- opracowanie tablicy rozdzielczej w budynku 400 / 230 V, - opracowanie instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, - 2-1. Podstawa opracowania. Podstawa opracowania: - zlecenie inwestora, - projekt techniczny branŝy budowlanej, - wizja lokalna i uzgodnienia - obowiązujące przepisy i normy. 2. Zakres opracowania. Projekt

Bardziej szczegółowo

WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW

WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW Wydanie II poprawione SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 7 Fryderyk Łasak WYKONYWANIE ODBIORCZYCH I OKRESOWYCH SPRAWDZAŃ INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA ORAZ WYKONYWANIE INNYCH POMIARÓW W naszej księgarni

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7 do SWZ str 1/2

Załącznik nr 7 do SWZ str 1/2 ... Nazwa firmy wykonującej pomiary PROTOKÓŁ pomiarowy nr... Z badania i oceny skuteczności ochrony przed porażeniem w obiekcie Załącznik nr 7 do SWZ str /... Data pomiaru TYP OBIEKTU: STACJA TRANSFORMATOROWA

Bardziej szczegółowo

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012

Pomiary Elektryczne. Nr 1/E I/VI/2012 Pomiary Elektryczne Nr 1/E I/VI/2012 Skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania. Odbiorników zabezpiecz. przez wyłączniki różnicowoprądowe. Rezystancji izolacji instalacji

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej

Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Wydział Elektryczny Katedra Elektroenergetyki, Fotoniki i Techniki Świetlnej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: BUDOWA ORAZ EKSPLOATACJA INSTALACJI I URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH KOD: ES1C710213

Bardziej szczegółowo

Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S

Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S Zajęcia nr Temat: Łączenie tablicy mieszkaniowej w układzie TN-S Sieć TN-S jest siecią z przewodami fazowymi L1, L2 i L3, przewodem neutralnym N i przewodem ochronnym PE oraz uziemionym punktem zerowym.

Bardziej szczegółowo

BADANIE IZOLOWANEGO STANOWISKA

BADANIE IZOLOWANEGO STANOWISKA Ćwiczenie S 22 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się ze sposobem ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim (ochrony dodatkowej) opartym na izolowaniu stanowiska, a przede wszystkim

Bardziej szczegółowo

6. URZĄDZENIA OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE

6. URZĄDZENIA OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE 6. URZĄDZENIA OCHRONNE RÓŻNICOWOPRĄDOWE Jednym z najbardziej skutecznych środków ochrony przeciwporażeniowej jest ochrona przy zastosowaniu urządzeń ochronnych różnicowoprądowych (wyłączniki ochronne różnicowoprądowe,

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd Warszawa, Spis treści. Przedmowa do wydania ósmego 11

Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd Warszawa, Spis treści. Przedmowa do wydania ósmego 11 Instalacje elektryczne / Henryk Markiewicz. - wyd. 8. - Warszawa, 2010 Spis treści Przedmowa do wydania ósmego 11 1. Klasyfikacja instalacji, urządzeń elektrycznych i środowiska oraz niektóre wymagania

Bardziej szczegółowo

Temat: Przyłączanie urządzeń elektrycznych

Temat: Przyłączanie urządzeń elektrycznych Zajęcia nr 2 Temat: Przyłączanie urządzeń elektrycznych Urządzenia elektryczne moŝemy podzielić na 1 i 3-fazowe. Sposób ich przyłączenia zaleŝy od wielu czynników, między innymi od liczby faz, gabarytów,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2

ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 ZAWARTOŚĆ PROJEKTU ZAWARTOŚĆ PROJEKTU...2 1. OPIS TECHNICZNY...3 1.1 Temat projektu...3 1.2 Zakres projektu...3 1.3 Podstawa prawna opracowania projektu...3 1.4 Wskaźniki techniczne...3 1.5 Przyłącze 0,4kV...3

Bardziej szczegółowo

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia

Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień w sieciach wysokiego napięcia mgr inż. Andrzej Boczkowski Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Warszawa 10.01.2012 r. Ochrona instalacji elektrycznych niskiego napięcia przed skutkami doziemień

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH

PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH mgr inŝ. Grzegorz Wasilewski ELMA energia, Olsztyn PROBLEMY ŁĄCZENIA KONDENSATORÓW ENERGETYCZNYCH Załączaniu i wyłączaniu baterii kondensatorów towarzyszą stany przejściowe charakteryzujące się występowaniem

