Przygotowanie form do drukowania wypukłego 825[01].Z3.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie form do drukowania wypukłego 825[01].Z3.02"

Transkrypt

1

2 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Paweł Pierzchalski Przygotowanie form do drukowania wypukłego 825[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

3 Recenzenci: dr inŝ. Henryk Godlewski mgr inŝ. Przemysław Śleboda Opracowanie redakcyjne: mgr ElŜbieta Gonciarz Konsultacja: mgr Małgorzata Sienna Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 825[01].Z3.02, Przygotowanie form do drukowania wypukłego, zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu drukarz. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

4 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 3 2. Wymagania wstępne 4 3. Cele kształcenia 5 4. Materiał nauczania Charakteryzowanie procesów przygotowawczych do drukowania technikami wypukłymi Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Charakteryzowanie oraz wykonywanie form do drukowania wypukłego Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Zastosowanie systemu tulei rozpręŝnych we fleksografii Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć ucznia Literatura 46 2

5 1. WPROWADZENIE Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu właściwości i sposobów wykonywania form do drukowania wypukłego. W poradniku najwięcej uwagi poświęcono formom fleksograficznym z uwagi na to, iŝ technika ta jest obecnie praktycznie jedyną (poza typooffsetem) spośród technik drukowania wypukłego wykorzystywaną na skalę przemysłową. W poradniku znajdziesz: wymagania wstępne wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć juŝ ukształtowane, abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika, cele kształcenia wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, materiał nauczania wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki modułowej, zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy juŝ opanowałeś określone treści, ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować umiejętności praktyczne, sprawdzian postępów, sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi opanowanie materiału całej jednostki modułowej, literaturę uzupełniającą. 825[01].Z1 Technologia drukowania wypukłego 825[01].Z1.01 Eksploatowanie maszyn do drukowania wypukłego 825[01].Z1.02 Przygotowanie form do drukowania wypukłego 825[01].Z1.03 Drukowanie wypukłe Schemat układu jednostek modułowych 3

6 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: posługiwać się terminologią poligraficzną, charakteryzować podstawowe działy poligrafii, określać podstawowe szeregi i formaty wyrobów poligraficznych posługiwać się podstawowymi miarami poligraficznymi, charakteryzować papiery drukowe, papiery tzw. nowej generacji, papiery syntetyczne, klasyfikować oraz określić skład farb drukowych, określać mechanizmy utrwalania farb, określać drukowe i uŝytkowe właściwości farb, klasyfikować i charakteryzować formy drukowe róŝnych technik drukowania, klasyfikować maszyny drukujące, charakteryzować techniki drukowania, współpracować w grupie, formułować wnioski, oceniać swoje umiejętności, uczestniczyć w dyskusji, prezentować siebie i grupę w której pracujesz, przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. 4

7 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej, powinieneś umieć: określić właściwości i zakres zastosowania materiałów do drukowania wypukłego, obliczyć ilość materiałów do określonej wielkości produkcji, dobrać i przygotować podłoŝa do produkcji, przygotować farby drukarskie oraz materiały pomocnicze, rozróŝnić formy drukowe do drukowania wypukłego, określić wymagania jakie muszą spełniać formy drukowe do drukowania wypukłego, scharakteryzować fotopolimerowe formy typograficzne, scharakteryzować proces powstawania fotopolimerowej formy typograficznej, wyjaśnić budowę i zasadę działania numeratora, scharakteryzować formy fleksograficzne, scharakteryzować procesy powstawania form fleksograficznych, załoŝyć formy fleksograficzne na cylindrze lub tulei formowej, skontrolować jakość form drukowych typograficznych i fleksograficznych, zorganizować stanowisko pracy, dobrać środki ochrony indywidualnej, zastosować przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpoŝarowej i ochrony środowiska. 5

8 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Charakteryzowanie procesów przygotowawczych do drukowania technikami wypukłymi Materiał nauczania Dobieranie podłoŝy drukowych i farb w technikach drukowania wypukłego Papier nadal jest podstawowym, powszechnie stosowanym podłoŝem drukowym. Nazwy, określenia, podział i wady wytworów papierniczych oraz własności fizyczne i chemiczne papierów ustalają normy. Własności papieru dzielą się na następujące grupy: strukturalno-wymiarowe; wśród nich występują między innymi gramatura, porowatość, grubość, gładkość, wytrzymałość powierzchniowa, dwustronność, mechaniczne, optyczne, a więc białość i połysk, hydrofobowe i hydrofilowe; dotyczą stopnia zaklejenia, chłonności wody, stateczności wymiarowej w uzaleŝnieniu od zmian wilgoci atmosferycznej, ochronne, to przenikalność i przepuszczalność, dielektryczne, chemiczne, wśród nich zwłaszcza odczyn wyciągu wodnego oraz zawartość substancji organicznych i nieorganicznych, inne własności specjalne. Na kaŝdym papierze moŝna drukować wszystko z róŝnymi efektami jakościowymi, Chcąc je utrzymać na Ŝądanym poziomie, naleŝy kaŝdorazowo dobrać papier do techniki i szybkości drukowania, do rodzaju formy drukowej i charakteru powielanego oryginału oraz uwzględnić przy dokonywaniu doboru sposób i czas utrwalania się farby, oczekiwany wygląd odbitki i wreszcie ekonomikę procesu. Własności papieru, które trzeba wziąć pod uwagę przy ustalaniu jego rodzaju i gatunku, najodpowiedniejsze dla konkretnego przypadku drukowania charakteryzują jego drukowność. Będzie ona uznana za dobrą, jeŝeli odbitki otrzymane w warunkach ustalonych technologią będą odtwarzać oryginał z wymaganą dokładnością, a farba na odbitce nie będzie rozlewać się, rozmazywać, prześwitywać i przebijać oraz jeŝeli będzie ona utrwalać się prawidłowo. Drukowność papieru wpływa więc zarówno na jego zachowanie się podczas drukowania bądź na przebieg tego procesu, jak i na jakość otrzymanego druku. Ocena jej na podstawie jednego bezpośredniego pomiaru nie jest moŝliwa. Dochodzi się do niej pośrednio, badając cechy papieru wpływające na jego przydatność. RozróŜnia się wśród nich takie, które muszą być uwzględniane przy ocenie wszystkich papierów drukowych oraz specyficzne dla kaŝdej z technik drukowania. Dobór podłoŝy drukowych na tym etapie planowania produkcji naleŝy w sposób ostateczny i precyzyjny dobrać wszelkie materiały, które będą uŝyte w procesie produkcji. Dotyczy to głównie podłoŝy drukowych, ale równieŝ innych wytworów papierowych i nie tylko. Technolog dobierając poszczególne materiały nie moŝe kierować się tylko swoim zdaniem, ale równieŝ zdaniem klienta. Powinien pełnić raczej funkcję doradczą i weryfikować moŝliwość zastosowania danego materiału zaproponowanego przez klienta. DuŜą pomocą podczas rozmowy z klientem są wszelkiego rodzaju wzorniki materiałów oraz gotowe wyroby poligraficzne. Z punktu widzenia interesu firmy naleŝy proponować do produkcji wyroby, których firma standardowo uŝywa np. proponowane przez współpracującą 6

9 hurtownię. Z reguły hurtownie współpracujące z określoną firmą poligraficzną zaopatrują ją w zestaw próbników pogrupowanych tematycznie, np.: papiery niepowlekane, papiery powlekane, kartony jednostronnie powlekane, tektury introligatorskie, papiery i kartony ozdobne, koperty, wyroby introligatorskie, inne wyroby stosowane w poligrafii. W kaŝdej z tych grup tematycznych znajdziemy na pewno wyrób dający się zastosować w danej sytuacji technologicznej o odpowiednich cechach uŝytkowych, z których najwaŝniejsze to: rodzaj wyrobu,, format, gramatura oraz sposób ryzowania. Obliczanie zapotrzebowania materiałowego sprecyzowanie parametrów technologicznych wyrobu oraz dokładne dobranie wyrobu do procesu technologicznego otwiera drogę do obliczenia zapotrzebowania materiałowego. Jest to dość skomplikowana operacja technologiczna, a jednocześnie odpowiedzialna ze względu na to, Ŝe kaŝda pomyłka moŝe w produkcji skutkować brakiem materiału lub zbyt jego duŝą ilością co w obydwu przypadkach wiąŝe się ze stratami finansowymi. Warto jednak wspomnieć, Ŝe coraz powszechniejsze stają się kalkulacyjne programy komputerowe pisane pod kątem wykorzystania w procesach poligraficznych. Obliczenia materiałowe z reguły sprowadzają się do obliczenia wagi (lub ilości arkuszy) wytworu papierniczego potrzebnego do wykonania załoŝonego nakładu. Oprócz obliczeń czysto matematycznych muszą jednak uwzględniać aspekty technologiczne np. straty materiału podczas produkcji. Farby typograficzne przez kilka stuleci były jedynymi reprezentantkami farb graficznych; obecnie straciły one na znaczeniu. Typografia bowiem ustąpiła miejsca technikom drukowania pracującym szybciej i taniej. Farby rotacyjne stosowało się do drukowania przewaŝnie na papierach klas V VIII słabo zaklejonych. Utrwalanie się tych farb dochodzi do skutku wyłącznie w wyniku wsiąkania spoiwa. Farby te nie zawierają ani olejów ani Ŝywic schnących. W skład tego rodzaju farb wchodzą: sadza, podbarwiacz i jako spoiwo olej mineralny, którego lepkość wymaga najczęściej podwyŝszenia. W tym celu roztwarza się w nim niedrogą Ŝywicę lub asfalt. W przypadku zbyt małej lepkości spoiwa na słabo zaklejonych papierach jego wsiąkanie staje się nadmierne, przy czym zachodzi ono poziomo i w głąb papieru. Po przekroczeniu dopuszczalnej granicy rozchodzenia się poziomego wywołuje nieostrość konturów. Poszczególne punkty klisz siatkowych są wówczas obwiedzione otoczką lub tworzą plamy. Natomiast zbyt dalekie wsiąkanie w głąb powoduje przebijanie farby. Wykazującej tę wadę farby rotacyjnej w warunkach drukarni nie da się poprawić. Natomiast spoiwo zbyt lepkie opóźnia utrwalanie się farby, powodując jej mazanie lub odciąganie. PoniewaŜ w farbach rotacyjnych nie ma składników schnących, dodawanie do nich suszek jest bezcelowe. Farby rotacyjne czarne zawierające duŝo asfaltu mają odcień brązowy, natomiast zbytnio podbarwione niebieski. Farby arkuszowe występowały w wielu odmianach zaleŝnie od tego, na jakie podłoŝe drukowe są przeznaczone i jakie wymagania jakościowe stawia się odbitce. Najbardziej zbliŝone do rotacyjnych były farby akcydensowe. Ich czerń nie jest głęboka, utrwalają się głównie w wyniku wsiąkania i nadają się do drukowania tylko na podłoŝach wsiąkliwych. 7

