PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O JASIONKA 942

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942"

Transkrypt

1 PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej EUR na usługi pn.: PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DLA DWÓCH PROJEKTÓW PN.: PORT LOTNICZY RZESZÓW BUDOWA NOWEGO TERMINALU PASAŻERSKIEGO ORAZ PORT LOTNICZY RZESZÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY LOTNISKOWEJ Projekt ubiega się o dofinansowanie przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zatwierdził Stanisław Nowak Prezes Zarządu Konrad Rabiej Wiceprezes Zarządu 22 SIERPIEŃ 2011 R. Strona 1

2 ZAWARTOŚĆ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPIS TREŚCI: 1. Nazwa i adres Zamawiającego. 2. Tryb udzielenia zamówienia. 3. Opis przedmiotu zamówienia. 4. Termin wykonania zamówienia. 5. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków. 6. Informacje dla Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 7. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. 8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 9. Wymagania dotyczące wadium. 10. Termin związania ofertą. 11. Opis sposobu przygotowania ofert. 12. Miejsce oraz termin składania ofert. 13. Miejsce oraz termin otwarcia ofert. 14. Opis sposobu obliczenia ceny. 15. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert. 16. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 17. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy. 18. Istotne postanowienia umowy. 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. FORMULARZE: Nr 1- FORMULARZ OFERTY Nr 2 OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Nr 3 - OŚWIADCZENIE WYKONAWCY O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Nr 4 WYKAZ DOŚWIADCZENIA ZAŁĄCZNIKI: OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik Nr 1 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik Nr 2 do SIWZ Strona 2

3 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Nazwa : PORT LOTNICZY RZESZÓW JASIONKA SP. Z O.O. Adres: JASIONKA, JASIONKA 942 Telefon: Faks: bip.rzeszowairport.pl NIP: Regon: Nr KRS: Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy KRS, Nr: Znak postępowania: ZRZ 30/2011 w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy kierować się tym znakiem. 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na zasadach podanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w Regulaminie udzielania zamówień publicznych w ramach działalności sektorowej nieobjętych przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.), zatwierdzonym Uchwałą Zarządu Spółki Nr 19/2010 z dnia r. (dalej: Regulaminie) - dostępnym na stronie internetowej: bip.rzeszowairport.pl. Zamówienie ( zamówienie sektorowe ) udzielane jest w celu wykonywania działalności określonej w art. 132 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy) to jest: Zarządzania lotniskami, portami morskimi lub śródlądowymi oraz ich udostępniania przewoźnikom powietrznym, morskim i śródlądowym. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty euro, określonej w wydanym na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009 r. (Dz. U. Nr 224, poz. 1795) w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich. W związku z powyższym na podstawie art. 133 ust. 1 ustawy do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ustawy. 3. PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 3.1. Przedmiot zamówienia obejmuje usługę polegającą na przeprowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych dla dwóch projektów pn.: - Port Lotniczy Rzeszów Budowa nowego terminalu pasażerskiego oraz - Port Lotniczy Rzeszów Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej Przedmiot zamówienia obejmuje następujące zadania: 1. wykonanie folderu informacyjnego; 2. wykonanie strony internetowej; 3. opracowanie i ogłoszenie informacji prasowych; 4. wykonanie 2 tablic informacyjnych i 2 tablic pamiątkowych; 5. zorganizowanie spotkań informacyjnych/konferencji; 6. wykonanie materiałów (gadżetów) promocyjnych Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ. Strona 3

4 3.4. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowej Zamawiający nie przewiduje udzielanie zamówień uzupełniających Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom. Wskazanie niniejszego nastąpi w Formularzu Oferty Oznaczenie wg. Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): usługi w zakresie projektowania stron www artykuły informacyjne i promocyjne usługi drukowania i dostawy artykuły informacyjne i promocyjne 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA Wykonawca jest zobowiązany wykonać zamówienie w terminie do dnia r. Szczegółowe terminy wykonania poszczególnych zadań wchodzących w zakres zamówienia określone zostały w Załączniku Nr 1 do SIWZ. 5. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU I OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY ICH SPEŁNIANIA 5.1. W postępowaniu mogą brać udział Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu na podstawie pkt X.4.4 Regulaminu oraz spełniający niżej określone warunki udziału w postępowaniu Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Wartości podane w dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu w walutach innych niż wskazane przez Zamawiającego należy przeliczyć wg średniego kursu NBP na dzień ogłoszenia o zamówieniu O udzielenie zmówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące: 1) Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. Strona 4

