Igol Boiler. Instrukcja Obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Igol Boiler. Instrukcja Obsługi"

Transkrypt

1 IM-PP11-01 PL Issue 2 IGOL STEAM Wytwornica pary z wymuszonym obiegiem Igol Boiler Instrukcja Obsługi IM-PP11-01 PL Issue 2 /

2 Spis treści 1 DANE TECHNICZNE 3 2 BEZPIECZEŃSTWO 4 3 INSTALACJA Transport Pozycjonowanie Połączenia elektryczne Wyprowadzenie gazów spalinowych Połączenia hydrauliczne Dobór średnicy rurociągów pary Prowadzenie rurociągów pary, odwodnienia Rozszerzalność cieplna rurociągów Odzysk kondensatu Instalacja paliwa Instalacja wody zasilającej Odprowadzenie odsolin i odmulin Podłączenie palnika 13 4 POMPA ZASILAJĄCA, POMPA ANTYKAWITACYJNA 14 5 EKSPLOATACJA Uruchamianie Odstawianie Odmulanie 16 6 WYPOSAŻENIE WYTWORNICY, ZABEZPIECZENIA Regulator ciśnienia Termostat pary Flusostat - wyłącznik zbyt niskiego przepływu wody Presostat wężownicy Pompa tłokowa wody zasilającej Pompa antykawitacyjna (opcjonalna) Zawór odmulający Przetwornik ciśnienia Manometr ciśnienia pary Presostat bezpieczeństwa Zawór bezpieczeństwa Czujnik temperatury - termostat bezpieczeństwa pary Odwadniacz Zawór odcinający parę wodną 18 7 USUWANIE KAMIENIA KOTŁOWEGO 19 8 DIAGNOSTYKA 20 9 KONSERWACJA TŁOKOWE POMPY ZASILAJĄCE BUDOWA, LISTA CZĘŚCI 22 2 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

3 1 DANE TECHNICZNE MODEL Wydajność pary kg/h Ciśnienie obliczeniowe bar m PANEL STEROWANIA POMPA ZASILAJĄCA Nr schematu Marka Model Wydajność l/h OSPRZĘT REGULACYJNY Presostat ograniczający Marka Model Presostat regulacyjny Marka Model OSPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA Presostat ciśnienia wody Marka Model Presostat bezpieczeństwa Marka Model Termostat pary Marka Model Termostat spalin Marka Model Zawór bezpieczeństwa Marka Model Flusostat Marka Model PALNIK Marka Model Regulacja Paliwo IM-PP11-01 PL Issue 2 /

4 2 BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do instalacji, uruchomienia bądź konserwacji urządzenia należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją. Wytwornica pary IGOL STEAM musi być użytkowana zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Należy przestrzegać zaleceń podanych w niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone osobom, ani szkody materialne, powstałe na skutek nieprawidłowej instalacji, regulacji, konserwacji lub eksploatacji urządzenia. Instalacja urządzenia musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami producenta, przez stosownie wykwalifikowany personel. W szczególności należy zadbać o to, aby: w pełni respektować lokalne przepisy dotyczące instalacji i eksploatacji urządzeń cieplnych; stosować się do wszystkich instrukcji i danych technicznych zwartych w niniejszym podręczniku; został użyty odpowiedni sprzęt dźwigowy i transportowy; wszystkie gorące części wytwornicy pary i jej instalacji zostały osłonięte w celu uniknięcia ryzyka poparzenia; została zainstalowana odpowiednia stacja uzdatniania oraz odgazowania wody zasilającej wytwornicę; została wykonana odpowiednia instalacja zwrotu kondensatu; wszystkie połączenia elektryczne zostały wykonane zgodnie z normami branżowymi lub w zgodzie z przepisami lokalnymi; prace przy instalacji gazowej wykonywał instalator, który jest do tego upoważniony przez zakład gazowniczy. Po zainstalowaniu wytwornicy należy uważnie sprawdzić wykonane prace i upewnić się, że wszystkie kroki wyszczególnione w niniejszym podręczniku zostały wykonane poprawnie. Skalibrować wszystkie regulatory, zabezpieczenia i blokady chroniące przed niewłaściwym działaniem. Sprawdzić dociągnięcie wszystkich śrub i nakrętek mocujących i dociągnąć te, które tego wymagają (kołnierze, połączenia, pompy itp.). Następnie uruchomić wytwornicę. Obsługę wytwornicy może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia eksploatacyjne, zgodne z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki. Nadzór nad pracownikami obsługującymi wytwornicę może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia dozorowe, zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki. W celu zapewnienia sprawności urządzenia i jego prawidłowego działania, niezbędne jest przeprowadzanie przez wykwalifikowany personel regularnej konserwacji, zgodnie z instrukcjami producenta. Przy pracach przy urządzeniu należy: odłączyć je od napięcia (np. wyłącznikiem głównym) i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem; zamknąć zawór odcinający gazu/oleju i zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem. Wszelkie naprawy urządzenia należy wykonywać przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych. UWAGA W niniejszej instrukcji nie omówiono wszystkich zasad BHP i środków ostrożności, które należy stosować podczas instalacji / eksploatacji / konserwacji. W żadnym wypadku treść instrukcji nie może zastąpić wiedzy i doświadczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie ruchu w zakładzie. 4 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

5 3 INSTALACJA 3.1 Transport Podczas załadunku i rozładunku korzystać z oczek dźwigowych na górze wytwornicy. Urządzenie przemieszczać i pozycjonować wózkiem widłowym o odpowiednim udźwigu. Podczas przemieszczania i pozycjonowania wytwornicy zachować dużą ostrożność, aby uniknąć obrażeń lub szkód majątkowych. 3.2 Pozycjonowanie Wytwornica musi być posadowiona na płaskim podłożu. Nie wymaga ona kotwiczenia ani innego mocowania do podłoża. Wskazane jest jednakże ustawienie wytwornicy na dwóch paskach gumy grubości ok. 6 mm. Wyciszy to instalację i uchroni budynek przed wibracjami wysokiej częstotliwości. 3.3 Połączenia elektryczne Zabrania się przystępowania do jakichkolwiek robót elektrycznych, zanim wytwornica zostanie odcięta od sieci zasilającej. Roboty elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych elektryków. Upewnić się, że parametry sieci elektrycznej w miejscu instalowania wytwornicy zgadzają się z parametrami podanymi w jej danych technicznych. 3.4 Wyprowadzenie gazów spalinowych Wytwornice pary IGOL STEAM są wyposażone w palniki ciśnieniowe, co oznacza, że gazy spalinowe opuszczają wytwornicę pod ciśnieniem. Niemniej należy stosować określone środki ostrożności: w instalacji spalin unikać kolanek i łuków pod kątem prostym; zapewnić, by średnica rurociągu odprowadzającego spaliny nie była mniejsza niż średnica kołnierza wylotowego na wytwornicy; unikać instalowania długich poziomych odcinków; rurociąg kłaść z lekkim nachyleniem w kierunku wytwornicy; dołączając wytwornicę do jakiegoś istniejącego zbiorczego komina odprowadzającego różne spaliny, stosować osobne kanały, aby uniknąć interferencji z innymi spalinami; w najniższym punkcie odprowadzania spalin (podstawa komina) zamontować wyczystkę. Niezależnie od okoliczności stosować się do lokalnych przepisów. Wątpliwości konsultować z ekspertami lub z producentem. IM-PP11-01 PL Issue 2 /