Bardziej szczegółowo

Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego

Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego Kryteria doboru wyłącznika różnicowoprądowego Stosowanie wyłączników różnicowo-prądowych w falownikach SUNNY BOY, SUNNY MINI CENTRAL i SUNNY TRIPOWER Zawartość dokumentu Przy instalacji falowników często

Bardziej szczegółowo

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych

Budynek Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Handzlówce budowa okien oddymiających klatek schodowych budowa instalacji elektrycznych CIĄG DALSZY STRONY TYTUŁOWEJ 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA 1. SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA... 1 2. Klauzura i oświadczenie... 2 3. Dane ogólne... 3 4. Opis techniczny.... 3 4.1. Zakres

Bardziej szczegółowo

- 1 - Spis zawartości

- 1 - Spis zawartości - 1 - Spis zawartości 1. Strona tytułowa 2. Spis zawartości 3. Opis techniczny 4. Obliczenia techniczne 5. Rysunki: - schemat zasilania instalacji zasilającej urządzenia komputerowe - rys. nr 1/8 - schemat

Bardziej szczegółowo

Układy sieci elektroenergetycznych. Podstawowe pojęcia i określenia stosowane w odniesieniu do sieci, urządzeń elektrycznych oraz środków ochrony

Układy sieci elektroenergetycznych. Podstawowe pojęcia i określenia stosowane w odniesieniu do sieci, urządzeń elektrycznych oraz środków ochrony Układy sieci elektroenergetycznych. Podstawowe pojęcia i określenia stosowane w odniesieniu do sieci, urządzeń elektrycznych oraz środków ochrony przeciwporażeniowej. 1) część czynna - żyła przewodu lub

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Od wydawcy 1. Wprowadzenie 2. Przyłączanie instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej

Spis treści: Od wydawcy 1. Wprowadzenie 2. Przyłączanie instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej Spis treści: Od wydawcy 1. Wprowadzenie 2. Przyłączanie instalacji elektrycznej do sieci elektroenergetycznej 3. Systemy i rozwiązania instalacji elektrycznych w budynkach 3.1. Zasady ogólne 3.2. Połączenia

Bardziej szczegółowo

1. WYMAGANIA ODNOŚNIE STOSOWANYCH ŚRODKÓW OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM

1. WYMAGANIA ODNOŚNIE STOSOWANYCH ŚRODKÓW OCHRONY PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM Henryk KLEIN OPA-LABOR Sp. z o.o. OCHRONA PRZECIWPORAśENIOWA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM W SIECIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH ZASILAJĄCYCH URZĄDZENIA PRZEKSZTAŁTNIKOWE Streszczenie:. W referacie, na przykładzie

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW 15.01.2014 r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ

SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW 15.01.2014 r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ SEMINARIUM CZŁONKÓW KOŁA 43 SEP WROCŁAW 15.01.2014 r. PROWADZĄCY ANTONI KUCHAREWICZ REFERAT: Aspekty praktyczne przy elektrycznych pomiarach ochronnych instalacji Przepisy normujące wykonywanie odbiorczych

Bardziej szczegółowo

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH

WERSJA SKRÓCONA ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH ZABEZPIECZENIA W INSTALACJACH ELEKTRYCZNYCH Przy korzystaniu z instalacji elektrycznych jesteśmy narażeni między innymi na niżej wymienione zagrożenia pochodzące od zakłóceń: przepływ prądu przeciążeniowego,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY PROJEKT BUDOLANY I WYKONAWCZY TEMAT: Projekt budowlany i wykonawczy docieplenia i kolorystyki elewacji budynku biurowego. LOKALIZACJA: 43 430 Skoczów Międzyświeć 38 INWESTOR: Agencja Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku

Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji (urządzeń) piorunochronnych w budynku Mgr inż. Andrzej Boczkowski 7.05.2013 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Przegląd i kontrola instalacji elektrycznych i instalacji (urządzeń) piorunochronnych

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) MPI-525 Indeks: WMPLMPI525 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opis Cyfrowy miernik wielofunkcyjny w ergonomicznej obudowie kierowany zarówno do instalatorów jak i zaawansowanych

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN.

Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Informacja dotycząca nastaw sygnalizatorów zwarć doziemnych i międzyfazowych serii SMZ stosowanych w sieciach kablowych SN. Firma Zakład Automatyki i Urządzeń Precyzyjnych TIME-NET Sp. z o.o., jako producent

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY MODUŁOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH. Kruszwica ORLIK Szkoła Podstawowa nr 2. BRANśA ELEKTRYCZNA

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY MODUŁOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH. Kruszwica ORLIK Szkoła Podstawowa nr 2. BRANśA ELEKTRYCZNA PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY MODUŁOWEGO SYSTEMU ZAPLECZA BOISK SPORTOWYCH Kruszwica ORLIK 2012 Szkoła Podstawowa nr 2 88-150 Kruszwica, ul. Mickiewicza 11 BRANśA ELEKTRYCZNA ADAPTACJA 1. Zasilanie

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym Porażenie prądem- przepływ przez ciało człowieka prądu elektrycznego 1. Działanie prądu - bezpośrednie- gdy następuje włączenie ciała w obwód elektryczny -

Bardziej szczegółowo

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL

PL B1. Układ zabezpieczenia od zwarć doziemnych wysokooporowych w sieciach średniego napięcia. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211182 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 385971 (51) Int.Cl. H02H 7/26 (2006.01) H02H 3/16 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna

4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA. Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4 OPIS TECHNICZNY 4.1 POSTAWA OPRACOWANIA Rzuty architektoniczne Obowiązujące przepisy i normy Projekty branŝowe Zlecenie inwestora Wizja lokalna 4. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem opracowania jest wykonanie

Bardziej szczegółowo

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ

VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ VI. PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ WEWNĘTRZNEJ ADRES INWESTYCJI: INWESTOR: Wola Wydrzyna gm. Sulmierzyce działka nr ew. 75 GMINA SULMIERZYCE ul. Urzędowa 1 98-338 Sulmierzyce PROJEKTANT: DATA OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

POMIAR NAPIĘCIA STAŁEGO PRZYRZĄDAMI ANALOGOWYMI I CYFROWYMI. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia

POMIAR NAPIĘCIA STAŁEGO PRZYRZĄDAMI ANALOGOWYMI I CYFROWYMI. Cel ćwiczenia. Program ćwiczenia Pomiar napięć stałych 1 POMIA NAPIĘCIA STAŁEGO PZYZĄDAMI ANALOGOWYMI I CYFOWYMI Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest poznanie: - parametrów typowych woltomierzy prądu stałego oraz z warunków poprawnej ich

Bardziej szczegółowo

Energia elektryczna w środowisku pracy

Energia elektryczna w środowisku pracy Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Wydział Zarządzania Studia Podyplomowe ERGONOMIA, BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY Dyscyplina: Energia elektryczna w środowisku pracy M a t e r i a ł y ź r ó d ł o w

Bardziej szczegółowo

Układy przekładników napięciowych

Układy przekładników napięciowych Politechnika Lubelska Wydział Elektrotechniki i Informatyki Katedra Urządzeń Elektrycznych i TWN 20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 38A www.kueitwn.pollub.pl LABORATORIUM URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH Instrukcja

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE.

ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE. ZMIANA SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU PO BYŁEJ SIEDZIBIE URZĘDU GMINY, NA CELE ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ W ZAKRESIE KULTURY w m. BEJSCE dz nr 1288 INWESTOR : GMINA BEJSCE 28-512 Bejsce PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM

WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM inż. Roman Kłopocki ETI POLAM Sp. z o.o., Pułtusk WYŁĄCZNIKI RÓŻNICOWOPRĄDOWE SPECJALNE LIMAT Z WBUDOWANYM ZABEZPIECZENIEM NADPRĄDOWYM FIRMY ETI POLAM Abstrakt: Instalacja elektryczna niejednokrotnie wymaga

Bardziej szczegółowo

Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków / Władysław Orlik. - wyd. 3. Krosno, 2011. Spis treści. Wstęp 11

Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków / Władysław Orlik. - wyd. 3. Krosno, 2011. Spis treści. Wstęp 11 Badania i pomiary elektroenergetyczne dla praktyków / Władysław Orlik. - wyd. 3. Krosno, 2011 Spis treści Wstęp 11 1. Zasady wykonywania sprawdzeń urządzeń i instalacji elektrycznych niskiego napięcia

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA ZASILACZA TYP informacje ogólne

OBSŁUGA ZASILACZA TYP informacje ogólne OBSŁUGA ZASILACZA TYP 5121 - informacje ogólne W trakcie zajęć z Laboratorrium odstaw ęlektroniki zasilacz typ 5121 wykorzystywany jest jako źróło napięcia głównie w trakcie pomiarów charakterystyk statycznych