5 2) Posiadania wiedzy i doświadczenia; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będą ich łączne kwalifikacje i doświadczenie): Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie), wykonał a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych - wykonuje: a) co najmniej jedną usługę polegającą na organizacji kampanii promocyjnej o wartości min ,00 zł brutto obejmującą swoim zakresem co najmniej następujące elementy: - wykonanie materiałów promocyjnych drukowanych takich jak: plakaty, ulotki, foldery, - wykonanie gadżetów promocyjnych, b) co najmniej jedną stronę internetową. Zamawiający uzna w/w, warunek udziału w postępowaniu za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował usługi, o których mowa w lit. a) - b) w ramach jednego zamówienia (umowy), jak i w ramach odrębnych zamówień (umów). Strona 5 W celu wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wykaz wykonanych usług sporządzony na FORMULARZU Nr 4 wraz z dokumentami potwierdzającymi, że usługi w nim ujęte zostały wykonane należycie (np. referencje). 3) Dysponowania odpowiednim potencjałem techniczny oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny potencjał techniczny i kadrowy): Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. 4) Sytuacji ekonomicznej i finansowej; (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniana będzie ich łączna sytuacja ekonomiczna i finansowa): Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny na etapie składania ofert. 5) Złożyć oświadczenie przez Wykonawcę (lub Wykonawców składających ofertę wspólną), sporządzone według wzoru stanowiącego FORMULARZ Nr 2 do niniejszych SIWZ, o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia Wykonawcy w okolicznościach o których mowa pkt X.4.4. w zobowiązani są: a) złożyć oświadczenie przez Wykonawcę (każdego z Wykonawców składających

6 ofertę wspólną), sporządzone według wzoru stanowiącego FORMULARZ Nr 3 do niniejszych SIWZ, o braku podstaw do wykluczenia; b) przedłożyć aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 u.p.z.p. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), c) przedłożyć aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich), d) przedłożyć aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 u.p.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich) Stosownie do treści 2 ust. 2 oraz 4 ust. 1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 226, poz. 1817) w sprawie rodzaju dokumentów, jakich może żądać zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane: Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt SIWZ: 1) pkt b),d) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: - nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, - nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie; Strona 6

7 2) pkt c) - składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt SIWZ, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu Dokumenty, o których mowa w pkt ppkt 1) oraz ppkt 2) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert Dokumenty wymienione w pkt ppkt b)-d) należy złożyć w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych kopii dokumentów powinny być one zaopatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski Ocena spełniania przedstawionych powyżej warunków zostanie dokonana wg formuły: spełnia nie spełnia. 6. INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW WSPÓLNE UBIEGAJĄCYCH SIĘ O UDZIELENIE ZAMÓWIENIE (SPÓŁKI CYWILNE, KONSORCJA) 6.1. W przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia, żaden z nich nie może podlegać wykluczeniu na podstawie pkt X.4.4 Regulaminu. Dokumenty wymienione w pkt winien dołączyć każdy podmiot występujący wspólnie, Oświadczenie wymienione w pkt 5.3. ppkt 5) Wykonawcy mogą złożyć wspólnie na jednym dokumencie Ponadto Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia Do oferty należy dołączyć oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem przez notariusza kopię stosownego pełnomocnictwa udzielonego przez osoby do tego upoważnione. Strona 7

8 6.4. Oferta musi być podpisana w taki sposób by prawnie zobowiązywała wszystkich partnerów Jeżeli oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana Zamawiający może przed zawarciem umowy o zamówienie publiczne żądać umowy regulującej współpracę tych wykonawców Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Wadium może być wniesione przez jednego z Wykonawców lub Pełnomocnika. 7. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA WYMAGANE DLA POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA PRZEZ WYKONAWCÓW WARUNKÓW UDZIAŁU 7.1. Dla potwierdzenia spełniania warunków udziału, określonych w pkt IX.1 ppkt 1. Regulaminu oraz braku podstaw do wykluczenia określonych w pkt X.4.4. Regulaminu, Wykonawcy powinni przedłożyć niżej wymienione dokumenty i oświadczenia Oświadczenie Wykonawcy(ów) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z treścią załączonego wzoru - FORMULARZ Nr 2 do SIWZ; Oświadczenie Wykonawcy(ów) o braku podstaw do wykluczenia, sporządzone na podstawie wzoru stanowiącego FORMULARZ Nr 3 do SIWZ; Wykaz wykonanych usług sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego FORMULARZ Nr 4 do SIWZ; Pozostałe dokumenty wymienione w pkt niniejszej SIWZ. 8. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI. 8.1 Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem na nr 17/ Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane za pomocą faksu będą uznane za złożone w terminie, jeśli ich treść dotrze do Zamawiającego lub Wykonawcy przed upływem terminu i zostanie niezwłocznie potwierdzona pisemnie Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faxem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania W ramach niniejszego postępowania wszelka korespondencja prowadzona jest w języku polskim Osoby uprawnione do porozumiewania się z Wykonawcami: - Pan JAN DOMAGALSKI w sprawach merytorycznych tel. (17) , - Pani MAGDALENA GIL w sprawach proceduralnych tel. (17) w godz. od 7:00 do 15:00 Strona 8

