INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA INSTALACJI. Kocioł peletowy COMPACT 14. Instrukcja w języku polskim"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA INSTALACJI Kocioł peletowy COMPACT 14 Instrukcja w języku polskim

2 SPIS TREŚCI WSTĘP 1 - OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI 3 - RYSUNKI I DANE TECHNICZNE 4 - ODPAKOWANIE 5 - POZYCJONOWANIE 6 - MONTAŻ I DEMONTAŻ 7 ZESTAW POMP I POŁĄCZENIE HYDRAULICZNE 8 - POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 9 - PIERWSZE URUCHOMIENIE 10 - ELEMENTY I FUNKCJE MENU 11 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I ALARMY 12 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE 13 - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 14 - PLAN ELEKTRYCZNY

3 WSTĘP Drogi Kliencie, Nasze kotły są zaprojektowane i wykonane zgodnie z normą europejską EN (ręczny lub automatyczny załadunek paliwa kotłów na paliwo stałe). Spełniają one również zasadnicze wymagania dyrektywy 2006/95/WE (Niskie napięcie) oraz dyrektywy 2004/108/WE (Kompatybilność elektromagnetyczna) Aby uzyskać najlepszą wydajność twojego kotła, proponujemy zapoznać się z instrukcjami zawartymi w niniejszej instrukcji obsługi przed pierwszym uruchomieniem urządzenia. Niniejsza instrukcja montażu i użytkowania stanowi integralną część produktu: bądź pewien, że instrukcja obsługi jest zawsze dostarczana wraz z urządzeniem, nawet jeśli kocioł zmienia właściciela. Jeśli instrukcja zostanie zagubiona, można zwrócić się z prośbą o inny egzemplarz do lokalnego serwisu lub pobrać go bezpośrednio ze strony internetowej firmy. Wszystkie lokalne przepisy, w te dotyczące krajowych i europejskich przepisów, muszą być przestrzegane podczas użytkowania urządzenia. We Włoszech, w przypadku montażu urządzeń z biomasa poniżej 35kW, odnosząc się do rozporządzenia ministra 37/08, wykwalifikowany technik instalator musi wydać certyfikat zgodności dla zainstalowanego systemu. Aktualizacja publikacji Zawartość tej instrukcji jest ściśle techniczna i stanowi własność MCZ Group Spa. Żadna część tej instrukcji nie może być tłumaczona na inne języki, dostosowana lub odtworzona, nawet w części, w innych mechanicznych lub elektronicznych formularzach, kserokopiach, nagraniach i innych, bez uprzedniej pisemnej zgody MCZ Group Spa. Firma zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produkcie w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia. Spółka zastrzega sobie prawa zgodnie z prawem. Przechowywanie instrukcji i sposób korzystania Dbać o instrukcję i przechowywać ją w łatwo dostępnym miejscu. Jeżeli instrukcja została zagubiona lub zniszczona, poprosić o kopię sprzedawcę lub zapytaj bezpośrednio w autoryzowanym serwisie. Można ją pobrać ze strony internetowej firmy. Tekst "pogrubiony" należy czytać ze szczególną uwagą. "Kursywa" zwraca uwagę na inne sekcje tej instrukcji lub wyjaśnienia. "UWAGA" dostarcza czytelnikowi dodatkowe informacje. SYMBOLE używane w instrukcji UWAGA: Czytaj wiadomość z odpowiednią uwagą ponieważ nieprzestrzeganie podanych informacji może doprowadzić do poważnego uszkodzenia produktu i stanowi ryzyko dla używających go osób. INFORMACJE: Nieprzestrzeganie tych przepisów będzie zagrażać prawidłowości stosowania produktu. SEKWENCJE PRACY: Kolejność przycisków, które należy nacisnąć, aby uzyskać dostęp do menu lub zmiany ustawień INSTRUKCJA: dokładnie przeczytać instrukcję obsługi lub odpowiednie instrukcje

4 1-OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI ZASADY BEZPIECZEŃSTWA Montaż, podłączenie elektryczne, test działania i konserwacja muszą być wykonywane tylko przez upoważniony i przeszkolony personel. Zainstaluj urządzenie zgodnie z lokalnymi i krajowymi przepisami i regulacjami obowiązującymi w regionie lub państwie. Należy używać tylko paliwa zalecanego przez producenta. Produkt nie może być stosowany jako spalarnia. Zabronione jest użycie ciekłego paliwa. Nie należy umieszczać paliwa innego niż pelet w zbiorniku. Instrukcje podane w tym podręczniku muszą być zawsze przestrzegane, aby zapewnić, że produkt i wszelkie urządzenia elektroniczne podłączone do niego są stosowane prawidłowo i wypadki są zabezpieczone. Użytkownik, czy ktokolwiek, kto używa produktu, powinien przeczytać i w pełni zrozumieć zawartość tego podręcznika instalacji przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji. Błędy lub niepoprawne ustawienia mogą powodować niebezpieczne warunki i / lub nieprawidłowego działania. Nie wspinaj się i nie opieraj się na produkcie. Nie kładź bielizny na produkt do wyschnięcia. Wszelkie stojaki do suszenia lub podobne przedmioty muszą być przechowywane w bezpiecznej odległości od urządzenia. Zagrożenie pożarowe. Odpowiedzialność za niewłaściwe użycie produktu jest w całości ponoszona przez użytkownika i zwalnia Producenta od odpowiedzialności cywilnej i karnej. Jakiekolwiek modyfikacje lub nieupoważniona wymiana na nieoryginalne części zamiennych może być niebezpieczna dla bezpieczeństwa operatora i zwalnia firmę od odpowiedzialności cywilnej i karnej. Wiele powierzchni produktu jest bardzo gorących (drzwi, uchwyt, szkło, rury oddymiania itd.). W związku z tym, należy unikać dotykania tych części bez noszenie odpowiedniej odzieży ochronnej, np. żaroodporne rękawice. Nie wolno korzystać z produktu w przypadku otwarcia jego drzwi. Produkt musi być zasilany z instalacji elektrycznej, który jest wyposażony w skuteczne urządzenia do uziemienia. Wyłączyć produkt w przypadku uszkodzenia lub awarii. Nie wolno myć urządzenia wodą. Woda może dostać się do wnętrza urządzenia, uszkodzić izolację i spowodować porażenie prądem. Zainstaluj urządzenie w miejscu, które nie stanowi zagrożenia pożarowego i dysponuje źródłem zasilania i wystarczającą ilością powietrza oraz pochłaniaczem dymu. W przypadku powstania pożaru w kominie, wyłączyć urządzenie, odłączyć go od sieci elektrycznej i nie otwierać włazu. Następnie skontaktować się z właściwymi służbami. W przypadku awarii z układu zapłonowego, nie wymuszać zapłonu za pomocą materiałów palnych. Specjalna konserwacja powinny być wykonywana tylko przez upoważniony i przeszkolony personel. Należy ocenić warunki statyczne powierzchni, na której będzie ustawiona masa produktu i zapewnić odpowiednią izolację, jeżeli jest wykonana z materiału palnego.

5 1-OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI INFORMACJA: Proszę skontaktować się ze sprzedawcą lub wykwalifikowanym personelem uprawnionym przez firmę w celu rozwiązania problemu. Należy używać tylko paliwa określonego przez producenta. Sprawdzaj i czyść regularnie rury odymiające (podłączenie do komina). Zawsze trzymać pokrywę zbiornika paliwa zamkniętą. Przechowuj tę instrukcję montażu bezpiecznie, ponieważ musi ona towarzyszyć produktowi na czas jego użytkowania. Jeśli produkt zostanie sprzedany lub przeniesiony do innego użytkownika, instrukcja powinna zostać również przekazana. PRZEZNACZENIE Produkt działa tylko z peletem i musi być zainstalowany w pomieszczeniu. WARUNKI GWARANCJI Firma daje gwarancję na produkt, z wyłączeniem elementów podlegających normalnemu zużyciu wymienionych poniżej, na okres 2 (dwóch) lat od daty zakupu potwierdzonej przez: dokument służący jako dowód zakupu (faktury i / lub paragon), który pokazuje nazwę producenta i datę, kiedy dokonano zakupu; przekazanie wypełnionego świadectwa gwarancji w ciągu 8 dni od daty zakupu. Ponadto, w celu wydania ważnej gwarancji, urządzenie musi być zainstalowane i kalibrowane przez wykwalifikowany personel, a tam gdzie to konieczne, użytkownik musi posiadać wydaną deklarację zgodności i prawidłowego funkcjonowania produktu. Sugerujemy przeprowadzenie testu funkcji produktu przed zakończeniem szczegółowej kalibracji. Każda instalacja, która nie jest zgodna z obowiązującymi przepisami unieważnia gwarancję produktu, podobnie jak niewłaściwe użycie lub brak konserwacji założonej przez producenta. Gwarancja jest ważna pod warunkiem, że instrukcje i ostrzeżenia zawarte w instrukcji użytkowania i konserwacji są przestrzegane, a więc produkt jest używany prawidłowo. Wymiana całego systemu lub naprawa jednego z jego elementów nie powoduje przedłużenia okresu gwarancji, i data wygaśnięcia ważności pozostaje bez zmian. Gwarancja obejmuje wymianę lub bezpłatną naprawę części uznanych za wadliwe u źródła z powodu wad produkcyjnych. Aby skorzystać z gwarancji, w przypadku awarii, klient musi posiadać certyfikat gwarancyjny i przedstawić go wraz z dowodem dokumentu zakupu w biurze pomocy technicznej.

6 1-OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI WYŁĄCZENIA Gwarancja nie obejmuje usterek i / lub uszkodzenia urządzenia, które wynikają z następujących przyczyn: Uszkodzenia powstałe podczas transportu lub przeniesienia wszystkie części, które posiadają błędy z powodu zaniedbania lub niewłaściwego użytkowania, nieprawidłowej konserwacji, instalacji, które nie są zgodne z zaleceniami producenta (zawsze należy odnosić się do instrukcji instalacji i używania dołączonej do urządzenia) błędne wymiarowanie w odniesieniu do użytkowania lub usterek w instalacji lub braku adaptacji niezbędnych urządzeń, aby zapewnić właściwe wykonanie przegrzania sprzętu, wykorzystanie paliw niezgodnych z rodzajami i ilościami wskazanymi w instrukcji dalsze szkody spowodowane niewłaściwymi interwencjami użytkownika, próbując naprawić błąd początkowy pogorszenie szkody spowodowane przez użytkownika nadal używającego urządzenie, nawet po stwierdzonej usterce korozja, inkrustacja lub pękanie spowodowane przepływem wody, kondensacją, twardością i kwasowością wody, niewłaściwym odkamienianiem, brakiem wody, błotem lub osadem kamienia kotłowego nieskuteczność kominów, przewodów kominowych lub części systemu ma wpływ na urządzenie uszkodzenia spowodowanych przez ingerowanie w urządzenie, czynnikami atmosferycznymi, klęskami żywiołowymi, wandalizmem, wyładowaniami elektrycznymi, pożarem. błędy w systemie elektrycznym i / lub hydraulicznym. Wyłączone z gwarancji są również: części podlegające normalnemu zużyciu, takie jak uszczelki, szkło, okładziny i kraty żeliwne, części lakierowane, uchwyty i kable elektryczne, żarówki, lampy wskaźniki, pokrętła, wszystkie ruchome części z paleniska. chromowane zmiany części lakierowanych. prace murarskie elementy systemu nie dostarczone przez producenta Wszelka ingerencja w produkcie w celu wyeliminowania wad wymienionych powyżej oraz w następstwie szkody muszą być uzgodnione z Centrum Pomocy Technicznej, które zastrzega sobie prawo do przyjęcia odpowiedniego zgłoszenia lub nie. Jednak, jak wyżej, interwencje nie będą prowadzone w ramach gwarancji, ale jako pomoc techniczna, która zostanie przyznana w ramach wszelkich ewentualnych szczególnych warunków uzgodnionych i zgodnie z opłatami obowiązującymi dla prac, które należy przeprowadzić. Użytkownik będzie również obciążony wszelkimi kosztami poniesionymi w celu naprawienia błędnych ingerencji lub uszkodzeń urządzenia, nie przypisywanych do oryginalnych usterek. Za wyjątkiem granic prawnych lub regulacyjnych, gwarancja nie obejmuje ograniczenia zanieczyszczenia atmosferycznego i akustycznego. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które mogą być spowodowane, bezpośrednio lub pośrednio, w stosunku do osób, zwierząt i rzeczy w wyniku niezgodności z jakimkolwiek zapisem określonym w instrukcji, zwłaszcza ostrzeżeniami dotyczącymi montażu, użytkowania i konserwacji urządzenia.

7 1-OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI CZĘŚCI ZAMIENNE W przypadku awarii, należy skontaktować się ze sprzedawcą, który prześle wezwanie do Centrum Pomocy Technicznej. Należy używać tylko oryginalnych części zamiennych. Sprzedawca lub centrum pomocy mogą zapewnić wszystkie niezbędne informacje dotyczące części zamiennych. Nie zalecamy czekać na zużycie części przed ich wymianą. Ważne jest, aby dokonywać regularnej konserwacji. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli produkt i inne akcesoria są używane niewłaściwie lub zamienione bez autoryzacji. Wszystkie części muszą być wymienione na oryginalne części zamienne. UWAGI DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO USUWANIA PRODUKTU ZGODNIE Z DYREKTYWĄ 2002/96/WE I KOLEJNYCH ZMIAN 2003/108 WE. Na koniec żywotności, produktu nie należy wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi. Należy oddać go do specjalnego punktu odbioru odpadów zróżnicowanych utworzonego przez władze lokalne lub sprzedawcę, który zapewnia tę usługę. Utylizacja produktu oddzielnie zapobiega ewentualnym negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia z powodu jego nieodpowiedniego usuwania i umożliwia odzyskanie materiału w celu uzyskania znacznych oszczędności energii i zasobów. Przypominamy o konieczności pozbycia się urządzeń oddzielnie, produkt jest oznaczony symbolem przekreślonego kołowego kontenera na odpady.

8 1-OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI ZASADY INSTALACJI Produkt jest kotłem, który wykorzystuje pelet. Poniżej znajduje się lista europejskich przepisów dotyczących instalacji produktu: EN 303-5:2012: Kotły na paliwo stałe, z ręcznym lub automatycznym załadunkiem, o zwykłej mocy cieplnej 500 kw - Terminologia, artykuły, badania i znakowania. EN Projekty systemów grzewczych. Instalacje elektryczne o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1000 V i 1500 V DC. EN 1443 Ogólne przepisy dotyczące kominów EN Przewody metalowe dymu EN Metalowe kanały ekstrakcji dymu EN 1457 Kominy - wnętrze terakota / Kominy ceramiczne EN Kominy - termiczne i dynamiczne metody obliczeniowe płynów - Część 1: Kominy podłączone do jednego urządzenia Poniżej znajdują się obowiązujące przepisy dotyczące Włoch: UNI 10683:2012 generatory ciepła zasilane drewnem lub innym stałym biopaliwem - test, instalacja, kontrola i konserwacja (dla mocy cieplnej na palenisku niższej niż 35kW) UNI / TS ogólna regulacja techniczna wyboru kanału / odprowadzenia spalin UNI 10847:2000 systemy ekstrakcji dymu dla płynnych i stałych generatorów - Konserwacja i kontrola - Wytyczne i procedury UNI 8065 uzdatnianie wody w jednostkach cywilnych. UNI 9182 dopływ gorącego i zimnego powietrza (sanitarnego) i systemy dystrybucji. Instalacja musi być przeprowadzone w odniesieniu do schematu układu grzewczego przygotowanego zgodnie z normami i miejscowymi zaleceniami: W każdym razie, uwzględniając: Urządzenia grzewcze Lokalne wymagania dotyczące podłączenia komina. Lokalne wymagania dot. norm przeciwpożarowych. Dla części elektrycznych - EN 60335'' Bezpieczeństwo elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego i podobnych Część 1 - Wymagania ogólne Część 2 - Szczególne przepisy dla urządzeń palnych gazu, oleju napędowego i paliwa stałego z połączeniami elektrycznymi.

