CMS. Made Simple. Panel administracyjny. Instrukcja u ytkownika. ver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CMS. Made Simple. Panel administracyjny. Instrukcja u ytkownika. ver. 1.0.2"

Transkrypt

1 CMS Made Simple Panel administracyjny Instrukcja u ytkownika ver

2 Spis treœci Spis treœci: 1. O CMS Made Simple Wstêp...3 Czym jest CMS Made simple?...3 Interfejs u ytkownika Modu³y Wstêp...5 Strony...5 Menad er obrazków...7 Globalne bloki HTML...7 Aktualnoœci (newsy)...8 Zaawansowany Menad er Plików...9 Galeria...10 Komentarze Strony niestandardowe Wstêp...14 Strona G³ówna...14 Strona Aktualnoœci...16 Strona Galeria Operacje dodatkowe Wstêp...17 Udostêpnianie plików...17 Zarz¹dzanie obrazkami...16 Strona Galeria

3 Rozdzia³ 1: O CMS Made Simple Rozdzia³ 1: O CMS Made Simple Wstêp Witam serdecznie w moim poradniku, dotycz¹cym sprawnego zarz¹dzania panelem administracyjnym CMS Made Simple. Niniejszy dokument jest krótk¹ instrukcj¹, prezentuj¹c¹ podstawowe informacje o systemie Made Simple, pocz¹wszy od krótkiej charakterystyki samego programu, a skoñczywszy na opisach poszczególnych modu³ów oraz sposobu zarz¹dzania nimi. Wszystkie zawarte w nim informacje prezentowane s¹ w bardzo przystêpny sposób. Ka dy modu³ jest dok³adnie opisany, wobec czego zarz¹dzanie nim nie powinno sprawiaæ adnej trudnoœci. Po zapoznaniu siê z t¹ lektur¹ ka dy u ytkownik CMS Made Simple bêdzie potrafi³ bez problemu wykonaæ podstawowe akcje zarz¹dzania swoj¹ witryn¹ internetow¹, takie jak: dodawanie/usuwanie/edycja treœci strony, zarz¹dzanie aktualnoœciami, komentarzami, oraz galeriami, korzystanie z modu³ów newslettera/ksiêgi goœci or wielu, wielu innych. Publikacja, któr¹ w³aœnie czytasz, drogi U ytkowniku, jest moj¹ autorsk¹ prac¹, napisan¹ w oparciu o wiedzê i doœwiadczenie w zarz¹dzaniu systemem CMS Made Simple. adna czêœæ tego dokumentu nie opiera siê na Ÿród³ach zewnêtrznych ani nie zosta³a z nich skopiowana. St¹d, zabrania siê kopiowania, drukowania oraz innych form rozpowszechniania tego poradnika w ca³oœci b¹dÿ dowolnej czêœci bez wyraÿnej mojej zgody. Czym jest CMS Made Simple? Skrót CMS oznacza z jêz. angielskiego System Zarz¹dzania Treœci¹. CMS Made Simple jest wiêc jednym z systemów, pozwalaj¹cych zarz¹dzaæ treœci¹ witryn internetowych. W swoim za³o eniu, systemy zarz¹dzania treœci¹ maj¹ dwa zasadnicze zadania. Po pierwsze, maj¹ umo liwiæ edycjê treœci oraz najwa niejszych modu³ów strony (np. komentarzy, galerii, aktualnoœci) osobom, które nie posiadaj¹ odpowiedniej wiedzy o tworzeniu i edycji stron internetowych. Zostaje to osi¹gniête poprzez u ycie intuicyjnych narzêdzi, takich jak np. uproszczony edytor treœci czy tryb okienkowy, pozwalaj¹cy na zarz¹dzanie witryn¹ poprzez ikonki i przyciski, tak jak to ma miejsce w systemie Windows. Drugim, zasadniczym zadaniem systemu CMS jest maksymalne uproszczenie zarz¹dzania witryn¹. Systemy zarz¹dzania treœci¹ pozwalaj¹ na pe³n¹ edycjê strony internetowej (treœci, modu³ów, a nawet samego kodu strony) przy u yciu jednego tylko programu - przegl¹darki internetowej. To samo dotyczy siê wrzucania (z ang. upload) plików z dysku lokalnego komputera (lub np. z urz¹dzania przenoœnego - pendrive a) na serwer, na którym znajduje siê strona. Nie jest potrzebne adne oprogramowanie dodatkowe. Sprawia to, i zarz¹dzanie stron¹ jest o wiele szybsze, ³atwiejsze i wygodniejsze. Do edycji strony wystarczy bowiem komputer pod³¹czony do internetu z zainstalowan¹ dowoln¹ przegl¹dark¹ internetow¹. System CMS daje wiêc ogromn¹ ³atwoœæ oraz swobodê przy wprowadzaniu zmian na stronie internetowej, o których to cechach mo na by³o pomarzyæ jeszcze kilka lat temu. Interfejs u ytkownika Przygoda z CMS Made Simple ropoczyna siê od strony z logowaniem do panelu administracyjnego. Strona ta ma zawsze taki sam adres, tj. AdresStrony/admin. Przyk³adowo, jeœli adres strony to: to panel administracyjny znajdziemy pod adresem Po poprawnym zalogowaniu siê naszym oczom uka e siê interfejs u ytkownika. W systemie CMS Made Simple interfejs jest bardzo intuicyjny i przejrzysty. Nie posiada on zbêdnych elementów, a wszystkie najwa niejsze s¹ od razu widoczne, dziêki czemu zarz¹dzanie stron¹ staje siê jeszcze prostsze. Wygl¹da on mniej wiêcej tak: 3

4 Rozdzia³ 1: O CMS Made Simple Najwa niejsze dla zarz¹dzaj¹cego witryn¹ elementy to: menu, w którym znajduj¹ wszystkie potrzebne do edycji strony narzêdzia (1) ekran powiadomieñ, w którym wyœwietla³y siê bêd¹ istotne informacje, np. ostrze enia czy b³êdy(2) przestrzeñ robocza, w której bêdzie mo liwoœæ zmiany ró nych ustawieñ(3) Ponadto, w panelu administracyjnym znajduj¹ siê ró ne dodatkowe elementy, jak np. odsy³acze (linki) do stron zewnêtrznych, gdzie mo na znaleÿæ dodatkowe informacje oraz pomoc, czy numer wersji. Oczywiœcie, panel mo e byæ o wiele bardziej rozbudowany ni ten, pokazany na obrazku powy ej. Wszystko zale y od iloœci zainstalowanych modu³ów. 4

5 Rozdzia³ 2: Modu³y Rozdzia³ 2: Modu³y Wstêp Modu³y witryny, dostêpne w panelu, s¹ to poszczególne elementy strony, pe³ni¹ce na niej konkretne funkcje. Przyk³adowo, modu³ galerii pozwala na zarz¹dzanie i wyœwietlanie na stronie galerii zdjêæ. Do najpopularniejszych modu³ów, które mo na znaleÿæ na wiêkszoœci witryn nale ¹: treœæ, aktualnoœci (newsy), galeria oraz komentarze. Jako, e CMS Made Simple jest bardzo intuicyjnym Systemem Zarz¹dzania Treœci¹, wszystkie modu³y pozwalaj¹ce na pe³ne zarz¹dzanie treœci¹ witryny znajduj¹ siê w kategorii Treœæ g³ównego menu. S¹ tam kolejno pozycje: Strony - pozwala na edycjê w³aœciwej treœci (tekstu) podstron serwisu Menad er obrazków - narzêdzie, s³u ¹ce do zapisywania (uploadu) plików graficznych na serwerze strony Globalne bloki HTML - za tym, tajemniczo brzmi¹cym tytu³em ukrywa siê narzêdzie do edycji treœci stopki strony (w Pañstwa przypadku dotyczy to edycji sponsorów) Zaawansowany menad er plików - o wiele bardziej rozbudowane narzêdzie do zapisywania plików na serwer strony, nie ograniczaj¹ce siê tylko do obrazków. Galeria - pozwala na dodawanie/usuwanie i edycjê galerii obrazków Komentarze - narzêdzie do zarz¹dzania komentarzami Poni ej, opiszê kolejno wszystkie modu³y oraz sposób, w jaki nale y nimi zarz¹dzaæ. Strony Jak ju wspomnia³em powy ej, opcja Strony odpowiada za edycjê w³aœciwej treœci strony, ukazuj¹cej siê na wiêkszoœci podstron. Wyj¹tkami s¹ podstrony: g³ówna, aktualnoœci oraz galeria. O nich napiszê póÿniej. Wybieraj¹c t¹ pozycjê z menu widzimy nastêpuj¹cy panel: 5

