Wytyczne stosowania. błon graficznych. HHH rpaą,h'l~ckhx. 'c) dla składu fotograficznego - w tab. 3. obróbki dukowanego dukcji chemi cznej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne stosowania. błon graficznych. HHH rpaą,h'l~ckhx. 'c) dla składu fotograficznego - w tab. 3. obróbki dukowanego dukcji chemi cznej."

Transkrypt

1 UKD 655.: POLIGRAFIA NORMA B RANŻ OWA BN84 Negatywy i diapozytywy poligraficzne 74310/05 Wytyczne stosowania błon graficznych Grup" l, logowa 1693 Negatives and diaposi tives Negalils et diapositils n OJlHrpa ą,h'leckhe Poligralische Negative lor graphic arls graphiques HeraTHBbl H.D.HanO und diaposilils Direclives lor the using D irec!ives pour usage des 3HTHBbl Richt1inien uber die Anol the graphic Iii ms lilms graphiques,lj,hpekthbbl no nphme'he wendung der Filme fur HHH rpaą,h'l~ckhx. Reproduktionen nnehoj 1, P,'zedmiot normy. Przedmiotem normy sę wytyczne. Nazwy i okreś l en i a wg PN77jC9900S/0, PN77/ stosowania błon graficznych w procesie fotoreprodukcji po C9900Sj I7, BN71/740103, BN7S/740114, BNzej ligraficznej w celu otrzymania negatywów i diapozytywów do kopiowania. Wytyczne oparto na optym alnych sposobach przeb iegu procesów technologicznych, np. stosowaniu materiałów lub obróbki odwraca lnej, bezpośrednim rastrowaniu itd. 3, Wytyczne stosowania błon graficznych podano: a) dla procesu fotomechani cznego w tab. l, b) dla fotoreprodukcj iskanerowej w tab., 'c) dla składu fotograficznego w tab. 3. Tabela 1, Wytyczne stosowania błon graficznych w procesie f otomechanicznym Charakterystyka Pr zeznaczeni e Rodzaj materiału repro do fot orepro Charakterys tyka graficznej 1) obróbki dukowanego dukcji chemi cznej Oryginał czarno b ia wprost pozyty wprost pozytywowa, uczu lona ortochromatyczni e, o współ infekcy.ina ły, jednotona I ny, wowej w projek czynniku kontrastowości r >.4 (dla błon infekkreskowy lub rastra wany cj i wprost pozytywowej w styku infekcy jna o współ czynniku kontra wprost pozytywowa, o uczuleniu ultrafioletowym infekcyjna wprost pozytywowa, nie uczulona infekcy j na stowości r?o4 wprost pozytywowa, uczu lona ortochromatycznie infekcyjna cyjnych) (dla błon kreskowych) bezsrebrowa ściś l e wg za I eceń producenta Oryginał czarnobia negatywowej w nega tywowa, uczulona ortochromatycznie o współczyn n iku infekcyjna ły, jednotona lny projekcji kontras towośc i r ~4 (dla błon infek kreskowy cyjnych) infekcyj na Oryginał czarnobia gigantogr af icz uczulona ortochromatycz nie ły, jednotonalny nej w projekcji rastrowany infekcyjna, o współczyn niku kontrastowości r ~6 (dla błon kreskowych) Zgłoszona przez Ośrodek BadawczoRozwojowy Przemysłu Poligraficznego Ustanowiono przez Dyrektora Ośrodka BadawczoRozwojo wego Przemysłu Poligralicznego dnia 7 listopada 1984 r. jako normo obowiazuiaca od dnia 1 lipca 1985 r. (Dz. Norm. i Miar nr /1985 poz. 3) WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE.,ALfA Druk. Wy d. Norm. Wwa. Ark. wyd. 1,00 Nokł Zomo 4,85 Cena zł 18,00

