Ocena skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej przy zasilaniu urządzeń elektrycznych z zasilaczy UPS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ocena skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej przy zasilaniu urządzeń elektrycznych z zasilaczy UPS"

Transkrypt

1 mgr inŝ. Grzegorz LOSKA KWK Śląsk mgr inŝ. Henryk KLEIN OPA LABOR Ocena skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej przy zasilaniu urządzeń elektrycznych z zasilaczy Streszczenie: Referat jest kontynuacją dwóch wcześniejszych referatów wygłoszonych na konferencjach ATI 2002 i ATI Uogólniono oraz usystematyzowano w nim problemy praktycznego wykonywania pomiarów i oceny skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej dla urządzeń zasilanych z zasilaczy. Dokonano analizy pracy zasilaczy jako stabilizatorów napięciowych i prądowych pod kątem wyłączania stanów awaryjnych. Przedstawiono sposób oceny skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej w układzie sieciowym TN opartym wyłącznie na pomiarach impedancji pętli zwarcia wykonanych dla jednego trybu pracy -a tj. dla trybu bypass do konserwacji lub rezerwa sieciowa. 1. Wstęp. Z punktu widzenia ochrony przed zagroŝeniami, a w szczególności ochrony przeciwporaŝeniowej, bezprzerwowe systemy zasilania () są specyficznymi elementami sieci elektroenergetycznej. W zaleŝności od trybu pracy mogą one bowiem stanowić: odbiornik z punktu widzenia sieci zasilającej; element pośredniczący w torze zasilania z punktu widzenia urządzeń odbiorczych przy obecności napięcia zasilającego w trybie pracy BYPASS; początek źródło zasilania, wyodrębnionej sieci w trybie pracy autonomicznej, nierzadko o innym sposobie pracy punktu neutralnego niŝ sieć zasilająca Ponadto, w zaleŝności od konstrukcji i bieŝącego stanu pracy, róŝna moŝe być odpowiedź wewnętrznych układów zabezpieczających na skokowe obniŝenie impedancji pomiędzy przewodem fazowym i ochronnym, co powoduje Ŝe w chwili wystąpienia zakłócenia w obwodach odbiorczych impedancja wnoszona przez moŝe być róŝna, i dla części zakłóceń nieliniowa. Wreszcie obecność wewnętrznych pojemności moŝe powodować zakłócenia w pracy urządzeń zabezpieczających zlokalizowanych od strony zasilania. Wszystko to powoduje, Ŝe ocena skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej zarówno samego, jak i zasilanych poprzez nie urządzeń odbiorczych wymaga rozpatrzenia wielu wariantów pracy, w których dla tego samego obwodu nierzadko mają zastosowanie róŝne środki ochrony przy dotykiem pośrednim i róŝne urządzenia ochronne. 2. Wymagania stawiane bezprzerwowym systemom zasilania. NaleŜy podkreślić, Ŝe dla urządzeń starszej generacji brak jest jednoznacznie sformułowanych i wyodrębnionych wymagań będących w bezpośrednim związku z ochroną przeciwporaŝeniową. Wymagania odnośnie budowy obecnie produkowanych i instalowanych sformułowane zostały w normach [1], [2] (zharmonizowanych z Dyrektywą 73/23/EWG). Dodatkowo, z uwagi na pewne cechy funkcjonalne, podlegają one wymaganiom norm [3] i [4]. Zasadnicze unormowania dotyczące zagroŝeń elektrycznych wymieniono poniŝej. NaleŜy podkreślić, iŝ nie zawierają one wymagań dla -ów wynikających ze względów funkcjonalnych. A. Ochrona obwodów wejściowych jak i wyjściowych przed przeciąŝeniami, zwarciami i doziemieniami moŝe być zapewniona albo przez urządzenia ochronne stanowiące integralną część urządzenia (), albo teŝ stanowiące elementy instalacji budynku. JeŜeli rolę tę mają pełnić zabezpieczenia będące częścią instalacji budynku, to musi to być zapisane w instrukcji instalowania urządzenia, w której naleŝy takŝe zawrzeć wymagania techniczne jakie te zabezpieczenia muszą spełnić, aby zapewnić skuteczną ochronę. Zalecane jest jednak, aby poza obwodami wejściowymi (przewód przyłączowy, filtry wejściowe, linia obejściowa, łączniki) zabezpieczenia pozostałych elementów stanowiły integralną część. B. W przypadku zastosowania wyłączników róŝnicowoprądowych w obwodach instalacji budynku jako urządzeń ochronnych przeciwporaŝeniowych, jeśli w prądzie doziemnym moŝe pojawić się składowa stała, to w instrukcji instalowania naleŝy zaznaczyć, Ŝe do ochrony - 1 -

