Przykładowe zadanie praktyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykładowe zadanie praktyczne"

Transkrypt

1 Przykładowe zadanie praktyczne O godzinie Powiatowe Stanowisko Kierowania (PSK) w Bochni przyjęło zgłoszenie o pożarze składu tarcicy w Zakładach Meblowych w Łukowicach przy ul. Miejskiej 4. O godzinie dyżurny PSK zadysponował 3 zastępy (SOp, GBA 2,5/16 i GCBA 5/24). Po przebyciu 2 km, o godzinie 14 04, zastępy były na miejscu zdarzenia. Opracuj projekt realizacji działań ratowniczo-gaśniczych, które podejmiesz kierując akcją gaszenia pożaru oraz sporządź dokumentację tego zdarzenia. Projekt realizacji prac powinien zawierać: 1. Tytuł wynikający z treści zadania. 2. Założenia, czyli dane wynikające z treści zadania egzaminacyjnego i dołączonej dokumentacji. 3. Treść wywołania PSK głosem w sieci radiowej oraz treść prowadzonej z PSK korespondencji. 4. Wyniki rozpoznania sytuacji pożarowej oraz rozpoznania wodnego, warunków atmosferycznych i terenowych. 5. Kalkulację sił i środków dla natarcia okrążającego i frontalnego na powierzchnię pożaru oraz wykaz podjętych decyzji. 6. Treść rozkazów dla zastępów. 7. Dokumentację zdarzenia (sporządzoną na załączonych formularzach). Do wykonania zadania wykorzystaj: Opis i ocenę sytuacji pożarowej Załącznik 1. Wykaz sił i środków w dyspozycji PSK (z kryptonimami radiostacji) Załącznik 2. Wyciąg z Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 grudnia 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Załącznik 3. Szkic sytuacyjny zakładu z naniesioną sytuacją pożarową Załącznik 4. Kartę zdarzenia (strona pierwsza formularz do wypełnienia) Załącznik 5. Kartę manipulacyjną zdarzenia (formularz do wypełnienia) Załącznik 6. Informację ze zdarzenia (formularz do wypełnienia) Załącznik 7. Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut. Strona 1

2 Załącznik nr 1 OPIS I OCENA SYTUACJI POŻAROWEJ Pali się tarcica na składzie odkrytym. Powierzchnia składu ma kształt prostokąta o wymiarach m. W związku z próbą ugaszenia pożaru własnymi siłami i późnym zaalarmowaniem PSP, pożar rozprzestrzenił się na ¼ długości składu i obejmuje całą jego szerokość. Prędkość rozprzestrzeniania się pożaru prostokątnego wynosi v 1 = 1 m/min. Ze względu na warunki atmosferyczne i odległości brak zagrożenia dla pozostałych obiektów zakładu (najbliższy znajduje się w odległości ok. 75 m). Na terenie zakładu znajdują się 2 czynne hydranty nadziemne (w odległości ok. 70 m i 120 m od powierzchni pożaru) o wydatku nominalnym 10 l/s każdy. Cały teren zakładu jest utwardzony w stopniu umożliwiającym ustawianie samochodów w dowolnym miejscu. Ze względu na promieniowanie można osiągnąć głębokość gaszenia (h g ) prądami zwartymi z PW-52 równą 5 m. Aby działania były skuteczne należy osiągnąć intensywność wymaganą podawania wody I w = 0,1 l/(m 2 s). Strona 2

3 WYKAZ SIŁ I ŚRODKÓW W DYSPOZYCJI PSK /kryptonim: Bochnia 998/ 1 x SOp /kryptonim: KF / Załącznik nr 2 2 GCBA 5/24 (załoga: 6 osób) Wybrane elementy wyposażenia Lp. Wyposażenie Ilość 1 Wąż tłoczny W Wąż tłoczny W Prądownica wodne PW Prądownica wodna PW Rozdzielacz 1 6 Stojak hydrantowy 1 7 Klucz do hydrantu podziemnego 1 8 Klucz do hydrantu nadziemnego 1 9 Aparat ochrony dróg oddechowych z maską 4 10 Sygnalizator bezruchu 4 11 Wąż ssawny Ws Smok ssawny z koszem 2 13 Pływak z zatrzaśnikiem 2 14 Klucz do łączników 4 15 Mostek przejazdowy 2 16 Linka ratownicza 1 17 Linka asekuracyjna 2 18 Radiotelefon przewoźny 1 19 Radiotelefon przenośny 3 2 GBA 2,5/16 (załoga: 6 osób) Wybrane elementy wyposażenia Lp Wyposażenie Ilość 1 Wąż tłoczny W Wąż tłoczny W Prądownica wodne PW Prądownica wodna PW Rozdzielacz 1 6 Stojak hydrantowy 1 7 Klucz do hydrantu podziemnego 1 8 Klucz do hydrantu nadziemnego 1 9 Aparat ochrony dróg oddechowych z maską 4 10 Sygnalizator bezruchu 4 11 Wąż ssawny Ws Smok ssawny z koszem 1 13 Pływak z zatrzaśnikiem 1 14 Klucz do łączników 2 15 Mostek przejazdowy 2 16 Linka ratownicza 1 17 Linka asekuracyjna 2 18 Radiotelefon przewoźny 1 19 Radiotelefon przenośny 3 Strona 3

