Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia"

Transkrypt

1 Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego Łódź e mail: Regon Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego Łódź tel. (42) ,91 fax. (42) e mail: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dostawa materiałów promocyjnych wraz z usługą projektu graficznego i znakowania materiałów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Michał Maćkiewicz p.o. Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej... (na podstawie Uchwały Nr 596/11 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 27 kwietnia 2011

2 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego Łódź e mail: Regon Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego Łódź tel. (42) ,91 fax. (42) e mail: OZNACZENIE POSTĘPOWANIA Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: ORVII Wykonawcy winni we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływać się na wyŝej podane oznaczenie sprawy. WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK WSKAZANIA W OFERCIE CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, KTÓRĄ ZAMIERZA POWIERZYĆ PODWYKONAWCOM BRAK WW. INFORMACJI OZNACZAĆ BĘDZIE, Iś CAŁOŚĆ ZAMÓWIENIA BĘDZIE ZREALIZOWANA PRZEZ WYKONAWCĘ (wskazania naleŝy dokonać w Formularzu Ofertowym Załącznik nr 1 do SIWZ) 2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.dz. U. z 2010r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Ustawą. Wartość zamówienia poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. poniŝej ,00 euro w przypadku usług. 3. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów promocyjnych wraz z usługą projektu graficznego i znakowania materiałów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata z podziałem na 3 zadania: - 2 -

3 Zadanie nr 1 Dostawa materiałów promocyjnych wraz z usługą projektu graficznego i znakowania materiałów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata tj: długopisy, notesy, teczki papierowe, zeszyty do kolorowania (zarysy projektów unijnych), magnesy Zadanie nr 2 Dostawa materiałów promocyjnych wraz z usługą projektu graficznego i znakowania materiałów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata tj: polary, torby materiałowe Zadanie nr 3 Dostawa materiałów promocyjnych wraz z usługą projektu graficznego i znakowania materiałów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata tj: balony, odblaski, smycze materiałowe, kubki, zegary ścienne, torby papierowe duŝe i małe, breloki, wskaźniki laserowe z prezenterem multimedialnym, pendrive. Wykonawca dostarczy wykonany przedmiot zamówienia własnym transportem, na swój koszt i ryzyko. Wszystkie materiały promocyjne powinny być pierwszego gatunku, fabrycznie nowe i wolne od wad materiałowych i konstrukcyjnych. Dostarczone materiały powinny być dokładnie opisane (nazwa, ilość sztuk w danej paczce, kolor). Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) został zawarty w Załączniku nr 4 (Zadania 1-3) oraz projekcie umowy stanowiącej Załącznik nr 5 do SIWZ. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. Przedmiot zamówienia został opisany następującym kodem CPV: Artykuły informacyjne i promocyjne Usługi drukowania i dostawy Usługi w zakresie promocji Przedmiot zamówienia jest współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej RPO WŁ. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. KaŜdą część stanowi jedno z 3 zadań opisanych w Załączniku Nr 4 (Zadania 1-3), który stanowi Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ). Dla kaŝdej części zamówienia dokonane zostaną odrębnie: - ocena ofert, - wybór najkorzystniejszej oferty, - zawarcie umowy. KaŜdy wykonawca moŝe złoŝyć ofertę na jedną lub kilka dowolnie wybranych części zamówienia. 4. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Zamówienie będzie zrealizowane w terminie: 29 dni od daty podpisania umowy. (Zadanie nr 1-3). Szczegółowe terminy realizacji poszczególnych etapów prac zostały określone we wzorze umowy

4 5. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 5.1 O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykaŝą brak podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy oraz spełniają, w zakresie opisanym poniŝej, warunki o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków zakresie. w tym b) posiadania wiedzy i doświadczenia; O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykonali (tj. zakończyli) w sposób naleŝyty co najmniej 1 dostawę materiałów promocyjnych z nadrukiem za kwotę ,00 PLN brutto Warunki jednakowe w przypadku składania oferty na jedną lub kilka części zamówienia. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków zakresie. w tym d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający odstępuje od opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków zakresie. w tym 5.2. Wykonawca moŝe polegać na wiedzy i doświadczeniu innego podmiotu lub podmiotów, niezaleŝnie od charakteru prawnego łączących go z nim lub nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iŝ będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji niniejszego zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tego podmiotu lub podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Uwaga: Powołanie się na wiedzę i doświadczenie innego podmiotu (podmiotów) jest dopuszczalne wyłącznie w sytuacji, gdy ten podmiot (podmioty) będzie brał udział w wykonaniu zamówienia (np. jako podwykonawca) 5.3. Wykonawca nie później niŝ na dzień składania ofert zobowiązany jest wykazać spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt 5.1. oraz brak podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 Ustawy W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego warunki określone w pkt mogą spełniać Wykonawcy łącznie natomiast kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie zobowiązany jest wykazać brak podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust.1 Ustawy Ocena spełnienia ww. warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w załączonych do oferty dokumentach i oświadczeniach, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego - 4 -

