CMS Cameron McKenna. Wadim Kurpias - Partner Katarzyna Sosnowska Lawyer

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CMS Cameron McKenna. Wadim Kurpias - Partner Katarzyna Sosnowska Lawyer"

Transkrypt

1 CMS Cmeron McKenn Wdim Kurpis - Prtner Ktrzyn Sosnowsk Lwyer Bilns korzyści i zgrożeń po wejściu w życie nowego systemu gospodrki odpdmi Wrocłw, 13 listopd 2013 r. 1

2 Bilns korzyści i zgrożeń c j z i n rki g r O pod i gos dm y odp gmin ez prz ni e i óźn Wowie p O u d pi s w b lrnzi tekst sp e ni e p Km cyjn rm info ł y w Uch rwie p w s pł t o c j z ni gów g r O etr (i r z r ó i p odb dro n po s o zg nie) w ów d odp k Br -ów OK Z PS

3 Sttystyki Ministerstw Administrcji i Cyfryzcji Zorgnizownie przetrgów n wybór wykonwcy odbierjącego odpdy komunlne w 2461 gminch (99%). Zwrcie umów n odbiór odpdów w 2161 gminch. Wyłonienie wykonwcy i przygotowywnie umów w 146 gminch. Nieprzeprowdzenie przez 16 gmin w Polsce przetrgów n odbiór odpdów i powierzenie tego zdni włsnym podmiotom.

4 List gmin, które nie zorgnizowły przetrgu n odbiór odpdów woj. dolnośląskie gmin Twrdogór woj. lubuskie (4 gminy wchodzące w skłd Zielonogórskiego Związku Gmin) Misto Zielon Gór, Gmin Zielon Gór, Czerwieńsk, Świdnic 3. woj. młopolskie gmin Czorsztyn 4. woj. mzowieckie gmin Jednorożec 5. woj. opolskie gmin Lubrz 6. woj. podlskie gmin Łpy 7. woj. pomorskie gmin Brusy, Sopot 8. woj. zchodniopomorskie gmin Czplinek * Stn prwny n 6 listopd 2013 r.

5 Orgnizcj przetrgów przez gminy Spółki z udziłem gminy Tryb bezprzetrgowy? Co n to WSA? II SA/Kr 291/13 Przetrg n odbiór (lub/i zgospodrownie) odpdów Przedsiębior -c odbierjący odpdy komunlne Zlecenie relizcji zdni polegjącego n odbierniu odpdów komunlnych od włścicieli nieruchomości poprzez przekznie ww. zdni zkłdowi budżetowemu gminy bez konieczności orgnizowni przetrgu. Niewykonnie obowiązku zorgnizowni przetrgu n odbiór (lub/i zgospodrownie) odpdów komunlnych kr od zł do zł.

6 Prowdzenie Punktów Selektywnej Zbiórki Odpdów (PSZOK) Różnic do trybu odbierni odpdów komunlnych od włścicieli nieruchomości (wymóg wyboru wykonwcy w drodze przetrgu). Prowdzenie punktów selektywnego zbierni odpdów m.in. poprzez włsne jednostki budżetowe (podstw prwn: ustw z dni 20 grudni 1996 r. o gospodrce komunlnej).

7 Przetrgi n odbiór odpdów komunlnych skrg Inowrocłwi Wniosek rdnych Inowrocłwi do Trybunłu Konstytucyjnego o stwierdzenie niezgodności z Konstytucją rt. 6 d ustwy o utrzymniu czystości i porządku w gminch. Art 6 d. Wójt, burmistrz lub prezydent mist jest obowiązny zorgnizowć przetrg n odbiernie odpdów komunlnych od włścicieli nieruchomości (...) lbo przetrg n odbiernie i zgospodrownie tych odpdów....nruszeni Europejskiej Krty Zbdnie ewentulnego nruszeni rt. 166 Konstytucji i Smorządu Terytorilnego. Europejskiej Krty Smorządu Terytorilnego.

