RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR LETNI 2013/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR LETNI 2013/2014"

Transkrypt

1 Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski

2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 PRZEDMIOT I CELE EWALUACJI... 3 PRZEBIEG BADANIA... 3 CZĘŚĆ I. UZ... 5 CHARAKTERYSTYKA PRÓBY... 5 LICZEBNOŚĆ OCEN, DOSTĘPNOŚĆ FORM ZAJĘĆ, UCZESTNICTWO W FORMACH ZAJĘĆ... 9 POZIOM TRUDNOŚCI ZAJĘĆ, EFEKTY KSZTAŁCENIA, KRYTERIA OCENY ZAWARTE W SYLLABUSACH PRZEDMIOTÓW...12 CZĘŚĆ II. WYDZIAŁY WYDZIAŁ ARTYSTYCZNY...16 WYDZIAŁ EKONOMII I ZARZĄDZANIA...18 WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, INFORMATYKI I TELEKOMUNIKACJI...20 WYDZIAŁ FIZYKI I ASTRONOMII...22 WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY...24 WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ I ŚRODOWISKA...26 WYDZIAŁ MATEMATYKI, INFORMATYKI I EKONOMETRII...28 WYDZIAŁ MECHANICZNY...30 WYDZIAŁ NAUK BIOLOGICZNYCH...32 WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

3 WSTĘP Przedmiot i cele ewaluacji Ewaluacja przedmiotów jest jednym z elementów procesu oceny jakości kształcenia realizowanym na Uniwersytecie Zielonogórskim od 2013 roku. Wyniki prezentowane w raporcie pochodzą z badania przeprowadzonego w 2014 roku. Ewaluacją zostały objęte przedmioty realizowane w semestrze letnim w roku akademickim 2013/2014. W badaniu wzięli udział studenci pierwszych i drugich lat studiów I stopnia, II stopnia oraz III stopnia. Celem badania ewaluacyjnego było zgromadzenie informacji dotyczących: 1. oceny poziomu trudności realizowanych przedmiotów; 2. samooceny poziomu osiągnięcia efektów kształcenia przez studenta; 3. oceny adekwatności doboru liczby punktów ECTS odzwierciedlających nakład pracy studenta; 4. oceny sposobu realizacji zajęć dydaktycznych ze względu na to, czy: a) zajęcia przyczyniły się, zdaniem studenta, do poszerzenia jego wiedzy, b) wiedza ta była przekazywana w sposób zrozumiały oraz c) czy podstawowa literatura przedmiotu była dostępna; 5. kryteriów oceny zawartych w syllabusach ze względu na ich: jasność, sprawiedliwość i przestrzeganie. Przebieg badania Ewaluację zrealizowano za pomocą metody ankietowej, z wykorzystaniem elektronicznych kwestionariuszy ankiet oceny przedmiotu. Z uwagi na specyfikę badania i założenie o konieczności umożliwienia udziału w badaniu wszystkim studentom pierwszych i drugich lat studiów, badanie zrealizowano na podstawie próby o charakterze wyczerpującym. Każdy student pierwszego i drugiego roku studiów I, II i III stopnia mógł wziąć udział w badaniu, wykorzystując do tego celu indywidualne konto w systemie DZIEKANAT, wypełniając dedykowane kwestionariusze ankiet przygotowane w oparciu o zestaw przedmiotów, w jakich student mógł brać udział w semestrze letnim 2013/2014 (znajdujących się w katalogu przedmiotów dla danego kierunku studiów). Udział w badaniu był dobrowolny, a kwestionariusze ankiet wypełniane były online. Czynniki te 3

4 wpłynęły na poziom realizacji próby. W badaniu wzięło udział 1757 respondentów (o 643 osoby więcej niż w przypadku ewaluacji przedmiotów w semestrze zimowym 2013/2014). Widać zatem, że umożliwienie udziału w badaniu wszystkim studentom pierwszego i drugiego roku studiów I stopnia, II stopnia i III stopnia, sprzyja upowszechnieniu wiedzy o możliwości dokonywania ocen w ramach USZJK. Wyniki badania nie są reprezentatywne dla studentów pierwszych i drugich lat studiów I, II i III stopnia. Badanie dostarcza jednak, niezbędnych w procesie poprawy jakości kształcenia, informacji pochodzących od wszystkich studentów, którzy wyrazili chęć udziału w badaniu poprzez wypełnienie kwestionariuszy ankiet. Ocena przedmiotu interpretowana jest jako osobny rekord, a ponieważ wielu badanych oceniło więcej niż jeden przedmiot, uzyskano 7068 ocen przedmiotów. Dodatkowo zróżnicowane pod względem liczebności ocen są poszczególne z ocenianych wymiarów. Wszystkie analizy zawarte w raporcie prezentowane są w formie liczby wskazań, jak i wartości procentowej. W większości przypadków przy prezentowaniu wyników dla UZ pominięto braki danych wynikające z niewypełnienia przez respondenta wszystkich odpowiedzi w kwestionariuszu ankiety. Raporty przygotowane dla każdego kierunku studiów zawierają dodatkowo szczegółowe informacje o brakach danych wynikających z dwóch powodów: rezygnacji z udziału w badaniu w trakcie wypełniania kwestionariuszy lub pominięciu wybranych pytań ze względu na strukturę kwestionariusza, w którym część pytań zadawana jest tylko tym respondentom, którzy zadeklarują regularny udział w wybranej formie zajęć. 4

5 CZĘŚĆ I. UZ Charakterystyka próby W ewaluacji 1757 studentów Uniwersytetu Zielonogórskiego dokonało 7068 ocen przedmiotów realizowanych w ramach zajęć na 10 wydziałach i 42 kierunkach. Tabela 1. Liczba respondentów w podziale na wydziały i kierunki. Wydział Artystyczny Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Humanistyczny Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Mechaniczny Wydział Nauk Biologicznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Architektura Wnętrz 4 Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuk Plastycznych 5 Malarstwo 4 Jazz i muzyka estradowa 2 Grafika 2 Edukacja Artystyczna w Zakresie Sztuki Muzycznej 5 Inżynieria Środowiska 72 Budownictwo 96 Architektura i Urbanistyka 30 Ekonomia 93 Bezpieczeństwo narodowe 125 Zarządzanie 206 Automatyka i robotyka 30 Informatyka 58 Elektrotechnika 19 Elektronika i Telekomunikacja 9 Fizyka 2 Fizyka techniczna 5 Fizyka i Astronomia 8 Filologia 120 Filozofia 4 Historia 33 Politologia 32 Filologia polska 24 Kulturoznawstwo 5 Literaturoznawstwo 3 Matematyka 15 Informatyka i ekonometria 9 Inżynieria danych 16 Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 72 Edukacja techniczno-informatyczna 7 Mechanika i Budowa Maszyn 63 Bezpieczeństwo i higiena pracy 42 Inżynieria biomedyczna 12 Biotechnologia 9 Ochrona Środowiska 23 Biologia 15 Pedagogika 370 Pielęgniarstwo 53 Socjologia 18 Praca socjalna 22 Wychowanie fizyczne 15 Ogółem

6 Wykres 1. Procentowy udział studentów poszczególnych Wydziałów wśród respondentów biorących udział w ewaluacji przedmiotów za semestr letni 2013/2014. Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 27,2 Wydział Nauk Biologicznych 2,7 Wydział Mechaniczny 11,2 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 2,3 Wydział Humanistyczny 12,6 Wydział Fizyki i Astronomii 0,9 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 6,6 Wydział Ekonomii i Zarządzania 24,1 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska 11,3 Wydział Artystyczny 1, Spośród 1757 studentów, którzy wypełnili ankiety ewaluacyjne, 69,2% stanowiły kobiety, a 30,8% mężczyźni. Oznacza to, że w ewaluacji dotyczącej przedmiotów realizowanych na pierwszych i drugich latach studiów w semestrze zimowym 2013/2014, ponownie jak w ewaluacji przedmiotów w semestrze zimowym 2013/2014, chętniej brały udział kobiety. Wykres 2. Procentowy udział studentów poszczególnych Wydziałów wśród respondentów biorących udział w ewaluacji przedmiotów za semestr letni 2013/2014 w podziale na płeć. 30,8 Mężczyźni Kobiety 69,2 6

7 Najmniej zróżnicowaną ze względu na płeć grupą osób uczestniczących w ewaluacji są studenci Wydziału Mechanicznego i Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska. Natomiast zajęcia na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji oceniali przede wszystkim mężczyźni, a na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu kobiety. Tabela 2. Płeć respondentów w podziale na wydziały. Jednostka/Nazwa wydziału Mężczyzna Płeć Kobieta Ogółem Wydział Artystyczny Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Humanistyczny Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Mechaniczny Wydział Nauk Biologicznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Ogółem ,7% 77,3% 100,0% ,5% 54,5% 100,0% ,4% 77,6% 100,0% ,0% 6,0% 100,0% ,0% 40,0% 100,0% ,1% 72,9% 100,0% ,5% 67,5% 100,0% ,1% 43,9% 100,0% ,7% 72,3% 100,0% ,9% 92,1% 100,0% ,8% 69,2% 100,0% Wśród studentów uczestniczących w badaniu ewaluacyjnym, zdecydowaną większość (73,5%) stanowili studenci studiów stacjonarnych. Oceny zajęć na Wydziale Artystycznym, Wydziale Fizyki i Astronomii oraz Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii pochodzą wyłącznie od studentów studiów stacjonarnych. Maksymalny procentowy udział ocen przedmiotów, których dokonywali studenci studiów niestacjonarnych oscyluje wokół 35% dla wybranych wydziałów (Wydział Mechaniczny, Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu). 7