9 2-INSTRUKCJA INSTALACJI Instrukcje zawarte w tym rozdziale odnoszą się wyraźnie do włoskiej regulacji instalacji UNI W każdym przypadku należy przestrzegać obowiązujących przepisów krajowych. PELET Pelety są wytwarzane z wytłaczanych na gorąco, kompresowanych trocin, które są wytwarzane w trakcie obróbki naturalnego suszonego drewna. Zwartość materiału gwarantuje lignina w drewnie, co pozwala na wytwarzanie peletu bez użycia kleju lub spoiwa. Rynek oferuje różne rodzaje granulek o cechach, które różnią się w zależności od stosowanych mieszanin drewna. Średnica waha się od 6 do 8 mm, o standardowej długości w zakresie od 5 do 30 mm. Dobrej jakości pelet posiada gęstość pomiędzy 600 i 750 lub więcej kilogramów / metr3 i zawartość wody, która stanowi 5 do 8% jego masy. Pelety mają zalety techniczne poza tym, że są paliwem ekologicznym, ponieważ pozostałość drewna stosuje się w całości, a tym samym osiąga się czystsze spalanie niż w przypadku paliw kopalnych. Dobrej jakości drewno ma wartość opałową 4,4 kw / kg (15% wilgotności, po około 18 miesiącach suszenia), mając na uwadze, że pelet posiada 4,9 kw / kg. W celu zapewnienia dobrego spalania, pelety muszą być przechowywane w suchym miejscu, chronione przed zabrudzeniem. Pelet dostarczany jest w 15 kg workach, w związku z tym, jego przechowywanie jest bardzo wygodne. Dobrej jakości pelet gwarantuje dobre spalanie, a tym samym zmniejszenie szkodliwych emisji do atmosfery. Im gorsza jakość paliwa, tym częściej wewnętrzne części komory spalania kotła muszą być czyszczone. Główne certyfikaty jakości peletu dostępnego obecnie na rynku europejskim gwarantują, że paliwo spełnia wymagania klasy A1/A2 zgodnie z EN Certyfikaty te obejmują, na przykład, ENplus, DINplus, Ö-Norm M7135, a w szczególności gwarantują następujące cechy: wartość opałowa: 4,6 5,3 kwh / kg. Zawartość wody: maks. 10% wagi. Procent popiołu: maks. 1,5% wagi. Średnica: 5 6 mm. Długość: max 40 mm. Zawartość: 100% drewna bez dodatku substancji wiążących (maksymalnie 5% kory). Opakowanie: w workach wykonanych z materiału ekologicznie kompatybilnego lub biologicznie rozkładającego się. Firma zaleca stosowanie certyfikowanego paliwa dla swoich produktów (ENplus, DINplus, Ö-Norm M7135).Złej jakości pellet lub inne, które nie są zgodne z właściwościami określonymi wcześniej mogą zagrażać działaniu produktu, a zatem mogą uczynić gwarancję i niezawodność produktu nieważnymi.

10 2 - INSTRUKCJA INSTALACJI ZASADY DOTYCZĄCE INSTALACJI WAŻNE! Instalacja produktu i montaż powinny być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Produkt musi być zainstalowany w odpowiednim miejscu, które pozwala na łatwy dostęp, jak również regularnie otwierany w celu wykonania rutynowej konserwacji. Obszar instalacji musi być: odpowiedni, aby urządzenie działało prawidłowo. Wyposażony w odpowiedni system odprowadzania dymu. Wyposażony w odpowiednią wentylację z zewnątrz. Wyposażony w zasilanie 230V 50 Hz z systemem uziemienia zgodnym z WE. WAŻNE! Produkt musi być podłączony do komina, który usuwa dym do najwyższego punktu budynku. Komin musi mieć odpowiednie wymiary, być uszczelniony i wyposażony w kolektor do zbierania kondensatu pary wodnej, która może tworzyć się ze względu na wysoką wydajność urządzenia i w konsekwencji niskie temperatury spalin wychodzących. Komin musi być zgodny z obowiązującymi przepisami. Otwory wlotu powietrza zewnętrznego i rury wylotowej spalin należy wywiercić przed pozycjonowaniem produktu. Miejsce pracy Kocioł musi być zainstalowany w pomieszczeniu, w miejscu dobrze chronionym przed elementami atmosferycznymi. Powierzchnia, na której stoi i / lub punkty podparcia muszą mieć wystarczającą nośność do wspierania całkowitej masy urządzenia, jego wyposażenia i pokrywy. Aby zapewnić, że urządzenie działa dobrze, zalecamy instalację kotła odłączonego od wszelkich ścian lub mebli, a także z dobrą cyrkulacją powietrza, aby umożliwić skuteczną wentylację urządzenia. Produkt powinien być umieszczony w miejscu, które pozwala na wystarczającą ilość miejsca do normalnego użytkowania i konserwacji. Objętość pomieszczenia nie powinna być mniejsza niż 15 m3. Istotne jest, żeby zapewnić odpowiedni wlot powietrza z zewnątrz, żeby dostarczyć powietrze do spalania niezbędne dla prawidłowego działanie produktu. Te wloty powietrza muszą być rozmieszczone tak, żeby nie były zasłonięte. należy chronić wloty kratą, siatką metalową, itp., bez zmniejszania przekroju. Należy pamiętać, żeby kratki wentylacyjne posiadały użyteczny przekrój w cm2, wskazany na jednej stronie. Wybierając kratkę i wielkość wlotu należy sprawdzić, czy przekrój kratki jest większy lub równy części wymaganej do działania produktu. Przepływ powietrza od zewnątrz do pomieszczenia instalacji może być bezpośredni, przez wlot w ścianie zewnętrznej budynku, lub pośredni, przez wlot powietrza z pomieszczeń sąsiadujących i połączony na stałe z pomieszczeniem instalacji. Sąsiadujące obszary nie mogą obejmować sypialni, garaży lub ogólnie obszarów, które stanowią zagrożenie pożarowe. Dla przewodów powietrznych do 3m zwiększyć przekrój o około 5%, podczas gdy dla dłuższych kanałów zwiększyć o 15%. WAŻNE! Przepływ powietrza może być również z sąsiedniego pokoju do pomieszczenia, w którym zainstalowany jest produkt, pod warunkiem, że powietrze może swobodnie przepływać przez stałe otwory na zewnątrz, unikać połączenia z sypialną oraz pomieszczeniami, które stwarzają zagrożenie pożarowe.

11 2-INSTRUKCJA INSTALACJI POZYCJONOWANIE I OGRANICZENIA W przypadku jednoczesnego montażu innych źródeł ciepła, należy zapewnić odpowiednie wloty powietrza dla każdego z (zgodnie z instrukcją dla każdego produktu). Montaż produktu nie jest dozwolona: w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia do paliw płynnych o ciągłym lub przerywanym trybie pracy, które pobierają powietrze do spalania z pomieszczenia, w którym są zainstalowane; w pomieszczeniach, w których znajdują się urządzenia typu B ogrzewania gazowego, lub bez produkcji ciepłej wody użytkowej i łączone pokoje; w pomieszczeniach, w których spadek ciśnienia w trakcie używania, mierzonej między ciśnieniem zewnętrznym, a ciśnienie w pomieszczeniu jest większa niż 4 Pa Produkt nie może być instalowane w pomieszczeniach wykorzystywanych jako obszary sypialni, łazienek, garaży lub w pomieszczeniach, które stwarzają zagrożenie pożarowe. KOTŁOWNIA Upewnij się, że pomieszczenie spełnia wymagania i obowiązujące normy. W pomieszczeniu musi być również przepływ powietrza w ilości niezbędnej dla normalnego spalania. Otwory wentylacyjne muszą być instalowane w ścianach pomieszczenia, które spełniają następujące wymagania: Zwiększyć przekrój o co najmniej 6 cm2 na każdy 1 kw (859.64kcal / h) Minimalny przekrój otworu nie może jednak liczyć mniej niż 100 cm. Przekrój można obliczyć za pomocą następujących wzorów: S = K * Q 100 cm2 Gdzie "S" jest w cm2, "Q" w kw, "K" = 6 cm2 / kw Otwarcie musi znajdować się u podstawy ściany zewnętrznej, korzystnie naprzeciwko tej z wylotem dla spalonych gazów. Termoczułe lub łatwopalne przedmioty nie mogą być przechowywane w pobliżu urządzenia, należy utrzymać takie obiekty w odległości minimum 80 cm od najbardziej zewnętrznego punktu produktu.

12 2-INSTRUKCJA INSTALACJI WSTĘP Ten rozdział dot. kanału dymowego został stworzony w odniesieniu do wymagań europejskich przepisów (EN EN EN EN1457). Rozdział zawiera wskazówki dotyczące instalacji i sprawnego kanału dymowego, ale to w żadnym wypadku nie może zastępować przepisów, które wykwalifikowany pracownik musi znać. Sprawdź z lokalnymi władzami czy istnieją restrykcyjne przepisy obowiązujące w zakresie wprowadzania powietrza do spalania, systemy oddymiania, przewodu lub komina. Firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności związanej ze złym funkcjonowaniem kotła, jeżeli wynika to z użycia niewystarczających wielkości komina z naruszeniem obowiązujących przepisów. KANAŁ DYMOWY Sprawność komina sprawdzona przez autoryzowanego technika. Kanał lub komin jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania projektu urządzenia grzewczego na paliwo stałe, gdyż kotły wysokiej wydajności mają chłodniejsze spaliny i słabszy przekaz i możliwe jest powstawanie kondensacji. Istotne jest zatem, że kanał spełnia wszystkie normy budowlane i zawsze jest utrzymany w idealnym stanie. Przewód, który służy urządzeniu na pelet / drewno musi być co najmniej kategorii T400 (lub większy, jeśli urządzenie tego wymaga, i odporny na pożar sadzy. Dym musi być odprowadzony przez jeden przewód wykonany z izolowanej stali (A) lub istniejący przewód, który jest zgodny z przeznaczeniem (B). Prosty kanał powietrza w cemencie musi być odpowiednio pokryty. W obu przypadkach należy zapewnić otwór inspekcyjny (AT) lub drzwi (AP) i odpowiednie urządzenie do zbierania skroplin - rys.1. Zabrania się podłączać więcej niż jedno urządzenie na drewno / pellety lub innego rodzaju (osłona vent...) do tego samego komina.

13 2-INSTRUKCJA INSTALACJI DANE TECHNICZNE Przewody do urządzenia na pelet / drewno muszą spełniać następujące wymagania: wykonane z materiałów, które są wystarczająco odporne na naprężenia mechaniczne, ciepło, działanie produktów spalania i ich opary. wykonane z materiałów, które są nieprzepuszczalne dla dymu, kondensacji, izolowane termicznie i odporne na naprężenia mechaniczne w czasie przechodzą w kierunku pionowym i odbiegają nie więcej niż 45 od osi pionowej i są wolne od punktów zatkania są dopasowane do specyficznych warunków eksploatacji produktu i posiadają oznakowanie CE (EN1856-1, EN1443). o odpowiednim rozmiarze dla indywidualnych projektów / wymagań ekstrakcji dymu niezbędnych dla poprawnego działania produktu (EN ) są odpowiednio uszczelnione z zewnątrz, aby uniknąć kondensacji pary i zmniejszenia chłodzenia dymu. co najmniej kategorii T400 (lub większej, jeśli urządzenie tego wymaga) i odporne na pożary sadzy. Polecamy w szczególności do sprawdzenia znaczniki danych przewodu (zgodnie z EN1856-1, EN1443) odległości bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane w obecności przekazywania materiału palnego i rodzaj materiału izolacyjnego, który będzie używany. Oznaczenia te muszą być rygorystycznie przestrzegane, aby uniknąć poważnych szkód dla personelu i infrastruktury wokół. Otwór komina musi być w tym samym pomieszczeniu co urządzenie, lub co najwyżej w sąsiednim pokoju, i posiadać komorę zbiorczą sadzy i kondensatu pod otworem i być dostępny przez metalowy wodoszczelny właz. Dym musi być odprowadzany za pomocą jednego przewodu kominowego (patrz rys. 3) z izolowanych rur stalowych (A) lub istniejącego komina, który jest zgodny z jego przeznaczeniem (B).Prosty kanał powietrza w cemencie musi być odpowiednio pokryty. W obu przypadkach należy zapewnić otwór inspekcyjny (AT) lub drzwi (AP) i odpowiednie urządzenie do zbierania skroplin - rys.1. Zabrania się podłączać więcej niż jedno urządzenie na drewno / pelety lub innego rodzaju (osłona went.) do tego samego komina. Dach płaski A = 0,50 m B = odległość > 2 metry C = odległość < 2 metry D = O.50 metrów E = objętość techniczna Dach 15 A= MIN 1,00 m B = odległość > 1,85 m C = odległość < 1,85 m D = 0,50 m nad najwyższym punktem E = 0,50 m F = strefa zwrotu

14 Dach 30 A= MIN 1,00 m B = odległość > 1,50 m C = odległość < 1,50 m D = 0,50 m powyżej najwyższego punktu E = 0,80 m F = strefa zwrotu Dach 60 A= MIN 2,00 m B = odległość > 1,30 m C = Odległość < 1,30 m D = 0,50 m powyżej najwyższego punktu E = 1,50 m F = strefa zwrotu Dach 45 A = MIN 2,60 m B = odległość > 1,20 m C = Odległość < 1,20 m D = 0,50 m powyżej najwyższego punktu E = 2,10 m F = strefa zwrotu

15 2-INSTRUKCJA INSTALACJI WYMIAROWANIE Spadek ciśnienia (projekt) przewodu zależy od jego wysokości. Sprawdź spadek ciśnienia z wartości wskazanych w charakterystyce technicznej. Minimalna wysokość komina wynosi 3,5 m. Wewnętrzny przekrój komina może być okrągły (najlepsza opcja), kwadratowy lub prostokątny (stosunek między wewnętrznymi stronami musi być 1,5) z boków połączonych przy minimalnym promieniu 20 mm. Wymiar przekroju musi mieć min. Ø150mm. Przekroje/długości kominów przedstawionych w tabelach danych technicznych są wskaźnikami do poprawnej instalacji. Wszelkie alternatywne konfiguracje muszą być odpowiednio zwymiarowane, zgodnie z ogólnym sposobem obliczania UNI EN lub inną sprawdzoną metodą. Poniżej znajduje się lista niektórych przewodów kominowych dostępnych na rynku: Komin stalowy AISI 316 z podwójną komorą izolowaną z włókna ceramicznego lub równoważnego odporne do 400 C. Ogniotrwały komin z podwójnie izolowaną komorą i zewnętrznej okładziny z betonu z lekkim materiałem komórkowym, jak glina. Tradycyjny kwadratowy przekrój komina z gliny izolacyjnymi pustymi wkładami. Unikać produktów z przekrojem prostokątnym, gdzie większy bok stanowi 1,5 mniejszego (np. 20x40 lub 15x30). Znakomity Dobry Słaby Bardzo słaby

16 2-INSTRUKCJA INSTALACJI KONSERWACJA Przewód musi być czysty, ponieważ osad niespalonych olejów lub sadzy zmniejsza przekrój redukując przekaz i tym samym narażona jest sprawność funkcjonowania urządzenia, a przy dużym nagromadzeniu osadów, może powstać pożar. Komin i przewód muszą być czyszczone i sprawdzane przez wykwalifikowanego kominiarza co najmniej raz w roku. Po wykonanej konserwacji należy poprosić o pisemne oświadczenie, że urządzenie jest bezpieczne. Brak czyszczenia systemu zagraża bezpieczeństwu. KOMIN Komin jest podstawowym elementem urządzenia grzewczego aby działało poprawnie: zalecamy komin odporny na wiatr (A), patrz Rysunek 7. Powierzchnia otworu do oddymiania musi być co najmniej dwa razy większa niż przekrój kanału spalin / powietrza z pomieszczenia, i tak umieszczony, że usuwanie dymu jest zapewnione nawet przy silnym wietrze. Komin musi zapobiegać wdarciu się do środka deszczu, śniegu lub zwierząt. Wysokość wypływu do atmosfery musi być poza strefą zwrotu utworzoną przez kształt dachu lub jakichkolwiek przeszkody w pobliżu wylotu (patrz rys ). RYSUNEK 7 ELEMENTY KOMINA KLUCZ: (1) KOMIN (2) KANAŁ ZWROTU (3) PRZEWÓD dymowy (4) IZOLACJA TERMICZNA (5) ściana zewnętrzna (6) Podłączenie komina (7) KANAŁ DYMOWY (8) źródło ciepła (9) PANEL KONTROLI DOSTĘPU Rysunek 8

17 2-INSTRUKCJA INSTALACJI PODŁĄCZENIE DO KANAŁU Połączenie komina i urządzenia muszą być za pomocą kanału dymowego, zgodnie z normą EN Odcinek łączący musi obejmować nie więcej niż 4 m poziomo, z maksymalnym nachyleniem 3% i zawierające maksymalnie 3 kolana 90% (dostępne dla kontroli - nie licząc złącza T na wylocie urządzenia). Średnica przewodu spalinowego musi być równa lub większa od wylotu urządzenia (Ø 100 mm). Typ urządzenia Minimalna długość pionowa Maksymalna długość (z 1 dostępnym kolanem 90 ) Maksymalna długość (Z 3 dostępnymi kolanami 90 ) Maksymalna liczba dostępnych kolanek 90 Poziome odcinki (Minimalne nachylenie 3%) Przewód dymowy 1,5 m 6,5 m 4,5 m 3 4 m Użyj kanałów spalinowych o średnicy 100mm i uszczelek sylikonowych lub podobnych, które mogą oprzeć się wysokiej temperaturze pracy urządzenia (min. T200 klasa P1). Wykorzystanie elastycznych rur metalowych z cementu wzmocnionego włóknem lub aluminium jest zabronione. Do zmiany kierunku, zawsze zalecamy korzystanie z połączenia T z pokrywą kontroli umożliwiającą łatwy dostęp do czyszczenia rur. Zawsze należy upewnić się, że pokrywa kontrolna jest wymieniona i hermetycznie zamknięta uszczelką po czyszczeniu. Zabrania się podłączyć więcej niż jedno urządzenie do tego samego kanału dymowego lub zwalniania z górnej osłony. Zabrania się wyodrębnić produkty spalania bezpośrednio przez ścianę, w przestrzeń wewnątrz lub na zewnątrz. Kanał dymowy musi być minimalnie w odległości 400 mm od konstrukcji palnych lub wrażliwych na ciepło.

