W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty:"

Transkrypt

1 Spis treêci W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Amperomierze c gowe Cyrkle Dalmierze G bokoêciomierze GruboÊciomierze Kamery termowizyjne Kàtowniki warsztatowe Kàtomierze Kàtomierze tarczowe Kàtowniki kombinowane Kó ko pomiarowe Kredy aty geodezyjne Linia y stalowe Lokalizator kabli Lupy Lusterka inspekcyjne Mierniki pr dkoêci obrotowej i powierzchniowej Mierniki zegarowe Mikrokatory Mikrometry Mikroskop Multimetry Pisaki markery P ytki wzorcowe P yty pomiarowe Poziomnice maszynowe Próbniki napi cia Przyrzàdy niwelacyjne Przyrzàdy pomiarowe czujnikowe Przyrzàdy do pomiaru czynników Êrodowiskowych Przymiary kreskowe stalowe Przymiary teleskopowe Przymiary traserskie Pryzmy traserskie R czne liczniki mechaniczne Rysiki Sprawdziany Stemple Szablony Szk o powi kszajàce Testery Wagi WysokoÊciomierze Zestawy pomiarowe CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 817))

2 Narz dzia znakujàce Stemple cyfrowe Limit. Nr Do stali i innych metali. Dziewi ç stempli. Do wybijania znaków w materiale o wytrzyma oêci na rozciàganie do 150 kg/mm 2. Hartowane po stronie grawerowanej do HRC W pude kach plastikowych. Nr Do stali twardej. Dziewi ç stempli. Ca e szlifowane. Do wybijania znaków w materiale o wytrzyma oêci na rozciàganie do 200 kg/mm 2. Hartowane po stronie grawerowanej do HRC W pude kach plastikowych. Poszczególne cyfry. Minimalna iloêç 5 szt. jednakowych stempli. Wys. cyfr Nr 1733 Nr 5175 Nr art. Trzonek Nr art. Trzonek kwadrat kwadrat mm 1733 mm 5175 mm Znaczniki literowe Znaczniki alfabetyczne Limit. Nr Do stali i innych metali. Litery A-Z. Do wybijania znaków w materiale o wytrzyma oêci na rozciàganie do 150 kg/mm 2. Cz Êç robocza hartowana do HRC W pude kach plastikowych. Nr Do stali twardej. A-Z + znak &. Ca e szlifowane. Do wybijania znaków w materiale o wytrzyma oêci na rozciàganie do 200 kg/mm 2. Cz Êç robocza hartowana do HRC W pude kach plastikowych. Dost pne poszczególne litery luzem. Minimalna iloêç 5 szt. jednakowych stempli. Uwaga: stemple i szablony nie zawierajà polskich liter. WysokoÊç Nr 1735 Nr 5176 liter Nr art. Trzon Nr art. Trzon kwadrat. kwadrat. mm 1735 mm 5176 mm Komplety stempli Limit. Kompletne zestawy stempli znakowniczych ze stali, sk adajàce si z oprawki i wymiennych znaków. Znaki sà hartowane i nadajà si do znakowania twardych materia ów. TwardoÊç stempli HRC 37. SzerokoÊç oprawki pozwala na jednoczesne osadzenie 6-10 znaków. Dostarczane w kompletach po 100 znaków: 58 liter, 35 cyfr, plus znaki specjalne i pewna liczba znaków Êlepych - spacji. Ponadto zestaw zawiera klucz i pincet. W plastikowym etui. Pojedyncze litery i cyfry. Minimalna iloêç 5 szt. sortowanych stempli. Uwaga: stemple i szablony nie zawierajà polskich liter. Nr art WysokoÊç znaku mm Ogólna liczba znaków Liczba znaków w oprawce, do D ugoêç tekstu mm Szablony malarskie Do malowania znaków. Z zawalcowanymi d u szymi bokami, umo liwiajàcymi àczenie znaków ze sobà. S - zestaw cyfr. 15 szablonów: po jednej z cyfr 0-9, àcznik, kropka, dodatkowe zero i 2 elementy skrajne. B - zestaw liter. 36 szablonów, po jednej z liter A-Ö, àcznik, przecinek, kropka, &, element poêredni i 2 elementy skrajne. Szablony sprzedawane sà tylko w ca ych zestawach. Uwaga: stemple i szablony nie zawierajà polskich liter. Wys. znaku S=Liczby 15 szt. B=Litery 36 szt. Nr art. Nr art. mm CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 818))

3 Stempel wypalajàcy Narz dzia znakujàce Klasa izolacji II - zgodnie ze znakiem bezpieczeƒstwa S (szwedzkim). Do znakowania drewna, skóry itp. Stemple mogà byç wyposa one w skomplikowane grawiury, jak równie przystosowane do osadzania znaków wymiennych o ró nych rozmiarach. Z wtyczkà sieciowà 1-faz. 230 V. Prosimy zwracaç si o ofert - na yczenie dostarczamy informacje o iloêci znaków, kszta cie liter i pobieranej mocy. Wypalarki r czne Klasa izolacji II - zgodnie ze znakami bezpieczeƒstwa S, N i D (szwedzkim, norweskim i duƒskim). Do znakowania drewna, skóry i innych materia ów palnych. Z transformatorem. Wypalarki pracujà z napi ciem wtórnym transformatora 1.2 V. Zasilanie 1-faz. 230 V. Cz Êç robocza wypalarki, w kszta cie pisaka, posiada plastikowà obudow i oprawk do drutu arowego. Drut ten daje si dowolnie kszta towaç. Dostarczane z trzema odcinkami drutu i podstawkà do pisaka. Pisak wypalarki ma elektronicznie regulowanà moc 0-15 W. Jako cz Êci zapasowe wyst pujà zestaw pisaka, sk adajàcy si z pisaka i 1 m drutu arowego, oraz drut arowy w odcinkach 1 m. Wypalarka r czna Moc W Napi cie transformatora, pierw./wt V 230/ /1.4 Zestaw pisaka Drut arowy 1 m Aparaty grawerskie Professional. Grawerka elektryczna, której parametry, takie jak pr dkoêç, mo liwoêç nastawiania skoku i konstrukcja silnika, umo liwiajà u ytkowanie w systemie pracy ciàg ej w przemyêle i do innych zastosowaƒ profesjonalnych. Wszystkie narz dzia z asortymentu pasujà do uchwytu szybkomocujàcego. Mo e byç u ywana do znakowania np. ram obrazów, przedmiotów z drewna, metalu i szk a dla ochrony przed kradzie à. Ze znakiem CE. Dostarczana z nast pujàcymi koƒcówkami narz dziowymi: A2 - rylec o bardzo ostrym wierzcho ku z w glików spiekanych, do grawerowania szk a i stali. A4 - rylec o wierzcho ku z w glików spiekanych, do grawerowania stali hartowanej. A8 - Êciernica trzpieniowa do matowania szk a i polerowania. A5 - rylec do grawerowania mi kkich metali i stopów. Ró ne koƒcówki narz dziowe, patrz na aktualnej stronie. Nr art Cz stotliwoêç robocza skoków/min 6000 Liczba skoków s 100 Pobór mocy W 20 Akcesoria do grawerek A Nr Rylec z w glików spiekanych, o bardzo ostrym wierzcho ku, do szk a metalu. Nr Dwa rylce z w glików spiekanych (bardzo twarde) z grubszym wierzcho kiem, do twardych materia ów. Nr Rylec diamentowy do grawerowania m.in. szk a. Nr Kompletny uchwyt. Do mocowania w grawerce ostrza no a, brzeszczotu pi ki, oraz d utek. Nr Trzy d utka p askie i dwa wkl s e do obróbki drewna. Zamocowuje si w uchwycie z wykorzystaniem oprawki. Nr Tulejka zaciskowa do mocowania w grawerce rylca z w glików spiekanych oraz rylca diamentowego. Nr A 8. Âciernica trzpieniowa i tulejka zaciskowa. Do szlifowania metalu. Nr art Nr oryg A 8 A4 A5 A2 A 8 Znakowarki Ze znakiem bezpieczeƒstwa S. Znakowarka do metalu - wytrawia dowolny tekst na przedmiotach metalowych, takich jak narz dzia, hartowane ostrza, w gliki spiekane i in. Mo na u ywaç zarówno do znakowaƒ pojedynczych, jak i seryjnych do 200 szt., w zale noêci od materia u. Dla oznakowania nale y najpierw wypisaç tekst oznaczenia na matrycy. Nast pnie umieêciç matryc w znakowarce i zakropliç elektrolitu. Do àczyç zacisk uziemiajàcy do znakowanego przedmiotu, i mo na rozpoczàç znakowanie. Zasilany z sieci 1-faz. 230 V pràdu zmiennego (napi cie znakowania wzgl dem przewodu uziemiajàcego 12 V). Dostarczana z p ynnym elektrolitem, matrycami i poduszkà filcowà. Karta informacji materia owej, patrz str Nr art Wymiary pola znakowania mm Wymiar znakowarki mm Akcesoria Nr art. Opak szt Elektrolit Matryce (50 szt.) Poduszka filcowa (2 szt.) Kratka Napisaç na matrycy Do àczyç zacisk uziemiajàcy Kapnàç elektrolitu Rozpoczàç znakowanie 819 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 819))

4 Narz dzia znakujàce Kredy kolorowe Odporne na wod. Przekrój szeêciokàtny. Przydatne np. przy pracach ciesielskich. Pasujà do oprawki 4923 na aktualnej stronie. Karta informacji materia owej, patrz str Nr art Kolor Czarny Czerw. ó ty Nieb. Ziel. Bia y Wymiary... mm Opak szt O ówek KGC. O ówek grafitowy do p ytek glazurowanych i klinkierowych. Dobrze pisze po powierzchni glazury. Sprzedawany po 2 szt. Nr art KGC Nr 5595 (Na rys. z kredà) Sztyft grafitowy Do znakowania drewna. Czarny grafit w plastikowej koszulce. SzeÊciokàtny. Pasuje do oprawki Karta informacji materia owej, patrz str Nr art TwardoÊç Ârednia Wymiary mm Opak szt 12 Oprawka do kredy Do grafitu i kredy kolorowej Oprawka wykonana z aluminium pokrytego niebieskim plastikiem. Wysuwanie wk adu z oprawki - tak jak z o ówka automatycznego. Dostarczana bez wk adów. Pasujàcy sztyft grafitowy patrz 2463 na aktualnej stronie. Kreda kolorowa patrz 4924 na aktualnej stronie. Nr art D ugoêç mm 115 Ârednica mm 13 Opak szt 10 Kredy bia e Artline. Kreda przemys owa. Nie pylàca - magnezjowa. Do pisania po metalu itp. Nie topi si przy podgrzewaniu. Przekrój prostokàtny. Karta informacji materia owej, patrz str Nr art Kolor Bia y Wymiary mm Opak szt Kredy do asfaltu Artline. Kredy do pisania po asfalcie i betonie. Na bazie t uszczu. Nr art Kolor Czerw. ó ty Bia y Wymiary mm 150x20x20 150x20x20 150x20x20 Opak szt CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 820))

