INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery drogowe KREMSBARRIER 1 MH2

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA MONTAŻU. systemu ograniczającego drogę. Bariery drogowe KREMSBARRIER 1 MH2"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA MONTAŻU systemu ograniczającego drogę Bariery drogowe KREMSBARRIER 1 MH2 Parametry sprawności wg EN : Poziom powstrzymywania: H2 Poziom intensywności zderzenia: B Klasa szerokości pracującej: W4 Produkcja i zbyt: Schmidhüttenstraße 5, 3500 Krems, Austria T.: +43/50304/ F.: +43/50304/ ID: VTMC108 Stan na: 01/2015

2 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 2 z 11 Spis treści Wskazówki bezpieczeństwa... 2 Użycie zgodne z przeznaczeniem... 3 Opis techniczny systemu ograniczającego drogę... 3 Transport... 4 Wymagania dotyczące montażu... 4 Odpowiednie podłoże... 5 Montaż systemu ograniczającego drogę zgodnie z arkuszami typu dla C108/2 i C108/3 (patrz załącznik) Wbijanie słupków C Montaż profilu ślizgowego S Montaż wzmocnienia słupka C Montaż amortyzatorów S Montaż prowadnic (barier) S Elementy pasowane Momenty dokręcania złączy śrubowych Kontrola zgodności Uprzątnięcie terenu robót Naprawa systemu ograniczającego drogę Trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego Przeglądy i konserwacja Recykling / usuwanie Załącznik 1... Arkusz typu C108/2 Załącznik 2... Arkusz typu C108/3 Załącznik 3... Wykaz części KREMSBARRIER 1 MH2

3 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 3 z 11 Wskazówki bezpieczeństwa Ponieważ roboty przy realizacji systemów ograniczających drogę zaklasyfikowano generalnie jako szczególnie niebezpieczne, mogą one być wykonywane tylko pod nadzorem i kierunkiem odpowiednio wykwalifikowanych fachowców. Nadzór i kierowanie przez wyżej wym. fachowców jest warunkiem dla stosowania niniejszej Instrukcji montażu. Personel montażowy powinien stosować osobiste wyposażenie ochronne zgodne z Dyrektywą WE nr 89/686/EWG oraz przepisami krajowymi. Użycie zgodne z przeznaczeniem Zadaniem systemów ograniczających drogę jest powstrzymywanie pojazdów przed zjechaniem z drogi oraz zmiana kierunku ich ruchu w celu zminimalizowania skutków dla pasażerów i innych osób lub obiektów wymagających ochrony. Uwaga: Systemy ograniczające drogę powinny być stosowane zasadniczo tylko tam, gdzie skutki zjechania pojazdu z drogi mogą być dla niego samego i dla jego pasażerów, jak również dla innych osób lub wymagających ochrony obiektów, bardziej niekorzystne niż najechanie na system ograniczający. Opis techniczny systemu ograniczającego drogę Parametry sprawności wg ÖNORM EN Poziom powstrzymywania H2 Poziom intensywności zderzenia / ASI B / 1,2 Klasa / poziom szerokości pracującej Długość kontrolna W4 / 1,3 m 57,00 m Wymiary systemu Szerokość Wysokość Głębokość wbijania 765 mm 870 mm 897 mm

