W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty:"

Transkrypt

1 Spis treêci W tym rozdziale, wyró nionym danym kolorem, znajdujà si nast pujàce produkty: Amperomierze c gowe Cyrkle Dalmierze G bokoêciomierze GruboÊciomierze Kamery termowizyjne Kàtowniki warsztatowe Kàtomierze Kàtomierze tarczowe Kàtowniki kombinowane Kó ko pomiarowe Kredy aty geodezyjne Linia y stalowe Lokalizator kabli Lupy Lusterka inspekcyjne Mierniki pr dkoêci obrotowej i powierzchniowej Mierniki zegarowe Mikrokatory Mikrometry Mikroskop Multimetry Pisaki markery P ytki wzorcowe P yty pomiarowe Poziomnice maszynowe Próbniki napi cia Przyrzàdy niwelacyjne Przyrzàdy pomiarowe czujnikowe Przyrzàdy do pomiaru czynników Êrodowiskowych Przymiary kreskowe stalowe Przymiary teleskopowe Przymiary traserskie Pryzmy traserskie R czne liczniki mechaniczne Rysiki Sprawdziany Stemple Szablony Szk o powi kszajàce Testery Wagi WysokoÊciomierze Zestawy pomiarowe CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 817))

2 Narz dzia znakujàce Stemple cyfrowe Limit. Nr Do stali i innych metali. Dziewi ç stempli. Do wybijania znaków w materiale o wytrzyma oêci na rozciàganie do 150 kg/mm 2. Hartowane po stronie grawerowanej do HRC W pude kach plastikowych. Nr Do stali twardej. Dziewi ç stempli. Ca e szlifowane. Do wybijania znaków w materiale o wytrzyma oêci na rozciàganie do 200 kg/mm 2. Hartowane po stronie grawerowanej do HRC W pude kach plastikowych. Poszczególne cyfry. Minimalna iloêç 5 szt. jednakowych stempli. Wys. cyfr Nr 1733 Nr 5175 Nr art. Trzonek Nr art. Trzonek kwadrat kwadrat mm 1733 mm 5175 mm Znaczniki literowe Znaczniki alfabetyczne Limit. Nr Do stali i innych metali. Litery A-Z. Do wybijania znaków w materiale o wytrzyma oêci na rozciàganie do 150 kg/mm 2. Cz Êç robocza hartowana do HRC W pude kach plastikowych. Nr Do stali twardej. A-Z + znak &. Ca e szlifowane. Do wybijania znaków w materiale o wytrzyma oêci na rozciàganie do 200 kg/mm 2. Cz Êç robocza hartowana do HRC W pude kach plastikowych. Dost pne poszczególne litery luzem. Minimalna iloêç 5 szt. jednakowych stempli. Uwaga: stemple i szablony nie zawierajà polskich liter. WysokoÊç Nr 1735 Nr 5176 liter Nr art. Trzon Nr art. Trzon kwadrat. kwadrat. mm 1735 mm 5176 mm Komplety stempli Limit. Kompletne zestawy stempli znakowniczych ze stali, sk adajàce si z oprawki i wymiennych znaków. Znaki sà hartowane i nadajà si do znakowania twardych materia ów. TwardoÊç stempli HRC 37. SzerokoÊç oprawki pozwala na jednoczesne osadzenie 6-10 znaków. Dostarczane w kompletach po 100 znaków: 58 liter, 35 cyfr, plus znaki specjalne i pewna liczba znaków Êlepych - spacji. Ponadto zestaw zawiera klucz i pincet. W plastikowym etui. Pojedyncze litery i cyfry. Minimalna iloêç 5 szt. sortowanych stempli. Uwaga: stemple i szablony nie zawierajà polskich liter. Nr art WysokoÊç znaku mm Ogólna liczba znaków Liczba znaków w oprawce, do D ugoêç tekstu mm Szablony malarskie Do malowania znaków. Z zawalcowanymi d u szymi bokami, umo liwiajàcymi àczenie znaków ze sobà. S - zestaw cyfr. 15 szablonów: po jednej z cyfr 0-9, àcznik, kropka, dodatkowe zero i 2 elementy skrajne. B - zestaw liter. 36 szablonów, po jednej z liter A-Ö, àcznik, przecinek, kropka, &, element poêredni i 2 elementy skrajne. Szablony sprzedawane sà tylko w ca ych zestawach. Uwaga: stemple i szablony nie zawierajà polskich liter. Wys. znaku S=Liczby 15 szt. B=Litery 36 szt. Nr art. Nr art. mm CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 818))

3 Stempel wypalajàcy Narz dzia znakujàce Klasa izolacji II - zgodnie ze znakiem bezpieczeƒstwa S (szwedzkim). Do znakowania drewna, skóry itp. Stemple mogà byç wyposa one w skomplikowane grawiury, jak równie przystosowane do osadzania znaków wymiennych o ró nych rozmiarach. Z wtyczkà sieciowà 1-faz. 230 V. Prosimy zwracaç si o ofert - na yczenie dostarczamy informacje o iloêci znaków, kszta cie liter i pobieranej mocy. Wypalarki r czne Klasa izolacji II - zgodnie ze znakami bezpieczeƒstwa S, N i D (szwedzkim, norweskim i duƒskim). Do znakowania drewna, skóry i innych materia ów palnych. Z transformatorem. Wypalarki pracujà z napi ciem wtórnym transformatora 1.2 V. Zasilanie 1-faz. 230 V. Cz Êç robocza wypalarki, w kszta cie pisaka, posiada plastikowà obudow i oprawk do drutu arowego. Drut ten daje si dowolnie kszta towaç. Dostarczane z trzema odcinkami drutu i podstawkà do pisaka. Pisak wypalarki ma elektronicznie regulowanà moc 0-15 W. Jako cz Êci zapasowe wyst pujà zestaw pisaka, sk adajàcy si z pisaka i 1 m drutu arowego, oraz drut arowy w odcinkach 1 m. Wypalarka r czna Moc W Napi cie transformatora, pierw./wt V 230/ /1.4 Zestaw pisaka Drut arowy 1 m Aparaty grawerskie Professional. Grawerka elektryczna, której parametry, takie jak pr dkoêç, mo liwoêç nastawiania skoku i konstrukcja silnika, umo liwiajà u ytkowanie w systemie pracy ciàg ej w przemyêle i do innych zastosowaƒ profesjonalnych. Wszystkie narz dzia z asortymentu pasujà do uchwytu szybkomocujàcego. Mo e byç u ywana do znakowania np. ram obrazów, przedmiotów z drewna, metalu i szk a dla ochrony przed kradzie à. Ze znakiem CE. Dostarczana z nast pujàcymi koƒcówkami narz dziowymi: A2 - rylec o bardzo ostrym wierzcho ku z w glików spiekanych, do grawerowania szk a i stali. A4 - rylec o wierzcho ku z w glików spiekanych, do grawerowania stali hartowanej. A8 - Êciernica trzpieniowa do matowania szk a i polerowania. A5 - rylec do grawerowania mi kkich metali i stopów. Ró ne koƒcówki narz dziowe, patrz na aktualnej stronie. Nr art Cz stotliwoêç robocza skoków/min 6000 Liczba skoków s 100 Pobór mocy W 20 Akcesoria do grawerek A Nr Rylec z w glików spiekanych, o bardzo ostrym wierzcho ku, do szk a metalu. Nr Dwa rylce z w glików spiekanych (bardzo twarde) z grubszym wierzcho kiem, do twardych materia ów. Nr Rylec diamentowy do grawerowania m.in. szk a. Nr Kompletny uchwyt. Do mocowania w grawerce ostrza no a, brzeszczotu pi ki, oraz d utek. Nr Trzy d utka p askie i dwa wkl s e do obróbki drewna. Zamocowuje si w uchwycie z wykorzystaniem oprawki. Nr Tulejka zaciskowa do mocowania w grawerce rylca z w glików spiekanych oraz rylca diamentowego. Nr A 8. Âciernica trzpieniowa i tulejka zaciskowa. Do szlifowania metalu. Nr art Nr oryg A 8 A4 A5 A2 A 8 Znakowarki Ze znakiem bezpieczeƒstwa S. Znakowarka do metalu - wytrawia dowolny tekst na przedmiotach metalowych, takich jak narz dzia, hartowane ostrza, w gliki spiekane i in. Mo na u ywaç zarówno do znakowaƒ pojedynczych, jak i seryjnych do 200 szt., w zale noêci od materia u. Dla oznakowania nale y najpierw wypisaç tekst oznaczenia na matrycy. Nast pnie umieêciç matryc w znakowarce i zakropliç elektrolitu. Do àczyç zacisk uziemiajàcy do znakowanego przedmiotu, i mo na rozpoczàç znakowanie. Zasilany z sieci 1-faz. 230 V pràdu zmiennego (napi cie znakowania wzgl dem przewodu uziemiajàcego 12 V). Dostarczana z p ynnym elektrolitem, matrycami i poduszkà filcowà. Karta informacji materia owej, patrz str Nr art Wymiary pola znakowania mm Wymiar znakowarki mm Akcesoria Nr art. Opak szt Elektrolit Matryce (50 szt.) Poduszka filcowa (2 szt.) Kratka Napisaç na matrycy Do àczyç zacisk uziemiajàcy Kapnàç elektrolitu Rozpoczàç znakowanie 819 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 819))

