WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS"

Transkrypt

1 GŁÓWN URĄD GEODEJI I KRTOGRFII DEPRTMENT GEODEJI KRTOGRFII I SSTEMÓW INFORMCJI GEOGRFICNEJ WIELOFUNKCJN SSTEM PRECJNEGO POCJONOWNI STELITRNEGO SG-EUPOS PRELICENI I TRNSFORMCJE WSPÓŁRĘDNCH Oracoał: Leszek Jaorski Werfikacja: Jarosła os Projek sółfinansoan rzez Unię Euroejską Euroejski Fundusz Rozoju Regionalnego Rerodukoanie koioanie foografoanie skanoanie części lub całości maeriału bez zgod Głónego Geode Kraju jes zabronione

2 Wsę Układ sółrzędnch sosoane geodezji saeliarnej są globalne i geocenrczne. Nie mogą bć inne jeżeli uzględni się fak że ruch saelió odnosi się do środka mas iemi. drugiej sron mam klasczne omiar geodezjne z naur rzecz realizoane lokalnie a częso rażone rónież lokalnch układach sółrzędnch. Preczjne określenie zajemnch zależności międz różnmi układami i rodzajami sółrzędnch sanoi odsao arunek inegracji różnch echnik omiaroch sosoanch geodezji. Całość zagadnień ziązanch z kładem odzielona zosała na nasęujące części: 1. Ssem i układ sółrzędnch. Transformacje 3. Odzoroania 4. Przeliczenia sółrzędnch międz układem 1965 i układami lokalnmi a układem 000 (199. SSTEM I UKŁD WSPÓŁRĘDNCH Pojęcia ssemu i układu sółrzędnch rakoane są częso miennie i chociaż są ze sobą ściśle oiązane o odnoszą się do różnch zagadnień. Ssem Wsółrzędnch Jes o zesół sałch i definicji niezbędn do jednorodnego oracoania danch geodezjnch. W ramach ssemu sółrzędnch określona jes geomeria iemi ( dochczasoch ssemach jes o elisoida obrooa ale może bć rónież elisoida rójosioa lub inna oierzchnia orienacja układu sółrzędnch sała graiacji rędkość śiała skala czasu i. Rodzaj i arość sałch zależ od rodzaju ssemu i echnik omiaroch dla jakich zosał zdefinioan. Inne sałe zdefinioane zosał dla ssemó globalnch GRS1980 (Geodeic Reference Ssem 1980 i WGS84 (World Geodeic Ssem 1984 a inne dla Ssemu odniesienia krajó socjaliscznch 194. Układ Wsółrzędnch Geodezjnch godnie z Polską Normą jes o układ sółrzędnch kórm ołożenie unkó rzesrzeni zdefinioano orzez odoiedni dobór oierzchni odniesienia sosobu rzuoania rodzaju sółrzędnch oraz ocząku układu. Porónując obdie definicje można rzjąć że układ sółrzędnch geodezjnch jes fizczną realizacją ssemu sółrzędnch. akże że akich realizacji (układó może bć ramach ssemu ięcej niż jedna. Wbre ozorom rakce geodezjnej skam się ciągle z różnmi układami ego samego ssemu sółrzędnch. W Ssemie Wsokości Normalnch oboiązującm Polsce mam układ sokości KRONSTDT 60 i KRONSTDT 86. Dla układu sółrzędnch geodezjnch ziązanch z ssemem odniesienia 194 mam kolejne realizacje Jednoliej Sieci sronomiczno Geodezjnej z kórch odzą się ańsoe układ sółrzędnch łaskich: Oracoanie JSG z kórego osał układ 1965 sosoan do dnia dzisiejszego Oracoanie PPOG81 z kórego osał układ Oracoanie JSG 1983 W rzadku ssemu ITRS (Inernaional Terresial Reference Ssem mam kolejne realizacje układu ITRF (Inernaional Terresrial Reference Frame ITRF94 ITRF96 ITRF000 i akualn ITRF005. Nae układ WGS84 nie jes sał i ciągu osanich la bł dukronie modfikoan. Kolejne realizacje nazane są (NIM TR8350. WGS 84 (G730 i WGS 84 (G873 od numer godnia GPS dla kórego roadzono modfikacje układu sółrzędnch. Wszelkie raa zasrzeżone Głón Geodea Kraju

