Przykładowe zadanie praktyczne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowe zadanie praktyczne"

Transkrypt

1 Przykładowe zadanie praktyczne O godzinie Powiatowe Stanowisko Kierowania (PSK) w Bochni przyjęło zgłoszenie o pożarze składu tarcicy w Zakładach Meblowych w Łukowicach przy ul. Miejskiej 4. O godzinie dyżurny PSK zadysponował 3 zastępy (SOp, GBA 2,5/16 i GCBA 5/24). Po przebyciu 2 km, o godzinie 14 04, zastępy były na miejscu zdarzenia. Opracuj projekt realizacji działań ratowniczo-gaśniczych, które podejmiesz kierując akcją gaszenia pożaru oraz sporządź dokumentację tego zdarzenia. Projekt realizacji prac powinien zawierać: 1. Tytuł wynikający z treści zadania. 2. Założenia, czyli dane wynikające z treści zadania egzaminacyjnego i dołączonej dokumentacji. 3. Treść wywołania PSK głosem w sieci radiowej oraz treść prowadzonej z PSK korespondencji. 4. Wyniki rozpoznania sytuacji pożarowej oraz rozpoznania wodnego, warunków atmosferycznych i terenowych. 5. Kalkulację sił i środków dla natarcia okrążającego i frontalnego na powierzchnię pożaru oraz wykaz podjętych decyzji. 6. Treść rozkazów dla zastępów. 7. Dokumentację zdarzenia (sporządzoną na załączonych formularzach). Do wykonania zadania wykorzystaj: Opis i ocenę sytuacji pożarowej Załącznik 1. Wykaz sił i środków w dyspozycji PSK (z kryptonimami radiostacji) Załącznik 2. Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Załącznik 3. Szkic sytuacyjny zakładu z naniesioną sytuacją pożarową Załącznik 4. Kartę zdarzenia (strona pierwsza formularz do wypełnienia) Załącznik 5. Kartę manipulacyjną zdarzenia (formularz do wypełnienia) Załącznik 6. Informację ze zdarzenia (formularz do wypełnienia) Załącznik 7. Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. Strona 1

2 Załącznik nr 1 OPIS I OCENA SYTUACJI POŻAROWEJ Pali się tarcica na składzie odkrytym. Powierzchnia składu ma kształt prostokąta o wymiarach m. W związku z próbą ugaszenia pożaru własnymi siłami i późnym zaalarmowaniem PSP, pożar rozprzestrzenił się na ¼ długości składu i obejmuje całą jego szerokość. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru prostokątnego wynosi v 1 = 1 m/min. Ze względu na warunki atmosferyczne i odległości brak zagrożenia dla pozostałych obiektów zakładu (najbliższy znajduje się w odległości ok. 75 m). Na terenie zakładu znajdują się 2 czynne hydranty nadziemne (w odległości ok. 70 m i 120 m od powierzchni pożaru) o wydatku nominalnym 10 l/s każdy. Cały teren zakładu jest utwardzony w stopniu umożliwiającym ustawianie samochodów w dowolnym miejscu. Ze względu na promieniowanie można osiągnąć głębokość gaszenia (h g ) prądami zwartymi z PW-52 równą 5 m. Aby działania były skuteczne należy osiągnąć intensywność wymaganą podawania wody I w = 0,1 l/(m 2 s). Strona 2

3 WYKAZ SIŁ I ŚRODKÓW W DYSPOZYCJI PSK /kryptonim: Bochnia 998/ 1 x SOp /kryptonim: KF / Załącznik nr 2 2 GCBA 5/24 (załoga: 6 osób) Wybrane elementy wyposażenia Lp. Wyposażenie Ilość 1 Wąż tłoczny W Wąż tłoczny W Prądownica wodne PW Prądownica wodna PW Rozdzielacz 1 6 Stojak hydrantowy 1 7 Klucz do hydrantu podziemnego 1 8 Klucz do hydrantu nadziemnego 1 9 Aparat ochrony dróg oddechowych z maską 4 10 Sygnalizator bezruchu 4 11 Wąż ssawny Ws Smok ssawny z koszem 2 13 Pływak z zatrzaśnikiem 2 14 Klucz do łączników 4 15 Mostek przejazdowy 2 16 Linka ratownicza 1 17 Linka asekuracyjna 2 18 Radiotelefon przewoźny 1 19 Radiotelefon przenośny 3 2 GBA 2,5/16 (załoga: 6 osób) Wybrane elementy wyposażenia Lp Wyposażenie Ilość 1 Wąż tłoczny W Wąż tłoczny W Prądownica wodne PW Prądownica wodna PW Rozdzielacz 1 6 Stojak hydrantowy 1 7 Klucz do hydrantu podziemnego 1 8 Klucz do hydrantu nadziemnego 1 9 Aparat ochrony dróg oddechowych z maską 4 10 Sygnalizator bezruchu 4 11 Wąż ssawny Ws Smok ssawny z koszem 1 13 Pływak z zatrzaśnikiem 1 14 Klucz do łączników 2 15 Mostek przejazdowy 2 16 Linka ratownicza 1 17 Linka asekuracyjna 2 18 Radiotelefon przewoźny 1 19 Radiotelefon przenośny 3 Strona 3

4 Załącznik nr 3 WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 29 GRUDNIA 1999 r. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ORGANIZACJI KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Wykaz działów i kodów: 1. Obiekty użyteczności publicznej dalej dzielone na: 101 administracyjno-biurowe, banki, 102 oświaty i nauki w szczególności budynki dydaktyczne, szkoły, przedszkola, 103 służby zdrowia w szczególności szpitale, sanatoria, domy opieki społecznej, przychodnie, żłobki, 104 handlowo-usługowe w szczególności sklepy, domy towarowe, lokale gastronomiczne, hurtownie, zakłady usługowe, 105 obsługi pasażerów w komunikacji w szczególności dworce kolejowe i autobusowe, porty rzeczne i morskie, dworce lotnicze, 106 widowiskowo - rozrywkowe i sportowe, 107 kultu religijnego, sakralne, 108 muzea, skanseny, wystawy, galerie, 109 biblioteki, archiwa, 110 zakłady odosobnienia w szczególności zakłady karne, areszty śledcze, domy poprawcze, 111 inne obiekty użyteczności publicznej. 2. Obiekty mieszkalne dalej dzielone na: 201 hotele, noclegownie, 202 domy dziecka, 203 internaty, domy studenckie, 204 koszary, 205 domy emerytów, 206 domy wczasowe, pensjonaty, 207 schroniska, 208 budynki jednorodzinne, w tym bliźniaki, zabudowa szeregowa, 209 budynki wielorodzinne, 210 budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych, 211 inne obiekty mieszkalne w szczególności altanki, barakowozy, domki letniskowe, 3. Obiekty produkcyjne dalej dzielone na: 301 budynki produkcyjne, 302 budynki gospodarcze w tym wiaty bez garaży, 303 pomieszczenia socjalne w szczególności szatnie, stołówki, 304 instalacje technologiczne poza budynkami, 305 maszyny i urządzenia technologiczne, 306 pomieszczenia administracyjne, 307 rurociągi, instalacje przesyłowe między obiektami na terenie zakładu oraz tranzytowe poza terenem zakładu, Strona 4

5 4. Obiekty magazynowe dalej dzielone na: 401 magazyny, wiaty na terenie zakładów produkcyjnych, 402 magazyny, hurtownie, wiaty wolnostojące (bez obiektów wymienionych w punktach 104 i 401), 403 magazyny, hurtownie w obiektach przeznaczonych na pobyt ludzi kwalifikowanych jako ZL zgodnie z 2. pkt. 4. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92 poz. 460 z późniejszymi zmianami), 404 place budowy i zaplecza budowy, 405 place składowe, w tym także hałdy, 406 zbiorniki składowe, stałe, 407 stacje paliw płynnych i gazu płynnego, 408 bazy paliw płynnych i gazu płynnego, Wykaz kodów typów własności: 100 własność Skarbu Państwa bez poz.110 i poz.120, 110 własność Skarbu Państwa będąca w trwałym zarządzie MON, 120 własność Skarbu Państwa będąca w trwałym zarządzie MSW i A, 200 własność państwowych osób prawnych, 310 własność gminy, 320 własność powiatu, 330 własność województwa, 440 własność spółdzielni, 455 własność stowarzyszeń, 460 własność organizacji społecznych, 470 własność partii politycznych, 472 własność związków zawodowych, 476 własność samorządów gospodarczych i zawodowych, 450 własność Kościoła Katolickiego, 451 własność innych kościołów lub związków wyznaniowych, 510 własność zagranicznych osób fizycznych (obywateli obcych państw), 520 własność zagranicznych osób prawnych, stowarzyszeń, organizacji, których siedziba nie znajduje się na terytorium Polski, 530 własność państw obcych (konsulaty, ambasady, itp.), 610 własność osób fizycznych, 620 własność osób prawnych, 710 własność z udziałem własności Skarbu Państwa, 720 własność bez udziału własności Skarbu Państwa, 800 pozostałe formy własności w szczególności własność międzynarodowa - otwarte morze, 900 własność niemożliwa do ustalenia. Strona 5

