WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZeNIA grupowego na życie i ZDROWIE PROGRAM OCHRONNY ZDROWY KREDYT

2 warunki ubezpieczenia Kod warunków: GB_OGOJ104 Postanowienia ogólne 1 1. Warunki ubezpieczenia Program ochronny Zdrowy Kredyt, zwane dalej Warunkami Ubezpieczenia, mają zastosowanie do Umowy ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie Kredytobiorców kredytu hipotecznego Getin Noble Banku SA Zdrowy Kredyt, zwanej dalej Umową ubezpieczenia, zawartej pomiędzy Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie SA, zwanym dalej Towarzystwem Ubezpieczeń, a Getin Noble Bankiem SA, zwanym dalej Getin Noble Bankiem SA, Bankiem lub Ubezpieczającym. 2. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia regulują zasady, na jakich Towarzystwo Ubezpieczeń obejmuje ochroną ubezpieczeniową klientów Banku w ramach Umowy ubezpieczenia. Definicje 2 W Warunkach Ubezpieczenia oraz w pozostałych dokumentach dotyczących Umowy ubezpieczenia, podanym poniżej terminom nadano następujące znaczenie: 1) Choroba reakcja organizmu na działanie czynnika chorobotwórczego, prowadząca do zmian organicznych w tkankach, narządach lub całym organizmie, a także prowadząca do zaburzeń czynnościowych, zdiagnozowana u Ubezpieczonego po raz pierwszy w okresie udzielania Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej, będąca podstawą do wydania Orzeczenia; 2) Choroba po raz pierwszy zdiagnozowana choroba zdiagnozowana u Ubezpieczonego po raz pierwszy w Okresie ubezpieczenia lub której jakiekolwiek objawy były leczone po raz pierwszy w Okresie ubezpieczenia; 3) Dzień początku Okresu ubezpieczenia dzień rozpoczęcia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do Ubezpieczonego, dzień następny po dniu podpisania Deklaracji zgody, ale nie wcześniej niż dzień wypłaty Kredytu lub pierwszej transzy Kredytu; 4) Dzień końca Okresu ubezpieczenia ostatni dzień Pierwszego Okresu ubezpieczenia, a w przypadku odnowienia ochrony ubezpieczeniowej na kolejny Okres ubezpieczenia ostatni dzień tego okresu; 5) Deklaracja zgody pisemne oświadczenie woli Kredytobiorcy, na mocy którego Kredytobiorca wyraża zgodę na objęcie ochroną ubezpieczeniową, na warunkach określonych w Warunkach Ubezpieczenia składane Ubezpieczającemu. Oświadczenie obejmuje także wysokość sumy ubezpieczenia; 6) Dzień zajścia zdarzenia ubezpieczeniowego: a) w przypadku Całkowitej Niezdolności do Pracy lub Niezdolności do Samodzielnej Egzystencji - dzień powstania Całkowitej Niezdolności do Pracy lub Niezdolności do Samodzielnej Egzystencji wskazany w Orzeczeniu - jeśli Orzeczenie zostało wydane nie później niż 12 miesięcy po zakończeniu Okresu ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń, b) w przypadku śmierci dzień śmierci Ubezpieczonego, wskazany w akcie zgonu; 7) Harmonogram spłat dokument, wskazujący wysokość oraz terminy spłat poszczególnych rat Kredytu należnych Bankowi z tytułu zawartej Umowy kredytu, w tym wskazujący wysokość Kwoty kapitału kredytu po spłacie każdej z rat Kredytu; 8) Kredytobiorca osoba fizyczna zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, która zawarła z Ubezpieczającym Umowę kredytu, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, w stosunku do której może zostać wydane Orzeczenie; 9) Kwota kapitału kredytu kwota kapitału Kredytu wynikająca z Umowy kredytu, wyrażona w złotych lub w walucie, w której przyznany został kredyt; 10) Miesięcznica polisy dzień przypadający w każdym kolejnym miesiącu odpowiadający Dniowi początku Okresu ubezpieczenia, a w przypadku gdy w danym miesiącu nie ma dnia odpowiadającego Dniowi początku Okresu ubezpieczenia ostatni dzień miesiąca kalendarzowego; 11) Całkowita Niezdolność do Pracy lub Niezdolność do Samodzielnej Egzystencji spowodowana Chorobą po raz pierwszy zdiagnozowaną lub Wypadkiem mającym miejsce, w okresie udzielania Ubezpieczonemu Ochrony ubezpieczeniowej: a) całkowita niezdolność do pracy lub b) niezdolność do samodzielnej egzystencji, orzeczona ostatecznym lub prawomocnym Orzeczeniem w przypadku wskazanym w lit. a) na okres co najmniej 18 miesięcy, a w przypadku wskazanym w lit. b) na okres co najmniej 12 miesięcy; 12) Orzeczenie wydane nie później niż 12 miesięcy po zakończeniu Okresu ochrony ubezpieczeniowej ostateczne lub prawomocne orzeczenie wydane przez uprawnionego lekarza orzecznika, lekarza rzeczoznawcę, uprawnioną komisję lekarską lub sąd powszechny lub decyzja organu rentowego na podstawie właściwych przepisów prawa 2 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,