3 Rodzaje sółrzędnch sosoanch geodezji Definiując różne układ sółrzędnch ojaiło się kilka ich rodzajó kóre należ ussemazoać. e zględu na zakres informacji rzenoszonch rzez sółrzędne unkó możem je odzielić na rz odsaoe gru: Układ geodezjnch sółrzędnch rzesrzennch: karezjańskich lub elisoidalnch Lh. Posają omiarach saeliarnch i zaierają informacje geomerczne o ołożeniu unku. Wsokość h oznacza sokość elisoidalną a nie sokość normalną H z nielacji. Układ geodezjnch sółrzędnch łaskich: rosokąnch a akże biegunoch. Posają niku klascznch omiaró geodezjnch lub odzoroania określonmi formułami maemacznmi sółrzędnch elisoid na łaszczzną. Układ sokości: Polsce sosujem sokości normalne H znaczone z omiaró nielacjnch. unku idzenia rakki geodezjne bardziej ineresujące od odziału sółrzędnch na rodzaje są zależności międz nimi. Przejście ze sółrzędnch geodezjnch elisoidalnch Lh do sółrzędnch karezjańskich określona jes zorami ( N h cos cosl ( N h cos sin L ( N h sin e N sin Wielkość N sęująca e zorach jes romieniem krzizn ierszego erkału. a N 1 e * sin Gd chcem konać zamianę odroną ze sółrzędnch karezjańskich do sółrzędnch geodezjnch elisoidalnch Lh zor rzjmują osać gl Ce g g R R 1 e g h R C 1 e g 1 g Szerokość geograficzna oższch zorach jes znaczana ieracjnie aż do osiągnięcia zakładanej dokładności. Paramer R i C zdefinioane są nasęująco: ( N h R cos a b C b ależność międz sokością elisoidalną h a sokością normalną H określona jes zorem h H N h oznacza sokość geodezjną (elisoidalną unku H oznacza sokość normalną unku N o odsę quasi-geoid od elisoid odniesienia Wszelkie raa zasrzeżone Głón Geodea Kraju 3