5 określonymi w SIWZ. Z treści załączonych dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iŝ Wykonawca spełnił wymagane warunki. 6. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PZP ORAZ DOKUMENTÓW POTWIERDZAJĄCYCH BRAK PODSTAW DO WYKLUCZENIA NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY PZP W celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (oświadczenie o spełnieniu warunków w formie oryginału) następujących dokumentów: a) oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków z art. 22 ust. 1 w związku z art. 44 ustawy PZP zgodnie z treścią Załącznika Nr 2 do SIWZ. b) sporządzony zgodnie z treścią Załącznika nr 3a do SIWZ wykaz wykonanych (tj. zakończonych) dostaw, a takŝe dokument lub dokumenty potwierdzające, Ŝe dostawy wskazane w tym wykazie zostały wykonane naleŝycie W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty następujące dokumenty (w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę): a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodnie z treścią Załącznika Nr 3 do SIWZ, b) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych - oświadczenie w zakresie art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy. c) Wykonawca, który ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentu o którym mowa w pkt b) składa dokument wystawiony w kraju w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający Ŝe nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości- wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert W celu wykazania, Ŝe oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty: Zadanie 2 a) próbkę polaru; b) próbkę torby materiałowej; Zadanie 3 a) próbkę kubka; b) próbkę zegara ściennego; c) próbkę pendrive; - 5 -

6 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w konsorcjum). W takim przypadku ich oferta musi spełniać następujące wymagania: 1) wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia lub do reprezentowania ich w postępowaniu oraz zawarcia umowy o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Uwaga: treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania; 2) Załącznik Nr 2 do SIWZ (Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust 1 ustawy Pzp) naleŝy złoŝyć na jednym dokumencie podpisane przez kaŝdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub pełnomocnika; 3) Załącznik Nr 3 do SIWZ, (Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia) kaŝdy z Wykonawców składa oddzielnie i podpisuje we własnym imieniu; 4) dokumenty wymienione w punkcie 6.2. ppkt a); b) i c) siwz kaŝdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia składa oddzielnie, pozostałe dokumenty mogą być składane łącznie. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia kopie dokumentów dotyczących odpowiednio wykonawcy są poświadczane za zgodność z oryginałem przez wykonawców. Uwaga: wszelka korespondencja oraz rozliczenia dokonywane będą wyłącznie z pełnomocnikiem. 7. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKśE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1. W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz inne informacje mogą być przekazywane przez Strony pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną (z wyłączeniem oferty, która moŝe zostać złoŝona wyłącznie na piśmie). Poprzez przekazanie faksem rozumie się przesłanie dokumentu podpisanego przez osobę lub osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy albo działające w imieniu zamawiającego. Poprzez przekazanie drogą elektroniczną rozumie się przesłanie maila zawierającego skan dokumentu podpisanego przez osobę lub osoby upowaŝnione do reprezentowania wykonawcy albo działające w imieniu zamawiającego. W przypadku przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz innych informacji faksem lub drogą elektroniczną, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. Do kontaktu drogą faksową lub elektroniczną z Zamawiającym naleŝy uŝyć danych ze strony tytułowej specyfikacji. 2. Osobami uprawnionymi do kontaktu z Wykonawcami są: Ewa Tylki oraz Katarzyna Witkowska fax /91, Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień Publicznych - 6 -

