SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Skarb Państwa Minister Obrony Narodowej Wydział Techniki Lotniczej Jednostki Wojskowej 4228 ul. Bohaterów Walk nad Bzurą KUTNO tel. +48 (42) faks +48 (42) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na zakup przyrządów do pomiaru oraz wyposażenia warsztatów. zamówienie o wartości przekraczającej kwotę określoną na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) Kutno, dnia r. strona 1 z 11

2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w przetargu nieograniczonym organizowanym przez Skarb Państwa Ministra Obrony Narodowej Jednostkę Wojskową 4228 na zakup przyrządów do pomiaru oraz wyposażenia warsztatów. Zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) określa się niżej wymienione warunki zamówienia: Uwaga! Ilekroć w treści występuje słowo ustawa, Zamawiający przywołuje ww. Prawo zamówień publicznych. Zamawiający: Skarb Państwa Minister Obrony Narodowej Jednostka Wojskowa 4228 ul. Montelupich KRAKÓW, tel. +48 (12) , faks +48 (12) , NIP , REGON: działający poprzez: Wydział Techniki Lotniczej Jednostki Wojskowej 4228 ul. Bohaterów Walk nad Bzurą KUTNO tel. +48 (42) faks +48 (42) I. Przedmiot zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych (pochodzącego z produkcji 2011/2012 roku) przyrządów do pomiaru oraz wyposażenia warsztatów, wyszczególnionych w załączniku nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiot zamówienia winien spełniać wymagania określone w załączniku nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ponadto na oferowane przedmioty zamówienia Wykonawca winien udzielić gwarancji wszystkich wyrobów nie mniej niż 24 miesiące, liczonej od daty odbioru wyrobu oraz serwis sprzętowy (odpłatny) na okres nie mniej niż 3 lata, liczony od daty upływu okresu gwarancji. Dodatkowo dla przedmiotów zamówienia 1, 2 oraz 16 Wykonawca zobowiązany jest zapewnić aktualizację software (nieodpłatną) na okres nie mniej niż 3 lata, liczony od daty upływu okresu gwarancji. Wykonawca w przypadku powoływania się na rozwiązania równoważne normom, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom odniesienia obowiązany jest wykazać, że oferowany przez niego przedmiot zamówienia potwierdza równoważność z wymaganiami określonymi w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Miejsce realizacji zamówienia: Jednostka Wojskowa 4228 KRAKÓW Skład Kutno Kutno ul. Bohaterów Walk nad Bzurą. KOD CPV urządzenia warsztatowe; wyposażenie statków powietrznych; obrabiarki. strona 2 z 11

3 II. Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych w ramach jednego przedmiotu zamówienia. Natomiast Zamawiający dopuszcza składanie ofert na poszczególne przedmioty zamówienia według uznania Wykonawcy na jeden lub więcej przedmiotów zamówienia, których szczegółowy wykaz stanowi załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Ilość przedmiotów zamówienia 16: przedmiot zamówienia 1 - wideoskop przemysłowy typu IPLEX LT IV8420L2 lub równoważny, w ilości 9 kpl; przedmiot zamówienia 2 kompletne urządzenie do szybkiego grawerowania laserem CO 2 typu Gravograph LS100/TROTEC Speddy 100R lub równoważne, w ilości 1 kpl.; przedmiot zamówienia 3 regały przejezdne (przesuwne) do przechowywania dokumentacji technicznej statków powietrznych w ilości 6 kpl; przedmiot zamówienia 4 spawarka Caddy Tig 2200iw AC/DC TA34 lub równoważna, w ilości 1 kpl; przedmiot zamówienia 5 spawarka MIG-MAG Tiger 500WS procesor + podajnik 2-4w lub równoważna, w ilości 1 kpl; przedmiot zamówienia 6 mechaniczne nożyce gilotynowe typu 3,5x1250, w ilości 1 kpl; przedmiot zamówienia 7 kompresor Aerotec B L 9500/min 10PS lub równoważny, w ilości 2 kpl; przedmiot zamówienia 8 - piaskarka kabinowa 990 litrów z pochłaniaczem pyłu, w ilości 2 kpl; przedmiot zamówienia 9 frezarka narzędziowa FNC 40C lub równoważna z wyposażeniem, w ilości 2 kpl; przedmiot zamówienia 10 przecinarka tarczowa CS 350 SA lub równoważna, w ilości 1 kpl; przedmiot zamówienia 11 szlifierka do płaszczyzn BSG 2040 Digital lub równoważna, w ilości 1 kpl; przedmiot zamówienia 12 uniwersalna szlifierko-ostrzałka UWS 320 lub równoważna, w ilości 1 kpl; przedmiot zamówienia 13 tokarka do obrabiania z dużą precyzją pojedynczych elementów lub małych serii typu SOLID 460V lub równoważna, w ilości 2 kpl.; przedmiot zamówienia 14 giętarko zginarka BM 2020 lub równoważna, w ilości 1 kpl; przedmiot zamówienia 15 nożyce gilotynowe hydrauliczne HSB 6X3200 lub równoważne, w ilości 1 kpl; przedmiot zamówienia 16 urządzenie laserowe do grawerowania Electrox model Raptor 2 ze stacją roboczą Max Box Plus wraz z przystawką obrotową i stołem roboczym X-Y oraz wyciągiem dymu DPX-1000 lub równoważne, w ilości 4 kpl; Zamawiającemu przysługuje prawo dokonania odrębnego wyboru na każdy przedmiot zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. III. Termin wykonania zamówienia. Termin realizacji umowy ustala się r. IV. Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających. Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7) ww. ustawy. V. Zamówienia powierzone podwykonawcom. Zamawiający przewiduje możliwość powierzenia realizacji części umowy podwykonawcom. VI. Warunki udziału w postępowaniu. 1. O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który spełni warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, tj.: 1) Posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2) Posiada wiedzę i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: w ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania się w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, iż zrealizował zamówienia w zakresie dostawy przyrządów do pomiaru lub wyposażenia warsztatów oraz załączy dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie. strona 3 z 11