10 Zawierają przede wszystkim olej mineralny obok nieduŝych ilości substancji błonotwórczych, podbarwiacz tłuszczowy i sadzę. Farby dziełowe czarne tworzą na odbitce czerń o znacznej intensywności, nadają się do drukowania z klisz siatkowych o niezbyt drobnym rastrze i utrwalają się w duŝej mierze na skutek procesów chemicznych. Zawierają więc znaczny procent olejów lub Ŝywic schnących. Farby ilustracyjne były najwyŝszą jakościowo odmianą farb arkuszowych. Były one przeznaczone głównie do drukowania ilustracji drobno rastrowanych na papierach i kartonach kredowanych. Dają one odbitki o głębokiej, obojętnej czerni, równieŝ z połyskiem. Utrwalają się prawie wyłącznie na skutek polimeryzacji spoiwa, gdyŝ olej mineralny albo w ogóle w nim nie występuje albo jest go bardzo mało. Przygotowując do drukowania farbę ilustracyjną nie moŝna więc dodawać do niej cieczy nie wysychających. Farby dwutonowe były odmianą farb ilustracyjnych. Bywały stosowane przede wszystkim w drukowaniu typograficznym, bardzo rzadko w offsetowym. Zazwyczaj są czarne, rzadziej kolorowe, zawierają obok pigmentu nieznaczną ilość barwnika tłuszczowego. Barwnik ten, rozpuszczony w spoiwie, wsiąka wraz z nim w masę papieru, powodując tworzenie się barwnych otoczek wokół punktów siatki. Efekt tego rodzaju nazywa się powstawaniem dodatkowego tonu w odróŝnieniu od tonu zasadniczego, widocznego pośrodku punktu i pochodzącego od pigmentu zawartego w farbie, np. sadzy w farbach czarnych. Te dwa tony zdecydowały o nazwie farb dwutonowe. Farby typograficzne z uwagi na całkowite odejście od typograficznej techniki drukowania nie znajdują obecnie zastosowania PodłoŜa drukowe stosowane we fleksografii moŝna podzielić na pięć głównych grup: papier, tektura falista, folie z tworzyw sztucznych, folie z aluminium, laminaty foliowe. Papier jest zadrukowywany techniką fleksograficzną najczęściej w postaci zwoju, ale takŝe, choć znaczniej rzadziej, w postaci arkuszy (kartony wielowarstwowe, kartony lite wykonane z jednorodnego materiału) oraz tektura falista. Fleksografia nie stawia praktycznie Ŝadnych ograniczeń w stosowaniu papierów o ile są one bez wad powierzchniowych np. typu fałd, dziur, zakładek, wybłyszczeń, nierówności powierzchni, itp. Ograniczeniom podlegają jednak pewne skrajne właściwości papieru i tak papier powlekany o zbyt duŝej zawartości kaolinu w powłoce powoduje nadmierną chłonność i szybkość wsiąkania w rezultacie na powierzchni zostaje niezwiązany pigment, który moŝna zmazać palcem (jest to tzw. efekt kredowania). Sytuacja odwrotna zbyt mała chłonność papieru utrudnia i wydłuŝa czas schnięcia farby. DuŜa zawartość wosków w powłoce papierów, moŝe prowadzić do złego zwilŝania papieru oraz do złej adhezji farby. Jak powyŝej wspomniano są to przyczyny skrajne, występujące w zasadzie tylko w przypadku wad produkcyjnych papieru. W związku z tym techniką fleksograficzną moŝna zadrukowywać papiery powlekane od papierów z fotograficznym połyskiem tj. typu chromolux poprzez papiery dwu-, trzyi wielokrotnie powlekane do jednokrotnie powlekanych. Asortyment papierów niepowlekanych obejmuje papiery pakowe, aŝ do papierów ozdobnych. Zadrukowywane są 8

11 takŝe wszystkie typy papierów samoprzylepnych. Oczywiście kaŝdy rodzaj papieru wymaga przy drukach rastrowych innej liniatury rastra. Na papierze o niskiej jakości nie uzyskuje się dobrego jakościowo druku. Tektura falista opakowania z tektury falistej są dzisiaj stosowane prawie we wszystkich dziedzinach gospodarki jako idealne opakowania w postaci duŝych i małych pudeł. Przez dobór materiałów pokryciowych i kombinacji fali moŝna uzyskać tekturę falistą o specjalnych właściwościach i wytrzymałości. MoŜe ona słuŝyć do produkcji opakowań o specjalnych przeznaczeniach. Opakowania z tektury falistej zastępują dzisiaj częściowo takŝe opakowania kartonowe (tj. z tektury litej lub wielowarstwowej). Na zewnętrznej stronie pudeł z tektury falistej drukowane są informacje. Współcześnie stosowane są dwa systemy drukowania tektury falistej. System tradycyjny to drukowanie fleksograficzne na gotowej tekturze falistej na specjalnych maszynach arkuszowych lub na drukarkowycinarce podczas wykonywania wykroju pudła. Jest to drukowanie bezpośrednie na tekturze zwane Post-Print. Druga technologia, która jest stosunkowo nową technologią, ale za to umoŝliwiającą drukowanie wielobarwne to Pre-Print. Technologia Pre-Printu polega na zadrukowywaniu kartonu pokryciowego przed sformowaniem tektury falistej tj. przed sklejeniem z falą. W przypadku Pre-Printu istnieje moŝliwość drukowania kartonu pokryciowego ze zwoju lub białego papieru arkuszowego, który jest następnie laminowany z arkuszem tektury. Podczas wykonywania wykroju tektura zadrukowana w technologii PrePrintu zostaje uzupełniona napisami informacyjnymi, itp., przez fleksograficzny nadruk kreskowy. Folie z tworzyw sztucznych foliami nazywamy cienkie materiały o grubości od 5 µm (5/1000 mm) w przypadku tworzyw sztucznych i od około 10 µm w przypadku aluminium, do około 300 µm dla tworzyw sztucznych i do około 150µm dla aluminium. Folie z tworzyw sztucznych i z aluminium nazywane są bardzo często monofoliami w odróŝnieniu od laminatów foliowych zwanych często takŝe foliami kompleksowymi. Określenie monofolia oznacza, Ŝe folia jest homogeniczna czyli zbudowana z jednego materiału. Folie aluminiowe przeznaczone do drukowania mogą mieć powierzchnię gładką lub moletowaną. W przypadku folii z tworzyw sztucznych do drukowania fleksograficznego stosowane są praktycznie wyłącznie folie gładkie. Folie z tworzyw sztucznych stosowane w drukowaniu fleksograficznym dzielimy na: folie z celulozy regenerowanej (celofan), folie polietylenowe (PE), folie polipropylenowe, folie poliestrowe (PET), Folie aluminiowe folię aluminiową produkuje się przez walcowanie czystego glinu lub jego stopów. Zawiera ona zwykle nie mniej niŝ 97% czystego glinu. Większość folii aluminiowych stosowanych do produkcji opakowań ma grubość od 4 do 200 µm. Folia aluminiowa o grubości mniejszej od 15 µm ma zwykle jedną stronę z połyskiem, a drugą matową. Dzieje się tak, poniewaŝ jednocześnie walcuje się dwie jej taśmy. Ze względu na jakość powierzchni i rodzaj końcowej obróbki folie aluminiowe moŝna podzielić na: folię gładką stosowaną przede wszystkim do pakowania produktów cukierniczych i mlecznych, folię lakierowaną, pokrytą barwnymi lakierami stosowaną do pakowania produktów cukierniczych, folię tłoczoną stosowaną do pakowania wyrobów cukierniczych i tytoniowych. 9

12 Folia aluminiowa moŝe być produkowana w arkuszach lub zwojach. Najczęściej techniką fleksograficzną zadrukowuje się folie o grubościach od 5 µm do 150 µm. Właściwości folii aluminiowej są takie same jak metalicznego glinu lub stopu glinu, z którego została wykonana folia. Laminaty foliowe zwane równieŝ foliami kompleksowymi powstają przez połączenie ze sobą folii wykonanych z róŝnych materiałów lub dodatkowo jeszcze z róŝnymi rodzajami papieru. Przez dobór warstw składowych laminatu otrzymuje się materiały o ściśle określonych właściwościach. Laminaty słuŝą do produkcji opakowań i to najczęściej opakowań drukowanych. Są one wytwarzane przez sklejenie warstw składowych lub teŝ bezklejowo metodą współwytłaczania lub/i metodą ekstruzyjną. Laminaty wytwarza się w ten sposób, Ŝe dobiera się warstwy składowe o róŝnych właściwościach, otrzymując materiał wielowarstwowy o poŝądanych cechach. Najczęściej występuje od 2 do 5 warstw tj. folii z tworzyw sztucznych i folii aluminiowych oraz wytworów papierowych. Oprócz warstw składowych dochodzą jeszcze lakiery, primery i powłoki barierowe. Istnieje zatem dość duŝa moŝliwość produkowania róŝnych laminatów. Najczęściej produkowanych jest ponad dwadzieścia rodzajów. Największym odbiorcą laminatów foliowych jest przemysł spoŝywczy z zastosowaniem ich do produkcji opakowań Ŝywności. Dobór i charakterystyka farb fleksograficznych farby te składają się najczęściej z: barwidła, środka wiąŝącego, specjalnych dodatków i rozpuszczalników. Są to farby ciekłe produkowane na bazie lotnych rozpuszczalników organicznych i wody. Produkowane są takŝe w wersji bezrozpuszczalnikowej jako farby utrwalane promieniowaniem UV. W związku z tym współcześnie moŝna podzielić farby fleksograficzne na: farby rozpuszczalnikowe, farby wodorozcieńczalne, farby fotoutwardzalne UV. Farby fleksograficzne rozpuszczalnikowe i wodorozpuszczalne produkowane są w postaci koncentratów, czyli Ŝe do bezpośredniego stosowania farby muszą być rozcieńczane. Farby rozpuszczalnikowe naleŝą do najstarszych farb. Zawierają one: spoiwa (Ŝywice sztuczne), pigmenty albo barwniki, środki pomocnicze do poprawienia niektórych właściwości np. odporności na ścieranie, gładkości powierzchniowej, adhezji itp., rozpuszczalniki, w których rozpuszczone są spoiwa, ew. barwniki (jeśli są obecne) i niektóre środki pomocnicze. Proces utrwalania farby na podłoŝu polega na odparowaniu rozpuszczalnika, w wyniku czego na podłoŝu pozostaje warstwa spoiwa z dodatkami. Niektóre środki pomocnicze jak np. substancje sieciujące wywołują odpowiednie reakcje chemiczne, co zmienia strukturę chemiczną farby. Dotyczy to farb dwuskładnikowych utrwalanych poprzez reakcje chemiczne. Najczęściej stosuje się następujące rozpuszczalniki: octan etylu, alkohol etylowy, metoksypropanol, etoksypropanol itp. Farby rozpuszczalnikowe zostały w toku produkcji odpowiednio udoskonalone i ich właściwości są dobrze znane. Istnieje moŝliwość zastosowania róŝnorodnych spoiw, środków barwiących i środków pomocniczych, tak Ŝe obecnie farby rozpuszczalnikowe mogą spełniać róŝnorodne wymagania techniczne. Przy pomocy farb rozpuszczalnikowych moŝna uzyskać 10