4 Załącznik nr 3 WYCIĄG Z ROZPORZĄDZENIA MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI Z DNIA 29 GRUDNIA 1999 r. W SPRAWIE SZCZEGÓŁOWYCH ZASAD ORGANIZACJI KRAJOWEGO SYSTEMU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Wykaz działów i kodów: 1. Obiekty użyteczności publicznej dalej dzielone na: 101 administracyjno-biurowe, banki, 102 oświaty i nauki w szczególności budynki dydaktyczne, szkoły, przedszkola, 103 służby zdrowia w szczególności szpitale, sanatoria, domy opieki społecznej, przychodnie, żłobki, 104 handlowo-usługowe w szczególności sklepy, domy towarowe, lokale gastronomiczne, hurtownie, zakłady usługowe, 105 obsługi pasażerów w komunikacji w szczególności dworce kolejowe i autobusowe, porty rzeczne i morskie, dworce lotnicze, 106 widowiskowo - rozrywkowe i sportowe, 107 kultu religijnego, sakralne, 108 muzea, skanseny, wystawy, galerie, 109 biblioteki, archiwa, 110 zakłady odosobnienia w szczególności zakłady karne, areszty śledcze, domy poprawcze, 111 inne obiekty użyteczności publicznej. 2. Obiekty mieszkalne dalej dzielone na: 201 hotele, noclegownie, 202 domy dziecka, 203 internaty, domy studenckie, 204 koszary, 205 domy emerytów, 206 domy wczasowe, pensjonaty, 207 schroniska, 208 budynki jednorodzinne, w tym bliźniaki, zabudowa szeregowa, 209 budynki wielorodzinne, 210 budynki mieszkalne w gospodarstwach rolnych, 211 inne obiekty mieszkalne w szczególności altanki, barakowozy, domki letniskowe, 3. Obiekty produkcyjne dalej dzielone na: 301 budynki produkcyjne, 302 budynki gospodarcze w tym wiaty bez garaży, 303 pomieszczenia socjalne w szczególności szatnie, stołówki, 304 instalacje technologiczne poza budynkami, 305 maszyny i urządzenia technologiczne, 306 pomieszczenia administracyjne, 307 rurociągi, instalacje przesyłowe między obiektami na terenie zakładu oraz tranzytowe poza terenem zakładu, Strona 4

5 4. Obiekty magazynowe dalej dzielone na: 401 magazyny, wiaty na terenie zakładów produkcyjnych, 402 magazyny, hurtownie, wiaty wolnostojące (bez obiektów wymienionych w punktach 104 i 401), 403 magazyny, hurtownie w obiektach przeznaczonych na pobyt ludzi kwalifikowanych jako ZL zgodnie z 2. pkt. 4. rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92 poz. 460 z późniejszymi zmianami), 404 place budowy i zaplecza budowy, 405 place składowe, w tym także hałdy, 406 zbiorniki składowe, stałe, 407 stacje paliw płynnych i gazu płynnego, 408 bazy paliw płynnych i gazu płynnego, Wykaz kodów typów własności: 100 własność Skarbu Państwa bez poz.110 i poz.120, 110 własność Skarbu Państwa będąca w trwałym zarządzie MON, 120 własność Skarbu Państwa będąca w trwałym zarządzie MSW i A, 200 własność państwowych osób prawnych, 310 własność gminy, 320 własność powiatu, 330 własność województwa, 440 własność spółdzielni, 455 własność stowarzyszeń, 460 własność organizacji społecznych, 470 własność partii politycznych, 472 własność związków zawodowych, 476 własność samorządów gospodarczych i zawodowych, 450 własność Kościoła Katolickiego, 451 własność innych kościołów lub związków wyznaniowych, 510 własność zagranicznych osób fizycznych (obywateli obcych państw), 520 własność zagranicznych osób prawnych, stowarzyszeń, organizacji, których siedziba nie znajduje się na terytorium Polski, 530 własność państw obcych (konsulaty, ambasady, itp.), 610 własność osób fizycznych, 620 własność osób prawnych, 710 własność z udziałem własności Skarbu Państwa, 720 własność bez udziału własności Skarbu Państwa, 800 pozostałe formy własności w szczególności własność międzynarodowa - otwarte morze, 900 własność niemożliwa do ustalenia. Strona 5

6 Załącznik nr 4 Hala produkcyjna 1404 Skład tarcicy Budynek biurowy Pożar obiektu. Teren zielony Magazyn materiałów łatwopalny 2 m/s 20 0 C Opis : ul. Miejska Strona 6

7 ... (jednostka sporządzająca) Załącznik nr 5 KARTA ZDARZENIA Dokładny adres miejsca zdarzenia... Co się zdarzyło 1)... Nazwisko zgłaszającego Bęben Józef ( właściciel ) Nr telefonu Data godz ZADYSPONOWANE JEDNOSTKI ORAZ PRZYBYŁE BEZ WEZWANIA Lp. Nazwa podmiotu sytemu i Godzina Przybyłe bez wezwania Godzina rodzaj samochodu zadyspono wania powrotu (nazwa podmiotu) przybycia odjazdu ALARM FAŁSZYWY rodzaj alarmu fałszywego zarejestrowano w ewidencji zdarzeń z numerem złośliwy w dobrej wierze z instalacji wykrywania - 1) dla potrzeb ratownictwa chemicznego i radiacyjnego wpisać rodzaj substancji, XXXXXXXXXXXXX źródło informacji o nazwie substancji, ilość substancji, czy substancja się pali,... czy są poszkodowani. (podpis dyspozytora) 7

8 Załącznik nr 6 Jednostka Sporządzająca Data: r. Komenda Powiatowa PSP w Karta manipulacyjna zdarzenia nr.. /rodzaj zdarzenia/ pożar składu tarcicy data adres Łukowice, ul. Miejska 4 Data Godzina korespondencji Przekazujący Treść wydawanych poleceń i otrzymanych meldunków Sporządził: XXXXXXXXXXXXX... 8

