INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery drogowe KREMSBARRIER 1 MH2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery drogowe KREMSBARRIER 1 MH2"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA MONTAŻU systemu ograniczającego drogę Bariery drogowe KREMSBARRIER 1 MH2 Parametry sprawności wg EN : Poziom powstrzymywania: H2 Poziom intensywności zderzenia: B Klasa szerokości pracującej: W4 Produkcja i zbyt: Schmidhüttenstraße 5, 3500 Krems, Austria T.: +43/50304/ F.: +43/50304/ ID: VTMC108 Stan na: 01/2015

2 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 2 z 11 Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa... 2 Użycie zgodne z przeznaczeniem... 3 Opis techniczny systemu ograniczającego drogę... 3 Transport... 4 Wymagania dotyczące montażu... 4 Odpowiednie podłoże... 5 Montaż systemu ograniczającego drogę zgodnie z arkuszami typu dla C108/2 i C108/3 (patrz załącznik) Wbijanie słupków C Montaż profilu ślizgowego S Montaż wzmocnienia słupka C Montaż amortyzatorów S Montaż prowadnic (barier) S Elementy pasowane Momenty dokręcania złączy śrubowych Kontrola zgodności Uprzątnięcie terenu robót Naprawa systemu ograniczającego drogę Trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego Przeglądy i konserwacja Recykling / usuwanie Załącznik 1... Arkusz typu C108/2 Załącznik 2... Arkusz typu C108/3 Załącznik 3... Wykaz części KREMSBARRIER 1 MH2

3 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 3 z 11 Wskazówki bezpieczeństwa Ponieważ roboty przy realizacji systemów ograniczających drogę zaklasyfikowano generalnie jako szczególnie niebezpieczne, mogą one być wykonywane tylko pod nadzorem i kierunkiem odpowiednio wykwalifikowanych fachowców. Nadzór i kierowanie przez wyżej wym. fachowców jest warunkiem dla stosowania niniejszej Instrukcji montażu. Personel montażowy powinien stosować osobiste wyposażenie ochronne zgodne z Dyrektywą WE nr 89/686/EWG oraz przepisami krajowymi. Użycie zgodne z przeznaczeniem Zadaniem systemów ograniczających drogę jest powstrzymywanie pojazdów przed zjechaniem z drogi oraz zmiana kierunku ich ruchu w celu zminimalizowania skutków dla pasażerów i innych osób lub obiektów wymagających ochrony. Uwaga: Systemy ograniczające drogę powinny być stosowane zasadniczo tylko tam, gdzie skutki zjechania pojazdu z drogi mogą być dla niego samego i dla jego pasażerów, jak również dla innych osób lub wymagających ochrony obiektów, bardziej niekorzystne niż najechanie na system ograniczający. Opis techniczny systemu ograniczającego drogę Parametry sprawności wg ÖNORM EN Poziom powstrzymywania H2 Poziom intensywności zderzenia / ASI B / 1,2 Klasa / poziom szerokości pracującej Długość kontrolna W4 / 1,3 m 57,00 m Wymiary systemu Szerokość Wysokość Głębokość wbijania 765 mm 870 mm 897 mm

4 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 4 z 11 Transport Przy transporcie elementów systemu ograniczającego należy przestrzegać następujących zasad: Zapewnić odpowiednie zabezpieczenie ładunku. Jeśli transport odbywa się po drodze posypywanej solą, elementy mogą być przewożone tylko samochodem ze skrzynią zabezpieczoną plandeką. Należy unikać kontaktu z innymi agresywnymi materiałami (np. resztkami chemikaliów na powierzchni ładunkowej). Urządzenia dźwigowe powinny być odpowiednie dla ładunków o masie do 2,5 t. Uwaga: Odpowiednie zabezpieczenie ładunku jest wymagane także przy transporcie urządzeń roboczych do montażu systemów ograniczających. Wymagania dotyczące montażu Firma wykonująca (=firma montażowa) powinna posiadać specjalistyczne uprawnienia oraz generalne dopuszczenie dla tego rodzaju robót montażowych. Firma montażowa powinna posiadać wyposażenie techniczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia montażu. Oprócz parku pojazdów, przystosowanego do tego rodzaju robót, obejmuje ono przede wszystkim odpowiednie urządzenia do wbijania słupków dla wymaganej ich długości z odpowiednimi nasadkami ochronnymi i elementami prowadzącymi, jak również wiertnice, wkrętarki udarowe, trzpienie montażowe, środki pomiarowe itp. W trakcie robót montażowych firma montażowa powinna zagwarantować przestrzeganie wszystkich odnośnych krajowych i międzynarodowych przepisów, dyrektyw, rozporządzeń itp. oraz sprawdzić w odpowiednim czasie posiadanie wymaganych zezwoleń. Przed rozpoczęciem montażu firma montażowa powinna: rozpoznać i odpowiednio uwzględnić istniejące elementy zabudowane w rejonie zakotwień. zbadać przydatność podłoża (kategoria gruntu, niezbędna głębokość wiercenia, równość podłoża itp.). wyznaczyć linię odniesienia, miarodajną dla montażu systemu ograniczającego drogę. sprawdzić prawidłowość i kompletność dostaw materiałów oraz niezwłocznie przekazać dostawcy ewentualne reklamacje. sprawdzić, czy teren robót jest odpowiednio zabezpieczony.