13 najlepsze efekty drukowania. Przy tym samym nakładzie środków technicznych i finansowych uzyskuje się odbitki o jakości dotychczas nieosiągalnej przy drukowaniu innymi farbami. Do farb tych przystosowane zostały maszyny drukujące o dobrych parametrach technicznych i stosunkowo niskich cenach. Farby wodorozcieńczalne podstawowy skład chemiczny farb wodorozcieńczalnych jest podobny do składu farb rozpuszczalnikowych. Zawierają: spoiwa (Ŝywice sztuczne), pigmenty albo barwniki, środki pomocnicze do poprawiania niektórych właściwości np. odporności na ścieranie, gładkości powierzchniowej, przyczepności itp.), rozpuszczalniki, w których rozpuszczane są spoiwa, ew. barwniki (jeśli są obecne) i niektóre środki pomocnicze. Od farb rozpuszczalnikowych róŝnią się tym, Ŝe podstawowym rozpuszczalnikiem jest woda, a organicznych rozpuszczalników jest tylko od 5-10%. Bardzo rzadko są stosowane farby, które zupełnie nie zawierają rozpuszczalników organicznych, gdyŝ ich stosowanie jest stosunkowo kłopotliwe i mogą ulec zniszczeniu przez ujemne temperatury. W czasie utrwalania farby na podłoŝu zostaje warstwa farby wraz z niewielkimi ilościami rozpuszczalników organicznych. UŜycie wody jako rozpuszczalnika jest ekonomiczne i nie powoduje zanieczyszczenia środowiska. Natomiast ilość rozpuszczalników organicznych jest tak mała, Ŝe przy obecnych przepisach mieści się w granicach dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń. Dzięki temu moŝna zrezygnować z kosztownego spalania par, jakie jest stosowane przy farbach rozpuszczalnikowych. Dalszą zaletą jest niepalność farb wodorozcieńczalnych i tym samym proste zasady transportu, przechowywania i stosowania (odpadają wszystkie zabezpieczenia przeciwpoŝarowe). Zalety farb wodorozcieńczalnych nie obejmują jednak właściwości istotnych w czasie drukowania co jest ich powaŝną wadą. Podstawowym problemem farb wodorozcieńczalnych jest ich niewielka odporność na działanie wody. Problem odporności farby na wodę moŝna rozwiązać dwoma sposobami: Stosuje się spoiwa (tzw. kwaśne Ŝywice), które nie są rozpuszczalne w wodzie, ale przez producenta farb za pomocą specjalnych środków zostają przekształcone w spoiwa rozpuszczalne w wodzie. Takimi środkami są amoniak albo aminy. W roztworze wodnym spoiwa są rozpuszczalne, ale po wysuszeniu następuje rozkład w Ŝywicę nierozpuszczalną w wodzie oraz amoniak lub aminę. Proces ten zazwyczaj trwa kilka dni i dlatego odporność odbitki na działanie wody naleŝy badać najwcześniej po 24 godzinach po zadrukowaniu. Odporność na działanie wody nie jest jednak wysoka, a ponadto odbitki nieprzyjemnie pachną amoniakiem lub aminami, a związki te są szkodliwe dla zdrowia. Stosuje się spoiwa nierozpuszczalne w wodzie. Które dysperguje się (zawiesza) w wodzie w postaci drobnych cząsteczek. Po drukowaniu woda odparowuje, a ze zdyspergowanego tworzywa powstaje błonka nierozpuszczalna w wodzie o stosunkowo wysokiej odporności na działanie wody. Wadą tego systemu jest moŝliwość zaschnięcia błonki farbowej na cylindrze anilox lub na formie drukowej, co prowadzi do wypełnienia kałamarzyków rastrowych anilox lub teŝ wgłębień na formie drukowej. Określa się to mianem trudnego ponownego rozpuszczenia wysuszonej farby. Większość farb wodorozcieńczalnych jest kombinacją ww. systemów stanowiącą kompromis pomiędzy farbą o wysokiej wodoodporności na odbitce z moŝliwością ponownego rozpuszczenia wyschniętej powłoki farbowej na cylindrze anilox lub na formie drukowej. 11

14 Farby utrwalane promieniowaniem UV produkowane obecnie farby fleksograficzne UV utrwalają się według dwóch róŝnych mechanizmów: rodnikowego i kationowego. Niemniej ich właściwości są zbliŝone. Farby utrwalane promieniowaniem UV są najnowszym rozwiązaniem technicznym. W związku z tym zakres stosowania jest jeszcze stosunkowo nieduŝy. Farby utrwalane promieniowaniem UV nie zawierają rozpuszczalników. Zawierają one: spoiwa, którymi w przypadku farb utrwalanych według mechanizmu rodnikowego są najczęściej akrylany o róŝnej strukturze chemicznej i zmiennej lepkości, w przypadku farb utrwalających się według mechanizmu kationowego są to cykloalifatyczne Ŝywice epoksydowe, pigmenty albo barwniki, środki pomocnicze do poprawienia niektórych właściwości (np. odporności na ścieranie, gładkości powierzchniowej, przyczepności itp.) oraz do zainicjowania reakcji fotochemicznej (fotoinicjatory). Pod wpływem działania promieniowania nadfioletowego (UV) ciekłe spoiwo przekształca się w suchą warstwę. Dokładniej pod wpływem działania promieniowania cząsteczka fotoinicjatora zostaje rozbita na 2 bardzo reaktywne rodniki. Rodniki reagują z cząsteczkami monomeru j tworząc ponownie rodnik, który reaguje z dalszymi monomerami tworząc makrorodnik. Dzięki zachodzącej reakcji łańcuchowej powstają duŝe cząsteczki o konsystencji stałej. Reakcja narastania zostaje przerwana dopiero wtedy kiedy 2 rodniki spotkają się i wzajemnie reagując ze sobą tworzą nieaktywną cząsteczkę albo gdy wszystkie cząsteczki monomerów zostały juŝ wykorzystane. Proces narastania cząsteczek zainicjowany pod wpływem działania promieniowania nazywa się fotopolimeryzacją. Proces fotopolimeryzacji przebiega w ułamku sekundy. Farby triadowe do drukowania fleksograficznego są obecnie produkowane jako: farby rozpuszczalnikowe, farby wodorozcieńczalne i farby utrwalane promieniowaniem UV. O wyborze systemu farby najczęściej decyduje rodzaj zadrukowywanego podłoŝa i maszyny. Ta ostatnia decyduje o tym czy moŝliwe jest zastosowanie farb utrwalanych promieniowaniem UV Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Jakie znasz właściwości papierów stosowanych w poligrafii? 2. Na czym polega dobór podłoŝa drukowego? 3. Jakie znasz rodzaje papierów? 4. W jaki sposób oblicza się zapotrzebowanie materiałowe do wykonania określonej produkcji poligraficznej? 5. Czym charakteryzują się farby typograficzne? 6. Jakie znasz rodzaje farb fleksograficznych i czym się one charakteryzują? 7. Czym charakteryzuje się tektura falista? 8. Jakie znasz rodzaje folii stosowanych do druku fleksograficznego? 12

15 Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Oblicz ile waŝy 1500 arkuszy formatu RA1, papieru o gramaturze 135 g/m². Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) zapoznać się z wymiarami arkuszy w formatach brutto, 2) obliczyć pole powierzchni formatu RA1 w m², 3) obliczyć wagę jednego arkusza RA1, 4) obliczyć wagę 1500 arkuszy RA1, 5) wynik podać w kilogramach. WyposaŜenie stanowiska pracy: kalkulator, przybory piśmienne, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 2 Oblicz ile pełnoformatowych arkuszy papieru netto, będziesz potrzebował do wydrukowania 5000 ulotek formatu A4 drukowanych na spad? Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) rozrysować na formacie A1 uŝytki A4 i wybrać optymalny wariant rozmieszczenia uŝytków, 2) obliczyć ilość arkuszy A1, 3) dokonać wyboru formatu zamawianego papieru, biorąc pod uwagę obraz drukowany na spad ulotki. WyposaŜenie stanowiska pracy: kalkulator, przybory piśmienne, handlowy katalog papierów, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 3 Dobierz podłoŝe drukowe na podstawie przykładowego wyrobu w postaci folderu reklamowego. poligraficznego Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) uwaŝnie obejrzeć przykładowy folder reklamowy, 2) określić właściwości papieru uŝytego do wyprodukowania folderu, 3) dobrać z wzorników papieru, papier najbardziej odpowiadający pod kątem struktury powierzchni i gramatury. 13