8 Przetrgi n odbiór odpdów komunlnych system pomostowy 1 lipc 2013 r. 30 pździernik 2013 r. 31 styczni 2014 r. Do 1 lipc 2013 r. przeprowdzenie przez gminy przetrgów n odbiór lub/i zgospodrownie odpdów komunlnych. Wniosek włdz m. st. Wrszwy dotyczący odwołni skłdu orzekjącego KIO w sprwie przetrgu n odbiór odpdów i skierownie do premier Donld Tusk wniosku o jego zminę (rozprw odroczon bezterminowo). System pomostowy do r. tzn. przekzywnie odpdów przedsiębiorcom odbierjącym odpdy n dotychczsowych zsdch (m. st. Wrszw).

9 Opóźnieni we wdrożeniu systemu gospodrki odpdmi Przyczyn opóźnień: procedury odwołwcze To nie system zmówień zwinił, le smi zmwijący, którzy zbyt mło profesjonlnie podeszli do przygotowni procedur. To, że wykonwcy będą wlczyli o tkie kontrkty było oczywiste skoro to jest być, lbo nie być dl tych przedsiębiorstw.

10 Orzecznictwo Sygn. kt KIO 818/13 Sygn. kt KIO 779/13 Sygn. kt KIO 2829/12 Kryterium decydowni o tym, do której z instlcji odpdy mją być trnsportowne. KIO: Uprwnienie zmwijącego relizującego zdni związnego z zgospodrowniem odpdów komunlnych. Podwżenie możliwości wskzni w SIWZ regionlnej instlcji, do której m trfić strumień odpdów w przetrgu orgnizownym przez spółkę komunlną. KIO: Wskznie przez gminę regionlnej instlcji, do której mją być trnsportowne odpdy w przetrgu n odbiór odpdów. Przeniesienie zobowiązni wykonwców przez gminy do osiągni odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu w przetrgch n odbiór i zgospodrownie odpdów. KIO: Uprwnienie gminy do wprowdzenie tkiego postnowieni do SIWZ.

11 Sprwozdni związne z ewidencją odpdów Skierownie przez WSA w Łodzi do TK pytni prwnego zbdnie nruszeni Konstytucji orz Konwencji Prw Człowiek i Podstwowych Wolności. Kr w wysokości 10 tys. zł obowiązując w ltch z niezłożenie w terminie u Mrszłk Województw sprwozdni związnego z ewidencją odpdów (wysokość kry po nowelizcji ustwy o odpdch zł). Art. 79c ust. 3 kr nkłdn n posidcz odpdów lub trnsportującego odpdy, który nie wykonł obowiązku sprwozdwczego. Art 2. Rzeczpospolit Polsk jest demokrtycznym pństwem prwnym, urzeczywistnijącym zsdy sprwiedliwości społecznej. Orzeczenie TK z dni r. rt. 79c ust. 3 ustwy z 27 kwietni 2001 r. o odpdch (Dz. U. z 2010, nr 185, poz. 1343, z późn. zm.) uznny z niezgodny z rt. 2 Konstytucji.

12 Opłty z gospodrownie odpdmi komunlnymi Wprowdzenie dl gmin możliwości wyboru różnych metod ustlni opłt dl poszczególnych części obszru gmin. Liczb mieszkńców zmieszkujących dną nieruchomość Ilość zużytej wody z dnej nieruchomości Kryteri opłt Gospodrstwo domowe Powierzchni loklu mieszklnego...nruszenie Europejskiej Krty Smorządu Terytorilnego o zminie ustwy o utrzymniu Podstw prwn: ustw z dni 25 styczni 2013 r. czystości i porządku w gminch (Dz. U. z 2013 r., poz. 28).

13 Protesty mieszkńców w sprwie opłt Wezwnie do usunięci nruszeni prw Przeciwko uchwle Rdy Mist Biłegostoku (nr XLVIII/535/13) z r. ws. wyboru metody ustleni opłty z gospodrownie odpdmi orz ustleni stwki tej opłty. Podstw prwn: rt. 101 ust. 1 w zw. z rt. 91 ust. 1 zd.1 ustwy z dni 8 mrc 1990 r. o smorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.). Skrg do WSA (sygn. kt III SA/W 2576/13) ws. uchwły Rdy Gminy Wrszw dotyczącej opłt z gospodrownie odpdmi. WSA UOKiK Argumentcj: Zgodnie z rt. 217 Konstytucji, nkłdnie podtków, innych dnin publicznych ( ) nstępuje w drodze ustwy (wyrok TK z r., sygn. kt K 41/02). Prwo zwróceni się do Prezes UOKiK z wnioskiem o zbdnie ewentulnego ndużyci pozycji dominującej poprzez nrzucnie nieuczciwych cen i cen ndmiernie wygórownych.