4 Jes o zór określan jako zór na nielację GPS. Gdzie znając sokość elisoidalną h z omiaró GPS oraz odsę quasi geoid od elisoid odniesienia N z modelu można znaczć sokość normalną unku H. Przeliczenie sółrzędnch geodezjnch L na sółrzędne łaskie realizuje się rzez odzoroanie sółrzędnch. ODWOROWNI W karografii znane są seki jeżeli nie siące różnch rodzajó odzoroań mającch zasosoanie do różnch celó. W geodezji jednak dominującą ozcję zajmuje odzoroanie Gaussa Krügera nazane krajach anglosaskich Traverse Mercaor. Jes o konforemne orzeczne alcoe odzoroanie oierzchni elisoid na łaszczznę. e zględu na charaker odzoroania oierzchnia iemi dzielona jes na as ołudnikoe o szerokości od do nae kilkunasu soni. W Polsce en rodzaj odzoroania sosoan bł układzie 194 asach 3 i 6 sonioch oraz noch układach ańsoch na elisoidzie GRS (jeden as 1 sonio i 000 (4 as 3 sonioe. Drugim rodzajem odzoroania sosoanm Polsce jes odzoroanie quasi sereograficzne (Roussilhe a zasosoane układach 1965 (sref I II III i IV oraz GUGIK 80. Każde z ch odzoroań roadza odmiennch charaker deformacji odzoroaczch co ma znaczenie rz ransformacji sółrzędnch międz układami. TRNSFORMCJE Transformacją zgodnie z Polską Normą nazam oerację maemaczną olegającą na rzeliczeniu sółrzędnch unkó z jednego układu sółrzędnch geodezjnch na inn układ sółrzędnch geodezjnch. Układem sółrzędnch geodezjnch może bć układ sółrzędnch geodezjnch rzesrzennch jak i układ sółrzędnch geodezjnch łaskich rosokąnch. W zależności od rodzaju sółrzędnch będziem mieli do cznienia z ransformacją rzesrzenną lub ransformacją łaską. Idąc dalej możem analizoać ransformacje konforemne (linioe oraz ransformacje ielomianoe ższch soni. Głón obszar zasosoań ransformacji ielomianoch ziązan bł z rzeliczaniem sółrzędnch łaskich zrealizoanch różnch odzoroaniach ale ramach jednego ssemu sółrzędnch geodezjnch. Przkładem mogą bć m zględzie bezośrednie formuł rzeliczenioe międz sółrzędnmi łaskimi układzie 194 i 1965 znaczanmi z ch samch sółrzędnch geodezjnch L na elisoidzie Krasoskiego. W okresie gd obliczenia konano ręcznie lub na liczdłach mechanicznch sałe sółcznniki ielomianu bł znacznie godniejsze sosoaniu od formuł odzoroaczch zaierającch rozinięcia funkcji rgonomercznch. Prz rzeliczaniu osno międz różnmi układami sółrzędnch unikano sosoania ransformacji ielomianoch. W m obszarze dominują ransformacje linioe ransformacje konforemne: 7 arameroa rzesrzenna ransformacja Helmera międz układami sółrzędnch geodezjnch rzesrzennch 4 arameroa łaska ransformacja linioa międz układami sółrzędnch łaskich rosokąnch. 7 arameroa ransformacja rzesrzenna Helmera Ten rodzaj ransformacji jes odsaoą meodą rzejścia międz rzesrzennmi układami sółrzędnch sosoanmi echnikach saeliarnch. Wmaga osiadania rzesrzennch Wszelkie raa zasrzeżone Głón Geodea Kraju 4

5 Wszelkie raa zasrzeżone Głón Geodea Kraju 5 sółrzędnch unku (karezjańskich lub geodezjnch Lh co ograniczało jej sosoanie rzadku klascznch sieci geodezjnch rozdzielonch na osnoę oziomą i sokościoą. Wzór definiując ransformacje 7 arameroą ma nasęującą osać: ω θ ω κ θ κ S gdzie : ekor ranslacji międz środkami układó merach S różnica skal międz układami ω θ κ różnice orienacji karezjańskich osi międz układami. Jes o osać ransformacji znana od nazą ransformacji ursh Wolfa. Przjmuje się niej uroszczoną macierz obroó zakładająca nieielkie arości kąó obroó okół osi (rzędu ojednczch sekund. W rzadku gd różnice orienacji układó rzesrzennch są iększe należ sosoać ełną macierz. Przkładem zasosoania ransformacji 7 arameroej są aramer rzeliczenia sółrzędnch z noch układó ańsoch na elisoidzie GRS80 EUREF89 ( do sarch układó ańsoch na elisoidzie Krasoskiego ( Rónież rz rzejściu międz kolejnmi realizacjami układó ITRF sosoane są zor na ransformację 7 arameroą. Odmianą ego rodzaju ransformacji jes uzględnienie zmian arameró czasie dla układó ITRF mam ed aramer ransformacji znaczone z zależności: ( ( ( 0 0 P P P ( P aramer ransformacji na zadaną eokę ( 0 P aramer ransformacji na eokę odniesienia 0 eoka odniesienia eoka omiaru 4 arameroa łaska ransformacja konforemna (ransformacja rzez odobieńso Ogólna osać zoru na konforemna ransformację łaską 4 arameroą ma osać: D C arcg m α sółrzędne unkó układzie ieronm i órnm D C sółcznniki liczboe

