14. Mi dzynarodowe Targi Wyposa enia Hoteli i Gastronomii. 5. Salon Artyku ów Spo ywczych i Napojów dla Gastronomii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "14. Mi dzynarodowe Targi Wyposa enia Hoteli i Gastronomii. 5. Salon Artyku ów Spo ywczych i Napojów dla Gastronomii"

Transkrypt

1 14. Mi dzynarodowe Targi Wyposa enia Hoteli i Gastronomii 5. Salon Artyku ów Spo ywczych i Napojów dla Gastronomii 4. T a r g i W i n a w K r a k o w i e KRAKÓW,

2 wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o Kraków, ul. Centralna 41 A tel , fax Za treêç zamieszczonych reklam wydawca nie ponosi odpowiedzialnoêci

3 Spis treêci S owo wst pne organizatora 5 Patronaty 6 Program towarzyszàcy targom 7 Alfabetyczny spis wystawców 10 Plan hali 16a Bran owy podzia wystawców 17 Wpisy informacyjne wystawców - Horeca 25 Wpisy informacyjne wystawców - Gastrofood 127 Wpisy informacyjne wystawców - Enoexpo 159 Horeca

4 4 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

5 S owo wst pne organizatora Szanowni Paƒstwo, Mi o nam powitaç wszystkich Wystawców i GoÊci na 14. Mi dzynarodowych Targach Wyposa enia Hoteli i Gastronomii HORECA, 5. Salonie Artyku ów Spo ywczych i Napojów dla Gastronomii GASTROFOOD oraz 4. Targach Wina w Krakowie ENOEXPO. Dzi ki wspólnemu zaanga owaniu i staraniom Wystawców, Patronów oraz wspó pracowników spotykamy si w tym roku na targach wi kszych, bogatszych i ciekawszych merytorycznie. Spójna tematycznie ekspozycja kompleksowo przedstawia to, co w bran y liczy si najbardziej. Firma Targi w Krakowie Sp. z o.o. sk ada serdeczne podzi kowania wszystkim, którzy okazali swà yczliwoêç i pomoc przy organizacji targów. yczymy Paƒstwu pe nej satysfakcji z udzia u w targach oraz mi ego pobytu w Krakowie. Staramy si, aby wyjàtkowa atmosfera krakowskiej imprezy pomaga a Wystawcom i GoÊciom w targowej pracy, a urok naszego miasta przyczynia si do regeneracji si przed nast pnym targowym dniem, pozostajàc równie mi ym wspomnieniem na przysz oêç. yczàc Paƒstwu owocnych rozmów w tym roku, równoczeênie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji targów w 2007 roku, w terminie listopada. Gra yna Grabowska Iwona Miliszkiewicz Prezes Zarzàdu TwK Komisarz Targów Horeca

6 Sponsor: Patronaty:

7 (czwartek) sala konferencyjna Prezentacja austriackich win musujàcych z Sektkellerei Szigeti, prowadzona przez in yniera Rolanda Grossingera. We Francji Szampan, w Hiszpani Cava, we W oszech Spumante, a w Austrii Sekt. Pod tà nazwà kryje si austriacki trunek o niepowtarzalnej klarownoêci, Êwie oêci i doskona ej strukturze, którà zawdzi cza specyficznemu klimatowi i szczególnie starannemu procesowi produkcji. Pragniemy Paƒstwu zaprezentowaç Sekt austriacki jako wino musujàce o niezwyk ych walorach, które nie tylko w niczym nie ust puje szampanowi francuskiemu, ale równie wyró nia si wykwintnà elegancjà. Punktem kulminacyjnym spotkania b dzie Sobrage - spektakularne otwarcie butelki Sekta szablà Przyznanie nagród Grand Prix przez "Magazyn WINO", dwumiesi cznik poêwi cony kulturze wina. SpoÊród ocenianych w minionym roku win krytycy MW wybiorà najlepsze wina bia e, czerwone, ró owe i s odkie, najciekawsze wina do 30 z oraz wino o najlepszej relacji jakoêci do ceny. Og oszeni zostanà równie zwyci zcy w kategoriach: cz owiek roku, importer roku i debiut roku. Zapraszamy na rozdanie nagród. sala degustacyjna Prezentacja i degustacja win chorwackich (piàtek) sala konferencyjna Program towarzyszàcy Konferencja i szkolenie na temat "Prawid owe projektowanie i wyposa enie azienki hotelowej z uwzgl dnieniem najnowszych tendencji rynkowych" - Stowarzyszenie azienka, Pracownia Architektoniczna Palladium, prowadzàcy Zenon B àdek sala degustacyjna Prezentacja i degustacja czeskich win - Narodowe Centrum Wina w Walticach sala konferencyjna i degustacyjna Fina Konkursu Partner Roku Wydawnictwo Publikator Horeca

8 Hotel Radisson SAS Kraków, ul. Straszewskiego ZYSKOWNY KONCERT SPA, czyli "10 z otych regu " dla skutecznego i efektywnego biznesu SPA. Praktyczny Workshop - Szkolenie merytoryczne dla Dyrektorów i Zarzàdzajàcych Hotelami SPA oraz OÊrodkami Odnowy Biologicznej i specjalistów ds. marketingu SPA & Wellness - szkolenie prowadzone przez profesjonalistów dla profesjonalistów. WÊród uczestników (iloêç miejsc ograniczona) rozlosowanych zostanie 10 bezp atnych kart uczestnictwa w certyfikowanym projekcie doskonalenia zawodowego Wellness Trainer - finansowanym w ca oêci ze Êrodków unijnych w ramach programu Leonardo da Vinci. Zg oszenie uczestnictwa w szkoleniu oraz wi cej informacji bezpoêrednio u organizatora: (sobota) sala konferencyjna Polska goêcinnoêç jako produkt, droga do podnoszenia przychodów i zysków obiektów hotelarskich - Ma opolska Izba Hotelarska Gremium - prowadzàcy Witold Bocho - Dyrektor Hotelu Elektor w Krakowie Program towarzyszàcy Instytut Rynku Hotelarskiego - porady ekspertów Po raz pierwszy podczas targów odb dzie si Hotelowy Salon Ekspercki przygotowany przez Instytut Rynku Hotelarskiego. Zaproszeni przez Instytut hotelarzepraktycy i specjaliêci bran owi w ciàgu trzech dni targów b dà do dyspozycji zwiedzajàcych na stoisku nr 270. Odpowiedzà na pytania zwiàzane z prowadzeniem inwestycji hotelowej oraz dzia alnoêcià operacyjnà w hotelarstwie. Doradztwo dla goêci targów bezp atne. Wi cej informacji o programie Salonu oraz na stronie Wyspa Kawowa, czyli miejsce poêwi cone kawie - Firma Primulator zaprasza zainteresowanych biznesem kawowym w gastronomii na stoisko nr 20, gdzie w ramach prowadzonej przez firm Akademii Espresso odb dà si m.in.: 8 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

9 Festiwal Kulinarny Program towarzyszàcy -spotkania z czo owymi baristami - uczestnikami Polskich Mistrzostw Baristów, -pokazy oraz mini warsztaty sztuki parzenia kawy, w tym - NOWOÂå!!! - mini cup testing w postaci degustacji espresso, przygotowanego na bazie wybranych kaw tzw. jednorodnych. Uczestnicy degustacji b dà mieli do dyspozycji m ynki KS30 firmy Mahlkoenig, uwa ane za najnowoczeêniejsze m ynki gastronomiczne na Êwiecie. -konsultacje ekspertów w dziedzinie speciality coffee - wiedzy o kawie, porady w zakresie coffee business, doboru urzàdzeƒ, wyposa enia barów kawowych, kawiarni, lodziarni, restauracji, szkolenia personelu Konkurs dla kucharzy pod tytu em: Wegetariaƒska Uczta z Oerlemans Konkurs dla kucharzy krakowskich restauracji na temat: Wariacje czekoladowe Królewskiego Miasta Krakowa Prezentacje uczniów szkó gastronomicznych pod has em: SpecjalnoÊç jubileuszowa - urodziny Godziny zwiedzania targów: Horeca

