STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA"

Transkrypt

1 STOWARZYSZENIE CZŁOWIEK I PRZYRODA Krzywe 62B, Suwałki tel./fax: (87) Krzywe, 20 grudnia 2013 Stowarzyszenie Człowiek i Przyroda zaprasza do złożenia ofert na dostawę gadżetów, w ramach realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północno-wschodniej Polsce" (LIFE12 NAT/PL/000063), współfinansowanego ze środków instrumentu finansowego UE LIFE+, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Stowarzyszenie "Człowiek i Przyroda" Krzywe 62B Suwałki Tel , Fax: adres strony internetowej Zamawiającego: II. Tryb udzielenia zamówienia: Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu, o którym mowa w art Kodeksu cywilnego, zgodnie z trybem i zasadami zawierania umów nie objętych zakresem stosowania ustawy PZP, wdrożonych na potrzeby realizacji projektu "Ochrona płazów na obszarach Natura 2000 w północnowschodniej Polsce", wynikających z wewnętrznych procedur zawierania umów właściwych dla Stowarzyszenia Człowiek i Przyroda. III. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 5 części: Część 1. Dostawa koszulek t-shirt o minimalnych parametrach podanych w poniższej tabeli Lp. Opis wymaganych parametrów Ilość (szt.) Koszulki t-shirt uniwersalne (unisex) koloru ciemnej oliwki, gramatura nie mniejsza niż 180 g/m², 100% bawełny czesanej typu Ring Spun, bez szwów bocznych 1 Rozmiar S Rozmiar M Rozmiar L Rozmiar XL 100

2 Na wszystkich koszulkach na lewym rękawku należy umieścić nadruk kolorowych logotypów sponsorów, zamieszczony poniżej (wszystkie logotypy sponsorów zostaną dostarczone Wykonawcy przez Zamawiającego w formacie tif lub cdr). Na wszystkich koszulkach zostanie umieszczone logo projektu o średnicy 7-8 cm, wg poniższego wzoru (nadruk zlokalizowany zostanie na przedniej stronie koszulki, w lewym górnym rogu). Ostateczna kolorystyka logo projektu zostanie ustalona po zaakceptowaniu koloru koszulek. LIFE/AMPHIBIA/2012/PL Część 2. Dostawa toreb płóciennych o parametrach nie gorszych niż podane poniżej: 1000 szt., rozmiar zbliżony do 42x38x15 cm, ucho długie - nie krótsze niż 70 cm, surówka bawełniana o gramaturze nie mniejszej niż 260 g., kolor ecru (boczna wstawka w kolorze czarnym), nadruk logotypów może być jednobarwny (na czarnym tle) lub w pełnych kolorach, wąskim paskiem z boku torby; napis jednobarwny z boku torby pod logotypami: Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Instrumentu Finansowego LIFE+, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie; po jednej stronie torby duży nadruk (o średnicy ok. 20 cm) znaku graficznego (wzór poniżej). Wzór logotypów sponsorów do zamieszczenia na torbie przedstawiono poniżej. Logotypy na bok torby:

3 Logo z przodu torby: CZŁOWIEK I PRZYRODA STOWARZYSZENIE LIFE12 NAT/PL/ Amphibians protection on the Natura 2000 areas in north-eastern Poland Część 3. Dostawa pamięci USB (PenDrive) o parametrach nie gorszych niż podane poniżej: Lp. Opis wymaganych parametrów Ilość (szt.) PenDrive model Pop - White; grawerowanie laserem po obu stronach, gwarancja 10 lat 1 Pamięć 8 GB Pamięć 16 GB 100 Wizualizacja nadruku:

4 Część 4. Dostawa kubków ceramicznych z nadrukiem. 500 szt. kubków o kształcie zbliżonym lub takim samym, jak zamieszczony poniżej (pojemność ok. 300 ml, wysokość ok. 103 mm, średnica górna ok. 88 mm). Nadruk na zewnętrznej powierzchni kubka składający się z poniższej grafiki: Amphibians protection on the Natura 2000 areas in north-eastern Poland Stowarzyszenie Czł owiek i Przyroda LIFE12 NAT/PL/ Część 5. Dostawa zakładek do książek oraz folderu. Materiały - teksty oraz grafika (zdjęcia, rysunki) do zakładek i folderu oraz przykładowy układ graficzny dostarcza Zamawiający w postaci plików w formacie doc, cdr, jpg lub tif. Parametry techniczne zakładek do książek: - nakład: 4000 szt. (2 wersje po 2000 szt.) - format: 5 x 15 cm - druk: pełny kolor, obustronny - laminowanie folią błyszczącą obustronnie - papier: kreda 300 g - 4 zdjęcia i 2 rysunki w pełnych kolorach. Parametry techniczne folderu:

5 - nakład: 2000 egz. - format: 594 x 210 mm, składany dwukrotnie na pół (po złożeniu otrzymujemy format A5) - druk: pełny kolor - papier: ekologiczny min. 180 g - ok. 10 zdjęć w pełnych kolorach i 24 rysunki czarnobiałe. Ostateczne projekty układu graficznego zakładek oraz folderu muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego (należy przesłać projekty do zatwierdzenia w postaci plików pdf). 2. Przedmiot zamówienia (koszulki, torby, przenośna pamięć USB, kubki, zakładki i foldery) Wykonawca dostarczy do siedziby Zamawiającego w miejscowości Krzywe 62B, Suwałki na swój koszt do 10 lutego 2014 roku. 3. Z czynności odbioru zostaną sporządzone protokoły zdawczo-odbiorcze. 4. Płatność nastąpi po dostawie zgodnie z zamówieniem Zamawiającego w terminie 7 dni od daty przedłożenia w siedzibie Zamawiającego faktur VAT. VI. Informacje ogólne 1. Każdy z dostawców może złożyć tylko jedną ofertę, obejmującą jedną, kilka lub wszystkie części zamówienia. 2. Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z Oferentami jest Anna Krzysztofiak koordynator projektu, tel , 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania bez podania przyczyn takiej decyzji. V. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Ofertę należy napisać w języku polskim na maszynie, komputerze lub czytelnym pismem ręcznym zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zaproszenia. Oferty nieczytelne zostaną odrzucone. 2. Wszystkie strony oferty, w tym strony wszystkich załączników, powinny być ponumerowane i podpisane przez Wykonawcę. Wszystkie miejsca, w których Wykonawca naniósł zmiany powinny być parafowane przez osobę podpisującą ofertę. 3. Jeżeli z dokumentów dołączonych do oferty nie wynika upoważnienie do podpisania oferty dla osoby występującej w imieniu dostawcy, istnieje bezwzględny wymóg dołączenia stosowanego pełnomocnictwa. Obowiązek ustanowienia pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania w postępowaniu Wykonawców istnieje również w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne). W przypadku braku ustanowienia pełnomocnika istnieje obowiązek podpisania oferty wraz z załącznikami przez wszystkich wspólników.

6 4. Ofertę należy umieścić w zamkniętej na trwale kopercie opisanej w następujący sposób: dane Dostawcy, nazwa i adres Zamawiającego, z adnotacją OFERTA Gadżety, dot. projektu LIFE12 NAT/PL/ nie otwierać przed godz. 9:15" VI. Zawartość oferty Oferta powinna zawierać: a) Oświadczenie o braku powiązań załącznik nr 1 b) Formularz oferty (wzór załącznik nr 2) złożony w wersji papierowej, podpisanej przez uprawnionego przedstawiciela Dostawcy c) Zaakceptowany wzór umowy - załącznik na 3 c) Dokumenty formalno-prawne: - Uwierzytelniona kserokopia aktualnego (wydanego nie wcześniej niż 6 m-cy przed terminem składania ofert) dokumentu dopuszczającego dostawcę do obrotu prawnego w zakresie objętym zamówieniem. VII. Kryteria oceny ofert Przy wyborze oferty zamawiający kierował się będzie następującymi kryteriami: a) cena brutto oferty 100% b) oferta nie spełniająca minimalnych wymagań określonych w niniejszym zaproszeniu zostanie odrzucona. VIII. Termin i miejsce składania ofert Ofertę należy złożyć w biurze projektu w biurze Zamawiającego, Krzywe 62B, Suwałki do dnia 13 stycznia 2014 roku do godziny 9:00 osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Biura Zamawiającego). IX. Termin i miejsce otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi w biurze projektu Krzywe 62B, Suwałki dnia 13 stycznia 2014 roku o godzinie 9:15. X. Pozostałe informacje Zamawiający informuje, iż określona przez Wykonawcę w ofercie cena jest ceną ostateczną i nie podlega jakimkolwiek negocjacjom. Nie może ona również ulec zmianie w trakcie trwania umowy. Zamawiający podkreśla, iż po podpisaniu umowy nie będzie możliwe uznanie jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

7 Załączniki: 1. Oświadczenie o braku powiązań Oferenta z Zamawiającym 2. Druk formularza ofertowego 3. Wzór umowy Prezes Stowarzyszenia

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 18.02.2015r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na: Wykonanie i dostawę materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach projektu URnowoczesność i przyszłość

Bardziej szczegółowo

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Legnica, dnia 05.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy działając na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

M O D Y F I K A C J A

M O D Y F I K A C J A Znak sprawy: ZP/NIPR/04/2015 Rzeszów, 25.02.2015r. M O D Y F I K A C J A SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (wykreślenie zapisu o zastosowaniu stawki 5% podatku VAT rozdz. VI ust.4) na: Wykonanie

Bardziej szczegółowo

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury

produkcję gadżetów dla Narodowego Centrum Kultury Zamawiający Narodowe Centrum Kultury ul. Płocka 13 01-231 Warszawa tel. 22 21 00 100, faks 22 21 00 101 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w przetargu nieograniczonym na produkcję gadżetów dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/18/2013. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 kwietnia 2013 r. ZATWIERDZAM DYERKTOR GENERALNY Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej /Cezary Pyl/ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/18/2013 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