6 Wsółcznniki C i D oższch rónaniach odoiadają ekoroi ranslacji międz układem ieronm i órnm. Naomias sółcznniki i ozalają znaczć sółcznnik zmian skali ( m oraz ką skręcenia osi układu sółrzędnch (α. Ten rodzaj ransformacji jes jednm douszczonm do sosoania rz rzeliczaniu sółrzędnch międz układami 000 i 199 a układem 1965 lub układami lokalnmi. Warunkiem odsaom sosoania ransformacji rzez odobieńso jes konieczność zajemnej zgodności odzoroań układó sółrzędnch łaskich. Należ sarać się razić sółrzędne układzie ieronm i órnm odzoroaniu ożsamm nie lko na oziomie rodzaju (Gauss Krüger quasi sereograficzne ale rónież sałch odzoroania. W rzadku gd nie znam rodzaju odzoroania zasosoanego jednm z układó sosoalność ransformacji rzez oinoaco oinna bć ograniczona do nieielkich obszaró. PRELICENI SOU MIĘD UKŁDEM 1965 I UKŁDMI LOKLNMI UKŁDEM 000 (199 Prace ziązane z rzeniesieniem zasobu geodezjno-karograficznego z układó ziązanch z elisoidą Krasoskiego (1965 układu lokalne do noch układó ańsoch zrealizoanch na elisoidzie GRS80 sanoią ażn elemen działalności służb geodezjnej. Wnika o z Rozorządzenia Rad minisró z dnia 8 siernia 000 roku zakazującego korzsania układu 1965 i układó lokalnch o 31 grudnia 009 roku. Dosęne dane oraz zalecane sosob konania rzeliczeń z układu 1965 do układu 000 dla oszczególnch części zasobu geodezjno-karograficznego odano abeli oniżej. DNE UKŁD 1965 UKŁD 000 OSNOW II KLS OSNOW III KLS WSPÓŁRĘDNE KTLOG. WSPÓŁRĘDNE KTLOG. DNE POMIROWE (WRÓWNNIE OS. POMIR GPS (WRÓWNNIE OS. TRNSFORMCJ WRÓWNNIE OSERW. PRELICENIE WSPÓŁ. OLICENIE PRMETRÓW TRNSFORMCJI OSNOW POMIROWE WSPÓŁRĘDNE KTLOG. PRELICENIE PUNKT GRNICNE WSPÓŁRĘDNE KTLOG. PRELICENIE MP WEKTOROWE PLIKI DGN (DF INNE PRETWORENIE NUM. MP RSTROWE I NLOGOWE (EWENT. SKNOWNIE KLIRCJ I WPSOWNIE W RMKI RKUS Można zaem rozarać da sosob konania rzeliczeń: Ponone rónanie osno nom układzie Transformacje sieci z układu 1965 lub lokalnego do układu 000 (199. Paramer ransformacji oinn bć znaczone na odsaie unkó osno odsaoej oraz zerfikoanej osno II klas. Do erfikacji można korzsać echnikę saeliarną GNSS. Piersze roziązanie jes z oczisch zględó najlesze jednak częso niemożlie do konania. Może o nikać ze zględó ekonomicznch lub braku maeriałó omiaroch kóre sanoił odsaę ieronego rónania. Wszelkie raa zasrzeżone Głón Geodea Kraju 6