6 Rozdzia³ 2: Modu³y Panel ten pokazuje spis wszystkich podstron na witrynie. Wyœwietlane s¹ one dok³adnie w takiej kolejnoœci, w jakiej pokazywane s¹ na stronie. Zapamiêtanie tego jest bardzo istotne dla zarz¹dzanie witryn¹. Kolejnoœæ podstron w panelu odzwierciedla ich kolejnoœæ wyœwietlania na stronie. Zatem, chc¹c by zmieniæ kolejnoœæ podstron na witrynie, nale y zmieniæ kolejnoœæ w panelu zarz¹dzania stronami. Poszczególne kolumny prezentowanego panelu oznaczaj¹: Strona - nazwa danej strony. Jest to jednoczeœnie nazwa, wyœwietlana w menu g³ównym witryny Alias strony - unikalny identyfikator strony, u ywany m.in. przy tworzeniu odnoœników do podstron Szablon - odpowiada za szatê graficzn¹ danej strony Typ - przeznaczenie strony. Treœæ oznacza stronê, do której bezpoœrednio wprowadza siê treœæ; Nag³ówek sekcji oznacza, i dana strona pe³ni rolê kategorii stron, a sama nie jest edytowalna. W³aœciciel - informacja, z jakiego konta by³a tworzona dana podstrona Aktywny - czy strona jest wyœwietlana. Nieaktywne strony istniej¹ na witrynie, ale nie s¹ widzialne. Domyœlny - która strona jest domyœln¹, czyli startow¹ Przesuñ - pozwala zamieniaæ kolejnoœæ stron (nale y pamiêtaæ i zmiana kolejnoœci w panelu powoduje zmianê kolejnoœci w menu) Pozosta³e opcje, reprezentowane za pomoc¹ ikon odpowiadaj¹ odpowiednio za : otwarcie nowego okna przegl¹darki z podgl¹dem danej strony skopiowanie treœci strony edycjê treœci danej strony (klikniêcie w nazwê strony tak e pozwala na edycjê) usuniêcie danej strony zaznaczenie danej strony do wyboru opcji z menu poni ej ( Wybrane elementy ), w którym mo na ustawiaæ/zmieniaæ ró ne opcje Oprócz opcji dostêpnym w tabelce, jak widaæ, istniej¹ te dodatkowe opcje, pozwalaj¹ce m.in. na dodawanie nowych stron czy zmianê ich kolejnoœci. Edycja treœci danej strony Aby dokonaæ edycji treœci danej podstrony, nale y klikn¹æ w nazwê strony w prezentowanej tabelce (kolumna: Strona (Tekst w menu)) b¹dÿ wybraæ ikonê. Przeniesieni zostaniemy do kolejnego panelu, w którym istotne bêdzie tylko jedno pole: Treœæ. To, co zostanie wpisane w to pole bêdzie jednoczeœnie wyœwietlone na danej podstronie serwisu. Do edycji tego pola s³u y uproszczony edytor treœci TinyMCE, podobny do edytora znanego chocia by z pakietu Office. W edytorze tym mo na ustawiaæ wyrównanie, rodzaj, wielkoœæ, kolor czcionki, a tak e jej pogrubienie, pochylenie czy podkreœlenie. TinyMCE pozwala tak e wstawiaæ wypunktowania, odsy³acze oraz obrazki. Dzia³aj¹ w nim skróty klawiszowe systemu Windows (np. kombinacja kopiuj/wklej) oraz prawy przycisk myszy, udostêpniaj¹cy kolejne opcje (jak chocia by wspomniane wstawianie linków). Istniej¹ tak e funkcje Cofnij/Ponów. Zachêcam do spêdzenia odrobiny czasu nad tym edytorem tak, by zaznajomiæ siê ze wszystkimi jego mo liwoœciami. Po zakoñczeniu edycji, wystarczy klikn¹æ ZatwierdŸ aby zapisaæ zmiany i powróciæ do poprzedniej strony. Opcja Zastosuj tak e zapisuje zmiany, ale nie wychodzi z edycji danej strony, co jest przydatne gdy chcemy zapisaæ wprowadzone zmiany, ale jednoczeœnie kontynuowaæ edycjê. Opcja Anuluj powoduje wyjœcie z trybu edycji bez zapisania zmian. Wstawienie nowej strony/podstrony Aby wstawiæ now¹ stronê nale y u yæ opcji znajduj¹cej siê tu nad tabelk¹ ze spisem podstron, po lewej stronie. Przeniesieni zostaniemy do kolejnego widoku, w którym najwa niejsz¹ opcj¹ jest opcja nadrzêdny. Odpowiada ona za przypisanie strony do danej kategorii. Przyk³adowo, chc¹c dodaæ now¹ podstronê w kategorii Si³ownia, wybieramy jako nadrzêdny element 4. - Si³ownia z rozwijanego menu. Ponadto, trzeba bêdzie wybraæ typ zawartoœci (w 99,9% bêdzie to treœæ), tytu³ (jest wyœwietlany na pasku przegl¹darki, gdy wchodzimy na dan¹ stronê), tekst w menu (tekst wyœwietlany w menu) oraz oczywiœcie treœæ strony. Po wszystkim klikamy ZatwierdŸ i strona jest gotowa. Uwaga! Nale y pamiêtaæ o tym, i standardowo ka da nowa strona zostanie dodana na koñcu listy w panelu. Przyk³adowo, dodaj¹c now¹ podstronê Trening w kategorii Si³ownia, strona zostanie dodana jako ostatnia, tj. bêdzie widnia³a w panelu jako Trening. Oznacza to jednoczeœnie, i na witrynie ta podstrona bêdzie jako ostatnia w tej kategorii, bowiem jak ju pisa³em, kolejnoœæ w panelu odzwierciedla kolejnoœæ na stronie. Aby wiêc przesun¹æ dan¹ podstronê na witrynie, nale y przesun¹æ j¹ w panelu, co mo na zrobiæ w kolumnie Przesuñ. 6

7 Rozdzia³ 2: Modu³y Usuwaniej strony/podstrony Usuwanie danej strony jest jedn¹ z najprostszych czynnoœci. Wystarczy u yæ ikony b¹dÿ zaznaczyæ fajeczk¹ dan¹ stronê, a nastêpnie z menu na dole, po prawej ( Wybrane elementy ) wybraæ Usuñ i klikn¹æ zatwierdÿ. Menad er obrazków Menad er obrazków jest prostym narzêdziem, pozwalaj¹cym na wrzucanie plików graficznych (np. zdjêæ) na serwer strony. Jest to jeden z niezbêdnych elementów, aby umieœciæ na stronie galeriê zdjêæ b¹dÿ album. Po wybraniu opcji Menad er Obrazków z menu widzimy nastêpuj¹cy panel: Jest to katalog images, s³u ¹cy do przechowywania wszystkich plików graficznych, nie bêd¹cych czêœci¹ projektu graficznego strony. S¹ w nim katalogi Gallery i Gallery thumbnails, powi¹zane z modu³em galerii. Katalog Gallery jest g³ównym katalogiem modu³u galeria, a wewn¹trz s¹ podkatalogi. Ka dy podkatalog odpowiada za jedn¹ galeriê zdjêæ. Natomiast katalog Gallery thumbnails s³u y do generowania miniatur galerii, który to proces odbywa siê autmatycznie. W katalogu Gallery powinny byæ zapisywane zdjêcia, do u ycia w galeriach. Drugi katalog powinien zostaæ pusty. Poni ej znajduje siê narzêdzie do zapisywania plików na serwerze. Jest to bardzo proste: wystarczy wybraæ plik do zapisania (i ewentualnie katalog, w którym chcemy go zapisaæ) i wybraæ Wyœlij. Mo na tu tak e stworzyæ nowy folder. Do usuwania pliku (lub katalogu) s³u y ikona znajduj¹ca siê pod danym plikiem (katalogiem). Powrót do katalogu wy ej (gdy wejdziemy do jakiegoœ katalogu) odbywa siê poprzez wybranie ikony katalogu z dwoma kropkami pod spodem. Uwaga! Menad er obrazków pozwala na zapisywanie tylko plików graficznych, tj. o rozszerzeniach.jpg,.png,.bmp i.gif. Zapisywanie innego rodzaju plików na serwerze (np. archiwów.zip czy dokumentów.pdf) s³u y modu³ Zaawansowany Menad er Plików. Globalne bloki HTLM Modu³ ten pozwala na edycjê globalnego bloku, jakim jest stopka strony. Pojawia siê ona na ka dej podstronie, a jej zawartoœci¹ jest blok, dotycz¹cy sponsorów. Panel tego modu³u wygl¹da nastêpuj¹co: 7

8 Rozdzia³ 2: Modu³y W tym module istniej¹ dwa globalne bloki. Pierwszy odpowiada za podpis strony. Proszê go nie usuwaæ. Drugi natomiast, dotyczy sponsorów. Po klikniêciu w jego nazwê, przechodzimy do widoku edycji, która wygl¹da dok³adnie tak samo jak edycja treœci strony. W polu treœæ* wstawione s¹ obrazki, bêd¹ce logami sponsorów. Aby usun¹æ któregoœ sponsora, wystarczy usun¹æ obrazek. Natomiast dodawanie nowego sponsora to nic innego jak u ycie ikony, s³u ¹cej do dodawania nowego obrazka. Oczywiœcie, nale y pamiêtaæ, eby najpierw zapisaæ odpowiedni obrazek (logo) sponsora na serwerze za pomoc¹ modu³u Menad er Obrazków oraz o tym, by przed wstawieniem nowego obrazka ustawiæ kursor w odpowiednim miejscu, tj. na prawo od ostatniego obrazka. Aktualnoœci (newsy) Modu³ Aktualnoœci s³u y do zarz¹dzania treœci¹ podstrony Aktualnoœci. Po wybraniu tej pozycji z menu widzimy nastêpuj¹cy panel: Interesuje nas tylko zak³adka Artyku³y. Znajduje siê niej tabelka istniej¹cych komentarzy. Kolejne pola oznaczaj¹: Tytu³ - tytu³ newsa Data publikacji - data zamieszczenia komentarza 8