4 Narz dzia znakujàce Kredy kolorowe Odporne na wod. Przekrój szeêciokàtny. Przydatne np. przy pracach ciesielskich. Pasujà do oprawki 4923 na aktualnej stronie. Karta informacji materia owej, patrz str Nr art Kolor Czarny Czerw. ó ty Nieb. Ziel. Bia y Wymiary... mm Opak szt O ówek KGC. O ówek grafitowy do p ytek glazurowanych i klinkierowych. Dobrze pisze po powierzchni glazury. Sprzedawany po 2 szt. Nr art KGC Nr 5595 (Na rys. z kredà) Sztyft grafitowy Do znakowania drewna. Czarny grafit w plastikowej koszulce. SzeÊciokàtny. Pasuje do oprawki Karta informacji materia owej, patrz str Nr art TwardoÊç Ârednia Wymiary mm Opak szt 12 Oprawka do kredy Do grafitu i kredy kolorowej Oprawka wykonana z aluminium pokrytego niebieskim plastikiem. Wysuwanie wk adu z oprawki - tak jak z o ówka automatycznego. Dostarczana bez wk adów. Pasujàcy sztyft grafitowy patrz 2463 na aktualnej stronie. Kreda kolorowa patrz 4924 na aktualnej stronie. Nr art D ugoêç mm 115 Ârednica mm 13 Opak szt 10 Kredy bia e Artline. Kreda przemys owa. Nie pylàca - magnezjowa. Do pisania po metalu itp. Nie topi si przy podgrzewaniu. Przekrój prostokàtny. Karta informacji materia owej, patrz str Nr art Kolor Bia y Wymiary mm Opak szt Kredy do asfaltu Artline. Kredy do pisania po asfalcie i betonie. Na bazie t uszczu. Nr art Kolor Czerw. ó ty Bia y Wymiary mm 150x20x20 150x20x20 150x20x20 Opak szt CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 820))

5 Narz dzia znakujàce Pisaki markery Wykonanie standardowe Artline. Pisaki z wierzcho kiem filcowym o przekroju prostokàtnym 5 2 mm, do pisania na powierzchniach trudno znakowalnych. NieÊcieralne, wodoodporne i szybkoschnàce. Nadajà si do wi kszoêci powierzchni jak karton, metal, tworzywa sztuczne, beton, guma itp. Zawierajà ksylen. Karta informacji materia owej, patrz str Nr art Artline Nr Kolor Czarny Czerw. Nieb. Rozm. wierzch mm Opak szt /70 Artline. Pisaki o korpusie aluminiowym, z wierzcho kiem filcowym, do znakowania i pisania. Wodoodporne i szybkoschnàce. Nadajà si do wi kszoêci pod o y, jak papier, karton, szk o, porcelana itp. Nie zawierajà ksylenu. Artline 70. Z cienkim wierzcho kiem o przekroju okràg ym 1.5 mm. Artline 90. Z wierzcho kiem skoênie Êci tym o szerokoêci 2-5 mm. Karta charakterystyki produktu, patrz str /90 Opak. SB Nr art Artline Nr Kolor Czarny Czerw. Nieb. Zielony Wierzcho ek Okràg y Okràg y Okràg y Okràg y Âredn. wierzcho ka mm Opak szt Jw. w opak. wyt oczkowym SB IloÊç pisaków w opak. SB szt Opak szt Nr art Artline Nr Kolor Czarny Czerw. Nieb. Zielony Wierzcho ek Prostok. Prostok. Prostok. Prostok. Âredn. wierzcho ka mm 4.5 x x x x 3 Opak szt Jw. w opak. wyt oczkowym SB IloÊç pisaków w opak. SB szt Opak szt Artline. Pisaki z wierzcho kiem filcowym, do znakowania i pisania na wi kszoêci materia ów. Korpus aluminiowy. Wodoodporne i szybkoschnàce. Nape nialne. Z wierzcho kiem filcowym o przekroju prostokàtnym mm, skoênie Êci tym. Nie zawierajà ksylenu. Karta charakterystyki produktu, patrz str Opak. SB Nr art Artline kolor Czarny Czerw. Nieb. Zielony Opak szt Jw. w opak. wyt oczkowym SB IloÊç pisaków w opak. SB szt Opak szt Do powierzchni trudnoznakowalnych Artline. Solid Marker. Pisak marker z silnie kryjàcà farbà o g stej konsystencji. Trwa y, utrzymujàcy barw i wodoodporny. atwy w u yciu. Pisze zarówno w temperaturach wysokich, do 200 stopni, jak i przy mrozie do -10 stopni. Nadaje si do pisania na wi kszoêci pod o y, schnie 5-7 minut. Mo na stosowaç do powierzchni jasnych i ciemnych, brudnych i zat uszczonych. Odporny na dzia anie Êwiat a, na Êcieranie i na warunki atmosferyczne. Karta charakterystyki produktu, patrz str Nr art Artline kolor Bia y Czarny ó ty Czerw. Nieb. 821 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 821))

6 Narz dzia znakujàce Pisaki markery Do powierzchni trudnoznakowalnych Opak. SB Artline. Do znakowania i pisania przy wysokich wymaganiach co do trwa oêci, a tak e do u ytku na zewnàtrz pomieszczeƒ. Przeznaczone do powierzchni trudno znakowalnych, takich jak metal, tworzywa sztuczne, szk o, guma itp. Bardzo dobrze kryjàce. Szybkoschnàce. Wierzcho ek o przekroju okràg ym o Êredn. 2 mm. Nie zawierajà ksylenu. Karta charakterystyki produktu, patrz str Nr art Artline kolor Czarny Czerw. Ziel. Bia y Nieb. ó ty Wytrzyma oêç termiczna do C Opak szt Jw. w opak. wyt oczkowym SB IloÊç pisaków w opak. SB szt Opak szt Opak. SB Opak. SB Artline. Marker do pisania i znakowania na mokrych powierzchniach, równie pod wodà. Idealny do znakowania mokrych, nie porowatych powierzchni, jak metal, plastik, guma, blacha, folia i in. Pisaka nie mo na u ywaç na mokrym szkle lub kaflach. Korpus z udaroodpornego aluminium. Prawie bez zapachu. Wierzcho ek akrylowy okràg y 1.5 mm. Nie zawiera ksylenu. Karta charakterystyki produktu, patrz str Nr art Artline EK-47 Wetrite kolor Czarny Opak szt 12 Jw. w opak. wyt oczkowym SB IloÊç pisaków w opak. SB szt. 1 Opak szt 6 Artline. Pisak o korpusie aluminiowym. Tusz trwa y, odporny na wod. Bardzo szybko wysychajàcy. Kolor trwa y - nie blaknie. Przeznaczony do powierzchni trudno znakowalnych, takich jak metal, papier, tektura, tworzywa sztuczne, szk o, tkaniny itp. Wierzcho ek akrylowy o przekroju okràg ym o Êredn. 0,7 mm. Nie zawiera ksylenu. Karta charakterystyki produktu, patrz str Nr art Artline kolor Czarny Opak szt 12 Jw. w opak. wyt oczkowym SB IloÊç pisaków w opak. SB szt. 1 Opak szt 12 Opak. SB Artline. Pisaki o korpusie aluminiowym, z bardzo szczelnym zamkni ciem koƒcówki. Do znakowania porowatych powierzchni sta ych, jak metal, papier, karton, tworzywa sztuczne, szk o, tkaniny itd. Nadajà si równie do powierzchni g adkich. Cienko piszàce - wierzcho ek 0.4 mm. Wodoodporne. Szybkoschnàce. Trwa e, nie blaknàce barwy. Nie zawierajà ksylenu. Karta charakterystyki produktu, patrz str Nr art Artline kolor Czarny Czerw. Nieb. Opak szt Jw. w opak. wyt oczkowym SB IloÊç pisaków w opak. SB szt Opak szt Artline. Pisaki markery do tkanin. Wodoodporne i szybkoschnàce. Wierzcho ek o przekroju okràg ym, o Êredn. 0.8 mm. Nie zawierajà ksylenu. Karta charakterystyki produktu, patrz str Opak. SB Nr art Artline kolor Czarny Czerw. Opak szt Jw. w opak. wyt oczkowym SB IloÊç pisaków w opak. SB szt. 1 - Opak szt 12 - CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 822))

