CMS. Made Simple. Panel administracyjny. Instrukcja u ytkownika. ver

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CMS. Made Simple. Panel administracyjny. Instrukcja u ytkownika. ver. 1.0.2"

Transkrypt

1 CMS Made Simple Panel administracyjny Instrukcja u ytkownika ver

2 Spis treœci Spis treœci: 1. O CMS Made Simple Wstêp...3 Czym jest CMS Made simple?...3 Interfejs u ytkownika Modu³y Wstêp...5 Strony...5 Menad er obrazków...7 Globalne bloki HTML...7 Aktualnoœci (newsy)...8 Zaawansowany Menad er Plików...9 Galeria...10 Komentarze Strony niestandardowe Wstêp...14 Strona G³ówna...14 Strona Aktualnoœci...16 Strona Galeria Operacje dodatkowe Wstêp...17 Udostêpnianie plików...17 Zarz¹dzanie obrazkami...16 Strona Galeria

3 Rozdzia³ 1: O CMS Made Simple Rozdzia³ 1: O CMS Made Simple Wstêp Witam serdecznie w moim poradniku, dotycz¹cym sprawnego zarz¹dzania panelem administracyjnym CMS Made Simple. Niniejszy dokument jest krótk¹ instrukcj¹, prezentuj¹c¹ podstawowe informacje o systemie Made Simple, pocz¹wszy od krótkiej charakterystyki samego programu, a skoñczywszy na opisach poszczególnych modu³ów oraz sposobu zarz¹dzania nimi. Wszystkie zawarte w nim informacje prezentowane s¹ w bardzo przystêpny sposób. Ka dy modu³ jest dok³adnie opisany, wobec czego zarz¹dzanie nim nie powinno sprawiaæ adnej trudnoœci. Po zapoznaniu siê z t¹ lektur¹ ka dy u ytkownik CMS Made Simple bêdzie potrafi³ bez problemu wykonaæ podstawowe akcje zarz¹dzania swoj¹ witryn¹ internetow¹, takie jak: dodawanie/usuwanie/edycja treœci strony, zarz¹dzanie aktualnoœciami, komentarzami, oraz galeriami, korzystanie z modu³ów newslettera/ksiêgi goœci or wielu, wielu innych. Publikacja, któr¹ w³aœnie czytasz, drogi U ytkowniku, jest moj¹ autorsk¹ prac¹, napisan¹ w oparciu o wiedzê i doœwiadczenie w zarz¹dzaniu systemem CMS Made Simple. adna czêœæ tego dokumentu nie opiera siê na Ÿród³ach zewnêtrznych ani nie zosta³a z nich skopiowana. St¹d, zabrania siê kopiowania, drukowania oraz innych form rozpowszechniania tego poradnika w ca³oœci b¹dÿ dowolnej czêœci bez wyraÿnej mojej zgody. Czym jest CMS Made Simple? Skrót CMS oznacza z jêz. angielskiego System Zarz¹dzania Treœci¹. CMS Made Simple jest wiêc jednym z systemów, pozwalaj¹cych zarz¹dzaæ treœci¹ witryn internetowych. W swoim za³o eniu, systemy zarz¹dzania treœci¹ maj¹ dwa zasadnicze zadania. Po pierwsze, maj¹ umo liwiæ edycjê treœci oraz najwa niejszych modu³ów strony (np. komentarzy, galerii, aktualnoœci) osobom, które nie posiadaj¹ odpowiedniej wiedzy o tworzeniu i edycji stron internetowych. Zostaje to osi¹gniête poprzez u ycie intuicyjnych narzêdzi, takich jak np. uproszczony edytor treœci czy tryb okienkowy, pozwalaj¹cy na zarz¹dzanie witryn¹ poprzez ikonki i przyciski, tak jak to ma miejsce w systemie Windows. Drugim, zasadniczym zadaniem systemu CMS jest maksymalne uproszczenie zarz¹dzania witryn¹. Systemy zarz¹dzania treœci¹ pozwalaj¹ na pe³n¹ edycjê strony internetowej (treœci, modu³ów, a nawet samego kodu strony) przy u yciu jednego tylko programu - przegl¹darki internetowej. To samo dotyczy siê wrzucania (z ang. upload) plików z dysku lokalnego komputera (lub np. z urz¹dzania przenoœnego - pendrive a) na serwer, na którym znajduje siê strona. Nie jest potrzebne adne oprogramowanie dodatkowe. Sprawia to, i zarz¹dzanie stron¹ jest o wiele szybsze, ³atwiejsze i wygodniejsze. Do edycji strony wystarczy bowiem komputer pod³¹czony do internetu z zainstalowan¹ dowoln¹ przegl¹dark¹ internetow¹. System CMS daje wiêc ogromn¹ ³atwoœæ oraz swobodê przy wprowadzaniu zmian na stronie internetowej, o których to cechach mo na by³o pomarzyæ jeszcze kilka lat temu. Interfejs u ytkownika Przygoda z CMS Made Simple ropoczyna siê od strony z logowaniem do panelu administracyjnego. Strona ta ma zawsze taki sam adres, tj. AdresStrony/admin. Przyk³adowo, jeœli adres strony to: to panel administracyjny znajdziemy pod adresem Po poprawnym zalogowaniu siê naszym oczom uka e siê interfejs u ytkownika. W systemie CMS Made Simple interfejs jest bardzo intuicyjny i przejrzysty. Nie posiada on zbêdnych elementów, a wszystkie najwa niejsze s¹ od razu widoczne, dziêki czemu zarz¹dzanie stron¹ staje siê jeszcze prostsze. Wygl¹da on mniej wiêcej tak: 3

4 Rozdzia³ 1: O CMS Made Simple Najwa niejsze dla zarz¹dzaj¹cego witryn¹ elementy to: menu, w którym znajduj¹ wszystkie potrzebne do edycji strony narzêdzia (1) ekran powiadomieñ, w którym wyœwietla³y siê bêd¹ istotne informacje, np. ostrze enia czy b³êdy(2) przestrzeñ robocza, w której bêdzie mo liwoœæ zmiany ró nych ustawieñ(3) Ponadto, w panelu administracyjnym znajduj¹ siê ró ne dodatkowe elementy, jak np. odsy³acze (linki) do stron zewnêtrznych, gdzie mo na znaleÿæ dodatkowe informacje oraz pomoc, czy numer wersji. Oczywiœcie, panel mo e byæ o wiele bardziej rozbudowany ni ten, pokazany na obrazku powy ej. Wszystko zale y od iloœci zainstalowanych modu³ów. 4