6 Załącznik nr 4 Hala produkcyjna 1404 Skład tarcicy Budynek biurowy Pożar obiektu. Teren zielony Magazyn materiałów łatwopalny 2 m/s 20 0 C Opis : ul. Miejska Strona 6

7 ... (jednostka sporządzająca) Załącznik nr 5 KARTA ZDARZENIA Dokładny adres miejsca zdarzenia... Co się zdarzyło 1)... Nazwisko zgłaszającego Bęben Józef ( właściciel ) Nr telefonu Data godz ZADYSPONOWANE JEDNOSTKI ORAZ PRZYBYŁE BEZ WEZWANIA Lp. Nazwa podmiotu sytemu i Godzina Przybyłe bez wezwania Godzina rodzaj samochodu zadyspono wania powrotu (nazwa podmiotu) przybycia odjazdu ALARM FAŁSZYWY rodzaj alarmu fałszywego zarejestrowano w ewidencji zdarzeń z numerem złośliwy w dobrej wierze z instalacji wykrywania - 1) dla potrzeb ratownictwa chemicznego i radiacyjnego wpisać rodzaj substancji, XXXXXXXXXXXXX źródło informacji o nazwie substancji, ilość substancji, czy substancja się pali,... czy są poszkodowani. (podpis dyspozytora) 7

8 Załącznik nr 6 Jednostka Sporządzająca Data: r. Komenda Powiatowa PSP w Karta manipulacyjna zdarzenia nr.. /rodzaj zdarzenia/ pożar składu tarcicy data adres Łukowice, ul. Miejska 4 Data Godzina korespondencji Przekazujący Treść wydawanych poleceń i otrzymanych meldunków Sporządził: XXXXXXXXXXXXX... 8

9 INFORMACJE ZE ZDARZENIA Załącznik nr 7 1. NUMER EWIDENCYJNY 2. WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 3. Ugaszono lub usunięto zdarzenie bez udziału Długość geograficzna jednostek ochrony przeciwpożarowej, Szerekość geograficzna, 4 POŻAR dla pożarów w lasach MIEJSCOWE ZAGROŻENIE Małe silne wiatry chemiczne w komunikacji drogowej WIELKOŚĆ Mały Podpowierzchniowy Lokalne przybory wód ekologiczne w komunikacji kolejowej WIELKOŚĆ Średni Pokrywy gleby Średnie opady śniegu radiologiczne w komunikacji lotniczej Duży Całkowity drzew Duże opady deszczu budowlane na obszarach wodnych Bardzo duży Pojedyńcze drzewo Gigantyczne lub Klęska żywiołowa infrastruktury komunalnej medyczne RODZAJ 5 WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA 6 OBIEKT 7 WŁAŚCICIEL lub UŻYTKOWNIK MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU NR LOKALU 8 DZIAŁ Dział dodatkowy 9 KOD WŁAŚCICIELA Dodatkowy kod właściciela 10 INFORMACJE O CZASIE ZDARZENIA 11 INFORMACJE O CZASIE DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH 12 ZAUWAŻENIE ZDARZENIA PRZEZ: 13 ZGŁOSZONO ZDARZENIE: DATA GODZ. MIN. DATA GODZ. MIN. INSTALACJĘ WYKRYWANIA TELEFONICZNIE ZAUWAŻENIE / / : ZGŁOSZENIE DO JEDNOSTKI / / : PRACOWNIKÓW / MIESZKAŃCÓW PRZEZ RADIO LOKALIZACJA / / : DOJAZD PIERWSZEJ JEDNOSTKI / / : SAMOLOTY MONITORING USUNIĘCIE / / : POWRÓT OSTATNIEJ JEDNOSTKI / / : NADZÓR W OBIEKCIE W INNY SPOSÓB Pierwsza jednostka przybyła po przebyciu km ŁĄCZNY CZAS TRWANIA DZIAŁAŃ : OSOBY POSTRONNE W DZIAŁANIACH UDZIAŁ BRAŁO: INNE SŁUŻBY 15 SPRZĘT UŻYTY W DZIAŁANIACH JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SPRZĘT MECHANICZNY OSOBY JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ wodno - pianowe Pogotowie SAMOCHODY OSOBY ratunkowe SAMOCHODY GAŚNICZE JRG Pogotowie energetyczne lekkie średnie ciężkie proszkowe inne Pogotowie OSP KSRG gazowe SAMOCHODY SPECJALNE OSP inne Służby leśne SD SH SW SRD SRT SPgaz SRW SChem SOn Sdł SOp 14 GSP Wojsko ZSP Policja SRMed inne sprzęt pływający samoloty, śmigłowce ilość zrzutów ZSR inne jednostki 16 Straż gminna (miejska) Inspektorat ochrony środowiska inne służby RODZAJ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ INNYCH JEDNOSTEK wodne cysterny karetki samochody spychacze dźwigi sprzęt inny sprzęt paliwowe autobusy pogo- ciężarowe osobowe koparki podnośniki pływający specjalistyczny towia 1 Podawanie środków gaśniczych w natarciu 22 Neutralizacja, sorpcja substancji chemicznych i innych 2 Podawanie środków gaśniczych w obronie 23 Uszczelnianie zbiorników, cystern, rurociągów 3 Schładzanie obiektów, urządzeń 24 Zbieranie, usuwanie, zmywanie, substancji chemicznych i innych 4 Uwalnianie ludzi 25 Ograniczanie rozlewów, wycieków 5 Uwalnianie zwierząt 26 Pompowanie substancji ropopochodnych, chemicznych i innych 6 Ewakuacja ludzi 27 Wypompowywanie wody i innych płynów z obiektów 7 Ewakuacja zwierząt 28 Wykonywanie pasów ochronnych, przecinek 8 Ewakuacja mienia 29 Wycinanie, usuwanie drzew, innych obiektów przyrody 9 Transport poszkodowanych w strefie zagrożenia 30 Przetłaczanie wody na duże odległości przy pożarach 10 Zabezpieczenie miejsca zdarzenia 31 Dowożenie, dostarczanie wody przy pożarach 11 Zabezpieczenie imprez masowych 32 Dostarczanie wody dla ludności lub dla podtrzymania procesów technologicznych 12 Rozcinanie, rozginanie konstrukcji, urządzeń, maszyn 33 Dostarczanie pomocy materialnej dla ludności (żywności, leków, odzieży) 13 Prace rozbiórkowe konstrukcji budowlanych 34 Przywracanie lub utrzymywanie drożności dróg oddechowych 14 Podnoszenie elementów konstrukcji, maszyn, urządzeń 35 Wykonywanie zewnętrznego masażu serca 15 Przemieszczanie elementów konstrukcji, urządzeń, maszyn 36 Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran 16 Odgruzowywanie, odkopywanie 37 Tlenoterapia 100 % tlenem lub sztuczne oddychanie 17 Wykonywanie wykopów, podkopów, przebić 38 Unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań oraz zwichnięć 18 Otwieranie pomieszczeń 39 Schładzanie oparzeń 19 Oddymianie, przewietrzanie 40 Zabezpieczenie przed utratą ciepła 20 Ustalanie, rozpoznawanie substancji chemicznych i innych 41 Prowadzenie postępowania przeciwwstrząsowego 21 Określanie stref zagrożenia 42 Wsparcie psychiczne osób poszkodowanych lub zagrożonych 17 DZIAŁANIA PROWADZONO Z UŻYCIEM SPRZĘTU 21 Aparatów do cięcia płomieniem 1 Podręcznego sprzętu gaśniczego 11 Ubrań ochronnych - żaroochronnych 22 Agregatów prądotwórczych 2 Podręcznego sprzętu burzącego 12 Urządzeń pomiarowych 23 Oświetleniowego 3 Pomp szlamowych 13 Aparatów ochrony dróg oddechowych 24 Do nurkowania 4 Pomp typowych, pożarniczych 14 Narzędzi hudraulicznych 25 Ratownictwa wysokościowego 5 Pomp do innych mediów 15 Narzędzi pneumatycznych 26 Zestawu opatrunkowego 6 Separatorów olejowych 16 Ratowniczego ludzi 27 Przywracającego drożność dróg oddechowych 7 Skimerów 17 Drabin przenośnych 28 Noszy, sprzętu unieruchamiającego 8 Zapór, tam 18 Drabin mechanicznych i podnośników 29 Do tlenoterapii 100 % tlenem 9 Ubrań gazoszczelnych 19 Mechanicznych pił do cięcia drewna 30 Worka samorozprężalnego 10 Ubrań ochronnych - chemicznych 20 Mechanicznych pił do cięcia betonu i stali 31 Respiratora 18 MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁAŃ 19 UŻYTE ŚRODKI, ZAOPATRZENIE WODNE 20 NR ONZ SUBSTANCJI 1 Wewnątrz obiektów w piwnicach 7 Wewnątrz szybów kominów, wind Podano prądów wody proszku piany 2 Wewnątrz obiektów na parterze 8 Pod wodą Zużyto: wody m 3 ciężkiej 3 Wewnątrz obiektów na piętrach Pod ziemią,wewnątrz studni, tuneli, jaskiń środka pianotwórczego dm 3 średniej 20 WYBUCHY 4 Wewnątrz obiektów na piętrach W wykopach, na osuwiskach, zawałach neutralizatorów kg lekkiej 5 Wewnątrz obiektów na piętrach > 7 11 Na wysokości sorbentów kg 6 Na dachach, poddaszach Korzystano: 9 z hydrantów zewnętrznych zbiorników sztucznych zbiorników naturalnych - Gazów, par cieczy Pyłów, substancji chemicznych stałych Materiałów wybuchowych