7 Pisaki markery Narz dzia znakujàce Do powierzchni trudnoznakowalnych Artline. Z bia ym lakierem szybkoschnàcym. Doskona y do poprawiania starej lub odbarwionej zaprawy, np. z àcz pomi dzy p ytkami glazurowymi w azience lub kuchni. Trwa y - wodoodporny - nie zmieniajàcy koloru. Bez ksylenu. Powierzchnia musi byç czysta i odt uszczona. Koƒcówka posiada zaworek zapewniajàcy równomierny wyp yw lakieru. Przylega m.in. do zaprawy, metalu, szk a, gumy, drewna. Wierzcho ek prosty mm. Karta charakterystyki produktu, patrz str Nr art Artline 419 Grout Pen kolor bia y Opak pacz 12 Opak. SB Jw. w opak. wyt oczkowym SB IloÊç pisaków w opak. SB szt. 1 Opak szt 12 Artline. 710 Long Nib Marker posiada koƒcówk w rurce metalowej o d ugoêci 30 mm, z wierzcho kiem o Êrednicy 2.8 mm. Dodatkowe 10 mm obsadzenia koƒcówki metalowej umo liwia zaznaczanie trudnodost pnych otworów o g bokoêci do 40 mm. Idealny np. do zaznaczania miejsc wiercenia otworów pod mocowanie szyn lub konsoli Êciennych. Tusz alkoholowy czarny lub niebieski, trudnoêcieralny i wodoodporny. Pisze po wi kszoêci powierzchni. Korpus pisaka aluminiowy, z zaczepem umo liwiajàcym zawieszenie na szyi. Z boku korpusu podzia ka o d ugoêci 70 mm - praktyczne udogodnienie, np. dla szybkiej oceny d ugoêci ko ka lub wkr tu. Nr art Artline Long Nib Marker EK kolor Czarny Niebieski D ugoêç koƒcówki mm Âredn. wierzcho ka mm 2,8 2,8 Opak szt Jw. blister IloÊç pisaków w opak szt. 1 - Opak szt 12 - Artline. Pisak z mechanicznym wysuwaniem/chowaniem koƒcówki - nie ma ryzyka zgubienia nasadki. Mocny zaczep z tworzywa sztucznego. Praktyczny w u ytkowaniu - przy lekkim naciêni ciu wysuwa si koƒcówka piszàca wykonana z w ókna akrylowego. Koƒcówka okràg a 1.5 mm albo Êci ta 4 mm. Trwa y, wodoodporny tusz nadaje si do wi kszoêci powierzchni. Tusz szybkoschnàcy, nie blaknàcy. Nr art Artline 73 CLIX kolor Czarny Czerw. Nieb. Koƒcówka okràg a mm Opak szt Nr art Artline 93 CLIX kolor Czarny Czerw. Nieb. Koƒcówka Êci ta mm Opak szt Podzia ka Opak. blister Lyra. Pica Dry. Pisaki do g bokich otworów, wyposa one standardowo w sztyft grafitowy o Êrednicy 2,8 mm. Koƒcówka pisaka jest wyd u ona, dzi ki czemu atwo wchodzi w otwory, umo liwiajàc wykonywanie zaznaczeƒ np. pod Êruby w konsoli. Sztyft mo e te z powodzeniem byç u ywany jako wk ad do o ówka stolarskiego. Nadaje si do pisania po powierzchni wi kszoêci materia ów, w tym po g adkich powierzchniach, jak glazura, klinkier, szk o itp. Mo na pisaç równie po powierzchniach metalowych, skorodowanych i zaolejonych. Kolor ó ty doskonale sprawdza si na powierzchniach ciemnych. Sztyfty kolorowe nale y chroniç przed wysokimi temperaturami, gdy wówczas mi knà. Sztyfty grafitowe majà twardoêç 2B, czyli sà nieco mi ksze ni o ówki stolarskie, dlatego lepiej przywierajà do powierzchni. Zarówno sztyfty grafitowe jak i kolorowe nadajà si praktycznie do wszystkich powierzchni. Mocna tuleja korpusu z ostrzarkà na koƒcu. Korpus ma praktyczny zaczep spr ysty, umo liwiajàcy wygodne mocowanie w kieszonce spodni. atwe wysuwanie sztyftu przez naciskanie kciukiem. Sztyfty wyst pujà w kolorach grafitowym, ó tym, czerwonym, bia ym, niebieskim i zielonym, pakowane w jednym kolorze lub w zestawie. Sztyfty w kolorach czerwonym, ó tym i grafitowym dajà si atwo zmywaç z g adkich powierzchni za pomocà mokrej Êcierki. Sztyfty specjalne w kolorach bia ym, niebieskim i zielonym sà odporne na Êcieranie i wytrzymujà strumieƒ wody pod wysokim ciênieniem, np. przy ci ciu kamienia lub glazury. Pisak marker Lyra Nr Pica Dry Graphit 2B D ugoêç mm 160 Opak szt 1 Zestaw sztyftów Sztyfty 10 szt Kolor grafit. ó ty czerw. bia y nieb. ziel. Opak pacz Sztyfty 8 szt. x Kolory czerw. 2 szt., ó ty 2 szt., grafit. 4 szt. bia y 2 szt., nieb. 3 szt., ziel. 3 szt. Opak pacz CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 823)) 823

8 Narz dzia znakujàce Pisaki markery Do powierzchni trudnoznakowalnych Lyra. Pica Ink. Pisaki tuszowe do wykonywania znaczeƒ w g bokich otworach. Koƒcówka jest na tyle d uga, e atwo si ga do dna otworów pod Êruby mocujàce np. konsole. Nadaje si do otworów o Êrednicach od 2 mm. Pisze po wszystkich suchych powierzchniach/ materia ach czarnym, niezmywalnym tuszem. Koƒcówka wykonana ze stali nierdzewnej, przy czym wierzcho ek osadzony jest teleskopowo ze spr ynà. Korpus pisaka z tworzywa sztucznego, dzi ki czemu nie przewodzi on pràdu (przy pracach przy instalacjach elektrycznych). Nasadka posiada praktyczny zaczep, umo liwiajàcy atwe mocowanie w kieszonkach spodni. Tusz mo na, w razie potrzeby, zmyç alkoholem lub podobnym Êrodkiem. Nr art Lyra Pica Wet kolor Czarny Czerw. D ugoêç mm Pusty stojak ekspozycyjny mieszczàcy pisaków Opak CRC. Markerpen. Do nanoszenia trwa ych napisów na wszystkich rodzajach pod o a, we wszelkich warunkach. Farba bardzo szybko wysychajàca, o wzmocnionym przyleganiu i doskona ym kryciu. W 9 kolorach. Nr art CRC Nr Kolor czarny bia y czerw. ó ty pomar. OdpornoÊç na temp. do..... C Opak szt Nr art CRC Nr Kolor nieb. zielony srebrny z oty OdpornoÊç na temp. do..... C Opak szt Farby do znakowania Artline. Stylmark. Farba w tubie ze stalowà koƒcówkà. Szybkoschnàca, kryjàca, silnie przylegajàca, która nie zmienia barwy, jest trwa a i niezmywalna, odporna równie na rozpuszczalniki. Nadaje si do wi kszoêci powierzchni, jak np. stal, drewno, guma, tworzywa sztuczne itp. Przeznaczona w szczególnoêci do powierzchni chropowatych, pordzewia ych, brudnych, zaolejonych lub zat uszczonych. Wytrzymuje do +200 C, i mo e byç u ywana w temperaturach od -20 do +70 C. Wierzcho ek wyposa ony w kulk stalowà 3 mm nale y nacisnàç na pod o e by farba wyp yn a. Farba przeznaczona jest do stosowania w trudnych warunkach. Karta charakterystyki produktu, patrz str Nr art Artline Stylmark kolor bia y ó ty czerw. ZawartoÊç ml Opak szt Nr art Artline Stylmark kolor nieb. zielony czarny ZawartoÊç ml Opak szt Tusz traserski Skavin. Do tuszowania powierzchni. Stosowany przy skrobaniu i docieraniu prowadnic pryzmatycznych, powierzchni uszczelniajàcych, sto ków i innych detali narz dziowych. Nie wysychajàcy, nadajàcy si do prac wymagajàcych du o czasu. Karta charakterystyki produktu, patrz str Nr art Kolor Nieb. ZawartoÊç tuby g 30 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 824))

