14. Mi dzynarodowe Targi Wyposa enia Hoteli i Gastronomii. 5. Salon Artyku ów Spo ywczych i Napojów dla Gastronomii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "14. Mi dzynarodowe Targi Wyposa enia Hoteli i Gastronomii. 5. Salon Artyku ów Spo ywczych i Napojów dla Gastronomii"

Transkrypt

1 14. Mi dzynarodowe Targi Wyposa enia Hoteli i Gastronomii 5. Salon Artyku ów Spo ywczych i Napojów dla Gastronomii 4. T a r g i W i n a w K r a k o w i e KRAKÓW,

2 wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o Kraków, ul. Centralna 41 A tel , fax Za treêç zamieszczonych reklam wydawca nie ponosi odpowiedzialnoêci

3 Spis treêci S owo wst pne organizatora 5 Patronaty 6 Program towarzyszàcy targom 7 Alfabetyczny spis wystawców 10 Plan hali 16a Bran owy podzia wystawców 17 Wpisy informacyjne wystawców - Horeca 25 Wpisy informacyjne wystawców - Gastrofood 127 Wpisy informacyjne wystawców - Enoexpo 159 Horeca

4 4 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

5 S owo wst pne organizatora Szanowni Paƒstwo, Mi o nam powitaç wszystkich Wystawców i GoÊci na 14. Mi dzynarodowych Targach Wyposa enia Hoteli i Gastronomii HORECA, 5. Salonie Artyku ów Spo ywczych i Napojów dla Gastronomii GASTROFOOD oraz 4. Targach Wina w Krakowie ENOEXPO. Dzi ki wspólnemu zaanga owaniu i staraniom Wystawców, Patronów oraz wspó pracowników spotykamy si w tym roku na targach wi kszych, bogatszych i ciekawszych merytorycznie. Spójna tematycznie ekspozycja kompleksowo przedstawia to, co w bran y liczy si najbardziej. Firma Targi w Krakowie Sp. z o.o. sk ada serdeczne podzi kowania wszystkim, którzy okazali swà yczliwoêç i pomoc przy organizacji targów. yczymy Paƒstwu pe nej satysfakcji z udzia u w targach oraz mi ego pobytu w Krakowie. Staramy si, aby wyjàtkowa atmosfera krakowskiej imprezy pomaga a Wystawcom i GoÊciom w targowej pracy, a urok naszego miasta przyczynia si do regeneracji si przed nast pnym targowym dniem, pozostajàc równie mi ym wspomnieniem na przysz oêç. yczàc Paƒstwu owocnych rozmów w tym roku, równoczeênie zapraszamy do uczestnictwa w kolejnej edycji targów w 2007 roku, w terminie listopada. Gra yna Grabowska Iwona Miliszkiewicz Prezes Zarzàdu TwK Komisarz Targów Horeca

6 Sponsor: Patronaty:

7 (czwartek) sala konferencyjna Prezentacja austriackich win musujàcych z Sektkellerei Szigeti, prowadzona przez in yniera Rolanda Grossingera. We Francji Szampan, w Hiszpani Cava, we W oszech Spumante, a w Austrii Sekt. Pod tà nazwà kryje si austriacki trunek o niepowtarzalnej klarownoêci, Êwie oêci i doskona ej strukturze, którà zawdzi cza specyficznemu klimatowi i szczególnie starannemu procesowi produkcji. Pragniemy Paƒstwu zaprezentowaç Sekt austriacki jako wino musujàce o niezwyk ych walorach, które nie tylko w niczym nie ust puje szampanowi francuskiemu, ale równie wyró nia si wykwintnà elegancjà. Punktem kulminacyjnym spotkania b dzie Sobrage - spektakularne otwarcie butelki Sekta szablà Przyznanie nagród Grand Prix przez "Magazyn WINO", dwumiesi cznik poêwi cony kulturze wina. SpoÊród ocenianych w minionym roku win krytycy MW wybiorà najlepsze wina bia e, czerwone, ró owe i s odkie, najciekawsze wina do 30 z oraz wino o najlepszej relacji jakoêci do ceny. Og oszeni zostanà równie zwyci zcy w kategoriach: cz owiek roku, importer roku i debiut roku. Zapraszamy na rozdanie nagród. sala degustacyjna Prezentacja i degustacja win chorwackich (piàtek) sala konferencyjna Program towarzyszàcy Konferencja i szkolenie na temat "Prawid owe projektowanie i wyposa enie azienki hotelowej z uwzgl dnieniem najnowszych tendencji rynkowych" - Stowarzyszenie azienka, Pracownia Architektoniczna Palladium, prowadzàcy Zenon B àdek sala degustacyjna Prezentacja i degustacja czeskich win - Narodowe Centrum Wina w Walticach sala konferencyjna i degustacyjna Fina Konkursu Partner Roku Wydawnictwo Publikator Horeca