9 INFORMACJE ZE ZDARZENIA Załącznik nr 7 1. NUMER EWIDENCYJNY 2. WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 3. Ugaszono lub usunięto zdarzenie bez udziału Długość geograficzna jednostek ochrony przeciwpożarowej, Szerekość geograficzna, 4 POŻAR dla pożarów w lasach MIEJSCOWE ZAGROŻENIE Małe silne wiatry chemiczne w komunikacji drogowej WIELKOŚĆ Mały Podpowierzchniowy Lokalne przybory wód ekologiczne w komunikacji kolejowej WIELKOŚĆ Średni Pokrywy gleby Średnie opady śniegu radiologiczne w komunikacji lotniczej Duży Całkowity drzew Duże opady deszczu budowlane na obszarach wodnych Bardzo duży Pojedyńcze drzewo Gigantyczne lub Klęska żywiołowa infrastruktury komunalnej medyczne RODZAJ 5 WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA 6 OBIEKT 7 WŁAŚCICIEL lub UŻYTKOWNIK MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU NR LOKALU 8 DZIAŁ Dział dodatkowy 9 KOD WŁAŚCICIELA Dodatkowy kod właściciela 10 INFORMACJE O CZASIE ZDARZENIA 11 INFORMACJE O CZASIE DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH 12 ZAUWAŻENIE ZDARZENIA PRZEZ: 13 ZGŁOSZONO ZDARZENIE: DATA GODZ. MIN. DATA GODZ. MIN. INSTALACJĘ WYKRYWANIA TELEFONICZNIE ZAUWAŻENIE / / : ZGŁOSZENIE DO JEDNOSTKI / / : PRACOWNIKÓW / MIESZKAŃCÓW PRZEZ RADIO LOKALIZACJA / / : DOJAZD PIERWSZEJ JEDNOSTKI / / : SAMOLOTY MONITORING USUNIĘCIE / / : POWRÓT OSTATNIEJ JEDNOSTKI / / : NADZÓR W OBIEKCIE W INNY SPOSÓB Pierwsza jednostka przybyła po przebyciu km ŁĄCZNY CZAS TRWANIA DZIAŁAŃ : OSOBY POSTRONNE W DZIAŁANIACH UDZIAŁ BRAŁO: INNE SŁUŻBY 15 SPRZĘT UŻYTY W DZIAŁANIACH JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ SPRZĘT MECHANICZNY OSOBY JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ wodno - pianowe Pogotowie SAMOCHODY OSOBY ratunkowe SAMOCHODY GAŚNICZE JRG Pogotowie energetyczne lekkie średnie ciężkie proszkowe inne Pogotowie OSP KSRG gazowe SAMOCHODY SPECJALNE OSP inne Służby leśne SD SH SW SRD SRT SPgaz SRW SChem SOn Sdł SOp 14 GSP Wojsko ZSP Policja SRMed inne sprzęt pływający samoloty, śmigłowce ilość zrzutów ZSR inne jednostki 16 Straż gminna (miejska) Inspektorat ochrony środowiska inne służby RODZAJ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ INNYCH JEDNOSTEK wodne cysterny karetki samochody spychacze dźwigi sprzęt inny sprzęt paliwowe autobusy pogo- ciężarowe osobowe koparki podnośniki pływający specjalistyczny towia 1 Podawanie środków gaśniczych w natarciu 22 Neutralizacja, sorpcja substancji chemicznych i innych 2 Podawanie środków gaśniczych w obronie 23 Uszczelnianie zbiorników, cystern, rurociągów 3 Schładzanie obiektów, urządzeń 24 Zbieranie, usuwanie, zmywanie, substancji chemicznych i innych 4 Uwalnianie ludzi 25 Ograniczanie rozlewów, wycieków 5 Uwalnianie zwierząt 26 Pompowanie substancji ropopochodnych, chemicznych i innych 6 Ewakuacja ludzi 27 Wypompowywanie wody i innych płynów z obiektów 7 Ewakuacja zwierząt 28 Wykonywanie pasów ochronnych, przecinek 8 Ewakuacja mienia 29 Wycinanie, usuwanie drzew, innych obiektów przyrody 9 Transport poszkodowanych w strefie zagrożenia 30 Przetłaczanie wody na duże odległości przy pożarach 10 Zabezpieczenie miejsca zdarzenia 31 Dowożenie, dostarczanie wody przy pożarach 11 Zabezpieczenie imprez masowych 32 Dostarczanie wody dla ludności lub dla podtrzymania procesów technologicznych 12 Rozcinanie, rozginanie konstrukcji, urządzeń, maszyn 33 Dostarczanie pomocy materialnej dla ludności (żywności, leków, odzieży) 13 Prace rozbiórkowe konstrukcji budowlanych 34 Przywracanie lub utrzymywanie drożności dróg oddechowych 14 Podnoszenie elementów konstrukcji, maszyn, urządzeń 35 Wykonywanie zewnętrznego masażu serca 15 Przemieszczanie elementów konstrukcji, urządzeń, maszyn 36 Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran 16 Odgruzowywanie, odkopywanie 37 Tlenoterapia 100 % tlenem lub sztuczne oddychanie 17 Wykonywanie wykopów, podkopów, przebić 38 Unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań oraz zwichnięć 18 Otwieranie pomieszczeń 39 Schładzanie oparzeń 19 Oddymianie, przewietrzanie 40 Zabezpieczenie przed utratą ciepła 20 Ustalanie, rozpoznawanie substancji chemicznych i innych 41 Prowadzenie postępowania przeciwwstrząsowego 21 Określanie stref zagrożenia 42 Wsparcie psychiczne osób poszkodowanych lub zagrożonych 17 DZIAŁANIA PROWADZONO Z UŻYCIEM SPRZĘTU 21 Aparatów do cięcia płomieniem 1 Podręcznego sprzętu gaśniczego 11 Ubrań ochronnych - żaroochronnych 22 Agregatów prądotwórczych 2 Podręcznego sprzętu burzącego 12 Urządzeń pomiarowych 23 Oświetleniowego 3 Pomp szlamowych 13 Aparatów ochrony dróg oddechowych 24 Do nurkowania 4 Pomp typowych, pożarniczych 14 Narzędzi hudraulicznych 25 Ratownictwa wysokościowego 5 Pomp do innych mediów 15 Narzędzi pneumatycznych 26 Zestawu opatrunkowego 6 Separatorów olejowych 16 Ratowniczego ludzi 27 Przywracającego drożność dróg oddechowych 7 Skimerów 17 Drabin przenośnych 28 Noszy, sprzętu unieruchamiającego 8 Zapór, tam 18 Drabin mechanicznych i podnośników 29 Do tlenoterapii 100 % tlenem 9 Ubrań gazoszczelnych 19 Mechanicznych pił do cięcia drewna 30 Worka samorozprężalnego 10 Ubrań ochronnych - chemicznych 20 Mechanicznych pił do cięcia betonu i stali 31 Respiratora 18 MIEJSCE PROWADZENIA DZIAŁAŃ 19 UŻYTE ŚRODKI, ZAOPATRZENIE WODNE 20 NR ONZ SUBSTANCJI 1 Wewnątrz obiektów w piwnicach 7 Wewnątrz szybów kominów, wind Podano prądów wody proszku piany 2 Wewnątrz obiektów na parterze 8 Pod wodą Zużyto: wody m 3 ciężkiej 3 Wewnątrz obiektów na piętrach Pod ziemią,wewnątrz studni, tuneli, jaskiń środka pianotwórczego dm 3 średniej 20 WYBUCHY 4 Wewnątrz obiektów na piętrach W wykopach, na osuwiskach, zawałach neutralizatorów kg lekkiej 5 Wewnątrz obiektów na piętrach > 7 11 Na wysokości sorbentów kg 6 Na dachach, poddaszach Korzystano: 9 z hydrantów zewnętrznych zbiorników sztucznych zbiorników naturalnych - Gazów, par cieczy Pyłów, substancji chemicznych stałych Materiałów wybuchowych