6 3.5 Połączenia hydrauliczne Roboty hydrauliczne mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel. Cała instalacja musi być poprawnie wykonana i odebrana jako zgodna ze standardami branży i obowiązującymi przepisami. Sugestie i tabele przytoczone w dalszej części instrukcji mogą być przydatne wykonawcy instalacji. Prawidłowo wykonana instalacja często może pomóc uniknąć wielu problemów podczas późniejszej eksploatacji Dobór średnicy rurociągów pary Jest bardzo istotne, aby średnice rurociągów rozprowadzających parę były dobrane prawidłowo, w zależności od ilości i ciśnienia przepływającej pary. Jeśli średnice będą za małe, do odbiorów najbardziej odległych od wytwornicy będzie docierać niewystarczająca ilość pary. Jeśli natomiast będą one za duże, to oprócz zwiększonego kosztu instalacji wzrosną też straty energii, ponieważ większa średnica to większe powierzchnie rur, a w konsekwencji większe straty ciepła do otoczenia. W doborze średnic pomóc może tabela na str. 11 instrukcji (zalecana prędkość przepływu: 25 m/s). W przypadku dłuższych odcinków rurociągów, przy doborze ich średnic należy kierować się dopuszczalnym spadkiem ciśnienia, a nie prędkością przepływu Prowadzenie rurociągów pary, odwodnienia Rurociągi muszą być prowadzone z odpowiednim nachyleniem (0,5-1%), ze spadkiem w kierunku przepływu pary, aby zagwarantować szybki odpływ kondensatu dołem rurociągu do najbliższego punktu odwadniającego. W rurociągach prowadzonych nieprawidłowo odpływ kondensatu byłby utrudniony, co prowadziłoby do zawodnienia rurociągu parowego i ryzyka powstania niebezpiecznych uderzeń wodnych. Jednak prawidłowe nachylenie to nie wszystko w odpowiednich miejscach należy wykonać punkty odwadniające, najlepiej w postaci kieszeni (np. trójnika) zbierającej kondensat z dna rurociągu, z której kondensat odprowadzany jest przez odwadniacz. Typowe miejsca w których należy instalować odwadniacze to: rozdzielacze pary zakończenia rurociągów najniższe punkty odcinków pionowych separatory odcinki bezpośrednio przed zaworami odcinającymi W razie wątpliwości projekt należy skonsultować z odpowiednim ekspertem lub z producentem. Ważne jest też upewnienie się, że każde odgałęzienie odchodzące w dół od rurociągu pary jest wspawane od góry (a nie od dołu!). W ten sposób do odgałęzienia nie wpływa kondensat z głównego rurociągu Rozszerzalność cieplna rurociągów Rury montuje się na zimno, tak więc w sytuacji gdy przepływa przez nie gorąca para, wygrzewają się i rozszerzą się cieplnie. Aby zapobiec wyboczeniu rurociągu na skutek rozszerzalności cieplnej, stosuje się kompensatory. Przy planowaniu instalacji zalecamy przestrzeganie następującej procedury: podjąć decyzję o rozmieszczeniu punktów stałych i kompensatorów, uwzględnić możliwość samokompensacji; ustalić pozycje podpór przesuwnych; wyliczyć wartości wydłużeń rurociągu i siły działające na punkty stałe; wyliczyć wstępny naciąg kompensatorów. Podstawową zasadą jest stosowanie tylko jednego kompensatora między dwoma sąsiednimi punktami stałymi. 6 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

7 3.5.4 Odzysk kondensatu Odzysk kondensatu jest równie ważny jak dystrybucja pary: prawidłowy odzysk znacznie zwiększa całkowitą wydajność cieplną instalacji i w ten sposób przyczynia się do oszczędzania paliwa; ponadto dzięki podniesieniu temperatury wody zasilającej wytwornicę uzyskuje się lepsze odgazowanie wody, a w konsekwencji zmniejsza zagrożenie korozją. Poniżej podano kilka ogólnych wskazówek dotyczących instalacji zwrotu kondensatu, choć najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie sprawdzenia konkretnych rozwiązań ekspertowi. odwadniacze powinny być montowane jak najbliżej króćców odprowadzających kondensat z urządzeń, poniżej lub na poziomie tych króćców (należy unikać podnoszenia rurociągu kondensatu przed odwadniaczem); rurociąg kondensatu powinien obsługiwać urządzenia pracujące przy tym samym ciśnieniu; kondensat z urządzeń pracujących przy różnych ciśnieniach należy obsługiwać oddzielnymi rurociągami; jeśli nie jest to możliwe należy zapewnić warunki do rozprężenia kondensatu o wyższym ciśnieniu aby nie utrudnić przepływu kondensatu o niższym ciśnieniu; rurociągi winny być nachylone (1-2%) w kierunku przepływu kondensatu; do zawracania kondensatu o niskim ciśnieniu może być potrzebne zastosowanie pomp kondensatu. Przy doborze średnicy rurociągu kondensatu należy uwzględnić zjawisko rozprężania się gorącego kondensatu, podczas którego powstaje para z rozprężania o objętości właściwej dużo większej od objętości samego kondensatu. Zatem dobieranie średnicy rurociągu kondensatu wg zasad jak dla rurociągu gorącej wody jest błędem Instalacja paliwa Informacji dotyczących instalacji paliwa (gaz / olej) należy poszukiwać w instrukcji zainstalowanego palnika Instalacja wody zasilającej Należy zainstalować zbiornik wody zasilającej wytwornicę (ZWZ), który pełni funkcje: zbierania zawracanego kondensatu; uzupełniania ubytków z obiegu parowo-kondensatowego (wynikających np. z technologii bezpośredni wtrysk pary, odmulania wytwornicy, strat pary z rozprężanego kondensatu, itp.) uzdatnioną wodą uzupełniającą; odgazowania wody zasilającej należy zapewnić podgrzanie wody w zbiorniku, najlepiej do ok C i czas przebywania w zbiorniku co najmniej 20 min (czyli pojemność czynna zbiornika powinna odpowiadać co najmniej 1/3 wydajności wytwornicy pary, z dodatkową rezerwą pojemności na zawracany kondensat jeśli zwrot ma charakter okresowy); ze względu na dopuszczalne parametry pracy pompy zasilającej wytwornicę, temperatura wody zasilającej nie może przekroczyć 105 C Średnice rurociągów wodnych niezbędne dla różnych wytwornic i wymagane wysokości napływu niezbędne do tego, aby w pompie zasilającej nie wystąpiło zjawisko kawitacji, podano w rozdziale 4 (str ). Jeśli nie można zapewnić wymaganej wysokości napływu, trzeba zainstalować dodatkową pompę antykawitacyjną. Pompa antykawitacyjna powinna być uruchamiana i zatrzymywana równocześnie z główną pompą zasilającą wytwornicy. WAŻNA UWAGA: Ostatnim odcinkiem rurociągu zasilania wytwornicy w wodę musi być elastyczny wąż (o dł. do 0,5 m) ze stali, odporny na gorącą wodę, ponieważ pompa zasilająca jest pompą tłokową. Aby chronić wytwornicę, nie wolno dopuszczać do spadku temperatury wody zasilającej poniżej 50 C. UWAGA Woda uzupełniająca musi być odpowiednio uzdatniona, tak, aby spełnione były WYMAGANE PARAMETRY WODY ZASILAJĄCEJ, podane w tabeli na str Odprowadzenie odsolin i odmulin Zrzut odsolin i odmulin musi być odprowadzony do rozprężacza lub studzienki schładzającej. IM-PP11-01 PL Issue 2 /