3 polskiego o emeryturach i rentach, stwierdzające: a) całkowitą niezdolność do pracy lub b) niezdolność do samodzielnej egzystencji Ubezpieczonego, wydane na okresy wskazane w pkt 11); 13) Okres ubezpieczenia okres ochrony ubezpieczeniowej udzielanej przez Towarzystwo Ubezpieczeń w stosunku do Ubezpieczonego, rozpoczynający się w Dniu początku Okresu ubezpieczenia i trwający dla Pierwszego Okresu ubezpieczenia - przez kolejne 6, 8, 10, 12, 18, 22 albo 24 miesiące, zgodnie z dyspozycją wskazaną przez Kredytobiorcę w Deklaracji zgody oraz w przypadku odnowienia przez kolejne 12-miesięczne Okresy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem 4 ust. 4; 14) Suma ubezpieczenia kwota stanowiąca podstawę ustalenia wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 15) Świadczenie ubezpieczeniowe kwota wypłacana przez Towarzystwo Ubezpieczeń Uprawnionemu do świadczenia z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 16) Ubezpieczony Kredytobiorca, objęty ochroną ubezpieczeniową na warunkach określonych w Warunkach Ubezpieczenia; 17) Umowa kredytu zawarta pomiędzy Getin Noble Bankiem SA a Kredytobiorcą: i) umowa kredytu hipotecznego lub umowa pożyczki hipotecznej, ii) umowa kredytu hipotecznego wraz z umową pożyczki hipotecznej albo umową kredytu konsumpcyjnego zabezpieczonego hipoteką, iii) dwie umowy pożyczki hipotecznej udzielone przez Bank na podstawie jednego wniosku kredytowego (dla których dzień uruchomienia kredytu lub pierwszej transzy jest taki sam) na podstawie, której Bank oddaje do dyspozycji Kredytobiorcy na czas oznaczony w Umowie kredytu określoną w złotych polskich kwotę środków pieniężnych (Kredyt), a Kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w Umowie kredytu i zwrotu kwoty otrzymanego Kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych w Harmonogramie spłat terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego Kredytu; 18) Uposażony podmiot lub osoba wskazana przez Ubezpieczonego, Uprawniony do świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego; 19) Uprawniony do świadczenia osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego nabywa prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego. Uprawnionym do świadczenia w rozumieniu Warunków Ubezpieczenia jest Uposażony, Ubezpieczony lub inna osoba określona zgodnie z 11; 20) Wypadek nagłe, niezależne od woli i stanu zdrowia Ubezpieczonego zdarzenie, które zaszło w okresie udzielania Ubezpieczonemu ochrony ubezpieczeniowej przez Towarzystwo Ubezpieczeń, spowodowane czynnikiem działającym z zewnątrz, będące wyłączną i bezpośrednią przyczyną zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego; 21) Zdarzenie ubezpieczeniowe zdarzenie objęte ochroną ubezpieczeniową. Przedmiot i zakres ubezpieczenia 3 1. Przedmiotem ubezpieczenia jest życie i zdrowie Ubezpieczonego. 2. Zakres ubezpieczenia obejmuje: 1) śmierć Ubezpieczonego lub 2) Całkowitą Niezdolność do Pracy lub Niezdolność do Samodzielnej Egzystencji, w zależności od tego, które z tych Zdarzeń ubezpieczeniowych wystąpi jako pierwsze. 3. Wyłączenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń zostały określone w 9. Okres ubezpieczenia, Rozpoczęcie i zakończenie ochrony ubezpieczeniowej 4 1. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do danego Ubezpieczonego rozpoczyna się w Dniu początku Okresu ubezpieczenia i kończy w Dniu końca Okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust Ochrona ubezpieczeniowa jest odnawiana na kolejne 12-miesięczne Okresy ubezpieczenia, bez konieczności ponownego składania Deklaracji zgody na warunkach określonych w Warunkach Ubezpieczenia pod warunkiem, że: 1) Ubezpieczony spełnia warunki, o których mowa w 5 ust. 2 pkt 2) i 3) oraz 2) Towarzystwo Ubezpieczeń nie poinformuje Ubezpieczonego o woli nieodnowienia ochrony ubezpieczeniowej lub Ubezpieczony nie złoży oświadczenia woli o rezygnacji z odnowienia ochrony ubezpieczeniowej do dnia, w którym następuje odnowienie ochrony ubezpieczeniowej na kolejny okres oraz 3) Ubezpieczający nie poinformuje Towarzystwa Ubezpieczeń o przesłankach do wcześniejszego zakończenia Ochrony ubezpieczeniowej. 3. Ubezpieczony w każdym czasie może zrezygnować z ochrony ubezpieczeniowej. 4. Ochrona ubezpieczeniowa, w stosunku do danego Ubezpieczonego wygasa: 1) z Dniem końca Pierwszego Okresu ubezpieczenia albo kolejnego Okresu ubezpieczenia, o ile nie nastąpiło dal- Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, 3