5 Narz dzia znakujàce Pisaki markery Wykonanie standardowe Artline. Pisaki z wierzcho kiem filcowym o przekroju prostokàtnym 5 2 mm, do pisania na powierzchniach trudno znakowalnych. NieÊcieralne, wodoodporne i szybkoschnàce. Nadajà si do wi kszoêci powierzchni jak karton, metal, tworzywa sztuczne, beton, guma itp. Zawierajà ksylen. Karta informacji materia owej, patrz str Nr art Artline Nr Kolor Czarny Czerw. Nieb. Rozm. wierzch mm Opak szt /70 Artline. Pisaki o korpusie aluminiowym, z wierzcho kiem filcowym, do znakowania i pisania. Wodoodporne i szybkoschnàce. Nadajà si do wi kszoêci pod o y, jak papier, karton, szk o, porcelana itp. Nie zawierajà ksylenu. Artline 70. Z cienkim wierzcho kiem o przekroju okràg ym 1.5 mm. Artline 90. Z wierzcho kiem skoênie Êci tym o szerokoêci 2-5 mm. Karta charakterystyki produktu, patrz str /90 Opak. SB Nr art Artline Nr Kolor Czarny Czerw. Nieb. Zielony Wierzcho ek Okràg y Okràg y Okràg y Okràg y Âredn. wierzcho ka mm Opak szt Jw. w opak. wyt oczkowym SB IloÊç pisaków w opak. SB szt Opak szt Nr art Artline Nr Kolor Czarny Czerw. Nieb. Zielony Wierzcho ek Prostok. Prostok. Prostok. Prostok. Âredn. wierzcho ka mm 4.5 x x x x 3 Opak szt Jw. w opak. wyt oczkowym SB IloÊç pisaków w opak. SB szt Opak szt Artline. Pisaki z wierzcho kiem filcowym, do znakowania i pisania na wi kszoêci materia ów. Korpus aluminiowy. Wodoodporne i szybkoschnàce. Nape nialne. Z wierzcho kiem filcowym o przekroju prostokàtnym mm, skoênie Êci tym. Nie zawierajà ksylenu. Karta charakterystyki produktu, patrz str Opak. SB Nr art Artline kolor Czarny Czerw. Nieb. Zielony Opak szt Jw. w opak. wyt oczkowym SB IloÊç pisaków w opak. SB szt Opak szt Do powierzchni trudnoznakowalnych Artline. Solid Marker. Pisak marker z silnie kryjàcà farbà o g stej konsystencji. Trwa y, utrzymujàcy barw i wodoodporny. atwy w u yciu. Pisze zarówno w temperaturach wysokich, do 200 stopni, jak i przy mrozie do -10 stopni. Nadaje si do pisania na wi kszoêci pod o y, schnie 5-7 minut. Mo na stosowaç do powierzchni jasnych i ciemnych, brudnych i zat uszczonych. Odporny na dzia anie Êwiat a, na Êcieranie i na warunki atmosferyczne. Karta charakterystyki produktu, patrz str Nr art Artline kolor Bia y Czarny ó ty Czerw. Nieb. 821 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 821))

6 Narz dzia znakujàce Pisaki markery Do powierzchni trudnoznakowalnych Opak. SB Artline. Do znakowania i pisania przy wysokich wymaganiach co do trwa oêci, a tak e do u ytku na zewnàtrz pomieszczeƒ. Przeznaczone do powierzchni trudno znakowalnych, takich jak metal, tworzywa sztuczne, szk o, guma itp. Bardzo dobrze kryjàce. Szybkoschnàce. Wierzcho ek o przekroju okràg ym o Êredn. 2 mm. Nie zawierajà ksylenu. Karta charakterystyki produktu, patrz str Nr art Artline kolor Czarny Czerw. Ziel. Bia y Nieb. ó ty Wytrzyma oêç termiczna do C Opak szt Jw. w opak. wyt oczkowym SB IloÊç pisaków w opak. SB szt Opak szt Opak. SB Opak. SB Artline. Marker do pisania i znakowania na mokrych powierzchniach, równie pod wodà. Idealny do znakowania mokrych, nie porowatych powierzchni, jak metal, plastik, guma, blacha, folia i in. Pisaka nie mo na u ywaç na mokrym szkle lub kaflach. Korpus z udaroodpornego aluminium. Prawie bez zapachu. Wierzcho ek akrylowy okràg y 1.5 mm. Nie zawiera ksylenu. Karta charakterystyki produktu, patrz str Nr art Artline EK-47 Wetrite kolor Czarny Opak szt 12 Jw. w opak. wyt oczkowym SB IloÊç pisaków w opak. SB szt. 1 Opak szt 6 Artline. Pisak o korpusie aluminiowym. Tusz trwa y, odporny na wod. Bardzo szybko wysychajàcy. Kolor trwa y - nie blaknie. Przeznaczony do powierzchni trudno znakowalnych, takich jak metal, papier, tektura, tworzywa sztuczne, szk o, tkaniny itp. Wierzcho ek akrylowy o przekroju okràg ym o Êredn. 0,7 mm. Nie zawiera ksylenu. Karta charakterystyki produktu, patrz str Nr art Artline kolor Czarny Opak szt 12 Jw. w opak. wyt oczkowym SB IloÊç pisaków w opak. SB szt. 1 Opak szt 12 Opak. SB Artline. Pisaki o korpusie aluminiowym, z bardzo szczelnym zamkni ciem koƒcówki. Do znakowania porowatych powierzchni sta ych, jak metal, papier, karton, tworzywa sztuczne, szk o, tkaniny itd. Nadajà si równie do powierzchni g adkich. Cienko piszàce - wierzcho ek 0.4 mm. Wodoodporne. Szybkoschnàce. Trwa e, nie blaknàce barwy. Nie zawierajà ksylenu. Karta charakterystyki produktu, patrz str Nr art Artline kolor Czarny Czerw. Nieb. Opak szt Jw. w opak. wyt oczkowym SB IloÊç pisaków w opak. SB szt Opak szt Artline. Pisaki markery do tkanin. Wodoodporne i szybkoschnàce. Wierzcho ek o przekroju okràg ym, o Êredn. 0.8 mm. Nie zawierajà ksylenu. Karta charakterystyki produktu, patrz str Opak. SB Nr art Artline kolor Czarny Czerw. Opak szt Jw. w opak. wyt oczkowym SB IloÊç pisaków w opak. SB szt. 1 - Opak szt 12 - CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 822))

7 Pisaki markery Narz dzia znakujàce Do powierzchni trudnoznakowalnych Artline. Z bia ym lakierem szybkoschnàcym. Doskona y do poprawiania starej lub odbarwionej zaprawy, np. z àcz pomi dzy p ytkami glazurowymi w azience lub kuchni. Trwa y - wodoodporny - nie zmieniajàcy koloru. Bez ksylenu. Powierzchnia musi byç czysta i odt uszczona. Koƒcówka posiada zaworek zapewniajàcy równomierny wyp yw lakieru. Przylega m.in. do zaprawy, metalu, szk a, gumy, drewna. Wierzcho ek prosty mm. Karta charakterystyki produktu, patrz str Nr art Artline 419 Grout Pen kolor bia y Opak pacz 12 Opak. SB Jw. w opak. wyt oczkowym SB IloÊç pisaków w opak. SB szt. 1 Opak szt 12 Artline. 710 Long Nib Marker posiada koƒcówk w rurce metalowej o d ugoêci 30 mm, z wierzcho kiem o Êrednicy 2.8 mm. Dodatkowe 10 mm obsadzenia koƒcówki metalowej umo liwia zaznaczanie trudnodost pnych otworów o g bokoêci do 40 mm. Idealny np. do zaznaczania miejsc wiercenia otworów pod mocowanie szyn lub konsoli Êciennych. Tusz alkoholowy czarny lub niebieski, trudnoêcieralny i wodoodporny. Pisze po wi kszoêci powierzchni. Korpus pisaka aluminiowy, z zaczepem umo liwiajàcym zawieszenie na szyi. Z boku korpusu podzia ka o d ugoêci 70 mm - praktyczne udogodnienie, np. dla szybkiej oceny d ugoêci ko ka lub wkr tu. Nr art Artline Long Nib Marker EK kolor Czarny Niebieski D ugoêç koƒcówki mm Âredn. wierzcho ka mm 2,8 2,8 Opak szt Jw. blister IloÊç pisaków w opak szt. 1 - Opak szt 12 - Artline. Pisak z mechanicznym wysuwaniem/chowaniem koƒcówki - nie ma ryzyka zgubienia nasadki. Mocny zaczep z tworzywa sztucznego. Praktyczny w u ytkowaniu - przy lekkim naciêni ciu wysuwa si koƒcówka piszàca wykonana z w ókna akrylowego. Koƒcówka okràg a 1.5 mm albo Êci ta 4 mm. Trwa y, wodoodporny tusz nadaje si do wi kszoêci powierzchni. Tusz szybkoschnàcy, nie blaknàcy. Nr art Artline 73 CLIX kolor Czarny Czerw. Nieb. Koƒcówka okràg a mm Opak szt Nr art Artline 93 CLIX kolor Czarny Czerw. Nieb. Koƒcówka Êci ta mm Opak szt Podzia ka Opak. blister Lyra. Pica Dry. Pisaki do g bokich otworów, wyposa one standardowo w sztyft grafitowy o Êrednicy 2,8 mm. Koƒcówka pisaka jest wyd u ona, dzi ki czemu atwo wchodzi w otwory, umo liwiajàc wykonywanie zaznaczeƒ np. pod Êruby w konsoli. Sztyft mo e te z powodzeniem byç u ywany jako wk ad do o ówka stolarskiego. Nadaje si do pisania po powierzchni wi kszoêci materia ów, w tym po g adkich powierzchniach, jak glazura, klinkier, szk o itp. Mo na pisaç równie po powierzchniach metalowych, skorodowanych i zaolejonych. Kolor ó ty doskonale sprawdza si na powierzchniach ciemnych. Sztyfty kolorowe nale y chroniç przed wysokimi temperaturami, gdy wówczas mi knà. Sztyfty grafitowe majà twardoêç 2B, czyli sà nieco mi ksze ni o ówki stolarskie, dlatego lepiej przywierajà do powierzchni. Zarówno sztyfty grafitowe jak i kolorowe nadajà si praktycznie do wszystkich powierzchni. Mocna tuleja korpusu z ostrzarkà na koƒcu. Korpus ma praktyczny zaczep spr ysty, umo liwiajàcy wygodne mocowanie w kieszonce spodni. atwe wysuwanie sztyftu przez naciskanie kciukiem. Sztyfty wyst pujà w kolorach grafitowym, ó tym, czerwonym, bia ym, niebieskim i zielonym, pakowane w jednym kolorze lub w zestawie. Sztyfty w kolorach czerwonym, ó tym i grafitowym dajà si atwo zmywaç z g adkich powierzchni za pomocà mokrej Êcierki. Sztyfty specjalne w kolorach bia ym, niebieskim i zielonym sà odporne na Êcieranie i wytrzymujà strumieƒ wody pod wysokim ciênieniem, np. przy ci ciu kamienia lub glazury. Pisak marker Lyra Nr Pica Dry Graphit 2B D ugoêç mm 160 Opak szt 1 Zestaw sztyftów Sztyfty 10 szt Kolor grafit. ó ty czerw. bia y nieb. ziel. Opak pacz Sztyfty 8 szt. x Kolory czerw. 2 szt., ó ty 2 szt., grafit. 4 szt. bia y 2 szt., nieb. 3 szt., ziel. 3 szt. Opak pacz CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 823)) 823

8 Narz dzia znakujàce Pisaki markery Do powierzchni trudnoznakowalnych Lyra. Pica Ink. Pisaki tuszowe do wykonywania znaczeƒ w g bokich otworach. Koƒcówka jest na tyle d uga, e atwo si ga do dna otworów pod Êruby mocujàce np. konsole. Nadaje si do otworów o Êrednicach od 2 mm. Pisze po wszystkich suchych powierzchniach/ materia ach czarnym, niezmywalnym tuszem. Koƒcówka wykonana ze stali nierdzewnej, przy czym wierzcho ek osadzony jest teleskopowo ze spr ynà. Korpus pisaka z tworzywa sztucznego, dzi ki czemu nie przewodzi on pràdu (przy pracach przy instalacjach elektrycznych). Nasadka posiada praktyczny zaczep, umo liwiajàcy atwe mocowanie w kieszonkach spodni. Tusz mo na, w razie potrzeby, zmyç alkoholem lub podobnym Êrodkiem. Nr art Lyra Pica Wet kolor Czarny Czerw. D ugoêç mm Pusty stojak ekspozycyjny mieszczàcy pisaków Opak CRC. Markerpen. Do nanoszenia trwa ych napisów na wszystkich rodzajach pod o a, we wszelkich warunkach. Farba bardzo szybko wysychajàca, o wzmocnionym przyleganiu i doskona ym kryciu. W 9 kolorach. Nr art CRC Nr Kolor czarny bia y czerw. ó ty pomar. OdpornoÊç na temp. do..... C Opak szt Nr art CRC Nr Kolor nieb. zielony srebrny z oty OdpornoÊç na temp. do..... C Opak szt Farby do znakowania Artline. Stylmark. Farba w tubie ze stalowà koƒcówkà. Szybkoschnàca, kryjàca, silnie przylegajàca, która nie zmienia barwy, jest trwa a i niezmywalna, odporna równie na rozpuszczalniki. Nadaje si do wi kszoêci powierzchni, jak np. stal, drewno, guma, tworzywa sztuczne itp. Przeznaczona w szczególnoêci do powierzchni chropowatych, pordzewia ych, brudnych, zaolejonych lub zat uszczonych. Wytrzymuje do +200 C, i mo e byç u ywana w temperaturach od -20 do +70 C. Wierzcho ek wyposa ony w kulk stalowà 3 mm nale y nacisnàç na pod o e by farba wyp yn a. Farba przeznaczona jest do stosowania w trudnych warunkach. Karta charakterystyki produktu, patrz str Nr art Artline Stylmark kolor bia y ó ty czerw. ZawartoÊç ml Opak szt Nr art Artline Stylmark kolor nieb. zielony czarny ZawartoÊç ml Opak szt Tusz traserski Skavin. Do tuszowania powierzchni. Stosowany przy skrobaniu i docieraniu prowadnic pryzmatycznych, powierzchni uszczelniajàcych, sto ków i innych detali narz dziowych. Nie wysychajàcy, nadajàcy si do prac wymagajàcych du o czasu. Karta charakterystyki produktu, patrz str Nr art Kolor Nieb. ZawartoÊç tuby g 30 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 824))

