Igol Boiler. Instrukcja Obsługi

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Igol Boiler. Instrukcja Obsługi"

Transkrypt

1 IM-PP11-01 PL Issue 2 IGOL STEAM Wytwornica pary z wymuszonym obiegiem Igol Boiler Instrukcja Obsługi IM-PP11-01 PL Issue 2 /

2 Spis treści 1 DANE TECHNICZNE 3 2 BEZPIECZEŃSTWO 4 3 INSTALACJA Transport Pozycjonowanie Połączenia elektryczne Wyprowadzenie gazów spalinowych Połączenia hydrauliczne Dobór średnicy rurociągów pary Prowadzenie rurociągów pary, odwodnienia Rozszerzalność cieplna rurociągów Odzysk kondensatu Instalacja paliwa Instalacja wody zasilającej Odprowadzenie odsolin i odmulin Podłączenie palnika 13 4 POMPA ZASILAJĄCA, POMPA ANTYKAWITACYJNA 14 5 EKSPLOATACJA Uruchamianie Odstawianie Odmulanie 16 6 WYPOSAŻENIE WYTWORNICY, ZABEZPIECZENIA Regulator ciśnienia Termostat pary Flusostat - wyłącznik zbyt niskiego przepływu wody Presostat wężownicy Pompa tłokowa wody zasilającej Pompa antykawitacyjna (opcjonalna) Zawór odmulający Przetwornik ciśnienia Manometr ciśnienia pary Presostat bezpieczeństwa Zawór bezpieczeństwa Czujnik temperatury - termostat bezpieczeństwa pary Odwadniacz Zawór odcinający parę wodną 18 7 USUWANIE KAMIENIA KOTŁOWEGO 19 8 DIAGNOSTYKA 20 9 KONSERWACJA TŁOKOWE POMPY ZASILAJĄCE BUDOWA, LISTA CZĘŚCI 22 2 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

3 1 DANE TECHNICZNE MODEL Wydajność pary kg/h Ciśnienie obliczeniowe bar m PANEL STEROWANIA POMPA ZASILAJĄCA Nr schematu Marka Model Wydajność l/h OSPRZĘT REGULACYJNY Presostat ograniczający Marka Model Presostat regulacyjny Marka Model OSPRZĘT BEZPIECZEŃSTWA Presostat ciśnienia wody Marka Model Presostat bezpieczeństwa Marka Model Termostat pary Marka Model Termostat spalin Marka Model Zawór bezpieczeństwa Marka Model Flusostat Marka Model PALNIK Marka Model Regulacja Paliwo IM-PP11-01 PL Issue 2 /

4 2 BEZPIECZEŃSTWO Przed przystąpieniem do instalacji, uruchomienia bądź konserwacji urządzenia należy zapoznać się z niniejszą Instrukcją. Wytwornica pary IGOL STEAM musi być użytkowana zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Należy przestrzegać zaleceń podanych w niniejszej instrukcji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone osobom, ani szkody materialne, powstałe na skutek nieprawidłowej instalacji, regulacji, konserwacji lub eksploatacji urządzenia. Instalacja urządzenia musi być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcjami producenta, przez stosownie wykwalifikowany personel. W szczególności należy zadbać o to, aby: w pełni respektować lokalne przepisy dotyczące instalacji i eksploatacji urządzeń cieplnych; stosować się do wszystkich instrukcji i danych technicznych zwartych w niniejszym podręczniku; został użyty odpowiedni sprzęt dźwigowy i transportowy; wszystkie gorące części wytwornicy pary i jej instalacji zostały osłonięte w celu uniknięcia ryzyka poparzenia; została zainstalowana odpowiednia stacja uzdatniania oraz odgazowania wody zasilającej wytwornicę; została wykonana odpowiednia instalacja zwrotu kondensatu; wszystkie połączenia elektryczne zostały wykonane zgodnie z normami branżowymi lub w zgodzie z przepisami lokalnymi; prace przy instalacji gazowej wykonywał instalator, który jest do tego upoważniony przez zakład gazowniczy. Po zainstalowaniu wytwornicy należy uważnie sprawdzić wykonane prace i upewnić się, że wszystkie kroki wyszczególnione w niniejszym podręczniku zostały wykonane poprawnie. Skalibrować wszystkie regulatory, zabezpieczenia i blokady chroniące przed niewłaściwym działaniem. Sprawdzić dociągnięcie wszystkich śrub i nakrętek mocujących i dociągnąć te, które tego wymagają (kołnierze, połączenia, pompy itp.). Następnie uruchomić wytwornicę. Obsługę wytwornicy może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia eksploatacyjne, zgodne z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki. Nadzór nad pracownikami obsługującymi wytwornicę może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia dozorowe, zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki. W celu zapewnienia sprawności urządzenia i jego prawidłowego działania, niezbędne jest przeprowadzanie przez wykwalifikowany personel regularnej konserwacji, zgodnie z instrukcjami producenta. Przy pracach przy urządzeniu należy: odłączyć je od napięcia (np. wyłącznikiem głównym) i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem; zamknąć zawór odcinający gazu/oleju i zabezpieczyć przed przypadkowym otwarciem. Wszelkie naprawy urządzenia należy wykonywać przy użyciu wyłącznie oryginalnych części zamiennych. UWAGA W niniejszej instrukcji nie omówiono wszystkich zasad BHP i środków ostrożności, które należy stosować podczas instalacji / eksploatacji / konserwacji. W żadnym wypadku treść instrukcji nie może zastąpić wiedzy i doświadczenia osoby odpowiedzialnej za utrzymanie ruchu w zakładzie. 4 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