4 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 4 z 11 Transport Przy transporcie elementów systemu ograniczającego należy przestrzegać następujących zasad: Zapewnić odpowiednie zabezpieczenie ładunku. Jeśli transport odbywa się po drodze posypywanej solą, elementy mogą być przewożone tylko samochodem ze skrzynią zabezpieczoną plandeką. Należy unikać kontaktu z innymi agresywnymi materiałami (np. resztkami chemikaliów na powierzchni ładunkowej). Urządzenia dźwigowe powinny być odpowiednie dla ładunków o masie do 2,5 t. Uwaga: Odpowiednie zabezpieczenie ładunku jest wymagane także przy transporcie urządzeń roboczych do montażu systemów ograniczających. Wymagania dotyczące montażu Firma wykonująca (=firma montażowa) powinna posiadać specjalistyczne uprawnienia oraz generalne dopuszczenie dla tego rodzaju robót montażowych. Firma montażowa powinna posiadać wyposażenie techniczne niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia montażu. Oprócz parku pojazdów, przystosowanego do tego rodzaju robót, obejmuje ono przede wszystkim odpowiednie urządzenia do wbijania słupków dla wymaganej ich długości z odpowiednimi nasadkami ochronnymi i elementami prowadzącymi, jak również wiertnice, wkrętarki udarowe, trzpienie montażowe, środki pomiarowe itp. W trakcie robót montażowych firma montażowa powinna zagwarantować przestrzeganie wszystkich odnośnych krajowych i międzynarodowych przepisów, dyrektyw, rozporządzeń itp. oraz sprawdzić w odpowiednim czasie posiadanie wymaganych zezwoleń. Przed rozpoczęciem montażu firma montażowa powinna: rozpoznać i odpowiednio uwzględnić istniejące elementy zabudowane w rejonie zakotwień. zbadać przydatność podłoża (kategoria gruntu, niezbędna głębokość wiercenia, równość podłoża itp.). wyznaczyć linię odniesienia, miarodajną dla montażu systemu ograniczającego drogę. sprawdzić prawidłowość i kompletność dostaw materiałów oraz niezwłocznie przekazać dostawcy ewentualne reklamacje. sprawdzić, czy teren robót jest odpowiednio zabezpieczony.

5 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 5 z 11 O stwierdzonych niezgodnościach należy niezwłocznie poinformować Zamawiającego na piśmie w celu ich wyjaśnienia. W przypadku przejściowego składowania elementów systemu ograniczającego należy przestrzegać następujących warunków składowania: Powierzchnia składowania powinna być nośna i utwardzona, z możliwością wjazdu taboru ciężarowego. Zabrania się składowania elementów ocynkowanych w wysokiej, wilgotnej trawie, w kałużach lub błocie. Składowanie pakietów dostarczonej jednostki opakowania powinno się odbywać na podkładach drewnianych o grubości ok. 150 mm. Elementy należy składować przy lekkim spadku, umożliwiającym spływ wody. Unikać gromadzących wilgoć zagłębień podłoża. Usunąć folie zabezpieczające na czas transportu. W miejscu składowania nie powinny być stosowane środki do rozmrażania. Należy unikać składowania przez dłuższy czas na wolnym powietrzu elementów dostarczanych w wiązkach. Odpowiednie podłoże Podłoże nadające się do montażu systemu ograniczającego powinno spełniać następujące warunki: Kategoria gruntu 3, 4 i 5 wg ÖNORM B 2205 ew. grunt nasypowy spełniający kryteria powyższych klas Stopień zagęszczenia D pr 97% Podłoże umożliwiające wbijanie Za podłoże umożliwiające wbijanie uważany jest grunt kategorii 1, 3, 4 i 5 wg ÖNORM B 2205 oraz grunt nasypowy, spełniający kryteria powyższych klas i niezawierający bloków/brył. Uwaga: Jeśli grunt nie nadaje się do wbijania, wówczas istnieje możliwość wykonania odwiertów do wymaganej głębokości z przewidzianym odpowiednim orurowaniem, które należy wypełnić właściwym materiałem, podlegającym zagęszczeniu.

6 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 6 z 11 Montaż systemu ograniczającego drogę zgodnie z arkuszami typu dla C108/2 i C108/3 (patrz załącznik) Nie jest wymagany montaż wstępny elementów systemu ograniczającego w zakładzie producenta. Ponieważ system ograniczający drogę jest montowany bez naprężeń wstępnych, temperatura otoczenia nie ma znaczenia dla montażu. 1. Wbijanie słupków C125 Słupki C125 o długości minimum mm należy wbijać za pomocą odpowiedniego urządzenia pionowo, tak aby górna krawędź słupka znalazła się 803±40 mm nad poziomem odniesienia. Słupki powinny być ustawiane otwartą stroną przekroju na przemian w kierunku jazdy i w kierunku przeciwnym (rys. 2), przy czym otwory powinny się znajdować na górnym końcu (głowicy) słupka. Urządzenie do wbijania powinno być wyposażone w nasadkę ochronną, odpowiednią dla przekroju C125, zapobiegającą deformacji i uszkodzeniu powłoki cynkowej na głowicy słupka. Zamontowane na urządzeniu do wbijania przy powierzchni gruntu i dostosowane do przekroju C125 prowadzenie ma na celu dokładne pozycjonowanie słupka przy wbijaniu. Nominalny rozstaw słupków wynosi mm. 2. Montaż profilu ślizgowego S1 Profile ślizgowe są mocowane do słupków C125 przy użyciu nakładek stykowych M16. W tym celu w otworze podłużnym 36x18 na wąskim końcu słupka C125 przy nasuniętej nakładce M16 osadzana jest śruba z łbem grzybkowym M16x30 FK 6.8, mocowana następnie po wewnętrznej stronie słupka przy użyciu podkładki 40x18x4 i nakrętki 6-kt. M16 FK 6. Profile ślizgowe należy montować tak, aby ich kołnierze znajdowały się między nakładką zaciskową a słupkiem. Zakładka profili na stykach powinna być wykonana w zależności od kierunku w sposób wykluczający zaczepianie się pojazdów (patrz rys. 1). Rysunek 1