9 Rysiki Dwustronne Limit. Z jednà koƒcówkà prostà, a drugà zgi tà. Hartowane. Korpus okràg y, rade kowany. Pakowane po jednej sztuce w pochewce plastikowej. Nr art Typ Stalowa Z w gl. spiek. D ugoêç mm Ârednica..... mm 4 4 Opak szt Narz dzia znakujàce Z zaczepem do kieszeni Limit. Z koƒcówkà z w glików spiekanych. Trzon o przekroju okràg ym, rade kowany. Z zaczepem do kieszeni. Nr art D ugoêç mm 130 Ârednica mm 7 Opak szt 10 Teng Tools. Z koƒcówkà z w glików spiekanych. Trzon o przekroju okràg ym, rade kowany. Z zaczepem do kieszeni. Nr art Teng Tools Nr SCR01 D ugoêç mm 135 Ârednica mm 7 Limit. Z koƒcówkà z w glików spiekanych. Trzon o przekroju szeêciokàtnym, g adki. Z zaczepem do kieszeni. Nr art D ugoêç mm 150 Ârednica mm 6 J.w. opakowanie 10 szt Opak szt 10 Limit. W formie d ugopisu z automatycznà blokadà wysuni cia. Koƒcówka z w glików spiekanych. Z zaczepem do kieszeni. Rysik D ugoêç mm 150 Koƒcówka zapasowa z w gl. spiek. do D ug. Êredn mm 20 2 Opak szt 10 Z r kojeêcià Limit. Z koƒcówkà z w glików spiekanych. Trzon jest odwracalny, mo e byç wsuwany do r kojeêci. R kojeêç plastikowa. Rysik D ugoêç trzonu, ca k mm 100 Ârednica mm 7 Opak szt 5 Trzon zapasowy z w gl. spiek Z automatycznym punktakiem Limit. Do trasowania z punktowaniem. NaciÊni cie przyrzàdu w dó uwalnia spr yn udarowà koƒcówki, która wybija punkt. Koƒcówka ze stali chromowo-wanadowej. Chwyt korpusu z gumy. Rysik D ugoêç mm 140 Koƒcówka zapas D ug. Êredn mm CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 825))

10 Narz dzia znakujàce Statywy traserskie Limit. Podstawa okràg a. Oprawka rysika przesuwana w góre i w dó. Rysik stalowy z jednà koƒcówkà prostà, a drugà zgi tà. Nr art WysokoÊç kolumny mm 300 Z precyzyjnym ustawianiem Limit. Solidna podstawa z rowkiem pryzmatycznym od spodu. Podstawa wyposa ona w dwa ko ki prowadzàce, osadzone przelotowo. Kolumna zamontowana jest w ramieniu przechylnym, ze Êrubà do dok adnej regulacji. Rysik stalowy z jednà koƒcówkà prostà, a drugà zgi tà. Nr art WysokoÊç kolumny mm 300 Przymiary traserskie Przymiary wysuwne Limit. Ca y ze stali. Z podzia kà w mm. Lakierowany. Dostarczany w komplecie z o ówkiem. Nr art D ugoêç podzia ki mm Limit. Do rysowania o ówkiem wzd u kraw dzi. Z naniesionà podzia kà. Kraw dê robocza hartowana. Nr art Zakres nastawianej d ugoêci mm Szer mm CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 826))

11 Przymiary traserskie Przymiary wysuwne Narz dzia znakujàce Do metalu Limit. Ze stali nierdzewnej. Prowadnica i suwak jak w suwmiarce. o yskowana kulkowo rolka, która w czasie rysowania toczy si po kraw dzi trasowanego przedmiotu. Podzia ka milimetrowa, z noniuszem 1 10 mm o d ugoêci 39 mm. Wymienny, hartowany rysik. Dostarczany w plastikowym etui. Nr art D ugoêç pomiarowa mm 200 Ârednica rysika mm 2.0 D ugoêç rysika mm 32 Rysik zapasowy Wymiary mm 2.0x32 Limit. Ca y ze stali. Drà ek o przekroju okràg ym z kana em prowadzàcym i podzia kà milimetrowà, suwak z noniuszem 1 10 mm. Z nastawianiem precyzyjnym. Wymienny hartowany rysik. Nr art D ugoêç drà ka mm Rysik zapasowy Wymiary mm 5.0x56 5.0x56 Cyrkle Do o ówków Limit. Cyrkiel. Ze stali. Ramiona o przekroju prostokàtnym. Z zewn trznà prowadnicà ukowà i oprawkà do o ówka. Dostarczany bez o ówka. Nr art D ugoêç mm Rozstaw maks mm Opak szt 10 1 Cyrkle ostre Limit. Ze stali. Ramiona o przekroju prostokàtnym. Z ostrymi hartowanymi koƒcówkami. Nr art D ugoêç mm Rozstaw maks mm Limit. Ze stali. Ramiona o przekroju prostokàtnym. Z ostrymi hartowanymi koƒcówkami. Zewn trzna prowadnica ukowa. D ugoêci mm - ramiona o przekroju okràg ym. Nr art D ugoêç mm Rozstaw maks mm Opak szt Macki zewn trzne Limit. O ramionach p askich, z przegubem na Êrubie. Nr art D ugoêç Maks. rozwarcie mm CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 827))

12 Narz dzia znakujàce Cyrkle Macki wewn trzne Limit. Z ramionami p askimi i przegubem na Êrubie. Nr art D ugoêç mm Maks. rozstaw mm Macki spr ynowe Limit. Macki zewn trzne. O ramionach p askich, z hartowanymi koƒcówkami. Wyposa one w nakr tk nastawczà. Nr art D ugoêç mm Maks. rozwarcie mm Limit. Macki proste. O ramionach p askich, z hartowanymi koƒcówkami. Wyposa one w nakr tk nastawczà. Nr art D ugoêç mm Maks. rozwarcie mm Limit. Macki wewn trzne. O ramionach p askich, z hartowanymi koƒcówkami. Wyposa one w nakr tk nastawczà. Nr art D ugoêç mm Maks. rozwarcie mm Kombinowane macki-suwmiarka Limit. Ze stali. Wykonanie precyzyjne. Z hartowanymi i szlifowanymi koƒcówkami roboczymi. Podzia ka w mm z noniuszem 1 10 mm. Nr art D ugoêç mm 200 D ugoêç koƒcówek mm Cyrkle drà kowe Limit. Drà ek stalowy o przekroju prostokàtnym. Podzia ka w mm z noniuszem 1 20 mm. Nr art D ugoêç mm Do Êredn. maks mm CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 828))

13 Sprz t pomiarowy rzemieêlniczo-budowlany Sprz t pomiarowy - ISO System jakoêci - Urzàdzenia pomiarowe ISO 9000 ISO 9000 jest to szereg norm ( ) definiujàcych wymagania co do organizacji nadzoru jakoêci w przedsi biorstwie. Wymagania co do pe nej organizacji systemu kontroli jakoêci w przedsi biorstwie produkcyjnym podane sà w normie ISO Sk ada si ona z 20 artyku ów opisujàcych wymagania co do poszczególnych cz Êci sk adowych systemu kontroli jakoêci. Sà to np.: OdpowiedzialnoÊç kierownictwa, Zaopatrzenie, Nadzór nad dokumentacjà, Kontrola i badania, Urzàdzenia kontrolne, pomiarowe i badawcze. Sta ym punktem audytu systemu jakoêci jest kontrola urzàdzeƒ pomiarowych i badawczych. Dlatego niezb dne jest posiadanie dokumentacji dotyczàcej stanu wzorcowania, instrukcji pomiarowych, bezpieczeƒstwa pomiarów, oraz identyfikowalnoêci aƒcucha pomiarowego. IdentyfikowalnoÊç jest tu sprawà kluczowà. Chodzi o to, by wszystkie wykonane pomiary mog y byç identyfikowalne, tj. by mo na by o przeêledziç wstecz powiàzania z wzorcami paƒstwowymi poprzez aƒcuch kalibracji. aƒcuch kalibracyjny, obejmuje wszystkie kolejne ogniwa (wzorce i urzàdzenia pomiarowe), znajdujàce si pomi dzy wzorcami paƒstwowymi a pomiarami w trakcie produkcji. aƒcuch ten nie mo e mieç adnych nieciàg oêci. Przymiary taêmowe Klasy dok adnoêci wg norm UE Zgodne w odpowiednich ust pach z normà szwedzkà SIS Ró ne rozwiàzania dotyczàce poczàtku podzia ki Rozw. I Przymiary taêmowe krótkie Wg norm UE i SIS Tolerancja w mm Przymiary taêmowe d ugie Wg norm UE Tolerancja w mm D ug. kl. I II kl. III kl. I kl. II kl. III 0,5 m ± 0,2 ± 0,5 ± 1,0 1 m ± 0,2 ± 0,5 ± 1,0 2 m ± 0,3 ± 0,7 ± 1,4 3 m ± 0,4 ± 0,9 ± 1,8 5 m ± 0,6 ± 1,3 ± 2,6 ± 0,6 ± 1,3 ± 2,6 10 m ± 1,1 ± 2,3 ± 4,6 ± 1,1 ± 2,3 ± 4,6 15 m ± 1,6 ± 3,3 ± 6,6 20 m ± 2,1 ± 4,3 ± 8,6 25 m ± 2,6 ± 5,3 ± 10,6 30 m ± 3,1 ± 6,3 ± 12,6 50 m ± 5,1 ± 10,3 ± 20,6 100 m ± 10,1 ± 20,3 ± 40,6 Poczàtek podzia ki pokrywa si z wewn trznà kraw dzià klamerki koƒcowej. Rozw. II Poczàtek podzia ki pokrywa si z punktem zamocowania klamerki koƒcowej. Rozw. III Podzia ka zaczyna si w pewnej odleg oêci od poczàtku taêmy. Rozw. IV Zaczep koƒcowy ruchomy. Poczàtek podzia ki pokrywa si z kraw dzià wewn trznà zaczepu - dla pomiarów zewn trznych, lub kraw dzià zewn trznà - dla pomiarów wewn trznych. Rozw. V Zaczep koƒcowy sk adany. Poczàtek podzia ki pokrywa si z wewn trznà kraw dzià zaczepu. 829 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 829))