4 sze odnowienie Okresu ubezpieczenia; 2) z upływem Okresu ubezpieczenia, w trakcie którego rozwiązana została Umowa ubezpieczenia; 3) z dniem odstąpienia przez Ubezpieczającego od Umowy ubezpieczenia; 4) z dniem bezskutecznego upływu terminu dodatkowego wskazanego w pisemnym wezwaniu do zapłaty zaległej Składki ubezpieczeniowej, o którym mowa w 7 ust. 2; 5) z dniem śmierci Ubezpieczonego; 6) z dniem zajścia Całkowitej Niezdolności do Pracy lub Niezdolności do Samodzielnej Egzystencji; 7) w Miesięcznicę polisy następującą po dniu otrzymania przez Towarzystwo Ubezpieczeń lub Ubezpieczającego oświadczenia Ubezpieczonego o rezygnacji z ochrony ubezpieczeniowej; 8) jeśli nastąpiła spłata Kredytu lub wygasła Umowa kredytu - z ostatnim dniem Okresu ubezpieczenia, w którym nastąpiła spłata Kredytu lub wygasła Umowa kredytu, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi pierwsze. Warunki objęcia ochroną ubezpieczeniową 5 1. Ochroną ubezpieczeniową może zostać objęty Kredytobiorca, który: 1) najpóźniej w Dniu początku Okresu ubezpieczenia, ukończył 18. rok życia i 2) nie przekroczy 65. roku życia w dniu przewidywanego zakończenia odpowiednio Pierwszego Okresu ubezpieczania albo odnowionego Okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust Warunkiem objęcia ochroną ubezpieczeniową jest, aby Kredytobiorca: 1) złożył podpisaną Deklarację zgody, przy czym złożenie Deklaracji zgody jest dobrowolne; 2) zawarł z Bankiem Umowę kredytu, w ramach której udzielona kwota kapitału Kredytu łącznie z Sumą ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w okresie ubezpieczenia nie przekroczy kwoty zł, a w razie objęcia ochroną w ramach Umowy ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie Kredytobiorców kredytu hipotecznego Getin Noble Banku SA Zdrowy Kredyt, łączna kwota Sum ubezpieczenia, na którą Kredytobiorca będzie objęty ochroną ubezpieczenia przez Towarzystwo Ubezpieczeń nie przekroczy zł; 3) w dniu złożenia Deklaracji zgody nie miał orzeczonej Całkowitej Niezdolności do Pracy lub Niezdolności do Samodzielnej Egzystencji na podstawie przepisów prawa polskiego o emeryturach i rentach przez właściwego lekarza orzecznika, właściwą komisję lekarską, organ rentowy lub prawomocny wyrok sądu, z zastrzeżeniem 6 ust Objęcie ochroną ubezpieczeniową Kredytobiorców niespełniających warunków określonych w ust. 2 pkt 2) możliwe jest zgodnie z ust W przypadku gdy łączna Suma ubezpieczenia, na którą Kredytobiorca zostanie objęty ochroną ubezpieczeniową na podstawie Umowy ubezpieczenia przez Towarzystwo Ubezpieczeń miałaby przekroczyć zł, Kredytobiorca zobligowany jest dodatkowo do: 1) dostarczenia wypełnionego kwestionariusza medycznego; 2) wykonania badań lekarskich wskazanych i sfinansowanych przez Towarzystwo Ubezpieczeń lub dostarczenia dodatkowej dokumentacji medycznej. 5. Ochrona ubezpieczeniowa w stosunku do Kredytobiorców o których mowa w ust. 4 oraz w stosunku do Kredytobiorców, którzy w dniu przewidywanego zakończenia Pierwszego Okresu ubezpieczania przekroczą 65. rok życia i nie przekroczą 70. roku życia, rozpoczyna się po akceptacji przez Kredytobiorcę indywidualnych warunków ubezpieczenia, przedstawionych przez Towarzystwo Ubezpieczeń, w dniu wypłaty Kredytu lub pierwszej transzy Kredytu. 6. W przypadku gdy Umowę kredytu zawarło więcej Kredytobiorców niż jeden, ochrona ubezpieczeniowa może być udzielana wyłącznie jednemu Kredytobiorcy - wskazanemu we wniosku o zawarcie Umowy kredytu jako pierwszy wnioskodawca lub kolejnemu, jeżeli pierwszy wnioskodawca nie spełnia warunków określonych w ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3). Czas trwania Umowy ubezpieczenia, odstąpienie i wypowiedzenie Umowy ubezpieczenia 6 1. Umowa ubezpieczenia zawierana jest w trybie negocjacji pomiędzy Towarzystwem Ubezpieczeń a Ubezpieczającym na okres 1 roku, liczonego od daty zawarcia Umowy ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust Umowa ubezpieczenia zostaje automatycznie przedłużona na kolejne okresy roczne, o ile żadna ze stron nie złoży drugiej stronie oświadczenia woli o nieprzedłużaniu Umowy ubezpieczenia na kolejny okres. Oświadczenie woli o nieprzedłużeniu Umowy ubezpieczenia na kolejny okres powinno być złożone drugiej stronie na piśmie, na 30 dni przed upływem okresu, na jaki Umowa ubezpieczenia została zawarta. 3. Umowa ubezpieczenia może być w każdym czasie wypowiedziana przez Ubezpieczającego na piśmie, z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia. Okres wypowiedzenia rozpoczyna się pierwszego dnia miesiąca następującego bezpośrednio po miesiącu, w którym Towarzystwo Ubezpieczeń otrzyma oświadczenie o wypowiedzeniu. 4. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu: 1) z końcem miesięcznego okresu wypowiedzenia; 2) z końcem okresu, na jaki została zawarta w przypadku nieprzedłużenia na kolejny okres, z tym że nie wcześniej niż z końcem Okresu ubezpieczenia w stosunku do Ubezpieczonych, którzy zostali objęci ochro- 4 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,