9 Rozdzia³ 2: Modu³y Data pocz¹tkowa - data, od której rozpoczyna siê wyœwietlanie danego newsa Data koñcowa - data, do której wyœwietlany jest dany news Kategoria - kategoria danego newsa Status - okreœla, czy news jest opublikowany (widoczny na stronie) czy roboczy (niewidoczny na stronie) Dalej znajduj¹ siê znajome ju ikony edycji, usuniêcia oraz zaznaczenia danego newsa. Na specjaln¹ uwagê zas³uguj¹ pola daty pocz¹tkowej/koñcowej oraz kategorii. Data pocz¹tkowa/koñcowa ma pojawia siê tylko gdy zaznaczona jest opcja U yj daty wygaœniêcia (zaznaczenie tej opcji jest mo liwe przy edycji lub dodawaniu nowego newsa). Natomiast pole kategorii musi mieæ zawsze wartoœæ News, aby aktualnoœci by³y wyœwietlane prawid³owo. W tym panelu, powy ej tabelki z newsami, jest dostêpna opcja Sortowanie, pozwalaj¹ca na wyœwietlania aktualnoœci: od najnowszych do najstarszych (na samej górze, jako pierwszy, jest wyœwietlany news najnowszy - wartoœæ Data publikacji malej¹co) oraz odwrotnie (analogicznie Data publikacji rosn¹co). Dodawanie/edycja aktualnoœci (newsów) Dodawanie newsa odbywa siê za pomoc¹ opcji. Przenosi nas to do kolejnego panelu. Wygl¹da on podobnie do panelu dodawania/edycji treœci. Nale y w nim wype³niæ pole Tytu³, a nastêpnie pola Podsumowanie oraz Treœæ. Pole Podsumowanie odpowiada za pierwsz¹ czêœæ artyku³u, tzn. za to, co jest wyœwietlane jako wstêp do newsa, przed przyciskiem. Natomiast Treœæ odpowiada za w³aœciw¹ treœæ artyku³u, dostêpn¹ po klikniêciu w przycisk. Poni ej znajduje siê pole Data publikacji, która zostanie wyœwietlona na stronie, pod tytu³em newsa oraz Status, okreœlaj¹cy czy artyku³ ma siê pojawiæ na stronie czy nie. Ostatni¹ opcj¹ jest U yj daty wygaœniêcia, której zaznaczenie powoduje pojawienie siê daty pocz¹tkowej i koñcowej. Jak pisa³em powy ej, u ycie tych dat spowoduje okreœlenie wide³ek czasowych, w których artyku³ bêdzie wyœwietlony. Mo liwe jest wiêc ustawienie, i dany news pojawi siê np. za 2 tygodnie, a po kolejnych 4 przestanie byæ wyœwietlany. Edycja newsów jest analogiczna, z t¹ ró nic¹, i nale y wybraæ któryœ z istniej¹cych newsów, poprzez klikniêcie w jego tytu³. Zaawansowany menad er plików Modu³ ten stanowi rozbudowan¹ wersjê Menad era Obrazków. Pozwala na zapisanie na serwerze strony plików dowolnego typu. Po wybraniu opcji Zaawansowany Menad er Plików z menu ukazuje siê nastêpuj¹cy panel: 9

10 Rozdzia³ 2: Modu³y Modu³ ten jest po prostu graficzn¹ prezentacj¹ jednego z podfolderów na serwerze, a dok³adniej podfolderu uploads, s³u ¹cego do zapisywania wszelkiego rodzaju plików. W tym w³aœnie folderze znajduje siê folder images, w którym przechowywane s¹ m.in. pliki graficzne galerii. W zak³adce Przegl¹danie plików znajduje siê tabelka z wszystkimi plikami i podfolderami folderu uploads. Mo na tu tak e tworzyæ nowe foldery oraz kopiowaæ/przenosiæ pliki bezpoœrednio miêdzy folderami na serwerze. Druga zak³adka s³u y, jak sama nazwa mówi, do zapisywania plików za serwerze. Zapisywanie plików na serwerze jest bardzo proste. Wystarczy przejœæ do zak³adki Dodawanie plików i wybraæ plik do zapisania. Wybrany plik zostanie zapisany do folderu, w którym aktualnie siê znajdujemy w zak³adceprzegl¹danie plików. Standardowo, jest to sam folder uploads. Jeœli wiêc chcemy zapisaæ jakiœ plik.pdf, to mo emy najpierw stworzyæ nowy folder o nazwie pdf w zak³adce Przegl¹danie plików, a nastêpnie wejœæ do niego. Dopiero wtedy przechodzimy do zak³adki Dodawanie plików i wybieramy pliki i zapisania. Tekst Za³aduj pliki do:/uploads/pdf poinformuje nas dok³adnie w jakim folderze aktualnie jesteœmy. Do usuwania plików/folderów s³u y ikona. Przy czêœci plików/katalogów widnieje ikona, która mówi, i usuniêcie danego pliku/folderu nie jest mo liwe. Dotyczy to jednak tylko ju istniej¹cych plików/folderów, u ywanych przez serwer. Taka ikona nie pojawi siê nigdy przy plikach, które sami zapisaliœmy. Galeria Modu³ Galeria s³u y, jak nietrudno siê domyœleæ, do publikowania i zarz¹dzania galeriami zdjêæ na stronie. Po wybraniu opcji Galeria z menu, widzimy nastêpuj¹cy panel: Panel ten wyœwietla nam listê aktualnie istniej¹cych galerii oraz pozwala na ich edycjê. Poszczególne pola oznaczaj¹: Galeria - nazwa wybranej galerii. Tag wyœwietlaj¹cy tê podkategoriê - Element programistyczny. Umieszczenie go bezpoœrednio w kodzie strony pozwala na wyœwietlenie galerii. Kolumna przeznaczona dla administratorów witryny. Aktywny - okreœla, czy dana galeria jest aktywna (wyœwietlana na stronie) czy nie. Dalej znajduj¹ siê ikony Edytuj, Usuñ oraz Zaznacz, pozwalaj¹ce, odpowiednio na, edycjê danej galerii, jej usuniêcie oraz zaznaczenie, by z menu poni ej wybraæ jedn¹ z opcji: Usuñ, Aktywny, Nieaktywny. 10

11 Rozdzia³ 2: Modu³y Zanim przejdê do opisywania jak zarz¹dzaæ galeriami, muszê napisaæ kilka s³ów o strukturze galerii na Pañstwa stronie. Modu³ Galeria jest bardzo rozbudowany i daje du ¹ swobodê sposobu wstawiania galerii na stronê. Aby byli Pañstwo w stanie skutecznie zarz¹dzaæ galeriami (których zapewne bêdzie kilka), musz¹ Pañstwo zrozumieæ jak¹ koncepcjê u ycia tego modu³u zastosowa³em na Pañstwa witrynie.. W przyjêtej przeze mnie konwencji, galeria pierwsza od góry w tym panelu, czyli Gallery/, pe³ni tutaj rolê galerii nadrzêdnej, choæ sama w sobie nie jest galeri¹ w normalnym rozumieniu tego s³owa, tzn. nie wyœwietla obrazków. Wszystkie standardowe galerie wyœwietlane na stronie, czyli jakis/, next/ i prev/, s¹ podgaleriami galerii Gallery/. Innymi s³owy Gallery/ jest tutaj kategori¹ galerii, mieszcz¹c¹ w sobie wszystkie galerie, które Pañstwo widz¹ na stronie. Jednoczeœnie zawartoœæ Gallery/ odpowiada zawartoœci podstrony Galeria na Pañstwa witrynie. Wchodz¹c w edycjê galerii Gallery/ wchodzimy tak naprawdê w edycjê podstrony Galeria. Wype³niaj¹c pole Tytu³ dodamy pogrubiony nag³ówek na podstronie Galeria. Pole Komentarz odpowiada za w³aœciw¹ treœæ, natomiast poni ej tego znajduje siê panel zarz¹dzania w³aœciwymi galeriami podstrony Galeria. Poszczególne pola tego panelu oznaczaj¹: Obraz - ikona galerii. Jej klikniêcie pozwala na edycjê poszczególnej galerii. Tytu³ - nazwa galerii. Jeœli w edycji danej galerii pole Tytu³ galerii pozostanie puste, to wyœwietlana nazwa galerii na stronie, pod miniaturk¹ bêdzie pobrana w³aœnie z pola Tytu³ Komentarz - komentarz danej galerii, wyœwietlany na stronie jako jej opis Data - data zamieszczenia danego obrazka (tutaj nieu ywane) Ok³adka albumu - okreœla, który obrazek bêdzie ok³adk¹ galerii, wyœwietlan¹ na stronie (tutaj nieu ywane) Aktywny - okreœla, czy dana galeria jest aktywna (wyœwietlana na stronie) czy nie Dalej znajduj¹ siê ikony Edytuj, Usuñ oraz Zaznacz, pozwalaj¹ce, odpowiednio na, edycjê danej galerii, jej usuniêcie oraz zaznaczenie, by z menu poni ej wybraæ jedn¹ z opcji: Usuñ, Aktywny, Nieaktywny, Przenieœ do. Podsumowuj¹c, po wybraniu opcji Galeria z menu w panelu edministracyjnym, przechodzimy do panelu g³ównego modu³u Galeria. W tym panelu jest spis wszystkich istniej¹cych galerii, w³¹cznie z galeri¹ nadrzêdn¹ - Gallery/. Edycja poszczególnej galerii jest mo liwa poprzez klikniêcie nazwy danej galerii, przy czym nale y pamiêtaæ, i klikniêcie w Gallery/ spowoduje przejœcie do edycji ca³ej kategorii galerii, a nie pojedynczej galerii. Wejœcie w edycjê galerii Gallery/ jest równoznaczne z edycj¹ podstrony Galeria Pañstwa witryny. Pole Komentarz odpowiada za treœæ w³aœciw¹, natomiast zarz¹dzanie poszczególnymi galeriami jest mo liwe poprzez panel poni ej. Zrozumienie w jaki sposób galeria zosta³a zaprojektowana jest bardzo istotne dla kwestii sprawnego ni¹ zarz¹dzania, proszê wiêc dok³adnie siê zapoznaæ z tym modu³em, zanim wprowadz¹ Pañstwo jakieœ znacz¹ce zmiany na stronie.nale y przy tym pamiêtaæ, e zarz¹dzanie pojedyncz¹ galeri¹ (jej edycja) jest mo liwe zarówno z g³ównego panelu modu³u Galeria (w którym znajduje siê lista wszystkich galerii, w tym równie galerii nadrzêdnej - Gallery/) jak równie z poziomu edycji samej galerii Gallery/, gdzie równie znajduje siê panel, pozwalaj¹cy na edycjê poszczególnej galerii. UWAGA! Jako e edycja galerii jest mo liwa na 2 sposoby, ja opiszê pierwszy z nich, tzn. edycjê z g³ównego panelu modu³u Galeria. Zarz¹dzanie galeriami z poziomu edycji galerii nadrzêdnej Gallery/ jest jednak analogiczne. Dodawanie nowej galerii Aby dodaæ now¹ galeriê, nale y u yæ opcji. Przeniesieni zostaniemy do kolejnego panelu. Pole Tytu³ odpowiada za nazwê galerii wyœwietlan¹ w panelu administracyjnym i jednoczeœnie na witrynie. Pole Komentarz s³u y do dodania opisu/komentarza ca³ej galerii. Pole Szablon pozwala wybraæ jeden spoœród kilku sposobów na graficzne wyœwietlanie obrazków galerii (chwilowo niedostêpne). Opcja Ukryj link do nadrzêdnej galerii spowoduje ukrycie przycisku nie zaznaczamy go wiêc. Poni ej znajduje siê panel wyœwietlaj¹cy obrazki. Jest to taki sam panel jak opisywany powy ej panel zarz¹dzania w³aœciwymi galeriami podstrony Galeria z trzema ró nicami, dotycz¹cymi zastosowania konkretnych pól. Po pierwsze, pola pola Data oraz Ok³adka albumu dzia³aj¹ tutaj poprawnie, tzn. wyœwietlaj¹ datê dodania obrazka oraz okreœlaj¹ obrazek, bêd¹cy ok³adk¹. Po drugie, pole Tytu³ nadaje obrazkowi tytu³, który wyœwietli siê jako podpis obrazka, gdy ten zostanie powiêkszony. Jeœli to pole pozostanie puste, jako podpis wyœwietli siê nazwa obrazka, np. zdjecie_stare.jpg. Po trzecie pole Komentarz s³u y tutaj do dodawania prywatnego komentarza do zdjêcia. Komentarz ten nie bêdzie widoczny nigdzie na stronie, tylko w panelu administracyjnym. Jego rol¹ jest po prostu przechowanie jakiejœ informacji, któr¹ dodaj¹cy zdjêcie chce tam wstawiæ, np. prywatny opis zdjêcia. Oczywiœcie, przy dodawaniu nowej galerii ten panel bêdzie pusty. Aby dodaæ do niego zdjêcie nale y u yæ opcji.zale nie od wielkoœci pliku, dodawanie mo e potrwaæ nawet do kilku minut, po czym strona zostanie odœwie ona, by wyœwietliæ zmiany. Po dodaniu interesuj¹cej nas iloœci plików wystarczy klikn¹æ Zapisz, aby nowo utworzona galeria zosta³a dodana na stronê. 11