WIP.271.3.2.2012.JJ ZAPYTANIE OFERTOWE

WIP.271.3.2.2012.JJ ZAPYTANIE OFERTOWE WIP.271.3.2.2012.JJ Szydłowiec, 31.10.2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Zamawiający: Gmina Szydłowiec, Rynek Wielki 1, 26 500 Szydłowiec 2. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Sobienie-Jeziory, dn. 06.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/12/2013 Gmina Sobienie-Jeziory kieruje do Państwa zapytanie ofertowe dotyczące usługi polegającej na opracowaniu i wydaniu albumu promującego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Do postępowania o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. Zamawiający: Politechnika Poznańska pl. Marii Skłodowskiej-Curie 5 60-965 Poznań NIP 777-00-03-699 www.put.poznan.pl Godziny urzędowania 7.00-15.00 tel. 061 665 3538 fax 061 665 3738 Specyfikacja Istotnych

Bardziej szczegółowo

Klub Przyrodników. Świebodzin, 15.01.2015 r. I. Zamawiający

Klub Przyrodników. Świebodzin, 15.01.2015 r. I. Zamawiający Klub Przyrodników ul. 1 Maja 22, 66-200-Świebodzin Konto: BZ WBK SA o/świebodzin nr 28 1090 1593 0000 0001 0243 0645 tel./fax 068 3828236, e-mail:kp@kp.org.pl, http:// www.kp.org.pl NIP: PL 927-15-06-791

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA DOSTAWĘ MATERIAŁÓW SZKOLENIOWYCH Szanowni Państwo. Stowarzyszenie Centrum Innowacji Społeczeństwa Informacyjnego, ul. Pedagogiczna 7, 09-402 Płock, Biuro Projektu, ul. Oskara Kolberga

Bardziej szczegółowo

Dostawę upominków z odpowiednim oznakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta

Dostawę upominków z odpowiednim oznakowaniem przeznaczonych do celów promowania Miasta Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Biuro ds. Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Szczecin Pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin (pok. nr 397) ZAPRASZA DO ZŁOśENIA

Bardziej szczegółowo

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU

DOSTAWA W FORMIE LEASINGU OPERACYJNEGO DWÓCH UŻYWANYCH SAMOCHODÓW DO WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH Z OPCJĄ WYKUPU PRZEDMIOTU LEASINGU SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sporządzona w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. Nr 113 z 2010 r., poz. 759 z późn. zm.). nazwa zadania:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r. 1 Stalowa Wola, 28.11.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/KLASTAL/2014 z dnia 28.11.2014 r. Strona 1 dotyczące usługi tłumaczenia na język angielski materiałów promocyjnych i informacyjnych w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów

PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów Warszawa, dnia 06.05.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3976/JP/09 skład, łamanie, przygotowanie do druku, druk ulotek oraz druk plakatów na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. ZAPYTANIE OFERTOWE nr PR-9321-23/9/MK/2013 Gdynia, dnia 14.06.2013r. na zakup i dostawę materiałów promocyjnych w ramach projektu Laboratorium edukacji. I. Nazwa i adres Zamawiającego: Miasto Gdynia Powiatowy

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/04/2013

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/04/2013 Warszawa, dnia 25.03.203 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/04/203 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na usługę:

Bardziej szczegółowo

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych.

Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna dostawa do siedziby Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wielkopolskim materiałów informacyjno promocyjnych. Zatwierdził: Z up. DYREKTORA GENERALNEGO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Postępowanie nr ZP/PRPW/PN/7/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na produkcję i druk materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014.

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ 2 KONFERENCJI Z PRACODAWCAMI/ GIEŁDA KOOPERACJI. AKADEMICKIE FORUM ROZWOJU BIZNESU WROCŁAW 2014. Projekt pt.: Kierunek Informatyka w Wyższej Szkole Zarządzania Edukacja we Wrocławiu, nr umowy UDA-POKL-04.01.02-00-019/10-00 ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław,13.02.2014r. Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 06.01.2009 r.

Warszawa, dnia 06.01.2009 r. Warszawa, dnia 06.01.2009 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-3675/JP/09 na dostawę i montaż mebli biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U.

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/02/2015

PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/02/2015 Warszawa, dnia.03.205 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY: KZP/02/205 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie: PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na usługę: organizacji

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na:

Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa. zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: Zamawiający: Warszawa, dnia 20.01.2014 r. Portalwymiany.pl Sp. z o.o. ul. Ostródzka 74G 03-289 Warszawa zaprasza do składania ofert w odpowiedzi na: ZAPYTANIE OFERTOWE nr POIG.8.1/02 Niniejsze zapytanie

Bardziej szczegółowo

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DDZ/2411/

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający: Zamawiający: SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny ul.: Chodakowska 19/31 kod, miejscowość: 03-815 Warszawa NIP: 118-01-97-245 REGON: 011947981 Poznań, dn. 09.06.2015 r. Zamawiający zaprasza do udziału

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wmarr.olsztyn.pl Olsztyn: Przedmiotem zamówienia jest usługa: wykonanie i dostawa gad żetów reklamowych

Bardziej szczegółowo