5 ną ubezpieczeniową do ostatniego dnia miesięcznego okresu wypowiedzenia lub ostatniego dnia okresu, na jaki została zawarta Umowa ubezpieczenia - w przypadku nieprzedłużania na kolejny okres. Kredytobiorcy, którzy złożą Deklaracje zgody po ostatnim dniu okresu wypowiedzenia lub po ostatnim dniu okresu na jaki została zawarta Umowa ubezpieczenia nie zostaną objęci ochroną ubezpieczeniową. 5. Ubezpieczający ma prawo do odstąpienia od Umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od zawarcia Umowy ubezpieczenia. Składka ubezpieczeniowa 7 1. Składka ubezpieczeniowa jest opłacana przez Ubezpieczającego za wszystkich Ubezpieczonych łącznie w terminach i wysokości określonej w Umowie ubezpieczenia. Wysokość składki ubezpieczeniowej w Pierwszym Okresie ubezpieczenia uzależniona jest od długości Pierwszego Okresu ubezpieczenia i wysokości Sumy ubezpieczenia, a w przypadku przedłużenia ochrony ubezpieczeniowej na kolejne Okresy ubezpieczenia wysokość składki ubezpieczeniowej uzależniona jest od wysokości Sumy ubezpieczenia. 2. W przypadku niezapłacenia składki lub raty składki ubezpieczeniowej w terminie Towarzystwo Ubezpieczeń wezwie Ubezpieczającego do zapłaty składki ubezpieczeniowej w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia otrzymania przez Ubezpieczającego wezwania ze wskazaniem, że brak zapłaty składki w tym terminie spowoduje wygaśnięcie ochrony ubezpieczeniowej wobec Ubezpieczonego, za którego nie zapłacono składki ubezpieczeniowej. 3. W przypadku wygaśnięcia ochrony ubezpieczeniowej przed upływem Okresu ubezpieczenia, Ubezpieczającemu przysługuje zwrot składki ubezpieczeniowej za liczbę miesięcy niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej. 4. W przypadku, o którym mowa w ust. 3, Towarzystwo Ubezpieczeń zwróci składkę ubezpieczeniową Ubezpieczającemu, w terminach i na zasadach wskazanych w Umowie ubezpieczenia. Suma ubezpieczenia i wysokość Świadczeń ubezpieczeniowych 8 1. Suma ubezpieczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego w Pierwszym Okresie ubezpieczenia oraz w odnowionym Okresie ubezpieczenia wynosi zł. 2. Suma ubezpieczenia z tytułu Całkowitej Niezdolności do Pracy lub Niezdolności do Samodzielnej Egzystencji: 1) w Pierwszym Okresie ubezpieczenia jest równa Kwocie kapitału kredytu na Dzień początku Okresu ubezpieczenia wskazanej w Umowie kredytu, z zastrzeżeniem ust. 3; 2) w odnowionym Okresie ubezpieczenia jest równa pozostałej do spłaty kwocie kapitału Kredytu na dzień odnowienia Okresu ubezpieczenia, z zastrzeżeniem ust W przypadku Kredytów indeksowanych do waluty obcej Suma ubezpieczenia określana jest zgodnie z ust. 2, wyrażona w złotych polskich wg kursu NBP odpowiednio na Dzień początku Okresu ubezpieczenia lub na dzień odnowienia Okresu ubezpieczenia. 4. W przypadku zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego, Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaci jednorazowe Świadczenie ubezpieczeniowe równe Sumie ubezpieczenia wskazanej odpowiednio w ust. 1 lub 2, z zastrzeżeniem 9. Wyłączenia odpowiedzialności 9 1. Towarzystwo Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności z tytułu śmierci Ubezpieczonego, która zaistniała w wyniku: 1) samobójstwa albo samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego, dokonanych w ciągu 2 lat od Dnia początku Okresu ubezpieczenia; 2) czynnego lub biernego udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych, konflikcie zbrojnym, zamieszkach, rozruchach, zamachu stanu, jak również przebywania na terytorium objętym wojną (przez działania wojenne, konflikty zbrojne, zamieszki, rozruchy, zamachy stanu, przebywanie na terytorium objętym wojną rozumie się ruchy wojsk, walki zbrojne - zarówno lądowe, morskie, jak i powietrzne - toczące się na terytorium, na którym trwa zorganizowana walka między państwami, narodami lub grupami społecznymi, etnicznymi lub religijnymi); 3) zdarzeń powstałych w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa; 4) czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach lub zamieszkach (przez czynny i niezgodny z prawem udział Ubezpieczonego w aktach przemocy rozumie się skierowanie przez Ubezpieczonego czynności fizycznej bezpośrednio przeciwko osobie, w celu zmuszenia jej do poddania się woli Ubezpieczonego lub do określonego zachowania zgodnego z wolą Ubezpieczonego, przez co swoboda woli tej osoby zostaje ograniczona, oraz przez czynny i niezgodny z prawem udział Ubezpieczonego w rozruchach lub zamieszkach rozumie się udział Ubezpieczonego w wydarzeniach zaistniałych na terenach objętych rozruchami lub zamieszkami w charakterze strony konfliktu oraz uczestnika takich zdarzeń bądź działalność Ubezpieczonego polegająca na dostarczaniu, przewożeniu systemów, wyposażenia, urządzeń, pojazdów, broni i innych materiałów wykorzystywanych podczas rozruchów i zamieszek); 5) pozostawania lub działania pod wpływem dobrowolnie spożytego alkoholu, dobrowolnego użycia narkotyków Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, 5

6 lub leków, zażycia środka halucynogennego, odurzającego, pobudzającego lub innego środka o działaniu podobnym, stosowania powyższych środków w dawkach innych niż zalecone przez lekarza w ramach leczenia, a także w wyniku ich spożycia bez zalecenia lekarza lub nieprzestrzegania zaleceń lekarskich co do ich stosowania przy czym przez pozostawanie lub działanie pod wpływem alkoholu rozumie się działanie w stanie, gdy: stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,2 lub zawartość alkoholu w organizmie prowadzi do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3 ), o ile powyższe miało wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego. 2. Towarzystwo Ubezpieczeń nie ponosi odpowiedzialności z tytułu Całkowitej Niezdolności do Pracy lub Niezdolności do Samodzielnej Egzystencji, która powstała w wyniku: 1) próby samobójstwa albo samookaleczenia lub okaleczenia na własną prośbę Ubezpieczonego; 2) czynnego lub biernego udziału Ubezpieczonego w działaniach wojennych, konflikcie zbrojnym, zamieszkach, rozruchach, zamachu stanu, jak również przebywania na terytorium objętym wojną (przez działania wojenne, konflikty zbrojne, zamieszki, rozruchy, zamachy stanu, przebywanie na terytorium objętym wojną rozumie się ruchy wojsk, walki zbrojne - zarówno lądowe, morskie, jak i powietrzne - toczące się na terytorium, na którym trwa zorganizowana walka między państwami, narodami lub grupami społecznymi, etnicznymi lub religijnymi); 3) zdarzeń powstałych w wyniku popełnienia lub usiłowania popełnienia przez Ubezpieczonego czynu wypełniającego ustawowe znamiona umyślnego przestępstwa; 4) czynnego i niezgodnego z prawem udziału Ubezpieczonego w aktach przemocy, rozruchach lub zamieszkach (przez czynny i niezgodny z prawem udział Ubezpieczonego w aktach przemocy rozumie się skierowanie przez Ubezpieczonego czynności fizycznej bezpośrednio przeciwko osobie, w celu zmuszenia jej do poddania się woli Ubezpieczonego lub do określonego zachowania zgodnego z wolą Ubezpieczonego, przez co swoboda woli tej osoby zostaje ograniczona, oraz przez czynny i niezgodny z prawem udział Ubezpieczonego w rozruchach lub zamieszkach rozumie się udział Ubezpieczonego w wydarzeniach zaistniałych na terenach objętych rozruchami lub zamieszkami w charakterze strony konfliktu oraz uczestnika takich zdarzeń bądź działalność Ubezpieczonego polegająca na dostarczaniu, przewożeniu systemów, wyposażenia, urządzeń, pojazdów, broni i innych materiałów wykorzystywanych podczas rozruchów i zamieszek); 5) pozostawania lub działania pod wpływem dobrowolnie spożytego alkoholu, dobrowolnego użycia narkotyków lub leków, zażycia środka halucynogennego, odurzającego, pobudzającego lub innego środka o działaniu podobnym, stosowania powyższych środków w dawkach innych niż zalecone przez lekarza w ramach leczenia, a także w wyniku ich spożycia bez zalecenia przez lekarza lub nieprzestrzegania zaleceń lekarskich co do ich stosowania przy czym przez pozostawanie lub działanie pod wpływem alkoholu rozumie się działanie w stanie, gdy: stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,2 lub zawartość alkoholu w organizmie prowadzi do obecności w wydychanym powietrzu powyżej 0,1 mg alkoholu w 1 dm 3 ), o ile powyższe miało wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego; 6) zdarzenia związanego z masowym skażeniem chemicznym, biologicznym lub radioaktywnym, o ile miało to wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego; 7) udziału w następujących zajęciach sportowych lub rekreacyjnych o ryzykownym charakterze: sporty spadochronowe, szybownictwo, lotniarstwo, wspinaczka, sporty samochodowe, nurkowanie przy użyciu akwalungu, speleologia, sporty motorowodne, motorowe, sporty jeździeckie, wszelkie skoki i upadki z wysokości powyżej 5 m, w tym wolne spadanie, sporty walki, oraz udział w wyścigach i zawodach w ramach zajęć określonych w niniejszym punkcie, o ile miało to wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego; 8) profesjonalnego (zawodowego) uprawiania sportów, o ile miało to wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego; 9) choroby wywołanej przez wirus HIV, o ile miało to wpływ na zajście zdarzenia ubezpieczeniowego; 10) choroby psychicznej lub choroby umysłowej wg. Międzynarodowej Statystycznej Kwalifikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD 10 (F00 F99), o ile powyższe miało wpływ na zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego. Prawa i obowiązki Ubezpieczającego i Towarzystwa Ubezpieczeń Ubezpieczający jest zobowiązany do: 1) zapłaty składki ubezpieczeniowej w terminach i w wysokości określonej w Umowie ubezpieczenia; 2) doręczenia Ubezpieczonemu Warunków Ubezpieczenia przed podpisaniem przez niego Deklaracji zgody; 3) informowania Towarzystwa Ubezpieczeń o przesłankach do wcześniejszego zakończenia Ochrony ubezpieczeniowej; 4) dostarczenia na żądanie Ubezpieczonego, Uposażonych lub Uprawnionych do świadczenia wszelkich formularzy dotyczących ubezpieczenia; 5) przyjmowania od Ubezpieczonego wszelkich dyspozycji związanych z udzielaną w stosunku do niego przez Towarzystwo Ubezpieczeń ochroną ubezpieczeniową, do 6 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,