14 Sprz t pomiarowy rzemieêlniczo-budowlany Przymiary taêmowe Krótkie przymiary taêmowe, stalowe Teng Tools. Z taêmà koloru ó tego. W plastikowej obudowie z p askà Êciankà dolnà do pomiarów wewn trznych. TaÊma jest samozwijajàca, z blokadà i ruchomym zaczepem koƒcowym. Spr ysty zaczep do zawieszania na pasie. Z podzia kà po jednej stronie. Podzia ka: metryczna i calowa. Poczàtek podzia ki - rozwiàzanie IV, patrz str Tolerancja podzia ki wg normy dok adnoêci UE II, patrz str Nr art Teng Tools Nr MT03 MT05 MT08 D ugoêç m/ft 3/10 5/16 8/26 SzerokoÊç mm Opak szt Teng Tools. Z taêmà koloru ó tego. Obudowa plastikowa, z p askà tylnà Êciankà do pomiarów wewn trznych. TaÊma jest samozwijajàca, z blokadà i ruchomym zaczepem koƒcowym. Spr ysty zaczep do mocowania do pasa. Podzia ka metryczna. Poczàtek podzia ki - rozwiàzanie IV, patrz str Tolerancja podzia ki wg normy dok adnoêci UE II, patrz str Nr art Teng Tools Nr MT03MM MT05MM MT08MM D ugoêç m SzerokoÊç mm Opak szt Lufkin - Cooper Tools. Typ Universal. Z ó tà taêmà pokrytà lakierem ochronnym. W obudowie poliamidowej z p askà tylnà Êciankà do pomiarów wewn trznych. TaÊma jest samozwijajàca, z blokadà i ruchomym zaczepem koƒcowym. Spr ysty zaczep do mocowania do pasa. Podzia ka metryczna lub matryczno-calowa. Tolerancja podzia ki kl. II wg norm UE, patrz str Poczàtek podzia ki - rozwiàzanie IV str Nr art Lufkin Nr Y 822 CM Y 823 CM Y 822 CME Y 823 CME Podzia ka... Metr. Metr. Metr./Calowa Metr./Calowa D ug m Szer mm Opak szt Luna. Z ó tà taêmà pokrytà lakierem ochronnym. W udaroodpornej obudowie plastikowej z p askà tylnà Êciankà do pomiarów wewn trznych. TaÊma jest samozwijajàca, z blokadà. Spr ysty zaczep do mocowania do pasa. Zaczep koƒcowy ruchomy. Podzia ka metryczna. Tolerancja podzia ki kl. II wg norm UE, str Poczàtek podzia ki - rozwiàzanie IV str Nr art D ug m Szer mm Opak szt Lufkin - Cooper Tools. Z ó tà taêmà pokrytà lakierem ochronnym. W chromowanej obudowie z p askà tylnà Êciankà do pomiarów wewn trznych. TaÊma jest samozwijajàca, z blokadà w àdanym po o eniu w àczanà przyciskiem na Êciance górnej. Zaczep koƒcowy ruchomy. Spr ysty zaczep do mocowania do pasa. Podzia ka metryczna. Tolerancja podzia ki kl. II wg norm UE, patrz str Poczàtek podzia ki - rozwiàzanie IV str Nr art Lufkin Nr Podzia ka Metr. Metr. D ug m 3 5 Szer mm Opak szt TaÊma zamienna Lufkin Nr R 2003 RY 35 CM Opak szt 6 6 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 830))

15 Sprz t pomiarowy rzemieêlniczo-budowlany Przymiary taêmowe Krótkie przymiary taêmowe, stalowe Lufkin - Cooper Tools. Typ Focus. Ze wzd u nym opisem podzia ki do odczytu pionowego. Z bia à taêmà pokrytà lakierem ochronnym, samozwijajàcà, z blokadà. Obudowa z p askà tylnà Êciankà do pomiarów wewn trznych. Spr ysty zaczep do mocowania np. do pasa. Podzia ka metryczna. Tolerancja podzia ki wg unijnej normy dok adnoêci EU II str Poczàtek podzia ki - rozwiàzanie IV str Nr art Lufkin Nr W 35 CM W 48 CM Podzia ka Metryczna Metryczna D ugoêç m 5 8 SzerokoÊç mm Opak szt 6 6 TaÊmy miernicze stalowe na zwijaku Hultafors. Typ TR. TaÊma ze stali nierdzewnej z g boko trawionà podzia kà, osadzona w ramie aluminiowej. Zaczep koƒcowy odk adany. Podzia ka metryczna (na ca ej d ugoêci w mm). Tolerancja podzia ki kl. II wg norm UE, patrz str Poczàtek podzia ki wg rozwiàzania III, patrz str Nr art Hultafors TR- 10M A 20M A 30M A 50M A D ug m Szer mm TaÊma zamienna Hultafors RB TR- - 20M A 30M A - Hultafors. ó ta, odporna na rozciàganie taêma stalowa, nawini ta na ramce aluminiowej. Celem zapewnienia jak najlepszej ochrony taêma posiada antykorozyjnà warstw fosforanowà, która pokryta jest bardzo grubym p aszczem poliamidowym. Odporna na wi kszoêç chemikaliów, rozpuszczalników i innych cieczy. Wytrzymuje bez problemów gi cie i skr canie. Podzia ka: metryczna. Tolerancja podzia ki wg norm UE, patrz str Poczàtek podzia ki wg rozwiàzania V, patrz str Nr art Hultafors Nr YL 30 C D ugoêç m 30 SzerokoÊç mm 13 TaÊmy miernicze stalowe, samoprzylepne Luna. Kierunek podzia ki od lewa na prawo. Podzia ka narastajàca w mm i dm. Tolerancja ±0.7 mm. Nr art Luna Nr PIT 5M D ug m 5 Szer mm CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 831))

16 Sprz t pomiarowy rzemieêlniczo-budowlany Dalmierze D3a D2 DXT D3a BT D5 D 8 Podstawa Torba Leica. Disto. System pomiarowy z wykorzystaniem techniki laserowej, zapewniajàcy szybki pomiar odleg oêci z du à dok adnoêcià i odczytem cyfrowym. Czerwony punkt promienia laserowego nale y skierowaç na punkt mierzony i odczytaç odleg oêç. Przy wi kszych odleg oêciach potrzebna jest tarcza docelowa. Przydatne w nast pujàcych grupach zawodowych: stolarze, uk adacze pod óg, malarze, instalatorzy hydrauliki, elektrycy, technicy instalacji grzewczo wentylacyjnych, brygadziêci firm sprzàtajàcych, poêrednicy handlu nieruchomoêciami, architekci, akustycy, pracownicy handlu materia ami, fotografowie, filmowcy, agenci wynajmu mieszkaƒ, i wszyscy inni, którzy podczas pracy dokonujà pomiarów odleg oêci. Leica Disto D2. Mo liwoêç wyliczania powierzchni i obj toêci. Wybór kraw dzi przedniej lub tylnej jako punktu poczàtkowego pomiaru. Dodawanie/odejmowanie wyników pomiarów. Automatyczne wy àczanie. Wytyczanie rozstawu elementów w ustalonych odleg oêciach i in. Pomiar odleg oêci do 60 m. Pomiar ciàg y. Âledzenie wartoêci minimalnej/maksymalnej. Pami ç ostatnich 10 pomiarów. Zdalny pomiar odleg oêci mi dzy punktami, z wykorzystaniem wewn trznego programu do wyliczeƒ geometrycznych (twierdzenie Pitagorasa). Automatyczne/r czne podêwietlanie wyêwietlacza. Wielofunkcyjny element tylny s u àcy do pomiarów w naro nikach, lub do ustawiania przyrzàdu na pod odze. Dok adnoêç ±1,5 mm. Leica Disto DXT. Dodatkowe funkcje/mo liwoêci w porównaniu z Disto D2: Klasa szczelnoêci obudowy IP65, co oznacza, e Disto DXT jest py oszczelny, ponadto wytrzymuje silne strumienie wodne, bez ujemnego wp ywu na dzia anie. Jest równie odporny na wstrzàsy - wytrzymuje upadek z wysokoêci 2 m. Zasi g pomiarowy do 70 m. WyÊwietlacz 4-rz dowy, z automatycznym podêwietlaniem. Pomiary pomieszczeƒ: z trzech pomiarów wyliczana jest kubatura, obwód pomieszczenia, powierzchnia Êcian i pod ogi. Leica Disto D3a. Dodatkowe funkcje/mo liwoêci w porównaniu z Disto D2: Pomiar odleg oêci do 100 m. Pami ç ostatnich 19 wyników pomiarów. Pomiary pomieszczeƒ: z trzech pomiarów wyliczana jest kubatura, obwód pomieszczenia, powierzchnia Êcian i pod ogi. Dok adny pomiar kàtów w pomieszczeniu przy wykonaniu 3 pomiarów. Automatyczne/r czne podêwietlanie wyêwietlacza. Czujnik przechy u, do pomiaru np. kàtów, nachylenia sufitu/dachu itp., z mo liwoêcià wyboru jednostek: stopnie (do ±45 ), procenty, mm/m lub cale/stop. Gwint do mocowania na statywie. Dok adnoêç ±1 mm. Leica Disto D3a BT. Dodatkowe funkcje/mo liwoêci w porównaniu z Disto D3a: àcze Bluetooth. Z wykorzystaniem oprogramowania dostarczanego wraz z Disto D3a BT, mo na poprzez àcze Bluetooth przesy aç dane pomiarowe wprost do komputera przenoênego celem dalszego opracowywania przez takie programy jak Excel, Word lub AutoCAD. Leica Disto D5. Dodatkowe funkcje/mo liwoêci w porównaniu z Disto D3: Pomiar odleg oêci do 200 m. WyÊwietlacz kolorowy 2,4. Cyfrowy celownik z powi kszeniem x1, x2 i x4. Pami ç ostatnich 20 wyników pomiarów. Gwint do mocowania na statywie. Zwi kszona liczba funkcji geometrycznych, z mo liwoêcià pomiaru powierzchni szczytowej budynku i in. Leica Disto D8. Dodatkowe funkcje/mo liwoêci w porównaniu z Disto D5: a) Czujnik przechy u/pomiaru kàta bez ograniczenia zakresu (360 ). b) Mo liwoêç prowadzenia ciàg ego pomiaru wysokoêci przez pojedyncze naciêni cie przycisku, bez potrzeby prowadzenia laserowego pomiaru refleksyjnego dla punktu znajdujàcego si w górze. Aktualna wysokoêç jest na bie àco pokazywana na wyêwietlaczu. Umo liwia to np. pomiar wysokoêci drzew, s upów, wysokoêci usytuowania przewodów wentylacyjnych, pomiar Êcian zewn trznych przed ustawieniem rusztowaƒ itp. c) Mo liwoêç atwego zmierzenia powierzchni dachu budynku poprzez zdalny pomiar rzeczywistych rozpi toêci po aci dachowych przez osob stojàcà na ziemi w pewnej odleg oêci od budynku. Potrzebne tylko 2 naciêni cia przycisku. Na wyêwietlaczu, wraz z wymiarem po aci, podawane jest jej nachylenie w stopniach. Dla otrzymania wartoêci powierzchni dachu wystarczy wykonaç mno enie przez szerokoêç dachu, którà to wartoêç uzyskuje si równie atwo podczas tej samej sesji pomiarowej. d) Mo liwoêç atwego pomiaru d ugoêci desek szczytowych w sposób jw. e) Mo liwoêç wykonywania pomiarów niwelacyjnych, poprzez wprowadzenie do przyrzàdu wysokoêci odniesienia. Dzi ki temu mo na mierzyç wysokoêç wzniesienia, np. pagórka, nasypu wiru czy innego obiektu o nieregularnym kszta cie. Klasa ochronna obudowy IP 54. f) Bluetooth. Przy wykorzystaniu oprogramowania do àczonego do Disto D8 mo na przesy aç dane pomiarowe poprzez àcze Bluetooth wprost do komputera przenoênego celem wykorzystania w programach Excel, Word lub AutoCAD. Wszystkie modele dostarczane sà z bateriami i futera em. Ciàg dalszy na nast pnej stronie 832 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 832))