10 Alfabetyczny spis wystawców 14. Mi dzynarodowe Targi Wyposa enia Hoteli i Gastronomii HORECA Firma nr stoiska strona Aged Sp. z o.o., Pruszków 42 - Agnella S.A. Fabryka Dywanów, Bia ystok AJ Plus, Kraków AmTrade Teresa Lata a, Kraków Ango PPHU, Wroc aw ANPA s.c., Warszawa 3 27 Apriori & MBH Group, Szczecin Aret s.c. Systemy Informacji Wizualnej, Bielsko-Bia a Ascobloc, Syców 42 - Baltica A.P., Gdaƒsk Baraƒski - Zbigniew Baraƒski, Kraków BISK S.A., Piaseczno Bolarus S.A., Bochnia Boston-Bis sp. j., Nowy Targ 50a 34 Bravilor Bonamat, Holandia 42 - Brog Media Biznesu Sp. z o.o., Warszawa Carlisle FoodService Products Europe BV, Holandia Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 85 Class-Mebel Zbigniew Czuba a, Lubliniec CoffeeOne, Warszawa COLDATOR Sp. z o.o, Pruszcz Gdaƒski Comitor Sp. z o.o., ódê Dataprocess, Sopot Dekoria, arów Dema, Holandia Demi Co. P.W., Katowice-Ligota Dora Metal Sp. z o.o., Czarnków EDESA HoReCa Sp. z o.o., Czosnów Elja Professional, Kraków Elwa, Konstancin-Jeziorna Espresso Service s.c., Kraków Europochette Polska Sp. z o.o., Tomaszów Mazowiecki Evaco FHU, Kraków Fabryka Dywanów Kowary S.A., Kowary FAEMA, W ochy 14 - Fagor Gastro Polska Sp. z o.o., Czosnów Faro Sp. J., Kraków Fetco Inc. Sp. z o.o., Góra Kalwaria Format SWP, Kraków Forten Media Sp. z o.o., Gdaƒsk Targi w Krakowie Sp. z o.o.

11 Alfabetyczny spis wystawców Firma nr stoiska strona Fredomatic Sp. z o.o., Kraków 8 56 Gamma B Sp. z o.o., Kraków Gastro Prestige, Nowy Sàcz Gastromer, Lasowice Ma e Gastrona.pl, Warszawa Geberit Sp. z o.o., Warszawa 5 60 Greno, Wroc aw Grupa ywiec S.A, ywiec Gumbar FHU, Raszyn Hanpol Sp. z o.o., Poznaƒ Haspol Sp. z o.o., Warszawa Horeca tex, Wadowice Horn Sp. z o.o., Kraków HS Partner Pro-Test S.A., Warszawa Hugin Sweda Polska Sp. z o.o., Warszawa 7 69 Hyperica Natura dr Ma gorzata Gruszczyk, Lublin ICEMATIC, W ochy 14 - Instytut Rynku Hotelarskiego, Warszawa Introserwis s.c., Wroc aw IRAa - Zaopatrzenie Hoteli s.c., Wiàzowna - Duchnów Ital-Net Sp. z o.o., Warszawa Kaba Security Sp. z o.o., Warszawa Katalog Gastronomiczny i Hotelarski, Nipress Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Katowice Kotrak-Bis Sp. J., Katowice Krak-Gastro, Kraków Kromet Sp. z o.o. Fabryka Maszyn i Urzàdzeƒ Gastronomicznych, Krosno Odrzaƒskie Krosno S.A.KroÊnieƒskie Huty Szk a, Krosno Kuppersbusch, Niemcy 42 - Lanwar Cosmetics, Poznaƒ Laskus Zak ad Âlusarski, Karczew 3 82 Liebherr, Szwajcaria 42 - LOTUS, W ochy 14 - LOX Sp. z o.o., Warszawa 7 83 LSI SOFTWARE S.A., ódê M.I.L.-System, Olsztyn Machmedia Wydawnictwo, Piaseczno 2 85 Ma opolska Izba Hotelarska Gremium, Kraków 2 86 Ma opolskie Centrum Promocji Turystyki, Kraków 13a - Marathon Sp. z o.o., Poznaƒ Marketing Marcin Gmerek Eurolux, Bydgoszcz Markowicz Sp. z o.o., Olsztyn Martech-Plus Sp. j., Ruda Âl Horeca

12 Alfabetyczny spis wystawców Firma nr stoiska strona MEIKO, Niemcy 14 - Menu Smakosza, Poznaƒ Merida Sp. z o.o., Wroc aw MKN, Niemcy 14 - Muraspec Sp. z o.o., Warszawa 7 94 Nestle Polska S.A., Oddzia Nespresso, Warszawa 6 95 NOTUS BIS Sp. z o.o., Rawa Mazowiecka Nova s.c. PPHU, Kraków Nowe Studio, Kraków OEM, W ochy 14 - OryginalnoÊç Pod Ochronà, Warszawa 4 99 Piórex S.A. Zak ad Pierzarski, Swarz dz Pizza Master, W ochy 42 - Plastmet Sp. j., Lubasz Polmaster Sp. z o.o., Warszawa Polor Sp. z o.o., Szczecin Primulator Sp. z o.o., Warszawa Przeglàd Gastronomiczny, Warszawa Publikator Wydawnictwo, Bia ystok Rational Sp. z o.o., Warszawa Raveco s.c., B dzin Retigo, Czechy 14 - Rist Sp. z o.o., Warszawa S&F Corporation Ltd., Warszawa San Marino, W ochy 42 - SIRMAN, W ochy 14 - Soko International, Pruszków Stompex, Gdaƒsk Stowarzyszenie azienka, Warszawa System Sp. z o.o., Sosnowiec Tadmix, Warszawa Tayama Polska Sp. J., Katowice UBERT, Niemcy 14 - Victorinox Poland Sp. z o.o., Warszawa VOIGT Sp. z o.o. PPUH, Zabrze VORWERK Polska Sp. z o.o., Kraków Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o., Warszawa 42 - Witek FHU Karolina Witek, Modlnica Witpol II, Poznaƒ WMF, Niemcy 14 - Zak ady Porcelany Sto owej Lubiana S.A., Lubiana Zak ady Przemys u Bawe nianego Bielbaw S.A., Bielawa Zwoltex W óknina Sp z o.o., Zduƒska Wola Targi w Krakowie Sp. z o.o.

13 Alfabetyczny spis wystawców 5. Salon Artyku ów Spo ywczych i Napojów dla Gastronomii GASTROFOOD Firma nr stoiska strona Alliant Sp. z o.o., Warszawa Amati Konsorcjum Kapita owo Finansowe S.A., Gliwice Aroma, Warszawa Assofruit Zrzeszenie Producentów Rolnych; Organizacja Producentów Owoców i Warzyw, W ochy BCC Polska Sp. z o.o., Nowa Sól Bonduelle Polska S.A., Warszawa Bongrain Polska Sp. z o.o., Warszawa CoffeeOne, Warszawa Divella Sp. A., W ochy Dorado Ch odnie Sp. z o.o., Bielsko-Bia a Efferta, Czosnów GPM Pojazdy Handlowe i Us ugowe Sp. z o.o., Lipiany Gyma Poland Sp. z o.o., Warszawa Hyperica Natura dr Ma gorzata Gruszczyk, Lublin Inspira, Warszawa Kalmar Dystrybucja Ryb i Logistyka, Zielonki L'Akropoli, W ochy Levant Import-Export, Poznaƒ McCain Poland Sp. z o.o., Strzelin MOKATE Sp. z o.o., ory Nestle Polska S.A., Oddzia Nespresso, Warszawa 6 95 North Coast S.A., Pruszków PPUH Komirex Sp. J., Siemiatycze Scandinavian Food Group Sp. z o.o., Oborniki Âwiat Przypraw, Radzymin-S upno Valentino Cafe, W ochy Victoria Cymes Sp. z o.o., Wa cz Vog Polska Sp. z o.o., Skierniewice Wilbo S.A., Gdynia Wody Mineralne Ostromecko, Ostromecko Z.P.C. Barbara Luijckx Sp. z o.o., Inowroc aw Zak ady T uszczowe Bielmar Sp. z o.o., Bielsko-Bia a Zas-Pol Sp. z o.o., Warszawa Horeca