8 Hotel Radisson SAS Kraków, ul. Straszewskiego ZYSKOWNY KONCERT SPA, czyli "10 z otych regu " dla skutecznego i efektywnego biznesu SPA. Praktyczny Workshop - Szkolenie merytoryczne dla Dyrektorów i Zarzàdzajàcych Hotelami SPA oraz OÊrodkami Odnowy Biologicznej i specjalistów ds. marketingu SPA & Wellness - szkolenie prowadzone przez profesjonalistów dla profesjonalistów. WÊród uczestników (iloêç miejsc ograniczona) rozlosowanych zostanie 10 bezp atnych kart uczestnictwa w certyfikowanym projekcie doskonalenia zawodowego Wellness Trainer - finansowanym w ca oêci ze Êrodków unijnych w ramach programu Leonardo da Vinci. Zg oszenie uczestnictwa w szkoleniu oraz wi cej informacji bezpoêrednio u organizatora: (sobota) sala konferencyjna Polska goêcinnoêç jako produkt, droga do podnoszenia przychodów i zysków obiektów hotelarskich - Ma opolska Izba Hotelarska Gremium - prowadzàcy Witold Bocho - Dyrektor Hotelu Elektor w Krakowie Program towarzyszàcy Instytut Rynku Hotelarskiego - porady ekspertów Po raz pierwszy podczas targów odb dzie si Hotelowy Salon Ekspercki przygotowany przez Instytut Rynku Hotelarskiego. Zaproszeni przez Instytut hotelarzepraktycy i specjaliêci bran owi w ciàgu trzech dni targów b dà do dyspozycji zwiedzajàcych na stoisku nr 270. Odpowiedzà na pytania zwiàzane z prowadzeniem inwestycji hotelowej oraz dzia alnoêcià operacyjnà w hotelarstwie. Doradztwo dla goêci targów bezp atne. Wi cej informacji o programie Salonu oraz na stronie Wyspa Kawowa, czyli miejsce poêwi cone kawie - Firma Primulator zaprasza zainteresowanych biznesem kawowym w gastronomii na stoisko nr 20, gdzie w ramach prowadzonej przez firm Akademii Espresso odb dà si m.in.: 8 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

9 Festiwal Kulinarny Program towarzyszàcy -spotkania z czo owymi baristami - uczestnikami Polskich Mistrzostw Baristów, -pokazy oraz mini warsztaty sztuki parzenia kawy, w tym - NOWOÂå!!! - mini cup testing w postaci degustacji espresso, przygotowanego na bazie wybranych kaw tzw. jednorodnych. Uczestnicy degustacji b dà mieli do dyspozycji m ynki KS30 firmy Mahlkoenig, uwa ane za najnowoczeêniejsze m ynki gastronomiczne na Êwiecie. -konsultacje ekspertów w dziedzinie speciality coffee - wiedzy o kawie, porady w zakresie coffee business, doboru urzàdzeƒ, wyposa enia barów kawowych, kawiarni, lodziarni, restauracji, szkolenia personelu Konkurs dla kucharzy pod tytu em: Wegetariaƒska Uczta z Oerlemans Konkurs dla kucharzy krakowskich restauracji na temat: Wariacje czekoladowe Królewskiego Miasta Krakowa Prezentacje uczniów szkó gastronomicznych pod has em: SpecjalnoÊç jubileuszowa - urodziny Godziny zwiedzania targów: Horeca

10 Alfabetyczny spis wystawców 14. Mi dzynarodowe Targi Wyposa enia Hoteli i Gastronomii HORECA Firma nr stoiska strona Aged Sp. z o.o., Pruszków 42 - Agnella S.A. Fabryka Dywanów, Bia ystok AJ Plus, Kraków AmTrade Teresa Lata a, Kraków Ango PPHU, Wroc aw ANPA s.c., Warszawa 3 27 Apriori & MBH Group, Szczecin Aret s.c. Systemy Informacji Wizualnej, Bielsko-Bia a Ascobloc, Syców 42 - Baltica A.P., Gdaƒsk Baraƒski - Zbigniew Baraƒski, Kraków BISK S.A., Piaseczno Bolarus S.A., Bochnia Boston-Bis sp. j., Nowy Targ 50a 34 Bravilor Bonamat, Holandia 42 - Brog Media Biznesu Sp. z o.o., Warszawa Carlisle FoodService Products Europe BV, Holandia Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 85 Class-Mebel Zbigniew Czuba a, Lubliniec CoffeeOne, Warszawa COLDATOR Sp. z o.o, Pruszcz Gdaƒski Comitor Sp. z o.o., ódê Dataprocess, Sopot Dekoria, arów Dema, Holandia Demi Co. P.W., Katowice-Ligota Dora Metal Sp. z o.o., Czarnków EDESA HoReCa Sp. z o.o., Czosnów Elja Professional, Kraków Elwa, Konstancin-Jeziorna Espresso Service s.c., Kraków Europochette Polska Sp. z o.o., Tomaszów Mazowiecki Evaco FHU, Kraków Fabryka Dywanów Kowary S.A., Kowary FAEMA, W ochy 14 - Fagor Gastro Polska Sp. z o.o., Czosnów Faro Sp. J., Kraków Fetco Inc. Sp. z o.o., Góra Kalwaria Format SWP, Kraków Forten Media Sp. z o.o., Gdaƒsk Targi w Krakowie Sp. z o.o.