16 WyposaŜenie stanowiska pracy: przykładowy folder reklamowy, wzorniki papierów, poradnik dla ucznia. Ćwiczenie 4 Zaproponuj materiały potrzebne do produkcji fleksograficznej na postawie przykładowego wyrobu poligraficznego wykonanego w technice fleksograficznej. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 1) uwaŝnie obejrzeć przedstawiony wyrób poligraficzny, 2) zaproponować podłoŝe drukowe, 3) zaproponować rodzaj farby do konkretnego podłoŝa, 4) zaproponować środki pomocnicze do drukowania fleksograficznego. WyposaŜenie stanowiska pracy: przykładowy wyrób poligraficzny wykonany techniką fleksograficzną, wzorniki papierów i folii stosowanych we fleksografii, katalog farb i środków pomocniczych stosowanych we fleksografii, poradnik dla ucznia Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) sklasyfikować podłoŝa drukowe? 2) scharakteryzować właściwości papierów stosowanych w poligrafii? 3) scharakteryzować farby typograficzne? 4) dobrać odpowiednie podłoŝe drukowe do konkretnego zamówienia? 5) sklasyfikować farby fleksograficzne? 6) scharakteryzować poszczególne rodzaje farb fleksograficznych? 7) określić środki pomocnicze w drukowaniu fleksograficznym? 8) obliczyć zapotrzebowanie materiałowe do wykonania konkretnego wyrobu poligraficznego? 14

17 4.2. Charakteryzowanie oraz wykonywanie form do drukowania wypukłego Materiał nauczania Formy wypukłodrukowe moŝemy podzielić na: wykonywane ręcznie, ze składu zecerskiego, chemigraficzne trawione, fotoreliefowe (fotopolimerowe), grawerowane, stereotypowe (wtórne). Formy drukowe wykonywane ręcznie Otrzymuje się je sposobem rytowania (grawerowania) rysunku na odpowiednich płytkach. Miejsca wygrawerowane na tych formach są powierzchniami niedrukującymi, miejsca nie naruszone przy grawerowaniu (wyŝej połoŝone) miejscami drukującymi. Do drukowania typograficznego formy grawerowane mają rysunek lewoczytelny, a ich nazwy pochodzą od nazw materiału grawerowanego, tj.: drzeworyt grawerowany w drewnie, staloryt wypukły grawerowany w stali, linoryt grawerowany w linoleum. Formy te nie mają obecnie zastosowania w przemyśle, a stosowane są głównie przez artystów plastyków przy tworzeniu grafik. Formy drukowe ze składu zecerskiego Skład zecerski moŝemy podzielić na ręczny, maszynowy i mieszany. MoŜe on słuŝyć jako forma drukowa do drukowania wypukłego typograficznego, lub stanowić formę pierwotną do wykonania innego rodzaju form drukowych (form stereotypowych). Składanie ręczne polegało na odpowiednim zestawieniu materiału zecerskiego w postaci czcionek i justunku drobnego znajdującego się w szufladach, tzw. kasztach. Podstawowym narzędziem pracy zecera był wierszownik, będący jakby metalową półeczką z jednym bokiem ruchomym. Bok ten ustawiało się w odpowiednim miejscu tak, aby uzyskać długość półeczki równą długości wiersza. Istotnym postępem w pracy składacza, było wprowadzenie składania maszynowego. Dawało ono moŝliwość znacznie większej wydajności pracy. Maszyny do składania były dwojakiego rodzaju: czcionkowe (monotypy) odlewające poszczególne czcionki i układające je w wiersze oraz wierszowe (linotypy) odlewające całe wiersze. W dalszym ciągu konieczne było jednak ręczne zestawienie formy w ramie formowej. Obecnie nie spotyka się juŝ form ze składu zecerskiego w przemyśle z powodu małej wydajności przy ich wytwarzaniu, a takŝe odejścia od drukowania techniką typograficzną na skalę przemysłową. Bardzo waŝnym czynnikiem zaniechania wykorzystywania tych form był takŝe fakt, iŝ obecność ołowiu w materiale zecerskim ma bardzo niekorzystny wpływ na zdrowie zecera, powodując ołowicę cięŝką chorobę zawodową zecerów. Biorąc to pod uwagę, jedynymi obecnie stosowanymi rodzajami formy typograficznej są klisze chemigraficzne (metalowe trawione) i formy fotopolimerowe (fotoreliefowe) ze zdecydowaną przewagą fotopolimerowych. 15

18 Wykonywanie metalowych form chemigraficznych przez trawienie Chemigraficzne formy wypukłodrukowe metalowe wykonuje się przez trawienie (roztwarzanie) płytek, blach metalowych zwanych płytami, w odpowiednich substancjach. Metal podczas trawienia reaguje chemicznie z substancjami trawiącymi i w postaci soli przechodzi do roztworu trawiącego. Aby wytworzyć formę wypukłodrukową, powierzchnie drukujące muszą podczas trawienia być chronione przed działaniem substancji trawiących. Taką warstwę stanowi tzw. warstwa kopiowa. Warstwę kopiową wytwarza się na powierzchni płyty metalowej przez wysuszenie nałoŝonej cienkiej warstwy roztworu kopiowego. Warstwa kopiowa ma właściwości światłoczułe. Pod wpływem promieniowania świetlnego zachodzą w niej reakcje chemiczne (zwane reakcjami fotochemicznymi), podczas których warstwa kopiowa traci lub zmienia właściwości rozpuszczania się w odpowiednich rozpuszczalnikach. Z tego powodu rozróŝnia się dwa rodzaje warstw kopiowych: fotoutwardzalne i fotorozpuszczalne. Warstwy kopiowe fotoutwardzalne pod wpływem promieniowania świetlnego stają się nierozpuszczalne w tych rozpuszczalnikach, w jakich były rozpuszczalne przed naświetleniem. Warstwy kopiowe fotorozpuszczalne pod wpływem promieniowania świetlnego stają się rozpuszczalne w tych rozpuszczalnikach, jakich były nierozpuszczalne przed naświetleniem. Następnym etapem wykonywania metalowych form chemigraficznych jest naświetlenie warstwy kopiowej. MoŜe ono być wykonane przez negatyw (negatywową formę kopiową) i taką technologię nazywamy negatywową, lub teŝ naświetlenie przez diapozytyw (formę kopiową pozytywową przezroczystą) i taką technologię nazywamy pozytywową. Naświetlenie wykonuje się w kopioramie gdzie źródłem światła są lampy metalohalogenowe. Po naświetleniu wykonuje się wywołanie płyty. Wywoływaczem jest substancja, która: rozpuszcza warstwę kopiową nie naświetloną, zaś nie rozpuszcza warstwy kopiowej naświetlonej w przypadku warstw kopiowych fotoutwardzalnych, rozpuszcza warstwę kopiową naświetloną, zaś nie rozpuszcza warstwy kopiowej nienaświetlonej w przypadku warstw kopiowych fotorozpuszczalnych. Jako substancję wywołującą stosuje się najczęściej wodę lub roztwór wodny substancji alkalicznych. Po wywołaniu mamy juŝ tzw. kopię. Na kopii jedne powierzchnie (niedrukujące lub drukujące, naświetlone lub nienaświetlone w zaleŝności od zastosowanej technologii i rodzaju warstwy), są zakryte warstwą kopiową, inne nie mają warstwy kopiowej, odsłonięta jest powierzchnia płyty. Najczęściej płyty cynkowe trawi się w roztworze kwasu azotowego. Kopia ma warstwę kopiową zbyt mało kwasoodporną i w procesach trawienia zostałaby ona zniszczona. Dlatego konieczne jest dodatkowe hartowanie warstwy kopiowej. Hartowanie jest dwuetapowe: najpierw chemiczne, później termiczne. Hartowanie chemiczne polega na zanurzeniu kopii w roztworze bezwodnika chromowego. Hartowanie termiczne polega na nagrzewaniu płyty do wysokiej temperatury przez odpowiedni czas. Tak otrzymana płytę moŝna juŝ trawić. W procesach chemigraficznych stosuje się przewaŝnie warstwy kopiowe fotoutwardzalne i technologię negatywową. Schemat tego procesu przedstawia rys.1. 16

19 Rys. 1. Schemat wykonania kopii chemigraficznej: [11, s. 101] a) schemat technologiczny, b) schemat rysunkowy 1 płyta chemigraficzna, 2 warstwa kopiowa, 3 negatyw, 4 warstwa kopiowa zahartowana Podczas trawienia następuje roztwarzanie metalu w miejscach niepokrytych zahartowaną warstwą kopiową. Trawienie następuje w głąb płyty, ale i po wytrawieniu w głąb równieŝ na boki, czyli pod warstwę kopiową, co w konsekwencji prowadziłoby do zmniejszania powierzchni drukujących. Zjawisko trawienia na boki pod warstwę kopiową nazywamy podtrawianiem. Podtrawianie jest niedopuszczalne, więc aby uniknąć tego procesu naleŝy zastosować odpowiednią technologię trawienia. Znane są dwie technologię trawienia zapobiegające podtrawianiu: wielostopniowa i jednostopniowa. Wykonanie klisz chemigraficznych przez wielostopniowe trawienie płyt cynkowych wymaga wielu operacji ręcznych. Dlatego uzyskany efekt jakość gotowej kliszy w duŝym stopniu zaleŝy od wykonawcy. Praktycznie niemoŝliwe jest uzyskanie dwóch identycznych klisz. Dlatego teŝ taki proces nie moŝe być uznany jako proces przemysłowy. DąŜenie do uniezaleŝnienia jakości klisz od umiejętności wykonawcy doprowadziły do opracowania technologii jednostopniowego trawienia. W trawieniu jednostopniowym zabezpieczenie przed podtrawieniem powierzchni bocznych elementów drukujących następuje przez dodatek do roztworu kwasu azotowego odpowiedniego roztworu ochronnego. Do trawienia jednostopniowego stosuje się specjalne płyty cynkowe lub magnezowe, inne niŝ do trawienia wielostopniowego. Trawienie jednostopniowe musi być wykonane maszynowo. Maszyny do tego procesu narzucają substancję trawiącą na kopię chemigraficzną. Proces ten ilustruje rys