18 2 INSTRUKCJA INSTALACJI PRZYKŁADY PRAWIDŁOWEJ INSTALACJI 1. Instalacja Ø150mm przewodu z otworem dla przejścia rury oraz: minimum 100 mm wokół rury, jeśli obok części niepalnych takich jak cement, cegły, itp., lub minimum 300 mm wokół rury (lub zgodnie z zaleceniami znaczników danych), jeśli obok łatwopalnych części, takich jak drewno, itp. W obu przypadkach, należy zainstalować odpowiednią izolację pomiędzy kominem a sufitem. Zawsze należy sprawdzić i przestrzegać znaczniki danych na przewodzie, w szczególności bezpieczne min. odległości od materiałów palnych. Owe zasady stosuje się również do otworów wykonanych w ścianach. 2. Stary przewód, min. rura Ø150mm z włączeniem zewnętrznych drzwiczek komina. 3. Zewnętrzny przewód z izolowanych rur ze stali nierdzewnej, tj. z podwójną ścianą minimum Ø150mm: wszystko bezpiecznie zamontowane w ścianie. Z kominem odpornym na wiatr. Patrz rys.. 7 typ A. 4. System kanałów za pomocą połączeń T, które umożliwiają łatwy dostęp do czyszczenia bez konieczności demontażu rur RYSUNEK 11 U = Izolacja V = dowolna redukcja z 100 do 80 mm I = Pokrywa kontrolna S = PANEL KONTROLI DOSTĘPU P = Wlot powietrza T = Złącze T z pokrywą kontrolną A = MINIMUM 40 MM B = maksymalnie 4 M C = MINIMUM 3 D = MINIMUM 400 mm E = średnica otworu F = rys

19 3-RYSUNKI I DANE TECHNICZNE RYSUNKI I CECHY WYMIARY COMPACT 14 (wymiary w mm)

20 DANE TECHNICZNE COMPACT 14 Klasa produktu (EN 303-5/2012) 5 Nominalna moc cieplna pojemność paleniska Nominalna moc wyjściowa: Minimalna moc wyjściowa 14.4 kw (12384 kcal/h) 13.0 kw (11180 kcal/h) 3.7 kw (3182 kcal/h) Wydajność przy Maks. 90.3% Wydajność przy Min. 90.2% Temperatura dymu w wylocie na Max. 108 C Temperatura dymu w wylocie przy Min C Maksymalna temperatura konfigurowalna 80 C Maksymalna temperatura pracy 95 C Cząsteczki / OGC / Nox (10% O2) 22 mg/nm3-1 mg/nm3-132 mg/nm3 CO przy 10% O2 przy Min i Max % CO2 przy Min i przy Max % Zalecany ciąg przy maks. mocy Zalecany ciąg przy mocy min Masa dymu Pojemność zbiornika Rodzaj paliwa pelet Pelet zużycie na godzinę 0,10 mbar - 10 Pa 0,05 mbar - 5 Pa 9,7 g / s 35 litrów Pelet o średnicy 6-8 mm i rozmiar 5/30 mm Min ~ 0.85 kg/h* - Max ~ 3 kg/h* Autonomia At min ~ 27 h* - At max ~ 8 h* Objętość grzewcza m3 280/40-319/35-373/30** Zawartość wody Maksymalna temperatura pracy Wlot powietrza do spalania Wylot dymu Wlot powietrza 20 litrów 3 bar kpa 050 mm 0100 mm 100 cm2 Nominalna moc elektryczna (EN ) 112 W (Max 420 W) Napięcie zasilania i częstotliwość Waga netto Waga z opakowaniem 230 Volt / 50 Hz 190 kg 200 kg * Dane, które mogą różnić się w zależności od rodzaju stosowanego peletu. ** Objętość, które może być ogrzewana, w zależności od zapotrzebowania na moc w m3 (odpowiednio Kcal/h na m3)

21 3-RYSUNKI I DANE TECHNICZNE CIŚNIENIE PRZY MAKSYMALNYM NATĘŻENIU PRZEPŁYWU Polecamy w szczególności sprawdzenie danych z komina co do odległości bezpieczeństwa, które muszą być przestrzegane w obecności materiałów łatwopalnych i rodzaju materiału izolacyjnego, który będzie używany. Oznaczenia te muszą być rygorystycznie przestrzegane, aby uniknąć poważnych szkód dla personelu i infrastruktury wokół. A = Ciśnienie (mbar) B = Przepływ (l / h)

22 4 - ODPAKOWANIE PRZYGOTOWANIE I ODPAKOWANIE Kocioł Compact 14 dostarczany jest w komplecie ze wszystkimi jego elementami elektrycznymi, mechanicznymi i hydraulicznymi (z wyjątkiem pompy kit - opcjonalnie) i był testowany w fabryce: Zdjąć karton, usunąć wsporniki mocujące kocioł do palety, jak i styropian. Aby usunąć tylny uchwyt (rys. 2) należy usunąć trzy śruby "x", które mocują go do palety i trzy śruby "Y", które mocują go do kotła.

23 4 ODPAKOWANIE Aby zdjąć przedni wspornik (rys. 3) należy wykonać następujące czynności: otworzyć drzwiczki wyjąć śrubę "S" wyjąć śrubę "t" podnieść i usunąć wspornik "A" Należy instalować kocioł na terenie przewidzianym dla niego, upewniając się, że jest zgodny z wymogami. Kocioł lub urządzenie musi być zawsze w pozycji pionowej podczas przenoszenia i je przenosić wyłącznie stosując odpowiednie wózki nośne. Szczególną uwagę należy zwrócić na drzwi i szybę, chroniąc je przed mechanicznym uszkodzeniami, które zagrażałyby ich integralności. Produkt musi zawsze być przenoszony ostrożnie. Jeśli to możliwe, należy wypakować kocioł w pobliżu wybranego miejsca montażu. Materiały opakowaniowe nie są toksyczne ani szkodliwe, a zatem żadne szczególne środki usuwania są wymagane. Produkt, jak pokazano na fig. 1 składa się z pojedynczej jednostki opakowania. Po zdjęciu opakowania, należy sprawdzić, czy urządzenie jest kompletne i czy nie jest uszkodzone. Jeśli masz wątpliwości, skontaktuj się ze sprzedawcą. Następujące dokumenty są dostarczane w opakowaniu: Broszura fabryczna Instrukcja obsługi Załącznik G - Techniczny raport testowy dla elektrowni cieplnej mniejszej niż 35 kw. Gwarancja

24 5 - POZYCJONOWANIE Przepisy dotyczące instalacji urządzenia - pozycjonowanie Najważniejszą rzeczą do zrobienia przed instalacją kotła jest ustalenie odpowiedniego obszaru, który spełnia minimalne wymagania dla instalacji. Minimalny odstęp z przodu urządzenia, aby umożliwić odpowiedni dostęp do czyszczenia, konserwacji, itp. musi wynosić 700 mm; Najmniejsza odległość pomiędzy tyłem urządzenia i ścianą musi wynosić 400 mm; minimalna odległość między górną częścią produktu i sufitem musi liczyć 600 mm, aby zapewnić łatwy dostęp do wymiennika ciepła w celu czyszczenia i konserwacji (np. do usuwania popiołu); Minimalny odstęp między produktem a ścianą (bok) musi wynosić 300 mm.

25 6 - MONTAŻ I DEMONTAŻ SPALINY I WLOT POWIETRZA DO SPALANIA Kocioł wyposażony jest z tyłu w rurę "U" 0100 mm do spalin i rurę "E" 0 50 mm do wlotu powietrza do spalania.

26 5 POZYCJONOWANIE REGULACJA NÓŻEK Spód kotła jest wyposażony w regulowane nóżki. Użyj klucza, aby odkręcić nóżki do regulacji długości i stworzenia stabilnej struktury. Obróć nóżki zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby podwyższyć PRODUKT. Obróć nóżki odwrotnie z ruchem wskazówek zegara, aby obniżyć PRODUKT. OTWIERANIE / ZAMYKANIE DRZWI PALENISKA UWAGA! Drzwi muszą być bezpiecznie zamknięte aby kocioł pracował w pełnym zakresie. Aby otworzyć wewnętrzne drzwi, należy unieść i pociągnąć dźwignię w kierunku siebie. W przypadku gdy trzeba otworzyć drzwi kotła podczas pracy, należy stosować odpowiednią odzież ochronną (na przykład skórzane rękawice).

27 5 - POZYCJONOWANIE DOSTĘP DO TABLICY ELEKTRONICZNEJ Aby uzyskać dostęp do tablicy elektronicznej należy usunąć dwie śruby "N" i zdjąć drzwiczki "M".

28 5 - POZYCJONOWANIE USUWANIE PANELU TYLNEGO Aby zainstalować zestaw pomp lub w przypadku wykonywania działań na komponentach kotła może zaistnieć potrzeba usunięcia panelu tylnego "O". Aby to zrobić należy usunąć 4 śruby "P" i zdjąć panel "O".

29 5 - POZYCJONOWANIE USUWANIE PANELU BOCZNEGO Także w odniesieniu do panelu po prawej stronie, może zaistnieć potrzeba usunięcia go w celu wykonywania pracy na kotle. Aby to zrobić, należy: Podnieść dwie przykrywy "A" i "B" Odkręcić dwie śruby "D" wyciągnąć panel "C" do siebie i podnieść go, aby zwolnić hak "F" z gniazda "E".

30 7 - ZESTAW POMP I POŁĄCZENIE HYDRAULICZNE (OPCJONALNIE) Kotły muszą być podłączone do opcjonalnego zestawu hydraulicznego (patrz lista wyposażenia dodatkowego). Istnieją dwa rodzaje zestawów hydraulicznych dostępnych do ogrzewania: pompa (rys.4) i pompa wysokiej wydajności (rys. 5). Instrukcje montażu poszczególnych zestawów można znaleźć w instrukcji zawartej w zestawie. M R P Q dostarczanie powrót pompa pompa wysokiej wydajności

31 7 - ZESTAW POMP I POŁĄCZENIE HYDRAULICZNE Przykładowo, na poniższym rysunku, pokazano instalację zestawu pomp o wysokiej wydajności ogrzewania. Rura "M" musi być podłączona do przewodu dostarczania kotła, podczas gdy wąż "T" ze zbiornika wyrównawczego (już połączone w standardzie z kotłem) musi być połączony z zestawem, jak również rury "R", które muszą być podłączone do przewodu powrotnego kotła. WAŻNE: Połączenia zależą od rodzaju zainstalowanego zestawu hydraulicznego i rodzaju konfiguracji systemu. WAŻNE! Wyczyść cały system przed podłączeniem kotła, w celu usunięcia wszystkich zanieczyszczeń i depozytów. Zawsze instaluj rolety w układzie prowadzącym do kotła w celu odłączenia go od systemu hydraulicznego, co jest konieczne, aby go przesunąć, lub podczas wykonywania procedury i / lub szczególnej konserwacji. Podłączyć kocioł za pomocą elastycznych rurek.

32 7 - ZESTAW POMP I POŁĄCZENIE HYDRAULICZNE CZYSZCZENIE SYSTEMU Zainstaluj odpowiednie rolety aby odciąć rury z systemu grzewczego. W celu ochrony instalacji grzewczej od uszkodzeń spowodowanych przez korozję, inkrustację i tworzenie się osadów, ważne jest, aby czyścić urządzenie przed instalacją, przy użyciu odpowiednich produktów, zgodnie z normą UNI 8065 (uzdatnianie wody z elektrowni cieplnych do użytku cywilnego). Standardowo RED dostarczył produktów Fernox PROTECTOR F1 wraz z produktem. Zapewnia to długoterminową ochronę przed korozją i gromadzeniem wapnia na urządzeniu grzewczym. Zapobiega korozji metalowych części urządzenia, tj. metale żelazne, miedź i stopy miedzi i aluminium. Zmniejsza również hałas wytwarzany przez kocioł. Zapoznaj się z instrukcjami na temat produktu. Czyszczenie powinno być wykonane przez wykwalifikowanego technika. Polecamy również korzystanie z Fernox Cleaner F3 i LEAK SEALER F4, dostępnych w naszych autoryzowanych centrach dystrybucyjnych. FERNOX F3 to neutralny produkt do szybkiego i skutecznego czyszczenia urządzeń grzewczych. Został on zaprojektowany w celu wyeliminowania pozostałości, tłustych osadów i inkrustacji z istniejących urządzeń, we wszystkich latach. Może to pomóc przywrócić sprawność grzewczą kotła i zmniejszyć hałas, który generuje. FERNOX F4 jest przeznaczony do stosowania przy wszystkich urządzeniach grzewczych do uszczelnienia mikro-pęknięć, które powodują małe i niedostępne przecieki. Uwaga: Brak czyszczenia systemu cieplnego lub używania odpowiedniego inhibitora powoduje utratę gwarancji na urządzenia i inne akcesoria, takie jak pompy i zawory. NAPEŁNIANIE SYSTEMU Wlewać powoli, aby umożliwić pęcherzykom powietrza wpływanie przez otwory wentylacyjne instalacji grzewczej. Dla systemów grzewczych z zamkniętym obwodem, ciśnienie napełniania systemu na zimno i ciśnienie przed napompowaniem w zbiorniku wyrównawczym musi być takie samo. W otwartych zbiornikach systemu ogrzewania, bezpośredni kontakt krążącej cieczy i powietrza jest dozwolony. W sezonie grzewczym użytkownik musi regularnie sprawdzać poziom krążącej wody w zbiorniku wyrównawczym. Poziom wody w obiegu musi być utrzymywany na stałym poziomie. Doświadczenie pokazuje, że regularne sprawdzanie poziomu wody musi być wykonywane co 14 dni, aby utrzymać względnie stały poziom. Gdy jest to konieczne, poziom wody musi być uzupełniony, kiedy kocioł chłodzi się do temperatury pokojowej. Pozwoli to uniknąć zniszczenia wyrządzonego obudowie stalowej kotła z powodu naprężeń termicznych. W systemach z otwartym zbiornikiem, ciśnienie wody w kotle nie może być mniejsze niż 0,3 bar, gdy system jest ochłodzony. Woda używana do napełniania instalacji grzewczej musi być odkażona i nie zawierać powietrza. Uwaga! Nie mieszać wody grzewczej z nieprawidłowymi stężeniami przeciw zamarzaniu lub substancji antykorozyjnych! Może to spowodować uszkodzenie uszczelek i powodować hałas podczas pracy. Producent odmawia jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wyrządzone osobom, zwierzętom lub obiektom spowodowane nieprzestrzeganiem zaleceń. Po dokonaniu wszystkich połączeń hydraulicznych, wykonaj próbę ciśnieniową uszczelek wypełniając kocioł. Należy to zrobić ostrożnie, wykonując następujące czynności: otworzyć zawory odpowietrzające grzejników, kotła i systemu; stopniowo otworzyć zawór do napełniania systemu, upewniając się, że wszystkie automatyczne zawory odpowietrzające w systemie działają prawidłowo; zamknąć zawory odpowietrzające grzejników, gdy tylko woda wypłynie; użyć ciśnieniomierza wbudowanego w system, aby sprawdzić, czy ciśnienie osiąga wartość około 1 bar; dla systemów otwartych zbiorników, woda jest uzupełniana automatycznie przez zbiornik. zamknąć zawór napełniający systemu, a następnie otworzyć zawory odpowietrzające grzejników ponownie, aby oczyścić ze wszelkiego powietrza; sprawdzić szczelność wszystkich połączeń;

33 7 - ZESTAW POMP I POŁĄCZENIE HYDRAULICZNE po uruchomieniu kotła po raz pierwszy i dostosowaniu systemu do temperatury, zatrzymać pompy i powtórzyć procedurę oczyszczania z powietrza; pozostawić system do schłodzenia, a jeśli to konieczne, przywrócić ciśnienie wody do 1 bara. UWAGA W systemach z zamkniętym zbiornikiem, w którym jest to możliwe, ciśnienie wody w instalacji grzewczej nie może być niższe niż 1 bar, gdy system jest w temperaturze pokojowej, w przeciwnym wypadku użyj zaworu do wypełnienia systemu. Czynność ta musi być wykonywana wtedy, gdy system jest ochłodzony. Ciśnieniomierz w systemie pozwala odczytać wartość ciśnienia w obwodzie. Aby wypełnić system, zestaw hydrauliczny (opcjonalnie) jest wyposażony w zawór, z zaworem odcinającym do wypełniania instalacji grzewczej ręcznie. Podczas tej operacji, jakiekolwiek powietrze w układzie jest uwalniane z automatycznego zaworu odpowietrzającego znajdującego się w górnej części korpusu kotła. Aby odpowietrzyć zawór, należy poluzować korek z boku (patrz rysunek) Ciśnienie napełniania układu NA ZIMNO musi wynosić 1 bar. Po zakończeniu tej operacji należy zawsze zamknąć zawór. Aby otworzyć zawór odpowietrzający, podnieś środkową pokrywę i odkręć nakrętkę boczną.