11 Alfabetyczny spis wystawców Firma nr stoiska strona Fredomatic Sp. z o.o., Kraków 8 56 Gamma B Sp. z o.o., Kraków Gastro Prestige, Nowy Sàcz Gastromer, Lasowice Ma e Gastrona.pl, Warszawa Geberit Sp. z o.o., Warszawa 5 60 Greno, Wroc aw Grupa ywiec S.A, ywiec Gumbar FHU, Raszyn Hanpol Sp. z o.o., Poznaƒ Haspol Sp. z o.o., Warszawa Horeca tex, Wadowice Horn Sp. z o.o., Kraków HS Partner Pro-Test S.A., Warszawa Hugin Sweda Polska Sp. z o.o., Warszawa 7 69 Hyperica Natura dr Ma gorzata Gruszczyk, Lublin ICEMATIC, W ochy 14 - Instytut Rynku Hotelarskiego, Warszawa Introserwis s.c., Wroc aw IRAa - Zaopatrzenie Hoteli s.c., Wiàzowna - Duchnów Ital-Net Sp. z o.o., Warszawa Kaba Security Sp. z o.o., Warszawa Katalog Gastronomiczny i Hotelarski, Nipress Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Katowice Kotrak-Bis Sp. J., Katowice Krak-Gastro, Kraków Kromet Sp. z o.o. Fabryka Maszyn i Urzàdzeƒ Gastronomicznych, Krosno Odrzaƒskie Krosno S.A.KroÊnieƒskie Huty Szk a, Krosno Kuppersbusch, Niemcy 42 - Lanwar Cosmetics, Poznaƒ Laskus Zak ad Âlusarski, Karczew 3 82 Liebherr, Szwajcaria 42 - LOTUS, W ochy 14 - LOX Sp. z o.o., Warszawa 7 83 LSI SOFTWARE S.A., ódê M.I.L.-System, Olsztyn Machmedia Wydawnictwo, Piaseczno 2 85 Ma opolska Izba Hotelarska Gremium, Kraków 2 86 Ma opolskie Centrum Promocji Turystyki, Kraków 13a - Marathon Sp. z o.o., Poznaƒ Marketing Marcin Gmerek Eurolux, Bydgoszcz Markowicz Sp. z o.o., Olsztyn Martech-Plus Sp. j., Ruda Âl Horeca

12 Alfabetyczny spis wystawców Firma nr stoiska strona MEIKO, Niemcy 14 - Menu Smakosza, Poznaƒ Merida Sp. z o.o., Wroc aw MKN, Niemcy 14 - Muraspec Sp. z o.o., Warszawa 7 94 Nestle Polska S.A., Oddzia Nespresso, Warszawa 6 95 NOTUS BIS Sp. z o.o., Rawa Mazowiecka Nova s.c. PPHU, Kraków Nowe Studio, Kraków OEM, W ochy 14 - OryginalnoÊç Pod Ochronà, Warszawa 4 99 Piórex S.A. Zak ad Pierzarski, Swarz dz Pizza Master, W ochy 42 - Plastmet Sp. j., Lubasz Polmaster Sp. z o.o., Warszawa Polor Sp. z o.o., Szczecin Primulator Sp. z o.o., Warszawa Przeglàd Gastronomiczny, Warszawa Publikator Wydawnictwo, Bia ystok Rational Sp. z o.o., Warszawa Raveco s.c., B dzin Retigo, Czechy 14 - Rist Sp. z o.o., Warszawa S&F Corporation Ltd., Warszawa San Marino, W ochy 42 - SIRMAN, W ochy 14 - Soko International, Pruszków Stompex, Gdaƒsk Stowarzyszenie azienka, Warszawa System Sp. z o.o., Sosnowiec Tadmix, Warszawa Tayama Polska Sp. J., Katowice UBERT, Niemcy 14 - Victorinox Poland Sp. z o.o., Warszawa VOIGT Sp. z o.o. PPUH, Zabrze VORWERK Polska Sp. z o.o., Kraków Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o., Warszawa 42 - Witek FHU Karolina Witek, Modlnica Witpol II, Poznaƒ WMF, Niemcy 14 - Zak ady Porcelany Sto owej Lubiana S.A., Lubiana Zak ady Przemys u Bawe nianego Bielbaw S.A., Bielawa Zwoltex W óknina Sp z o.o., Zduƒska Wola Targi w Krakowie Sp. z o.o.

13 Alfabetyczny spis wystawców 5. Salon Artyku ów Spo ywczych i Napojów dla Gastronomii GASTROFOOD Firma nr stoiska strona Alliant Sp. z o.o., Warszawa Amati Konsorcjum Kapita owo Finansowe S.A., Gliwice Aroma, Warszawa Assofruit Zrzeszenie Producentów Rolnych; Organizacja Producentów Owoców i Warzyw, W ochy BCC Polska Sp. z o.o., Nowa Sól Bonduelle Polska S.A., Warszawa Bongrain Polska Sp. z o.o., Warszawa CoffeeOne, Warszawa Divella Sp. A., W ochy Dorado Ch odnie Sp. z o.o., Bielsko-Bia a Efferta, Czosnów GPM Pojazdy Handlowe i Us ugowe Sp. z o.o., Lipiany Gyma Poland Sp. z o.o., Warszawa Hyperica Natura dr Ma gorzata Gruszczyk, Lublin Inspira, Warszawa Kalmar Dystrybucja Ryb i Logistyka, Zielonki L'Akropoli, W ochy Levant Import-Export, Poznaƒ McCain Poland Sp. z o.o., Strzelin MOKATE Sp. z o.o., ory Nestle Polska S.A., Oddzia Nespresso, Warszawa 6 95 North Coast S.A., Pruszków PPUH Komirex Sp. J., Siemiatycze Scandinavian Food Group Sp. z o.o., Oborniki Âwiat Przypraw, Radzymin-S upno Valentino Cafe, W ochy Victoria Cymes Sp. z o.o., Wa cz Vog Polska Sp. z o.o., Skierniewice Wilbo S.A., Gdynia Wody Mineralne Ostromecko, Ostromecko Z.P.C. Barbara Luijckx Sp. z o.o., Inowroc aw Zak ady T uszczowe Bielmar Sp. z o.o., Bielsko-Bia a Zas-Pol Sp. z o.o., Warszawa Horeca