14 Alfabetyczny spis wystawców 4. Targi Wina w Krakowie ENOEXPO Firma nr stoiska strona 14 Anton Bauer, Austria Anton Schˆfmann, Austria Argewina, Argentyna Austrovin, Kielce Bisol Desiderio & Figli - Societa Agricola, W ochy Bodegas de Santiago, Hiszpania Bodegas Hnos. Laredo, Hiszpania Bodegas Leza Garcia, Hiszpania Bodegas Miguel Angel Muro, Hiszpania Bodegas Ondalan, Hiszpania Bodegas Roman, Hiszpania Bodegas Ruiz de Vinaspre, Hiszpania Bodegas Varal, Hiszpania BosVisser, Holandia CANTINE CIPRESSI, W ochy Casa Vinicola Antonutti E. SNC, W ochy CASEIFICIO SASSANO, W ochy Cognac Guy LHERAUD, Francja COLLE SERENO, W ochy Convivium s.a.s., W ochy CVN S.A. Groupement Languedoc Roussillion, Francja CzechTrade, Warszawa Dionisos-Pol s.c., Bielsko-Bia a DiVino Sp. z o.o., Kraków Dom Wina Sp. z o.o., Kraków Domaine Heresztyn, Bourgogne, Francja Domaine Tˆttlsdorf, Austria Les Domaines de Provence Polska, Poznaƒ Domaine Mersiol, Francja Eco-Clean, Gliwice ENTE DI VAIRA, W ochy Eurovin, Bia a Podlaska Exba -7 Export Consortium Aie, Hiszpania Foncalieu, Languedoc, Francja Frei Weing rtner Wachau, Austria Freixenet Sp. z o.o., Warszawa Frozo Sp. j., Zakopane GIE Bordeaux Plaisirs, Bordeaux, Francja GLASS & CO, Austria Grenzlandhof Familie Reumann, Austria Guccio Domagoj Sp. z o. o., Warszawa IT CAFFE, W ochy Targi w Krakowie Sp. z o.o.

15 Alfabetyczny spis wystawców Firma nr stoiska strona J.D. Mercury Sp. z o. o., Warszawa JADA SRE, W ochy JeanJean Polska Sp. z o. o., Warszawa Johanneshof Reinisch, Austria Junad Sp. z o.o., Poznaƒ LIVI spol. s.r.o, Republika Czeska Logos Polska Sp. z o.o., Kraków Lucien Lurton Pere & Fils / La Passion des Terroirs, Bordeaux, Francja Luwina Przedsi biorstwo Wielobran owe, Ro nowo Magazyn Wino, Warszawa Sa Marcel SAUTEJEAU, Loire, Francja MASSERIE FLOCCO, W ochy Malbec Cahors International, Francja Meinhard Forstreiter, Austria Milhade, Bordeaux, Francja MOLISE TRADING S.R.L., W ochy Morra, W ochy MoVin Sp. z o.o., Warszawa Nalewki Staropolskie Sp. z o.o., Warszawa Narodowe Centrum Wina, Republika Czeska NovÈ vina stvì, a.s, Republika Czeska OLEARIA LARINESE, W ochy OLEIFICIO COOPERATIVO TRE COLLI, W ochy Pannonische Weing rtner Neusiedlersee, Austria PASTA DELLE TRAGLIE, W ochy PASTICCERIA D'ANGELO, W ochy PASTICCERIA TORZI, W ochy Patria KobylÌ, Republika Czeska Paul Vetter Polska Sp. z o.o., Kraków Pod Filarami, Warszawa Regione Molise, W ochy Reisten s.r.o, Republika Czeska Santero, W ochy Schloss Maissau, Austria Sektkellerei Szigeti, Austria SCEA Delbos Bouteiller, Francja Shelfservice.pl, Tychy Sicilian Region, W ochy Sobies aw Zasada Import Win Sp. z o.o., Kraków Sonberk a.s, Republika Czeska Spielberg, Republika Czeska Âwiat Alkoholi, Bia ystok 51 - Magazyn Âwiat Win, Poznaƒ Horeca

16 Alfabetyczny spis wystawców Firma nr stoiska strona 16 TANZBERG MIKULOV, a.s., Republika Czeska Terra Galos, Austria Terra Gomeliz, Austria Tobacco Trading International Poland Sp. z o.o., Modlnica k/krakowa TORREFAZIONE MONFORTE, W ochy Total Network For Tourist, W ochy Trasicala Polska Sp. z o.o., Siemianowice Âl VERITAS spol. s.r.o, Republika Czeska Vignobles JAUBERT, Bordeaux, Francja Vinakoper, S owenia VINAÿSTVÕ BUNéA BZENEC, Republika Czeska Vina stvì Ing. Ji Ì Hort, Republika Czeska Vina stvì Kovacs s.r.o, Republika Czeska Vina stvì MikrosvÌn Mikulov a.s, Republika Czeska Vinea Adriatica, Sopot Vinea Sp. z o.o., Toruƒ Vinipolis, Poznaƒ VinnÈ Sklepy Valtice, Republika Czeska VÕNO BLATEL, Republika Czeska VÌno MarcinË k, Republika Czeska VINSELEKT MICHLOVSK a.s. Republika Czeska Weingut Arndorfer, Austria Weingut Eiss, Austria Weingut Hautzinger, Austria Weingut Jurtschitsch Sonnhof, Austria Weingut Maurer, Austria Weingut Michlits-Stadlmann, Austria Weingut M nzenrieder, Austria Weingut Neumeister, Austria Weingut Roland Wendelin, Austria Weingut Sailer, Austria Weingut Stockingerhof, Austria Weingut Studeny, Austria Weingut Veit, Austria Weingut Wieninger, Austria Win-Cin Sp. z o.o., Olsztyn Wina Konesera, Ostrzeszów Wina.pl, Kraków Wineland, Szczecin Wines and Foods Agency, Francja Winnica Le Pere Guillot Sp. z o.o., Gniezno Winzerhof Paul, Austria Winzerkeller Neckenmarkt, Austria Targi w Krakowie Sp. z o.o.

17 Bran owy podzia wystawców z numerami stoisk 14. Mi dzynarodowe Targi Wyposa enia Hoteli i Gastronomii HORECA Specjalistyczne wyposa enie punktów zbiorowego ywienia Specialist food catering equipment AmTrade Teresa Lata a, Kraków 43 Ascobloc, Syców 42 Baltica A.P., Gdaƒsk 218 Carlisle FoodService Products Europe BV, Holandia 204 Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 CoffeeOne, Warszawa 121 COLDATOR Sp. z o.o, Pruszcz Gdaƒski 283 Dora Metal Sp. z o.o., Czarnków 11 EDESA HoReCa Sp. z o.o., Czosnów 60 Elwa, Konstancin-Jeziorna 282 Evaco FHU, Kraków 42 FAEMA, W ochy 14 Fetco Inc. Sp. z o.o., Góra Kalwaria 140 Fredomatic Sp. z o.o., Kraków 8 Gamma B Sp. z o.o., Kraków 21 Gastro Prestige, Nowy Sàcz 10 Haspol Sp. z o.o., Warszawa 214 Horn Sp. z o.o., Kraków 21 ICEMATIC, W ochy 14 Krak-Gastro, Kraków 14 Kromet Sp. z o.o. Fabryka Maszyn i Urzàdz. Gastr., Krosno Odrzaƒskie 12 Kuppersbusch, Niemcy 42 LOTUS, W ochy 14 Marketing Marcin Gmerek Eurolux, Bydgoszcz 251 MEIKO, Niemcy 14 MKN, Niemcy 14 OEM, W ochy 14 OryginalnoÊç Pod Ochronà, Warszawa 4 Primulator Sp. z o.o., Warszawa 20 RETIGO, Czechy 14 S&F Corporation Ltd., Warszawa 253 SIRMAN, W ochy 14 UBERT, Niemcy 14 Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o., Warszawa 42 WMF, Niemcy 14 Urzàdzenia gastronomiczne, sprz t ch odniczy Food preparation machines, refrigeration: coolers, display cases Aged Sp. z o.o., Pruszków 42 AmTrade Teresa Lata a, Kraków 43 Horeca