Bardziej szczegółowo

Karta Opisu Przedmiotu

Karta Opisu Przedmiotu Politechnika Opolska Wydział Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki Kierunek studiów Profil kształcenia Poziom studiów Specjalność Forma studiów Semestr studiów BEZPIECZENE UŻYTKOWANIE URZĄDZEŃ Nazwa

Bardziej szczegółowo

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4)

Metodę poprawnie mierzonego prądu powinno się stosować do pomiaru dużych rezystancji, tzn. wielokrotnie większych od rezystancji amperomierza: (4) OBWODY JEDNOFAZOWE POMIAR PRĄDÓW, NAPIĘĆ. Obwody prądu stałego.. Pomiary w obwodach nierozgałęzionych wyznaczanie rezystancji metodą techniczną. Metoda techniczna pomiaru rezystancji polega na określeniu

Bardziej szczegółowo

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne

Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2. Instrukcja do ćwiczenia. Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa. Ćwiczenia laboratoryjne Katedra Elektryfikacji i Automatyzacji Górnictwa Ćwiczenia laboratoryjne Instrukcja do ćwiczenia Środki ochrony przeciwporażeniowej część 2 Autorzy: dr hab. inż. Piotr GAWOR, prof. Pol.Śl. dr inż. Sergiusz

Bardziej szczegółowo

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM

IMPULSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego. IMPSOWY PRZEKSZTAŁTNIK ENERGII Z TRANZYSTOREM SZEREGOWYM Przekształtnik impulsowy z tranzystorem szeregowym słuŝy do przetwarzania energii prądu jednokierunkowego

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2.

PROJEKT WYKONAWCZY. Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Opole maj 2009 PROJEKT WYKONAWCZY Nazwa obiektu i adres : Przepompownia ścieków w miejscowości Niemodlin : PN przy ulicy Wyzwolenia dz. nr 714/2. Stadium dokumentacji : Projekt wykonawczy Rodzaj opracowania

Bardziej szczegółowo

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa

NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa NORMY I PRZEPISY PRAWNE Ochrona przeciwprzepięciowa Opracował: Andrzej Nowak Bibliografia: http://www.ciop.pl/ 1. Kategorie ochrony Wymagania ogólne dotyczące ochrony instalacji elektrycznych przed przepięciami

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa, r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych

mgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa, r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych mgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa,.05.013 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Zespoły ruchome lub przewoźne Pojęcie zespół oznacza pojazd i/lub ruchomą lub

Bardziej szczegółowo

Kable i przewody (nn, SN, WN) Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych nn zasilanych z 1

Kable i przewody (nn, SN, WN) Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych nn zasilanych z 1 Kable i przewody (nn, SN, WN) Projektowanie ochrony przeciwporażeniowej w instalacjach elektrycznych nn zasilanych z generatora zespołu prądotwórczego lub UPS mgr inż. Julian Wiatr Nr ref EIM: EIM06321

Bardziej szczegółowo

Falownik PWM LFP32 TYP1204

Falownik PWM LFP32 TYP1204 Falownik PWM LFP32 TYP1204 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 050421 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643 18 64 IT - Informacja

Bardziej szczegółowo

Stan ten trwa bardzo krótko ze względu na małą wartość elektromagnetycznej stałej czasowej T, wynoszącej dla generatorów nn, średnio 0,01 s.

Stan ten trwa bardzo krótko ze względu na małą wartość elektromagnetycznej stałej czasowej T, wynoszącej dla generatorów nn, średnio 0,01 s. Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych nn zasilanych z zespołu prądotwórczego Mgr inż. Julian Wiatr 1. Wprowadzenie Zespół prądotwórczy w stosunku do systemu elektroenergetycznego jest

Bardziej szczegółowo

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych

Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Biuro Techniczno-Handlowe PRO-MAC 91-492 Łódź, ul. Bema 55 Ciągła kontrola stanu izolacji sieci zasilających i sterowniczych Konferencja Naukowo-Techniczna Badania eksploatacyjne i diagnostyka w elektroenergetyce

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA

ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY W BYDGOSZCZY WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ INSTYTUT EKSPLOATACJI MASZYN I TRANSPORTU ZAKŁAD STEROWANIA ELEKTROTECHNIKA I ELEKTRONIKA ĆWICZENIE: E22 OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Bardziej szczegółowo