17 Sprz t pomiarowy rzemieêlniczo-budowlany Dalmierze D3a D2 DXT D3a BT D5 D 8 Podstawa Nr art Leica Model D2 DXT D3a D3a BT D5 D8 Jednostki m m/stopy/ cale m/stopy/ cale m/stopy/ cale m/stopy/ cale m/stopy/ cale m/stopy/ cale Zakres pom m 0, , , , , , Dok adnoêç ±mm 1, WyÊwietlacz kolor nie nie nie nie tak, 2,4 tak, 2,4 Âredn. punktu laserowego przy odl. 10/50/100 m mm 6/30/60 6/30/60 6/30/60 6/30/60 6/30/60 6/30/60 Powierzchnia/Obj toêç tak tak tak tak tak tak Wyliczanie pow. Êcian, obwodu, pow. pod ogi i obj toêci pomieszcz nie tak tak tak tak tak Dodatk. funkcja geometr., do pomiaru powierzchni szczytowej budynku nie nie nie nie tak tak Uk ad czasowy (timer) tak nie tak tak tak tak Pomiar ciàg y i wyzn. wartoêci min./maks tak tak tak tak tak tak Pom. odleg. z przesuni ciem równol nie nie nie nie tak tak Dodawanie/Odejmowanie tak tak tak tak tak tak Wpisywanie param. sta ych nie nie tak, 1 tak, 1 tak, 1 tak, 10 Pami ç ostatnich pomiarów tak, 10 tak, 10 tak, 19 tak, 19 tak, 20 tak, 30 PodÊwietlenie wyêwietlacza tak tak tak tak tak tak Wielofunkcyjny element tylny tak tak tak tak tak tak Gwint do mocowania na statywie nie nie tak tak tak tak Wytyczanie odcinków powtarzajàcych si... tak nie tak tak nie tak Celownik cyfrowy nie nie nie nie tak, zoom 4 x tak, zoom 4 x Bluetooth z oprogramowaniem nie nie nie tak nie tak Czujnik przechy u, do pomiaru kàtów nie nie tak, ±45 tak, ±45 tak, ±45 tak, 360 Pomiary poêrednie z wykorzyst. czujnika przechy u nie nie tak tak tak tak Baterie typ, iloêç x V AAA, 2x1,5 AAA, 2x1,5 AAA, 2x1,5 AAA, 2x1,5 AA, 2x1,5 AA, 2x1,5 ywotnoêç baterii (oko o) iloêç pomiarów Temperatura pracy C -10 do do do do do do +50 Klasa lasera OdpornoÊç na upadek z 2 metrów nie tak nie nie nie nie Py oszczelnoêç, odpornoêç nie tak nie nie nie nie na silne polewanie wodà Klasa IP Wymiary mm 111x42 x23 122x55 x28 125x49 x27 125x49 x27 143X55 X33 143x55 x33 Masa, z bateriami g Torba Akcesoria Nr art Produkt Torba/futera Statyw Tarcza docelowa A4 Okulary laserowe wys m Opak szt Akcesoria Nr art Produkt Element tylny Disto Classic 3 Element tylny Disto Classic 4 Element tylny Disto Classic 5 Opak szt CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 833))

18 Sprz t pomiarowy rzemieêlniczo-budowlany Dalmierze Agatec PL 60. Odleg oêç mierzona z wykorzystaniem techniki laserowej, zapewniajàcej szybki pomiar z du à dok adnoêcià i niezawodnoêcià. Wskazanie cyfrowe. Czerwony punkt promienia laserowego nale y skierowaç na punkt mierzony i odczytaç odleg oêç. Przy wi kszych odleg oêciach potrzebna jest tarcza docelowa. Mo liwoêç wyliczania powierzchni i obj toêci. Wybór kraw dzi przedniej lub tylnej jako punktu poczàtkowego pomiaru. Dodawanie/odejmowanie wyników pomiarów. Wbudowana poziomnica. Automatyczne wy àczanie. Pomiar ciàg y. Âledzenie wartoêci minimalnej/maksymalnej. Funkcja wytyczania. Wielofunkcyjny element tylny s u àcy do pomiarów w naro nikach, lub do ustawiania przyrzàdu na pod odze. WyÊwietlanie linii dla u atwienia pomiarów w jasnym otoczeniu. Nr art Typ Nr PL 60 Dok adnoêç mm ±1.5 Zakres pom m Klasa lasera Wymiary mm 127 x 60 x 35 Masa g 190 Kó ko pomiarowe Przeznaczone do atwego przeprowadzania pomiarów dróg terenowych, posadawiania kraw ników, planowania trawników, rozliczania prac akordowych, prowadzenia robót terenowych itp. Liczyd o usytuowane do odczytu z góry. Drà ek sk adany. Mo liwoêç zamontowania odk adanej podpórki. Nr art Âredn. kó ka mm Zakres pomiarowy m , ,90 D ugoêç ca kowita mm Dok adnoêç mm/m ±0.5 ±0.5 Masa kg Przymiary teleskopowe Metrówki wysuwane Messfix. Przymiar teleskopowy o przekroju prostokàtnym z oksydowanego galwanicznie aluminium. Aktualnà d ugoêç wysuni cia (pomi dzy czo ami pomiarowymi) odczytuje si bezpoêrednio, niezale nie od tego ile sekcji jest ca kowicie lub cz Êciowo wysuni tych. Wynik wskazywany jest na wewn trznej taêmie pomiarowej. D ugoêci poni ej 1 m mo na mierzyç korzystajàc z podzia ki sta ej. RozdzielczoÊç 1 mm. Py oszczelne, atwo suwliwe uszczelnienia pomi dzy sekcjami. Dostarczane w futerale z mocnej tkaniny z w ókna sztucznego. Nr art Zakres pomiarowy.... mm D ug. (z o one) mm Szer. wys. (najw.).... mm 37,5 x 27,5 37,5 x 27,5 Dok adnoêç mm 0,9 1,3 Masa kg 1,1 1,7 834 Messfix. Typ S. Przymiar teleskopowy o przekroju prostokàtnym z oksydowanego galwanicznie aluminium. Âruby blokujàce na ka dej sekcji. Aktualnà d ugoêç wysuni cia (pomi dzy czo ami pomiarowymi) odczytuje si bezpoêrednio, niezale nie od tego ile sekcji jest ca kowicie lub cz Êciowo wysuni tych. Okienko odczytowe umieszczone jest na wysokoêci ok. 1.4 m. Py oszczelne uszczelnienia pomi dzy sekcjami. Tyczka miernicza Zakres pomiarowy m 8 Dok adnoêç mm ±1,9 D ug. (z o one) m 1.53 Masa kg 2.6 Futera z tkaniny z w ókna szt CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 834))

19 Sprz t pomiarowy rzemieêlniczo-budowlany Przymiary teleskopowe Metrówki wysuwane Z odczytem cyfrowym Messtronic. Przymiar teleskopowy o przekroju prostokàtnym z oksydowanego galwanicznie aluminium. Z odczytem cyfrowym w mm. Z przyciskiem zerujàcym do pomiarów referencyjnych jak i równie przyciskiem Hold do blokowania dowolnego odczytu. Py oszczelne, atwo suwliwe uszczelnienia pomi dzy sekcjami. ywotnoêç baterii: oko o 50 godz. Zasilanie: Volt nr LR6/4006 Tyczka miernicza Zakres pomiarowy m 5 D ug. (z o one) m 1.04 RozdzielczoÊç mm 1 Dok adnoêç mm ±2 Masa kg 2.1 Futera z tkaniny z w ókna szt aty geodezyjne Leica. Teleskopowa ata geodezyjna z podzia kà E po jednej stronie, a podzia kà milimetrowà po drugiej z kodem kreskowym po drugiej stronie. Wykonana z aluminium. Ka dy cz on po wyciàgni ciu zatrzaskuje si w po o eniu koƒcowym. Do niwelatora Sprinter 100M musi byç u ywana ata Nr art Pasuje do przyrzàdu Niwelator Niwelator laserowy libelowy ata geodezyjna z podzia kà E po jednej stronie i podzia kà milimetrowà po drugiej. Wykonana z aluminium. Ka dy cz on po wyciàgni ciu zatrzaskuje si w po o eniu koƒcowym. Nr art Maks. d ug. pomiarowa m 5 Szer. x grub mm 50x25 D ug. w stanie z o m 1.2 Masa kg 2 Niwelator libelowy (cyfrowy) (optyczny) Maks. d ugoêç pomiarowa m SzerokoÊç x gruboêç mm 50x25 50x25 50x25 D ug. w stanie z o m Masa kg Strona przednia Strona tylna Str. przednia Str. tylna Leica. ata. Pasujàca podstawa, patrz nr art Nr art D ugoêç mm 140 Podstawa do at geodezyjnych, wykonana z w ókna szklanego. Stosowana podczas prac niwelacyjnych prowadzonych przy u yciu lasera rotacyjnego. Pasujàce aty, patrz Nr art Wymiary mm 400x400 Otwór do osadzenia aty mm 45x35 Leica. Podstawa wirowa do aty.solidna podstawa pierêcieniowa ze stali lakierowanej, z uchwytem do aty geodezyjnej lub 2-metrowego drà ka mierniczego. Jest nieodzowna w sytuacji, gdy konieczne jest podsypywanie wiru dla uzyskania odpowiedniej wysokoêci. Nr art Leica Nr Ârednica cm CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 835))

20 Sprz t pomiarowy rzemieêlniczo-budowlany Kàtomierze Hultafors. Patentowy kàtomierz nastawny. Do pomiaru kàtów wewn trznych i zewn trznych. Podwójna podzia ka umo liwiajàca bezpoêredni odczyt wielkoêci kàta. Solidny mechanizm blokujàcy. Kàt po ówkowy (np. przy ci ciu uciosowym) otrzymywany bezpoêrednio. Doskona y do wyznaczania Êrodka, a tak e jako przymiar lub szablon traserski. Z oksydowanego galwanicznie aluminium. Nr art Hultafors typ Combi Zakres nastawy D ug. 3 ramion ruchomych mm 170 D ug. przyk adnicy mm 380 Opak szt 5 Limit. Kàtomierz elektroniczny ze wskazaniem cyfrowym. Na górnej powierzchni umieszczona ampu ka poziomujàca. WyÊwietlacz o du ych cyfrach. WyÊwietlacz mo na wyzerowaç w dowolnej pozycji, oraz prze àczyç na wskazania bezwzgl dne. Przycisk Hold do zatrzymania na wyêwietlaczu aktualnego wskazania. Rami ruchome blokowane za pomocà pokr t a zaciskowego, które mo na przesuwaç w dowolne miejsce. Dostarczany z baterià 3 V typu Nr art Wskazanie Podzia ka Dok adnoêç ±0.25 D ugoêç ramion mm 250 Wys. cyfr mm 13 Winkelfix. Kàtomierz do prac budowlanych. Konstrukcja wzmocniona. Bardzo wyraêny i atwy odczyt wartoêci kàta w okienku. Podwójna poziomnica - do odczytu w pionie i w poziomie. Âruba blokujàca kàt na àdanej wartoêci. Jako wyposa enie dodatkowe - futera z tkaniny z w ókna sztucznego. Nr art Podzia ka RozdzielczoÊç podzia ki Dok adnoêç ±0.25 ±0.25 D ug. ramion mm Masa kg Futera z tkaniny z w ókna szt Angus. Dzia anie z wykorzystaniem interferencji (zjawisko mory). Dwie dok adnie obrobione powierzchnie przyk adniowe. Podzia ka kàtowa obracana, z blokadà. Kàt obrotu podzia ki 360. Dostarczana z linia em d ugoêci 250 mm, który mo e byç mocowany zatrzaskowo do dwóch Êcianek przyrzàdu. Jako wyposa enie dodatkowe wyst puje linia o d ugoêci 500 mm (nie magnetyczny). Nr art Podzia ka RozdzielczoÊç podzia ki Podzia ka noniusza D ug. linia u magnet mm 250 Linia 500 mm Poziomnice Poziomnice stolarskie Teng Tools. Z aluminium. Dok adnoêç 1.0 mm/m. Jedna ampu ka do u ytku poziomego, dwie do pionowego. Osadzenie ampu ek umo liwia odczyt z ka dej strony. Z zakoƒczeniami z udaroodpornego plastiku. 836 Nr art Teng Tools Nr SLA040 D ugoêç mm 400 Liczba ampu ek CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 836))