20 Rys. 2. Przykładowy schemat budowy maszyny do trawienia jednostopniowego [11, s. 106] 1 wanna z roztworem trawiącym, 2 łopatki, 3 tarcza z kopią chemigraficzną Substancją trawiącą jest roztwór kwasu azotowego z dodatkiem roztworu ochronnego. Roztwór ochronny nie rozpuszcza się w roztworze kwasu azotowego, ale podczas mieszania tworzy z nim emulsję. Emulsja ta zostaje narzucona na płytę chemigraficzną. Kuleczki roztworu ochronnego rozpływają się na powierzchni płyty i przylegają, tworząc błonkę. Roztwór ochronny szczepia się z powierzchnią płyty z określoną siłą i nie dopuszcza do niej kwasu azotowego. Aby trawienie mogło nastąpić, trzeba narzucić substancję trawiącą na powierzchnię płyty z taką siłą, aby uderzenie o powierzchnie spowodowało przerwanie błonki roztworu ochronnego. JeŜeli substancja trawiąca będzie narzucana z określoną siłą na powierzchnię płyty równoległą do ruchu substancji trawiącej, to siła uderzenia o powierzchnię płyty będzie równa zeru. JeŜeli powierzchnia płyty będzie prostopadła do ruchu substancji trawiącej, to siła uderzenia substancji o powierzchnię płyty będzie największa. Rys. 3. Schemat mechanizmu trawienia jednostopniowego [11, s. 107] 1 płyta chemigraficzna, 2 warstwa kopiowa, 3 błona roztworu ochronnego (strzałkami zaznaczono kierunek narzucania substancji trawiącej) JeŜeli powierzchnia płyty będzie ustawiona pod pewnym kątem (większym od 0º, mniejszym od 90º) do kierunku narzucania substancji trawiącej, to siła uderzenia substancji o powierzchnię płyty będzie tym mniejsza, im mniejszy będzie kąt między powierzchnią płyty, a kierunkiem narzucania substancji trawiącej. Właściwości roztworu ochronnego są tak dobierane, aby siła szczepienia z powierzchnią płyty umoŝliwiła uzyskanie Ŝądanej wartości kąta trawienia. Siłę narzucania substancji trawiącej na powierzchnię płyty moŝna w pewnym stopniu regulować w maszynie trawiącej, zmieniając tym samym w pewnym stopniu kąt trawienia. Trawienie rozpoczyna się procesem zaprawiania, czyli trawienia rozcieńczonym roztworem kwasu azotowego na niewielką głębokość, którego celem jest oczyszczenie powierzchni płyty. Bezpośrednio po zaprawieniu kliszę umieszcza się w maszynie do 18

Wykonywanie oraz charakteryzowanie form wypukłodrukowych

Wykonywanie oraz charakteryzowanie form wypukłodrukowych Wykonywanie oraz charakteryzowanie form wypukłodrukowych Formy wypukłodrukowe moŝemy podzielić na: wykonywane ręcznie, ze składu zecerskiego, chemigraficzne trawione, fotoreliefowe (fotopolimerowe), grawerowane,

Bardziej szczegółowo

Ustalanie warunków technologicznych wykonywania produktów poligraficznych

Ustalanie warunków technologicznych wykonywania produktów poligraficznych Ustalanie warunków technologicznych wykonywania produktów poligraficznych Aby rozpocząć jakiekolwiek prace związane z ustaleniem precyzyjnych warunków technologicznych produkcji, kosztów oraz czasu wykonania

Bardziej szczegółowo

CtP - (ang. Computer to Plate, pisane w postaci: Computer-to-Plate) (co można tłumaczyć: z komputera na płytę) jedna z dwóch podstawowych metod

CtP - (ang. Computer to Plate, pisane w postaci: Computer-to-Plate) (co można tłumaczyć: z komputera na płytę) jedna z dwóch podstawowych metod CtP - (ang. Computer to Plate, pisane w postaci: Computer-to-Plate) (co można tłumaczyć: z komputera na płytę) jedna z dwóch podstawowych metod tworzenia formy drukowej. Drugą jest CtF (ang. Computer-to-Film)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Kwalifikacja K1 A.54. Przygotowanie materiałów graficznych do procesu drukowania 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z

Bardziej szczegółowo

Należą do nich: -ustalenie parametrów technologicznych produktu, -dobór materiałów do produkcji produktu, -obliczenie zapotrzebowania materiałowego,

Należą do nich: -ustalenie parametrów technologicznych produktu, -dobór materiałów do produkcji produktu, -obliczenie zapotrzebowania materiałowego, Należą do nich: -ustalenie parametrów technologicznych produktu, -dobór materiałów do produkcji produktu, -obliczenie zapotrzebowania materiałowego, -dobór techniki drukowania, -dobór maszyny drukującej,

Bardziej szczegółowo

Nowa technologia Wyższa jakość druku. Prezentacja zalet hybrydowej technologii Direct Laser Engraving z zastosowaniem elastomerów.

Nowa technologia Wyższa jakość druku. Prezentacja zalet hybrydowej technologii Direct Laser Engraving z zastosowaniem elastomerów. Nowa technologia Wyższa jakość druku Prezentacja zalet hybrydowej technologii Direct Laser Engraving z zastosowaniem elastomerów. L-Flex, jako jedyna w Polsce przygotowalnia fleksograficzna, oferuje elastomerowe

Bardziej szczegółowo

2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz:

2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz: 1. Do wydrukowania 400 kolorowych ulotek reklamowych należy zastosować maszynę: 2. Do przeniesienia na dysk komputera i obróbki zdjęć z aparatu cyfrowego potrzebujesz: 3. Na skutek powiększania wymiarów

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik poligraf Symbol cyfrowy zawodu: 311[28] Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[28]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia. Strona 1 z 9. 1.1. Podstawy poligrafii i procesów fotograficznych. Poziom wymagań programowych. Kategoria taksonomiczna

Efekty kształcenia. Strona 1 z 9. 1.1. Podstawy poligrafii i procesów fotograficznych. Poziom wymagań programowych. Kategoria taksonomiczna rzedmiot : yfrowe technologie graficzne Rok szkolny : 2014/2015 Klasa : 1 gr zajęcia 6 godz. x 30 tyg. = 180 godz. Zawód : technik cyfrowych procesów graficznych. symbol 311911 rowadzący : Henryk Kuczmierczyk

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE

WYMAGANIA EGZAMINACYJNE WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Kwalifikacja K1 A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych 1. Wybrane umiejętności z kwalifikacji A.15. Realizacja procesów drukowania z form drukowych 1.1. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI WYTWORÓW PAPIERNICZYCH

BADANIE WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI WYTWORÓW PAPIERNICZYCH BADANIE WYBRANYCH WŁAŚCIWOŚCI WYTWORÓW PAPIERNICZYCH Wytwór papierniczy jest to produkt otrzymany w postaci wstęgi lub arkusza przez spilśnienie odpowiednio przygotowanych włókien roślinnych (rzadziej

Bardziej szczegółowo

Sitodruk w OtherTees, czyli o tym jak powstają nasze koszulki...

Sitodruk w OtherTees, czyli o tym jak powstają nasze koszulki... Sitodruk w OtherTees, czyli o tym jak powstają nasze koszulki... Wszystkie koszulki, bluzy i pozostałe ubrania OtherTees drukowane są najlepsza możliwą metodą, którą jest oczywiście sitodruk. Czym generalnie

Bardziej szczegółowo

Charakteryzowanie oraz przygotowanie form wklęsłodrukowych

Charakteryzowanie oraz przygotowanie form wklęsłodrukowych Charakteryzowanie oraz przygotowanie form wklęsłodrukowych Ogólne zasady wykonywania form do drukowania wklęsłego Idea technologii drukowania wklęsłego uzmysławia nam, Ŝe powierzchnia formy drukowej musi

Bardziej szczegółowo

TEMAT 10: MATERIAŁY MALARSKIE- ROZPUSZCZALNIKI I ROZCIEŃCZALNIKI ŚRODKI POMOCNICZE

TEMAT 10: MATERIAŁY MALARSKIE- ROZPUSZCZALNIKI I ROZCIEŃCZALNIKI ŚRODKI POMOCNICZE TEMAT 10: MATERIAŁY MALARSKIE- ROZPUSZCZALNIKI I ROZCIEŃCZALNIKI ŚRODKI POMOCNICZE 1 Materiały malarskie służą do wykonywania powłok, które nadają elementom budowli estetyczny wygląd i zabezpieczają je

Bardziej szczegółowo

DRUKOWANIE WYPUKŁE. Fleksografia

DRUKOWANIE WYPUKŁE. Fleksografia DRUKOWANIE WYPUKŁE Drukowanie wypukłe charakteryzuje się reliefową formą drukową. Elementy drukujące są umieszczone powyżej elementów niedrukujących. W trakcie nanoszenia farby drukarskiej na formę drukową

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ Przykład zadania do części praktycznej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji A.58. Przetwórstwo wytworów papierniczych Opracuj proces technologiczny

Bardziej szczegółowo

UV-Flexo do druku etykiet

UV-Flexo do druku etykiet Oznaczenie Grupa farbowa 30 Farby skalowe: 390 000-003 390 030-031 390 762-763 wg PMS: 390 101-115 PodłoŜa do zadruku Wszelkiego rodzaju papiery i odpowiednio obrobione folie etykietowe. Ilość nałoŝenia

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FLEKSOGRAFICZNYCH ODBITEK PRÓBNYCH WYDRUKOWANYCH PRZY UŻYCIU FORM DRUKOWYCH WYKONANYCH RÓŻNYMI METODAMI CYFROWYMI

PORÓWNANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FLEKSOGRAFICZNYCH ODBITEK PRÓBNYCH WYDRUKOWANYCH PRZY UŻYCIU FORM DRUKOWYCH WYKONANYCH RÓŻNYMI METODAMI CYFROWYMI УДК 655.3.25 L. Harri Politechnika Warszawska PORÓWNANIE PARAMETRÓW TECHNICZNYCH FLEKSOGRAFICZNYCH ODBITEK PRÓBNYCH WYDRUKOWANYCH PRZY UŻYCIU FORM DRUKOWYCH WYKONANYCH RÓŻNYMI METODAMI CYFROWYMI Наведено

Bardziej szczegółowo

WEILBURGER GRAFIK POLSKA

WEILBURGER GRAFIK POLSKA WEILBURGER GRAFIK POLSKA MAJ 2008 SPIS TREŚCI: 1) SENOLITH -Lakiery dyspersyjne do zespołów lakierujących offset arkuszowy Strona 2-5 2) SENOLITH -Lakiery dyspersyjne do zespołów zwilżających Strona 6

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV

STANDARDY WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH W ZAKRESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA KLAS IV STANDARDY WYMAGAŃ EDUACYJNYCH W ZARESIE WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW ZAJĘCIA TECHNICZNE DLA LAS IV Zasady sporządzania dokumentacji technicznej ocena bardzo dobra -Posługują się elementarnymi przyborami

Bardziej szczegółowo

Technologia wymagania edukacyjne

Technologia wymagania edukacyjne Technologia wymagania edukacyjne Zawód: Lakiernik 714(03) SZPN/SZ/07/19 714[03]/ZSZ/MENiS/ 2002.08.26 Program wykonany przez mgr inż. Tomasza Reclika Liczba godzin: 2 kl.-4 2012/13 Klasa II 1. Nanoszenie