9 8.2 Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa powyżej lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w ppkt Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza na stronie internetowej bip.rzeszowairport.pl. 8.3 W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub ogłoszenia Dokonaną zmianę treści SIWZ Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano niniejszą specyfikację oraz zamieści na stronie internetowej bip.rzeszowairport.pl. Zmiana jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców Jeżeli w wyniku zmiany treści SIWZ nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym Wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza taką informację na stronie internetowej bip.rzeszowairport.pl. 9. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium. 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ. Termin związania ofertą wynosi 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 11. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę Zawartość merytoryczna oferty. Do oferty należy dołączyć: a) Wypełniony i podpisany Formularz Oferty, sporządzony według załączonego wzoru FORMULARZ Nr 1; b) Dokumenty wymagane zgodnie z pkt 7 SIWZ; c) Stosowne Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeżeli prawo do podpisania oferty nie wynika z innych dokumentów złożonych wraz z oferta. W tym przypadku, pełnomocnictwo Wykonawca zobowiązany jest dołączyć w oryginale lub kopii notarialnie poświadczonej. Strona 9

10 d) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego, zgodnie z pkt 6 SIWZ Ofertę oraz wszystkie oświadczenia, dokumenty i załączniki składa się pod rygorem nieważności w języku polskim, w formie pisemnej, przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawiania śladów. W przypadku dokumentów, zaświadczeń, oświadczeń oraz oferty sporządzonych w innym języku niż polski, konieczne jest wraz, ze wspomnianymi dokumentami poświadczonymi przez Wykonawcę, załączenie tłumaczenia na język polski. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie ofert drogą elektroniczną Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu do składania ofert Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki), zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku ZMIAN" kopertę (paczkę) każdej ZMIANY" należy dodatkowo opatrzyć napisem zmiana nr " Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez Wykonawcę. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE" Wszelkie zmiany w treści oferty (poprawki, przekreślenia, dopiski) powinny być podpisane lub parafowane przez Wykonawcę - w przeciwnym wypadku nie będą one uwzględniane W przypadku dołączenia do oferty kopii bądź kserokopii dokumentu, każda zapisana strona powyższej kopii bądź kserokopii musi być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy Złożona oferta wraz z innymi wymaganymi załącznikami oraz dokumentami musi być zgodna z treścią SIWZ Oferta oraz wszystkie załączniki do oferty muszą być podpisane przez Wykonawcę lub upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy Pełnomocnictwo do podpisania oferty musi być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Wykonawcę Zamawiający dopuszcza złożenie przedmiotowego dokumentu w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza Zaleca się, aby wszystkie kartki oferty były ponumerowane kolejnymi numerami oraz spięte. Wszystkie miejsca, w których wykonawca naniósł zmiany (korekty wpisów własnych) muszą być czytelne i parafowane przez osobę/y podpisującą/e ofertę Wykonawca winien umieścić ofertę w opakowaniu (np. kopercie). Strona 10