8 Tabela 3. System studiowania respondentów w podziale na wydziały. Jednostka/Nazwa wydziału system studiów stacjonarne niestacjonarne Ogółem Wydział Artystyczny Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Humanistyczny Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Mechaniczny Wydział Nauk Biologicznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Ogółem ,0% 0,0% 100,0% ,3% 16,7% 100,0% ,6% 30,4% 100,0% ,7% 23,3% 100,0% ,0% 0,0% 100,0% ,6% 15,4% 100,0% ,0% 0,0% 100,0% ,8% 36,2% 100,0% ,5% 8,5% 100,0% ,1% 34,9% 100,0% ,5% 26,5% 100,0% 8

9 Liczebność ocen, dostępność form zajęć, uczestnictwo w formach zajęć W tabeli 4. przedstawiono rozkład częstości ocen dokonanych w ramach poszczególnych wydziałów. Wynika z niej, że najwięcej ocen dokonano na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu i Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Najmniej ocen dokonano na Wydziale Artystycznym, Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii oraz Wydziale Nauk Biologicznych. Należy mieć na uwadze to, że liczebność ocen dla poszczególnych wydziałów, kierunków i specjalności mogą się miedzy sobą znacznie różnić ze względu na zróżnicowane liczebności ogólnej liczby studentów studiujących na każdym z wydziałów. Tabela 4. Liczba ocen dokonanych podczas ewaluacji przedmiotów w podziale na wydziały. Jednostka/Nazwa wydziału Liczba ocen % Uniwersytet Zielonogórski ,0 Wydział Artystyczny 114 1,6 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska ,5 Wydział Ekonomii i Zarządzania ,1 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji 471 6,7 Wydział Fizyki i Astronomii 66 7,4 Wydział Humanistyczny ,7 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii 199 2,8 Wydział Mechaniczny ,2 Wydział Nauk Biologicznych 239 3,4 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu ,1 W tabeli 5. oraz tabeli 6. znajdują się informacje o formach zajęć, jakie zostały ocenione na poszczególnych wydziałach oraz liczbie ocen, którym poddane zostały poszczególne formy zajęć. Najwięcej form oceniono na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu (jednocześnie na tym wydziale studenci mogą uczestniczyć w najbardziej zróżnicowanych formach zajęć) oraz na Wydziale Mechanicznym. Najmniejszą liczbę form zajęć mogli ocenić studenci Wydziału Artystycznego, ponieważ mogą oni uczestniczyć jedynie w wykładach i ćwiczeniach. Dane dotyczące liczby ocen, jakim poddano poszczególne formy zajęć wskazują, że najczęściej oceniano wykłady oraz ćwiczenia. Takiej sytuacji należało się spodziewać, ponieważ zarówno wykłady, jak i ćwiczenia są najczęstszą formą prowadzenia zajęć oraz dotyczą największej liczby studentów, bez względu na wydział i kierunek. 9

10 oceny wykładów oceny ćwiczeń oceny laboratoriów oceny projektów oceny seminariów oceny konwersatoriów oceny praktyk oceny proseminariów oceny wykładów zdalnych oceny ćwiczeń zdalnych oceny samokształcenia oceny zajęć praktycznych oceny innych form zajęć RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW Tabela 5. Formy zajęć, które zostały ocenione w trakcie ewaluacji Jednostka/Nazwa wydziału Wydział Artystyczny Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Humanistyczny Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Mechaniczny Wydział Nauk Biologicznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Najrzadziej oceniano ćwiczenia zdalne, proseminaria i inne formy zajęć. Z uwagi na to, że ocenie podlegał letni semestr studiów, niektóre formy zajęć mogły być mniej licznie reprezentowane. Dokonywanie oceny przedmiotów po zakończeniu każdego semestru zapewni możliwość gromadzenia ocen dotyczących każdej dostępnej w programie studiów formy zajęć. Założono, że ocena przebiegu zajęć, a także poszczególnych form zajęć możliwa jest wyłącznie w sytuacji, w której student regularnie uczęszczał na wybrane zajęcia. Na podstawie deklaracji studentów dotyczących regularnego uczestnictwa w zajęciach, zadawano pytania dotyczące oceny sposobu realizacji zajęć dydaktycznych. 10

11 oceny wykładów oceny ćwiczeń oceny laboratoriów oceny projektów oceny seminariów oceny konwersatoriów oceny praktyk oceny proseminariów oceny wykładów zdalnych oceny ćwiczeń zdalnych oceny samokształcenia oceny zajęć praktycznych oceny innych form zajęć Tabela 6. Liczba ocen form zajęć w podziale na wydziały. Jednostka/Nazwa wydziału Uniwersytet Zielonogórski Wydział Artystyczny Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Humanistyczny Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Mechaniczny Wydział Nauk Biologicznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

12 Poziom trudności zajęć, efekty kształcenia, kryteria oceny zawarte w syllabusach przedmiotów W tabeli 7. przedstawione zostały informacje dotyczące liczby ocen, jakim poddano: poziom trudności przedmiotów; to czy student osiągnął zakładane efekty kształcenia; to, czy liczba punktów ECTS odpowiada nakładowi pracy właściwemu dla danego przedmiotu oraz kryteria oceny zawarte w syllabusie przedmiotu. Pytania te zadawane były wszystkim respondentom dokonującym oceny konkretnego przedmiotu, a więc także tym, którzy nie zadeklarowali regularnego uczestnictwa w poszczególnych formach zajęć. Tabela 7. Liczba ocen trudności przedmiotów, osiągania efektów kształcenia, dopasowania liczby punktów ECTS w podziale na wydziały. Samoocena Ocena adekwatności Jednostka/Nazwa wydziału Ocena trudności przedmiotu osiągnięcia efektów kształcenia dla ocenianego doboru punktów ECTS do nakładu pracy związanego z realizacją przedmiotu przedmiotu Wydział Artystyczny Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Humanistyczny Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Mechaniczny Wydział Nauk Biologicznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Razem Podczas dokonywania oceny poziomu trudności przedmiotów respondenci unikali skrajnych deklaracji o tym, że przedmiot był bardzo łatwy lub bardzo trudny. Studenci najczęściej oceniają oferowane im przedmioty jako ani trudne, ani łatwe (33,2%) lub raczej trudne 30,9%. Zdecydowanie rzadziej oceniają przedmioty jako raczej łatwe (18,7%). Można uznać, że badani studenci, oceniają oferowane im przedmioty jako raczej trudne lub trudne łącznie ponad 40% odpowiedzi.

13 Wykres 3. Ocena trudności przedmiotów (w skali uczelni) 35,0 30,0 30,9 33,2 25,0 20,0 18,7 15,0 10,0 10,3 6,9 5,0 0,0 Bardzo trudny Raczej trudny Ani trudny, ani łatwy Raczej łatwy Bardzo łatwy Niemal 80% respondentów uznało, że oceniany przedmiot umożliwił im osiągnięcie efektów kształcenia, jakie przewidziane zostały w syllabusie przedmiotu. Jedynie niespełna 9% badanych uznało, że efektów tych nie osiągnęło. Wykres 4. Samoocena studenta dotycząca osiągnięcia efektów kształcenia dla ocenianego przedmiotu (w skali uczelni). 45,0 42,3 40,0 37,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 11,9 10,0 5,0 5,4 3,4 0,0 Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak, ani nie Raczej nie Zdecydowanie nie 13

14 Zdecydowana większość (78,8% ocen) respondentów uznała, że punkty ECTS dobrze odzwierciedlają nakład pracy, jaki związany był z ocenianym przedmiotem. 17,4% ocen wskazuje na konieczność lepszego dopasowania punktów ECTS, gdyż zdaniem studentów nakład ich pracy nie ma odpowiedniej wagi punktowej. Wykres 5. Ocena adekwatności doboru punktów ECTS do nakładu pracy związanego z realizacją przedmiotu (w skali uczelni). 90,0 80,0 78,8 70,0 60,0 50,0 40,0 30,0 20,0 17,4 10,0 3,8 0,0 Liczba punktów ECTS jest za niska Liczba punktów ECTS jest w sam raz Liczba punktów ECTS jest za wysoka W tabeli 8. przedstawione zostały wyniki dotyczące kryteriów oceny zawartych w syllabusie przedmiotu. Pytania te zadawane były wszystkim respondentom dokonującym oceny konkretnego przedmiotu, a więc także tym, którzy nie zadeklarowali regularnego uczestnictwa w poszczególnych formach zajęć. Każde z kryteriów oceny syllabusów uzyskało ponad 80% ocen pozytywnych. Zdaniem studentów kryteria oceny w syllabusach określone są jasno (61,8%), są sprawiedliwe (58,4%) i przestrzegane (60,3%). 14

15 Tabela 8. Liczba ocen kryteriów oceny zawartych w syllabusach w podziale na wydziały. Ocena kryteriów oceny zawartych w syllabusie przedmiotu Jednostka/Nazwa wydziału jasno określone sprawiedliwe przestrzegane Wydział Artystyczny Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Wydział Ekonomii i Zarządzania Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Wydział Fizyki i Astronomii Wydział Humanistyczny Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Wydział Mechaniczny Wydział Nauk Biologicznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Razem Wykres 6. Procentowy rozkład odpowiedzi na pytanie o to, czy kryteria oceny zawarte w syllabusie były jasno określone, sprawiedliwe i przestrzegane (w skali uczelni) ,8 58,4 60, ,7 27,8 27,5 Zdecydowanie tak Raczej tak Ani tak, ani nie Raczej nie Zdecydowanie nie ,2 1,6 8,6 7,3 2,7 2,5 1,7 1,7 2,3 0 jasno określone sprawiedliwe przestrzegane 15