5 Rozdzia³ 2: Modu³y Rozdzia³ 2: Modu³y Wstêp Modu³y witryny, dostêpne w panelu, s¹ to poszczególne elementy strony, pe³ni¹ce na niej konkretne funkcje. Przyk³adowo, modu³ galerii pozwala na zarz¹dzanie i wyœwietlanie na stronie galerii zdjêæ. Do najpopularniejszych modu³ów, które mo na znaleÿæ na wiêkszoœci witryn nale ¹: treœæ, aktualnoœci (newsy), galeria oraz komentarze. Jako, e CMS Made Simple jest bardzo intuicyjnym Systemem Zarz¹dzania Treœci¹, wszystkie modu³y pozwalaj¹ce na pe³ne zarz¹dzanie treœci¹ witryny znajduj¹ siê w kategorii Treœæ g³ównego menu. S¹ tam kolejno pozycje: Strony - pozwala na edycjê w³aœciwej treœci (tekstu) podstron serwisu Menad er obrazków - narzêdzie, s³u ¹ce do zapisywania (uploadu) plików graficznych na serwerze strony Globalne bloki HTML - za tym, tajemniczo brzmi¹cym tytu³em ukrywa siê narzêdzie do edycji treœci stopki strony (w Pañstwa przypadku dotyczy to edycji sponsorów) Zaawansowany menad er plików - o wiele bardziej rozbudowane narzêdzie do zapisywania plików na serwer strony, nie ograniczaj¹ce siê tylko do obrazków. Galeria - pozwala na dodawanie/usuwanie i edycjê galerii obrazków Komentarze - narzêdzie do zarz¹dzania komentarzami Poni ej, opiszê kolejno wszystkie modu³y oraz sposób, w jaki nale y nimi zarz¹dzaæ. Strony Jak ju wspomnia³em powy ej, opcja Strony odpowiada za edycjê w³aœciwej treœci strony, ukazuj¹cej siê na wiêkszoœci podstron. Wyj¹tkami s¹ podstrony: g³ówna, aktualnoœci oraz galeria. O nich napiszê póÿniej. Wybieraj¹c t¹ pozycjê z menu widzimy nastêpuj¹cy panel: 5

6 Rozdzia³ 2: Modu³y Panel ten pokazuje spis wszystkich podstron na witrynie. Wyœwietlane s¹ one dok³adnie w takiej kolejnoœci, w jakiej pokazywane s¹ na stronie. Zapamiêtanie tego jest bardzo istotne dla zarz¹dzanie witryn¹. Kolejnoœæ podstron w panelu odzwierciedla ich kolejnoœæ wyœwietlania na stronie. Zatem, chc¹c by zmieniæ kolejnoœæ podstron na witrynie, nale y zmieniæ kolejnoœæ w panelu zarz¹dzania stronami. Poszczególne kolumny prezentowanego panelu oznaczaj¹: Strona - nazwa danej strony. Jest to jednoczeœnie nazwa, wyœwietlana w menu g³ównym witryny Alias strony - unikalny identyfikator strony, u ywany m.in. przy tworzeniu odnoœników do podstron Szablon - odpowiada za szatê graficzn¹ danej strony Typ - przeznaczenie strony. Treœæ oznacza stronê, do której bezpoœrednio wprowadza siê treœæ; Nag³ówek sekcji oznacza, i dana strona pe³ni rolê kategorii stron, a sama nie jest edytowalna. W³aœciciel - informacja, z jakiego konta by³a tworzona dana podstrona Aktywny - czy strona jest wyœwietlana. Nieaktywne strony istniej¹ na witrynie, ale nie s¹ widzialne. Domyœlny - która strona jest domyœln¹, czyli startow¹ Przesuñ - pozwala zamieniaæ kolejnoœæ stron (nale y pamiêtaæ i zmiana kolejnoœci w panelu powoduje zmianê kolejnoœci w menu) Pozosta³e opcje, reprezentowane za pomoc¹ ikon odpowiadaj¹ odpowiednio za : otwarcie nowego okna przegl¹darki z podgl¹dem danej strony skopiowanie treœci strony edycjê treœci danej strony (klikniêcie w nazwê strony tak e pozwala na edycjê) usuniêcie danej strony zaznaczenie danej strony do wyboru opcji z menu poni ej ( Wybrane elementy ), w którym mo na ustawiaæ/zmieniaæ ró ne opcje Oprócz opcji dostêpnym w tabelce, jak widaæ, istniej¹ te dodatkowe opcje, pozwalaj¹ce m.in. na dodawanie nowych stron czy zmianê ich kolejnoœci. Edycja treœci danej strony Aby dokonaæ edycji treœci danej podstrony, nale y klikn¹æ w nazwê strony w prezentowanej tabelce (kolumna: Strona (Tekst w menu)) b¹dÿ wybraæ ikonê. Przeniesieni zostaniemy do kolejnego panelu, w którym istotne bêdzie tylko jedno pole: Treœæ. To, co zostanie wpisane w to pole bêdzie jednoczeœnie wyœwietlone na danej podstronie serwisu. Do edycji tego pola s³u y uproszczony edytor treœci TinyMCE, podobny do edytora znanego chocia by z pakietu Office. W edytorze tym mo na ustawiaæ wyrównanie, rodzaj, wielkoœæ, kolor czcionki, a tak e jej pogrubienie, pochylenie czy podkreœlenie. TinyMCE pozwala tak e wstawiaæ wypunktowania, odsy³acze oraz obrazki. Dzia³aj¹ w nim skróty klawiszowe systemu Windows (np. kombinacja kopiuj/wklej) oraz prawy przycisk myszy, udostêpniaj¹cy kolejne opcje (jak chocia by wspomniane wstawianie linków). Istniej¹ tak e funkcje Cofnij/Ponów. Zachêcam do spêdzenia odrobiny czasu nad tym edytorem tak, by zaznajomiæ siê ze wszystkimi jego mo liwoœciami. Po zakoñczeniu edycji, wystarczy klikn¹æ ZatwierdŸ aby zapisaæ zmiany i powróciæ do poprzedniej strony. Opcja Zastosuj tak e zapisuje zmiany, ale nie wychodzi z edycji danej strony, co jest przydatne gdy chcemy zapisaæ wprowadzone zmiany, ale jednoczeœnie kontynuowaæ edycjê. Opcja Anuluj powoduje wyjœcie z trybu edycji bez zapisania zmian. Wstawienie nowej strony/podstrony Aby wstawiæ now¹ stronê nale y u yæ opcji znajduj¹cej siê tu nad tabelk¹ ze spisem podstron, po lewej stronie. Przeniesieni zostaniemy do kolejnego widoku, w którym najwa niejsz¹ opcj¹ jest opcja nadrzêdny. Odpowiada ona za przypisanie strony do danej kategorii. Przyk³adowo, chc¹c dodaæ now¹ podstronê w kategorii Si³ownia, wybieramy jako nadrzêdny element 4. - Si³ownia z rozwijanego menu. Ponadto, trzeba bêdzie wybraæ typ zawartoœci (w 99,9% bêdzie to treœæ), tytu³ (jest wyœwietlany na pasku przegl¹darki, gdy wchodzimy na dan¹ stronê), tekst w menu (tekst wyœwietlany w menu) oraz oczywiœcie treœæ strony. Po wszystkim klikamy ZatwierdŸ i strona jest gotowa. Uwaga! Nale y pamiêtaæ o tym, i standardowo ka da nowa strona zostanie dodana na koñcu listy w panelu. Przyk³adowo, dodaj¹c now¹ podstronê Trening w kategorii Si³ownia, strona zostanie dodana jako ostatnia, tj. bêdzie widnia³a w panelu jako Trening. Oznacza to jednoczeœnie, i na witrynie ta podstrona bêdzie jako ostatnia w tej kategorii, bowiem jak ju pisa³em, kolejnoœæ w panelu odzwierciedla kolejnoœæ na stronie. Aby wiêc przesun¹æ dan¹ podstronê na witrynie, nale y przesun¹æ j¹ w panelu, co mo na zrobiæ w kolumnie Przesuñ. 6