10 UDZIELANO POMOCY osobom 23 WYPADKI Z LUDŹMI ŚMIERTELNE RANNI 24 DANE PERSONALNE OSÓB POSZKODOWANYCH WIEK PŁEĆ Medycznej na terenie akcji RATOWNICY w tym przez strażaków w tym STRAŻACY Przekazano służbie zdrowia INNE OSOBY Ewakuowano ze strefy zagrożenia w tym DZIECI 25 WIELKOŚĆ powierzchnia w m 2 lub ha kubatura w m 3 26 WIELKOŚĆ OBIEKTU w m 2 27 STRATY ogółem w tym budynki 28 URATOWANO MIENIE ZDARZENIA dł. sz. wys. w tyś. zł,, w tyś. zł 29 PRZYPUSZCZALNA PRZYCZYNA ZDARZENIA KOD 30 DANE O BUDYNKU / POMIESZCZENIU, W KTÓRYM POWSTAŁO ZDARZENIE Instalacje ochronne Istniejąca Sprawna Zadziałała korzystano Rodzaj budynku Niski Dostęp do budynku / pomieszczenia Istnieje Utrudniony Instalacje wykrywania zagrożeń (pożarów) Wolnostojący Średnio wysoki Dostęp drodą pożarową do budynku Systemy Automatycznej Transmisji Alarmu Kompleks budynków Wysoki Inny dostęp / dojazd do budynku Stała/półstała instalacja gaśnicza Jednokondygnacyjny Wysokościowy Dostęp do pomieszczenia, miejsca zdarzenia Urządzenia oddymiające Hydranty wewnętrzne, zawory hydrantowe 31 KIEROWAŁ DZIAŁANIAMI Stopień Nazwisko i imię stanowisko od daty godziny minuty 32 KOORDYNACJA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH lekarz / nielekarz 33 DANE OPISOWE DO INFORMACJI ZE ZDARZENIA 34 Jednostki PSP 35 Jednostki OSP 1. Opis przebiegu działań ratowniczych. Zagrożenia i utrudnienia. Zużyty i uszkodzony sprzęt. spoza spoza terenu w tym spoza terenu powiatu gminy terenu powiatu 2. Przybyli na miejsce zdarzenia 3. Uległo zniszczeniu lub spaleniu 4. Warunki atmosferyczne 5. Wnioski i uwagi wynikające z przebiegu działań ratowniczych 6. Inne uwagi dotyczące danych ze strony poprzedniej Numer pozycji Treść uwag i uzupełnień 36 INFORMACJĘ SPORZĄDZIŁ XXXXXXXXXXXXX stopień, nazwisko i imię pieczęć jednostki organizacyjnej PSP dn. 10

11 Rozwiązanie przykładowego zadania praktycznego Tytuł pracy: Projekt realizacji działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożaru składu tarcicy I. Założenia do opracowania projektu - przyjęcia zgłoszenia 14 00, pożar w Zakładach Meblowych w Łukowicach, ul. Miejska 4 - odległość do miejsca zdarzenia L = 2 km, - pali się skład tarcicy - wymiary powierzchni składu: m - pali się na całej szerokości i 1/4 długości składu, - najbliższy obiekt w odległości ok. 75 m - dwa hydranty nadziemne o wydatku 10 l/s każdy, - zadysponowano o godzinie Sop, 1 GBA 2,5/16 i 1 GCBA 5/24 - zastępy na miejscu zdarzenia o godzinie prędkość rozprzestrzeniania się pożaru v l = 1 m/min - prądy zwarte z PW-52 o wydatku nominalnym q pr = 200 l / min - głębokość gaszenia hg = 5 m, - intensywność wymagana podawania wody Iw = 0,1 m l 2 s II. Złożenie z terenu akcji meldunków do PSK zawiera - załącznik nr 6

12 Załącznik nr 6 Jednostka Sporządzająca Data: Komenda Powiatowa PSP w Bochni Karta manipulacyjna zdarzenia nr.. /rodzaj zdarzenia/ pożar składu tarcicy data adres Łukowice, ul. Miejska 4 Data Godzina korespondencji Przekazujący Treść wydawanych poleceń i otrzymanych meldunków KF Bochnia 998 TU KF ODBIÓR Jestem na miejscu. Pali się tarcica na składzie Zakładów Meblowych w Łukowicach. Pożar obejmuje całą szerokość składu, ¼ jego długości i rozprzestrzenia się na pozostałą jego część. Brak zagrożenia ludzi i innych obiektów na terenie zakładu KF przyślij mi GCBA 5/24 (GBA 2,5/16) KF pożar zlokalizowany (opanowany) KF pożar zlikwidowany (zakończenie działań) KF powrót do bazy (wracam do jednostki) Sporządził.

13 III. Zestawienie informacji z rozpoznania a) rozpoznanie sytuacji pożarowej - pali się skład tarcicy - pożar rozprzestrzenia się na pozostałą część składu (w kierunku wschodnim) - długość frontu pożaru L f = 40 m - wymiary powierzchni pożaru: m - brak zagrożenia sąsiednich obiektów b) rozpoznanie wodne - hydranty w odległości ok. 70 i 120 m - zasoby wodne wynoszą 2 10 l/s = 20 l/s = 1200 l/min c) rozpoznanie warunków terenowych - możliwość ustawienia samochodów ze wszystkich stron składu (cały teren zakładu utwardzony, brak przeszkód w dostępie do powierzchni objętej pożarem) d) rozpoznanie warunków atmosferycznych - wiatr południowy - prędkość wiania wiatru 2 m/s - temperatura 20 C IV. Kalkulacja sił i środków dla natarcia okrążającego: Powierzchnia gaszenia F g = 2 25 m 5 m m 5 m = 550 m 2 Wydatek wymagany Q w = F g I w = 550 m 2 0,1 m l 2 s = 55 l/s = 3300 l/min Ilość niezbędnych prądów n pr z PW-52 o wydatku q pr = 200 l/min Q w 3300 l / min n pr = = = 16,5 n pr = 17 q 200 l / min pr Ilość zastępów 6 osobowych - n z (każdy może podać dwa prądy w natarciu) n z n pr 17 = = = 8,5 nz 2 2 = 9 dla natarcia frontalnego: Powierzchnia gaszenia F g = 40m x 5m = 200 m 2 Wydatek wymagany Q w = F g I w = 200 m 2 0,1 m l 2 s = 20 l/s = 1200 l/min Ilość niezbędnych prądów n pr z PW-52 o wydatku q pr = 200 l/min n Q = q 1200 l / min = 200 l / min w pr = pr 6 Ilość zastępów 6-osobowych - n z (każdy może podać dwa prądy w natarciu) n n = 2 6 = 2 pr z = 3

14 Ilość zastępów niewystarczająca do przeprowadzenia natarcia. Zasoby wodne wystarczające do przeprowadzenia natarcia frontalnego, gdyż są takie same jak wydatek wymagany Q w. Ze względu na ilość sił i środków będących w dyspozycji PSK należy przeprowadzić natarcie frontalne na powierzchnię pożaru. Aby zadanie można było zrealizować należy wezwać 1 GCBA 5/24 lub 1 GBA 2,5/16 V. Treści rozkazów dla zastępów GBA 2,5/16 (GCBA 5/24) - natarcie dwoma zwartymi prądami wody z PW 52 na front pożaru od strony północnej, punkt czerpania wody hydrant od strony hali produkcyjnej. GCBA 5/24 (GBA 2,5/16) - natarcie dwoma zwartymi prądami wody z PW 52 na front pożaru od strony południowej, punkt czerpania wody hydrant w zachodniej części placu. GCBA 5/24 lub GBA 2,5/16 natarcie dwoma zwartymi prądami wody z PW 52 na środkową część frontu pożaru, zasilanie z zastępu GCBA 5/24 (GBA 2,5/16). VI. Sporządzona dokumentacja - załącznik nr 4 - załącznik nr 5 - załącznik nr 7

15 KP PSP Bochnia Załącznik nr 5... (jednostka sporządzająca) KARTA ZDARZENIA Dokładny adres miejsca zdarzenia Łukowice, ul. Miejska 4... Co się zdarzyło 1) pali się skład tarcicy... Nazwisko zgłaszającego Bęben Józef ( właściciel ) Nr telefonu Data godz ZADYSPONOWANE JEDNOSTKI ORAZ PRZYBYŁE BEZ WEZWANIA Lp. Nazwa podmiotu sytemu i Godzina Przybyłe bez wezwania Godzina rodzaj samochodu zadyspono wania powrotu (nazwa podmiotu) przybycia odjazdu 1 KP PSP - SOp - GBA 2,5/16 - GCBA 5/ GCBA 5/24 ( GBA 2,5/16 ) 14 ALARM FAŁSZYWY rodzaj alarmu fałszywego zarejestrowano w ewidencji zdarzeń z numerem złośliwy w dobrej wierze z instalacji wykrywania - 1) dla potrzeb ratownictwa chemicznego i radiacyjnego wpisać rodzaj substancji, źródło informacji o nazwie substancji, ilość substancji, czy substancja się pali,... czy są poszkodowani (podpis dyspozytora)