11 11.15 Opakowanie/Kopertę należy zaadresować na Zamawiającego opisać nazwą i adresem Wykonawcy z zaznaczeniem: Oferta na zadanie pn.: PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH DLA DWÓCH PROJEKTÓW PN.: PORT LOTNICZY RZESZÓW BUDOWA NOWEGO TERMINALU PASAŻERSKIEGO ORAZ PORT LOTNICZY RZESZÓW ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY LOTNISKOWEJ ORAZ NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM R., GODZ. 10: W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty/opakowania Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej przedterminowe otwarcie Ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami należy sporządzić i złożyć w siedzibie Zamawiającego w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka, Jasionka 942 budynek administracyjny (II piętro, pokój Nr 221 sekretariat), w zaklejonym, nienaruszonym opakowaniu. 12. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Porcie Lotniczym Rzeszów-Jasionka, Jasionka 942 budynek administracyjny (II piętro, pokój Nr 221. sekretariat), nie później niż dnia: r. do godz.: 10: MIEJSCE, SPOSÓB I TERMIN OTWARCIA OFERT Otwarcie ofert odbędzie się w siedzibie Zamawiającego, tj. Port Lotniczy Rzeszów- Jasionka Sp. z o.o. w Jasionce 942, sala konferencyjna II piętro w dniu: r. do godz.: 10: Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę brutto, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia W pierwszej kolejności Zamawiający otworzy oferty opatrzone zapisem WYCOFANIE, następnie ZMIANA, a później wg kolejności wpływu tj. dat i godzin wpłynięcia ofert Oferta złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy firm, adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawarte w ofertach. Strona 11

12 13.6 Wykonawca, który nie będzie obecny przy otwieraniu ofert, może wystąpić do Zamawiającego z wnioskiem o przesłanie informacji ogłoszonych w trakcie otwarcia ofert. Zamawiający prześle niezwłocznie wykonawcy te informacje Nieujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty (na formularzu ofertowym), że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w pkt Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone, jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem Tajemnica przedsiębiorstwa lub spięte, zszyte, oddzielne od pozostałych, jawnych części oferty Zamawiający dokona kwalifikacji wykonawców poprzez analizę dokumentów, o których mowa w pkt 7 niniejszej SIWZ, potwierdzających spełnienie warunków, o których mowa pkt 5 niniejszej SIWZ Zamawiający zgodnie z pkt X.4.5 ppkt 2 Regulaminu w uzasadnionych przypadkach wezwie wykonawców, którzy: w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów lub nie złożyli pełnomocnictw, albo złożyli wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, zawierające błędy lub złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert. 14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY Podana w ofercie cena musi być wyrażona w PLN Wykonawca poda cenę brutto za wykonanie całości zamówienia oraz ceny jednostkowe brutto za poszczególne materiały promocyjne Ceny muszą być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością nie większą niż dwa miejsca po przecinku Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia Ceną oferty jest kwota wymieniona w Formularzu Oferty Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisam o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. Strona 12

13 14.7. Sposób zapłaty i rozliczenia za realizację niniejszego zamówienia, określone zostały w ZAŁĄCZNIKU NR 2 do niniejszej SIWZ (wzór umowy). 15. KRYTERIA OCENY OFERT ORAZ ICH ZNACZENIE Przy ocenie ofert Zamawiający będzie kierował się kryterium przedstawionym poniżej: kryterium: cena ofertowa brutto-znaczenie: 100% W kryterium cena brutto zostanie zastosowany wzór: P = [ C min : C] x 100 gdzie: P ilość punktów przyznana danej ofercie za kryterium ceny, C min cena najniższa wśród cen zawartych w ofertach na zadanie objęte przetargiem, C cena zawarta w danej ofercie. Zamawiający przyzna zamówienie wykonawcy, który spełniając warunki określone w pkt 5 niniejszej SIWZ, otrzyma największą liczbę punktów. 16. OGŁOSZENIE WYNIKÓW POSTĘPOWANIA ORAZ INFORMACJA O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O wyniku postępowania zostaną powiadomieni wszyscy Wykonawcy, którzy złożyli oferty. Informacja ta zostanie zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty o: a) wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację; b) wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; c) wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne; 16.3 Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje, o których mowa w ppkt. a) na stronie internetowej bip.rzeszowairport.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w siedzibie Portu Lotniczego Rzeszów-Jasionka Sp. z o.o., Jasionka Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zgodnie z w/w kryteriami jest zobowiązany do zawarcia umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą Strona 13