16 CZĘŚĆ II. WYDZIAŁY Wydział Artystyczny Poziom trudności przedmiotów Oceniając trudność przedmiotów studenci najczęściej wybierali odpowiedzi ani trudny, ani łatwy (39,6%) oraz raczej trudny (38,7%). Oceny przedmiotów, jako raczej łatwych lub bardzo łatwych stanowią niemal 20% ogółu wskazań. Można uznać, że studenci biorący udział w ewaluacji przedmiotów na Wydziale Artystycznym oceniają proponowane im w programach studiów przedmioty jako raczej trudne. Tabela 9. Ocena trudności przedmiotów. Bardzo trudny 2 1,9 Raczej trudny 41 38,7 Ani trudny ani łatwy 42 39,6 Raczej łatwy 16 15,1 Bardzo łatwy 5 4,7 Ogółem Osiąganie efektów kształcenia Ponad 80% ocen stanowią deklaracje studentów o osiągnięciu efektów kształcenia dla danego przedmiotu. Oceny negatywne świadczące o tym, że efekty kształcenia nie zostały zdaniem respondentów osiągnięte, stanowią mniej niż 5% ogółu wskazań. 15% wskazań to odpowiedzi respondentów, którzy nie potrafili zadeklarować, czy osiągnęli czy też nie osiągnęli przewidywanych efektów kształcenia dla ocenianych przedmiotów. Tabela 10. Samoocena osiągnięcia efektów kształcenia dla ocenianego przedmiotu. Zdecydowanie tak 37 34,9 Raczej tak 48 45,3 Ani tak ani nie 16 15,1 Raczej nie 5 4,7 Ogółem

17 Dopasowanie liczby punktów ECTS do nakładów pracy studenta Ponad 82% ocen dotyczących dobrego dopasowania punktów ECTS do nakładu pracy studenta świadczy o tym, że liczba punktów zdaniem badanych studentów Wydziału Artystycznego odpowiada nakładom ich pracy. 16% wskazań to oceny mówiące o tym, że liczba punktów jest zbyt niska, a 1,9% że zbyt wysoka w stosunku do koniecznych nakładów pracy. Można uznać, że w ocenie studentów biorących udział w ewaluacji na Wydziale Artystycznym sposób dopasowania punktów ECTS do rzeczywistych nakładów pracy studenta jest prawidłowy. Tabela 11. Ocena adekwatności doboru punktów ECTS do nakładu pracy związanego z realizacją przedmiotu. Jest za niska Jest w sam raz 87 82,1 Jest za wysoka 2 1,9 Ogółem Kryteria oceny zawarte w syllabusach przedmiotów Zdecydowana większość (ponad 80%) studentów biorących udział w ewaluacji ocenia bardzo pozytywnie sposób formułowania kryteriów ocen dla przedmiotów realizowanych na Wydziale Artystycznym, a także docenia przestrzeganie owych kryteriów w procesie oceny. Tabela 12. Ocena syllabusów. Kryteria oceny w syllabusie były: Zdecydowanie tak 85 80,2 jasno określone Raczej tak 14 13,2 Ani tak ani nie 6 5,7 Zdecydowanie nie 1 0,9 Zdecydowanie tak 86 81,1 sprawiedliwe Raczej tak 12 11,3 Ani tak ani nie 5 4,7 Raczej nie 3 2,8 Zdecydowanie tak Raczej tak 11 10,4 przestrzegane Ani tak ani nie 4 3,8 Raczej nie 2 1,9 Zdecydowanie nie 1 0,9 17

18 Wydział Ekonomii i Zarządzania Poziom trudności przedmiotów Oceny trudności przedmiotów, jakich dokonali studenci Wydziału Ekonomii i Zarządzania wskazują, że najczęściej wybieranym wskazaniem było określenie przedmiotu jako ani trudny, ani łatwy (32,5%). Sumarycznie oceny raczej trudny i bardzo trudny stanowią 39,1%, a raczej łatwy i bardzo łatwy 28,4% ogółu wskazań respondentów. Zatem trudno o jednoznaczną ocenę poziomu trudności zajęć realizowanych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Tabela 13. Ocena trudności przedmiotów. Bardzo trudny ,2 Raczej trudny ,9 Ani trudny ani łatwy ,5 Raczej łatwy ,5 Bardzo łatwy 100 6,9 Ogółem Osiąganie efektów kształcenia Niemal 80% wskazań to deklaracje respondentów, świadczące o tym, że osiągnęli lub raczej osiągnęli przewidziane dla ocenianego przedmiotu efekty kształcenia. Mnie niż 10% wskazań to oceny negatywne, świadczące o tym, że zdaniem studentów biorących udział w badaniu, efekty kształcenia nie zostały osiągnięte. W przypadku ponad 11% wskazań, oceniający przedmiot respondenci nie byli w stanie zadeklarować czy efekty zostały, czy też nie zostały osiągnięte. Tabela 14. Samoocena osiągnięcia efektów kształcenia dla ocenianego przedmiotu. Zdecydowanie tak ,2 Raczej tak ,9 Ani tak ani nie ,4 Raczej nie 80 5,5 Zdecydowanie nie 58 4 Ogółem

19 Dopasowanie liczby punktów ECTS do nakładów pracy studenta Niemal 80% wskazań respondentów dotyczy deklaracji, że liczba przewidzianych punktów ECTS odpowiada ich zdaniem nakładom pracy związanym z ocenianym przedmiotem. Warte odnotowania jest to, ze ponad 16% ocen to wskazanie, że liczba punktów ECTS jest za niska w stosunku do nakładów pracy, a tylko mniej niż 5%, że jest zbyt wysoka. Można uznać, że w ocenie studentów biorących udział w ewaluacji na Wydziale Ekonomii i Zarządzania sposób dopasowania punktów ECTS do rzeczywistych nakładów pracy studenta jest prawidłowy. Tabela 15. Ocena adekwatności doboru punktów ECTS do nakładu pracy związanego z realizacją przedmiotu. Jest za niska ,5 Jest w sam raz ,6 Jest za wysoka 72 4,9 Ogółem Kryteria oceny zawarte w syllabusach przedmiotów Studenci biorący udział w ewaluacji oceniają pozytywnie sposób formułowania kryteriów ocen dla przedmiotów realizowanych na Wydziale Ekonomii i Zarządzania. Warto jednak podkreślić, że na pozytywną ocenę kryteriów zawartych w syllabusach składają się zarówno jednoznaczne deklaracje studentów (około 55% wskazań dla odpowiedzi zdecydowanie tak), ale także bardzo często wybierane odpowiedzi raczej tak stanowiące ponad 30% ocen pozytywnych. Tabela 16. Ocena syllabusów. Kryteria oceny w syllabusie były: Zdecydowanie tak ,6 Raczej tak ,5 jasno określone Ani tak ani nie 86 5,9 Raczej nie 19 1,3 Zdecydowanie nie 25 1,7 Zdecydowanie tak ,5 Raczej tak ,3 sprawiedliwe Ani tak ani nie 126 8,7 Raczej nie 39 2,7 Zdecydowanie nie 41 2,8 Zdecydowanie tak ,6 Raczej tak ,3 przestrzegane Ani tak ani nie 115 7,9 Raczej nie 36 2,5 Zdecydowanie nie 40 2,7 19

20 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Poziom trudności przedmiotów Oceny trudności przedmiotów, jakich dokonali studenci Wydziału Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji pokazują, że najczęściej oceniali oni oferowane im przedmioty jako raczej trudne (36,5%). Sumarycznie oceny raczej trudny i bardzo trudny stanowią ponad 50%, a raczej łatwy i bardzo łatwy mniej niż 20% ogółu wskazań respondentów. Tabela 17. Ocena trudności przedmiotów. Bardzo trudny 63 14,1 Raczej trudny ,5 Ani trudny ani łatwy ,8 Raczej łatwy 60 13,5 Bardzo łatwy 27 6,1 Ogółem Osiąganie efektów kształcenia Niemal 75% wskazań to odpowiedzi twierdzące na pytanie o to, czy respondent osiągnął efekty założone dla ocenianego przedmiotu. Wskazania przeciwne stanowią niespełna 4,7% ogółu wskazań. W ponad 13% wskazań respondenci nie potrafili jednoznacznie określić, czy osiągnęli zakładane efekty kształcenia. Tabela 18. Samoocena osiągnięcia efektów kształcenia dla ocenianego przedmiotu. Zdecydowanie tak ,8 Raczej tak ,6 Ani tak ani nie 61 13,7 Raczej nie 32 7,2 Zdecydowanie nie 21 4,7 Ogółem Dopasowanie liczby punktów ECTS do nakładów pracy studenta 75% wskazań to deklaracje dotyczące tego, że liczba punktów ECTS jest dobrze dopasowana do nakładów pracy, jakie wiążą się z danym przedmiotem. Niemal 20% wskazań dotyczy odpowiedzi, że liczba punktów ECTS jest za niska w stosunku do koniecznej pracy, a 5,6% że jest ona za wysoka. Można uznać, że w ocenie studentów biorących udział w ewaluacji na 20

21 Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji sposób dopasowania punktów ECTS do rzeczywistych nakładów pracy studenta jest prawidłowy. Tabela 19. Ocena adekwatności doboru punktów ECTS do nakładu pracy związanego z realizacją przedmiotu. Jest za niska 86 19,4 Jest w sam raz Jest za wysoka 25 5,6 Ogółem Kryteria oceny zawarte w syllabusach przedmiotów Studenci biorący udział w ewaluacji oceniają bardzo pozytywnie sposób formułowania kryteriów ocen dla przedmiotów realizowanych na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Podobnie oceniają to, czy kryteria te są sprawiedliwe i przestrzegane. Należy zaznaczyć, że na pozytywną ocenę kryteriów zawartych w syllabusach składają się zarówno jednoznaczne deklaracje studentów (około 55% wskazań dla odpowiedzi zdecydowanie tak), ale również często wybierane odpowiedzi raczej tak stanowiące ponad 30% ocen pozytywnych. Tabela 20. Ocena syllabusów. Kryteria oceny w syllabusie były: Zdecydowanie tak ,8 Raczej tak ,5 jasno określone Ani tak ani nie 49 11,1 Raczej nie 9 2 Zdecydowanie nie 7 1,6 Zdecydowanie tak ,6 Raczej tak ,8 sprawiedliwe Ani tak ani nie 51 11,5 Raczej nie 16 3,6 Zdecydowanie nie 7 1,6 Zdecydowanie tak ,3 Raczej tak ,6 przestrzegane Ani tak ani nie 48 10,8 Raczej nie 14 3,2 Zdecydowanie nie 5 1,1 21