2 8N84/74310/0S tab. 1 Charakterystyka Przeznaczen i e. graficznej") R odzaj materiału repro do fotorepr o Charak terystyka bł o ny obróbki d ukowanego dukcji, c hemicznej Negi'tyw czarnobia negatywowej o wspó ł nega tywowa, o uczuleniu ultrafioletowym i nfekcyjna ły, jednotona lny w s tyku czynniku e dla błon infekcy jna kontra infekcy jnych) kreskowy stowości rastrowany r ~4 nega tywowa, nieuczulona e dla bł o n bezpośrednio ra kreskowych) strowany infekcyjna wycięg barwy n ega tywowa u czu lona ortochromatyczni e infekcyjna bezsrebrowa ś ciś le wg zale ceń produ ;;enta Or yg inał czarnobia w i elotonalnej półtona Ina, o ws pół czy nniku kontrastowości w zakresie w ielotona lna ł y, wielotona lny w projekcji 1~ r ~ 4 dobran ym w zależ n ości o d r ozp i ę to ści gęstości optycznej e f1d ) oryginału nieuc zulona u c zulona ortoc hromatycznie wielotonalnej pó ł!ona Ina, o w SpÓłcz y nniku kontr as towości w zakresie wielotonalna w styku 1~. r ~ 4 dobr anym w za leżn ośc i od r oz p ię toś c i gęstości opl y cznej e.ó. D ) orygina łu, nieuczulona pół! ona I na, dwuwarstwowa, ' uczulona ortochromatycznie, o ws pó łczy n ni ku kontrastowości er) sterowanym w zakresie 0,5.;., do sporzędzania diapozytywu wielotonalnego o ściśle okreś lonej rozpiętości gęstości optycznej e.ó. D) z negatyw ów o różnej r ozp i ę to ści.ó.d bezpośrednie infekcyjna, uczulona or t ochromatyczn ie, o w spół czyn n iku infekcy jna rasłrowanie w kontrastowości r ~ 6 projekcji Nega tyw cza r nobia rastrowanie w infekcy jna, uczulona ortochromatycznie, o współczynniku infekcyjna ł y lub wyci ęg barwy styku kontrastowości r ~6 Oryginał wie Ioto wykonywanie korekcyjna, do maskowania uczu lona panchromatyczni e, o w ielotonalna nalny, wielobarwny masek do korek ws półczynni ku kontra s towości r~ 1 c ji barw e w pro ~ jekcji i w s t y ku ) wykonywanie pó łtonaln a, uczulona panch r oma tyczni e, o współczynniku wielotonalna w i e lotona I nych kontrastowości w zakr esie 1 ~ r ~ 4 wyci ęgów barw wykonywanie infekcyjna, u CZ u lona panchromatycznie, o współczy nniku infekcy jna wycięgów bez kontrastowości r ~6 pośrednio ras!rowanych Oryginał jednotonal wykonywanie infekcyjna o współc z y nniku k ontrastow ości r ~ 6, uczu lona infekcyjna ny, wielobarwny wyc ię gów barw jednotona lnych ortochromatycznie panchromatycz(1ie 1) Negatywy do kopiowania na f o topolimery twar de należy spo r zędzać n a błonach m a towych. Diapozytywy w ielo tona l ne do grawerowania we wk l ęs ł od ru k u należy przekopiować na specjalnę błonę o podłożu nieprzezroczystym e mlecznym) tzw. "o palowę", która jest błonę w ie lo t ona lnę o współczynniku kontrastowości r ~ 1, ni euczulo nę lub u cż u lo nę. Należy dobierać graficzne z jednej serii produkcyjnej wykonane przez jednego producenta, tak aby na jednej f orm ie kop iowej e mont a żu ) znajd owa ł y się materiały o jednakowym wspó ł czyn ni k u poc hł aniania promieni ultrafi o letowych.