14 spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania Wykonawca, który złożył najkorzystniejszą ofertę winien przed podpisaniem umowy przedstawić pełnomocnictwo do jej podpisania, jeżeli nie wynika ono z załączonych do oferty dokumentów. 17 ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY 17.1 Wybrany Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy na sumę stanowiącą 10% zaoferowanej ceny w jednej lub kilku następujących formach (do wyboru Wykonawcy): a) pieniądzu wpłacone przelewem; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym) c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 17.2 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy złożone w formie gwarancji, poręczeń winno być nieodwołalne i bezwarunkowo płatne na pierwsze żądanie Zamawiającego Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wniesione w pieniądzu winno być wpłacone na konto Zamawiającego w banku PeKaO S.A. o/rzeszów Nr Warunki i termin zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostały określone we wzorze umowy stanowiącej ZAŁĄCZNIK Nr 2 do SIWZ. 18. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY LUB WZÓR UMOWY Istotne postanowienia do umowy zawiera wzór umowy zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do SIWZ Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty oraz określa warunki takiej zmiany, tj.: Strona 14 a) zmiany przepisów powodujących konieczność innych rozwiązań niż zakładano w opisie przedmiotu zamówienia zmiana terminu i wynagrodzenia umownego; b) zmiany przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, które te przepisy narzucają zmiana terminu wykonania zamówienia; c) zmiany nazwy zadania wprowadzenie nowej nazwy do umowy; d) niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowania o uzyskanie od instytucji i urzędów dokumentów (np. pozwoleń, decyzji, uzgodnień) niezbędnych do realizacji przedmiotu umowy zmiana terminu wykonania zamówienia; e) wystąpienie niezależnych od stron okoliczności powodujących zmiany w wysokości wynagrodzenia umownego;

15 f) zmiany urzędowej stawki VAT zmiana wynagrodzenia umownego; g) przypadki losowe (np. kataklizmy, awarie urządzeń wywołane przez wyładowania atmosferyczne lub inne czynniki zewnętrzne, zgony i niemożliwe do przewidzenia wydarzenia), które będą miały wpływ na treść zawartej umowy i termin realizacji W przypadku zaistnienia okoliczności określonych w pkt 18.4 ulegną zmianie stosowne zapisy umowy regulujące te kwestie. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności Podpisanie aneksu do umowy powinno być poprzedzone sporządzeniem protokołu konieczności, zawierającego istotne okoliczności potwierdzające konieczność zawarcia aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w wynagrodzeniu umownym. 19. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Informacje ogólne. a) Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy. b) Środkami ochrony prawnej są: - protest, - odwołanie, c) Środki ochrony prawnej, przysługują: - Wykonawcom Protest. Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, czynności podjętych przez Zamawiającego w postępowaniu oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, można wnieść protest do zamawiającego na zasadach określonych w Regulaminie Odwołanie. Od oddalenia lub odrzucenia protestu przysługuje odwołanie. Odwołanie wnosi się do Zarządu Spółki na zasadach określonych w pkt XII.2 Regulaminu Strona 15

16 FORMULARZ NR 1.. (pieczęć Wykonawcy, adres, tel., faks) OFERTA WYKONAWCY Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dla dwóch projektów pn.: Port Lotniczy Rzeszów Budowa nowego terminalu pasażerskiego oraz Port Lotniczy Rzeszów Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej JA/MY NIŻEJ PODPISANI: działając w imieniu i na rzecz: (nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców) (w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy (firm) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członka Konsorcjum 1. SKŁADAM/Y OFERTĘ na wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia. 2. OŚWIADCZAM/Y, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) oraz wyjaśnieniami i zmianami SIWZ przekazanymi przez Zamawiającego i uznajemy się za związanych określonymi w nich postanowieniami i zasadami postępowania. 3. OŚWIADCZAM(Y), że zapoznaliśmy się z projektem umowy oraz wszelkimi jego zmianami w niniejszym postępowaniu, akceptujemy i nie wnosimy żadnych zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nim zawarte. 4. OFERUJEM/Y wykonanie przedmiotu zamówienia za: CENĘ [ NETTO] :... ZŁ PLUS NALEŻNY PODATEK VAT.. % ZŁ CENĘ [ BRUTTO] :... ZŁ [Słownie :...] Strona 16