7 Transformacje sieci z układu 1965 lub lokalnego do układu 000 (199. Podsaoą adą ransformacji jes fak rzeniesienia deformacji i błędó układu ieronego do układu órnego. W omaianm rzadku mam suację kórej układ órn ( charakerzuje się znacznie ższą dokładnością oraz jednorodnością sółrzędnch unkó niż układ ieron (1965 lub układ lokalne. Jak zosało cześniej somniane jedną douszczalną meodą rzeliczenia sółrzędnch jes zgodnie z Insrukcją Techniczną G konforemna ransformacja 4 arameroa (rzez oinoaco z usunięciem odchłek na unkach łącznch meodą Hausbranda. Poszczególne ea rac jakie oinn bć konane rzedsaiają się nasęująco: [1] [] [3] [4] ( ( L 194 ( L EUREF89 ( GK ( Pełna rocedura rzeliczeń z układu 1965 do układu 000 składa się z czerech krokó: dóch ransformacji i dóch odzoroań: Krok [1] Odzoroanie sółrzędnch łaskich układzie 1965 do sółrzędnch geograficznch L na elisoidzie Krasoskiego. Dla sref I IV jes o odzoroanie quasi sereograficzne dla sref V odzoroanie Gaussa Krügera Krok [] 7 arameroa ransformacja Helmera sółrzędnch rzesrzennch (LH z układu 194 (elisoida Krasoskiego do układu EUREF89 (elisoida GRS1980. Do ego celu sarcz korzsać aramer ransformacji znaczone dla całej Polski z sieci POLREF. Krok [3] Odzoroanie sółrzędnch geograficznch L na elisoidzie GRS1980 na sółrzędne łaskie odzoroaniu Gaussa Krügera dla sałch układu 000 (199. e zględu na dokładność ransformacji 7 arameroej akie sółrzędne mogą różnić się od sółrzędnch układzie 000 (róźnice nie oinn rzekraczać 1m Krok [4] Konforemna ransformacja łaska 4 arameroa z usunięciem odchłek na unkach łącznch meodą Hausbranda. W niku orzmam sółrzędne dososoane do układu ańsoego 000 (199. łąd ransformacji znaczon z odchłek na unkach łącznch rzjmoan jes jako błąd ołożenia unku: [ VV ] [ VV ] m n V odchłki sółrzędnch dla unkó łącznch V n liczba unkó łącznch. łąd ransformacji nie oinien rzekraczać ±0.05m. Ponieaż rakcie omaianej rocedur rzeliczenioej sółrzędne ierone zosają rażone układzie zgodnm z układem órnm nie ma eorecznie ograniczeń oierzchnioch jej sosoania. Dośiadczenia rakczne skazują jednak że obszar en nie oinien rzekraczać 0 30 km rozciągłości. Prz iększch obszarach lokalne deformacje układu 1965 oodoać będą błed średnie ransformacji ożej douszczalnej arości. Werfikacja oraności rzeliczenia zasobu z układu 1965 do układu 000 może bć zrealizoana z korzsaniem serisó POGEO i NWGEO ssemu SG-EUPOS Rerodukoanie koioanie foografoanie skanoanie części lub całości maeriału bez zgod Głónego Geode Kraju jes zabronione Wszelkie raa zasrzeżone Głón Geodea Kraju 7

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ PRZESTRZENNYCH GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS PAŃSTWOWY SYSTEM ODNIESIEŃ

Bardziej szczegółowo

Tomasz Nowakowski NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH

Tomasz Nowakowski NIEZAWODNOŚĆ SYSTEMÓW LOGISTYCZNYCH omasz Nowakowski NIZAWODNOŚĆ SYSMÓW LOGISYCZNYCH Oficyna Wyawnicza oliechniki Wrocławskiej Wrocław Recenzenci Dionizy DUDK Zbigniew SMALKO Oracowanie reakcyjne Alina KACZAK Koreka Kaarzyna SOSNOWSKA Agnieszka

Bardziej szczegółowo

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko

Metody ilościowe w systemie prognozowania cen produktów rolnych. Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Stanisław Stańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych nr 89 2013 Mariusz Hamulczuk Cezary Klimkowski Sanisław Sańko Meody ilościowe w sysemie prognozowania cen produków rolnych Meody ilościowe