3 BN84/74310/05. 3 Tabela, Wytyczne stosowani a błon graficznych d o fotoreprodukcji skanerowej Typ urzędzenia Źródło świ atła T emperatura barwowa ( To)Źródła Świ atła Charakterystyka grafi.cznej 1} Rodzaj obróbki chemicznej Skaner z rastrem kontaktowym t r adycy jne ( lampa ha logenowa) 3000 : 300 K infekcyjna, uczu lona ortochromatycznie o podwyższonej czu ło ści ogólne ; infekcy j na Q ) laser argonowy l aser helowoneonowy o bardzo dużej stabi l ności i po ~ + ~ ~ w tar za l noś Skaner z fotorastrem e l ektronicz_ graficznych zagwarantonym nowy laser argoc i w ł aściwośc i o wspó ł czynniku kont rastowości r ~6 u c zu lona ortochromatycznie infekcyjn a uczulona panchromatycznie infekcyjna kreskowa uczu lona ort ochromatyczni e ~+ri wanej przez r~_+~ Skaner wielotonalny producenta półtonalna, o wspó ł czy nniku kontrastowości w za wielotonalna k r esie l:!; r :!S 3 nieuczu lana uczu lona ortochromatycznie 1) Negatywy do kopiowania na fotopolimer y twarde należ y sporzędzać na błonach matowych, Diapozytywy w i elotona lne do grawerowania we wk l ęsłodruku należy przekopiować na specjalnę bło n ę o podłożu nieprzezroczysty m (m lecznym ) tzw. liop a lo wę ", która j est błonę wielotona lnę o ws półcz y hniku kon tr astowości r ~ l, ni euczu l onę lub u czu l onę. Należy dob i erać b łon y graficzne z jednej serii produkcyjnej, wykonane przez jednego producenta, tak aby na jednej formie kopiowej (montażu ) z n ajdowały się m ateriały o jednakowym wspó łc zy nniku pochłaniania p r om i eni u It rafi o l e t owych,.~ W podwyższo nej t emperaturze, przy intensywn ym mieszaniu. T abela 3. Wytyczne stosowania bło n sraficzny c h (materiałów światłoczu ł ych) do składu fotograficznego Rodzaj źródła światła Generacja T emperatura urzędzeni a barwowa Charakterystyka mate ri ału Rodzaj obróbna św ietla (T ) źród ł a św i atłoczu ł ego 1) ki c h emi cznej O jęcego św i atła Lampa żarowa, czas naświ e t około 560 K uczu lona ortochroma tyczni e, infekcyjn a lania powyżej 0,10 s (d l a błon infekcy jna infekoy j nych ) (dl a błon kreskowych) ~ Lampa halogenowa, czas I o wspó ł czy nniku kon kreskowy, uczu lony kreskow a naś w ietlani a około O, 10 s tr as towośc i r=4:,6, ort ochromatyczni e, dostosowany do urzędzenia, tak aby uzyska papier ć odpow iednie kry_ b ł ona cie oraz czy t e in ę ostrość kont uru litery