14 Alfabetyczny spis wystawców 4. Targi Wina w Krakowie ENOEXPO Firma nr stoiska strona 14 Anton Bauer, Austria Anton Schˆfmann, Austria Argewina, Argentyna Austrovin, Kielce Bisol Desiderio & Figli - Societa Agricola, W ochy Bodegas de Santiago, Hiszpania Bodegas Hnos. Laredo, Hiszpania Bodegas Leza Garcia, Hiszpania Bodegas Miguel Angel Muro, Hiszpania Bodegas Ondalan, Hiszpania Bodegas Roman, Hiszpania Bodegas Ruiz de Vinaspre, Hiszpania Bodegas Varal, Hiszpania BosVisser, Holandia CANTINE CIPRESSI, W ochy Casa Vinicola Antonutti E. SNC, W ochy CASEIFICIO SASSANO, W ochy Cognac Guy LHERAUD, Francja COLLE SERENO, W ochy Convivium s.a.s., W ochy CVN S.A. Groupement Languedoc Roussillion, Francja CzechTrade, Warszawa Dionisos-Pol s.c., Bielsko-Bia a DiVino Sp. z o.o., Kraków Dom Wina Sp. z o.o., Kraków Domaine Heresztyn, Bourgogne, Francja Domaine Tˆttlsdorf, Austria Les Domaines de Provence Polska, Poznaƒ Domaine Mersiol, Francja Eco-Clean, Gliwice ENTE DI VAIRA, W ochy Eurovin, Bia a Podlaska Exba -7 Export Consortium Aie, Hiszpania Foncalieu, Languedoc, Francja Frei Weing rtner Wachau, Austria Freixenet Sp. z o.o., Warszawa Frozo Sp. j., Zakopane GIE Bordeaux Plaisirs, Bordeaux, Francja GLASS & CO, Austria Grenzlandhof Familie Reumann, Austria Guccio Domagoj Sp. z o. o., Warszawa IT CAFFE, W ochy Targi w Krakowie Sp. z o.o.

15 Alfabetyczny spis wystawców Firma nr stoiska strona J.D. Mercury Sp. z o. o., Warszawa JADA SRE, W ochy JeanJean Polska Sp. z o. o., Warszawa Johanneshof Reinisch, Austria Junad Sp. z o.o., Poznaƒ LIVI spol. s.r.o, Republika Czeska Logos Polska Sp. z o.o., Kraków Lucien Lurton Pere & Fils / La Passion des Terroirs, Bordeaux, Francja Luwina Przedsi biorstwo Wielobran owe, Ro nowo Magazyn Wino, Warszawa Sa Marcel SAUTEJEAU, Loire, Francja MASSERIE FLOCCO, W ochy Malbec Cahors International, Francja Meinhard Forstreiter, Austria Milhade, Bordeaux, Francja MOLISE TRADING S.R.L., W ochy Morra, W ochy MoVin Sp. z o.o., Warszawa Nalewki Staropolskie Sp. z o.o., Warszawa Narodowe Centrum Wina, Republika Czeska NovÈ vina stvì, a.s, Republika Czeska OLEARIA LARINESE, W ochy OLEIFICIO COOPERATIVO TRE COLLI, W ochy Pannonische Weing rtner Neusiedlersee, Austria PASTA DELLE TRAGLIE, W ochy PASTICCERIA D'ANGELO, W ochy PASTICCERIA TORZI, W ochy Patria KobylÌ, Republika Czeska Paul Vetter Polska Sp. z o.o., Kraków Pod Filarami, Warszawa Regione Molise, W ochy Reisten s.r.o, Republika Czeska Santero, W ochy Schloss Maissau, Austria Sektkellerei Szigeti, Austria SCEA Delbos Bouteiller, Francja Shelfservice.pl, Tychy Sicilian Region, W ochy Sobies aw Zasada Import Win Sp. z o.o., Kraków Sonberk a.s, Republika Czeska Spielberg, Republika Czeska Âwiat Alkoholi, Bia ystok 51 - Magazyn Âwiat Win, Poznaƒ Horeca

16 Alfabetyczny spis wystawców Firma nr stoiska strona 16 TANZBERG MIKULOV, a.s., Republika Czeska Terra Galos, Austria Terra Gomeliz, Austria Tobacco Trading International Poland Sp. z o.o., Modlnica k/krakowa TORREFAZIONE MONFORTE, W ochy Total Network For Tourist, W ochy Trasicala Polska Sp. z o.o., Siemianowice Âl VERITAS spol. s.r.o, Republika Czeska Vignobles JAUBERT, Bordeaux, Francja Vinakoper, S owenia VINAÿSTVÕ BUNéA BZENEC, Republika Czeska Vina stvì Ing. Ji Ì Hort, Republika Czeska Vina stvì Kovacs s.r.o, Republika Czeska Vina stvì MikrosvÌn Mikulov a.s, Republika Czeska Vinea Adriatica, Sopot Vinea Sp. z o.o., Toruƒ Vinipolis, Poznaƒ VinnÈ Sklepy Valtice, Republika Czeska VÕNO BLATEL, Republika Czeska VÌno MarcinË k, Republika Czeska VINSELEKT MICHLOVSK a.s. Republika Czeska Weingut Arndorfer, Austria Weingut Eiss, Austria Weingut Hautzinger, Austria Weingut Jurtschitsch Sonnhof, Austria Weingut Maurer, Austria Weingut Michlits-Stadlmann, Austria Weingut M nzenrieder, Austria Weingut Neumeister, Austria Weingut Roland Wendelin, Austria Weingut Sailer, Austria Weingut Stockingerhof, Austria Weingut Studeny, Austria Weingut Veit, Austria Weingut Wieninger, Austria Win-Cin Sp. z o.o., Olsztyn Wina Konesera, Ostrzeszów Wina.pl, Kraków Wineland, Szczecin Wines and Foods Agency, Francja Winnica Le Pere Guillot Sp. z o.o., Gniezno Winzerhof Paul, Austria Winzerkeller Neckenmarkt, Austria Targi w Krakowie Sp. z o.o.

17 Bran owy podzia wystawców z numerami stoisk 14. Mi dzynarodowe Targi Wyposa enia Hoteli i Gastronomii HORECA Specjalistyczne wyposa enie punktów zbiorowego ywienia Specialist food catering equipment AmTrade Teresa Lata a, Kraków 43 Ascobloc, Syców 42 Baltica A.P., Gdaƒsk 218 Carlisle FoodService Products Europe BV, Holandia 204 Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 CoffeeOne, Warszawa 121 COLDATOR Sp. z o.o, Pruszcz Gdaƒski 283 Dora Metal Sp. z o.o., Czarnków 11 EDESA HoReCa Sp. z o.o., Czosnów 60 Elwa, Konstancin-Jeziorna 282 Evaco FHU, Kraków 42 FAEMA, W ochy 14 Fetco Inc. Sp. z o.o., Góra Kalwaria 140 Fredomatic Sp. z o.o., Kraków 8 Gamma B Sp. z o.o., Kraków 21 Gastro Prestige, Nowy Sàcz 10 Haspol Sp. z o.o., Warszawa 214 Horn Sp. z o.o., Kraków 21 ICEMATIC, W ochy 14 Krak-Gastro, Kraków 14 Kromet Sp. z o.o. Fabryka Maszyn i Urzàdz. Gastr., Krosno Odrzaƒskie 12 Kuppersbusch, Niemcy 42 LOTUS, W ochy 14 Marketing Marcin Gmerek Eurolux, Bydgoszcz 251 MEIKO, Niemcy 14 MKN, Niemcy 14 OEM, W ochy 14 OryginalnoÊç Pod Ochronà, Warszawa 4 Primulator Sp. z o.o., Warszawa 20 RETIGO, Czechy 14 S&F Corporation Ltd., Warszawa 253 SIRMAN, W ochy 14 UBERT, Niemcy 14 Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o., Warszawa 42 WMF, Niemcy 14 Urzàdzenia gastronomiczne, sprz t ch odniczy Food preparation machines, refrigeration: coolers, display cases Aged Sp. z o.o., Pruszków 42 AmTrade Teresa Lata a, Kraków 43 Horeca

18 Bran owy podzia wystawców z numerami stoisk 18 Ascobloc, Syców 42 Baltica A.P., Gdaƒsk 218 Bolarus S.A., Bochnia 272 Bravilor Bonamat, Holandia 42 Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 CoffeeOne, Warszawa 121 Comitor Sp. z o.o., ódê 22 Dora Metal Sp. z o.o., Czarnków 11 Elwa, Konstancin-Jeziorna 282 Espresso Service s.c., Kraków 271 Evaco FHU, Kraków 42 FAEMA, W ochy 14 Fagor Gastro Polska Sp. z o.o., Czosnów 60 Fetco Inc. Sp. z o.o., Góra Kalwaria 140 Fredomatic Sp. z o.o., Kraków 8 Gamma B Sp. z o.o., Kraków 21 Gastro Prestige, Nowy Sàcz 10 Gastromer, Lasowice Ma e 290 Grupa ywiec S.A, ywiec 254 Gumbar FHU, Raszyn 41 Hanpol Sp. z o.o., Poznaƒ 286 Haspol Sp. z o.o., Warszawa 214 Horn Sp. z o.o., Kraków 21 ICEMATIC, W ochy 14 Krak-Gastro, Kraków 14 Kromet Sp. z o.o. Fabryka Maszyn i Urzàdz. Gastr., Krosno Odrzaƒskie 12 Kuppersbusch, Niemcy 42 Liebherr, Szwajcaria 42 LOTUS, W ochy 14 Marketing Marcin Gmerek Eurolux, Bydgoszcz 251 MEIKO, Niemcy 14 MKN, Niemcy 14 Nestle Polska S.A. Oddzia Nespresso, Warszawa 6 OEM, W ochy 14 Pizza Master, W ochy 42 Plastmet Sp. j., Lubasz 10 Primulator Sp. z o.o., Warszawa 20 Rational Sp. z o.o., Warszawa 9 Raveco s.c., B dzin 31 RETIGO, Czechy 14 Rist Sp. z o.o., Warszawa 114 San Marino, W ochy 42 SIRMAN, W ochy 14 Tadmix, Warszawa 208 UBERT, Niemcy 14 VORWERK Polska Sp. z o.o., Kraków 281 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

19 Bran owy podzia wystawców z numerami stoisk Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o., Warszawa 42 WMF, Niemcy 14 Szk o, porcelana, sztuçce Glassware, porcelain, cutlery Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 Comitor Sp. z o.o., ódê 22 Gastro Prestige, Nowy Sàcz 10 Krosno S.A. KroÊnieƒskie Huty Szk a, Krosno 241 Marathon Sp. z o.o., Poznaƒ 39 Victorinox Poland Sp. z o.o., Warszawa 38 Zak ady Porcelany Sto owej Lubiana S.A., Lubiana 205 Meble dla hoteli, barów, kawiarni Furniture for hotels, pubs, cafes Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 Class-Mebel Zbigniew Czuba a, Lubliniec 255 Demi Co. P.W., Katowice-Ligota 243 Gamma B Sp. z o.o., Kraków 21 Horn Sp. z o.o., Kraków 21 Hyperica Natura dr Ma gorzata Gruszczyk, Lublin 158 M.I.L.-System, Olsztyn 45 Polmaster Sp. z o.o., Warszawa 236 S&F Corporation Ltd., Warszawa 253 System Sp. z o.o., Sosnowiec 201 Witek FHU Karolina Witek, Modlnica 213 Elementy dekoracji wn trz, tekstylia Interior decoration, textiles Agnella S.A. Fabryka Dywanów, Bia ystok 252 Ango PPHU, Wroc aw 216 Apriori & MBH Group, Szczecin 242 Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 Europochette Polska Sp. z o.o., Tomaszów Mazowiecki 235 Fabryka Dywanów Kowary S.A., Kowary 210 Format SWP, Kraków 252 Gastro Prestige, Nowy Sàcz 10 Greno, Wroc aw 30 Horeca tex, Wadowice 33 Hugin Sweda Polska Sp. z o.o., Warszawa 7 Markowicz Sp. z o.o., Olsztyn 263 Muraspec Sp. z o.o., Warszawa 7 Piórex S.A. Zak ad Pierzarski, Swarz dz 231 Horeca

20 Bran owy podzia wystawców z numerami stoisk S&F Corporation Ltd., Warszawa 253 Zak ady Przemys u Bawe nianego Bielbaw S.A., Bielawa 216 Zwoltex W óknina Sp z o.o., Zduƒska Wola 36 OÊwietlenie Lighting Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 Gastro Prestige, Nowy Sàcz 10 Martech-Plus Sp. j., Ruda Âl. 120 Nova s.c. PPHU, Kraków 211 Ârodki czystoêci, urzàdzenia czyszczàce Cleaning equipment and detergents Baltica A.P., Gdaƒsk 218 Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 Gastro Prestige, Nowy Sàcz 10 Gastromer, Lasowice Ma e 290 Haspol Sp. z o.o., Warszawa 214 Merida Sp. z o.o., Wroc aw 284 NOTUS BIS Sp. z o.o., Rawa Mazowiecka 219 Polor Sp. z o.o., Szczecin 217 Soko International, Pruszków 40 VOIGT Sp. z o.o. PPUH, Zabrze 262 Wyposa enie azienek, pralni hotelowych Hotel bathroom and laundry equipment BISK S.A., Piaseczno 206 Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 Elja Professional, Kraków 202 Gastro Prestige, Nowy Sàcz 10 Geberit Sp. z o.o., Warszawa 5 IRAa - Zaopatrzenie Hoteli s.c., Wiàzowna Duchnów 261 Lanwar Cosmetics, Poznaƒ 250 Merida Sp. z o.o., Wroc aw 284 NOTUS BIS Sp. z o.o., Rawa Mazowiecka 219 Systemy komputerowe i oprogramowanie Computer systems and software for hotels and catering services 20 AJ Plus, Kraków 212 Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 Dataprocess, Sopot 34 HS Partner Pro-Test S.A., Warszawa 234 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

21 Bran owy podzia wystawców z numerami stoisk Hugin Sweda Polska Sp. z o.o., Warszawa 7 Kotrak-Bis Sp. J., Katowice 280 LSI SOFTWARE S.A., ódê 200 Witpol II, Poznaƒ 212 Zabezpieczenia antyw amaniowe i przeciwpo arowe Burglar and fire protection Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 Kaba Security Sp. z o.o., Warszawa 220 LOX Sp. z o.o., Warszawa 7 Tayama Polska Sp. J., Katowice 44 Witpol II, Poznaƒ 212 Wyposa enie terenów rekreacyjnych Recreation equipment Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 Ital-Net Sp. z o.o. Warszawa 207 S&F Corporation Ltd., Warszawa 253 Wyposa enie pokoi hotelowych Equipment of hotel rooms Apriori & MBH Group, Szczecin 242 Baraƒski - Zbigniew Baraƒski, Kraków 230 Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 Dekoria, arów 232 Faro Sp. J., Kraków 222 Gastro Prestige, Nowy Sàcz 10 Introserwis s.c., Wroc aw 203 Markowicz Sp. z o.o., Olsztyn 263 Polmaster Sp. z o.o., Warszawa 236 S&F Corporation Ltd., Warszawa 253 Wydawnictwa i prasa fachowa Journals and publications Brog Media Biznesu Sp. z o.o., Warszawa 52 Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 Forten Media Sp. z o.o., Gdaƒsk 260 Katalog Gastronomiczny i Hotelarski, Nipress Agencja Wydawniczo-Reklamowa, Katowice 285 Machmedia Wydawnictwo, Piaseczno 2 Menu Smakosza, Poznaƒ 50 Przeglàd Gastronomiczny, Warszawa 233 Horeca

22 Bran owy podzia wystawców z numerami stoisk Publikator Wydawnictwo, Bia ystok 51 Inne Other ANPA s.c., Warszawa 3 Aret s.c. Systemy Informacji Wizualnej, Bielsko-Bia a 215 Baraƒski - Zbigniew Baraƒski, Kraków 230 Boston-Bis sp. j., Nowy Targ 50a Centrum Inwestycji Hotelowych, Warszawa 2 CoffeeOne, Warszawa 121 Gastrona.pl, Warszawa 37 Introserwis s.c., Wroc aw 203 Instytut Rynku Hotelarskiego, Warszawa 270 Laskus Zak ad Âlusarski, Karczew 3 Ma opolska Izba Hotelarska Gremium, Kraków 2 Ma opolskie Centrum Promocji Turystyki, Kraków 13a Nowe Studio, Kraków 221 Polmaster Sp. z o.o., Warszawa 236 Stompex, Gdaƒsk 32 Stowarzyszenie azienka, Warszawa Targi w Krakowie Sp. z o.o.

23 14. Mi dzynarodowe Targi Wyposa enia Hoteli i Gastronomii

24 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

25 stoisko 212 AJ PLUS Kraków ul. Warszawska 18 tel./fax (012) AJ Plus specjalizuje si w systemach i rozwiàzaniach dla bran y hotelarsko-gastronomicznej Horeca jak równie dystrybucji i sprzeda y markowego sprz tu komputerowego i peryferiów. W zakresie HORECA proponujemy: - oprogramowanie dla obiektów hotelarskich (hotele, pensjonaty, motele, zajazdy, etc.) DM Plaza - program do wspomagania zarzàdzania obiektami hotelowymi i gastronomicznymi. Posiada modu y: recepcja, sprzeda, kasa, rehabilitacja, SPA, magazyn, ywienia, POS, CRM, RCP, raporty, interfejsy, - systemy gastronomiczne (kawiarnie, restauracje, puby), - dozowniki i bonowniki kelnerskie, - ksi gowoêç, magazyn, produkcja, sprzeda, - elementy wyposa enia hotelowego m. in. zamki hotelowe, Master Key, wy àczniki pràdu, systemy telewizji hotelowej, PAY TV, minibary, sejfy do pokoi goêcinnych, CCTV. PPO i inne. Horeca

26 stoisko 43 AM TRADE Teresa Lata a Kraków ul. M. S omczyƒskiego 12 tel./fax (012) , Krakowski Oddzia Firmy AM TRADE - STALGAST Spó ka z o.o. oferuje doskona ej jakoêci wyposa enie dla gastronomii. Renomowane zagraniczne firmy dostarczajà nam wysokiej klasy garnki, rondle, patelnie, misy i brytfanny o ró nych pojemnoêciach. Wszystkie oferowane wyroby wykonane sà ze stali nierdzewnej 18/10 a garnki i patelnie posiadajà trzywarstwowe dno, które przyêpiesza równomierne rozprowadzanie ciep a. Oferujemy doskona e piece konwekcyjno-parowe w oskiej firmy UNOX ró nej wielkoêci z niezb dnymi stojakami i pojemnikami gastronomicznymi. W swojej ofercie posiadamy tak e narz dzia do pracy w kuchni tj. no e, cedzaki, misy, wanny przecedzakowe, rózgi itp... Polecamy wyposa enie sali bankietowej i restauracyjnej: tace na Êlimaki, pojemniki do kawioru, wiaderka do sch adzania szampana, pucharki do lodów oraz wiele innych. Oferujemy równie termoporty, termosy do napojów i zup, pojemniki gastronomiczne a tak e podgrzewacze do potraw i zup jak e cz sto stosowane w nowoczesnym systemie ywienia. Katalog nasz zawiera wiele drobnych urzàdzeƒ jak: bemary, salamandry, krajalnice, kontakt-grille, miesiarki i miksery planetarne itp. Wszystkie sprzedawane przez nas wyroby posiadajà atesty Paƒstwowego Zak adu Higieny. 26 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

27 stoisko 3 ANPA s.c Warszawa ul. Dzia owa 8 tel./fax (022) , Maszyny do produkcji makaronu o wyd kg/h, linie produkcyjne o wyd. od 200 do 1000 kg/h. z zastosowaniem technologii pró niowej. Suszarnie do makaronu, warzyw, owoców. Suszarnie tunelowe. Matryce do 470 kszta tów makaronu. Maszyny do produkcji pierogów - równie typu polskiego o wyd kg/h. Piece do pizzy, mieszarki do ciasta, przesiewacze do màki, automaty do produkcji naleêników i krokietów. Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny, regeneracja matryc makaronowych. Horeca

28 stoisko 242 APRIORI & MBH GROUP Szczecin ul. A. Struga 7 tel./fax (091) Firma Apriori z siedzibà w Szczecinie istnieje na rynku od 14 lat. JesteÊmy importerem tkanin zas onowych, obiciowych, firan i pasmanterii. Wspó pracujemy z wieloma renomowanymi producentami z ca ego Êwiata. Wraz z naszym partnerem b dàcym producentem mebli hotelowych stworzyliêmy mark pod nazwà APRIORI & MBH GROUP celem kompleksowej i profesjonalnej obs ugi hoteli, restauracji oraz obiektów u ytecznoêci publicznej w zakresie projektowania i wyposa enia wn trz w meble oraz dekoracje okienne. Celem naszej dzia alnoêci jest perfekcyjna obs uga Klienta pod wzgl dem doradczym i wykonawczym oparta na wiedzy fachowców w danej dziedzinie. ZnajomoÊç rynku, trendów w bran y oraz indywidualizm w podejêciu do ka dej z inwestycji pozwala nam w aêciwie odpowiedzieç na potrzeby Klienta oferujàc mu m. in. materia y w aêciwe dla prowadzonej dzia alnoêci, takie jak: tkaniny i laminaty posiadajàce atesty na trudnopalnoêç, treviry, materia y 100% zaciemniajàce tzw. Blackout-y oraz meble wykoƒczone laminatem HPL zwi kszajàce ywotnoêç mebla cz sto projektowane indywidualnie pod kierunkiem i okiem naszych Klientów. 28 Targi w Krakowie Sp. z o.o.

Za treść zamieszczonych reklam wydawca nie ponosi odpowiedzialności

Za treść zamieszczonych reklam wydawca nie ponosi odpowiedzialności 1 wydawca: projekt okładki: layout i DTP: druk i oprawa: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41a tel. 12 644 59 32, fax 12 644 61 41 biuro@targi.krakow.pl Paweł Bigos Łukasz Marciszyn,

Bardziej szczegółowo

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç

Forum Biznesu. i Êrednich przedsi biorstw w Polsce. Firma stara si tak e zaspokajaç NR 9 (65) 26 wrzeênia 2008 r. Wydawca: Media Press ul. Mickiewicza 29 40-085 Katowice Redaguje zespół Obejmujemy patronatem interesujące wydarzenia biznesowe kontakt: redakcja@forumbiznesu.pl tel. 032/

Bardziej szczegółowo

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI

DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI e-biu LETYN /1/ 2007 W I E D Z A, D E S I G N, M A R K A I N S T Y T U T W Z O R N I C T W A P R Z E M Y S O W E G O DOBRY WZÓR BADANIA DESIGNU SERENDIPITY NIE! DOBRE PRAKTYKI rys. Marianna Sztyma 2007

Bardziej szczegółowo

13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl

13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25. marca. www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl 13.Targi Edukacyjne w Krakowie 23-25 marca 2011 www.targi.krakow.pl www.targiedukacyjne.pl wydawca: projekt ok adki: layout i DTP: Targi w Krakowie Sp. z o.o. 31-586 Kraków, ul. Centralna 41A tel. 6445932,

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE

POÂREDNIK budowlany (74) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (74) 42008 ISSN 1427-213X LIPIEC-SIERPIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 14. Euro 2012 to szansa dla naszej bran y! rozmowa

Bardziej szczegółowo

Turystyka biznesowa w Polsce

Turystyka biznesowa w Polsce Raport Turystyka biznesowa w Polsce Rynek targowy Targi w opinii wystawców Wybrane targi w Polsce w 2006 roku Dofinansowanie uczestnictwa w targach Polska Korporacja Targowa Wy sza Szko a Ekonomiczno-Informatyczna

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 KONKURS! Do wygrania: cyfrowy aparat fotograficzny 3 zestawy upominków firmy GG Profits str. 35 Przeglàdy aktualnych ofert: sieci warsztatowe

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr Teresa Nowogródzka Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Marketing us

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE

POÂREDNIK budowlany (82) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (82) 62009 ISSN 1427-213X LISTOPAD-GRUDZIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Jubileusz 35-lecia dzia alnoêci OÊrodka Centralnego

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Targi Innowacje Technologie Maszyny 2012 Poznaƒ, 29.05 1.06.2012 Przez 4 dni targowe w Poznaniu prezentowana by a bogata oferta nowoczesnego przemys u (fot. 1). Podczas ITM Polska 2012 pokazano sprz t

Bardziej szczegółowo

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze

BIZNESRAPORT. www.biznesraport.pl. Polska ma Klientom biznesowym du o do zaoferowania. Przede wszystkim najnowoczeêniejsze TELEKOMUNIKACJA PRZEDSI BIORCZOÂå EUROPA BIZNESRAPORT 37 Miesi cznik Telekomunikacji Polskiej, LUTY 2007 www.biznesraport.pl IP VPN tp jeszcze taniej Zatrudnij technologię w swoim dziale marketingu Pierwsza

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (77) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (77) 12009 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 3. Organizatorzy targów Intermat nie bojà si s owa kryzys.

Bardziej szczegółowo

W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki

W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki Nr 1(60) marzec 2006 W dniu 11 lutego br. w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie, podczas Wielkiej Gali og oszone zosta y wyniki Drukarnia BDN w Wykrotach pi tnastej edycji konkursu Lider Polskiego

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku fot. Z archiwum ARP Na ok adce: UroczystoÊç podpisania umowy inwestycyjnej; od lewej stojà: A. Synowiecki (prezes Radmoru), W. Dàbrowski (prezes ARP), P. Wojciechowski (prezes WB); siedzi: A. Szortyka

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Radiostacje programowalne 3. Aster 2012 9. Nowe stacje bazowe TETRA 10. Bez anteny nie ma àcznoêci 12. o nierz przysz oêci 14

Spis treêci W SKRÓCIE. Radiostacje programowalne 3. Aster 2012 9. Nowe stacje bazowe TETRA 10. Bez anteny nie ma àcznoêci 12. o nierz przysz oêci 14 Szanowni Czytelnicy, Witamy w 30 ju numerze biuletynu Info-Radmor. Zapraszamy do lektury m.in. artyku u opublikowanego w zesz ym roku w miesi czniku RAPORT. Wojsko, Technika, ObronnoÊç traktujàcy o potrzebie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç Projekt Custom-Fit Czy cz owiek o nietypowych proporcjach cia a mo e liczyç na odpowiednio dobrany implant lub protez medycznà? Czy mo e zamówiç dla siebie odpowiednio du y lub ma y kask albo siode ko

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem

Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem SZKO Y WY SZE WYDANIE SPECJALNE 16 30 KWIETNIA 2008 Od teorii do kompetencji Ka dego roku mury uczelni turystycznych opuszczajà Êwietnie przygotowani absolwenci... pod wzgl dem teorii. A co z praktykà?

Bardziej szczegółowo

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco

PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl 16-31 LIPCA 2007/140 (14) SKOKi kupujà Ecco PISMO BRAN OWE PRACOWNIKÓW TURYSTYKI www.eurosys.pl Wielka Brytania Koniec wakacji Rozmowa z Grzegorzem Baszczyƒskim Rainbow Tours wchodzi na gie d za funta 5 6 Prezentacja 16 Planner 2007 Informacja Turystyczna

Bardziej szczegółowo