Bardziej szczegółowo

ABC filtrowania w ciemni - Jerzy Kołaczyński 1. Teoria 1. Teoria 2. Zastosowanie 3. Split grading 4. Tabele dla głowic kolorowych

ABC filtrowania w ciemni - Jerzy Kołaczyński 1. Teoria 1. Teoria 2. Zastosowanie 3. Split grading 4. Tabele dla głowic kolorowych ABC filtrowania w ciemni - Jerzy Kołaczyński 1. Teoria 2. Zastosowanie 3. Split grading 4. Tabele dla głowic kolorowych 1. Teoria Dawno temu nie uŝywano w ciemni filtrów innych niŝ czerwony nie zaświetlający

Bardziej szczegółowo

Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych

Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych Powłoka Pural do zastosowań zewnętrznych Powłoki Pural zostały opracowane specjalnie do systemów dachowych i rynnowych. Jest to doskonały materiał na dachy z rąbkiem stojącym. Ta powierzchnia o delikatnej

Bardziej szczegółowo

Folie IML. Barbara Kozielska 15.10.12, Zaścianki

Folie IML. Barbara Kozielska 15.10.12, Zaścianki Folie IML Barbara Kozielska 15.10.12, Zaścianki Folie IML Rodzaje folii IML Metody wytwarzania Właściwości zastosowanie Farby niskomigracyjne MGA Rodzaje folii polipropylenowych NIEORIENTOWANE (CPP) FOLIE

Bardziej szczegółowo

Powłoka Purex do zastosowań zewnętrznych

Powłoka Purex do zastosowań zewnętrznych Powłoka Purex do zastosowań zewnętrznych Purex to nowoczesna powłoka opracowana przez firmę Ruukki, zapewniająca elegancką i trwałą powłokę kolorową blach budowlanych. Strukturalne, matowe wykończenie

Bardziej szczegółowo

Folie do prezentacji i kreacji

Folie do prezentacji i kreacji Folie do prezentacji i kreacji Folie od Avery Zweckform wykorzystasz do wszechstronnych zastosowań. Każda prezentacja przygotowana na naszych foliach do slajdów odniesie sukces. A używając samoprzylepnych

Bardziej szczegółowo

Powłoka Purex do zastosowań zewnętrznych

Powłoka Purex do zastosowań zewnętrznych Powłoka Purex do zastosowań zewnętrznych http://www.ruukki.pl/~/media/images/steel-products/colour-coated-steels/colour-coated-steels-purex-coating-product-image.jpg Purex to nowoczesna powłoka opracowana

Bardziej szczegółowo

Planowanie produkcji poligraficznej

Planowanie produkcji poligraficznej Planowanie produkcji poligraficznej Pierwszą fazą planowania technologicznego i technicznego produkcji jest sporządzenie schematów blokowych obrazujących kolejne procesy wykonania produktu poligraficznego.

Bardziej szczegółowo

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego:

(12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) TŁUMACZENIE PATENTU EUROPEJSKIEGO (19) PL (11) PL/EP 1588845 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (96) Data i numer zgłoszenia patentu europejskiego: 22.04.2004 04405247.0

Bardziej szczegółowo

Charakteryzowanie technik drukowania wklęsłego

Charakteryzowanie technik drukowania wklęsłego Charakteryzowanie technik drukowania wklęsłego Cechy charakterystyczne techniki rotograwiurowej Rotograwiura (najczęściej spotykana technika wklęsłodrukowa) spośród wszystkich klasycznych technik drukowania

Bardziej szczegółowo

PODKŁADKA POD MYSZ. www.abigraf.pl. PODKŁADKA LAMINOWANA Klasyczna podkładka na miękkiej piance. ... na skróty

PODKŁADKA POD MYSZ. www.abigraf.pl. PODKŁADKA LAMINOWANA Klasyczna podkładka na miękkiej piance. ... na skróty PODKŁADKA LAMINOWANA Klasyczna podkładka na miękkiej piance. format standardowy - prostokąt 18 x 23 cm, koło o średnicy 18,5 cm lub inny dowolny format oraz kształt wierzchnia warstwa - przeźroczysta,

Bardziej szczegółowo

DuploFLEX 5. Taśmy klejące 0,55 mm do mocowania klisz rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego.

DuploFLEX 5. Taśmy klejące 0,55 mm do mocowania klisz rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego. DuploFLEX 5 Taśmy klejące 0,55 mm do mocowania klisz rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego. Optymalna jakość druku również podczas drukowania z dużymi prędkościami Lepsze odtaczanie się

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855

Karta Techniczna Spectral UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy PRODUKTY POWIĄZANE. Spectral SOLV 855 UNDER 355 Dwuskładnikowy podkład akrylowy UNDER 355 PLAST 775 PLAST 825 EXTRA 755 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład akrylowy szary Utwardzacz Rozcieńczalnik do wyrobów akrylowych standardowy, szybki,

Bardziej szczegółowo

PROOFING ODBITKI PRÓBNE

PROOFING ODBITKI PRÓBNE PROOFING ODBITKI PRÓBNE Pod pojęciem proofingu w obrębie przygotowalni poligraficznej rozumiemy szeroko pojęte operacje wykonywania odbitek próbnych w celu ich korekty i kontroli. W szczególności rola

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA POLIGRAFII

TECHNOLOGIA POLIGRAFII PODSTAWY POLIGRAFII TECHNOLOGIA - sposób wykonania czegoś, sposób wytwarzania danych przedmiotów w danej dziedzinie techniki. POLIGRAFIA jest dziedziną techniki zajmującą się procesami wytwarzania druków.

Bardziej szczegółowo

Jowisz Sp. z o.o. oferta firmy

Jowisz Sp. z o.o. oferta firmy Jowisz Sp. z o.o. oferta firmy Na bazie doświadczeń na rynku Polskiej poligrafii Firma Jowisz Sp. z o.o. powstała celem wsparcia w dostawach wałków oraz tulei specjalistycznych wykorzystywanych podczas

Bardziej szczegółowo

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C

matowy, półpołysk 12 miesięcy w oryginalnych opakowaniach, w suchych pomieszczeniach w temperaturze 10 35 C VULMKORIZ-R RF PRZYJAZNE ŚRODOWISKU ROZCIEŃCZALNE W WODZIE DLA ŚRODOWISKA NATURALNEGO NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA Opis produktu: to jednoskładnikowa, wodorozcieńczalna farba antykorozyjna do pokryć dachowych,

Bardziej szczegółowo

Papier. Zalecenia dotyczące nośników wydruku. Drukowanie. Obsługa papieru. Konserwacja. Rozwiązywanie problemów. Administracja.

Papier. Zalecenia dotyczące nośników wydruku. Drukowanie. Obsługa papieru. Konserwacja. Rozwiązywanie problemów. Administracja. Aby uniknąć z drukowaniem, należy dokonać wyboru nośnika (papier, folia, koperty, etykiety lub karty) odpowiedniego dla danej drukarki. Poniżej podano wytyczne dotyczące zasad wybierania nośników stosowanych

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania wykonawców) zadane w dniach 24 26 lipca 2006r.

Wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania wykonawców) zadane w dniach 24 26 lipca 2006r. Wyjaśnienia (odpowiedzi na pytania wykonawców) zadane w dniach 24 26 lipca 2006r. W odpowiedzi na pytania Wykonawców oraz na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Bardziej szczegółowo

Przyczepność- 5 (po krótkim czasie przechowywania i suszenia przez 20 minut w 80 C)

Przyczepność- 5 (po krótkim czasie przechowywania i suszenia przez 20 minut w 80 C) W002519811 żywności, zwłaszcza do a sterylizowanego w w zasadzie nie została dopuszczona do pakowania zawierającego składniki tłuste, takie jak ziarna farb do a należy omówić, a następnie poddać je piekarnią.

Bardziej szczegółowo

Taśma papierowa *560*, lekko krepowana, odporna na UV do 4 dni, do wszelkich prac malarskich wewnątrz pomieszczeń

Taśma papierowa *560*, lekko krepowana, odporna na UV do 4 dni, do wszelkich prac malarskich wewnątrz pomieszczeń Taśma papierowa *588*, odporna na temperaturę do 90 C i UV do 14 dni, lekko krepowana z klejem kauczukowym. Idealna do wszelkich prac malarskich wewnątrz i krótkotrwale na zewnątrz. Przy malowaniu nie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja "Jak stosować preparat CerMark?"

Instrukcja Jak stosować preparat CerMark? Instrukcja "Jak stosować preparat CerMark?" Co to jest CerMark? Produkt, który umożliwia znakowanie metali w technologii laserowej CO 2. Znakowanie uzyskane w technologii CerMark charakteryzuje idealna

Bardziej szczegółowo

1. JACHTY ZE STALI I ALUMINIUM 2 2. JACHTY Z LAMINATÓW JACHTY Z DREWNA I BETONU 4 4. OPISY FARB.5

1. JACHTY ZE STALI I ALUMINIUM 2 2. JACHTY Z LAMINATÓW JACHTY Z DREWNA I BETONU 4 4. OPISY FARB.5 SPIS TREŚCI 1. JACHTY ZE STALI I ALUMINIUM 2 2. JACHTY Z LAMINATÓW..3 3. JACHTY Z DREWNA I BETONU 4 4. OPISY FARB.5 Każdy klient do zakupionych dwóch opakowań z farbą tego samego rodzaju, otrzyma po dodatkowym

Bardziej szczegółowo

I. Wymagania ogólne. 1. Wielkości przechowywanych dokumentów. a) Format A4 210 mm x 297 mm. b) Format A5 148 mm x 210 mm.

I. Wymagania ogólne. 1. Wielkości przechowywanych dokumentów. a) Format A4 210 mm x 297 mm. b) Format A5 148 mm x 210 mm. Załącznik nr 1 do umowy nr na dostawę klaserów rotacyjnych do B-KRK. I. Wymagania ogólne. Przedmiotem zamówienia publicznego jest dostawa 30 (trzydziestu) segregatorów ruchomych (klaserów rotacyjnych)

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU

PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA PROFESJONALNA CHEMIA BUDOWLANA SYSTEMU HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW HYDROIZOLACJA BALKONÓW I TARASÓW Tarasy i balkony, naleŝą do tych części budynku, które naraŝone są

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat. Od włókna do ubrania. To takie proste! Pokrowiec na telefon 3. Wszystko o papierze Zagadnienia, materiał

Bardziej szczegółowo

DRUK WIELKOFORMATOWY

DRUK WIELKOFORMATOWY DRUK WIELKOFORMATOWY Druk wielkoformatowy to inaczej solwentowy lub lateksowy druk cyfrowy, czyli nowoczesna technologia stosowana do produkcji form drukowanych na materiale banerowym, folii i papierze.