9 Rysiki Dwustronne Limit. Z jednà koƒcówkà prostà, a drugà zgi tà. Hartowane. Korpus okràg y, rade kowany. Pakowane po jednej sztuce w pochewce plastikowej. Nr art Typ Stalowa Z w gl. spiek. D ugoêç mm Ârednica..... mm 4 4 Opak szt Narz dzia znakujàce Z zaczepem do kieszeni Limit. Z koƒcówkà z w glików spiekanych. Trzon o przekroju okràg ym, rade kowany. Z zaczepem do kieszeni. Nr art D ugoêç mm 130 Ârednica mm 7 Opak szt 10 Teng Tools. Z koƒcówkà z w glików spiekanych. Trzon o przekroju okràg ym, rade kowany. Z zaczepem do kieszeni. Nr art Teng Tools Nr SCR01 D ugoêç mm 135 Ârednica mm 7 Limit. Z koƒcówkà z w glików spiekanych. Trzon o przekroju szeêciokàtnym, g adki. Z zaczepem do kieszeni. Nr art D ugoêç mm 150 Ârednica mm 6 J.w. opakowanie 10 szt Opak szt 10 Limit. W formie d ugopisu z automatycznà blokadà wysuni cia. Koƒcówka z w glików spiekanych. Z zaczepem do kieszeni. Rysik D ugoêç mm 150 Koƒcówka zapasowa z w gl. spiek. do D ug. Êredn mm 20 2 Opak szt 10 Z r kojeêcià Limit. Z koƒcówkà z w glików spiekanych. Trzon jest odwracalny, mo e byç wsuwany do r kojeêci. R kojeêç plastikowa. Rysik D ugoêç trzonu, ca k mm 100 Ârednica mm 7 Opak szt 5 Trzon zapasowy z w gl. spiek Z automatycznym punktakiem Limit. Do trasowania z punktowaniem. NaciÊni cie przyrzàdu w dó uwalnia spr yn udarowà koƒcówki, która wybija punkt. Koƒcówka ze stali chromowo-wanadowej. Chwyt korpusu z gumy. Rysik D ugoêç mm 140 Koƒcówka zapas D ug. Êredn mm CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 825))

10 Narz dzia znakujàce Statywy traserskie Limit. Podstawa okràg a. Oprawka rysika przesuwana w góre i w dó. Rysik stalowy z jednà koƒcówkà prostà, a drugà zgi tà. Nr art WysokoÊç kolumny mm 300 Z precyzyjnym ustawianiem Limit. Solidna podstawa z rowkiem pryzmatycznym od spodu. Podstawa wyposa ona w dwa ko ki prowadzàce, osadzone przelotowo. Kolumna zamontowana jest w ramieniu przechylnym, ze Êrubà do dok adnej regulacji. Rysik stalowy z jednà koƒcówkà prostà, a drugà zgi tà. Nr art WysokoÊç kolumny mm 300 Przymiary traserskie Przymiary wysuwne Limit. Ca y ze stali. Z podzia kà w mm. Lakierowany. Dostarczany w komplecie z o ówkiem. Nr art D ugoêç podzia ki mm Limit. Do rysowania o ówkiem wzd u kraw dzi. Z naniesionà podzia kà. Kraw dê robocza hartowana. Nr art Zakres nastawianej d ugoêci mm Szer mm CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 826))

11 Przymiary traserskie Przymiary wysuwne Narz dzia znakujàce Do metalu Limit. Ze stali nierdzewnej. Prowadnica i suwak jak w suwmiarce. o yskowana kulkowo rolka, która w czasie rysowania toczy si po kraw dzi trasowanego przedmiotu. Podzia ka milimetrowa, z noniuszem 1 10 mm o d ugoêci 39 mm. Wymienny, hartowany rysik. Dostarczany w plastikowym etui. Nr art D ugoêç pomiarowa mm 200 Ârednica rysika mm 2.0 D ugoêç rysika mm 32 Rysik zapasowy Wymiary mm 2.0x32 Limit. Ca y ze stali. Drà ek o przekroju okràg ym z kana em prowadzàcym i podzia kà milimetrowà, suwak z noniuszem 1 10 mm. Z nastawianiem precyzyjnym. Wymienny hartowany rysik. Nr art D ugoêç drà ka mm Rysik zapasowy Wymiary mm 5.0x56 5.0x56 Cyrkle Do o ówków Limit. Cyrkiel. Ze stali. Ramiona o przekroju prostokàtnym. Z zewn trznà prowadnicà ukowà i oprawkà do o ówka. Dostarczany bez o ówka. Nr art D ugoêç mm Rozstaw maks mm Opak szt 10 1 Cyrkle ostre Limit. Ze stali. Ramiona o przekroju prostokàtnym. Z ostrymi hartowanymi koƒcówkami. Nr art D ugoêç mm Rozstaw maks mm Limit. Ze stali. Ramiona o przekroju prostokàtnym. Z ostrymi hartowanymi koƒcówkami. Zewn trzna prowadnica ukowa. D ugoêci mm - ramiona o przekroju okràg ym. Nr art D ugoêç mm Rozstaw maks mm Opak szt Macki zewn trzne Limit. O ramionach p askich, z przegubem na Êrubie. Nr art D ugoêç Maks. rozwarcie mm CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 827))

12 Narz dzia znakujàce Cyrkle Macki wewn trzne Limit. Z ramionami p askimi i przegubem na Êrubie. Nr art D ugoêç mm Maks. rozstaw mm Macki spr ynowe Limit. Macki zewn trzne. O ramionach p askich, z hartowanymi koƒcówkami. Wyposa one w nakr tk nastawczà. Nr art D ugoêç mm Maks. rozwarcie mm Limit. Macki proste. O ramionach p askich, z hartowanymi koƒcówkami. Wyposa one w nakr tk nastawczà. Nr art D ugoêç mm Maks. rozwarcie mm Limit. Macki wewn trzne. O ramionach p askich, z hartowanymi koƒcówkami. Wyposa one w nakr tk nastawczà. Nr art D ugoêç mm Maks. rozwarcie mm Kombinowane macki-suwmiarka Limit. Ze stali. Wykonanie precyzyjne. Z hartowanymi i szlifowanymi koƒcówkami roboczymi. Podzia ka w mm z noniuszem 1 10 mm. Nr art D ugoêç mm 200 D ugoêç koƒcówek mm Cyrkle drà kowe Limit. Drà ek stalowy o przekroju prostokàtnym. Podzia ka w mm z noniuszem 1 20 mm. Nr art D ugoêç mm Do Êredn. maks mm CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 828))

13 Sprz t pomiarowy rzemieêlniczo-budowlany Sprz t pomiarowy - ISO System jakoêci - Urzàdzenia pomiarowe ISO 9000 ISO 9000 jest to szereg norm ( ) definiujàcych wymagania co do organizacji nadzoru jakoêci w przedsi biorstwie. Wymagania co do pe nej organizacji systemu kontroli jakoêci w przedsi biorstwie produkcyjnym podane sà w normie ISO Sk ada si ona z 20 artyku ów opisujàcych wymagania co do poszczególnych cz Êci sk adowych systemu kontroli jakoêci. Sà to np.: OdpowiedzialnoÊç kierownictwa, Zaopatrzenie, Nadzór nad dokumentacjà, Kontrola i badania, Urzàdzenia kontrolne, pomiarowe i badawcze. Sta ym punktem audytu systemu jakoêci jest kontrola urzàdzeƒ pomiarowych i badawczych. Dlatego niezb dne jest posiadanie dokumentacji dotyczàcej stanu wzorcowania, instrukcji pomiarowych, bezpieczeƒstwa pomiarów, oraz identyfikowalnoêci aƒcucha pomiarowego. IdentyfikowalnoÊç jest tu sprawà kluczowà. Chodzi o to, by wszystkie wykonane pomiary mog y byç identyfikowalne, tj. by mo na by o przeêledziç wstecz powiàzania z wzorcami paƒstwowymi poprzez aƒcuch kalibracji. aƒcuch kalibracyjny, obejmuje wszystkie kolejne ogniwa (wzorce i urzàdzenia pomiarowe), znajdujàce si pomi dzy wzorcami paƒstwowymi a pomiarami w trakcie produkcji. aƒcuch ten nie mo e mieç adnych nieciàg oêci. Przymiary taêmowe Klasy dok adnoêci wg norm UE Zgodne w odpowiednich ust pach z normà szwedzkà SIS Ró ne rozwiàzania dotyczàce poczàtku podzia ki Rozw. I Przymiary taêmowe krótkie Wg norm UE i SIS Tolerancja w mm Przymiary taêmowe d ugie Wg norm UE Tolerancja w mm D ug. kl. I II kl. III kl. I kl. II kl. III 0,5 m ± 0,2 ± 0,5 ± 1,0 1 m ± 0,2 ± 0,5 ± 1,0 2 m ± 0,3 ± 0,7 ± 1,4 3 m ± 0,4 ± 0,9 ± 1,8 5 m ± 0,6 ± 1,3 ± 2,6 ± 0,6 ± 1,3 ± 2,6 10 m ± 1,1 ± 2,3 ± 4,6 ± 1,1 ± 2,3 ± 4,6 15 m ± 1,6 ± 3,3 ± 6,6 20 m ± 2,1 ± 4,3 ± 8,6 25 m ± 2,6 ± 5,3 ± 10,6 30 m ± 3,1 ± 6,3 ± 12,6 50 m ± 5,1 ± 10,3 ± 20,6 100 m ± 10,1 ± 20,3 ± 40,6 Poczàtek podzia ki pokrywa si z wewn trznà kraw dzià klamerki koƒcowej. Rozw. II Poczàtek podzia ki pokrywa si z punktem zamocowania klamerki koƒcowej. Rozw. III Podzia ka zaczyna si w pewnej odleg oêci od poczàtku taêmy. Rozw. IV Zaczep koƒcowy ruchomy. Poczàtek podzia ki pokrywa si z kraw dzià wewn trznà zaczepu - dla pomiarów zewn trznych, lub kraw dzià zewn trznà - dla pomiarów wewn trznych. Rozw. V Zaczep koƒcowy sk adany. Poczàtek podzia ki pokrywa si z wewn trznà kraw dzià zaczepu. 829 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 829))