5 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 5 z 11 O stwierdzonych niezgodnościach należy niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie w celu ich wyjaśnienia. W przypadku przejściowego składowania elementów systemu ograniczającego należy przestrzegać następujących warunków składowania: Powierzchnia składowania powinna być nośna i utwardzona, z możliwością wjazdu taboru ciężarowego. Zabrania się składowania elementów ocynkowanych w wysokiej, wilgotnej trawie, w kałużach lub błocie. Składowanie pakietów dostarczonej jednostki opakowania powinno się odbywać na podkładach drewnianych o grubości ok. 150 mm. Elementy należy składować przy lekkim spadku, umożliwiającym spływ wody. Unikać gromadzących wilgoć zagłębień podłoża. Usunąć folie zabezpieczające na czas transportu. W miejscu składowania nie powinny być stosowane środki do rozmrażania. Należy unikać składowania przez dłuższy czas na wolnym powietrzu elementów dostarczanych w wiązkach. Odpowiednie podłoże Podłoże nadające się do montażu systemu ograniczającego powinno spełniać następujące warunki: Kategoria gruntu 3, 4 i 5 wg ÖNORM B 2205 ew. grunt nasypowy spełniający kryteria powyższych klas Stopień zagęszczenia D pr 97% Podłoże umożliwiające wbijanie Za podłoże umożliwiające wbijanie uważany jest grunt kategorii 1, 3, 4 i 5 wg ÖNORM B 2205 oraz grunt nasypowy, spełniający kryteria powyższych klas i niezawierający bloków/brył. Uwaga: Jeśli grunt nie nadaje się do wbijania, wówczas istnieje możliwość wykonania odwiertów do wymaganej głębokości z przewidzianym odpowiednim orurowaniem, które należy wypełnić właściwym materiałem, podlegającym zagęszczeniu.

6 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 6 z 11 Montaż systemu ograniczającego drogę zgodnie z arkuszami typu dla C108/2 i C108/3 (patrz załącznik) Nie jest wymagany montaż wstępny elementów systemu ograniczającego w zakładzie producenta. Ponieważ system ograniczający drogę jest montowany bez naprężeń wstępnych, temperatura otoczenia nie ma znaczenia dla montażu. 1. Wbijanie słupków C125 Słupki C125 o długości minimum mm należy wbijać za pomocą odpowiedniego urządzenia pionowo, tak aby górna krawędź słupka znalazła się 803±40 mm nad poziomem odniesienia. Słupki powinny być ustawiane otwartą stroną przekroju na przemian w kierunku jazdy i w kierunku przeciwnym (rys. 2), przy czym otwory powinny się znajdować na górnym końcu (głowicy) słupka. Urządzenie do wbijania powinno być wyposażone w nasadkę ochronną, odpowiednią dla przekroju C125, zapobiegającą deformacji i uszkodzeniu powłoki cynkowej na głowicy słupka. Zamontowane na urządzeniu do wbijania przy powierzchni gruntu i dostosowane do przekroju C125 prowadzenie ma na celu dokładne pozycjonowanie słupka przy wbijaniu. Nominalny rozstaw słupków wynosi mm. 2. Montaż profilu ślizgowego S1 Profile ślizgowe są mocowane do słupków C125 przy użyciu nakładek stykowych M16. W tym celu w otworze podłużnym 36x18 na wąskim końcu słupka C125 przy nasuniętej nakładce M16 osadzana jest śruba z łbem grzybkowym M16x30 FK 6.8, mocowana następnie po wewnętrznej stronie słupka przy użyciu podkładki 40x18x4 i nakrętki 6-kt. M16 FK 6. Profile ślizgowe należy montować tak, aby ich kołnierze znajdowały się między nakładką zaciskową a słupkiem. Zakładka profili na stykach powinna być wykonana w zależności od kierunku w sposób wykluczający zaczepianie się pojazdów (patrz rys. 1). Rysunek 1

7 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 7 z 11 Zwrócony do odpowiedniej jezdni koniec profilu ślizgowego w miejscu styku (element górny) można rozpoznać po wybitym znaku dla systemu prowadnic voestalpine. Styk profili ślizgowych powinien być usytuowany ~180 mm od osi słupka w kierunku jazdy odpowiedniej jezdni, a jego złącze należy wykonać przy użyciu trzech śrub z łbem grzybkowym M16x30 FK 6.8 z podkładką 40x18x4 i nakrętką M16 FK 6 (patrz rys. 2) Rysunek Montaż wzmocnienia słupka C125 Na głowicę każdego słupka C125 należy nasunąć wzmocnienie słupka C125 w celu zamknięcia otwartej strony słupka, przy czym otwory boczne wzmocnienia 36x18 mm i otwory na wąskich bokach słupka powinny się pokrywać (patrz rys. 3). 4. Montaż amortyzatorów S1 Rysunek 4 Należy wsunąć jedna w drugą dwie części amortyzatora S1, tak aby tworzyły one walec o dwóch płaskich bokach, przy czym wykonane w nich otwory powinny się pokrywać (nie dotyczy to znaku producenta).

8 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 8 z 11 Tak ukształtowany amortyzator należy zamocować za pomocą dwóch śrub z łbem grzybkowym M16x40 FK 6.8, osadzanych w zrównanych ze sobą otworach podłużnych 18x36 mm w kołnierzu słupka, otworach podłużnych 18x36 mm we wzmocnieniu słupka C125 i otworach Ø18 mm w połówkach amortyzatora, stosując po jednej podkładce 40x18x4 i jednej nakrętce M16 FK 6 po wewnętrznej stronie amortyzatora (patrz rys. 4). Dla funkcjonowania systemu nie ma znaczenia, która z dwóch części amortyzatora przylega do słupka. 5. Montaż prowadnic (barier) S1 Rysunek 5 Prowadnice S1 powinny być w miejscu styku łączone na zakładkę w zależności od kierunku jazdy w sposób wykluczający zaczepienie się pojazdu. Koniec prowadnicy zwrócony w stronę odpowiedniej jezdni w miejscu styku (element górny) można rozpoznać po otworze Ø 9 mm. Aby umożliwić wykonanie zakładki prowadnic w miejscu styku, koniec prowadnicy odwrócony od jezdni (element dolny) jest wykonany z odsadzeniem. Prowadnice są łączone w ich osi śrubami z łbem grzybkowym M16x40 FK 6.8 co ~1.900 mm: po jednej śrubie w miejscu styku i po jednej śrubie w połowie [długości] prowadnic do każdej połówki amortyzatora (patrz rys. 2 i 4). Śrubę z łbem grzybkowym M16x40 FK 6.8 osadza się wraz z nasuniętą nakładką stykową M16 w otworze podłużnym 25x18 mm prowadnicy i otworze podłużnym 30x18 mm w obydwóch połówkach amortyzatora. Dla śruby z łbem grzybkowym M16x40 FK 6.8, po stronie wewnętrznej amortyzatora stosuje się podkładkę 40x18x4 i nakrętkę 6-kątną M16 FK 6. Do wykonania złącza na styku prowadnic stosuje się dodatkowo sześć śrub z łbem grzybkowym M16x30 FK 6.8. Przy dokręcaniu nakrętek M16 FK 6 należy zwracać uwagę na prawidłowe osadzenie noska zabezpieczającego łeb śruby przed obrotem w otworze podłużnym prowadnicy. Pod każdą nakrętkę M16 należy zakładać podkładkę 40x18x4. Nie dotyczy to czterech położonych zewnętrznie śrub na złączach prowadnic, gdzie zamiast podkładek 40x18x4 należy zamontować dwa wzmocnienia półek (patrz rys. 5). Rysunek 6