8 SCHEMAT STEROWANIA WYTWORNIC PARY IGOL STEAM powrót kondensatu wylot z zaworu bezpieczeństwa ZWZ para do instalacji wylot spalin SG ZR FT ZO zimna woda nieuzdatniona odmulanie SUW woda zasilająca PAK SYMBOL OPIS SV - 01 Zawór bezpieczeństwa PI - 01 Manometr pary PT - 01 Przetwornik ciśnienia PIC 01 Presostat regulacyjny 2-stopniowy PSHH -01 Presostat bezpieczeństwa TE -01 Termopara TI - 01 Wyświetlacz temperatury TSH 01 Termostat bezpieczeństwa pary (1-szy stopień) TSHH - 01 Termostat bezpieczeństwa pary (2-gi stopień) XV - 01 Wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu odmulającego PI 02 Manometr wody zasilającej FSL - 01 Flusostat - wyłącznik zbyt niskiego przepływu wody PA - 01 Pompa zasilająca M - 01 Silnik elektryczny pompy zasilającej INV - 01 Falownik (regulacja 2-stopniowa) TSHH - 02 Termostat bezpieczeństwa spalin ZR Zawór rozruchowy FT Odwadniacz SG Wziernik (*) ZO Zawór odsalający ręczny (*) ZWZ Zbiornik wody zasilającej (*) XV - 02 Zawór elektromagnetyczny wody uzdatnionej (*) LR - 01 Regulator poziomu w zbiorniku wody zasilającej (*) LI - 01 Wodowskaz (*) PAK Pompa antykawitacyjna (**) SUW Stacja uzdatniania wody (*) A Alarm (*) nie wchodzi w zakres dostawy wytwornicy (**) może być dostarczona wraz z ZWZ, albo z wytwornicą (opcja) 8 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

9 WŁASNOŚCI FIZYCZNE PARY WODNEJ NASYCONEJ Nadciśnienie bar m Temperatura C Objętość właściwa m³/kg Entalpia właściwa wody wrzącej kj/kg Entalpia właściwa parowania kj/kg Entalpia właściwa pary nasyconej kj/kg ,67 419,0 2257,0 2676,0 0, ,15 468,3 2225,6 2693,9 1, ,88 505,6 2201,1 2706,7 1, ,71 536,1 2181,0 2717,1 2, ,60 562,2 2163,3 2725,5 2, ,51 589,2 2144,7 2733,9 3, ,46 605,3 2133,4 2738,7 3, ,41 623,6 2120,3 2743,9 4, ,37 640,7 2108,1 2748,8 4, ,34 656,3 2096,7 2753,0 5, ,31 670,9 2086,0 2756,9 5, ,29 684,6 2075,7 2760,3 6, ,27 697,5 2066,0 2763,5 6, ,25 709,7 2056,8 2766,5 7, ,24 721,4 2047,7 2769,1 7, ,23 732,5 2039,2 2771,7 8, ,21 743,1 2030,9 2774,0 8, ,20 753,3 2022,9 2776,2 9, ,19 763,0 2015,1 2778,1 10, ,18 781,6 2000,1 2781,7 11, ,16 798,8 1986,0 2784,8 12, ,15 815,1 1972,5 2787,6 13, ,14 830,4 1959,6 2790,0 14, ,13 845,1 1947,1 2792,2 15, ,12 859,0 1935,0 2794,0 IM-PP11-01 PL Issue 2 /

10 PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁĄCZEŃ WYTWORNICY PARY IGOL STEAM Z AKUMULATOREM PARY (ZASOBNIKIEM RUTHSA) zbiornik wody zasilającej para do instalacji obejście wytwornica pary akumulator pary woda zasilająca kondensat z przelewu zasobnika WYPOSAŻENIE AKUMULATORA PARY (najprostsza wersja) 1 Wlot pary zasilającej 2 Zawór bezpieczeństwa 3 Manometr 4 Wylot pary do instalacji 5 Odwadniacz (na przelewie zasobnika) 6 Zawór spustowy 7 Wodowskaz W celu doboru optymalnej wielkości akumulatora i jego osprzętu, prosimy o kontakt z inżynierem Spirax Sarco. 10 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

11 PRZEPUSTOWOŚĆ [kg/h] RUROCIĄGÓW PARY WODNEJ NASYCONEJ dla różnych ciśnień i prędkości przepływu pary Ciśnienie Prędk. Średnica nominalna DN bar m m/s , , , , , , , , , , IM-PP11-01 PL Issue 2 /

12 ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA RUROCIĄGÓW mm / metr Temperatura C żeliwo szare stal węglowa stal nierdzewna miedź 40 0,42 0,52 0,66 0, ,63 0,79 0, ,83 1,05 1,3 1, ,32 1,6 1, ,26 1, ,5 1,87 2,37 2, ,73 2,14 2,7 2, ,96 2,43 3 3, ,2 2,72 3,4 3,5 WYMAGANE PARAMETRY WODY ZASILAJĄCEJ WYTWORNICĘ PARAMETR JEDNOSTKA MIARY WARTOŚCI Odczyn ph 8,5-9,5 Twardość mg/l CaCO3 < 5 Zawartość tlenu mg O 2 / l < 0,1 Wolny dwutlenek węgla mg CO 2 / l < 0,2 Całkowita zawartość żelaza mg Fe / l < 0,1 Zawartość krzemionki mg SiO 2 / l < 0,1 Korygent chemiczny Wygląd ogólny Zalecany Klarowna, przeźroczysta, niepieniąca się 12 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

13 3.6 Podłączenie palnika Montaż palnika, połączenia elektryczne i podłączenie do instalacji gazowej / olejowej wykonać zgodnie z instrukcją producenta palnika. W przypadku dostawy wytwornicy bez palnika, należy zwrócić uwagę na prawidłowy dobór palnika do wytwornicy. Palnik nie może mieć zbyt długiej głowicy, przez co dostępna przestrzeń dla płomienia uległaby skróceniu (co prowadziłoby do niepełnego spalania i uszkodzenia wymurówki dna komory spalania). Głowica może wystawać max. 30 mm poza wymurówkę drzwi komory paleniskowej (patrz rys. poniżej). Grubość drzwi [mm] Grubość drzwi Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam IM-PP11-01 PL Issue 2 /

14 4 Pompa zasilająca, pompa antykawitacyjna Wytwornica pary jest wyposażona w tłokową pompę zasilającą. Pompa może być skonfigurowana do pracy: jednobiegowej (stała prędkość); dwubiegowej (dwie prędkości, regulowane przez falownik); modulowanej. Aby zapewnić prawidłowe działanie pompy i nie dopuścić do jej uszkodzenia na skutek kawitacji, trzeba kontrolować dwa parametry: temperaturę wody i ciśnienie wody na wlocie pompy (wysokość napływu) WYSOKOŚĆ NAPŁYWU [m] TEMPERATURA [ C] Im wyższa temperatura wody zasilającej, tym większą wysokość napływu trzeba zapewnić dla uniknięcia kawitacji. Zatem z punktu widzenia pracy pompy korzystne byłoby utrzymywanie niskiej temperatury. Trzeba jednakże pamiętać, że wraz ze wzrostem temperatury wody maleje zawartość rozpuszczonego w niej tlenu i dwutlenku węgla, które powodują korozję całej instalacji (wytwornicy, instalacji parowej i instalacji kondensatu). Z tego względu korzystne jest skuteczne odgazowanie wody w zbiorniku zasilającym (ZWZ patrz schemat na str. 8) dzięki utrzymywaniu jak najwyższej temperatury wody zasilającej. Podsumowując: zalecamy utrzymywanie temperatury w zbiorniku wody zasilającej w granicach C ze względu na dopuszczalne parametry pracy pompy zasilającej, temperatura wody zasilającej nie może przekroczyć 105 C Aby chronić wytwornicę, temperatura wody zasilającej nie może spaść poniżej 50 C. 14 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