4 4 BN84/74310/0S,. c d. tab. 3 Rodzaj ź ródła światła Generacja urzędz e nia n aświe tl a jęcego T emperatura barwowa (T ) i r ó dł a ś wia tła Charakteryst yka matęriału św i a tłocz ułego 1) Rodzaj obróbki c hemict nej 3 4 s Ksenonowa lampa błyskowa, czas na św i e tlani a około 10 6 s II około 6000 K kreskowy, ucz ulony ortochromatyczni e o kreskow a podwyższonej cz ułośc i ogólnej Lampa e l ektropromieniowa (CRT) czas na św iet lania około 10 6 s 111 o ws pó ł czy nniku kontrastowośc i r = 4.;. 6, dostosowan y do urzę pa pi e r błona rr4~ dzenia, t ak aby u zys r~ Laser helowoneonowy ( H ene) o długośc i fa I i promieniowania IV kać odpowiednie krycie oraz czy teinę k r eskowy, uczulony panchromatycznie o 63, 8 nml ostrość konturu maksyma Inej cz uło ś litery ci na promieniowanie o długo ści fali 63,8 nm papier błona 1) Nega tywy do kopiowania na fotopolimery t w arde należ y sporzędzać na błona c h matowych. Di apozytywy w ielot onalne do grawerowania we w klęsłodruku n a l eży pr ze k opi ować na specjalnę błonę o podło ż u nie_ przezroczyst y m ( mlecznym) t zw. "opa lowę", która jest błonę wie loton a ' l "n.ę o współczynniku kontrastowości r ~ 1 rtieuczu lonę lub ucz u lonę. N a l eży dobier ać graficzne z jednej serii pro dukcyjnej, wy konane przez jednego producenta, tak aby n a jednej formie kopiowej (montażu) znajdowały się mat er i ały o jednakowym ws półczy nniku pochłaniania promieni ultrafioletowych. KONIEC INFORMACJE DODATKOWE l. Inst:ttucja oprac owu jaca normę Oś r odek B adawczo mgr in ż. Jadwiga Muzyczek ' Ośrodek BadawczoRozwojo _Rozwojowy Przem ys łu P o I i graficznego, Warszawa. wy Przem y słu Po ligraficznego.. N ormy zwiazane PN77/C9900S/0 T erm ino logi a fotografi czna. Podstawowe nazwy i okreś l en ia PN_77/C_9900S/17 Terminologi a fotografi czna. M a teriał y fotograficzne halogenos r ebrowe BN71j7401 t'03 Materiały i procesy wydaw nicze. N azwy s. Literatura Fijałkowski M. : Z astosowanie i zamienność b łon ny c h. Ośrodek B adawczorozwojowy Przemysłu graficznego BOINTE, W ar szawa 198 grbficz P o li i okre ś l e ni a BN7S/ Fotogra fia reprodukcyjna w poli g r afii. Sł own i c t w o BN78/ Skanery poligraficzne. Nazwy okreś l e nia 6. Nazwy potoczne _ "lith" = b łon y infekcyjne, _ b ł on y "line " = b łon y kreskowe, _ "bright l ight " tzw. "do obróbki przyświe t l e d ziennym " = o uczuleniu ultrafiole t owym. 3. N ormy zagr ani czne NRD TGL 8 7 Fi lme f~r di e R eproduktion. Ric htl i nien f~r d ie Anwendung 7. Asortyment b łon grafi czny ch produkcji krajowej wg danych B ydgoskich Zakładów Fotochemicznych ORGANIKA 4. Autorzy projektu normy mgr in ż. Marek Fijalkowski, _FOTON podano w tab. 11.