14 Sprz t pomiarowy rzemieêlniczo-budowlany Przymiary taêmowe Krótkie przymiary taêmowe, stalowe Teng Tools. Z taêmà koloru ó tego. W plastikowej obudowie z p askà Êciankà dolnà do pomiarów wewn trznych. TaÊma jest samozwijajàca, z blokadà i ruchomym zaczepem koƒcowym. Spr ysty zaczep do zawieszania na pasie. Z podzia kà po jednej stronie. Podzia ka: metryczna i calowa. Poczàtek podzia ki - rozwiàzanie IV, patrz str Tolerancja podzia ki wg normy dok adnoêci UE II, patrz str Nr art Teng Tools Nr MT03 MT05 MT08 D ugoêç m/ft 3/10 5/16 8/26 SzerokoÊç mm Opak szt Teng Tools. Z taêmà koloru ó tego. Obudowa plastikowa, z p askà tylnà Êciankà do pomiarów wewn trznych. TaÊma jest samozwijajàca, z blokadà i ruchomym zaczepem koƒcowym. Spr ysty zaczep do mocowania do pasa. Podzia ka metryczna. Poczàtek podzia ki - rozwiàzanie IV, patrz str Tolerancja podzia ki wg normy dok adnoêci UE II, patrz str Nr art Teng Tools Nr MT03MM MT05MM MT08MM D ugoêç m SzerokoÊç mm Opak szt Lufkin - Cooper Tools. Typ Universal. Z ó tà taêmà pokrytà lakierem ochronnym. W obudowie poliamidowej z p askà tylnà Êciankà do pomiarów wewn trznych. TaÊma jest samozwijajàca, z blokadà i ruchomym zaczepem koƒcowym. Spr ysty zaczep do mocowania do pasa. Podzia ka metryczna lub matryczno-calowa. Tolerancja podzia ki kl. II wg norm UE, patrz str Poczàtek podzia ki - rozwiàzanie IV str Nr art Lufkin Nr Y 822 CM Y 823 CM Y 822 CME Y 823 CME Podzia ka... Metr. Metr. Metr./Calowa Metr./Calowa D ug m Szer mm Opak szt Luna. Z ó tà taêmà pokrytà lakierem ochronnym. W udaroodpornej obudowie plastikowej z p askà tylnà Êciankà do pomiarów wewn trznych. TaÊma jest samozwijajàca, z blokadà. Spr ysty zaczep do mocowania do pasa. Zaczep koƒcowy ruchomy. Podzia ka metryczna. Tolerancja podzia ki kl. II wg norm UE, str Poczàtek podzia ki - rozwiàzanie IV str Nr art D ug m Szer mm Opak szt Lufkin - Cooper Tools. Z ó tà taêmà pokrytà lakierem ochronnym. W chromowanej obudowie z p askà tylnà Êciankà do pomiarów wewn trznych. TaÊma jest samozwijajàca, z blokadà w àdanym po o eniu w àczanà przyciskiem na Êciance górnej. Zaczep koƒcowy ruchomy. Spr ysty zaczep do mocowania do pasa. Podzia ka metryczna. Tolerancja podzia ki kl. II wg norm UE, patrz str Poczàtek podzia ki - rozwiàzanie IV str Nr art Lufkin Nr Podzia ka Metr. Metr. D ug m 3 5 Szer mm Opak szt TaÊma zamienna Lufkin Nr R 2003 RY 35 CM Opak szt 6 6 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 830))

15 Sprz t pomiarowy rzemieêlniczo-budowlany Przymiary taêmowe Krótkie przymiary taêmowe, stalowe Lufkin - Cooper Tools. Typ Focus. Ze wzd u nym opisem podzia ki do odczytu pionowego. Z bia à taêmà pokrytà lakierem ochronnym, samozwijajàcà, z blokadà. Obudowa z p askà tylnà Êciankà do pomiarów wewn trznych. Spr ysty zaczep do mocowania np. do pasa. Podzia ka metryczna. Tolerancja podzia ki wg unijnej normy dok adnoêci EU II str Poczàtek podzia ki - rozwiàzanie IV str Nr art Lufkin Nr W 35 CM W 48 CM Podzia ka Metryczna Metryczna D ugoêç m 5 8 SzerokoÊç mm Opak szt 6 6 TaÊmy miernicze stalowe na zwijaku Hultafors. Typ TR. TaÊma ze stali nierdzewnej z g boko trawionà podzia kà, osadzona w ramie aluminiowej. Zaczep koƒcowy odk adany. Podzia ka metryczna (na ca ej d ugoêci w mm). Tolerancja podzia ki kl. II wg norm UE, patrz str Poczàtek podzia ki wg rozwiàzania III, patrz str Nr art Hultafors TR- 10M A 20M A 30M A 50M A D ug m Szer mm TaÊma zamienna Hultafors RB TR- - 20M A 30M A - Hultafors. ó ta, odporna na rozciàganie taêma stalowa, nawini ta na ramce aluminiowej. Celem zapewnienia jak najlepszej ochrony taêma posiada antykorozyjnà warstw fosforanowà, która pokryta jest bardzo grubym p aszczem poliamidowym. Odporna na wi kszoêç chemikaliów, rozpuszczalników i innych cieczy. Wytrzymuje bez problemów gi cie i skr canie. Podzia ka: metryczna. Tolerancja podzia ki wg norm UE, patrz str Poczàtek podzia ki wg rozwiàzania V, patrz str Nr art Hultafors Nr YL 30 C D ugoêç m 30 SzerokoÊç mm 13 TaÊmy miernicze stalowe, samoprzylepne Luna. Kierunek podzia ki od lewa na prawo. Podzia ka narastajàca w mm i dm. Tolerancja ±0.7 mm. Nr art Luna Nr PIT 5M D ug m 5 Szer mm CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 831))