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl)

Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne (http://www.sonel.pl) MPI-520 Indeks: WMPLMPI520 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opis Cyfrowy miernik wielofunkcyjny zarówno dla instalatorów jak i zaawansowanych pomiarowców. Umożliwia wykonanie wszystkich

Bardziej szczegółowo

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA

BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. GMINA MIASTO GDYNIA 81-382 GDYNIA AL.MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 52/54 ELEKTRYCZNA S O P O T 81-862 ul. M A Z O W I E C K A 30 C / 6 tel. kom. 501 070-160 e-mail: termon@chello.com PROJEKT WYKONAWCZY TEMAT OPRACOWANIA : BUDOWA WĘZŁA WYMIENNIKOWEGO C.O., C.W.U., C.T. ROBOTY ELEKTRYCZNE

Bardziej szczegółowo

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia.

Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Temat: Dobór przekroju przewodów ze względu na wytrzymałość mechaniczną, obciążalność prądową i dopuszczalny spadek napięcia. Dobór przekroju przewodów ze względu na obciążalność prądową długotrwałą wykonuje

Bardziej szczegółowo

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

INSTALACJA ELEKTRYCZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA Projekt zawiera: 1. Wstęp 1.1. Przedmiot opracowania 1.2. Podstawa opracowania 1.3. Zakres opracowania 2. Opis techniczny 2.1. Zasilenie budynku 2.2. Instalacja wewnętrzna budynku

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA O B S Ł U G I

INSTRUKCJA O B S Ł U G I INSTRUKCJA O B S Ł U G I FALOWNIK PWM LFP32 TYP1204 Aktualizacja 050622 32-300 Olkusz, ul. Powstańców Śląskich 5 tel./fax. (32) 754 54 54, 643 18 64 biuro@lep.pl www.lep.pl IO - Instrukcja Obsługi: FALOWNIK

Bardziej szczegółowo

Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych:

Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych: KARTA KATALOGOWA Nazwa: Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznych MPI-505 Typ: EG-MPI-505 Cyfrowy wielofunkcyjny miernik instalacji elektrycznych przeznaczony do pomiarów: impedancji pętli

Bardziej szczegółowo

Obliczenia i sprawdzenia projektowanej instalacji. Budynek PT KRUS Białobrzegi Tablica rozdzielcza TK

Obliczenia i sprawdzenia projektowanej instalacji. Budynek PT KRUS Białobrzegi Tablica rozdzielcza TK ałącznik nr 1.1 Obliczenia i sprawdzenia projektowanej instalacji. udynek PT KRUS iałobrzegi Tablica rozdzielcza Przyjęte założenia: 1. namionowe obciążenie 1 punktu abonenckiego : P 400 W. Współczynnik

Bardziej szczegółowo

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F

UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F MULTIMETRY CYFROWE UT 30 B UT 30 C UT 30 D UT 30 F INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących parametrów technicznych, sposobu uŝytkowania oraz bezpieczeństwa pracy. Strona

Bardziej szczegółowo

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego: " 3 1,1 15,75 3 8,5

6.2. Obliczenia zwarciowe: impedancja zwarciowa systemu elektroenergetycznego:  3 1,1 15,75 3 8,5 6. Obliczenia techniczne 6.1. Dane wyjściowe: prąd zwarć wielofazowych na szynach rozdzielni 15 kv stacji 110/15 kv Brzozów 8,5 czas trwania zwarcia 1 prąd ziemnozwarciowy 36 czas trwania zwarcia 5 moc

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA

PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA ELEKTRYCZNA Pracownia Architektoniczna REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW ŁAZIENEK, SZATNI I WENTYLATORNI NA POZIOMIE WYSOKICH SUTEREN W BLOKU C CENTRALI NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO Warszawa ul. Świętokrzyska

Bardziej szczegółowo

IC695PSA040 zasilacz 100/240 VAC lub 125 VDC, 40 W zasilacz dla kaset montaŝowych podstawowych

IC695PSA040 zasilacz 100/240 VAC lub 125 VDC, 40 W zasilacz dla kaset montaŝowych podstawowych ASTOR GE INTELLIGENT PLATFORMS - PACSYSTEMS RX3I 4.4 ZASILACZE IC695PSA040 zasilacz 100/240 VAC lub 125 VDC, 40 W zasilacz dla kaset montaŝowych podstawowych IC695PSA140 zasilacz 100/240 VAC lub 125 VDC,