14 Protesty mieszkńców w sprwie opłt

15 Stnowisko RIO w sprwie opłt z gospodrownie odpdmi Umożliwienie orgnom gmin różnicowni stwek opłt tylko w oprciu o kryteri ustwowe (uchwł RIO VIII/18/2013 w Bydgoszczy z dni r.). Podstw prwn: rt. 6k ust. 4 w zw. z rt. 6j ust. 2 ustwy z 1996 r. o utrzymniu czystości i porządku w gminch. Art. 6k ust. 4 w zw. z rt. 6j ust. 2 - rd gminy może zróżnicowć stwki opłty w zleżności od powierzchni loklu mieszklnego, liczby mieszkńców zmieszkujących nieruchomość, odbierni odpdów z terenów wiejskich lub miejskich, tkże od rodzju zbudowy. Brk możliwości różnicowni stwek w zleżności od wieku mieszkńców nieruchomości, ich sytucji prwnej lub mjątkowej lub innych cech wyróżnijących mieszkńców dnej nieruchomości spośród ogółu mieszkńców gminy.

16 Niewiedz mieszkńców młych gmin, urzędników i społeczeństw Sposób minimlizcji problemów: - orgnizownie kmpnii informcyjnych i konferencji, - wymin doświdczeń między województwmi orz - czerpnie z dobrych prktyk w gospodrce odpdmi.

17 Szcunkow wrtość rynku odpdów w Polsce Wrtość rynku gospodrowni odpdmi komunlnymi: - wynosi ok. 5 mld PLN (1,2 mld EUR), - w 2013 roku wzrośnie o 20%.

18 Plny relizcji projektów w formule PPP Łódź, Gdńsk Co zrobić, żeby się udło? rzyć Stwo stkę o Jedn ującą liz Re jekt Pro ć w o ż ng ół Z zesp w dcó ch, r do czny hni ych c e t h wn pr sowyc n i fi n dz i ć w o epr lne z r P e, rzet rynku ni reślić d b ok e by prwn y rm ojektu pr wć o t k Tr ytucje t ins sujące o g n fin wżne o jk rtner ie c p jek o r wp zć ą i ę w N łprc m e pó ws rtner m z p wtny pry zyć r o Stw lny re ogrm n mo ż kę r h ie i i śc own t ęp pos Być ym cz n i y t s el westi w k jęci przy stronę z prze liczną pub órych t niek zyk ry Włściwym i bezpiecznym rozwiązniem jest relizcj przedsięwzięci w trybie dilogu konkurencyjnego, podczs którego wybrny zostnie prtner prywtny w oprciu o ustwę o PPP w związku z przepismi PZP.

19 Dziękujemy z uwgę. Wdim Kurpis Prtner Ktrzyn Sosnowsk Lwyer

20 Lw-Now TM CMS Cmeron McKenn s free on-line informtion service Receive expert commentry nd nlysis on key legl issues ffecting your business. Register for free emil lerts nd ccess to the full Lw-Now rchive t CMS Cmeron McKenn Driusz Greszt Sp. K. Emilii Plter 53 St Wrsw Polnd T F CMS Cmeron McKenn LLP is limited libility prtnership registered in Englnd nd Wles. It is ble to provide interntionl legl services to clients utilising, where pproprite, the services of its ssocited interntionl offices nd/or member firms of the CMS llince.the ssocited interntionl offices of CMS Cmeron McKenn LLP re seprte nd distinct from it. CMS Cmeron McKenn LLP nd its ssocited offices re members of CMS, the llince of independent Europen lw firms. Allince firms re legl entities which re seprte nd distinct from CMS Cmeron McKenn LLP nd its ssocited interntionl offices. CMS offices nd ssocited offices worldwide: Aberdeen, Algiers, Amsterdm, Antwerp, Brcelon, Beijing, Belgrde, Berlin, Brtislv, Bristol, Brussels, Buchrest, Budpest, Csblnc, Cologne, Dresden, Dubi, Dusseldorf, Edinburgh, Frnkfurt, Hmburg, Kyiv, Leipzig, Lisbon, Ljubljn, London, Luxembourg, Lyon, Mdrid, Miln, Moscow, Munich, Pris, Prgue, Rome, Rio de Jneiro, Srjevo, Seville, Shnghi, Sofi, Strsbourg, Stuttgrt, Tirn, Utrecht, Vienn, Wrsw, Zgreb nd Zurich.