4 Technika Nr. d ugoêç ramion przekrój

4 Technika Nr. d ugoêç ramion przekrój Kàtownik Êlusarski Wykonanie: Stal, ocynkowany, obrobiony ze wszystkich stron. Przeznaczenie: Uniersalne. 4601 4602 Kàtownik p aski Kàtownik ze stopkà Nr. d ugoêç ramion 4601 4602 przekrój 0100 100 x 70

Bardziej szczegółowo

Narz dzia pomiarowe. Narz dzia znakujàce. Stemple cyfrowe

Narz dzia pomiarowe. Narz dzia znakujàce. Stemple cyfrowe Stemple cyfrowe Narz dzia znakujàce Limit. Nr 1733. Do stali i innych metali. Dziewi ç stempli. Do wybijania znaków w materiale o wytrzyma oêci na rozciàganie do 150 kg/mm 2. Hartowane po stronie grawerowanej

Bardziej szczegółowo

4 Technika. Rysiki traserskie, cyrkle, farby traserskie, wysokoêciomierze 4/87. Pasta do tuszowania. Marker traserski

4 Technika. Rysiki traserskie, cyrkle, farby traserskie, wysokoêciomierze 4/87. Pasta do tuszowania. Marker traserski Pasta do tuszowania Przeznaczenie: Do kontroli jakoêci powierzchni. Past nak ada si na powierzchnie obrabiane, nast pnie pociera jednà o drugà. RównomiernoÊç warstwy na o onej pasty daje obraz jakoêci

Bardziej szczegółowo

Ręczne Dalmierze Laserowe Firmy Leica Geosystems

Ręczne Dalmierze Laserowe Firmy Leica Geosystems Leica DISTO - Cennik Ręczne Dalmierze Laserowe Firmy Leica Geosystems Leica DISTO D2 NOWOŚĆ! Art. Nr. 763 494 599,- ZŁ* Leica DISTO D2; ręczny dalmierz laserowy, zasięg: od 0,05 m do 60 m,dokładność :±1,5

Bardziej szczegółowo

GRAVUREM prasa sprê ynowa

GRAVUREM prasa sprê ynowa GRAVUREM prasa sprê ynowa Nr 400 Sprê ynowa prasa udarowa o sile nacisku 3500 kg nacisk regulowany bezstopniowo ciê ar prasy 40 kg dostosowana do mocowania trzpieni Æ 10 40 mm zalecana do uchwytów czcionek

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Za³¹cznik nr 3A do SIWZ Ilustracja 1. wysokoœæ WAT = h=4mm

SZCZEGÓ OWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Za³¹cznik nr 3A do SIWZ Ilustracja 1. wysokoœæ WAT = h=4mm Ilustracja 1 wysokoœæ WAT = h=4mm D³ugopis metalowy w kolorze ciemna zieleñ: Wymiary d³ugopisu: 135 (d³.) x 10 (szer.) mm. D³ugopis wykonany z metalu platerowanego b³yszcz¹cego, korpus w kolorze ciemno

Bardziej szczegółowo

Przekaêniki termobimetalowe serii b...

Przekaêniki termobimetalowe serii b... Licencja AEG - Niederspannungstechnik GmbH Charakterystyka ogólna Przekaêniki termobimetalowe serii b... zabezpieczajà silniki elektryczne przed przecià eniem i pracà niepe nofazowà, posiadajà uk ad kompensacji

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF

Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Szorowarki kompaktowe BR 40/10 C Adv + MF Prowadzona ręcznie, kompaktowa szorowarka wyposażona w dwie szczotki walcowe. Dzięki dwóm listwom ssącym urządzenie skutecznie odsysa wodę podczas poruszania się

Bardziej szczegółowo

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne

Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp. Wyposażenie standardowe: Szczotka tarczowa System zbiornik w zbiorniku. Dane techniczne Szorowarki kompaktowe BD 40/25 C Bp Kompaktowa, zwrotna szorowarka prowadzone ręcznie przeznaczona do czyszczenia zachowawczego i polerowania małych powierzchni. Zasilana bateryjnie. Ze szczotką tarczową.

Bardziej szczegółowo

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową

DPX -IS 250. Styki pomocnicze i wyzwalacze wspólne dla DPX i DPX-IS. rozłącznik izolacyjny z widoczną przerwą stykową DPX -IS 250 02 37 02 47 022 39 022 7 ZgodnoÊç z normà: PN-EN 07-3. Kategoria u ytkowania AC 23 A. Umo liwia roz àczanie obwodów pod obcià eniem. Widoczne po o enie styków. Uk ad stykowy o szybkim roz àczaniu

Bardziej szczegółowo

wyjście danych RS232 (RB6)

wyjście danych RS232 (RB6) DOKŁADNOŚĆ I PRECYZJA! WAŻNA DO 21122014 Oferta specjalna nr 16 LUB WYCZERPANIA ASORTYMENTU Certyfikacja wg DIN EN ISO 9001:2008 Numer rejestru: 12 100 12704 TMS Suwmiarka cyfrowa, system Absolute, DIN

Bardziej szczegółowo

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66

Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 Spacial 3D - Obudowy z blachy stalowej IP 66 zastosowania obudowy pod aparatur modu owà obudowy z gniazdami obudowy do z àczek Pe na seria obudów wyposa onych w ramy do aparatury modu owej, zawierajàca

Bardziej szczegółowo

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości

Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości EM Zwory elektromagnetyczne najwyższej jakości ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA TYPU EM BEZPIECZNE I FUNKCJONALNE ROZWIĄZANIE DO ZAMYKANIA DRZWI Rozwiązanie pasujące do wszystkich drzwi Zwory elektromagnetyczne

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA część II Załącznik nr 2 do SIWZ Lp wartość stawka VAT wartość brutto 1 Podkoszulki z nadrukiem, kolor granatowy, Specyfikacja: grubość materiału 200 g/m2, 100% bawełna. W czterech

Bardziej szczegółowo

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań.

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań. W gamie produktów przygotowanej z myślą o większych przedsiębiorstwach, oferujemy przecinarkę do spoin RUBI DJ-130, która jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalającym na wykonywanie specjalnych cięć potrzebnych

Bardziej szczegółowo

20 x 5 7, x 5 9,55 11,60 13,25 17,40. 23,80 30 x 5 37,10 50,30 (453) 7,90 8,70 13,10 15,00 21,40. 26,40 35 x 7 52,00 91,30 129,00.

20 x 5 7, x 5 9,55 11,60 13,25 17,40. 23,80 30 x 5 37,10 50,30 (453) 7,90 8,70 13,10 15,00 21,40. 26,40 35 x 7 52,00 91,30 129,00. Kątownik ślusarski Wykonanie: Stal, ocynkowany, obrobiony ze wszystkich stron. Zastosowanie: Do prostego ustawiania i oznaczania. 4601 4602 Kątownik płaski Kątownik ze stopką nr długość ramion 4601 4602

Bardziej szczegółowo

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN

Obudowy energetyczne SZAFKI NAŚCIENNE SWN SZAFKI NAŚCIENNE 119 Szafki naścienne SWN - Kompaktowe szafki naêcienne, przeznaczone do monta u urzàdzeƒ energetycznych wymagajàcych ochrony przed dost pem, zapyleniem i wilgocià. - Standardowo przewidziane

Bardziej szczegółowo

NARZ DZIA AKUMULATOROWE

NARZ DZIA AKUMULATOROWE NARZ DZIA AKUMULATOROWE Klucz udarowy Wyjàtkowa seria narz dzi akumulatorowych zaprojektowanych specjalnie do najci szych prac w warsztatach samochodowych i wsz dzie tam gdzie potrzeba. Narz dzia akumulatorowe

Bardziej szczegółowo

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O.

Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. Film demonstracyjny z pracy narzędzia: http://www.youtube.com/watch?v=sqbjf2nazi8 S.T.M. SYSTEMY I TECHNOLOGIE MECHANICZNE SP. Z O.O. ul. Dziewosłęby 14/1, 04-403 Warszawa Tel.: 22 673 55 48 - Fax: 22

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA

ELEKTROTRZYMACZE KARTA KATALOGOWA ELEKTROTRZYMACZE W wielu budynkach, zgodnie z przepisami ochrony przeciwpożarowej, istnieje konieczność wydzielenia stref ppoż. oraz podziału korytarzy ewakuacyjnych na odcinki krótsze niż 50m. Z reguły

Bardziej szczegółowo

B1 B2 B3 C1 C2 C3. 2,75 m

B1 B2 B3 C1 C2 C3. 2,75 m B1 B2 B3 2. 3. 3. 1. 2. 1. C1 C2 C3 2. 1. 2,75 m 3. 2. 1. A 3 5 14 2 1 6 4 7 9 15 8 10 12 11 13 D1 D2 2m 1 mm D3 E1 2m E2 E3 X = 5m E4 F1 1,5 mm 1,5 mm F2 F3 s > 5m > 16 2 3 ft F4 F5 PL Instrukcja obsæugi

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem.

Szczegółowy opis asortymentu. Materiał: smycze sitodrukowe na taśmie satynowej. Smycz z odpinanym karabińczykiem oraz plastikowym przejściem. Załącznik nr 1 a do SIWZ i umowy Część I Artykuły papiernicze Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Umieszczone zdjęcia są zdjęciami podglądowymi. Lp. Nazwa asortymentu Ilość Wymiar (+/-5%) SMYCZ ŻAKARDOWA

Bardziej szczegółowo

Narz dzia i akcesoria do po àczeƒ zaprasowywanych Opis zaciskarek Sudopress

Narz dzia i akcesoria do po àczeƒ zaprasowywanych Opis zaciskarek Sudopress Opis zaciskarek Sudopress Tabela poglàdowa narz dzi Sudopress Comap wprowadzi nowà gam narz dzi do zaprasowywania, w pe ni profesjonalnych i u atwiajàcych prac u ytkownikom. Nowe narz dzia Sudopress 2432

Bardziej szczegółowo

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów..

Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Sposób demontażu starych,i montażu nowych zawiasów.. Na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza,w meblach produkowanych w Polsce,z dużym prawdopodobieństwem możemy spotkać się z którymś z przedstawionych na

Bardziej szczegółowo

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę

Plaston. Wygodnie, bezpiecznie i na miarę Plaston Plaston to szwajcarska firma, z ponad 50-letnim doświadczeniem i fabrykami zlokalizowanymi na terenie Szwajcarii i Unii Europejskiej. Jest wyłącznym, globalnym dostawcą od ponad 40 lat opakowań

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

Podr cznik Instalatora. System panelowy NYLOFOR 3D NYLOFOR Medium. Podr cznik instalatora

Podr cznik Instalatora. System panelowy NYLOFOR 3D NYLOFOR Medium. Podr cznik instalatora Podr cznik Instalatora System panelowy NYLOFOR 3D NYLOFOR Medium Podr cznik instalatora Panele NYLOFOR 3D Panele Panele o szerokoêci 2500 mm i wysokoêci od 1030 do 2430 mm. Panele sà jednostronnie zakoƒczone

Bardziej szczegółowo

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące

Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące 693 Zestawienie produktów Elementy podporowe, ustalające i pozycjonujące Podstawki wahliwe K0282 Podstawki wahliwe kąt wychyłu 12 K0302 Podstawki wahliwe

Bardziej szczegółowo

Narzędzia budowlane NARZĘDZIA BUDOWLANE

Narzędzia budowlane NARZĘDZIA BUDOWLANE Narzędzia budowlane NARZĘDZIA BUDOWLANE 42 Lasery do glazury i wyznaczania pionu/poziomu DW060K Laser do układania glazury DW099P Laser 3-wiązkowy do pionu, poziomu oraz kąta prostego DW082K Laser do pionu

Bardziej szczegółowo

PMC z nadrukiem przyk ad FS (nadruk pionowy)

PMC z nadrukiem przyk ad FS (nadruk pionowy) CONTA-CONNECT Oznaczniki Zacisków Systemy Identyfikacyjne Pocket Maxicard PMC PMC z nadrukiem przyk ad FW (nadruk poziomy) PMC z nadrukiem przyk ad FS (nadruk pionowy) P M C z nadrukiem przyk ad G W (jeden