2 jednofazowego wymagane są wyłączniki klasy A, a do ochrony trójfazowego wyłączniki klasy B. C. W celu prawidłowego doboru przewodów neutralnych i ochronnych, producent powinien określić wartość skuteczną spodziewanego prądu zakłóceniowego w najbardziej niekorzystnych warunkach. D. Spełnienie wymagań w zakresie ochrony przeciąŝeniowej, zwarciowej i ziemnozwarciowej powinno być sprawdzone przez oględziny i badania funkcjonowania. E. Urządzenie powinno być tak zaprojektowane, aby w zewnętrznych punktach odłączania napięć nie występowało ryzyko poraŝenia elektrycznego ładunkiem zmagazynowanym w wewnętrznych kondensatorach, przyłączonych do obwodów zewnętrznych. Uznaje się Ŝe jest to spełnione, jeŝeli kondensator o znamionowej pojemności przekraczającej 0,1µF wyposaŝony jest w obwód rozładowania o takiej rezystancji, Ŝe stała czasowa rozładowania nie przekracza 1 s dla z wtyczką sieciową i 10 s dla przyłączanych na stałe. JeŜeli ochronę przed poraŝeniem ładunkiem wewnętrznym ma stanowić łącznik, to powinien on zapewnić przerwę powietrzną dla kaŝdego bieguna. F. JeŜeli prąd upływu urządzenia przekracza 10 ma, to powinno być ono przyłączone do sieci zasilającej w sposób zapewniający spełnienie jednego z poniŝszych warunków: - NiezaleŜny (osobny) przewód ochronny powinien mieć przekrój nie mniejszy niŝ 10 mm 2. Dopuszczalne jest zastosowanie dwóch niezaleŝnych, równoległych przewodów ochronnych, z których kaŝdy ma przekrój nie mniejszy niŝ 4 mm 2 i przyłączony jest do niezaleŝnego zacisku. - JeŜeli przewód ochronny stanowi Ŝyłę wieloŝyłowego przewodu zasilającego, to suma przekrojów wszystkich Ŝył nie powinna być mniejsza niŝ 10 mm 2. - Ciągłość przewodu ochronnego jest automatycznie kontrolowana, a jego przerwanie powoduje odłączenie zasilania. - Zastosowano galwaniczne rozdzielenie sieci zasilającej od odbiornika za pomocą transformatora dwuuzwojeniowego. Przy tym zalecanym układem pracy sieci odbiorczej jest układ TN. G. Zasilenie urządzenia o duŝym prądzie upływu z sieci IT powinno być dopuszczalne jedynie na podstawie deklaracji producenta, iŝ jest ono do takiego zasilania przystosowane. 3. MoŜliwe układy sieciowe przy zasilaniu urządzeń z -ów. Patrząc na skomplikowane schematy wewnętrzne zasilaczy i ich moŝliwe warianty pracy, tracimy niejednokrotnie orientację, co do podstawowej kwestii, jaką jest ustalenie: rodzaju układu lub układów sieciowych, w których pracują urządzenia odbiorcze. Sprawa nie jest specjalnie trudna jeŝeli podda się analizie cztery przewody: przewód neutralny i przewód ochronny dla sieci zasilającej tj. przed -em oraz przewód neutralny i przewód ochronny za -em dla wszystkich moŝliwych trybów pracy (moŝliwych połoŝeń łączników manewrowych) tj.: pracy normalnej pracy rezerwa sieciowa pracy autonomicznej pracy BYPASS do konserwacji ponadto naleŝy bezwzględnie sprawdzić czy: uziom roboczy i uziomy ochronne są uziomami niezaleŝnymi w układach TT Na rysunkach od 1 od 8 przedstawiono schematycznie wszystkie moŝliwe warianty układów sieciowych przy zasilaniu urządzeń z zasilaczy

3 ` Rys.1 Układ sieciowy TN-S / TN-S (z i bez transformatora separacyjnego). Rys.2 Układ sieciowy TN-C / TN-S (z i bez transformatora separacyjnego). Rys.3 Układ sieciowy TN-C / TT (z i bez transformatora separacyjnego). Rys.4 Układ sieciowy TN-S / TT (z i bez transformatora separacyjnego). Rys.5 Układ sieciowy TT / TT (z i bez transformatora separacyjnego)