5 Informacje dodatkowe do BNB4/7431 0/0S s Tabela II cd. tab. 1 5 j mbol 1) Przeznaczenie i c harakterystyka ogólna błon y Pr' zeznaczeni e 1 BG1P do prac wielotona lnych, współczynnik kon BG1M trastowości r około 1,5 ;,0, nieuczulona BG3P do prac wielotona lnych; współczynnik kon BG3M trastowości r około,5 + 3,0, nieuczulona BGOSP do prac kreskowych, ws półczynnik kontra BGOSM s towości r około 4, S, uczulona ortochromatycznie ( max uczulenia 545 nm) BGSSP do prac kreskowy ch, wspó łczyn nik kontra BGSSM s łowości r około 5,0, uczu lona ortochromatycznie (max uczulenia 475 nm, zakres ucz ulenia do około 350 nm) BGO6P do prac rastrowych i kreskowych, wsp6ł BGO6M czynnik kon tr as t owości r :> B w wywoływ a typu I ith czu infekcyjnym t ypu W36, uczulona orto _ chromat ycznie (max u czu lenia 545 nm) BGF do fotoskł adu I, IIi III ge n ęracji, wspó ł BGSF czynnik kontrastowo ści r około 3 ; 3,5, u czu lona ortochromatyczn ie ( max u czulenia 545 nm) około 4, : 4,5, do prac kreskowych w poligrafii i kartografii, wspó ł czynnik kontrastowości r naświ e t lana promieniowaniem ultrafioletowym umożliwia u zyskanie obrazu fotolizy o r6żowobręzowy m odcieniu wywo ły wać w wywoływaczu W3S płukać i suszyć w ciemni (max uczulenie 475 nm, zakres uczulenia do 530 nm) 1) Litera P oznacza błyszczęcę powierzchnię warstwy przeciwodb laskowej. Litera M oznacza m a towę powie r zchn i ę warst wy przeciwodb laskowej. B. Asortyment błon graficznych II OR WOli w g TGL 87/80 podano w t ab. 1. Tabela 1 :1 Przeznaczenie FO 1 b łon a pó łt ona ln a do reprodukcji fotomechanicznej w projekcji z oryginałów czarnob iałych wielot ona ln"ych nieprzezroczystych o ro zpiętości gęstości optycznej ÓD > 1,3 w styku i w projekcji z oryginałów cza rnobiałych, wie lotonalnych, przezroczystych o ÓD > l, S FO 15 FO 1 FO 4 FO S FO 6 FO 61 FO 63 błona półtona ln a korekcyjna świateł i cieni do reprodukcji fotomech" ' ' znej w projekcji z orygina łó w czarnobia_ ły c h, w ielotona l nyc: nieprzezroczystych o LlD < l, O i ÓD > 1,3 przezroczystych o ÓD = l, 1 1,5 w s tyku z oryginałów czarnobiałyc h, w ielotonalnych przezroczystych o ÓD=I,II,SiÓD > I, S błona pó łt onalna o zmiennej gradacji do fotomechanicznego sporzędzania negatywów i diapozytywów o jednolitej gradacji, w projekcji i w s tyku z oryginałów czarnobiałych, wie lotona lnych', nieprzezroczystyt:h i przezroczystych o z różnicowanej gradacji błona kreskowa do e lektronicznego naświet l ania (sk ładu ) tekstów (fotoskład III i IV generacji) do kreskowej reprodukcji fotomechanicznej w projekcji z oryginałów jednotonal nych czarnob i ałyc h nieprzezroczystych i przezroczystych do e l ektromechanicznego naświetlania tekstów (fotoskład I i II generacji) do kreskowej reprodukcji fotomechanjcznej w projekcji z o r yginałów czarnobiałych jednotonalnych nieprzezro_ czystych i przezroczystych do rastrowanej reprodukcji fotomechanicznej w projekcji z orygi n ałów czarnob i ałych, w i e lotona lnych, nieprzezroczystych o A D <:: 1,0, I1D = 1 1,3, ÓD > 1,3 do rastrowanej reprodukcji fotomechanicznej w projekcji i s t yku z oryginałów czar nobiał yc h wielotonalnych przezroczystych o 11 D <: 1,0, I1D = 1 1,3, AD > 1, 3 do sporzędzania w skanerach wyci ęgów barw ra s trowanych, z orygina ł ów barwnych wie lotonal n ych przezroczystych i nieprzezroczystych do elektromechani cznego naświetlania tekstów (fotoskład I i II generacj"l) błona grafi czna ze z rywa ln ę powierzchnię do reprodukcji fotomechanicznej kreskowej w projekcji z oryginałów cza rnobiał ych jednotonalnych nieprzezroczystych _ w styku z oryginałów czar nobiał yc h jednotona I nych pr ~ ezroczystych b łon a graficzna o wysokiej stabi lno śc i wymiarowej do reprodukcji fotomechanicznej jak FO 6