34 7 - ZESTAW POMP I POŁĄCZENIE HYDRAULICZNE TERMOSTATYCZNY ZAWÓR PRZEŁĄCZAJĄCY (OBOWIĄZKOWE) Automatyczny zawór termostatyczny przełączający jest stosowany w kotłach na paliwo stałe, aby uniemożliwić powrót zimnej wody do wymiennika, który mógłby spowodować kondensację wilgoci. Długotrwała kondensacja wilgoci nieodwracalnie uszkadza wymiennik ciepła. Brak urządzenia do zapobiegania tej sytuacji unieważnia gwarancję. Wyższa temperatura powrotu obniża powstawanie kondensacji oparów i przedłuża żywotność kotła. Zawory są dostępne w różnych kalibracjach. RED zaleca model (patrz lista wyposażenia dodatkowego) w 55 C z hydraulicznymi połączeniami 1 ". Gdy zostanie osiągnięta temperatura kalibracji, zawór otwiera się umożliwiając przepływ wody i dostarczając wodę grzewczą w systemie.

35 8 - POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE ZASADY OGÓLNE Bezpieczeństwo elektryczne systemu jest zagwarantowane tylko wtedy, gdy jest prawidłowo podłączone do wydajnego uziemienia zainstalowanego zgodnie z obowiązującymi normami bezpieczeństwa: rury gazu, wodne i grzewcze nie stanowią odpowiedniego systemu uziemienia. Konieczne jest, aby zapewnić niezbędne wymogi bezpieczeństwa, w razie wątpliwości wykwalifikowany technik powinien wykonać test instalacji elektrycznej, ponieważ producent kotła nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane brakiem systemu uziemienia. Wykwalifikowany technik powinien sprawdzić, czy instalacja elektryczna jest zgodna z maksymalnym zapotrzebowaniem systemu, sprawdzając w szczególności, czy przekrój przewodów systemu jest zgodny z obciążeniami poboru mocy. Użycie jakiegokolwiek komponentu, który wymaga energii elektrycznej wymaga przestrzegania pewnych podstawowych zasad, takich jak: Nie dotykać urządzenia mokrymi i / lub wilgotnymi częściami ciała i / lub będąc boso; Nie ciągnąć kabli elektrycznych; Nie wystawiać urządzenia na działanie czynników (deszcz, słońce itp.); Nie pozwalać, aby dzieci lub osoby niedoświadczone użytkowały urządzenie. Podłączenie elektryczne Instalacja dodatkowych podzespołów elektrycznych kotła wymaga podłączenia elektrycznego do zasilania 230V - 50Hz: To połączenie musi być wykonane zgodnie z obowiązującymi normami CEI. Niebezpieczeństwo! Instalacja elektryczna musi być powierzona jednemu wykwalifikowanego technikowi. Przed podłączeniem lub wszelkimi pracami przy elementach elektrycznych, należy zawsze wyłączyć zasilanie i upewnić się, że nie może być ponownie przypadkowo włączone. Pamiętaj, że jest to konieczne, aby zainstalować wyłącznik dwubiegunowy w obwodzie zasilania elektrycznego kotła w odległości 3 mm między stykami głównymi. Przełączniki muszą być łatwo dostępne, aby umożliwić szybkie i bezpieczne utrzymanie. Kabel zasilający musi być wymieniony tylko przez autoryzowanego technika. Nieprzestrzeganie powyższego może zagrozić bezpieczeństwu urządzenia.

36 8 - PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE PRZYŁĄCZE ELEKTRYCZNE Najpierw podłącz przewód zasilający do tylnej części kotła, a następnie do gniazdka Główny wyłącznik z tyłu może być używany wyłącznie do włączenia i wyłączenia kotła. Usuń okrągłą płytę z drzwiczek, przetnij izolację i włóż rurę zbiornika. Następnie należy dokonać połączenia i napełnienia z opcjonalnego zbiornika.

37 9 - PIERWSZE URUCHOMIENIE OGÓLNE ZASADY Usuń wszystkie przedmioty, które mogą zapalić się ok kotła (podręcznik, różne etykiety samoprzylepne lub pozostały styropian). Upewnij się, że kocioł jest ustawiony prawidłowo i spoczywa odpowiednio na podstawie. Pierwszy start może być nieskuteczny, ponieważ śruba posuwu jest pusta i nie zawsze udaje się załadować wymaganą ilość peletu w czasie zapłonu płomienia. Anuluj alarm awarii zapłonu przytrzymując przycisk 1 (ESC). Usuń osad pozostawiony w kotle i powtórz rozruch. Jeśli po kilku próbach, płomień nie zapala się, mimo regularnego przepływu peletu w kotle, sprawdź, czy kocioł osadzony jest prawidłowo: musi stać dokładnie i być czystym od wszelkich osadów popiołu. Jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości podczas tej kontroli, może być problem ze elementami produktu lub instalacja może nie być prawidłowa. USUNĄĆ PELLET I SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z AUTORYZOWANYM TECHNIKIEM. Nie należy dotykać kotła podczas pierwszego zapłonu, ponieważ w tej fazie uwalnia się farba. Jeśli to konieczne, pokryj farbą w aerozolu w oryginalnym kolorze (patrz'' Akcesoria do kotłów na pelety''). Jest to dobra praktyka, aby zapewnić skuteczną wentylację pomieszczenia podczas pierwszego uruchomienia, jeśli kocioł będzie emitować dym i zapach farby.

38 9 - PIERWSZE URUCHOMIENIE Nie wolno stać w pobliżu kotła i należy przewietrzyć pomieszczenie, jak opisano. Dym i zapach farby zniknie po około godzinie pracy, jednak nie są one szkodliwe w żadnym przypadku. Kocioł będzie poddany rozszerzaniu i kurczeniu podczas faz zapalania i stygnięcia, stad mogą mieć miejsce lekkie odgłosy trzeszczenia. Jest to całkowicie normalne, ponieważ konstrukcja jest wykonana z laminowanej stali i nie może to być uważane za wadę. Jest niezwykle ważne, aby upewnić się, że kocioł nie osiąga wysokich temperatur od razu, ale aby zwiększyć temperaturę stopniowo przy użyciu na początku małej mocy. Pozwoli to uniknąć uszkodzenia spoin i konstrukcji stalowej. NIE OCZEKUJ WYDAJNOŚCI GRZEWCZEJ NATYCHMIAST! USTAWIENIA PRZED pierwszym uruchomieniem Po podłączeniu kabla zasilającego do gniazdka elektrycznego, należy przesunąć przełącznik zasilania do pozycji (I).Włącz lub wyłącz kocioł za pomocą przycisku 1 na panelu sterowania.

39 9 - PIERWSZE URUCHOMIENIE ŁADOWANIE PELLETU Pelety mogą być ładowane ręcznie lub automatycznie. Zbiornik może zawierać do 57 litrów lub 40 kg pelet. Ładowanie ręczne: Otwórz górną pokrywę kotła i załaduj pelet. Ładowanie automatyczne (ze zdalnym zbiornikiem 100/200 lub 400 kg - opcjonalnie - patrz akcesoria): W tylnej części kotła, zdjąć panel perforowany "U" i dołączyć kanał "V" dla dodatkowego zbiornika (opcjonalnie - patrz akcesoria). Następnie należy podłączyć dodatkowy zbiornik. Nigdy nie należy wyjmować kraty ochronnej z wnętrza zbiornika. Podczas ładowania peletu, trzymać torbę z dala od gorących powierzchni

40 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE WYŚWIETLACZ PANELU STEROWANIA Opcje menu Przycisk 1. Włączanie / wyłączanie kotła 2. Przewijanie w dół przez menu programowania 3. Menu 4. Przewijanie w górę menu programowania 5. Zmniejszenie ustawień temperatury / programowanie funkcji. 6. Zwiększenie ustawień temperatury / programowanie funkcji. 7. Wyświetlanie. Główne menu Naciśnij przycisk 3 (menu), aby uzyskać dostęp. Dostępne opcje: Data i godzina Zegar Uśpienie (tylko wtedy, gdy kocioł jest włączony) Ustawienia Info Konfiguracja daty i czasu Skonfiguruj czas i datę w następujący sposób: Naciśnij przycisk "Menu". Wybierz opcję "Data i godzina". Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Przewijaj za pomocą klawiszy strzałek i wybierz zmienne edytowane po jednej na raz: Dzień, Godz., Min, Nr, dzień, miesiąc, rok. Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia Edycja za pomocą przycisków + i -. Na koniec nacisnąć przycisk "menu", aby potwierdzić i "esc", aby wyjść.

41 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE Zaprogramowany tryb czasowy (TIMER) - Menu główne Aktualny czas i data muszą być skonfigurowane, aby zapewnić prawidłowe działanie trybów. Istnieje sześć konfigurowalnych trybów, dla każdego z nich, użytkownik może wybrać czas rozpoczęcia i zakończenia oraz poszczególne dni tygodnia użycia. Gdy jeden lub więcej programów są aktywne, stan kotła i tryb "n" są widoczne na wyświetlaczu na zmianę. "N" jest liczbą programów czasowych w użyciu, oddzielonych myślnikami. Przykład: Tryb 1 Program Tryb 1 aktywny. Tryb 1-4 Programy Trybów 1 i 4 aktywne. Tryb Wszystkie programy trybów aktywne. PRZYKŁAD PROGRAMOWANIA Przy włączonym lub wyłączonym kotle: wejdź do menu, wskaż pozycję trybu przy pomocy strzałek <>, nacisnąć przycisk "Menu" system pokazuje "P1" (Naciśnij przycisk <>, aby wybierać między trybami P2, P3, P4, P5, P6) Naciśnij przycisk "Menu", aby włączyć "P1". nacisnąć przycisk + - i wybierz "ON" naciśnij przycisk "Menu", aby potwierdzić W tym momencie czas rozpoczęcia to 00:00. Naciśnij przycisk + - aby ustawić czas rozpoczęcia i naciśnij przycisk "Menu", aby potwierdzić. Następnie planowany czas zatrzymania jest 10 minut później niż skonfigurowany czas rozpoczęcia: naciśnij klawisz + i edytuj czas zatrzymania, a następnie naciśnij przycisk "menu" w celu potwierdzenia. Następnie pojawi się prośba, aby ustawić dni tygodnia, gdy skonfigurowany tryb ma być włączony lub wyłączony. Naciśnij przycisk - lub +, aby wybrać dzień, na który chcesz uaktywnić czas. Będzie świecić się biała lampka, następnie potwierdź przyciskiem "Menu". Jeśli nie zostanie wybrany dzień dla danego trybu, program czasowy nie jest już włączony w oknie statusu. Następnie zaprogramuj inne dni lub naciśnij "ESC" aby wyjść. Powtórz tę procedurę, aby zaprogramować inne tryby czasowe. Przykłady programowania P1 P2 od do dzień od do dzień 08:00 12:00 pon 11:00 14:00 pon Kocioł na między 08:00 a 14:00 P1 P2 od do dzień od do dzień 08:00 11:00 pon 11:00 14:00 pon Kocioł na między 08:00 a 14:00 P1 P2 od do dzień od do dzień 17:00 24:00 pon 00:00 06:00 wto Kocioł na od 17:00 w poniedziałek do 6:00 we wtorek

42 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE Uwagi dotyczące korzystania z trybu czasowego tryb zawsze uruchamia kocioł z ostatnim ustawieniem temperatury i wentylacji (lub z ustawieniami domyślnymi przy 20 C i V3, jeśli nie zostały zmodyfikowane). czas rozpoczęcia może być między 00:00 a 23:50 Jeśli czas zatrzymania nie został jeszcze zapisany, program proponuje czas startu na +10 minut. Jeśli program czasowy wyłącza kocioł o godzinie 24:00 w ciągu jednego dnia, a inny program zaczyna go o 00:00 dnia następnego: kocioł pozostaje włączony. Program ma czas startu i / lub wyłączenia ustawiony tak, że nakładają się czasy innego programu: jeśli kocioł jest już włączony, początek nie ma wpływu podczas gdy koniec wyłącza kocioł. Gdy kocioł jest włączony, a tryb jest aktywny, naciśnięcie OFF wyłącza kocioł, kocioł następnie automatycznie uruchomi się ponownie przy następnym trybie czasowym. Gdy kocioł jest wyłączony, a zegar jest aktywny, naciśnięcie przycisku ON włącza kocioł, kocioł, a następnie zatrzymuje się automatycznie przy następnym czasie trybu. Funkcja uśpienia (menu główne) Uśpienie może być aktywowane tylko wtedy, gdy kocioł jest włączony i pozwala szybko ustawić czas dla produktu, aby go wyłączyć. Aby ustawić tryb uśpienia, wykonaj następujące czynności: Wejdź do menu Przejdź do elementu uśpienia za pomocą strzałek <> Naciśnij przycisk Menu Ustaw wymagany czas wyłączenia za pomocą + i -. Panel pokazuje domyślny czas 10 minut po bieżącym czasie, który może być regulowany za pomocą klucza 4 do następnego dnia (tj. wyłączenie może być opóźnione przez maksymalnie 23 godziny i 50 minut). Jeśli aktywna jest funkcja SLEEP z zaprogramowanym trybrm, uśpienie ma pierwszeństwo, więc kocioł nie zostanie wyłączony w czasie określonym w programie czasowym, ale w czasie wyznaczonym przez funkcję uśpienia, nawet jeśli jest to po czasie ustawionym przez tryb czasowy. Regulacja menu Aby przejść do menu, wykonaj następujące czynności: Naciśnij przycisk - + Przewijaj za pomocą <> strzałek i wybierz "Ustaw Amb. T "lub" Ustaw Woda T "lub" Prędkość Wymiennika" Naciśnij "MENU", aby wejść do wybranej opcji. Zmiana za pomocą klawiszy + -. Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia i "esc", aby wyjść.

43 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE Menu Ustawienia Menu ustawień m na celu konfiguracje korzystania z kotła: a. Język b. Czyszczenie (pokazywane tylko wtedy, gdy kocioł jest wyłączony). c. Ładowanie podajnikiem (pokazywane tylko wtedy, gdy kocioł jest wyłączony). d. Dźwięki. e. Zewnętrzny termostat (aktywacja). f. Auto Eco (aktywacja). g. Eco wyłącznik T (domyślnie 10 minut) godz. Pompa na T (domyślnie 50 C). i. Dodatkowy bojler (domyślnie wyłączona). j. Rodzaj peletu. k. Wentylacja oparów rpm %. L. Maksymalna moc (1-5 - domyślnie 5). m. Test komponentu (pokazane tylko wtedy, gdy kocioł jest wyłączony). n. Funkcja "kominiarza" (można włączyć tylko wtedy, gdy kocioł jest włączony, do kontroli emisji). o. Konfiguracja systemu (ustawienia fabryczne: system 02). p. Sezon q. Menu techniczne. UWAGA: Niektóre z wymienionych powyżej opcji nie mogą być włączone w pewnych "konfiguracji systemu". a - Język Wybierz język, w następujący sposób: Naciśnij przycisk "Menu". Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "język". Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Za pomocą przycisków + - wybierz żądany język (IT / EN / DE / FR / ES / NL / PL / DA) Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia i "esc", aby wyjść. b - Czyszczenie Wybierz "Czyszczenie" (tylko przy wyłączonym kotle) w następujący sposób: Naciśnij przycisk "Menu". Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać ''Czyszczenie'' Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Użyj przycisków + -, aby wybrać "On". Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia i "esc", aby wyjść.

44 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE c - Podajnik ładowania Służy to do napełnienia systemu ładowania peletów. Może być włączone tylko wtedy, gdy kocioł jest wyłączony. Pojawia się odliczanie. Ślimak zatrzymuje się automatycznie na końcu odliczania i menu zostaje zamknięte. Aby wybrać'' podajnik ładowania'' (tylko przy wyłączonym kotle), wykonaj następujące czynności: Naciśnij przycisk "Menu". Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Przewiń za pomocą strzałek i wybierz "podajnik ładowania". Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Za pomocą przycisków + - wybierz opcję "Włącz". Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia i "esc", aby wyjść. d - Dźwięki Funkcja ta jest domyślnie wyłączona. Aby włączyć wykonaj następujące działania: Naciśnij przycisk "Menu". Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać ''Dźwięki'' Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Użyj przycisków + -, aby wybrać opcję ''On''. e - Zewnętrzny termostat Termostat zewnętrzny (nie dołączony do kotła, musi być dostarczony przez użytkownika) Temperatura kotła może być również sterowana przez zewnętrzny termostat w pomieszczeniu. Powinien on być umieszczony centralnie, w pomieszczeniu, w którym znajduje się kocioł. Zapewnia to większą zgodność między temperaturą grzania kotła i rzeczywistą temperaturą w pomieszczeniu. Podłączyć przewody zewnętrznego termostatu do punktów 1-2 bloku terminala na kotle. Gdy termostat jest podłączony musi być włączony. Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności: Naciśnij przycisk "Menu". Przejdź za pomocą strzałek do "Ustawienia". Naciśnij przycisk "Menu", aby wybrać. Teraz użyj strzałek, aby przewinąć do "Zewnętrznego termostatu". Naciśnij przycisk "menu'' aby wybrać. Naciśnij przyciski - + Wybierz "On", aby włączyć zewnętrzny termostat. Naciśnij przycisk "Menu", aby potwierdzić. Naciśnij klawisz "Esc", aby wyjść. f - Aktywacja Auto-Eco Aby wybrać funkcję Auto-Eco, należy postępować w następujący sposób: Naciśnij przycisk "Menu". Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Przewijanie za pomocą strzałek i wybierz "Auto-Eco". Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Za pomocą przycisków + - wybierz "On". Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia i "esc", aby wyjść.