16 Sprz t pomiarowy rzemieêlniczo-budowlany Dalmierze D3a D2 DXT D3a BT D5 D 8 Podstawa Torba Leica. Disto. System pomiarowy z wykorzystaniem techniki laserowej, zapewniajàcy szybki pomiar odleg oêci z du à dok adnoêcià i odczytem cyfrowym. Czerwony punkt promienia laserowego nale y skierowaç na punkt mierzony i odczytaç odleg oêç. Przy wi kszych odleg oêciach potrzebna jest tarcza docelowa. Przydatne w nast pujàcych grupach zawodowych: stolarze, uk adacze pod óg, malarze, instalatorzy hydrauliki, elektrycy, technicy instalacji grzewczo wentylacyjnych, brygadziêci firm sprzàtajàcych, poêrednicy handlu nieruchomoêciami, architekci, akustycy, pracownicy handlu materia ami, fotografowie, filmowcy, agenci wynajmu mieszkaƒ, i wszyscy inni, którzy podczas pracy dokonujà pomiarów odleg oêci. Leica Disto D2. Mo liwoêç wyliczania powierzchni i obj toêci. Wybór kraw dzi przedniej lub tylnej jako punktu poczàtkowego pomiaru. Dodawanie/odejmowanie wyników pomiarów. Automatyczne wy àczanie. Wytyczanie rozstawu elementów w ustalonych odleg oêciach i in. Pomiar odleg oêci do 60 m. Pomiar ciàg y. Âledzenie wartoêci minimalnej/maksymalnej. Pami ç ostatnich 10 pomiarów. Zdalny pomiar odleg oêci mi dzy punktami, z wykorzystaniem wewn trznego programu do wyliczeƒ geometrycznych (twierdzenie Pitagorasa). Automatyczne/r czne podêwietlanie wyêwietlacza. Wielofunkcyjny element tylny s u àcy do pomiarów w naro nikach, lub do ustawiania przyrzàdu na pod odze. Dok adnoêç ±1,5 mm. Leica Disto DXT. Dodatkowe funkcje/mo liwoêci w porównaniu z Disto D2: Klasa szczelnoêci obudowy IP65, co oznacza, e Disto DXT jest py oszczelny, ponadto wytrzymuje silne strumienie wodne, bez ujemnego wp ywu na dzia anie. Jest równie odporny na wstrzàsy - wytrzymuje upadek z wysokoêci 2 m. Zasi g pomiarowy do 70 m. WyÊwietlacz 4-rz dowy, z automatycznym podêwietlaniem. Pomiary pomieszczeƒ: z trzech pomiarów wyliczana jest kubatura, obwód pomieszczenia, powierzchnia Êcian i pod ogi. Leica Disto D3a. Dodatkowe funkcje/mo liwoêci w porównaniu z Disto D2: Pomiar odleg oêci do 100 m. Pami ç ostatnich 19 wyników pomiarów. Pomiary pomieszczeƒ: z trzech pomiarów wyliczana jest kubatura, obwód pomieszczenia, powierzchnia Êcian i pod ogi. Dok adny pomiar kàtów w pomieszczeniu przy wykonaniu 3 pomiarów. Automatyczne/r czne podêwietlanie wyêwietlacza. Czujnik przechy u, do pomiaru np. kàtów, nachylenia sufitu/dachu itp., z mo liwoêcià wyboru jednostek: stopnie (do ±45 ), procenty, mm/m lub cale/stop. Gwint do mocowania na statywie. Dok adnoêç ±1 mm. Leica Disto D3a BT. Dodatkowe funkcje/mo liwoêci w porównaniu z Disto D3a: àcze Bluetooth. Z wykorzystaniem oprogramowania dostarczanego wraz z Disto D3a BT, mo na poprzez àcze Bluetooth przesy aç dane pomiarowe wprost do komputera przenoênego celem dalszego opracowywania przez takie programy jak Excel, Word lub AutoCAD. Leica Disto D5. Dodatkowe funkcje/mo liwoêci w porównaniu z Disto D3: Pomiar odleg oêci do 200 m. WyÊwietlacz kolorowy 2,4. Cyfrowy celownik z powi kszeniem x1, x2 i x4. Pami ç ostatnich 20 wyników pomiarów. Gwint do mocowania na statywie. Zwi kszona liczba funkcji geometrycznych, z mo liwoêcià pomiaru powierzchni szczytowej budynku i in. Leica Disto D8. Dodatkowe funkcje/mo liwoêci w porównaniu z Disto D5: a) Czujnik przechy u/pomiaru kàta bez ograniczenia zakresu (360 ). b) Mo liwoêç prowadzenia ciàg ego pomiaru wysokoêci przez pojedyncze naciêni cie przycisku, bez potrzeby prowadzenia laserowego pomiaru refleksyjnego dla punktu znajdujàcego si w górze. Aktualna wysokoêç jest na bie àco pokazywana na wyêwietlaczu. Umo liwia to np. pomiar wysokoêci drzew, s upów, wysokoêci usytuowania przewodów wentylacyjnych, pomiar Êcian zewn trznych przed ustawieniem rusztowaƒ itp. c) Mo liwoêç atwego zmierzenia powierzchni dachu budynku poprzez zdalny pomiar rzeczywistych rozpi toêci po aci dachowych przez osob stojàcà na ziemi w pewnej odleg oêci od budynku. Potrzebne tylko 2 naciêni cia przycisku. Na wyêwietlaczu, wraz z wymiarem po aci, podawane jest jej nachylenie w stopniach. Dla otrzymania wartoêci powierzchni dachu wystarczy wykonaç mno enie przez szerokoêç dachu, którà to wartoêç uzyskuje si równie atwo podczas tej samej sesji pomiarowej. d) Mo liwoêç atwego pomiaru d ugoêci desek szczytowych w sposób jw. e) Mo liwoêç wykonywania pomiarów niwelacyjnych, poprzez wprowadzenie do przyrzàdu wysokoêci odniesienia. Dzi ki temu mo na mierzyç wysokoêç wzniesienia, np. pagórka, nasypu wiru czy innego obiektu o nieregularnym kszta cie. Klasa ochronna obudowy IP 54. f) Bluetooth. Przy wykorzystaniu oprogramowania do àczonego do Disto D8 mo na przesy aç dane pomiarowe poprzez àcze Bluetooth wprost do komputera przenoênego celem wykorzystania w programach Excel, Word lub AutoCAD. Wszystkie modele dostarczane sà z bateriami i futera em. Ciàg dalszy na nast pnej stronie 832 CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 832))

17 Sprz t pomiarowy rzemieêlniczo-budowlany Dalmierze D3a D2 DXT D3a BT D5 D 8 Podstawa Nr art Leica Model D2 DXT D3a D3a BT D5 D8 Jednostki m m/stopy/ cale m/stopy/ cale m/stopy/ cale m/stopy/ cale m/stopy/ cale m/stopy/ cale Zakres pom m 0, , , , , , Dok adnoêç ±mm 1, WyÊwietlacz kolor nie nie nie nie tak, 2,4 tak, 2,4 Âredn. punktu laserowego przy odl. 10/50/100 m mm 6/30/60 6/30/60 6/30/60 6/30/60 6/30/60 6/30/60 Powierzchnia/Obj toêç tak tak tak tak tak tak Wyliczanie pow. Êcian, obwodu, pow. pod ogi i obj toêci pomieszcz nie tak tak tak tak tak Dodatk. funkcja geometr., do pomiaru powierzchni szczytowej budynku nie nie nie nie tak tak Uk ad czasowy (timer) tak nie tak tak tak tak Pomiar ciàg y i wyzn. wartoêci min./maks tak tak tak tak tak tak Pom. odleg. z przesuni ciem równol nie nie nie nie tak tak Dodawanie/Odejmowanie tak tak tak tak tak tak Wpisywanie param. sta ych nie nie tak, 1 tak, 1 tak, 1 tak, 10 Pami ç ostatnich pomiarów tak, 10 tak, 10 tak, 19 tak, 19 tak, 20 tak, 30 PodÊwietlenie wyêwietlacza tak tak tak tak tak tak Wielofunkcyjny element tylny tak tak tak tak tak tak Gwint do mocowania na statywie nie nie tak tak tak tak Wytyczanie odcinków powtarzajàcych si... tak nie tak tak nie tak Celownik cyfrowy nie nie nie nie tak, zoom 4 x tak, zoom 4 x Bluetooth z oprogramowaniem nie nie nie tak nie tak Czujnik przechy u, do pomiaru kàtów nie nie tak, ±45 tak, ±45 tak, ±45 tak, 360 Pomiary poêrednie z wykorzyst. czujnika przechy u nie nie tak tak tak tak Baterie typ, iloêç x V AAA, 2x1,5 AAA, 2x1,5 AAA, 2x1,5 AAA, 2x1,5 AA, 2x1,5 AA, 2x1,5 ywotnoêç baterii (oko o) iloêç pomiarów Temperatura pracy C -10 do do do do do do +50 Klasa lasera OdpornoÊç na upadek z 2 metrów nie tak nie nie nie nie Py oszczelnoêç, odpornoêç nie tak nie nie nie nie na silne polewanie wodà Klasa IP Wymiary mm 111x42 x23 122x55 x28 125x49 x27 125x49 x27 143X55 X33 143x55 x33 Masa, z bateriami g Torba Akcesoria Nr art Produkt Torba/futera Statyw Tarcza docelowa A4 Okulary laserowe wys m Opak szt Akcesoria Nr art Produkt Element tylny Disto Classic 3 Element tylny Disto Classic 4 Element tylny Disto Classic 5 Opak szt CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 833))