7 których upoważniony został przez Towarzystwo Ubezpieczeń, w tym do przyjmowania, od osób zgłaszających Zdarzenie ubezpieczeniowe, wniosków o wypłatę Świadczenia ubezpieczeniowego wraz z niezbędnymi dokumentami potwierdzającymi zajście Zdarzenia ubezpieczeniowego; 6) przekazywania Ubezpieczonemu informacji dotyczących zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia wraz z określeniem wpływu tych zmian na wartość Świadczeń ubezpieczeniowych przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia, przy czym informacje te zostaną przekazane Ubezpieczonemu: i) pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, ii) przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na zmianę warunków Umowy ubezpieczenia lub prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia; 7) informowania Towarzystwa Ubezpieczeń o zmianie danych osobowych i teleadresowych swoich oraz Ubezpieczonych i Uposażonych, jeżeli Ubezpieczony złożył Ubezpieczającemu stosowne oświadczenie; 8) udostępniania Towarzystwu Ubezpieczeń wszelkich niezbędnych do prawidłowej realizacji Umowy ubezpieczenia dokumentów oraz informacji zgromadzonych i posiadanych przez Ubezpieczającego w związku z ochroną ubezpieczeniową udzielaną na podstawie Umowy ubezpieczenia poszczególnymi Ubezpieczonymi; 9) informowania Towarzystwa Ubezpieczeń o zajściu Zdarzeń ubezpieczeniowych, niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zajściu takiego zdarzenia; 10) informowania Ubezpieczonego o Kwocie kapitału kredytu na Dzień początku Okresu ubezpieczenia lub dzień odnowienia Okresu ubezpieczenia. 2. Towarzystwo Ubezpieczeń jest zobowiązane do: 1) prawidłowego i terminowego wykonywania zobowiązań przewidzianych Umową ubezpieczenia; 2) przekazywania Ubezpieczającemu pisemnie, a Ubezpieczonemu na jego żądanie - pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę informacji dotyczących zmiany warunków Umowy ubezpieczenia lub zmiany prawa właściwego dla Umowy ubezpieczenia, przed wyrażeniem przez Ubezpieczającego zgody na dokonanie takich zmian, z określeniem wpływu tych zmian na wartość Świadczeń ubezpieczeniowych przysługujących z tytułu Umowy ubezpieczenia; 3) wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego na zasadach określonych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia; 4) informowania Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego o zajściu Zdarzeń ubezpieczeniowych, jeżeli zdarzenie zostało zgłoszone do Towarzystwa Ubezpieczeń a osoby te nie są osobami występującymi z tym zgłoszeniem; 5) informowania osoby występującej z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia prawa lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do prowadzenia dalszego postępowania; 6) informowania pisemnie osoby występującej z roszczeniem o przyczynach niemożności jego zaspokojenia; 7) udostępniania Ubezpieczającemu, Ubezpieczonym oraz osobie występującej z roszczeniem informacji i dokumentów, które miały wpływ na ustalenie odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokość Świadczenia ubezpieczeniowego; 8) pisemnego potwierdzania na żądanie Ubezpieczającego, Ubezpieczonego lub osoby występującej z roszczeniem udostępnionych im informacji, a także sporządzania na ich koszt kserokopii dokumentów i potwierdzania ich za zgodność z oryginałem; 9) udzielania na wniosek Ubezpieczonego informacji o postanowieniach zawartej Umowy ubezpieczenia oraz Warunków Ubezpieczenia w zakresie, w jakim dotyczą one praw i obowiązków Ubezpieczonego; 10) opracowania materiałów marketingowych dotyczących ubezpieczenia, a także wszystkich formularzy związanych z objęciem ochroną ubezpieczeniową Klienta i realizacją Umowy ubezpieczenia. Uprawniony do świadczenia Uprawnionym do świadczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego jest Uposażony, z zastrzeżeniem ust Uposażonego wyznacza Ubezpieczony. 3. Ubezpieczony dokonuje wskazania Uposażonego, o którym mowa w ust. 1, w Deklaracji zgody. 4. Ubezpieczony ma prawo do zmiany wskazania Uposażonego w każdym czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 5. Jeżeli suma procentowego udziału Uposażonych w Świadczeniu ubezpieczeniowym, o którym mowa w ust. 1, nie jest równa 100, przyjmuje się, że udziały tych osób w kwocie Świadczenia ubezpieczeniowego są wyznaczane z zachowaniem wzajemnych proporcji wskazanych w Deklaracji zgody albo innych pismach Ubezpieczonego w zakresie zmiany lub wskazania Uposażonych w przypadku wskazania lub zmiany wskazania Uposażonego w trakcie trwania ochrony ubezpieczeniowej. 6. Uposażony, który umyślnie przyczynił się do śmierci Ubezpieczonego, traci prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego. 7. Jeżeli brak jest wskazania Uposażonego lub Uposażony zmarł przed śmiercią Ubezpieczonego lub też utracił on prawo do Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu śmierci Ubezpieczonego, wówczas Uprawnionymi do świadczenia są członkowie rodziny zmarłego według następującej kolejności: Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, 7