15 UWAGA Średnica rurociągu wody zasilającej i wysokość napływu muszą być zgodne z poniższą tabelą IGOL STEAM średnica rurociągu wody Wysokość napływu H [m] Pompa antykawitacyjna 60 C 70 C 80 C 90 C 99 C [m 3 /h] 200 DN25 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 0, DN25 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 0, DN32 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 0, DN32 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 0, DN40 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 0, DN40 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 0, DN50 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 1, DN50 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 1, DN50 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 1, DN50 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 2, DN65 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 2, DN65 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 3,00 Uwaga: Jeśli podana w tabeli wysokość napływu jest niemożliwa do uzyskania przez umieszczenie zbiornika zasilającego na żądanej wysokości, pomiędzy zbiornikiem a pompą zasilającą wytwornicy trzeba zastosować dodatkową pompę podnoszącą ciśnienie (pompę antykawitacyjną), o wskazanej wydajności. Wysokość podnoszenia dodatkowej pompy musi spełniać warunek: suma geometrycznej wysokości napływu oraz wysokości podnoszenia pompy musi się równać wymaganej wartości H, podanej w tabeli. Pompa antykawitacyjna powinna być uruchamiana i zatrzymywana równocześnie z główną pompą zasilającą wytwornicy. Przykład: Wytwornica IGOL STEAM 1500, temperatura wody zasilającej 90 C, rzeczywista wysokość napływu 2m. Z tabeli odczytano: wymagana wysokość napływu (H) 6,2m. Trzeba zastosować pompę antykawitacyjną o wydajności 1,5m 3 /h i wysokości podnoszenia 4,2m (6,2-2). 5 EKSPLOATACJA Wytwornice pary IGOL STEAM zostały specjalnie zaprojektowane i wykonane z myślą o szybkim uruchomieniu produkcji pary. Oferują wszystkie zalety szybkiego startu, pracując na zasadzie wymuszonej cyrkulacji. Są całkowicie zabezpieczone przed groźbą wybuchu. Jednak mogą być stosowane wyłącznie zgodnie ze swoim przeznaczeniem i instrukcjami podanymi w załączonej dokumentacji. Przypominamy, że obsługę wytwornicy może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia eksploatacyjne, zgodne z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki. Nadzór nad pracownikami obsługującymi wytwornicę może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia dozorowe, zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki. IM-PP11-01 PL Issue 2 /

16 Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności uważnie zapoznać się z podanymi niżej instrukcjami. W razie wątpliwości kontaktować się z naszym działem serwisu. 5.1 Uruchamianie a) Przestaw WYŁĄCZNIK GŁÓWNY w pozycję ON. b) Otwórz zawór rozruchowy, zamknij zawór odsalający (miejsce ich montażu pokazano na rys. str. 8). Sprawdź, czy zawór pary jest zamknięty (powinien być zamknięty po prawidłowym odstawieniu wytwornicy). c) Przestaw wyłącznik główny w pozycję ON i przełącznik WYDAJNOŚĆ POMPY w pozycję NISKA, właściwą dla uruchamiania. Wtedy wytwornica będzie pracowała na niskim stopniu (w przypadku palnika dwustopniowego) lub na minimalnej wydajności (w przypadku palnika modulowanego). d) Przestaw przełącznik STEROWANIE w pozycję 1. Pompa zacznie tłoczyć wodę do wytwornicy. e) Odczekaj ok. 5 s aż lampki kontrolne zgasną i wciśnij przycisk START CYKLU. f) Odczekaj, aż woda pojawi się we wzierniku za zaworem rozruchowym. Przestaw przełącznik ZAŁĄCZENIE PALNIKA w pozycję 1. g) Kiedy temperatura pary przekroczy 105 C, powoli otwórz zawór pary, a następnie otwórz zawór odsalający. h) Przestaw przełącznik WYDAJNOŚĆ POMPY w pozycję WYSOKA, wytwornica będzie dostosowywać wydajność do poboru pary przez odbiorniki. 5.2 Odstawianie a) Przestaw przełącznik ZAŁĄCZENIE PALNIKA w pozycję 0, przełącznik WYDAJNOŚĆ POMPY w pozycję NISKA. b) Poczekaj chwilę i przestaw przełącznik STEROWANIE w pozycję 0. c) Odczekaj, aż ciśnienie pary spadnie do 3 4 bar. d) Zamknij zawór pary. e) Przestaw przełącznik STEROWANIE w pozycję 1. f) Odczekaj, aż woda pojawi się we wzierniku za zaworem rozruchowym. Zamknij zawór rozruchowy. g) Odczekaj do wyłączenia pompy. h) Przestaw WYŁĄCZNIK GŁÓWNY w pozycję OFF. 5.3 Odmulanie UWAGA Tym terminem określa się czyszczenie wytwornicy pary poprzez wymuszenie przepływu przez wężownicę w kierunku odwrotnym niż normalnie. Odmulanie trzeba wykonywać co najmniej TRZY razy w tygodniu. a) Zamknij zawór pary i odczekaj, aż palnik wytwornicy zostanie automatycznie wyłączony ze względu na osiągnięcie zadanego ciśnienia. b) Przestaw przełączniki ZAŁĄCZENIE PALNIKA i STEROWANIE w pozycję 0. c) Otwórz całkowicie zawór odmulania i odczekaj, aż ciśnienie spadnie do 0,5 bar. d) Zamknij zawór odmulania. e) Przestaw przełącznik STEROWANIE w pozycję 1 i przełącznik WYDAJNOŚĆ POMPY w pozycję NISKA. f) Jeżeli chcesz ponownie uruchomić wytwornicę, zamknij zawór odsalający, po czym przejdź do kroku 5.1 d) i kolejnych. g) Jeżeli chcesz odstawić wytwornicę, przejdź do kroku 5.2 f) i kolejnych. 16 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

17 6 WYPOSAŻENIE WYTWORNICY, ZABEZPIECZENIA 6.1 Regulator ciśnienia Ciśnienie pary ustawiane jest za pomocą regulatora elektronicznego. Regulator wyświetla wartość zadaną i wartość mierzoną. 6.2 Termostat pary Kontrola i zabezpieczenie przed przegrzaniem realizowana jest z wykorzystaniem elektronicznego termostatu, z 2 nastawialnymi poziomami alarmowymi i wyświetlaniem wartości mierzonej temperatury pary. W przypadku przekroczenia temperatury progowej generowany jest alarm z blokadą bezpieczeństwa, która wymaga ręcznego resetu. 6.3 Flusostat - wyłącznik zbyt niskiego przepływu wody W przypadku braku przepływu wody zasilającej, Flusostat generuje alarm z blokadą bezpieczeństwa, która wymaga ręcznego resetu. 6.4 Presostat wężownicy Mierzy i wyświetla ciśnienie na tłoczeniu pompy zasilającej. W przypadku nadmiernego wzrostu ciśnienia na skutek zarastania wężownicy, generowany jest alarm z blokadą bezpieczeństwa, która wymaga ręcznego resetu. W tym przypadku konieczne będzie płukanie wężownicy. 6.5 Pompa tłokowa wody zasilającej W przypadku wystąpienia kawitacji pompy tłokowej, lub zużycia jej uszczelnień, pojawi się alarm wysokiej temperatury pary (p. 6.2) lub braku przepływu (p.6.3). 6.6 Pompa antykawitacyjna (opcjonalna) Pompa antykawitacyjna, zamontowana na wytwornicy. Presostat wężownicy Manometr wody zasilającej Pompa zasilająca, tłokowa Pompa antykawitacyjna (opcjonalna) Flusostat IM-PP11-01 PL Issue 2 /

18 6.7 Zawór odmulający Zawór odmulający wyposażony jest w wyłącznik krańcowy, zabezpieczający na wypadek przypadkowego otwarcia zaworu podczas pracy wytwornicy otwarcie zaworu blokuje pracę palnika. Zawór odmulający z wyłącznikiem krańcowym 6.8 Przetwornik ciśnienia Mierzy ciśnienie pary na wyjściu z wytwornicy. Sygnał pomiarowy ciśnienia przekazywany jest do regulatora (6.1) 6.9 Manometr ciśnienia pary Wskazuje ciśnienie pary na wyjściu z wytwornicy Presostat bezpieczeństwa W przypadku przekroczenia nastwionego ciśnienia (11,5 bar m), generowany jest alarm z blokadą bezpieczeństwa, która wymaga ręcznego resetu Zawór bezpieczeństwa Ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa (11,76 bar m) odpowiada ciśnieniu obliczeniowemu wytwornicy Czujnik temperatury - termostat bezpieczeństwa pary Mierzy temperaturę pary na wyjściu z wytwornicy i przekazuje sygnał pomiarowy do termostatu (6.2) 6.13 Odwadniacz 6.14 Zawór odcinający parę wodną 18 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

19 Manometr ciśnienia pary Presostat bezpieczeństwa Zawór bezpieczeństwa Przetwornik ciśnienia Zawór odcinający parę wodną Czujnik termostatu bezpieczeństwa pary Zawór rozruchowy 7 USUWANIE KAMIENIA KOTŁOWEGO Jeżeli podczas pracy wytwornicy wskazania manometru zamontowanego za tłokową pompą zasilającą zaczną oscylować, a ciśnienie wody wzrośnie do 20 barów, to znak, że wężownica zaczyna się zapychać kamieniem kotłowym. Należy bezzwłocznie odmulić wytwornicę (zob. instrukcje w punkcie 5.3). Jeżeli po odmulaniu ciśnienie wody nie obniży się, wężownicę trzeba oczyścić chemicznie. Wykonanie takiego czyszczenia należy zlecić wyspecjalizowanej firmie, w razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym serwisem. IM-PP11-01 PL Issue 2 /

20 8 DIAGNOSTYKA Objaw zapalona LAMPKA na panelu sterowania BLOKADA PALNIKA BRAK WODY MAX. TEMPERATURA PARY PRESOSTAT BEZPIECZEŃSTWA MAX. TEMPERATURA SPALIN BLOKADA FALOWNIKA I POMPY Przyczyna Zob. podręcznik użytkownika palnika Wytwornica nie otrzymuje wystarczającej ilości wody FLUSOSTAT Za wysoka temperatura pary (ponad 210 C) TERMOSTAT PARY Za wysokie ciśnienie pary PRESOSTAT BEZPIECZEŃSTWA Za wysoka temperatura spalin TERMOSTAT SPALIN Zadziałał wyłącznik nadmiarowy lub pojawiają się piki napięcia Zalecane działanie Skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta palnika Oczyścić filtr w linii wody zasilającej wytwornicę Sprawdzić skuteczność pompy antykawitacyjnej (jeśli zamontowana) Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić uszczelki tłoków pompy zasilającej Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić uszczelki gniazd zaworów pompy zasilającej Sprawdzić, czy wysokość napływu odpowiada temperaturze wody zasilającej (zob. rozdział 4) Sprawdzić ciśnienie wody za pompą zasilającą, aby wykluczyć kamień kotłowy w wężownicy Sprawdzić kalibrację i prawidłowość działania flusostatu Sprawdzić nastawy TERMOSTATU PARY: 1 próg = 210 C, 2 próg = 220 C. W razie potrzeby skorygować Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować przepływ paliwa Sprawdzić wydajność pompy zasilającej (przykładowo: dla wytwornicy Igol Steam 500 przepływ winien wynosić 500 l/h). W razie potrzeby wymienić uszczelki pompy. W przypadku wytwornicy wyposażonej w falownik: sprawdzić kalibrację częstotliwości i w razie potrzeby skontaktować się z naszym serwisem Sprawdzić, czy wysokość napływu odpowiada temperaturze wody zasilającej (zob. rozdział 4) Sprawdzić skuteczność pompy antykawitacyjnej (jeśli zamontowana) Sprawdzić ciśnienie wody za pompą zasilającą, aby wykluczyć kamień kotłowy w wężownicy Sprawdzić prawidłowość nastaw presostatów: bezpieczeństwa i regulacyjnego, albo nastawy regulatora ciśnienia (nie mogą przekraczać ani być ustawione zbyt blisko progu presostatu bezpieczeństwa); w razie potrzeby skorygować, pozostawiając odstęp 1 bar. Sprawdzić prawidłowość działania i w razie potrzeby wymienić presostat bezpieczeństwa Sprawdzić i w razie potrzeby skorygować nastawy termostatu spalin (300 C dla metanu/propanu-butanu, 320 C dla oleju napędowego, 350 C dla oleju opałowego) Oczyścić wężownicę od strony spalin Sprawdzić stan uszczelnienia spalin, między wężownicą w komorze nawrotnej Sprawdzić ciśnienie wody za pompą zasilającą, aby wykluczyć kamień kotłowy w wężownicy Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić termostat spalin Przestawić wyłącznik główny w pozycję 0, odczekać kilka sekund, po czym ponownie włączyć wytwornicę Sprawdzić stan i działanie silników elektrycznych Sprawdzić wyłączniki nadmiarowe w panelu sterowania Sprawdzić ciśnienie wody, aby wykluczyć kamień kotłowy w wężownicy (który mógłby doprowadzić do przegrzania silnika pompy) 20 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE DO ZASTOSOWAŃ PRZEMYSŁOWYCH I KOMERCYJNYCH BERLING REFRIGERATION GROUP KZBT-2/10-PL Spis treści 1. Standardowy zakres dostawy... 2. Opcje... 3. Moduły dodatkowe... 4. Wydajność chłodnicza

Bardziej szczegółowo

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego.

Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego. o.o. mgr inż. Krzysztof Szałucki Metody odzyskiwania ciepła zawartego w odsolinach odprowadzanych z kotła parowego. Wstęp. Użytkownicy kotłowni parowych mogą oszczędzać energię poprzez wykorzystanie specyficznych

Bardziej szczegółowo

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500

Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 , Filtry oleju MS 500, V 500, R 500, V½ - 500, ½ - 500 Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33 55; Fax. 032 330 33 51; www.afriso.pl Olej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2

Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Przyjazne Technologie Instrukcja montażu Zasobnik SE-2 Wolf Technika Grzewcza Sp. z o.o. Al.Stanów Zjednoczonych 61A 04-028 Warszawa Tel. 22/5162060 Fax 22/5162061 Zasobnik SE-2 Zasobnik SE-2 Zasobnik

Bardziej szczegółowo

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY

HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY MR - elektronika Instrukcja obsługi HIGROSTAT PRZEMYSŁOWY Regulator Wilgotności SH-12 MR-elektronika Warszawa 2013 MR-elektronika 01-908 Warszawa 118 skr. 38, ul. Wólczyńska 57 tel. /fax 22 834-94-77,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55

Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 Instrukcja montażu i konserwacji AVK ZASUWY DO WODY I ŚCIEKÓW TYP 01, 02, 06, 12, 15, 18, 20, 26, 32, 33, 36, 43, 500, 55 1. Wstęp Zasuwy AVK przeznaczone są do pozycji całkowicie otwartej bądź zamkniętej,

Bardziej szczegółowo

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej

Instytut Nawozów Sztucznych Puławy. Tytuł opracowania: Wymiana armatury regulacyjnej, odcinającej i zabezpieczającej INSTYTUT Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13A, 24-110 Puławy Tel. 081 473 14 00, fax. 081 473 14 10 e-mail: ins@ins.pulawy.pl, www.ins.pulawy.pl Regon: 000041619, NIP: 716-000-20-98 Nr projektu /zadania

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA

OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA OPIS DZIAŁANIA ORAZ INSTRUKCJA OBSŁUGI SYSTEMU SŁONECZNEGO OGRZEWANIA DLA DOMÓW JEDNORODZINNYCH W GMINIE CHARSZNICA 1. Instalacja kolektorów słonecznych Instalacje solarne dla potrzeb domów prywatnych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i instalacji

Instrukcja obsługi i instalacji Instrukcja obsługi i instalacji ELEKTRYCZNY POJEMNOŚCIOWY PODGRZEWACZ WODY DT3 50 D DT3 80 D DT3 100 D DT3 50 S DT3 80 S DT3 100 S Polska (PL) SPIS TREŚCI Część 1. Czynności niezbędne do wykonania przed

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5

Konsorcjum ZNTK Mińsk Mazowiecki Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz SA ZAŁĄCZNIK NR 5 ZAŁĄCZNIK NR 5 DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA AUTOBUSU SZYNOWEGO SA134 TYPU 218Md 218Md 0159-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor pojazdowy FK 40 Spis treści 1 OPIS KOMPRESORA POJAZDOWEGO FK 40 5 2 GŁÓWNE

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u.

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdffactory www.pdffactory.pl/ 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. 1. Ilość ciepła na potrzeby c.w.u. a) Średni dobowy strumień ciepła na potrzeby c.w.u. n liczba użytkowników, n70 osób, q j jednostkowe dobowe zapotrzebowanie na ciepłą wodę dla użytkownika, q j 20 dm

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE

4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE WYTYCZNE PROJEKTOWE www.immergas.com.pl 26 SPRZĘGŁA HYDRAULICZNE 4. SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE - ZASADA DZIAŁANIA, METODA DOBORU NOWOCZESNE SYSTEMY GRZEWCZE Przekazywana moc Czynnik

Bardziej szczegółowo

6. Schematy technologiczne kotłowni

6. Schematy technologiczne kotłowni 6. Schematy technologiczne kotłowni Zaprezentowane schematy kotłowni mają na celu przedstawienie szerokiej gamy rozwiązań systemów grzewczych na bazie urządzeń firmy De Dietrich. Dotyczą one zarówno kotłów

Bardziej szczegółowo

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118

Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 INSTRUKCJA OBSŁUGI Kompresor programowalny Nr produktu 0001166118 Strona 1 z 6 Nr artykułu 21067 Kompresor programowalny Spis treści 1. Przeznaczenie do użycia 4 2. Specyfikacje 4 3. Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL

ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH. Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL ZESPOŁY SPRĘŻARKOWE NA BAZIE SPRĘŻAREK ŚRUBOWYCH DO ZASTOSOWAŃ NISKO-TEMPERATUROWYCH Producent: ARKTON Sp. z o.o. KZBS-1/15-PL Spis treści 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Wykonanie standardowe 3 Opcje 3-4

Bardziej szczegółowo

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ

KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ 1/11 KOMPAKTOWY KLIMATYZATOR JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH CKJ KLIMOR Spółka z o.o. GDYNIA styczeń 2012 r 2/11 1. WSTĘP Celem DTR jest zapoznanie instalatorów i użytkowników z budową oraz prawidłową obsługą i

Bardziej szczegółowo

Instrukcja eksploatacji VITOMAX 200LS. Vitomax 200LS Typ M233, 1,9 do 3,3 MW Wydajność 2,9 do 5,0 t/h

Instrukcja eksploatacji VITOMAX 200LS. Vitomax 200LS Typ M233, 1,9 do 3,3 MW Wydajność 2,9 do 5,0 t/h , 1,9 do 3,3 MW Wydajność 2,9 do 5,0 t/h Kocioł parowy, niskoprężny o ciśnieniu roboczym do 1 bar iuwaga! Dokładne informacje dotyczące parametrów technicznych urządzeń znajdują się w Danych technicznych.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. SV615 Zawory bezpieczeństwa

Instrukcja Obsługi. SV615 Zawory bezpieczeństwa 3160050/11 IM-P316-03 PL CH Issue 11 SV615 Zawory bezpieczeństwa Instrukcja Obsługi 1. Wprowadzenie 2. Zakres dostawy 3. Czynności wstępne 4. Instalacja 5. Zapobieganie uszkodzeniom 6. Uruchamianie 7.

Bardziej szczegółowo

Manometry różnicowe Model A2G-10/15

Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Instrukcja obsługi Manometry różnicowe Model A2G-10/15 PL Manometr różnicowy air2guide P Model A2G-10 PL Manometry różnicowe Model A2G-10/15 Strona 1-9 2 Instrukcja obsługi WIKA air2guide Model A2G-10

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem

Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem Zawory mieszające z powrotem do kotła c.o. Mieszanie przed kotłem W niniejszym artykule ograniczono zakres tematu do zaworów mieszających, sterowanych siłownikami elektrycznymi w kotłach na paliwa płynne

Bardziej szczegółowo

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG

Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Płytowy skręcany wymiennik ciepła XG Opis / zastosowanie XG jest płytowym skręcanym wymiennikiem ciepła przeznaczonym do stosowania w miejskich systemach grzewczych i systemach chłodniczych. Wymiennik

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza

Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza Jak i z kim obniżać koszty sprężonego powietrza w przemyśle. Optymalizacja systemów sprężonego powietrza zgodnie z zaleceniami Unii Europejskiej. Konferencja REMONTY I UTRZYMANIE TUCHU W PRZEMYŚLE - Zakopane

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str.

SPIS TREŚCI. I. Charakterystyka wyrobu str. 3. II. Rozładunek str. 4. III. Przygotowanie urządzenia do eksploatacji str. 6. IV. Eksploatacja str. SZANOWNI PAŃSTWO! pl pl Dziękujemy za zakupienie urządzenia naszej produkcji. Mamy nadzieję, że dzięki swoim zaletom nasze urządzenie będzie Państwu długo i dobrze służyć. Prosimy o zaznajomienie się z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja. Typ: DK. Reduktor ciśnienia. Stal nierdzewna

Specyfikacja. Typ: DK. Reduktor ciśnienia. Stal nierdzewna Specyfikacja KONSTRUKCJA Zawór redukcyjny sprężynowy z tłokiem różnicy ciśnień. Wykonany w całości ze stali nierdzewnej, bez sterowania zwrotnego. Typ: DK Reduktor ciśnienia Stal nierdzewna PRZYŁĄCZA Kołnierze:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. 42 649 36 00 fax 42 649 36 01 KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: Typ kotła... Nr fabryczny DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI.

Bardziej szczegółowo

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16

Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 4 136 Klapy odcinające PN6, PN10, PN16 VKF46... Korpus odlewany z żeliwa szarego EN-GJL-250 (< DN 300) lub z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 ( DN 350) DN40... DN400 k vs 50... 14500 m 3 /h Do montażu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 3.3 DO SIWZ ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UMOWY CZĘŚĆ III: STAŁA KONSERWACJA I NAPRAWA URZĄDZEŃ W CENTRALNEJ STERYLIZATORNI OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. STACJA UZDATNIANIA WODY SUW 1000 Czynności wykonywane

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

Systemy filtracji oparte o zawory Bermad

Systemy filtracji oparte o zawory Bermad Systemy filtracji oparte o zawory Bermad Systemy filtracji W systemach baterii filtrów każdy filtr wymaga m.in.: cyklicznego płukania przepływem wstecznym. ograniczenia maksymalnego przepływu Dwa zawory,

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

D 06F Regulator ciśnienia

D 06F Regulator ciśnienia D 06F Regulator ciśnienia Karta katalogowa Konstrukcja Regulator ciśnienia składa się z: Korpusu z gniazdami G 1 / 4 (bez manometru) Przyłączy gwintowanych Kompletu wkładu zaworu z membraną i gniazdem

Bardziej szczegółowo

UFK-W 100-5000 UFK-W 450-10500 Z

UFK-W 100-5000 UFK-W 450-10500 Z UFK-W 100-5000 UFK-W 450-10500 Z Instrukcja obsługi Informacje ogólne: Opisywane wodne chłodnice przeznaczone są do chłodzenia w sprężarkowniach jak i w innych miejscach instalacji sprężonego. Wszystkie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU. Diego G3 / NEVO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA OBSŁUGA I EKSPLOATACJA SAMOCHODU WYPOSAŻONEGO W SYSTEM SEKWENCYJNEGO WTRYSKU GAZU Diego G3 / NEVO Strona 2 z 7 Spis treści 1. URUCHAMIANIE SILNIKA... 3 2. PANEL STERUJĄCY... 3 2.1

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi punktów poboru gazu PDG, PDG.S i PDG-A. Spis treści

Instrukcja obsługi punktów poboru gazu PDG, PDG.S i PDG-A. Spis treści Instrukcja obsługi punktów poboru gazu PDG, PDG.S i PDG-A Spis treści 1. UŻYTKOWANIE I ZASTOSOWANIE... 2 2. WŁAŚCIWOŚCI... 4 3. BEZPIECZEŃSTWO... 5 4. URUCHOMIENIE... 6 5. KONTAKT... 6 1. UŻYTKOWANIE I

Bardziej szczegółowo

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych

ciepło po zestawieniu oferowanych urządzeń w układy kaskadowe, kolektorów gruntowych układanych poziomo, lub kolektorów pionowych 96-00 Skierniewice tel/fax 46 892 4 UWAGI OGÓLNE Pompy ciepła apic są urządzeniami grzewczo-chłodniczymi, e k o l o g i c z n y m i d o z a s t o s o w a n i a z a r ó w n o w m a ł y c h instalacjach

Bardziej szczegółowo

PODGRZEWACZ WODY OKC 500 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL. Instrukcja obsługi

PODGRZEWACZ WODY OKC 500 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL. Instrukcja obsługi PODGRZEWACZ WODY OKC 200 NTRR / SOL OKC 250 NTRR / SOL OKC 300 NTRR / SOL OKC 400 NTRR / SOL OKC 500 NTRR / SOL Instrukcja obsługi Przed instalacją pogrzewacza należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję!

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej

OPIS TECHNICZNY. 1. Przedmiot opracowania. 2. Podstawa opracowania. 3. Opis instalacji solarnej OPIS TECHNICZNY 1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji solarnej do przygotowywania ciepłej wody użytkowej w budynku Domu Dziecka. 2. Podstawa opracowania - uzgodnienia

Bardziej szczegółowo

WYCENA OFERTOWA ZADANIE 1 (KIELCE)

WYCENA OFERTOWA ZADANIE 1 (KIELCE) WYCENA OFERTOWA ZADANIE 1 (KIELCE) 1. Zakres obsługi i konserwacji w kotłowni gazowej w budynku nr.8 Kielce ul. Wojska Polskiego 300-cały okres umowy. a) sprawdzenie układu automatycznej temperatury -...zł

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT I INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

Kompresor płuca plazmy. Wszystko co powinieneś wiedzieć o źródle sprzężonego powietrza dla Twojej przecinarki. Słowem wstępu

Kompresor płuca plazmy. Wszystko co powinieneś wiedzieć o źródle sprzężonego powietrza dla Twojej przecinarki. Słowem wstępu Kompresor płuca plazmy. Wszystko co powinieneś wiedzieć o źródle sprzężonego powietrza dla Twojej przecinarki. Słowem wstępu Plazma często jest nazywana czwartym stanem materii. Zwykle myślimy o trzech

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu

Łącznika pompa-silnik instrukcja montażu D-807 Rheine 1010 PL 1 z 6 Łącznik aluminiowy jest elementem łączącym silnik elektryczny z pompą hydrauliczną. Łączniki pompa-silnik, w zależności od rozmiaru, mogą być wykonane z aluminium, żeliwa szarego,

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu PN25

Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu PN25 Regulator różnicy ciśnienia z ograniczeniem przepływu PN25 VSG519... Korpus z żeliwa sferoidalnego GJS-400-15 Średnica DN15...50 k vs 2,5...28,5 m 3 /h Nastawiana żądana różnica ciśnienia Do montażu na

Bardziej szczegółowo

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki

URZĄDZENIA GRZEWCZE marki PRZYJAZNE ŚRODOWISKO POPRZEZ OSZCZĘDZANIE ENERGII. stosując www.ariston.com www.aristonkondensacja.pl URZĄDZENIA GRZEWCZE marki KOTŁY KONDENSACYJNE POMPY CIEPŁA SOLARY MIEJSCE MONTAŻU 2 3 ZGODNIE Z PN

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06)

Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) Pompy ciepła SIRAC INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA (2007-12-06) SOLARUS.pl tel. 0 71 71 70 501 45-631 Opole ul. Dunikowskiego 16c email: solarus@solarus.pl Solarus.pl 1 1. Wstęp 1. Panel kontrolny ma zastosowanie

Bardziej szczegółowo

D 06F Regulator ciśnienia

D 06F Regulator ciśnienia D 06F Regulator ciśnienia Karta katalogowa Konstrukcja Regulator ciśnienia składa się z: Korpusu z gniazdami G 1 / 4 (bez manometru) Przyłączy gwintowanych (wersja A i B) Kompletnego wkładu zaworu z membraną

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica elektryczna LEO EL

Nagrzewnica elektryczna LEO EL Nagrzewnica elektryczna LEO EL Spis treści Ogólna charakterystyka...3 Konstrukcja...4 Wymiary...5 Dane techniczne...5 Montaż...6 Sterowanie...8 Schemat blokowy...9 Prędkość nawiewanego powietrza LEO EL

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA

Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE FUNKCJE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA Pilot zdalnego sterowania DANE TECHNICZNE Model sterownika R05/BGE Zasilane 3.0V (Baterie alkaliczne LR03 X 2) Najniższa wartość zasilania przy której emitowany jest sygnał ze sterownika 2.4V Maksymalna

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI

KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI KLIMATYZATOR POSTOJOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Działanie: Wskazówki dla użytkowników Klimatyzator Sleeping Well 1000 pozwala utrzymać optymalne warunki termiczne w pojeździe w przedziale sypialnym kabiny.

Bardziej szczegółowo

UKŁADY HYDRAULIKI WYSOKIEGO CIŚNIENIA

UKŁADY HYDRAULIKI WYSOKIEGO CIŚNIENIA UWAGA! NALEŻY ZAWSZE UŻYWAĆ SIŁOWNIKA O SILE I SKOKU, MIN. 25% WIĘKSZYCH NIŻ RZECZYWISTE WARTOŚCI WYNIKAJĄCE Z WYKONANYCH OBLICZEŃ, DOTYCZĄCYCH REALIZACJI DANEJ OPERACJI UNOSZENIA LUB OPUSZCZANIA. Siłownik

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY

KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY KOCIOŁ VICTRIX 50 KOCIOŁ KONDENSACYJNY, JEDNOFUNKCYJNY O DUŻEJ MOCY wymiennik ciepła ze stali nierdzewnej INOX, palnik PRE-MIX sterowanie cyfrowe, zapłon elektroniczny płynna elektroniczna modulacja mocy

Bardziej szczegółowo

FILTR OTAGO 2xMP-2 (szeregowy)

FILTR OTAGO 2xMP-2 (szeregowy) FILTR OTAGO 2xMP-2 (szeregowy) Firma OTAGO jest uznanym producentem różnego rodzaju ów do uzdatniania wody pitnej, kotłowej, technologicznej. Specjalizujemy się w wytwarzaniu urządzeń do oczyszczania wody

Bardziej szczegółowo

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA

ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA 0 DTR.ZS-30 APLISENS PRODUKCJA PRZETWORNIKÓW CIŚNIENIA I APARATURY POMIAROWEJ DOKUMENTACJA TECHNICZNO-RUCHOWA ZASILACZ SEPARATOR ZS-30 WARSZAWA, KWIECIEŃ 2014 APLISENS S.A. 03-192 Warszawa ul. Morelowa

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ SP180 Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ WYMIENNIK CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy 1. Zapoznanie się z treścią niniejszej instrukcji obsługi umożliwi prawidłową instalację i eksploatację urzą dze nia, za pew nia

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi Zastosowanie Wodny Wymiennik Ciepła odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach

Bardziej szczegółowo

TTW 25000 S / TTW 35000 S

TTW 25000 S / TTW 35000 S TTW 25000 S / TTW 35000 S PL INSTRUKCJA OBSŁUGI DMUCHAWA TRT-BA-TTW25000S35000S-TC-001-PL SPIS TREŚCI 01. Informacje ogólne....................... 01 02. Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa...... 01 03.

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania COMBO-D-LUX Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 COMBO-D-LUX jest kompaktowym zaworem spustowym kondensatu ze

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw.

Dane techniczne VITODENS 200-W. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny 30 do 105 kw jako instalacja wielokotłowa do 420 kw. Gazowy wiszący kocioł kondensacyjny jako instalacja wielokotłowa do 420 kw Vitodens 200-W Typ WB2B Gazowy, wiszący kocioł kondensacyjny z modulowanym, cylindrycznym palnikiem MatriX ze stali szlachetnej,

Bardziej szczegółowo

Sprzęgło hydrauliczne SOLID

Sprzęgło hydrauliczne SOLID Sprzęgło hydrauliczne SOLID INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Kraków 10.06.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 www.makroterm.pl Spis

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI

INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI PIONOWY PODGRZEWACZ WODY Z BLACHY STALOWEJ, EMALIOWANY, Z WYMIENNIKIEM SPIRALNYM BST 100 125 150 INSTRUKCJA INSTALOWANIA I OBSŁUGI Opiis urrządzeniia WYSOKOWYDAJNY PODGRZEWACZ WODY Z WĘŻOWNICOWYM WYMIENNIKIEM

Bardziej szczegółowo

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z automatyczną regulacją przepływu

Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z automatyczną regulacją przepływu Rozdzielacze do ogrzewania podłogowego Dynacon Rozdzielacz ogrzewania podłogowego z automatyczną regulacją przepływu Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE MONTAŻOWE DOTYCZĄCE NAWILŻACZY FIRMY PEGO

WYTYCZNE MONTAŻOWE DOTYCZĄCE NAWILŻACZY FIRMY PEGO WYTYCZNE MONTAŻOWE DOTYCZĄCE NAWILŻACZY FIRMY PEGO SPIS TREŚCI 1. TYPOSZEREG NAWILŻACZY FIRMY PEGO... 3 2. LOKALIZACJA I MONTAŻ NAWILŻACZA... 3 4. LOKALIZACJA I MONTAŻ LANC PAROWYCH NAWILŻACZY... 6 4.1

Bardziej szczegółowo

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II

INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II INTEGRACYJNY WYMIENNIK CIEPŁA CONNECT II INSTRUKCJA OBSŁUGI INSTRUKCJA INSTALOWANIA Dział Techniczny: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 80 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 665 001 613

Bardziej szczegółowo

5.1 Ballorex Venturi 137. 5.2 Ballorex Vario 139. 5.3 Ballorex Basic 140. 5.4 Ballorex Dynamic 141. 5.6 Ballorex Thermo 144. 5.

5.1 Ballorex Venturi 137. 5.2 Ballorex Vario 139. 5.3 Ballorex Basic 140. 5.4 Ballorex Dynamic 141. 5.6 Ballorex Thermo 144. 5. 5.1 Ballorex Venturi 137 5.2 Ballorex Vario 139 5.3 Ballorex Basic 140 5.4 Ballorex Dynamic 141 5.4 Ballorex Delta 142 5 5.6 Ballorex Thermo 144 5.7 Akcesoria 146 135 Równoważenie i regulacja Zawory równoważące

Bardziej szczegółowo

Krótka instrukcja obsługi testo 610

Krótka instrukcja obsługi testo 610 Krótka instrukcja obsługi testo 610 1. Nasadka ochronna: Pozycja parkingowa 2. Czujnik wilgotności/temperatury 3. Wyświetlacz 4. Przyciski kontrolne 5. Komora baterii (z tyłu) Ustawienia podstawowe Urządzenie

Bardziej szczegółowo

1.Budowa. 2. Zakres stosowania. 3. Montaż i instalacja 4. Użytkowanie i konserwacja.

1.Budowa. 2. Zakres stosowania. 3. Montaż i instalacja 4. Użytkowanie i konserwacja. INSTRUKCJA MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZBIORNIKÓW HYDROFOROWYCH TYPU 1.Budowa. Zbiorniki hydroforowe typu wykonane są z blachy stalowej jako konstrukcje całkowicie spawane. Zbiorniki są cynkowane ogniowo..

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.

WZÓR KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS. IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com. KARTA GWARANCYJNA GAZOWEGO GRZEJNIKA WODY PRZEPŁYWOWEJ IMMERGAS IMMERGAS POLSKA SP. Z O.O. ul. Dostawcza 3a 93-231 ŁÓDŹ www.immergas.com.pl Tu nakleić kod kreskowy z numerem fabrycznym urządzenia KARTA

Bardziej szczegółowo

PM 512. Regulator nadmiarowo upustowy ENGINEERING ADVANTAGE

PM 512. Regulator nadmiarowo upustowy ENGINEERING ADVANTAGE Zawory nadmiarowo-upustowe PM 512 Regulator nadmiarowo upustowy utrzymanie ciśnienia i odgazowanie równoważenie i regulacja termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE Regulator może być stosowany w zmiennoprzepływowych

Bardziej szczegółowo

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa

Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Grupa pompowa jednodrogowa i dwudrogowa Funkcje: Pompy jedno i dwudrogowe są elementami obiegu podłączonymi do podstawowego systemu solarnego oraz głównego panelu sterowania, który pokazuje zbiornik płynu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS

DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DESTRATYFIKATOR POWIETRZA SERIA DS DOKUMENTACJA TECHNICZNA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I INSTALACJI POLSKA SYSTEMA Destratyfikator - seria DS UWAGA: Przed przystąpieniem do montażu urządzenia, przeczytaj uważnie

Bardziej szczegółowo

Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna

Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA. Dokumentacja techniczna Regulator ciśnienia skraplania, typ KVR i NRD CHŁODNICTWO I KLIMATYZACJA Dokumentacja techniczna Wprowadzenie Charakterystyka Atesty Kombinacji zaworów KVR i NRD używa się do utrzymania stałego i wystarczająco

Bardziej szczegółowo

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121

NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 INSTRUKCJA OBSŁUGI NTS 120 HF NTS 350 NF Nr produktu 000582121 Strona 1 z 7 Instrukcja instalacji i skrócona instrukcja obsługi pneumatycznych wibratorów tłokowych serii od NTS 120 HF do NTS 350 NF B e

Bardziej szczegółowo

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Swarożyn, dnia 27.03.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Prowadzone w trybie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z póź.

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Prasa transferowa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv MP-80B wersja. www.grawerton.pl infolinia: 080 88 99 27 serwis@grawerton.pl / 6 Zastosowanie Prasa do kubków SCHWITZLER Lokomotiv

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62

Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Instrukcja obsługi i montażu OKAP KUCHENNY CNL 2002 CNL 1001 TL.1-62 Przed pierwszym użyciem Przed pierwszym użyciem prosimy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi, która dostarcza dokładnych informacji

Bardziej szczegółowo

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254

Szafka sterownicza typu ABS CP 151-254 15975197PL (12/2014) Instrukcja instalacji i eksploatacji www.sulzer.com 2 Instrukcja instalacji i eksploatacji Szafka sterownicza typu ABS CP 151 153 253 254 Spis treści 1 Ogólne... 3 1.1 Moduł sterujący...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

Automatyczne zawory napełniające AL, ALM, ALD, ALOD

Automatyczne zawory napełniające AL, ALM, ALD, ALOD Automatyczne zawory napełniające AL, ALM, ALD, ALOD Główne cechy: Przeznaczony jest do automatycznego napełniania zamkniętych instalacji grzewczych. - Zintegrowany zawór zwrotny i ręczny zawór odcinający.

Bardziej szczegółowo