18 Sprz t pomiarowy rzemieêlniczo-budowlany Dalmierze Agatec PL 60. Odleg oêç mierzona z wykorzystaniem techniki laserowej, zapewniajàcej szybki pomiar z du à dok adnoêcià i niezawodnoêcià. Wskazanie cyfrowe. Czerwony punkt promienia laserowego nale y skierowaç na punkt mierzony i odczytaç odleg oêç. Przy wi kszych odleg oêciach potrzebna jest tarcza docelowa. Mo liwoêç wyliczania powierzchni i obj toêci. Wybór kraw dzi przedniej lub tylnej jako punktu poczàtkowego pomiaru. Dodawanie/odejmowanie wyników pomiarów. Wbudowana poziomnica. Automatyczne wy àczanie. Pomiar ciàg y. Âledzenie wartoêci minimalnej/maksymalnej. Funkcja wytyczania. Wielofunkcyjny element tylny s u àcy do pomiarów w naro nikach, lub do ustawiania przyrzàdu na pod odze. WyÊwietlanie linii dla u atwienia pomiarów w jasnym otoczeniu. Nr art Typ Nr PL 60 Dok adnoêç mm ±1.5 Zakres pom m Klasa lasera Wymiary mm 127 x 60 x 35 Masa g 190 Kó ko pomiarowe Przeznaczone do atwego przeprowadzania pomiarów dróg terenowych, posadawiania kraw ników, planowania trawników, rozliczania prac akordowych, prowadzenia robót terenowych itp. Liczyd o usytuowane do odczytu z góry. Drà ek sk adany. Mo liwoêç zamontowania odk adanej podpórki. Nr art Âredn. kó ka mm Zakres pomiarowy m , ,90 D ugoêç ca kowita mm Dok adnoêç mm/m ±0.5 ±0.5 Masa kg Przymiary teleskopowe Metrówki wysuwane Messfix. Przymiar teleskopowy o przekroju prostokàtnym z oksydowanego galwanicznie aluminium. Aktualnà d ugoêç wysuni cia (pomi dzy czo ami pomiarowymi) odczytuje si bezpoêrednio, niezale nie od tego ile sekcji jest ca kowicie lub cz Êciowo wysuni tych. Wynik wskazywany jest na wewn trznej taêmie pomiarowej. D ugoêci poni ej 1 m mo na mierzyç korzystajàc z podzia ki sta ej. RozdzielczoÊç 1 mm. Py oszczelne, atwo suwliwe uszczelnienia pomi dzy sekcjami. Dostarczane w futerale z mocnej tkaniny z w ókna sztucznego. Nr art Zakres pomiarowy.... mm D ug. (z o one) mm Szer. wys. (najw.).... mm 37,5 x 27,5 37,5 x 27,5 Dok adnoêç mm 0,9 1,3 Masa kg 1,1 1,7 834 Messfix. Typ S. Przymiar teleskopowy o przekroju prostokàtnym z oksydowanego galwanicznie aluminium. Âruby blokujàce na ka dej sekcji. Aktualnà d ugoêç wysuni cia (pomi dzy czo ami pomiarowymi) odczytuje si bezpoêrednio, niezale nie od tego ile sekcji jest ca kowicie lub cz Êciowo wysuni tych. Okienko odczytowe umieszczone jest na wysokoêci ok. 1.4 m. Py oszczelne uszczelnienia pomi dzy sekcjami. Tyczka miernicza Zakres pomiarowy m 8 Dok adnoêç mm ±1,9 D ug. (z o one) m 1.53 Masa kg 2.6 Futera z tkaniny z w ókna szt CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 834))

19 Sprz t pomiarowy rzemieêlniczo-budowlany Przymiary teleskopowe Metrówki wysuwane Z odczytem cyfrowym Messtronic. Przymiar teleskopowy o przekroju prostokàtnym z oksydowanego galwanicznie aluminium. Z odczytem cyfrowym w mm. Z przyciskiem zerujàcym do pomiarów referencyjnych jak i równie przyciskiem Hold do blokowania dowolnego odczytu. Py oszczelne, atwo suwliwe uszczelnienia pomi dzy sekcjami. ywotnoêç baterii: oko o 50 godz. Zasilanie: Volt nr LR6/4006 Tyczka miernicza Zakres pomiarowy m 5 D ug. (z o one) m 1.04 RozdzielczoÊç mm 1 Dok adnoêç mm ±2 Masa kg 2.1 Futera z tkaniny z w ókna szt aty geodezyjne Leica. Teleskopowa ata geodezyjna z podzia kà E po jednej stronie, a podzia kà milimetrowà po drugiej z kodem kreskowym po drugiej stronie. Wykonana z aluminium. Ka dy cz on po wyciàgni ciu zatrzaskuje si w po o eniu koƒcowym. Do niwelatora Sprinter 100M musi byç u ywana ata Nr art Pasuje do przyrzàdu Niwelator Niwelator laserowy libelowy ata geodezyjna z podzia kà E po jednej stronie i podzia kà milimetrowà po drugiej. Wykonana z aluminium. Ka dy cz on po wyciàgni ciu zatrzaskuje si w po o eniu koƒcowym. Nr art Maks. d ug. pomiarowa m 5 Szer. x grub mm 50x25 D ug. w stanie z o m 1.2 Masa kg 2 Niwelator libelowy (cyfrowy) (optyczny) Maks. d ugoêç pomiarowa m SzerokoÊç x gruboêç mm 50x25 50x25 50x25 D ug. w stanie z o m Masa kg Strona przednia Strona tylna Str. przednia Str. tylna Leica. ata. Pasujàca podstawa, patrz nr art Nr art D ugoêç mm 140 Podstawa do at geodezyjnych, wykonana z w ókna szklanego. Stosowana podczas prac niwelacyjnych prowadzonych przy u yciu lasera rotacyjnego. Pasujàce aty, patrz Nr art Wymiary mm 400x400 Otwór do osadzenia aty mm 45x35 Leica. Podstawa wirowa do aty.solidna podstawa pierêcieniowa ze stali lakierowanej, z uchwytem do aty geodezyjnej lub 2-metrowego drà ka mierniczego. Jest nieodzowna w sytuacji, gdy konieczne jest podsypywanie wiru dla uzyskania odpowiedniej wysokoêci. Nr art Leica Nr Ârednica cm CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 835))

20 Sprz t pomiarowy rzemieêlniczo-budowlany Kàtomierze Hultafors. Patentowy kàtomierz nastawny. Do pomiaru kàtów wewn trznych i zewn trznych. Podwójna podzia ka umo liwiajàca bezpoêredni odczyt wielkoêci kàta. Solidny mechanizm blokujàcy. Kàt po ówkowy (np. przy ci ciu uciosowym) otrzymywany bezpoêrednio. Doskona y do wyznaczania Êrodka, a tak e jako przymiar lub szablon traserski. Z oksydowanego galwanicznie aluminium. Nr art Hultafors typ Combi Zakres nastawy D ug. 3 ramion ruchomych mm 170 D ug. przyk adnicy mm 380 Opak szt 5 Limit. Kàtomierz elektroniczny ze wskazaniem cyfrowym. Na górnej powierzchni umieszczona ampu ka poziomujàca. WyÊwietlacz o du ych cyfrach. WyÊwietlacz mo na wyzerowaç w dowolnej pozycji, oraz prze àczyç na wskazania bezwzgl dne. Przycisk Hold do zatrzymania na wyêwietlaczu aktualnego wskazania. Rami ruchome blokowane za pomocà pokr t a zaciskowego, które mo na przesuwaç w dowolne miejsce. Dostarczany z baterià 3 V typu Nr art Wskazanie Podzia ka Dok adnoêç ±0.25 D ugoêç ramion mm 250 Wys. cyfr mm 13 Winkelfix. Kàtomierz do prac budowlanych. Konstrukcja wzmocniona. Bardzo wyraêny i atwy odczyt wartoêci kàta w okienku. Podwójna poziomnica - do odczytu w pionie i w poziomie. Âruba blokujàca kàt na àdanej wartoêci. Jako wyposa enie dodatkowe - futera z tkaniny z w ókna sztucznego. Nr art Podzia ka RozdzielczoÊç podzia ki Dok adnoêç ±0.25 ±0.25 D ug. ramion mm Masa kg Futera z tkaniny z w ókna szt Angus. Dzia anie z wykorzystaniem interferencji (zjawisko mory). Dwie dok adnie obrobione powierzchnie przyk adniowe. Podzia ka kàtowa obracana, z blokadà. Kàt obrotu podzia ki 360. Dostarczana z linia em d ugoêci 250 mm, który mo e byç mocowany zatrzaskowo do dwóch Êcianek przyrzàdu. Jako wyposa enie dodatkowe wyst puje linia o d ugoêci 500 mm (nie magnetyczny). Nr art Podzia ka RozdzielczoÊç podzia ki Podzia ka noniusza D ug. linia u magnet mm 250 Linia 500 mm Poziomnice Poziomnice stolarskie Teng Tools. Z aluminium. Dok adnoêç 1.0 mm/m. Jedna ampu ka do u ytku poziomego, dwie do pionowego. Osadzenie ampu ek umo liwia odczyt z ka dej strony. Z zakoƒczeniami z udaroodpornego plastiku. 836 Nr art Teng Tools Nr SLA040 D ugoêç mm 400 Liczba ampu ek CYAN MAGENTA YELLOW BLACK STIBOINFO((LUNA KATALOG BODY 836))

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy

METAL DREWNO WARSZTAT. Katalog maszynowy WARSZTAT DREWNO METAL Katalog maszynowy MASZYNY I URZĄDZENIA WARSZTATOWE MARKI LUNA Do Państwa dyspozycji oddajemy katalog wysokiej jakości maszyn do obróbki drewna i metalu oraz urządzeń warsztatowych

Bardziej szczegółowo

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK

7 Narz dzia. Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie 7/28. Przyrzàd do frezowania gniazd kranów. Zestaw poziomic do zaworów kàtowych ROCHECK Szczypce do rur, narz dzia instalatorskie Przyrzàd do frezowania gniazd kranów Wykonanie: Cylindryczny element ustalajàcy, gwintowany, stopniowany, pasuje do wszystkich armatur znajdujàcych si na rynku.