4 Rys.6 Układ sieciowy TT / IT Rys.7 Układ sieciowy TN-S / IT Rys.8 Układ sieciowy TN-C / IT Wielu z układów sieciowych przedstawionych na rysunkach 1-8 nie spotykamy w praktyce jednak warto je znać i przemyśleć, aby moŝna je było rozpoznać w praktyce, w przypadkach niewłaściwych a często i niezamierzonych zmian układu sieciowego. Sprawa jest bardzo istotna, bowiem ustalenie rodzaju układu lub układów sieciowych, w których pracują urządzenia odbiorcze jest zasadniczym warunkiem ustalenia właściwych kryteriów oceny skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej. Rozpoznanie wszystkich punktów połączenia przewodów neutralnych (przewodu neutralnego) z ochronnymi we wszystkich trybach pracy zasilacza takŝe ułatwi prawidłową identyfikację układów sieciowych. 4. Pomiarowe badanie skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej przed dotykiem pośrednim. Dla kaŝdego -a, niezaleŝnie od sposobu jego budowy moŝna wyróŝnić trzy rodzaje pracy: - jako stabilizowane źródło napięciowe - jako stabilizowane źródło prądowe - z bezpośrednim przeniesieniem napięcia zasilającego Bezpośrednie przeniesienie napięcia zasilającego ma miejsce przy trybach pracy: rezerwa sieciowa BYPASS do konserwacji Jako stabilizowane źródło napięciowe -y pracują w trybach: praca normalna, praca autonomiczna, przechodząc w stan pracy jako stabilizowane źródło prądowe podczas przeciąŝeń lub zwarć na obwodach wyjściowych. Badanie skuteczności ochrony dla rodzaju pracy z bezpośrednim przeniesieniem napięcia zasilającego jest wykonywane analogicznie jak przy zasilaniu sieciowym poprzez pomiar prądu wyzwalającego wyłącznik róŝnicowoprądowy lub/i pomiar impedancji pętli zwarcia a następnie wyznaczenie prądu zwarciowego i odniesienie go do parametrów charakterystycznych urządzenia ochronnego nadprądowego

5 Z bezpośrednim przeniesieniem napięcia zasilającego mamy do czynienia w przypadku pracy normalnej małych zasilaczy. Na Rys. 8 i 9 przedstawiono przykładowe przebiegi prądu pomiarowego i napięcia na wyjściu -a podczas wykonywania pomiaru impedancji pętli zwarcia w gnieździe wyjściowym typu EVER ECO 350 o mocy znamionowej 350 VA. Jako cechę wspólną dla wszystkich zasilaczy bezprzerwowych, pracujących w trybie autonomicznym (po utracie zasilania sieciowego) moŝna wymienić istnienie wewnętrznego układu ograniczenia prądu wyjściowego i zabezpieczenia nadprądowego. Pomiar impedancji pętli zwarcia w tym przypadku da wynik błędny z punktu widzenia wyznaczania prądu zwarciowego lub moŝe być dla części przyrządów niewykonalny ze względu na duŝe odkształcenia napięcia wyjściowego. Na Rys. 10 przedstawiono przebiegi napięcia na wyjściu i prądu pomiarowego podczas wykonywania pomiaru rezystancji pętli zwarcia przyrządem MZC-2 w gnieździe wyjściowym tego samego przy pracy autonomicznej. Wykonanie pomiaru przyrządem MZC-302 był niemoŝliwe. Warto tu zaznaczyć, iŝ oba wymienione przyrządy, jako wartość napięcia przyjmują wartość skuteczną harmonicznej podstawowej (50 Hz). Dla przebiegu napięciowego jak na Rys.10, wartość skuteczna harmonicznej podstawowej wynosi około 170 V przy wartości skutecznej przebiegu wyjściowego 223 V. Przyrząd MZC-302 nie zezwolił na wykonanie pomiaru z uwagi na to, iŝ zmierzona przez niego wartość napięcia wyjściowego -a nie mieściła się w przedziale dopuszczalnym U [V] E+00 2,00E -02 4,00E-02 6,00E-02 8,00E-02 1,00E-01 1,20E -01 1,40E -01 [A] U(3)[V] I(4)[A] t [s] -6 Rys. 8 Przebiegi napięcia wyjściowego U i prądu pomiarowego I podczas pomiaru rezystancji pętli zwarcia przyrządem MZC-2. Wynik pomiaru: 1,42Ω