45 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE g - Zatrzymanie Eco T Aby wybrać funkcję zatrzymania Eco T, wykonaj następujące czynności: Naciśnij przycisk "Menu". Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Przewijaj za pomocą strzałek i wybierz'' Eco T off''. Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Wprowadź minuty za pomocą klawiszy + -. Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia i "esc", aby wyjść. TRYB AUTO ECO Do aktywacji "Auto Eco" i ustawień czasowych, patrz: pkt 8 f i 8 g. ''Zatrzymanie Eco T'' można regulować w celu zapewnienia prawidłowego działania w różnych środowiskach, w których kocioł może być zainstalowany i aby uniknąć ciągłego zatrzymywania się i ruszanie, gdy temperatura w pomieszczeniu ulega nagłej zmiany (przeciągi, słabo izolowane pokoje, itp..). Procedura zatrzymania Eco zostanie aktywowane automatycznie, gdy wszystkie urządzenia zapotrzebowania energii zawarte w "konfiguracji systemu" są ustawione: sonda temperatury pokojowej / zewnętrzny termostat (konfiguracje 1-2-3), czujnik przepływu (konfiguracja 2), termostat / NTC (10 kωß3435) bufor (konfiguracja 4-5) lub termostat / NTC (10 k ß3435) kocioł (konfiguracja 2-3).Jeśli wszystkie urządzenia obecne są ustawione, czas zaczyna się zmniejszać "T ECO OFF" (10 domyślnych minut można zmienić w menu "Ustawienia"). Podczas tej fazy, panelu wyświetla na zmianę ON z małym płomieniem i (jeśli aktywne) Crono - Eco aktywne. Odliczanie do Eco stop jest pokazane na górze ekranu. Płomień przenosi się do P1 i pozostaje tam aż czas "T Eco Stop" osiągnie zero, a jeżeli warunki nadal są spełnione, wyłącza kocioł. ECO przestaje odliczać, jeżeli jedno z urządzeń włącza moc. Gdy kocioł zaczyna się wyłączać, panel pokazuje: Off - Eco Active - migający mały płomień. Gdy kocioł wyłącza się, OFF-ECO pojawia się na wyświetlaczu wraz z wyłączeniem się symbol płomienia. Następujące warunki muszą być spełnione jednocześnie dla ponownego uruchamiania ECO: Moc 5 minut minęło od wyłączenia. TH2O < TSetH2O. Jeśli zasilanie odnosi się do ciepłej wody użytkowej (Cwu), 5 'są ignorowane i kocioł uruchamia się w miarę potrzeb. UWAGA: W konfiguracji 4-5 Tryb Eco Auto jest włączony automatycznie. Także w konfiguracji 2-3, z zestawem funkcji "lato", jest on włączony automatycznie. Tam, gdzie jest przepisany, że powinien być włączony, tryb nie może zostać wyłączony. h - Włączenie pompy Opcja ta umożliwia regulację temperatury aktywacji pompy. Wybierz funkcję włączenia pompy T w następujący sposób: Naciśnij przycisk "Menu". Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Przewiń za pomocą strzałek i wybierz "T Pump On". Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Za pomocą przycisków + - zmiana C. Naciśnij przycisk'' menu'', aby potwierdzić i'' ESC'' aby zakończyć.

46 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE i - Kocioł dodatkowy Dodatkowy moduł (opcjonalnie) musi być zainstalowany, aby umożliwić uruchomienie dodatkowego kotła, gdy główny kocioł jest wyłączony lub został zatrzymany z powodu alarmu. Domyślne ustawienia mają tę funkcję wyłączoną. Aby włączyć tę funkcję, przejdź do menu ustawień. l - Rodzaj peletu Ta funkcja służy do dostosowania się kotła do typu paletu w użytku. Ponieważ istnieje wiele rodzajów peletu dostępnych na rynku, działanie kotła może się znacznie różnić w zależności od jakości paliwa. Gdy pelet zapcha kocioł ze względu na nadmiar załadunku paliwa lub gdy płomienie są wysokie, nawet przy małej mocy, lub gdy płomienie są niskie, możliwe jest zmniejszenie / zwiększenie ilości peletu w palenisku: Dostępne wartości: -3 = Spadek o 30% w stosunku do ustawień fabrycznych. -2 = Spadek o 20% w stosunku do ustawień fabrycznych. -1 = Spadek o 10% w stosunku do ustawień fabrycznych. 0 = bez zmian. 1 = wzrost o 5% w stosunku do ustawień fabrycznych. 2 = wzrost o 10% w stosunku do ustawień fabrycznych. 3 = wzrost o 15% w stosunku do ustawień fabrycznych. Edytuj w następujący sposób: Naciśnij przycisk "Menu". Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Przewiń za pomocą strzałek i wybierz "Rodzaj peletu'' Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Zmienić % za pomocą + -. Naciśnij przycisk'' menu'', aby potwierdzić i'' ESC'' aby zakończyć. Wentylacja oparów rpm %. W przypadku, gdy instalacji ma problem w ekstrakcji dymu (brak ciągu lub nawet ciśnienia w kanale), możliwe jest zwiększenie prędkości dymu i ekstrakcji popiołu. Zmiana ta rozwiązuje wszystkie potencjalne problemy związane z zatykaniem się peletu w kotle i tworzeniem się osadów na dnie kotła w wyniku złej jakości paliwa lub oleju, która produkuje duże ilości popiołu. Szybkość ekstrakcji może być zmieniana od -30% do + 50%, w odstępach co 10 procent na raz. Ujemne zmiany mogą być konieczne, jeśli płomień jest zbyt niski. Aby zmienić ten parametr, wykonaj następujące czynności: Naciśnij przycisk "Menu". Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Przewiń za pomocą strzałek i wybierz "Rodzaj rpm" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Zmień % za pomocą + -. Naciśnij przycisk'' menu'', aby potwierdzić i'' ESC'' aby zakończyć.

47 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE k - Maksymalna moc Pozwala na ustawienie limitu maksymalnej mocy płomieni, które mogą występować w kotle do osiągnięcia temp. zadanej. Zmień moc w następujący sposób: Naciśnij przycisk "Menu". Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Przewiń za pomocą strzałek i wybierz ''Maksymalna moc". Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Zmień moc od 01 do 05 za pomocą przycisków + -. Naciśnij przycisk'' menu'', aby potwierdzić i'' ESC'' aby zakończyć. l - Test komponentów Można to zrobić tylko wtedy, gdy kocioł jest wyłączony i pozwala wybrać składniki, które mają być sprawdzone: Świeca zapłonowa: jest on włączony na czas testu, w którym panel wyświetla odliczanie w sekundach. Śruba podajnika: jest zasilana na czas testu, w którym panel wyświetla odliczanie w sekundach. Aspirator: to jest aktywowany przy 2500 obrotach na czas testu, w którym panel wyświetla odliczanie w sekundach. Wymiennik: pozwala na przeprowadzenie testu w V5 na czas testu, w którym panel wyświetla odliczanie w sekundach. Pompa: jest aktywowana na czas 10 sekund podczas których panel wyświetla odliczanie. 3-drogowy zawór: zawór 3-drogowy jest włączony na czas testu 1 minuty, w którym panel wyświetla odliczanie w sekundach. Włącz funkcję "testy komponentów" (tylko przy wyłączonym kotle) w następujący sposób: Naciśnij klawisz 3 "menu''. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij 3 "menu", aby potwierdzić. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać ''testy komponentów'' Naciśnij 3 "menu", aby potwierdzić. Użyj przycisków + -, aby wybrać przeprowadzenie opcji Test. Naciśnij przycisk ''menu'', aby potwierdzić i'' ESC'' aby zakończyć. m - Funkcja Kominiarz Funkcja ta może być aktywowana tylko, gdy kocioł jest włączony, zasilanie jest dostarczane, i wymusza to pracę kotła przy parametrze P5, z wentylatorem (jeśli jest obecny) w V5. Należy czytać wszelkie korekty procentów załadunku / wentylacji dymu. Stan ten trwa 20 minut, odliczanie jest wyświetlany na panelu. Podczas tego okresu, system ignoruje wszelkie wartości termostatu / bufora / zadany punkt pomieszczenia/ zadany punkt H20, tylko wyłączenie bezpieczeństwa przy 85 C pozostaje aktywne. W każdej chwili, technik może przerwać tę fazę, naciskając szybko włącznik / wyłącznik. Włącz funkcję "kominiarz" w następujący sposób: Naciśnij klawisz menu''''. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać funkcję "kominiarz" Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia. Użyj przycisków + -, aby wybrać opcję "On" (domyślnie wyłączona) Naciśnij przycisk'' menu'', aby potwierdzić i'' ESC'' aby zakończyć.

48 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE n - Konfiguracja systemu Aby zmienić konfigurację systemu, należy wykonać następujące czynności: Naciśnij przycisk "Menu". Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij 3 "menu", aby potwierdzić. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "konfigurację systemu'' Naciśnij 3 "menu", aby potwierdzić. Użyj przycisków + - do modyfikowania konfiguracji między 01 i 05. Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia i "esc", aby wyjść. o - Sezon W konfiguracji 2 i 3, wyłączenie 'funkcji 'lato'' wyłącza odchylenie zaworu 3-drogowego w kierunku systemu ogrzewania, aby zapobiec ogrzewaniu grzejników, a więc przepływ jest zawsze w kierunku instalacji ciepłej wody użytkowej (cwu). Wybór opcji "Lato" automatycznie włącza funkcję auto-eco (nie może być wyłączona). Czujnik temperatury w pomieszczeniu / termostat zewnętrzny są ignorowane. Zmień funkcję w następujący sposób: Naciśnij klawisz menu''''. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij 3 "menu", aby potwierdzić. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Sezon'' Naciśnij 3 "menu", aby potwierdzić. Użyj przycisków + - i zaznacz opcję "lato" lub "zima". Naciśnij "MENU" w celu potwierdzenia i "esc", aby wyjść. p - Menu techniczne Aby uzyskać dostęp do menu technicznego musisz skontaktować się z centrum wsparcia, gdyż wymaga wpisania hasła. Dostęp do "menu technicznego" uzyskasz w następujący sposób: Naciśnij klawisz menu''''. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać "Ustawienia" Naciśnij 3 "menu", aby potwierdzić. Użyj klawiszy strzałek, aby przewinąć i wybrać ''menu techniczne" Naciśnij 3 "menu", aby potwierdzić. Za pomocą klawiszy + -, wybierz "Typ produktu", "Usługę", "Parametry", "Par. sanitarne", "Pamięć", "Włącz wentylator" i "Dane bufora". Naciśnij przycisk'' menu'', aby potwierdzić i'' ESC'' aby zakończyć.

49 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJI Konfiguracji systemu W czasie montażu, produkt musi być skonfigurowany w zależności od typu systemu, wybierając odpowiedni parametr w "Ustawieniach". Istnieje 5 możliwych konfiguracji, opisanych poniżej: Konfiguracja Opis 1 Regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą czujnika kotła lub umożliwiając ustawienie fabryczne termostatu zewnętrznego 2 Regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą czujnika kotła lub włączając termostat zewnętrzny, produkcja cwu dla kotła lub magazynowanie z termostatem (opcja). 3 Regulacja temperatury w pomieszczeniu za pomocą czujnika kotła lub włączając termostat zewnętrzny, produkcja cwu z czujnikiem NTC (10 kω ß3435). 4 Zewnętrzny bufor kontrolowany przez termostat. 5 Zewnętrzny bufor kontrolowany przez czujnik NTC (10 kω ß3435). Konfiguracja 1 (ustawienie fabryczne)

50 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE Konfiguracja 2 Konfiguracja 3

51 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE Konfiguracja 4

52 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE Konfiguracja 5 1 COMPACT 14 2 Dostawa ogrzewania 3 Powrót ogrzewania 4 Zawór strefowy 5 Grzejniki 6 Ciepła woda użytkowa 7 Zimna woda 8 Kocioł sanitarny 9 Zawór przełączający 10 Termostat kotła 11 Termostatyczny zawór mieszający 12 Czujnik NTC 10 kω β3434 wody sanitarnej 13 Bufor ogrzewania 14 Cyrkulacja systemu grzewczego 15 Termostat bufora 16 Bufor czujnika NTC 10 kω β Zawór bezpieczeństwa V Zawór anty-kondensacyjny

53 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE TRYB PRACY Tryb pracy dla kotłów jest zawsze automatyczny (nie ma dostępnego ręcznego trybu pracy). Modulacja płomienia jest sterowana w zależności od "konfiguracji systemu" przez czujnik temperatury pomieszczenia znajdujący się w tylnej części urządzenia (patrz rys.), przez zewnętrzny termostat, przez temperaturę wody w kotle lub czujnik NTC. Przyłącza elektryczne KONTAKTY TERMINALU Poz.1-2 termostat zewnętrzny / termostat buforowy Poz.3-4 czujnik bufora/kotła POS.5 uziemienie POS.6-7 dodatkowy bojler Poz.8 neutralny zawór trójdrożny Poz.9 faza zaworu trójdrożnego (sanitarna) Poz.10 faza zaworu trójdrożnego (ogrzewanie)

54 10 - ELEMENTY MENU I FUNKCJE ROZRUCH Naciśnij przycisk 1 (ESC), aby uruchomić urządzenie. Na wyświetlaczu pojawi się ON z migającym symbolem płomienia. Kiedy płomień przestanie migać, kocioł osiągnął warunki pracy dla "zasilania". Domyślna temperatura pomieszczenia jest ustawiona na 20 C. Aby zmienić to ustawienie, należy postępować zgodnie z instrukcjami w menu ustawień; zrobić to samo, aby ustawić temperaturę wody grzewczej oraz prędkość wentylatora. Aby aktywować zewnętrzny termostat, jeśli występuje, patrz odpowiedni punkt ZASILANIE Podczas gdy rozruch jest zakończony, panel wyświetla ON ze stałym płomieniem na poziomie 3.Modulacja płomienia na większej lub mniejszej mocy jest wtedy regulowana autonomicznie na podstawie temperatury określonej w "konfiguracji systemu".

55 11 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I ALARMY URZĄDZENIE BEZPIECZEŃSTWA Produkt jest wyposażony w następujące urządzenia zabezpieczające Czujnik ciśnienia Monitoruje ciśnienie w kanale spalin. Jest przeznaczony do zatrzymanie podajnika peletu w przypadku ograniczeń kominowych lub znacznego ciśnienia zwrotnego. (spowodowanego przez wiatr) Czujnik temperatury dymu Wykrywa temperaturę dymu, co umożliwia rozruch lub zatrzymanie produktu, gdy temperatura spadnie poniżej zadanej wartości. Styk termostatu w zasobniku PALIWA Jeśli temperatura przekracza ustawioną wartość bezpieczeństwa, natychmiast zatrzymuje się praca kotła. Styk termostatu KOTŁA Jeśli temperatura przekracza ustawioną wartość bezpieczeństwa, natychmiast zatrzymuje się praca kotła. Czujnik temperatury wody Kiedy woda osiągnie temperaturę zatrzymania (85 C) sonda automatycznie instruuje kocioł do wyłączenia "OFF Stand-by". BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNE Kocioł jest zabezpieczony przed gwałtownymi zmianami prądu przez główny bezpiecznik znajdujący się na panelu sterowania z tyłu kotła. Inne bezpieczniki chroniące płyty elektroniki znajdują się na tych ostatnich. Wentylator dymu Jeśli wentylator zatrzymuje się, karta elektroniczna blokuje dopływ peletu w odpowiednim czasie i wyświetlany jest alarm. Silnik mechanizmu Jeśli zatrzymuje się motoreduktor, kocioł będzie pracował, aż płomień zgaśnie z powodu braku paliwa i do osiągnięcia minimalnego poziomu chłodzenia. Chwilowej przerwa w zasilaniu Gdy przerwa w zasilaniu jest mniejsza niż 10" kocioł powraca do poprzedniego stanu pracy, jeśli jest większa, przeprowadzane jest chłodzenie / ponowny zapłon cyklu. Nieudany rozruch Jeżeli paliwo nie zapala się podczas fazy rozruchu, kocioł przejdzie w stan alarmu. Ochrona przed zamarzaniem Jeżeli sonda w kotle wykrywa temperaturę wody poniżej 5 C, pompa obiegowa uaktywnia się aby uchronić system przed zamarzaniem. FUNKCJA ANTYBLOKADY POMPY Jeśli pompa nie jest używana przez dłuższy czas, to jest aktywowana okresowo przez kilka sekund, aby zapobiec jej zablokowaniu.