4 VII. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca udokumentuje jednorazową dostawę przyrządów do pomiaru lub wyposażenia warsztatów o wartości nie mniejszej niż ,00 zł. 3) Dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. 4) Spełnia sytuację ekonomiczną i finansową. Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku: w ramach tego warunku Wykonawca zobowiązany jest do wykazania, iż posiada środki finansowe lub zdolność kredytową na kwotę nie niższą niż kwota za jaką oferuje wykonanie zamówienia publicznego, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga złożenia następujących dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 3) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4) 8) ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9) ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dokona oceny spełnienia przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII SIWZ zgodnie z formułą spełnia / nie spełnia. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie winni dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu wymienionych w rozdziale VI SIWZ: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta musi zawierać następujące dokumenty i oświadczenia: 1) oświadczenie Wykonawcy, że spełnia warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ; 2) wykaz wykonanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, potwierdzających wymóg określony w rozdziale VI pkt 1 ppkt 2), z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie; 3) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, potwierdzającą wymóg określony w rozdziale VI pkt 1 ppkt 4). strona 4 z 11

5 2. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Zamawiający wymaga złożenia n/w dokumentów: 1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ; 2) aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ; 3) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 4) aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłaceniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 5) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4) 8) ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 6) aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt. 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w rozdziale VI pkt 1 SIWZ polegać będzie na wiedzy i doświadczeniu lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków na zasadach określonych w rozdziale VII pkt. 8 SIWZ, Zamawiający wymaga przedłożenia dokumentów i oświadczeń, o których mowa w rozdziale VII pkt 1 SIWZ. 3. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do złożenia następujacych dokumentów: 1) wypełnionego ściśle wg dołączonego wzoru formularza cenowego stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ; 2) wypełnionego ściśle wg dołączonego wzoru formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ; 3) wykaz części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom (należy podać nazwę i adres wykonawcy oraz wyszczególnienie części powierzonej) jeżeli dotyczy; 4) w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum, spółka cywilna) pełnomocnictwa do reprezentowania ich w przedmiotowym postępowaniu, zgodnie z treścią art. 23 oraz art. 141 ustawy, które należy złożyć w formie oryginału lub poświadczonej kopii; 5) w przypadku reprezentowania firmy przez pełnomocnika pełnomocnictwa jednoznacznie określające zakres umocowania w przedmiotowym postępowaniu, które należy złożyć w formie oryginału lub poświadczonej kopii; 6) w przypadku powoływania się na rozwiązania równoważne normom, aprobatom, specyfikacjom technicznym i systemom odniesienia dokumentu lub dokumentów potwierdzających równoważność z wymaganiami określonymi w warunkach technicznych stanowiących załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. W przypadku składania oferty przez Wykonawców występujących wspólnie dokumenty wskazane w pkt. 1 i 2 niniejszego rozdziału składa każdy Wykonawca, przy czym warunek wskazany w rozdziale VI pkt. 1 ppkt. 2) winien spełnić minimum jeden z Wykonawców występujących wspólnie, pozostałe warunki wskazane w rozdziale VI pkt. 1 mogą być spełnione łącznie, natomiast warunek wskazany w rozdziale VI pkt 2 musi spełnić każdy z Wykonawców występujący wspólnie. strona 5 z 11

6 VIII. 5. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5) 8) ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 5) 8) ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania. 6. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w: 1) rozdziale VII pkt 2 ppkt 2), 3), 4) i 6) SIWZ składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. Dokument w tym zakresie powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2) rozdziale VII pkt 2 ppkt 5) SIWZ składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4) 8) ustawy. 7. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 6 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. 8. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. 9. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego stosunków łączących go z tymi podmiotami. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami. Korespondencję dotyczącą postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie. Wszelkie oświadczenia, wnioski, zaświadczenia i informacje przekazane za pomocą faksu na numer (42) uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść została niezwłocznie potwierdzona pisemnie (oryginał korespondencji wysłany pocztą w dniu nadania faksu) na adres pocztowy: Jednostka Wojskowa 4228 Wydział Techniki Lotniczej w Kutnie ul. Bohaterów Walk nad Bzurą KUTNO strona 6 z 11