16 4

17 INFORMACJA ZE ZDARZENIA 1. NUMER EWIDENCYJNY 2. WSPÓŁRZĘDNE GEOGRAFICZNE: 3. Ugaszono lub usunięto zdarzenie bez udziału jednostek ochrony przeciwpożarowej Długość geograficzna Szerekość geograficzna,, Załącznik nr 7 4 POŻAR dla pożarów w lasach MIEJSCOWE ZAGROŻENIE Małe silne wiatry chemiczne w komunikacji drogowej WIELKOŚĆ Mały Podpowierzchniowy Lokalne przybory wód ekologiczne w komunikacji kolejowej WIELKOŚĆ Średni Pokrywy gleby Średnie opady śniegu radiologiczne w komunikacji lotniczej Duży X Całkowity drzew Duże opady deszczu budowlane na obszarach wodnych RODZAJ Bardzo duży Pojedyńcze drzewo Gigantyczne lub Klęska żywiołowa infrastruktury komunalnej medyczne 5 B O C H N I A WOJEWÓDZTWO POWIAT GMINA Ł U K O W I C E M I E J S K A 4 MIEJSCOWOŚĆ ULICA NR DOMU NR LOKALU 6 OBIEKT S K Ł A D T A R C I C Y WŁAŚCICIEL lub 7 B Ę B E N J Ó Z E F UŻYTKOWNIK 8 DZIAŁ Dział dodatkowy 9 KOD WŁAŚCICIELA Dodatkowy kod właściciela 10 INFORMACJE O CZASIE ZDARZENIA 11 INFORMACJE O CZASIE DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH 12 ZAUWAŻENIE ZDARZENIA PRZEZ: 13 ZGŁOSZONO ZDARZENIE: DATA GODZ. MIN. DATA GODZ. MIN. INSTALACJĘ WYKRYWANIA TELEFONICZNIE X ZAUWAŻENIE / / : ZGŁOSZENIE DO JEDNOSTKI 2 1 / 0 6 / : 0 0 PRACOWNIKÓW / MIESZKAŃCÓW PRZEZ RADIO LOKALIZACJA / / : DOJAZD PIERWSZEJ JEDNOSTKI 2 1 / 0 6 / : 0 4 SAMOLOTY MONITORING USUNIĘCIE / / : POWRÓT OST ATNIEJ JEDNOST KI / / : NADZÓR W OBIEKCIE W INNY SPOSÓB Pierwsza jednostka przy by ła po przeby ciu 2 km ŁĄCZNY CZAS TRWANIA DZIAŁAŃ : OSOBY POSTRONNE 14 W DZIAŁANIACH UDZIAŁ BRAŁO: INNE SŁUŻBY 15 SPRZĘT UŻYTY W DZIAŁANIACH SPRZĘT JEDNOSTKI OCHRONY PRZECIW POŻAROW EJ MECHANICZNY SAMOCHODY OSOBY Pogotowie ratunkowe Pogotowie JRG energetyczne OSP KSRG OSP inne GSP ZSP ZSR inne jednostki Pogotowie g azowe Służby leśne Wojsko Policja Straż gminna (miejska) Inspektorat ochrony inne służby 16 RODZAJ PROWADZONYCH DZIAŁAŃ środowiska OSOBY JEDNOSTEK OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ wodno - pianowe SAMOCHODY GAŚNICZE 1 2 lekkie średnie ciężkie proszkowe inne SAMOCHODY SPECJALNE 1 INNYCH JEDNOSTEK SD SH SW SRD SRT SPgaz SRW SChem SOn Sdł SOp SRMed inne sprzęt pływający samoloty, śmigłowce ilość zrzutów cy sterny karetki samochody spy chacze dźwigi sprzęt inny sprzęt wodne paliwowe autobusy pogo- ciężarowe osobowe koparki podnośniki pływający specjalisty czny towia 1 Podawanie środków gaśniczy ch w natarciu X 22 Neutralizacja, sorpcja substancji chemiczny ch i inny ch 2 Podawanie środków gaśniczy ch w obronie 23 Uszczelnianie zbiorników, cy stern, rurociągów 3 Schładzanie obiektów, urządzeń 24 Zbieranie, usuwanie, zmy wanie, substancji chemicznych i inny ch 4 Uwalnianie ludzi 25 Ograniczanie rozlewów, wycieków 5 Uwalnianie zwierząt 26 Pompowanie substancji ropopochodnych, chemicznych i innych 6 Ewakuacja ludzi 27 Wy pompowy wanie wody i inny ch pły nów z obiektów 7 Ewakuacja zwierząt 28 Wy kony wanie pasów ochronny ch, przecinek 8 Ewakuacja mienia 29 Wy cinanie, usuwanie drzew, inny ch obiektów przy rody 9 Transport poszkodowany ch w stref ie zagrożenia 30 Przetłaczanie wody na duże odległości przy pożarach 10 Zabezpieczenie miejsca zdarzenia 31 Dowożenie, dostarczanie wody przy pożarach 11 Zabezpieczenie imprez masowy ch 32 Dostarczanie wody dla ludności lub dla podtrzy mania procesów technologiczny ch 12 Rozcinanie, rozginanie konstrukcji, urządzeń, maszy n 33 Dostarczanie pomocy materialnej dla ludności (żywności, leków, odzieży) 13 Prace rozbiórkowe konstrukcji budowlany ch 34 Przy wracanie lub utrzymy wanie drożności dróg oddechowych 14 Podnoszenie elementów konstrukcji, maszy n, urządzeń 35 Wy kony wanie zewnętrznego masażu serca 15 Przemieszczanie elementów konstrukcji, urządzeń, maszy n 36 Tamowanie krwotoków zewnętrzny ch i opatry wanie ran 16 Odgruzowywanie, odkopy wanie 37 Tlenoterapia 100 % tlenem lub sztuczne oddychanie 17 Wy kony wanie wy kopów, podkopów, przebić 38 Unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań oraz zwichnięć 18 Otwieranie pomieszczeń 39 Schładzanie oparzeń 19 Oddy mianie, przewietrzanie 40 Zabezpieczenie przed utratą ciepła 20 Ustalanie, rozpoznawanie substancji chemiczny ch i inny ch 41 Prowadzenie postępowania przeciwwstrząsowego 21 Określanie stref zagrożenia 42 Wsparcie psychiczne osób poszkodowanych lub zagrożonych 17 DZIAŁANIA PROWADZONO Z UŻYCIEM SPRZĘTU 21 Aparatów do cięcia płomieniem 1 Podręcznego sprzętu gaśniczego 11 Ubrań ochronny ch - żaroochronny ch 22 Agregatów prądotwórczy ch 2 Podręcznego sprzętu burzącego 12 Urządzeń pomiarowy ch 23 Oświetleniowego 3 Pomp szlamowy ch 13 Aparatów ochrony dróg oddechowy ch 24 Do nurkowania 4 Pomp typowych, pożarniczych X 14 Narzędzi hudraulicznych 25 Ratownictwa wysokościowego 5 Pomp do innych mediów 15 Narzędzi pneumatycznych 26 Zestawu opatrunkowego 6 Separatorów olejowy ch 16 Ratowniczego ludzi 27 Przy wracającego drożność dróg oddechowy ch 7 Skimerów 17 Drabin przenośnych 28 Noszy, sprzętu unieruchamiającego 8 Zapór, tam 18 Drabin mechaniczny ch i podnośników 29 Do tlenoterapii 100 % tlenem 9 Ubrań gazoszczelny ch 19 Mechaniczny ch pił do cięcia drewna 30 Worka samorozprężalnego 10 Ubrań ochronny ch - chemiczny ch 20 Mechaniczny ch pił do cięcia betonu i stali 31 Respiratora 18 MIEJSCE PROWADZENIA DZIA ŁAŃ 19 UŻYTE ŚRODKI, ZAOPATRZENIE WODNE 20 NR ONZ SUBSTANCJI 1 Wewnątrz obiektów w piwnicach 7 Wewnątrz szybów kominów, wind Podano prądów wody 6 proszku piany 2 Wewnątrz obiektów na parterze 8 Pod wodą Zużyt o: wody m 3 ciężkiej 3 Wewnątrz obiektów na piętrach Pod ziemią,wewnątrz studni, tuneli, jaskiń środka pianotwórczego dm 3 średniej 20 WYBUCHY - 4 Wewnątrz obiektów na piętrach W wy kopach, na osuwiskach, zawałach neutralizatorów kg lekkiej Gazów, par cieczy 5 Wewnątrz obiektów na piętrach > 7 11 Na wysokości sorbentów kg z hydrantów zbiorników 6 Na dachach, poddaszach Korzystano: X zewnętrznych sztucznych zbiorników naturalnych Pyłów, substancji chemicznych stałych Materiałów wybuchowych - 2 -