18 Bran owy podzia wystawców z numerami stoisk 18 Ascobloc, Syców 42 Baltica A.P., Gdaƒsk 218 Bolarus S.A., Bochnia 272 Bravilor Bonamat, Holandia 42 Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 CoffeeOne, Warszawa 121 Comitor Sp. z o.o., ódê 22 Dora Metal Sp. z o.o., Czarnków 11 Elwa, Konstancin-Jeziorna 282 Espresso Service s.c., Kraków 271 Evaco FHU, Kraków 42 FAEMA, W ochy 14 Fagor Gastro Polska Sp. z o.o., Czosnów 60 Fetco Inc. Sp. z o.o., Góra Kalwaria 140 Fredomatic Sp. z o.o., Kraków 8 Gamma B Sp. z o.o., Kraków 21 Gastro Prestige, Nowy Sàcz 10 Gastromer, Lasowice Ma e 290 Grupa ywiec S.A, ywiec 254 Gumbar FHU, Raszyn 41 Hanpol Sp. z o.o., Poznaƒ 286 Haspol Sp. z o.o., Warszawa 214 Horn Sp. z o.o., Kraków 21 ICEMATIC, W ochy 14 Krak-Gastro, Kraków 14 Kromet Sp. z o.o. Fabryka Maszyn i Urzàdz. Gastr., Krosno Odrzaƒskie 12 Kuppersbusch, Niemcy 42 Liebherr, Szwajcaria 42 LOTUS, W ochy 14 Marketing Marcin Gmerek Eurolux, Bydgoszcz 251 MEIKO, Niemcy 14 MKN, Niemcy 14 Nestle Polska S.A. Oddzia Nespresso, Warszawa 6 OEM, W ochy 14 Pizza Master, W ochy 42 Plastmet Sp. j., Lubasz 10 Primulator Sp. z o.o., Warszawa 20 Rational Sp. z o.o., Warszawa 9 Raveco s.c., B dzin 31 RETIGO, Czechy 14 Rist Sp. z o.o., Warszawa 114 San Marino, W ochy 42 SIRMAN, W ochy 14 Tadmix, Warszawa 208 UBERT, Niemcy 14 VORWERK Polska Sp. z o.o., Kraków 281 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

19 Bran owy podzia wystawców z numerami stoisk Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o., Warszawa 42 WMF, Niemcy 14 Szk o, porcelana, sztuçce Glassware, porcelain, cutlery Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 Comitor Sp. z o.o., ódê 22 Gastro Prestige, Nowy Sàcz 10 Krosno S.A. KroÊnieƒskie Huty Szk a, Krosno 241 Marathon Sp. z o.o., Poznaƒ 39 Victorinox Poland Sp. z o.o., Warszawa 38 Zak ady Porcelany Sto owej Lubiana S.A., Lubiana 205 Meble dla hoteli, barów, kawiarni Furniture for hotels, pubs, cafes Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 Class-Mebel Zbigniew Czuba a, Lubliniec 255 Demi Co. P.W., Katowice-Ligota 243 Gamma B Sp. z o.o., Kraków 21 Horn Sp. z o.o., Kraków 21 Hyperica Natura dr Ma gorzata Gruszczyk, Lublin 158 M.I.L.-System, Olsztyn 45 Polmaster Sp. z o.o., Warszawa 236 S&F Corporation Ltd., Warszawa 253 System Sp. z o.o., Sosnowiec 201 Witek FHU Karolina Witek, Modlnica 213 Elementy dekoracji wn trz, tekstylia Interior decoration, textiles Agnella S.A. Fabryka Dywanów, Bia ystok 252 Ango PPHU, Wroc aw 216 Apriori & MBH Group, Szczecin 242 Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 Europochette Polska Sp. z o.o., Tomaszów Mazowiecki 235 Fabryka Dywanów Kowary S.A., Kowary 210 Format SWP, Kraków 252 Gastro Prestige, Nowy Sàcz 10 Greno, Wroc aw 30 Horeca tex, Wadowice 33 Hugin Sweda Polska Sp. z o.o., Warszawa 7 Markowicz Sp. z o.o., Olsztyn 263 Muraspec Sp. z o.o., Warszawa 7 Piórex S.A. Zak ad Pierzarski, Swarz dz 231 Horeca

20 Bran owy podzia wystawców z numerami stoisk S&F Corporation Ltd., Warszawa 253 Zak ady Przemys u Bawe nianego Bielbaw S.A., Bielawa 216 Zwoltex W óknina Sp z o.o., Zduƒska Wola 36 OÊwietlenie Lighting Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 Gastro Prestige, Nowy Sàcz 10 Martech-Plus Sp. j., Ruda Âl. 120 Nova s.c. PPHU, Kraków 211 Ârodki czystoêci, urzàdzenia czyszczàce Cleaning equipment and detergents Baltica A.P., Gdaƒsk 218 Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 Gastro Prestige, Nowy Sàcz 10 Gastromer, Lasowice Ma e 290 Haspol Sp. z o.o., Warszawa 214 Merida Sp. z o.o., Wroc aw 284 NOTUS BIS Sp. z o.o., Rawa Mazowiecka 219 Polor Sp. z o.o., Szczecin 217 Soko International, Pruszków 40 VOIGT Sp. z o.o. PPUH, Zabrze 262 Wyposa enie azienek, pralni hotelowych Hotel bathroom and laundry equipment BISK S.A., Piaseczno 206 Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 Elja Professional, Kraków 202 Gastro Prestige, Nowy Sàcz 10 Geberit Sp. z o.o., Warszawa 5 IRAa - Zaopatrzenie Hoteli s.c., Wiàzowna Duchnów 261 Lanwar Cosmetics, Poznaƒ 250 Merida Sp. z o.o., Wroc aw 284 NOTUS BIS Sp. z o.o., Rawa Mazowiecka 219 Systemy komputerowe i oprogramowanie Computer systems and software for hotels and catering services 20 AJ Plus, Kraków 212 Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 Dataprocess, Sopot 34 HS Partner Pro-Test S.A., Warszawa 234 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

21 Bran owy podzia wystawców z numerami stoisk Hugin Sweda Polska Sp. z o.o., Warszawa 7 Kotrak-Bis Sp. J., Katowice 280 LSI SOFTWARE S.A., ódê 200 Witpol II, Poznaƒ 212 Zabezpieczenia antyw amaniowe i przeciwpo arowe Burglar and fire protection Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 Kaba Security Sp. z o.o., Warszawa 220 LOX Sp. z o.o., Warszawa 7 Tayama Polska Sp. J., Katowice 44 Witpol II, Poznaƒ 212 Wyposa enie terenów rekreacyjnych Recreation equipment Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 Ital-Net Sp. z o.o. Warszawa 207 S&F Corporation Ltd., Warszawa 253 Wyposa enie pokoi hotelowych Equipment of hotel rooms Apriori & MBH Group, Szczecin 242 Baraƒski - Zbigniew Baraƒski, Kraków 230 Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 Dekoria, arów 232 Faro Sp. J., Kraków 222 Gastro Prestige, Nowy Sàcz 10 Introserwis s.c., Wroc aw 203 Markowicz Sp. z o.o., Olsztyn 263 Polmaster Sp. z o.o., Warszawa 236 S&F Corporation Ltd., Warszawa 253 Wydawnictwa i prasa fachowa Journals and publications Brog Media Biznesu Sp. z o.o., Warszawa 52 Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 Forten Media Sp. z o.o., Gdaƒsk 260 Katalog Gastronomiczny i Hotelarski, Nipress Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Katowice 285 Machmedia Wydawnictwo, Piaseczno 2 Menu Smakosza, Poznaƒ 50 Przeglàd Gastronomiczny, Warszawa 233 Horeca

22 Bran owy podzia wystawców z numerami stoisk Publikator Wydawnictwo, Bia ystok 51 Inne Other ANPA s.c., Warszawa 3 Aret s.c. Systemy Informacji Wizualnej, Bielsko-Bia a 215 Baraƒski - Zbigniew Baraƒski, Kraków 230 Boston-Bis sp. j., Nowy Targ 50a Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 CoffeeOne, Warszawa 121 Gastrona.pl, Warszawa 37 Introserwis s.c., Wroc aw 203 Instytut Rynku Hotelarskiego, Warszawa 270 Laskus Zak ad Âlusarski, Karczew 3 Ma opolska Izba Hotelarska Gremium, Kraków 2 Ma opolskie Centrum Promocji Turystyki, Kraków 13a Nowe Studio, Kraków 221 Polmaster Sp. z o.o., Warszawa 236 Stompex, Gdaƒsk 32 Stowarzyszenie azienka, Warszawa Targi w Krakowie Sp. z o.o.