10 UDZIELANO POMOCY osobom 23 WYPADKI Z LUDŹMI ŚMIERTELNE RANNI 24 DANE PERSONALNE OSÓB POSZKODOWANYCH WIEK PŁEĆ Medycznej na terenie akcji RATOWNICY w tym przez strażaków w tym STRAŻACY Przekazano służbie zdrowia INNE OSOBY Ewakuowano ze strefy zagrożenia w tym DZIECI 25 WIELKOŚĆ powierzchnia w m 2 lub ha kubatura w m 3 26 WIELKOŚĆ OBIEKTU w m 2 27 STRATY ogółem w tym budynki 28 URATOWANO MIENIE ZDARZENIA dł. sz. wys. w tyś. zł,, w tyś. zł 29 PRZYPUSZCZALNA PRZYCZYNA ZDARZENIA KOD 30 DANE O BUDYNKU / POMIESZCZENIU, W KTÓRYM POWSTAŁO ZDARZENIE Instalacje ochronne Istniejąca Sprawna Zadziałała korzystano Rodzaj budynku Niski Dostęp do budynku / pomieszczenia Istnieje Utrudniony Instalacje wykrywania zagrożeń (pożarów) Wolnostojący Średnio wysoki Dostęp drodą pożarową do budynku Systemy Automatycznej Transmisji Alarmu Kompleks budynków Wysoki Inny dostęp / dojazd do budynku Stała/półstała instalacja gaśnicza Jednokondygnacyjny Wysokościowy Dostęp do pomieszczenia, miejsca zdarzenia Urządzenia oddymiające Hydranty wewnętrzne, zawory hydrantowe 31 KIEROWAŁ DZIAŁANIAMI Stopień Nazwisko i imię stanowisko od daty godziny minuty 32 KOORDYNACJA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH lekarz / nielekarz 33 DANE OPISOWE DO INFORMACJI ZE ZDARZENIA 34 Jednostki PSP 35 Jednostki OSP 1. Opis przebiegu działań ratowniczych. Zagrożenia i utrudnienia. Zużyty i uszkodzony sprzęt. spoza spoza terenu w tym spoza terenu powiatu gminy terenu powiatu 2. Przybyli na miejsce zdarzenia 3. Uległo zniszczeniu lub spaleniu 4. Warunki atmosferyczne 5. Wnioski i uwagi wynikające z przebiegu działań ratowniczych 6. Inne uwagi dotyczące danych ze strony poprzedniej Numer pozycji Treść uwag i uzupełnień 36 INFORMACJĘ SPORZĄDZIŁ XXXXXXXXXXXXX stopień, nazwisko i imię pieczęć jednostki organizacyjnej PSP dn. 10

11 Rozwiązanie przykładowego zadania praktycznego Tytuł pracy: Projekt realizacji działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru składu tarcicy I. Założenia do opracowania projektu - przyjęcia zgłoszenia 14 00, pożar w Zakładach Meblowych w Łukowicach, ul. Miejska 4 - odległość do miejsca zdarzenia L = 2 km, - pali się skład tarcicy - wymiary powierzchni składu: m - pali się na całej szerokości i 1/4 długości składu, - najbliższy obiekt w odległości ok. 75 m - dwa hydranty nadziemne o wydatku 10 l/s każdy, - zadysponowano o godzinie Sop, 1 GBA 2,5/16 i 1 GCBA 5/24 - zastępy na miejscu zdarzenia o godzinie prędkość rozprzestrzeniania się pożaru v l = 1 m/min - prądy zwarte z PW-52 o wydatku nominalnym q pr = 200 l / min - głębokość gaszenia hg = 5 m, - intensywność wymagana podawania wody Iw = 0,1 m l 2 s II. Złożenie z terenu akcji meldunków do PSK zawiera - załącznik nr 6

12 Załącznik nr 6 Jednostka Sporządzająca Data: Komenda Powiatowa PSP w Bochni Karta manipulacyjna zdarzenia nr.. /rodzaj zdarzenia/ pożar składu tarcicy data adres Łukowice, ul. Miejska 4 Data Godzina korespondencji Przekazujący Treść wydawanych poleceń i otrzymanych meldunków KF Bochnia 998 TU KF ODBIÓR Jestem na miejscu. Pali się tarcica na składzie Zakładów Meblowych w Łukowicach. Pożar obejmuje całą szerokość składu, ¼ jego długości i rozprzestrzenia się na pozostałą jego część. Brak zagrożenia ludzi i innych obiektów na terenie zakładu KF przyślij mi GCBA 5/24 (GBA 2,5/16) KF pożar zlokalizowany (opanowany) KF pożar zlikwidowany (zakończenie działań) KF powrót do bazy (wracam do jednostki) Sporządził.

13 III. Zestawienie informacji z rozpoznania a) rozpoznanie sytuacji pożarowej - pali się skład tarcicy - pożar rozprzestrzenia się na pozostałą część składu (w kierunku wschodnim) - długość frontu pożaru L f = 40 m - wymiary powierzchni pożaru: m - brak zagrożenia sąsiednich obiektów b) rozpoznanie wodne - hydranty w odległości ok. 70 i 120 m - zasoby wodne wynoszą 2 10 l/s = 20 l/s = 1200 l/min c) rozpoznanie warunków terenowych - możliwość ustawienia samochodów ze wszystkich stron składu (cały teren zakładu utwardzony, brak przeszkód w dostępie do powierzchni objętej pożarem) d) rozpoznanie warunków atmosferycznych - wiatr południowy - prędkość wiania wiatru 2 m/s - temperatura 20 C IV. Kalkulacja sił i środków dla natarcia okrążającego: Powierzchnia gaszenia F g = 2 25 m 5 m m 5 m = 550 m 2 Wydatek wymagany Q w = F g I w = 550 m 2 0,1 m l 2 s = 55 l/s = 3300 l/min Ilość niezbędnych prądów n pr z PW-52 o wydatku q pr = 200 l/min Q w 3300 l / min n pr = = = 16,5 n pr = 17 q 200 l / min pr Ilość zastępów 6 osobowych - n z (każdy może podać dwa prądy w natarciu) n z n pr 17 = = = 8,5 nz 2 2 = 9 dla natarcia frontalnego: Powierzchnia gaszenia F g = 40m x 5m = 200 m 2 Wydatek wymagany Q w = F g I w = 200 m 2 0,1 m l 2 s = 20 l/s = 1200 l/min Ilość niezbędnych prądów n pr z PW-52 o wydatku q pr = 200 l/min n Q = q 1200 l / min = 200 l / min w pr = pr 6 Ilość zastępów 6-osobowych - n z (każdy może podać dwa prądy w natarciu) n n = 2 6 = 2 pr z = 3

14 Ilość zastępów niewystarczająca do przeprowadzenia natarcia. Zasoby wodne wystarczające do przeprowadzenia natarcia frontalnego, gdyż są takie same jak wydatek wymagany Q w. Ze względu na ilość sił i środków będących w dyspozycji PSK należy przeprowadzić natarcie frontalne na powierzchnię pożaru. Aby zadanie można było zrealizować należy wezwać 1 GCBA 5/24 lub 1 GBA 2,5/16 V. Treści rozkazów dla zastępów GBA 2,5/16 (GCBA 5/24) - natarcie dwoma zwartymi prądami wody z PW 52 na front pożaru od strony północnej, punkt czerpania wody hydrant od strony hali produkcyjnej. GCBA 5/24 (GBA 2,5/16) - natarcie dwoma zwartymi prądami wody z PW 52 na front pożaru od strony południowej, punkt czerpania wody hydrant w zachodniej części placu. GCBA 5/24 lub GBA 2,5/16 natarcie dwoma zwartymi prądami wody z PW 52 na środkową część frontu pożaru, zasilanie z zastępu GCBA 5/24 (GBA 2,5/16). VI. Sporządzona dokumentacja - załącznik nr 4 - załącznik nr 5 - załącznik nr 7