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011

Jubileusz 60-lecia Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego 1951 2011 PRZEGLĄD Nr 5 GÓRNICZY 1 złożono 01.10.1903 MIESIĘCZNIK STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW GÓRNICTWA Nr 5 (1062) mj-czerwiec 2011 Tom 66(CVII) Jubileusz 60-leci Instytutu Mechnizcji Budownictw i Górnictw

Bardziej szczegółowo

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji

WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE. podstawowa charakterystyka najważniejszych instytucji WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI I ORGANY OCHRONY PRAWNEJ W POLSCE podstwow chrkterystyk njwżniejszych instytucji Autor: Tomsz Mtyj Intytucje opisne w niniejszym oprcowniu: Wymir sprwiedliwości; Krjow Rd Sądownicz;

Bardziej szczegółowo

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia

MPI Poland Club 2011-2012 Sprawozdanie z działalności stowarzyszenia Polnd Club 2011-2012 Sprwozdnie z dziłlności stowrzyszeni Przygotowny przez Zrząd Polnd Mrzec 2012 Dne orgnizcji Nzw: Międzynrodowe Stowrzyszenie Orgniztorów Spotkń POLAND Siedzib: Wrszw; Adres: Ul. Mickiewicz,

Bardziej szczegółowo

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa

PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prawa, budowa normy prawnej, tworzenie prawa, funkcje prawa PRAWO PODSTAWOWE WIADOMOŚCI typy prw, budow normy prwnej, tworzenie prw, funkcje prw AUTOR: Monik Muńk Prwo Zbiór norm postępowni powszechnie obowiązujących n terytorium dnego pństw, ustnowiony przez kompetentne

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdyzmienia sięwraz zporąroku

Rozkład jazdyzmienia sięwraz zporąroku Twoj bezpłtn gzet LUBIN Czwrtek, 6 listopd 2014 Rok III Nr 84(207) fcebook.com/nszemistopl /Rozmitości. Zostń dwcą. Pomóż Kmili wygrć wlkę ożycie! ASTR.5 Rozkłd jzdyzmieni sięwrz zporąroku FOT. ARCHIWUM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY

g u rszawa SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY IDC 12 0 2 w o h s d o R g tin u p Com rszw, k i n r e i ott, W i r r M l Hote 16 p SOFIA KIJÓW BUKARESZT AŁMA ATA PRAGA ZAGRZEB BELGRAD LJUBLJANA BRATYSŁAWA BUDAPESZT MOSKWA ATENY WRZESIEŃ - GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo

z lat 2009-2013 Warszawa 2013

z lat 2009-2013 Warszawa 2013 z lt 2009-2013 Wrszw 2013 Oprcownie pulikcji: Urząd Sttystyczny w Szczecinie pod kierunkiem Dominik Rozkrut Zespół utorski: Justyn Berezowsk, Michł Huet, Mgdlen Kmińsk, Mriol Kwitkowsk, Mgdlen Orczykowsk,

Bardziej szczegółowo

aan n a l i a z a l i z a

aan n a l i a z a l i z a nliz nliz Hiszpni nie od rzu stł się Mekką turystów. Jeszcze 20 lt temu krj ten w świdomości przeciętnego Europejczyk uchodził z prowincję. Wpływ n tę zminę mił skutecznie przeprowdzon kmpni promocyjn

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469

Zbiorniki paliwa (A.5.2.2) ISO 13591; ISO 8469 Witmy n pokłdzie! Odpowiednie postępownie i konserwcj silnik odgryw wżną rolę w utrzymniu wysokiej sprwności produktu firmy Mercury przy jednoczesnych mksymlnych osiągch i oszczędności. Wypełnienie złączonego

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r.