7 8. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie Ŝąda wniesienia wadium. 9. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. 10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT 1. Oferta powinna być sporządzona, pod rygorem niewaŝności, w formie pisemnej w języku polskim oraz podpisana przez Wykonawcę lub jego naleŝycie umocowanego przedstawiciela. 2. Wykonawcy przystępujący do przetargu zobowiązani są do złoŝenia następujących dokumentów: a) Formularz ofertowy Załącznik Nr 1 do SIWZ wraz z Formularzem cenowym - Załącznik nr 1a do SIWZ b) Dokumenty wymienione w pkt 6 niniejszej SIWZ; c) W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia - pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; d) Pełnomocnictwo do podpisania oferty, jeśli nie wynika ono z dokumentów załączonych do oferty. 3. Pełnomocnictwa muszą być złoŝone w oryginale bądź kopii potwierdzonej notarialnie. 4. Informacje, które stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a Wykonawca zastrzegł, Ŝe nie mogą one być udostępniane, muszą być oddzielone od pozostałej części oferty. Wykonawca nie moŝe zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Ustawy. 5. Oferta musi być zapakowana w nieprzezroczystą kopertę, zabezpieczoną przed otwarciem i opieczętowaną pieczęcią firmową Wykonawcy, zawierającą następujące oznaczenie: OFERTA w postępowaniu na: Dostawę materiałów promocyjnych wraz z usługą projektu graficznego i znakowania materiałów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Zadanie Nr.... NIE OTWIERAĆ przed 30 maja 2011 r. godz. 10:00 6. Na kopercie powinna znajdować się, w postaci pieczęci firmowej lub odręcznego napisu, firma Wykonawcy i jego siedziba, zgodnie z danymi rejestrowymi/ewidencyjnymi. 7. Wszystkie poprawki w tekście powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę

8 8. Zamawiający zaleca, aby wszystkie strony oferty oraz załączniki zostały ponumerowane. 11. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 1. Wykonawca oblicza Cenę brutto oferty w oparciu o Formularz Cenowy (Załącznik Nr 1a do SIWZ), w Tabelach Nr 1 3 Formularza Cenowego słuŝących do wyliczenia Wartości brutto dla poszczególnych Zadań, Wykonawca podaje odpowiednio: Ceny jednostkowe brutto w zł dla poszczególnych pozycji, uwzględniając odpowiednią stawkę i kwotę podatku VAT, następnie wylicza Wartość brutto w zł dla poszczególnych pozycji, stanowiącą: iloczyn Ilości poszczególnych materiałów i podanej dla danej pozycji przez Wykonawcę Ceny jednostkowej brutto, następnie wylicza Wartość brutto danego Zadania będącą sumą Wartości brutto wszystkich pozycji danego Zadania, 2. Wyliczone w oparciu o Formularz Cenowy (Załącznik Nr 1a do SIWZ) Wartości brutto dla poszczególnych zadań, Wykonawca przenosi do Formularza Ofertowego (Załącznik Nr 1 do SIWZ),odpowiednio dla kaŝdego z zadań, wyraŝając je liczbowo. 3. Cena brutto oferty dla kaŝdego z zadań będzie brana pod uwagę przez komisję przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. 4. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich przeznaczonych do tego miejscach występujących w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1a do SIWZ) i Formularzu Ofertowym (Załącznik Nr 1 do SIWZ). 5. Cena brutto oferty dla kaŝdego z Zadań, Ceny jednostkowe brutto, a takŝe Wartości brutto poszczególnych pozycji i Zadań, określone w Formularzu Cenowym i Formularzu Ofertowym muszą być podane w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, niezaleŝnie od wchodzących w ich skład elementów. Przyjmuje się matematyczną zasadę zaokrąglania trzeciej liczby po przecinku, tj: w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra 5 lub wyŝsza, wówczas wartość ulega zaokrągleniu w górę (to znaczy, Ŝe: np. wartość 0,155 musi zostać zaokrąglona do 0,16); w sytuacji, kiedy na trzecim miejscu po przecinku jest cyfra 4 lub niŝsza, wówczas wartość ulega zaokrągleniu w dół. (to znaczy, Ŝe : np. wartość 0,154 musi zostać zaokrąglona do 0,15); 6. Podane w Formularzu Cenowym (Załącznik Nr 1a do SIWZ) Ceny jednostkowe brutto poszczególnych pozycji będą stałe tzn. nie ulegną zmianie przez okres waŝności oferty (związania ofertą) oraz cały okres realizacji (wykonania) przedmiotu zamówienia. 7. Ceny jednostkowe brutto poszczególnych pozycji winny obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia wynikające z warunków stawianych przez Zamawiającego w specyfikacji, Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia i projekcie umowy. 8. Zamawiający poprawi w ofercie: a) oczywiste omyłki pisarskie, b) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze SIWZ, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty. 12. KRYTERIA OCENY OFERT 1. Zamawiający wyznaczył następujące kryterium oceny ofert i jego znaczenie: - 8 -