6 6 Informacje dodatkowe do BN84/74310/05 cd. tab. 1 cd. tab. 1 Przeznaczenie Przeznaczenie 1 FP 05 MASK FP I błona graficzna maskujęca srebrowa do korekcji barw wycięgów sporzędzanych foto~ mechanicznie metodę bezpośredniego i pośredniego rastrowania z oryginałów barwnych wielotonalnych przezroczystych w styku i w projekcji nieprzezroczystych w projekcji do fotomechanicznego sporzędzania w pro_ jekcji wielotonalnych wycięgów barw z orygi. nałów barwnych wielotonalnych 'n ieprzezroczystych 1 FU 3 do fotomechanicznego sporzędzan i a wielotona Inej reprodukcji z oryginałów czarnobiałych wielotonalnych a) przezroczystych o AD '" 1, 1 w projekcji i w styku b) ni epr zezroczystych o AD<I,O w projek<:ji FP przezroczystych o AD ::> 1, 7 do fotomechanicznego sporzędzania w projekcji wielotonalnych wycięgów barw z oryginałów barwnych wielotonalnych FU 35 do sporzędzania kopii kreskowej i tekstowej dla w klęsłodruku z oryginałów czarnobiałych jednotonalnych przezroczystych nieprzezroczystych FP 3 przezroczystych o AD = 1,3 + 1,7 do fotomechanicznego sporzędzania w projekcji FU 4. błona kresko\\iia do elektronicznego naświet lani a tekstów w fotoskładarkach (fotoskład III i IV generacji) FP 6 wielotonalnych wycięgów barw z oryginałów barwnych wielotonalnych a) ni eprzezroczystych b) przezroczystych o AD <. 1,3 jednotona Inych (kreskowych) wyc ięgów ( rozbarwień) dla wklęsłodruku z oryginałów barwnych jednotonalnych do fotomechani c znego sporzędzania w. projekcji wy cięgów barw bezpośrednio rastrowanych z oryginałów barwnych wielotonalry ch nieprzezroczystych i przezroczystych FU 5 do reprodukcji fqtomechar]icznej a) sporzędzanie kopii kreskowej z oryginałów czarnobiałych jednotóna 1 nych przezroczystych b) w styku lub w projekcji z negatywów i diapozytywów rastrowanych do sporzędzania f orm kopiowych z fotoskładu (przekopiowywanie fotoskładu ) FU 15 FU błona do korygowania świateł i cieni przy fotomechanicznym sporzędzaniu wielotonalnej ręprodukcji w projekcji z oryginałów cza 'l nobiałych wielotonalnycll o AD = = I, O '; 1,3 qo fotomechanicznego sporzędzania wieloto,nalnej reprodukcji z oryginałó w czarnobiałych wielotonalnych a) przezroczystych w projekcji i w styku b) nieprzezr::oczystych o AD = 1,0+ 1,3 do sporzędzania wielotonalnych wycięgów barw w skanerach z oryginałów barwnych wielotonalnych przezroczystych i nieprzezroczystych FU 53 błona kreskowa o wysoki ej stabi Iności wy_ miarowej, przeznaczenie jak FU 5 do prac wysokiej jakości 9. Dotychczas ustanowione arkusze normy BN 80/7431 0/00 BN83/743 10/0 BN83/74310/03 BN84/743 10/ 1 BN83/74310/15

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 2 32 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k a u r a w i s a m o j e z d n

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k Zó aw m ó w i e n i a Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 1 1 2 0 14 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w Gd y n

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 0 3 12 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f O b s ł u g a o p e r a t o r s k aw r a z z d o s t a w» s p r

Bardziej szczegółowo

2 7k 0 5k 2 0 1 5 S 1 0 0 P a s t w a c z ł o n k o w s k i e - Z a m ó w i e n i e p u b l i c z n e n a u s ł u g- i O g ł o s z e n i e o z a m ó w i e n i u - P r o c e d u r a o t w a r t a P o l

Bardziej szczegółowo

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu

Opis i zakres czynności sprzątania obiektów Gdyńskiego Centrum Sportu O p i s i z a k r e s c z y n n o c is p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o C e n t r u m S p o r t u I S t a d i o n p i ł k a r s k i w G d y n i I A S p r z» t a n i e p r z e d m e c