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia. Pomiary przemieszczeń metodami elektrycznymi

Temat ćwiczenia. Pomiary przemieszczeń metodami elektrycznymi POLITECHNIKA ŚLĄSKA W YDZIAŁ TRANSPORTU Temat ćwiczenia Pomiary przemieszczeń metodami elektrycznymi Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z elektrycznymi metodami pomiarowymi wykorzystywanymi

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI

WYKAZ PROJEKTU RYSUNKI E c z. O P I S O W A B R A Nś A E L E K T R Y C Z N A Przebudowa Sali lekcyjnej na zespół sanitarny w budynku szkoły w Burgrabicach WYKAZ PROJEKTU 1. Strona tytułowa 2. Wykaz projektu 3. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

Lekcja Zabezpieczenia przewodów i kabli

Lekcja Zabezpieczenia przewodów i kabli Lekcja 23-24. Zabezpieczenia przewodów i kabli Przepływ prądów przekraczających zarówno obciążalnośd prądową przewodów jak i prąd znamionowy odbiorników i urządzeo elektrycznych, a także pogorszenie się

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH

INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH INSTYTUT ELEKTROENERGETYKI POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ZAKŁAD ELEKTROWNI LABORATORIUM POMIARÓW I AUTOMATYKI W ELEKTROWNIACH BADANIE PRZETWORNIKÓW POMIAROWYCH Instrukcja do ćwiczenia Łódź 1996 1. CEL ĆWICZENIA

Bardziej szczegółowo

Ochrona przeciwporażeniowa w obwodzie suwnicy

Ochrona przeciwporażeniowa w obwodzie suwnicy 1 Ochrona przeciwporażeniowa w obwodzie suwnicy Pytanie Uprzejmie prosimy o opinię w sprawie możliwości dostosowania zasilania suwnicy 140 t w Elektrowni Bełchatów do wymogów aktualnie obowiązujących przepisów.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Boczkowski. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach. Vademecum

Andrzej Boczkowski. Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach. Vademecum Andrzej Boczkowski Wymagania techniczne dla instalacji elektrycznych niskiego napięcia w budynkach Vademecum Tytuł serii Vademecum elektro.info Recenzenci: mgr inż. Julian Wiatr inż. Jarosław Klukojć

Bardziej szczegółowo

Lekcja 50. Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności

Lekcja 50. Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności Lekcja 50. Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności Ochrona przed dotykiem pośrednim w urządzeniach elektrycznych niskiego napięcia może być osiągnięta przez zastosowanie urządzeń II klasy

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE W UKŁADACH AWARYJNEGO ZASILANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH

ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE W UKŁADACH AWARYJNEGO ZASILANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE W UKŁADACH AWARYJNEGO ZASILANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH SERIA: ZESZYTY DLA ELEKTRYKÓW NR 3 Julian Wiatr ZESPOŁY PRĄDOTWÓRCZE W UKŁADACH AWARYJNEGO ZASILANIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH OCHRONA

Bardziej szczegółowo

IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI. Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010.

IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI. Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010. IO.UZ-2.02 APLISENS PRODUKCJA PRZEMYSŁOWEJ APARATURY POMIAROWEJ I ELEMENTÓW AUTOMATYKI INSTRUKCJA UśYTKOWANIA UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZ-2/N UKŁAD ZABEZPIECZAJĄCY UZ-2/L Edycja B WARSZAWA MARZEC 2010. APLISENS

Bardziej szczegółowo

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa

Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX. 6 kva. Wersja U/CES_GX_6.0/J/v01. Praca równoległa Urządzenia do bezprzerwowego zasilania UPS CES GX 6 kva Centrum Elektroniki Stosowanej CES sp. z o. o. 30-732 Kraków, ul. Biskupińska 14 tel.: (012) 269-00-11 fax: (012) 267-37-28 e-mail: ces@ces.com.pl,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BIBLIOTEKI FILIA 7. Ul. LELEWELA 21/22

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BIBLIOTEKI FILIA 7. Ul. LELEWELA 21/22 TEMAT OPRACOWANIA : PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY REMONTU BIBLIOTEKI FILIA 7 BRANŻA: ELEKTRYCZNA LOKALIZACJA: GDAŃSK Ul. LELEWELA 21/22 AUTOR PROJEKTU: mgr inż. Grzegorz Gromko NR UPR POM/0124/PWOE/04 SPRAWDZAJĄCY