9 Lp. Kryterium Znaczenie w % 1 Cena 100 % Cena - w kryterium Wykonawca, który przedstawił jak najniŝszy wskaźnik, zostanie zastosowany następujący wzór arytmetyczny: gdzie: C C N C= C o x a oznacza ilość punktów uzyskanych w kryterium cena oferty brutto (z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) C N oznacza łączną cenę brutto najtańszej z ofert. C o oznacza łączną cenę brutto ocenianej oferty. a znaczenie czynnika (%). Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku. 13. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie krótszym niŝ 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, z zastrzeŝeniem art. 94 ust. 2 pkt 1a i 3a ustawy. 2. Zamawiający powiadomi Wykonawcę o wyborze jego oferty jako najkorzystniejszej. Wykonawca zobowiązany jest stawić się w siedzibie Zamawiającego celem podpisania umowy. 3. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 4. Zamawiający zawrze umowę odrębnie dla kaŝdej części zamówienia z wybranym Wykonawcą dla danego zadania. 14. ISTOTNE POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY Warunki umowy przedstawiono w projekcie umowy, który stanowi Załącznik Nr 5 (Zadania 1-3). 15. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1) Oferty naleŝy składać w siedzibie Zamawiającego w pokoju 403 Biuro Podawcze (IV p.) i zaadresować: Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny - 9 -

10 Wydział ds. Zamówień Publicznych al. Piłsudskiego 8, Łódź 2) Oferty naleŝy składać do dnia 30 maja 2011 r. do godz. 9:00. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania powyŝszego terminu ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową lub kurierską. 3) Oferty otrzymane przez Zamawiającego po podanym wyŝej terminie, bez względu na przyczynę opóźnienia, nie wezmą udziału w postępowaniu i zostaną (nie otwarte) zwrócone Wykonawcy. 4) Zamawiający otworzy oferty w Łodzi przy al. Piłsudskiego 8, pokój nr 407, IV piętro, dnia 30 maja 2011 r. godz. 10:00 Otwarcie ofert jest jawne. 16. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający był zobowiązany na podstawie ustawy Pzp. 2. JeŜeli wartość zamówienia jest mniejsza niŝ kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8, odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: 1) wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; 2) opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu; 3) wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; 4) odrzucenia oferty odwołującego. 3. Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia jeŝeli została przesłana faksem lub drogą elektroniczną, albo w terminie 10 dni jeŝeli została przesłana w formie pisemnej. 4. Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz postanowień siwz wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia siwz na stronie internetowej Zamawiającego. 5. Odwołanie wobec czynności innych niŝ określone powyŝej wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu naleŝytej staranności moŝna było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 6. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać Ŝądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 7. Odwołanie wnosi się do Prezesa KIO w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waŝnego kwalifikowanego certyfikatu. 8. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iŝ Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeŝeli przesłanie jego kopii nastąpiło

11 przed upływem terminu do jego wniesienia faksem lub drogą elektroniczną. 9. Na orzeczenie KIO stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu okręgowego właściwego dla siedziby Zamawiającego, którą wnosi się za pośrednictwem Prezesa KIO w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia KIO, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem. Wykonawcom, a takŝe innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Ustawy, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w Dziale VI Ustawy. 17. POZOSTAŁE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU 1. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 3. Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone tylko w PLN. 4. Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej. 5. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 6. Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 7. Zamawiający nie Ŝąda wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. Załączniki: Załącznik Nr 1 Załącznik nr 1a Załącznik Nr 2 Załącznik Nr 3 Załącznik Nr 3a Formularz ofertowy Formularz cenowy Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia Wykaz wykonanych dostaw Załącznik Nr 4 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla Zadań Nr 1 Nr 3 Załącznik Nr 5 Projekt umowy dla Zadania Nr 1- Nr 3 Załączniki Nr 1- Nr 5 stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