7 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 7 z 11 Zwrócony do odpowiedniej jezdni koniec profilu ślizgowego w miejscu styku (element górny) można rozpoznać po wybitym znaku dla systemu prowadnic voestalpine. Styk profili ślizgowych powinien być usytuowany ~180 mm od osi słupka w kierunku jazdy odpowiedniej jezdni, a jego złącze należy wykonać przy użyciu trzech śrub z łbem grzybkowym M16x30 FK 6.8 z podkładką 40x18x4 i nakrętką M16 FK 6 (patrz rys. 2) Rysunek Montaż wzmocnienia słupka C125 Na głowicę każdego słupka C125 należy nasunąć wzmocnienie słupka C125 w celu zamknięcia otwartej strony słupka, przy czym otwory boczne wzmocnienia 36x18 mm i otwory na wąskich bokach słupka powinny się pokrywać (patrz rys. 3). 4. Montaż amortyzatorów S1 Rysunek 4 Należy wsunąć jedna w drugą dwie części amortyzatora S1, tak aby tworzyły one walec o dwóch płaskich bokach, przy czym wykonane w nich otwory powinny się pokrywać (nie dotyczy to znaku producenta).

8 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 8 z 11 Tak ukształtowany amortyzator należy zamocować za pomocą dwóch śrub z łbem grzybkowym M16x40 FK 6.8, osadzanych w zrównanych ze sobą otworach podłużnych 18x36 mm w kołnierzu słupka, otworach podłużnych 18x36 mm we wzmocnieniu słupka C125 i otworach Ø18 mm w połówkach amortyzatora, stosując po jednej podkładce 40x18x4 i jednej nakrętce M16 FK 6 po wewnętrznej stronie amortyzatora (patrz rys. 4). Dla funkcjonowania systemu nie ma znaczenia, która z dwóch części amortyzatora przylega do słupka. 5. Montaż prowadnic (barier) S1 Rysunek 5 Prowadnice S1 powinny być w miejscu styku łączone na zakładkę w zależności od kierunku jazdy w sposób wykluczający zaczepienie się pojazdu. Koniec prowadnicy zwrócony w stronę odpowiedniej jezdni w miejscu styku (element górny) można rozpoznać po otworze Ø 9 mm. Aby umożliwić wykonanie zakładki prowadnic w miejscu styku, koniec prowadnicy odwrócony od jezdni (element dolny) jest wykonany z odsadzeniem. Prowadnice są łączone w ich osi śrubami z łbem grzybkowym M16x40 FK 6.8 co ~1.900 mm: po jednej śrubie w miejscu styku i po jednej śrubie w połowie [długości] prowadnic do każdej połówki amortyzatora (patrz rys. 2 i 4). Śrubę z łbem grzybkowym M16x40 FK 6.8 osadza się wraz z nasuniętą nakładką stykową M16 w otworze podłużnym 25x18 mm prowadnicy i otworze podłużnym 30x18 mm w obydwóch połówkach amortyzatora. Dla śruby z łbem grzybkowym M16x40 FK 6.8, po stronie wewnętrznej amortyzatora stosuje się podkładkę 40x18x4 i nakrętkę 6-kątną M16 FK 6. Do wykonania złącza na styku prowadnic stosuje się dodatkowo sześć śrub z łbem grzybkowym M16x30 FK 6.8. Przy dokręcaniu nakrętek M16 FK 6 należy zwracać uwagę na prawidłowe osadzenie noska zabezpieczającego łeb śruby przed obrotem w otworze podłużnym prowadnicy. Pod każdą nakrętkę M16 należy zakładać podkładkę 40x18x4. Nie dotyczy to czterech położonych zewnętrznie śrub na złączach prowadnic, gdzie zamiast podkładek 40x18x4 należy zamontować dwa wzmocnienia półek (patrz rys. 5). Rysunek 6