9 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 9 z Elementy pasowane Montaż systemów ograniczających drogę powinien być realizowany z zasady w sposób niewymagający stosowania elementów pasowanych. Gdyby jednak warunki lokalne wymagały zastosowania elementów pasowanych, wówczas należy przestrzegać następujących zasad: W miarę możliwości należy zachować nominalny rozstaw słupków. Przy przecinaniu elementów długościowych zwracać uwagę na dokładność cięcia. Cięcie należy wykonywać tak, aby opiłki nie dostawały się na ocynkowaną lub powlekaną powierzchnię elementu (ryzyko korozji obcej lub uszkodzenia powłoki). Należy usunąć zadziory po cięciu, a powierzchnię przekroju zabezpieczyć przed korozją zgodnie z EN ISO 1461 farbą na bazie pyłu cynkowego. Układ otworów na styku elementu pasowanego powinien być zgodny z wykonaniem normalnym, co dotyczy także minimalnych odległości otworów od krawędzi. Przy robotach montażowych z zasady zabronione jest cięcie palnikiem! 7. Momenty dokręcania złączy śrubowych Gwint / klasa wytrzymałości min. Moment dokręcania max. M16 / Nm 150 Nm Przy dokręcaniu tego rodzaju nieobciążanych wstępnie złączy śrubowych w zakresie podanych momentów należy zwracać uwagę, aby przyleganie w strefie zaciskania zachodziło możliwie na całej powierzchni.

10 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 10 z Kontrola zgodności Podczas montażu i w ramach kontroli końcowej należy przeprowadzić następujące czynności sprawdzające: prawidłowość rozmieszczenia elementów i wykonania połączeń śrubowych odległość w pionie między górną krawędzią bariery lub pręta ściągającego a poziomem odniesienia odległość w poziomie między przednią krawędzią profilu bariery a miarodajną dla montażu linią odniesienia zachowanie linii ciągłej elementów długościowych (profil bariery, pręt ściągający) W przypadku niezgodności wykraczających poza dozwolone tolerancje należy podjąć odpowiednie działania korygujące. Po zakończeniu robót montażowych należy zweryfikować prawidłowość wykonania zgodnie z Instrukcją montażu w drodze odbioru udokumentowanego protokołem odbioru. 9. Uprzątnięcie terenu robót Wykonawca powinien usunąć wszelkie pozostałości materiałów (także elementów złącznych), materiały opakowaniowe jak np. podkłady drewniane, skrzynki na śruby, folie, taśmy opakowaniowe itp., a także wszelkie inne odpady. Teren robót należy pozostawić w stanie zamiecionym do czysta. Naprawa systemu ograniczającego drogę Wszelkie elementy, które wskutek wypadku wykazują uszkodzenia mechaniczne wzgl. deformacje, należy wymienić na nowe. Montaż tych elementów powinien być przeprowadzony zgodnie z Instrukcją montażu. Przy naprawach systemu ograniczającego drogę należy generalnie stosować nowe elementy złączne.

11 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 11 z 11 Trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego Elementy systemu ograniczającego drogę z uwagi na ich żywotność / trwałość ochrony podlegają ocynkowaniu ogniowemu zgodnie z EN ISO Trwałość powłok cynkowych jest określona w normie EN ISO i zależy głównie od grubości warstwy. Ogólnie można przyjąć, że zanik warstwy cynku następuje na całej powierzchni. Z uwagi na to, że w obszarze drogi występuje uwarunkowane makroklimatycznie obciążenie korozyjne o kategorii korozyjności C4, należy liczyć się z zanikiem warstwy cynku w granicach od 2,1 do 4,2 µm rocznie. Wyliczona na tej podstawie trwałość ochrony dla średniej grubości warstwy cynku, której minimalny poziom określony jest zgodnie z EN ISO 1461 na 70 mm, wynosi co najmniej 15 lat. Uwaga: Obliczona w powyższy sposób trwałość ochrony obowiązuje tylko dla obciążenia korozyjnego uwarunkowanego makroklimatycznie. Warunki mikroklimatyczne mogą powodować niewielkie obniżenie trwałości ochrony. Przeglądy i konserwacja Systemy ograniczające drogę firmy nie wymagają z zasady konserwacji. System ograniczający drogę powinien być poddawany kontroli wzrokowej w trakcie bieżących przejazdów kontrolnych podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację drogi, nie rzadziej jednak niż raz w roku, przy czym zalecane jest to po sezonie zimowym. Należy zwracać uwagę m.in. na ew. deformacje elementów oraz stan połączeń śrubowych. Recykling / usuwanie Zdemontowane systemy ograniczające drogę ew. ich wymienione w trakcie napraw elementy należy usuwać zgodnie z przepisami ogólnymi i odstawiać do odpowiednich zbiornic odpadów. Elementy systemów ograniczających drogę produkcji nadają się w 100% do recyklingu. Materiały opakowaniowe i inne odpady należy poddawać recyklingowi wzgl. usuwać zgodnie z przepisami ogólnymi. W systemach ograniczających drogę produkcji voestalpine Krems Finaltechnik GmbH nie są stosowane materiały toksyczne lub niebezpieczne. W przypadku wątpliwości decydująca jest wersja niemiecka.