7 Rozdzia³ 2: Modu³y Usuwaniej strony/podstrony Usuwanie danej strony jest jedn¹ z najprostszych czynnoœci. Wystarczy u yæ ikony b¹dÿ zaznaczyæ fajeczk¹ dan¹ stronê, a nastêpnie z menu na dole, po prawej ( Wybrane elementy ) wybraæ Usuñ i klikn¹æ zatwierdÿ. Menad er obrazków Menad er obrazków jest prostym narzêdziem, pozwalaj¹cym na wrzucanie plików graficznych (np. zdjêæ) na serwer strony. Jest to jeden z niezbêdnych elementów, aby umieœciæ na stronie galeriê zdjêæ b¹dÿ album. Po wybraniu opcji Menad er Obrazków z menu widzimy nastêpuj¹cy panel: Jest to katalog images, s³u ¹cy do przechowywania wszystkich plików graficznych, nie bêd¹cych czêœci¹ projektu graficznego strony. S¹ w nim katalogi Gallery i Gallery thumbnails, powi¹zane z modu³em galerii. Katalog Gallery jest g³ównym katalogiem modu³u galeria, a wewn¹trz s¹ podkatalogi. Ka dy podkatalog odpowiada za jedn¹ galeriê zdjêæ. Natomiast katalog Gallery thumbnails s³u y do generowania miniatur galerii, który to proces odbywa siê autmatycznie. W katalogu Gallery powinny byæ zapisywane zdjêcia, do u ycia w galeriach. Drugi katalog powinien zostaæ pusty. Poni ej znajduje siê narzêdzie do zapisywania plików na serwerze. Jest to bardzo proste: wystarczy wybraæ plik do zapisania (i ewentualnie katalog, w którym chcemy go zapisaæ) i wybraæ Wyœlij. Mo na tu tak e stworzyæ nowy folder. Do usuwania pliku (lub katalogu) s³u y ikona znajduj¹ca siê pod danym plikiem (katalogiem). Powrót do katalogu wy ej (gdy wejdziemy do jakiegoœ katalogu) odbywa siê poprzez wybranie ikony katalogu z dwoma kropkami pod spodem. Uwaga! Menad er obrazków pozwala na zapisywanie tylko plików graficznych, tj. o rozszerzeniach.jpg,.png,.bmp i.gif. Zapisywanie innego rodzaju plików na serwerze (np. archiwów.zip czy dokumentów.pdf) s³u y modu³ Zaawansowany Menad er Plików. Globalne bloki HTLM Modu³ ten pozwala na edycjê globalnego bloku, jakim jest stopka strony. Pojawia siê ona na ka dej podstronie, a jej zawartoœci¹ jest blok, dotycz¹cy sponsorów. Panel tego modu³u wygl¹da nastêpuj¹co: 7

8 Rozdzia³ 2: Modu³y W tym module istniej¹ dwa globalne bloki. Pierwszy odpowiada za podpis strony. Proszê go nie usuwaæ. Drugi natomiast, dotyczy sponsorów. Po klikniêciu w jego nazwê, przechodzimy do widoku edycji, która wygl¹da dok³adnie tak samo jak edycja treœci strony. W polu treœæ* wstawione s¹ obrazki, bêd¹ce logami sponsorów. Aby usun¹æ któregoœ sponsora, wystarczy usun¹æ obrazek. Natomiast dodawanie nowego sponsora to nic innego jak u ycie ikony, s³u ¹cej do dodawania nowego obrazka. Oczywiœcie, nale y pamiêtaæ, eby najpierw zapisaæ odpowiedni obrazek (logo) sponsora na serwerze za pomoc¹ modu³u Menad er Obrazków oraz o tym, by przed wstawieniem nowego obrazka ustawiæ kursor w odpowiednim miejscu, tj. na prawo od ostatniego obrazka. Aktualnoœci (newsy) Modu³ Aktualnoœci s³u y do zarz¹dzania treœci¹ podstrony Aktualnoœci. Po wybraniu tej pozycji z menu widzimy nastêpuj¹cy panel: Interesuje nas tylko zak³adka Artyku³y. Znajduje siê niej tabelka istniej¹cych komentarzy. Kolejne pola oznaczaj¹: Tytu³ - tytu³ newsa Data publikacji - data zamieszczenia komentarza 8

9 Rozdzia³ 2: Modu³y Data pocz¹tkowa - data, od której rozpoczyna siê wyœwietlanie danego newsa Data koñcowa - data, do której wyœwietlany jest dany news Kategoria - kategoria danego newsa Status - okreœla, czy news jest opublikowany (widoczny na stronie) czy roboczy (niewidoczny na stronie) Dalej znajduj¹ siê znajome ju ikony edycji, usuniêcia oraz zaznaczenia danego newsa. Na specjaln¹ uwagê zas³uguj¹ pola daty pocz¹tkowej/koñcowej oraz kategorii. Data pocz¹tkowa/koñcowa ma pojawia siê tylko gdy zaznaczona jest opcja U yj daty wygaœniêcia (zaznaczenie tej opcji jest mo liwe przy edycji lub dodawaniu nowego newsa). Natomiast pole kategorii musi mieæ zawsze wartoœæ News, aby aktualnoœci by³y wyœwietlane prawid³owo. W tym panelu, powy ej tabelki z newsami, jest dostêpna opcja Sortowanie, pozwalaj¹ca na wyœwietlania aktualnoœci: od najnowszych do najstarszych (na samej górze, jako pierwszy, jest wyœwietlany news najnowszy - wartoœæ Data publikacji malej¹co) oraz odwrotnie (analogicznie Data publikacji rosn¹co). Dodawanie/edycja aktualnoœci (newsów) Dodawanie newsa odbywa siê za pomoc¹ opcji. Przenosi nas to do kolejnego panelu. Wygl¹da on podobnie do panelu dodawania/edycji treœci. Nale y w nim wype³niæ pole Tytu³, a nastêpnie pola Podsumowanie oraz Treœæ. Pole Podsumowanie odpowiada za pierwsz¹ czêœæ artyku³u, tzn. za to, co jest wyœwietlane jako wstêp do newsa, przed przyciskiem. Natomiast Treœæ odpowiada za w³aœciw¹ treœæ artyku³u, dostêpn¹ po klikniêciu w przycisk. Poni ej znajduje siê pole Data publikacji, która zostanie wyœwietlona na stronie, pod tytu³em newsa oraz Status, okreœlaj¹cy czy artyku³ ma siê pojawiæ na stronie czy nie. Ostatni¹ opcj¹ jest U yj daty wygaœniêcia, której zaznaczenie powoduje pojawienie siê daty pocz¹tkowej i koñcowej. Jak pisa³em powy ej, u ycie tych dat spowoduje okreœlenie wide³ek czasowych, w których artyku³ bêdzie wyœwietlony. Mo liwe jest wiêc ustawienie, i dany news pojawi siê np. za 2 tygodnie, a po kolejnych 4 przestanie byæ wyœwietlany. Edycja newsów jest analogiczna, z t¹ ró nic¹, i nale y wybraæ któryœ z istniej¹cych newsów, poprzez klikniêcie w jego tytu³. Zaawansowany menad er plików Modu³ ten stanowi rozbudowan¹ wersjê Menad era Obrazków. Pozwala na zapisanie na serwerze strony plików dowolnego typu. Po wybraniu opcji Zaawansowany Menad er Plików z menu ukazuje siê nastêpuj¹cy panel: 9