5 3 INSTALACJA 3.1 Transport Podczas załadunku i rozładunku korzystać z oczek dźwigowych na górze wytwornicy. Urządzenie przemieszczać i pozycjonować wózkiem widłowym o odpowiednim udźwigu. Podczas przemieszczania i pozycjonowania wytwornicy zachować dużą ostrożność, aby uniknąć obrażeń lub szkód majątkowych. 3.2 Pozycjonowanie Wytwornica musi być posadowiona na płaskim podłożu. Nie wymaga ona kotwiczenia ani innego mocowania do podłoża. Wskazane jest jednakże ustawienie wytwornicy na dwóch paskach gumy grubości ok. 6 mm. Wyciszy to instalację i uchroni budynek przed wibracjami wysokiej częstotliwości. 3.3 Połączenia elektryczne Zabrania się przystępowania do jakichkolwiek robót elektrycznych, zanim wytwornica zostanie odcięta od sieci zasilającej. Roboty elektryczne mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio wykwalifikowanych elektryków. Upewnić się, że parametry sieci elektrycznej w miejscu instalowania wytwornicy zgadzają się z parametrami podanymi w jej danych technicznych. 3.4 Wyprowadzenie gazów spalinowych Wytwornice pary IGOL STEAM są wyposażone w palniki ciśnieniowe, co oznacza, że gazy spalinowe opuszczają wytwornicę pod ciśnieniem. Niemniej należy stosować określone środki ostrożności: w instalacji spalin unikać kolanek i łuków pod kątem prostym; zapewnić, by średnica rurociągu odprowadzającego spaliny nie była mniejsza niż średnica kołnierza wylotowego na wytwornicy; unikać instalowania długich poziomych odcinków; rurociąg kłaść z lekkim nachyleniem w kierunku wytwornicy; dołączając wytwornicę do jakiegoś istniejącego zbiorczego komina odprowadzającego różne spaliny, stosować osobne kanały, aby uniknąć interferencji z innymi spalinami; w najniższym punkcie odprowadzania spalin (podstawa komina) zamontować wyczystkę. Niezależnie od okoliczności stosować się do lokalnych przepisów. Wątpliwości konsultować z ekspertami lub z producentem. IM-PP11-01 PL Issue 2 /

6 3.5 Połączenia hydrauliczne Roboty hydrauliczne mogą być wykonywane wyłącznie przez odpowiednio przeszkolony i wykwalifikowany personel. Cała instalacja musi być poprawnie wykonana i odebrana jako zgodna ze standardami branży i obowiązującymi przepisami. Sugestie i tabele przytoczone w dalszej części instrukcji mogą być przydatne wykonawcy instalacji. Prawidłowo wykonana instalacja często może pomóc uniknąć wielu problemów podczas późniejszej eksploatacji Dobór średnicy rurociągów pary Jest bardzo istotne, aby średnice rurociągów rozprowadzających parę były dobrane prawidłowo, w zależności od ilości i ciśnienia przepływającej pary. Jeśli średnice będą za małe, do odbiorów najbardziej odległych od wytwornicy będzie docierać niewystarczająca ilość pary. Jeśli natomiast będą one za duże, to oprócz zwiększonego kosztu instalacji wzrosną też straty energii, ponieważ większa średnica to większe powierzchnie rur, a w konsekwencji większe straty ciepła do otoczenia. W doborze średnic pomóc może tabela na str. 11 instrukcji (zalecana prędkość przepływu: 25 m/s). W przypadku dłuższych odcinków rurociągów, przy doborze ich średnic należy kierować się dopuszczalnym spadkiem ciśnienia, a nie prędkością przepływu Prowadzenie rurociągów pary, odwodnienia Rurociągi muszą być prowadzone z odpowiednim nachyleniem (0,5-1%), ze spadkiem w kierunku przepływu pary, aby zagwarantować szybki odpływ kondensatu dołem rurociągu do najbliższego punktu odwadniającego. W rurociągach prowadzonych nieprawidłowo odpływ kondensatu byłby utrudniony, co prowadziłoby do zawodnienia rurociągu parowego i ryzyka powstania niebezpiecznych uderzeń wodnych. Jednak prawidłowe nachylenie to nie wszystko w odpowiednich miejscach należy wykonać punkty odwadniające, najlepiej w postaci kieszeni (np. trójnika) zbierającej kondensat z dna rurociągu, z której kondensat odprowadzany jest przez odwadniacz. Typowe miejsca w których należy instalować odwadniacze to: rozdzielacze pary zakończenia rurociągów najniższe punkty odcinków pionowych separatory odcinki bezpośrednio przed zaworami odcinającymi W razie wątpliwości projekt należy skonsultować z odpowiednim ekspertem lub z producentem. Ważne jest też upewnienie się, że każde odgałęzienie odchodzące w dół od rurociągu pary jest wspawane od góry (a nie od dołu!). W ten sposób do odgałęzienia nie wpływa kondensat z głównego rurociągu Rozszerzalność cieplna rurociągów Rury montuje się na zimno, tak więc w sytuacji gdy przepływa przez nie gorąca para, wygrzewają się i rozszerzą się cieplnie. Aby zapobiec wyboczeniu rurociągu na skutek rozszerzalności cieplnej, stosuje się kompensatory. Przy planowaniu instalacji zalecamy przestrzeganie następującej procedury: podjąć decyzję o rozmieszczeniu punktów stałych i kompensatorów, uwzględnić możliwość samokompensacji; ustalić pozycje podpór przesuwnych; wyliczyć wartości wydłużeń rurociągu i siły działające na punkty stałe; wyliczyć wstępny naciąg kompensatorów. Podstawową zasadą jest stosowanie tylko jednego kompensatora między dwoma sąsiednimi punktami stałymi. 6 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

7 3.5.4 Odzysk kondensatu Odzysk kondensatu jest równie ważny jak dystrybucja pary: prawidłowy odzysk znacznie zwiększa całkowitą wydajność cieplną instalacji i w ten sposób przyczynia się do oszczędzania paliwa; ponadto dzięki podniesieniu temperatury wody zasilającej wytwornicę uzyskuje się lepsze odgazowanie wody, a w konsekwencji zmniejsza zagrożenie korozją. Poniżej podano kilka ogólnych wskazówek dotyczących instalacji zwrotu kondensatu, choć najlepszym rozwiązaniem jest zlecenie sprawdzenia konkretnych rozwiązań ekspertowi. odwadniacze powinny być montowane jak najbliżej króćców odprowadzających kondensat z urządzeń, poniżej lub na poziomie tych króćców (należy unikać podnoszenia rurociągu kondensatu przed odwadniaczem); rurociąg kondensatu powinien obsługiwać urządzenia pracujące przy tym samym ciśnieniu; kondensat z urządzeń pracujących przy różnych ciśnieniach należy obsługiwać oddzielnymi rurociągami; jeśli nie jest to możliwe należy zapewnić warunki do rozprężenia kondensatu o wyższym ciśnieniu aby nie utrudnić przepływu kondensatu o niższym ciśnieniu; rurociągi winny być nachylone (1-2%) w kierunku przepływu kondensatu; do zawracania kondensatu o niskim ciśnieniu może być potrzebne zastosowanie pomp kondensatu. Przy doborze średnicy rurociągu kondensatu należy uwzględnić zjawisko rozprężania się gorącego kondensatu, podczas którego powstaje para z rozprężania o objętości właściwej dużo większej od objętości samego kondensatu. Zatem dobieranie średnicy rurociągu kondensatu wg zasad jak dla rurociągu gorącej wody jest błędem Instalacja paliwa Informacji dotyczących instalacji paliwa (gaz / olej) należy poszukiwać w instrukcji zainstalowanego palnika Instalacja wody zasilającej Należy zainstalować zbiornik wody zasilającej wytwornicę (ZWZ), który pełni funkcje: zbierania zawracanego kondensatu; uzupełniania ubytków z obiegu parowo-kondensatowego (wynikających np. z technologii bezpośredni wtrysk pary, odmulania wytwornicy, strat pary z rozprężanego kondensatu, itp.) uzdatnioną wodą uzupełniającą; odgazowania wody zasilającej należy zapewnić podgrzanie wody w zbiorniku, najlepiej do ok C i czas przebywania w zbiorniku co najmniej 20 min (czyli pojemność czynna zbiornika powinna odpowiadać co najmniej 1/3 wydajności wytwornicy pary, z dodatkową rezerwą pojemności na zawracany kondensat jeśli zwrot ma charakter okresowy); ze względu na dopuszczalne parametry pracy pompy zasilającej wytwornicę, temperatura wody zasilającej nie może przekroczyć 105 C Średnice rurociągów wodnych niezbędne dla różnych wytwornic i wymagane wysokości napływu niezbędne do tego, aby w pompie zasilającej nie wystąpiło zjawisko kawitacji, podano w rozdziale 4 (str ). Jeśli nie można zapewnić wymaganej wysokości napływu, trzeba zainstalować dodatkową pompę antykawitacyjną. Pompa antykawitacyjna powinna być uruchamiana i zatrzymywana równocześnie z główną pompą zasilającą wytwornicy. WAŻNA UWAGA: Ostatnim odcinkiem rurociągu zasilania wytwornicy w wodę musi być elastyczny wąż (o dł. do 0,5 m) ze stali, odporny na gorącą wodę, ponieważ pompa zasilająca jest pompą tłokową. Aby chronić wytwornicę, nie wolno dopuszczać do spadku temperatury wody zasilającej poniżej 50 C. UWAGA Woda uzupełniająca musi być odpowiednio uzdatniona, tak, aby spełnione były WYMAGANE PARAMETRY WODY ZASILAJĄCEJ, podane w tabeli na str Odprowadzenie odsolin i odmulin Zrzut odsolin i odmulin musi być odprowadzony do rozprężacza lub studzienki schładzającej. IM-PP11-01 PL Issue 2 /

8 SCHEMAT STEROWANIA WYTWORNIC PARY IGOL STEAM powrót kondensatu wylot z zaworu bezpieczeństwa ZWZ para do instalacji wylot spalin SG ZR FT ZO zimna woda nieuzdatniona odmulanie SUW woda zasilająca PAK SYMBOL OPIS SV - 01 Zawór bezpieczeństwa PI - 01 Manometr pary PT - 01 Przetwornik ciśnienia PIC 01 Presostat regulacyjny 2-stopniowy PSHH -01 Presostat bezpieczeństwa TE -01 Termopara TI - 01 Wyświetlacz temperatury TSH 01 Termostat bezpieczeństwa pary (1-szy stopień) TSHH - 01 Termostat bezpieczeństwa pary (2-gi stopień) XV - 01 Wyłącznik krańcowy otwarcia zaworu odmulającego PI 02 Manometr wody zasilającej FSL - 01 Flusostat - wyłącznik zbyt niskiego przepływu wody PA - 01 Pompa zasilająca M - 01 Silnik elektryczny pompy zasilającej INV - 01 Falownik (regulacja 2-stopniowa) TSHH - 02 Termostat bezpieczeństwa spalin ZR Zawór rozruchowy FT Odwadniacz SG Wziernik (*) ZO Zawór odsalający ręczny (*) ZWZ Zbiornik wody zasilającej (*) XV - 02 Zawór elektromagnetyczny wody uzdatnionej (*) LR - 01 Regulator poziomu w zbiorniku wody zasilającej (*) LI - 01 Wodowskaz (*) PAK Pompa antykawitacyjna (**) SUW Stacja uzdatniania wody (*) A Alarm (*) nie wchodzi w zakres dostawy wytwornicy (**) może być dostarczona wraz z ZWZ, albo z wytwornicą (opcja) 8 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

9 WŁASNOŚCI FIZYCZNE PARY WODNEJ NASYCONEJ Nadciśnienie bar m Temperatura C Objętość właściwa m³/kg Entalpia właściwa wody wrzącej kj/kg Entalpia właściwa parowania kj/kg Entalpia właściwa pary nasyconej kj/kg ,67 419,0 2257,0 2676,0 0, ,15 468,3 2225,6 2693,9 1, ,88 505,6 2201,1 2706,7 1, ,71 536,1 2181,0 2717,1 2, ,60 562,2 2163,3 2725,5 2, ,51 589,2 2144,7 2733,9 3, ,46 605,3 2133,4 2738,7 3, ,41 623,6 2120,3 2743,9 4, ,37 640,7 2108,1 2748,8 4, ,34 656,3 2096,7 2753,0 5, ,31 670,9 2086,0 2756,9 5, ,29 684,6 2075,7 2760,3 6, ,27 697,5 2066,0 2763,5 6, ,25 709,7 2056,8 2766,5 7, ,24 721,4 2047,7 2769,1 7, ,23 732,5 2039,2 2771,7 8, ,21 743,1 2030,9 2774,0 8, ,20 753,3 2022,9 2776,2 9, ,19 763,0 2015,1 2778,1 10, ,18 781,6 2000,1 2781,7 11, ,16 798,8 1986,0 2784,8 12, ,15 815,1 1972,5 2787,6 13, ,14 830,4 1959,6 2790,0 14, ,13 845,1 1947,1 2792,2 15, ,12 859,0 1935,0 2794,0 IM-PP11-01 PL Issue 2 /

10 PRZYKŁADOWY SCHEMAT POŁĄCZEŃ WYTWORNICY PARY IGOL STEAM Z AKUMULATOREM PARY (ZASOBNIKIEM RUTHSA) zbiornik wody zasilającej para do instalacji obejście wytwornica pary akumulator pary woda zasilająca kondensat z przelewu zasobnika WYPOSAŻENIE AKUMULATORA PARY (najprostsza wersja) 1 Wlot pary zasilającej 2 Zawór bezpieczeństwa 3 Manometr 4 Wylot pary do instalacji 5 Odwadniacz (na przelewie zasobnika) 6 Zawór spustowy 7 Wodowskaz W celu doboru optymalnej wielkości akumulatora i jego osprzętu, prosimy o kontakt z inżynierem Spirax Sarco. 10 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

11 PRZEPUSTOWOŚĆ [kg/h] RUROCIĄGÓW PARY WODNEJ NASYCONEJ dla różnych ciśnień i prędkości przepływu pary Ciśnienie Prędk. Średnica nominalna DN bar m m/s , , , , , , , , , , IM-PP11-01 PL Issue 2 /

12 ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA RUROCIĄGÓW mm / metr Temperatura C żeliwo szare stal węglowa stal nierdzewna miedź 40 0,42 0,52 0,66 0, ,63 0,79 0, ,83 1,05 1,3 1, ,32 1,6 1, ,26 1, ,5 1,87 2,37 2, ,73 2,14 2,7 2, ,96 2,43 3 3, ,2 2,72 3,4 3,5 WYMAGANE PARAMETRY WODY ZASILAJĄCEJ WYTWORNICĘ PARAMETR JEDNOSTKA MIARY WARTOŚCI Odczyn ph 8,5-9,5 Twardość mg/l CaCO3 < 5 Zawartość tlenu mg O 2 / l < 0,1 Wolny dwutlenek węgla mg CO 2 / l < 0,2 Całkowita zawartość żelaza mg Fe / l < 0,1 Zawartość krzemionki mg SiO 2 / l < 0,1 Korygent chemiczny Wygląd ogólny Zalecany Klarowna, przeźroczysta, niepieniąca się 12 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

13 3.6 Podłączenie palnika Montaż palnika, połączenia elektryczne i podłączenie do instalacji gazowej / olejowej wykonać zgodnie z instrukcją producenta palnika. W przypadku dostawy wytwornicy bez palnika, należy zwrócić uwagę na prawidłowy dobór palnika do wytwornicy. Palnik nie może mieć zbyt długiej głowicy, przez co dostępna przestrzeń dla płomienia uległaby skróceniu (co prowadziłoby do niepełnego spalania i uszkodzenia wymurówki dna komory spalania). Głowica może wystawać max. 30 mm poza wymurówkę drzwi komory paleniskowej (patrz rys. poniżej). Grubość drzwi [mm] Grubość drzwi Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam Igol Steam IM-PP11-01 PL Issue 2 /

14 4 Pompa zasilająca, pompa antykawitacyjna Wytwornica pary jest wyposażona w tłokową pompę zasilającą. Pompa może być skonfigurowana do pracy: jednobiegowej (stała prędkość); dwubiegowej (dwie prędkości, regulowane przez falownik); modulowanej. Aby zapewnić prawidłowe działanie pompy i nie dopuścić do jej uszkodzenia na skutek kawitacji, trzeba kontrolować dwa parametry: temperaturę wody i ciśnienie wody na wlocie pompy (wysokość napływu) WYSOKOŚĆ NAPŁYWU [m] TEMPERATURA [ C] Im wyższa temperatura wody zasilającej, tym większą wysokość napływu trzeba zapewnić dla uniknięcia kawitacji. Zatem z punktu widzenia pracy pompy korzystne byłoby utrzymywanie niskiej temperatury. Trzeba jednakże pamiętać, że wraz ze wzrostem temperatury wody maleje zawartość rozpuszczonego w niej tlenu i dwutlenku węgla, które powodują korozję całej instalacji (wytwornicy, instalacji parowej i instalacji kondensatu). Z tego względu korzystne jest skuteczne odgazowanie wody w zbiorniku zasilającym (ZWZ patrz schemat na str. 8) dzięki utrzymywaniu jak najwyższej temperatury wody zasilającej. Podsumowując: zalecamy utrzymywanie temperatury w zbiorniku wody zasilającej w granicach C ze względu na dopuszczalne parametry pracy pompy zasilającej, temperatura wody zasilającej nie może przekroczyć 105 C Aby chronić wytwornicę, temperatura wody zasilającej nie może spaść poniżej 50 C. 14 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

15 UWAGA Średnica rurociągu wody zasilającej i wysokość napływu muszą być zgodne z poniższą tabelą IGOL STEAM średnica rurociągu wody Wysokość napływu H [m] Pompa antykawitacyjna 60 C 70 C 80 C 90 C 99 C [m 3 /h] 200 DN25 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 0, DN25 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 0, DN32 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 0, DN32 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 0, DN40 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 0, DN40 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 0, DN50 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 1, DN50 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 1, DN50 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 1, DN50 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 2, DN65 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 2, DN65 2,00 2,70 4,00 6,20 9,50 3,00 Uwaga: Jeśli podana w tabeli wysokość napływu jest niemożliwa do uzyskania przez umieszczenie zbiornika zasilającego na żądanej wysokości, pomiędzy zbiornikiem a pompą zasilającą wytwornicy trzeba zastosować dodatkową pompę podnoszącą ciśnienie (pompę antykawitacyjną), o wskazanej wydajności. Wysokość podnoszenia dodatkowej pompy musi spełniać warunek: suma geometrycznej wysokości napływu oraz wysokości podnoszenia pompy musi się równać wymaganej wartości H, podanej w tabeli. Pompa antykawitacyjna powinna być uruchamiana i zatrzymywana równocześnie z główną pompą zasilającą wytwornicy. Przykład: Wytwornica IGOL STEAM 1500, temperatura wody zasilającej 90 C, rzeczywista wysokość napływu 2m. Z tabeli odczytano: wymagana wysokość napływu (H) 6,2m. Trzeba zastosować pompę antykawitacyjną o wydajności 1,5m 3 /h i wysokości podnoszenia 4,2m (6,2-2). 5 EKSPLOATACJA Wytwornice pary IGOL STEAM zostały specjalnie zaprojektowane i wykonane z myślą o szybkim uruchomieniu produkcji pary. Oferują wszystkie zalety szybkiego startu, pracując na zasadzie wymuszonej cyrkulacji. Są całkowicie zabezpieczone przed groźbą wybuchu. Jednak mogą być stosowane wyłącznie zgodnie ze swoim przeznaczeniem i instrukcjami podanymi w załączonej dokumentacji. Przypominamy, że obsługę wytwornicy może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia eksploatacyjne, zgodne z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki. Nadzór nad pracownikami obsługującymi wytwornicę może wykonywać wyłącznie osoba posiadająca stosowne uprawnienia dozorowe, zgodnie z wymaganiami Urzędu Regulacji Energetyki. IM-PP11-01 PL Issue 2 /

16 Przed przystąpieniem do jakichkolwiek czynności uważnie zapoznać się z podanymi niżej instrukcjami. W razie wątpliwości kontaktować się z naszym działem serwisu. 5.1 Uruchamianie a) Przestaw WYŁĄCZNIK GŁÓWNY w pozycję ON. b) Otwórz zawór rozruchowy, zamknij zawór odsalający (miejsce ich montażu pokazano na rys. str. 8). Sprawdź, czy zawór pary jest zamknięty (powinien być zamknięty po prawidłowym odstawieniu wytwornicy). c) Przestaw wyłącznik główny w pozycję ON i przełącznik WYDAJNOŚĆ POMPY w pozycję NISKA, właściwą dla uruchamiania. Wtedy wytwornica będzie pracowała na niskim stopniu (w przypadku palnika dwustopniowego) lub na minimalnej wydajności (w przypadku palnika modulowanego). d) Przestaw przełącznik STEROWANIE w pozycję 1. Pompa zacznie tłoczyć wodę do wytwornicy. e) Odczekaj ok. 5 s aż lampki kontrolne zgasną i wciśnij przycisk START CYKLU. f) Odczekaj, aż woda pojawi się we wzierniku za zaworem rozruchowym. Przestaw przełącznik ZAŁĄCZENIE PALNIKA w pozycję 1. g) Kiedy temperatura pary przekroczy 105 C, powoli otwórz zawór pary, a następnie otwórz zawór odsalający. h) Przestaw przełącznik WYDAJNOŚĆ POMPY w pozycję WYSOKA, wytwornica będzie dostosowywać wydajność do poboru pary przez odbiorniki. 5.2 Odstawianie a) Przestaw przełącznik ZAŁĄCZENIE PALNIKA w pozycję 0, przełącznik WYDAJNOŚĆ POMPY w pozycję NISKA. b) Poczekaj chwilę i przestaw przełącznik STEROWANIE w pozycję 0. c) Odczekaj, aż ciśnienie pary spadnie do 3 4 bar. d) Zamknij zawór pary. e) Przestaw przełącznik STEROWANIE w pozycję 1. f) Odczekaj, aż woda pojawi się we wzierniku za zaworem rozruchowym. Zamknij zawór rozruchowy. g) Odczekaj do wyłączenia pompy. h) Przestaw WYŁĄCZNIK GŁÓWNY w pozycję OFF. 5.3 Odmulanie UWAGA Tym terminem określa się czyszczenie wytwornicy pary poprzez wymuszenie przepływu przez wężownicę w kierunku odwrotnym niż normalnie. Odmulanie trzeba wykonywać co najmniej TRZY razy w tygodniu. a) Zamknij zawór pary i odczekaj, aż palnik wytwornicy zostanie automatycznie wyłączony ze względu na osiągnięcie zadanego ciśnienia. b) Przestaw przełączniki ZAŁĄCZENIE PALNIKA i STEROWANIE w pozycję 0. c) Otwórz całkowicie zawór odmulania i odczekaj, aż ciśnienie spadnie do 0,5 bar. d) Zamknij zawór odmulania. e) Przestaw przełącznik STEROWANIE w pozycję 1 i przełącznik WYDAJNOŚĆ POMPY w pozycję NISKA. f) Jeżeli chcesz ponownie uruchomić wytwornicę, zamknij zawór odsalający, po czym przejdź do kroku 5.1 d) i kolejnych. g) Jeżeli chcesz odstawić wytwornicę, przejdź do kroku 5.2 f) i kolejnych. 16 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

17 6 WYPOSAŻENIE WYTWORNICY, ZABEZPIECZENIA 6.1 Regulator ciśnienia Ciśnienie pary ustawiane jest za pomocą regulatora elektronicznego. Regulator wyświetla wartość zadaną i wartość mierzoną. 6.2 Termostat pary Kontrola i zabezpieczenie przed przegrzaniem realizowana jest z wykorzystaniem elektronicznego termostatu, z 2 nastawialnymi poziomami alarmowymi i wyświetlaniem wartości mierzonej temperatury pary. W przypadku przekroczenia temperatury progowej generowany jest alarm z blokadą bezpieczeństwa, która wymaga ręcznego resetu. 6.3 Flusostat - wyłącznik zbyt niskiego przepływu wody W przypadku braku przepływu wody zasilającej, Flusostat generuje alarm z blokadą bezpieczeństwa, która wymaga ręcznego resetu. 6.4 Presostat wężownicy Mierzy i wyświetla ciśnienie na tłoczeniu pompy zasilającej. W przypadku nadmiernego wzrostu ciśnienia na skutek zarastania wężownicy, generowany jest alarm z blokadą bezpieczeństwa, która wymaga ręcznego resetu. W tym przypadku konieczne będzie płukanie wężownicy. 6.5 Pompa tłokowa wody zasilającej W przypadku wystąpienia kawitacji pompy tłokowej, lub zużycia jej uszczelnień, pojawi się alarm wysokiej temperatury pary (p. 6.2) lub braku przepływu (p.6.3). 6.6 Pompa antykawitacyjna (opcjonalna) Pompa antykawitacyjna, zamontowana na wytwornicy. Presostat wężownicy Manometr wody zasilającej Pompa zasilająca, tłokowa Pompa antykawitacyjna (opcjonalna) Flusostat IM-PP11-01 PL Issue 2 /

18 6.7 Zawór odmulający Zawór odmulający wyposażony jest w wyłącznik krańcowy, zabezpieczający na wypadek przypadkowego otwarcia zaworu podczas pracy wytwornicy otwarcie zaworu blokuje pracę palnika. Zawór odmulający z wyłącznikiem krańcowym 6.8 Przetwornik ciśnienia Mierzy ciśnienie pary na wyjściu z wytwornicy. Sygnał pomiarowy ciśnienia przekazywany jest do regulatora (6.1) 6.9 Manometr ciśnienia pary Wskazuje ciśnienie pary na wyjściu z wytwornicy Presostat bezpieczeństwa W przypadku przekroczenia nastwionego ciśnienia (11,5 bar m), generowany jest alarm z blokadą bezpieczeństwa, która wymaga ręcznego resetu Zawór bezpieczeństwa Ciśnienie nastawy zaworu bezpieczeństwa (11,76 bar m) odpowiada ciśnieniu obliczeniowemu wytwornicy Czujnik temperatury - termostat bezpieczeństwa pary Mierzy temperaturę pary na wyjściu z wytwornicy i przekazuje sygnał pomiarowy do termostatu (6.2) 6.13 Odwadniacz 6.14 Zawór odcinający parę wodną 18 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

19 Manometr ciśnienia pary Presostat bezpieczeństwa Zawór bezpieczeństwa Przetwornik ciśnienia Zawór odcinający parę wodną Czujnik termostatu bezpieczeństwa pary Zawór rozruchowy 7 USUWANIE KAMIENIA KOTŁOWEGO Jeżeli podczas pracy wytwornicy wskazania manometru zamontowanego za tłokową pompą zasilającą zaczną oscylować, a ciśnienie wody wzrośnie do 20 barów, to znak, że wężownica zaczyna się zapychać kamieniem kotłowym. Należy bezzwłocznie odmulić wytwornicę (zob. instrukcje w punkcie 5.3). Jeżeli po odmulaniu ciśnienie wody nie obniży się, wężownicę trzeba oczyścić chemicznie. Wykonanie takiego czyszczenia należy zlecić wyspecjalizowanej firmie, w razie wątpliwości prosimy o kontakt z naszym serwisem. IM-PP11-01 PL Issue 2 /

20 8 DIAGNOSTYKA Objaw zapalona LAMPKA na panelu sterowania BLOKADA PALNIKA BRAK WODY MAX. TEMPERATURA PARY PRESOSTAT BEZPIECZEŃSTWA MAX. TEMPERATURA SPALIN BLOKADA FALOWNIKA I POMPY Przyczyna Zob. podręcznik użytkownika palnika Wytwornica nie otrzymuje wystarczającej ilości wody FLUSOSTAT Za wysoka temperatura pary (ponad 210 C) TERMOSTAT PARY Za wysokie ciśnienie pary PRESOSTAT BEZPIECZEŃSTWA Za wysoka temperatura spalin TERMOSTAT SPALIN Zadziałał wyłącznik nadmiarowy lub pojawiają się piki napięcia Zalecane działanie Skontaktować się z autoryzowanym serwisem producenta palnika Oczyścić filtr w linii wody zasilającej wytwornicę Sprawdzić skuteczność pompy antykawitacyjnej (jeśli zamontowana) Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić uszczelki tłoków pompy zasilającej Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić uszczelki gniazd zaworów pompy zasilającej Sprawdzić, czy wysokość napływu odpowiada temperaturze wody zasilającej (zob. rozdział 4) Sprawdzić ciśnienie wody za pompą zasilającą, aby wykluczyć kamień kotłowy w wężownicy Sprawdzić kalibrację i prawidłowość działania flusostatu Sprawdzić nastawy TERMOSTATU PARY: 1 próg = 210 C, 2 próg = 220 C. W razie potrzeby skorygować Sprawdzić i w razie potrzeby wyregulować przepływ paliwa Sprawdzić wydajność pompy zasilającej (przykładowo: dla wytwornicy Igol Steam 500 przepływ winien wynosić 500 l/h). W razie potrzeby wymienić uszczelki pompy. W przypadku wytwornicy wyposażonej w falownik: sprawdzić kalibrację częstotliwości i w razie potrzeby skontaktować się z naszym serwisem Sprawdzić, czy wysokość napływu odpowiada temperaturze wody zasilającej (zob. rozdział 4) Sprawdzić skuteczność pompy antykawitacyjnej (jeśli zamontowana) Sprawdzić ciśnienie wody za pompą zasilającą, aby wykluczyć kamień kotłowy w wężownicy Sprawdzić prawidłowość nastaw presostatów: bezpieczeństwa i regulacyjnego, albo nastawy regulatora ciśnienia (nie mogą przekraczać ani być ustawione zbyt blisko progu presostatu bezpieczeństwa); w razie potrzeby skorygować, pozostawiając odstęp 1 bar. Sprawdzić prawidłowość działania i w razie potrzeby wymienić presostat bezpieczeństwa Sprawdzić i w razie potrzeby skorygować nastawy termostatu spalin (300 C dla metanu/propanu-butanu, 320 C dla oleju napędowego, 350 C dla oleju opałowego) Oczyścić wężownicę od strony spalin Sprawdzić stan uszczelnienia spalin, między wężownicą w komorze nawrotnej Sprawdzić ciśnienie wody za pompą zasilającą, aby wykluczyć kamień kotłowy w wężownicy Sprawdzić i w razie potrzeby wymienić termostat spalin Przestawić wyłącznik główny w pozycję 0, odczekać kilka sekund, po czym ponownie włączyć wytwornicę Sprawdzić stan i działanie silników elektrycznych Sprawdzić wyłączniki nadmiarowe w panelu sterowania Sprawdzić ciśnienie wody, aby wykluczyć kamień kotłowy w wężownicy (który mógłby doprowadzić do przegrzania silnika pompy) 20 IM-PP11-01 PL Issue 2 / 04.14

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny

ECONCEPT 15-25 A Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny Kocioł kondensacyjny wiszący jednofunkcyjny INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA, INSTALOWANIA I KONSERWACJI 2 ! Uważnie przeczytać ostrzeżenia znajdujące się w niniejszej instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych

Bardziej szczegółowo

Condair GS...OC wersja C

Condair GS...OC wersja C Condair GS...OC wersja C Nawilżacz parowy opalany gazem - wykonanie zewnętrzne Instrukcja Instalacji, uruchomienia, oraz eksploatacji i konserwacji 2553162 PL 1204 Spis treści 1 Wstęp 4 1.1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi

IMMERWATER 300 v.2 INOX. Instrukcja montażu i obsługi IMMERWATER 300 v.2 INOX Instrukcja montażu i obsługi 1 SPIS TREŚCI 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI...3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA...5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA...6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA...6 4.1. WYBÓR

Bardziej szczegółowo

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190

IMMERWATER 190. Instrukcja montażu i obsługi. Kod: IW-190 IMMERWATER 190 Instrukcja montażu i obsługi Kod: IW-190 1 Spis treści 1. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI... 3 2. BUDOWA POMPY CIEPŁA... 5 3. WYPOSAŻENIE STANDARDOWE POMPY CIEPŁA... 6 4. INSTALACJA POMPY CIEPŁA... 6

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i obsługi

Instrukcja montażu i obsługi Instrukcja montażu i obsługi Gazowa nagrzewnica powietrza z wentylatorem osiowym Model B15 Edycja: 02/2013 Kod: D-LBRXXX Instrukcja została wykonana przez Robur S.p.A.; zmiany częściowe lub całościowe

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji

Instrukcja instalacji Zawsze po Twojej stronie Instrukcja instalacji ISOFAST CONDENS ISOTWIN CONDENS F 30 A F 30 B F 35 B SPIS TREŚCI INSTRUKCJA Instrukcja... 3. Uwagi dotyczące dokumentacji...3. Dołączone dokumenty...3.3

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi

Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP. Instrukcja Montażu i Obsługi Pompa ciepła do przygotowania c.w.u. Rickenbacher HP Instrukcja Montażu i Obsługi Spis treści 1. Wiadomości ogólne 3 2. Dane techniczne/budowa.... 5 3. Podłączenie pompy ciepła do instalacji elektrycznej.

Bardziej szczegółowo

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO

OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO OBSŁUGA PANELU STERUJĄCEGO INSTRUKCJA OBSŁUGI I INSTALACJI KOTŁÓW ISOMAX C 28 E, ISOMAX F 28 E 1-Wyświetlacz ustawienia. 2-Wyświetlacz ustawienia temperatury c.w.u. 3-Regulacja temperatury c.o. 4-Regulacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR

INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INSTRUKCJA INSTALACJI, OBSŁUGI I KONSERWACJI POMPA KRZYWKOWA SLR INOXPA, S.A. c/ Telers, 54 Aptdo. 174 E-17820 Banyoles Girona (Hiszpania) Tel.: (34) 972 57 52 00 Fax.: (34) 972 57 55 02 Email: inoxpa@inoxpa.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcje instalowania,

Instrukcje instalowania, Instrukcje instalowania, obsługi i serwisowania HeatMaster 25 / 35 / 70 / 85 TC SPIS TREŚCI ZASADY EZPIECZEŃSTWA 3 Kto musi przeczytać niniejszą instrukcję? 3 Symbole 3 Zalecenia 3 Ważne informacje 3 Maksymalne

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD

Dokumentacja techniczno-ruchowa. kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dokumentacja techniczno-ruchowa kotłów zasypowych serii: KSW, KSW Plus, KSW Alfa, KSW Alfa Plus, KSW Prima, KSW Master, KSX, KSD Dziękujemy Państwu za wybór kotła marki PEREKO. Niniejsza dokumentacja dotyczy

Bardziej szczegółowo

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi!

Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję obsługi! Instrukcja instalacji i obsługi CELSIUS Gazowe podgrzewacze wody WT 14 AM1 E23 WT 14 AM1 E31 Przed montażem urządzenia przeczytać instrukcję montażu! Przed uruchomieniem urządzenia przeczytać instrukcję

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI

Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI Pompa ciepła c.w.u. NUOS EVO INSTRUKCJA INSTALACJI I OBSŁUGI NUOS EVO Szanowny kliencie Pragniemy podziękować,że dokonaliście zakupu naszego podgrzewacza wody z pompą ciepła. Mamy nadzieję, że spełni ono

Bardziej szczegółowo

RODI DUAL RODI DUAL HR

RODI DUAL RODI DUAL HR IST 03 C 338-04 RODI DUAL RODI DUAL HR STALOWY KOCIOŁ HERMETYCZNY PL INSTALACJIA, UŻYCIE I KONSERWACJA Szanowni Państwo, dziękując za wybór i zakup naszych produktów prosimy o uważne przeczytanie poniższych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL*

Instrukcja obsługi CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Instrukcja obsługi PL CAESAR 14 3 E *1.032004PL* Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-20 LCD POLSKI/POLACCO INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA LP14-0 LCD POLSKI/POLACCO Dziękujemy Państwu za wybranie naszej firmy; nasz produkt jest idealnym rozwiązaniem pod względem ogrzewania stworzonym dzięki najnowszej technologii,

Bardziej szczegółowo

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4

Dla instalatora. Instrukcja instalacji i konserwacji. ecotec plus. Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny VU 656/4 Dla instalatora Instrukcja instalacji i konserwacji ecotec plus Wiszący gazowy kocioł kondensacyjny PL VU 656/4 Spis treści Inhaltsverzeichnis Informacje dotyczące instrukcji... 3. Przechowywanie dokumentacji...

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi kocioł centralnego ogrzewania instrukcja oryginalna wydanie III maj 2015 sigma

instrukcja obsługi kocioł centralnego ogrzewania instrukcja oryginalna wydanie III maj 2015 sigma instrukcja obsługi kocioł centralnego ogrzewania instrukcja oryginalna wydanie III maj 205 sigma DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE DECLARATION OF CONFORMITY EC nr 37/A-2/0/204 Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEFRO

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300

INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 INSTRUKCJA OBSŁUGI PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 2-W300 PODGRZEWACZ C.W.U. Z POMPĄ CIEPŁA PWPC-3,8H-A 3-W300 06.2012 Spis treści Str. 1. Ważne informacje 1 2. Podstawowe informacje. 3

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2

Instrukcja montażu i konserwacji dla instalatora Logamax plus GB172T V2 Kompaktowa gazowa kondensacyjna centrala grzewcza Państwa korzyści: Instalacja krok po kroku przedstawiona na ilustracjach Od strony 29 Prosta konstrukcja Niewiele elementów, szybki montaż 6 720 808 717

Bardziej szczegółowo

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50

WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009 str.0 DWUFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 JEDNOFUNKCYJNE WINDSOR - 25 WINDSOR - 30 WINDSOR - 50 IO-350-Windsor-25-30-50-PL.doc / 4.0.200 IO-350:2009

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I

Instrukcja obsługi VICTRIX 26 2 I Instrukcja obsługi PL VICTRIX 26 2 I Immergas Polska Sp. z o.o. uchyla się od odpowiedzialności spowodowanej błędami w druku. Immergas Polska Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian. Opublikowane

Bardziej szczegółowo

=============== BRASTAL ==============

=============== BRASTAL ============== 1 =============== BRASTAL ============== Szanowni Państwo... Gratulujemy dokonania wyboru!!! Wysokiej jakości produkt firmy BRASTAL, na długo zapewni bezpieczeństwo i niezawodne użytkowanie. Jesteście

Bardziej szczegółowo

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA

ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA ST- 3 KOTŁOWNIA GAZOWA 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z przebudową kotłowni oraz instalacji

Bardziej szczegółowo

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl

Gazowy kocioł kondensacyjny. Podręcznik instalacji. EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) www.broetje.com.pl Gazowy kocioł kondensacyjny EcoTherm Plus WGB 15-38 C (oprogramowane w wersji od 1.09) Podręcznik instalacji www.broetje.com.pl Spis treści 1. Uwagi dotyczące niniejszego podręcznika montażu...... 4 1.1

Bardziej szczegółowo

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1

Kompakt Solo HR 24 HR 30. Instrukcja instalowania. ACV International 1 Kompakt Solo HR 24 HR 30 Instrukcja instalowania ACV International 1 SPIS TREŚCI 1. OPIS URZĄDZENIA 6 1.1 Informacje ogólne... 6 1.2 Przeznaczenie... 6 1.3 Tryby funkcjonowania... 7 1.4 Interfejs PC...

Bardziej szczegółowo

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS

EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS EOLO SUPERIOR 32 kw PLUS KOCIOŁ GRZEWCZY GAZOWY JEDNOFUNKCYJNY WISZĄCY Z ZAMKNIĘTĄ KOMORĄ SPALANIA INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Szanowny Kliencie Gratulujemy dokonania wyboru wysokiej jakości produktu firmy IMMERGAS,

Bardziej szczegółowo

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE

Kompakt II 15/24i KOTŁY I PODGRZEWACZE INSTRUKCJ UKCJA A OBSŁUGI INSTALO ALOWANI ANIA A I KONSER ONSERWACJI GAZOWEGO KOTŁA GRZEWCZEGO Kompakt II 15/24i Kocioł Kompa mpakt II 15/24i spełnia podstawowe wymagania następujących Dyrektyw: INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster

INSTRUKCJA EKSPLOATACJI. Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue. BlueMaster INSTRUKCJA EKSPLOATACJI Dwupłaszczowych zbiorników przeznaczonych do naziemnego składowania i dystrybucji AdBlue BlueMaster PL INSTRUKCJA EKSPLOATACJI DWUPŁASZCZOWYCH ZBIORNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO NAZIEMNEGO

Bardziej szczegółowo