9 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 9 z Elementy pasowane Montaż systemów ograniczających drogę powinien być realizowany z zasady w sposób niewymagający stosowania elementów pasowanych. Gdyby jednak warunki lokalne wymagały zastosowania elementów pasowanych, wówczas należy przestrzegać następujących zasad: W miarę możliwości należy zachować nominalny rozstaw słupków. Przy przecinaniu elementów długościowych zwracać uwagę na dokładność cięcia. Cięcie należy wykonywać tak, aby opiłki nie dostawały się na ocynkowaną lub powlekaną powierzchnię elementu (ryzyko korozji obcej lub uszkodzenia powłoki). Należy usunąć zadziory po cięciu, a powierzchnię przekroju zabezpieczyć przed korozją zgodnie z EN ISO 1461 farbą na bazie pyłu cynkowego. Układ otworów na styku elementu pasowanego powinien być zgodny z wykonaniem normalnym, co dotyczy także minimalnych odległości otworów od krawędzi. Przy robotach montażowych z zasady zabronione jest cięcie palnikiem! 7. Momenty dokręcania złączy śrubowych Gwint / klasa wytrzymałości min. Moment dokręcania max. M16 / Nm 150 Nm Przy dokręcaniu tego rodzaju nieobciążanych wstępnie złączy śrubowych w zakresie podanych momentów należy zwracać uwagę, aby przyleganie w strefie zaciskania zachodziło możliwie na całej powierzchni.

10 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 10 z Kontrola zgodności Podczas montażu i w ramach kontroli końcowej należy przeprowadzić następujące czynności sprawdzające: prawidłowość rozmieszczenia elementów i wykonania połączeń śrubowych odległość w pionie między górną krawędzią bariery lub pręta ściągającego a poziomem odniesienia odległość w poziomie między przednią krawędzią profilu bariery a miarodajną dla montażu linią odniesienia zachowanie linii ciągłej elementów długościowych (profil bariery, pręt ściągający) W przypadku niezgodności wykraczających poza dozwolone tolerancje należy podjąć odpowiednie działania korygujące. Po zakończeniu robót montażowych należy zweryfikować prawidłowość wykonania zgodnie z Instrukcją montażu w drodze odbioru udokumentowanego protokołem odbioru. 9. Uprzątnięcie terenu robót Wykonawca powinien usunąć wszelkie pozostałości materiałów (także elementów złącznych), materiały opakowaniowe jak np. podkłady drewniane, skrzynki na śruby, folie, taśmy opakowaniowe itp., a także wszelkie inne odpady. Teren robót należy pozostawić w stanie zamiecionym do czysta. Naprawa systemu ograniczającego drogę Wszelkie elementy, które wskutek wypadku wykazują uszkodzenia mechaniczne wzgl. deformacje, należy wymienić na nowe. Montaż tych elementów powinien być przeprowadzony zgodnie z Instrukcją montażu. Przy naprawach systemu ograniczającego drogę należy generalnie stosować nowe elementy złączne.