17 na które składają się poniższe wynagrodzenia cząstkowe: 4.1. zł. brutto za wykonanie folderu informacyjnego; 4.2. zł. brutto wykonanie strony internetowej; 4.3. zł. brutto za opracowanie i ogłoszenie informacji prasowych; 4.4. zł. brutto wykonanie 2 tablic informacyjnych i 2 tablic pamiątkowych; 4.5. zł. brutto zorganizowanie spotkań informacyjnych/konferencji; 4.6. zł. brutto wykonanie materiałów (gadżetów) promocyjnych. 5. ZOBOWIĄZUJE/MY SIĘ, wykonać przedmiotu zamówienia w terminie określonym w SIWZ. 6. OŚWIADCZAMY, że jesteśmy związani niniejszą ofertą przez okres 60 dni. 7. ZAMÓWIENIE ZREALIZUJE/MY sami*/ przy udziale podwykonawców w następującym zakresie* 8. OŚWIADCZAMY, że sposób reprezentacji Wykonawcy*/Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia* dla potrzeb niniejszego zamówienia jest następujący:. (Wypełniają jedynie przedsiębiorcy składający wspólną ofertę spółki cywilne lub konsorcja) 9. OŚWIADCZAMY, że informacje i dokumenty zawarte na stronach nr od.. do stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji zastrzegamy, że nie mogą być udostępnione. 10. WSZELKĄ KORESPONDENCJĘ w sprawie przedmiotowego postępowania należy kierować na poniższy adres:... Tel: FAX: WADIUM w kwocie... zł zostało wniesione: - w formie: - w dniu: (dowód wniesienia wadium w załączeniu); Zwolnienia wadium prosimy dokonać: - na konto nr nazwa banku.. - zwrot gwarancji.. (imię i nazwisko osoby upoważnionej) OFERTĘ niniejszą składamy na kolejno ponumerowanych stronach. 13. ZAŁĄCZNIKI......, dn., (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) *Niewłaściwe skreślić Strona 17

18 FORMULARZ NR 2... (pieczęć Wykonawcy, adres, tel., faks) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dla dwóch projektów pn.: Port Lotniczy Rzeszów Budowa nowego terminalu pasażerskiego oraz Port Lotniczy Rzeszów Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej OŚWIADCZAM(Y), ŻE 1. spełniam(y) warunki udziału w niniejszym postępowaniu; 2. posiadam(y) uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; 3. posiadam(y) wiedzę i doświadczenie; 4. dysponuję(emy) odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia; 5. znajduję(emy) się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia; dnia. (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Strona 18

19 FORMULARZ NR 3... (pieczęć Wykonawcy, adres, tel., faks) OŚWIADCZENIE WYKONAWCY o braku podstaw do wykluczenia Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dla dwóch projektów pn.: Port Lotniczy Rzeszów Budowa nowego terminalu pasażerskiego oraz Port Lotniczy Rzeszów Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej OŚWIADCZAM(Y), o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia z powodu niespełniania warunków o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 ze zm.). dnia. (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Strona 19

20 ... FORMULARZ NR 4 (pieczęć Wykonawcy, adres, tel., faks) DOŚWIADCZENIE WYKONAWCY Składając ofertę w przetargu nieograniczonym pn.: Przeprowadzenie działań informacyjno-promocyjnych dla dwóch projektów pn.: Port Lotniczy Rzeszów Budowa nowego terminalu pasażerskiego oraz Port Lotniczy Rzeszów Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej OŚWIADCZAM(Y), ŻE: w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy- w tym okresie, wykonałem /wykonaliśmy następujące (określone poniżej) usługi - zgodnie z postawionym w SIWZ warunkiem: Lp Nazwa zadania Przedmiot i zakres zadania początek (data) Data wykonania zakończenie (data) Odbiorca (nazwa, adres, nr telefonu) Wartość netto UWAGA: Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć dokument potwierdzający, że usługi zostały wykonane należycie. dnia. (podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) Strona 20

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 18 lutego 2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/03/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Województwo Kujawsko Pomorskie Pl. Teatralny 2, 87-100 Toruń wraz z Jednostkami wymienionymi w wykazie nr 1 który stanowi załącznik 11 do SIWZ. Reprezentowany przez: Urząd Marszałkowski Województwa

Bardziej szczegółowo

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7

Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 Polskie LNG S.A z siedzibą w Świnoujściu (72-602) przy ul. Fińskiej 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu

Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu SIWZ Spis treści Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego... 2 Rozdział 2. Tryb udzielenia zamówienia oraz informacje o postępowaniu... 2 Rozdział 3. Opis przedmiotu zamówienia... 2 Rozdział 4. Termin wykonania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. ul. Jabłoniowa 55 80-180 Gdańsk Polska Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego tel. (+58) 326 01 00, fax (+58) 322 15 76, www.zut.com.pl zut@zut.com.pl 30/PN/2013

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ POWYŻEJ 134 000 EURO PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA DOBROWOLNEGO GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE I ZDROWIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr zamówienia: 24/usł./2011 Zatwierdzam: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska

Fundusze Europejskie dla rozwoju Dolnego Śląska etap 2 jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Zamawiający: Filharmonia im. Witolda

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie 20-950 Lublin, ul. Krakowskie Przedmieście 76 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (S.I.W.Z.) Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 10 października 2014 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w

Bardziej szczegółowo