15 KP PSP Bochnia Załącznik nr 5... (jednostka sporządzająca) KARTA ZDARZENIA Dokładny adres miejsca zdarzenia Łukowice, ul. Miejska 4... Co się zdarzyło 1) pali się skład tarcicy... Nazwisko zgłaszającego Bęben Józef ( właściciel ) Nr telefonu Data godz ZADYSPONOWANE JEDNOSTKI ORAZ PRZYBYŁE BEZ WEZWANIA Lp. Nazwa podmiotu sytemu i Godzina Przybyłe bez wezwania Godzina rodzaj samochodu zadyspono wania powrotu (nazwa podmiotu) przybycia odjazdu 1 KP PSP - SOp - GBA 2,5/16 - GCBA 5/ GCBA 5/24 ( GBA 2,5/16 ) 14 ALARM FAŁSZYWY rodzaj alarmu fałszywego zarejestrowano w ewidencji zdarzeń z numerem złośliwy w dobrej wierze z instalacji wykrywania - 1) dla potrzeb ratownictwa chemicznego i radiacyjnego wpisać rodzaj substancji, źródło informacji o nazwie substancji, ilość substancji, czy substancja się pali,... czy są poszkodowani (podpis dyspozytora)

16 4

17 INFORMACJA ZE ZDARZENIA 1. NUMER EWIDENCYJNY 2. WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 3. Ugaszono lub usunięto zdarzenie bez udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej Długość geograficzna Szerekość geograficzna,, Załącznik nr 7 4 POŻAR dla pożarów w lasach MIEJSCOWE ZAGROŻENIE Małe silne wiatry chemiczne w komunikacji drogowej WIELKOŚĆ Mały Podpowierzchniowy Lokalne przybory wód ekologiczne w komunikacji kolejowej WIELKOŚĆ Średni Pokrywy gleby Średnie opady śniegu radiologiczne w komunikacji lotniczej Duży X Całkowity drzew Duże opady deszczu budowlane na obszarach wodnych RODZAJ Bardzo duży Pojedyńcze drzewo Gigantyczne lub Klęska żywiołowa infrastruktury komunalnej medyczne 5 B O C H N I A WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA Ł U K O W I C E M I E J S K A 4 MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU NR LOKALU 6 OBIEKT S K Ł A D T A R C I C Y WŁAŚCICIEL lub 7 B Ę B E N J Ó Z E F UŻYTKOWNIK 8 DZIAŁ Dział dodatkowy 9 KOD WŁAŚCICIELA Dodatkowy kod właściciela 10 INFORMACJE O CZASIE ZDARZENIA 11 INFORMACJE O CZASIE DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH 12 ZAUWAŻENIE ZDARZENIA PRZEZ: 13 ZGŁOSZONO ZDARZENIE: DATA GODZ. MIN. DATA GODZ. MIN. INSTALACJĘ WYKRYWANIA TELEFONICZNIE X ZAUWAŻENIE / / : ZGŁOSZENIE DO JEDNOSTKI 2 1 / 0 6 / : 0 0 PRACOWNIKÓW / MIESZKAŃCÓW PRZEZ RADIO LOKALIZACJA / / : DOJAZD PIERWSZEJ JEDNOSTKI 2 1 / 0 6 / : 0 4 SAMOLOTY MONITORING USUNIĘCIE / / : POWRÓT OST ATNIEJ JEDNOST KI / / : NADZÓR W OBIEKCIE W INNY SPOSÓB Pierwsza jednostka przy by ła po przeby ciu 2 km ŁĄCZNY CZAS TRWANIA DZIAŁAŃ : OSOBY POSTRONNE 14 W DZIAŁANIACH UDZIAŁ BRAŁO: INNE SŁUŻBY 15 SPRZĘT UŻYTY W DZIAŁANIACH SPRZĘT JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIW POŻAROW EJ MECHANICZNY SAMOCHODY OSOBY Pogotowie ratunkowe Pogotowie JRG energetyczne OSP KSRG OSP inne GSP ZSP ZSR inne jednostki Pogotowie g azowe Służby leśne Wojsko Policja Straż gminna (miejska) Inspektorat ochrony inne służby 16 RODZAJ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ środowiska OSOBY JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ wodno - pianowe SAMOCHODY GAŚNICZE 1 2 lekkie średnie ciężkie proszkowe inne SAMOCHODY SPECJALNE 1 INNYCH JEDNOSTEK SD SH SW SRD SRT SPgaz SRW SChem SOn Sdł SOp SRMed inne sprzęt pływający samoloty, śmigłowce ilość zrzutów cy sterny karetki samochody spy chacze dźwigi sprzęt inny sprzęt wodne paliwowe autobusy pogo- ciężarowe osobowe koparki podnośniki pływający specjalisty czny towia 1 Podawanie środków gaśniczy ch w natarciu X 22 Neutralizacja, sorpcja substancji chemiczny ch i inny ch 2 Podawanie środków gaśniczy ch w obronie 23 Uszczelnianie zbiorników, cy stern, rurociągów 3 Schładzanie obiektów, urządzeń 24 Zbieranie, usuwanie, zmy wanie, substancji chemicznych i inny ch 4 Uwalnianie ludzi 25 Ograniczanie rozlewów, wycieków 5 Uwalnianie zwierząt 26 Pompowanie substancji ropopochodnych, chemicznych i innych 6 Ewakuacja ludzi 27 Wy pompowy wanie wody i inny ch pły nów z obiektów 7 Ewakuacja zwierząt 28 Wy kony wanie pasów ochronny ch, przecinek 8 Ewakuacja mienia 29 Wy cinanie, usuwanie drzew, inny ch obiektów przy rody 9 Transport poszkodowany ch w stref ie zagrożenia 30 Przetłaczanie wody na duże odległości przy pożarach 10 Zabezpieczenie miejsca zdarzenia 31 Dowożenie, dostarczanie wody przy pożarach 11 Zabezpieczenie imprez masowy ch 32 Dostarczanie wody dla ludności lub dla podtrzy mania procesów technologiczny ch 12 Rozcinanie, rozginanie konstrukcji, urządzeń, maszy n 33 Dostarczanie pomocy materialnej dla ludności (żywności, leków, odzieży) 13 Prace rozbiórkowe konstrukcji budowlany ch 34 Przy wracanie lub utrzymy wanie drożności dróg oddechowych 14 Podnoszenie elementów konstrukcji, maszy n, urządzeń 35 Wy kony wanie zewnętrznego masażu serca 15 Przemieszczanie elementów konstrukcji, urządzeń, maszy n 36 Tamowanie krwotoków zewnętrzny ch i opatry wanie ran 16 Odgruzowywanie, odkopy wanie 37 Tlenoterapia 100 % tlenem lub sztuczne oddychanie 17 Wy kony wanie wy kopów, podkopów, przebić 38 Unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań oraz zwichnięć 18 Otwieranie pomieszczeń 39 Schładzanie oparzeń 19 Oddy mianie, przewietrzanie 40 Zabezpieczenie przed utratą ciepła 20 Ustalanie, rozpoznawanie substancji chemiczny ch i inny ch 41 Prowadzenie postępowania przeciwwstrząsowego 21 Określanie stref zagrożenia 42 Wsparcie psychiczne osób poszkodowanych lub zagrożonych 17 DZIAŁANIA PROWADZONO Z UŻYCIEM SPRZĘTU 21 Aparatów do cięcia płomieniem 1 Podręcznego sprzętu gaśniczego 11 Ubrań ochronny ch - żaroochronny ch 22 Agregatów prądotwórczy ch 2 Podręcznego sprzętu burzącego 12 Urządzeń pomiarowy ch 23 Oświetleniowego 3 Pomp szlamowy ch 13 Aparatów ochrony dróg oddechowy ch 24 Do nurkowania 4 Pomp typowych, pożarniczych X 14 Narzędzi hudraulicznych 25 Ratownictwa wysokościowego 5 Pomp do innych mediów 15 Narzędzi pneumatycznych 26 Zestawu opatrunkowego 6 Separatorów olejowy ch 16 Ratowniczego ludzi 27 Przy wracającego drożność dróg oddechowy ch 7 Skimerów 17 Drabin przenośnych 28 Noszy, sprzętu unieruchamiającego 8 Zapór, tam 18 Drabin mechaniczny ch i podnośników 29 Do tlenoterapii 100 % tlenem 9 Ubrań gazoszczelny ch 19 Mechaniczny ch pił do cięcia drewna 30 Worka samorozprężalnego 10 Ubrań ochronny ch - chemiczny ch 20 Mechaniczny ch pił do cięcia betonu i stali 31 Respiratora 18 MIEJSCE PROWADZENIA DZIA ŁAŃ 19 UŻYTE ŚRODKI, ZAOPATRZENIE WODNE 20 NR ONZ SUBSTANCJI 1 Wewnątrz obiektów w piwnicach 7 Wewnątrz szybów kominów, wind Podano prądów wody 6 proszku piany 2 Wewnątrz obiektów na parterze 8 Pod wodą Zużyt o: wody m 3 ciężkiej 3 Wewnątrz obiektów na piętrach Pod ziemią,wewnątrz studni, tuneli, jaskiń środka pianotwórczego dm 3 średniej 20 WYBUCHY - 4 Wewnątrz obiektów na piętrach W wy kopach, na osuwiskach, zawałach neutralizatorów kg lekkiej Gazów, par cieczy 5 Wewnątrz obiektów na piętrach > 7 11 Na wysokości sorbentów kg z hydrantów zbiorników 6 Na dachach, poddaszach Korzystano: X zewnętrznych sztucznych zbiorników naturalnych Pyłów, substancji chemicznych stałych Materiałów wybuchowych - 2 -