8 1) współmałżonek; 2) w równych częściach dzieci Ubezpieczonego, jeżeli brak współmałżonka; 3) w równych częściach rodzice Ubezpieczonego, jeśli brak dzieci i współmałżonka; 4) w równych częściach rodzeństwo Ubezpieczonego, jeśli brak rodziców, dzieci i współmałżonka; 5) w równych częściach spadkobiercy Ubezpieczonego, jeżeli brak osób wymienionych powyżej, z wyłączeniem skarbu państwa i gminy ostatniego miejsca zamieszkania Ubezpieczonego. 8. Ubezpieczony w Deklaracji zgody może dokonać cesji prawa do Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Całkowitej Niezdolności do Pracy lub Niezdolności do Samodzielnej Egzystencji na Ubezpieczającego, w celu zabezpieczenia wierzytelności Ubezpieczającego z tytułu Umowy kredytu do wysokości zobowiązań Ubezpieczonego z niej wynikających. 9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8 Uprawnionym do świadczenia z tytułu Całkowitej Niezdolności do Pracy lub Niezdolności do Samodzielnej Egzystencji w wysokości zobowiązań Ubezpieczonego wynikających z Umowy kredytu równych Kwocie zadłużenia pozostającego do spłaty na dzień wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego jest Ubezpieczający. 10. W przypadku gdy kwota Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu Całkowitej Niezdolności do Pracy lub Niezdolności do Samodzielnej Egzystencji przewyższa kwotę określoną w ust. 9, Uprawnionym do świadczenia w wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą Świadczenia ubezpieczeniowego a kwotą zobowiązań Ubezpieczonego wynikających z Umowy kredytu jest Ubezpieczony. Zgłoszenie roszczenia Po otrzymaniu zawiadomienia o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania tego zawiadomienia, Towarzystwo Ubezpieczeń informuje o tym Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego, jeżeli nie są oni osobami występującymi z tym zawiadomieniem, oraz podejmuje postępowanie dotyczące ustalenia stanu faktycznego zdarzenia, zasadności zgłoszonych roszczeń i wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, a także informuje osobę występującą z roszczeniem pisemnie lub w inny sposób, na który osoba ta wyraziła zgodę, jakie dokumenty są potrzebne do ustalenia odpowiedzialności Towarzystwa Ubezpieczeń lub wysokości Świadczenia ubezpieczeniowego, jeżeli jest to niezbędne do dalszego prowadzenia postępowania. 2. Podstawą do ustalenia zasadności wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego z tytułu zajścia Zdarzenia ubezpieczeniowego jest zgłoszenie przez Uprawnionego do świadczenia roszczenia oraz przekazanie: 1) w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu Całkowitej Niezdolności do Pracy lub Niezdolności do Samodzielnej Egzystencji: a) informacji o wysokości Kwoty kapitału kredytu na Dzień początku Okresu ubezpieczenia lub dzień odnowienia Okresu ubezpieczenia, b) kopii Orzeczenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem, c) kopii dokumentacji medycznej potwierdzonych przez Placówkę medyczną, d) kopii wyników badań potwierdzonych za zgodność z oryginałem, e) kopii dokumentu stwierdzającego tożsamość Uprawnionego do świadczenia, potwierdzonej za zgodność z oryginałem, f) w przypadku, o którym mowa w 11 ust. 8 - dokumentu Ubezpieczającego określającego wysokość zobowiązań Ubezpieczonego z tytułu Umowy kredytu na dzień wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego; 2) w przypadku zgłoszenia roszczenia z tytułu śmierci Ubezpieczonego: a) odpisu aktu zgonu, b) karty statystycznej do karty zgonu potwierdzonej za zgodność z oryginałem lub innej dokumentacji medycznej potwierdzającej przyczynę zgonu, c) kopii dokumentu stwierdzającego tożsamość Uprawnionego do świadczenia, potwierdzonej za zgodność z oryginałem. 3. Potwierdzenia dokumentów za zgodność z oryginałem może dokonać: przedstawiciel Ubezpieczającego, pracownik Towarzystwa Ubezpieczeń, notariusz, adwokat lub radca prawny. 4. W celu ustalenia stanu faktycznego zgłoszonego roszczenia Towarzystwo Ubezpieczeń ma prawo zażądać dostarczenia dodatkowej dokumentacji potwierdzającej zasadność roszczenia. Wypłata Świadczenia ubezpieczeniowego Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca Świadczenie ubezpieczeniowe w ciągu 30 dni licząc od daty zawiadomienia go o zajściu Zdarzenia ubezpieczeniowego, z zastrzeżeniem ust W przypadku, gdy w terminie, o którym mowa w ust. 1, wyjaśnienie wszystkich okoliczności koniecznych do ustalenia zasadności wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego okazało się niemożliwe, wówczas Świadczenie ubezpieczeniowe zostanie wypłacone w ciągu 14 dni, licząc od dnia, w którym przy zachowaniu należytej staranności wyjaśnienie tych okoliczności było możliwe, jednakże bezsporną część Świadczenia ubezpieczeniowego Towarzystwo Ubezpieczeń wypłaca w terminie 30 dni od daty zawiadomienia o Zdarzeniu ubezpieczeniowym. 3. Jeżeli Świadczenie ubezpieczeniowe nie przysługuje lub przysługuje w innej wysokości niż określona w zgłoszonym roszczeniu, Towarzystwo Ubezpieczeń poinformuje o tym pisemnie osobę występującą z roszczeniem, wskazując na okoliczności oraz na podstawę prawną uzasadniającą cał- 8 Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,,