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI

PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH METOD PROGNOZOWANIA PARAMETRÓW ORIENTACJI ZIEMI INSTYTUT GEODEZJI I KARTOGRAFII Seria Monograficzna nr 10 WIESŁAW KOSEK MACIEJ KALARUS Cenrum Badań Kosmicznych PAN Warszawa WALDEMAR POPIŃSKI Główny Urząd Saysyczny Warszawa PORÓWNANIE WYNIKÓW RÓŻNYCH

Bardziej szczegółowo

Koszty energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Koszty energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii Janusz SOWIŃSKI Insyu Elekroenergeyki, Poliechnika Częsochoska Koszy energii elekrycznej z odnaialnych źródeł energii Sreszczenie. W arykule przedsaiono dosępne opracoania szacujące yarzania energii elekrycznej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA CZASOWO-KOSZTOWA (CPM-COST). ALGORYTM A MODEL OPTYMALIZACYJNY

ANALIZA CZASOWO-KOSZTOWA (CPM-COST). ALGORYTM A MODEL OPTYMALIZACYJNY D N I O P R C Y J N I D C Y Z J Nr 006 Helena GSPRS* NLIZ CZSOWO-KOSZTOW (CPM-COST). LGORYTM MODL OPTYMLIZCYJNY Za omocą rzkładowch sieci obrazującch realizację rzedsięwzięć inwestcjnch zilustrowano działanie

Bardziej szczegółowo

GLOBALNY SYSTEM POZYCJONOWANIA (GPS) DLA TWORZENIA GIS

GLOBALNY SYSTEM POZYCJONOWANIA (GPS) DLA TWORZENIA GIS GIS I TELEDETEKCJA W BADANIACH STRUKTURY I FUNKCJONOWANIA KRAJOBRAZU A. NIENARTOWICZ, M. KUNZ (RED.) TORUŃ 2001 Mieczysław Kunz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydział Biologii i Nauk o Ziemi

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 20 Komie Redakcyjny Tadeusz Trzaskalik (redakor

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11

MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO 11 MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Sudia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH MODELOWANIE PREFERENCJI A RYZYKO Kaowice 0 Praca współfinansowana przez Polską Akademię

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne

MATERIAŁY I STUDIA. Zeszyt nr 258. Podatność polskich rynków finansowych na niestabilności wewnętrzne i zewnętrzne MATERIAŁY I STUDIA Zeszy nr 58 Podaność polskich rynków finansowych na niesabilności wewnęrzne i zewnęrzne Wojciech Bieńkowski, Bogna Gawrońska-Nowak, Wojciech Grabowski Warszawa, 0 r. Wojciech Bieńkowski

Bardziej szczegółowo

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych.

Równania różniczkowe. Lista nr 2. Literatura: N.M. Matwiejew, Metody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych. Równania różniczkowe. Lisa nr 2. Lieraura: N.M. Mawiejew, Meody całkowania równań różniczkowych zwyczajnych. W. Krysicki, L. Włodarski, Analiza Maemayczna w Zadaniach, część II 1. Znaleźć ogólną posać

Bardziej szczegółowo

Podstawy sterowania. Kompilacja wykładów i książki Obserwacja i sterowanie w systemach dynamicznych dr hab. inż. Witolda Byrskiego, prof. nadzw.

Podstawy sterowania. Kompilacja wykładów i książki Obserwacja i sterowanie w systemach dynamicznych dr hab. inż. Witolda Byrskiego, prof. nadzw. Podstaw sterowania Kompilacja wkładów i książki Obserwacja i sterowanie w sstemach dnamicznch dr hab. inż. Witolda Brskiego, prof. nadzw. AGH Spis treści Sprzężenie zwrotne. Zadania kład reglacji...3.