56 11 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I ALARMY Manipulowanie urządzeniami zabezpieczającymi JEST ZABRONIONE Jeśli urządzenie nie jest używane w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom i mieniu. W szczególności: Wszystkie niezbędne środki i / lub środki ostrożności muszą zostać przyjęte podczas przeprowadzania konserwacji, czyszczenia i napraw. Nie wolno manipulować przy urządzeniach zabezpieczających. Nie usuwać urządzeń zabezpieczających. Podłącz urządzenie do sprawnego systemu wydalania spalin. Po pierwsze, sprawdź, czy miejsce, w którym ma być zainstalowane jest odpowiednio wentylowane. Dopiero po usunięciu przyczyny interwencji systemu bezpieczeństwa jest możliwe ponowne uruchomienie urządzenia. Ten podręcznik pomoże Ci zrozumieć jaka anomalia wystąpiła i wyjaśnić, w jaki sposób interweniować według komunikatu alarmowego wyświetlanego na urządzeniu. Zatrzymanie kotła Następujące warunki mogą powodować zatrzymanie pracy produktu: Przegrzanie struktury i leju peletu Przegrzanie wody w kotle Wysokie ciśnienie spalin wylotowych (czytaj na przełączniku ciśnienia) i ewentualna niedrożność wyjścia. Panel sterowania wskaże przyczynę alarmu i wyda ostrzeżenie dźwiękowe. W tej sytuacji, sekwencja automatycznego wyłączania jest włączona. Kiedy ta sekwencja jest inicjowana, wszelkie próby ponownego uruchomienia systemu będą nieskuteczne. Termostat bezpieczeństwa z ręcznym przezbrojeniem w temperaturze 95 C Kocioł wchodzi w stan alarmu bezpieczeństwa o nazwie "A03" alarm termostatu, spowodowany wysoką temperaturą wody. Aby anulować stan alarmu, termostat musi być przezbrojony ręcznie. Tylko wtedy, gdy kocioł ostygnie, otworzyć dzwi kotła i śrubokrętem wcisnąć przycisk RESET, słyszalne będzie kliknięcie termostatu. Ręcznie uzbrojony termostat został reaktywowany.

57 11 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I ALARMY SYGNALIZACJA ALARMOWA Gdy występuje stan inny niż oczekiwano do normalnej pracy kotła, następuje alarm. Powód alarmu jest podany na panelu sterowania. Sygnał dźwiękowy nie jest włączony dla alarmów A01-A02, aby nie przeszkadzać użytkownikowi, gdy brakuje peletów w zbiorniku noc. Panel sygnalizuje Rodzaj problemu Rozwiązanie A01 Ogień się nie zapala. Upewnij się, że kocioł jest czysty / sprawdź poziom peletu w zbiorniku. A02 Płomień zgaśnie niespodziewanie. Sprawdzić poziom paletu w zbiorniku. A03 Alarm termostatu Temperatura w zbiorniku lub temperatura wody przekracza próg bezpieczeństwa. Poczekaj do końca fazy chłodzenia, wyłącz alarm i ponownie odpal kocioł ustawiając dostawę paliwa do minimum (Menu Ustawienia - dostawa peletu). Jeśli alarm nie ustępuje, skontaktuj się z centrum serwisowym. A04 Przegrzanie dymu Próg dymu został przekroczony. Zmniejszyć ładunek peletu (ustawienia menu - dostawa peletu). A05 Alarm przełącznika ciśnienia A08 Problem z oparami lub przełącznikiem ciśnienia lub niewystarczające ciśnienie wody. Nieprawidłowe działanie wentylatora dymu. Sprawdź przeszkody kominowe / drzwi otwarte lub ciśnienie w układzie hydraulicznym. Jeśli alarm nie ustępuje, skontaktuj się z centrum serwisowym. A09 Błąd czujnika dymu. Jeśli alarm nie ustępuje, skontaktuj się z centrum serwisowym. A19 Błąd czujnika wody. Czujnik wody odłączony / przerwany / uszkodzony / nie rozpoznany. A20 Alarm czujnika buforu Czujnik buforu odłączony / przerwany / uszkodzony / nie rozpoznany. Serwis Rutynowe ostrzeżenie o konserwacji (brak błędu) Gdy taki komunikat miga po uruchomieniu, znaczy to, że czas na przeprowadzenie planowanej konserwacji. Zadzwoń do centrum wsparcia. RESET ALARMU Aby zresetować alarm, naciśnij i przytrzymaj klawisz 1 (ESC) w ciągu kilku sekund. Kocioł sprawdza, czy przyczyna alarmu nadal występuje. W pierwszym przypadku, alarm nadal jest wyświetlany, w drugim przypadku wyłącza się. Jeśli alarm nie ustępuje, skontaktuj się z centrum serwisowym.

58 11 - URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA I ALARMY Zwykłe wyłączenie (na panelu: OFF z migającym symbolem płomienia) Gdy przycisk zamykania jest wciśnięty, lub gdy występuje sygnał alarmowy, kocioł przechodzi do fazy gaszenia termicznego, która obejmuje automatyczne wykonywania następujących etapów: Zatrzymanie ładowania peletu wentylator dymu jest aktywowany jest przy prędkości maksymalnej i pozostaje włączony na czas 10 minut, na koniec którego, jeśli poziom dymu spadł poniżej progu zatrzymania, wentylator zatrzymuje się, w przeciwnym razie będzie nadal działać na minimum przyspieszenia, aż temperatura spadnie poniżej progu. Jeśli kocioł został wyłączony regularnie, ale ze względu na bezwładność cieplną, temperatura spalin przekroczy ponownie próg, faza wyłączenia zostanie powtórzona z minimalną prędkością, aż temperatura spadnie. Przerwa w zasilaniu z włączonym kotłem W przypadku przerwy w zasilaniu, kocioł zachowuje się następująco: przerwa mniejsza niż 10": kontynuuje prace w toku; Po utracie mocy dłuższej niż 10'', która miała miejsce, gdy kocioł był włączony lub podczas zapłonu, można przywrócić kocioł do poprzedniego stanu pracy po przywróceniu zasilania, co następuje: 1. Schłodzić kocioł aktywując wyciąg dymu z minimalną prędkością do 10", a następnie przejść do następnego kroku; 2. Przywróć kocioł do stanu pracy sprzed przerwy. Podczas fazy 1, panel pokazuje ON BLACK OUT. Podczas fazy 2, panel pokazuje Start-up. Jeśli w fazie 1 system otrzyma manualne polecenia użytkownika z panelu sterowania, zatrzymuje sekwencję przywracania i rozpoczyna rozruch lub wyłączanie polecone przez użytkownika. Przerwa w zasilaniu dłuższa niż 10'' podczas wygaśnięcia kotła Jeżeli kocioł doświadczy utraty mocy dłuższej niż 10'' podczas wyłączania, gdy zasilanie zostanie przywrócone do kotła, to automatycznie włącza się w trybie wyłączenia, nawet jeśli temperatura dymu spada w tym czasie poniżej 45 C. Ten etap może być pominięty naciskając klawisz 1 (ESC) (przeskakuje do rozruchu) i naciskając go ponownie (uznaje się, że kocioł jest wyłączony).

59 12 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE Codzienne lub cotygodniowe czyszczenie przeprowadzane przez użytkownika przed każdym zapłonem Czyszczenie kotła "V" za pomocą specjalnego narzędzia, usuwając popiół lub inkrustacje, które mogłyby zapychać otwory wentylacyjne.jeśli pelet w zbiorniku wyczerpie się, niespalone granulki mogą kumulować się w kotle. Zawsze opróżniaj pozostałości z kotła przed każdym uruchomieniem. PAMIĘTAJ, ŻE TYLKO POPRAWNIE USTAWIONY I CZYSTY KOCIOŁ GWARANTUJE ZAPŁON I OPTYMALNE FUNKCJONOWANIE KOTŁA NA PELET. Aby poprawnie oczyścić palenisko, wyjmij je z obudowy oraz całkowicie i dokładnie oczyść wszystkie otwory. Po długim okresie bezczynności, używaj odkurzacza z długą rurą, aby usunąć wszelkie ślady peletu w zbiorniku, które mogły wchłaniać wilgoć i nie są odpowiednie do spalania. KONTROLE wykonywane co 2/3 dni Należy czyścić przedział wokół kosza aby usunąć popiół, uważając na gorący popiół. Można używać odkurzacza do usuwania popiołu, gdy jest zupełnie zimny. Użyj odkurzacza bębnowego, który jest odpowiedni do odkurzania cząstek o określonej wielkości. Jakość peletu i doświadczenie użytkownika określi częstotliwość wymaganego czyszczenia. Jednakże zaleca się, aby czyścić urządzenie nie rzadziej niż co 2 lub 3 dni. Czyszczenie komory na popiół

60 12 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE Czyszczenie wymiennika i komory pod paleniskiem co 2/3 dni Czyszczenie wymiennika i komory pod paleniskiem jest prostą operacją, ale bardzo ważną, żeby kocioł utrzymał optymalną wydajność. Dlatego zalecamy czyszczenie wewnętrznego wymiennika co 2-3 dni, wykonując te proste operacje w kolejności: Uaktywnij funkcję "czyszczenie" - z wyłączonym kotłem, wybierz - menu, wybierz "Ustawienia", za pomocą strzałek < > wybierz "czyszczenie", potwierdź klawiszem "Menu", włącz czyszczenie "ON" za pomocą klawiszy + -.Procedura ta włącza ekstraktor dymu na maksymalnym poziomie odprowadzania sadzy, która zostaje usunięta, kiedy wymiennik jest wyczyszczony Czyszczenie rury - przy użyciu dostarczonego haka, 5-6 razy pewnie wstrząsnąć pręty znajdujące się pod osłoną "B". Powinno usunąć sadzę, który osadza się na przewodach dymowych wymiennika podczas normalnego użytkowania kotła (rys.1). Wyłączanie funkcji "czyszczenie" - funkcja ta wyłącza się automatycznie po dwóch minutach. Jeśli chcesz zatrzymać funkcję wcześniej, naciśnij klawisz "Esc". Czyszczenie komory przenośnika dymu (rys.2) - kocioł wyposażony jest w wymienny zasobnik popiołu "H", który zbiera całą nagromadzoną sadzę i popiół. Po zakończeniu czyszczenia, zamknąć pokrywę i zasobnik. Jeśli czyszczenie nie odbywa się co 2-3 dni, kocioł może przejść w stan alarmu spowodowany zatykaniem się popiołu po kilku godzinach pracy. Rysunek 1 Rysunek KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

61 Okresowe czyszczenie wykonywane przez wykwalifikowanego technika CZYSZCZENIE Wymiennika I rury CZYSZCZENIE górnej komory Przy zimnym kotle po zdjęciu pokrywy (patrz paragraf dotyczący usunięcia panelu); poluzować 4 śruby M6 "x" na prawo i lewo i podnieś pokrywę "V" (rys. 3). Trzy rury zostały już wyciągnięte (rys. 4). Korzystając z pręta lub szczotki do czyszczenia butelek, wyczyść wnętrze rury i przewody rurowe, usuwając wszelkie osady popiołu (rys. 5). Sprawdź uszczelkę pokrywy i wymień ją w razie potrzeby. UWAGA: wymiennik musi być czyszczony na końcu sezonu przez autoryzowanego technika aby zużyte uszczelki mogły zostać wymienione KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

62 CZYSZCZENIE dolnej komory Otwórz drzwi "A", wyciągnij palenisko "E" i wyjmij tacę "C". Usuń 3 śruby F. Oczyścić ruszt i tacę usuwając wszelki popiół i odkurz cały popiół lub sadzę, która może zgromadzić się pod pokrywą. Sprawdź szczelność uszczelki drzwi i zastąp ją w razie potrzeby. To ogólne czyszczenie musi być przeprowadzone na końcu sezonu zimowego, aby ułatwić usuwanie i pozostałości spalania KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

63 Czyszczenie przewodu dymowego generalna kontrola: Należy wyczyścić kanał wyciągowy dymu, zwłaszcza wokół łączeń T, kolan i wszystkich odcinków poziomych. Informacje na temat czyszczenia przewodu kominowego można uzyskać kontaktując się z kominiarzem. Sprawdź integralność uszczelnień z włókien ceramicznych na drzwiach kotła. Jeśli to konieczne, zamów nowe uszczelki zamienne od sprzedawcy lub skontaktuj się z autoryzowanym centrum serwisowym w celu realizacji tego zadania. UWAGA: Częstotliwość, z jaką system odprowadzania dymu musi być czyszczony zależy od zastosowania kotła i rodzaju instalacji. Zalecamy zdanie się na autoryzowany serwis czyszczenia i konserwacji posezonowych, zrealizują oni wszystkie uprzednio wspomniane prace i przeprowadzą ogólną kontrolę pieca i komponentów. Wyłączenie posezonowe Pod koniec sezonu, przed wyłączeniem kotła, zaleca usunięcie wszystkich pelet ze zbiornika za pomocą odkurzacza z rozszerzeniem. Po uruchomieniu kotła na początku sezonu, gdy wyświetlacz panelu sterowania nie włączy się po naciśnięciu włącznika zasilania (znajduje się z tyłu kotła), może to oznaczać, że konieczna jest wymiana bezpiecznika. W tylnej części kotła pod gniazdem zasilania znajduje się skrzynka z bezpiecznikami. Otwórz pokrywę śrubokrętem i wymiń bezpiecznik, a jeśli to konieczne (3,15 opóźnione) - poproś o pomoc wykwalifikowanego i autoryzowanego technika. KONTROLA wewnętrznych elementów UWAGA! Wewnętrzne podzespoły elektromechaniczne muszą być sprawdzone przez wykwalifikowanych pracowników, których wiedza techniczna obejmuje spalanie i elektrykę. Zalecamy wykonanie rocznej obsługi serwisowej z kontraktu serwisowego. Usługa ta jest wizualną i funkcjonalną kontrola następujących składników: Poniżej znajduje się podsumowanie czynności kontroli i / lub utrzymania, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania produktu. Motoreduktor Wentylator wyciągu dymu Czujnik dymu Świeca zapłonowa Automatyczne uzbrojenie termostatu peletu Ręczne uzbrojenie termostatu wody Czujnik temperatury wody/pomieszczenia Płyta główna Bezpieczniki ochrony panelu płyty głównej Okablowanie 12 - KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

64 Części/częstotliwość 2-3 dni Czyszczenie paleniska * x Odkurzanie tacy na popiół x Czyszczenie tacy popiołu x Czyszczenie iluminatora drzwi przeciwpożarowych Czyszczenie rur x Czyszczenie dolnej szuflady popiołu Czyszczenie wyjścia "T"(poza kotłem) Czyszczenie wymienników i usuwanie popiołu i inkrustacji Czyszczenie instalacji dymu Sprawdzenie pompy obiegowej Sprawdzanie szczelności hydraulicznych Sprawdzanie uszczelki drzwi Sprawdzenie świecy zapłonowej CO TYDZIEŃ x 15 DNI dni x x Każdy sezon x x x x Co 2 sezony x x 13 - ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

65 KONTROLA wewnętrznych elementów UWAGA: PRZEWODNIK WYŁĄCZNIE DLA WYKWALIFIKOWANEGO TECHNIKA UWAGA: Wszystkie naprawy muszą być wykonywane wyłącznie przez wyspecjalizowanego technika, gdy kocioł jest zupełnie zimny i gniazdko elektryczne jest odłączone. Operacje zaznaczone pogrubieniem muszą być wykonywane przez wyspecjalizowany personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności, a gwarancja zostanie unieważniona, jeśli ten warunek nie jest spełniony. ANOMALIA MOŻLIWE PRZYCZYNY ROZWIĄZANIA Pelety nie są wprowadzane do komory spalania. Ogień gaśnie lub kocioł zatrzymuje się automatycznie. Zbiornik na pelet jest pusty Trociny zablokował śrubę posuwu Uszkodzony motoreduktor Uszkodzona płyta elektroniczna Zbiornik na pelet jest pusty Pelety nie są wprowadzane. Czujnik bezpieczeństwa temperatury pelet został uruchomiony Drzwi nie są zamknięte lub uszczelki są zużyte Nieodpowiedni pelet Niska podaż pelletu Komora spalania jest brudna Zatkany odpływ Uszkodzony silnik oddymiania Czujnik ciśnienia uszkodzony lub wadliwy. Napełnić pojemnik na pelety Opróżnić kosz i ręcznie usunąć trociny z podajnika ślimakowego Wymienić motoreduktor Wymienić płytkę Napełnić pojemnik na pelety Zobacz poprzednią anomalię Niech kocioł ostygnie, zrestartuj termostat, aż problem zostanie rozwiązany i ustaw kocioł ponownie. Jeśli problem będzie się powtarzał skontaktuj się pomocą techniczną. Zamknąć drzwi i wymienić uszczelki oryginalnymi Zmiana typu peletu na zalecany przez producenta Sprawdzić przepływ paliwa zgodnie z instrukcjami w podręczniku. Oczyścić komorę spalania, zgodnie z instrukcjami w podręczniku. Oczyścić przewód dymu Sprawdzić silnik i wymienić, jeśli to konieczne Wymienić czujnik ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

66 ANOMALIA MOŻLIWE PRZYCZYNY ROZWIĄZANIA Kocioł działa przez kilka minut, a Faza rozruchu nie jest kompletna Powtórz rozruch następnie gaśnie. Tymczasowa przerwa w zasilaniu Poczekaj na automatyczny restart Zatkany kanał dymowy Oczyścić przewód dymu Uszkodzone lub wadliwe działanie Sprawdzić i wymienić czujniki czujników temperatury Uszkodzona świeca zapłonowa Sprawdź świecę zapłonową i zastąpić, jeśli to konieczne Pellety gromadzą się w palenisku, Za mało powietrza do spalania Oczyścić ruszt i sprawdzić, czy szkło drzwi brudzi się i płomień jest wszystkie otwory są czyste. Wyczyścić słaby komorę spalania i przewód kominowy. Upewnij się, że dopływ powietrza nie jest zablokowany. Pelety wilgotne lub nieodpowiednie Zmień typ pelet Uszkodzony silnik wysiągu dymu Sprawdzić silnik i wymienić, jeśli to konieczne Silnik wysicagu dymu nie działa Brak zasilania elektrycznego kotła. Sprawdź napięcie w sieci i bezpiecznik ochronny Silnik jest uszkodzony Sprawdzić silnik i kondensator i wymienić, jeśli jest to konieczne Uszkodzona płyta główna Wymień płytę elektroniczną Panel sterowania uszkodzony Wymienić panel sterowania Kocioł automatycznie pracuje zawsze Termostat jest ustawiony na Resetowanie temperatury na z pełną mocą. minimum termostacie. Termostat pokojowy ustawiony tak, Ponowne ustawienie czujnika że zawsze wykrywa zimno. Nieprawidłowe działanie czujnika Sprawdź czujnik i wymień w razie temperatury. potrzeby. Wadliwy lub uszkodzony panel sterowania. Sprawdź panel i wymień w razie potrzeby ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