6 U [V] E+00 2,00E-02 4,00E-02 6,00E-02 8,00E-02 1,00E-01 1,20E-01 1,40E-01 1,60E-01 1,80E-01 I [A] U [V] I [A] t [s] -6 Rys. 9 Przebiegi napięcia wyjściowego U i prądu pomiarowego I podczas pomiaru impedancji pętli zwarcia przyrządem MZC-302. Wynik pomiaru: 1,61Ω U [V] E+00 2,00E-02 4,00E-02 6,00E-02 8,00E-02 1,00E-01 1,20E-01 1,40E-01 1,60E-01 1,80E-01 2,00E-01 I [A] U [V] I [A] t [s] Rys. 10 Przebiegi napięcia wyjściowego U i prądu pomiarowego I podczas pomiaru rezystancji pętli zwarcia przyrządem MZC-2. Wynik pomiaru: poza zakresem

7 5. Kryteria oceny wyników pomiarowego badania skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej przy dotyku pośrednim w trybie pracy autonomicznej -a. Uzyskanie poprawnych wyników przy pomiarach impedancji pętli zwarcia klasycznymi przyrządami pomiarowymi stosowanymi w sieciach elektroenergetycznych jest trudne dla wszystkich trybów pracy -ów. NaleŜy zatem rozwaŝyć moŝliwość zastosowania innej procedury sprawdzenia skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej. Punkt rozdzielenia przewodu PE z N I U odbiornik Z Q MPZ MPZ Z odb Dla pracy zasilacza w trybie autonomicznym, w przypadku wystąpienia zwarcia doziemnego w układzie sieciowym TN mogą zajść dwa przypadki: I zw + I obc < I pracuje wtedy jako źródło napięciowe utrzymujące stałą wartość napięcia wyjściowego a więc naleŝałoby sprawdzić następującą zaleŝność: I U a ( t 1 ) ( Z odb Z Q ) (1) Nie ma jednak potrzeby analizowania tego przypadku poniewaŝ sprawdzanie kryterium skuteczności samoczynnego wyłączenia zasilania przy zasilaniu w trybie bypass sieciowy jest warunkiem wystarczającym wobec nierównośći (2): U Z 0 odb ( Z Z ) odb U Q I zw + I obc I zaczyna pracować jako źródło prądowe aktywnie ograniczające prąd zwarcia do wartości I. Aby ochrona przeciwporaŝeniowa przez samoczynne wyłączenie zasilania była skuteczna musi być spełniony jeden z dwóch warunków: lub gdzie: Rys.7 Punkty wykonywania pomiarów impedancji pętli zwarcia w układach z -ami. t t ( I ) t (2) a < 1 (3) ( I ) t 1 (4) I zw + I obc całkowity prąd wyjściowy zasilacza będący sumą prądu obciąŝenia od odbiorników I obc oraz prądu zwarciowego w miejscu doziemienia I zw. Z Q - impedancja pętli zwarcia wyznaczona przy zasilaniu z sieciowym, w miejscu uziemienia przewodu neutralnego dla trybu pracy autonomicznej (dla sieci TN-C-S jest to miejsce rozdzielenia przewodu PEN na PE i N, a dla sieci TN-S są to zaciski DN transformatora separacyjnego lub sieci zasilającej) - 7 -