10 Rozdzia³ 2: Modu³y Modu³ ten jest po prostu graficzn¹ prezentacj¹ jednego z podfolderów na serwerze, a dok³adniej podfolderu uploads, s³u ¹cego do zapisywania wszelkiego rodzaju plików. W tym w³aœnie folderze znajduje siê folder images, w którym przechowywane s¹ m.in. pliki graficzne galerii. W zak³adce Przegl¹danie plików znajduje siê tabelka z wszystkimi plikami i podfolderami folderu uploads. Mo na tu tak e tworzyæ nowe foldery oraz kopiowaæ/przenosiæ pliki bezpoœrednio miêdzy folderami na serwerze. Druga zak³adka s³u y, jak sama nazwa mówi, do zapisywania plików za serwerze. Zapisywanie plików na serwerze jest bardzo proste. Wystarczy przejœæ do zak³adki Dodawanie plików i wybraæ plik do zapisania. Wybrany plik zostanie zapisany do folderu, w którym aktualnie siê znajdujemy w zak³adceprzegl¹danie plików. Standardowo, jest to sam folder uploads. Jeœli wiêc chcemy zapisaæ jakiœ plik.pdf, to mo emy najpierw stworzyæ nowy folder o nazwie pdf w zak³adce Przegl¹danie plików, a nastêpnie wejœæ do niego. Dopiero wtedy przechodzimy do zak³adki Dodawanie plików i wybieramy pliki i zapisania. Tekst Za³aduj pliki do:/uploads/pdf poinformuje nas dok³adnie w jakim folderze aktualnie jesteœmy. Do usuwania plików/folderów s³u y ikona. Przy czêœci plików/katalogów widnieje ikona, która mówi, i usuniêcie danego pliku/folderu nie jest mo liwe. Dotyczy to jednak tylko ju istniej¹cych plików/folderów, u ywanych przez serwer. Taka ikona nie pojawi siê nigdy przy plikach, które sami zapisaliœmy. Galeria Modu³ Galeria s³u y, jak nietrudno siê domyœleæ, do publikowania i zarz¹dzania galeriami zdjêæ na stronie. Po wybraniu opcji Galeria z menu, widzimy nastêpuj¹cy panel: Panel ten wyœwietla nam listê aktualnie istniej¹cych galerii oraz pozwala na ich edycjê. Poszczególne pola oznaczaj¹: Galeria - nazwa wybranej galerii. Tag wyœwietlaj¹cy tê podkategoriê - Element programistyczny. Umieszczenie go bezpoœrednio w kodzie strony pozwala na wyœwietlenie galerii. Kolumna przeznaczona dla administratorów witryny. Aktywny - okreœla, czy dana galeria jest aktywna (wyœwietlana na stronie) czy nie. Dalej znajduj¹ siê ikony Edytuj, Usuñ oraz Zaznacz, pozwalaj¹ce, odpowiednio na, edycjê danej galerii, jej usuniêcie oraz zaznaczenie, by z menu poni ej wybraæ jedn¹ z opcji: Usuñ, Aktywny, Nieaktywny. 10

11 Rozdzia³ 2: Modu³y Zanim przejdê do opisywania jak zarz¹dzaæ galeriami, muszê napisaæ kilka s³ów o strukturze galerii na Pañstwa stronie. Modu³ Galeria jest bardzo rozbudowany i daje du ¹ swobodê sposobu wstawiania galerii na stronê. Aby byli Pañstwo w stanie skutecznie zarz¹dzaæ galeriami (których zapewne bêdzie kilka), musz¹ Pañstwo zrozumieæ jak¹ koncepcjê u ycia tego modu³u zastosowa³em na Pañstwa witrynie.. W przyjêtej przeze mnie konwencji, galeria pierwsza od góry w tym panelu, czyli Gallery/, pe³ni tutaj rolê galerii nadrzêdnej, choæ sama w sobie nie jest galeri¹ w normalnym rozumieniu tego s³owa, tzn. nie wyœwietla obrazków. Wszystkie standardowe galerie wyœwietlane na stronie, czyli jakis/, next/ i prev/, s¹ podgaleriami galerii Gallery/. Innymi s³owy Gallery/ jest tutaj kategori¹ galerii, mieszcz¹c¹ w sobie wszystkie galerie, które Pañstwo widz¹ na stronie. Jednoczeœnie zawartoœæ Gallery/ odpowiada zawartoœci podstrony Galeria na Pañstwa witrynie. Wchodz¹c w edycjê galerii Gallery/ wchodzimy tak naprawdê w edycjê podstrony Galeria. Wype³niaj¹c pole Tytu³ dodamy pogrubiony nag³ówek na podstronie Galeria. Pole Komentarz odpowiada za w³aœciw¹ treœæ, natomiast poni ej tego znajduje siê panel zarz¹dzania w³aœciwymi galeriami podstrony Galeria. Poszczególne pola tego panelu oznaczaj¹: Obraz - ikona galerii. Jej klikniêcie pozwala na edycjê poszczególnej galerii. Tytu³ - nazwa galerii. Jeœli w edycji danej galerii pole Tytu³ galerii pozostanie puste, to wyœwietlana nazwa galerii na stronie, pod miniaturk¹ bêdzie pobrana w³aœnie z pola Tytu³ Komentarz - komentarz danej galerii, wyœwietlany na stronie jako jej opis Data - data zamieszczenia danego obrazka (tutaj nieu ywane) Ok³adka albumu - okreœla, który obrazek bêdzie ok³adk¹ galerii, wyœwietlan¹ na stronie (tutaj nieu ywane) Aktywny - okreœla, czy dana galeria jest aktywna (wyœwietlana na stronie) czy nie Dalej znajduj¹ siê ikony Edytuj, Usuñ oraz Zaznacz, pozwalaj¹ce, odpowiednio na, edycjê danej galerii, jej usuniêcie oraz zaznaczenie, by z menu poni ej wybraæ jedn¹ z opcji: Usuñ, Aktywny, Nieaktywny, Przenieœ do. Podsumowuj¹c, po wybraniu opcji Galeria z menu w panelu edministracyjnym, przechodzimy do panelu g³ównego modu³u Galeria. W tym panelu jest spis wszystkich istniej¹cych galerii, w³¹cznie z galeri¹ nadrzêdn¹ - Gallery/. Edycja poszczególnej galerii jest mo liwa poprzez klikniêcie nazwy danej galerii, przy czym nale y pamiêtaæ, i klikniêcie w Gallery/ spowoduje przejœcie do edycji ca³ej kategorii galerii, a nie pojedynczej galerii. Wejœcie w edycjê galerii Gallery/ jest równoznaczne z edycj¹ podstrony Galeria Pañstwa witryny. Pole Komentarz odpowiada za treœæ w³aœciw¹, natomiast zarz¹dzanie poszczególnymi galeriami jest mo liwe poprzez panel poni ej. Zrozumienie w jaki sposób galeria zosta³a zaprojektowana jest bardzo istotne dla kwestii sprawnego ni¹ zarz¹dzania, proszê wiêc dok³adnie siê zapoznaæ z tym modu³em, zanim wprowadz¹ Pañstwo jakieœ znacz¹ce zmiany na stronie.nale y przy tym pamiêtaæ, e zarz¹dzanie pojedyncz¹ galeri¹ (jej edycja) jest mo liwe zarówno z g³ównego panelu modu³u Galeria (w którym znajduje siê lista wszystkich galerii, w tym równie galerii nadrzêdnej - Gallery/) jak równie z poziomu edycji samej galerii Gallery/, gdzie równie znajduje siê panel, pozwalaj¹cy na edycjê poszczególnej galerii. UWAGA! Jako e edycja galerii jest mo liwa na 2 sposoby, ja opiszê pierwszy z nich, tzn. edycjê z g³ównego panelu modu³u Galeria. Zarz¹dzanie galeriami z poziomu edycji galerii nadrzêdnej Gallery/ jest jednak analogiczne. Dodawanie nowej galerii Aby dodaæ now¹ galeriê, nale y u yæ opcji. Przeniesieni zostaniemy do kolejnego panelu. Pole Tytu³ odpowiada za nazwê galerii wyœwietlan¹ w panelu administracyjnym i jednoczeœnie na witrynie. Pole Komentarz s³u y do dodania opisu/komentarza ca³ej galerii. Pole Szablon pozwala wybraæ jeden spoœród kilku sposobów na graficzne wyœwietlanie obrazków galerii (chwilowo niedostêpne). Opcja Ukryj link do nadrzêdnej galerii spowoduje ukrycie przycisku nie zaznaczamy go wiêc. Poni ej znajduje siê panel wyœwietlaj¹cy obrazki. Jest to taki sam panel jak opisywany powy ej panel zarz¹dzania w³aœciwymi galeriami podstrony Galeria z trzema ró nicami, dotycz¹cymi zastosowania konkretnych pól. Po pierwsze, pola pola Data oraz Ok³adka albumu dzia³aj¹ tutaj poprawnie, tzn. wyœwietlaj¹ datê dodania obrazka oraz okreœlaj¹ obrazek, bêd¹cy ok³adk¹. Po drugie, pole Tytu³ nadaje obrazkowi tytu³, który wyœwietli siê jako podpis obrazka, gdy ten zostanie powiêkszony. Jeœli to pole pozostanie puste, jako podpis wyœwietli siê nazwa obrazka, np. zdjecie_stare.jpg. Po trzecie pole Komentarz s³u y tutaj do dodawania prywatnego komentarza do zdjêcia. Komentarz ten nie bêdzie widoczny nigdzie na stronie, tylko w panelu administracyjnym. Jego rol¹ jest po prostu przechowanie jakiejœ informacji, któr¹ dodaj¹cy zdjêcie chce tam wstawiæ, np. prywatny opis zdjêcia. Oczywiœcie, przy dodawaniu nowej galerii ten panel bêdzie pusty. Aby dodaæ do niego zdjêcie nale y u yæ opcji.zale nie od wielkoœci pliku, dodawanie mo e potrwaæ nawet do kilku minut, po czym strona zostanie odœwie ona, by wyœwietliæ zmiany. Po dodaniu interesuj¹cej nas iloœci plików wystarczy klikn¹æ Zapisz, aby nowo utworzona galeria zosta³a dodana na stronê. 11