67 Piec nie włącza się Brak zasilania Sprawdź, czy wtyczka jest włożona i wyłącznik główny jest w pozycji "I". Zatrzymanie czujnika peletu Anuluj zatrzymanie zmieniając ustawienie tylnego termostatu. Jeśli problem nie ustąpi, zwrócić się o pomoc. Spalony bezpiecznik Wymienić bezpiecznik. Czujnik ciśnienia uszkodzony Niewystarczające ciśnienie wody w (wskazany brak). kotle Zatkany wydech lub przewód dymu Oczyścić wydech lub przewód dymowy. Uruchomiony czujnik temperatury Zadzwoń po pomoc wody Nieprawidłowości w układzie hydraulicznym Brak wzrostu temperatury w kotła Nieprawidłowa regulacja spalania. w czasie pracy Kocioł / system zabrudzone. Niewystarczająca moc pieca. Kondensacja w kotle Grzejniki zimne w zimie Słaba jakość peletu Nieprawidłowe ustawienie temperatury. Niewystarczające zużycie paliwa. Termostat pokojowy (lokalny lub zdalny) ustawiony zbyt nisko. Jeśli termostat jest zdalny, sprawdzić, czy jest uszkodzony. Obieg nie działa, ponieważ jest zablokowany. Obieg nie pracuje. Powietrze w grzejnikach Sprawdź dostawę i parametry. Sprawdzić i wyczyścić kocioł. Sprawdzić, czy kocioł jest prawidłowo dobrany do wymagań systemu. Użyj peletu lepszej jakości. Ustaw kocioł do wyższej temperatury. Sprawdź dostawę i / lub parametry techniczne. Ustaw do wyższej temperatury lub wymień (jeśli zdalny) Poluzuj obieg wyjmując wtyczkę i obracając wał śrubokrętem. Sprawdź połączenia elektryczne, w razie potrzeby wymienić. Odpowietrzyć grzejniki UWAGA! Operacje zaznaczone kursywą muszą być wykonywane przez wykwalifikowany personel. Producent nie ponosi odpowiedzialności, a gwarancja wygasa, jeżeli ten warunek nie jest spełniony PLAN ELEKTRYCZNY

68 Schemat przewodów płyty głównej 1. Bezpiecznik 2. FAZA 3. Płyta neutralna 4. Wentylator dymu 5. Wentylator pomieszczenia 6. Termostat bezpieczeństwa peletu 7. Odcięcie przeciążeniowe temperatury wody 8. Świeca zapłonowa 9. Połączenie przełącznika ciśnienia wody z zestawem hydraulicznym (opcjonalnie) 10. Wyłącznik ciśnieniowy 11. Przyłączenie dodatkowego kotła (terminal) 12. Podajnik 13. Czujnik temperatury dymu 14. Zewnętrzne podłączenia termostatu (terminal) 15. Czujnik temperatury pomieszczenia 16. Połączenie czujnika Buforu / kotła (terminal) 17. Czujnik temperatury wody kotła 18. Sterownik wentylatora wyciągu dymu 19. Włącznik zasilania kotła lub termostat do połączenia z zestawem hydraulicznym (opcjonalnie) 20. Faza zaworu trójdrożnego (ogrzewanie) 21. Faza zaworu trójdrożnego (wewnętrzny) 22. Faza pompy 23. Pompa Neutralna 24. Zawór trójdrożny neutralny 25. Panel sterowania UWAGA Instalacja elektryczna poszczególnych elementów jest wyposażona w przed-instalacyjne łączniki o różnych rozmiarach.

69

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika

LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T. Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika LAURA 20/20 LAURA 20/20 F LAURA 20/20 T R Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi dla użytkownika Charakterystyka ogólna LAURA 20/20: Kocioł dwufunkcyjny tj. C.O. i C.W.U. przepływowy. Spalanie odbywa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00

Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 Instrukcja obsługi GRZEJNIK ELEKTRYCZNY EWH-2000W V_1_00 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWH-2000W 1 OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy

INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy STALGAST Sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a, 3-878 Warszawa tel. 22 517 15 75; fax 22 517 15 77 www.stalgast.com; e-mail:stalgast@stalgast.com INSTRUKCJA OBSŁUGI Piece do pizzy MODELE: 78113, 7813, 781113, 78113,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. v_1_01

Instrukcja obsługi. v_1_01 Instrukcja obsługi v 0 02 Instrukcja obsługi - grzejnik elektryczny EWR-2000W OPIS SYMBOLI Produkt jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami zawartymi w dyrektywach Unii Europejskiej. UWAGA! Zabrania się

Bardziej szczegółowo

Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL

Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL Silnik zewnętrzny okapu do montażu wewnątrz budynku MISTRAL W imieniu firmy FABER dziękujemy za zaufanie i zakup naszego silnika. Od ponad 60 lat nasza firma opracowuje nowe rozwiązania technologiczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50

Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Instrukcja obsługi Nagrzewnica gazowa BAO-15, BAO-50 Przed uruchomieniem urządzenia zapoznaj się dokładnie z instrukcją obsługi! Zasady bezpieczeństwa 1. Nigdy nie używaj nagrzewnicy w pobliżu łatwopalnych

Bardziej szczegółowo

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF

LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF LAURA 30/30, LAURA 30/30 F LAURA 30 A, LAURA 30 AF R PL Kocioł gazowy wiszący Instrukcja obsługi i konserwacji dla Użytkownika LAURA 30/30 LAURA 30 A LAURA 30/30 F LAURA 30 AF Charakterystyka ogólna Laura

Bardziej szczegółowo

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od

MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od MONTAŻ - Montaż grzałki, wymianę kabla oraz serwis należy powierzyć wykwalifikowanej osobie. - Element grzejny QSX montuje się niezależnie od termostatu. - Element grzejny montuje się wyłącznie w dolnej

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270. Junkers Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej HP 270 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz pojemnościowy 270 litrów temperatury pracy: +5 C/+35 C COP = 3,5* maksymalna moc grzewcza PC: 2 kw

Bardziej szczegółowo

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18)

Wymiennik do kominków. INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka Nowy Sącz tel./fax. (48 18) Wymiennik do kominków INOTEC Sp. z o.o. ul. Radziecka 39 33-300 Nowy Sącz tel./fax. (48 18) 443-41-32 www.inotec.pl, inotec@inotec.pl Spis treści; Spis treści;... 2 1. Dane techniczne... 3 2. Przeznaczenie...

Bardziej szczegółowo

ATMOS DC18S kw + adaptacja na palnik peletowy - kocioł zgazujący drewno

ATMOS DC18S kw + adaptacja na palnik peletowy - kocioł zgazujący drewno Informacje o produkcie Utworzono 19-07-2017 ATMOS DC18S 14-20 kw + adaptacja na palnik peletowy - kocioł zgazujący drewno Cena : 5.875,00 zł Nr katalogowy : ATM_DC18S_ADAP_20KW Producent : Atmos Dostępność

Bardziej szczegółowo

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO

Model: KA1VA INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO Model: KA1VA DOM BIANCO Sp z o.o. 05-090 Raszyn, Al. Krakowska 5 tel. 022/720 11 98, 720 11 99 fax. 022/720 06 88 SPIS TREŚCI: STRONY: 1. REKOMENDACJE I ZALECENIA

Bardziej szczegółowo

Szklany czajnik z regulacją temperatury

Szklany czajnik z regulacją temperatury Szklany czajnik z regulacją temperatury Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup czajnika z wyłącznikiem bezpieczeństwa, możliwością wyboru temperatury, wskaźnikiem poziomu wody i sygnałem dźwiękowym. Prosimy

Bardziej szczegółowo

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA

INSTUKCJA UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne Niniejsza instrukcja użytkowania zawiera istotne informacje oraz instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Przed uruchomieniem należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i użytkować

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI RIMINI, JESOLO (PL 04307183) OPIS Okap może działać jako pochłaniacz lub wyciąg. W trybie pochłaniacza (rys. 1) powietrze jest zasysane przez okap, tłuszcze zostają wchłonięte

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi

NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA. Instrukcja Obsługi NAGRZEWNICA PROMIENNIKOWA Instrukcja Obsługi SCHEMAT ELEKTRYCZNY L 1 L2 = promienniki podczerwieni Fuse = Bezpiecznik Blue = niebieski Brown = brązowy Rys. 1 Montaż GŁÓWNE KOMPONENTY BEZPIECZEŃSTWO!!!

Bardziej szczegółowo

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite

Maszyna do baniek mydlanych Eurolite INSTRUKCJA OBSŁUGI Maszyna do baniek mydlanych Eurolite Produkt nr: 590796 Strona 1 z 5 WSTĘP Dziękujemy za wybranie produktu EUROLITE Bubble Machine. Przed rozruchem urządzenia, należy upewnić się, że

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU

INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 1 INSTRUKCJA INSTALACJI & UTRZYMANIA W RUCHU 12-2015 BEZPIECZEŃSTWO I WŁAŚCIWE UŻYCIE W celu zapewnienia bezpieczeństwa i utrzymania wydajności urządzenia należy ściśle przestrzegać poniższych instrukcji.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI INSTRUKCJA INSTALACJI PL Kocioł peletowy COMPACT SLIM 15 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... II WSTĘP... 1 1-OSTRZEŻENIA I WARUNKI GWARANCJI... 2 2-INSTRUKCJA INSTALACJI... 7

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyny powietrzne STOPAIR 4 A691291 do 94 INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Uważnie przeczytać przed każdą czynnością i zachować do późniejszego wglądu SPIS TREŚCI 1- CHARAKTERYSTYKA URZĄDZENIA... Strona

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400

Instrukcja obsługi. Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza. Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Nawilżacz B 400 Dyfuzyjny nawilżacz powietrza Instrukcja obsługi Dyfuzyjny nawilżacz B 400 Najprostszy w obsłudze Najprostszy w czyszczeniu; Cicha praca Automatyczny higrostat Automatyczny wyłącznik Dry-Pol

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika

Instrukcja obsługi. Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB /2000 PL Instrukcja dla użytkownika 6301 0212 05/2000 PL Instrukcja dla użytkownika Instrukcja obsługi Gazowy kocioł grzewczy Logano GE434 / Logano plus GB434 Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi Wstęp Szanowny Kliencie! Gazowe

Bardziej szczegółowo

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA

NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA www.ecocaloria.com INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I KONSERWACJI NAGRZEWNICA ELEKTRYCZNA typu AEH Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów

Bardziej szczegółowo

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE

TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE TABLICZKA ZNAMIONOWA DANE TECHNICZNE Przy produkcji urządzenia nie używano azbestu. 2 1. Wstęp Prosimy utrzymywać tą instrukcję w dobrym stanie i przechowywać w łatwo dostępnym miejscu razem z instrukcją

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL

INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL INSTRUKCJA INSTALACJI I UŻYTKOWANIA Kurtyn powietrznych PYROX LGW, LGWL 2 3 Zakres stosowania Kurtyna powietrzna przewidziana jest do montażu na stałe na wewnętrznych ścianach budynku ponad drzwiami wejściowymi

Bardziej szczegółowo

Kruszarka do lodu TRHB-12

Kruszarka do lodu TRHB-12 Kruszarka do lodu TRHB-12 Instrukcja obsługi i instalacji Niniejsza instrukcja przygotowana została w celu zapewnienia poprawnej i bezpiecznej eksploatacji urządzenia. WARUNKI BEZPIECZNEJ PRACY Używając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 INSTRUKCJA OBSŁUGI Sterylizator do noży UVA MODEL: 200001 v2.0-03.2009 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500

INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Instrukcja obsługi (PL) INSTRUKCJA OBSŁUGI (PL) Mill HT1500 Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją i zachowanie jej na przyszłość. Zasady bezpieczeństwa Należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3

PIR416. MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 PIR416 MINI CZUJNIK RUCHU PIR DO WBUDOWANIA 12Vdc 12Vcc INSTRUKCJA OBSŁUGI 3 INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED

WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED Copyright - kopiowanie i przetwarzanie bez zgody zabronione WENTYLATOR ŁAZIENKOWY z podświetleniem LED BFS100L Uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi przed przystąpieniem do montażu i obsługi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA CHŁODNICE POWIETRZA 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 1.1. Zalecenia dla użytkownika... 3 1.2. Dyrektywy, normy i deklaracje... 3 1.3. Tabliczki znamionowe... 3 2. BEZPIECZEŃSTWO 2.1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI ISEO (PL 04308079) 2 3 4 5 6 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem urządzenia

Bardziej szczegółowo

Temperaturowy zawór ochronny kotła TSK

Temperaturowy zawór ochronny kotła TSK Kunda, Temperaturowy zawór ochronny kotła TSK Instrukcja obsługi i montażu DU 10 095: Temperaturowy zawór ochronny kotła TSK AFRISO sp. z o.o. Szałsza, ul. Kościelna 7, 42-677 Czekanów Tel. 032 330 33

Bardziej szczegółowo

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność!

Klimakonwektory. 2 lata. wodne Nr art.: , , KARTA PRODUKTU. gwarancji. Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! KARTA PRODUKTU Klimakonwektory wodne Nr art.: 416-087, 416-111, 416-112 Ekonomiczne produkty zapewniające maksymalną oszczędność! 2 lata gwarancji Jula Poland Sp. z o.o. Biuro obsługi klienta: 801 600

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Warnik do wody MODEL: , INSTRUKCJA OBSŁUGI Warnik do wody MODEL: 751102, 751192 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku

Instrukcja Obsługi. Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1. r N ie z a k. o n ot co v e. Proszę zachować do dalszego użytku Instrukcja Obsługi Grzejnik kowektorowy Amacom AMC-G1 Proszę zachować do dalszego użytku r o n ot co v e d / ć a w y r N ie z a k Dane techniczne produktu: Model: AMC-G1 Maksymalny pobór mocy: 2000W Zakresy

Bardziej szczegółowo

Przejściówka przeciwprzepięciowa

Przejściówka przeciwprzepięciowa INSTRUKCJA OBSŁUGI Przejściówka przeciwprzepięciowa Nr produktu: 611503 Strona 1 z 7 Spis treści WSTĘP... 2 ZAKRES DOSTAWY... 2 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA... 2 DLA WŁASNEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 PRZEZNACZENIE...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058)

Instrukcja obsługi SKY PHOTO 230 SKY PHOTO 330. instruction manual GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) fax: (058) Instrukcja obsługi instruction manual 80-393 GDAŃSK ul. Krynicka 1 tel.: (058) 55 43 555 fax: (058) 55 43 500 ODDZIAŁ: 02-784 WARSZAWA ul. Janowskiego 9 tel.: (022) 648 03 48..49 fax: (022) 648 03 50 LAminator

Bardziej szczegółowo

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu:

Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: Lodówka turystyczna termoelektryczna MobiCool G26 Instrukcja obsługi Nr produktu: 841289 Strona 1 z 5 1. Przeznaczenie Chłodziarka jest przeznaczona do chłodzenia i podgrzewania jedzenia. Posiada przełącznik

Bardziej szczegółowo

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA

VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F. Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA VICTORIA 20, VICTORIA 20/20, VICTORIA 20/20 F R PL Kotły gazowe wiszące Instrukcja obsługi, czyszczenia i konserwacji dla UŻYTKOWNIKA 1 PL Charakterystyka ogólna Victoria 20: Kocioł do Centralnego Ogrzewania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17050 / AA17550 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI 1. Montaż urządzenia może dokonać z odpowiednimi uprawnieniami SEP 2. Przed przystąpieniem do konserwacji odłącz zasilanie 3. Nie opierać/wieszać

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500

INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 INSTRUKCJA OBSŁUGI AA17000 / AA17500 1 I. PARAMETRY 1. Napięcie zasilania 220-240V~ 2. Moc wyjściowa 1650-2050W 3. Moc grzałki 1000-1200W 4. Prędkość powietrza 342 km/h 5. Klasa ochrony p.poż IPX4 6. Wymiary

Bardziej szczegółowo

Lampa naftowa. Nr produktu

Lampa naftowa. Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Lampa naftowa Nr produktu 001300197 Strona 1 z 6 (PL) Instrukcja obsługi Lampa naftowa, nr art. 31535 Oryginalna lampa Dietz Lampa naftowa Dane techniczne Pojemność zbiornika: Czas palenia:

Bardziej szczegółowo

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym

Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym Calowe zawory bez wyłącznika krańcowego Metryczne zawory z wyłącznikiem krańcowym: SBMV22 zawór dwudrogowy 22mm SBMV28 zawór dwudrogowy 28mm Zawory metryczne posiadają

Bardziej szczegółowo

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru

GA-1. Instrukcja montażu i obsługi. Urządzenie alarmowe do separatora smaru Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel.: +358 29 006 260 Faks: +358 29 006 1260 19.1.2015 Internet: www.labkotec.com 1/11 GA-1 Urządzenie alarmowe do separatora smaru Prawa autorskie

Bardziej szczegółowo

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21

Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 PRODUCENT URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH Sterownik Pracy Wentylatora Fx21 Płynna regulacja obrotów wentylatora. Miękki start wentylatora. Ustawiane progi min. i max. obrotów wentylatora. Duży cyfrowy wyświetlacz.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI SECRET (PL 04308179) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora. Wskazówki montażowe Przed montażem

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania EZ-1 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 EZ-1 jest ekonomicznym zaworem spustu kondensatu sterowanym czasowo.