23 14. Mi dzynarodowe Targi Wyposa enia Hoteli i Gastronomii

24 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

25 stoisko 212 AJ PLUS Kraków ul. Warszawska 18 tel./fax (012) AJ Plus specjalizuje si w systemach i rozwiàzaniach dla bran y hotelarsko-gastronomicznej Horeca jak równie dystrybucji i sprzeda y markowego sprz tu komputerowego i peryferiów. W zakresie HORECA proponujemy: - oprogramowanie dla obiektów hotelarskich (hotele, pensjonaty, motele, zajazdy, etc.) DM Plaza - program do wspomagania zarzàdzania obiektami hotelowymi i gastronomicznymi. Posiada modu y: recepcja, sprzeda, kasa, rehabilitacja, SPA, magazyn, ywienia, POS, CRM, RCP, raporty, interfejsy, - systemy gastronomiczne (kawiarnie, restauracje, puby), - dozowniki i bonowniki kelnerskie, - ksi gowoêç, magazyn, produkcja, sprzeda, - elementy wyposa enia hotelowego m. in. zamki hotelowe, Master Key, wy àczniki pràdu, systemy telewizji hotelowej, PAY TV, minibary, sejfy do pokoi goêcinnych, CCTV. PPO i inne. Horeca

26 stoisko 43 AM TRADE Teresa Lata a Kraków ul. M. S omczyƒskiego 12 tel./fax (012) , Krakowski Oddzia Firmy AM TRADE - STALGAST Spó ka z o.o. oferuje doskona ej jakoêci wyposa enie dla gastronomii. Renomowane zagraniczne firmy dostarczajà nam wysokiej klasy garnki, rondle, patelnie, misy i brytfanny o ró nych pojemnoêciach. Wszystkie oferowane wyroby wykonane sà ze stali nierdzewnej 18/10 a garnki i patelnie posiadajà trzywarstwowe dno, które przyêpiesza równomierne rozprowadzanie ciep a. Oferujemy doskona e piece konwekcyjno-parowe w oskiej firmy UNOX ró nej wielkoêci z niezb dnymi stojakami i pojemnikami gastronomicznymi. W swojej ofercie posiadamy tak e narz dzia do pracy w kuchni tj. no e, cedzaki, misy, wanny przecedzakowe, rózgi itp... Polecamy wyposa enie sali bankietowej i restauracyjnej: tace na Êlimaki, pojemniki do kawioru, wiaderka do sch adzania szampana, pucharki do lodów oraz wiele innych. Oferujemy równie termoporty, termosy do napojów i zup, pojemniki gastronomiczne a tak e podgrzewacze do potraw i zup jak e cz sto stosowane w nowoczesnym systemie ywienia. Katalog nasz zawiera wiele drobnych urzàdzeƒ jak: bemary, salamandry, krajalnice, kontakt-grille, miesiarki i miksery planetarne itp. Wszystkie sprzedawane przez nas wyroby posiadajà atesty Paƒstwowego Zak adu Higieny. 26 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

27 stoisko 3 ANPA s.c Warszawa ul. Dzia owa 8 tel./fax (022) , Maszyny do produkcji makaronu o wyd kg/h, linie produkcyjne o wyd. od 200 do 1000 kg/h. z zastosowaniem technologii pró niowej. Suszarnie do makaronu, warzyw, owoców. Suszarnie tunelowe. Matryce do 470 kszta tów makaronu. Maszyny do produkcji pierogów - równie typu polskiego o wyd kg/h. Piece do pizzy, mieszarki do ciasta, przesiewacze do màki, automaty do produkcji naleêników i krokietów. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, regeneracja matryc makaronowych. Horeca

28 stoisko 242 APRIORI & MBH GROUP Szczecin ul. A. Struga 7 tel./fax (091) Firma Apriori z siedzibà w Szczecinie istnieje na rynku od 14 lat. JesteÊmy importerem tkanin zas onowych, obiciowych, firan i pasmanterii. Wspó pracujemy z wieloma renomowanymi producentami z ca ego Êwiata. Wraz z naszym partnerem b dàcym producentem mebli hotelowych stworzyliêmy mark pod nazwà APRIORI & MBH GROUP celem kompleksowej i profesjonalnej obs ugi hoteli, restauracji oraz obiektów u ytecznoêci publicznej w zakresie projektowania i wyposa enia wn trz w meble oraz dekoracje okienne. Celem naszej dzia alnoêci jest perfekcyjna obs uga Klienta pod wzgl dem doradczym i wykonawczym oparta na wiedzy fachowców w danej dziedzinie. ZnajomoÊç rynku, trendów w bran y oraz indywidualizm w podejêciu do ka dej z inwestycji pozwala nam w aêciwie odpowiedzieç na potrzeby Klienta oferujàc mu m. in. materia y w aêciwe dla prowadzonej dzia alnoêci, takie jak: tkaniny i laminaty posiadajàce atesty na trudnopalnoêç, treviry, materia y 100% zaciemniajàce tzw. Blackout-y oraz meble wykoƒczone laminatem HPL zwi kszajàce ywotnoêç mebla cz sto projektowane indywidualnie pod kierunkiem i okiem naszych Klientów. 28 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

1 z 6 2011-10-31 08:31

1 z 6 2011-10-31 08:31 1 z 6 2011-10-31 08:31 Wczasy nad morzem Strona główna ; Targi turystyczne Targi z udziałem NadMorze.pl w latach 2003-2011 r. "GTT 2011" 14. ie Targi Turystyczne 15-17 kwietnia 2011 r. ie Targi Turystyczne

Bardziej szczegółowo

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy

STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy biuro@omegasystem.pl STOISKA - spis treœci STOISKA stoiska PROMOCYJNE stoiska SPRZEDA OWE stoiska TARGOWE stoiska SKLEPOWE / zabudowy 2 3 4 5 6 biuro@omegasystem.pl STOISKA Œwiadczymy kompleksowe us³ugi

Bardziej szczegółowo

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM

www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM 2/23/11 11:16:41 AM www.polagra-food.pl PolagraFood_2011_v4.indd 1 2/23/11 11:16:41 AM Co wyróżnia targi Polagra-Food? Rozmach Polagra-Food to największe targi spożywcze w regionie, odwiedzane co roku przez około 45 000 zwiedzających

Bardziej szczegółowo

INWESTMEBLE Zaprasza do świata wyjątkowych mebli i oryginalnych usług.

INWESTMEBLE Zaprasza do świata wyjątkowych mebli i oryginalnych usług. 97-500 Radomsko ul. Kościuszki 6, tel. 44 738-16-85, fax 44 738-16-85, kom. 664-051-656, 692-491-265 e-mail: biuro@inwestmeble.pl renowacje@inwestmeble.pl www.inwestmeble.pl NIP: 772-221-69-60 REGON: 100990554

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa

Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012. Oferta sponsoringowa dla Partnerów. 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012 Oferta sponsoringowa dla Partnerów 25 października 2012 r. Hotel LORD Al. Krakowska 218, Warszawa Czym jest konferencja Monitoring Rynku Budowlanego 2012?