12 Rozdzia³ 2: Modu³y Oczywiœcie, nic nie stoi na przeszkodzie by u yæ opcji Zapisz przed dodawaniem zdjêæ, a zdjêcia dodaæ potem, edytuj¹c wybran¹ galeriê. Dodanie nowej galerii jest równoznaczne ze stworzeniem nowego podfolderu w images/gallery/ o nazwie takiej, jak tytu³ galerii. Edycja istniej¹cej galerii Edycja galerii jest bardzo prosta. Klikniêcie w nazwê interesuj¹cej nas galerii spowoduje przejœcie do trybu edycji. Panel edycji jest identyczny jak panel dodawania galerii.mo na w nim zmieniaæ tytu³/opis galerii, dodawaæ/usuwaæ zdjêcia, wprowadzaæ ich tytu³y i opisy.pole Ok³adka albumu, jak ju wspomnia³em s³u y do wybrania jednego obrazka z galerii jako ok³adki. Jeœli aden obrazek nie zostanie wybrany, na witrynie galeria bêdzie reprezentowana przez ikonê standardow¹, tzn. folderu ze zdjêciami. Pole Aktywny pozwala okreœliæ czy dany obrazek ma byæ wyœwietlany. Jest ono bardzo przydatne w sytuacji, gdy chcemy jakiœ obrazek usun¹æ z galerii. Mo emy wtedy ustawiæ, i bêdzie on nieaktywny co sprawi, e nie zostanie wyœwietlony na stronie. Bêdzie jednak widnia³ w panelu i jeœli oka e siê, i w przysz³oœci bêdziemy znowu chcieli go wyœwietliæ, to nie bêdzie trzeba od nowa go dodawaæ. Wystarczy bêdzie zmieniæ wartoœæ kolumny Aktywny. Usuwanie galerii Aby usun¹æ dan¹ galeriê wystarczy klikn¹æ ikonê znajduj¹c¹ siê przy danej galerii. Mo na tak e zaznaczyæ dan¹ galeriê i wybraæ z menu po prawej stronie, poni ej panelu opcjê Usuñ. Komentarze Modu³ Komentarze s³u y do zarz¹dzaniami komentarzami, czyli opiniami u ytkowników strony. Po wybraniu opcji Komentarze z g³ównego menu widzimy nastêpuj¹cy panel: Modu³ Komentarze jest jedynym, w którym nie jest mo liwe dodawanie nowych wpisów/elementów poprzez panel administracyjny. Komentarze bowiem, jako opinie osób trzecich, dodawane s¹ przez osoby, pragn¹ce wyraziæ swoj¹ opiniê jako odpowiedÿ na artyku³/news, zamieszczony na stronie. Pocz¹tkowo wiêc, panel komentarzy bêdzie pusty. Zarz¹dzanie komentarzami opiera siê w³aœciwie tylko na usuwaniu niew³aœciwych oraz aktywowaniu pojawiaj¹cych siê, o ile taka opcja jest ustawiona. 12

13 Kolejne pola panelu oznaczaj¹: Rozdzia³ 2: Modu³y Treœæ - pocz¹tek zawartoœci komentarza Tytu³ - tytu³ komentarza (pole nieu ywane) Autor - imiê/nick osoby, zamieszczaj¹cej komentarz Aktywuj - okreœla czy dany komentarz ma byæ aktywny (widoczny na stronie) czy nie. Jeœli w ustawieniach strony zaznaczona jest opcja Moderowanie, ka dy nowo dodany komentarz bêdzie musia³ byæ aktywowany rêcznie, zanim pojawi siê na stronie Data utworzenia - data pojawienia siê wpisu Data zmiany - data ostatniej modyfikacji wpisu Aby edytowaæ komentarz, wystarczy klikn¹æ w pocz¹tek danego komentarza (tekst w kolumnie Treœæ). Zostaniemy przeniesieni do kolejnego panelu, podobnego do edycji treœci podstron. Zmiana dowolnego pola i potwierdzenie przyciskiem ZatwierdŸ spowoduje edycjê wybranego komentarza. Aby usun¹æ komentarz wystarczy wybraæ ikonê umieszczon¹ w wierszu danego komentarza, b¹dÿ postawiæ fajkê przy danym komentarzu i wybraæ opcjê Usuñ zaznaczone, znajduj¹c¹ siê poni ej. 13