8 Z odb - impedancja pętli zwarcia wyznaczona w miejscu sprawdzania skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej przy zasilaniu sieciowym, t 1 - max. dopuszczalny czas wyłączenia w układach TN (tabela 41A w [5]), t a - czas wyłączenia wyznaczony z charakterystyk czasowo-prądowych zabezpieczeń nadprądowych, t - czas przepływu ograniczonego prądu wyjściowego I zasilacza, I - ograniczony prąd wyjściowy zasilacza w trybie praca autonomiczna U - minimalna wartość stabilizowanego napięcia wyjściowego zasilacza I a - prąd powodujący samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego Prąd I pełni podwójną rolę tzn. jest jednocześnie maksymalnym rzeczywistym prądem zwarciowym I zw, mogącym płynąć w obwodzie uszkodzonym i mogącym spowodować zadziałanie zabezpieczeń wg wzoru (3) oraz prądem powodującym samoczynne wyłączenie zasilania I a w czasie t wg wzoru (4). Tak więc w tym przypadku nie jest wymagany pomiar impedancji pętli zwarcia a tylko analiza wzajemnych relacji pomiędzy prądami samoczynnego wyłączenia zasilania dla zabezpieczeń nadprądowych oraz prądów I w funkcji t. Przy układzie sieciowym TT w kaŝdym trybie pracy zasilacza, klasyczne mierniki rezystancji i impedancji pętli zwarcia mogą być z powodzeniem uŝywane do pomiaru rezystancji lub impedancji uziemień. Korzysta się w takim przypadku z pomocniczego źródła napięcia, jakim jest napięcie fazowe sieci zasilającej (oprócz układu IT). Wynik pomiaru jest sumą impedancji (rezystancji) mierzonego uziomu, uziemienia roboczego oraz źródła napięcia i przewodu fazowego. Jego wartość jest obarczona błędem dodatnim a więc w kierunku bezpiecznym i jeŝeli jest mniejsza od wartości dopuszczalnej dla badanego uziemienia - uziemienie to moŝna uznać za poprawne i nie ma potrzeby stosowania innych bardziej dokładnych metod pomiarowych. Powinien być w tym przypadku spełniony warunek (5): R A Ia 50V (5) dla przynajmniej jednej z dwóch wartości prądu I a : I a = I I a = wartość prądu powodującego samoczynne zadziałanie urządzenia ochronnego z czasem przyjętym wg PN-IEC :2000 RównieŜ w tym przypadku nie jest wymagany ponowny pomiar uziemień, jeŝeli sieć zasilająca pracowała w układzie TT i wykonaliśmy pomiary przy zasilaniu sieciowym. W praktyce dochodzi jednak często do mylnego zidentyfikowania układu sieciowego TN jako układ sieciowy TT. Musimy mieć świadomość, Ŝe warunkiem koniecznym zaistnienia układu sieciowego TT jest niezaleŝność uziemienia roboczego punktu neutralnego źródła zasilania oraz uziemień ochronnych - w przeciwnym przypadku mamy do czynienia z układem sieciowym TN i innymi kryteriami oceny ochrony przeciwporaŝeniowej. W tym miejscu naleŝy zwrócić uwagę na zakres informacji, którymi dysponuje osoba mająca ocenić skuteczność ochrony przeciwporaŝeniowej urządzeń zasilanych z duŝych i małych zasilaczy. Wątpliwości moŝemy sprowadzić do kilku punktów: DuŜe systemy zasilania bezprzerwowego mają najczęściej oprócz wspomnianego elektronicznego zabezpieczenia przeciąŝeniowo-zwarciowego - odrębne, klasyczne zabezpieczenia poszczególnych obwodów odbiorczych, które moŝna uznać za urządzenia ochronne. W małych jedynym zabezpieczeniem jest zabezpieczenie elektroniczne. Dokumentacja techniczna większych systemów pozwala na ogół na jednoznaczne określenie granicznych wartości prądów przetęŝeniowych i czasów trwania przetęŝeń. Dokumentacja małych zasilaczy nie zawiera na ogół tych informacji. Np. jedyną informacja na temat zabezpieczeń wewnętrznych zawarta w dokumentacji przytaczanego EVER ECO 350 brzmi: zabezpieczenie przeciąŝeniowe/zwarciowe: elektroniczne