7 IX. Brak ww. pisemnego potwierdzenia, Zamawiający będzie traktował, że fakt taki nie miał miejsca. Pracownikami Zamawiającego, upoważnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są: ppłk Andrzej WRÓTNIAK mjr Krzysztof KOPYTEK. Wymagania dotyczące wadium. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: na przedmiot zamówienia ,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych 00/100); na przedmiot zamówienia 2 790,00 zł. (słownie: siedemset dziewięćdziesiąt złotych 00/100); na przedmiot zamówienia 3 550,00 zł. (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100); na przedmiot zamówienia 4 170,00 zł. (słownie: sto siedemdziesiąt złotych 00/100); na przedmiot zamówienia 5 160,00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100); na przedmiot zamówienia 6 370,00 zł. (słownie: trzysta siedemdziesiąt złotych 00/100); na przedmiot zamówienia 7 150,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100); na przedmiot zamówienia 8 150,00 zł. (słownie: sto pięćdziesiąt złotych 00/100); na przedmiot zamówienia ,00 zł. (słownie: dwa tysiące dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100); na przedmiot zamówienia ,00 zł. (słownie: sto sześćdziesiąt złotych 00/100); na przedmiot zamówienia ,00 zł. (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt złotych 00/100); na przedmiot zamówienia ,00 zł. (słownie: sto dziesięć złotych 00/100); na przedmiot zamówienia ,00 zł. (słownie: jeden tysiąc pięćset sześćdziesiąt złotych 00/100); na przedmiot zamówienia ,00 zł. (słownie: dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100); na przedmiot zamówienia ,00 zł. (słownie: dziewięćset siedemdziesiąt złotych 00/100); na przedmiot zamówienia ,00 zł. (słownie: dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści złotych 00/100). Termin wniesienia wadium upływa dnia r. o godz Za skutecznie wniesione wadium uważa się takie, które w terminie składania ofert znajduje się na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium może być wnoszone: 1) w pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz ze zm.). Wadium, wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na konto Jednostki Wojskowej 4228 w Krakowie: Narodowy Bank Polski O/O Kraków Nr konta z dopiskiem: wadium sprawa 82/2012 (o ile jest to możliwe Zamawiający prosi o dołączenie do oferty kserokopii potwierdzenia zapłaty wadium). W przypadku pozostałych form wnoszenia wadium, oryginały należy deponować w Kasie Jednostki Wojskowej 4228 w Krakowie, ul. Montelupich 3, Kraków, budynek nr 3, pokój nr 12, a kserokopie poświadczone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę należy dołączyć do dokumentów oferty. Zamawiający dokona zwrotu wadium, zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie. strona 7 z 11

8 Zamawiający zatrzymuje również wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Uwaga! Proszę o podanie numeru konta bankowego, na które będzie zwrócone wadium. X. Termin, do którego Wykonawca będzie związany złożoną ofertą. Wykonawca składający ofertę jest nią związany przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Przedłużenie okresu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwie, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. XI. Opis sposobu przygotowania oferty. Wykonawca składa ofertę zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Wykonawca ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Ofertę należy złożyć na (lub ściśle według wzoru) formularzu Oferta załącznik nr 2 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Oferta pod rygorem jej nieważności powinna być napisana w języku polskim (wszystkie dokumenty składające się na treść oferty), na maszynie, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę/osoby upoważnioną/e do reprezentowania firmy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. Każda kartka oferty wraz ze wszystkimi załącznikami powinna być ponumerowana i parafowana przez osobę/y podpisującą/e ofertę, oraz trwale spięta. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Dla uznania ważności, oferta musi zawierać wszystkie dokumenty wymagane w rozdz. VII niniejszej specyfikacji. Kopia wymaganego dokumentu załączona do oferty musi być poświadczona za zgodność z oryginałem przez uprawnionego przedstawiciela (przedstawicieli) Wykonawcy podpisującego (podpisujących) ofertę. Poświadczenie powinno zawierać sformułowanie: za zgodność z oryginałem, oraz wskazanie miejscowości i daty, w której dokonywana jest czynność poświadczenia i czytelny podpis bądź parafę i pieczęć imienną osoby (osób) dokonującej poświadczenia. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez Wykonawcę osobę upoważnioną do reprezentowania firmy na zewnątrz. Ofertę należy złożyć w jednej zamkniętej kopercie oznakowanej nazwą i adresem Wykonawcy, zapieczętowanej w sposób gwarantujący zachowanie w poufności jej treści oraz zabezpieczającej jej nienaruszalność do terminu otwarcia ofert. Koperta powinna być zaadresowana: Jednostka Wojskowa 4228 Wydział Techniki Lotniczej w Kutnie ul. Bohaterów Walk nad Bzurą KUTNO z oznakowaniem: Przetarg nieograniczony na zakup przyrządów do pomiaru oraz wyposażenia warsztatów znak sprawy 82/2012 nie otwierać przed r. godz strona 8 z 11

9 XII. XIII. XIV. XV. XVI. Wskazanie miejsca i terminu składania ofert. Oferty przygotowane wg rozdz. XI niniejszej specyfikacji należy składać do godz dnia r. w siedzibie Zamawiającego: Jednostka Wojskowa 4228 Wydział Techniki Lotniczej w Kutnie ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, Kutno budynek nr 3, pokój nr 123 (filia Kancelarii tajnej Jednostki Wojskowej 4228 Skład Kutno). Wykonawca otrzyma pisemne potwierdzenie złożenia oferty z odnotowanym terminem (datą i godziną) jej złożenia oraz numerem, jakim oznakowana została oferta. Wykonawca może przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Wprowadzenie zmian musi być złożone według takich samych zasad, jak składana oferta, odpowiednio oznakowana dodatkowo dopiskiem ZMIANA. Koperty oznaczone dopiskiem ZMIANA zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty. Wycofanie oferty, winno być poprzedzone pisemnym powiadomieniem Zamawiającego o wycofaniu oferty. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie. Wskazanie miejsca i terminu otwarcia ofert. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj. w: Jednostka Wojskowa 4228 Skład Kutno ul. Bohaterów Walk nad Bzurą, Kutno w budynku 38 (klub żołnierski) dnia r. o godz Otwarcie ofert jest jawne. Czynności tej dokona komisja przetargowa Zamawiającego. Bezpośrednio przed otwarciem ofert, Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda informacje, zgodne z art. 86 ust. 4 ustawy. Informacje, o których mowa powyżej Zamawiający przekaże niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek. Opis sposobu obliczania ceny. W poszczególnych przedmiotach zamówienia (1 16) oferta musi zawierać ostateczną wartość brutto przedmiotu zamówienia i obejmować wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia (np. transportu, ubezpieczenia, dokumentacji, opakowania, dodatkowego wyposażenia, itp.) oraz zawierać ewentualne opusty oferowane przez Wykonawcę. Cena musi być podana w złotych polskich cyfrowo (do dwóch miejsc po przecinku) i słownie z uwzględnieniem wszystkich opłat i podatków. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy, poprawia w ofercie: 1) oczywiste omyłki pisarskie; 2) oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, tj.: błędnie obliczoną kwotę podatku VAT przy prawidłowo podanej w ofercie stawce podatku od towarów i usług; błędne sumowanie w ofercie wartości netto i kwoty podatku od towarów i usług, przyjmując, iż podano właściwie wartość netto i kwotę podatku od towarów i usług; błędny iloczyn cen jednostkowych i liczby jednostek miar, przyjmując, iż podano właściwie cenę jednostkową i liczbę jednostek miar, 3) inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, nie powodujące istotnych zmian w treści oferty, niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. Informacja dotycząca walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą będą prowadzone wyłącznie w PLN. strona 9 z 11

10 XVII. XVIII. XIX. XX. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert. Zamawiający dokona oceny złożonych ofert. Ocena ważności oferty dokonana będzie na podstawie dokumentów zawartych w ofercie. Wykonawca musi dla ważności oferty spełnić wymagania formalne wynikające z przepisów ustawy i wymagań Zamawiającego określonych w niniejszej specyfikacji. Oceny ofert będzie dokonywała komisja przetargowa. W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki, komisja dokona oceny ofert na podstawie następującego kryterium: cena oferty (koszt) waga kryterium = 100 % Zamawiający przy obliczaniu tego kryterium, będzie brał pod uwagę wartość brutto za poszczególne przedmioty zamówienia. Oferta z ceną najniższą otrzyma 100 pkt przemnożonych przez wagę kryterium i zostanie przyjęta jako podstawa do badania pozostałych ofert. Punktacja za ceny kolejnych ofert odbędzie się wg wzoru: Najniższa oferowana cena Kryterium cena = x 100 pkt. x 100 % Cena badanej oferty Ocena końcowa oferty jest to suma punktów otrzymanych od poszczególnych członków komisji przetargowej za ww. kryterium. W przypadku, gdy nie można dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wzywa Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy złożyli oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z punktacją przyznaną ofertom w kryterium oceny ofert i łączną punktację oraz o terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. W przypadku, gdy za ofertę najkorzystniejszą uznana zostanie oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie (konsorcjum, spółka cywilna), przed podpisaniem umowy są oni zobowiązani przedstawić Zamawiającemu umowę cywilno-prawną regulującą ich współpracę. Przedmiotowa umowa winna zawierać jednoznaczne zobowiązanie solidarnej odpowiedzialności za wykonanie przedmiotowego zamówienia. Istotne dla Zamawiającego postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy. Istotne dla Zamawiającego postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, na zasadach określonych w art g ww. ustawy. strona 10 z 11

11 Specyfikacja zawiera 11 stron i 7 załączników na 22 stronach: załącznik nr 1 na 3 str. formularz cenowy załącznik nr 2 na 6 str. formularz ofertowy załącznik nr 3 na 1 str. oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy załącznik nr 4 na 2 str. oświadczenie zgodne z art. 24 ustawy załącznik nr 5 na 1 str. oświadczenie zgodne z art. 24 ustawy ust. 1 pkt 2) ustawy załącznik nr 6 na 3 str. wzór umowy załącznik nr 7 na 6 str. wymagania techniczne. DOWÓDCA zu. ppłk Mirosław MAJEWSKI strona 11 z 11

12 Załącznik nr 1 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia FORMULARZ CENOWY Przed. zam. Nazwa J. m Ilość Oferowany typ Cena jednostkowa netto w złotych Wartość netto w złotych (iloczyn rubryk 4 i 6) Stawka podatku VAT (23 %) Kwota podatku VAT w złotych (rubryka 7 x rubryka 8) Wartość brutto w złotych (suma rubryk 7 i 9) Wideoskop przemysłowy typu IPLEX LT IV8420L2 lub równoważny Kompletne urządzenie do szybkiego grawerowania laserem CO2 typu Gravograph LS100/TROTEC Speddy 100R lub równoważne Regały przejezdne (przesuwne) do przechowywania dokumentacji technicznej statków powietrznych Spawarka Caddy Tig 2200iw AC/DC TA34 lub równoważna Spawarka MIG-MAG Tiger 500WS procesor + podajnik 2-4w lub równoważna Mechaniczne nożyce gilotynowe typu 3,5x1250 kpl. 9 kpl. 1 kpl. 6 kpl. 1 kpl. 1 kpl. 1 Gwarancja... miesiące oraz serwis sprzętowy (odpłatny) i aktualizację software (nieodpłatną) na okres. lat, liczone od daty upływu okresu gwarancji... miesiące oraz serwis sprzętowy (odpłatny) i aktualizację software (nieodpłatną) na okres. lat, liczone od daty upływu okresu gwarancji... miesiące oraz serwis sprzętowy (odpłatny) na okres. lat, liczony od daty upływu okresu gwarancji... miesiące oraz serwis sprzętowy (odpłatny) na okres. lat, liczony od daty upływu okresu gwarancji... miesiące oraz serwis sprzętowy (odpłatny) na okres. lat, liczony od daty upływu okresu gwarancji... miesiące oraz serwis sprzętowy (odpłatny) na okres. lat, liczony od daty upływu okresu gwarancji strona 1 z 3

13 Przed. zam Nazwa J. m Ilość Kompresor Aerotec B L 9500/min 10PS lub równoważny kpl. 2 Piaskarka kabinowa 990 litrów z pochłaniaczem pyłu kpl. 2 Frezarka narzędziowa FNC 40C lub równoważna z wyposażeniem kpl. 2 Przecinarka tarczowa CS 350 SA lub równoważna kpl. 1 Szlifierka do płaszczyzn BSG 2040 Digital lub równoważna kpl. 1 Uniwersalna szlifierko-ostrzałka UWS 320 lub równoważna kpl. 1 Tokarka do obrabiania z dużą precyzją pojedynczych elementów lub małych serii typu SOLID 460V lub równoważna kpl. 2 Giętarko zginarka BM 2020 lub równoważna kpl. 1 Nożyce gilotynowe hydrauliczne HSB 6X3200 lub równoważne kpl. 1 Oferowany typ Cena jednostkowa netto w złotych Wartość netto w złotych (iloczyn rubryk 4 i 6) Stawka podatku VAT (23 %) Kwota podatku VAT w złotych (rubryka 7 x rubryka 8) Znak sprawy 82/2012 Wartość brutto w złotych (suma rubryk 7 i 9) Gwarancja... miesiące oraz serwis sprzętowy (odpłatny) na okres. lat, liczony od daty upływu okresu gwarancji... miesiące oraz serwis sprzętowy (odpłatny) na okres. lat, liczony od daty upływu okresu gwarancji... miesiące oraz serwis sprzętowy (odpłatny) na okres. lat, liczony od daty upływu okresu gwarancji... miesiące oraz serwis sprzętowy (odpłatny) na okres. lat, liczony od daty upływu okresu gwarancji... miesiące oraz serwis sprzętowy (odpłatny) na okres. lat, liczony od daty upływu okresu gwarancji... miesiące oraz serwis sprzętowy (odpłatny) na okres. lat, liczony od daty upływu okresu gwarancji... miesiące oraz serwis sprzętowy (odpłatny) na okres. lat, liczony od daty upływu okresu gwarancji... miesiące oraz serwis sprzętowy (odpłatny) na okres. lat, liczony od daty upływu okresu gwarancji... miesiące oraz serwis sprzętowy (odpłatny) na okres. lat, liczony od daty upływu okresu gwarancji strona 2 z 3

14 Przed. zam. 16 Nazwa J. m Ilość Urządzenie laserowe do grawerowania Electrox model Raptor 2 ze stacja roboczą Max Box Plus wraz z przystawką obrotową i stołem roboczym X-Y oraz wyciągiem dymu DPX-1000 lub równoważne kpl. 4 Oferowany typ Cena jednostkowa netto w złotych Wartość netto w złotych (iloczyn rubryk 4 i 6) Stawka podatku VAT (23 %) Kwota podatku VAT w złotych (rubryka 7 x rubryka 8) Wartość brutto w złotych (suma rubryk 7 i 9) Gwarancja... miesiące oraz serwis sprzętowy (odpłatny) i aktualizację software (nieodpłatną) na okres. lat, liczone od daty upływu okresu gwarancji Uwaga! Okres gwarancji wszystkich wyrobów nie mniej niż 24 miesiące, liczonej od daty odbioru wyrobu oraz serwis sprzętowy (odpłatny) na okres nie mniej niż 3 lata, liczony od daty upływu okresu gwarancji. Ponadto dla przedmiotów zamówienia 1, 2 oraz 16 Wykonawca zobowiązany jest dodatkowo zapewnić aktualizację software (nieodpłatną) na okres nie mniej niż 3 lata, liczony od daty upływu okresu gwarancji. Wykonawca jest zobowiązany określić wielkości gwarancji w odpowiedniej rubryce powyższej tabeli. PODPIS WYKONAWCY (osoby upoważnionej do występowania w imieniu firmy)... strona 3 z 3

15 Załącznik nr 2 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia... Nazwa firmy... adres... telefon, fax... regon OFERTA W nawiązaniu do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na dostawę przyrządów do pomiaru, oraz wyposażenia warsztatów. 1. Oferujemy dostawę: przedmiotu zamówienia 1 wideoskop przemysłowy typu..... w ilości 9 kpl., w ukompletowaniu i wyposażeniu określonym w załączniku nr 7 do SIWZ: za kwotę (brutto):... złotych słownie:... złotych w tym VAT przy stawce 23% :... złotych słownie...złotych. Wadium w wysokości:... złotych słownie:...złotych wnieśliśmy w dniu..., w formie... Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy nie mniej niż. miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od daty odbioru wyrobu (nie mniej niż 24 miesiące) oraz zapewniamy serwis sprzętowy (odpłatny) i aktualizację software (nieodpłatną) na okres... lat (nie mniej niż 3 lata), liczone od daty upływu okresu gwarancji. przedmiotu zamówienia 2 kompletne urządzenie do szybkiego grawerowania laserem CO 2 typu... w ilości 1 kpl., w ukompletowaniu i wyposażeniu określonym w załączniku nr 7 do SIWZ: za kwotę (brutto):... złotych słownie:... złotych w tym VAT przy stawce 23% :... złotych słownie...złotych. Wadium w wysokości:... złotych słownie:...złotych wnieśliśmy w dniu..., w formie... Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy nie mniej niż. miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od daty odbioru wyrobu (nie mniej niż 24 miesiące) oraz zapewniamy serwis sprzętowy (odpłatny) i aktualizację software (nieodpłatną) na okres... lat (nie mniej niż 3 lata), liczone od daty upływu okresu gwarancji. strona 1 z 6

16 przedmiotu zamówienia 3 - regały przejezdne (przesuwne) do przechowywania dokumentacji technicznej statków powietrznych w ilości 6 kpl., w ukompletowaniu i wyposażeniu określonym w załączniku nr 7 do SIWZ: za kwotę (brutto):... złotych słownie:... złotych w tym VAT przy stawce 23% :... złotych słownie...złotych. Wadium w wysokości:... złotych słownie:...złotych wnieśliśmy w dniu..., w formie... Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy nie mniej niż. miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od daty odbioru wyrobu (nie mniej niż 24 miesiące) oraz zapewniamy serwis sprzętowy (odpłatny) na okres... lat (nie mniej niż 3 lata), liczony od daty upływu okresu gwarancji. przedmiotu zamówienia 4 - spawarka typu.. w ilości 1 kpl., w ukompletowaniu i wyposażeniu określonym w załączniku nr 7 do SIWZ: za kwotę (brutto):... złotych słownie:... złotych w tym VAT przy stawce 23% :... złotych słownie...złotych. Wadium w wysokości:... złotych słownie:...złotych wnieśliśmy w dniu..., w formie... Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy nie mniej niż. miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od daty odbioru wyrobu (nie mniej niż 24 miesiące) oraz zapewniamy serwis sprzętowy (odpłatny) na okres... lat (nie mniej niż 3 lata), liczony od daty upływu okresu gwarancji. przedmiotu zamówienia 5 spawarka typu w ilości 1 kpl., w ukompletowaniu i wyposażeniu określonym w załączniku nr 7 do SIWZ: za kwotę (brutto):... złotych słownie:... złotych w tym VAT przy stawce 23% :... złotych słownie...złotych. Wadium w wysokości:... złotych słownie:...złotych wnieśliśmy w dniu..., w formie... Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy nie mniej niż. miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od daty odbioru wyrobu (nie mniej niż 24 miesiące) oraz zapewniamy serwis sprzętowy (odpłatny) na okres... lat (nie mniej niż 3 lata), liczony od daty upływu okresu gwarancji. przedmiotu zamówienia 6 mechaniczne nożyce gilotynowe typu... w ilości 1 kpl., w ukompletowaniu i wyposażeniu określonym w załączniku nr 7 do SIWZ: za kwotę (brutto):... złotych słownie:... złotych w tym VAT przy stawce 23% :... złotych słownie...złotych. strona 2 z 6

17 Wadium w wysokości:... złotych słownie:...złotych wnieśliśmy w dniu..., w formie... Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy nie mniej niż. miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od daty odbioru wyrobu (nie mniej niż 24 miesiące) oraz zapewniamy serwis sprzętowy (odpłatny) na okres... lat (nie mniej niż 3 lata), liczony od daty upływu okresu gwarancji. przedmiotu zamówienia 7 kompresor typu w ilości 1 kpl., w ukompletowaniu i wyposażeniu określonym w załączniku nr 7 do SIWZ: za kwotę (brutto):... złotych słownie:... złotych w tym VAT przy stawce 23% :... złotych słownie...złotych. Wadium w wysokości:... złotych słownie:...złotych wnieśliśmy w dniu..., w formie... Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy nie mniej niż. miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od daty odbioru wyrobu (nie mniej niż 24 miesiące) oraz zapewniamy serwis sprzętowy (odpłatny) na okres... lat (nie mniej niż 3 lata), liczony od daty upływu okresu gwarancji. przedmiotu zamówienia 8 piaskarka kabinowa z pochłaniaczem pyłu w ilości 2 kpl., w ukompletowaniu i wyposażeniu określonym w załączniku nr 7 do SIWZ: za kwotę (brutto):... złotych słownie:... złotych w tym VAT przy stawce 23% :... złotych słownie...złotych. Wadium w wysokości:... złotych słownie:...złotych wnieśliśmy w dniu..., w formie... Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy nie mniej niż. miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od daty odbioru wyrobu (nie mniej niż 24 miesiące) oraz zapewniamy serwis sprzętowy (odpłatny) na okres... lat (nie mniej niż 3 lata), liczony od daty upływu okresu gwarancji. przedmiotu zamówienia 9 frezarka narzędziowa typu.. z wyposażeniem, w ilości 2 kpl., w ukompletowaniu określonym w załączniku nr 7 do SIWZ: za kwotę (brutto):... złotych słownie:... złotych w tym VAT przy stawce 23% :... złotych słownie...złotych. Wadium w wysokości:... złotych słownie:...złotych wnieśliśmy w dniu..., w formie... Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy nie mniej niż. miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od daty odbioru wyrobu (nie mniej niż 24 miesiące) oraz zapewniamy serwis sprzętowy (odpłatny) na okres... lat (nie mniej niż 3 lata), liczony od daty upływu okresu gwarancji. strona 3 z 6

18 przedmiotu zamówienia 10 przecinarka tarczowa typu.. w ilości 1 kpl., w ukompletowaniu i wyposażeniu określonym w załączniku nr 7 do SIWZ: za kwotę (brutto):... złotych słownie:... złotych w tym VAT przy stawce 23% :... złotych słownie...złotych. Wadium w wysokości:... złotych słownie:...złotych wnieśliśmy w dniu..., w formie... Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy nie mniej niż. miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od daty odbioru wyrobu (nie mniej niż 24 miesiące) oraz zapewniamy serwis sprzętowy (odpłatny) na okres... lat (nie mniej niż 3 lata), liczony od daty upływu okresu gwarancji. przedmiotu zamówienia 11 szlifierka do płaszczyzn typu.. w ilości 1 kpl., w ukompletowaniu i wyposażeniu określonym w załączniku nr 7 do SIWZ: za kwotę (brutto):... złotych słownie:... złotych w tym VAT przy stawce 23% :... złotych słownie...złotych. Wadium w wysokości:... złotych słownie:...złotych wnieśliśmy w dniu..., w formie... Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy nie mniej niż. miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od daty odbioru wyrobu (nie mniej niż 24 miesiące) oraz zapewniamy serwis sprzętowy (odpłatny) na okres... lat (nie mniej niż 3 lata), liczony od daty upływu okresu gwarancji. przedmiotu zamówienia 12 uniwersalna szlifierko-ostrzałka typu w ilości 1 kpl., w ukompletowaniu i wyposażeniu określonym w załączniku nr 7 do SIWZ: za kwotę (brutto):... złotych słownie:... złotych w tym VAT przy stawce 23% :... złotych słownie...złotych. Wadium w wysokości:... złotych słownie:...złotych wnieśliśmy w dniu..., w formie... Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy nie mniej niż. miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od daty odbioru wyrobu (nie mniej niż 24 miesiące) oraz zapewniamy serwis sprzętowy (odpłatny) na okres... lat (nie mniej niż 3 lata), liczony od daty upływu okresu gwarancji. strona 4 z 6

19 przedmiotu zamówienia 13 tokarka do obrabiania z dużą precyzją pojedynczych elementów lub małych serii typu w ilości 1 kpl., w ukompletowaniu i wyposażeniu określonym w załączniku nr 7 do SIWZ: za kwotę (brutto):... złotych słownie:... złotych w tym VAT przy stawce 23% :... złotych słownie...złotych. Wadium w wysokości:... złotych słownie:...złotych wnieśliśmy w dniu..., w formie... Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy nie mniej niż. miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od daty odbioru wyrobu (nie mniej niż 24 miesiące) oraz zapewniamy serwis sprzętowy (odpłatny) na okres... lat (nie mniej niż 3 lata), liczony od daty upływu okresu gwarancji. przedmiotu zamówienia 14 giętarko zginarka typu w ilości 1 kpl., w ukompletowaniu i wyposażeniu określonym w załączniku nr 7 do SIWZ: za kwotę (brutto):... złotych słownie:... złotych w tym VAT przy stawce 23% :... złotych słownie...złotych. Wadium w wysokości:... złotych słownie:...złotych wnieśliśmy w dniu..., w formie... Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy nie mniej niż. miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od daty odbioru wyrobu (nie mniej niż 24 miesiące) oraz zapewniamy serwis sprzętowy (odpłatny) na okres... lat (nie mniej niż 3 lata), liczony od daty upływu okresu gwarancji.. przedmiotu zamówienia 15 nożyce gilotynowe hydrauliczne typu w ilości 1 kpl., w ukompletowaniu i wyposażeniu określonym w załączniku nr 7 do SIWZ: za kwotę (brutto):... złotych słownie:... złotych w tym VAT przy stawce 23% :... złotych słownie...złotych. Wadium w wysokości:... złotych słownie:...złotych wnieśliśmy w dniu..., w formie... Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy nie mniej niż. miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od daty odbioru wyrobu (nie mniej niż 24 miesiące) oraz zapewniamy serwis sprzętowy (odpłatny) na okres... lat (nie mniej niż 3 lata), liczony od daty upływu okresu gwarancji. strona 5 z 6