11 Instrukcja montażu barier drogowych KB 1 MH2 Strona 11 z 11 Trwałość zabezpieczenia antykorozyjnego Elementy systemu ograniczającego drogę z uwagi na ich żywotność / trwałość ochrony podlegają ocynkowaniu ogniowemu zgodnie z EN ISO Trwałość powłok cynkowych jest określona w normie EN ISO i zależy głównie od grubości warstwy. Ogólnie można przyjąć, że zanik warstwy cynku następuje na całej powierzchni. Z uwagi na to, że w obszarze drogi występuje uwarunkowane makroklimatycznie obciążenie korozyjne o kategorii korozyjności C4, należy liczyć się z zanikiem warstwy cynku w granicach od 2,1 do 4,2 µm rocznie. Wyliczona na tej podstawie trwałość ochrony dla średniej grubości warstwy cynku, której minimalny poziom określony jest zgodnie z EN ISO 1461 na 70 mm, wynosi co najmniej 15 lat. Uwaga: Obliczona w powyższy sposób trwałość ochrony obowiązuje tylko dla obciążenia korozyjnego uwarunkowanego makroklimatycznie. Warunki mikroklimatyczne mogą powodować niewielkie obniżenie trwałości ochrony. Przeglądy i konserwacja Systemy ograniczające drogę firmy nie wymagają z zasady konserwacji. System ograniczający drogę powinien być poddawany kontroli wzrokowej w trakcie bieżących przejazdów kontrolnych podmiotu odpowiedzialnego za eksploatację drogi, nie rzadziej jednak niż raz w roku, przy czym zalecane jest to po sezonie zimowym. Należy zwracać uwagę m.in. na ew. deformacje elementów oraz stan połączeń śrubowych. Recykling / usuwanie Zdemontowane systemy ograniczające drogę ew. ich wymienione w trakcie napraw elementy należy usuwać zgodnie z przepisami ogólnymi i odstawiać do odpowiednich zbiornic odpadów. Elementy systemów ograniczających drogę produkcji nadają się w 100% do recyklingu. Materiały opakowaniowe i inne odpady należy poddawać recyklingowi wzgl. usuwać zgodnie z przepisami ogólnymi. W systemach ograniczających drogę produkcji voestalpine Krems Finaltechnik GmbH nie są stosowane materiały toksyczne lub niebezpieczne. W przypadku wątpliwości decydująca jest wersja niemiecka.

12 BARIERY OCHRONNA KREMSBARRIER 1 MH2 system ochronny na pasie rozdzielającym z zabezpieczeniem przeciwwjazdowym na nasypie arkusz typu C108/2 obniżenie, patrz C110 i C111 prowadnica S1 3,80m amortyzator dwułupinowy S D 4 szt. / słupek 765±20 67±5 śruba grzybkowa M16x E Nakładka przykrywająca M E podkładka 40x18x E 2 szt. / słupek wzmocnienie C125 słupek D 1 szt. / słupek wzmocnienie boczne E 2 szt. / styk śruba grzybkowa M16x podkładka 40x18x4 3 szt. / styk profil ślizgowy 3, D słupek C125 1,70m D 870±40 320± ±40 803±40 897±40 śruba grzybkowa M16x E podkładka 40x18x E 2 szt. / styk śruba grzybkowa M16x E 4 szt. / styk śruba grzybkowa M16x E podkładka 40x18x E 4 szt. / słupek śruba grzybkowa M16x E Nakładka przykrywająca M E podkładka 40x18x E 2 szt. / słupek 3800±9 3800±9 1900± ± ±9 01/2015 kierunek jazdy

13 BARIERY OCHRONNA KREMSBARRIER 1 MH2 system ochronny na pasie rozdzielającym z zabezpieczeniem przeciwwjazdowym na nasypie arkusz typu C108/3 rysunek montażowy Nakładka przykrywająca M16 śruba grzybkowa M16 x 30 A śruba grzybkowa M16 x 40 C śruba grzybkowa M16 x 30 wzmocnienie boczne B D śruba grzybkowa M16 x 40 śruba grzybkowa M16 x 30 A B C D E prowadnica system 1 amortyzator dwułupinowy S1 wzmocnienie C125 słupek profil ślizgowy słupek C125 śruba grzybkowa M16 x 30 Nakładka przykrywająca M16 E 01/2015

14 BARIERY OCHRONNA Wykaz części KREMSBARRIER 1 MH2 system ochronny na pasie rozdzielającym z zabezpieczeniem przeciwwjazdowym na nasypie Ilości wymagane dla pola o długości 3,80m Liczba szt Nazwa/oznaczenie elementu Masa [kg] Numer rysunku Materiał / gatunek Ochrona przed korozją 2 prowadnica S1 3,80m 46, S355JO nach EN ISO amortyzator dwułupinowy S1 3, D S355JO nach EN ISO profil ślizgowy 3,80 28, D S235JR nach EN ISO słupek C125 1,70m 18, D S235JR nach EN ISO wzmocnienie C125 słupek 1, D S235JR nach EN ISO podkładka 40x18x4 0, E 100HV nach EN ISO śruba grzybkowa M16x40+na 0, E 6.8 nach EN ISO śruba grzybkowa M16x40+na 0, E 6.8 nach EN ISO Nakładka przykrywająca M16 0, E S235JR nach EN ISO wzmocnienie boczne 0, E S235JR nach EN ISO /2015