Bardziej szczegółowo

DuploFLEX 3 DuploFLEX 4

DuploFLEX 3 DuploFLEX 4 DuploFLEX 3 DuploFLEX 4 Taśmy klejące 0,38/0,44 mm do mocowania klisz rozwiązania dla perfekcyjnego druku etykiet. Optymalna jakość druku również przy ustawieniu niskiego docisku drukowania Lepsze odtaczanie

Bardziej szczegółowo

Cóż za piękny dzień! Idealny aby pouczyć się o kolejnym druku, jakim jest offset. A więc uczniu usiądź wygodnie i wysłuchaj dzisiejszej lekcji.

Cóż za piękny dzień! Idealny aby pouczyć się o kolejnym druku, jakim jest offset. A więc uczniu usiądź wygodnie i wysłuchaj dzisiejszej lekcji. OFFSET Cóż za piękny dzień! Idealny aby pouczyć się o kolejnym druku, jakim jest offset. A więc uczniu usiądź wygodnie i wysłuchaj dzisiejszej lekcji. Rozkład materiału: Historia Offset początek Offset

Bardziej szczegółowo

Typ 2 40 mm i 70 mm do elementów dodatkowych, metalowych podestów, drąŝonych kanałów itp.

Typ 2 40 mm i 70 mm do elementów dodatkowych, metalowych podestów, drąŝonych kanałów itp. Typ 1 115 mm lub 155 mm dla płyt o grubości 400 mm. Wyjątkowy układ blokujący pozwalający wyeliminować zaciski / dyble. MoŜe być zastosowany do ostrych krawędzi lub z równiarką rurową Bunyan a. MoŜe wyeliminować

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik poligraf 311[28]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik poligraf 311[28]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 11 Strona 2 z 11 Rozwiązanie zadania egzaminacyjnego podlegało ocenie w zakresie następujących elementów pracy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia do opracowania projektu wynikające

Bardziej szczegółowo

DuploFLEX 3 DuploFLEX 4

DuploFLEX 3 DuploFLEX 4 DuploFLEX 3 DuploFLEX 4 Taśmy klejące do mocowania klisz 0,38/0,44 mm rozwiązania dla perfekcyjnego druku etykiet. Optymalna jakość druku również przy małym nacisku drukowania Lepsze odtaczanie się cylindrów

Bardziej szczegółowo

Taśma papierowa *586* odporna na UV do 14 dni, do wewnątrz i krótkotrwale na zewnątrz

Taśma papierowa *586* odporna na UV do 14 dni, do wewnątrz i krótkotrwale na zewnątrz Taśma papierowa *548* lekko krepowana z klejem kauczukowym, dobra przyczepność i odporność na temp. do 80 C. Do stosowania wewnątrz i krótkotrwale na zewnątrz 19 x 33 m 48/ /3600 0300-483319 24 x 33 m

Bardziej szczegółowo

dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych)

dba o porządek i bezpieczeństwo w miejscu pracy szacuje czas kolejnych działań (operacji technologicznych) Wymagania edukacyjne z zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? ROZDZIAŁ III. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE Temat 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

Komentarz technik papiernictwa 311[27]-01 Czerwiec 2009

Komentarz technik papiernictwa 311[27]-01 Czerwiec 2009 Strona 1 z 11 Strona 2 z 11 Strona 3 z 11 W pracach egzaminacyjnych ocenie podlegały następujące elementy: I. Tytuł pracy egzaminacyjnej. II. Założenia do projektu realizacji prac wynikające z treści zadania

Bardziej szczegółowo

Temat: Termotransfer i termosublimacja

Temat: Termotransfer i termosublimacja Temat: Termotransfer i termosublimacja 1. Termotransfer (termonadruk) - technika nadruku polegająca na termicznym wgrzaniu w materiał wcześniej przygotowanego rysunku, naniesionego na specjalny papier

Bardziej szczegółowo

Procesy składania tekstu

Procesy składania tekstu Procesy składania tekstu gorące zimne ręczne maszynowe składopisowe komputerowe czcionkowe wierszowe fotoskładowe inne związane z roztopionym metalem; metal: stop ołowiu, antymonu i cyny = stop drukarski

Bardziej szczegółowo

DuploFLEX CB. Podkład kompresyjny dla najwyższych wymagań w wysokiej jakości druku post print.

DuploFLEX CB. Podkład kompresyjny dla najwyższych wymagań w wysokiej jakości druku post print. DuploFLEX CB Podkład kompresyjny dla najwyższych wymagań w wysokiej jakości druku post print. Optymalna jakość druku również podczas drukowania z dużymi prędkościami Maksymalna wydajność dzięki wysokiej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie powierzchni do procesu klejenia MILAR

Przygotowanie powierzchni do procesu klejenia MILAR Przygotowanie powierzchni do procesu klejenia Warszawa 26.01.2016 MILAR Paweł Kowalski Wiązania tworzące spoinę uszkodzenia kohezyjne ------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Nowe uniwersalne przejście dachowe dla pokryć dachówkowych. Trwałe i wszechstronne

Nowe uniwersalne przejście dachowe dla pokryć dachówkowych. Trwałe i wszechstronne Nowe uniwersalne przejście dachowe dla pokryć dachówkowych Trwałe i wszechstronne Nowość dla pokryć dachówkowych Nowe uniwersalne przejście dachowe dla pokryć dachówkowych, dopełnia szeroki asortyment

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V

WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V WYMAGANIA PROGRAMOWE DLA KLASY V Temat Zagadnienia, materiał nauczania Wymagania podstawowe Uczeń: ROZDZIAŁ. MATERIAŁY I ICH ZASTOSOWANIE 1. Od włókna do ubrania 2. To takie proste! Pokrowiec na telefon

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie opakowań introligatorskich

Wykonywanie opakowań introligatorskich Wykonywanie opakowań introligatorskich 1. Opakowania torby Opakowania mogą występować jako druki luźne i łączone. Drukiem luźnym będzie torebka lub pudełko wykonane z jednego arkusza odpowiednio złamanego

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ochrony przed Korozją. Ćw. 9: ANODOWE OKSYDOWANIEALUMINIUM

Laboratorium Ochrony przed Korozją. Ćw. 9: ANODOWE OKSYDOWANIEALUMINIUM Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów Laboratorium Ochrony przed Korozją Ćw. 9: ANODOWE OKSYDOWANIEALUMINIUM

Bardziej szczegółowo

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa?

PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? PSO zajęć technicznych dla klasy V do programu nauczania Jak to działa? Temat Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca ( wym. konieczne) Ocena dostateczna ( wym. podstawowe) Ocena dobra ( wym. rozszerzające)

Bardziej szczegółowo

Dyfuzor na lampę wbudowaną do fotografii makro. Canon S2 IS, S3 IS

Dyfuzor na lampę wbudowaną do fotografii makro. Canon S2 IS, S3 IS Dyfuzor na lampę wbudowaną do fotografii makro Canon S2 IS, S3 IS Podczas dyskusji na forum FR obiecałem, Ŝe opiszę wykonanie dyfuzora do fotografii makro, który stosuję w moim Canonie S3. Zdaję sobie

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE

Karta Techniczna Spectral UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy PRODUKTY POWIĄZANE UNDER 385 Dwuskładnikowy podkład epoksydowy UNDER 385 H 6985 PLAST 825 EXTRA 745 PRODUKTY POWIĄZANE Podkład epoksydowy Utwardzacz Dodatek zwiększający przyczepność do tworzyw sztucznych Barwnik do podkładu

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE CZERWIEC 2010 Zawód: technik papiernictwa Symbol cyfrowy zawodu: 311[27 Numer zadania: 1 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu 311[27]-01-102 Czas trwania egzaminu: 180 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

Uk ad graficzny CKE 2016

Uk ad graficzny CKE 2016 Uk ad graficzny CKE 2016 2 Zadanie 1. Czwarta strona czwórki tytułowej powinna zawierać A. numer ISBN. B. tytuł i podtytuł dzieła. C. imię i nazwisko autora. D. znak i nazwę wydawnictwa. Zadanie 2. Ilu

Bardziej szczegółowo

ŚCIANY RYS HISTORYCZNY

ŚCIANY RYS HISTORYCZNY ŚCIANY RYS HISTORYCZNY Dawniej ściany budowano z jednego rodzaju materiału - kamienia, cegły, gliny. Gdyby budować z nich ściany, które spełniają wymagania obecnie obowiązującej normy cieplnej, musiałyby

Bardziej szczegółowo

Temat ćwiczenia: Obróbka laboratoryjna materiałów fotograficznych.

Temat ćwiczenia: Obróbka laboratoryjna materiałów fotograficznych. Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Środowiska i Geodezji Katedra Fotogrametrii i Teledetekcji Temat ćwiczenia: Obróbka laboratoryjna materiałów fotograficznych. Zagadnienia 1. Proces negatywowy

Bardziej szczegółowo

Temat: Introligatorskie procesy jednostkowe

Temat: Introligatorskie procesy jednostkowe Temat: Introligatorskie procesy jednostkowe Są to poszczególne operacje technologiczne wykonywane najczęściej na akcydensach oraz publikacjach. Wspólną cechą operacji jednostkowych jest wykorzystanie tylko

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Laboratorium

Instrukcja. Laboratorium Instrukcja Laboratorium Temperatura mięknięcia tworzyw według metody Vicat str. 1 TEMPERATURA MIĘKNIĘCIA Temperatura przy której materiał zaczyna zmieniać się z ciała stałego w masę plastyczną. Przez pojęcie

Bardziej szczegółowo

Podział i skład produktów papierniczych

Podział i skład produktów papierniczych Podział i skład produktów papierniczych Podział materiałów poligraficznych Istnieje kilka kryteriów podziału materiałów poligraficznych. Z praktycznego punktu widzenia najważniejsze z nich to: Podział

Bardziej szczegółowo

Płyty kompozytowe DILITE, HYLITE i TKEbond

Płyty kompozytowe DILITE, HYLITE i TKEbond 1. Płyty kompozytowe DILITE, HYLITE i TKEbond Kompozytowe płyty o aluminiowych okładzinach z rdzeniem polietylenowym DILITE i polipropylenowym HYLITE. Plastyczny stop aluminium oraz perfekcyjne wykończenie

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa produktu Ilość Szczegółowy opis produktu Zdjęcie poglądowe

Lp. Nazwa produktu Ilość Szczegółowy opis produktu Zdjęcie poglądowe zał. do SIWZ nr DOA-IV.272.33.2014 Opis przedmiotu zamówienia wykaz materiałów biurowych z przeznaczeniem na szkolenia, posiedzenia i konferencje w ramach projektu pn. Województwo opolskie otwarte na współpracę

Bardziej szczegółowo

Taśma klejąca - rodzaj taśmy z elastycznego tworzywa sztucznego o grubości dziesiętnych części milimetra pokryta warstwą specjalnego kleju.