14 Rozdzia³ 3: Strony niestandardowe Rozdzia³ 3: Strony niestandardowe Wstêp Wiêkszoœæ podstron Pañstwa witryny posiada tak¹ sam¹ strukturê. St¹d, w ten sam sposób nastêpuje ich edycja. Wystarczy wejœæ w modu³ Strony w panelu administracyjnym, nastêpnie wybraæ interesuj¹c¹ nas podstronê aby zobaczyæ edytor bloku treœci danej podstron (pole Treœæ). Blok ten zajmuje ca³¹ wielkoœæ strony, tzn. wszystko co zostanie w nim wprowadzone uka e siê na danej podstronie. S¹ jednak podstrony, których konstrukcja rózni siê od wy ej opisanej. Do takich podstron nale ¹ G³ówna, Aktualnoœci oraz Galeria. Edycja tych podstron wygl¹da trochê inaczej, dlatego te poni ej opiszê ka d¹ z nich, by zarz¹dzanie nimi nie sprawia³o Pañstwu trudnoœci. Strona g³ówna Podstrona G³ówna jest najbardziej rozbudowan¹ podstron¹ w Pañstwa serwisie, tote jej edycja bêdzie najbardziej skomplikowana. Strona G³ówna zbudowana jest z trzech bloków treœci. W ka dym z nich mieœci siê zal¹ ek (zwany fachowo podsumowaniem ) jednego artyku³u. Wchodz¹c w edycjê podstrony G³ówna w panelu administracyjnym (Treœæ -> Strony -> G³ówna) zobacz¹ Pañstwa, i w ka dym bloku jest obrazek, a pod nim linijka kodu, wygl¹daj¹ca mniej wiêcej tak: {news number='1' detailpage='historia-naszej-silowni' category="glowna_1" detailtemplate="g³ówna" summarytemplate="glowna"} Powy szy kod wstawia w miejsce bloku treœci modu³ Aktualnoœci. W ten sposób, na stronie g³ównej znajduj¹ siê same podsumowania, a ca³oœæ ka dego artyku³u jest mo liwa po klikniêciu przycisku Wiêcej. Poszczególne parametry oznaczaj¹: Number - iloœæ newsów wyœwietlana jednoczeœnie (tu nieu ywane) Detailpage - alias podstrony, na której wyœwietlona zostanie ca³a treœæ artyku³u Category - kategoria artyku³u Detailtemplate - szablon graficzny artyku³u Summarytemplate - szablon graficzny podsumowania (zal¹ ku) artyku³u Sama zawartoœæ podstrony G³ówna w panelu administracyjnym nie stanowi jednak pe³nej treœci podstrony G³ówna w Pañstwa serwisie. Na stronie g³ównej znajduj¹ siê bowiem tylko podsumowania artyku³ów oraz odnoœniki do pe³nej treœci, która znajduje siê na innych podstronach Pañstwa serwisu. St¹d te, aby wszystko wyœwietla³o siê poprawnie, musz¹ istnieæ trzy podstrony wyœwietlaj¹ce ca³¹ treœæ artyku³u, po jednej dla ka dego podsumowania artyku³u ze strony g³ównej. W Pañstwa przypadku te podstrony to Kilka s³ów o klubie w kategorii Klub, Historia naszej si³owni w kategorii Si³ownia oraz Staro ytne sztuki walki... w kategorii Taekwondo. Proszê zauwazyæ, i wybieraj¹c z menu Pañstwa strony pozycjê Kilka s³ów o klubie wyœwietlane jest dok³adnie to samo, co przy klikniêciu przycisku Wiêcej przy artykule Kilka s³ów o klubie ze strony g³ównej. Wchodz¹c w edycjê którejœ z trzech wy ej wymienionych podstron w panelu administracyjnym zobacz¹ Pañstwo mniej wiêcej taki kod: {news number='1' detailpage='historia-naszej-silowni' category="glowna_1" summarytemplate="calosc"} Kod ten sprawia, i rozwiniêcie któregoœ z artyku³ów ze strony G³ówna jest jednoczeœnie oddzieln¹ podstron¹ serwisu, dostêpn¹ w menu strony. Ostatnim elementem konstrukcji strony g³ównej jest faktyczna treœæ ka dego z artyku³ów. Jak wspomnia³em wy ej, konstrukcja strony g³ównej jest oparta o modu³ Aktualnoœci, wiêc edycja treœci poszczególnych artyku³ów odbywa siê z panelu tego w³aœnie modu³u. 14

15 Rozdzia³ 3: Strony niestandardowe Wybieraj¹c z panelu administracyjnego opcjê Treœæ -> Aktualnoœci, widzimy w panelu wszystkich newsów trzy maj¹ce dok³adnie takie same nazwy, jak nazwy trzech artyku³ów ze strony g³ównej. To w³aœnie te newsy odpowiadaj¹ za w³aœciw¹ treœæ ka dego artyku³u. Wchodz¹c w ich edycjê widzimy znany ju nam z modu³u Aktualnoœci panel edycji newsa z dwoma blokami treœci, odpowiadaj¹cymi kolejno Podsumowaniu (czyli zal¹ kowi artyku³u, po którym nastêpuje przycisk Wiêcej) oraz Treœci reszty artyku³u. Bardzo wa ne w tym miejscu jest nadanie ka demu nowemu artyku³owi unikalnej kategorii, któr¹ najpierw nale y stworzyæ. Ja przyj¹³em konwencjê nazewnicz¹ G³ówna_numer, czyli G³ówna_1, G³ówna_2, itd..oczywiœcie nic nie stoi na przeszkodzie u ywania innych nazw. Nie mog¹ siê one jednak powtarzaæ. Dodawanie nowego artyku³u Jak wspomnia³em powy ej, budowa strony G³ówna jest trzystopniowa, st¹d te dodawanie nowego artyku³u bêdzie zawiera³o 3 kroki. Ze wzglêdu na to, i jest to dosyæ skomplikowana operacja, pos³u ê siê przyk³adem. Za³ó my, e chc¹ Pañstwo dodaæ na stronê g³ówn¹ nowy artyku³ pt. zdrowy tryb ycia, który ma ukazaæ siê w œrodkowej kolumnie. Oczywiœcie, jednoczeœnie Zdrowy tryb ycia bêdzie podstron¹, dostêpn¹ w menu Si³ownia na pañstwa stronie. Zaczniemy od dodania nowego artyku³u. W tym celu przechodzimy do modu³u Aktualnoœci i tworzymy kategoriê dla nowego artyku³u. Aby to zrobiæ, przechodzimy do zak³adki Kategorie i klikamy. Wpisujemy unikaln¹ nazwê (ja wybra³em glowna_4) i klikamy ZatwierdŸ. Nastêpnie wracamy do zak³adki Artyku³y i dodajemy nowy artyku³. W pole Tytu³ wpisujemy coœ, co bêdzie siê kojarzy³o z nazw¹ podstrony, któr¹ chcemy dodaæ, np. Zdrowy tryb ycia (tytu³ artyku³u mo e byæ identyczny jak nazwa podstrony, z któr¹ jest powi¹zany), a nastêpnie wybieramy kategoriê, któr¹ w³aœnie stworzyliœmy. W pole Podsumowanie wpisujemy zal¹ ek artyku³u wyœwietlany na stronie g³ównej serwisu, a w pole Treœæ - ca³¹ resztê i klikamy ZatwierdŸ. W drugim kroku, dodajemy now¹ podstronê w panelu administracyjnym. Wchodzimy wiêc w Treœæ -> Strony i klikamy na. Wpisujemy Zdrowy tryb ycia w pola Tytu³ i Tekst w menu. Jako element nadrzêdny wybieramy 4. Si³ownia. Nastêpnie w polu Treœæ wpisujemy poni sz¹ liniê kodu: {news number='1' detailpage='zdrowy-tryb-zycia' category="glowna_4" summarytemplate="calosc"} Proszê zwróciæ uwagê na parametr detailpage. Jego wartoœci¹ jest alias danej strony (aliasy to unikalne identyfikatory stron wyœwietlane w kolumnie Alias strony w panelu, zawieraj¹cym spis wszystkich stron serwisu). Alias strony tworzony jest automatycznie i jest nim zawsze pe³na nazwa strony bez polskich znaków, w której wyrazy po³¹czone s¹ znakiem -. W przypadku wiêc nazwy Zdrowy tryb ycia aliasem bêdzie zdrowy-tryb-zycia. Parametrowi Category nadajemy wartoœæ kategorii artyku³u, któr¹ przed chwil¹ stworzyliœmy, czyli glowna_4. Nastêpnie klikamy ZatwierdŸ. Jak pisa³em wczeœniej, ka da nowo dodana strona jest ostatni¹ w danej kategorii, zatem chc¹c aby wyœwietlana ona by³a w innej kolejnoœci nale y j¹ przesun¹æ w górê lub dó³ za pomoc¹ kolumny Przesuñ. Uwaga! Choæ pole Podsumowanie nie ma limitu znaków, to jednak limit ten jest narzucony przez iloœæ miejsca na zal¹ ek artyku³u na stronie g³ównej. Jeœli wstawi¹ Pañstwo za du o tekstu w to pole to na stronie g³ównej tekst wyjdzie po za ustalon¹ dla niego ramkê tak, jak to wygl¹da na obrazku poni ej: 15