12 Załącznik Nr 1 do SIWZ FORMULARZ OFERTOWY Nazwa przedmiotu zamówienia: Dostawę materiałów promocyjnych wraz z usługą projektu graficznego i znakowania materiałów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Zadanie Nr...**. Zamawiający: Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego Łódź Nazwa Wykonawcy (Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia): Adres:... nr telefonu:..., nr faxu: REGON:... NIP Deklaracja Wykonawcy: W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym dla w/w zamówienia: My, niŝej podpisani, niniejszym oświadczamy, co następuje: 1. Zapoznaliśmy się i w pełni oraz bez Ŝadnych zastrzeŝeń akceptujemy treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej w dalszej treści SIWZ, wraz z wyjaśnieniami, zmianami i załącznikami. 2. W pełni i bez Ŝadnych zastrzeŝeń akceptujemy warunki umowy na wykonanie zamówienia zapisane w SIWZ i w załącznikach do SIWZ. 3. Zapoznaliśmy się z lokalnymi warunkami realizacji oraz zdobyliśmy wszelkie informacje

13 konieczne do właściwego przygotowania niniejszej oferty. 4. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami zapisanymi w SIWZ, w terminie określonym w projekcie umowy. 5. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia za cenę ofertową brutto w wysokości: Cena brutto za zadanie Nr 1: w wysokości...pln*, Cena brutto za zadanie Nr 2: w wysokości...pln*, Cena brutto za zadanie Nr 3 w wysokości...pln*, 6. UwaŜamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ tj. przez okres 30 dni od terminu składania ofert. 7. W przypadku wybrania naszej oferty deklarujemy podpisanie umowy zgodnie z wymaganiami przedstawionymi z SIWZ. 8. Składamy niniejszą Ofertę w imieniu własnym* / jako Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia*. Ponadto oświadczamy, Ŝe będziemy odpowiadać solidarnie za wykonanie niniejszego zamówienia*. 9. Osoba do kontaktów z Zamawiającym odpowiedzialna za wykonanie zobowiązań umowy:... tel. kontaktowy, faks: zakres odpowiedzialności: Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej: Nazwisko, imię... Stanowisko... Telefon... faks... Zakres (zaznaczyć odpowiednie): do reprezentowania w postępowaniu do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy do zawarcia umowy. 11. Integralną część oferty stanowią następujące dokumenty: a)... b)... c) Oferta razem z powyŝszymi załącznikami stanowiącymi jej część została złoŝona na... stronach podpisanych i kolejno ponumerowanych

14 13. Oświadczamy, Ŝe nie powierzymy zamówienia podwykonawcom */ powierzymy wykonanie części zamówienia podwykonawcom w zakresie:. 14. Inne informacje Wykonawcy Pozostałe dane Wykonawcy Telefon Faks Adres strony www NIP Regon * niepotrzebne skreślić lub usunąć ** naleŝy wpisać numer zadania/zadań, na które składana jest oferta... Dnia (pieczęć imienna i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu)

15 Załącznik Nr 1a do SIWZ FORMULARZ CENOWY (pełna nazwa i adres Wykonawcy) Dostawa materiałów promocyjnych wraz z usługą projektu graficznego i znakowania materiałów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Zadanie Nr Tabela Nr 1 Wyliczenie Wartości brutto Zadania Nr 1 - Dostawa materiałów promocyjnych wraz z usługą projektu graficznego i znakowania materiałów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata tj: długopisy, notesy, teczki papierowe, zeszyty do kolorowania (zarysy projektów unijnych), magnesy. Cena jednostkowa Wartość Ilość LP Przedmiot zamówienia brutto brutto (w szt.) (w zł) (w zł) = Długopisy Notesy Teczki papierowe Zeszyty do kolorowania Magnesy Wartość brutto Zadania Nr 1 (suma wartości z kolumny 5 dla pozycji 1-6)

16 2. Tabela Nr 2 Wyliczenie Wartości brutto Zadania Nr 2 - Dostawa materiałów promocyjnych wraz z usługą projektu graficznego i znakowania materiałów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata tj: polary, torby materiałowe** LP Przedmiot zamówienia Ilość (w szt.) Cena jednostkowa brutto (w zł) Wartość brutto Zadania Nr 2 (w zł) = Polary Torby materiałowe Wartość brutto Zadania Nr 2 (suma wartości z kolumny 5 dla pozycji 1-3) 3. Tabela Nr 3 Wyliczenie Wartości brutto Zadania Nr 3 - Dostawa materiałów promocyjnych wraz z usługą projektu graficznego i znakowania materiałów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata tj: balony, odblaski, smycze materiałowe, kubki, zegary ścienne, torby papierowe duŝe i małe, breloki, wskaźniki laserowe z prezenterem multimedialnym, pendrive.*** Cena jednostkowa Wartość Ilość LP Przedmiot zamówienia brutto brutto (w szt.) (w zł) (w zł) = Balony Odblaski Smycze materiałowe Kubki Zegary ścienne Torby papierowe duŝe Torby papierowe małe