załącznik nr 3 do uchwały nr V-38-11 Rady Miejskiej w Andrychowie z dnia 24 lutego 2011 r. złącznik nr 3 do uchwły nr V-38-11 Rdy Miejskiej w Andrychowie z dni 24 lutego 2011 r. ROZSTRZYGNIĘCIE O SPOSOBIE ROZPATRZENIA UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU ZMIANY MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MPU-ORZ3/7322-47-204/Zpe/08 WYKAZ UWAG WNIESIONYCH DO WYŁOŻONEGO DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wykz dotyczy projektu miejscowego plnu zgospodrowni przestrzennego

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001

URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 EKONOMETRYCZNA ANALIZA POPYTU NA KREDYT W POLSKIEJ GOSPODARCE URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 2011 DAR/A/J/2011/001 Piotr Wdowiński 1 Deprtment Anliz Rynkowych SŁOWA KLUCZOWE: POPYT NA KREDYT,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5

PROJEKT BUDOWLANY PLACU ZABAW DLA DZIECI ul. OKOPOWA 5 Str.1/21. Projekt plcu zbw. Wrszw, ul. Okopow 5 rte@rte.com.pl PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA EWY STOCKIEJ 0 2-6 2 6 W A R S Z A W A, N I E P O D L E G Ł O Ś C I 6 4 / 6 8 m 3 9 TEL.: /0 22/251 24 46 /0/605

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

Mapa najważniejszych inwestycji miejskich w latach 2011 2014. Wkrótce ruszy budowa drugiej nitki mostu! Tyrex zainwestuje w Malborku 50 mln zł

Mapa najważniejszych inwestycji miejskich w latach 2011 2014. Wkrótce ruszy budowa drugiej nitki mostu! Tyrex zainwestuje w Malborku 50 mln zł AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA w numerze: Wkrótce ruszy budw drugiej nitki mstu! Kńczy się prcedur wybru przez GDDKiA ddził Gdńsk Wyknwcy budwy drugiej nitki mstu n rzece Ngt

Bardziej szczegółowo

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron U' Cno numru 5 sroszi «; t pocztow uiszczon ryczłtm. I L U S T R O W A N A Dzisijszy numr zwir IZ stron Anks Slowcii Alrmując pogłoski w Pryb żu I Londyni P o d j r z n r u c h y w o j s k n i m i c k

Bardziej szczegółowo

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR)

Ubezpieczenia różnych ryzyk finansowych Ubezpieczenie SKOK od strat finansowych spowodowanych nieuczciwością pracowników (NPR) NFORMACJA POŚREDNKA UBEZPECZENOWEGO sporządzon zgodnie z wymogmi ustwy z dni 22 mj 2003 r. o pośrednictwie ubezpieczeniowym (Dz.U. z 2003 Nr 124, poz. 1154 z późn. zm.) określenie gent ubezpieczeniowego

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akdemi órniczo-hutnicz im. Stnisłw Stszic w Krkowie Wydził Elektrotechniki, Automtyki, Informtyki i Inżynierii Biomedycznej Ktedr Elektrotechniki i Elektroenergetyki Rozprw Doktorsk Numeryczne lgorytmy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Nleży zpoznć się z tymi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Przewodnik użytkownik Oznczeni Użyte w Tym Podręczniku Znki ostrzegwcze W dokumentcji i n projektorze zstosowne zostły symbole grficzne wskzujące bezpieczne użytkownie urządzeni. Znczenie symboli ostrzegwczych

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA / ABSTRACTS

STRESZCZENIA / ABSTRACTS STRESZCZENIA / ABSTRACTS Teorie powstwni bólu Theories of pin Ann Przekls-Muszyńsk Zkłd Bdni i Leczeni Bólu, Ktedr Anestezjologii i Intensywnej Terpii, Collegium Medicum, Uniwersytet Jgielloński, Krków

Bardziej szczegółowo

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego

Miary ryzyka a dualna teoria użyteczności Yaariego Uniwersytet Wrszwski Wydził Mtemtyki, Informtyki i Mechniki Jonn Dys Nr lbumu: 233996 Miry ryzyk duln teori użyteczności Yriego Prc mgistersk n kierunku MATEMATYKA Prc wykonn pod kierunkiem dr hb. Wojciech

Bardziej szczegółowo