Bardziej szczegółowo

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE

9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 9 MAJA 2008 FLEET MANAGEMENT SAMOCHÓD W FIRMIE 2 NIEZALEŻNA PUBLIKACJA MEDIAPLANET DYSTRYBUOWANA WRAZ Z RZECZPOSPOLITĄ Branża car fleet management Polsce SPIS TREŚCI CFM ciąż na fali.............. 4 Kredyt

Bardziej szczegółowo

Wczęści I artykułu przedstawiłem

Wczęści I artykułu przedstawiłem System monitorowania sieci polskich stacji referencyjnych GPS, część II ALGORYTMY Czy w Polsce, gdzie stale podkreśla się potrzebę budowy społeczeństwa informacyjnego, ktoś przewidział stworzenie baz z

Bardziej szczegółowo

METODY OCENY JAKOŚCI CYFROWYCH UKŁADÓW REGULACJI

METODY OCENY JAKOŚCI CYFROWYCH UKŁADÓW REGULACJI POLITECHNIKA OPOLSKA WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI AUTOREFERAT PRACY DOKTORSKIEJ MGR INŻ. GRZEGORZ BIALIC METODY OCENY JAKOŚCI CYFROWYCH UKŁADÓW REGULACJI PRACUJĄCYCH W WARUNKACH STACJONARNYCH

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony

GEOMATYKA program rozszerzony GEOMATYKA program rozszerzony 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu Katedra Urządzania Lasu Kolegium Cieszkowskich, parter, p. 3 (p. 2 - sekretariat) Tel.

Bardziej szczegółowo

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS

WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS GŁÓWNY URZĄD GEODEZJI I KARTOGRAFII DEPARTAMENT GEODEZJI KARTOGRAFII I SYSTEMÓW INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ WIELOFUNKCYJNY SYSTEM PRECYZYJNEGO POZYCJONOWANIA SATELITARNEGO ASG-EUPOS SATELITARNE TECHNIKI POMIAROWE

Bardziej szczegółowo

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza

Program treningu w zakresie rozpoznawania i krótkiej interwencji Cele i zadania Plany sesji Notatki w tle Dokumenty robocze Przeźrocza Alkohol i podsawowa opieka zdrowona Program reningu w zakresie rozpoznawania i krókiej inerwencji Cele i zadania Plany sesji Noaki w le Dokumeny robocze Przeźrocza Tłumaczenie: Krzyszof Pacholik Redakcja

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik kosmicznych w geodezji i nawigacji w Polsce

Wykorzystanie technik kosmicznych w geodezji i nawigacji w Polsce NAUKA 4/2008 43-63 LUBOMIR W. BARAN, STANISŁAW OSZCZAK, JANUSZ B. ZIELIŃSKI Wykorzystanie technik kosmicznych w geodezji i nawigacji w Polsce Wstęp W 2007 roku minęło 50 lat od nadzwyczaj ważnego wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki

Nierównowaga na rynku kredytowym w Polsce: założenia i wyniki Maszynopis arykułu: Marzec J. 011, Nierównowaga na rynku kredyowym w Polsce: założenia i wyniki, w: Meody maemayczne, ekonomeryczne i kompuerowe w finansach i ubezpieczeniach, (red. A. Barczak i S. Barczak),

Bardziej szczegółowo

GEOMATYKA program rozszerzony

GEOMATYKA program rozszerzony GEOMATYKA program rozszerzony 2014-2015 dr inż. Paweł Strzeliński Katedra Urządzania Lasu Wydział Leśny UP w Poznaniu źródło: http://www.esa.int/our_activities/observing_the_earth/goce Satelita GOCE Orbita:

Bardziej szczegółowo

Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda

Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Poradnik dla użytkownika ASG-EUPOS Główny Urząd Geodezji i Kartografii Warszawa, 2011 r. Poradnik opracował zespół w składzie: Wiesław Graszka, Artur Oruba, Marcin Ryczywolski, Szymon Wajda Spis treści