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH)

DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH (WSPORNIKOWYCH) SYSTEM REGAŁÓW DŁUŻYCOWYCH Rewizja: 04 Data: 27.11.2013 ODDZIAŁ BIELSKO ODDZIAŁ KRAKÓW 43-305 Bielsko-Biała, ul. Lipnicka 37/3 tel./fax.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA GENERALNA DYREKCJA DRÓG KRAJOWYCH I AUTOSTRAD W ZIELONEJ GÓRZE ZIELONA GÓRA, UL. WESTERPLATTE 31 Stadium: SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Nazwa zadania: Podział zasilania oświetlenia MOP Kępsko oświetlenie

Bardziej szczegółowo

ABONENCKA LINIA KABLOWA NN WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ ORAZ UKŁADEM ZASILANIA dz. nr 6/2, 6/4, AM-16, obręb Zalesie, Wrocław

ABONENCKA LINIA KABLOWA NN WRAZ Z KANALIZACJĄ KABLOWĄ ORAZ UKŁADEM ZASILANIA dz. nr 6/2, 6/4, AM-16, obręb Zalesie, Wrocław SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Strona 2 Spis treści: ROBOTY W ZAKRESIE INSTALACJI I SIECI ELEKTRYCZNYCH 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1 NAZWA ZADANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH,

system MX (MAGO 040) DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, T e c h n i k a m a g a z y n o w a system MX (MAGO 00) DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA REGAŁÓW MAGAZYNOWYCH, STAŁYCH, RAMOWYCH, PÓŁKOWYCH, Z PÓŁKĄ STAŁĄ. SPIS TREŚCI 1. Definicje i określenia..... Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji

KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE. Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji KONSTRUKCJE STALOWE W EUROPIE Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji Wielokondygnacyjne konstrukcje stalowe Część 7: Wzorcowa specyfikacja konstrukcji 7 - ii

Bardziej szczegółowo

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót

Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Specyfikacje techniczne Wykonania i odbioru robót Remont i ocieplenie elewacji, remont klatki schodowej i piwnicy kamienicy mieszkalnej zlokalizowanej przy ul. Markowskiej 12 w Warszawie kod CPV 45211100-0

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA KANALIZACJA DESZCZOWA CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne CPV 45231100-6 Ogólne roboty budowlane związane z budową

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH BRANŻA BUDOWLANA Inwestor : OŚRODEK SPORTU i REKREACJI 68-300 Lubsko ul. Bohaterów 3d Adres budowy : 68-300 Lubsko ul. Słowackiego dz. nr.

Bardziej szczegółowo

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S

System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S System lekkiej osłony ściennej HAIROCK S SPIS TREŚCI str OPIS SYSTEMU HAIROCK S 4 Parametry techniczne 4 Przeznaczenie 5 Korzyści 5 Aprobaty i atesty 5 WYTYCZNE DLA PROJEKTANTÓW 6 Materia³y 6 Mocowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE PROJEKT PN. BUDOWA INKUBATORA TECHNOLOGICZNEGO WRAZ Z CENTRUM OBSŁUGI PPNT REALIZOWANA W RAMACH PROJEKTU: " ROZBUDOWA PODKARPACKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I

Bardziej szczegółowo

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa

elektryczna ul. Grochowska 274 03-841 Warszawa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowa oświetlenia ulicy KRYPSKIEJ w Warszawie CPV: 45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego Lokalizacja: Dzielnica Praga Południe Inwestor:

Bardziej szczegółowo

--------------- BOMET ----------------

--------------- BOMET ---------------- --------------- BOMET ---------------- INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA KATALOG CZĘŚCI WYMIENNYCH OBSYPNIK ZAWIESZANY P 475-3 sekcyjny P - 475/1-5 sekcyjny PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY ZAPOZNAJ SIĘ

Bardziej szczegółowo

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE

INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE INSTALACYJNE ROBOTY SANITARNE TEMAT: Rozbudowa istniejącego budynku magazynowo biurowego o halę produkcyjną w Toruniu przy ul. Kałamarskiego 12 14 1. PRZEDMIOT I ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI 1.1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE. 1.1.0 DANE OGÓLNE.