12 Rozdzia³ 2: Modu³y Oczywiœcie, nic nie stoi na przeszkodzie by u yæ opcji Zapisz przed dodawaniem zdjêæ, a zdjêcia dodaæ potem, edytuj¹c wybran¹ galeriê. Dodanie nowej galerii jest równoznaczne ze stworzeniem nowego podfolderu w images/gallery/ o nazwie takiej, jak tytu³ galerii. Edycja istniej¹cej galerii Edycja galerii jest bardzo prosta. Klikniêcie w nazwê interesuj¹cej nas galerii spowoduje przejœcie do trybu edycji. Panel edycji jest identyczny jak panel dodawania galerii.mo na w nim zmieniaæ tytu³/opis galerii, dodawaæ/usuwaæ zdjêcia, wprowadzaæ ich tytu³y i opisy.pole Ok³adka albumu, jak ju wspomnia³em s³u y do wybrania jednego obrazka z galerii jako ok³adki. Jeœli aden obrazek nie zostanie wybrany, na witrynie galeria bêdzie reprezentowana przez ikonê standardow¹, tzn. folderu ze zdjêciami. Pole Aktywny pozwala okreœliæ czy dany obrazek ma byæ wyœwietlany. Jest ono bardzo przydatne w sytuacji, gdy chcemy jakiœ obrazek usun¹æ z galerii. Mo emy wtedy ustawiæ, i bêdzie on nieaktywny co sprawi, e nie zostanie wyœwietlony na stronie. Bêdzie jednak widnia³ w panelu i jeœli oka e siê, i w przysz³oœci bêdziemy znowu chcieli go wyœwietliæ, to nie bêdzie trzeba od nowa go dodawaæ. Wystarczy bêdzie zmieniæ wartoœæ kolumny Aktywny. Usuwanie galerii Aby usun¹æ dan¹ galeriê wystarczy klikn¹æ ikonê znajduj¹c¹ siê przy danej galerii. Mo na tak e zaznaczyæ dan¹ galeriê i wybraæ z menu po prawej stronie, poni ej panelu opcjê Usuñ. Komentarze Modu³ Komentarze s³u y do zarz¹dzaniami komentarzami, czyli opiniami u ytkowników strony. Po wybraniu opcji Komentarze z g³ównego menu widzimy nastêpuj¹cy panel: Modu³ Komentarze jest jedynym, w którym nie jest mo liwe dodawanie nowych wpisów/elementów poprzez panel administracyjny. Komentarze bowiem, jako opinie osób trzecich, dodawane s¹ przez osoby, pragn¹ce wyraziæ swoj¹ opiniê jako odpowiedÿ na artyku³/news, zamieszczony na stronie. Pocz¹tkowo wiêc, panel komentarzy bêdzie pusty. Zarz¹dzanie komentarzami opiera siê w³aœciwie tylko na usuwaniu niew³aœciwych oraz aktywowaniu pojawiaj¹cych siê, o ile taka opcja jest ustawiona. 12

13 Kolejne pola panelu oznaczaj¹: Rozdzia³ 2: Modu³y Treœæ - pocz¹tek zawartoœci komentarza Tytu³ - tytu³ komentarza (pole nieu ywane) Autor - imiê/nick osoby, zamieszczaj¹cej komentarz Aktywuj - okreœla czy dany komentarz ma byæ aktywny (widoczny na stronie) czy nie. Jeœli w ustawieniach strony zaznaczona jest opcja Moderowanie, ka dy nowo dodany komentarz bêdzie musia³ byæ aktywowany rêcznie, zanim pojawi siê na stronie Data utworzenia - data pojawienia siê wpisu Data zmiany - data ostatniej modyfikacji wpisu Aby edytowaæ komentarz, wystarczy klikn¹æ w pocz¹tek danego komentarza (tekst w kolumnie Treœæ). Zostaniemy przeniesieni do kolejnego panelu, podobnego do edycji treœci podstron. Zmiana dowolnego pola i potwierdzenie przyciskiem ZatwierdŸ spowoduje edycjê wybranego komentarza. Aby usun¹æ komentarz wystarczy wybraæ ikonê umieszczon¹ w wierszu danego komentarza, b¹dÿ postawiæ fajkê przy danym komentarzu i wybraæ opcjê Usuñ zaznaczone, znajduj¹c¹ siê poni ej. 13

14 Rozdzia³ 3: Strony niestandardowe Rozdzia³ 3: Strony niestandardowe Wstêp Wiêkszoœæ podstron Pañstwa witryny posiada tak¹ sam¹ strukturê. St¹d, w ten sam sposób nastêpuje ich edycja. Wystarczy wejœæ w modu³ Strony w panelu administracyjnym, nastêpnie wybraæ interesuj¹c¹ nas podstronê aby zobaczyæ edytor bloku treœci danej podstron (pole Treœæ). Blok ten zajmuje ca³¹ wielkoœæ strony, tzn. wszystko co zostanie w nim wprowadzone uka e siê na danej podstronie. S¹ jednak podstrony, których konstrukcja rózni siê od wy ej opisanej. Do takich podstron nale ¹ G³ówna, Aktualnoœci oraz Galeria. Edycja tych podstron wygl¹da trochê inaczej, dlatego te poni ej opiszê ka d¹ z nich, by zarz¹dzanie nimi nie sprawia³o Pañstwu trudnoœci. Strona g³ówna Podstrona G³ówna jest najbardziej rozbudowan¹ podstron¹ w Pañstwa serwisie, tote jej edycja bêdzie najbardziej skomplikowana. Strona G³ówna zbudowana jest z trzech bloków treœci. W ka dym z nich mieœci siê zal¹ ek (zwany fachowo podsumowaniem ) jednego artyku³u. Wchodz¹c w edycjê podstrony G³ówna w panelu administracyjnym (Treœæ -> Strony -> G³ówna) zobacz¹ Pañstwa, i w ka dym bloku jest obrazek, a pod nim linijka kodu, wygl¹daj¹ca mniej wiêcej tak: {news number='1' detailpage='historia-naszej-silowni' category="glowna_1" detailtemplate="g³ówna" summarytemplate="glowna"} Powy szy kod wstawia w miejsce bloku treœci modu³ Aktualnoœci. W ten sposób, na stronie g³ównej znajduj¹ siê same podsumowania, a ca³oœæ ka dego artyku³u jest mo liwa po klikniêciu przycisku Wiêcej. Poszczególne parametry oznaczaj¹: Number - iloœæ newsów wyœwietlana jednoczeœnie (tu nieu ywane) Detailpage - alias podstrony, na której wyœwietlona zostanie ca³a treœæ artyku³u Category - kategoria artyku³u Detailtemplate - szablon graficzny artyku³u Summarytemplate - szablon graficzny podsumowania (zal¹ ku) artyku³u Sama zawartoœæ podstrony G³ówna w panelu administracyjnym nie stanowi jednak pe³nej treœci podstrony G³ówna w Pañstwa serwisie. Na stronie g³ównej znajduj¹ siê bowiem tylko podsumowania artyku³ów oraz odnoœniki do pe³nej treœci, która znajduje siê na innych podstronach Pañstwa serwisu. St¹d te, aby wszystko wyœwietla³o siê poprawnie, musz¹ istnieæ trzy podstrony wyœwietlaj¹ce ca³¹ treœæ artyku³u, po jednej dla ka dego podsumowania artyku³u ze strony g³ównej. W Pañstwa przypadku te podstrony to Kilka s³ów o klubie w kategorii Klub, Historia naszej si³owni w kategorii Si³ownia oraz Staro ytne sztuki walki... w kategorii Taekwondo. Proszê zauwazyæ, i wybieraj¹c z menu Pañstwa strony pozycjê Kilka s³ów o klubie wyœwietlane jest dok³adnie to samo, co przy klikniêciu przycisku Wiêcej przy artykule Kilka s³ów o klubie ze strony g³ównej. Wchodz¹c w edycjê którejœ z trzech wy ej wymienionych podstron w panelu administracyjnym zobacz¹ Pañstwo mniej wiêcej taki kod: {news number='1' detailpage='historia-naszej-silowni' category="glowna_1" summarytemplate="calosc"} Kod ten sprawia, i rozwiniêcie któregoœ z artyku³ów ze strony G³ówna jest jednoczeœnie oddzieln¹ podstron¹ serwisu, dostêpn¹ w menu strony. Ostatnim elementem konstrukcji strony g³ównej jest faktyczna treœæ ka dego z artyku³ów. Jak wspomnia³em wy ej, konstrukcja strony g³ównej jest oparta o modu³ Aktualnoœci, wiêc edycja treœci poszczególnych artyku³ów odbywa siê z panelu tego w³aœnie modu³u. 14