Taśma klejąca - rodzaj taśmy z elastycznego tworzywa sztucznego o grubości dziesiętnych części milimetra pokryta warstwą specjalnego kleju. Taśma klejąca - rodzaj taśmy z elastycznego tworzywa sztucznego o grubości dziesiętnych części milimetra pokryta warstwą specjalnego kleju. Służy głównie do sklejania lub oklejania pękniętych lub podartych

Bardziej szczegółowo

Wydruk książki w oprawie miękkiej i twardej w Naukowym Wydawnictwie IVG firmy groupivg.com

Wydruk książki w oprawie miękkiej i twardej w Naukowym Wydawnictwie IVG firmy groupivg.com Wydruk książki w oprawie miękkiej i twardej w Naukowym Wydawnictwie IVG firmy groupivg.com Parametry techniczne Książki w oprawie miękkiej Dostępne dowolne formaty w wielkości od A6 do A4. Oprawa miękka,

Bardziej szczegółowo

Informacje o przydatności do konkretnych zastosowań, o ile są dostępne, można uzyskać u przedstawiciela Sun Chemical."

Informacje o przydatności do konkretnych zastosowań, o ile są dostępne, można uzyskać u przedstawiciela Sun Chemical. 1. Opis z rodziny farb do laminatu SunStrato Duraply to system farbowy do laminacji drukowany techniką grawiurową przeznaczony do opakowań wymagających wysokiej jakości i poddanych obróbce cieplnej. 2.

Bardziej szczegółowo

PROTECT 320 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 320 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI

PROTECT 320 Karta Techniczna LT Karta techniczna PROTECT 320 Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI Karta techniczna Podkład akrylowy WŁAŚCIWOŚCI PODKŁAD AKRYLOWY szybki podkład wypełniający na bazie żywic akrylowych. Charakteryzuje się znacznie mniejszą tendencją do zaklejania papieru, szczególnie przy

Bardziej szczegółowo

Temat: Media do druku wielkoformatowego

Temat: Media do druku wielkoformatowego Temat: Media do druku wielkoformatowego 1. MATERIAŁ FLAGOWY 150g/m2 poliestrowa tkanina tekstylna. Materiał ten stosowany jest najczęściej w systemach wystawienniczych, fotografii artystycznej oraz przy

Bardziej szczegółowo

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE

Wyłączny Przedstawiciel Handlowy ASD www.artsytemdeco.com RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE RODADECK MICROCEMENT EKSKLUZYWNE GŁADKIE POWIERZCHNIE Techniki dekoracji powierzchni MIKROCEMENT RODADECK SF RODADECK SF jest to dwuskładnikowy produkt na bazie spoiw hydraulicznych, żywic syntetycznych,

Bardziej szczegółowo

1. Opis. Farby drukarskie Solimax zostały wyprodukowane z myślą o następujących zastosowaniach:

1. Opis. Farby drukarskie Solimax zostały wyprodukowane z myślą o następujących zastosowaniach: 1. Opis to gama intensywnych farb na bazie rozpuszczalników, których formuła została opracowana zarówno do druku powierzchniowego, jak i do laminacji z zastosowaniem kleju na wielu podłożach stosowanych

Bardziej szczegółowo

Koniec z pęknięciami i krzywymi rogami na płytach gips-karton

Koniec z pęknięciami i krzywymi rogami na płytach gips-karton Koniec z pęknięciami i krzywymi rogami na płytach gips-karton www.centerflex.com.pl Made in USA ZASTOSOWANIE TAŚMY TUFF-TAPE: Taśmę TUFF-TAPE stosuje się do łączeń płyt gipsowo-kartonowych na płaskich

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach

Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu. Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach Akademia Morska w Szczecinie Instytut InŜynierii Transportu Zakład Techniki Transportu Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotów Materiałoznawstwo i Nauka o materiałach Wpływ róŝnych rodzajów

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 330 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE HARD 0 Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny,

Bardziej szczegółowo

SILKOR III 10.1 Farba epoksydowa epoksyestrowa do gruntowania prądoprzewodząca

SILKOR III 10.1 Farba epoksydowa epoksyestrowa do gruntowania prądoprzewodząca SILKOR III 10.1 Farba epoksydowa epoksyestrowa do gruntowania prądoprzewodząca Symbol : Kolorystyka : PKWiU 24.30.12-90.00-20-0088-XX KTM 1317-421-33880-9XX szara. Norma : ZN/RAFIL SA - 2815:2004 Przeznaczenie:

Bardziej szczegółowo

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym.

Karta Techniczna PROTECT 321 Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. Podkład akrylowy Wypełniający podkład akrylowy utwardzany izocyjanianem alifatycznym. PRODUKTY POWIĄZANE Utwardzacz do wyrobów poliuretanowych, standardowy, szybki Rozcieńczalnik uniwersalny, wolny, standardowy,

Bardziej szczegółowo

Budowa i charakterystyka papieru

Budowa i charakterystyka papieru Budowa i charakterystyka papieru Budowa papieru Papier posiada strukturę włóknistą, utworzoną przez celulozę z drewna lub innych materiałów roślinnych, uzupełnioną o różne dodatki masowe i wypełniacze,

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Ochrony przed Korozją. GALWANOTECHNIKA II Ćw. 6: ANODOWE OKSYDOWANIE ALUMINIUM

Laboratorium Ochrony przed Korozją. GALWANOTECHNIKA II Ćw. 6: ANODOWE OKSYDOWANIE ALUMINIUM Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Katedra Fizykochemii i Modelowania Procesów Laboratorium Ochrony przed Korozją GALWANOTECHNIKA II Ćw. 6: ANODOWE

Bardziej szczegółowo

DuploFLEX 5. Taśmy klejące do mocowania klisz 0,55 mm rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego.

DuploFLEX 5. Taśmy klejące do mocowania klisz 0,55 mm rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego. DuploFLEX 5 Taśmy klejące do mocowania klisz 0,55 mm rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego. Optymalna jakość druku również podczas drukowania z dużymi prędkościami Lepsze odtaczanie się

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2

INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 INSTYTUT INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ PŁ LABORATORIUM TECHNOLOGII POWŁOK OCHRONNYCH ĆWICZENIE 2 BADANIA ODPORNOŚCI NA KOROZJĘ ELEKTROCHEMICZNĄ SYSTEMÓW POWŁOKOWYCH 1. WSTĘP TEORETYCZNY Odporność na korozję

Bardziej szczegółowo

RODZAJE DYSPENSERÓW:

RODZAJE DYSPENSERÓW: DYSPENSERY KLEJOWE DO ETYKIET PAPIEROWYCH Za pomocą naszych DYSPENSERÓW moŝesz Łatwo i Szybko etykietować swoje produkty, paczki, koperty itp. RODZAJE DYSPENSERÓW: RĘCZNE ELEKTRYCZNE PÓŁAUTOMATYCZNE Proponujemy

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

G 9/99 tępy mat FoodSafe. Opis lakieru. Lakier wodny matowy o szybkim schnięciu i wysokiej odporności na zblokowanie, tępy mat

G 9/99 tępy mat FoodSafe. Opis lakieru. Lakier wodny matowy o szybkim schnięciu i wysokiej odporności na zblokowanie, tępy mat G 9/99 tępy mat FoodSafe Opis lakieru Lakier wodny matowy o szybkim schnięciu i wysokiej odporności na zblokowanie, tępy mat Własności w trakcie procesu lakierowania Prowadzenie * Schnięcie * * Niepodatność

Bardziej szczegółowo

2K MS Matting Clear Dokumentacja Techniczna L Lakiery bezbarwne

2K MS Matting Clear Dokumentacja Techniczna L Lakiery bezbarwne Opis Dwuskładnikowy, matowy lakier bezbarwny przeznaczony do aplikacji na właściwie utwardzone lakiery nawierzchniowe lub bazowe. Stosując go w połączeniu z 2K MS Clear Fast, 2K HS Extra Clear, 2K HS Fast

Bardziej szczegółowo

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL

PL B1. AKZO NOBEL COATINGS Sp. z o.o., Włocławek,PL BUP 11/ WUP 07/08. Marek Pawlicki,Włocławek,PL RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 198634 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 363728 (22) Data zgłoszenia: 26.11.2003 (51) Int.Cl. C09D 167/00 (2006.01)

Bardziej szczegółowo

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Krosno, dnia 13.02.2007r. PZD-DT-0342/10/07 Modyfikacja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Powiatowy Zarząd Dróg w Krośnie działając w oparciu o art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH

KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH PRZEPISY KLASYFIKACJI I BUDOWY STATKÓW MORSKICH ZMIANY NR 5/2012 do CZĘŚCI IX MATERIAŁY I SPAWANIE 2008 GDAŃSK Zmiany Nr 5/2012 do Części IX Materiały i spawanie 2008, Przepisów klasyfikacji i budowy statków

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie form do drukowania wklęsłego 825[01].Z2.02

Przygotowanie form do drukowania wklęsłego 825[01].Z2.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Wojciech Pilc Przygotowanie form do drukowania wklęsłego 825[01].Z2.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007

Bardziej szczegółowo

RAWOMAL P 4.3 Farba wodorozcieńczalna do gruntowania

RAWOMAL P 4.3 Farba wodorozcieńczalna do gruntowania RAWOMAL P 4.3 Farba wodorozcieńczalna do gruntowania Symbol : Kolorystyka : PKWiU 24.30.11-70.00-70-XXXX-XX KTM 1316-229-77XXX-XXX czerwony tlenkowy, szary jasny lub wg indywidualnych uzgodnień. Norma

Bardziej szczegółowo