9 kowitą lub częściową odmowę wypłaty Świadczenia ubezpieczeniowego. Uprawniony do świadczenia ma prawo dochodzić swoich roszczeń na drodze sądowej. 4. Świadczenie ubezpieczeniowe wypłacane jest w formie wypłaty jednorazowej przelewem na konto Uprawnionego do świadczenia podane w zgłoszeniu roszczenia. Reklamacje Ubezpieczający, Ubezpieczony, Uposażony lub Uprawniony do świadczenia mogą zgłaszać reklamacje związane z ochroną ubezpieczeniową pisemnie, em, telefonicznie w sposób umożliwiający identyfikację osoby wnoszącej reklamację i jej przedmiotu. Do zgłoszenia reklamacji można wykorzystać formularz udostępniony na stronie internetowej. 2. Reklamacja może być złożona osobiście w siedzibie Towarzystwa Ubezpieczeń, Ubezpieczającemu lub za pośrednictwem poczty lub posłańca. 3. Reklamacja powinna być kierowana do Departamentu Obsługi Klienta Towarzystwa Ubezpieczeń. 4. Odpowiedź na reklamacje udzielana jest bez zbędnej zwłoki jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia otrzymania reklamacji. 5. W przypadku uzasadnionej niemożności udzielenia odpowiedzi w terminie określonym w ust. 4 Towarzystwo Ubezpieczeń informuje składającego reklamację przez upływem tego terminu o przyczynach opóźnienia wskazując okoliczności, które muszą zostać ustalone oraz przewidywany termin udzielenia odpowiedzi, który nie może być dłuższy niż 90 dni od otrzymania reklamacji. 6. Reklamacja może być złożona również przez pełnomocnika. 7. Niezależnie od powyższego trybu Ubezpieczającemu, Ubezpieczonemu, Uposażonemu lub Uprawnionemu z tytułu Umowy ubezpieczenia będącym konsumentem przysługuje prawo wniesienia skargi do Rzecznika Ubezpieczonych oraz prawo zwrócenia się o pomoc do miejskich i powiatowych rzeczników konsumenta. 8. Towarzystwo Ubezpieczeń podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Postanowienia końcowe W sprawach nieuregulowanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o działalności ubezpieczeniowej oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. 2. Powództwo o roszczenia wynikające z Umowy ubezpieczenia można wytoczyć albo według przepisów o właściwości ogólnej, albo przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczającego, Ubezpieczonego, Uposażonego lub innej osoby Uprawnionej do otrzymania Świadczenia ubezpieczeniowego Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia Towarzystwa Ubezpieczeń mające związek z Umową ubezpieczenia, wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej z Ubezpieczającym lub Ubezpieczonym. 2. Wszystkie powiadomienia, wnioski i oświadczenia mające związek z Umową ubezpieczenia kierowane do Towarzystwa Ubezpieczeń, z wyjątkiem reklamacji wymagają dla swej skuteczności zachowania formy pisemnej lub innej formy uzgodnionej przez Ubezpieczającego lub Ubezpieczonego z Towarzystwem Ubezpieczeń Niniejsze Warunki Ubezpieczenia zostały zatwierdzone uchwałą Zarządu Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna nr 1 z dnia 12 lipca 2013 roku i zmienione uchwałą Zarządu Open Life Towarzystwa Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna nr 4 z dnia 26 lipca 2013 roku. 2. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia obowiązują dla Kredytobiorców, którzy złożyli podpisane deklaracje zgody począwszy od dnia 7 sierpnia 2013 roku. Open Life Towarzystwo Ubezpieczeń Życie Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Przyokopowej 33,, 9

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są

Better Future. 12) Fundusz źródłowy Fundusz, w którym umarzane są Better Future Kod warunków: OF_OGIR115 Postanowienia ogólne 1 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia grupowego na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym Better Future (zwane dalej Warunkami

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15

Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla posiadaczy kart kredytowych Kod: KARTYCA/04/15 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Szczególne Warunki Ubezpieczenia Ubezpieczenie na życie dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie Z Tobą od A do Z Spis treści Ogólne warunki indywidualnego terminowego ubezpieczenia na życie (kod produktu: TER) 1 Postanowienia ogólne...