15 Rozdzia³ 3: Strony niestandardowe Wybieraj¹c z panelu administracyjnego opcjê Treœæ -> Aktualnoœci, widzimy w panelu wszystkich newsów trzy maj¹ce dok³adnie takie same nazwy, jak nazwy trzech artyku³ów ze strony g³ównej. To w³aœnie te newsy odpowiadaj¹ za w³aœciw¹ treœæ ka dego artyku³u. Wchodz¹c w ich edycjê widzimy znany ju nam z modu³u Aktualnoœci panel edycji newsa z dwoma blokami treœci, odpowiadaj¹cymi kolejno Podsumowaniu (czyli zal¹ kowi artyku³u, po którym nastêpuje przycisk Wiêcej) oraz Treœci reszty artyku³u. Bardzo wa ne w tym miejscu jest nadanie ka demu nowemu artyku³owi unikalnej kategorii, któr¹ najpierw nale y stworzyæ. Ja przyj¹³em konwencjê nazewnicz¹ G³ówna_numer, czyli G³ówna_1, G³ówna_2, itd..oczywiœcie nic nie stoi na przeszkodzie u ywania innych nazw. Nie mog¹ siê one jednak powtarzaæ. Dodawanie nowego artyku³u Jak wspomnia³em powy ej, budowa strony G³ówna jest trzystopniowa, st¹d te dodawanie nowego artyku³u bêdzie zawiera³o 3 kroki. Ze wzglêdu na to, i jest to dosyæ skomplikowana operacja, pos³u ê siê przyk³adem. Za³ó my, e chc¹ Pañstwo dodaæ na stronê g³ówn¹ nowy artyku³ pt. zdrowy tryb ycia, który ma ukazaæ siê w œrodkowej kolumnie. Oczywiœcie, jednoczeœnie Zdrowy tryb ycia bêdzie podstron¹, dostêpn¹ w menu Si³ownia na pañstwa stronie. Zaczniemy od dodania nowego artyku³u. W tym celu przechodzimy do modu³u Aktualnoœci i tworzymy kategoriê dla nowego artyku³u. Aby to zrobiæ, przechodzimy do zak³adki Kategorie i klikamy. Wpisujemy unikaln¹ nazwê (ja wybra³em glowna_4) i klikamy ZatwierdŸ. Nastêpnie wracamy do zak³adki Artyku³y i dodajemy nowy artyku³. W pole Tytu³ wpisujemy coœ, co bêdzie siê kojarzy³o z nazw¹ podstrony, któr¹ chcemy dodaæ, np. Zdrowy tryb ycia (tytu³ artyku³u mo e byæ identyczny jak nazwa podstrony, z któr¹ jest powi¹zany), a nastêpnie wybieramy kategoriê, któr¹ w³aœnie stworzyliœmy. W pole Podsumowanie wpisujemy zal¹ ek artyku³u wyœwietlany na stronie g³ównej serwisu, a w pole Treœæ - ca³¹ resztê i klikamy ZatwierdŸ. W drugim kroku, dodajemy now¹ podstronê w panelu administracyjnym. Wchodzimy wiêc w Treœæ -> Strony i klikamy na. Wpisujemy Zdrowy tryb ycia w pola Tytu³ i Tekst w menu. Jako element nadrzêdny wybieramy 4. Si³ownia. Nastêpnie w polu Treœæ wpisujemy poni sz¹ liniê kodu: {news number='1' detailpage='zdrowy-tryb-zycia' category="glowna_4" summarytemplate="calosc"} Proszê zwróciæ uwagê na parametr detailpage. Jego wartoœci¹ jest alias danej strony (aliasy to unikalne identyfikatory stron wyœwietlane w kolumnie Alias strony w panelu, zawieraj¹cym spis wszystkich stron serwisu). Alias strony tworzony jest automatycznie i jest nim zawsze pe³na nazwa strony bez polskich znaków, w której wyrazy po³¹czone s¹ znakiem -. W przypadku wiêc nazwy Zdrowy tryb ycia aliasem bêdzie zdrowy-tryb-zycia. Parametrowi Category nadajemy wartoœæ kategorii artyku³u, któr¹ przed chwil¹ stworzyliœmy, czyli glowna_4. Nastêpnie klikamy ZatwierdŸ. Jak pisa³em wczeœniej, ka da nowo dodana strona jest ostatni¹ w danej kategorii, zatem chc¹c aby wyœwietlana ona by³a w innej kolejnoœci nale y j¹ przesun¹æ w górê lub dó³ za pomoc¹ kolumny Przesuñ. Uwaga! Choæ pole Podsumowanie nie ma limitu znaków, to jednak limit ten jest narzucony przez iloœæ miejsca na zal¹ ek artyku³u na stronie g³ównej. Jeœli wstawi¹ Pañstwo za du o tekstu w to pole to na stronie g³ównej tekst wyjdzie po za ustalon¹ dla niego ramkê tak, jak to wygl¹da na obrazku poni ej: 15

16 Rozdzia³ 3: Strony niestandardowe Nale y wiêc pamiêtaæ o tym, by tekst w polu Podsumowanie nie by³ zbyt d³ugi. Limit s³ów wynosi ok. 70. Najlepiej jednak wizualnie zobaczyæ ile miejsca zajmuje wprowadzony przez nas tekst. W ostatnim kroku przechodzimy ponownie do modu³u Strony. Wybieramy edycjê strony G³ówna, a nastêpnie blok treœci w który chcemy wstawiæ artyku³ (w naszym przypadku blok tresc_2). W linijce kodu, która jest w tym bloku zmieniamy dwa parametry: detailpage oraz category. Pierwszemu nadajemy wartoœæ zdrowy-tryb-zycia, czyli de facto aliasu nowo-dodanej przez nas strony; drugiemu natomiast nazwê nowej kategorii, czyli glowna_4. Po edycji, kod wygl¹da wiêc nastêpuj¹co: {news number='1' detailpage='zdrowy-tryb-zycia' category="glowna_4" detailtemplate="g³ówna" summarytemplate="glowna"} To wszystko! Mog¹ jeszcze Pañstwo zmieniæ obrazek danego artyku³u, poprzez klikniêcie ikony, znaduj¹cej siê poœród innych ikon edytora TinyMCE. Na stronie g³ównej Pañstwa serwisu pojawi siê nowy zal¹ ek artyku³u, który mo na bêdzie przeczytaæ po klikniêciu przycisku Wiêcej. Ca³y artyku³ bêdzie te dostêpnym UWAGA! Przy dodawaniu obrazka do artyku³u nale y pamiêtaæ o 2 rzeczach. Po pierwszej, obrazek musi byæ zawsze nad linijk¹ kodu. Po drugie, musi byæ wyœrodkowany. W przeciwnym wypadku nie wyœwietli siê poprawnie na stronie. Strona Aktualnoœci Strona Aktualnoœci zbudowana jest z podsumowañ newsów, które dodaj¹ Pañstwo w module Aktualnoœci w panelu administracyjnym. Podstrona ta nie posiada edytowalnej treœci w module Strony. Wchodz¹c w edycjê podstrony Aktualnoœci w panelu administracyjnym zobacz¹ Pañstwo, i w polu Treœæ widnieje poni szy kod: {news number='15' detailpage='news' category="news"} Kod ten odpowiada za wstawienie modu³u Aktualnoœci do treœci strony Aktualnoœci. Zatem, pe³ne zarz¹dzanie treœci¹ tej podstrony odbywa siê za pomoc¹ modu³u Aktualnoœci, opisanego w rozdziale 2. Strona Galeria Identycznie jest te w przypadku podstrony Galeria. Nie zawiera ona nawet pola Treœæ. W³aœciwa treœæ podstrony Galeria na Pañstwa witrynie wprowadzana jest w polu Komentarz galerii Gallery/ w module Galeria. Chc¹c wiêc edytowaæ treœæ podstrony Galeria na Pañstwa stronie, nale y edytowaæ wspomniane pole. 16

17 Rozdzia³ 4: Operacje dodatkowe Rozdzia³ 4: Operacje dodatkowe Wstêp W poprzednich rozdzia³ach omówi³em poszczególne modu³y jak równie operacje edycji podstron Pañstwa witryny. Aby skutecznie zarz¹dzaæ stron¹, oprócz narzêdzi, musz¹ jeszcze Pañstwo znaæ szereg pomniejszych akcji, zasad i czynników, powi¹zanych z modu³ami. Ca³¹ t¹ grupê nazwa³em operacje dodatkowe, a jej sk³ad wchodzi m.in. udostêpnianie plików na stronie czy zarz¹dzanie obrazkami. Poni ej, omówiê po kolei wszystkie te operacje. Udostêpnianie plików Podstrona G³ówna jest najbardziej rozbudowan¹ podstron¹ w Pañstwa serwisie, tote jej edycja bêdzie najbardziej skomplikowana. Strona G³ówna zbudowana jest z trzech bloków treœci. W ka dym z nich mieœci siê zal¹ ek (zwany fachowo podsumowaniem ) jednego artyku³u. Wchodz¹c w edycjê podstrony G³ówna w panelu administracyjnym (Treœæ -> Strony -> G³ówna) zobacz¹ Pañstwa, i w ka dym bloku jest obrazek, a pod nim linijka kodu, wygl¹daj¹ca mniej wiêcej tak: {news number='1' detailpage='historia-naszej-silowni' category="glowna_1" detailtemplate="g³ówna" summarytemplate="glowna"} Powy szy kod wstawia w miejsce bloku treœci modu³ Aktualnoœci. W ten sposób, na stronie g³ównej znajduj¹ siê same podsumowania, a ca³oœæ ka dego artyku³u jest mo liwa po klikniêciu przycisku Wiêcej. Poszczególne parametry oznaczaj¹: 16

Firma Informatyczna JazzBIT

Firma Informatyczna JazzBIT Artykuły i obrazy Autor: Stefan Wajda [zwiastun] 10.02.2006. Dodawanie i publikowanie artykułów to najczęstsze zadanie. I chociaż nie jest skomplikowane, może początkujacych wprawiać w zakłopotanie. Trzeba

Bardziej szczegółowo

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9

STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI. Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 STRONA GŁÓWNA SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Tworzenie nowej strony... 4 Zakładka... 4 Prawa kolumna... 9 1 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieje kilka sposobów na dodanie nowego szablonu

Bardziej szczegółowo

Archiwum Prac Dyplomowych

Archiwum Prac Dyplomowych Archiwum Prac Dyplomowych Instrukcja dla studentów Ogólna procedura przygotowania pracy do obrony w Archiwum Prac Dyplomowych 1. Student rejestruje pracę w dziekanacie tej jednostki uczelni, w której pisana

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Panel administracyjny

INSTRUKCJA Panel administracyjny INSTRUKCJA Panel administracyjny Konto trenera Spis treści Instrukcje...2 Opisy...3 Lista modułów głównych...3 Moduł szkoleniowy...4 Dodaj propozycję programu szkolenia...4 Modyfikuj arkusz wykładowcy...6

Bardziej szczegółowo

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy.

Wtedy wystarczy wybrać właściwego Taga z listy. Po wejściu na stronę pucharino.slask.pl musisz się zalogować (Nazwa użytkownika to Twój redakcyjny pseudonim, hasło sam sobie ustalisz podczas procedury rejestracji). Po zalogowaniu pojawi się kilka istotnych

Bardziej szczegółowo

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW

ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW ZA CZNIKI ZA CZNIK C: FUNKCJE KLAWISZY I SPOSOBY WPROWADZANIA PARAMETRÓW Pola, do których wprowadzamy dane, mog¹ byæ: znakowe, numeryczne, typu daty oraz typu memo (pola tekstowe). Istniej¹ ró nice w wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE

NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE NOTA TECHNICZNA INTERFEJSY DIAGNOSTYCZNE 1. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171 2. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U 3. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171U/AMP 4. INTERFEJS DIAGNOSTYCZNY AE171WI-FI 5. ADAPTER AEKF001AD

Bardziej szczegółowo

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile

Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile Instalacja sterowników do urz¹dzeñ wielkoformatowych zainstalowanych w firmie Centrum Ksero STUDIO K2 s.c w Pile sterowniki znajduj¹ siê na stronie www.centrumksero.pl w zak³adce DO POBRANIA/STEROWNIKI

Bardziej szczegółowo

I. Zakładanie nowego konta użytkownika.

I. Zakładanie nowego konta użytkownika. I. Zakładanie nowego konta użytkownika. 1. Należy wybrać przycisk załóż konto na stronie głównej. 2. Następnie wypełnić wszystkie pola formularza rejestracyjnego oraz zaznaczyć akceptację regulaminu w

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria obrazów Amiant... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

Własna strona WWW w oparciu o CMS

Własna strona WWW w oparciu o CMS Własna strona WWW w oparciu o CMS 1. Uruchomienie własnej strony WWW w oparciu o CMS Do uruchomienia własnej strony WWW, służy Aplikacja do zarządzania kontem w Uczelnianej Sieci Komputerowej ZUT, dostępna

Bardziej szczegółowo

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi

AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi AMPS Sterownik temperatur Instrukcja obs³ugi Pod³¹czyæ sterownik do pr¹du. Instalacja powinna byæ przeprowadzona przez wykwalifikowany personel i tylko zgodnie z instrukcj¹. AMPS nie ponosi odpowiedzialnoœci

Bardziej szczegółowo

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI

SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI SZABLONY KOMUNIKATÓW SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością stron... 2 Dodawanie komunikatu... 3 Lista komunikatów... 6 Lista komunikatów na stronie głównej... 9 ZARZĄDZANIE ZAWARTOŚCIĄ STRON Istnieją dwa

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2

MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA. INSTRUKCJA ver 1.2 MySource Matrix CMS - PROSTY INTERFEJS UŻYTKOWNIKA INSTRUKCJA ver 1.2 1 PRZEGLĄDARKA INTERNETOWA Do pracy na systemie MySource Matrix zalecane jest używanie przeglądarki internetowej Mozilla Firefox. Przeglądarkę

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią w MDK 1 1. Logowanie Przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań musimy zalogować się do systemu. Aby zalogować się na stronie można kliknąć lub skopiować link:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

cstore.pl Prosty Start

cstore.pl Prosty Start WEB SOFT Sp. z o.o. ul..domaniewska 47/10 02-672 Warszawa NIP 521-362-41-06 Tel. +48 22 599 44 99 Email. bok@cstore.pl cstore.pl Prosty Start Czyli to co powinieneœ zrobiæ, zanim rozpoczniesz sprzeda w

Bardziej szczegółowo

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl

edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl edycja szablonu za pomocą serwisu allegro.pl 2 Do obsługi Twojego szablonu nie jest wymagane żadne dodatkowe oprogramowanie - jedyne czego potrzebujesz to aktywne konto w serwisie allegro.pl. Dokładne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl

Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl Instrukcja U ytkownika Systemu Antyplagiatowego Plagiat.pl System Plagiat.pl jest programem komputerowym s³u ¹cym do porównywania dokumentów tekstowych. Wytypowani przez W³adze Uczelni U ytkownicy otrzymuj¹

Bardziej szczegółowo

Temat 17. Prezentacje multimedialne

Temat 17. Prezentacje multimedialne TEMAT 17 Temat 17. Prezentacje multimedialne 1. Co to s¹ prezentacje multimedialne? 2. Prezentacja o Internecie projekt 1. Co to s¹ prezentacje multimedialne? Prezentacja multimedialna wykonana za pomoc¹

Bardziej szczegółowo

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ

DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ DODAWANIE ARTYKUŁÓW DO STRONY INTERNETOWEJ Aby dodać artykuł musimy się zalogować. W tym celu wchodzimy na stronę http://sp1.brzesckujawski.pl/3/administrator/, wprowadzamy swoje dane: Nazwę użytkownika,

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Moduły i bloki Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Moduły i bloki 1 Spis treści 1. Dodawanie bloków... 3 2. Treść i Dodaj odstęp... 3 3. Galeria zdjęć... 5 4. Lista stron... 8 5. Aktualności...

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB

ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA. Instalacja sterownika USB ABONENCKA CENTRALA TELEFONICZNA SIGMA Instalacja sterownika USB 1 SIGMA PLATAN Sp. z o.o. 81-855 SOPOT, ul. Platanowa 2 tel. (0-58) 555-88-00, fax (0-58) 555-88-01 www.platan.pl e-mail: platan@platan.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ

INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI BIULETYNU INFORMACJI PUBLICZNEJ W celu wprowadzenia, modyfikacji lub usunięcia informacji w Biuletynie Informacji Publicznej należy wpisać w przeglądarce adres strony: http:/bip.moriw.pl/admin.php

Bardziej szczegółowo

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści

Rozliczenia z NFZ. Ogólne założenia. Spis treści Rozliczenia z NFZ Spis treści 1 Ogólne założenia 2 Generacja raportu statystycznego 3 Wczytywanie raportu zwrotnego 4 Szablony rachunków 4.1 Wczytanie szablonów 4.2 Wygenerowanie dokumentów rozliczenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows Vista/7 do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest

Bardziej szczegółowo

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI

Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Zdalne odnawianie certyfikatów do SWI Instrukcja użytkownika Wersja 1.0 Strona 1 Spis treści Wstęp... 3 Dostęp do systemu... 4 Wymagania systemowe... 5 Instalacja certyfikatu użytkownika... 8 Sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS.

Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Użytkowanie elektronicznego dziennika UONET PLUS. Po wejściu na stronę https://uonetplus.vulcan.net.pl/bialystok i zalogowaniu się na swoje konto (przy użyciu adresu e-mail podanego wcześniej wychowawcy

Bardziej szczegółowo

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1

CELAB. System Informatyczny. Punkt przyjęć krok po kroku LTC 1 Instrukcja obsługi programu 2.03.a Punkt przyjęć krok po kroku Architektura inter/intranetowa Aktualizowano w dniu: 2007-10-08 System Informatyczny CELAB Punkt przyjęć krok po kroku 1 Po poprawnym zalogowaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WebPTB 1.0

INSTRUKCJA WebPTB 1.0 INSTRUKCJA WebPTB 1.0 Program WebPTB wspomaga zarządzaniem budynkami w kontekście ich bezpieczeństwa fizycznego. Zawiera zestawienie budynków wraz z ich cechami fizycznymi, które mają wpływ na bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla

Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Instalacja systemu zarządzania treścią (CMS): Joomla Na stronie http://www.cba.pl/ zarejestruj nowe konto klikając na przycisk:, następnie wybierz nazwę domeny (Rys. 1a) oraz wypełnij obowiązkowe pola

Bardziej szczegółowo

Microsoft Management Console

Microsoft Management Console Microsoft Management Console Konsola zarządzania jest narzędziem pozwalającym w prosty sposób konfigurować i kontrolować pracę praktycznie wszystkich mechanizmów i usług dostępnych w sieci Microsoft. Co

Bardziej szczegółowo

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy

System Informatyczny CELAB. Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Instrukcja obsługi programu 2.11. Przygotowanie programu do pracy - ECP Architektura inter/intranetowa System Informatyczny CELAB Przygotowanie programu do pracy - Ewidencja Czasu Pracy Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56

INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 INSTRUKCJA DO PROGRAMU LICZARKA 2000 v 2.56 Program Liczarka 2000 służy do archiwizowania i drukowania rozliczeń z przeprowadzonych transakcji pieniężnych. INSTALACJA PROGRAMU Program instalujemy na komputerze

Bardziej szczegółowo

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB

Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB INSTRUKCJA OBSLUGI Po³¹czenie iphone'a/ipad a do Smart Multishare USB Smart Multishare USB jest produktem, który pozwala Ci bezprzewodowo transmitowaæ elementy takie jak zdjêcia, filmy video, muzykê i

Bardziej szczegółowo

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe

Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5. Informacje podstawowe Poradnik obsługi systemu zarządzania treścią (CMS) Concrete5 Informacje podstawowe 1 Spis treści 1. Logowanie... 4 1.1 Widok strony po zalogowaniu... 5 1.2 Widok zaplecza... 6 2. Kopia zapasowa... 9 3.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z www.pep.pl Z prawdziw¹ przyjemnoœci¹ oddajemy w Twoje rêce serwis internetowy Polskich ep³atnoœci (PeP). Strona ta zawiera nie tylko informacje o nas. Dla Twojej wygody stworzyliœmy

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU

STRUKTURA MENU STRUKTURA MENU ZA CZNIKI STRUKTURA MENU Po wywo³aniu systemu SM-BOSS (poprzez napisanie BOSS i wciœniêcie klawisza Enter) na ekranie zobaczymy g³ówne menu systemu. Standardowo sk³ada siê ono z pozycji, które pozwalaj¹

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej A Instrukcja użytkownika Instalacja usług wersja 1.1 Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie

Wstęp. Skąd pobrać program do obsługi FTP? Logowanie Wstęp FTP - (ang. File Transfer Protocol - protokół transmisji danych) jest to protokół typu klient-serwer, który umożliwia przesyłanie plików na serwer, oraz z serwera poprzez program klienta FTP. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski

Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0. Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski Instrukcja obsługi Norton Commander (NC) wersja 4.0 Autor: mgr inż. Tomasz Staniszewski ITM Zakład Technologii Maszyn, 15.10.2001 2 1.Uruchomienie programu Aby uruchomić program Norton Commander standardowo

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1

Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1 Instrukcja wprowadzania danych do formularza importowego edziennika MobiReg wersja Light v.1.1 Legenda (kolorystyka pól): - pole do edycji (wpisywanie danych) - pole do edycji (wybór z listy) - pole nieedytowalne,

Bardziej szczegółowo

RDUCH NAJLEPSZE NA RYNKU OPROGRAMOWANIE DO WYŒWIETLANIA PIEŒNI

RDUCH NAJLEPSZE NA RYNKU OPROGRAMOWANIE DO WYŒWIETLANIA PIEŒNI NAJLEPSZE NA RYNKU OPROGRAMOWANIE DO WYŒWIETLANIA PIEŒNI Kupuj¹c oprogramowanie bezp³atnie wysy³amy projekt samodzielnego wykonania systemu multimedialnego: >> Dobór sprzêtu, umiejscowienie w koœciele,

Bardziej szczegółowo

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch

Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch Przeniesienie lekcji SITA z płyt CD na ipoda touch W celu przeniesienia lekcji SITA na ipoda uruchom program itunes. Nie podłączaj ipoda do komputera. Umieść pierwszą płytę CD w napędzie CD/DVD swojego

Bardziej szczegółowo

Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Centrum Informatyki ZETO S.A. w Białymstoku. Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG Centrum Informatyki "ZETO" S.A. w Białymstoku Instrukcja użytkownika dla urzędników nadających uprawnienia i ograniczenia podmiotom w ST CEIDG BIAŁYSTOK, 12 WRZEŚNIA 2011 ograniczenia podmiotom w ST CEIDG

Bardziej szczegółowo

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro.

Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. Quattro - przewodnik po podstawowych operacjach w programie 1 Zestaw skróconych instrukcji dotyczący najważniejszych operacji w programie Merkury Quattro. UWAGA! Dostępność niniejszej instrukcji nie zwalnia

Bardziej szczegółowo

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej

autor poradnika - KS Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej Jak zamieszczać i edytować artykuły na szkolnej stronie internetowej adres naszej strony: www.zs3.wroc.pl logo liceum 1. Aby dodać artykuł należy się zalogować: System pokaże nazwę zalogowanego użytkownika

Bardziej szczegółowo

Zmiany w programie C GEO v. 6.5

Zmiany w programie C GEO v. 6.5 Zmiany w programie C GEO v. 6.5 1. Eksport lub import SHP Doszła nowa funkcja eksportu lub importu danych mapy w standardzie ArcView. Eksportowane są poligony i punkty wraz z ewentualnymi danymi z bazy

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7

DOKUMENTY I GRAFIKI. Zarządzanie zawartością Tworzenie folderu Dodawanie dokumentu / grafiki Wersje plików... 7 DOKUMENTY I GRAFIKI SPIS TREŚCI Zarządzanie zawartością... 2 Tworzenie folderu... 3 Dodawanie dokumentu / grafiki... 4 Wersje plików... 7 Zmiana uprawnień w plikach... 9 Link do dokumentów i dodawanie

Bardziej szczegółowo

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15

O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 O autorze 11 O recenzentach 13 Przedmowa 15 Rozdzia 1. Wprowadzenie 19 Dla kogo przeznaczona jest ta ksi ka? 20 Plan tworzenia witryny nauczania 20 Krok po kroku korzystanie z ka dego z rozdzia ów 21 Krok

Bardziej szczegółowo

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły.

Kurs obsługi systemu CMS. Prawie wszystkie treści wyświetlające się na stronie są zlokalizowane w dziale artykuły. Kurs obsługi systemu CMS Zaczynając przygodę z systemem zarządzania treścią Joomla 2.5 należy przedstawić główny panel administratora. Całość zaprojektowana jest w kombinacji dwóch systemów nawigacyjnych.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW

INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z ELEKTRONICZNEJ ŚCIEŻKI WYKAZÓW Aby sprawnie korzystać z możliwości wysyłania wykazów z wykorzystaniem elektronicznej skrzynki podawczej należy przede wszystkim założyć sobie skrzynkę

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA REDAKTORÓW Modułu ANKIETY v 3.0 WWW.CONCEPTINTERMEDIA.PL 1 1. WPROWADZENIE Rys. 1 Widok modułu ankiet od strony Internauty (pytanie) Rys.

Bardziej szczegółowo

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji

Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji Edycja strony: W edycję danej strony wchodzimy poprzez naciśnięcie opcji uzyskujemy widok: a. Wstawianie tekstów Tekst możemy wpisywać bezpośrednio w panelu lub wklejać do edytora. Jeśli wklejamy tekst

Bardziej szczegółowo

Nowy szablon stron pracowników ZUT

Nowy szablon stron pracowników ZUT Nowy szablon stron pracowników ZUT Uczelniane Centrum Informatyki ZUT przygotowało nowy szablon stron pracowników, zunifikowany z obecnymi stronami ZUT. Serdecznie zachęcamy Państwa do migracji na nowy

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC

ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC ADMINISTRACJA STRONĄ EMPIRE MUSIC I.Nawigacja / Poruszanie się pomiędzy działami. Po zalogowaniu na panel należy wybrać do którego działu chcemy wprowadzić zmiany. Lista z działami znajduję po prawej stronie

Bardziej szczegółowo

PERSON Kraków 2002.11.27

PERSON Kraków 2002.11.27 PERSON Kraków 2002.11.27 SPIS TREŚCI 1 INSTALACJA...2 2 PRACA Z PROGRAMEM...3 3. ZAKOŃCZENIE PRACY...4 1 1 Instalacja Aplikacja Person pracuje w połączeniu z czytnikiem personalizacyjnym Mifare firmy ASEC

Bardziej szczegółowo

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10)

gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) 5.5. Wyznaczanie zer wielomianów 79 gdy wielomian p(x) jest podzielny bez reszty przez trójmian kwadratowy x rx q. W takim przypadku (5.10) gdzie stopieñ wielomianu p 1(x) jest mniejszy lub równy n, przy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI

Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI Instrukcja pod czenia komputera z systemem Microsoft Windows XP do sieci PWSZ-FREE-WIFI I. REJESTRACJA 1. W pierwszej kolejno ci nale y sprawdzi, czy punkt dost powy PWSZ-FREE-WIFI-REJESTRACJA jest dost

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl

Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią dwajeden.pl Tworzenie i edycja danych na stronie www 1. Rozpoczęcie pracy. Logowanie się do systemu zarządzania treścią dwajeden.pl ropocząć należy od podania

Bardziej szczegółowo

BCS Manager Instrukcja Obsługi

BCS Manager Instrukcja Obsługi BCS Manager Instrukcja Obsługi Witaj! Dziękujemy, ze wybrałeś oprogramowanie BCS Manager! Niniejsza instrukcja obsługi jest narzędziem odniesienia dla działania systemu. W tej instrukcji znajdziesz opis

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange)

Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) IBIB PAN, 2014-07-21 Konfiguracja programu Outlook 2007 do pracy z nowym serwerem poczty (Exchange) 1. Otwieramy Panel Sterowania, przełączamy Widok na Duże ikony (przełączanie widoków znajduje się w prawym

Bardziej szczegółowo

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004)

Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Instrukcja numer SPD1/02_01/Z Pracownia internetowa w szkole podstawowej (edycja 2004) Opiekun pracowni internetowej cz. 1 (PD1) Dost p do zasobów sieciowych serwera i stacji - Zadania Zadanie 1 Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

Jak posługiwać się edytorem treści

Jak posługiwać się edytorem treści Jak posługiwać się edytorem treści Edytor CKE jest bardzo prostym narzędziem pomagającym osobom niezaznajomionym z językiem HTML w tworzeniu interaktywnych treści stron internetowych. Razem z praktyka

Bardziej szczegółowo

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami

Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Steelmate - System wspomagaj¹cy parkowanie z oœmioma czujnikami Cechy: Kolorowy i intuicyjny wyœwietlacz LCD Czujnik wysokiej jakoœci Inteligentne rozpoznawanie przeszkód Przedni i tylni system wykrywania

Bardziej szczegółowo

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie

Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Tak Nie Usługa PFR PIT-37 za rok 2015 pomaga w prawidłowym wypełnieniu zeznania o kwotę przysługującej ulgi na dzieci oraz umożliwia wpisanie 1% na rzecz wybranej OPP. Odliczenie w PFR PIT-37 ulgi na dzieci Krok

Bardziej szczegółowo

DragOn Podrêcznik u ytkownika. Faktury RR. wersja 3.0.0. (c) Testa Software. www.testa.com.pl

DragOn Podrêcznik u ytkownika. Faktury RR. wersja 3.0.0. (c) Testa Software. www.testa.com.pl 1 DragOn Podrêcznik u ytkownika Faktury RR wersja 3.0.0 (c) Testa Software www.testa.com.pl 2 Copyright TESTA Software Zastrzega siê prawo wprowadzania zmian w aplikacji, bez wprowadzania ich do podrêcznika.