18 UDZIELANO POMOCY osobom 23 WYPADKI Z LUDŹMI ŚMIERTELNE RANNI 24 DANE PERSONALNE OSÓB POSZKODOWANYCH WIEK PŁEĆ Medycznej na terenie akcji w ty m przez strażaków Przekazano służbie zdrowia Ewakuowano ze stref y zagrożenia RATOWNICY w tym STRAŻACY INNE OSOBY w tym DZIECI 25 WIELKOŚĆ powierzchnia w m 2 lub ha kubatura w m 3 26 WIELKOŚĆ OBIEKTU w m 2 27 STRATY ogółem w ty m budy nki 28 URATOWANO MIENIE ZDARZENIA dł sz. 4 0 wys. w tyś. zł,, w tyś. zł 29 PRZYPUSZCZALNA PRZYCZYNA ZDARZENIA KOD 30 DANE O BUDYNKU / POMIESZCZENIU, W KTÓRYM POWSTAŁO ZDARZENIE Zadziałała Instalacje ochronne Istniejąca Sprawna Rodzaj budy nku Niski Dostęp do budy nku / pomieszczenia Istnieje Utrudniony korzystano Instalacje wykrywania zagrożeń (pożarów) Wolnostojący Średnio wysoki Dostęp drodą pożarową do budynku Systemy Automatycznej Transmisji Alarmu Kompleks budynków Wysoki Inny dostęp / dojazd do budynku Stała/półstała instalacja gaśnicza Jednokondygnacyjny Wysokościowy Dostęp do pomieszczenia, miejsca zdarzenia Urządzenia oddymiające Hydranty wewnętrzne, zawory hydrantowe 31 KIEROWAŁ DZIAŁANIAMI Stopień Nazwisko i imię stanowisko od daty godziny minuty 32 KOORDYNACJA MEDYCZNYCH DZIAŁAŃ RATOWNICZYCH lekarz / nielekarz 33 DANE OPISOWE DO INFORMACJI ZE ZDARZENIA 34 Jednostki PSP 35 Jednostki OSP 1. Opis przebiegu działań ratow niczych. Zagrożenia i utrudnienia. Zużyty i uszkodzony sprzęt. spoza spoza terenu w tym spoza terenu powiatu gminy terenu powiatu 2. Przybyli na miejsce zdarzenia 3. Uległo zniszczeniu lub spaleniu 4. Warunki atmosferyczne WIATR POŁUDNIOWY 1m/s TEMPERATURA 26ºC 5. Wnioski i uw agi w ynikające z przebiegu działań ratow niczych 6. Inne uw agi dotyczące danych ze strony poprzedniej Numer pozy cji Treść uwag i uzupełnień 36 INFORMACJĘ SPORZĄDZIŁ stopień, nazwisko i imię pieczęć jednostki organizacyjnej PSP dn.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r.

Zasady ewidencjonowania zdarzeń w Systemie Wspomagania Decyzji ST 3 obowiązujące od 1.1.2014 r. SPIS TREŚCI DEFINICJE I SKRÓTY... 6 I. SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA DOKUMENTACJI ZDARZEŃ BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6 II. SPOSÓB SPORZĄDZANIA KARTY ZDARZENIA... BŁĄD! NIE ZDEFINIOWANO ZAKŁADKI.6

Bardziej szczegółowo

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa

Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa Zasady organizacji kwalifikacyjnych kursów zawodowych w szkołach Państwowej Straży Pożarnej kształcących w zawodzie technik pożarnictwa K o m e n d a G ł ó w n a P a ń s t w o w e j S t r a ż y P o ż a

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ SYSTEM SZKOLENIA CZŁONKÓW OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH BIORĄCYCH BEZPOŚREDNI UDZIAŁ W DZIAŁANIACH RATOWNICZYCH Warszawa, 2006 W opracowaniu systemu szkolenia

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA czerwiec 201 r. WSTĘP CEL Utrzymanie wysokiej jakości usług architekta jako osoby wykonującej zawód zaufania publicznego oraz uświadomienie klientowi

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2012 Z A T W I E R D Z A M SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Stan na dzień 31 grudnia 2011 r. Opracowano w Biurze do

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń

Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Starostwo Powiatowe w Kluczborku Wydział Spraw Obywatelskich, Zarządzania Kryzysowego i Promocji Zdrowia Ogólne zasady postępowania ludności W przypadku wystąpienia różnych zagrożeń Kluczbork, 2013 r.