Bardziej szczegółowo

Drabiny pionowe jednoelementowe

Drabiny pionowe jednoelementowe Drabiny pionowe jednoelementowe Wersje: aluminium naturalne, aluminium anodowane, stal ocynkowana lub nierdzewna, zgodne z normami DIN 18799 i DIN 14094 oraz EN ISO 14122-4. Perforowane szczeble w wersji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 45421000-4 ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP str. 3 2. MATERIAŁY str. 3 3. SPRZĘT str. 4 4.TRANSPORT str. 4 5. WYKONANIE

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KATALOG OPAKOWAŃ FEFCO

MIĘDZYNARODOWY KATALOG OPAKOWAŃ FEFCO MIĘDZYNARODOWY KATALOG OPAKOWAŃ FEFCO Opracowano na podstawie FEFCO assco 1995 POLIMANIA Tel.: 17 788 70 88 Tel.: 17 788 68 66 Fax: 17 788 70 89 polimania@polimania.pl www.polimania.pl Niniejszy katalog

Bardziej szczegółowo

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI

WENTYLACJA + KLIMATYZACJA KRAKÓW NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI NAWIEWNIKI WIROWE ELEMENTY WYPOSAŻENIA INSTALACJI WENTYLACJI I KLIMATYZACJI SPIS TREŒCI 1. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVL/R...1 2. WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY ST-DVW i ST-DRW...8 WIROWY NAWIEWNIK STROPOWY

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY MIERNIK REZYSTANCJI UZIEMIENIA KRT 1520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Cyfrowy miernik rezystancji uziemienia SPIS TREŚCI 1 WSTĘP...3 2 BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA...3 3 CECHY UŻYTKOWE...4 4 DANE TECHNICZNE...4

Bardziej szczegółowo

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG

Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Zbiorniki podziemne dwup aszczowe Zbiorniki podziemne na LPG Osprz t do zbiorników URZÑD DOZORU T E C H NI C Z N E G O Zbiorniki dwup aszczowe podziemne Przeznaczone do magazynowania materia ów ciek ych

Bardziej szczegółowo

OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy

OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy Przewód OnGcekgż-G 3,6/6 kv, 4-żyłowy Górniczy przewód oponowy ekranowany o izolacji i oponie gumowej na napięcie 3,6/6 kv NORMA: ZN-/MP-13-K4 UZNANIE: CECHA: GEM/4806/0059/98/04429/ZB GE-33/98 CHARAKTERYSTYKA:

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REL www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PANELOWY PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REL Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C

INSTRUKCJA OBS UGI. Stabilizowane zasilacze pr du sta ego. modele: DF173003C DF173005C D INSTRUKCJA OBS UGI Stabilizowane zasilacze pr du sta ego modele: DF173003C DF173005C WPRO WA DZ ENI E Przyrz dy serii DF17300XC s precyzyjnymi zasilaczami DC o jednym wyjciu i napi ciu regulowanym w

Bardziej szczegółowo

Katalog akcesoria meblowe

Katalog akcesoria meblowe 20lat Polska Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA 03-151 ul. Modliƒska 347 tel./fax: +48-22/499 68 16 tel.kom: +48 609 899 024 WARSZAWA-Regu y 05-816 Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT).

Standardowa instalacja kratek odbywa si z zastosowaniem wkr tów poprzez otwory w ramce fasadowej (wkr ty poza dostawà CIAT). TNSD/TNDD KRATKI WENTYLACYJNE DO PRZEWODÓW OKRÑG YCH wspomaganie doboru ZALETY - Estetyczny wyglàd - Drugi rzàd kierownic malowany na czarno - Wysoka jakoêç wykonania w bibliotekach programu DYFUZJA POWIETRZA

Bardziej szczegółowo

Leica Lino L2. Perfekcyjne urządzenie do wyznaczenia linii prostej. SWISS Technology. by Leica Geosystems

Leica Lino L2. Perfekcyjne urządzenie do wyznaczenia linii prostej. SWISS Technology. by Leica Geosystems TM Leica Lino L2 Perfekcyjne urządzenie do wyznaczenia linii prostej SWISS Technology by Leica Geosystems Prosty, perfekcyjny w wyznaczaniu linii! Pracując z Leica Lino L2 wszystko będzie łatwiejsze Jakość

Bardziej szczegółowo

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA)

DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) DTR.ZL-24-08 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ INSTRUKCJA OBSŁUGI (DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA) ZASILACZ SIECIOWY TYPU ZL-24-08 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2008. APLISENS S.A.,

Bardziej szczegółowo

Mocowanie ci kich przedmiotów do Êcian

Mocowanie ci kich przedmiotów do Êcian MATERIA Y BUDOWLANE MAJSTERKOWANIE n WYSTRÓJ WN TRZ OGRODNICTWO n Mocowanie ci kich przedmiotów do Êcian JAK SAMEMU WYKONAå! To trzeba wiedzieç l Wybór ko ka zale y od pod o a, na którym zamocowany b dzie

Bardziej szczegółowo

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE BOX

WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE BOX WYPOSA ENIE SKLEPÓW AKCESORIA MEBLOWE BOX 2009 rury, przed u ki, wk adki, naro niki strona 2 Rura kwadratowa art. BX910 25 x 25 mm gr.1,2 mm L = 300 art. BX910A 20 x 20 mm gr.1,2 mm L = 300 Naro nik dwukierunkowy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ

Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ Dziennik Ustaw Nr 268 18789 Poz. 2664 i 2665 Za àcznik nr 2 WZÓR ZNAKU IDENTYFIKACYJNEGO FUNKCJONARIUSZA STRA Y GRANICZNEJ 2665 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 10 grudnia 2004 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Opis Przyciski FQ/ST DN UP OFF przytrzymanie

Bardziej szczegółowo

Siatki PANTANET i FORTINET

Siatki PANTANET i FORTINET Siatki PANTANET i FORTINET Podr cznik Instalatora BEKAERT KOTLARNIA Sp. z o.o. Kotlarnia 47-246, ul. D bowa 4 tel. 077 / 48 25 001-6, fax 077 / 48 25 000 Dzia Obs ugi Klienta fax 077 / 48 25 007 DZIA OBS

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy

Przygotowanie próbki. DigiPREP LS* DigiPREP MS* DigiPREP Jr.* DigiPREP MINI. Pojemność bloku / Numer katalogowy DigiPREP Przygotowanie próbki Grafitowe bloki z serii DigiPREP model Jr., MS, LS i MINI są idealne do procesów mineralizacji, które wymagają temperatury poniżej 180 C. Pokrycie bloków teflonem zapewnia

Bardziej szczegółowo

Zaplanuj powrót do. szkoły z. Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl

Zaplanuj powrót do. szkoły z. Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl Zaplanuj powrót do szkoły z Agencja Reklamowa New Life biuro@new-life.pl tel. 513 149 845; 505 903 743 www.new-life.pl New Life biuro@new-life.pl tel: 513 149 845 505 903 743 www.new-life.pl Piórnik wykonany

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 5 DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Meble Biurowe Biurko (lewe i prawe) SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Biurko o wymiarach zewnętrznych wysokość ok. 750mm, szerokość ok.

Bardziej szczegółowo

Szafa stojàca OptiRACK 19

Szafa stojàca OptiRACK 19 SZAFY STOJÑCE Szafa stojàca OptiRACK 19 Szafa stojàca OptiRACK 19 OptiRACK jest idealnym rozwiàzaniem szafy LAN oferujàcym najnowsze rozwiàzania technologiczne w bardzo przyst pnej cenie. Konstrukcja szafy

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wymiary produktów wysokość x szerokość x głębokość. Next New York Soul Oslo Living Square Classic Dodatki

SPIS TREŚCI. Wymiary produktów wysokość x szerokość x głębokość. Next New York Soul Oslo Living Square Classic Dodatki 2016 SPIS TREŚCI Wymiary produktów wysokość x szerokość x głębokość Next New York Soul Oslo Living Square Classic Dodatki 04 12 16 24 26 30 32 42 02 03 15 Wieszak prosty 60 08.110 Wieszak prosty 45 08.111

Bardziej szczegółowo

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2

PODNOŚNIK KANAŁOWY WWKR 2 Zastosowanie Dźwignik kanałowy, jeżdżący po obrzeżach kanału samochodowego, dzięki łatwości manewrowania poziomego (stosunkowo mały ciężar) i pionowego, znajduje szerokie zastosowanie w pracach obsługowo-naprawczych

Bardziej szczegółowo

Automatyczne Systemy Infuzyjne

Automatyczne Systemy Infuzyjne Automatyczne Systemy Infuzyjne Wype nienie luki Nie ma potrzeby stosowania skomplikowanych i czasoch onnych udoskonaleƒ sprz tu infuzyjnego wymaganych do specjalistycznych pomp. Pompy towarzyszàce pacjentowi

Bardziej szczegółowo

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl.

POKÓJ 744 POKÓJ 746. Załącznik nr 6. 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 kolor płyty uzgodnić z użytkownikiem. 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. POKÓJ 744 1. Zestaw gospodarczy, rys. 1 kpl. 1 2. Zestaw biurowy, rys 2, kpl. 1 3. Szafka biurkowa, rys. 3 4. Szafka pod ksero, rys. 4 5. Biurko, rys. 5 POKÓJ 746 6. Zabudowa gospodarcza rys. 7, kpl. 1

Bardziej szczegółowo

6 July 2016. Karta produktu

6 July 2016. Karta produktu 6 July 2016 Karta produktu Spis tresci DŁUGOPISY Długopis Budget 3 Długopis Eco 5 Długopis Madrid 7 Długopis Paris 9 Długopis Riga 11 Długopis Spectra 13 Długopis Superior 15 Długopis Superior Mini 17

Bardziej szczegółowo

Łatwe przycinanie płyt z granulatu gumowego. Łatwe i precyzyjne przycinanie płyt

Łatwe przycinanie płyt z granulatu gumowego. Łatwe i precyzyjne przycinanie płyt Łatwe i precyzyjne przycinanie płyt Doświadczony praktyk majsterkowania może przyciąć szybko i precyzyjnie elastyczne płyty WARCO do wyliczonych rozmiarów. Przed przystąpieniem do działania, linia cięcia

Bardziej szczegółowo

Mikrometry Digimatic i analogowe Strony 30 do 101

Mikrometry Digimatic i analogowe Strony 30 do 101 Mikrometry Mikrometry Digimatic i analogowe Strony 30 do 101 Średnicówki mikrometryczne dwupunktowe i mikrometry szczękowe Strony 102 do 111 Średnicówki czujnikowe i sprawdziany do pomiaru średnic Strony

Bardziej szczegółowo

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent...,

nazwa...typ,... rok produkcji..., producent..., APARAT DO WYKONYWANIA BADAŃ IMMUNODIAGNOSTYCZNYCH - Zadanie 1 Znak sprawy: Z/50/PN/10 Aparat do wykonywania badań immunodiagnistycznych 1 szt. 1. Aparat rok produkcji nie wcześniej niŝ 2008, wieloparametrowy,

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁ 100% mikrowłókno, dwie warstwy rewers mopa to materiał rzepowy typu velcro. WYKONANIE mop szyty pętelka zamknięta o wysokości 2 mm

MATERIAŁ 100% mikrowłókno, dwie warstwy rewers mopa to materiał rzepowy typu velcro. WYKONANIE mop szyty pętelka zamknięta o wysokości 2 mm 100% mikrowłókno, dwie warstwy rewers mopa to materiał rzepowy typu velcro pętelka zamknięta o wysokości 2 mm Rozmiar w cm Ciężar w gramach Do stelaża MS 420 30 x 12,5 40 MS 100 MS 421 47 x 12,5 65 MS

Bardziej szczegółowo

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym

OÊ liniowa ze Êrubà kulowà. OÊ liniowa z paskiem z batym OÊ liniowa ze Êrubà kulowà GL15B & GL20B Sztywna i zwarta budowa Po àczenie prowadnicy liniowej GSR z bardzo sztywnym profilem aluminiowym i nap dem kulowo-tocznym da o osi liniowej typu GL15 i GL20 sztywnà

Bardziej szczegółowo

Przepustnice. do regulacji przepływu powietrza Typ TDK

Przepustnice. do regulacji przepływu powietrza Typ TDK 5/10.2/PL/2 Przepustnice do regulacji przepływu powietrza Typ TDK TROX AUSTRIA GmbH (Sp. z o.o.) Telefon +48 22 717 14 70 Oddzia w Polsce Telefax +48 22 717 14 72 05-0 Piaseczno e-mail: biuro@trox.pl ul.