Bardziej szczegółowo

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców

21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA. dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców 21-22 października 2010, hotel Marriott, Warszawa OFERTA dla sponsorów partnerów wystawców reklamodawców Kongres Badaczy Rynku i Opinii Kongres organizowany przez Polskie Towarzystwo Badaczy Rynku i Opinii

Bardziej szczegółowo

Targi MEBLE POLSKA 2010. NOWE ROZWIĄZANIA DLA NAJWIĘKSZYCH TARGÓW BRANśY MEBLARSKIEJ

Targi MEBLE POLSKA 2010. NOWE ROZWIĄZANIA DLA NAJWIĘKSZYCH TARGÓW BRANśY MEBLARSKIEJ Targi MEBLE POLSKA 2010 NOWE ROZWIĄZANIA DLA NAJWIĘKSZYCH TARGÓW BRANśY MEBLARSKIEJ MEBLE dotychczas jakie były? Trzy grupy zwiedzających o odmiennych oczekiwaniach i zainteresowaniach: projektanci wnętrz,

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl INNOFORM Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz www.innoform.pl DoÊwiadczeni ORGANIZATORZY Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej

Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 1 Marek Halama Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej Pracownik pomocniczy obsługi hotelowej 2 Prace pomocnicze w gastronomii hotelowej Podręcznik został opracowany

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku. wykorzystywać urządzenia biurowe i technologię informacyjną do realizacji zadań zawodowych,

Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych w Rybniku. wykorzystywać urządzenia biurowe i technologię informacyjną do realizacji zadań zawodowych, Technikum nr 3 Autor: Anita Cz. 05.02.2009. TECHNIK EKONOMISTA (finanse i rachunkowość) TECHNIK EKONOMISTA (komputerowe wspomaganie firmy) sporządzać dokumentację biurową, prowadzić ewidencję księgową,

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia

Jesteśmy po to, aby spełniać Wasze marzenia Zdajemy sobie sprawę że ważne spotkania biznesowe wymagają odpowiedniego miejsca, wyjątkowej oprawy i dbałości o szczegóły. Specjalnie dla Państwa pod kątem organizacji konferencji, szkoleń, bankietów

Bardziej szczegółowo

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe

Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków. Zapytanie ofertowe Dom Szkoleń i Doradztwa Katowice, 24.08.2009 Aleksandra Mykowska ul. Tarnowskiego 6/1-2 30-528 Kraków Zapytanie ofertowe Szanowni Państwo. W związku z realizacją projektu szkoleniowego Akademia Kompetencji

Bardziej szczegółowo

Nieruchomości Komercyjne

Nieruchomości Komercyjne Nieruchomości Komercyjne To takie proste z Ober-Haus! Wiemy, że każdy klient jest inny, niezależnie od tego, czy jest to firma lokalna czy międzynarodowy koncern. Specjaliści Ober-Haus, w ponad 30 biurach

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT GASTRONOMICZNY I PROJEKTOWANIE

SPRZĘT GASTRONOMICZNY I PROJEKTOWANIE sprzęt gastronomiczny Profesjonalny sprzęt jest sercem każdego lokalu gastronomicznego. Jego sprawność, niezawodność i wygoda użycia wpływają na efekt końcowy czyli zadowolenie Klienta. Bazując na naszych

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ

JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ JAKOŚĆ I PRODUKTYWNOŚĆ NASZA OFERTA Od 20 lat wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Chcemy pomagać naszym Klientom w rozwijaniu ich firm i doskonaleniu procesów. Dostarczamy

Bardziej szczegółowo

O nas. Meble Oles Project

O nas. Meble Oles Project O nas Meble Oles Project Nasz sukces jest efektem wiedzy i doświadczenia. Firma meblowa Oles Project wywodzi się z rodzinnej firmy, powstałej w 2006 roku i osiągnęła rangę bardzo dobrze prosperującego

Bardziej szczegółowo

PICART PERSONAL. KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa, 2 restauracje. Liczba miejsc pracy: 1

PICART PERSONAL. KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa, 2 restauracje. Liczba miejsc pracy: 1 do ekskluzywnej restauracji w hotelu 4* (56 pokoi, 600m2 SPA) w niewielkiej miejscowości w okolicach Kassel w rejonie Hochsauerland KELNER (Chef de rang) od zaraz Kuchnia: niemiecka (regionalna) i międzynardowa,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Definicja równoważności: Użyte we wszystkich dokumentach stanowiących załączniki do SIWZ - znaki towarowe, patenty lub pochodzenie należy rozumieć

Bardziej szczegółowo

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych

kompozyt-expo www.kompozyty.krakow.pl Kraków,05-06 paêdziernika 2016 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych kompozyt-expo 7. Mi dzynarodowe Targi Materiałów,Technologii i Wyrobów Kompozytowych Kraków,05-06 paêdziernika 2016 www.kompozyty.krakow.pl Najwa niejsze wydarzenie w bran y Mi dzynarodowe Targi Materiałów,

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction

Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. HRK Real Estate & Construction LUDZIE TO FUNDAMENT Aby powsta unikalny obiekt architektury potrzebna jest wizja i ludzie, którzy wcielà jà w ycie. Misjà HRK Real Estate & Construction jest pozyskiwanie specjalistów, którzy stanà si

Bardziej szczegółowo

Oferta usług sprzątających SEBREM. Katarzyna Łuniewska Serwis i usługi sprzątające

Oferta usług sprzątających SEBREM. Katarzyna Łuniewska Serwis i usługi sprzątające Oferta usług sprzątających SEBREM Firma SEBREM świadczy pełen zakres usług sprzątających dla Klientów Biznesowych i Indywidualnych. Sprzątamy powierzchnie biurowe, handlowe oraz współpracujemy ze wspólnotami

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

Katalog akcesoria meblowe

Katalog akcesoria meblowe 20lat Polska Zapraszamy do naszych sklepów i punktów sprzeda y na terenie ca ej Polski WARSZAWA 03-151 ul. Modliƒska 347 tel./fax: +48-22/499 68 16 tel.kom: +48 609 899 024 WARSZAWA-Regu y 05-816 Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Meble i urządzenia ze stali nierdzewnej dla gastronomii

Meble i urządzenia ze stali nierdzewnej dla gastronomii Meble i urządzenia ze stali nierdzewnej dla gastronomii Komat to doświadczenie, solidność i profesjonalizm. Dysponujemy nowoczesnym parkiem maszyn, który zapewnia najwyższą jakość naszych wyrobów. Pracownicy

Bardziej szczegółowo

Tworzymy wartość w oparciu o jakość, pasję i zaangażowanie. Budujemy trwałe, partnerskie relacje biznesowe kreując

Tworzymy wartość w oparciu o jakość, pasję i zaangażowanie. Budujemy trwałe, partnerskie relacje biznesowe kreując Misja Tworzymy wartość w oparciu o jakość, pasję i zaangażowanie. Budujemy trwałe, partnerskie relacje biznesowe kreując profesjonalne rozwiązania w zakresie mycia i sprzątania. Firma Jesteśmy jednym z

Bardziej szczegółowo

inteligentne filmy, ekrany i szkła

inteligentne filmy, ekrany i szkła WŁĄCZONA WYŁĄCZONA inteligentne filmy, ekrany i szkła Wiele możliwości Smart Glass oferuje nowoczesne rozwiązania technologiczne, umożliwiające zmienianie przejrzystości szkła. Pozwalają one na połączenie

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja Kraków www.mobile-it.com.pl targi

targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja Kraków www.mobile-it.com.pl targi targi rozwiàzaƒ i technologii mobilnych 27-28 maja 2014 Kraków www.mobile-it.com.pl targi W dniach 27-28 maja 2014r. w Krakowie odb dzie si premierowa edycja Targów Rozwiàzaƒ i Technologii Mobilnych Mobile-IT,

Bardziej szczegółowo

Targi Wystawy Kongresy

Targi Wystawy Kongresy Targi Wystawy Kongresy Szanowni Paƒstwo, Gdy w 1996 roku rozpoczynaliêmy dzia alnoêç, otwierajàc biuro w samym centrum Krakowa, mieliêmy jednà ide - stworzyç w Krakowie firm, z której b dziemy dumni.

Bardziej szczegółowo

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe

OKNA. Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe OKNA Spójrz na Êwiat przez okna VEKA. Systemy okienne i drzwiowe Budowa domu to inwestycja na d ugie lata, dlatego wymaga przemyêlanych decyzji. Okno wybór na lata Budowa domu to inwestycja na d ugie lata.