17 8 Breloki Wskaźniki laserowe z prezenterem multimedialnym Pendrive Wartość brutto Zadania Nr 1 (suma wartości z kolumny 5 dla pozycji 1-12) * naleŝy wypełnić w przypadku składania oferty na Zadanie nr 1 ** naleŝy wypełnić w przypadku składania oferty na Zadanie nr 2 *** naleŝy wypełnić w przypadku składania oferty na Zadanie nr 3. (data) (pieczęć i podpis osób/osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy i składania oświadczeń woli w jego imieniu

18 Załącznik Nr 2 do SIWZ OŚWIADCZENIE, O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU OKREŚLONYCH W ART. 22 UST. 1 USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę materiałów promocyjnych wraz z usługą projektu graficznego i znakowania materiałów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata Zadanie Nr.... ja /my* niŝej podpisany /i*... reprezentując wykonawcę/wykonawców*... oświadczam/my, iŝ spełniam/my* warunki udziału w wyŝej wymienionym postępowaniu * niepotrzebne skreślić lub usunąć /miejscowość/ /data/ /podpis Wykonawcy/

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający Województwo Łódzkie al. Piłsudskiego 8 90 051 Łódź e mail: zp.info@lodzkie.pl Regon 472057626 Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Departament Organizacyjny Wydział ds. Zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe

Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji działań edukacyjnych realizowanych w ramach projektu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawa pamięci przenośnych przeznaczonych do promocji

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 Nr sprawy ZP- 10/MOPS/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r.

Wrocław, kwiecień/maj 2009 r. ul. Strzegomska 6; 53-611 Wrocław tel. 071 78-22-300 fax 071 78-22-405 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Zakup urządzeń i oprogramowania do ochrony sieci i archiwizacji o wartości szacunkowej poniŝej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych

Wykonanie i dostawa materiałów reklamowych i promocyjnych N u m e r s p r a w y : Z P / E G / 3 4 1 / I I - 1 5 7 / 1 0 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna znak sprawy Spółka Restrukturyzacji Kopalń Spółka Akcyjna 41-914 Bytom, ul. Strzelców Bytomskich 207 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. 77 448-47-00 fax. 77 435-29-89 Przetarg nieograniczony na budowę kablowej sieci światłowodowej

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.

Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy. Zamawiający: Burmistrz Głuchołaz ul. Rynek 15 48-340 Głuchołazy, Polska Tel.: +48 774092100, Fax.: +48 77 4092101 www.glucholazy.pl, e-mail: umig@glucholazy.pl Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WOJEWÓDZKI OŚRODEK RUCHU DROGOWEGO WE WŁOCŁAWKU ul. Zielna 2/4, 87 800 WŁOCŁAWEK; tel. (054) 233 09 50 fax. (054) 233 09 60 strona internetowa: www.word.wloclawek.pl NIP: 888 22 76 374 REGON: 910 336 490

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-TP-321-41/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę, podłączenie i konfigurację systemu wykonywania i składowania kopii zapasowych (systemu

Bardziej szczegółowo

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44

Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 Gmina Wrocław Urząd Miejski Wrocławia Wydział Zamówień Publicznych 50-163 Wrocław, al. M. Kromera 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETRAGU NIEOGRANICZONEGO (w procedurze jak dla wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

Dostawę upominków z odpowiednim oznakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta

Dostawę upominków z odpowiednim oznakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

S P E C Y F I K A C J A

S P E C Y F I K A C J A Znak postępowania przetargowego: ZP 226-13/2012 Tarnobrzeg. 23.11.2012r. S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Na zadanie: Dostawa bonów towarowych dla pracowników

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Wrocław, dnia 07.07.2015 r. Numer referencyjny postępowania: ZP/PN/15/2015 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia do zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012

SIWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie dostawy sprzętu komputerowego dla Wydziału Filozoficznego UJ. Nr sprawy: CRZP/UJ/319/2012 BIURO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ul. Gołębia 6/2, 31-007 Kraków tel. +4812-432-44-50, fax +4812-432-44-51; e-mail: bzp@adm.uj.edu.pl www.uj.edu.pl Kraków, dnia 27 czerwca 2012r.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Nr postępowania: CRZP/01 /009/U/12, ZP/01/WETI/12 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo