I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO DO KORESPONDENCJI Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. W. Oczki Warszawa 60

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO DO KORESPONDENCJI Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. W. Oczki 1 00-909 Warszawa 60"

Transkrypt

1

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJACEGO DO KORESPONDENCJI Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. W. Oczki Warszawa 60 II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony o wartości poniżej 134 tys. euro, prowadzony na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą. III. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż stanowiska urządzenia laserowego wraz z ukompletowaniem umożliwiającego znakowanie, grawerowanie oraz laserowe teksturowanie przedmiotów ze złota, srebra, metalu (anodowane, oksydowane,surowe), niklu, tytanu, brązu, mosiądzu, pcv, skóry, silikonu, gumy, polipropylenu, poliwęglanu, zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz Wzorem umowy, stanowiącym Załącznik nr 6 do SIWZ. Kod CPV: IV. OFERTY CZĘŚCIOWE I WARIANTOWE, PODWYKONAWCY 1) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 2) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych. 3) Zamawiający wymaga wskazania w ofercie, w jakim zakresie Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom. W tym celu Wykonawca składa wraz z Formularzem ofertowym wypełniony druk oświadczenia o podwykonawcach, zgodnie ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. (UWAGA: oświadczenia tego nie składają Wykonawcy realizujący zamówienie samodzielnie). V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA 1) Termin wykonania zamówienia: do dnia r. 2) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę przedmiotu umowy do czasu odbioru przez Zamawiającego. VI. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy, dotyczące: - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, - posiadania wiedzy i doświadczenia; - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; - sytuacji ekonomicznej i finansowej. Strona 2 z 10

3 2) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, wobec których nie zachodzą podstawy do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. VII. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W celu wykazania spełnienia warunków wymienionych w rozdziale VI pkt 1) Wykonawca winien złożyć stosowne oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 1) SIWZ. W celu wykazania spełnienia warunków wymienionych w rozdziale VI pkt. 2) Wykonawca musi wykazać, że brak jest podstaw do wykluczenia go z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 składając stosowne oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 2) SIWZ. Zasady dokonywania oceny spełnienia warunków. a) spełnienie warunków wymienionych w rozdziale VI SIWZ należy wykazać poprzez złożenie stosownych oświadczeń, o których mowa w rozdziale VIII; b) ocena spełnienia warunków zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia, oceny spełniania warunków nie stopniuje się; c) z treści załączonych do oferty dokumentów musi wynikać jednoznacznie, iż warunki zostały spełnione; Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, jeżeli będzie to wynikało z oświadczeń i dokumentów złożonych wraz z ofertą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy; d) nie spełnienie lub nie wykazanie spełniania chociażby jednego z warunków, skutkować będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy. e) przy ocenie oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, Zamawiający będzie brał pod uwagę łączne uprawnienia Wykonawców do wykonywania działalności/czynności wchodzących w zakres zamówienia, ich łączną wiedzę i doświadczenie, potencjał techniczny, osoby zdolne do wykonania zamówienia, a także ich łączną sytuację ekonomiczną i finansową. VIII. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 1) W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda: a) pisemnego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ustawy, wg Załącznika nr 3 do SIWZ. 2) W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda: a) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, wg Załącznika nr 4a lub 4b do SIWZ; VIII.A. DOKUMENTY DOTYCZĄCE PRZYNALEŻNOŚCI DO TEJ SAMEJ GRUPY KAPITAŁOWEJ W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5) ustawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć (zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy): - listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm) zgodnie z Załącznikiem 4b do SIWZ albo informację, że nie należy do grupy kapitałowej zgodnie z Załącznikiem nr 4a do SIWZ. Strona 3 z 10

4 IX. WYMAGANIA DOTYCZĄCE DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCÓW 1) Wymagania dotyczące dokumentów, o których mowa w rozdziale VIII reguluje m. in. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. z 2013 r., poz. 231), zwane dalej rozporządzeniem. 2) Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 1) lit. a) SIWZ należy złożyć w oryginale. Oświadczenie, o którym mowa w rozdziale VIII pkt. 2) lit. a) SIWZ może być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku poświadczania za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osoby nie wymienione w dokumencie rejestracyjnym Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo. 3) Zgodnie z 7 ust. 2 rozporządzenia w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio każdego z tych wykonawców są poświadczane za zgodność z oryginałem przez każdego z wykonawców z osobna lub pełnomocnika mającego umocowanie do działania w imieniu danego wykonawcy z osobna (umocowanie do działania w imieniu konsorcjum jest niewystarczające). 4) Dokumenty, oświadczenia oraz pełnomocnictwa sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 5) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (np. w formie tzw. konsorcjum) zgodnie z art. 23 ustawy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 6) Zamawiający wymaga, aby wraz z ofertą Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie przedłożyli dokument (np. pełnomocnictwo), o którym mowa w pkt. 5) oraz, jeśli dotyczy, o którym mowa w pkt. 3), określający, co najmniej jego zakres, strony występujące wspólnie oraz wskazujący pełnomocnika Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (pełnomocnictwo winno być przedstawione w formie oryginału, lub kopii potwierdzonej notarialnie, bądź przez jego wystawcę). 7) Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (wszyscy członkowie konsorcjum) ponoszą solidarnie odpowiedzialność prawną za realizację zamówienia. 8) W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie należy: a) złożyć ofertę podpisaną przez pełnomocnika; b) złożyć komplet dokumentów wymaganych przez Zamawiającego, z zastrzeżeniem, iż oświadczenie wymienione w rozdziale VIII pkt. 2) oraz dokument, o którym mowa w rozdziale VIII.A., składane są przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; c) wypełniając dokumenty powołujące się na Wykonawcę, w miejscu nazwa i adres Wykonawcy należy wpisać dane dotyczące pełnomocnika. UWAGA: Spółka cywilna nie jest przedsiębiorcą, natomiast wspólnicy s.c. w ramach wykonywanej przez nich działalności gospodarczej uznawani są za przedsiębiorców i to wspólnicy są podmiotem praw i obowiązków z tytułu prowadzonej działalności. Oferta składana przez spółki cywilne jest traktowana jako oferta wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego (art. 23 ustawy). 9) Wszelkie pełnomocnictwa składane przez Wykonawcę wraz z ofertą powinny być przedstawione w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez wystawcę pełnomocnictwa. Strona 4 z 10

5 X. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIE ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OSWIADCZEN I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI 1) Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w SIWZ. Zamawiający może żądać niezwłocznego potwierdzenia faktu otrzymania dokumentu w wymaganej formie (art. 27 ust. 2 ustawy). 2) Wykonawcy wezwani zgodnie z art. 26 ust 3 ustawy do uzupełnienia dokumentów, oświadczeń lub pełnomocnictw, zobowiązani są do ich pisemnego złożenia w wymaganej w rozdziale IX formie na zasadach określonych dla składania ofert (rozdział XIV SIWZ). 3) Obowiązkiem Zamawiającego jest wyjaśnienie treści SIWZ, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosków. 4) Wszelkie pytania i wątpliwości należy kierować do Zamawiającego w języku polskim: a) faksem na nr (22) ; b) drogą elektroniczną na adres c) w formie pisemnej na adres: Sekretariat Biura Logistyki SKW Zamówienia Publiczne ul. W. Oczki Warszawa 60 z adnotacją: oznaczenie sprawy, nazwisko osoby upoważnionej do porozumiewania się z Wykonawcami (wymienionej w rozdziale XI SIWZ) lub dostarczyć osobiście (wejście przy ul. T. Chałubińskiego / róg W. Oczki 1, tel lub ). 5) Zamawiający nie przewiduje zwoływania zebrania Wykonawców. 6) W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie wszelka korespondencja dokonywana będzie wyłącznie z pełnomocnikiem. UWAGA: Zamawiający pracuje od poniedziałku do piątku w godz Po godzinach pracy Zamawiający nie ma możliwości odbioru korespondencji i zapoznania się z jej treścią. W związku z tym wszelka korespondencja, która wpłynie po godzinach urzędowania, będzie rozpatrywana z datą następnego dnia roboczego Zamawiającego, licząc od daty otrzymania. XI. OSOBY UPOWAŻNIONE DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCĄ Andrzej Iwanicz, fax. nr (22) XII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM Zamawiający nie żąda od Wykonawców wniesienia wadium. XIII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. W przypadku, o którym mowa w art. 182 ust. 6 ustawy bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. Strona 5 z 10

6 XIV. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY 1) Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany złożyć ofertę w postaci wypełnionego w języku polskim Formularza ofertowego, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do niniejszej SIWZ. Do oferty należy dołączyć wszystkie inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 2) Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. Za równoznaczne ze złożeniem więcej niż jednej oferty przez tego samego Wykonawcę zostanie uznana sytuacja, w której ten sam podmiot występuje w dwóch lub więcej ofertach składanych wspólnie lub jest samodzielnym Wykonawcą i jednocześnie jest uczestnikiem oferty wspólnej. Złożenie większej liczby ofert, oferty zawierającej rozwiązania alternatywne lub oferty wariantowej, spowoduje odrzucenie wszystkich ofert złożonych przez tego Wykonawcę. 3) Na pierwszej stronie oferty należy umieścić pieczęć adresową Wykonawcy. 4) Dla zapewnienia integralności i nienaruszalności oferty zaleca się: a) parafowanie każdej strony oferty przez osoby podpisujące ofertę; b) zszycie i ponumerowanie w sposób ciągły wszystkich stron oferty. 5) Ewentualne poprawki w ofercie powinny być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem i datą przez osobę (osoby) podpisującą ofertę. Parafka (podpis) powinna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby sporządzającej poprawkę). 6) Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej wartości oferty, w szczególności w przypadku: a) osób prawnych sposób reprezentacji musi być zgodny z danymi zawartymi w odpowiednim rejestrze sądowym; b) przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną przez osobę wpisaną jako przedsiębiorca do centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej; c) podpisania oferty przez osobę upoważnioną, oferta musi zawierać dokument pełnomocnictwa, z którego będzie wynikało umocowanie tej osoby do podpisywania i złożenia oferty, wystawione przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu. Pełnomocnictwo winno być dołączone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie, bądź przez jego wystawcę; d) Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przez osobę upoważnioną przez wszystkich Wykonawców (pełnomocnika). 7) Ofertę należy złożyć w nieprzezroczystej kopercie odpowiednio zabezpieczonej opisanej według poniższego wzoru: nazwa Wykonawcy, adres, tel. kontaktowe Sekretariat Biura Logistyki SKW Zamówienia Publiczne ul. W. Oczki Warszawa 60 Oferta na dostawę stanowiska urządzenia laserowego oznaczenie sprawy: ZP-27-Log-2014 nie otwierać do dnia.. r. do godz... wpisać termin otwarcia ofert wpisać godzinę otwarcia ofert Strona 6 z 10

7 8) Konsekwencje złożenia oferty niezgodnie z ww. opisem (np. potraktowanie oferty jako zwykłej korespondencji i nie dostarczenie jej do miejsca składania ofert w terminie określonym w SIWZ) ponosi Wykonawca. 9) W przypadku, gdy informacje zawarte w ofercie lub załączonych dokumentach stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4. ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz ze zm.), co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być publicznie udostępnione, muszą być oznaczone klauzulą: Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa i dołączone odrębnie do oferty. 10) Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty niezależnie od wyniku postępowania przetargowego. Wykonawcy zobowiązują się nie podnosić jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu względem Zamawiającego, z zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 ustawy. 11) Wykonawca może dokonać zmian lub wycofania złożonej oferty jedynie przed upływem terminu składania ofert. Zmiany złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących jak przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem ZMIANA OFERTY. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy (do składanego oświadczenia należy dołączyć stosowny dokument potwierdzający prawo osoby podpisującej powiadomienie do występowania w imieniu Wykonawcy). Powiadomienie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących jak przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem WYCOFANIE OFERTY. Koperty oznakowane w ten sposób będą otwierane w pierwszej kolejności i po stwierdzeniu poprawności postępowania Wykonawcy, oferty wycofywane nie będą otwierane. XV. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 1) Ofertę należy złożyć do dnia r. do godz do Sekretariatu Biura Logistyki SKW w Warszawie poprzez Kancelarię Jawną SKW mieszczącą się przy ul. T. Chałubińskiego / róg ul. W. Oczki 1 (tel w dni robocze), lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego, opisaną według wzoru określonego w rozdziale XIV pkt. 7. 2) Otwarcie ofert nastąpi w dniu dnia r. o godz w siedzibie Zamawiającego - wejście od ul. Koszykowej 82 c. 3) Bezpośrednio przed otwarciem ofert zostanie podana kwota, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 4) Oferta złożona po terminie zostanie niezwłocznie zwrócona Wykonawcy. XVI. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1) Cena - należy przez to rozumieć cenę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz.U. Nr 97, poz z późn. zm.). 2) Cena oferty, to cena ryczałtowa wyrażona w złotych brutto, jaką Zamawiający będzie obowiązany zapłacić Wykonawcy za wykonanie całości zamówienia z uwzględnieniem wszystkich kosztów związanych z jego wykonaniem w tym w szczególności kosztów stanowiska urządzenia wraz z ukompletowaniem, kosztów udzielonej gwarancji, transportu, załadunku i rozładunku oraz wniesienia do wskazanego pomieszczenia i uruchomienia jak również koszty przeszkolenia pracowników Zamawiającego z zakresu obsługi dostarczonego urządzenia, z uwzględnieniem opłaty celnej i podatku od towarów i usług, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów przedmiot zamówienia podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług. Strona 7 z 10

8 3) Cenę oferty należy podać w złotych, cyfrowo (zaokrąglając do dwóch miejsc po przecinku na każdym etapie wyliczenia ceny ) i słownie oraz podać stawkę podatku VAT. Stawkę VAT należy określić wg obowiązujących przepisów i stanu faktycznego na dzień złożenia oferty wg obowiązujących przepisów. W przypadku rozbieżności między ceną podaną cyfrowo a ceną podaną słownie, Zamawiający uzna za poprawną cenę podaną słownie. 4) Jeżeli w postępowaniu zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. W takim przypadku Wykonawca jest zobowiązany złożyć stosowne oświadczenie o realizacji dostawy wewnątrzwspólnotowej na Formularzu ofertowym, oświadczając, że oferowane przez niego zamówienie będzie realizowane w ramach dostawy wewnątrzwspólnotowej, a zaoferowana przez niego cena oferty nie zawiera podatku VAT, który Zamawiający ma obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5) Rozliczenia pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą dokonywane będą w złotych polskich. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, rozliczenia dokonywane będą z ich pełnomocnikiem. XVII. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJACY BEDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT 1) Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował kryterium: Najniższa cena 2) Sposób obliczania wartości kryterium w zakresie ceny oferty: Za każdy 1zł w cenie oferty przyznany zostanie 1 punkt. Punkty będą przyznawane z dokładnością do 1 grosza, tj. do 0,01 pkt. 3) Za najkorzystniejszą ofertę uznaje się tę, która spełnia wymogi ustawy i SIWZ oraz uzyska najmniejszą liczbę punktów (tj. zawierająca najniższą cenę), uwzględniając dokonane przez Zamawiającego poprawki, zgodnie z art. 87 ustawy. 4) W przypadku, gdy Zamawiający nie będzie mógł dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, iż zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych (art. 91 ust. 5 i 6 ustawy). XVIII. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 1) Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o terminie i miejscu zawarcia umowy. 2) Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta będzie w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie wcześniej niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, z zastrzeżeniem art. 94 ust. 2 ustawy. W przypadku, gdy ww. zawiadomienie zostanie przesłane w sposób inny niż określony w art. 27 ust. 2 ustawy umowa zostanie zawarta nie wcześniej niż 10 dni od dnia przesłania zawiadomienia. 3) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego mogą zostać wezwani do przedłożenia umowy regulującej współpracę podmiotów występujących wspólnie (np. w formie konsorcjum umowa o konsorcjum) zawierającą co najmniej : a) oznaczenie zasad reprezentacji i odpowiedzialności w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości, Strona 8 z 10

9 b) oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia i okresu gwarancji, zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego, c) wyznaczenie lidera, d) nazwę Zamawiającego, e) określenie celu gospodarczego, f) zobowiązanie do solidarnej odpowiedzialności za realizację przedmiotu zamówienia. 4) Przed podpisaniem umowy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, których oferta została uznana za najkorzystniejszą, w wypadku dołączenia do oferty pełnomocnictwa (o którym mowa w art. 23 ust. 2 ustawy), tylko do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, przedłożą stosowne pełnomocnictwo do podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego. 5) Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, w przypadku zaciągania zobowiązania przekraczającego dwukrotność kapitału zakładowego, może zostać wezwany do przedłożenia stosownego dokumentu wymaganego w art. 230 Kodeksu spółek handlowych - Dz.U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037, z późn. zm. (Punkt ten dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością). 6) W przypadku nie przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów określonych w pkt. 3), 4) i 5) w wymaganym terminie, Zamawiający uzna ten fakt za uchylanie się od zawarcia umowy, zgodnie z art. 94 ust. 3 ustawy. 7) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 8) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy musi być tożsamy z zobowiązaniem zawartym w złożonej przez niego ofercie. 9) Umowa jest nieważna w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia, zawarte w SIWZ. XIX. WYMAGANIA DOTYCZACE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY. Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenie należytego wykonania umowy. XX. WZÓR UMOWY 1) Zamawiający podpisze z wybranym Wykonawcą umowę, zgodnie z dołączonym do SIWZ wzorem umowy stanowiącym Załączniki nr 6 do SIWZ. Do przedstawionego wzoru umowy zostaną wprowadzone zobowiązania Wykonawcy wyłonionego w trakcie procedury, wynikające z przedstawionej przez niego oferty. 2) Zamawiający nie przewiduje istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy. XXI. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJACYCH WYKONAWCY W TOKU POSTEPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA 1) Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej opisane w dziale VI ustawy tj. odwołanie i skarga do sądu. 2) Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 3) Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu oraz wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej. Strona 9 z 10

10 4) Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt. 2 i 3 wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 5) Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu. 6) W postępowaniu toczącym się wskutek wniesienia skargi stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego o apelacji, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej. 7) Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego. 8) Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. 9) W postępowaniu toczącym się na skutek wniesienia skargi nie można rozszerzyć żądania odwołania ani występować z nowymi żądaniami. XXII. INFORMACJE DODATKOWE. 1) Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających. 2) Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 3) Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów oraz wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 4) Zamawiający nie dopuszcza prowadzenia rozliczeń w obcych walutach. XXIII. WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 Załącznik nr 2 Załącznik nr 3 Formularz ofertowy Opis przedmiotu zamówienia Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu wymogów art. 22 ust.1 ustawy Załącznik nr 4a lub 4b Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz informacja o przynależności do grupy kapitałowej Załącznik nr 5 Załącznik nr 6 Oświadczenie o podwykonawcach Wzór umowy Strona 10 z 10

11 oznaczenie sprawy: ZP-27-Log-2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Pieczęć adresowa Wykonawcy... Zamawiający: Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. W. Oczki 1, Warszawa FORMULARZ OFERTOWY Dostawa stanowiska urządzenia laserowego wraz z ukompletowaniem, oznaczenie sprawy: ZP-27-Log-2014 Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... (nazwa i siedziba wykonawcy - w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia należy wymienić wszystkich wykonawców ze wskazaniem Pełnomocnika, a poniżej wpisać jedynie dane Pełnomocnika) Nr telefonu/faksu:... REGON...; NIP... Osoba(y) uprawniona(e) do porozumiewania się z Zamawiającym: ***** Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę stanowiska urządzenia laserowego wraz z ukompletowaniem, oznaczenie sprawy: ZP-27-Log-2014, składamy niniejszą ofertę. Oferujemy realizację zamówienia, tj. dostawę stanowiska laserowego, wykonaną zgodnie ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego określonymi w SIWZ, w tym zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ oraz wzorem umowy, za łaczną wartość brutto... złotych słownie.. złotych brutto. Ponadto oświadczamy, że: a) zawarty w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wzór umowy, został przez nas zaakceptowany i zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty, do zawarcia umowy na wymienionych warunkach w miejscu i w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego; b) udzielamy gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia na okres.miesięcy (min. 36 m-cy); c) wyżej wskazany numer faksu i adres jest odpowiednim do przekazywania nam informacji dotyczących postępowania. Informacja o realizacji dostawy wewnątrzwspólnotowej (jeśli dotyczy) (miejscowość, data) (pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

12 oznaczenie sprawy: ZP-27-Log-2014 Załącznik nr 2 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż : stanowiska urządzenia laserowego wraz z ukompletowaniem umożliwiającego znakowanie, grawerowanie oraz laserowe teksturowanie przedmiotów ze złota, srebra, metalu (anodowane, oksydowane,surowe), niklu, tytanu, brązu, mosiądzu, pcv, skóry, silikonu, gumy, polipropylenu, poliwęglanu. Stanowisko urządzenie laserowe w ukompletowaniu w ilości i o parametrach nie gorszych niż opisanych w n/w specyfikacji technicznej : Lp. Nazwa Jm. Ilość Kompaktowa głowica znakująca laserem fibrowym o mocy 30W, wraz z zestawem soczewek i odchylaną szybą ochronną 1. 1) głowica odporna na kurz i wilgoć zgodnie z normą IP54; 2) moc 30W; 3) długość fali nm; 4) źródło lasera laser fibrowy; 5) częstotliwość pracy khz 6) pole pracy: soczewka 100x100, soczewka 140x140; 7) układ ogniskowania plamki lasera względem materiału, oparty na 2 wiązkach widzialnych przecinających się w miejscu ogniskowania wiązki roboczej wbudowanej w głowicę; 8) sterowanie głowicą za pomocą zewnętrznej jednostki; 9) zasilanie V jednofazowe. kpl Monitor LCD 1) monitor o przekątnej cale; 2) matryca IPS; 3) czas reakcji 6ms lub szybsza; 4) rozdzielczość 1920 x 1080 (16 :9 ); 5) kontrast nie mniejszy niż 1000 :1; 6) jasność minimum 250 cd/m2; 7) kąt widzenia (pion/ poziom) 178 /178 stopni; 8) regulacja wysokości monitora; 9) maksymalny pobór mocy 50W; 10) gwarancja na monitor nie mniejsza niż 3 lata; 11) monitor morze mieć zintegrowane głośniki ; 12) liczba kolorów nie mniejsza niż 16 milionów; 13) rozmiar piksela (plamki) nie większy niż 0,27 mm; 14) sterowanie i konfigurację parametrów obrazu z poziomu systemu operacyjnego przy użyciu myszki i klawiatury; 15) TCO Displays 6.0, TUV/Ergonomics (włącznie z ISO ). kpl. 1 1

13 oznaczenie sprawy: ZP-27-Log-2014 Załącznik nr 2 Jednostka sterująca głowicą znakującą wraz z oprogramowaniem w języku polskim pozwalającym sterować pracą głowicy z możliwością edycji plików 3. 1) pełna kontrola 4: osi X,Y,Z, i osi obrotowej; 2) 1 wejście Ethernet,RS 232; 3) co najmniej 4 wejścia USB 2.0 lub 3.0; 4) możliwość podłączenia zewnętrznej stacji graficznej w konfiguracji MASTER SLAVE; 5) złącza pozwalające podłączyć urządzenia zewnętrzne typu przystawka obrotowa do przedmiotów cylindrycznych, podajnik taśmowy do długopisów; 6) wejście do fotokomórki; 7) złącze monitora; 8) wyłącznik awaryjny stop urządzenia; 9) włącznik urządzenia; 10) system zabezpieczenia przed włączeniem urządzenia przez osoby nie przeszkolone i nie uprawnione do jego obsługi; 11) podłączenie głowicy znakującej; 12) jednostka sterująca ma zawierać mysz optyczną lub laserową,klawiaturę; 13) możliwość sterowania pracą urządzenia za pomocą przycisku nożnego oraz zewnętrznej konsoli ręcznej ( WŁ, WYŁ, regulacja wysokości kolumny mocującej głowicę w osi Z, sterowanie seryjną pracą znakowarki) umożliwiającej pracę z odległości min. 2,5m; 14) zasilanie V; 15) dedykowane oprogramowanie w języku polskim, umożliwiające obsługę plików wektorowych i bitmap; 16) oprogramowanie powinno posiadać wzorcowy plik parametrów pracy, obrazujący możliwości zmian mocy i częstotliwości urządzenia; 17) możliwość generowania kodów kreskowych, qr, datamatrix, z wykorzystaniem automatycznych liczników (dodawanie automatycznej numeracji, daty, godziny, itp.); 18) przewidywanie czasu wykonania projektu (przed rozpoczęciem znakowania); 19) możliwość zapisania na stałe w pamięci wykonywanych projektów, wraz z parametrami pracy tj: częstotliwość, moc, kąt wiązki, ilość przejść, itp.; 20) oprogramowanie powinno pozwalać na edycję plików; 21) możliwość podglądu projektu na detalu; 22) funkcja automatycznej optymalizacji przebiegu wiązki lasera w celu skrócenia czasu pracy; 23) zabezpieczenie oprogramowania automatycznym backupem; 24) symulacja przebiegu pracy lasera na monitorze (prezentacja przebiegu pracy lasera); 25) diagnostyka lasera z poziomu oprogramowania; 26) funkcja umożliwiająca zdalne wsparcie techniczne w czasie rzeczywistym (poprzez sieć ethernet) konfigurację, kontrolę i diagnostykę urządzenia; 27) oprogramowanie powinno posiadać możliwość ustawienia nie mniej niż 3 przejść głowicy znakującej ( w jednym projekcie znakowania lub grawerowania ) po znakowanym materiale z możliwością zapamiętania i zmiany parametrów różniących się od siebie np. moc, kąt, wiązki lasera, ilość przejść do każdego oddzielnego przejścia głowicy znakującej. kpl Stół roboczy wraz z kolumną 1) kolumna pionowa do zamocowania głowicy znakującej pozwalająca na elektromechaniczną regulację wysokości Z; 2) kolumna ma posiadać możliwość zamocowania przy głowicy znakującej systemu odprowadzania powietrza; 3) wysokość kolumny od 850 mm do 1000 mm; 4) stół roboczy ruchomy w płaszczyźnie X, Y demontowany o wymiarach nie mniejszy niż 240mm X 240mm; 5) stół powinien mieć otwory pozwalające umieścić bolce dostarczone w zestawie (razem ze stołem) które pozwolą na szybkie i łatwe pozycjonowanie przedmiotu do znakowania. kpl. 1 2

14 oznaczenie sprawy: ZP-27-Log-2014 Załącznik nr 2 System odprowadzająco - filtrujący 5. Właściwości systemu: 1) urządzenie powinno posiadać filtr wstępny zatrzymujący cząsteczki F8(95% 0,9 mikrona); 2) zestaw filtrów powinien zatrzymywać cząsteczki h13 (99% 0,3 mikrona); 3) filtr węglowy; 4) przepływ wsteczny; 5) sygnalizacja zapełnienia się układu filtrów oraz awarii urządzenia (optyczny i akustyczny); 6) system wyciągu filtra powinien posiadać wąż elastyczny o minimalnej długości 3 metrów zakończony końcówką zapewniający maksymalne odprowadzenie powietrza możliwie najbliżej punktu (strefy) znakowania i obróbki powierzchni materiału; 7) wlot powietrza do urządzenia pozwalający na podłączenie o średnicy od 50mm do 75mm; 8) przepływ powietrza nie mniejszy niż 380m3 na godzinę; 9) minimalne podciśnienie urządzenia nie mniejsze niż 96mbar; 10) automatyczna kontrola ciągu pracy; 11) regulacja ciągu pracy urządzenia; 12) poziom hałasu pracy urządzenia <60 dba; 13) prosta wymiana filtrów przez użytkownika; 14) filtr powinien mieć konstrukcję umożliwiającą łatwe i szybkie przestawienie go w inne miejsce np. kółka, rolki; 15) kompaktowe wymiary urządzenia (system filtrów zintegrowany w jednej obudowie); 16) zasilanie urządzenia 220V 230V; 17) urządzenie powiano posiadać możliwościowy zdalnego uruchamiania i wyłączania filtra; 18) łączna powierzchnia filtrująca nie mniejsza niż 12m2; 19) instrukcja w języku polskim. kpl Przystawka obrotowa do przedmiotów cylindrycznych 1) uchwyt mocujący 3 szczękowy, samocentrujący min. 65mm; 2) możliwość regulacji uchwytu lub przystawki pod kątem 0-45stopni; 3) sterowanie przystawką z poziomu oprogramowania. kpl Podajnik taśmowy do długopisów 1) synchronizacja pracy podajnika z pracą lasera; 2) pojemność taśmy min. 30 długopisów; 3) możliwość pracy ciągłej; 4) panel sterujący z wyświetlaczem LCD; 5) możliwość zliczania (sprzętowo lub programowo) znakowanych przedmiotów; 6) taśma transportowa zabezpieczona przed porysowaniem znakowanych przedmiotów w trakcie przesuwania podczas ich znakowania. kpl Oświetlenie stanowiska typu,,ring'' wraz z lupą powiększającą 1) oświetlenie typu Ring ledowe lub tradycyjne (światło białe); 2) lupa o powiększeniu minimum 5 dioptrii lub wyższym; 3) kształt soczewki okrągły, prostokątny, lub kwadratowy; 4) zasilanie 220V -230V. kpl. 1 3

15 oznaczenie sprawy: ZP-27-Log-2014 Załącznik nr 2 Komora (obudowa pracy lasera) klasa I 9. 1) komora bezpieczna (klasa I) umożliwiająca zamontowanie głowicy znakującej; 2) przednia cześć komory otwierana lub przesuwna z szybą ochronną bezpieczną dla 1064 nm / 532 nm umożliwiająca podgląd pracy; 3) możliwość zamocowania odprowadzenia powietrza do zewnętrznego zespołu filtrów; 4) komora powinna być wyposażona w mały stół do pozycjonowania w osi Z pozwalający na dokładne ustawienie przedmiotu znakowanego do soczewki; 5) stół powinien mieć otwory pozwalające umieścić bolce dostarczone w zestawie (razem ze stołem) które pozwolą na szybkie i łatwe pozycjonowanie przedmiotu do znakowania; 6) wysokość komory musi być dostosowana do zastosowanych soczewek o polu pracy załączonych w specyfikacji i uwzględniającą wysokość stołu do precyzyjnego ustawienia przedmiotów znakowanych; 7) wymiary komory 400mm x 400mm x 600mm drzwi przesuwne. kpl Kompletne okablowanie 1) minimalna długość kabli połączeniowych 3 m; 2) przewód między kontrolerem a głowicą znakującą powinien być zabezpieczony przed jego uszkodzeniami mechanicznymi przy częstej zmianie konfiguracji (zamontowania) głowicy znakującej. kpl. 1 WYMAGANIA DODATKOWE: miejsce dostawy i montażu wraz z przeszkoleniem czterech pracowników - Siedziba Zamawiającego (Warszawa) czas realizacji zamówienia: do r. dokumentacja: w języku polskim okres gwarancji: nie krótszy niż 36 miesięcy Zamówienie należy zrealizować zgodnie z w/w wykazem ilościowo asortymentowym 4

16 oznaczenie sprawy: ZP-27-Log-2014 Załącznik nr 3 do SIWZ pieczęć adresowa firmy Wykonawcy Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ STANOWISKA URZĄDZENIA LASEROWEGO WRAZ Z UKOMPLETOWANIEM oznaczenie sprawy: ZP-27-Log-2014 Oświadczam, że na dzień składania ofert, spełniamy warunki udziału w postępowaniu określone w art. 22 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm..) dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2) posiadania wiedzy i doświadczenia; 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; 4) sytuacji ekonomicznej i finansowej (miejscowość, data) (pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy) 1/1

17 oznaczenie sprawy: ZP-27-Log-2014 Załącznik nr 4a do SIWZ /OŚWIADCZENIE DLA WYKONAWCÓW NIE NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ/ pieczęć adresowa firmy Wykonawcy OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ STANOWISKA URZĄDZENIA LASEROWEGO WRAZ Z UKOMPLETOWANIEM Oświadczam, że na dzień składania ofert nie ma podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm..). INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ STANOWISKA URZĄDZENIA LASEROWEGO WRAZ Z UKOMPLETOWANIEM Informuję, że na dzień składania ofert reprezentowany przeze mnie Wykonawca: nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm); (miejscowość, data) (pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

18 oznaczenie sprawy: ZP-27-Log-2014 Załącznik nr 4b do SIWZ /OŚWIADCZENIE DLA WYKONAWCÓW NALEŻĄCYCH DO GRUPY KAPITAŁOWEJ/ pieczęć adresowa firmy Wykonawcy OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ STANOWISKA URZĄDZENIA LASEROWEGO WRAZ Z UKOMPLETOWANIEM Oświadczam, że na dzień składania ofert nie ma podstaw do wykluczenia nas z postępowania o udzielenie zamówienia, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm..). INFORMACJA O PRZYNALEŻNOŚCI DO GRUPY KAPITAŁOWEJ Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na: DOSTAWĘ STANOWISKA URZĄDZENIA LASEROWEGO WRAZ Z UKOMPLETOWANIEM Informuję, że na dzień składania ofert reprezentowany przeze mnie Wykonawca: należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331, z późn. zm), w której skład wchodzą następujące podmioty (poniżej należy wpisać nazwę i siedzibę lub załączyć listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej): (miejscowość, data) (pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

19 oznaczenie sprawy: ZP-27-Log-2014 Załącznik nr 5 do SIWZ Pieczęć adresowa Wykonawcy... ZAMAWIAJĄCY: Biuro Logistyki Służby Kontrwywiadu Wojskowego ul. W. Oczki 1, Warszawa OŚWIADCZENIE O PODWYKONAWCACH Dane dotyczące Wykonawcy składającego ofertę :... Siedziba (adres) Wykonawcy: Składając ofertę w przetargu nieograniczonym na: DOSTAWĘ STANOWISKA URZĄDZENIA LASEROWEGO WRAZ Z UKOMPLETOWANIEM oświadczamy, że do realizacji niniejszego zamówienia zaangażujemy Podwykonawców i powierzymy im następujący zakres prac: Lp. Zakres powierzonych prac (opis części, wartość lub wielkość wyrażona w [%] części zamówienia, która zostanie powierzona podwykonawcom) (miejscowość, data) (pieczęć imienna i podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy)

20 oznaczenie sprawy: ZP-27-Log-2014 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY Zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy PAŃSTWOWĄ JEDNOSTKĄ BUDŻETOWĄ BIUREM LOGISTYKI SŁUŻBY KONTRWYWIADU WOJSKOWEGO (NIP , Regon ), z siedzibą w Warszawie, przy ul. Oczki 1, kod pocztowy , zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora Biura Logistyki SKW z upoważnienia Szefa SKW - płk. Arkadiusza BIADAŁĘ a firmą... (NIP..., Regon... ), z siedzibą w... przy ul...., kod pocztowy..., prowadzącą działalność gospodarczą na podstawie wpisu do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego lub ewidencji działalności gospodarczej pod nr... zwaną dalej Wykonawcą, reprezentowaną przez: W wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr ZP-27-Log-2014, o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r., Nr 907 z późn. zm.), Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do dostawy zgodnie z załącznikiem nr. do niniejszej umowy Cenę przedmiotu umowy określonego w 1 niniejszej umowy strony ustalają na kwotę...zł brutto (słownie:...). 2. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje podatek VAT o stawce 23%. 3. Cena, o której mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie należności, związane z wykonaniem umowy, do których poniesienia jest zobowiązany Wykonawca, w tym transport, rozładunek i montaż oraz przeszkolenie w zakresie obsługi w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 4. Cena przedmiotu umowy wyszczególniona została w załączniku nr. do niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia przedmiotu umowy, o którym mowa w 1, w nieprzekraczalnym terminie do.. 2. Dostawa z rozładunkiem i montażem przedmiotu umowy zostanie zrealizowana na koszt i ryzyko Wykonawcy, do siedziby Zamawiającego w Warszawie (pomieszczenie na 1 piętrze - 24 stopnie). 3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za utratę przedmiotu umowy do czasu odbioru przez Zamawiającego. 4. Wykonawca zapewni takie opakowanie, jakie jest wymagane, by nie dopuścić do uszkodzenia przedmiotu umowy lub pogorszenia jego jakości w trakcie transportu. 5. Odbiór przedmiotu umowy zostanie potwierdzony protokołem przyjęcia przekazania podpisanym przez osoby odpowiedzialne za realizację umowy wymienione w ust Protokół przyjęcia przekazania sporządza Wykonawca w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 7. Nadzór nad realizacją umowy sprawują: 1) ze strony Zamawiającego realizację umowy od strony technicznej nadzoruje:... tel...., który jest jednocześnie upoważniony ze strony 1

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę sprzętu sportowego do narciarstwa biegowego dla dzieci i młodzieży dla Polskiego Związku Biathlonu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV

OCHRONA BUDYNKU PROKURATURY REJONOWEJ W BOLESŁAW- CU PRZY UL. B. CHROBREGO 5 KOD CPV Jelenia Góra 25.07.2008 r Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oznaczenie postępowania: ZP IVG.230/96/08 ZAMAWIAJĄCY: Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze (pełna nazwa) 58-500 Jelenia Góra ul. Muzealna

Bardziej szczegółowo

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

usługi rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą...

UMOWA. kupna sprzedaży. Umowa zawarta w Toruniu w dniu r. pomiędzy: firmą... Załącznik nr 4 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 17 sierpnia 2012 UMOWA kupna sprzedaży Umowa zawarta w Toruniu w dniu... 2012 r. pomiędzy: firmą... (NIP..., Regon... ), która ma swoją

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Instytut Energetyki Oddział Ceramiki CEREL Instytut Badawczy 36-040 Boguchwała, ul. Techniczna 1 tel. +4817 87 11 700, fax: +4817 87 11 277 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586-00053, KRS

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego

Dostawa jednego fabrycznie nowego samochodu operacyjnego Zatwierdzam: Kielce, dnia 10 listopada 2014 r. Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach w/z Zastępca Komendanta Miejskiego st.bryg. Robert Sabat SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 170728-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 170728-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 7 2015-07-09 08:30 Numer ogłoszenia: 170728-2015; data zamieszczenia: 09.07.2015 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA Ogłoszenie dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu. Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 160170-2015

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. świadczenie usług rezerwacji, sprzedaży i dostawy biletów lotniczych i kolejowych INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenia zamówienia publicznego na dostawę samochodów osobowych dla Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach o wartości

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi związane z organizacją programowych obozów szkoleniowych z windsurfingu dla studentów Akademii

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/01/MF/2011 1.Nazwa i adres Zamawiającego. ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP BIUREK - WYPOSAŻENIA BIUROWEGO Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul. 1-go Maja 2,

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro

ZAPYTANIE OFERTOWE. dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro .271..2015 Mielec, 06.02.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące zamówienia o wartości przekraczającej 1000 euro do wartości nieprzekraczającej 30000 euro 1. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: BIURO OCHRONY RZĄDU ul. Podchorążych 38, 00-463 Warszawa tel. 22 606 54 04 fax. 22 606 54 08 e-mail. zamowieniapubliczne@bor.gov.pl Regon: 011989650 NIP: 521-033-46-78 Numer sprawy: 42/2012/ZP

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu

Specyfikacja. Istotnych Warunków Zamówienia. w postępowaniu L.dz. SZOZnMiD/ZP/ 04/10 Poznań, dnia 2010-02-09 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszonego w Biuletynie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2016-04-15 15:42 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pasków do glukometrów na okres 24 miesięcy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zaprojektowanie, wykonanie i dostawa materiałów promocyjno-reklamowych

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ

DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM STĘŻEŃ DLA ZAKŁADU MIKROBIOLOGII KLINICZNEJ 1 z 5 2016-05-06 10:03 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalparkitka.com.pl Częstochowa: DOSTAWA PASKÓW PLASTIKOWYCH Z GRADIENTEM

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 58/2014 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usług restauracyjnych

Bardziej szczegółowo

Dostawa węgla i miału węglowego

Dostawa węgla i miału węglowego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 60.000 EURO Dostawa węgla i miału węglowego I. Zamawiający: Gmina Rogowo tel. /054/ 280 16 22 fax /054/

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r.

Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Dostawa artykułów żywnościowych do stołówki Zespołu Szkół w Żelechowie w okresie od 01.01.2016r. do 30.06.2016r. Zapytanie ofertowe Postępowanie prowadzone w oparciu o art. 4 pkt. 8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. (pieczęć zamawiającego) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zamówienia na dostawę tuszy i tonerów do drukarek laserowych, atramentowych i faksów. I Nazwa i adres zamawiającego Kuratorium Oświaty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA pn Remont dachu i naprawa tynków części budynku Przychodni Specjalistycznej Centrum Neuropsychiatrii NEUROMED NR OGŁOSZENIA: 181761-2013 Znak sprawy: ZP/4/2013

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na odbieranie odpadów komunalnych powstałych w związku z działalnością Delegatury

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (oznaczana dalej jako ) dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego Nazwa zamówienia: Usługa prenumeraty czasopism

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Warszawa 60: AranŜacja, projekt i dostawa mebli i wyposaŝenia do sali klubowej i konferencyjnej (oznaczenie sprawy: ZP-25-Log-2009) Numer ogłoszenia: 227188-2009; data zamieszczenia: 07.07.2009

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest: Teatr Narodowy, 00-077 Warszawa, PI. Teatralny 3 tel. (022) 69 20 609, fax. (022) 69 20 741 strona internetowa:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 1 Znak sprawy...po 225 6 /2015 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEMAT: DOSTAWA ARTYKUŁÓW CZYSTOŚCIOWYCH Tryb: Zapytanie ofertowe Informacja prawna: Do niniejszego zamówienia nie mają zastosowania przepisy

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli

Wykonanie ogrodzenia wraz z bramami wjazdowymi i furtkami na terenie działki nr 120/3 w Muzeum Etnograficznym w Zielonej Górze z/s w Ochli SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwana dalej SIWZ. Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze z/s w Ochli, ul. Muzealna 5, 66-006 Ochla II. Tryb udzielenia zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. INFORMACJE WPROWADZAJĄCE 1.1 Zamawiający: Centrum Myśli Jana Pawła II Foksal 11, 00-372 Warszawa tel. 022 826 42 21 fax: 022 826 42 23 e-mail: centrum@centrumjp2.pl

Bardziej szczegółowo

UMOWA BPM.ZZP

UMOWA BPM.ZZP UMOWA BPM.ZZP.272.561.2015 Wzór umowy Zawarta w dniu... 2015 roku, w Nowym Sączu pomiędzy: Miastem Nowy Sącz, z siedzibą 33-300 Nowy Sącz, ul. Rynek 1 NIP: 734-350-70-21, REGON: 491893167, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy

PROJEKT UMOWY. ... zwanym dalej Wykonawcą, a łącznie zwanych Stronami. 1. Podstawa umowy Załącznik nr 4 PROJEKT UMOWY Zawarta w dniu... 2015 r. w Władysławowie, pomiędzy Zespołem Szkół Nr1 im. Jana Pawła II we Władysławowie przy ulicy Morskiej 1, 84-120 Władysławowo, będący płatnikiem podatku

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POWIATOWY INSPEKTORAT WETERYNARII W PRZEMYŚLU Ul. Lwowska 7a 37 700 Przemyśl tel/fax 6784259, tel. centr. 6768360, 6785310 Nr sprawy: PIW.ZP.3.2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ. Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ I. Nazwa oraz adres zamawiającego Muzeum Ziemi Lubuskiej, 65-048 Zielona Góra, al. Niepodległości 15 II. Tryb udzielenia zamówienia Przetarg

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne

WZÓR UMOWY.. Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne 1 Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne Podzamcze 45 26-060 Chęciny tel. (41) 343 40 50 faks (41) 307 44 76 www.rcnt.pl sekretariat@rcnt.pl Załącznik nr 8 do SIWZ dot.: postępowania o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych

Dostawa okien PCV wraz z montażem i wymianą parapetów zewnętrznych Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Węgrowie ul. Gdańska 69, 07-00 Węgrów Telefon: (05) 79-3- Faks: (05) 79-3- Strona internetowa: www.pgk.wegrow.pl e-mail: pgkwegrow@home.pl zaprasza do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKCJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWNIENIA: Dostawa mleka i produktów mleczarskich dla Domu Pomocy Społecznej w Marszałkach w okresie 01.01.2014r. do 31.12.2014r. 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych..

Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń. wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych.. Bydgoszcz: Tonery do drukarek laserowych/faksów/urządzeń wielofunkcyjnych; tusze do drukarek atramentowych. Numer ogłoszenia: 154653-2015; data zamieszczenia: 22.10.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B

Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B Miasto Łódź URZĄD MIASTA ŁODZI DELEGATURA ŁÓDŹ-POLESIE Łódź, ul. Krzemieniecka 2 B SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę wody mineralnej dla potrzeb Delegatury UMŁ Łódź-Polesie ul. Krzemieniecka

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II

UMOWA SPRZEDAŻY. dla części II UMOWA SPRZEDAŻY zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania nr 3/2017/PZP na: Dostawa sprzętu oświetleniowego oraz sprzętu akustycznego wraz z instalacją na potrzeby spektakli Teatru Polskiego w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres firmy Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

Nazwa i adres firmy Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na 25 (pieczątka Wykonawcy) Załącznik nr 3 do Specyfikacji Nr sprawy 6/MW/2009 OŚWIADCZENIE o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych - tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017

UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego zawarta dnia roku, w Warszawie, pomiędzy: UMOWA SPRZEDAŻY nr. /2017 Bankowym Funduszem Gwarancyjnym z siedzibą w Warszawie, ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, 00-546

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

UMOWA ZPN (wzór) Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego UMOWA ZPN (wzór) Załącznik nr 2 do SIWZ ZP-12/06/2013 Finansowana w całości z dotacji celowej na wydatki inwestycyjne ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Niniejsza umowa została

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14

Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 Załącznik nr 8 do SIWZ Znak sprawy: UKS2091/DO/2411/26/14 (miejscowość i data) (nazwa i adres Wykonawcy) OŚWIADCZENIE o braku przynależności do grupy kapitałowej Przystępując do postępowania o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania ofert

Zaproszenie do składania ofert Zaproszenie do składania ofert Nazwa zamówienia: Wykonanie Usług Remontowo - Malarskich w pomieszczeniach Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Proszowicach Zamawiający: Samodzielny Publiczny

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej prowadzonej działalności w zakresie realizacji kontraktu INSTYTUT ENERGETYKI Instytut Badawczy 01-330 Warszawa, ul. Mory 8 tel. +4822 3451200, fax: +4822 836 6363 NIP 525-00-08-761 (PL 525-00-08-761) Regon 000020586, KRS 0000088963 Specyfikacja istotnych warunków

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) SIWZ sukcesywna dostawa materiałów budowlanych: skrzydła drzwiowe+ościeżnice SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej SIWZ) PRZETARG NIEOGRANICZONY Prowadzony z zachowaniem zasad określonych w

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących rzeczy ruchomych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa następujących rzeczy ruchomych. Szprotawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. ul. Chrobrego 1, 67-300 Szprotawa, tel.: 68 376 25 26, fax: 68 376 59 37 www.szwik.pl e-mail: sekretariat@szwik.pl NIP: 924 190 23 87, REGON: 081119198 Szprotawa,

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO S t r o n a 1 POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW. Załącznik Nr 2. 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW 1. Oferta Wykonawcy (wzór) Załącznik Nr 1 2. Wymagany przez zamawiającego sposób obliczenia ceny ofertowej wycena ofertowa /wzór/ - Załącznik Nr 2 3. Projekt umowy - (wzór) Załącznik

Bardziej szczegółowo

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl

www.kapitalludzki.gov.pl www.pokl.sbrr.pl www.efs.gov.pl Formularz ofertowy Załącznik Nr 1... Nazwa Oferenta Do... /nazwa Zamawiającego/ Nawiązując do ogłoszenia o postępowaniu o udzielenie zamówienia na : Dostawę i zakup sprzętu i oprogramowania do pracowni

Bardziej szczegółowo

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa

CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9. 00-583 Warszawa Numer Sprawy: 12/ZP/CBA/2007 CENTRALNE BIURO ANTYKORUPCYJNE Al. Ujazdowskie 9 00-583 Warszawa Postępowanie prowadzone na podstawie ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r (Dz. U. z 2006

Bardziej szczegółowo

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Umowa nr Umowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa nr... zawarta w dniu w Warszawie na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907, z późn. zm.) pomiędzy: Skarbem Państwa - Ministerstwem

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 079-138284. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy

Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 079-138284. Ogłoszenie o zamówieniu. Dostawy 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:138284-2014:text:pl:html Polska-Warszawa: Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa 2014/S 079-138284 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi oferty zawarcia umowy w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego. Nr postępowania: CAZ.9800/03/MF/2011 ZAPYTANIE OFERTOWE NA ZAKUP MEBLI BIUROWYCH MIĘKKICH - KRZESEŁ OBROTOWYCH 1.Nazwa i adres Zamawiającego. Zamawiającym jest Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie Adres: ul.

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15

UMOWA NA SPRZĘT KOMPUTEROWY DLA WYDZIAŁU MATEMATYKI, INFORMATYKI I MECHANIKI UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO NR WMIM /15 W dniu w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim z siedzibą w Warszawie (00-927), przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Kupującym, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66, REGON: 000001258,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 18/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarsko,

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH

STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH STAROSTWO POWIATOWE W SŁUBICACH ul. Piłsudskiego 20, 69-100 Słubice, tel.: 95 759 20 10, fax.: 95 759 20 11, www.powiatslubicki.pl, e-mail: sekretariat@powiatslubicki.pl, PN-EN ISO 9001:2009 ZAPYTANIE

Bardziej szczegółowo

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór)

Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Załącznik nr 7 do SIWZ Umowa nr CRU/.../Z/2014 (wzór) Zawarta w dniu...... zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie

Bardziej szczegółowo