22 Wydział Fizyki i Astronomii Poziom trudności przedmiotów Oceny trudności przedmiotów, jakich dokonali studenci Wydziału Fizyki i Astronomii pokazują, że najczęściej mieli oni problem z określeniem poziomu trudności przedmiotów (54,7% odpowiedzi ani trudny, ani łatwy). Deklaracje dotyczące wysokiego poziomu trudności przedmiotów stanowią ponad 10% ogółu ocen. Oceny mówiące o tym, że przedmiot jest bardzo łatwy lub raczej łatwy łącznie stanowią nieco ponad 10% ogółu wskazań. Tabela 21. Ocena trudności przedmiotów. Bardzo trudny 7 10,9 Raczej trudny 15 23,4 Ani trudny ani łatwy 35 54,7 Raczej łatwy 4 6,3 Bardzo łatwy 3 4,7 Ogółem Osiąganie efektów kształcenia Ponad 80% respondentów deklaruje, że osiągnęła zakładane w syllabusie przedmiotu efekty kształcenia. Oceny przeciwne stanowią mniej niż 10% ogółu wskazań. 9,4% wskazań dotyczy sytuacji, w których osoba oceniająca przedmiot nie mogła jednoznacznie stwierdzić, czy osiągnęła efekty kształcenia, czy też nie. Tabela 22. Samoocena osiągnięcia efektów kształcenia dla ocenianego przedmiotu. Zdecydowanie tak 19 29,7 Raczej tak 33 51,6 Ani tak ani nie 6 9,4 Raczej nie 3 4,7 Zdecydowanie nie 3 4,7 Ogółem Dopasowanie liczby punktów ECTS do nakładów pracy studenta Nieco ponad 64% wskazań dotyczy sytuacji, w której zdaniem osób oceniających dany przedmiot liczba punktów ECTS odpowiada nakładom pracy, jakie są związane z przedmiotem. Za zbyt niską w stosunku do koniecznych nakładów pracy liczbę punktów ECTS uznano w ponad 20% 22

23 ogółu wskazań. Można uznać, że w ocenie studentów biorących udział w ewaluacji na Wydziale Fizyki i Astronomii należy lepiej dopasować punkty ECTS do rzeczywistych nakładów pracy studenta. Tabela 23. Ocena adekwatności doboru punktów ECTS do nakładu pracy związanego z realizacją przedmiotu. Jest za niska 15 23,4 Jest w sam raz 41 64,1 Jest za wysoka 8 12,5 Ogółem Kryteria oceny zawarte w syllabusach przedmiotów Studenci biorący udział w ewaluacji oceniają pozytywnie sposób formułowania kryteriów ocen dla przedmiotów realizowanych na Wydziale Fizyki i Astronomii. Oceny zdecydowanie negatywne stanowią nieliczne wyjątki. Tabela 24. Ocena syllabusów. Kryteria oceny w syllabusie były: Zdecydowanie tak 39 60,9 jasno określone Raczej tak 21 32,8 Ani tak ani nie 2 3,1 Zdecydowanie nie 2 3,1 Zdecydowanie tak 39 60,9 Raczej tak 20 31,3 sprawiedliwe Ani tak ani nie 2 3,1 Raczej nie 1 1,6 Zdecydowanie nie 2 3,1 Zdecydowanie tak 35 54,7 Raczej tak 24 37,5 przestrzegane Ani tak ani nie 2 3,1 Raczej nie 1 1,6 Zdecydowanie nie 2 3,1 23

24 Wydział Humanistyczny Poziom trudności przedmiotów Najczęściej respondenci oceniający poszczególne przedmioty wskazywali, że nie są one ani trudne ani łatwe (35,4% ogółu wskazań). Deklaracje dotyczące wysokiego poziomu trudności przedmiotów stanowią ponad 40% ogółu ocen. Oceny mówiące o tym, że przedmiot jest bardzo łatwy lub raczej łatwy łącznie stanowią ponad 23% ogółu wskazań. Tabela 25. Ocena trudności przedmiotów. Bardzo trudny 64 7,7 Raczej trudny ,3 Ani trudny ani łatwy ,4 Raczej łatwy ,7 Bardzo łatwy 57 6,9 Ogółem Osiąganie efektów kształcenia Najczęściej wskazywaną odpowiedzią na pytanie o to czy respondent osiągnął zakładane efekty kształcenia była odpowiedź zdecydowanie tak (40,6%). Jednocześnie dwie twierdzące odpowiedzi obejmują ponad 75% wszystkich ocen. Odpowiedzi przeczące stanowią łącznie mniej niż 10% ogólnej liczby wskazań. Tabela 26. Samoocena osiągnięcia efektów kształcenia dla ocenianego przedmiotu. Zdecydowanie tak ,3 Raczej tak ,6 Ani tak ani nie ,8 Raczej nie 49 5,9 Zdecydowanie nie 37 4,5 Ogółem Dopasowanie liczby punktów ECTS do nakładów pracy studenta Zdecydowana większość wskazań respondentów dotyczy odpowiedzi mówiącej o tym, że liczba punktów ECTS odpowiada nakładowi pracy, jaki student musi włożyć w zaliczenie przedmiotu (76,9%). Niemal 20% wskazań dotyczy odpowiedzi mówiącej o tym, że liczba punktów w kontekście nakładów pracy jest zbyt niska, a jedynie nieco ponad 3% wskazań, że jest ona zbyt 24

25 wysoka. Można uznać, że w ocenie studentów biorących udział w ewaluacji na Wydziale Humanistycznym sposób dopasowania punktów ECTS do rzeczywistych nakładów pracy studenta jest prawidłowy. Tabela 27. Ocena adekwatności doboru punktów ECTS do nakładu pracy związanego z realizacją przedmiotu. Jest za niska ,9 Jest w sam raz ,9 Jest za wysoka 27 3,2 Ogółem Kryteria oceny zawarte w syllabusach przedmiotów Studenci biorący udział w ewaluacji oceniają pozytywnie sposób formułowania kryteriów ocen dla przedmiotów realizowanych na Wydziale Humanistycznym. Podobnie oceniają to, czy kryteria te są sprawiedliwe i przestrzegane. Tabela 28. Ocena syllabusów. Kryteria oceny w syllabusie były: Zdecydowanie tak ,8 Raczej tak ,7 jasno określone Ani tak ani nie 54 6,5 Raczej nie 18 2,2 Zdecydowanie nie 24 2,9 Zdecydowanie tak Raczej tak ,7 sprawiedliwe Ani tak ani nie 59 7,1 Raczej nie 23 2,8 Zdecydowanie nie 28 3,4 Zdecydowanie tak ,5 Raczej tak ,8 przestrzegane Ani tak ani nie 46 5,6 Raczej nie 23 2,8 Zdecydowanie nie 28 3,4 25

26 Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska Poziom trudności przedmiotów Spośród ocen stopnia trudności przedmiotu najczęściej wskazywano na odpowiedź raczej trudny (32,8% wszystkich wskazań). Łącznie odpowiedzi skłaniające się ku określeniu przedmiotów jako trudnych stanowią ponad 35% ogółu odpowiedzi. Tabela 29. Ocena trudności przedmiotów. Bardzo trudny 84 12,5 Raczej trudny ,8 Ani trudny ani łatwy ,8 Raczej łatwy ,6 Bardzo łatwy 49 7,3 Ogółem Osiąganie efektów kształcenia Spośród wszystkich dotyczących osiągnięcia efektów kształcenia najczęściej respondenci wybierali odpowiedź raczej tak (48% wskazań). Odpowiedzi twierdzące łącznie stanowiły niemal 80% wszystkich wskazań, podczas gdy odpowiedzi przeczące 10% ogółu ocen. Tabela 30. Samoocena osiągnięcia efektów kształcenia dla ocenianego przedmiotu. Zdecydowanie tak ,2 Raczej tak Ani tak ani nie 86 12,8 Raczej nie 42 6,3 Zdecydowanie nie 25 3,7 Ogółem Dopasowanie liczby punktów ECTS do nakładów pracy studenta Podczas oceny adekwatności liczby punktów ECTS do nakładów pracy, jakie trzeba ponieść, największa ilość wskazań dotyczyła odpowiedzi, że liczba punktów jest w sam raz (73,7% wszystkich ocen). Ponad 21% ocen to odpowiedzi, że punktów ECTS jest zbyt mało, a niemal 5%, że jest ich za dużo w odniesieniu do niezbędnych nakładów pracy. Można uznać, że w ocenie studentów biorących udział w ewaluacji na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska sposób dopasowania punktów ECTS do rzeczywistych nakładów pracy studenta jest prawidłowy. 26

27 Tabela 31. Ocena adekwatności doboru punktów ECTS do nakładu pracy związanego z realizacją przedmiotu. Jest za niska ,5 Jest w sam raz ,7 Jest za wysoka 32 4,8 Ogółem Kryteria oceny zawarte w syllabusach przedmiotów Studenci biorący udział w ewaluacji oceniają pozytywnie sposób formułowania kryteriów ocen dla przedmiotów realizowanych na Wydziale Inżynierii Lądowej i Środowiska. Podobnie oceniają to, czy kryteria te są sprawiedliwe i przestrzegane. Tabela 32. Ocena syllabusów. Kryteria oceny w syllabusie były: Zdecydowanie tak ,6 Raczej tak ,2 jasno określone Ani tak ani nie 56 8,4 Raczej nie 9 1,3 Zdecydowanie nie 10 1,5 Zdecydowanie tak ,8 Raczej tak sprawiedliwe Ani tak ani nie Raczej nie 20 3 Zdecydowanie nie 15 2,2 Zdecydowanie tak ,4 Raczej tak ,1 przestrzegane Ani tak ani nie 63 9,4 Raczej nie 16 2,4 Zdecydowanie nie 11 1,6 27