9 Dokumentacja techniczna duŝych systemów pozwala na ogół na jednoznaczne określenie sposobu pracy sieci przy zasilaniu autonomicznym. W dokumentacji małych zasilaczy nie ma informacji na ten temat. W praktyce, w zaleŝności od przyczyny zaniku napięcia zasilającego i wewnętrznej budowy mogą one utrzymywać dotychczasowy rodzaj sieci (przy zachowaniu ciągłości przewodu neutralnego) lub tworzyć sieć w układzie IT. 6. Wnioski końcowe Podsumowując powyŝsze rozwaŝania, zdaniem autorów, pomiarowa ocena skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej układów bezprzerwowego zasilania powinna być oparta o następujący algorytm: A. Ustalenie na podstawie oględzin i dokumentacji, czy przyłączenie urządzenia do sieci zasilającej jest prawidłowe (przekroje, liczba i sposób przyłączenia przewodów ochronnych, jakie przyjęto układy sieciowe). B. Pomiary mające na celu ocenę skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej zasilacza przy zasilaniu sieciowym (np. pomiary impedancji pętli zwarcia, badanie zabezpieczającego wyłącznika róŝnicowoprądowego). C. Ustalenie dla obwodów wyjściowych zasilacza parametrów charakterystycznych urządzeń ochronnych na podstawie ich oględzin i dokumentacji (wewnętrzne zabezpieczenie elektroniczne lub wyłącznik samoczynny albo róŝnicowoprądowy). D. Pomiary sprawdzające skuteczność ochrony przeciwporaŝeniowej obwodów i urządzeń odbiorczych przy zasilaniu sieciowym (przy bezpośrednim przeniesieniu napięcia zasilającego). E. Ustalenie na podstawie dokumentacji (i ewentualnie niezbędnych pomiarów dodatkowych), jaki jest układ pracy sieci odbiorczej przy trybie pracy autonomicznej zasilacza. F. Przyjęcie w zaleŝności od zidentyfikowanych układów sieciowych właściwych kryteriów oceny skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej. G. Wykonanie niezbędnych dodatkowych pomiarów sprawdzających. H. Analiza skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej w przypadku wykorzystania wewnętrznych zabezpieczeń i układu ograniczenia prądu wyjściowego zasilacza bezprzerwowego. Z tym ostatnim punktem algorytmu wiąŝe się pewna wątpliwość a wypływa ona z logicznego iloczynu następujących stwierdzeń: Urządzenie ochronne powinno działać w sposób pewny Wymagania norm, przytoczone w rozdziale 2 punkt D stanowią, iŝ spełnienie przez odpowiednich wymagań w tym takŝe w odniesieniu do funkcji zabezpieczających powinny być sprawdzane poprzez oględziny i sprawdzenie funkcjonowania. Przy uŝyciu standartowych przyrządów do oceny skuteczności ochrony przeciwporaŝeniowej nie da się najczęściej stwierdzić prawidłowego działania wewnętrznych zabezpieczeń zasilacza a ich działanie moŝna sprawdzić przy uŝyciu specjalnych metod pomiarowych Rośnie jednak wtedy znacznie koszt wykonania badań oraz pojawia się ryzyko uszkodzenia zasilacza, jeŝeli jego wewnętrzne zabezpieczenie nie jest sprawne. Podjęcie decyzji, co do sposobu postępowania w takich przypadkach naleŝy oczywiście do właściciela urządzenia. Powinien on jednak mieć świadomość, iŝ unikanie pewnych działań pociąga za sobą dodatkowe ryzyko. Literatura 1. PN-EN :2000 Bezprzerwowe systemy zasilania (). Wymagania ogólne i wymagania dotyczące bezpieczeństwa stosowanych w miejscach dostępnych dla operatorów 2. PN-EN :2002U Bezprzerwowe systemy zasilania (). Wymagania ogólne i dotyczące bezpieczeństwa stosowanych w pomieszczeniach o ograniczonym dostępie. 3. PN-EN 50310:2002 Stosowanie połączeń wyrównawczych i uziemiających w budynkach z zainstalowanym sprzętem informatycznym - 9 -

10 4. PN-IEC :1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczące uziemień instalacji urządzeń przetwarzania danych 5. PN-IEC :2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporaŝeniowa 6. G.Loska Ochrona przeciwporaŝeniowa w układach zasilania central telefonicznych. materiały konferencyjne z Konferencji Naukowo Technicznej Urządzenia i systemy dla technicznej restrukturyzacji... Ustroń r 7. G.Loska Ochrona przeciwporaŝeniowa przy zasilaniu urządzeń elektrycznych z zasilaczy. Mechanizacja i Automatyzacja Górnictwa nr 12/395 z 2003r

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia

Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia mgr inż. Andrzej Boczkowski 14.09.2009 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Ochrona przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia 1. Ważniejsze

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (nowelizacja styczeń 2014 r.)

Wykonywanie odbiorczych i okresowych sprawdzań w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia (nowelizacja styczeń 2014 r.) mgr inż. Fryderyk Łasak Członek Oddziału Nowohuckiego SEP Zakład Badań Elektrycznych El-Fred 31-621 Kraków oś. Bohaterów Września 61A/23 tel./fax (0-12) 6811541 kom 0-503 750306 e-mail: flasak@tlen.pl

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE... 3. 1. Wiadomości ogólne... 3

Człowiek najlepsza inwestycja I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE... 3. 1. Wiadomości ogólne... 3 Zawartość I. INSTALACJE ELEKTRYCZNE... 3 1. Wiadomości ogólne... 3 2. Części funkcjonalne wchodzące w skład instalacji elektrycznej... 3 3. Ze względu na miejsce zamontowania przewodów rozróżnia się następujące

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane wymagania dla instalacji modernizowanych lub nowo budowanych

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane wymagania dla instalacji modernizowanych lub nowo budowanych mgr inż. Andrzej Boczkowski Warszawa, 2.02.2008 r. Stowarzyszenie Elektryków Polskich Sekcja Instalacji i Urządzeń Elektrycznych Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wybrane wymagania dla instalacji

Bardziej szczegółowo

BADANIA STANU OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNICOWOPRĄDOWYMI

BADANIA STANU OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNICOWOPRĄDOWYMI Dr inż. Edward MUSIAŁ Katedra Elektroenergetyki Politechnika Gdańska BADANIA STANU OCHRONY PRZECIWPORAŻENIOWEJ W INSTALACJACH Z WYŁĄCZNIKAMI RÓŻNICOWOPRĄDOWYMI Wyłączniki różnicowoprądowe mogą być elementem