18 UDZIELANO POMOCY osobom 23 WYPADKI Z LUDŹMI ŚMIERTELNE RANNI 24 DANE PERSONALNE OSÓB POSZKODOWANYCH WIEK PŁEĆ Medycznej na terenie akcji w ty m przez strażaków Przekazano służbie zdrowia Ewakuowano ze stref y zagrożenia RATOWNICY w tym STRAŻACY INNE OSOBY w tym DZIECI 25 WIELKOŚĆ powierzchnia w m 2 lub ha kubatura w m 3 26 WIELKOŚĆ OBIEKTU w m 2 27 STRATY ogółem w ty m budy nki 28 URATOWANO MIENIE ZDARZENIA dł sz. 4 0 wys. w tyś. zł,, w tyś. zł 29 PRZYPUSZCZALNA PRZYCZYNA ZDARZENIA KOD 30 DANE O BUDYNKU / POMIESZCZENIU, W KTÓRYM POWSTAŁO ZDARZENIE Zadziałała Instalacje ochronne Istniejąca Sprawna Rodzaj budy nku Niski Dostęp do budy nku / pomieszczenia Istnieje Utrudniony korzystano Instalacje wykrywania zagrożeń (pożarów) Wolnostojący Średnio wysoki Dostęp drodą pożarową do budynku Systemy Automatycznej Transmisji Alarmu Kompleks budynków Wysoki Inny dostęp / dojazd do budynku Stała/półstała instalacja gaśnicza Jednokondygnacyjny Wysokościowy Dostęp do pomieszczenia, miejsca zdarzenia Urządzenia oddymiające Hydranty wewnętrzne, zawory hydrantowe 31 KIEROWAŁ DZIAŁANIAMI Stopień Nazwisko i imię stanowisko od daty godziny minuty 32 KOORDYNACJA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH lekarz / nielekarz 33 DANE OPISOWE DO INFORMACJI ZE ZDARZENIA 34 Jednostki PSP 35 Jednostki OSP 1. Opis przebiegu działań ratow niczych. Zagrożenia i utrudnienia. Zużyty i uszkodzony sprzęt. spoza spoza terenu w tym spoza terenu powiatu gminy terenu powiatu 2. Przybyli na miejsce zdarzenia 3. Uległo zniszczeniu lub spaleniu 4. Warunki atmosferyczne WIATR POŁUDNIOWY 1m/s TEMPERATURA 26ºC 5. Wnioski i uw agi w ynikające z przebiegu działań ratow niczych 6. Inne uw agi dotyczące danych ze strony poprzedniej Numer pozy cji Treść uwag i uzupełnień 36 INFORMACJĘ SPORZĄDZIŁ stopień, nazwisko i imię pieczęć jednostki organizacyjnej PSP dn.

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W GRODZISKU MAZOWIECKIM ul. Żydowska 7, 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel./fax. 22 755 52 37, 22 755 27 75 www.kppsp.powiat-grodziski.pl ZASADY ORGANIZACJI I DYSPONOWANIA

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za III kwartały 2007 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 827 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 132 984,1 2635 Średnie 5 128 150

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za 2008 rok Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 860 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 190 363,6 767 Średnie 12 330 240 Duże 0 0 0 Bardzo

Bardziej szczegółowo

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych

II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych KOMENDA WOJEWÓDZKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W WARSZAWIE II Konferencja Redukcji Ryzyka Klęsk Żywiołowych Warszawa, 15 października 2015 r. st. bryg. Janusz Szylar Dowódca Mazowieckiej Brygady Odwodowej

Bardziej szczegółowo

KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ

KARTA PRACY EGZAMINACYJNEJ Zawód: technik po arnictwa Symbol cyfrowy zawodu: 315[02] Oznaczenie arkusza: 315[02]-01-112 Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu PESEL* wype nia

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń A N A L I Z A Z D A R Z E Ń Za III kwartały 2009 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 537 zdarzeń w tym: POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW STRATY W TYS. ZŁ Małe 126 314,2 1151 Średnie 13 199 251

Bardziej szczegółowo

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZAKRES TEMATYCZNY ANALIZY DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH I. Dane podstawowe. Załącznik nr 13 1. Numer ewidencyjny zdarzenia, data zgłoszenia do Powiatowego (Miejskiego) Stanowiska Kierowania lub podmiotu ksrg. 2.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA ZE ZDARZENIA

INFORMACJA ZE ZDARZENIA WIELKOŚĆ WIELKOŚĆ RODZAJ INFORMACJA ZE ZDARZENIA 1. NUMER EWIDENCYJNY 2. WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 3. Ugaszono lub zlikwidowano zagrożenie bez udziału jednostek ochrony ppoż. Długość geograficzna Szerekość

Bardziej szczegółowo

ZASADY SPORZĄDZANIA I OBIEGU DOKUMENTACJI Z ORGANIZACJI I PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH

ZASADY SPORZĄDZANIA I OBIEGU DOKUMENTACJI Z ORGANIZACJI I PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH ZASADY SPORZĄDZANIA I OBIEGU DOKUMENTACJI Z ORGANIZACJI I PROWADZENIA DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH Załącznik nr 3 1. 1. Na potrzeby sporządzania dokumentacji z organizacji i prowadzenia działań ratowniczych ustala

Bardziej szczegółowo

WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA

WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA WYPADEK CYSTERNY Z MATERIAŁEM ROPOPOCHODNYM NA TRASIE E4 ANALIZA ZDARZENIA W dniu 5 kwietnia 2004r na odcinku Kraków Tarnów drogi krajowej nr 4 w miejscowości Czyżów nastąpiło rozszczelnienie cysterny

Bardziej szczegółowo

Środki łączności i alarmowania UWAGI. Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego JOT OSP w Porażu. Stan wyposażenia Data zmiany

Środki łączności i alarmowania UWAGI. Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego JOT OSP w Porażu. Stan wyposażenia Data zmiany Załącznik nr 5 do Regulaminu Organizacyjnego OSP w Porażu Zbiorczy wykaz normatywnego wyposażenia w pojazdy i sprzęt ratowniczy Jednostki Operacyjno-Technicznej OSP w Porażu do działań ratowniczych określonych

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE

KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE I. OPIS PODSTAWOWY 1. Dane adresowe KARTA INFORMACJI O OBIEKCIE Pełna nazwa obiektu, lokalizacja obiektu (miejscowość, ulica, nr, kod pocztowy):.... - Współrzędne geograficzne /stopnie, minuty, sekundy/:

Bardziej szczegółowo

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992

2. W którym roku przyjęto obecnie obowiązującą nazwę Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej: a) 1989 b) 1991 c) 1992 1. Pierwszą pozycją w polskiej literaturze pożarniczej był napisany przez Pawła Prauna i wydany w 1860 roku podręcznik pod tytułem: a) Ochrona przeciwpożarowa w Polsce b) Policja ogniowa u nas i za granicą

Bardziej szczegółowo

za I kwartał 2014 roku

za I kwartał 2014 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2014 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 137 zdarzeń w tym: 62 pożary, 74 miejscowe zagrożenia oraz 1 alarm fałszywy. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r.

Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE. Sochaczew, styczeń 2013 r. Zatwierdzam: Komendant Powiatowy PSP st. bryg. Paweł Kubiak SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMENDY POWIATOWEJ PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SOCHACZEWIE ZA ROK 2012 Sochaczew, styczeń 2013 r. 1. Działania ratownicze

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 12 grudnia 2014 r. Poz. 1793 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH 1) z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 7 poz. 64 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

Dz.U. 1999 Nr 7 poz. 64 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 7 poz. 64 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie określenia szczegółowych wymagań w zakresie przeciwpożarowego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYBYCHU GAZU I POŻARU. w mieszkaniu przy ul. Santockiej 27 w Szczecinie

ANALIZA WYBYCHU GAZU I POŻARU. w mieszkaniu przy ul. Santockiej 27 w Szczecinie ANALIZA WYBYCHU GAZU I POŻARU w mieszkaniu przy ul. Santockiej 27 w Szczecinie w dniu 19 lutego 2002 roku. Szczecin, luty 2002 roku 2 I. Dane podstawowe. 1. Numer ewidencyjny zdarzenia 1601003-0055; 2.

Bardziej szczegółowo

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku

A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I kwartał 2015 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstało 139 zdarzeń w tym:33 pożary, 101 miejscowych zagrożeń oraz 5 alarmów fałszywych. POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ POŻARÓW

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM. ETAP I 05.03.2013r. ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ. w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM. ETAP I 05.03.2013r. ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ. w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ MŁODZIEŻ ZAPOBIEGA POŻAROM ETAP I 05.03.2013r. ZESPÓŁ SZKÓŁ ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ w KĘDZIERZYNIE-KOŹLU Imię i Nazwisko:.Klasa:... Punkty: /. 1. Co oznacza skrót ZOSP

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród

ZAPYTANIE OFERTOWE. Rajgród, dnia 19.10.2010 r. Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Sk. 0717-7/10 Gmina Rajgród ul. Warszawska 32 19-206 Rajgród Rajgród, dnia 19.10.2010 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z zapytaniem o cenę usługi polegającej na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu p-poż

Bardziej szczegółowo

Procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego.

Procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. Błonie. 06.02.2009 r. Procedury dysponowania sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu warszawskiego zachodniego. 1. Zasady przyjmowania zgłoszeń o zdarzeniu. Przyjmując zgłoszenie

Bardziej szczegółowo

2. W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko: a) 50 metrów b) 100 metrów c) 200 metrów

2. W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko: a) 50 metrów b) 100 metrów c) 200 metrów 1. Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy: a) koca gaśniczego b) hydronetki c) prądownicy uniwersalnej 2. W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko:

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP Załącznik do pisma PR.13..201 z dnia 25.06.201 roku Plan zajęć na szkoleniu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP 11.07.201 r. 12.07.201 r. J. Kolber J. Kolber J. Kolber + strażacy 17:00-17:30

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL

ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL KOMENDA MIEJSKA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W SZCZECINIE ĆWICZENIE (taktyczno bojowe, rozpoznanie operacyjne rejonu działania) KRYPTONIM: SZPITAL TEMAT: działania ratowniczo gaśnicze w obiektach zamkniętej

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem)

RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem) Załącznik nr 4 do Protokołu walnego zebrania sprawozdawczego/sprawozdawczo-wyborczego* RAPORT OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ za rok... (wypełnić drukiem) Druk należy wypełnić i przekazywać co roku po zebraniach

Bardziej szczegółowo

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA KONIN - CHORZEŃ w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym ZASOBY LUDZKIE Prowadzenie działań ratowniczych możliwe jest dzięki dysponowaniu odpowiednimi do sytuacji siłami i środkami.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ODDZIAŁ / PODODDZIAŁ* CENTRALNY ODWÓD OPERACYJNY WOJEWÓDZKI ODWÓD OPERACYJNY CZĘŚĆ I

INFORMACJA O DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH PRZEPROWADZONYCH PRZEZ ODDZIAŁ / PODODDZIAŁ* CENTRALNY ODWÓD OPERACYJNY WOJEWÓDZKI ODWÓD OPERACYJNY CZĘŚĆ I Załącznik nr 7 PRZEZ ODDZIAŁ / PODODDZIAŁ* CENTRALNY ODWÓD OPERACYJNY WOJEWÓDZKI ODWÓD OPERACYJNY CZĘŚĆ I 1. Nazwa oddziału / pododdziału:. wchodzącego w skład brygady: 2. Dowódca oddziału / pododdziału:

Bardziej szczegółowo

Samochody pożarnicze jakimi dysponuje. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza

Samochody pożarnicze jakimi dysponuje. Jednostka Ratowniczo Gaśnicza Samochody pożarnicze jakimi dysponuje Jednostka Ratowniczo Gaśnicza GBA 2,5/16 Star 244 (Jelcz 005) x 2 Średni samochód ratowniczo-gaśniczy posiadający na swoim wyposażeniu zbiornik na wodę o poj. 2,5m

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE DLA SAMOCHODÓW RATOWNICZO-GAŚNICZYCH KG PSP - CNBOP - czerwiec 00 SPIS TREŚCI I. WYMAGANIA DLA LEKKIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO- -GAŚNICZEGO (załoga + LUB +, zbiornik wody 000 dm )...

Bardziej szczegółowo

Ratownictwo specjalistyczne

Ratownictwo specjalistyczne Ratownictwo specjalistyczne Puck, 14 marzec 2015 r. mł.bryg. Jarosław Wszałek Wydział Operacyjno-Szkoleniowy KP PSP w Pucku Podstawą opracowania,,planu rozwoju sieci jednostek ratownictwa specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym

Dane na dzień 31.12.2015 r. powiatowym Dane na dzień 31.12.2015 r. Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy (KSRG) to integralna część organizacji bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, mający na celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska,

Bardziej szczegółowo

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r.

Ewakuacja. st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek. WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja st. kpt. mgr inż. Jarosław Kuśmirek WARSZAWA, 25 października 2010 r. Ewakuacja - prawo 1. USTAWA PRAWO BUDOWLANE - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury (Dz. U. 2002 r. nr 75 poz. 690 z późn.

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

Sposób pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy

Sposób pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy Załącznik nr 11 Sposób pomiaru zużycia paliwa przez sprzęt: pływający, silnikowy, pożarniczy 1. Badany sprzęt musi być sprawny technicznie. 2. Silnik sprzętu powinien być całkowicie dotarty, jeżeli potrzeba

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie prowadzącego Zakład:

Oznaczenie prowadzącego Zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego Zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego PZL-Świdnik S.A. Al. Lotników Polskich 1, 21-045 Świdnik Telefon 81 722 51 10 Fax

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ

INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA POŻAROWEGO PLENEROWEJ IMPREZY REKREACYJNO ROZRYWKOWEJ DNI ZIEMI DRAWSKIEJ Rozdział I Postanowienie ogólne. 1 Osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystająca

Bardziej szczegółowo

Informacja/Informacja uzupełniająca *

Informacja/Informacja uzupełniająca * Załącznik do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2002 r. (poz. 58) WZÓR Odbiorca informacji: Główny Inspektor Ochrony Środowiska Komórka organizacyjna ds. poważnych awarii ul.... fax:...,

Bardziej szczegółowo

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A.

Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Wronki, 28 maja 2015 r. Ćwiczenia z ewakuacji na terenie obiektu/budynku administracyjnego Amika Wronki S.A. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków ewakuacji spoczywa na pracodawcy

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE O PRZEKAZANIU TERENU. OBIEKTU LUB MIENIA OBJĘTEGO DZIAŁANIEM RATOWNICZYM

POSTANOWIENIE O PRZEKAZANIU TERENU. OBIEKTU LUB MIENIA OBJĘTEGO DZIAŁANIEM RATOWNICZYM ... ( jednostka ochrony przeciwpożarowej ) POSTANOWIENIE O PRZEKAZANIU TERENU. OBIEKTU LUB MIENIA OBJĘTEGO DZIAŁANIEM RATOWNICZYM Dotyczy zdarzenia w... w dniu... o godzinie... zgodnie z 21 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe procedury dysponowania

Szczegółowe procedury dysponowania Szczegółowe procedury dysponowania Legenda: Blok zdarzenia Czy określono potrzeby Blok decyzyjny AND i - wykonanie jednej jak i drugiej czynnosci ORAZ - po spełnieniu danego warunku wykonanie kolejnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 6. SYMBOLE WŁAŚCIWE DLA DZIAŁAŃ STRAŻY POŻARNYCH I SŁUŻB RATOWNICZYCH 6.1. Siedziby i stanowiska kierowania L.p.

Rozdział 6. SYMBOLE WŁAŚCIWE DLA DZIAŁAŃ STRAŻY POŻARNYCH I SŁUŻB RATOWNICZYCH 6.1. Siedziby i stanowiska kierowania L.p. Rozdział 6. SYMBOLE WŁAŚCIWE DLA DZIAŁAŃ STRAŻY POŻARNYCH I SŁUŻB RATOWNICZYCH 6.1. Siedziby i stanowiska kierowania 1 Siedziba Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej KG PSP 2 Siedziba Komendy Wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski

KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA. st. bryg. Waldemar Michałowski 1 KRAJOWY SYSTEM RATOWNICZO-GAŚNICZY W GMINIE ZIELONA GÓRA Zielona Góra dn. 15 maja 2013 st. bryg. Waldemar Michałowski Zadania własne powiatu (Ustawa o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991

Bardziej szczegółowo

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I.