28 Wydział Matematyki, Informatyki i Ekonometrii Poziom trudności przedmiotów Oceniając trudność przedmiotów respondenci najczęściej wskazywali, że są one raczej trudne (27,7% wskazań) lub że nie są ani trudne ani łatwe (27,1% wskazań). Łącznie deklaracje dotyczące tego, że przedmioty są raczej łatwe lub zdecydowanie łatwe obejmują ponad 35% ogólnej liczby wskazań, podczas gdy przeciwne oceny obejmują nieco ponad 10% wskazań. Tabela 33. Ocena trudności przedmiotów. Bardzo trudny 20 10,6 Raczej trudny 52 27,7 Ani trudny ani łatwy 51 27,1 Raczej łatwy Bardzo łatwy 33 17,6 Ogółem Osiąganie efektów kształcenia Zdecydowana większość wskazań to odpowiedzi potwierdzające osiągnięcia zakładanych efektów (82,9% wskazań). W przypadku niemal 13% odpowiedzi brak jednoznacznej deklaracji respondenta na temat osiągnięcia efektów kształcenia. Tabela 34. Samoocena osiągnięcia efektów kształcenia dla ocenianego przedmiotu. Zdecydowanie tak 73 38,8 Raczej tak 83 44,1 Ani tak ani nie 24 12,8 Raczej nie 7 3,7 Zdecydowanie nie 1 0,5 Ogółem Dopasowanie liczby punktów ECTS do nakładów pracy studenta Niemal 90% odpowiedzi udzielonych przez respondentów wskazuje na to, że liczba punktów ECTS jest dobrze dopasowana do nakładów pracy, jakie trzeba włożyć w zaliczenie ocenianego przedmiotu. 8% wskazań dotyczy odpowiedzi mówiącej, że liczba punktów jest zbyt niska, a ponad 2% że jest zbyt wysoka. Można uznać, że w ocenie studentów biorących udział w ewaluacji na 28

29 Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii sposób dopasowania punktów ECTS do rzeczywistych nakładów pracy studenta jest prawidłowy. Tabela 35. Ocena adekwatności doboru punktów ECTS do nakładu pracy związanego z realizacją przedmiotu. Jest za niska 15 8 Jest w sam raz ,9 Jest za wysoka 4 2,1 Ogółem Kryteria oceny zawarte w syllabusach przedmiotów Studenci biorący udział w ewaluacji oceniają bardzo pozytywnie sposób formułowania kryteriów ocen dla przedmiotów realizowanych na Wydziale Matematyki, Informatyki i Ekonometrii. Podobnie oceniają to, czy kryteria te są sprawiedliwe i przestrzegane. Tabela 36. Ocena syllabusów. Kryteria oceny w syllabusie były: Zdecydowanie tak ,5 jasno określone Raczej tak 20 10,6 Ani tak ani nie 10 5,3 Raczej nie 1 0,5 Zdecydowanie tak ,9 Raczej tak 21 11,2 sprawiedliwe Ani tak ani nie 9 4,8 Raczej nie 1 0,5 Zdecydowanie nie 3 1,6 Zdecydowanie tak Raczej tak 21 11,2 przestrzegane Ani tak ani nie 9 4,8 Raczej nie 1 0,5 Zdecydowanie nie 1 0,5 29

30 Wydział Mechaniczny Poziom trudności przedmiotów Respondenci oceniając trudność zajęć najczęściej wskazywali odpowiedź mówiącą o tym, że przedmioty, w których brali udział są ani trudne, ani łatwe (34% ogólnej liczby wskazań). Odpowiedzi mówiące o tym, że przedmioty są trudne obejmują łącznie ponad 45% wskazań. Tabela 37. Ocena trudności przedmiotów. Bardzo trudny ,6 Raczej trudny Ani trudny ani łatwy Raczej łatwy ,8 Bardzo łatwy 48 5,5 Ogółem Osiąganie efektów kształcenia Respondenci deklarowali, że osiągnęli zakładane efekty kształcenia najczęściej wskazując odpowiedzi raczej tak (43,8% wskazań) oraz zdecydowanie tak (36,8% wskazań). Odpowiedzi negatywne łącznie obejmowały nieco ponad 6% ogólnej liczby wskazań. Tabela 38. Samoocena osiągnięcia efektów kształcenia dla ocenianego przedmiotu. Zdecydowanie tak ,8 Raczej tak ,8 Ani tak ani nie ,9 Raczej nie 40 4,6 Zdecydowanie nie 17 2 Ogółem Dopasowanie liczby punktów ECTS do nakładów pracy studenta Najczęściej respondenci deklarowali, że liczba punktów ECTS jest adekwatna do ilości pracy, jaką należy włożyć w zaliczenie przedmiotu. Wskazania te obejmowały ponad 77% ogólnej ich liczby. Blisko 20% wskazań dotyczyło odpowiedzi mówiącej o tym, że liczba punktów ECTS jest zbyt mała, a 3%, że jest ich za dużo w kontekście nakładów pracy. Można uznać, że w ocenie studentów biorących udział w ewaluacji na Wydziale Mechanicznym sposób dopasowania punktów ECTS do rzeczywistych nakładów pracy studenta jest prawidłowy. 30

31 Tabela 39. Ocena adekwatności doboru punktów ECTS do nakładu pracy związanego z realizacją przedmiotu. Jest za niska ,6 Jest w sam raz ,4 Jest za wysoka 26 3 Ogółem Kryteria oceny zawarte w syllabusach przedmiotów Studenci biorący udział w ewaluacji oceniają pozytywnie sposób formułowania kryteriów ocen dla przedmiotów realizowanych na Wydziale Mechanicznym. Podobnie oceniają to, czy kryteria te są sprawiedliwe i przestrzegane. Należy zwrócić uwagę na to, że trudności w ocenie sposobu formułowania i przestrzegania kryteriów oceny pojawiły się w przypadku około 10% wskazań. Tabela 40. Ocena syllabusów. Kryteria oceny w syllabusie były: Zdecydowanie tak ,2 Raczej tak ,5 jasno określone Ani tak ani nie 79 9,1 Raczej nie 13 1,5 Zdecydowanie nie 15 1,7 Zdecydowanie tak ,4 Raczej tak ,9 sprawiedliwe Ani tak ani nie 94 10,9 Raczej nie 23 2,7 Zdecydowanie nie 19 2,2 Zdecydowanie tak ,1 Raczej tak ,3 przestrzegane Ani tak ani nie Raczej nie 18 2,1 Zdecydowanie nie 22 2,5 31

32 Wydział Nauk Biologicznych Poziom trudności przedmiotów Najczęściej respondenci wskazywali, że oceniane przez nich przedmioty nie są ani trudne ani łatwe (35,2% wskazań) oraz raczej trudne (31,3% wskazań). Łącznie wskazania odpowiedzi trudne i bardzo trudne stanowią ponad 41% ogółu. Jako łatwe lub bardzo łatwe określono zajęcia w 23,3% wskazań. Tabela 41. Ocena trudności przedmiotów. Bardzo trudny 23 10,1 Raczej trudny 71 31,3 Ani trudny ani łatwy 80 35,2 Raczej łatwy Bardzo łatwy 3 1,3 Ogółem Osiąganie efektów kształcenia Większość respondentów deklaruje, że zdecydowanie osiągnęła lub raczej osiągnęła zakładane efekty. Wskazania te stanowią odpowiednio 42,3% oraz 45,4% ogólnej ich liczby. Odpowiedzi przeczące osiągnięciu założonych w przedmiocie efektów stanowią łącznie niespełna 6% wszystkich ocen. Tabela 42. Samoocena osiągnięcia efektów kształcenia dla ocenianego przedmiotu. Zdecydowanie tak 96 42,3 Raczej tak ,4 Ani tak ani nie 15 6,6 Raczej nie 7 3,1 Zdecydowanie nie 6 2,6 Ogółem Dopasowanie liczby punktów ECTS do nakładów pracy studenta Ponad 87% wszystkich wskazań dotyczy odpowiedzi mówiącej, że liczba punktów ECTS jest dobrze dopasowana do nakładów pracy, jakie wiążą się z ocenianym przedmiotem. Niemal 10% wskazań to deklaracje, że liczba punktów ECTS jest zbyt mała, a ponad 4% wskazań, że zbyt duża w stosunku do koniecznych nakładów pracy. Można uznać, że w ocenie studentów biorących udział 32

33 w ewaluacji na Wydziale Nauk Biologicznych sposób dopasowania punktów ECTS do rzeczywistych nakładów pracy studenta jest prawidłowy. Tabela 43. Ocena adekwatności doboru punktów ECTS do nakładu pracy związanego z realizacją przedmiotu. Jest za niska 22 9,7 Jest w sam raz ,2 Jest za wysoka 7 3,1 Ogółem Kryteria oceny zawarte w syllabusach przedmiotów Studenci biorący udział w ewaluacji oceniają pozytywnie sposób formułowania kryteriów ocen dla przedmiotów realizowanych na Wydziale Biologicznym. Podobnie oceniają to, czy kryteria te są sprawiedliwe i przestrzegane. Tabela 44. Ocena syllabusów. Kryteria oceny w syllabusie były: Zdecydowanie tak ,9 Raczej tak 76 33,5 jasno określone Ani tak ani nie 17 7,5 Raczej nie 5 2,2 Zdecydowanie nie 2 0,9 Zdecydowanie tak ,5 Raczej tak 76 33,5 sprawiedliwe Ani tak ani nie 18 7,9 Raczej nie 3 1,3 Zdecydowanie nie 4 1,8 Zdecydowanie tak ,7 Raczej tak 74 32,6 przestrzegane Ani tak ani nie 13 5,7 Raczej nie 4 1,8 Zdecydowanie nie 5 2,2 33

34 Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Poziom trudności przedmiotów Najczęściej respondenci wskazywali, że oceniane przez nich przedmioty nie są ani trudne ani łatwe (34% wskazań) oraz raczej trudne (28,1% wskazań). Łącznie wskazania odpowiedzi trudne i bardzo trudne stanowią ponad 37% ogółu. Jako łatwe lub bardzo łatwe określono zajęcia w niemal 30% wskazań. Tabela 45. Ocena trudności przedmiotów. Bardzo trudny Raczej trudny ,1 Ani trudny ani łatwy Raczej łatwy ,2 Bardzo łatwy 123 7,7 Ogółem Osiąganie efektów kształcenia Ponad 80% wskazań dotyczy odpowiedzi zdecydowanie tak lub raczej tak, które mówią o tym, że respondenci osiągnęli efekty kształcenia dla ocenianych przedmiotów. Odpowiedzi przeciwne stanowią ponad 8% ogółu wskazań. Tabela 46. Samoocena osiągnięcia efektów kształcenia dla ocenianego przedmiotu. Zdecydowanie tak ,7 Raczej tak ,9 Ani tak ani nie Raczej nie 82 5,1 Zdecydowanie nie 52 3,3 Ogółem Dopasowanie liczby punktów ECTS do nakładów pracy studenta Najczęściej respondenci deklarowali, że liczba punktów jest adekwatna do ilości pracy, jaką należy włożyć w zaliczenie przedmiotu. Wskazania te obejmowały ponad 81% ogólnej liczby ocen. 15,8% ocen dotyczyło odpowiedzi mówiącej, że liczba punktów ECTS jest za niska, a niecałe 3%, że punktów jest za dużo w kontekście nakładów pracy. Można uznać, że w ocenie studentów 34

35 biorących udział w ewaluacji na Wydziale Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu sposób dopasowania punktów ECTS do rzeczywistych nakładów pracy studenta jest prawidłowy. Tabela 47. Ocena adekwatności doboru punktów ECTS do nakładu pracy związanego z realizacją przedmiotu. Jest za niska ,8 Jest w sam raz ,7 Jest za wysoka 41 2,6 Ogółem Kryteria oceny zawarte w syllabusach przedmiotów Studenci biorący udział w ewaluacji oceniają pozytywnie sposób formułowania kryteriów ocen dla przedmiotów realizowanych na Wydziale Biologicznym. Podobnie oceniają to, czy kryteria te są sprawiedliwe i przestrzegane. Tabela 48. Ocena syllabusów. Kryteria oceny w syllabusie były: Zdecydowanie tak ,6 Raczej tak ,3 jasno określone Ani tak ani nie 107 6,7 Raczej nie 29 1,8 Zdecydowanie nie 24 1,5 Zdecydowanie tak ,5 Raczej tak ,4 sprawiedliwe Ani tak ani nie 122 7,7 Raczej nie 47 3 Zdecydowanie nie 40 2,5 Zdecydowanie tak ,2 Raczej tak ,4 przestrzegane Ani tak ani nie 86 5,4 Raczej nie 47 3 Zdecydowanie nie

RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR ZIMOWY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR ZIMOWY 2013/2014 Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski SPIS TREŚCI WSTĘP RAPORT

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR ZIMOWY 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu 1 Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR LETNI 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRZEDMIOTÓW SEMESTR LETNI 2012/2013 Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu Uniwersytet Zielonogórski SPIS TREŚCI WSTĘP 1.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014 RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA SEMESTR ZIMOWY 2013/2014 Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Pedagogiki, Socjologii i Nauk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 68 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 lipca 2013 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA 2015/2016

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA 2015/2016 RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA 2015/2016 Opracowanie: dr Dorota Szaban dr Justyna Nyćkowiak mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Wydział Pedagogiki, Socjologii i Nauk o Zdrowiu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA 2016/2017

RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA 2016/2017 RAPORT Z EWALUACJI PROWADZĄCEGO ZAJĘCIA 2016/2017 Opracowanie: dr Dorota Szaban mgr Tomasz Kołodziej Lubuski Ośrodek Badań Społecznych Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytet Zielonogórski

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski

Kierunki studiów - uczelnie - studia Uniwersytet Zielonogórski Wykaz przedmiotów maturalnych uwzględnianych podczas rekrutacji na poszczególne kierunki studiów w roku akademickim 2015/2016 >>Szczegółowe zasady rekrutacji 2015/2016

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 33 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 10 kwietnia 2017 roku w sprawie limitów przyjęć na studia wyższe w roku akademickim 2017/2018 Na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy

Bardziej szczegółowo

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień

Opłata za semestr Kierunek studiów Pierwszy stopień Drugi stopień Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 61 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 czerwca 2014 r. 1.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 46 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

ZARZĄDZENIE NR 46 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO ZARZĄDZENIE NR 46 REKTORA UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 29 maja 2015 roku zmieniające zarządzenie nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat

Bardziej szczegółowo

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013

Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Progi punktowe do stypendium rektora dla najlepszych studentów obowiązujące w roku akademickim 2012/2013 Punkty Kwota Rok Wydział Kierunek Poziom Forma 18,24 500 1 Wydział Filologiczny filologia drugiego

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016 Bydgoszcz, dnia 16 czerwca 2017r. Mariola Marciniak Bogumił Szczerba Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2015/2016 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

Jerzy Leszkowicz-Baczyński Uniwersytet Zielonogórski

Jerzy Leszkowicz-Baczyński Uniwersytet Zielonogórski Jerzy Leszkowicz-Baczyński Uniwersytet Zielonogórski 1. Metodologia badania 2. Problematyka badawcza 3. Cechy społeczno-demograficzne 4. Aktywność na rynku pracy 5. Bariery w zatrudnieniu 6. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Olimpiada Artystyczna

Olimpiada Artystyczna Załącznik do uchwały nr 575 Senatu UZ z dnia 25 maja 2016 r. Olimpiada Artystyczna 2. architektura krajobrazu 3. architektura wnętrz 4. edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej 5. filologiczna

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 2. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 2. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 2 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012

BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STYCZEŃ 2012 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU RZESZOWSKIEGO POMIAR POCZĄTKOWY ABSOLWENTÓW Z ROCZNIKA 2009/2010 PROJEKT PILOTAŻOWY STRESZCZENIE RAPORTU STYCZEŃ 2012 1 BADANIE LOSÓW ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW

Bardziej szczegółowo

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok.

Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. Zadanie 3 Kursy wyrównawcze Raport z badań monitoringowych za 2011 rok. W semestrze zimowym roku akademickiego 2010/2011 w terminie od 11.10.2010 r. do 4.02.2011 r. realizowana była II edycja kursów wyrównawczych

Bardziej szczegółowo

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015

Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 Bydgoszcz, dnia 17 maja 2016 r. Hanna Żukowska Marek Mrówczyński Raport z oceny pracy dydaktycznej nauczycieli akademickich dokonanej przez studentów w roku akademickim 2014/2015 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci

SZKOŁY Wydziały Instytuty Katedry Studenci VII. WYŻSZE TABL. 1 (61). WYBRANE DANE O SZKOŁACH WYŻSZYCH Wydziały Instytuty Katedry Studenci Absolwenci Nauczyciele akademiccy a O G Ó Ł E M... 66 35 374 99101 19491 5646 Uniwersytet Gdański... 10 19

Bardziej szczegółowo

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak.

Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. Wykaz kierunków studiów, po których istnieje możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia w UWM w Olsztynie roku ak. 2012/2013 Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE 1 Administracja

Bardziej szczegółowo

STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW

STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW Uniwersytet Rzeszowski Sekcja Jakości Kształcenia STUDENCKA ANKIETA OCENY PRACY SEKRETARIATÓW RAPORT ZBIORCZY rok akademicki 2011/2012 W ostatnich tygodniach semestru letniego w roku akademickim 2011/2012

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 12/2013 z 24 kwietnia 2013 r. w sprawie: wysokości opłat usługi edukacyjne zwiąne z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 17/2012 z 4 lipca 2012 r. w sprawie: wysokości opłat za usługi edukacyjne związane z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn. 22.05.2014 r. Badanie zostało przeprowadzone w semestrze zimowym roku akademickiego 2013/2014. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Dokument sporządzony

Bardziej szczegółowo

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy

WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy WSEI najlepiej spośród szkół wyższych regionu przygotowuje studentów do wejścia na rynek pracy Według Rankingu szkół wyższych według poziomu bezrobocia (rok akademicki ) opracowanego przez Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt.

2 Ustala się odpłatność za przekroczenie limitu punktów ECTS w wysokości 60 zł za punkt. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 email: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE NR 96/2013 REKTORA

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013

Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Załącznik do zarządzenia nr 81 Rektora Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 19 lipca 2012 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2012/2013 Podstawę ustalenia odpłatności za studia

Bardziej szczegółowo

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych

Wysokość opłat za świadczone usługi edukacyjne na stacjonarnych studiach wyższych Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 80 /2015 Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego z dnia 1 lipca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne dla studentów rozpoczynających studia wyższe

Bardziej szczegółowo

1. Informacje podstawowe związane z realizacją zajęć dydaktycznych

1. Informacje podstawowe związane z realizacją zajęć dydaktycznych SPRAWOZDANIE z analizy wyników badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rok akademicki 216/217, semestr zimowy

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 5. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 5. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 5 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze zimowym roku akademickiego 2015/2016 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn r.