Bardziej szczegółowo

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych

Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów, w obiektach budowlanych mgr inż. Fryderyk Łasak Zakład Badań Elektrycznych El-Fred Kraków tel/fax 0-12-6811541 kom 0-503 750306 e-mail flasak@tlen.pl Warunki wykonywania instalacji elektrycznych niskiego napięcia wg nowych przepisów,

Bardziej szczegółowo

KONTROLA STANU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA PRZEGLĄD AKTUALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE PRÓB I POMIARÓW

KONTROLA STANU INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH NISKIEGO NAPIĘCIA PRZEGLĄD AKTUALNYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE PRÓB I POMIARÓW KOTROLA STAU ISTALACJI ELEKTRYCZYCH ISKIEGO APIĘCIA PRZEGLĄD AKTUALYCH WYMAGAŃ W ZAKRESIE PRÓB I POMIARÓW Stanisław CZAPP Politechnika Gdańska, Wydział Elektrotechniki i Automatyki Streszczenie: W artykule

Bardziej szczegółowo

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym

Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym www.moeller.pl Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym BIBLIOTEKA COSiW SEP Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Recenzent:

Bardziej szczegółowo

PAJĄK wersja 2.9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PAJĄK wersja 2.9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PAJĄK wersja 2.9 PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Program wspomagający projektowanie i obliczenia w sieciach niskiego napięcia z wykorzystaniem aparatury rozdzielczej firmy Eaton. PAJĄK wersja 2.9, Podręcznik użytkownika

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ELEKTRYCZNYM W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH

ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ELEKTRYCZNYM W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH Jarosław Mielczarek, Maciej Sałasiński Biuro Projektów i Usług Inwestorskich PRO-MAC, Łódź ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM ELEKTRYCZNYM W OBIEKTACH PRZEMYSŁOWYCH ELLECTRICAL SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS IN INDUSTRIAL

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA

PORADNIK ELEKTROINSTALATORA WSPÓŁCZESNE INSTALACJE ELEKTRYCZNE W BUDOWNICTWIE JEDNORODZINNYM Z WYKORZYSTANIEM OSPRZĘTU FIRMY MOELLER PORADNIK ELEKTROINSTALATORA Współczesne instalacje elektryczne w budownictwie jednorodzinnym z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE

STACJE ELEKTROENERGETYCZNE ANDRZEJ KANICKI, JERZY KOZŁOWSKI STACJE ELEKTROENERGETYCZNE Łódź, 004 Strona z 30 SPIS TREŚCI strona 1. ROLA STACJI W SYSTEMIE ELEKTROENERGETYCZNYM... 7. UKŁADY POŁĄCZEŃ STACJI... 14.1. UWAGI OGÓLNE...14..

Bardziej szczegółowo

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1

PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Instrukcja obsługi 10/12 MN04020005Z-PL PowerXL Przemienniki częstotliwości DA1 Wszystkie marki i nazwy produktów są zastrzeżonymi znakami towarowymi producenta. Lista biur regionalnych firmy Eaton Electric

Bardziej szczegółowo

Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu

Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu Ochrona przed przepięciami w instalacjach elektrycznych niskiego napięcia na wejściu do obiektu Przykłady zastosowania ograniczników przepięć firmy DEHN jako spełnienie wymogów dyrektyw VDN i VdS Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting

Praca zbiorowa. Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting str. 1 Praca zbiorowa Polskiego Komitetu Oświetleniowego Związku Producentów Sprzętu Oświetleniowego Pol-lighting Autorzy: mgr inŝ. Tadeusz Bełdowski dr inŝ. Dariusz CzyŜewski dr hab. inŝ. Irena Fryc dr

Bardziej szczegółowo

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi

MR 627. Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji. Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Instrukcja obsługi Przekaźnik do Nadzoru Stanu Izolacji MR 627 Wersja 775.xxx.xx.x1x (model A) 775.xxx.xx.x2x (model B) Przekaźnik do nadzoru stanu izolacji nieuziemionych sieci rozdzielczych prądu stałego i przemiennego

Bardziej szczegółowo

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi

Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych. MiCOM P111. Wersja 7C Dla modeli : A, B, E. Instrukcja obsługi Uniwersalny Zespół Zabezpieczeń Nadprądowych MiCOM P111 Wersja 7C Dla modeli : A, B, E Instrukcja obsługi MiCOM P111 Model A, B, E (RITx-210) Trójfazowe Zabezpieczenie Nadprądowe z Komunikacją Instrukcja