16 Rozdzia³ 3: Strony niestandardowe Nale y wiêc pamiêtaæ o tym, by tekst w polu Podsumowanie nie by³ zbyt d³ugi. Limit s³ów wynosi ok. 70. Najlepiej jednak wizualnie zobaczyæ ile miejsca zajmuje wprowadzony przez nas tekst. W ostatnim kroku przechodzimy ponownie do modu³u Strony. Wybieramy edycjê strony G³ówna, a nastêpnie blok treœci w który chcemy wstawiæ artyku³ (w naszym przypadku blok tresc_2). W linijce kodu, która jest w tym bloku zmieniamy dwa parametry: detailpage oraz category. Pierwszemu nadajemy wartoœæ zdrowy-tryb-zycia, czyli de facto aliasu nowo-dodanej przez nas strony; drugiemu natomiast nazwê nowej kategorii, czyli glowna_4. Po edycji, kod wygl¹da wiêc nastêpuj¹co: {news number='1' detailpage='zdrowy-tryb-zycia' category="glowna_4" detailtemplate="g³ówna" summarytemplate="glowna"} To wszystko! Mog¹ jeszcze Pañstwo zmieniæ obrazek danego artyku³u, poprzez klikniêcie ikony, znaduj¹cej siê poœród innych ikon edytora TinyMCE. Na stronie g³ównej Pañstwa serwisu pojawi siê nowy zal¹ ek artyku³u, który mo na bêdzie przeczytaæ po klikniêciu przycisku Wiêcej. Ca³y artyku³ bêdzie te dostêpnym UWAGA! Przy dodawaniu obrazka do artyku³u nale y pamiêtaæ o 2 rzeczach. Po pierwszej, obrazek musi byæ zawsze nad linijk¹ kodu. Po drugie, musi byæ wyœrodkowany. W przeciwnym wypadku nie wyœwietli siê poprawnie na stronie. Strona Aktualnoœci Strona Aktualnoœci zbudowana jest z podsumowañ newsów, które dodaj¹ Pañstwo w module Aktualnoœci w panelu administracyjnym. Podstrona ta nie posiada edytowalnej treœci w module Strony. Wchodz¹c w edycjê podstrony Aktualnoœci w panelu administracyjnym zobacz¹ Pañstwo, i w polu Treœæ widnieje poni szy kod: {news number='15' detailpage='news' category="news"} Kod ten odpowiada za wstawienie modu³u Aktualnoœci do treœci strony Aktualnoœci. Zatem, pe³ne zarz¹dzanie treœci¹ tej podstrony odbywa siê za pomoc¹ modu³u Aktualnoœci, opisanego w rozdziale 2. Strona Galeria Identycznie jest te w przypadku podstrony Galeria. Nie zawiera ona nawet pola Treœæ. W³aœciwa treœæ podstrony Galeria na Pañstwa witrynie wprowadzana jest w polu Komentarz galerii Gallery/ w module Galeria. Chc¹c wiêc edytowaæ treœæ podstrony Galeria na Pañstwa stronie, nale y edytowaæ wspomniane pole. 16

17 Rozdzia³ 4: Operacje dodatkowe Rozdzia³ 4: Operacje dodatkowe Wstêp W poprzednich rozdzia³ach omówi³em poszczególne modu³y jak równie operacje edycji podstron Pañstwa witryny. Aby skutecznie zarz¹dzaæ stron¹, oprócz narzêdzi, musz¹ jeszcze Pañstwo znaæ szereg pomniejszych akcji, zasad i czynników, powi¹zanych z modu³ami. Ca³¹ t¹ grupê nazwa³em operacje dodatkowe, a jej sk³ad wchodzi m.in. udostêpnianie plików na stronie czy zarz¹dzanie obrazkami. Poni ej, omówiê po kolei wszystkie te operacje. Udostêpnianie plików Podstrona G³ówna jest najbardziej rozbudowan¹ podstron¹ w Pañstwa serwisie, tote jej edycja bêdzie najbardziej skomplikowana. Strona G³ówna zbudowana jest z trzech bloków treœci. W ka dym z nich mieœci siê zal¹ ek (zwany fachowo podsumowaniem ) jednego artyku³u. Wchodz¹c w edycjê podstrony G³ówna w panelu administracyjnym (Treœæ -> Strony -> G³ówna) zobacz¹ Pañstwa, i w ka dym bloku jest obrazek, a pod nim linijka kodu, wygl¹daj¹ca mniej wiêcej tak: {news number='1' detailpage='historia-naszej-silowni' category="glowna_1" detailtemplate="g³ówna" summarytemplate="glowna"} Powy szy kod wstawia w miejsce bloku treœci modu³ Aktualnoœci. W ten sposób, na stronie g³ównej znajduj¹ siê same podsumowania, a ca³oœæ ka dego artyku³u jest mo liwa po klikniêciu przycisku Wiêcej. Poszczególne parametry oznaczaj¹: 16

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express

U ywanie i dostosowywanie programu Outlook Express Rozdzia³ 21 Pocz¹tki pracy z programem Outlook Express 602 Zarz¹dzanie to samoœciami 610 Zarz¹dzanie kontaktami 611 Wysy³anie wiadomoœci e-mail 618 Czytanie i porz¹dkowanie poczty 622 Korzystanie z poczty

Bardziej szczegółowo

Opcje dostêpu zdalnego

Opcje dostêpu zdalnego Rozdzia³ 32 Nowa funkcja! Tworzenie po³¹czenia pulpitu zdalnego z innym komputerem 892 Nowa funkcja! U ywanie Pod³¹czania pulpitu zdalnego 899 Dostêp zdalny poprzez Wirtualn¹ sieæ prywatn¹ (VPN) 912 ¹czenie

Bardziej szczegółowo

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego

Uzyskiwanie pomocy i wsparcia technicznego Rozdzia³ 4 Nowa funkcja! Centrum pomocy i obs³ugi technicznej 118 Nowa funkcja! ¹czenie siê z innym komputerem za pomoc¹ narzêdzia Pomoc zdalna 129 Inne zasoby pomocy technicznej 139 Kontaktowanie siê

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi programu:

Instrukcja obs³ugi programu: Instrukcja obs³ugi programu: PLATAN CTI ver. 1.12.xx 1 PLATAN CTI Spis treœci 1. WSTÊP... 5 1.1. Przeznaczenie systemu PLATAN CTI...5 1.2. Struktura dzia³ania... 5 1.3. Cechy systemu PLATAN CTI... 6 1.4.