Bardziej szczegółowo

Obudowy Spacial 6000 przeglàd oferty

Obudowy Spacial 6000 przeglàd oferty Obudowy Spacial 6000 przeglàd oferty Obudowy z drzwiami przednimi Obudowy z drzwiami przednimi i tylnymi Obudowy do samodzielnego monta u Obudowy po àczone w szereg Obudowy wyposa one w pe ne lub przezroczyste

Bardziej szczegółowo

3 Mocowanie. Uchwyty magnetyczne i akcesoria

3 Mocowanie. Uchwyty magnetyczne i akcesoria Uchwyty magnetyczne i akcesoria BM P yty mocujàce z magnesami trwa ymi Wykonanie: Z poprzecznym podzia em biegunów. Pewne i stabilne mocowanie poprzez system magnesów ceramicznych. Niska konstrukcja i

Bardziej szczegółowo

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę.

Imadła do rur i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do rur. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła do i wsporniki Szeroki wybór dopasowanych akcesoriów do. Wzmocniona konstrukcja pozwala na wieloletnią pracę. Imadła Liczba modeli Średnica calowy cm calowy cm Przenośny TRISTAND 4 1 8-12 6-300

Bardziej szczegółowo

Wiert a i narz dzia. Wiert a i narz dzia T E C H N I K A M O C O W A N I A

Wiert a i narz dzia. Wiert a i narz dzia T E C H N I K A M O C O W A N I A 255 Wiert o SDS-max... strona 256 Wiert o SDS-Plus Driller, DIN 8035... strona 257 Wiert o SDS-Plus Pointer... strona 258 Wiert o do muru STANDARD HM... strona 260 Wiert o STANDARD... strona 261 Wiert

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

System cyfrowego odczytu

System cyfrowego odczytu System cyfrowego odczytu Magnescale Tel: +49 711 5858-777 E-Mail: smse-mp@eu.sony.com www.sonymanufacturing.com Niezawodne systemy pomiarowe wy sza jakoêç, wi kszy profit Linia y magnetyczne Sony spe niajà

Bardziej szczegółowo

DOKŁADNOŚĆ I PRECYZJA

DOKŁADNOŚĆ I PRECYZJA DOKŁADNOŚĆ I PRECYZJA OFERTA SPECJALNA CERTYFIKAT ZGODNIE DIN EN ISO 9001:2008 OFERTA OBOWIĄZUJE DO 30.09.2016 r. Głębokościomierz czujnikowy cyfrowy z okrągłą pstawą z przedłużaczem 10, 20, 40, 70 i 100

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wirowe do podestów i podiów

Nawiewniki wirowe do podestów i podiów 1/9/PL/4 Nawiewniki wirowe do podestów i podiów Typ SD Spis treści Opis Opis 2 Szybki dobór 7 Budowa Wymiary 3 Szumy przepływowe 8 Materiały 3 Szumy wyemitowane 9 Instalacja Montaż 4 Informacje do zamawiania

Bardziej szczegółowo

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa

Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Moduł 2/3 Projekt procesu technologicznego obróbki przedmiotu typu bryła obrotowa Zajęcia nr: 4 Temat zajęć: Dokumentacja technologiczna (Karta KT oraz KIO) Materiał przygotowany z wykorzystaniem opracowań

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zaleŝnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Narz dzia do zaprasowywania do gi cia do kalibrowania

Narz dzia do zaprasowywania do gi cia do kalibrowania do zaprasowywania do gi cia do kalibrowania 69 UWAGA > PAMI TAJ O COROCZNYM OBOWIÑZKOWYM PRZEGLÑDZIE TECHNICZNYM Zaciskarka Sudopress 2432 Charakterystyka Zaciskarka Sudopress 2432 jest uniwersalnym, praktycznym

Bardziej szczegółowo

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE

DOTACJE NA INNOWACJE - INWESTUJEMY W WASZĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAPYTANIE OFERTOWE Warszawa, dn. 13.01.2012 ZAPYTANIE OFERTOWE materiałów biurowych w związku z realizacją projektu pn. Kreator pism online i baza wiedzy sposobem na wykorzystanie sztucznej inteligencji w systemach eksperckich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO

INSTRUKCJA OBSŁUGI MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO MC-2810 CYFROWY SYSTEM GŁOŚNIKOWY 5.1 KANAŁÓW DO KINA DOMOWEGO GRATULUJEMY UDANEGO ZAKUPU ZESTAWU GŁOŚNIKOWEGO MC-2810 Z AKTYWNYM SUBWOOFEREM I GŁOŚNIKAMI SATELITARNYMI. ZESTAW ZOSTAŁ STARANNIE ZAPROJEKTOWANY

Bardziej szczegółowo

Detektor przenośny typ GD-7

Detektor przenośny typ GD-7 URZĄDZENIA DO MIERZENIA I WYKRYWANIA STĘŻEŃ GAZÓW Detektor przenośny typ GD-7 INSTRUKCJA OBSŁUGI PRODUCENT: 62-080 TARNOWO PODGÓRNE k/poznania ul. Pocztowa 13 tel./fax +48 (061) 814-6557, 814-6290, 814-7149

Bardziej szczegółowo

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL

PL 211524 B1. FAKRO PP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nowy Sącz, PL 29.10.2007 BUP 22/07 31.05.2012 WUP 05/12. WACŁAW MAJOCH, Nowy Sącz, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 211524 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 379508 (51) Int.Cl. E06B 7/14 (2006.01) E04D 13/03 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22)

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz

Tester pilotów 315/433/868 MHz 10-50 MHz TOUCH PANEL KOLOROWY WYŚWIETLACZ LCD TFT 160x128 ` Parametry testera Zasilanie Pasmo 315MHz Pasmo 433MHz Pasmo 868 MHz Pasmo 10-50MHz 5-12V/ bateria 1,5V AAA 300-360MHz 400-460MHz 820-880MHz Pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 1. szybkowymiennymi głowicami

CZĘŚĆ 1. szybkowymiennymi głowicami CZĘŚĆ lp. nazwa ilość Cena netto wartość netto wartość brutto Elektryczny obcinak do rur 2 Ręczne obcinaki do rur oraz do fazowania 3 Elektryczna zaciskarka do złączek na rurach PEX i rurach ze stali nierdzewnej

Bardziej szczegółowo

POZIOMNICE MIARY SKŁADANE MIARY ZWIJANE POZIOMNICA TORPEDO LINIAŁY KĄTOWNIK NASTAWNY. KąTOWNIKI SZNURKI TRASERSKIE PION MURARSKI SUWMIARKI OŁÓWKI

POZIOMNICE MIARY SKŁADANE MIARY ZWIJANE POZIOMNICA TORPEDO LINIAŁY KĄTOWNIK NASTAWNY. KąTOWNIKI SZNURKI TRASERSKIE PION MURARSKI SUWMIARKI OŁÓWKI NARZĘDZIA POMIAROWE MIARY SKŁADANE POZIOMNICE KRT701001 KRT701002 KRT701003 MIARY ZWIJANE KRT706040 KRT706050 KRT706060 KRT702002 KRT702003 KRT702005 KRT702020 KRT706160 KRT706180 KRT706100 KRT706150 POZIOMNICA

Bardziej szczegółowo

Obiektywy do kamer firmy Bosch

Obiektywy do kamer firmy Bosch Obiektywy do kamer firmy Bosch Pe na gama obiektywów Obiektywy z przys on regulowan r cznie, sterowane napi ciem DC lub sygna em wizyjnym Obiektywy do zastosowa specjalnych Szeroki wybór obiektywów zmiennoogniskowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków 350 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 marca 2006 r. w sprawie obràczkowania ptaków Na podstawie art. 55 ustawy z dnia 16 kwietnia z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) zarzàdza

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA LP. Nazwa Opis 1 Biurko z szufladami 1. Powinno być wykonane z płyty MDF w laminacie grubośc od 20-25 mm o wysokiej 2. Krawędzie wykonane z kolorowej

Bardziej szczegółowo

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE

PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE PNEUMATYCZNE KLUCZE ZAPADKOWE Por czne i wygodne. Klucze zapadkowe Ingersoll Rand o du ej mocy i wysokich walorach u ytkowych pozwalajà zwi kszyç wydajnoêç. 13 1215Ti oraz 1225Ti Tytanowe klucze zapadkowe

Bardziej szczegółowo

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen

Systemy Fieldbus II (VE2) PROFIBUS-DP, INTERBUS-S, DeviceNet, CANOpen Zawory serii V20 i V22 mogà byc pod àczone bezpoêrednio do Fieldbus II w celu stworzenia sieci o ochronie IP65. System ten mo e byç u yty do scentralizowania lub rozproszenia wysp zaworowych i sterowania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A

INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A INSTRUKCJA OBSŁUGI TERMOMETR CYFROWY TES-1312A PRZEDSIĘBIORSTWO AUTOMATYZACJI I POMIARÓW INTROL Sp. z o.o. ul. Kościuszki 112, 40-519 Katowice tel. 032/ 205 33 44, 78 90 056, fax 032/ 205 33 77 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest usługa wykonania materiałów promocyjnych Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość 1. 2. 3. 4. Elegancki zestaw piśmienniczy składający

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia. Dostawa aparatury pomiarowej i badawczej

Opis przedmiotu zamówienia. Dostawa aparatury pomiarowej i badawczej 1. Zał. Nr 1 Opis przedmiotu Przedmiotem jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu, urządzeń i narzędzi wykorzystywanych przy przeglądach drogowych obiektów inżynierskich w podziale na 3 n/w zadania Zadanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl

INSTRUKCJA OBS UGI www.elstat.pl INSTRUKCJA OBS UGI 1. CHARAKTERYSTYKA REGULATORA Regulator temperatury przeznaczony do wspó pracy z czujnikami rezystancyjnymi PTC, Pt100, Pt1000 oraz termoparami J lub K. Wybór zakresu i typu czujnika

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI

ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI dysleksja Miejsce na naklejk z kodem szko y ARKUSZ EGZAMINACYJNY Z MATEMATYKI Zestaw 1 POZIOM ROZSZERZONY Czas pracy 180 minut Instrukcja dla zdajàcego 1. Sprawdê, czy arkusz zawiera 12 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi

OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi OKUCIA BUDOWLANE OKUCIA DO DRZWI Okucia do skrzyd³a biernego Akcesoria do drzwi - dÿwigniowa stosowana do ryglowania drzwi z Klamka dÿwigniowa obrotowa do ryglowania drzwi - dla prêtów rygluj¹cych ukrytych

Bardziej szczegółowo

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni

Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni Nawiewniki wyporowe do wentylacji kuchni 15 Nawiewniki JHP OPIS Nawiewniki JHP przeznaczone są do wyporowej dystrybucji powietrza. Przystosowane zostały do wentylacji pomieszczeń kuchennych, gdzie występują

Bardziej szczegółowo

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594

Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przepływomierz MFM 1.0 Nr produktu 503594 Strona 1 z 5 Świat pomiaru przepływu Miernik zużycia Muti-Fow-Midi (MFM 1.0) Numer produktu 503594 Muti-Fow-Midi MFM 1.0 jest eektronicznym

Bardziej szczegółowo

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm

132 do cen nale y doliczyç VAT 22% Torby termoizolacyjne. Torby termoizolacyjne. Torba do pizzy karton o rozmiarze 350 x 350 mm Torby termoizolacyjne Torby termoizolacyjne Moc znamionowa 170 W. Torby przystosowane do pracy w instalacji 12 V, posiadajà zabezpieczenia termiczne. Temperatur 70 0 C torba osiàga ju po 120 sekundach.

Bardziej szczegółowo