Dokument sporządzony na posiedzeniu WKJK WPiT w dn r. Raport wyników badania ankietowego, dotyczącego oceny nauczyciela akademickiego w zakresie wypełniania przez niego obowiązków dydaktycznych, na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa w roku akad.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. Dz.U.07.164.1166 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 12 lipca 2007 r. w sprawie standardów kształcenia dla poszczególnych kierunków oraz poziomów kształcenia, a także trybu tworzenia

Bardziej szczegółowo

Zad. 9 Oferta edukacyjna, WEAIiE Specjalność Pomiary technologiczne i biomedyczne

Zad. 9 Oferta edukacyjna, WEAIiE Specjalność Pomiary technologiczne i biomedyczne Zad. 9 Oferta edukacyjna, WEAIiE Specjalność Pomiary technologiczne i biomedyczne W ramach zadania nr 9 pt. Utworzenie nowej specjalności Pomiary technologiczne i biomedyczne na kierunku Elektrotechnika,

Bardziej szczegółowo

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki ODPŁATNOŚCI ZA ŚWIADCZONE USŁUGI EDUKACYJNE W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

POLITECHNIKA POZNAŃSKA POLITECHNIKA POZNAŃSKA Politechnika Poznańska ponad 90 lat tradycji Dlaczego warto studiować na Politechnice Poznańskiej? WIEDZA Czyli to, co najcenniejszego może przekazać Wam Uczelnia. Wiedza na Politechnice

Bardziej szczegółowo

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r.

DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. DECYZJA NR 10 /2006 r. Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 14 grudnia 2006 r. w sprawie ustalenia wykazu kierunków studiów pozostających w kompetencjach poszczególnych zespołów kierunków

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L)

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych (WBZ-2013L) Na podstawie Zarządzenia Nr 51/2013 Rektora Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie z dnia 31 maja 2013 roku

Bardziej szczegółowo

5 Wysokość opłat za studia podyplomowe i kursy dokształcające ustala Rektor w drodze zarządzenia na wniosek dziekana wydziału.

5 Wysokość opłat za studia podyplomowe i kursy dokształcające ustala Rektor w drodze zarządzenia na wniosek dziekana wydziału. Zarządzenie Nr R 0161/44/ 2011 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 8 lipca 2011 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2011/2012 Na podstawie art. 99

Bardziej szczegółowo

1. Ocena procesu kształcenia

1. Ocena procesu kształcenia Tabela 1.1 Liczba studentów, uczestników studiów doktoranckich oraz słuchaczy studiów podyplomowych. Forma kształcenia Liczba studentów Liczba uczestników studiów doktoranckich Liczba słuchaczy studiów

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH

WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH Transportu i Elektrotechniki WYSOKOŚCI OPŁAT ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DLA STUDENTÓW/DOKTORANTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH I NIESTACJONARNYCH 1 1. Ustalam semestralne opłaty

Bardziej szczegółowo

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014

Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2013/2014 Raport Badania Jakości Kształcenia przeprowadzonego wśród STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH w roku akademickim 2013/2014 Biuro Rady ds. Jakości Kształcenia, październik 2014 1 WPROWADZENIE FREKWENCJA ŚREDNIA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym

Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym Sprawozdanie z badania ankietowego Jakość realizacji zajęć dydaktycznych na Wydziale Humanistycznym okres oceniany: semestr letni roku akademickiego 2014/15 czas trwania ankietyzacji: 22.06.2015 r. 21.09.2015

Bardziej szczegółowo

1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Wydział Architektury

1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Wydział Architektury Załącznik do Zarządzenia nr 23 Rektora PK z dnia 11 maja 2015 r. 1. Opłaty za usługi edukacyjne na ch stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Architektura x 17 x 16 Architektura x 14 x 14 Architektura x

Bardziej szczegółowo

Jakość Zajęć Dydaktycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

Jakość Zajęć Dydaktycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ W LUBLINIE Jakość Zajęć Dydaktycznych w Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie Ankieta Oceny Zajęć dla semestru letniego w roku akademickim 2011/2012 Raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz

RAPORT NR 6. Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś dr Małgorzata Wysocka-Kunisz RAPORT NR 6 Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia dotyczący badań ankietowych przeprowadzonych wśród studentów po semestrze letnim roku akademickiego 2015/2016 Opracowanie: dr Aldona Kubala-Kukuś

Bardziej szczegółowo

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości:

1 1. Ustalam podstawowe opłaty semestralne za kształcenie studentów/doktorantów na studiach i studiach doktoranckich niestacjonarnych w wysokości: ZARZĄDZENIE R-35/2014 Rektora Uniwersytetu Technologiczno Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 10 czerwca 2014 r. w sprawie: odpłatności za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012

SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012 WYDZIAŁ BIOLOGII UG SPRAWOZDANIE Z OCENY WŁASNEJ ZA ROK AKADEMICKI 2011/2012 DLA UCZELNIANEGO ZESPOŁU DS. ZAPEWNIANIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA I. Informacje wstępne I.1. Badanie jakości kształcenia na Wydziale

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej

Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Sprawozdanie z ankietyzacji przygotowania zawodowego absolwentów na Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Ankiety po 6 miesiącach rok ukończenia 2012/2013 i 2013/2014 Płeć GiK GP Płeć Ilość Procent

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA DZIENNE NA ROK AKADEMICKI 2005/2006 nazwa kierunku i specjalności Architektura krajobrazu* Architektura wnętrz projektowanie wnętrz projektowanie ogrodów projektowanie wystaw

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 26/2014 z 25 kwietnia 2014 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 26/2014 z 25 kwietnia 2014 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej w sprawie: wysokości opłat usługi edukacyjne zwiąne z kształceniem osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub

Bardziej szczegółowo

Opłata roczna. Jednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę

Opłata roczna. Jednorazowa opłata roczna uwzględniająca bonifikatę Lp. Załącznik nr 1a Wysokość opłat na I - IV roku studiów niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych magisterskich (zaocznych i wieczorowych) w roku akademickim 2016/17 Kierunek studiów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. Dz.U.07.65.435 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 2 kwietnia 2007 r. w sprawie wskaźników kosztochłonności poszczególnych kierunków, makrokierunków i studiów międzykierunkowych

Bardziej szczegółowo

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2015

Raport nt. ogólnej oceny Uczelni dokonywanej przez studentów składających pracę dyplomową w roku 2015 Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku 09-402 Płock, Al. Kilińskiego 12 tel. (0 24) 366 42 30, fax (0 24) 366 41 89 www.wlodkowic.pl; bjk@wlodkowic.pl Biuro ds. Jakości Kształcenia Raport nt. ogólnej

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 4/2015 z 3 lutego 2015 r.

Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej nr 4/2015 z 3 lutego 2015 r. Zarządzenie Rektora Politechniki Gdańskiej w sprawie: wysokości opłat świadczone usługi edukacyjne dla osób będących obywatelami polskimi i obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej lub państw

Bardziej szczegółowo

POZIOM KSZTAŁCENIA. pierwszy stopień. Prawo jednolite magisterskie I rok zł. pierwszy stopień zajęcia w Radomiu

POZIOM KSZTAŁCENIA. pierwszy stopień. Prawo jednolite magisterskie I rok zł. pierwszy stopień zajęcia w Radomiu ZARZĄDZENIE R-14/2016 Rektora Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie: odpłatności za świadczone przez UTH Rad. w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

RAPORT OCENY PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014

RAPORT OCENY PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 Strona1 Bydgoszcz, 30.04.2015 r. Anna Jakubowicz-Bryx Łukasz Jureoczyk RAPORT OCENY PRACY DYDAKTYCZNEJ NAUCZYCIELI AKADEMICKICH DOKONANEJ PRZEZ STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2013/2014 1. Wypełnialność ankiet

Bardziej szczegółowo

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY

Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY Politechnika Poznańska - Wydział Inżynierii Zarządzania RAPORT EWALUACYJNY projektu Wiedza dla gospodarki (POKL.04.01.01-00-250/09) (współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy.

Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Raport ewaluacyjny z praktyk organizowanych w 2012r w ramach projektu Edukacja dla rynku pracy. Kielce, marzec 2013 Spis treści 1.Informacja o projekcie... 2 1.1. Informacja o praktykach... 3 1.2 Statystyki

Bardziej szczegółowo

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200

Administracja 3200. Architektura krajobrazu I stopnia 3500. Architektura krajobrazu II stopnia 3600. Biologia - I stopnia 3200 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 31/2011 Rektora

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania ewaluacyjnego ocena jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2013/2014.

Wyniki badania ewaluacyjnego ocena jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2013/2014. Biuletyn 1/2014, Łódź Wyniki badania ewaluacyjnego ocena jakości pracy kadry dydaktycznej i prowadzonych w SAN zajęć dydaktycznych. Semestr zimowy 2013/2014. opracowanie: Dział Jakości Kształcenia Ocena

Bardziej szczegółowo

Wygenerowane z systemu POL-on :24:23 przez mgr Teresa Chocholska. Dyscyplina(Obszar / dziedzina)

Wygenerowane z systemu POL-on :24:23 przez mgr Teresa Chocholska. Dyscyplina(Obszar / dziedzina) Wygenerowane z systemu POL-on 2015-01-21 11:24:23 przez mgr Teresa Chocholska Dyscyplina(Obszar / dziedzina) archeologia (Obszar nauk humanistycznych/dziedzina nauk humanistycznych) bibliologia i informatologia

Bardziej szczegółowo

Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW

Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW Ujednolicony tekst decyzji uwzględnia zmiany wprowadzone decyzją nr: 188/2017 Rektora PW POLITECHNIKA WARSZAWSKA Decyzja nr 72 /2017 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie wysokości

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przedsiębiorczość studentów UŚ

Biuro Karier Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Przedsiębiorczość studentów UŚ Niniejszy raport w całości poświęcony jest zagadnieniom związanym z prowadzeniem i zakładaniem działalności gospodarczej przez studentów UŚ. Został on sporządzony w oparciu o wyniki badania sondażowego,