12 BARIERY OCHRONNA KREMSBARRIER 1 MH2 system ochronny na pasie rozdzielającym z zabezpieczeniem przeciwwjazdowym na nasypie arkusz typu C108/2 obniżenie, patrz C110 i C111 prowadnica S1 3,80m amortyzator dwułupinowy S D 4 szt. / słupek 765±20 67±5 śruba grzybkowa M16x E Nakładka przykrywająca M E podkładka 40x18x E 2 szt. / słupek wzmocnienie C125 słupek D 1 szt. / słupek wzmocnienie boczne E 2 szt. / styk śruba grzybkowa M16x podkładka 40x18x4 3 szt. / styk profil ślizgowy 3, D słupek C125 1,70m D 870±40 320± ±40 803±40 897±40 śruba grzybkowa M16x E podkładka 40x18x E 2 szt. / styk śruba grzybkowa M16x E 4 szt. / styk śruba grzybkowa M16x E podkładka 40x18x E 4 szt. / słupek śruba grzybkowa M16x E Nakładka przykrywająca M E podkładka 40x18x E 2 szt. / słupek 3800±9 3800±9 1900± ± ±9 01/2015 kierunek jazdy

13 BARIERY OCHRONNA KREMSBARRIER 1 MH2 system ochronny na pasie rozdzielającym z zabezpieczeniem przeciwwjazdowym na nasypie arkusz typu C108/3 rysunek montażowy Nakładka przykrywająca M16 śruba grzybkowa M16 x 30 A śruba grzybkowa M16 x 40 C śruba grzybkowa M16 x 30 wzmocnienie boczne B D śruba grzybkowa M16 x 40 śruba grzybkowa M16 x 30 A B C D E prowadnica system 1 amortyzator dwułupinowy S1 wzmocnienie C125 słupek profil ślizgowy słupek C125 śruba grzybkowa M16 x 30 Nakładka przykrywająca M16 E 01/2015

14 BARIERY OCHRONNA Wykaz części KREMSBARRIER 1 MH2 system ochronny na pasie rozdzielającym z zabezpieczeniem przeciwwjazdowym na nasypie Ilości wymagane dla pola o długości 3,80m Liczba szt Nazwa/oznaczenie elementu Masa [kg] Numer rysunku Materiał / gatunek Ochrona przed korozją 2 prowadnica S1 3,80m 46, S355JO nach EN ISO amortyzator dwułupinowy S1 3, D S355JO nach EN ISO profil ślizgowy 3,80 28, D S235JR nach EN ISO słupek C125 1,70m 18, D S235JR nach EN ISO wzmocnienie C125 słupek 1, D S235JR nach EN ISO podkładka 40x18x4 0, E 100HV nach EN ISO śruba grzybkowa M16x40+na 0, E 6.8 nach EN ISO śruba grzybkowa M16x40+na 0, E 6.8 nach EN ISO Nakładka przykrywająca M16 0, E S235JR nach EN ISO wzmocnienie boczne 0, E S235JR nach EN ISO /2015

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery drogowe KREMSBARRIER 1 RH2

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery drogowe KREMSBARRIER 1 RH2 INSTRUKCJA MONTAŻU systemu ograniczającego drogę Bariery drogowe KREMSBARRIER 1 RH2 Parametry sprawności wg EN 1317-2: Poziom powstrzymywania: H2 Poziom intensywności zderzenia: A Klasa szerokości pracującej:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery drogowe KREMSBARRIER 3 RH4V

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery drogowe KREMSBARRIER 3 RH4V INSTRUKCJA MONTAŻU systemu ograniczającego drogę Bariery drogowe KREMSBARRIER 3 RH4V Parametry sprawności wg EN 1317-2: Poziom powstrzymywania: H4b Poziom intensywności zderzenia: B Klasa szerokości pracującej:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery mostowe KREMSBARRIER 1 RH1C

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery mostowe KREMSBARRIER 1 RH1C INSTRUKCJA MONTAŻU systemu ograniczającego drogę Bariery mostowe KREMSBARRIER 1 RH1C Parametry sprawności wg EN 1317-2: Poziom powstrzymywania: H1 Poziom intensywności zderzenia: B Klasa szerokości pracującej:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery mostowe KREMSBARRIER 3 RH4

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery mostowe KREMSBARRIER 3 RH4 INSTRUKCJA MONTAŻU systemu ograniczającego drogę Bariery mostowe KREMSBARRIER 3 RH4 Parametry sprawności wg EN 1317-2: Poziom powstrzymywania: H4b Poziom intensywności zderzenia: A Klasa szerokości pracującej:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery drogowe KREMSBARRIER 3 RH2B

INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery drogowe KREMSBARRIER 3 RH2B INSTRUKCJA MONTAŻU systemu ograniczającego drogę Bariery drogowe KREMSBARRIER 3 RH2B Parametry sprawności wg EN 1317-2: Poziom powstrzymywania: H2 / N2 Poziom intensywności zderzenia: A Klasa szerokości

Bardziej szczegółowo

MEFA - System montażowy szyn profilowych

MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy 35 Szyna profilowa Stex 35 strona 2/3 Stex 35 łącznik Stex 35 bolec gwintowany strona 2/3 Stex - Łącznik kątowy strona 2/4 Konsola

Bardziej szczegółowo

MEFA - System montażowy szyn profilowych

MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy MEFA - System montażowy szyn profilowych System montażowy 35 Szyna profilowa Stex 35 strona 2/3 Stex 35 łącznik Stex 35 bolec gwintowany strona 2/3 Stex - Łącznik kątowy strona 2/4 Konsola

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 452 2.1 MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWYCH I WYPOSAŻENIA TECHNOLOGICZNEGO NA BUDOWIE CVP 45248000-7 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI. 1.1. Przedmiot specyfikacji.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. WYKONANIE OGRODZENIA PANELOWEGO ZBIORNIKA WODNEGO OD DROGI POWIATOWEJ 0455 T KOŃSKIE WĄSOSZ CZARNA W KOŃSKICH CVP KOD CPV 45342000-6 Wznoszenie

Bardziej szczegółowo

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS

SCHÖCK ISOKORB TYP KS I QS SCHÖCK ISOKORB TYP KS I Materiały budowlane/ochrona przed korozją/ochrona przeciwpożarowa Materiały: Schöck Isokorb typ KS Beton Stal Łożysko oporowe w betonie od strony stropu minimalna wytrzymałość betonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA ZAŁĄCZNIK NR 5 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZADANIA PRZEBUDOWA OGRODZENIA TERENU W GIMNAZJUM NR 2 RZY UL. PRZYJAŹNI 28 W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH SPIS TREŚCI: 1. Ogrodzenie,