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Kredytobiorców Kredytów Firmowych Udzielanych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. KOD: KHMSP-RF 01/13 I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych Warunkach

Bardziej szczegółowo

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych

INTER GRUPA. Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie. Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych INTER GRUPA Ogólne Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Życie Ogólne Warunki Dodatkowych Ubezpieczeń Grupowych Spis Treści 1. OGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE INTER GRUPA... 3 2. OGÓLNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy

Warunki ubezpieczenia na życie. Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy Warunki ubezpieczenia na życie Warunki ubezpieczenia na wypadek utraty pracy kredytobiorców kredytów i pożyczkobiorców pożyczek hipotecznych udzielanych przez Bank Pocztowy S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA

Bardziej szczegółowo

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA

I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Ubezpieczenie Terminowe na Życie PERŁOWA OCHRONA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia ogólne...3

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest 1 Postanowienia ogólne Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (zwane dalej o.w.u.) stosuje się w indywidualnych umowach ubezpieczenia na życie Allianz Invest,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest

Ogólne warunki ubezpieczenia. Allianz Invest Ogólne warunki ubezpieczenia Allianz Invest Spis treści 1 Postanowienia ogólne... 1 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 1 3 Definicje... 1 4 Zakres ubezpieczenia i ograniczenia odpowiedzialności... 2

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie ubezpieczenia Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia na życie Ochrona z Plusem Drogi Kliencie Wiemy, jak istotną rzeczą jest pełne zrozumienie zasad umowy ubezpieczenia. Dlatego w specjalnych ramkach

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230)

Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie. Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) Ogólne Warunki Terminowego Ubezpieczenia na Życie Skandia Życie+ (OW-OR-ZCP-141230) SPIS TREŚCI str. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DEFINICJE 2 ZAKRES UBEZPIECZENIA I WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ 3 WYSOKOŚCI ŚWIADCZEŃ

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN

Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia na Życie WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCE WSPARCIE DLA BLISKICH NR SWU/BPT1/2014/01/DN Szczególne Warunki Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców

Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Ubezpieczenie na życie kredytobiorców Szczególne Warunki Ubezpieczenia - zakres: zgon ubezpieczonego, trwała i całkowita niezdolność do pracy ubezpieczonego, pobyt w szpitalu wymagający przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS TB7/1/1/2013

OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS TB7/1/1/2013 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS TB7/1/1/2013 2 OGÓLNE WARUNKI INDYWIDUALNEJ KONTYNUACJI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE Życiowy

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS I NR TB1/1/2012

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS I NR TB1/1/2012 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ŻYCIOWY BONUS I NR TB1/1/2012 Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia na życie i dożycie Życiowy Bonus I oznaczone kodem: TB1/1/2012, zwane

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A.

Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A. Warunki Ubezpieczenia na Życie Posiadaczy Kart Kredytowych Alior Bank S.A. Wydanych przez T-Mobile Usługi Bankowe Oddział Alior Bank S.A. KOD: KKL-TM 01/14 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Terminom użytym w niniejszych

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01)

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01) Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Program Wrocław (indeks IW 01) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Postanowienia ogólne...................................................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego: Moje Zdrowie (indeks IM 02) Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści Ogólne warunki indywidualnego ubezpieczenia zdrowotnego:

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów

Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Ogólne Warunki Ubezpieczenia indywidualnego na wypadek utraty stałego źródła dochodów Spis treści Postanowienia wstępne 3 Definicje 3 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 5 Warunki zawarcia Umowy Ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014

SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 SZCZEGÓLNE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I DOŻYCIE ZWROTKA PRE1/1/2014 Szczególne warunki grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE ŻYCIE DIRECT (zatwierdzone Uchwałą Zarządu Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Europa S.A. nr 10/03/12 z dnia 29.03.2012

Bardziej szczegółowo

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania Klientów Getin Noble Banku S.A.

Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania Klientów Getin Noble Banku S.A. Warunki Grupowego Ubezpieczenia na wypadek zgonu w wyniku Nieszczęśliwego wypadku oraz Poważnego zachorowania Klientów Getin Noble Banku S.A. Pakiet Wypadkowy Spis treści Postanowienia wstępne 1 Definicje

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN

Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie na Życie ŻYCIOWY PLAN...3 1. Postanowienia ogólne...3 2. Przedmiot i zakres ubezpieczenia...4

Bardziej szczegółowo

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia

Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną. Ogólne warunki ubezpieczenia Długoterminowy program inwestycyjny ze składką regularną Ogólne warunki ubezpieczenia Na dobre i złe. Na wszelki wypadek. Obowiązuje od 27 maja 2013 r. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z UBEZPIECZENIOWYMI

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia:

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Terminom użytym w niniejszych warunkach ubezpieczenia nadano następujące znaczenia: WARUNKI UBEZPIECZENIA SPŁATY POŻYCZKI NA WYPADEK UTRATY PRACY ALBO CZASOWEJ NIEZDOLNOŚCI DO PRACY ALBO ZGONU W NASTĘPSTWIE NIESZCZĘŚLIWEGO WYPADKU DLA POŻYCZKOBIORCÓW ALIOR BANK S.A. ZAWIERAJĄCYCH UMOWY

Bardziej szczegółowo

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE

KOD: KH-PEKAO 01/13 POSTANOWIENIA OGÓLNE Warunki Grupowego Ubezpieczenia na Wypadek Utraty Pracy, Czasowej Niezdolności do Pracy lub Śmierci w Następstwie Nieszczęśliwego Wypadku dla Kredytobiorców Kredytów Mieszkaniowych Udzielonych przez Bank

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI TWOJA OCHRONA PRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI TWOJA OCHRONA PRO UI/OWU/165/10-2014/E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE Z OPCJAMI DODATKOWYMI TWOJA OCHRONA PRO ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia na życie z opcjami

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna (indeks AOZ 01)

Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna (indeks AOZ 01) Ubezpieczenia zdrowotne Ogólne warunki grupowego ubezpieczenia zdrowotnego: Allianz Opieka Zdrowotna (indeks AOZ 01) U B E Z P I E C Z E N I A I B A N K O W O Ś Ć I I N W E S T Y C J E Spis treści Ogólne

Bardziej szczegółowo

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA

Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia SPIS TREŚCI I. Indywidualne Ubezpieczenie Inwestycyjne ZŁOTA STRATEGIA Ogólne Warunki Ubezpieczenia...3 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW FM BANK PBP S.A.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KLIENTÓW FM BANK PBP S.A. Załącznik nr 1 do Umowy Grupowego Ubezpieczenia na Życie klientów FM Bank PBP S.A. zawartej w dniu 1 lutego 2013 r. SPIS ROZDZIAŁÓW: POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 OBOWIĄZKI STRON... 3 ŚWIADCZENIE UBEZPIECZENIOWE...

Bardziej szczegółowo