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Załącznik nr 6 do SIWZ DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Poprawa efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej w Gminie Sucha Beskidzka modernizacja oświetlenia wewnętrznego w budynkach oświatowych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU POMIARÓW OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU POMIARÓW OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH 1. WSTĘP Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU POMIARÓW OKRESOWYCH INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I ODGROMOWYCH 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ (ST) Przedmiotem niniejszej Specyfikacji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia

Ćwiczenie nr 4. Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia Ćwiczenie nr 4 Badanie filtrów składowych symetrycznych prądu i napięcia 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z metodą składowych symetrycznych, pomiarem składowych w układach praktycznych

Bardziej szczegółowo

str. 1 Temat: Wyłączniki różnicowo-prądowe.

str. 1 Temat: Wyłączniki różnicowo-prądowe. Temat: Wyłączniki różnicowo-prądowe. Podstawowym elementem wyłącznika różnicowoprądowego jest przekładnik sumujący (rys. 4.19). Przy jednakowej liczbie zwojów przewodów fazowych i neutralnego, nawiniętych

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH

ĆWICZENIE NR 5 BADANIE ZABEZPIECZEŃ ZIEMNOZWARCIOWYCH ZEROWO-PRĄDOWYCH ĆWCZENE N 5 BADANE ZABEZPECZEŃ ZEMNOZWACOWYCH. WPOWADZENE ZEOWO-PĄDOWYCH Metoda składowych symetrycznych, która rozwinęła się na początku 0 wieku, stanowi praktyczne narzędzie wykorzystywane do wyjaśniania

Bardziej szczegółowo

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI

2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 12 ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI 2. ZASILANIE ELEKTRYCZNE KOTŁOWNI NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Ogólnie Instalacje elektryczne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST CPV: 45310000-3

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST CPV: 45310000-3 SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST CPV: 45310000-3 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ... 1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST... 1.3. ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH ST... 1.4. OKREŚLENIA PODSTAWOWE...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIK REZYSTANCJI PĘTLI ZWARCIA DT-5301 Wydanie LS 13/07 UWAGI ODNOŚNIE BEZPIECZEŃSTWA Przed próbą uruchomienia miernika lub jego serwisowaniem uważnie przeczytaj poniższe informacje

Bardziej szczegółowo

Centralka Domofonu Telefonicznego CDT66-1, CDT66-2

Centralka Domofonu Telefonicznego CDT66-1, CDT66-2 Centralka Domofonu Telefonicznego CDT66-1, CDT66-2 IT - Informacja Techniczna Aktualizacja 051214 www.lep.pl biuro@lep.pl 32-300 Olkusz, ul. Powstańców śląskich 5, tel/fax (32) 754 54 54, 754 54 55, 643

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W WYMAGANIACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I SPRAWDZANIA INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA, WYNIKAJĄCE Z NORM ORAZ BŁĘDY POPEŁNIANE PRZY

ZMIANY W WYMAGANIACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I SPRAWDZANIA INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA, WYNIKAJĄCE Z NORM ORAZ BŁĘDY POPEŁNIANE PRZY ZMIANY W WYMAGANIACH DOTYCZĄCYCH OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ I SPRAWDZANIA INSTALACJI NISKIEGO NAPIĘCIA, WYNIKAJĄCE Z NORM ORAZ BŁĘDY POPEŁNIANE PRZY SPRAWDZANIU INSTALACJI Aktualne przepisy ochrony przeciwporażeniowej

Bardziej szczegółowo

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA

1. ZASTOSOWANIE 2. BUDOWA 1. ZASTOSOWANIE Walizki serwisów zostały zaprojektowane i wyprodukowane na specjalne życzenie grup zajmujących się uruchamianiem obiektów energetycznych. Seria walizek zawiera w sobie szereg różnych, niezbędnych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY

INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY INSTRUKCJA OBSŁUGI M-320 #02905 KIESZONKOWY MULTIMETR CYFROWY! 1. WSTĘP Instrukcja obsługi dostarcza informacji dotyczących bezpieczeństwa i sposobu użytkowania, parametrów technicznych oraz konserwacji

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E Ś C I I. SPIS RYSUNKÓW. II. ZAŁOśENIA III.ZAKRES OPRACOWANIA IV. OPIS TECHNICZNY IV.1. ZASILANIE IV.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO

S P I S T R E Ś C I I. SPIS RYSUNKÓW. II. ZAŁOśENIA III.ZAKRES OPRACOWANIA IV. OPIS TECHNICZNY IV.1. ZASILANIE IV.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO S P I S T R E Ś C I I. SPIS RYSUNKÓW II. ZAŁOśENIA III.ZAKRES OPRACOWANIA IV. OPIS TECHNICZNY IV.1. ZASILANIE IV.2. INSTALACJA OŚWIETLENIA OGÓLNEGO IV.3. INSTALACJA GNIAZD WTYKOWYCH OGÓLNYCH IV.4. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

MPI-502. Indeks: WMPLMPI502. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej

MPI-502. Indeks: WMPLMPI502. Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Opublikowane na Sonel S.A. - Przyrządy pomiarowe, kamery termowizyjne MPI-502 Indeks: WMPLMPI502 Wielofunkcyjny miernik parametrów instalacji elektrycznej Page 1 of 6 Opis Opublikowane na Sonel S.A. -

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne

Instalacje elektryczne Instalacje elektryczne Aktualizacja 51 LIPIEC 2014 w praktyce Eksperci odpowiadają na pytania Czytelników Kod dostępu do Strefy Czytelnika na stronie www.elektryczneinstalacje.eu AIE51_CMI Dobór urządzeń

Bardziej szczegółowo

Biuro Architektoniczno Projektowe DORA s.c ul. 59 Pułku Piechoty 1/ Inowrocław tel (0693) PROJEKT BUDOWLANY

Biuro Architektoniczno Projektowe DORA s.c ul. 59 Pułku Piechoty 1/ Inowrocław tel (0693) PROJEKT BUDOWLANY Biuro Architektoniczno Projektowe DORA s.c ul. 59 Pułku Piechoty 1/92 88-100 Inowrocław tel (0693)340-968 e-mail: rubik28@gmail.com PROJEKT BUDOWLANY Nazwa i adres obiektu budowlanego: TEREN ZIELONY CENTRUM

Bardziej szczegółowo

Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego.

Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych. Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Zasady bezpiecznej obsługi urządzeń elektrycznych Materiały dydaktyczne dla kierunku Technik Optyk (W12) Kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Podstawowe zasady: Naprawy i konserwacje mogą być wykonywane

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA

STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA STUDIA I STOPNIA STACJONARNE ELEKTROTECHNIKA PRZEDMIOT: ROK: 3 SEMESTR: 5 (zimowy) RODZAJ ZAJĘĆ I LICZBA GODZIN: LICZBA PUNKTÓW ECTS: RODZAJ PRZEDMIOTU: URZĄDZENIA ELEKTRYCZNE 5 Wykład 30 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ELEKTRYCZNY. mgr int Michał Kozłowski INSTALACJEA ELEKTRYCZNA KLIMATYZACJI. Teatr Narodowy 00-077 Warszawa ul.

PROJEKT ELEKTRYCZNY. mgr int Michał Kozłowski INSTALACJEA ELEKTRYCZNA KLIMATYZACJI. Teatr Narodowy 00-077 Warszawa ul. PROJEKT ELEKTRYCZNY Obiekt: Pomieszczenia obsługi technicznej, obsługi biurowej i kasy głównej w budynku głównym Teatru Narodowego. Pomieszczenia obsługi technicznej i obsługi biurowej w budynku technicznym

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I INWENTARSKICH

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I INWENTARSKICH Katedra Energetyki Rolniczej Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Problemy Inżynierii Rolniczej nr 3/2008 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH W BUDYNKACH MIESZKALNYCH I INWENTARSKICH Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Brak zasilania Wyłączony / Awaria. Ctrl +S Ctrl - S +24V. Uszkodz. zas. Ctrl +S Ctrl - S +24V MZT-924 B. Zasilacz nieczynny.

Brak zasilania Wyłączony / Awaria. Ctrl +S Ctrl - S +24V. Uszkodz. zas. Ctrl +S Ctrl - S +24V MZT-924 B. Zasilacz nieczynny. Przykładowy schemat połączeń dwóch równolegle pracujących zasilaczy. MZT-92A + sygnal. Zanik nap. zas. "1" Zanik nap. zas. "2" Wyłączony / Awaria sygnały np. do MSA-9 Nap. zasilania "1" Listwa zasilania

Bardziej szczegółowo