Bardziej szczegółowo

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE

I N S T R U K C J A M O N T A Ż U. Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE I N S T R U K C J A M O N T A Ż U Zestaw ułatwiający montaż na dachu płaskim K420 / K423 / ST230DE Lista części Poz. Opis Symbol Rysunek Ilość 1 Profil montażowy OEM L1240 KW-01-0006 L1240 2 2 Śruba sześciokątna

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01. NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. Załącznik nr 7 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA S.T.01 NA WYKONANIE NAWIERZCHNIA Z PŁYT DROGOWYCH NOWYCH ZBROJONYCH BETONOWYCH (300x150x15) cm. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA. D.10.11.01/a MAŁA ARCHITEKTURA /a MAŁA ARCHITEKTURA 140 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru małej architektury w ramach remontu ciągu pieszego ul. Jana

Bardziej szczegółowo

MAXI OPIS SYSTEMU C250 D400 F900. ryglowanie MAXI. korytko specjalne do montażu krzyżowego

MAXI OPIS SYSTEMU C250 D400 F900. ryglowanie MAXI. korytko specjalne do montażu krzyżowego MAXI OPIS SYSTEMU C250 D400 F900 korytko specjalne do montażu krzyżowego Korytka MAXI dzięki swym doskonałym właściwościom stanowią optymalne rozwiązanie w przypadku dużych obciążeń drogowych. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA BALUSTRADY, ELEMENTY METALOWE 1. WSTĘP 1.1.Przedmiot SST przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z PREFABRYKOWANYCH PŁYT DROGOWYCH ŻELBETOWYCH PEŁNYCH SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. MATERIAŁY 3. SPRZĘT 4. TRANSPORT 5. WYKONANIE ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Sp. z o.o. i KONSERWACJI

Sp. z o.o. i KONSERWACJI Sp. z o.o. ul. Ziejkowa 5, 09 500 Gostynin, tel. +48 883-347-166 www.energy5.pl INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI Uwaga: Przeczytać uważnie i zachować do późniejszego stosowania. System mocowań:

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIE PROFILOWANIA I ZAGĘSZCZENIA PODŁOŻA 1. Wstęp 1.1. Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP

Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP Instrukcja montażu klapy przeciwpożarowej typu WKP strona 1 z 6 1. Instrukcja montażu urządzenia Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić czy podczas transportu lub składowania nie doszło do jakichkolwiek

Bardziej szczegółowo

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH

D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH D - 10.03.01 NAWIERZCHNIE Z PŁYT AŻUROWYCH 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem

Bardziej szczegółowo

Kotwa rozporowa BOAX-II

Kotwa rozporowa BOAX-II INFORMACJE OGÓLNE Kotwy rozporowe BOAX-II charakteryzuje się szybkością montażu i wysoką nośnością przy niewielkich odległościach pomiędzy kotwiami i niewielkich odległościach krawędziowych. Stosowane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI TELESKOPOWYCH KSZTAŁTEK KOŁNIERZOWYCH HAWLE-VARIO Wytyczne dotyczą teleskopowych kształtek kołnierzowych HAWLE-VARIO o nr kat. 8010 i 8011

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI

INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI Producent: Corab Sp. z o.o. ul. Michała Kajki 4 10-547 Olszyn, Poland WAŻNE : Zachować do późniejszego stosowania - Przeczytać uważnie". INSTRUKCJA MONTAŻU, UŻYTKOWANIA i KONSERWACJI System mocowań Corab

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl)

Instrukcja montażu. ANTTI M06 3W, 6WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 408083 (pl) Instrukcja montażu ANTTI M0 3W, WC SUSZARNIE DACH I PORĘCZE 08083 (pl) ANTTI-TEOLLISUUS OY Koskentie 89 FIN-30 Kanunki, Kuusjoki Tel. +38 77 700 Fax +38 77 777 E-mail: antti@antti-teollisuus.fi www.antti-teollisuus.fi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Dane użytkowe dla łączników kołnierzowych AF, IF, OF, TF

Dane użytkowe dla łączników kołnierzowych AF, IF, OF, TF Dane użytkowe dla łączników kołnierzowych AF, IF, OF, TF Korpus złączki (5 Nakrętka 6-kt. (10 Podkładka (9 Podkładka spręż. (8 Komora uszczeln. (11 Pierścień uszczeln. (4 Podkładka (3 Pierścień zacisk.

Bardziej szczegółowo

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia

Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia TYP 168. 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia TYP 168 Demontaż i montaż amortyzatora gazowego drzwi tyłu nadwozia 1 Amortyzator gazowy 2 Zabezpieczenie 3 Drzwi tyłu nadwozia Wymontowanie, zamontowanie Uwaga! Niebezpieczeństwo urazu na skutek Demontaż

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-M-04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża 2 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH Branża: Budowlana Wymiana części ogrodzenia CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzenia Nazwa zamówienia: Wymiana części ogrodzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA OGÓLNE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 2 Dolne warstwy podbudów oraz oczyszczenie i skropienie D-04.01.01 04.03.01 SPIS TREŚCI D-04.01.01 KORYTO WRAZ

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V

Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Instrukcja montażu systemu bezpieczeństwa typu: NetProtect - V Strona 1 Spis treści: 1. Zasady stosowania siatek bezpieczeństwa. 2. Terminy i definicje. 3. Podstawowe informacje dotyczące użytkowania siatek

Bardziej szczegółowo

Instrukcje obchodzenia się z produktem

Instrukcje obchodzenia się z produktem [fibre C] BY RIEDER Instrukcje obchodzenia się z produktem Instrukcja dotycząca prawidłowego stosowania paneli fibrec dla uniknięcia uszkodzeń. Niniejsze wytyczne odnośnie postępowania z produktem są obowiązujące

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT, WYTYCZNE MONTAŻU KONSTRUKCJI