Bardziej szczegółowo

Norymberga, Niemcy 14 17 września 2016. galabau-messe.com

Norymberga, Niemcy 14 17 września 2016. galabau-messe.com Norymberga, Niemcy 14 17 września 2016 galabau-messe.com WSZYSTKO DLA ZIELENI Większe. Ładniejsze. Bardziej zielone. Targi GaLaBau kwitną i rosną. Równo 1.400 wystawców z całego świata oraz dodatkowa hala

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: BP.0114.25.2013 Katowice, 20 czerwca 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE (na podstawie pkt. 2.2.7. zasad finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki z dnia 24 grudnia 2012 r. oraz wytycznych w zakresie kwalifikowania

Bardziej szczegółowo

Nasze atuty: specjalistyczne pracownie i laboratoria

Nasze atuty: specjalistyczne pracownie i laboratoria www.zszio-sulkowice.pl www.zszio-sulkowice.pl TECHNIK YWIENIA I US UG GASTRONOMICZNYCH sporz¹dzania potraw i napojów, prawid³owego przechowywania ywnoœci, sporz¹dzania pó³produktów, u ywania odpowiedniego

Bardziej szczegółowo

Polska-Katowice: Meble 2015/S 029-048339

Polska-Katowice: Meble 2015/S 029-048339 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48339-2015:text:pl:html Polska-Katowice: Meble 2015/S 029-048339 Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, Dział

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach ROLA BIUR PODRÓŻY W OBSŁUDZE RUCHU TURYSTYCZNEGO DOROTA NAMIROWSKA-SZNYCER Szkolenia poprzedzające staż Moduł

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training

www.russellbedford.pl Russell Bedford Oferta usług Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Oferta usług BranżA HOTELARSKA Legal Tax Audit Accounting Corporate Finance Business Consulting Training Russell w liczbach Grupa doradcza Russell jest członkiem międzynarodowej sieci niezależnych firm

Bardziej szczegółowo

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI

CENTRUM CYFROWEJ ADMINISTRACJI Załącznik nr 1 Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Przedmiot zamówienia 1.1 Przedmiotem zamówienia jest produkcja, dostawa oraz montaż naklejek na tablice informacyjne dla projektu System Informatyczny Powiadamiania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny

Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny Od fartucha ochronnego dla spawacza po jedwabny szal - nowy katalog World Wide Work by MEWA już dostępny W nowym katalogu World Wide Work by MEWA kobiety znajdą to, czego z pewnością oczekują. Mężczyźni

Bardziej szczegółowo

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych

Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Autor programu: Prof. dr hab. inż. Zofia Wilimowska Instytut Finansów Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie Program doskonalenia zawodowego nauczycieli w zakresie przedmiotów ekonomicznych Nadrzędnym

Bardziej szczegółowo

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald

SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald Dane identyfikacyjne Nazwa stosowana w obrocie gospodarczym Forma prawna SIEGMA-CONSULT Martin Siegwald osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą - mikroprzedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: Technik hotelarstwa 422402 1. CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik hotelarstwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych: 1) prowadzenia

Bardziej szczegółowo

OFERTY KOOPERACYJNE MAJ

OFERTY KOOPERACYJNE MAJ OFERTY KOOPERACYJNE MAJ 2012 Prezentujemy Państwu wybrane oferty współpracy międzynarodowej. W sprawie uzyskania danych teleadresowych prezentowanych ofert, złożenia swojej oferty w Międzynarodowej Bazie

Bardziej szczegółowo

Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA.

Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA. Serdecznie zapraszamy opolskich przedsiębiorców oraz instytucje otoczenia biznesu do udziału w wydarzeniu pn. BIZNES MIXER KOOPERACJA. Data: 28 kwietnia 2016r. Miejsce: Centrum Wystawienniczo-Kongresowe

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa

ZAPYTANIE OFERTOWE. I. ZAMAWIAJĄCY Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa Warszawa, 13 września 2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A. (adres: ul. Bagatela 12, 00-585 Warszawa) zwraca się z prośbą o przygotowanie oferty cenowej na

Bardziej szczegółowo

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal.

Agenda konferencji. PPPortal.pl Ul. Rolna 14 40-555 Katowice tel. 32 203 20 53 w.32, tel. kom. 502 459 334, e-mail: forum@ppportal. Agenda konferencji I OGÓLNOPOLSKIE FORUM Dotychczasowe osiągnięcia, a przyszłość PPP w Polsce, składać się będzie z trzech części dwóch prelekcyjnych obejmujących łącznie 8 wystąpień oraz dyskusji panelowej,

Bardziej szczegółowo

WESELE W HOTELU EUROPA ****

WESELE W HOTELU EUROPA **** WESELE W HOTELU EUROPA **** Szanowni Państwo, Ten dzień musi być idealny......jedyny taki w życiu, niepowtarzalny i wyjątkowy, a ponieważ wspomnienie o nim będzie powracać z taką samą siłą nawet po wielu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Specyfikacja warunków zamówienia Załącznik nr 1 Specyfikacja warunków zamówienia Przedmiot zamówienia Wynajem sali szkoleniowej dla uczestników szkoleń w ramach projektu Nowa rola współfinansowanego przez Unię Europejską i Budżet Państwa

Bardziej szczegółowo

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44

Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 Co kupić, a co sprzedać 2015-06-09 14:09:44 2 Austria jest krajem uprzemysłowionym, z małym rynkiem wewnętrznym, stąd też handel zagraniczny odgrywa ważną rolę w gospodarce narodowej. Do najważniejszych

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl

31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl Rynek informatyków w województwie kujawsko-pomorskim o f e r t a s p r z e d a ż y r a p o r t u KRAKÓW 2009 31-052 Kraków ul. Miodowa 41 tel./fax: (012) 426 20 60 e-mail: redakcja@rynekpracy.pl www.sedlak.pl

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R.

DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. 93-176 Łódź ul. Suwalska 29 tel. 42 6839-100, 6839-101 Informacja sygnalna DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK Z UDZIAŁEM KAPITAŁU ZAGRANICZNEGO W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2009 R. Prezentowane dane charakteryzują zbiorowość

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\user\Pulpit\ogłoszenie o zamówieniu - hotele.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. file://c:\documents and Settings\user\Pulpit\ogłoszenie o zamówieniu - hotele. Page 1 of 6 Warszawa: Usługa: - zakwaterowania funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu; -wyżywienia funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu Numer ogłoszenia: 54653-2012; data zamieszczenia: 08.03.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU

WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU WYNIKI FINANSOWE I PLAN ROZWOJU Spis treści Informacje wstępne Informacje o Spółce i ofercie Dane finansowe Realizacja prognozy finansowej 2015/16 Kierunki rozwoju ViDiS S.A. Polityka dywidendowa 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Ostrowiec Świętokrzyski: Dostawa wraz z montażem gablot, mebli oraz wyposażenia łazienek dla Muzeum i Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego w Krzemionkach Numer ogłoszenia: 304106-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm

Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Uwaga - Bezpłatne usługi innowacyjne dla firm Izba Przemysłowo-Handlowa w Krakowie serdecznie zaprasza do skorzystania z bezpłatnych usług innowacyjnych, których celem jest usprawnienie funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE

Rudniki, dnia 10.02.2016 r. Zamawiający: PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE Zamawiający: Rudniki, dnia 10.02.2016 r. PPHU Drewnostyl Zenon Błaszak Rudniki 5 64-330 Opalenica NIP 788-000-22-12 ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z planowaną realizacją projektu pn. Rozwój działalności

Bardziej szczegółowo

Oferty z Business Cooperation Database (BCD) BRANŻA METALOWA

Oferty z Business Cooperation Database (BCD) BRANŻA METALOWA OFERTY KOOPERACYJNE Wrzesień Prezentujemy Państwu wybrane oferty współpracy międzynarodowej. W sprawie uzyskania danych teleadresowych prezentowanych ofert, złożenia swojej oferty w Międzynarodowej Bazie

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 330690-2014 z dnia 2014-10-06 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Białystok 1. Przedmiotem zamówienia jest sprzedaż oraz dostarczenie wraz z montażem przez Wykonawcę Zamawiającemu

Bardziej szczegółowo

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014

Formularz F-4.2.3-01-01-01 Druk firmowy Nr wydania: 03 Data wydania: 22-09-2014 Instrument: Realizacja niektórych przedsięwzięć w zakresie promocji i wspierania eksportu lub sprzedaży na rynku wewnętrznym UE ( PRZEDSIĘWZIĘCIA PROMOCYJNE ). Cel główny wsparcia Wymagania Udzielanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spow.goleniow.ibip.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spow.goleniow.ibip. 24.05.2012 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: spow.goleniow.ibip.pl/public/ Goleniów: Zakup mebli szkolnych oraz doposażenia łazienek

Bardziej szczegółowo

CENNIK US UG Detaliczny

CENNIK US UG Detaliczny CENNIK US UG Detaliczny Warszawa & (48 22) 334 64 64 607 07 47 47 Kraków Katowice & (48 12) 410 20 40 605 192 102 Poznaƒ & (48 61) 8 265 000 605 192 100 ódê & 605 192 107 Wroc aw & 605 192 101 Gdaƒsk Sopot

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.04.2016 godz. 19:11:12 Numer KRS: 0000534493 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY

SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY B I Z N E S P L A N SPIS TREŚCI: STRESZCZENIE CHARAKTERYSTYKA FIRMY OPIS PRODUKTU ANALIZA RYNKU KONKURENCJA MARKETING ZARZĄDZANIE PERSONELEM PROCES TECHNOLOGICZNY ANALIZA FINANSOWA TECHNICZNY PLAN WPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Mam zawód-mam pracę w regionie jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FER.042.29.2014 Częstochowa 17.12.2014r. Zapytanie ofertowe ( wartość do 30 000 ) W związku z realizacją projektu pn. Mam zawód-mam pracę w regionie, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013, Priorytet

Bardziej szczegółowo

RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA

RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA JESTEŚMY RODZINNĄ FIRMĄ Z WIELOMA TRADYCJAMI RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA 15 lat działalności na polskim rynku. Wieloletnie doświadczenie i wiedza to nasza przewaga konkurencyjna. Otwartość na nowe rynki

Bardziej szczegółowo

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57

Zak ad Stolarski Jan GEBAUER. ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 Zak ad Stolarski Jan GEBAUER ul. Âw. Marcina 35 46-050 Tarnów Opolski Tel. +48 77 / 464 48 58 Fax +48 77 / 464 48 57 www.okiennice.com www.gebauer.com.pl e-mail: info@gebauer.com.pl... to wi cej ni okna

Bardziej szczegółowo

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu..

Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. Współczesne nowoczesne budownictwo pozwala na wyrażenie indywidualnego stylu domu.. w którym będziemy mieszkać. Coraz więcej osób, korzystających ze standardowych projektów, decyduje się nadać swojemu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Warszawa 06 luty 2014 r. PROTOKÓŁ Z WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Dotyczy wyboru najkorzystniejszej oferty zgodnie z zasadą konkurencyjności w zakresie wykonania usługi cateringowej (kody CPV: KOD CPV

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr postępowania:: 1/2016/WSP/LFOON, z dnia 24 marca 2016 roku

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nr postępowania:: 1/2016/WSP/LFOON, z dnia 24 marca 2016 roku ZAPYTANIE OFERTOWE na usługi hotelowe / zakwaterowanie (1 nocleg) wraz ze śniadaniem w Katowicach dla 5 osób o wartości poniżej 20 000 złotych netto w ramach projektu Wdrażanie Konwencji o prawach osób

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na: Gorlice, dn. 10.12.2014 r. Szanowni Państwo, informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na: Kursy: Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa.. Siedziba Nr NIP... Nr Regon. Nr telefonu... Nr fax... e-mail...

FORMULARZ OFERTY 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa.. Siedziba Nr NIP... Nr Regon. Nr telefonu... Nr fax... e-mail... Załącznik nr 6 do SIWZ FORMULARZ OFERTY 1. Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa.. Siedziba Nr NIP... Nr Regon. Nr telefonu... Nr fax... e-mail... 2. Dane dotyczące Zamawiającego: Biuro Obsługi Szkół 11-510

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. 3. Bilans punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod: Kierunek studiów: Specjalność: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów: Obszar kształcenia: Koordynator przedmiotu: Prowadzący

Bardziej szczegółowo

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak,

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 297695-2011 z dnia 2011-11-15 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Opole Lubelskie Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie szkoleń dla nauczycieli i uczniów do projektu

Bardziej szczegółowo

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015

Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015 Warszawa, 30 października 2015 Vinter Charm pięknie odświętna kolekcja DUKA na Zimę 2015 Nadchodzący sezon w DUKA to mnóstwo nowości w kategoriach dekoracji, porcelany oraz praktycznych produktów do kuchni

Bardziej szczegółowo

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania.

Minimalne wymagania odnośnie przedmiotu zamówienia zawarto w punkcie I niniejszego zapytania. Lubań, 12.06.2011 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE

BIUR I LABORATORIÓW PRACOWNIKÓW W POLSCE W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 80 000 PRACOWNIKÓW 500 W POLSCE OD 1878 NA ŚWIECIE OD 1929 W POLSCE 1 650 BIUR I LABORATORIÓW 30 W POLSCE GLOBALNY SERWIS W 140 KRAJACH LOKALNA WIEDZA 1 SGS Systems & Services Certification Projekty wg

Bardziej szczegółowo

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI

PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI PLACÓWKI OPIEKI NAD DZIEĆMI KROK PO KROKU SPIS TREŚCI: Przepisy prawne Formalności z udziałem Państwowej Inspekcji Sanitarnej Wymagania dotyczące lokalu Wymagania dotyczące wyposażenia lokalu Projektowanie

Bardziej szczegółowo

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem

Rola specjalistycznych źródeł wiedzy. w procesie zarządzania biznesem Rola specjalistycznych źródeł wiedzy w procesie zarządzania biznesem Koncern wydawniczy Wolters Kluwer jest jednym z największych profesjonalnych Wydawnictw na świecie. Działa w 26 krajach; Zatrudnia ponad

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php? Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49 Wrocław: Świadczenie usług hotelarskich dla potrzeb Opery

Bardziej szczegółowo

Szlak Kulinarny Śląskie Smaki

Szlak Kulinarny Śląskie Smaki Szlak Kulinarny Śląskie Smaki Od czego się zaczęło? W 2006 r. I Festiwal Kuchni Śląskiej Impreza wpisywała się w projekt Polskiej Organizacji Turystycznej zakładający promocję kuchni polskiej W każdym

Bardziej szczegółowo

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10

Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10 Kto i gdzie inwestuje 2015-06-15 10:38:10 2 Wiele zagranicznych firm o zasięgu światowym wybiera Niderlandy jako swoją główną siedzibę. Decyduje o tym centralne położenie Holandii w Europie Zachodniej.

Bardziej szczegółowo

Właściwi ludzie na właściwe miejsca

Właściwi ludzie na właściwe miejsca Właściwi ludzie na właściwe miejsca Zespół HRK Logistics & Purchasing specjalizuje się w pozyskiwaniu profesjonalistów dla organizacji z branży transport-spedycja-logistyka oraz na potrzeby firm handlowych,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do przedstawienia oferty. na przeprowadzenie szkolenia

Zaproszenie do przedstawienia oferty. na przeprowadzenie szkolenia Lublin, 30.12.2010 Zaproszenie do przedstawienia oferty na przeprowadzenie szkolenia Kucharz małej gastronomii z organizacją usług cateringowych (150 godzin) w ramach projektu Zmiana roli szkolenia zawodowe

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

System gastronomiczny izzyrest

System gastronomiczny izzyrest System gastronomiczny izzyrest Zasady licencjonowania: Ilość licencji to maksymalna ilość jednocześnie pracujących programów tj. równocześnie podłączonych do bazy danych np. mając zakupioną licencję na

Bardziej szczegółowo

HOLIDAY INN Zaplecze gastronomiczne - Kraków. 1. Powierzchnie użytkowe

HOLIDAY INN Zaplecze gastronomiczne - Kraków. 1. Powierzchnie użytkowe HOLIDAY INN Zaplecze gastronomiczne - Kraków 1. Powierzchnie użytkowe Pow. pom. Projekt dla: 1. Holiday Katowice Ilość porcji 1500 Procent pow. całkowitej Pow. całk. 947,71 100 Rozładunek (pokój magazynowy)

Bardziej szczegółowo