Bardziej szczegółowo

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm.

KURTYNY POWIETRZNE. modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI DANE TECHNICZNE. GRUBOŚĆ mm. KURTYNY POWIETRZNE modele STOPAIR 4 seria C RDR604C4 ze sterownikiem, RDR806C4 INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI Klasa I IP21 IK08 Jakość dostarczonych urządzeń należy sprawdzić przy dostawie DANE TECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu

Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu INSTRUKCJA OBSŁUGI Nagrzewnica łazienkowa Nr produktu 000561364 Strona 1 z 6 Strona 2 z 6 Strona 3 z 6 Uwaga Dokładnie zapoznaj się z przepisami i wskazówkami bezpieczeństwa. Brak przestrzegania poniższych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY

Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY NADMUCHOWY GRZEJNIK ŁAZIENKOWY Instrukcja montażu obsługi i karta gwarancyjna (uważnie przeczytać przed każdą czynnością dotyczącą grzejnika i zachować do wglądu) 1 - DANE TECHNICZNE Grzejnik jest urządzeniem

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015

Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 1 Tłumaczenie oryginalnej Instrukcji instalacji 10-2015 BEZPIECZEŃSTWO I PRAWIDŁOWA EKSPLOATACJA Aby zapewnić długotrwałą i bezpieczną pracę drenu należy ściśle przestrzegać zaleceń niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2

Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 1/9 Ciśnieniowy, elektromechaniczny zawór przełączeniowy EM-U2 strona 2/9 WSTĘP Słowo wstępne Podręcznik użytkownika został napisany z w celu zaznajomienia użytkownika z elektromechanicznym zaworem

Bardziej szczegółowo

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać

GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU. N ie zak ryw ać GRZEJNIK TYPU FARELKA Amacom AMC-F2 INSTRUKCJA OBSŁUGI PROSZĘ ZACHOWAĆ DO DALSZEGO UŻYTKU N ie zak ryw ać WAŻNE! Uwaga!!Używając odbiorników energii elektrycznej należy pamiętać o minimalizowaniu ryzyka

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL )

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL ) INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KITE, MASK (PL 04308148) *KUCHENKA ELEKTRYCZNA ** KUCHENKA GAZOWA Polski! Montaż powinien być przeprowadzony zgodnie z niniejszą instrukcją i przez uprawnionego instalatora.

Bardziej szczegółowo

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax:

Vacuum Classic. Instrukcja obsługi wykaz części. zestaw czyszczący. Art. nr Thoma Tel./Fax: Art. nr. 593672 Instrukcja obsługi wykaz części Spis Treści Charakterystyka urządzenia 4 Instrukcja montażu 4 Czyszczenie urządzenia 5 Gwarancja 5 Instrukcja bezpieczeństwa 6 Objaśnienie piktogramów 6

Bardziej szczegółowo

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI

UWAGI WSTĘPNE SPIS TREŚCI UWAGI WSTĘPNE Przed podłączeniem i użytkowaniem urządzenia prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. W razie jakichkolwiek problemów ze zrozumieniem jej treści prosimy o skontaktowanie

Bardziej szczegółowo

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi

Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Rejestrator Cyfrowy Model: LV-AHD840 Skrócona instrukcja obsługi Dziękujemy za korzystanie z naszego produktu, prosimy o zapoznanie się z instrukcją przed korzystaniem z rejestratora. Urządzenie powinno

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390

INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390 Producent wkładów kominkowych INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU TRADYCYJNEGO WKŁADU KOMINKOWEGO BYRSKI CYKLOP 390 Szanowni Państwo! Dziękujemy za to, że wybrali Państwo produkty marki BYRSKI Gratulujemy trafnej

Bardziej szczegółowo

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató

Használati, szerelési és beüzemelési útmutató Használati, szerelési és beüzemelési útmutató 336 Instrukcja instalacji Szerelési és üzemeltetési útmutató Pompa do napełniania i odpowietrzania instalacji solarnej Töltőszivattyú PL Instrukcja instalacji

Bardziej szczegółowo

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440

Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Zasilacz laboratoryjny liniowy PS 1440 Instrukcja obsługi Nr produktu: 511840 Wersja 06/09 Opis działania Zasilacz laboratoryjny działa za pomocą wysoce wydajnej i stałej technologii liniowej. Wyjście

Bardziej szczegółowo

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE

Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE INSTRUKCJA OBSŁUGI Odstraszacz szkodników SOLAR VARIO TIERVERTRE Nr produktu 405168 Szanowny Kliencie, Gratulujemy Ci wyboru naszego wysokiej jakości produktu. Prosimy, aby uważnie przeczytać poniższe

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania PURO MINI. Separator Olej/woda 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania PURO MINI. Separator Olej/woda 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania PURO MINI Separator Olej/woda OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE 02/14 Separator PURO MINI został zaprojektowany do oddzielania oleju z kondensatu

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania FLUIDRAIN-COMBO Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust FLUIDRAIN-COMBO jest zintegrowanym spustem kondensatu

Bardziej szczegółowo

Wentylator stojący z pilotem 4w1

Wentylator stojący z pilotem 4w1 Wentylator stojący z pilotem 4w1 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup stojącego wentylatora. Latem gwarantuje przyjemny klimat w pomieszczeniach mieszkalnych, może posłużyć również jako nawilżacz. Prosimy

Bardziej szczegółowo

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi

PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W. Instrukcja obsługi PRZETWORNICA NAPIĘCIA DC NA AC MOC: 100W 150W 300W 350W 400W 600W Instrukcja obsługi 1. OPIS 2. PODŁĄCZANIE URZĄDZENIA Podłącz czerwony przewód z czerwonego zacisku (+) akumulatora do czerwonego gniazda

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi T-8280

Instrukcja obsługi T-8280 Instrukcja obsługi T-8280 Spis treści Gwarancja...2 Opis urządzenia...3 Dane techniczne...3 Wymagania dotyczące środowiska pracy i ochrony...4 Zawartość opakowania:...5 UWAGA!!...5 Instrukcje bezpieczeństwa...6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ

INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ INSTRUKCJA OBSŁUGI ABST-604 CZUJNIK ŚWIATŁA DO STOSOWANIA WEWNĄTRZ I NA ZEWNĄTRZ * Odbiornik AC-1000 A. Płyta podstawy (nie jest w zestawie) B. Pokrywa przegrody na baterie C. Nastawa natężenie światła

Bardziej szczegółowo

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY

POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY POMIESZCZENIOWY ELEMENT NAWILŻAJĄCY PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ Dziękujemy za wybór pomieszczeniowego elementu nawilżającego PEGO EASYSTEAM. Przeczytaj uważnie tą instrukcję: pozwoli to na prawidłowy montaż

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST

Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST Nr.kat Nr. Fabryczny K.j. Instrukcja montażu pompy ciepła Air 1,9 ST W trybie pracy pompa ciepła max temp cwu 55 C Powietrzno-wodna pompa ciepła do przygotowania c.w.u Silesia Term Instrukcja obsługi i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF

INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY. typu REF www.ecocaloria.com INSTRUKCJA OBSŁUGI ORAZ MONTAŻU PROMIENNIK ELEKTRYCZNY typu REF Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt firmy!!! Cieszymy się, że możemy zaliczyć Państwa do grona naszych Klientów i wierzymy,

Bardziej szczegółowo

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY

WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY WYMIENNIK PŁASZCZOWO RUROWY DOKUMENTACJA TECHNICZNO RUCHOWA Kraków 20.01.2014 Dział Handlowy: ul. Pasternik 76, 31-354 Kraków tel. +48 12 379 37 90~91 fax +48 12 378 94 78 tel. kom. +48 601 528 380 www.makroterm.pl

Bardziej szczegółowo

FX 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI

FX 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI FX 4000 INSTRUKCJA OBSŁUGI Gratulujemy dobrego wyboru. Wybrali Państwo infrazon o bardzo wysokiej jakości, zaprojektowany tak, aby spełniał wszelkie wymogi stawiane przez użytkowników, łączący zgodność

Bardziej szczegółowo

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin:

Przykładowe rozwiązania doprowadzenia powietrza do kotła i odprowadzenia spalin: Czym różni się kocioł kondensacyjny od tradycyjnego? Zarówno kotły tradycyjne (niekondensacyjne) jak i kondensacyjne są urządzeniami, które ogrzewają budynek oraz ciepłą wodę użytkową. Podobnie jak tradycyjne,

Bardziej szczegółowo

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE

TEC-11. Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania. Spust kondensatu sterowany czasowo 02/14 INFORMACJE OGÓLNE Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-11 Spust kondensatu sterowany czasowo INFORMACJE OGÓLNE 02/14 Spust TEC-11 usuwa automatycznie kondensat z filtrów i np. małych

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia

INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia INSTRUKCJA OBSŁUGI Savonia GRATULUJEMY PAŃSTWU WYBORU PIECÓW SAWO. PRZED ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA PIECA PROSZĘ UWAŻNIE PRZECZYTAĆ PONIŻSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI. INSTALACJA PIECA Rys. 2 Minimalne odległości

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI Urządzenie do Hot-Dogów MODEL: 777290 v1.0-02.2010 Stalgast sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne

AT Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne AT-5461 Wielofunkcyjne urządzenie klimatyzacyjne Bezpieczeństwo Przeczytaj i zachowaj tę instrukcję Urządzenie może być używane przez dzieci powyżej 8 lat lub przez osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP

INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP 1 INSTRUKCJA OBSŁUGI OKAPU KUCHENNEGO KCH 1560 NP/KCH 1590 NP www.kernau.com 2 Parametry techniczne Wydajność Napięcie znamionowe Moc ogólna Moc żarówek Wylot powietrza 520m³/h 230V-50Hz 180 W 2x35W (Max

Bardziej szczegółowo

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D

Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D Ogrzewacz naścienny IR Komfort Master FB307D INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA SPIS TREŚCI Wstęp Instalacja Instalacja elektryczna Użytkowanie Konserwacja Parametry techniczne Opis produktu Lista akcesoriów Ochrona

Bardziej szczegółowo

Logamax U022-24K Logamax U024-24K

Logamax U022-24K Logamax U024-24K 2061 1746 05/2004 PL Dla użytkownika Instrukcja obsługi Logamax U022-24K Logamax U024-24K 6 720 610 716-00.1O Przeczytać uważnie przed przystąpieniem do obsługi! Spis treści Spis treści Wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6

PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA PRZY INSTALACJI I KONSERWACJI...4 PRZEPISY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA...6 WPROWADZENIE UWAGI OGÓLNE...11 INSTALACJA CZYNNOŚCI WSTĘPNE...12

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1

Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Bezprzewodowy, elektryczny spieniacz do mleka 3w1 Szanowny Kliencie, Dziękujemy za zakup spieniacza do mleka. Dzięki temu urządzeniu łatwo spienisz mleko i będziesz cieszyć się kawą z pianką z mleka lub

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , ,

INSTRUKCJA OBSŁUGI ZAPARZACZE MODEL: , , INSTRUKCJA OBSŁUGI v2.0-12.2009 ZAPARZACZE MODEL: 752060, 752120, 752150 Stalgast Sp. z o.o. ul. Staniewicka 5 03-310 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com

Bardziej szczegółowo

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC!

Pompa ciepła do c.w.u. Supraeco W. Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X. Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Nowa pompa ciepła Supraeco W do ciepłej wody użytkowej SWO 270-1X Podgrzewanie wody nawet do temp. -10ºC! Urządzenie Indeks Supraeco W SWO 270-1X 7 736 500 988 1 Junkers Informacje ogólne: podgrzewacz

Bardziej szczegółowo

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2

UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 UPROSZCZONA INSTRUKCJA OBSŁUGI EVOLIS TATTOO 2 Uproszczona instrukcja obsługi Evolis Tattoo 2 Spis treści 1 WPROWADZENIE....3 1.1 Wypakowanie....3 1.2 Opis i funkcje drukarki....3 1.3 Instalacja....4 1.3.1

Bardziej szczegółowo

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA

OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA ewt OSUSZACZ WENTYLATOROWY DO PRANIA Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy uważnie zapoznać się z instrukcją obsługi. Proszę wpisać numer seryjny w wolne miejsce poniżej i zachować instrukcję

Bardziej szczegółowo

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji

Lago SD1. Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Lago SD1 Regulator różnicowy Instrukcja obsługi i instalacji Przed uruchomieniem urządzenia należy zastosować się do wskazówek bezpieczeństwa i dokładnie przeczytać niniejszą instrukcję. Zasady bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Z najlepszej firmy. S3 Turbo: Wysokiej jakości technologia w cenie klasy średniej

Z najlepszej firmy. S3 Turbo: Wysokiej jakości technologia w cenie klasy średniej www.froeling.com Z najlepszej firmy Firma Fröling od niemal pięciu dziesięcioleci zajmuje się wydajnym wykorzystaniem drewna jako nośnika energii. Dziś nazwa Fröling kojarzy się z nowoczesną techniką opalania

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44. Zawór kulowy z napędem 02/14 Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi, instalacji i serwisowania TEC-44 Zawór kulowy z napędem 02/14 OGÓLNE INFORMACJE O OBSŁUDZE TEC-44 to zawór kulowy sterowany mikroprocesorem, zaprojektowany do

Bardziej szczegółowo

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l

Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l INSTRUKCJA OBSŁUGI Sejf Conrad 20EA z zamkiem elektronicznym, pojemność: 8,2 l Nr produktu 755009 Strona 1 z 5 Przeznaczenie Sejf jest używany do przechowywania wartościowych przedmiotów. Posiada on trwałą

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI. Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00. carlo de giorgi s.r.l. INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI Szlifierko-Polerka MAP-2 Art. 330/00 carlo de giorgi s.r.l. UWAGA: w przypadku uszkodzenia lub awarii urządzenia w celu naprawy należy skontaktować się z serwisem: Sanitex

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Unox XG613 gaz MODEL:

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Unox XG613 gaz MODEL: INSTRUKCJA OBSŁUGI v1.0-06.2008 Unox XG613 gaz MODEL: 901613 Stalgast sp. z o.o. ul. Łubinowa 4a 03-878 Warszawa tel.: 022 517 15 75 fax: 022 517 15 77 www.stalgast.com email: stalgast@stalgast.com Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX

Instrukcja obsługi. Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX Instrukcja obsługi Elektroniczny regulator pomieszczenia MILUX 1 7795 01 Informacje ogólne: Milux jest regulatorem termostatycznym z programem czasowym z wyświetlaczem. Termostat programowalny służy regulacji

Bardziej szczegółowo

Tester kolejności faz. Model PRT200

Tester kolejności faz. Model PRT200 Tester kolejności faz Model PRT200 Wstęp Gratulujemy zakupu urządzenia pomiarowego Extech. PRT200 jest używany do szybkiego i precyzyjnego określenia sekwencji trzech faz podczas instalacji i naprawy silników.

Bardziej szczegółowo

System kominowy Schiedel Multi

System kominowy Schiedel Multi System kominowy Schiedel Multi Opis wyrobu Schiedel Multi to powietrzno-spalinowy system kominowy, przeznaczony do odprowadzania spalin z urządzeń opalanych gazem z zamkniętą komorą spalania (tzw. kotłów

Bardziej szczegółowo

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1

www.viaken.pl STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 STACJA OBSŁUGI KLIMATYZACJI VIAKEN X520 INSTRUKCJA OBSŁUGI Instrukcja obsługi - Viaken X-520 Strona 1 1. UWAGI Proszę przeczytać instrukcję przed użyciem urządzenia. Węże sprzętu powinny być przechowywane

Bardziej szczegółowo

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI

KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: WZÓR DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI WARUNKI GWARANCJI IMMERGAS POLSKA Sp. z o.o. 93-231 Łódź, ul. Dostawcza 3a tel. 42 649 36 00 fax 42 649 36 01 KARTA GWARANCYJNA NR... Kotła grzewczego Immergas: Typ kotła... Nr fabryczny DANE UŻYTKOWNIKA / MIEJSCE INSTALACJI.

Bardziej szczegółowo

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO

Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Aktywna antena zewnętrzna SRT ANT 10 ECO Picture similar Podręcznik Użytkownika Spis treści 1.0 WPROWADZENIE 1 2.0 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA 1 3.0 ZASADY BEZPIECZEŃSTWA 2 4.0 PODŁĄCZENIE ANTENY 2 5.0 INSTALACJA

Bardziej szczegółowo