Bardziej szczegółowo

Wybrane metody diagnozowania nieprawidłowości działania sieci teleinformatycznych

Wybrane metody diagnozowania nieprawidłowości działania sieci teleinformatycznych Materiały konferencyjne Systemy i Sieci Teleinformatyczne Wybrane metody diagnozoania niepraidłoości działania sieci teleinformatycznych dr inż. Dariusz Chaładyniak ykładoca Warszaskiej Wyższej Szkole

Bardziej szczegółowo

Zasady budowania prognoz ekonometrycznych

Zasady budowania prognoz ekonometrycznych Zasad budowania prognoz ekonometrcznch Klasczne założenia teorii predkcji 1. Znajomość modelu kształtowania się zmiennej prognozowanej Znajomość postaci analitcznej wstępującch zależności międz zmiennmi

Bardziej szczegółowo

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu

Optymalne strategie inwestycyjne wobec ryzyka modelu Dariusz Zawisza Opymalne sraegie inwesycyjne wobec ryzyka modelu Praca dokorska Insyu Maemayki Wydział Maemayki i Informayki Uniwersye Jagielloński Promoor: dr hab. Armen Edigarian KRAKÓW 1 Spis reści

Bardziej szczegółowo

O EFEKTACH ZASTOSOWANIA PEWNEJ METODY WYZNACZANIA PROGNOZ JAKOŚCIOWYCH ZMIAN CEN AKCJI W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO 2008 ROKU

O EFEKTACH ZASTOSOWANIA PEWNEJ METODY WYZNACZANIA PROGNOZ JAKOŚCIOWYCH ZMIAN CEN AKCJI W WARUNKACH KRYZYSU FINANSOWEGO 2008 ROKU Arykuł opublikowany w: Rynki kapiałowe a koniunkura gospodarcza, red. A. Szablewski, R. Wójcikowski, Wydawnicwo Poliechniki Łódzkiej, Łódź 009, s. 95-07 Doroa Wiśniewska Uniwersye Ekonomiczny w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

Algorytmy wymiany. Dariusz Wawrzyniak 1. Podstawowe pojęcia (1) Podstawowe pojęcia (2) Podstawowe pojęcia (3)

Algorytmy wymiany. Dariusz Wawrzyniak 1. Podstawowe pojęcia (1) Podstawowe pojęcia (2) Podstawowe pojęcia (3) Sysemy operacyjne Algorymy wymiany sron Algorymy wymiany sron Podsawowe pojęcia () N = {,,, n} zbiór numerów sron wirualnych danego procesu M = {,,, m} zbiór numerów ramek danego procesu w pamięci fizycznej

Bardziej szczegółowo

Wersja 3.0 Polska. Leica TPS1200 Programy użytkowe Podrecznik terenowy

Wersja 3.0 Polska. Leica TPS1200 Programy użytkowe Podrecznik terenowy Wersja 3.0 Polska Leica TPS1200 Programy użytkowe Podrecznik terenowy Wprowadzenie Zakup Identyfikacja produktu Gratulujemy zakupu instrumentu serii TPS1200. W celu użytkowania instrumentu w dopuszczalny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ Jacek Wrodarczyk Uniwersye Ekonomiczny w Kaowicach ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE PRODUKCYJNYM ZGODNIE Z ZAŁOŻENIAMI TEORII OGRANICZEŃ Wprowadzenie W obecnej syuacji rynkowej wzmożona konkurencja

Bardziej szczegółowo

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych

Ocena wpływu zmian poziomu rezerw walutowych na premię za ryzyko kredytowe Polski wykorzystanie metody roszczeń warunkowych Bank i Kredy 455, 04, 467 490 Ocena wpływu zmian poziomu rezerw waluowych na premię za ryzyko kredyowe Polski wykorzysanie meody roszczeń warunkowych Michał Konopczak* Nadesłany: 5 kwienia 04 r. Zaakcepowany:

Bardziej szczegółowo