20 przedmiotu zamówienia 16 urządzenie laserowe do grawerowania typu.... w ilości 4 kpl., w ukompletowaniu i wyposażeniu określonym w załączniku nr 7 do SIWZ: za kwotę (brutto):... złotych słownie:... złotych w tym VAT przy stawce 23% :... złotych słownie...złotych. Wadium w wysokości:... złotych słownie:...złotych wnieśliśmy w dniu..., w formie... Na dostarczony przedmiot zamówienia udzielamy nie mniej niż. miesięcznego okresu gwarancji, liczonego od daty odbioru wyrobu (nie mniej niż 24 miesiące) oraz zapewniamy serwis sprzętowy (odpłatny) i aktualizację software (nieodpłatną) na okres... lat (nie mniej niż 3 lata), liczone od daty upływu okresu gwarancji. 2. Potwierdzamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą na czas wskazany w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 3. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na warunkach określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w miejscu i terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. 4. Oświadczamy, że akceptujemy warunki umowy przedstawione w załączniku nr 6 do SIWZ. 5. Oświadczamy, że dostarczone wyroby spełniają wymagania techniczne określone w załączniku nr 7 do SIWZ. 6. Integralną część niniejszej oferty stanowią dokumenty formalne. PODPIS WYKONAWCY (osoby upoważnionej do występowania w imieniu firmy)... strona 6 z 6

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A

Wykonanie systemu oddymiania i napowietrzania klatek schodowych w budynku A SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wojewódzki Szpital im. Zofii z Zamoyskich Tarnowskiej w Tarnobrzegu ul. Szpitalna 1 39-400 Tarnobrzeg ZAPRASZA DO SKŁADANIA OFERT W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Dostawa i wdrożenie systemu biletu elektronicznego w komunikacji miejskiej Łomży Przedmiot zamówienia jest częścią projektu "Rozbudowa i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego: ZGOK.P/9/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Numer postępowania: 14/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY na dostawę instrumentu muzycznego: WIOLONCZELA 4/4 (kod CPV: 37313800-3 wiolonczela) dla AKADEMII MUZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Zespół Szkół im. St. Staszica 28-200 Staszów ul. Koszarowa 7 tel/fax 015 864-25-39 e-mail:zsstaszow@poczta.fm www.zs.staszow.com Staszów, dnia 11.09.2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50

MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNIKACJI W MALBORKU SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 82-200 MALBORK UL. GEN. DE GAULLE`A 71 Tel./faks: 55 647-85-50 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA SUKCESYWNĄ DOSTAWĘ

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Gdański Uniwersytet Medyczny ul. M. Skłodowskiej-Curie 3A 80-210 Gdańsk www.gumed.edu.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem mebli

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego

Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego Znak sprawy AZP 2611-33/08 pieczęć Zamawiającego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA UDZIELANEGO PRZEZ NARODOWY FUNDUSZ ZDROWIA CENTRALA ul. Grójecka 186, 02-390 Warszawa; fax 22 572 63 05 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach.

Usługa całodobowej ochrony fizycznej na terenie bazy montażowej w Skierniewicach. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej jako SIWZ ) w ramach postępowania o udzielenie zamówienia niepublicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa całodobowej ochrony

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej specyfikacją lub SIWZ ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego System do neuronawigacji, znak sprawy: AZP-2401-05/2015 Zamawiający informuje,

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą:

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZIELONEJ GÓRZE Zamówienie Publiczne nr MOPS/ZG - ZP/ 02a /14 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na wykonanie zamówienia publicznego pod nazwą: DOSTAWA 200 SZTUK

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy : PZD/T-04/272/02/2012 ZAMAWIAJĄCY : Powiatowy Zarząd Dróg w Płońsku 09-100 Płońsk, ul. Płocka 101 NIP 567-15-41-458 REGON 130382558 tel.(23) 662 20 44 fax (23) 662 20 44 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Narodowy Fundusz Zdrowia Wielkopolski Oddział Wojewódzki NFZ w Poznaniu ul. Piekary 14/15, 61-823 Poznań tel. (0-61) 850-60-00, fax (0-61) 850-60-21 adres do korespondencji: ul. Grunwaldzka 158, 60-309

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ KWOT OKREŚLONYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 NA: Dostawę wraz z montażem systemu parkingowego

Bardziej szczegółowo

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Państwowa WyŜsza Szkoła Zawodowa ul. Armii Krajowej 7 48-300 Nysa tel. (77) 448-47-00 fax. (77) 435-29-89 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY

OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY OBSŁUGA BANKOWA BUDŻETU MIASTA PŁOCKA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia przekraczającej kwotę określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych Płock,

Bardziej szczegółowo

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków

Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK Sp. z o.o. oczyszczalni ścieków WAŁBRZYSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W WAŁBRZYCHU Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Odbiór i unieszkodliwienie skratek pochodzących z eksploatowanych przez WPWiK

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej: SIWZ ) Nr ZP/ 4 /A/2011 PROKURATURA APELACYJNA Warszawa, 16 listopada 2011 roku W WARSZAWIE Zamawiający: PROKURATURA APELACYJNA w WARSZAWIE ul. KRAKOWSKIE PRZEDMIEŚCIE 25 00-951 Warszawa NIP: 525-10-08-987 REGON: 010267570 www.warszawa.pa.gov.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski

... pieczątka Zamawiającego. BZ III. 3450-7/09... znak sprawy. PEŁNOMOCNIK ZARZĄDU POWIATU d/s Zamówień Publicznych. mgr Marcin Somorowski ... pieczątka Zamawiającego BZ III. 3450-7/09... znak sprawy SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH POWIATU PABIANICKIEGO ORAZ UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: przeprojektowanie, wykonanie, zainstalowanie, uruchomienie

Bardziej szczegółowo