Całość wydanego cyklu obejmuje : Szkolenie Strażaków Ratowników OSP część I. Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej informuje, że wydało wszystkie części z ośmioczęściowego cyklu podręczników Szkolenie strażaków OSP. Wydane podręczniki zostały opracowane przez specjalistów

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r.

Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Ćwiczenia ewakuacyjno ratownicze na terenie obiektów Centrum Serwisowego Amica Wronki S.A. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Wronki, dnia 19.06.2015 r. Obowiązek praktycznego sprawdzenia organizacji oraz warunków

Bardziej szczegółowo

Wypadki dzieci w Polsce /na podstawie danych CZD/

Wypadki dzieci w Polsce /na podstawie danych CZD/ Wypadki dzieci w Polsce /na podstawie danych CZD/ W Polsce co roku ulega wypadkom blisko milion dzieci! Najczęściej zdarzające się wpadki to: upadki przygniecenia zatrucia zadławienia porażenia prądem

Bardziej szczegółowo

Karta charakterystyki obiektu

Karta charakterystyki obiektu Karta charakterystyki obiektu 1. DANE OGÓLNE/DANE LOKALIZACYJNE 1.1 Pełna nazwa chronionego obiektu 1.2 Adres chronionego obiektu 1.3 Nazwa i adres abonenta 1.4 Dane właściciela obiektu 1.5 Dane zarządcy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej Nowy Sącz 2007 Pytania ustne. ZESTAW III. Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej Nowy Sącz 2007 Pytania ustne.

Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej Nowy Sącz 2007 Pytania ustne. ZESTAW III. Powiatowy Turniej Wiedzy Pożarniczej Nowy Sącz 2007 Pytania ustne. ZESTAW I 1. Na którym ramieniu strażak nosi sznur galowy? Odp. Na prawym. 2. Co to jest stanowisko wodne? Odp. Jest to specjalnie przygotowane miejsce przy zbiorniku wodnym, służące do ustawienia motopompy

Bardziej szczegółowo

4. Kołnierz szyjny stosujemy, aby: a) zmniejszyć ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego b) zmniejszyć utratę ciepła c) usztywnić kręgosłup

4. Kołnierz szyjny stosujemy, aby: a) zmniejszyć ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego b) zmniejszyć utratę ciepła c) usztywnić kręgosłup 1. Co to są samochody ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą? a) samochody wyposażone w podręczny sprzęt ratownictwa technicznego oraz w środek gaśniczy i autopompę lub agregat gaśniczy b) samochody

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach Autor: Jacek Gawroński WYPADEK DROGOWY DOJAZD DO MIEJSCA ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej.

Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. Odbiory obiektów budowlanych zakresu wymagań ochrony przeciwpożarowej. POSTĘPOWANIE NADZORUJE I INFORMACJI UDZIELA: kpt. mgr Robert Paluch st. specjalista ds. Kontrolno-Rozpoznawczych, numer telefonu:

Bardziej szczegółowo

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie Materiał informacyjny Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie w zakresie działalności Jednostek ochrony p.poż na terenie powiatu pruszkowskiego w roku 211 Spis zagadnień: 1. Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2013 Zawód: technik po arnictwa Symbol cyfrowy zawodu: 315[02] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu 315[02]-01-132 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL.

Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Anna Obolewicz Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa I Ochrony Ludności WYPADKI Z UDZIAŁEM TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH PRZEWOŻONYCH W DPPL. Jednym z głównych obszarów

Bardziej szczegółowo

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż.

Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Wymagania dotyczące lokalizacji budynkowych stacji transformatorowych pod względem ochrony ppoż. Julian WIATR Redaktor Prowadzący Miesięcznika Elektro.info Wymagania dotyczące ochrony ppoż. w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP. TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 4: Organizacja akcji ratownictwa technicznego na drogach Autor: Jacek Gawroński WYPADEK DROGOWY DOJAZD DO MIEJSCA ZDARZENIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku

Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku XXI Sesja Rady Miejskiej w Swarzędzu 5 kwietnia 2016 r. Informacja o stanie ochrony przeciwpożarowej Gminy Swarzędz w 2015 roku Komendant Gminny Ochrony Przeciwpożarowej Sławomir Kaźmierczak ZABEZPIECZENIE

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA

INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA NA WYPADEK WYSTĄPIENIA MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA Na podstawie Art.209 2 1 ust.2 ustawy Kodeks pracy POSTĘPOWANIE NA WYPADEK POWSTANIA POŻARU, KLĘSKI ŻYWIOŁOWEJ I INNEGO MIEJSCOWEGO

Bardziej szczegółowo

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH

KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH KOMPETENCJE PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁAN RATOWNICZO -GAŚNICZYCH bryg. Sławomir Klusek Naczelnik Wydziału Operacyjnego KW PSP GORZÓW WLKP. Gorzów Wlkp. 2014 akty prawne Ustawa

Bardziej szczegółowo

1. W którym wieku żył Św. Florian - patron strażaków? a) w IV wieku b) w V wieku c) w VI wieku

1. W którym wieku żył Św. Florian - patron strażaków? a) w IV wieku b) w V wieku c) w VI wieku 1. W którym wieku żył Św. Florian - patron strażaków? a) w IV wieku b) w V wieku c) w VI wieku 2. Za pierwsze przepisy przeciwpożarowe w Polsce uważa się wydanie uchwały rady miejskiej Krakowa tzw. porządki

Bardziej szczegółowo

Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe.

Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe. Katastrofy: budowlane, drogowe, kolejowe. Katastrofa budowlana Katastrofa budowlana jest to niezamierzone, gwałtowne zniszczenie obiektu budowlanego lub jego części, a także konstrukcyjnych elementów rusztowań,

Bardziej szczegółowo

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne

Ankieta Oceny Ryzyka Majątkowego. O Produkcja O Magazynowanie* XO Usługi medyczne INFORMACJE OGÓLNE Nazwa zakładu Szpital Tucholski sp. z o.o. Lokalizacja/najbliższe sąsiedztwo 89-500 Tuchola ul Nowodworskiego 14-18 / Bydgoszcz Prowadzona działalność Działalność lecznicza Podstawowe

Bardziej szczegółowo

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia.

...najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Moduł V Foliogram 1 GDY ZAUWAŻYMY POŻAR......najważniejsze jest ratowanie ludzi, następnie zwierząt, a na końcu mienia. Jeśli zachodzi obawa, że w obiekcie objętym pożarem są ludzie, należy ich zaalarmować,

Bardziej szczegółowo

st.bryg. dr inż. Jerzy Ranecki Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu

st.bryg. dr inż. Jerzy Ranecki Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu st.bryg. dr inż. Jerzy Ranecki Zastępca Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu Duża liczba poszkodowanych (dziesiątki, setki). Bardzo duże zniszczenia obiektów przemysłowych (budynki,

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP

SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP SZKOLENIE Z ZAKRESU RATOWNICTWA TECHNICZNEGO DLA STRAŻAKÓW RATOWNIKÓW OSP TEMAT 6 Postępowanie w czasie akcji z występowaniem substancji niebezpiecznych Dane statystyczne Struktura zdarzeń ze względu na

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy.

INFORMACJA O MIENIU. Cały kompleks zajmuje obszar zamknięty ulicami: zlokalizowany przy ulicy Prusickiej 53-55 w Trzebicy. Numer sprawy: ZP/12/2014 Załącznik nr 1 do SIWZ INFORMACJA O MIENIU 1. Pełna nazwa: Szpital im. Św. Jadwigi Śląskiej 2. Dokładny adres siedziby: ul. Prusicka 53-55, 55-110 Trzebnica 3. REGON: 000308761

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa tel. (+48) 22 853 53 21; fax.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa tel. (+48) 22 853 53 21; fax. PROGRAM Zakup sprzętu ratowniczego ze środków Wojewódzkiego Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2014 roku (działanie zgodne z pkt 7.2. Listy przedsięwzięć priorytetowych)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki

ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki ZARZĄDZENIE NR 143 /12 WÓJTA GMINY SUWAŁKI w sprawie: organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Suwałki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH UZGODNIŁ KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PODDĘBICACH PROCEDURA DYSPONOWANIA SIŁ JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ ORAZ DORAŹNEGO ZABEZPIECZENIA OPERACYJNEGO TERENU POWIATU PO ZADYSPONOWANIU

Bardziej szczegółowo

Wrocław, wrzesień 2015 r.

Wrocław, wrzesień 2015 r. ZATWIERDZAM PLAN UŻYCIA SIŁ I ŚRODKÓW PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ NA WYPADEK POWSTANIA ZAGROŻENIA NA TERENIE DOMNIEMANEGO ODKRYCIA TZW. ZŁOTEGO POCIĄGU ORAZ INNYCH OBIEKTÓW HISTORYCZNYCH W MIEŚCIE WAŁBRZYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku.

RAPORT. Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. Zatwierdzam: Kluczbork, dnia 08.07.2013 r. OLZ.5530.3.2013.MZ RAPORT Z ĆWICZENIA POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 18 maja 2013 roku. I. TEMAT Powiatowe manewry KSRG w zakresie ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa

NaCoBeZu Edukacja dla bezpieczeństwa Ochrona przed skutkami różnorodnych zagrożeń Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. Główne zadania ochrony ludności i obrony cywilnej Ostrzeganie ludności o zagrożeniach, alarmowanie. NaCoBeZu

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie

st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie SPOSOBY POSTĘPOWANIA NA WYPADEK POŻARU BĄDŹ INNEGO MIEJSCOWEGO ZAGROŻENIA st. kpt. Norbert Karbownik Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Roczne podsumowanie działalności jednostek

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 063

ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 063 ZAKRES AKREDYTACJI JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ WYROBY Nr AC 063 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 17 Data wydania: 3 czerwca 2016 r. AC 063 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru

Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru Zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru st. kpt. Zbigniew Ryba Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Katowice 6.09.2016 1 Woda podstawowy środek gaśniczy 2 Podstawowe wymagania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki

ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 14 czerwca 2012 r. w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki ZARZĄDZENIE NR 165/12 WÓJTA GMINY RACZKI w sprawie organizacji Systemu Wykrywania i Alarmowania na terenie gminy Raczki Na podstawie art. 17 ust. 7 ustawy z dnia 21 listopada 1967 roku o powszechnym obowiązku

Bardziej szczegółowo

Zakup sprzętu ratowniczego. PROGRAM

Zakup sprzętu ratowniczego. PROGRAM PROGRAM Tytuł programu: Zakup sprzętu ratowniczego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w 2013 roku 1. Cel programu: Unowocześnienie wyposażenia

Bardziej szczegółowo

OTWP eliminacje wojewódzkie 2012 r. grupa szkół podstawowych

OTWP eliminacje wojewódzkie 2012 r. grupa szkół podstawowych 1. Który z symboli oznacza samochód gaśniczy ciężki z motopompą: a) GBA b) GBM b) GCBA c) GCBM 2. W Polsce przyjęty jest podział na następujące grupy pożarów: a) A, B, C, D, E, F b) A, B, C, D c) A, B,

Bardziej szczegółowo

za I półrocze 2010 roku

za I półrocze 2010 roku A N A L I Z A Z D A R Z E Ń za I półrocze 200 roku Ogółem na terenie powiatu oleskiego powstały 873 zdarzenia w tym: 56 pożarów, 80 miejscowych zagrożeń oraz 7 alarmów fałszywych POŻARY WIELKOŚĆ ILOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku.

Wniosek. o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu do stacji odbiorczej alarmów pożarowych (SOAP) w Komendzie Miejskiej PSP w Słupsku. Słupsk, dnia........ (pieczęć nagłówkowa firmy, instytucji) Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Słupsku ul. Młyńska 2 76-200 Słupsk Wniosek o przyłączenie systemu sygnalizacji pożaru obiektu

Bardziej szczegółowo

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PABIANICACH Sprawozdanie z działalności Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pabianicach w 2012 roku Pabianice, styczeń 2013 r. Działania ratowniczo-gaśnicze

Bardziej szczegółowo

Nr konta bankowego - - - - - -

Nr konta bankowego - - - - - - Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej HA/01/06 FORMULARZ Wniosek o dofinansowanie dla OSP SPRZĘT I WYPOSAŻENIE OSP Wydanie: 1 Data wydania: Strona 1/3 SYSTEM OSP ID WNIOSEK O

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ

OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ ... (imię i nazwisko)............. dnia......... (nazwa szkoły) OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ Pytania eliminacji pisemnych szczebla powiatowego III GRUPA WIEKOWA uczniowie szkół ponad gimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

KATALOG ZAGROśEŃ POWIATU STASZOWSKIEGO W ZAKRESIE OCHRONY PRZECIWPOśAROWEJ Stan na dzień 31 grudzień 2007 r. Część opisowa katalogu zagroŝeń powiatu staszowskiego 1. Charakterystyka powiatu: Powiat staszowski

Bardziej szczegółowo

Typologia zagrożeń. 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe

Typologia zagrożeń. 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe Typologia zagrożeń Zagrożenia naturalne Zagrożenia cywilizacyjne 1. powodzie: roztopowe, opadowe, sztormowe, zatorowe, wylewowe 2. katastrofy: budowlane (budynków, obiektów drogowych, budowli hydrotechnicznych

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład:

NAZWA ZAKŁADU. Oznaczenie prowadzącego zakład: NAZWA ZAKŁADU Oznaczenie prowadzącego zakład: Nazwa prowadzącego zakład Adres siedziby Wiesława Barańska, Leszek Barański FERTICO Sp. z o. o., Goliany 43, 05-620 Błędów Telefon + 48 66 80 481, + 48 66

Bardziej szczegółowo

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE

ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE ĆWICZENIA EWAKUACYJNE SZKOŁY W RUDZIE EWAKUACJA SZKOŁY W RUDZIE UZASADNIENIE KONIECZNOŚCI EWAKUACJI MŁODZIEŻY I PRACOWNIKÓW: - pożar w pomieszczeniach biblioteki szkolnej, - w efekcie : groźba rozprzestrzenienia

Bardziej szczegółowo

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 25 lipca 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH

SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA. Warszawa, dnia 25 lipca 2002 r. SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V KADENCJA Warszawa, dnia 25 lipca 2002 r. Druk nr 167 A SPRAWOZDANIE KOMISJI GOSPODARKI I FINANSÓW PUBLICZNYCH o uchwalonej przez Sejm w dniu 17 lipca 2002 r. ustawie o

Bardziej szczegółowo

4. Kołnierz szyjny stosujemy, aby: a) zmniejszyć ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego b) zmniejszyć utratę ciepła c) usztywnić kręgosłup

4. Kołnierz szyjny stosujemy, aby: a) zmniejszyć ryzyko uszkodzenia rdzenia kręgowego b) zmniejszyć utratę ciepła c) usztywnić kręgosłup 1. Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu: a) wilgotność ściółki i powietrza b) wilgotność drzew oraz poszycia gleby c) wilgotność mchów i porostów oraz gleby 2. Przy zwichnięciu w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 2117 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ĆWICZEŃ POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 27 WRZESIEŃ 2007 R.

RAPORT Z ĆWICZEŃ POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 27 WRZESIEŃ 2007 R. Zatwierdzam Piotr Pośpiech Starosta Kluczborski RAPORT Z ĆWICZEŃ POWIATOWEGO ZESPOŁU ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO 27 WRZESIEŃ 2007 R. I. TEMAT: Działanie PZZK podczas zaistnienia aktu terrorystycznego w siedzibie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania

Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania Imię i nazwisko Warszawa, dnia 27 kwietnia 2010 r. Proszę podać tytuły i adres zamieszkania... 1. Przekrycie dachu budynku niższego, usytuowanego bliżej niż 8 m do ściany z otworami budynku wyższego, w

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ STANDARD WYPOSAŻENIA I WYSZKOLENIA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ WŁĄCZONEJ DO KSRG. ST. BRYG. MGR INŻ. TADEUSZ JOPEK NACZELNIK WYDZIAŁU PLANOWANIA OPERACYJNEGO I

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych z dnia 2003-06-16 r. (Dz.U. 2003 Nr 121, poz. 1139) Na podstawie art. 13

Bardziej szczegółowo

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych.

3. Przedstawić organizację ochotniczych straży pożarnych. PROGRAM NAUCZANIA SŁUŻBA STRAŻY POŻARNEJ DLA KLASY MUNDUROWEJ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JACKA KACZMARSKIEGO W OLSZTYNKU I. Przedmiotowe cele nauczania i wychowania Celem kształcenia uczniów będzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1 Uzgadnianie projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej. Dz.U.2015.2117 z dnia 2015.12.14 Status: Akt obowiązujący Wersja od: 14 grudnia 2015 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

Bardziej szczegółowo

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat

B.2 ADRES ZAMIESZKANIA 8. Kraj 9. Województwo 10. Powiat 1. Identyfikator podatkowy składającego numer PESEL... w przypadku podatników będących osobami fizycznymi objętymi rejestrem PESEL nieprowadzących działalności gospodarczej lub niebędących zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot

PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot edukacja dla bezpieczeństwa Klasa......... Rok szkolny Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo