INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim

2 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 - ODPAKOWANIE 5 - POZYCJONOWANIE 6 - MONTAŻ I DEMONTAŻ 7 ZESTAW POMP I POŁĄCZENIE HYDRAULICZNE 8 - POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 9 - PIERWSZE URUCHOMIENIE 10 - ELEMENTY I FUNKCJE MENU 11 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I ALARMY 12 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 13 - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 14 - PLAN ELEKTRYCZNY

3 WSTĘP Drogi Kliencie, Nasze kotły są zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą europejską EN (ręczny lub automatyczny załadunek paliwa kotłów na paliwo stałe). Spełniają one również zasadnicze wymagania dyrektywy 2006/95/WE (Niskie napięcie) oraz dyrektywy 2004/108/WE (Kompatybilność elektromagnetyczna) Aby uzyskać najlepszą wydajność twojego kotła, proponujemy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym uruchomieniem urządzenia. Niniejsza instrukcja montażu i użytkowania stanowi integralną część produktu: bądź pewien, że instrukcja obsługi jest zawsze dostarczana wraz z urządzeniem, nawet jeśli kocioł zmienia właściciela. Jeśli instrukcja zostanie zagubiona, można zwrócić się z prośbą o inny egzemplarz do lokalnego serwisu lub pobrać go bezpośrednio ze strony internetowej firmy. Wszystkie lokalne przepisy, w te dotyczące krajowych i europejskich przepisów, muszą być przestrzegane podczas użytkowania urządzenia. We Włoszech, w przypadku montażu urządzeń z biomasa poniżej 35kW, odnosząc się do rozporządzenia ministra 37/08, wykwalifikowany technik instalator musi wydać certyfikat zgodności dla zainstalowanego systemu. Aktualizacja publikacji Zawartość tej instrukcji jest ściśle techniczna i stanowi własność MCZ Group Spa. Żadna część tej instrukcji nie może być tłumaczona na inne języki, dostosowana lub odtworzona, nawet w części, w innych mechanicznych lub elektronicznych formularzach, kserokopiach, nagraniach i innych, bez uprzedniej pisemnej zgody MCZ Group Spa. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Spółka zastrzega sobie prawa zgodnie z prawem. Przechowywanie instrukcji i sposób korzystania Dbać o instrukcję i przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu. Jeżeli instrukcja została zagubiona lub zniszczona, poprosić o kopię sprzedawcę lub zapytaj bezpośrednio w autoryzowanym serwisie. Można ją pobrać ze strony internetowej firmy. Tekst "pogrubiony" należy czytać ze szczególną uwagą. "Kursywa" zwraca uwagę na inne sekcje tej instrukcji lub wyjaśnienia. "UWAGA" dostarcza czytelnikowi dodatkowe informacje. SYMBOLE używane w instrukcji UWAGA: Czytaj wiadomość z odpowiednią uwagą ponieważ nieprzestrzeganie podanych informacji może doprowadzić do poważnego uszkodzenia produktu i stanowi ryzyko dla używających go osób. INFORMACJE: Nieprzestrzeganie tych przepisów będzie zagrażać prawidłowości stosowania produktu. SEKWENCJE PRACY: Kolejność przycisków, które należy nacisnąć, aby uzyskać dostęp do menu lub zmiany ustawień INSTRUKCJA: dokładnie przeczytać instrukcję obsługi lub odpowiednie instrukcje

4 1-OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Montaż, podłączenie elektryczne, test działania i konserwacja muszą być wykonywane tylko przez upoważniony i przeszkolony personel. Zainstaluj urządzenie zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami i regulacjami obowiązującymi w regionie lub państwie. Należy używać tylko paliwa zalecanego przez producenta. Produkt nie może być stosowany jako spalarnia. Zabronione jest użycie ciekłego paliwa. Nie należy umieszczać paliwa innego niż pelet w zbiorniku. Instrukcje podane w tym podręczniku muszą być zawsze przestrzegane, aby zapewnić, że produkt i wszelkie urządzenia elektroniczne podłączone do niego są stosowane prawidłowo i wypadki są zabezpieczone. Użytkownik, czy ktokolwiek, kto używa produktu, powinien przeczytać i w pełni zrozumieć zawartość tego podręcznika instalacji przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji. Błędy lub niepoprawne ustawienia mogą powodować niebezpieczne warunki i / lub nieprawidłowego działania. Nie wspinaj się i nie opieraj się na produkcie. Nie kładź bielizny na produkt do wyschnięcia. Wszelkie stojaki do suszenia lub podobne przedmioty muszą być przechowywane w bezpiecznej odległości od urządzenia. Zagrożenie pożarowe. Odpowiedzialność za niewłaściwe użycie produktu jest w całości ponoszona przez użytkownika i zwalnia Producenta od odpowiedzialności cywilnej i karnej. Jakiekolwiek modyfikacje lub nieupoważniona wymiana na nieoryginalne części zamiennych może być niebezpieczna dla bezpieczeństwa operatora i zwalnia firmę od odpowiedzialności cywilnej i karnej. Wiele powierzchni produktu jest bardzo gorących (drzwi, uchwyt, szkło, rury oddymiania itd.). W związku z tym, należy unikać dotykania tych części bez noszenie odpowiedniej odzieży ochronnej, np. żaroodporne rękawice. Nie wolno korzystać z produktu w przypadku otwarcia jego drzwi. Produkt musi być zasilany z instalacji elektrycznej, który jest wyposażony w skuteczne urządzenia do uziemienia. Wyłączyć produkt w przypadku uszkodzenia lub awarii. Nie wolno myć urządzenia wodą. Woda może dostać się do wnętrza urządzenia, uszkodzić izolację i spowodować porażenie prądem. Zainstaluj urządzenie w miejscu, które nie stanowi zagrożenia pożarowego i dysponuje źródłem zasilania i wystarczającą ilością powietrza oraz pochłaniaczem dymu. W przypadku powstania pożaru w kominie, wyłączyć urządzenie, odłączyć go od sieci elektrycznej i nie otwierać włazu. Następnie skontaktować się z właściwymi służbami. W przypadku awarii z układu zapłonowego, nie wymuszać zapłonu za pomocą materiałów palnych. Specjalna konserwacja powinny być wykonywana tylko przez upoważniony i przeszkolony personel. Należy ocenić warunki statyczne powierzchni, na której będzie ustawiona masa produktu i zapewnić odpowiednią izolację, jeżeli jest wykonana z materiału palnego.

5 1-OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI INFORMACJA: Proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym personelem uprawnionym przez firmę w celu rozwiązania problemu. Należy używać tylko paliwa określonego przez producenta. Sprawdzaj i czyść regularnie rury odymiające (podłączenie do komina). Zawsze trzymać pokrywę zbiornika paliwa zamkniętą. Przechowuj tę instrukcję montażu bezpiecznie, ponieważ musi ona towarzyszyć produktowi na czas jego użytkowania. Jeśli produkt zostanie sprzedany lub przeniesiony do innego użytkownika, instrukcja powinna zostać również przekazana. PRZEZNACZENIE Produkt działa tylko z peletem i musi być zainstalowany w pomieszczeniu. WARUNKI GWARANCJI Firma daje gwarancję na produkt, z wyłączeniem elementów podlegających normalnemu zużyciu wymienionych poniżej, na okres 2 (dwóch) lat od daty zakupu potwierdzonej przez: dokument służący jako dowód zakupu (faktury i / lub paragon), który pokazuje nazwę producenta i datę, kiedy dokonano zakupu; przekazanie wypełnionego świadectwa gwarancji w ciągu 8 dni od daty zakupu. Ponadto, w celu wydania ważnej gwarancji, urządzenie musi być zainstalowane i kalibrowane przez wykwalifikowany personel, a tam gdzie to konieczne, użytkownik musi posiadać wydaną deklarację zgodności i prawidłowego funkcjonowania produktu. Sugerujemy przeprowadzenie testu funkcji produktu przed zakończeniem szczegółowej kalibracji. Każda instalacja, która nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami unieważnia gwarancję produktu, podobnie jak niewłaściwe użycie lub brak konserwacji założonej przez producenta. Gwarancja jest ważna pod warunkiem, że instrukcje i ostrzeżenia zawarte w instrukcji użytkowania i konserwacji są przestrzegane, a więc produkt jest używany prawidłowo. Wymiana całego systemu lub naprawa jednego z jego elementów nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji, i data wygaśnięcia ważności pozostaje bez zmian. Gwarancja obejmuje wymianę lub bezpłatną naprawę części uznanych za wadliwe u źródła z powodu wad produkcyjnych. Aby skorzystać z gwarancji, w przypadku awarii, klient musi posiadać certyfikat gwarancyjny i przedstawić go wraz z dowodem dokumentu zakupu w biurze pomocy technicznej.

6 1-OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI WYŁĄCZENIA Gwarancja nie obejmuje usterek i / lub uszkodzenia urządzenia, które wynikają z następujących przyczyn: Uszkodzenia powstałe podczas transportu lub przeniesienia wszystkie części, które posiadają błędy z powodu zaniedbania lub niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej konserwacji, instalacji, które nie są zgodne z zaleceniami producenta (zawsze należy odnosić się do instrukcji instalacji i używania dołączonej do urządzenia) błędne wymiarowanie w odniesieniu do użytkowania lub usterek w instalacji lub braku adaptacji niezbędnych urządzeń, aby zapewnić właściwe wykonanie przegrzania sprzętu, wykorzystanie paliw niezgodnych z rodzajami i ilościami wskazanymi w instrukcji dalsze szkody spowodowane niewłaściwymi interwencjami użytkownika, próbując naprawić błąd początkowy pogorszenie szkody spowodowane przez użytkownika nadal używającego urządzenie, nawet po stwierdzonej usterce korozja, inkrustacja lub pękanie spowodowane przepływem wody, kondensacją, twardością i kwasowością wody, niewłaściwym odkamienianiem, brakiem wody, błotem lub osadem kamienia kotłowego nieskuteczność kominów, przewodów kominowych lub części systemu ma wpływ na urządzenie uszkodzenia spowodowanych przez ingerowanie w urządzenie, czynnikami atmosferycznymi, klęskami żywiołowymi, wandalizmem, wyładowaniami elektrycznymi, pożarem. błędy w systemie elektrycznym i / lub hydraulicznym. Wyłączone z gwarancji są również: części podlegające normalnemu zużyciu, takie jak uszczelki, szkło, okładziny i kraty żeliwne, części lakierowane, uchwyty i kable elektryczne, żarówki, lampy wskaźniki, pokrętła, wszystkie ruchome części z paleniska. chromowane zmiany części lakierowanych. prace murarskie elementy systemu nie dostarczone przez producenta Wszelka ingerencja w produkcie w celu wyeliminowania wad wymienionych powyżej oraz w następstwie szkody muszą być uzgodnione z Centrum Pomocy Technicznej, które zastrzega sobie prawo do przyjęcia odpowiedniego zgłoszenia lub nie. Jednak, jak wyżej, interwencje nie będą prowadzone w ramach gwarancji, ale jako pomoc techniczna, która zostanie przyznana w ramach wszelkich ewentualnych szczególnych warunków uzgodnionych i zgodnie z opłatami obowiązującymi dla prac, które należy przeprowadzić. Użytkownik będzie również obciążony wszelkimi kosztami poniesionymi w celu naprawienia błędnych ingerencji lub uszkodzeń urządzenia, nie przypisywanych do oryginalnych usterek. Za wyjątkiem granic prawnych lub regulacyjnych, gwarancja nie obejmuje ograniczenia zanieczyszczenia atmosferycznego i akustycznego. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w stosunku do osób, zwierząt i rzeczy w wyniku niezgodności z jakimkolwiek zapisem określonym w instrukcji, zwłaszcza ostrzeżeniami dotyczącymi montażu, użytkowania i konserwacji urządzenia.

7 1-OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI CZĘŚCI ZAMIENNE W przypadku awarii, należy skontaktować się ze sprzedawcą, który prześle wezwanie do Centrum Pomocy Technicznej. Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych. Sprzedawca lub centrum pomocy mogą zapewnić wszystkie niezbędne informacje dotyczące części zamiennych. Nie zalecamy czekać na zużycie części przed ich wymianą. Ważne jest, aby dokonywać regularnej konserwacji. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli produkt i inne akcesoria są używane niewłaściwie lub zamienione bez autoryzacji. Wszystkie części muszą być wymienione na oryginalne części zamienne. UWAGI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO USUWANIA PRODUKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2002/96/WE I KOLEJNYCH ZMIAN 2003/108 WE. Na koniec żywotności, produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Należy oddać go do specjalnego punktu odbioru odpadów zróżnicowanych utworzonego przez władze lokalne lub sprzedawcę, który zapewnia tę usługę. Utylizacja produktu oddzielnie zapobiega ewentualnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskanie materiału w celu uzyskania znacznych oszczędności energii i zasobów. Przypominamy o konieczności pozbycia się urządzeń oddzielnie, produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady.

8 1-OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI ZASADY INSTALACJI Produkt jest kotłem, który wykorzystuje pelet. Poniżej znajduje się lista europejskich przepisów dotyczących instalacji produktu: EN 303-5:2012: Kotły na paliwo stałe, z ręcznym lub automatycznym załadunkiem, o zwykłej mocy cieplnej 500 kw - Terminologia, artykuły, badania i znakowania. EN Projekty systemów grzewczych. Instalacje elektryczne o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1000 V i 1500 V DC. EN 1443 Ogólne przepisy dotyczące kominów EN Przewody metalowe dymu EN Metalowe kanały ekstrakcji dymu EN 1457 Kominy - wnętrze terakota / Kominy ceramiczne EN Kominy - termiczne i dynamiczne metody obliczeniowe płynów - Część 1: Kominy podłączone do jednego urządzenia Poniżej znajdują się obowiązujące przepisy dotyczące Włoch: UNI 10683:2012 generatory ciepła zasilane drewnem lub innym stałym biopaliwem - test, instalacja, kontrola i konserwacja (dla mocy cieplnej na palenisku niższej niż 35kW) UNI / TS ogólna regulacja techniczna wyboru kanału / odprowadzenia spalin UNI 10847:2000 systemy ekstrakcji dymu dla płynnych i stałych generatorów - Konserwacja i kontrola - Wytyczne i procedury UNI 8065 uzdatnianie wody w jednostkach cywilnych. UNI 9182 dopływ gorącego i zimnego powietrza (sanitarnego) i systemy dystrybucji. Instalacja musi być przeprowadzone w odniesieniu do schematu układu grzewczego przygotowanego zgodnie z normami i miejscowymi zaleceniami: W każdym razie, uwzględniając: Urządzenia grzewcze Lokalne wymagania dotyczące podłączenia komina. Lokalne wymagania dot. norm przeciwpożarowych. Dla części elektrycznych - EN 60335'' Bezpieczeństwo elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i podobnych Część 1 - Wymagania ogólne Część 2 - Szczególne przepisy dla urządzeń palnych gazu, oleju napędowego i paliwa stałego z połączeniami elektrycznymi.

9 2-INSTRUKCJA INSTALACJI Instrukcje zawarte w tym rozdziale odnoszą się wyraźnie do włoskiej regulacji instalacji UNI W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych. PELET Pelety są wytwarzane z wytłaczanych na gorąco, kompresowanych trocin, które są wytwarzane w trakcie obróbki naturalnego suszonego drewna. Zwartość materiału gwarantuje lignina w drewnie, co pozwala na wytwarzanie peletu bez użycia kleju lub spoiwa. Rynek oferuje różne rodzaje granulek o cechach, które różnią się w zależności od stosowanych mieszanin drewna. Średnica waha się od 6 do 8 mm, o standardowej długości w zakresie od 5 do 30 mm. Dobrej jakości pelet posiada gęstość pomiędzy 600 i 750 lub więcej kilogramów / metr3 i zawartość wody, która stanowi 5 do 8% jego masy. Pelety mają zalety techniczne poza tym, że są paliwem ekologicznym, ponieważ pozostałość drewna stosuje się w całości, a tym samym osiąga się czystsze spalanie niż w przypadku paliw kopalnych. Dobrej jakości drewno ma wartość opałową 4,4 kw / kg (15% wilgotności, po około 18 miesiącach suszenia), mając na uwadze, że pelet posiada 4,9 kw / kg. W celu zapewnienia dobrego spalania, pelety muszą być przechowywane w suchym miejscu, chronione przed zabrudzeniem. Pelet dostarczany jest w 15 kg workach, w związku z tym, jego przechowywanie jest bardzo wygodne. Dobrej jakości pelet gwarantuje dobre spalanie, a tym samym zmniejszenie szkodliwych emisji do atmosfery. Im gorsza jakość paliwa, tym częściej wewnętrzne części komory spalania kotła muszą być czyszczone. Główne certyfikaty jakości peletu dostępnego obecnie na rynku europejskim gwarantują, że paliwo spełnia wymagania klasy A1/A2 zgodnie z EN Certyfikaty te obejmują, na przykład, ENplus, DINplus, Ö-Norm M7135, a w szczególności gwarantują następujące cechy: wartość opałowa: 4,6 5,3 kwh / kg. Zawartość wody: maks. 10% wagi. Procent popiołu: maks. 1,5% wagi. Średnica: 5 6 mm. Długość: max 40 mm. Zawartość: 100% drewna bez dodatku substancji wiążących (maksymalnie 5% kory). Opakowanie: w workach wykonanych z materiału ekologicznie kompatybilnego lub biologicznie rozkładającego się. Firma zaleca stosowanie certyfikowanego paliwa dla swoich produktów (ENplus, DINplus, Ö-Norm M7135).Złej jakości pellet lub inne, które nie są zgodne z właściwościami określonymi wcześniej mogą zagrażać działaniu produktu, a zatem mogą uczynić gwarancję i niezawodność produktu nieważnymi.

10 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI ZASADY DOTYCZĄCE INSTALACJI WAŻNE! Instalacja produktu i montaż powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Produkt musi być zainstalowany w odpowiednim miejscu, które pozwala na łatwy dostęp, jak również regularnie otwierany w celu wykonania rutynowej konserwacji. Obszar instalacji musi być: odpowiedni, aby urządzenie działało prawidłowo. Wyposażony w odpowiedni system odprowadzania dymu. Wyposażony w odpowiednią wentylację z zewnątrz. Wyposażony w zasilanie 230V 50 Hz z systemem uziemienia zgodnym z WE. WAŻNE! Produkt musi być podłączony do komina, który usuwa dym do najwyższego punktu budynku. Komin musi mieć odpowiednie wymiary, być uszczelniony i wyposażony w kolektor do zbierania kondensatu pary wodnej, która może tworzyć się ze względu na wysoką wydajność urządzenia i w konsekwencji niskie temperatury spalin wychodzących. Komin musi być zgodny z obowiązującymi przepisami. Otwory wlotu powietrza zewnętrznego i rury wylotowej spalin należy wywiercić przed pozycjonowaniem produktu. Miejsce pracy Kocioł musi być zainstalowany w pomieszczeniu, w miejscu dobrze chronionym przed elementami atmosferycznymi. Powierzchnia, na której stoi i / lub punkty podparcia muszą mieć wystarczającą nośność do wspierania całkowitej masy urządzenia, jego wyposażenia i pokrywy. Aby zapewnić, że urządzenie działa dobrze, zalecamy instalację kotła odłączonego od wszelkich ścian lub mebli, a także z dobrą cyrkulacją powietrza, aby umożliwić skuteczną wentylację urządzenia. Produkt powinien być umieszczony w miejscu, które pozwala na wystarczającą ilość miejsca do normalnego użytkowania i konserwacji. Objętość pomieszczenia nie powinna być mniejsza niż 15 m3. Istotne jest, żeby zapewnić odpowiedni wlot powietrza z zewnątrz, żeby dostarczyć powietrze do spalania niezbędne dla prawidłowego działanie produktu. Te wloty powietrza muszą być rozmieszczone tak, żeby nie były zasłonięte. należy chronić wloty kratą, siatką metalową, itp., bez zmniejszania przekroju. Należy pamiętać, żeby kratki wentylacyjne posiadały użyteczny przekrój w cm2, wskazany na jednej stronie. Wybierając kratkę i wielkość wlotu należy sprawdzić, czy przekrój kratki jest większy lub równy części wymaganej do działania produktu. Przepływ powietrza od zewnątrz do pomieszczenia instalacji może być bezpośredni, przez wlot w ścianie zewnętrznej budynku, lub pośredni, przez wlot powietrza z pomieszczeń sąsiadujących i połączony na stałe z pomieszczeniem instalacji. Sąsiadujące obszary nie mogą obejmować sypialni, garaży lub ogólnie obszarów, które stanowią zagrożenie pożarowe. Dla przewodów powietrznych do 3m zwiększyć przekrój o około 5%, podczas gdy dla dłuższych kanałów zwiększyć o 15%. WAŻNE! Przepływ powietrza może być również z sąsiedniego pokoju do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest produkt, pod warunkiem, że powietrze może swobodnie przepływać przez stałe otwory na zewnątrz, unikać połączenia z sypialną oraz pomieszczeniami, które stwarzają zagrożenie pożarowe.

11 2-INSTRUKCJA INSTALACJI POZYCJONOWANIE I OGRANICZENIA W przypadku jednoczesnego montażu innych źródeł ciepła, należy zapewnić odpowiednie wloty powietrza dla każdego z (zgodnie z instrukcją dla każdego produktu). Montaż produktu nie jest dozwolona: w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia do paliw płynnych o ciągłym lub przerywanym trybie pracy, które pobierają powietrze do spalania z pomieszczenia, w którym są zainstalowane; w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia typu B ogrzewania gazowego, lub bez produkcji ciepłej wody użytkowej i łączone pokoje; w pomieszczeniach, w których spadek ciśnienia w trakcie używania, mierzonej między ciśnieniem zewnętrznym, a ciśnienie w pomieszczeniu jest większa niż 4 Pa Produkt nie może być instalowane w pomieszczeniach wykorzystywanych jako obszary sypialni, łazienek, garaży lub w pomieszczeniach, które stwarzają zagrożenie pożarowe. KOTŁOWNIA Upewnij się, że pomieszczenie spełnia wymagania i obowiązujące normy. W pomieszczeniu musi być również przepływ powietrza w ilości niezbędnej dla normalnego spalania. Otwory wentylacyjne muszą być instalowane w ścianach pomieszczenia, które spełniają następujące wymagania: Zwiększyć przekrój o co najmniej 6 cm2 na każdy 1 kw (859.64kcal / h) Minimalny przekrój otworu nie może jednak liczyć mniej niż 100 cm. Przekrój można obliczyć za pomocą następujących wzorów: S = K * Q 100 cm2 Gdzie "S" jest w cm2, "Q" w kw, "K" = 6 cm2 / kw Otwarcie musi znajdować się u podstawy ściany zewnętrznej, korzystnie naprzeciwko tej z wylotem dla spalonych gazów. Termoczułe lub łatwopalne przedmioty nie mogą być przechowywane w pobliżu urządzenia, należy utrzymać takie obiekty w odległości minimum 80 cm od najbardziej zewnętrznego punktu produktu.

12 2-INSTRUKCJA INSTALACJI WSTĘP Ten rozdział dot. kanału dymowego został stworzony w odniesieniu do wymagań europejskich przepisów (EN EN EN EN1457). Rozdział zawiera wskazówki dotyczące instalacji i sprawnego kanału dymowego, ale to w żadnym wypadku nie może zastępować przepisów, które wykwalifikowany pracownik musi znać. Sprawdź z lokalnymi władzami czy istnieją restrykcyjne przepisy obowiązujące w zakresie wprowadzania powietrza do spalania, systemy oddymiania, przewodu lub komina. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej ze złym funkcjonowaniem kotła, jeżeli wynika to z użycia niewystarczających wielkości komina z naruszeniem obowiązujących przepisów. KANAŁ DYMOWY Sprawność komina sprawdzona przez autoryzowanego technika. Kanał lub komin jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania projektu urządzenia grzewczego na paliwo stałe, gdyż kotły wysokiej wydajności mają chłodniejsze spaliny i słabszy przekaz i możliwe jest powstawanie kondensacji. Istotne jest zatem, że kanał spełnia wszystkie normy budowlane i zawsze jest utrzymany w idealnym stanie. Przewód, który służy urządzeniu na pelet / drewno musi być co najmniej kategorii T400 (lub większy, jeśli urządzenie tego wymaga, i odporny na pożar sadzy. Dym musi być odprowadzony przez jeden przewód wykonany z izolowanej stali (A) lub istniejący przewód, który jest zgodny z przeznaczeniem (B). Prosty kanał powietrza w cemencie musi być odpowiednio pokryty. W obu przypadkach należy zapewnić otwór inspekcyjny (AT) lub drzwi (AP) i odpowiednie urządzenie do zbierania skroplin - rys.1. Zabrania się podłączać więcej niż jedno urządzenie na drewno / pellety lub innego rodzaju (osłona vent...) do tego samego komina.

13 2-INSTRUKCJA INSTALACJI DANE TECHNICZNE Przewody do urządzenia na pelet / drewno muszą spełniać następujące wymagania: wykonane z materiałów, które są wystarczająco odporne na naprężenia mechaniczne, ciepło, działanie produktów spalania i ich opary. wykonane z materiałów, które są nieprzepuszczalne dla dymu, kondensacji, izolowane termicznie i odporne na naprężenia mechaniczne w czasie przechodzą w kierunku pionowym i odbiegają nie więcej niż 45 od osi pionowej i są wolne od punktów zatkania są dopasowane do specyficznych warunków eksploatacji produktu i posiadają oznakowanie CE (EN1856-1, EN1443). o odpowiednim rozmiarze dla indywidualnych projektów / wymagań ekstrakcji dymu niezbędnych dla poprawnego działania produktu (EN ) są odpowiednio uszczelnione z zewnątrz, aby uniknąć kondensacji pary i zmniejszenia chłodzenia dymu. co najmniej kategorii T400 (lub większej, jeśli urządzenie tego wymaga) i odporne na pożary sadzy. Polecamy w szczególności do sprawdzenia znaczniki danych przewodu (zgodnie z EN1856-1, EN1443) odległości bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane w obecności przekazywania materiału palnego i rodzaj materiału izolacyjnego, który będzie używany. Oznaczenia te muszą być rygorystycznie przestrzegane, aby uniknąć poważnych szkód dla personelu i infrastruktury wokół. Otwór komina musi być w tym samym pomieszczeniu co urządzenie, lub co najwyżej w sąsiednim pokoju, i posiadać komorę zbiorczą sadzy i kondensatu pod otworem i być dostępny przez metalowy wodoszczelny właz. Dym musi być odprowadzany za pomocą jednego przewodu kominowego (patrz rys. 3) z izolowanych rur stalowych (A) lub istniejącego komina, który jest zgodny z jego przeznaczeniem (B).Prosty kanał powietrza w cemencie musi być odpowiednio pokryty. W obu przypadkach należy zapewnić otwór inspekcyjny (AT) lub drzwi (AP) i odpowiednie urządzenie do zbierania skroplin - rys.1. Zabrania się podłączać więcej niż jedno urządzenie na drewno / pelety lub innego rodzaju (osłona went.) do tego samego komina. Dach płaski A = 0,50 m B = odległość > 2 metry C = odległość < 2 metry D = O.50 metrów E = objętość techniczna Dach 15 A= MIN 1,00 m B = odległość > 1,85 m C = odległość < 1,85 m D = 0,50 m nad najwyższym punktem E = 0,50 m F = strefa zwrotu

14 Dach 30 A= MIN 1,00 m B = odległość > 1,50 m C = odległość < 1,50 m D = 0,50 m powyżej najwyższego punktu E = 0,80 m F = strefa zwrotu Dach 60 A= MIN 2,00 m B = odległość > 1,30 m C = Odległość < 1,30 m D = 0,50 m powyżej najwyższego punktu E = 1,50 m F = strefa zwrotu Dach 45 A = MIN 2,60 m B = odległość > 1,20 m C = Odległość < 1,20 m D = 0,50 m powyżej najwyższego punktu E = 2,10 m F = strefa zwrotu

15 2-INSTRUKCJA INSTALACJI WYMIAROWANIE Spadek ciśnienia (projekt) przewodu zależy od jego wysokości. Sprawdź spadek ciśnienia z wartości wskazanych w charakterystyce technicznej. Minimalna wysokość komina wynosi 3,5 m. Wewnętrzny przekrój komina może być okrągły (najlepsza opcja), kwadratowy lub prostokątny (stosunek między wewnętrznymi stronami musi być 1,5) z boków połączonych przy minimalnym promieniu 20 mm. Wymiar przekroju musi mieć min. Ø150mm. Przekroje/długości kominów przedstawionych w tabelach danych technicznych są wskaźnikami do poprawnej instalacji. Wszelkie alternatywne konfiguracje muszą być odpowiednio zwymiarowane, zgodnie z ogólnym sposobem obliczania UNI EN lub inną sprawdzoną metodą. Poniżej znajduje się lista niektórych przewodów kominowych dostępnych na rynku: Komin stalowy AISI 316 z podwójną komorą izolowaną z włókna ceramicznego lub równoważnego odporne do 400 C. Ogniotrwały komin z podwójnie izolowaną komorą i zewnętrznej okładziny z betonu z lekkim materiałem komórkowym, jak glina. Tradycyjny kwadratowy przekrój komina z gliny izolacyjnymi pustymi wkładami. Unikać produktów z przekrojem prostokątnym, gdzie większy bok stanowi 1,5 mniejszego (np. 20x40 lub 15x30). Znakomity Dobry Słaby Bardzo słaby

16 2-INSTRUKCJA INSTALACJI KONSERWACJA Przewód musi być czysty, ponieważ osad niespalonych olejów lub sadzy zmniejsza przekrój redukując przekaz i tym samym narażona jest sprawność funkcjonowania urządzenia, a przy dużym nagromadzeniu osadów, może powstać pożar. Komin i przewód muszą być czyszczone i sprawdzane przez wykwalifikowanego kominiarza co najmniej raz w roku. Po wykonanej konserwacji należy poprosić o pisemne oświadczenie, że urządzenie jest bezpieczne. Brak czyszczenia systemu zagraża bezpieczeństwu. KOMIN Komin jest podstawowym elementem urządzenia grzewczego aby działało poprawnie: zalecamy komin odporny na wiatr (A), patrz Rysunek 7. Powierzchnia otworu do oddymiania musi być co najmniej dwa razy większa niż przekrój kanału spalin / powietrza z pomieszczenia, i tak umieszczony, że usuwanie dymu jest zapewnione nawet przy silnym wietrze. Komin musi zapobiegać wdarciu się do środka deszczu, śniegu lub zwierząt. Wysokość wypływu do atmosfery musi być poza strefą zwrotu utworzoną przez kształt dachu lub jakichkolwiek przeszkody w pobliżu wylotu (patrz rys ). RYSUNEK 7 ELEMENTY KOMINA KLUCZ: (1) KOMIN (2) KANAŁ ZWROTU (3) PRZEWÓD dymowy (4) IZOLACJA TERMICZNA (5) ściana zewnętrzna (6) Podłączenie komina (7) KANAŁ DYMOWY (8) źródło ciepła (9) PANEL KONTROLI DOSTĘPU Rysunek 8

17 2-INSTRUKCJA INSTALACJI PODŁĄCZENIE DO KANAŁU Połączenie komina i urządzenia muszą być za pomocą kanału dymowego, zgodnie z normą EN Odcinek łączący musi obejmować nie więcej niż 4 m poziomo, z maksymalnym nachyleniem 3% i zawierające maksymalnie 3 kolana 90% (dostępne dla kontroli - nie licząc złącza T na wylocie urządzenia). Średnica przewodu spalinowego musi być równa lub większa od wylotu urządzenia (Ø 100 mm). Typ urządzenia Minimalna długość pionowa Maksymalna długość (z 1 dostępnym kolanem 90 ) Maksymalna długość (Z 3 dostępnymi kolanami 90 ) Maksymalna liczba dostępnych kolanek 90 Poziome odcinki (Minimalne nachylenie 3%) Przewód dymowy 1,5 m 6,5 m 4,5 m 3 4 m Użyj kanałów spalinowych o średnicy 100mm i uszczelek sylikonowych lub podobnych, które mogą oprzeć się wysokiej temperaturze pracy urządzenia (min. T200 klasa P1). Wykorzystanie elastycznych rur metalowych z cementu wzmocnionego włóknem lub aluminium jest zabronione. Do zmiany kierunku, zawsze zalecamy korzystanie z połączenia T z pokrywą kontroli umożliwiającą łatwy dostęp do czyszczenia rur. Zawsze należy upewnić się, że pokrywa kontrolna jest wymieniona i hermetycznie zamknięta uszczelką po czyszczeniu. Zabrania się podłączyć więcej niż jedno urządzenie do tego samego kanału dymowego lub zwalniania z górnej osłony. Zabrania się wyodrębnić produkty spalania bezpośrednio przez ścianę, w przestrzeń wewnątrz lub na zewnątrz. Kanał dymowy musi być minimalnie w odległości 400 mm od konstrukcji palnych lub wrażliwych na ciepło.

18 2 INSTRUKCJA INSTALACJI PRZYKŁADY PRAWIDŁOWEJ INSTALACJI 1. Instalacja Ø150mm przewodu z otworem dla przejścia rury oraz: minimum 100 mm wokół rury, jeśli obok części niepalnych takich jak cement, cegły, itp., lub minimum 300 mm wokół rury (lub zgodnie z zaleceniami znaczników danych), jeśli obok łatwopalnych części, takich jak drewno, itp. W obu przypadkach, należy zainstalować odpowiednią izolację pomiędzy kominem a sufitem. Zawsze należy sprawdzić i przestrzegać znaczniki danych na przewodzie, w szczególności bezpieczne min. odległości od materiałów palnych. Owe zasady stosuje się również do otworów wykonanych w ścianach. 2. Stary przewód, min. rura Ø150mm z włączeniem zewnętrznych drzwiczek komina. 3. Zewnętrzny przewód z izolowanych rur ze stali nierdzewnej, tj. z podwójną ścianą minimum Ø150mm: wszystko bezpiecznie zamontowane w ścianie. Z kominem odpornym na wiatr. Patrz rys.. 7 typ A. 4. System kanałów za pomocą połączeń T, które umożliwiają łatwy dostęp do czyszczenia bez konieczności demontażu rur RYSUNEK 11 U = Izolacja V = dowolna redukcja z 100 do 80 mm I = Pokrywa kontrolna S = PANEL KONTROLI DOSTĘPU P = Wlot powietrza T = Złącze T z pokrywą kontrolną A = MINIMUM 40 MM B = maksymalnie 4 M C = MINIMUM 3 D = MINIMUM 400 mm E = średnica otworu F = rys

19 3-RYSUNKI I DANE TECHNICZNE RYSUNKI I CECHY WYMIARY COMPACT 14 (wymiary w mm)

20 DANE TECHNICZNE COMPACT 14 Klasa produktu (EN 303-5/2012) 5 Nominalna moc cieplna pojemność paleniska Nominalna moc wyjściowa: Minimalna moc wyjściowa 14.4 kw (12384 kcal/h) 13.0 kw (11180 kcal/h) 3.7 kw (3182 kcal/h) Wydajność przy Maks. 90.3% Wydajność przy Min. 90.2% Temperatura dymu w wylocie na Max. 108 C Temperatura dymu w wylocie przy Min C Maksymalna temperatura konfigurowalna 80 C Maksymalna temperatura pracy 95 C Cząsteczki / OGC / Nox (10% O2) 22 mg/nm3-1 mg/nm3-132 mg/nm3 CO przy 10% O2 przy Min i Max % CO2 przy Min i przy Max % Zalecany ciąg przy maks. mocy Zalecany ciąg przy mocy min Masa dymu Pojemność zbiornika Rodzaj paliwa pelet Pelet zużycie na godzinę 0,10 mbar - 10 Pa 0,05 mbar - 5 Pa 9,7 g / s 35 litrów Pelet o średnicy 6-8 mm i rozmiar 5/30 mm Min ~ 0.85 kg/h* - Max ~ 3 kg/h* Autonomia At min ~ 27 h* - At max ~ 8 h* Objętość grzewcza m3 280/40-319/35-373/30** Zawartość wody Maksymalna temperatura pracy Wlot powietrza do spalania Wylot dymu Wlot powietrza 20 litrów 3 bar kpa 050 mm 0100 mm 100 cm2 Nominalna moc elektryczna (EN ) 112 W (Max 420 W) Napięcie zasilania i częstotliwość Waga netto Waga z opakowaniem 230 Volt / 50 Hz 190 kg 200 kg * Dane, które mogą różnić się w zależności od rodzaju stosowanego peletu. ** Objętość, które może być ogrzewana, w zależności od zapotrzebowania na moc w m3 (odpowiednio Kcal/h na m3)

21 3-RYSUNKI I DANE TECHNICZNE CIŚNIENIE PRZY MAKSYMALNYM NATĘŻENIU PRZEPŁYWU Polecamy w szczególności sprawdzenie danych z komina co do odległości bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane w obecności materiałów łatwopalnych i rodzaju materiału izolacyjnego, który będzie używany. Oznaczenia te muszą być rygorystycznie przestrzegane, aby uniknąć poważnych szkód dla personelu i infrastruktury wokół. A = Ciśnienie (mbar) B = Przepływ (l / h)

22 4 - ODPAKOWANIE PRZYGOTOWANIE I ODPAKOWANIE Kocioł Compact 14 dostarczany jest w komplecie ze wszystkimi jego elementami elektrycznymi, mechanicznymi i hydraulicznymi (z wyjątkiem pompy kit - opcjonalnie) i był testowany w fabryce: Zdjąć karton, usunąć wsporniki mocujące kocioł do palety, jak i styropian. Aby usunąć tylny uchwyt (rys. 2) należy usunąć trzy śruby "x", które mocują go do palety i trzy śruby "Y", które mocują go do kotła.

23 4 ODPAKOWANIE Aby zdjąć przedni wspornik (rys. 3) należy wykonać następujące czynności: otworzyć drzwiczki wyjąć śrubę "S" wyjąć śrubę "t" podnieść i usunąć wspornik "A" Należy instalować kocioł na terenie przewidzianym dla niego, upewniając się, że jest zgodny z wymogami. Kocioł lub urządzenie musi być zawsze w pozycji pionowej podczas przenoszenia i je przenosić wyłącznie stosując odpowiednie wózki nośne. Szczególną uwagę należy zwrócić na drzwi i szybę, chroniąc je przed mechanicznym uszkodzeniami, które zagrażałyby ich integralności. Produkt musi zawsze być przenoszony ostrożnie. Jeśli to możliwe, należy wypakować kocioł w pobliżu wybranego miejsca montażu. Materiały opakowaniowe nie są toksyczne ani szkodliwe, a zatem żadne szczególne środki usuwania są wymagane. Produkt, jak pokazano na fig. 1 składa się z pojedynczej jednostki opakowania. Po zdjęciu opakowania, należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne i czy nie jest uszkodzone. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się ze sprzedawcą. Następujące dokumenty są dostarczane w opakowaniu: Broszura fabryczna Instrukcja obsługi Załącznik G - Techniczny raport testowy dla elektrowni cieplnej mniejszej niż 35 kw. Gwarancja

24 5 - POZYCJONOWANIE Przepisy dotyczące instalacji urządzenia - pozycjonowanie Najważniejszą rzeczą do zrobienia przed instalacją kotła jest ustalenie odpowiedniego obszaru, który spełnia minimalne wymagania dla instalacji. Minimalny odstęp z przodu urządzenia, aby umożliwić odpowiedni dostęp do czyszczenia, konserwacji, itp. musi wynosić 700 mm; Najmniejsza odległość pomiędzy tyłem urządzenia i ścianą musi wynosić 400 mm; minimalna odległość między górną częścią produktu i sufitem musi liczyć 600 mm, aby zapewnić łatwy dostęp do wymiennika ciepła w celu czyszczenia i konserwacji (np. do usuwania popiołu); Minimalny odstęp między produktem a ścianą (bok) musi wynosić 300 mm.

25 6 - MONTAŻ I DEMONTAŻ SPALINY I WLOT POWIETRZA DO SPALANIA Kocioł wyposażony jest z tyłu w rurę "U" 0100 mm do spalin i rurę "E" 0 50 mm do wlotu powietrza do spalania.

26 5 POZYCJONOWANIE REGULACJA NÓŻEK Spód kotła jest wyposażony w regulowane nóżki. Użyj klucza, aby odkręcić nóżki do regulacji długości i stworzenia stabilnej struktury. Obróć nóżki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby podwyższyć PRODUKT. Obróć nóżki odwrotnie z ruchem wskazówek zegara, aby obniżyć PRODUKT. OTWIERANIE / ZAMYKANIE DRZWI PALENISKA UWAGA! Drzwi muszą być bezpiecznie zamknięte aby kocioł pracował w pełnym zakresie. Aby otworzyć wewnętrzne drzwi, należy unieść i pociągnąć dźwignię w kierunku siebie. W przypadku gdy trzeba otworzyć drzwi kotła podczas pracy, należy stosować odpowiednią odzież ochronną (na przykład skórzane rękawice).

27 5 - POZYCJONOWANIE DOSTĘP DO TABLICY ELEKTRONICZNEJ Aby uzyskać dostęp do tablicy elektronicznej należy usunąć dwie śruby "N" i zdjąć drzwiczki "M".

28 5 - POZYCJONOWANIE USUWANIE PANELU TYLNEGO Aby zainstalować zestaw pomp lub w przypadku wykonywania działań na komponentach kotła może zaistnieć potrzeba usunięcia panelu tylnego "O". Aby to zrobić należy usunąć 4 śruby "P" i zdjąć panel "O".

29 5 - POZYCJONOWANIE USUWANIE PANELU BOCZNEGO Także w odniesieniu do panelu po prawej stronie, może zaistnieć potrzeba usunięcia go w celu wykonywania pracy na kotle. Aby to zrobić, należy: Podnieść dwie przykrywy "A" i "B" Odkręcić dwie śruby "D" wyciągnąć panel "C" do siebie i podnieść go, aby zwolnić hak "F" z gniazda "E".

30 7 - ZESTAW POMP I POŁĄCZENIE HYDRAULICZNE (OPCJONALNIE) Kotły muszą być podłączone do opcjonalnego zestawu hydraulicznego (patrz lista wyposażenia dodatkowego). Istnieją dwa rodzaje zestawów hydraulicznych dostępnych do ogrzewania: pompa (rys.4) i pompa wysokiej wydajności (rys. 5). Instrukcje montażu poszczególnych zestawów można znaleźć w instrukcji zawartej w zestawie. M R P Q dostarczanie powrót pompa pompa wysokiej wydajności

31 7 - ZESTAW POMP I POŁĄCZENIE HYDRAULICZNE Przykładowo, na poniższym rysunku, pokazano instalację zestawu pomp o wysokiej wydajności ogrzewania. Rura "M" musi być podłączona do przewodu dostarczania kotła, podczas gdy wąż "T" ze zbiornika wyrównawczego (już połączone w standardzie z kotłem) musi być połączony z zestawem, jak również rury "R", które muszą być podłączone do przewodu powrotnego kotła. WAŻNE: Połączenia zależą od rodzaju zainstalowanego zestawu hydraulicznego i rodzaju konfiguracji systemu. WAŻNE! Wyczyść cały system przed podłączeniem kotła, w celu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń i depozytów. Zawsze instaluj rolety w układzie prowadzącym do kotła w celu odłączenia go od systemu hydraulicznego, co jest konieczne, aby go przesunąć, lub podczas wykonywania procedury i / lub szczególnej konserwacji. Podłączyć kocioł za pomocą elastycznych rurek.

32 7 - ZESTAW POMP I POŁĄCZENIE HYDRAULICZNE CZYSZCZENIE SYSTEMU Zainstaluj odpowiednie rolety aby odciąć rury z systemu grzewczego. W celu ochrony instalacji grzewczej od uszkodzeń spowodowanych przez korozję, inkrustację i tworzenie się osadów, ważne jest, aby czyścić urządzenie przed instalacją, przy użyciu odpowiednich produktów, zgodnie z normą UNI 8065 (uzdatnianie wody z elektrowni cieplnych do użytku cywilnego). Standardowo RED dostarczył produktów Fernox PROTECTOR F1 wraz z produktem. Zapewnia to długoterminową ochronę przed korozją i gromadzeniem wapnia na urządzeniu grzewczym. Zapobiega korozji metalowych części urządzenia, tj. metale żelazne, miedź i stopy miedzi i aluminium. Zmniejsza również hałas wytwarzany przez kocioł. Zapoznaj się z instrukcjami na temat produktu. Czyszczenie powinno być wykonane przez wykwalifikowanego technika. Polecamy również korzystanie z Fernox Cleaner F3 i LEAK SEALER F4, dostępnych w naszych autoryzowanych centrach dystrybucyjnych. FERNOX F3 to neutralny produkt do szybkiego i skutecznego czyszczenia urządzeń grzewczych. Został on zaprojektowany w celu wyeliminowania pozostałości, tłustych osadów i inkrustacji z istniejących urządzeń, we wszystkich latach. Może to pomóc przywrócić sprawność grzewczą kotła i zmniejszyć hałas, który generuje. FERNOX F4 jest przeznaczony do stosowania przy wszystkich urządzeniach grzewczych do uszczelnienia mikro-pęknięć, które powodują małe i niedostępne przecieki. Uwaga: Brak czyszczenia systemu cieplnego lub używania odpowiedniego inhibitora powoduje utratę gwarancji na urządzenia i inne akcesoria, takie jak pompy i zawory. NAPEŁNIANIE SYSTEMU Wlewać powoli, aby umożliwić pęcherzykom powietrza wpływanie przez otwory wentylacyjne instalacji grzewczej. Dla systemów grzewczych z zamkniętym obwodem, ciśnienie napełniania systemu na zimno i ciśnienie przed napompowaniem w zbiorniku wyrównawczym musi być takie samo. W otwartych zbiornikach systemu ogrzewania, bezpośredni kontakt krążącej cieczy i powietrza jest dozwolony. W sezonie grzewczym użytkownik musi regularnie sprawdzać poziom krążącej wody w zbiorniku wyrównawczym. Poziom wody w obiegu musi być utrzymywany na stałym poziomie. Doświadczenie pokazuje, że regularne sprawdzanie poziomu wody musi być wykonywane co 14 dni, aby utrzymać względnie stały poziom. Gdy jest to konieczne, poziom wody musi być uzupełniony, kiedy kocioł chłodzi się do temperatury pokojowej. Pozwoli to uniknąć zniszczenia wyrządzonego obudowie stalowej kotła z powodu naprężeń termicznych. W systemach z otwartym zbiornikiem, ciśnienie wody w kotle nie może być mniejsze niż 0,3 bar, gdy system jest ochłodzony. Woda używana do napełniania instalacji grzewczej musi być odkażona i nie zawierać powietrza. Uwaga! Nie mieszać wody grzewczej z nieprawidłowymi stężeniami przeciw zamarzaniu lub substancji antykorozyjnych! Może to spowodować uszkodzenie uszczelek i powodować hałas podczas pracy. Producent odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom, zwierzętom lub obiektom spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń. Po dokonaniu wszystkich połączeń hydraulicznych, wykonaj próbę ciśnieniową uszczelek wypełniając kocioł. Należy to zrobić ostrożnie, wykonując następujące czynności: otworzyć zawory odpowietrzające grzejników, kotła i systemu; stopniowo otworzyć zawór do napełniania systemu, upewniając się, że wszystkie automatyczne zawory odpowietrzające w systemie działają prawidłowo; zamknąć zawory odpowietrzające grzejników, gdy tylko woda wypłynie; użyć ciśnieniomierza wbudowanego w system, aby sprawdzić, czy ciśnienie osiąga wartość około 1 bar; dla systemów otwartych zbiorników, woda jest uzupełniana automatycznie przez zbiornik. zamknąć zawór napełniający systemu, a następnie otworzyć zawory odpowietrzające grzejników ponownie, aby oczyścić ze wszelkiego powietrza; sprawdzić szczelność wszystkich połączeń;

33 7 - ZESTAW POMP I POŁĄCZENIE HYDRAULICZNE po uruchomieniu kotła po raz pierwszy i dostosowaniu systemu do temperatury, zatrzymać pompy i powtórzyć procedurę oczyszczania z powietrza; pozostawić system do schłodzenia, a jeśli to konieczne, przywrócić ciśnienie wody do 1 bara. UWAGA W systemach z zamkniętym zbiornikiem, w którym jest to możliwe, ciśnienie wody w instalacji grzewczej nie może być niższe niż 1 bar, gdy system jest w temperaturze pokojowej, w przeciwnym wypadku użyj zaworu do wypełnienia systemu. Czynność ta musi być wykonywana wtedy, gdy system jest ochłodzony. Ciśnieniomierz w systemie pozwala odczytać wartość ciśnienia w obwodzie. Aby wypełnić system, zestaw hydrauliczny (opcjonalnie) jest wyposażony w zawór, z zaworem odcinającym do wypełniania instalacji grzewczej ręcznie. Podczas tej operacji, jakiekolwiek powietrze w układzie jest uwalniane z automatycznego zaworu odpowietrzającego znajdującego się w górnej części korpusu kotła. Aby odpowietrzyć zawór, należy poluzować korek z boku (patrz rysunek) Ciśnienie napełniania układu NA ZIMNO musi wynosić 1 bar. Po zakończeniu tej operacji należy zawsze zamknąć zawór. Aby otworzyć zawór odpowietrzający, podnieś środkową pokrywę i odkręć nakrętkę boczną.

34 7 - ZESTAW POMP I POŁĄCZENIE HYDRAULICZNE TERMOSTATYCZNY ZAWÓR PRZEŁĄCZAJĄCY (OBOWIĄZKOWE) Automatyczny zawór termostatyczny przełączający jest stosowany w kotłach na paliwo stałe, aby uniemożliwić powrót zimnej wody do wymiennika, który mógłby spowodować kondensację wilgoci. Długotrwała kondensacja wilgoci nieodwracalnie uszkadza wymiennik ciepła. Brak urządzenia do zapobiegania tej sytuacji unieważnia gwarancję. Wyższa temperatura powrotu obniża powstawanie kondensacji oparów i przedłuża żywotność kotła. Zawory są dostępne w różnych kalibracjach. RED zaleca model (patrz lista wyposażenia dodatkowego) w 55 C z hydraulicznymi połączeniami 1 ". Gdy zostanie osiągnięta temperatura kalibracji, zawór otwiera się umożliwiając przepływ wody i dostarczając wodę grzewczą w systemie.

35 8 - POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE ZASADY OGÓLNE Bezpieczeństwo elektryczne systemu jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy jest prawidłowo podłączone do wydajnego uziemienia zainstalowanego zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa: rury gazu, wodne i grzewcze nie stanowią odpowiedniego systemu uziemienia. Konieczne jest, aby zapewnić niezbędne wymogi bezpieczeństwa, w razie wątpliwości wykwalifikowany technik powinien wykonać test instalacji elektrycznej, ponieważ producent kotła nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem systemu uziemienia. Wykwalifikowany technik powinien sprawdzić, czy instalacja elektryczna jest zgodna z maksymalnym zapotrzebowaniem systemu, sprawdzając w szczególności, czy przekrój przewodów systemu jest zgodny z obciążeniami poboru mocy. Użycie jakiegokolwiek komponentu, który wymaga energii elektrycznej wymaga przestrzegania pewnych podstawowych zasad, takich jak: Nie dotykać urządzenia mokrymi i / lub wilgotnymi częściami ciała i / lub będąc boso; Nie ciągnąć kabli elektrycznych; Nie wystawiać urządzenia na działanie czynników (deszcz, słońce itp.); Nie pozwalać, aby dzieci lub osoby niedoświadczone użytkowały urządzenie. Podłączenie elektryczne Instalacja dodatkowych podzespołów elektrycznych kotła wymaga podłączenia elektrycznego do zasilania 230V - 50Hz: To połączenie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami CEI. Niebezpieczeństwo! Instalacja elektryczna musi być powierzona jednemu wykwalifikowanego technikowi. Przed podłączeniem lub wszelkimi pracami przy elementach elektrycznych, należy zawsze wyłączyć zasilanie i upewnić się, że nie może być ponownie przypadkowo włączone. Pamiętaj, że jest to konieczne, aby zainstalować wyłącznik dwubiegunowy w obwodzie zasilania elektrycznego kotła w odległości 3 mm między stykami głównymi. Przełączniki muszą być łatwo dostępne, aby umożliwić szybkie i bezpieczne utrzymanie. Kabel zasilający musi być wymieniony tylko przez autoryzowanego technika. Nieprzestrzeganie powyższego może zagrozić bezpieczeństwu urządzenia.

36 8 - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE Najpierw podłącz przewód zasilający do tylnej części kotła, a następnie do gniazdka Główny wyłącznik z tyłu może być używany wyłącznie do włączenia i wyłączenia kotła. Usuń okrągłą płytę z drzwiczek, przetnij izolację i włóż rurę zbiornika. Następnie należy dokonać połączenia i napełnienia z opcjonalnego zbiornika.

37 9 - PIERWSZE URUCHOMIENIE OGÓLNE ZASADY Usuń wszystkie przedmioty, które mogą zapalić się ok kotła (podręcznik, różne etykiety samoprzylepne lub pozostały styropian). Upewnij się, że kocioł jest ustawiony prawidłowo i spoczywa odpowiednio na podstawie. Pierwszy start może być nieskuteczny, ponieważ śruba posuwu jest pusta i nie zawsze udaje się załadować wymaganą ilość peletu w czasie zapłonu płomienia. Anuluj alarm awarii zapłonu przytrzymując przycisk 1 (ESC). Usuń osad pozostawiony w kotle i powtórz rozruch. Jeśli po kilku próbach, płomień nie zapala się, mimo regularnego przepływu peletu w kotle, sprawdź, czy kocioł osadzony jest prawidłowo: musi stać dokładnie i być czystym od wszelkich osadów popiołu. Jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości podczas tej kontroli, może być problem ze elementami produktu lub instalacja może nie być prawidłowa. USUNĄĆ PELLET I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTORYZOWANYM TECHNIKIEM. Nie należy dotykać kotła podczas pierwszego zapłonu, ponieważ w tej fazie uwalnia się farba. Jeśli to konieczne, pokryj farbą w aerozolu w oryginalnym kolorze (patrz'' Akcesoria do kotłów na pelety''). Jest to dobra praktyka, aby zapewnić skuteczną wentylację pomieszczenia podczas pierwszego uruchomienia, jeśli kocioł będzie emitować dym i zapach farby.

38 9 - PIERWSZE URUCHOMIENIE Nie wolno stać w pobliżu kotła i należy przewietrzyć pomieszczenie, jak opisano. Dym i zapach farby zniknie po około godzinie pracy, jednak nie są one szkodliwe w żadnym przypadku. Kocioł będzie poddany rozszerzaniu i kurczeniu podczas faz zapalania i stygnięcia, stad mogą mieć miejsce lekkie odgłosy trzeszczenia. Jest to całkowicie normalne, ponieważ konstrukcja jest wykonana z laminowanej stali i nie może to być uważane za wadę. Jest niezwykle ważne, aby upewnić się, że kocioł nie osiąga wysokich temperatur od razu, ale aby zwiększyć temperaturę stopniowo przy użyciu na początku małej mocy. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia spoin i konstrukcji stalowej. NIE OCZEKUJ WYDAJNOŚCI GRZEWCZEJ NATYCHMIAST! USTAWIENIA PRZED pierwszym uruchomieniem Po podłączeniu kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego, należy przesunąć przełącznik zasilania do pozycji (I).Włącz lub wyłącz kocioł za pomocą przycisku 1 na panelu sterowania.

39 9 - PIERWSZE URUCHOMIENIE ŁADOWANIE PELLETU Pelety mogą być ładowane ręcznie lub automatycznie. Zbiornik może zawierać do 57 litrów lub 40 kg pelet. Ładowanie ręczne: Otwórz górną pokrywę kotła i załaduj pelet. Ładowanie automatyczne (ze zdalnym zbiornikiem 100/200 lub 400 kg - opcjonalnie - patrz akcesoria): W tylnej części kotła, zdjąć panel perforowany "U" i dołączyć kanał "V" dla dodatkowego zbiornika (opcjonalnie - patrz akcesoria). Następnie należy podłączyć dodatkowy zbiornik. Nigdy nie należy wyjmować kraty ochronnej z wnętrza zbiornika. Podczas ładowania peletu, trzymać torbę z dala od gorących powierzchni

40 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE WYŚWIETLACZ PANELU STEROWANIA Opcje menu Przycisk 1. Włączanie / wyłączanie kotła 2. Przewijanie w dół przez menu programowania 3. Menu 4. Przewijanie w górę menu programowania 5. Zmniejszenie ustawień temperatury / programowanie funkcji. 6. Zwiększenie ustawień temperatury / programowanie funkcji. 7. Wyświetlanie. Główne menu Naciśnij przycisk 3 (menu), aby uzyskać dostęp. Dostępne opcje: Data i godzina Zegar Uśpienie (tylko wtedy, gdy kocioł jest włączony) Ustawienia Info Konfiguracja daty i czasu Skonfiguruj czas i datę w następujący sposób: Naciśnij przycisk "Menu". Wybierz opcję "Data i godzina". Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Przewijaj za pomocą klawiszy strzałek i wybierz zmienne edytowane po jednej na raz: Dzień, Godz., Min, Nr, dzień, miesiąc, rok. Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia Edycja za pomocą przycisków + i -. Na koniec nacisnąć przycisk "menu", aby potwierdzić i "esc", aby wyjść.

41 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE Zaprogramowany tryb czasowy (TIMER) - Menu główne Aktualny czas i data muszą być skonfigurowane, aby zapewnić prawidłowe działanie trybów. Istnieje sześć konfigurowalnych trybów, dla każdego z nich, użytkownik może wybrać czas rozpoczęcia i zakończenia oraz poszczególne dni tygodnia użycia. Gdy jeden lub więcej programów są aktywne, stan kotła i tryb "n" są widoczne na wyświetlaczu na zmianę. "N" jest liczbą programów czasowych w użyciu, oddzielonych myślnikami. Przykład: Tryb 1 Program Tryb 1 aktywny. Tryb 1-4 Programy Trybów 1 i 4 aktywne. Tryb Wszystkie programy trybów aktywne. PRZYKŁAD PROGRAMOWANIA Przy włączonym lub wyłączonym kotle: wejdź do menu, wskaż pozycję trybu przy pomocy strzałek <>, nacisnąć przycisk "Menu" system pokazuje "P1" (Naciśnij przycisk <>, aby wybierać między trybami P2, P3, P4, P5, P6) Naciśnij przycisk "Menu", aby włączyć "P1". nacisnąć przycisk + - i wybierz "ON" naciśnij przycisk "Menu", aby potwierdzić W tym momencie czas rozpoczęcia to 00:00. Naciśnij przycisk + - aby ustawić czas rozpoczęcia i naciśnij przycisk "Menu", aby potwierdzić. Następnie planowany czas zatrzymania jest 10 minut później niż skonfigurowany czas rozpoczęcia: naciśnij klawisz + i edytuj czas zatrzymania, a następnie naciśnij przycisk "menu" w celu potwierdzenia. Następnie pojawi się prośba, aby ustawić dni tygodnia, gdy skonfigurowany tryb ma być włączony lub wyłączony. Naciśnij przycisk - lub +, aby wybrać dzień, na który chcesz uaktywnić czas. Będzie świecić się biała lampka, następnie potwierdź przyciskiem "Menu". Jeśli nie zostanie wybrany dzień dla danego trybu, program czasowy nie jest już włączony w oknie statusu. Następnie zaprogramuj inne dni lub naciśnij "ESC" aby wyjść. Powtórz tę procedurę, aby zaprogramować inne tryby czasowe. Przykłady programowania P1 P2 od do dzień od do dzień 08:00 12:00 pon 11:00 14:00 pon Kocioł na między 08:00 a 14:00 P1 P2 od do dzień od do dzień 08:00 11:00 pon 11:00 14:00 pon Kocioł na między 08:00 a 14:00 P1 P2 od do dzień od do dzień 17:00 24:00 pon 00:00 06:00 wto Kocioł na od 17:00 w poniedziałek do 6:00 we wtorek

42 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE Uwagi dotyczące korzystania z trybu czasowego tryb zawsze uruchamia kocioł z ostatnim ustawieniem temperatury i wentylacji (lub z ustawieniami domyślnymi przy 20 C i V3, jeśli nie zostały zmodyfikowane). czas rozpoczęcia może być między 00:00 a 23:50 Jeśli czas zatrzymania nie został jeszcze zapisany, program proponuje czas startu na +10 minut. Jeśli program czasowy wyłącza kocioł o godzinie 24:00 w ciągu jednego dnia, a inny program zaczyna go o 00:00 dnia następnego: kocioł pozostaje włączony. Program ma czas startu i / lub wyłączenia ustawiony tak, że nakładają się czasy innego programu: jeśli kocioł jest już włączony, początek nie ma wpływu podczas gdy koniec wyłącza kocioł. Gdy kocioł jest włączony, a tryb jest aktywny, naciśnięcie OFF wyłącza kocioł, kocioł następnie automatycznie uruchomi się ponownie przy następnym trybie czasowym. Gdy kocioł jest wyłączony, a zegar jest aktywny, naciśnięcie przycisku ON włącza kocioł, kocioł, a następnie zatrzymuje się automatycznie przy następnym czasie trybu. Funkcja uśpienia (menu główne) Uśpienie może być aktywowane tylko wtedy, gdy kocioł jest włączony i pozwala szybko ustawić czas dla produktu, aby go wyłączyć. Aby ustawić tryb uśpienia, wykonaj następujące czynności: Wejdź do menu Przejdź do elementu uśpienia za pomocą strzałek <> Naciśnij przycisk Menu Ustaw wymagany czas wyłączenia za pomocą + i -. Panel pokazuje domyślny czas 10 minut po bieżącym czasie, który może być regulowany za pomocą klucza 4 do następnego dnia (tj. wyłączenie może być opóźnione przez maksymalnie 23 godziny i 50 minut). Jeśli aktywna jest funkcja SLEEP z zaprogramowanym trybrm, uśpienie ma pierwszeństwo, więc kocioł nie zostanie wyłączony w czasie określonym w programie czasowym, ale w czasie wyznaczonym przez funkcję uśpienia, nawet jeśli jest to po czasie ustawionym przez tryb czasowy. Regulacja menu Aby przejść do menu, wykonaj następujące czynności: Naciśnij przycisk - + Przewijaj za pomocą <> strzałek i wybierz "Ustaw Amb. T "lub" Ustaw Woda T "lub" Prędkość Wymiennika" Naciśnij "MENU", aby wejść do wybranej opcji. Zmiana za pomocą klawiszy + -. Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia i "esc", aby wyjść.

43 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE Menu Ustawienia Menu ustawień m na celu konfiguracje korzystania z kotła: a. Język b. Czyszczenie (pokazywane tylko wtedy, gdy kocioł jest wyłączony). c. Ładowanie podajnikiem (pokazywane tylko wtedy, gdy kocioł jest wyłączony). d. Dźwięki. e. Zewnętrzny termostat (aktywacja). f. Auto Eco (aktywacja). g. Eco wyłącznik T (domyślnie 10 minut) godz. Pompa na T (domyślnie 50 C). i. Dodatkowy bojler (domyślnie wyłączona). j. Rodzaj peletu. k. Wentylacja oparów rpm %. L. Maksymalna moc (1-5 - domyślnie 5). m. Test komponentu (pokazane tylko wtedy, gdy kocioł jest wyłączony). n. Funkcja "kominiarza" (można włączyć tylko wtedy, gdy kocioł jest włączony, do kontroli emisji). o. Konfiguracja systemu (ustawienia fabryczne: system 02). p. Sezon q. Menu techniczne. UWAGA: Niektóre z wymienionych powyżej opcji nie mogą być włączone w pewnych "konfiguracji systemu". a - Język Wybierz język, w następujący sposób: Naciśnij przycisk "Menu". Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "język". Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Za pomocą przycisków + - wybierz żądany język (IT / EN / DE / FR / ES / NL / PL / DA) Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia i "esc", aby wyjść. b - Czyszczenie Wybierz "Czyszczenie" (tylko przy wyłączonym kotle) w następujący sposób: Naciśnij przycisk "Menu". Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać ''Czyszczenie'' Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Użyj przycisków + -, aby wybrać "On". Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia i "esc", aby wyjść.

44 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE c - Podajnik ładowania Służy to do napełnienia systemu ładowania peletów. Może być włączone tylko wtedy, gdy kocioł jest wyłączony. Pojawia się odliczanie. Ślimak zatrzymuje się automatycznie na końcu odliczania i menu zostaje zamknięte. Aby wybrać'' podajnik ładowania'' (tylko przy wyłączonym kotle), wykonaj następujące czynności: Naciśnij przycisk "Menu". Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Przewiń za pomocą strzałek i wybierz "podajnik ładowania". Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Za pomocą przycisków + - wybierz opcję "Włącz". Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia i "esc", aby wyjść. d - Dźwięki Funkcja ta jest domyślnie wyłączona. Aby włączyć wykonaj następujące działania: Naciśnij przycisk "Menu". Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać ''Dźwięki'' Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Użyj przycisków + -, aby wybrać opcję ''On''. e - Zewnętrzny termostat Termostat zewnętrzny (nie dołączony do kotła, musi być dostarczony przez użytkownika) Temperatura kotła może być również sterowana przez zewnętrzny termostat w pomieszczeniu. Powinien on być umieszczony centralnie, w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł. Zapewnia to większą zgodność między temperaturą grzania kotła i rzeczywistą temperaturą w pomieszczeniu. Podłączyć przewody zewnętrznego termostatu do punktów 1-2 bloku terminala na kotle. Gdy termostat jest podłączony musi być włączony. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności: Naciśnij przycisk "Menu". Przejdź za pomocą strzałek do "Ustawienia". Naciśnij przycisk "Menu", aby wybrać. Teraz użyj strzałek, aby przewinąć do "Zewnętrznego termostatu". Naciśnij przycisk "menu'' aby wybrać. Naciśnij przyciski - + Wybierz "On", aby włączyć zewnętrzny termostat. Naciśnij przycisk "Menu", aby potwierdzić. Naciśnij klawisz "Esc", aby wyjść. f - Aktywacja Auto-Eco Aby wybrać funkcję Auto-Eco, należy postępować w następujący sposób: Naciśnij przycisk "Menu". Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Przewijanie za pomocą strzałek i wybierz "Auto-Eco". Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Za pomocą przycisków + - wybierz "On". Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia i "esc", aby wyjść.

45 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE g - Zatrzymanie Eco T Aby wybrać funkcję zatrzymania Eco T, wykonaj następujące czynności: Naciśnij przycisk "Menu". Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Przewijaj za pomocą strzałek i wybierz'' Eco T off''. Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Wprowadź minuty za pomocą klawiszy + -. Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia i "esc", aby wyjść. TRYB AUTO ECO Do aktywacji "Auto Eco" i ustawień czasowych, patrz: pkt 8 f i 8 g. ''Zatrzymanie Eco T'' można regulować w celu zapewnienia prawidłowego działania w różnych środowiskach, w których kocioł może być zainstalowany i aby uniknąć ciągłego zatrzymywania się i ruszanie, gdy temperatura w pomieszczeniu ulega nagłej zmiany (przeciągi, słabo izolowane pokoje, itp..). Procedura zatrzymania Eco zostanie aktywowane automatycznie, gdy wszystkie urządzenia zapotrzebowania energii zawarte w "konfiguracji systemu" są ustawione: sonda temperatury pokojowej / zewnętrzny termostat (konfiguracje 1-2-3), czujnik przepływu (konfiguracja 2), termostat / NTC (10 kωß3435) bufor (konfiguracja 4-5) lub termostat / NTC (10 k ß3435) kocioł (konfiguracja 2-3).Jeśli wszystkie urządzenia obecne są ustawione, czas zaczyna się zmniejszać "T ECO OFF" (10 domyślnych minut można zmienić w menu "Ustawienia"). Podczas tej fazy, panelu wyświetla na zmianę ON z małym płomieniem i (jeśli aktywne) Crono - Eco aktywne. Odliczanie do Eco stop jest pokazane na górze ekranu. Płomień przenosi się do P1 i pozostaje tam aż czas "T Eco Stop" osiągnie zero, a jeżeli warunki nadal są spełnione, wyłącza kocioł. ECO przestaje odliczać, jeżeli jedno z urządzeń włącza moc. Gdy kocioł zaczyna się wyłączać, panel pokazuje: Off - Eco Active - migający mały płomień. Gdy kocioł wyłącza się, OFF-ECO pojawia się na wyświetlaczu wraz z wyłączeniem się symbol płomienia. Następujące warunki muszą być spełnione jednocześnie dla ponownego uruchamiania ECO: Moc 5 minut minęło od wyłączenia. TH2O < TSetH2O. Jeśli zasilanie odnosi się do ciepłej wody użytkowej (Cwu), 5 'są ignorowane i kocioł uruchamia się w miarę potrzeb. UWAGA: W konfiguracji 4-5 Tryb Eco Auto jest włączony automatycznie. Także w konfiguracji 2-3, z zestawem funkcji "lato", jest on włączony automatycznie. Tam, gdzie jest przepisany, że powinien być włączony, tryb nie może zostać wyłączony. h - Włączenie pompy Opcja ta umożliwia regulację temperatury aktywacji pompy. Wybierz funkcję włączenia pompy T w następujący sposób: Naciśnij przycisk "Menu". Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Przewiń za pomocą strzałek i wybierz "T Pump On". Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Za pomocą przycisków + - zmiana C. Naciśnij przycisk'' menu'', aby potwierdzić i'' ESC'' aby zakończyć.

46 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE i - Kocioł dodatkowy Dodatkowy moduł (opcjonalnie) musi być zainstalowany, aby umożliwić uruchomienie dodatkowego kotła, gdy główny kocioł jest wyłączony lub został zatrzymany z powodu alarmu. Domyślne ustawienia mają tę funkcję wyłączoną. Aby włączyć tę funkcję, przejdź do menu ustawień. l - Rodzaj peletu Ta funkcja służy do dostosowania się kotła do typu paletu w użytku. Ponieważ istnieje wiele rodzajów peletu dostępnych na rynku, działanie kotła może się znacznie różnić w zależności od jakości paliwa. Gdy pelet zapcha kocioł ze względu na nadmiar załadunku paliwa lub gdy płomienie są wysokie, nawet przy małej mocy, lub gdy płomienie są niskie, możliwe jest zmniejszenie / zwiększenie ilości peletu w palenisku: Dostępne wartości: -3 = Spadek o 30% w stosunku do ustawień fabrycznych. -2 = Spadek o 20% w stosunku do ustawień fabrycznych. -1 = Spadek o 10% w stosunku do ustawień fabrycznych. 0 = bez zmian. 1 = wzrost o 5% w stosunku do ustawień fabrycznych. 2 = wzrost o 10% w stosunku do ustawień fabrycznych. 3 = wzrost o 15% w stosunku do ustawień fabrycznych. Edytuj w następujący sposób: Naciśnij przycisk "Menu". Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Przewiń za pomocą strzałek i wybierz "Rodzaj peletu'' Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Zmienić % za pomocą + -. Naciśnij przycisk'' menu'', aby potwierdzić i'' ESC'' aby zakończyć. Wentylacja oparów rpm %. W przypadku, gdy instalacji ma problem w ekstrakcji dymu (brak ciągu lub nawet ciśnienia w kanale), możliwe jest zwiększenie prędkości dymu i ekstrakcji popiołu. Zmiana ta rozwiązuje wszystkie potencjalne problemy związane z zatykaniem się peletu w kotle i tworzeniem się osadów na dnie kotła w wyniku złej jakości paliwa lub oleju, która produkuje duże ilości popiołu. Szybkość ekstrakcji może być zmieniana od -30% do + 50%, w odstępach co 10 procent na raz. Ujemne zmiany mogą być konieczne, jeśli płomień jest zbyt niski. Aby zmienić ten parametr, wykonaj następujące czynności: Naciśnij przycisk "Menu". Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Przewiń za pomocą strzałek i wybierz "Rodzaj rpm" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Zmień % za pomocą + -. Naciśnij przycisk'' menu'', aby potwierdzić i'' ESC'' aby zakończyć.

47 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE k - Maksymalna moc Pozwala na ustawienie limitu maksymalnej mocy płomieni, które mogą występować w kotle do osiągnięcia temp. zadanej. Zmień moc w następujący sposób: Naciśnij przycisk "Menu". Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Przewiń za pomocą strzałek i wybierz ''Maksymalna moc". Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Zmień moc od 01 do 05 za pomocą przycisków + -. Naciśnij przycisk'' menu'', aby potwierdzić i'' ESC'' aby zakończyć. l - Test komponentów Można to zrobić tylko wtedy, gdy kocioł jest wyłączony i pozwala wybrać składniki, które mają być sprawdzone: Świeca zapłonowa: jest on włączony na czas testu, w którym panel wyświetla odliczanie w sekundach. Śruba podajnika: jest zasilana na czas testu, w którym panel wyświetla odliczanie w sekundach. Aspirator: to jest aktywowany przy 2500 obrotach na czas testu, w którym panel wyświetla odliczanie w sekundach. Wymiennik: pozwala na przeprowadzenie testu w V5 na czas testu, w którym panel wyświetla odliczanie w sekundach. Pompa: jest aktywowana na czas 10 sekund podczas których panel wyświetla odliczanie. 3-drogowy zawór: zawór 3-drogowy jest włączony na czas testu 1 minuty, w którym panel wyświetla odliczanie w sekundach. Włącz funkcję "testy komponentów" (tylko przy wyłączonym kotle) w następujący sposób: Naciśnij klawisz 3 "menu''. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij 3 "menu", aby potwierdzić. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać ''testy komponentów'' Naciśnij 3 "menu", aby potwierdzić. Użyj przycisków + -, aby wybrać przeprowadzenie opcji Test. Naciśnij przycisk ''menu'', aby potwierdzić i'' ESC'' aby zakończyć. m - Funkcja Kominiarz Funkcja ta może być aktywowana tylko, gdy kocioł jest włączony, zasilanie jest dostarczane, i wymusza to pracę kotła przy parametrze P5, z wentylatorem (jeśli jest obecny) w V5. Należy czytać wszelkie korekty procentów załadunku / wentylacji dymu. Stan ten trwa 20 minut, odliczanie jest wyświetlany na panelu. Podczas tego okresu, system ignoruje wszelkie wartości termostatu / bufora / zadany punkt pomieszczenia/ zadany punkt H20, tylko wyłączenie bezpieczeństwa przy 85 C pozostaje aktywne. W każdej chwili, technik może przerwać tę fazę, naciskając szybko włącznik / wyłącznik. Włącz funkcję "kominiarz" w następujący sposób: Naciśnij klawisz menu''''. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać funkcję "kominiarz" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Użyj przycisków + -, aby wybrać opcję "On" (domyślnie wyłączona) Naciśnij przycisk'' menu'', aby potwierdzić i'' ESC'' aby zakończyć.

48 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE n - Konfiguracja systemu Aby zmienić konfigurację systemu, należy wykonać następujące czynności: Naciśnij przycisk "Menu". Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij 3 "menu", aby potwierdzić. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "konfigurację systemu'' Naciśnij 3 "menu", aby potwierdzić. Użyj przycisków + - do modyfikowania konfiguracji między 01 i 05. Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia i "esc", aby wyjść. o - Sezon W konfiguracji 2 i 3, wyłączenie 'funkcji 'lato'' wyłącza odchylenie zaworu 3-drogowego w kierunku systemu ogrzewania, aby zapobiec ogrzewaniu grzejników, a więc przepływ jest zawsze w kierunku instalacji ciepłej wody użytkowej (cwu). Wybór opcji "Lato" automatycznie włącza funkcję auto-eco (nie może być wyłączona). Czujnik temperatury w pomieszczeniu / termostat zewnętrzny są ignorowane. Zmień funkcję w następujący sposób: Naciśnij klawisz menu''''. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij 3 "menu", aby potwierdzić. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Sezon'' Naciśnij 3 "menu", aby potwierdzić. Użyj przycisków + - i zaznacz opcję "lato" lub "zima". Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia i "esc", aby wyjść. p - Menu techniczne Aby uzyskać dostęp do menu technicznego musisz skontaktować się z centrum wsparcia, gdyż wymaga wpisania hasła. Dostęp do "menu technicznego" uzyskasz w następujący sposób: Naciśnij klawisz menu''''. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij 3 "menu", aby potwierdzić. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać ''menu techniczne" Naciśnij 3 "menu", aby potwierdzić. Za pomocą klawiszy + -, wybierz "Typ produktu", "Usługę", "Parametry", "Par. sanitarne", "Pamięć", "Włącz wentylator" i "Dane bufora". Naciśnij przycisk'' menu'', aby potwierdzić i'' ESC'' aby zakończyć.

49 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJI Konfiguracji systemu W czasie montażu, produkt musi być skonfigurowany w zależności od typu systemu, wybierając odpowiedni parametr w "Ustawieniach". Istnieje 5 możliwych konfiguracji, opisanych poniżej: Konfiguracja Opis 1 Regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą czujnika kotła lub umożliwiając ustawienie fabryczne termostatu zewnętrznego 2 Regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą czujnika kotła lub włączając termostat zewnętrzny, produkcja cwu dla kotła lub magazynowanie z termostatem (opcja). 3 Regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą czujnika kotła lub włączając termostat zewnętrzny, produkcja cwu z czujnikiem NTC (10 kω ß3435). 4 Zewnętrzny bufor kontrolowany przez termostat. 5 Zewnętrzny bufor kontrolowany przez czujnik NTC (10 kω ß3435). Konfiguracja 1 (ustawienie fabryczne)

50 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE Konfiguracja 2 Konfiguracja 3

51 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE Konfiguracja 4

52 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE Konfiguracja 5 1 COMPACT 14 2 Dostawa ogrzewania 3 Powrót ogrzewania 4 Zawór strefowy 5 Grzejniki 6 Ciepła woda użytkowa 7 Zimna woda 8 Kocioł sanitarny 9 Zawór przełączający 10 Termostat kotła 11 Termostatyczny zawór mieszający 12 Czujnik NTC 10 kω β3434 wody sanitarnej 13 Bufor ogrzewania 14 Cyrkulacja systemu grzewczego 15 Termostat bufora 16 Bufor czujnika NTC 10 kω β Zawór bezpieczeństwa V Zawór anty-kondensacyjny

53 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE TRYB PRACY Tryb pracy dla kotłów jest zawsze automatyczny (nie ma dostępnego ręcznego trybu pracy). Modulacja płomienia jest sterowana w zależności od "konfiguracji systemu" przez czujnik temperatury pomieszczenia znajdujący się w tylnej części urządzenia (patrz rys.), przez zewnętrzny termostat, przez temperaturę wody w kotle lub czujnik NTC. Przyłącza elektryczne KONTAKTY TERMINALU Poz.1-2 termostat zewnętrzny / termostat buforowy Poz.3-4 czujnik bufora/kotła POS.5 uziemienie POS.6-7 dodatkowy bojler Poz.8 neutralny zawór trójdrożny Poz.9 faza zaworu trójdrożnego (sanitarna) Poz.10 faza zaworu trójdrożnego (ogrzewanie)

54 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE ROZRUCH Naciśnij przycisk 1 (ESC), aby uruchomić urządzenie. Na wyświetlaczu pojawi się ON z migającym symbolem płomienia. Kiedy płomień przestanie migać, kocioł osiągnął warunki pracy dla "zasilania". Domyślna temperatura pomieszczenia jest ustawiona na 20 C. Aby zmienić to ustawienie, należy postępować zgodnie z instrukcjami w menu ustawień; zrobić to samo, aby ustawić temperaturę wody grzewczej oraz prędkość wentylatora. Aby aktywować zewnętrzny termostat, jeśli występuje, patrz odpowiedni punkt ZASILANIE Podczas gdy rozruch jest zakończony, panel wyświetla ON ze stałym płomieniem na poziomie 3.Modulacja płomienia na większej lub mniejszej mocy jest wtedy regulowana autonomicznie na podstawie temperatury określonej w "konfiguracji systemu".

55 11 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I ALARMY URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA Produkt jest wyposażony w następujące urządzenia zabezpieczające Czujnik ciśnienia Monitoruje ciśnienie w kanale spalin. Jest przeznaczony do zatrzymanie podajnika peletu w przypadku ograniczeń kominowych lub znacznego ciśnienia zwrotnego. (spowodowanego przez wiatr) Czujnik temperatury dymu Wykrywa temperaturę dymu, co umożliwia rozruch lub zatrzymanie produktu, gdy temperatura spadnie poniżej zadanej wartości. Styk termostatu w zasobniku PALIWA Jeśli temperatura przekracza ustawioną wartość bezpieczeństwa, natychmiast zatrzymuje się praca kotła. Styk termostatu KOTŁA Jeśli temperatura przekracza ustawioną wartość bezpieczeństwa, natychmiast zatrzymuje się praca kotła. Czujnik temperatury wody Kiedy woda osiągnie temperaturę zatrzymania (85 C) sonda automatycznie instruuje kocioł do wyłączenia "OFF Stand-by". BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE Kocioł jest zabezpieczony przed gwałtownymi zmianami prądu przez główny bezpiecznik znajdujący się na panelu sterowania z tyłu kotła. Inne bezpieczniki chroniące płyty elektroniki znajdują się na tych ostatnich. Wentylator dymu Jeśli wentylator zatrzymuje się, karta elektroniczna blokuje dopływ peletu w odpowiednim czasie i wyświetlany jest alarm. Silnik mechanizmu Jeśli zatrzymuje się motoreduktor, kocioł będzie pracował, aż płomień zgaśnie z powodu braku paliwa i do osiągnięcia minimalnego poziomu chłodzenia. Chwilowej przerwa w zasilaniu Gdy przerwa w zasilaniu jest mniejsza niż 10" kocioł powraca do poprzedniego stanu pracy, jeśli jest większa, przeprowadzane jest chłodzenie / ponowny zapłon cyklu. Nieudany rozruch Jeżeli paliwo nie zapala się podczas fazy rozruchu, kocioł przejdzie w stan alarmu. Ochrona przed zamarzaniem Jeżeli sonda w kotle wykrywa temperaturę wody poniżej 5 C, pompa obiegowa uaktywnia się aby uchronić system przed zamarzaniem. FUNKCJA ANTYBLOKADY POMPY Jeśli pompa nie jest używana przez dłuższy czas, to jest aktywowana okresowo przez kilka sekund, aby zapobiec jej zablokowaniu.

56 11 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I ALARMY Manipulowanie urządzeniami zabezpieczającymi JEST ZABRONIONE Jeśli urządzenie nie jest używane w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom i mieniu. W szczególności: Wszystkie niezbędne środki i / lub środki ostrożności muszą zostać przyjęte podczas przeprowadzania konserwacji, czyszczenia i napraw. Nie wolno manipulować przy urządzeniach zabezpieczających. Nie usuwać urządzeń zabezpieczających. Podłącz urządzenie do sprawnego systemu wydalania spalin. Po pierwsze, sprawdź, czy miejsce, w którym ma być zainstalowane jest odpowiednio wentylowane. Dopiero po usunięciu przyczyny interwencji systemu bezpieczeństwa jest możliwe ponowne uruchomienie urządzenia. Ten podręcznik pomoże Ci zrozumieć jaka anomalia wystąpiła i wyjaśnić, w jaki sposób interweniować według komunikatu alarmowego wyświetlanego na urządzeniu. Zatrzymanie kotła Następujące warunki mogą powodować zatrzymanie pracy produktu: Przegrzanie struktury i leju peletu Przegrzanie wody w kotle Wysokie ciśnienie spalin wylotowych (czytaj na przełączniku ciśnienia) i ewentualna niedrożność wyjścia. Panel sterowania wskaże przyczynę alarmu i wyda ostrzeżenie dźwiękowe. W tej sytuacji, sekwencja automatycznego wyłączania jest włączona. Kiedy ta sekwencja jest inicjowana, wszelkie próby ponownego uruchomienia systemu będą nieskuteczne. Termostat bezpieczeństwa z ręcznym przezbrojeniem w temperaturze 95 C Kocioł wchodzi w stan alarmu bezpieczeństwa o nazwie "A03" alarm termostatu, spowodowany wysoką temperaturą wody. Aby anulować stan alarmu, termostat musi być przezbrojony ręcznie. Tylko wtedy, gdy kocioł ostygnie, otworzyć dzwi kotła i śrubokrętem wcisnąć przycisk RESET, słyszalne będzie kliknięcie termostatu. Ręcznie uzbrojony termostat został reaktywowany.

57 11 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I ALARMY SYGNALIZACJA ALARMOWA Gdy występuje stan inny niż oczekiwano do normalnej pracy kotła, następuje alarm. Powód alarmu jest podany na panelu sterowania. Sygnał dźwiękowy nie jest włączony dla alarmów A01-A02, aby nie przeszkadzać użytkownikowi, gdy brakuje peletów w zbiorniku noc. Panel sygnalizuje Rodzaj problemu Rozwiązanie A01 Ogień się nie zapala. Upewnij się, że kocioł jest czysty / sprawdź poziom peletu w zbiorniku. A02 Płomień zgaśnie niespodziewanie. Sprawdzić poziom paletu w zbiorniku. A03 Alarm termostatu Temperatura w zbiorniku lub temperatura wody przekracza próg bezpieczeństwa. Poczekaj do końca fazy chłodzenia, wyłącz alarm i ponownie odpal kocioł ustawiając dostawę paliwa do minimum (Menu Ustawienia - dostawa peletu). Jeśli alarm nie ustępuje, skontaktuj się z centrum serwisowym. A04 Przegrzanie dymu Próg dymu został przekroczony. Zmniejszyć ładunek peletu (ustawienia menu - dostawa peletu). A05 Alarm przełącznika ciśnienia A08 Problem z oparami lub przełącznikiem ciśnienia lub niewystarczające ciśnienie wody. Nieprawidłowe działanie wentylatora dymu. Sprawdź przeszkody kominowe / drzwi otwarte lub ciśnienie w układzie hydraulicznym. Jeśli alarm nie ustępuje, skontaktuj się z centrum serwisowym. A09 Błąd czujnika dymu. Jeśli alarm nie ustępuje, skontaktuj się z centrum serwisowym. A19 Błąd czujnika wody. Czujnik wody odłączony / przerwany / uszkodzony / nie rozpoznany. A20 Alarm czujnika buforu Czujnik buforu odłączony / przerwany / uszkodzony / nie rozpoznany. Serwis Rutynowe ostrzeżenie o konserwacji (brak błędu) Gdy taki komunikat miga po uruchomieniu, znaczy to, że czas na przeprowadzenie planowanej konserwacji. Zadzwoń do centrum wsparcia. RESET ALARMU Aby zresetować alarm, naciśnij i przytrzymaj klawisz 1 (ESC) w ciągu kilku sekund. Kocioł sprawdza, czy przyczyna alarmu nadal występuje. W pierwszym przypadku, alarm nadal jest wyświetlany, w drugim przypadku wyłącza się. Jeśli alarm nie ustępuje, skontaktuj się z centrum serwisowym.

58 11 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I ALARMY Zwykłe wyłączenie (na panelu: OFF z migającym symbolem płomienia) Gdy przycisk zamykania jest wciśnięty, lub gdy występuje sygnał alarmowy, kocioł przechodzi do fazy gaszenia termicznego, która obejmuje automatyczne wykonywania następujących etapów: Zatrzymanie ładowania peletu wentylator dymu jest aktywowany jest przy prędkości maksymalnej i pozostaje włączony na czas 10 minut, na koniec którego, jeśli poziom dymu spadł poniżej progu zatrzymania, wentylator zatrzymuje się, w przeciwnym razie będzie nadal działać na minimum przyspieszenia, aż temperatura spadnie poniżej progu. Jeśli kocioł został wyłączony regularnie, ale ze względu na bezwładność cieplną, temperatura spalin przekroczy ponownie próg, faza wyłączenia zostanie powtórzona z minimalną prędkością, aż temperatura spadnie. Przerwa w zasilaniu z włączonym kotłem W przypadku przerwy w zasilaniu, kocioł zachowuje się następująco: przerwa mniejsza niż 10": kontynuuje prace w toku; Po utracie mocy dłuższej niż 10'', która miała miejsce, gdy kocioł był włączony lub podczas zapłonu, można przywrócić kocioł do poprzedniego stanu pracy po przywróceniu zasilania, co następuje: 1. Schłodzić kocioł aktywując wyciąg dymu z minimalną prędkością do 10", a następnie przejść do następnego kroku; 2. Przywróć kocioł do stanu pracy sprzed przerwy. Podczas fazy 1, panel pokazuje ON BLACK OUT. Podczas fazy 2, panel pokazuje Start-up. Jeśli w fazie 1 system otrzyma manualne polecenia użytkownika z panelu sterowania, zatrzymuje sekwencję przywracania i rozpoczyna rozruch lub wyłączanie polecone przez użytkownika. Przerwa w zasilaniu dłuższa niż 10'' podczas wygaśnięcia kotła Jeżeli kocioł doświadczy utraty mocy dłuższej niż 10'' podczas wyłączania, gdy zasilanie zostanie przywrócone do kotła, to automatycznie włącza się w trybie wyłączenia, nawet jeśli temperatura dymu spada w tym czasie poniżej 45 C. Ten etap może być pominięty naciskając klawisz 1 (ESC) (przeskakuje do rozruchu) i naciskając go ponownie (uznaje się, że kocioł jest wyłączony).

59 12 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE Codzienne lub cotygodniowe czyszczenie przeprowadzane przez użytkownika przed każdym zapłonem Czyszczenie kotła "V" za pomocą specjalnego narzędzia, usuwając popiół lub inkrustacje, które mogłyby zapychać otwory wentylacyjne.jeśli pelet w zbiorniku wyczerpie się, niespalone granulki mogą kumulować się w kotle. Zawsze opróżniaj pozostałości z kotła przed każdym uruchomieniem. PAMIĘTAJ, ŻE TYLKO POPRAWNIE USTAWIONY I CZYSTY KOCIOŁ GWARANTUJE ZAPŁON I OPTYMALNE FUNKCJONOWANIE KOTŁA NA PELET. Aby poprawnie oczyścić palenisko, wyjmij je z obudowy oraz całkowicie i dokładnie oczyść wszystkie otwory. Po długim okresie bezczynności, używaj odkurzacza z długą rurą, aby usunąć wszelkie ślady peletu w zbiorniku, które mogły wchłaniać wilgoć i nie są odpowiednie do spalania. KONTROLE wykonywane co 2/3 dni Należy czyścić przedział wokół kosza aby usunąć popiół, uważając na gorący popiół. Można używać odkurzacza do usuwania popiołu, gdy jest zupełnie zimny. Użyj odkurzacza bębnowego, który jest odpowiedni do odkurzania cząstek o określonej wielkości. Jakość peletu i doświadczenie użytkownika określi częstotliwość wymaganego czyszczenia. Jednakże zaleca się, aby czyścić urządzenie nie rzadziej niż co 2 lub 3 dni. Czyszczenie komory na popiół

60 12 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE Czyszczenie wymiennika i komory pod paleniskiem co 2/3 dni Czyszczenie wymiennika i komory pod paleniskiem jest prostą operacją, ale bardzo ważną, żeby kocioł utrzymał optymalną wydajność. Dlatego zalecamy czyszczenie wewnętrznego wymiennika co 2-3 dni, wykonując te proste operacje w kolejności: Uaktywnij funkcję "czyszczenie" - z wyłączonym kotłem, wybierz - menu, wybierz "Ustawienia", za pomocą strzałek < > wybierz "czyszczenie", potwierdź klawiszem "Menu", włącz czyszczenie "ON" za pomocą klawiszy + -.Procedura ta włącza ekstraktor dymu na maksymalnym poziomie odprowadzania sadzy, która zostaje usunięta, kiedy wymiennik jest wyczyszczony Czyszczenie rury - przy użyciu dostarczonego haka, 5-6 razy pewnie wstrząsnąć pręty znajdujące się pod osłoną "B". Powinno usunąć sadzę, który osadza się na przewodach dymowych wymiennika podczas normalnego użytkowania kotła (rys.1). Wyłączanie funkcji "czyszczenie" - funkcja ta wyłącza się automatycznie po dwóch minutach. Jeśli chcesz zatrzymać funkcję wcześniej, naciśnij klawisz "Esc". Czyszczenie komory przenośnika dymu (rys.2) - kocioł wyposażony jest w wymienny zasobnik popiołu "H", który zbiera całą nagromadzoną sadzę i popiół. Po zakończeniu czyszczenia, zamknąć pokrywę i zasobnik. Jeśli czyszczenie nie odbywa się co 2-3 dni, kocioł może przejść w stan alarmu spowodowany zatykaniem się popiołu po kilku godzinach pracy. Rysunek 1 Rysunek KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

61 Okresowe czyszczenie wykonywane przez wykwalifikowanego technika CZYSZCZENIE Wymiennika I rury CZYSZCZENIE górnej komory Przy zimnym kotle po zdjęciu pokrywy (patrz paragraf dotyczący usunięcia panelu); poluzować 4 śruby M6 "x" na prawo i lewo i podnieś pokrywę "V" (rys. 3). Trzy rury zostały już wyciągnięte (rys. 4). Korzystając z pręta lub szczotki do czyszczenia butelek, wyczyść wnętrze rury i przewody rurowe, usuwając wszelkie osady popiołu (rys. 5). Sprawdź uszczelkę pokrywy i wymień ją w razie potrzeby. UWAGA: wymiennik musi być czyszczony na końcu sezonu przez autoryzowanego technika aby zużyte uszczelki mogły zostać wymienione KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

62 CZYSZCZENIE dolnej komory Otwórz drzwi "A", wyciągnij palenisko "E" i wyjmij tacę "C". Usuń 3 śruby F. Oczyścić ruszt i tacę usuwając wszelki popiół i odkurz cały popiół lub sadzę, która może zgromadzić się pod pokrywą. Sprawdź szczelność uszczelki drzwi i zastąp ją w razie potrzeby. To ogólne czyszczenie musi być przeprowadzone na końcu sezonu zimowego, aby ułatwić usuwanie i pozostałości spalania KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

63 Czyszczenie przewodu dymowego generalna kontrola: Należy wyczyścić kanał wyciągowy dymu, zwłaszcza wokół łączeń T, kolan i wszystkich odcinków poziomych. Informacje na temat czyszczenia przewodu kominowego można uzyskać kontaktując się z kominiarzem. Sprawdź integralność uszczelnień z włókien ceramicznych na drzwiach kotła. Jeśli to konieczne, zamów nowe uszczelki zamienne od sprzedawcy lub skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu realizacji tego zadania. UWAGA: Częstotliwość, z jaką system odprowadzania dymu musi być czyszczony zależy od zastosowania kotła i rodzaju instalacji. Zalecamy zdanie się na autoryzowany serwis czyszczenia i konserwacji posezonowych, zrealizują oni wszystkie uprzednio wspomniane prace i przeprowadzą ogólną kontrolę pieca i komponentów. Wyłączenie posezonowe Pod koniec sezonu, przed wyłączeniem kotła, zaleca usunięcie wszystkich pelet ze zbiornika za pomocą odkurzacza z rozszerzeniem. Po uruchomieniu kotła na początku sezonu, gdy wyświetlacz panelu sterowania nie włączy się po naciśnięciu włącznika zasilania (znajduje się z tyłu kotła), może to oznaczać, że konieczna jest wymiana bezpiecznika. W tylnej części kotła pod gniazdem zasilania znajduje się skrzynka z bezpiecznikami. Otwórz pokrywę śrubokrętem i wymiń bezpiecznik, a jeśli to konieczne (3,15 opóźnione) - poproś o pomoc wykwalifikowanego i autoryzowanego technika. KONTROLA wewnętrznych elementów UWAGA! Wewnętrzne podzespoły elektromechaniczne muszą być sprawdzone przez wykwalifikowanych pracowników, których wiedza techniczna obejmuje spalanie i elektrykę. Zalecamy wykonanie rocznej obsługi serwisowej z kontraktu serwisowego. Usługa ta jest wizualną i funkcjonalną kontrola następujących składników: Poniżej znajduje się podsumowanie czynności kontroli i / lub utrzymania, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania produktu. Motoreduktor Wentylator wyciągu dymu Czujnik dymu Świeca zapłonowa Automatyczne uzbrojenie termostatu peletu Ręczne uzbrojenie termostatu wody Czujnik temperatury wody/pomieszczenia Płyta główna Bezpieczniki ochrony panelu płyty głównej Okablowanie 12 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

64 Części/częstotliwość 2-3 dni Czyszczenie paleniska * x Odkurzanie tacy na popiół x Czyszczenie tacy popiołu x Czyszczenie iluminatora drzwi przeciwpożarowych Czyszczenie rur x Czyszczenie dolnej szuflady popiołu Czyszczenie wyjścia "T"(poza kotłem) Czyszczenie wymienników i usuwanie popiołu i inkrustacji Czyszczenie instalacji dymu Sprawdzenie pompy obiegowej Sprawdzanie szczelności hydraulicznych Sprawdzanie uszczelki drzwi Sprawdzenie świecy zapłonowej CO TYDZIEŃ x 15 DNI dni x x Każdy sezon x x x x Co 2 sezony x x 13 - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

65 KONTROLA wewnętrznych elementów UWAGA: PRZEWODNIK WYŁĄCZNIE DLA WYKWALIFIKOWANEGO TECHNIKA UWAGA: Wszystkie naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowanego technika, gdy kocioł jest zupełnie zimny i gniazdko elektryczne jest odłączone. Operacje zaznaczone pogrubieniem muszą być wykonywane przez wyspecjalizowany personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności, a gwarancja zostanie unieważniona, jeśli ten warunek nie jest spełniony. ANOMALIA MOŻLIWE PRZYCZYNY ROZWIĄZANIA Pelety nie są wprowadzane do komory spalania. Ogień gaśnie lub kocioł zatrzymuje się automatycznie. Zbiornik na pelet jest pusty Trociny zablokował śrubę posuwu Uszkodzony motoreduktor Uszkodzona płyta elektroniczna Zbiornik na pelet jest pusty Pelety nie są wprowadzane. Czujnik bezpieczeństwa temperatury pelet został uruchomiony Drzwi nie są zamknięte lub uszczelki są zużyte Nieodpowiedni pelet Niska podaż pelletu Komora spalania jest brudna Zatkany odpływ Uszkodzony silnik oddymiania Czujnik ciśnienia uszkodzony lub wadliwy. Napełnić pojemnik na pelety Opróżnić kosz i ręcznie usunąć trociny z podajnika ślimakowego Wymienić motoreduktor Wymienić płytkę Napełnić pojemnik na pelety Zobacz poprzednią anomalię Niech kocioł ostygnie, zrestartuj termostat, aż problem zostanie rozwiązany i ustaw kocioł ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał skontaktuj się pomocą techniczną. Zamknąć drzwi i wymienić uszczelki oryginalnymi Zmiana typu peletu na zalecany przez producenta Sprawdzić przepływ paliwa zgodnie z instrukcjami w podręczniku. Oczyścić komorę spalania, zgodnie z instrukcjami w podręczniku. Oczyścić przewód dymu Sprawdzić silnik i wymienić, jeśli to konieczne Wymienić czujnik ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

66 ANOMALIA MOŻLIWE PRZYCZYNY ROZWIĄZANIA Kocioł działa przez kilka minut, a Faza rozruchu nie jest kompletna Powtórz rozruch następnie gaśnie. Tymczasowa przerwa w zasilaniu Poczekaj na automatyczny restart Zatkany kanał dymowy Oczyścić przewód dymu Uszkodzone lub wadliwe działanie Sprawdzić i wymienić czujniki czujników temperatury Uszkodzona świeca zapłonowa Sprawdź świecę zapłonową i zastąpić, jeśli to konieczne Pellety gromadzą się w palenisku, Za mało powietrza do spalania Oczyścić ruszt i sprawdzić, czy szkło drzwi brudzi się i płomień jest wszystkie otwory są czyste. Wyczyścić słaby komorę spalania i przewód kominowy. Upewnij się, że dopływ powietrza nie jest zablokowany. Pelety wilgotne lub nieodpowiednie Zmień typ pelet Uszkodzony silnik wysiągu dymu Sprawdzić silnik i wymienić, jeśli to konieczne Silnik wysicagu dymu nie działa Brak zasilania elektrycznego kotła. Sprawdź napięcie w sieci i bezpiecznik ochronny Silnik jest uszkodzony Sprawdzić silnik i kondensator i wymienić, jeśli jest to konieczne Uszkodzona płyta główna Wymień płytę elektroniczną Panel sterowania uszkodzony Wymienić panel sterowania Kocioł automatycznie pracuje zawsze Termostat jest ustawiony na Resetowanie temperatury na z pełną mocą. minimum termostacie. Termostat pokojowy ustawiony tak, Ponowne ustawienie czujnika że zawsze wykrywa zimno. Nieprawidłowe działanie czujnika Sprawdź czujnik i wymień w razie temperatury. potrzeby. Wadliwy lub uszkodzony panel sterowania. Sprawdź panel i wymień w razie potrzeby ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

67 Piec nie włącza się Brak zasilania Sprawdź, czy wtyczka jest włożona i wyłącznik główny jest w pozycji "I". Zatrzymanie czujnika peletu Anuluj zatrzymanie zmieniając ustawienie tylnego termostatu. Jeśli problem nie ustąpi, zwrócić się o pomoc. Spalony bezpiecznik Wymienić bezpiecznik. Czujnik ciśnienia uszkodzony Niewystarczające ciśnienie wody w (wskazany brak). kotle Zatkany wydech lub przewód dymu Oczyścić wydech lub przewód dymowy. Uruchomiony czujnik temperatury Zadzwoń po pomoc wody Nieprawidłowości w układzie hydraulicznym Brak wzrostu temperatury w kotła Nieprawidłowa regulacja spalania. w czasie pracy Kocioł / system zabrudzone. Niewystarczająca moc pieca. Kondensacja w kotle Grzejniki zimne w zimie Słaba jakość peletu Nieprawidłowe ustawienie temperatury. Niewystarczające zużycie paliwa. Termostat pokojowy (lokalny lub zdalny) ustawiony zbyt nisko. Jeśli termostat jest zdalny, sprawdzić, czy jest uszkodzony. Obieg nie działa, ponieważ jest zablokowany. Obieg nie pracuje. Powietrze w grzejnikach Sprawdź dostawę i parametry. Sprawdzić i wyczyścić kocioł. Sprawdzić, czy kocioł jest prawidłowo dobrany do wymagań systemu. Użyj peletu lepszej jakości. Ustaw kocioł do wyższej temperatury. Sprawdź dostawę i / lub parametry techniczne. Ustaw do wyższej temperatury lub wymień (jeśli zdalny) Poluzuj obieg wyjmując wtyczkę i obracając wał śrubokrętem. Sprawdź połączenia elektryczne, w razie potrzeby wymienić. Odpowietrzyć grzejniki UWAGA! Operacje zaznaczone kursywą muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności, a gwarancja wygasa, jeżeli ten warunek nie jest spełniony PLAN ELEKTRYCZNY

68 Schemat przewodów płyty głównej 1. Bezpiecznik 2. FAZA 3. Płyta neutralna 4. Wentylator dymu 5. Wentylator pomieszczenia 6. Termostat bezpieczeństwa peletu 7. Odcięcie przeciążeniowe temperatury wody 8. Świeca zapłonowa 9. Połączenie przełącznika ciśnienia wody z zestawem hydraulicznym (opcjonalnie) 10. Wyłącznik ciśnieniowy 11. Przyłączenie dodatkowego kotła (terminal) 12. Podajnik 13. Czujnik temperatury dymu 14. Zewnętrzne podłączenia termostatu (terminal) 15. Czujnik temperatury pomieszczenia 16. Połączenie czujnika Buforu / kotła (terminal) 17. Czujnik temperatury wody kotła 18. Sterownik wentylatora wyciągu dymu 19. Włącznik zasilania kotła lub termostat do połączenia z zestawem hydraulicznym (opcjonalnie) 20. Faza zaworu trójdrożnego (ogrzewanie) 21. Faza zaworu trójdrożnego (wewnętrzny) 22. Faza pompy 23. Pompa Neutralna 24. Zawór trójdrożny neutralny 25. Panel sterowania UWAGA Instalacja elektryczna poszczególnych elementów jest wyposażona w przed-instalacyjne łączniki o różnych rozmiarach.

69

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! KARTA PRODUKTU Klimakonwektory wodne Nr art.: 416-087, 416-111, 416-112 Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! 2 lata gwarancji Jula Poland Sp. z o.o. Biuro obsługi klienta: 801 600

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390 Producent wkładów kominkowych INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390 Szanowni Państwo! Dziękujemy za to, że wybrali Państwo produkty marki BYRSKI Gratulujemy trafnej

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie

Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych. Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Kotły z zamkniętą komorą spalania. Rozwiązania instalacji spalinowych Piotr Cembala Stowarzyszenie Kominy Polskie Dwufunkcyjny kocioł z zamkniętą komorą spalania i zasobnikiem ciepła 1-dopływ powietrza,

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 WPROWADZENIE UWAGI OGÓLNE...11 INSTALACJA CZYNNOŚCI WSTĘPNE...12

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ Dziękujemy za wybór pomieszczeniowego elementu nawilżającego PEGO EASYSTEAM. Przeczytaj uważnie tą instrukcję: pozwoli to na prawidłowy montaż

Bardziej szczegółowo

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi

kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi kratki.pl Wodny Wymiennik Ciepła instrukcja obsługi Zastosowanie Wodny Wymiennik Ciepła odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA

BLENDER FR-A1, FR-A2 INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Uwaga! Ryzyko porażenia prądem elektrycznym Należy podłączyć trzy stykową wtyczkę do gniazda z uziemieniem Nie należy stosować przedłużaczy czy rozdzielaczy

Bardziej szczegółowo

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1

GŁOWICA RUCHOMA LED 144W. Instrukcja Obsługi. www.flash-butrym.pl Strona 1 GŁOWICA RUCHOMA LED 144W Instrukcja Obsługi 1. Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa UWAGA Proszę zapoznać się uważnie z instrukcją, która zawiera ważne informacje dotyczące instalacji, użytkowania i konserwacji

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OVER SIDE (PL 04308363) ! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Podczas prac instalacyjnych i konserwacyjnych

Bardziej szczegółowo

7 747 006 528 08/2006 PL

7 747 006 528 08/2006 PL 7 747 006 528 08/2006 PL Dla firmy instalacyjnej Instrukcja montażu Orurowanie kaskady kotłów Logano plus GB32 (instalacja dwukotłowa) Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do montażu! Spis treści Ustawienie.................................................

Bardziej szczegółowo

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi

GARDENA. Zestaw do zdalnego sterowania. Instrukcja obsługi GARDENA Zestaw do zdalnego sterowania Instrukcja obsługi GARDENA zestaw do zdalnego sterowania Witamy w ogrodzie GARDENA Tłumaczenie oryginalnej niemieckiej instrukcji obsługi. Prosimy uważnie przeczytać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Multi

System kominowy Schiedel Multi System kominowy Schiedel Multi Opis wyrobu Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw. kotłów

Bardziej szczegółowo

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612

Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Instrukcje użytkowania Czajnik bezprzewodovy TYP:EL75611/EL75612 Zalecenia bezpieczeństwa W celu zapewnienia stałego bezpieczeństwa i niskiego ryzyka porażenia prądem elektrycznym, należy przestrzegać

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. 42 649 36 00 fax 42 649 36 01 KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: Typ kotła... Nr fabryczny DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI.

Bardziej szczegółowo

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw

VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw VIESMANN VITOCROSSAL 300 Gazowy kocioł kondensacyjny 26 do 60 kw Dane techniczne Numery katalog. i ceny: patrz cennik VITOCROSSAL 300 Typ CU3A Gazowy kocioł kondensacyjny na gaz ziemny i płynny (26 i 35

Bardziej szczegółowo

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB

STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB STACJA ODZYSKU FREONU VRR12A/MRB Instrukcja obsługi 1. Warunki bezpieczeństwa przy użytkowaniu stacji 1. Przeczytaj instrukcję obsługi przed użyciem stacji. 2. Osoby użytkujące urządzenie powinny być odpowiednio

Bardziej szczegółowo

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY APS-4600 PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA DOKŁADNIE ZAPOZNAJ SIĘ Z INSTRUKCJĄ. 2 Spis treści I. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 II. CZYNNOŚCI PRZED URUCHOMIENIEM... 4 III. URUCHAMIANIE SILNIKA...

Bardziej szczegółowo

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI

ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE - INSTRUKCJA OBSŁUGI ZWORY ELEKTROMAGNETYCZNE INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści: 1. Zamki elektromagnetyczne podwieszane 1.1. Parametry techniczne 1.2. Wymiary zamków pojedynczych do drzwi jednoskrzydłowych 1.3. Wymiary zamków

Bardziej szczegółowo

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506

Euroster 506 instrukcja obsługi EUROSTER 506 1 EUROSTER 506 1.WPROWADZENIE Regulator Euroster 506 przeznaczony jest do sterowania systemami ogrzewania podłogowego elektrycznego, wodnego oraz do ogrzewania gazowego i olejowego. W zależności od sterowanego

Bardziej szczegółowo

Sterownik wymiennika gruntowego

Sterownik wymiennika gruntowego Sterownik wymiennika gruntowego Instrukcja obsługi i montażu WPROWADZENIE Urządzenie jest przeznaczone do sterowania pracą wymiennika gruntowego w systemach wentylacji mechanicznej. Głównym celem sterownika

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO

OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO OGÓLNE INSTRUKCJE PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ OŚWIETLENIOWYCH DO UŻYTKU DOMOWEGO INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA Producent zaleca

Bardziej szczegółowo

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń.

Wszystkie rozwiązanie techniczne jakie znalazły zastosowanie w Avio kw zostały wykorzystane również w tej grupie urządzeń. ZEUS 24 kw W ciągu ponad czterdziestoletniej produkcji gazowych kotłów grzewczych Immergas za cel nadrzędny stawiał sobie zapewnienie komfortu ciepłej wody użytkowej. Nie zapomnieliśmy o tym i w tym przypadku.

Bardziej szczegółowo

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE

SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE SZAFY CHŁODNICZE I MROŹNE APS-201, APS-401, APS-601, ANS-401, ANS-601 APS-401-I, APS-601-I, ANS-401-I, ANS-601-I APS-201-C, APS-401-C, APS-601-C, ANS-401-C, ANS-601-C Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi

Słuchawki przewodowe Sennheiser. Instrukcja obsługi Słuchawki przewodowe Sennheiser Instrukcja obsługi Istotne informacje nt. bezpieczeństwa Istotne informacje nt. bezpieczeństwa www RS 220 Manual Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy uważnie i

Bardziej szczegółowo

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W

Jakość-Podczerwień-Ekologia. Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Jakość-Podczerwień-Ekologia Przemysłowy panel grzewczy RADIUS 1800 W Instrukcja obsługi panela grzewczego podczerwieni Szanowny Kliencie, Swoim zakupem panela grzewczego nabyli Państwo ekologiczne i ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek

INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek INSTRUKCJA MONTAŻU, OBSŁUGI I KONSERWACJI Podgrzewacz do Frytek MF6-05 J276501 0 DANE TECHNICZNE MF6-05 L- promiennik P- wyłącznik Przyłącze elektryczne Rys. 1 Rys. 2 Szanowny nabywco, Dziękujemy za zaufanie,

Bardziej szczegółowo

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie

Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Regulatory różnicy ciśnienia DKH 512 Regulator różnicy ciśnienia i przepływu maksymalnego do montażu na powrocie Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie Równoważenie i Regulacja Termostatyka ENGINEERING ADVANTAGE

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew Tałach Piotr Cembala

Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew Tałach Piotr Cembala KONFERENCJA NAUKOWO - TECHNICZNA PALIWA STAŁE W PROGRAMIE PONE W ŚWIETLE TZW. USTAWY ANTYSMOGOWEJ 28.01.2016 R. Nowoczesne systemy odprowadzania spalin z instalacji spalania paliw stałych małej mocy Zbigniew

Bardziej szczegółowo

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC

PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC INSTRUKCJA OBSŁUGI PERKOLATOR DO KAWY SERIA PC Jedno urządzenie, dwie funkcje Perkolator do kawy lub warnik do wody U45PC167 U45PC188 U45PC190 Wprowadzenie Dziękujemy Państwu za zakup perkolatora do kawy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów

Instrukcja obsługi. Suszarka do włosów Instrukcja obsługi Suszarka do włosów PL 8 1 7 6 2 3 4 5 2 PL Suszarka do włosów Podłączenie do sieci zasilającej Urządzenie należy podłączyć do sieci elektrycznej wyłącznie do gniazdka z uziemieniem,

Bardziej szczegółowo

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 303. PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 303 PxCrop Mini INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 3 2. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S

Instrukcja instalacji. ExaControl E7R S Instrukcja instalacji ExaControl E7R S WSTĘP WSTĘP 1 Informacje dotyczące dokumentacji 1.1 Dokumentacja produktu Instrukcja stanowi integralną część urządzenia i powinna być przekazana użytkownikowi po

Bardziej szczegółowo

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400

Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power. Instrukcja obsługi. www.conrad.pl. Nr produktu: 857400 Tester akumulatorów 12/24 V Profi Power Instrukcja obsługi Nr produktu: 857400 Tester z wyświetlaczem LCD przeznaczony do wszystkich rodzajów akumulatorów kwasowo- ołowiowych. Jedno urządzenie, trzy opcje

Bardziej szczegółowo

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS

Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Mini klimatyzator (12/230V) LESCARS Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini klimatyzatora. Możesz używać tego produktu do prostego i mobilnego ochładzania w biurze, w domu lub w podróży, w samochodzie

Bardziej szczegółowo

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI

PIR451 WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI WYKRYWACZ RUCHU PIR - GNIAZDO E27 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Gwint E27 2 Timer (Zegar) 3 Czułość światła (luks) 4 Czujnik ruchu PIR 5 Gniazdo E27 * nie dostarczone V. 03 21/12/2012 2 Velleman nv INSTRUKCJA OBSŁUGI

Bardziej szczegółowo

Single Station Controller TORO TSSCWP

Single Station Controller TORO TSSCWP Single Station Controller TORO TSSCWP Funkcje - do 4 cykli nawadniania dziennie - łatwa instalacja i programowanie - zasilanie bateryjne - odporny na warunki pogodowe, wodoszczelny Przedstawienie prawidłowego

Bardziej szczegółowo

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi

MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi MASZYNA DO DYMU FLZ-2000M Instrukcja Obsługi www.flash-butrym.pl Strona 1 UWAGA! Trzymaj to urządzenie z dala od deszczu i wilgoci! Przed otwarciem obudowy, odłącz urządzenie od zasilania! Przed podłączeniem

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o.

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE KOMA Sp. z o.o. PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWO HANDLOWE "KOMA" Sp. z o.o. 66-008 ŚWIDNICA, WILKANOWO ul. Kukułcza 1 tel./fax (68) 327-33-07. tel. kom. 602 132 146 www.koma.zgora.pl, e-mail: koma@koma.zgora.pl Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130

Materac antyodleżynowy CA-MI MAT-130 1 Materac przeznaczony jest do leczenia odleżyn w warunkach szpitalnych oraz domowych. Delikatny masaż skóry poprawia krążenie krwi oraz utlenienie tkanek, chroniąc przed powstawaniem odleżyn. Łatwy w

Bardziej szczegółowo

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza.

DRY 35 Przenośny osuszacz powietrza. wer. 210111 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE "AVICOLD" Sp.J. 43-400 CIESZYN, ul. BIELSKA 61c tel. / fax: 0-33-85-67-444, 0-33-85-67-445, http://www.avicold.com.pl 0-33-85-67-446 e-mail: avicold@avicold.com.pl

Bardziej szczegółowo

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny

Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszasz szkodników, wodny, zewnętrzny Nr produktu 710018 Strona 1 z 7 Używać zgodnie z instrukcjami producenta. Produkt jest stosowany jako odstraszasz zwierząt za pomocą strumienia

Bardziej szczegółowo

Turbodym Instrukcja obsługi

Turbodym Instrukcja obsługi Turbodym Instrukcja obsługi Zastosowanie Turbodym odbierając ciepło ze spalin podgrzewa wodę lub powietrze w zależności od modelu. W ten sposób podgrzana woda znajdzie zastosowanie we wszystkich typach

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS ZENIUS Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Zenius Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI. Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 11226321 Prześcieradło INSTRUKCJA OBSŁUGI Podgrzewane prześcieradło, nietkane. Przed użyciem należy zapoznać się z instrukcją obsługi. 1 Wprowadzenie Dziękujemy, że zdecydowałeś się na zakup podgrzewanego

Bardziej szczegółowo

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi

ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ. Instrukcja obsługi -Wstęp- ZESTAW DO TESTOWANIA I NAPEŁNIANIA UKŁADU CHŁODZENIA kod 9776CZ Instrukcja obsługi Zestaw do diagnostyki i napełniania układu chłodzenia Nie wolno spuszczać cieczy chłodzącej z układu. Wymiary:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Diagnostyka

Instrukcja obsługi Diagnostyka Instrukcja obsługi Diagnostyka Dziękujemy za nabycie artykułu i zaufaniu do naszego asortymentu produktów. Compact 3.0 N&D jest urządzeniem klimatyzacyjnym niezależnym od wyłączonego lub włączonego silnika,

Bardziej szczegółowo

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK

Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Kunda, Grupa bezpieczeństwa kotła z przyłączem do naczynia wzbiorczego GAK Instrukcja obsługi i montażu 77932: Grupa bezpieczeństwa kotła GAK z przyłączem do naczynia wzbiorczego o pojemności do 50 l AFRISO

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2

GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 ODPADY ELEKTROTECHNICZNE NIE MOGĄ BYĆ WYRZUCANE WRAZ Z ODPADAMI DOMOWYMI. MUSZĄ BYĆ PRZEKAZANE INSTYTUCJI ZAJMUJĄCEJ SIĘ RECYKLINGIEM. GRZEJNIK ŁAZIENKOWY STYLA 2 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ekspres do kawy INSTRUKCJA OBSŁUGI Ekspres do kawy MODEL: 752286 v2.0-03.2014 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 22 517 15 75 fax: 22 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com SPIS

Bardziej szczegółowo

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30

Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Wyciskarka do cytrusów dźwigniowa ECB-P30 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ

Bardziej szczegółowo

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia

BEZPRZEWODOWY DOM. bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia BEZPRZEWODOWY DOM bezprzewodowa kontrola urządzeń i oświetlenia Przedstawiamy Państwu najnowszą linię produktów z serii "BEZPRZEWODOWY DOM". Produkty powstały z myślą o tym, aby bezprzewodowa technologia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9

INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452. i C.VEC 240 H. Instrukcja montażu/1/9 INSTRUKCJA MONTAŻU WENTYLATORÓW VEC 271-321-382-452 i C.VEC 240 H Instrukcja montażu/1/9 ZALECENIA INSTALACYJNE 1. W celu uniknięcia wibracji i ich przenoszenia na konstrukcję budynku zaleca się zastosowanie:

Bardziej szczegółowo

MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼

MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼ NIBE-BIAWAR Sp. z o.o. Al. Jana Pawła II 57 15-703 Białystok tel: 85 66-28-490 fax: 85 66-28-409 www.biawar.com.pl MODUŁ ELEKTRYCZNY 1 ¼ Typ: ME 1500 ME 2000 INSTRUKCJA OBSŁUGI i MONTAŻU Prosimy o uważne

Bardziej szczegółowo

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87

ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 INFORMACJA TECHNICZNA ELEKTROMAGNETYCZNY ZAWÓR MEMBRANOWY DO WODY (NO) ESM87 Opis ESM87 służy do otwierania i zamykania przepływu wody, oraz nieagresywnych ciekłych czynników roboczych o gęstości zbliżonej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro

Instrukcja obsługi. KLIMATYZATOR ResfriAgro Instrukcja obsługi KLIMATYZATOR ResfriAgro Spis treści : Funkcje mikroprocesora Funkcje programu Ważne informacje Części zamienne Dane techniczne Opis funkcji mikroprocesora 1) Czujnik sygnału pilota (opcja)

Bardziej szczegółowo

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN

NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN NOWA (SZWAJCARSKA) POMPKA SKROPLIN 1. OPIS PRODUKTU Pompka skroplin z najmniejszym pływakiem. Niezawodny pojemnościowy system kontroli poziomu wody w komorze pływakowej Brak ruchomych części Do wszystkich

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA

Instrukcja obsługi. Wytwornica mgły. Wytwornica dymu ATMOSPHERE APS TM MAX APS TM MADE IN CANADA ATMOSPHERE APS TM Wytwornica mgły MAX APS TM Wytwornica dymu Instrukcja obsługi Dystrybucja: PROLIGHT Sp. z o.o. 3 Maja 83, 05800 Pruszków Tel.:+48 22 6480407; Fax:+48 22 2036707 email: poczta@prolight.com.pl

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470)

INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) INSTRUKCJA OBSŁUGI ODKURZACZY NVQ-(200,370,470) Szanowni Państwo! Dziękujemy za zaufanie i zakup urządzenia Firmy N U M A T I C Przekazujemy Państwu wyrób spełniający wysokie wymogi jakościowe i eksploatacyjne.

Bardziej szczegółowo

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T

PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T PAKOWARKA PRÓŻNIOWA VAC-6T Analogowy panel sterowania Czasowa regulacja próżni INSTRUKCJA OBSŁUGI, INSTALACJI I UŻYTKOWANIA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Pakowarka próżniowa VAC-6T Analogowy panel sterowania

Bardziej szczegółowo

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm

Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Łódź pontonowa dla dzieci 180 x 90 cm Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup łodzi pontonowej dla dzieci. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI CUBE (PL 04308344) 2 3 4 5 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI

SOL10UC2. REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI SOL10UC2 REGULATOR ŁADOWANIA SŁONECZNEGO 12/24VDC (max 10A) INSTRUKCJA OBSŁUGI * nie załączone Instrukcja obsługi 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Niszczarka dokumentów i płyt CD

Niszczarka dokumentów i płyt CD INSTRUKCJA OBSŁUGI Niszczarka dokumentów i płyt CD Nr produktu 883485 Strona 1 z 7 1. Przeznaczenie Ten produkt jest przeznaczony do rozdrabniania papieru, płyt CD i kart kredytowych. Osobny pojemnik zbiorczy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Ogrzewacze gazowe serii H7xx, H11xx oraz H13MF

Instrukcja obsługi Ogrzewacze gazowe serii H7xx, H11xx oraz H13MF Instrukcja obsługi Ogrzewacze gazowe serii H7xx, H11xx oraz H13MF 1 I. INFORMACJE WSTĘPNE CHARAKTERYSTYKA OGRZEWACZY KONWEKCYJNYCH: Automatyczny system zapalania. Naciśniecie przycisku włączającego w celu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617)

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI VISSO (PL 04307617) Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120

Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 Instrukcja montażu i użytkowania wentylatorów dachowych THF/TVF F400-120 !!! Użyj niezbędnych fizycznych zabezpieczeń, aby uniknąć ran powstałych na skutek elektrycznych i mechanicznych zagrożeń (krawędzie

Bardziej szczegółowo

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI

PX 284. PxAqua 3 SH 12V INSTRUKCJA OBSŁUGI PX 84 PxAqua 3 SH V INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI. Opis ogólny... 3. Warunki bezpieczeństwa... 3 3. Informacje na temat wersji... 5 4. Opis modelu... 5 5. Schemat podłączenia... 7 6. Wymiary... 8 7.

Bardziej szczegółowo

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy

Przeznaczenie. Warunki bezpiecznej i niezawodnej pracy ZASOBNIK SE Przeznaczenie Stojący zasobnik SE przeznaczony jest do magazynowania ciepłej wody na cele użytkowe. Głównym elementem zasobnika jest zbiornik stalowy pokryty emalią ceramiczną. Dodatkowe zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR

Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR PX192 Lamp LED 9 x 3W REBEL IP67 UNDERGR INSTRUKCJA OBSŁUGI R SPIS TREŚCI 1. Opis ogólny... 1 2. Warunki bezpieczeństwa... 1 3. Sposób oznaczania typu oświetlacza... 4. Demontaż oświetlacza... 3 3 5. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Odpowietrznik automatyczny

Odpowietrznik automatyczny 1Kunda, Odpowietrznik automatyczny Instrukcja obsługi i montażu AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 32 330 33 55; Fax. 32 330 33 51; www.afriso.pl 03.2010 0 Id.-Nr.: 854.011.0508

Bardziej szczegółowo

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe

Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Polskie Normy. Kotły i systemy kominowe Jerzy Nowotczyński, Krystyna Nowotczyńska, Rynek Instalacyjny 7-8/2009 Zestawienie norm zawiera wybrane PN, które zostały ustanowione lub przyjęte na podstawie uchwał

Bardziej szczegółowo