Bardziej szczegółowo

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów

STERN WEBER POLSKA. Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt. przeglàd produktów STERN WEBER POLSKA Support Saratoga D-Tec Zeiss Stern Kredyt przeglàd produktów marzec 2012 DLACZEGO STOMATOLODZY W POLSCE NAJCZ ÂCIEJ WYBIERAJÅ NASZE UNITY? NOWOCZESNA FABRYKA UNITÓW STERN WEBER, ANTHOS

Bardziej szczegółowo

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3

Przedstawiamy GV3. system przesuwu i prowadzenia liniowego. Zalety GV3 Przedstawiamy GV system przesuwu i prowadzenia liniowego ystem przesuwu i naprowadzania liniowego zosta tak zaprojektowany, by zapewniç lientom nieprzebrany wybór rozmiarów i opcji zaspokajajàcych praktycznie

Bardziej szczegółowo

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru.

Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Szanowni Paƒstwo, uwa amy, e dokonaliêcie znakomitego wyboru. Alfa Romeo 147 jest nowoczesnym, wygodnym samochodem gwarantujàcym w czasie jazdy pe ny komfort i zapewniajàcym ca kowite bezpieczeƒstwo. Instrukcja

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw

P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe z rdzeniem z we ny mineralnej Opis produktu PLUSw, SCw, Dw P yty warstwowe metalplast Isotherm z rdzeniem z twardej we ny mineralnej sà produktem uniwersalnym i nowoczesnym, posiadajà korzystnà

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa

BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa PORADNIK SANITARNY 2006 Wydawca: BIMs PLUS Fachowy Handel Hurtowy Sp. z.o.o. Spó ka Komandytowa Redakcja: Krzysztof Wróbel, Rafa Krasiƒski, Mariusz Wojciechowski, Arkadiusz Zieliƒski, Artur Stolarczyk,

Bardziej szczegółowo

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9

WST P... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE... 9 SPIS TREÂCI WST P............................................................................... 7 A. ROZWIÑZANIA MODELOWE.......................................................... 9 A.1. Koordynacja i

Bardziej szczegółowo

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD

PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD PEAK LUPY TOHKAI SANGYO CO., LTD u l. Zwyci zców 46, 03-938 Warszawa tel. (022) 617 02 43, 672 88 30, f ax. (022) 672 88 29 e-mail: milso@miilso.com.pl, WWW.milso.com.pl INFORMATOR Dost pne s nast puj

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500

PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA. Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 PODSTAWOWA INSTRUKCJA OBS UGI POLSKA Cyfrowy aparat fotograficzny IR-500 Dla klientów w Ameryce Pó nocnej i Po udniowej Dla klientów w USA Deklaracja zgodnoêci Product Name Numer modelu Nazwa handlowa

Bardziej szczegółowo

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61

Rider 16. Instrukcja obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 Rider 16 Instrukcja obs ugi Przed przystàpieniem do eksploatacji maszyny przeczytaj dok adnie i ze zrozumieniem instrukcj obs ugi. PKWiU 29.32.20-53.10 101 91 33-61 SPIS TREÂCI Instrukcja obs ugi Rider

Bardziej szczegółowo

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515

EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 EKS 513 / 515k / 515 EKX 513 / 515k / 515 Instrukcja eksploatacji 05.07 - p 51058524 10.10 EKS 513 EKS 515k EKS 515 EKX 513 EKX 515k EKX 515 Deklaracja zgodno ci Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047

Bardziej szczegółowo

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S

P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe z rdzeniem ze styropianu Opis produktu Ruukki SPB S, Ruukki SPC S P yty warstwowe Ruukki z rdzeniem ze styropianu sà produktem uniwersalnym, który spe nia wymagania inwestorów w zakresie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714

Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM C312SP4U/HA C312SP6U/HA C34SP4U/HA C35SP6U/HA. Polski, 1. English, 1714 Instrukcja obs ugi KUCHNIA Z PIEKARNIKIEM PL Polski, GB English, 7 Instalacja 2-6 Ustawienie i poziomowanie kuchni Pod àczenie do instalacji elektrycznej. Pod àczenie gazu do kuchni Dostosowanie kuchni

Bardziej szczegółowo

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC

Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC Kosiarki dyskowe NOVACAT / NOVADISC 97+012.09.0105 Kosiarki dyskowe Pöttinger nowa Historia cz owieka jest mocno zwiàzana z rozwojem ak i pastwisk. Zielona pasza by a i jest podstawà ywienia. U ytki zielone

Bardziej szczegółowo

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER

W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER E AU-A IR C LIMATISEUR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER W SERIES CONDIZIONATORE ACQUA/ARIA WATER/AIR AIR CONDITIONER C LIMATISEUR E AU-A IR KLIMAGERÄT MIT WASSERLUFT-SYSTEM WATER/LUCHT AIRCONDITIONER CLIMATIZADOR AGUA/AIRE AR CONDICIONADO ÁGUA/AR πª π π ƒ À/

Bardziej szczegółowo

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10

Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C. Instrukcja obs ugi 29.32.20-53.10 Instrukcja obs ugi Rider 11 R Rider 11 C Rider 13 C Rider 16 C AWD Rider 16 C 29.32.20-53.10 Przed przystàpieniem do pracy maszynà prosimy dok adnie i ze zrozumieniem zapoznaç si z treêcià niniejszej instrukcji.

Bardziej szczegółowo

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040

pralek automatycznych serii Instrukcja obs ugi washing machine User instructions AI 1040 PL EN pralek automatycznych serii washing machine AI 1040 Instrukcja obs ugi User instructions Spis treêci Strona Wst p 4 Ogólne uwagi dotyczàce dostawy 5 Uwagi dotyczàce bezpieczeƒstwa 5 Szybki start

Bardziej szczegółowo

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009

Nr 3 ( 21) Zapraszamy na www.ceresit.pl/rs/! str. 2-3. str. 4. str. 6. lipiec/wrzesień 2009 K W A R T A L N I K B R A N Y P Y T K A R S K I E J Nr 3 ( 21) lipiec/wrzesień 2009 Âcianki z p yt gipsowo kartonowych to wdzi czny materia do kreowania wn trz ka dego domu czy mieszkania. Wszystkim osobom

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce

Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Zespó³ autorów pod redakcj¹ Rados³awa Lenartowicza Warunki techniczne wykonania i odbioru INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH w praktyce Poradnik wykonawcy, u ytkownika i inspektora nadzoru Warunki techniczne wykonania

Bardziej szczegółowo

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie Atlas wartoêci tonalnych w offsecie dla grafików i drukarzy 48 tablic barw systemu CMYK z 12 096 odcieniami 12 tablic barw systemu HKS w 4 kolorach, stopniowane co 10% systemy barw w komputerowym przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Systemy renowacji i izolacji starych budynków

Systemy renowacji i izolacji starych budynków Systemy renowacji i izolacji starych budynków Spis treêci I. Ceresit i historia izolacji....................................................... 3 II. Nowe mo liwoêci dla starych budynków..........................................

Bardziej szczegółowo

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych

Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Katalog Mebli Szkolnych i Przedszkolnych Nr 22/2010 NowoÊç! Tablice multimedialne Ul. Janka WiÊniewskiego 26 81-335 Gdynia tel.: (58) 551 13 60 fax: (58) 551 73 48 2 Szanowni Paƒstwo, Kolejny ju raz przekazujemy

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE)

Instrukcja monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Przedsi biorstwo Barbara Kaczmarek Spó ka Jawna INSTRUKCJA monta u ruroci gów z polietylenu (PE) Malewo 2008 3 Spis tre ci WPROWADZENIE... 5 1.1 UWAGI WST PNE... 5 1.2 ZAKRES STOSOWANIA INSTRUKCJI... 5

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà

SYSTEMY OCIEPLE CERESIT. Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà SYSTEMY OCIEPLE CERESIT Izolacja Êcian zewn trznych budynków metodà lekkà-mokrà 2 Spis treêci Spis treêci I Henkel Polska Sp. z o.o.... 4 II Dlaczego nale y ocieplaç budynki?... 6 III Przepisy regulujàce...

Bardziej szczegółowo

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007

Prawid owy monta P YTY WARSTWOWE. Stan 05-a/2007 P YTY WARSTWOWE Prawid owy monta Stan 05-a/2007 Autor i Copyright: Biuro In ynierskie Budowy Maszyn i Konstrukcji Metalowych Ing. Reinhard WIESINGER KG Ogólnie zaprzysi ony i s downie zarejstrowany rzeczoznawca

Bardziej szczegółowo