Bardziej szczegółowo

(opracował: Ł. Skonecki) http://kwt.lisie.pl

(opracował: Ł. Skonecki) http://kwt.lisie.pl INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA INTERNETOWEJ PLATFORMY e-kwt AEROKLUBU NADWIŚLAŃSKIEGO (opracował: Ł. Skonecki) Internetowa platforma e-kwt została udostępniona pod adresem: http://kwt.lisie.pl Platforma jest udostępniona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8

Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Szanowni Państwo! Instrukcja dotycząca generowania klucza dostępowego do Sidoma v8 Przekazujemy nową wersję systemu SidomaOnLine v8. W celu zalogowania się do systemu niezbędny jest nowy klucz dostępu,

Bardziej szczegółowo

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl

TÜV Rheinland Polska. Nowy Znak. Odpowiadamy na Pañstwa pytania. www.tuv.pl TÜV Rheinland Polska Nowy Znak Odpowiadamy na Pañstwa pytania Odpowiadamy na Pañstwa pytania wszystko czego chc¹ siê Pañstwo dowiedzieæ na temat nowego znaku TÜV Rheinland. Zgodnie z has³em Jeden dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. Zawarto :

Spis tre ci. Zawarto : Spis tre ci Zawarto : Rejestracja (zak adanie konta kandydata)... 2 Logowanie do Systemu:... 7 Strona g ówna kandydata... 9 Wybór kierunku studiów - studia I stopnia... 9 Wybór kierunku studiów - studia

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

Narzêdzia i Aplikacje

Narzêdzia i Aplikacje Spis Treœci NeoAd CMS Sonda/Ankieta SMS na WWW 3 4 8 NeoAd Uruchomienie serwisu og³oszeniowego nie stanowi obecnie najmniejszego problemu. Lubimy jednak upraszczaæ rzeczy proste, dlatego przygotowaliœmy

Bardziej szczegółowo

E-commerce dofollow list

E-commerce dofollow list E-commerce dofollow list Lista zawiera 5 adresów stron, które można wykorzystać do promocji sklepów internetowych. Została ona udostępniona użytkownikom serwisu http://www.seostation.pl/ Sugerujemy wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS

DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS DRUKOWANIE ŚWIADECTW LIBRUS Część 2 wprowadzanie ocen 1. Zaloguj się na stronie świadectwa.librus.pl 7-cyfrowym loginem i własnym hasłem. 2. Jeśli od ostatniej zmiany hasła minęło 30 dni, to nastąpi wymuszenie

Bardziej szczegółowo

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin.

Instalacja Plugin. Rys. 1. Folder Plugin. Instalacja Plugin Co to jest Plugin? Plugin, czyli wtyczka, są to dodatkowe programy, które użytkownik instaluje w dekoderze, w zależności od swoich własnych potrzeb, czy preferencji. Programy te są dostępne

Bardziej szczegółowo

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP /

Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / KONFIGURATOR Konfigurator opisuje proces instalacji i konfiguracji karty sieciowej bezprzewodowej D-Link DWL-520+ w systemach /2000/XP / 1. Instalowanie sterowników karty sieciowej. Podczas pierwszej instalacji

Bardziej szczegółowo

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9

Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 Opis wyglądu Strona główna góra 4 5 6 8 7 9 10 3 2 1 14 15 11 12 13 1. Menu sklep 2. Menu działy główne 3. Logo sklepu (templates/images/logo.png) 4. Schowek produktów (schowek daje możliwość klientom

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI

INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI INSTRUKCJA PROGRAMU BHM SPIS TREŚCI 1. Sprzedaż...... 2 1.1 Odbiorca... 2 1.1.1. Dopisywanie odbiorcy......... 2 1.1.2. Modyfikacja odbiorcy........ 2 1.1.3. Dodawanie załączników........ 3 1.1.4. Blokada

Bardziej szczegółowo

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o.

Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp z o. o. Ostateczna. Grontmij Polska Pozna, 12.10.12 Autoryzacja Title : Wymiana du ych plików instrukcja dla klientów Grontmij Polska Sp.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H

PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H PRZETWORNIK PROGRAMOWALNY NAPIÊCIA I PR DU STA EGO TYPU P20H Instrukcja konfiguracji przetwornika P20H za pomoc¹ programu LPCon 1 2 Spis treœci 1. Konfiguracja przetwornika za pomoc¹ programu LPCon...

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader

Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Krótka instrukcja instalacji Adobe Acrobat Reader Program Adobe Acrobat Reader jest niezbędny do otwarcia dokumentu e-faktury tp. Jeżeli nie posiadają go Państwo w swoim komputerze, należy go zainstalować.

Bardziej szczegółowo

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES

MySource Matrix CMS. Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES MySource Matrix CMS Prosty Interfejs Użytkownika INSTRUKCJA wersja 1.3 POLAND AUSTRALIA UNITED KINGDOM NEW ZEALAND UNITED STATES Spis Treści Informacje Ogólne 3 Środowisko pracy 3 Logowanie do Prostego

Bardziej szczegółowo

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL

REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE. www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA I PUBLIKACJA ARTYKUŁÓW W SERWISIE www.swiat-angielskiego.pl TUTORIAL REJESTRACJA Aby zostać Redaktorem portalu i mieć możliwość publikacji swoich artykułów należy wykonać krok 1 REJESTRACJA

Bardziej szczegółowo

pl/administrator

pl/administrator Instrukcja obsługi systemu zarządzania treścią PrestaShop dla witryny snpromet.pl 1. Logowanie do systemu Aby zalogować się do systemu zarządzania treścią witryny należy przejść do adresu: http://snpromet.

Bardziej szczegółowo

wstawianie zdjęć, tworzenie linków z tekstu lub zdjęcia (strona 4)

wstawianie zdjęć, tworzenie linków z tekstu lub zdjęcia (strona 4) Spis treści : 1. Dodawania zdjęć do biblioteki strony (strona 2) 2. Edycja Podstron wstawianie zdjęć, tworzenie linków z tekstu lub zdjęcia (strona 4) 3. Edycja Menu (strona 10) 4. Panel Ofert Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

darmowe zdjęcia - allegro.pl

darmowe zdjęcia - allegro.pl darmowe zdjęcia - allegro.pl 1 Darmowe zdjęcia w Twoich aukcjach allegro? Tak to możliwe. Wielu sprzedających robi to od dawna i wbrew pozorom jest to bardzo proste. Serwis allegro oczywiście umożliwia

Bardziej szczegółowo

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz.

Następnie kliknąć prawym klawiszem myszy na Połączenie sieci bezprzewodowej i wybrać Wyłącz. Przygotowanie urządzenia: Krok 1 Włączyć i zresetować wzmacniacz sygnału TL-WA850RE do ustawień fabrycznych naciskając i przytrzymując przycisk RESET, który znajduje obok portu LAN tego urządzenia przez

Bardziej szczegółowo

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl

Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl Platforma zamówień personelu JOBMAN.pl 1. Logowanie Po uruchomieniu platformy należy wprowadzić login i hasło, a następnie kliknąć przycisk Zaloguj się Jeśli nie pamiętasz hasła do swojego konta, kliknij

Bardziej szczegółowo

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL

Przewodnik AirPrint. Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Przewodnik AirPrint Ten dokument obowiązuje dla modeli atramentowych. Wersja A POL Modele urządzenia Niniejszy podręcznik użytkownika obowiązuje dla następujących modeli. DCP-J40DW, MFC-J440DW/J450DW/J460DW

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego

Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Instrukcja instalacji oraz wykorzystania podpisu cyfrowego Poniższy dokument został stworzony w celu zaznajomienia użytkowników komputerów osobistych pracujących w systemie Windows XP z możliwościami wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcjonalności

Nowe funkcjonalności Nowe funkcjonalności 1 I. Aplikacja supermakler 1. Nowe notowania Dotychczasowe notowania koszykowe, z racji ograniczonej możliwości personalizacji, zostały zastąpione nowymi tabelami z notowaniami bieżącymi.

Bardziej szczegółowo

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja)

db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) db powernet Instalacja czytnika kart mikroprocesorowych (instrukcja) Ostatnia aktualizacja: 17.02.2014tr. 4 1 Spis tre ci 1. Wst p... 3 2. Pobieranie plików instalacyjnych... 4 3. Instalacja... 5 3.1 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 08.01.2016 r.

Warszawa, 08.01.2016 r. Warszawa, 08.01.2016 r. INSTRUKCJA KORZYSTANIA Z USŁUGI POWIADOMIENIA SMS W SYSTEMIE E25 BANKU BPS S.A. KRS 0000069229, NIP 896-00-01-959, kapitał zakładowy w wysokości 354 096 542,00 złotych, który został

Bardziej szczegółowo

Instrukcja aktywacji oprogramowania

Instrukcja aktywacji oprogramowania Instrukcja aktywacji oprogramowania Minimalne wymagania systemowe System operacyjny Windows XP/Vista/7 Pentium 4 2,2 GHz CPU 512 MB RAM Karta graficzna 128 MB RAM QuickTime Player wersja 6 lub póÿniejsza

Bardziej szczegółowo

Wikispaces materiały szkoleniowe

Wikispaces materiały szkoleniowe Wikispaces materiały szkoleniowe Wstęp Wikispaces jest ogólnie dostępnym narzędziem do tworzenia własnych stron internetowych. Zastosowanie stron internetowych tworzonych przy pomocy wikispaces to na przykład:

Bardziej szczegółowo

Program Google AdSense w Smaker.pl

Program Google AdSense w Smaker.pl Smaker.pl Program Google AdSense w Smaker.pl Pytania i odpowiedzi dotyczące programu Google AdSense Spis treści Czym jest AdSense... 2 Zasady działania AdSense?... 2 Jak AdSense działa w Smakerze?... 3

Bardziej szczegółowo