1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE. 1.1.0 DANE OGÓLNE. 1.1 TOLERANCJE WYMIAROWE. 1.1.0 DANE OGÓLNE. Tolerancje wymiarowe, podane niżej, dotyczą pomiarów kontrolnych zarówno robót wykonanych przez poszczególnych podwykonawców, jak i dokonanych w fazie oddania

Bardziej szczegółowo

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III

Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III Tüschen & Zimmermann Instrukcja montażu i obsługi ATEX tz-012682/mb Tłumaczenie instrukcji oryginalnej POLISH Zwalniak hamulca tz z pneumatycznym zwalnianiem GBS digital III 57356 Lennestadt-Saalhausen

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH INSTALACJE SANITARNE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH INSTALACJE SANITARNE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-MONTAŻOWYCH INSTALACJE SANITARNE 45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne 45332000-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne 45332400-7 Roboty instalacyjne

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SIEĆ WODOCIĄGOWA Z PRZYŁĄCZAMI W MIEJSCOWOSCI RZESZÓWEK Oznaczenia kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) Kod CPV 45231300-8 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1

Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 Specyfikacja Nr 2 egz. Nr 1 : Branża: Sanitarna Instalacje wod-kan., centralnego ogrzewania wodnego, wentylacji, przyłącza i instalacji gazu ziemnego z kotłem c.o, przyłączami kanalizacji sanitarnej i

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja

Bezpieczeństwo w magazynie. Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Bezpieczeństwo w magazynie Instrukcja obsługi regałów paletowych o zmiennej konfiguracji Działanie, użytkowanie, kontrola i konserwacja Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI REGAŁÓW PALETOWYCH O ZMIENNEJ KONFIGURACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-452.9.10. POKRYCIE DACHOWE oraz OBRÓBKI BLACHARSKIE

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-452.9.10. POKRYCIE DACHOWE oraz OBRÓBKI BLACHARSKIE SPECYFIKACJA TECHNICZNA ST-452.9.10 POKRYCIE DACHOWE oraz OBRÓBKI BLACHARSKIE Kod CPV Opis robót 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji dachowych i inne podobne roboty 45261000-4

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 1 BUDOWA BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 WRAZ Z BUDYNKIEM ZAPLECZA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY ZAMIENNY BOISK SPORTOWYCH ORLIK 2012 SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH

STWIORB ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Strona 2 ROBOTY W ZAKRESIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNYCH Spis treści: 1 CZĘŚĆ OGÓLNA... 3 1.1 NAZWA ZADANIA... 3 1.2 PRZEDMIOT I ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH... 3 1.3 OPIS PRAC TOWARZYSZĄCYCH I ROBÓT TYMCZASOWYCH...

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA Inwestor: Powiatowy Zarząd Dróg w Tczewie ul. Armii Krajowej 84 83-110 Tczew DOKUMENTACJA PROJEKTOWA naprawy uszkodzeń podpór i uzupełnienia balustrady na moście nr 7 w ciągu drogi powiatowej nr 2816G

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Nr sprawy: VII Zp 2300/4/13 ZAŁĄCZNIK nr 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPIS ZAWARTOŚCI Część I Wymagania ogóle 1. Część ogólna 2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB)

SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) 1 SPECYFIKACJA TECHNICZNAWYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STWiORB) NAZWA TEMATU: Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej Etap I NAZWA INWESTORA: Zakład Gospodarki Komunalnej w Grębocicach

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT INSTALACJI C.O. 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. D-01.03.01b. PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH D-01.03.01b PRZEBUDOWA NAPOWIETRZNYCH LINII 110kV CPV: 45314300-4 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot WWiORB Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Robót

Bardziej szczegółowo

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O

Regały serii HX. Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O Regały serii HX Instrukcja montażu i eksploatacji G R U P A M A G O 1. Spis treści 1. Spis treści 3 2. Wstęp 5 3. Definicje i określenia 6 4. System 7 4.1. Charakterystyka 7 4.2. Zastosowania 8 4.2.1.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.1/60 STRONA TYTUŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.1/60 STRONA TYTUŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA str.1/60 STRONA TYTUŁOWA Rodzaj opracowania: Nazwa zadania: SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLNYCH RENOWACJA I REMONT KAPLICY GROBOWEJ ZESPOŁU DWORSKO-PARKOWEGO

Bardziej szczegółowo