KONSTRUKCJE STALOWE WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT, WYTYCZNE MONTAŻU KONSTRUKCJI KONSTRUKCJE STALOWE WYTYCZNE REALIZACJI ROBÓT, WYTYCZNE MONTAŻU KONSTRUKCJI Wszystkie elementy konstrukcji stalowej powinny być wykonane przez wyspecjalizowane zakłady produkcji zgodnie z wymaganiami i

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM ZAGESZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Łączniki mechaniczne

KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM. Łączniki mechaniczne KONSTRUKCJE METALOWE - LABORATORIUM Łączniki mechaniczne Asortyment śrub trzpień łeb Śruby z łbem sześciokątnym Śruby z gwintem na całej długości, z łbem sześciokątnym Śruby nie mniejsze niż M12 Gwinty

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Techniki. Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Ćwiczenie nr 1

Wprowadzenie do Techniki. Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Ćwiczenie nr 1 Materiały pomocnicze do projektowania z przedmiotu: Wprowadzenie do Techniki Ćwiczenie nr 1 Opracował: dr inż. Andrzej J. Zmysłowski Katedra Podstaw Systemów Technicznych Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Art. nr Materiał. 28-78 mm² 103. Uchwyt krzyżowy profilowany, uniwersalny, łączony śrubami M8 z przekładką mosiężną,

Art. nr Materiał. 28-78 mm² 103. Uchwyt krzyżowy profilowany, uniwersalny, łączony śrubami M8 z przekładką mosiężną, Uchwyty Uwaga: Wszystkie uchwyty zakopywane w ziemi powinny być zabezpieczone taśmą typu Denso. Bednarka ocynkowana przy połączeniu z uziomem pomiedziowanym powinna być osłonięta rękawem ochronnym. Uchwyty

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

KONSOLE. Dystrybucja: MB IZOBUD 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 tel. 089/532-13-00 www.izobud-olsztyn.pl

KONSOLE. Dystrybucja: MB IZOBUD 10-364 Olsztyn ul. Tracka 5 tel. 089/532-13-00 www.izobud-olsztyn.pl 1 KONSOLE Konsole to system kątowników wsporczych, montowany w miejscach pośrednich dylatacji poziomych lub na fragmentach gdzie nie ma fundamentu pod ścianę elewacyjną. Kątowniki te mocowane są do konstrukcji

Bardziej szczegółowo

Plannja Flex. Instrukcja montażu

Plannja Flex. Instrukcja montażu Plannja Flex Instrukcja montażu Plannja Flex Instrukcja montażu 1. PODŁOŻE Blachodachówkę modułową Plannja Flex można montować na każdym podłożu przeznaczonym do tradycyjnych arkuszowych blach dachówkowych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.06.03 DRZWI DREWNIANE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.06.03 DRZWI DREWNIANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DRZWI DREWNIANE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót

Bardziej szczegółowo

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA

D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA D-04.01.01 KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZANIEM PODŁOŻA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2

PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 PSE-SF.Linia 400kV.2 PL/2014v1 - FUNDAMENTY 2 1. Część ogólna Wymagania techniczne dla fundamentów konstrukcji wsporczych słupów dotyczą fundamentów słupów stosowanych w liniach elektroenergetycznych 220

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-8 ELEMENTY WYPOSAŻENIA 252 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 254 1.1. Przedmiot SST... 254 1.2. Zakres stosowania SST... 254 1.3. Określenia podstawowe...

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od: 08-10-2012 r. INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA: 11350 PIASKOWNICA ZAMEK

Obowiązuje od: 08-10-2012 r. INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA: 11350 PIASKOWNICA ZAMEK Obowiązuje od: 08-10-2012 r. INSTRUKCJA MONTAŻU URZĄDZENIA: 1130 PIASKOWNICA ZAMEK SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ETAP 1 prace przygotowawcze... ETAP 2 montaż urządzenia... 1. Wykaz elementów... 2. Schemat montażu...

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń. Normy/zalecenia dot. drabin pionowych

Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń. Normy/zalecenia dot. drabin pionowych Drabiny pionowe mocowane na stałe do maszyn i urządzeń Drabiny pionowe Drabiny pionowe są idealnym rozwiązaniem w zakresie pokonywania wysokości, zapewniającym bezpieczny i stały dostęp do budynków i budowli

Bardziej szczegółowo

10.9 1. POŁĄCZENIA ŚRUBOWE 1.1 ASORTYMENT I WŁAŚCIWOŚCI ŁĄCZNIKÓW. Konstrukcje Metalowe Laboratorium

10.9 1. POŁĄCZENIA ŚRUBOWE 1.1 ASORTYMENT I WŁAŚCIWOŚCI ŁĄCZNIKÓW. Konstrukcje Metalowe Laboratorium 1. POŁĄCZENIA ŚRUBOWE 1.1 ASORTYMENT I WŁAŚCIWOŚCI ŁĄCZNIKÓW Średnice śrub: M10, M12, M16, M20, M24, M27, M30 Klasy właściwości mechanicznych śrub: 3.6, 4.6, 4.8, 5.6, 5.8, 6.6, 8.8, 10.9, 12.9 10.9 śruby

Bardziej szczegółowo

Szyny montażowe STEX. Konsole gotowe

Szyny montażowe STEX. Konsole gotowe SYSTEM STEX Szyny montażowe STEX Szyny profilowe i konsole Wykonanie/Montaż Profil szyn zapewnia przenoszenie znacznych obciążeń statycznych. Szeroki zakres zastosowania, np. rury instalacjii wodnych do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH

INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH INSTRUKCJA MONTAŻU REGAŁÓW WSPORNIKOWYCH ZAŁOŻENIA budowlane Musi być wystarczająco wytrzymałe podłoże dla występującego nacisku na powierzchnię. Równość podłoża musi odpowiadać minimalnym wymaganiom normy

Bardziej szczegółowo

Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli

Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli Drabiny mocowane na stałe do budynków i budowli Drabiny pionowe Drabiny pionowe są idealnym rozwiązaniem w zakresie pokonywania wysokości, zapewniającym bezpieczny i stały dostęp do budynków i budowli

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.08.02 RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.08.02 RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH RYNNY I RURY SPUSTOWE Z BLACHY STALOWEJ 1. Wstęp 1.1. Określenia podstawowe 1.1.1. Rynna koryto do odprowadzenia wody z połaci dachowej. 1.1.2. Rura spustowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Załącznik nr 2 do SIWZ Spr. ZP.271.1.2013 Samorządowe Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kożuchowie ul. Anny Haller 1 67-120 Kożuchów SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: ADRES:

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt.