Bardziej szczegółowo

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01

RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 RMB-12 INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAśU REGULATORÓW MOCY BIERNEJ wersja v 01 ELEKTROMONTEX Zakład Elektroniki 85-401 Bydgoszcz, ul. Kraszewskiego 4 Tel./Fax.: (052)3213303, 3213313, 3213775 fax : (052) 3214290

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie, czy? Opracował: Zenon Ruta, Nordea Bank Polska S.A., 2013

Nowoczesne technologie, czy? Opracował: Zenon Ruta, Nordea Bank Polska S.A., 2013 Nowoczesne technologie, czy? Opracował: Zenon Ruta, Nordea Bank Polska S.A., 2013 Data Centre Services Team Zespół 6 osób Odpowiedzialność za: Utrzymanie infrastruktury data centre w Polsce, w tym: Primary

Bardziej szczegółowo

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego

Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Kompendium wiedzy z zakresu oświetlenia awaryjnego Spis treści Oświetlenie awaryjne stan prawny... 3 Rodzaje i cele oświetlenia awaryjnego... 4 Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne... 4 Ogólne zasady umieszczania

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30

DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 DTR SI24-30 strona/stron: 1 /15 MERAWEX DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA SIŁOWNIA SI24-30 22.02.2005r Opracował: Sprawdził: Zatwierdził: Nr dokumentacyjny: 0290.00.91-01-0 DTR SI24-30 strona/stron: 2 /15

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA: 1. OPIS TECHNICZNY... 5 1.1 Przedmiot opracowania... 5 1.2 Podstawa opracowania... 5 1.3 Charakterystyka obiektu... 7 1.4 Instalacje elektryczne... 7 1.5 Podstawowe wskaźniki elektroenergetyczne...

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE HALA WIDOWISKOWO-SPORTOWA, LEGIONOWO, UL. CHROBREGO, DZIAŁKA NR 49/33 1 Opracowanie zawiera: 1. PRZEDMIOT I PODSTAWA OPRACOWANIA... 6 1.1 Przedmiot opracowania... 6 1.2 Podstawa opracowania... 7 1.3 Zakres opracowania... 8 1.4 Deklaracja zastosowanego sprzętu... 9 2....

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV): GRUPA SPIS TREŚCI. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dla tematu: Zasilanie w energię elektryczną budynku techniczno-socjalnego MSK w Imielinie przy ul. Wandy 44D przyłącze oraz instalacja

Bardziej szczegółowo

Instalacje elektryczne na terenach wiejskich

Instalacje elektryczne na terenach wiejskich Instalacje elektryczne na terenach wiejskich Biblioteka elektryka wiejskiego Irmina KrakowiakWiśniowska INSTALACJE ELEKTRYCZNE na terenach wiejskich Warszawa 200 Opiniodawcy: prof. dr hab. inż. Zdzisław

Bardziej szczegółowo

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska.

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkty firmy EURA Drives! Doskonałą, jakość, obsługę gwarancyjną i pogwarancyjną zapewnia firma HF Inverter Polska. Instrukcja obsługi Przemienniki częstotliwości serii E2 (,2kW 25kW) Przemienniki częstotliwości serii E2IP55 (,75kW 15kW) Uwaga! prosimy bardzo dokładnie przeczytać niniejszą instrukcje obsługi! przed

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ELEKTRYCZNYCH WEWNĘTRZNA INSTALACJA ELEKTRYCZNA - remont instalacji elektrycznej na piętrze I budynku głównego w Domu Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie

Bardziej szczegółowo

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY

PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY PRZEPŁYWOMIERZ ELEKTROMAGNETYCZNY typ ENMAG INSTRUKCJA OBSŁUGI 10.2008 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA... 3 3. PRZEZNACZENIE ORAZ ZAKRES STOSOWANIA.... 3 3.1. Przepływ

Bardziej szczegółowo

Zasady doboru przewodów elektrycznych w instalacjach oddymiających

Zasady doboru przewodów elektrycznych w instalacjach oddymiających Zasady doboru przewodów elektrycznych w instalacjach oddymiających mgr inż. Julian Wiatr Wojskowe Biuro Studiów Projektów Budowlanych i Lotniskowych w Warszawie 1. Wprowadzenie Głównym zagrożeniem w czasie

Bardziej szczegółowo

METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA

METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA METODY PROBABILISTYCZNE I STATYSTYKA INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE SPIS TREŚCI. ANALIZA ALGORYTMÓW POD WZGLĘDEM ŚREDNIEGO ZACHOWANIA...3.. UWAGI WSTĘPNE...3.2. SZACOWANIE RODZAJU / KLASY ZŁOśONOŚCI OBLICZENIOWEJ

Bardziej szczegółowo