Bardziej szczegółowo

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ URZĄD GMINY RUDZINIEC ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ www.rudziniec.pl e-mail: gmina@rudziniec.pl RUDZINIEC 2011 Opracował: Inspektor ds. Obrony Cywilnej Szanowny Czytelniku

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK

KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ PROGRAM SZKOLENIA PODSTAWOWEGO W ZAWODZIE STRAŻAK Warszawa, 2013 Program opracowany przez przedstawicieli szkół Państwowej Straży Pożarnej oraz ośrodków szkolenia

Bardziej szczegółowo

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1

wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 wt60_po_uzgod_09_03_06proj28_czarny 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 12 marca 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

Bardziej szczegółowo

PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ

PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ GMINA CZERWIEŃSK PORADNIK ZASADY POSTĘPOWANIA I ZACHOWANIA SIĘ LUDNOŚCI NA WYPADEK RÓŻNYCH ZAGROŻEŃ CZERWIEŃSK 2014 r. Rodzaje alarmów i sygnały alarmowe określa załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014

STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 STAN PRZYGOTOWANIA PAŃSTWA DO SEZONU ZIMOWEGO 2013/2014 WYDZIAŁ ANALIZ RCB GRUDZIEŃ 2013 1 SPIS TREŚCI I. STRESZCZENIE RAPORTU... 3 II. ZAGROŻENIA WYSTĘPUJĄCE W SEZONIE ZIMOWYM... 4 III. PROGNOZOWANE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2008 r.

Warszawa, październik 2008 r. KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Biuro Rozpoznawania Zagrożeń PROCEDURY organizacyjno-techniczne w sprawie spełnienia wymagań w zakresie bezpieczeństwa pożarowego w inny sposób niż to określono

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA EURO 10 Plus I. POSTANOWIENIA GENERALNE Postanowienia ogólne 1 11. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia EURO 10 Plus, zwane dalej owu mają zastosowanie do umów ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH

WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH WYTYCZNE DO OPERATÓW WODNOPRAWNYCH Hauraton Polska Sp. z o.o. Ul. Kasztelańska 37 60-316 Poznań Tel.: 061/ 66 25 444 Fax: 061/ 66 25 440 e-mail: hauraton@hauraton.com.pl www.hauraton.com Stan prawny na

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/83 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200. Prawo budowlane 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Odnośnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/114 Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414 USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 1) Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z 2014 r. poz. 40, 768, 822, 1133, 1200, z

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO

ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Senacki Zespół Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Senacki Zespół Strażaków ROZWÓJ RATOWNICTWA DROGOWEGO Kancelaria Senatu Redakcja: Piotr Świątecki Współpraca: Dorota Wojucka Projekt okładki: Krzysztof Korneluk

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1. Przepisy ogólne USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst ujednolicony przez GUNB) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art.1. Ustawa - Prawo budowlane, zwana dalej ustawą, normuje działalność obejmującą sprawy projektowania,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Ogólne Warunki Ubezpieczenia Hestia 1 Kod: c-h1-01/12 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeń Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce

Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce 2011 SZEF OBRONY CYWILNEJ KRAJU KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ Ocena stanu przygotowania Obrony Cywilnej w Polsce Raport - stan na dzień 31 grudnia 2010 r. Opracowano w Biurze do spraw Ochrony

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady opieki zdrowotnej N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W LUBLINIE LLU-410-13/09 Nr ewid. 167/2009/P09147/LLU Informacja o wynikach kontroli stanu technicznego obiektów użytkowanych przez publiczne zakłady

Bardziej szczegółowo

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 270

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1)

USTAWA. z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Dziennik Ustaw Nr 208 12230 Poz. 1240 1240 USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych 1) Art. 1. Ustawa określa: Rozdział 1 Przepisy ogólne 1) warunki

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE

DZIAŁ I POSTANOWIENIA WSPÓLNE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA WARTA EKSTRABIZNES PLUS z dnia 13 lutego 2012 UWAGA: WYRAZ OZNACZONE W NINIEJSZYM OWU TŁUSTYM DRUKIEM (ZA WYJĄTKIEM NAGŁOWKÓW) OTRZYMUJĄ ZNACZENIE OKREŚLONE W 2 ALBO 45 TEKST

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA Z DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM

PROGRAM SZKOLENIA Z DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM KOMENDA GŁÓWNA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ BIURO SZKOLENIA PROGRAM SZKOLENIA Z DZIAŁAŃ POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZYCH REALIZOWANYCH PRZEZ KSRG W ZAKRESIE PODSTAWOWYM Warszawa 2015 Opracowanie merytoryczne:

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2.

USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne. Art. 1. Art. 2. USTAWA z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych [1]) Rozdział 1 Przepisy ogólne Ustawa określa: Art. 1. 1) warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013

PORADNIK DLA OSP. Kłodzko 2013 PORADNIK DLA OSP Kłodzko 2013 1 SPIS TREŚCI 1. Podstawy prawne funkcjonowania OSP... 4 2. Władze OSP i ich obowiązki... 4 2. 1. Walne Zebranie... 4 2. 2. Zarząd OSP... 5 2. 3. Komisja Rewizyjna OSP...

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa

Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia Pomoc medyczna, Pomoc domowa, Pomoc drogowa (zwane

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu

Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu Szczegółowe Warunki Ubezpieczenia Pomoc w domu 1 Postanowienia ogólne Na podstawie niniejszych szczegółowych warunków ubezpieczenia (zwanych dalej SWU ) Inter Partner Assistance S.A. z siedzibą w Belgii

Bardziej szczegółowo