Bardziej szczegółowo

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele

Rozdzia³ 4. Web Forms i ASP.NET. Cele Rozdzia³ 4 Web Forms i ASP.NET Cele l Poznanie modelu interakcji ASP.NET l Sposób dzia³ania zdarzeñ oraz DOM l Przypomnienie podstaw projektowania interfejsu u ytkownika l Tworzenie aplikacji bazuj¹cej

Bardziej szczegółowo

Praca z domenami Windows

Praca z domenami Windows Rozdzia³ 33 Domeny i Grupy robocze 920 Przy³¹czanie do domeny 927 Logowanie siê do domeny 935 Odnajdywanie plików, drukarek i u ytkowników 937 Praca z domenami Windows Czêœæ VII: Sieæ Rozdzia³ 33: Praca

Bardziej szczegółowo

Edytowanie Rejestru. Rozdzia³ 28. Struktura rejestru

Edytowanie Rejestru. Rozdzia³ 28. Struktura rejestru Rozdzia³ 28 Struktura rejestru 785 Unikanie wpadek podczas edycji rejestru 789 Przegl¹danie i edytowanie rejestru za pomoc¹ Edytora 791 Automatyzowanie zmian w rejestrze za pomoc¹ plików.reg 793 Praca

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ

Monitorowanie aktywnoœci systemu za pomoc¹ Podgl¹du zdarzeñ Rozdzia³ 35 Typy zdarzeñ 974 Œledzenie zdarzeñ komputerowych 975 Badanie szczegó³ów zdarzeñ 977 Praca z plikami dziennika 979 U ywanie narzêdzi innych producentów do monitorowania zdarzeñ 982 Monitorowanie

Bardziej szczegółowo

Przywracanie systemu po awarii

Przywracanie systemu po awarii Rozdzia³ 25 Po awarii: ocena zniszczeñ 718 Korzystanie z zaawansowanych opcji rozruchowych 719 Usuwanie b³êdów konfiguracji za pomoc¹ Przywracania systemu 722 Dokonywanie napraw za pomoc¹ Konsoli odzyskiwania

Bardziej szczegółowo

www.kurspozycjonowania.pl

www.kurspozycjonowania.pl Darmowy Kurs Pozycjonowania pozwoli Ci posi¹œæ w 14 dni wiedzê dziêki której Twoja strona zdobêdzie pierwsze miejsce w wyszukiwarce i wreszcie zacznie dla ciebie zarabiaæ! W kursie zebra³em dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows

Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows 322 Czêœæ II: Dostosowywanie Windows XP Automatyzacja zadañ za pomoc¹ Hosta skryptów systemu Windows Host skryptów systemu Windows (WSH) umo liwia wykonywanie bardziej skomplikowanych zadañ ni programy

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail

Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Podrêcznik u ytkownika Claws Mail Autorzy Claws Mail (http://www.claws-mail.org/) Copyright 2006-2013 Autorzy Claws Mail. 1. Wstêp 1.1. Czym jest Claws Mail? Claws Mail jest programem pocztowym maj±cym

Bardziej szczegółowo

IP over ATM. Spis treœci

IP over ATM. Spis treœci IP over ATM Spis treœci 1. Wstêp 3 1.1. Protokó³ IP 3 1.2. IP over ATM 3 2. Po³¹czenia w sieci ATM 5 3. Classical IP over ATM na podstawie RFC 1577 6 3.1. Cele specyfikacji 6 3.2. Konfiguracja podsieci

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n50 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs

Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs Autor: Marcin Lis ISBN: 978-83-246-2487-4 Format: 158 235, stron: 384 Naucz siê wreszcie samodzielnie tworzyæ strony internetowe! Jakie techniki koniecznie trzeba poznaæ,

Bardziej szczegółowo

cstore.pl Prosty Start

cstore.pl Prosty Start WEB SOFT Sp. z o.o. ul..domaniewska 47/10 02-672 Warszawa NIP 521-362-41-06 Tel. +48 22 599 44 99 Email. bok@cstore.pl cstore.pl Prosty Start Czyli to co powinieneœ zrobiæ, zanim rozpoczniesz sprzeda w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35

Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi palmtopa Acer n35 Instrukcja obs³ugi (wydanie luty 2005) Copyright 2005 Acer Incorporated. Wszelkie prawa zastrze one. Zabrania siê reprodukowania jakiejkolwiek czêœci niniejszej publikacji,

Bardziej szczegółowo

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42

Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika. Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika; Korekta pierwsza 05-03-2001, 11:20:42 Norton Ghost 2001 Podrêcznik U ytkownika Podrêcznik u ytkownika programu Norton Ghost 2001 Oprogramowanie opisane w niniejszym podrêczniku jest dostarczane w ramach umowy licencyjnej i mo e byæ u ywane

Bardziej szczegółowo

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi

II. M A G A Z Y N. q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi II. M A G A Z Y N q Przeznaczenie modu³u q Podstawowe pojêcia q Wykaz funkcji q Pierwsze czynnoœci q Codzienna eksploatacja q Pytania i odpowiedzi Schemat funkcjonalny modu³u MAGAZYN SPIS TREŒCI II.1.

Bardziej szczegółowo

Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ

Fotografia cyfrowa. Edycja zdjêæ IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOή KOMUNIKACJI

INSTRUKCJA U YTKOWNIKA. Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI INSTRUKCJA U YTKOWNIKA Modem G.shdsl+ z wbudowanym routerem TAHOE 684 WOLNOŒÆ KOMUNIKACJI SPIS TREŒCI 1. Wprowadzenie... 1 2. Interfejsy... 3 3. Konfiguracja modemu przy pomocy klawiaturki i wyœwietlacza

Bardziej szczegółowo

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Elementarz Internetu. Czêœæ IV: FTP i Usenet

Elementarz Internetu. Czêœæ IV: FTP i Usenet NA CD NEWSY Z OK ADKI FIRMA MAGAZYN PROGRAMY WARSZTAT Elementarz Internetu Czêœæ IV: FTP i Usenet W poprzednim odcinku uzupe³niliœmy wiadomoœci na temat poczty elektronicznej i przegl¹darki WWW. Pora opisaæ

Bardziej szczegółowo

ABC internetu. Wydanie VII

ABC internetu. Wydanie VII Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla studentów do laboratorium z LANE

Instrukcja dla studentów do laboratorium z LANE do laboratorium z LANE Spis treœci 1. LAN Emulation 3 1.1. Wstêp 3 1.2. W³aœciwoœci LAN, które musz¹ byæ emulowane 4 1.2.1. Us³ugi bezpo³¹czeniowe 4 1.2.2. Us³ugi multicastowe 4 1.2.3. Interfejs dla sterowników

Bardziej szczegółowo

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik

Office 2010 PL. Nieoficjalny podręcznik Idź do Spis treści Przykładowy rozdział Skorowidz Katalog książek Katalog online Zamów drukowany katalog Twój koszyk Dodaj do koszyka Cennik i informacje Zamów informacje o nowościach Zamów cennik Czytelnia

Bardziej szczegółowo

Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows

Rozwi¹zywanie problemów z b³êdami systemu Windows Rozdzia³ 27 Rozszyfrowywanie komunikatów o b³êdach Stop 772 Czytanie komunikatów o b³êdach Stop 772 Radzenie sobie z b³êdami Stop 775 Radzenie sobie z konkretnymi b³êdami Stop 776 Dostosowanie sposobu

Bardziej szczegółowo

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA

Uwagi o programowaniu w jêzyku VBA Rozdzia³ 20 Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Czêœæ VI: Zaawansowane techniki Accessa Rozdzia³ 20: Udoskonalanie bazy danych za pomoc¹ kodu VBA Chocia prost¹ aplikacjê w programie Microsoft

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie

Wprowadzenie. Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Wprowadzenie Wiele lat temu, kiedy by³em nieœmia³ym m³odszym programist¹, mia³em pewne marzenie. Marzy³ mi siê (idealny?) œwiat, w którym nie musia³bym nigdy kombinowaæ, jakie

Bardziej szczegółowo