ELEMENTY SKŁADOWE: 1. Śruba 2-3/4 2 szt. 8. Nakrętka 3/8 1 szt. 2. Śruba 1-15/16 2 szt. 9. Nakrętka zawiasowa 8 szt. 3. Śruba 1-3/4-5 szt. 99479 PL GRILL Przed przystąpieniem do montażu grila sprawdzić czy wszystkie elementy zostały załączone zgodnie z listą części. Dla wygody niektóre części mogą być wstępnie zmontowane. Ze względu na ryzyko

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K

JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K JEDNOSTKI PROWADZĄCE SERII GDH-K I GDM-K Jednostki prowadzące serii GDH-K i GDM-K zapewniają siłownikom pneumatycznym dokładność prowadzenia, przejęcie zewnętrznych obciążeń promieniowych oraz zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 -

INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SZAFY AKTOWE LEKKIE - 1 - Model MS1-101 -101-102 -103-104 - N01 - N02 - N03 - N04 Wymiary zewnętrzne (mm) Pojemność Ilość półek Rodzaj zamka wysokość szerokość głębokość

Bardziej szczegółowo

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL N031M N031M/1

ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL N031M N031M/1 PRACOWNICZY OŚRODEK MASZYNOWY W AUGUSTOWIE Sp. z o.o. 16-300 Augustów; ul. Tytoniowa 4 Tel. (087)643-34-76; fax. (087)643-67-18 e-mail: pom@pom.com.pl; www.pom.com.pl ROZSIEWACZ NAWOZÓW ZAWIESZANY MOTYL

Bardziej szczegółowo

Schody jezdne typoszereg 16000. Instrukcja montażu i eksploatacji

Schody jezdne typoszereg 16000. Instrukcja montażu i eksploatacji Schody jezdne typoszereg 16000 Instrukcja montażu i eksploatacji Bydgoszcz Wydanie 2009 Uwagi ogólne 1. Schody jezdne typoszereg 16000 wykonane są ze stopu aluminium. 2. Zostały zaprojektowane z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ST-K.24 Roboty stalowe. Montaż w betonie elementów stalowych i żeliwnych.

ST-K.24 Roboty stalowe. Montaż w betonie elementów stalowych i żeliwnych. ST-K.24 Roboty stalowe. Montaż w betonie elementów stalowych i żeliwnych. Spis treści 1. WSTĘP...2 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej...2 1.2. Zakres stosowania ST...2 1.3. Określenia podstawowe...2

Bardziej szczegółowo

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH

D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH D-05.03.03a NAWIERZCHNIA Z PŁYT BETONOWYCH PROSTOKĄTNYCH 1. ZAKRES ROBÓT Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem nawierzchni z płyt betonowych

Bardziej szczegółowo

4. OPIS PODNOŚNIKA Dwukolumnowy podnośnik elektromechaniczny z ramionami teleskopowymi.

4. OPIS PODNOŚNIKA Dwukolumnowy podnośnik elektromechaniczny z ramionami teleskopowymi. 4. OPIS PODNOŚNIKA Dwukolumnowy podnośnik elektromechaniczny z ramionami teleskopowymi. 4.1 Podstawowe dane techniczne Wózki przesuwane są z wykorzystaniem wysokowytrzymałych suwaków techno-polimerowych

Bardziej szczegółowo

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA

D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA D-04.02.01 WARSTWA ODSĄCZAJĄCA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonywaniem warstwy odsączającej

Bardziej szczegółowo

System montażowy ze stali nierdzewnej

System montażowy ze stali nierdzewnej System montażowy ze stali nierdzewnej MEFA - System montażowy ze stali nierdzewnej Stale nierdzewne Ø 14-116 mm Ø 15-410 mm Ø 15-410 mm Ø 67-407 mm Ø 15-200 mm Obejmy ze stali nierdzewnej Inoxina strona

Bardziej szczegółowo

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa

D-04.02.03 Podsypka Piaskowa D-04.02.03 PODSYPKA PIASKOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Przedmiotem Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania podsypki piaskowej. 1.2. Zakres stosowania Specyfikacja jest stosowana jako dokument

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line

Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line Dokumentacja Techniczna Zbiorniki podziemne F-Line F-Line DORW2160 06.02.2013 1 / 12 1. Lokalizacja 1.1 Lokalizacja względem budynków Teren nad zbiornikiem nie może być zabudowany. Minimalną odległość

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SST 06 OGRODZENIE PANELOWE CPV 45340000-2 Instalowanie ogrodzeń, płotów i sprzętu ochronnego Spis treści 1. WSTĘP... 75 1.1. Przedmiot SST... 75 1.2. Zakres stosowania

Bardziej szczegółowo

D.07.09.01a 45233000-9

D.07.09.01a 45233000-9 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45233000-9 OSŁONY PRZECIWOLŚNIENIOWE NA DROGACH - Z TWORZYW SZTUCZNYCH CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. SPECYFIKACJA TECHNICZNA M.14.02.01. POKRYWANIE POWŁOKAMI MALARSKIMI ELEMENTÓW KONSTRUKCJI MOSTOWYCH 1. Wstęp 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1. WYMAGANIA OGÓLNE 2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 3. OGRODZENIA TERENU I WIATY ŚMIETNIKOWEJ Sporządził Zb.Tadajewski 1 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE

ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE ST-13 KONSTRUKCJE STALOWE 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru Robót, które zostaną wykonane przy

Bardziej szczegółowo

Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL

Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL Rama ozdobna do Jøtul I 570 FL PL - Instrukcja montażu 2 Rama ozdobna P Rama ozdobna SS PL - Przed użyciem prosimy dokładnie przeczytać instrukcje ogólnego użytkowania oraz

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Napędy wahliwe 2SC5. Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5. Zmiany zastrzeżone!

Napędy wahliwe 2SC5. Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5. Zmiany zastrzeżone! Napędy wahliwe 2SC5 Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5 Wydanie 03.13 Zmiany zastrzeżone! Spis treści Uzupełnienie instrukcji obsługi SIPOS 5 Spis treści Spis treści 1 Podstawowe informacje... 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna. Zbiornik podziemny BlueLine II

Dokumentacja techniczna. Zbiornik podziemny BlueLine II Dokumentacja techniczna Zbiornik podziemny BlueLine II Zbiornik podziemny BlueLineII DORW2046 02.03.2010 1 / 11 1. Lokalizacja 1.1 Położenie względem budynków Zbiornik nie może być zabudowany, a wykop

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 7.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT ST 7.0 INSTALOWANIE WYROBÓW METALOWYCH (CPV 45421160-3) 1 WSTĘP 1.1. Przedmiot SST Przedmiotem

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót Załącznik nr 9 Dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 1. Wstęp 1.1 Przedmiot SST. Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP

SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP INSTRUKCJA OBSŁUGI I UŻYTKOWANIA SEJFY GABINETOWE KLASA II ODPORNOŚCI NA WŁAMANIE PN-EN 1143-1:2006 CERTYFIKAT IMP 1 zamek szyfrowy ( opcja) 3 zamek kluczowy 2 klamka 4 - zawias - 1 - Model 60 80 100 120

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA

INSTRUKCJA TECHNICZNO RUCHOWA WENTYLATORA HYBRYDOWEGO TYPU WH-16 ORYGINALNA PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-HANDLOWO-USŁUGOWE Metalplast Tarnowskie Góry Sp. z o.o. 42-600 Tarnowskie Góry, ul. Strzelecka 21, tel./fax (032) 285 54 11, tel. (032) 285 29 34 e-mail: office@metalplast.info.pl

Bardziej szczegółowo

Bariery ochronne na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o przekroju 2+1 pasowym

Bariery ochronne na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o przekroju 2+1 pasowym Bariery ochronne na drogach jednojezdniowych dwukierunkowych o przekroju 2+1 pasowym Prezentację opracował: Marek Bujalski Forum BARIERY 2015 Kraków, 26-27.02.2015 r. www.konferencjespecjalistyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Plannja Soffit. Instrukcja montażu

Plannja Soffit. Instrukcja montażu Soffit Instrukcja montażu I Instrukcja montażu WSTĘP Do prac montażowych związanych z wykonaniem montażu systemu podbitki dachowej i elewacji Soffit można przystąpić po dokładnym zapoznaniu się z instrukcją

Bardziej szczegółowo

16 AKCESORIA. siegmund

16 AKCESORIA. siegmund 16 AKCESORIA 594 siegmund 16 Wózek na narzędzia / Ścianka narzędziowa 596 Modułowa ścianka narzędziowa / Ochronna ścianka spawalnicza 598 Strona Szczotka / Uchwyt do palnika 600 Klucz imbusowy / Podłączenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu żaluzji (rolet) zewnętrznych zwijanych ANTYWŁAMANIOWYCH

Instrukcja montażu żaluzji (rolet) zewnętrznych zwijanych ANTYWŁAMANIOWYCH Instrukcja montażu żaluzji (rolet) zewnętrznych zwijanych - 1 - Treść zawarta w dokumentacji podlega ochronie zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71.

Ogrodzenie działki. Inwestor: Gmina Komarów Osada. ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71. Ogrodzenie działki Inwestor: Gmina Komarów Osada ul. Rynek 15 22-435 Komarów Osada Adres budowy: Krzywystok działka nr 71 22-435 Komarów Osada branŝa: Architektoniczna i konstrukcyjna Autorzy opracowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH Zamawiający: Powiatowy Zarząd Dróg w Będzinie z/s w Rogoźniku Nazwa przedsięwzięcia: Remont nawierzchni jezdni i chodnika w drogach powiatowych 4778S i 3200S w ul. 1 Maja w Bobrownikach Adres przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Lokalizacja ul. Zegrzyńska 38 Legionowo Inwestor Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ul. Podlesna 61, 01-671 Warszawa AUTOR OPRACOWANIA Sierpień

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010 Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w

Bardziej szczegółowo

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne

D.08.01.01. KRAWĘŻNIKI BETONOWE Specyfikacje Techniczne Specyfikacje Techniczne 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z ustawieniem krawężników betonowych w ramach prac związanych z

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania I Odbioru Robót Budowlanych Remont korytarzy parteru, I, II, IV piętra w budynku 10-19 Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej przy ul. Warszawskiej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót ST 3.0 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT KORYTO WRAZ Z PROFILOWANIEM I ZAGĘSZCZENIEM PODŁOŻA ST 3.0 Adaptacja istniejących obiektów przyszkolnych

Bardziej szczegółowo

KORYTKA KABLOWE STAL NIERDZEWNA

KORYTKA KABLOWE STAL NIERDZEWNA KORYTK KLOWE STL NIERDZEWN 2 KORYTK KLOWE STL NIERDZEWN PRZEGLĄD ELEMENTÓW SYSTEMU NIXVKR NIXPZ NIXVT NIXV NIXKR NIXVO 90 NIXUV NIXKZN INOXKPOZ NIXS NIXT INOXZT NIXR NIXDS NIXK NIXVKO NIXO 90 INOXM + INOXPD

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21

Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21 Instrukcja montażu konstrukcji wolnostojącej z aluminium i stali nierdzewnej dla kolektorów próżniowych WATT CPC 21 1 Do montażu próżniowych kolektorów słonecznych CPC21 na dachu płaskim lub o niewielkim

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH 94 SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE D - 10.03.01 TYMCZASOWE NAWIERZCHNIE Z ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH D-10.03.01 Tymczasowe nawierzchnie z elementów prefabrykowanych 95 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot SST.

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI DEKLARACJA ZGODNOŚCI w rozumieniu dyrektywy urządzeń ciśnieniowych 97/23/WE My, firma E. Hawle Armaturenwerke GmbH Wagrainer Straße 13, A-4840 Vöcklabruck niniejszym deklarujemy, że określone poniżej armatury

Bardziej szczegółowo