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA

JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA Słupsk, 18.06.2013 r. JAKOŚĆ KSZTAŁCENIA W OPINII STUDENTÓW AKADEMII POMORSKIEJ W SŁUPSKU NA KIERUNKU SOCJOLOGIA I PRACA SOCJALNA WYNIKI BADAŃ Badania zostały przeprowadzone na próbie 27 studentów I stopnia

Bardziej szczegółowo

SYLABUS PRZEDMIOTÓW A. Informacje ogólne (wersja polskojęzyczna)

SYLABUS PRZEDMIOTÓW A. Informacje ogólne (wersja polskojęzyczna) Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 39/2010 Rektora UMCS SYLABUS PRZEDMIOTÓW A. Informacje ogólne (wersja polskojęzyczna) Komentarz: Tę część sylabusa przygotowują wszyscy prowadzący dany przedmiot w jednostce,

Bardziej szczegółowo

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017:

1. W przypadku kierunków studiów z semestralnym okresem zaliczeniowym, rozpoczynających się od roku akademickiego 2016/2017: Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 38 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 9 kwietnia 2013 r. Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 40 Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 31 maja 2016 r. 1. W

Bardziej szczegółowo

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł

Wydział Kierunek. Opłata za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych Wydziału 300 zł Załącznik nr 1 do zarządzenia nr Rektora UŚ z dnia czerwca 2006 r. Wysokość opłat za usługi edukacyjne w roku akademickim 2006/2007 Podstawę ustalenia odpłatności za studia niestacjonarne stanowi planowany

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków

Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków Sprawozdanie z ankietyzacji studentów oceniających nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne w Studium Praktycznej Nauki Języków Obcych ZUT w Szczecinie w roku akademickim 2010/2011 Data

Bardziej szczegółowo

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena

2013/2014. Ewaluacja jakości kształcenia. Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena 2013/2014 Ewaluacja jakości kształcenia Studia podyplomowe: Promocja i profilaktyka zdrowotna, epidemiologia i higiena Dział Jakości Kształcenia UM w Lublinie - Biuro Oceny Jakości Kształcenia 2013/2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r.

Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r. Uchwała Senatu Politechniki Gdańskiej nr 66/2013/XXIII z 20 lutego 2013 r. w sprawie: przyjęcia Zasad przyjęć kandydatów na stacjonarne i niestacjonarne studia trzeciego stopnia (doktoranckie) na Politechnice

Bardziej szczegółowo

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011

w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne w roku akademickim 2010/2011 Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl ZARZĄDZENIE NR 31/2010 REKTORA

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Zielonogórski

Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski ul. Licealna 9 65-417 Zielona Góra tel. +48 (68) 328 22 02 fax: +48 (68) 327 07 35 e-mail: rektor@uz.zgora.pl http://www.uz.zgora.pl Rektor Prorektor ds. Nauki i Współpracy z

Bardziej szczegółowo

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16

Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Limity przyjęć na rok akademicki 2015/16 Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Studia stacjonarne Typ studiów Limit osób studiujących pierwszy Limit dla osób studiujących drugi lub kolejny Razem

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 1 1. Ustalam

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO

UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO UCHWAŁA NR 551 SENATU UNIWERSYTETU ZIELONOGÓRSKIEGO z dnia 27 stycznia 2016 roku zmieniająca uchwałę nr 471 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia warunków i

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r.

ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. Rb-D.0201-1-21/14 ZARZĄDZENIE Nr 21/2014 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE

WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE KOMUNIKAT z badań ankietowych przeprowadzonych na stacjonarnych i niestacjonarnych studiach pierwszego stopnia na kierunku Administracja i Bezpieczeństwo wewnętrzne oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1129/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 2 czerwca 2017 roku

Zarządzenie Nr 1129/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 2 czerwca 2017 roku Zarządzenie Nr 1129/2016/2017 Rektora Akademii Techniczno-Humanistycznej z dnia 2 czerwca 2017 roku w sprawie wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach wyższych (pierwszego i drugiego

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik do Zarządzenia nr 36 Rektora PK z dnia 30 maja 2017 r. 1. Opłaty za usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych I i II stopnia wynoszą: Architektury x 17 x 16 krajobrazu urbanistyka i transport)

Bardziej szczegółowo

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r.

RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH. Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. RAPORT WYBORY ABSOLWENTÓW MAZOWIECKICH SZKÓŁ ŚREDNICH Studenckie Koło Naukowe Metod Ilościowych Warszawa, 2012 r. Spis treści 1. Cel i opis założeń badania... 3 2. Zasięg i zakres badania... 4 a) Struktura...

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Studia podyplomowe Analiza Instrumentalna

UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Studia podyplomowe Analiza Instrumentalna UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ MATEMATYKI, FIZYKI I CHEMII Studia podyplomowe Analiza Instrumentalna D O K U M E N T Y K I E R U N K O W E G O Z E S P O Ł U Z A P E W N I A N I A J A K O Ś C I K S Z T A Ł

Bardziej szczegółowo

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016

Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Badanie losów zawodowych absolwentów 2015/2016 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Raport z badania Opracowanie: Biuro Analiz i Badania Rynku Pracy PWSZ w Nysie Nysa 2016 wersja 1.0. Badanie losów

Bardziej szczegółowo

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ

System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ System ustalania wartości punktów ECTS dla przedmiotów na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym UŁ Opis systemu. System akumulacji i transferu punktów ECTS przyjęty na Wydziale Ekonomiczno- Socjologicznym

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE Zasady rekrutacji na rok akademicki 2012/2013 STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH ADMINISTRACJA (I-lic.) ranking średniej ocen z egzaminu maturalnego/dojrzałości; punkty dodatkowe

Bardziej szczegółowo

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny

Kryteria kwalifikacji na studia w roku akademickim 2015/2016. 1. Wydział Humanistyczny na studia w roku akademickim 2015/2016 * - przedmiot kierunkowy ** - studia zostaną uruchomione po uzyskaniu zgody ministra właściwego ds. szkolnictwa wyższego SM stara matura NM nowa matura IB - matura

Bardziej szczegółowo

Wydział Architektury

Wydział Architektury Załącznik 4 Zasady postępowania kwalifikacyjnego na I rok studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia w roku akademickim 2012/13 Wydział Architektury Kierunek studiów: architektura i urbanistyka

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r.

ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. ZARZĄDZENIE Nr 58/2007 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 czerwca 2007 r. w sprawie wysokości opłat za studia w Uniwersytecie Wrocławskim Na podstawie art. 66 ust. 2. i art. 99 ust. 1 pkt 1,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. Rb-D.0201-1-17/15 ZARZĄDZENIE NR 17/2015 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 8 czerwca 2015 r. w sprawie wysokości opłat za świadczenie usług edukacyjnych w Akademii

Bardziej szczegółowo

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii

Strona 1. Nazwa stopnia A Jednostki organizacyjne szkół wyższych UNIWERSYTETY. doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii Strona 1 Stan na dzień 26 września 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa

Bardziej szczegółowo

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI

Strona 1 WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Strona 1 Stan na dzień 30 maja 2016 r. L.p. I WYKAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH UPRAWNIONYCH DO NADAWANIA STOPNI NAUKOWYCH I STOPNI W ZAKRESIE SZTUKI ORAZ NAZWY NADAWANYCH STOPNI Nazwa jednostki Nazwa stopnia

Bardziej szczegółowo

dr inż. Maria Mazur prodziekan ds. dydaktyki Ankietyzacja zajęć

dr inż. Maria Mazur prodziekan ds. dydaktyki Ankietyzacja zajęć dr inż. Maria Mazur prodziekan ds. dydaktyki Ankietyzacja zajęć WME narada posesyjna 11 grudzień 28 Uczelniany system zapewnienia jakości kształcenia (zarządzenie wewnętrzne nr 29/23 z dnia 28.5.23, pisma

Bardziej szczegółowo

Analiza pytania nr 1 dotyczącego uczestnictwa w zajęciach w kontekście całej jednostki

Analiza pytania nr 1 dotyczącego uczestnictwa w zajęciach w kontekście całej jednostki Załącznik nr 1 Analiza pytania nr 1 dotyczącego uczestnictwa w zajęciach w kontekście całej jednostki Analiza zbiorcza jednostki obowiązkowa i podlegająca upowszechnieniu ANALIZA ZBIORCZA JEDNOSTKI: Wydział

Bardziej szczegółowo

WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010

WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 Materiałozna wstwa, Technologii i Wzornictwa Transportu i Elektrotechniki WYSOKOŚCI OPŁAT POBIERANYCH OD STUDENTÓW/DOKTORANTÓW ZA USŁUGI EDUKACYJNE ŚWIADCZONE W ROKU AKADEMICKIM 2009/2010 1 1. Ustalam

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r.

Uchwała Nr 55/2017. Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. Uchwała Nr 55/2017 Senatu AGH z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie warunków, trybu oraz terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na pierwszy rok studiów pierwszego i drugiego stopnia w roku akademickim

Bardziej szczegółowo

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek

Ustala się odpłatność za zajęcia dydaktyczne na studiach niestacjonarnych: Drugi kierunek Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16 C; 35 959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@univ.rzeszow.pl Zarządzenie nr 65/2012 Rektora

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA

Małgorzata Zięba. 1 z :28 INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA 1 z 6 2015-01-24 20:28 Małgorzata Zięba INFORMACJE O AUTORZE: MAŁGORZATA ZIĘBA Autorka jest adiunktem w Katedrze Zarządzania Wiedzą i Informacją na Wydziale Zarządzania i Ekonomii Politechniki Gdańskiej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika

RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika RAPORT z przeprowadzenia studenckiej ankiety oceny zajęć dydaktycznych Kierunek pedagogika studia pierwszego i drugiego stopnia rok akademicki 3/4 Z końcem zajęć w roku akademickim 3/4 na kierunku pedagogika

Bardziej szczegółowo