Bardziej szczegółowo

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok

S.A RAPORT ROCZNY Za 2013 rok O P E R A T O R T E L E K O M U N I K A C Y J N Y R A P O R T R O C Z N Y Z A 2 0 1 3 R O K Y u r e c o S. A. z s i e d z i b t w O l e ~ n i c y O l e ~ n i c a, 6 m a j a 2 0 14 r. S p i s t r e ~ c

Bardziej szczegółowo

u Spis treści: Nr 80 6 p a ź d z i e rn i k 2 0 0 6 I n f o r m a c j e p o d a t k o w e 2 P o s e l s k i p r o j e k t n o w e l i z a c j i 3 k o d e k s u p r a c y K o n s u l t a c j e s p o ł e

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z a m a w i a j» c y G D Y S K I O R O D E K S P O R T U I R E K R E A C J I J E D N O S T K A B U D E T O W A 8 1 5 3 8 G d y n i a, u l O l i m p i j s k a 5k 9 Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y GC S D Z P I 2 7 1 0 1 42 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e p r a c p i e l g n a c y j n o r e n o w a c y j n

Bardziej szczegółowo

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html

http://www.viamoda.edu.pl/rekrutacja/studia-podyplomowe_s_37.html O Strona 1/288 01-07-2016 09:00:13 F Strona 2/288 01-07-2016 09:00:13 E Strona 3/288 01-07-2016 09:00:13 R Strona 4/288 01-07-2016 09:00:13 T Strona 5/288 01-07-2016 09:00:13 A Strona 6/288 01-07-2016

Bardziej szczegółowo

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P,

F u l l H D, I P S D, I P F u l l H D, I P 5 M P, Z a ł» c z n i k n r 6 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w Z a m ó w i e n i a Z n a k s p r a w yg O S I R D Z P I 2 7 1 02 4 2 0 1 5 W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y

Bardziej szczegółowo

K a r l a Hronová ( P r a g a )

K a r l a Hronová ( P r a g a ) A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S KSZTAŁCENIE POLONISTYCZNE CUDZOZIEMCÓW 2, 1989 K a r l a Hronová ( P r a g a ) DOBÓR I UKŁAD MATERIAŁU GRAMATYCZNEGO W PODRĘCZNIKACH KURSU PODSTAWOWEGO

Bardziej szczegółowo

1 8 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K - O P E R A T O R P O J A Z D Ó W I M A S Z Y N R O L N I C Z Y C H K o d z k l a s y f i k a c j i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 03 7 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e r e m o n t u n a o b i e k c i e s p o r t o w y mp

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1

9 6 6 0, 4 m 2 ), S t r o n a 1 z 1 1 O p i s p r z e d m i o t u z a m ó w i e n i a - z a k r e s c z y n n o c i f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t ó w G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e ks r e a c j i I S t a d i

Bardziej szczegółowo

Parafia Rokitnica. Kalendarz

Parafia Rokitnica. Kalendarz Parafia Rokitnica Kalendarz 2012 KOŚCIÓŁ PARAFIALNY P.W. NAJŚW. SERCA PANA JEZUSA W ZABRZU ROKITNICY Wj eż d ż a ją c d o Ro k i t n i c y, z w ł a s z c z a d r o g a m i o d s t r o n y Mi e ch o w i

Bardziej szczegółowo

8 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu E L E K T R Y K K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z e b r y n k

Bardziej szczegółowo

Slajdy? Najszybciej bezpośrednio! SLIDE DIRECT. Film do bezpośredniego wywoływania slajdów o niezrównanej jakości

Slajdy? Najszybciej bezpośrednio! SLIDE DIRECT. Film do bezpośredniego wywoływania slajdów o niezrównanej jakości Slajdy? Najszybciej bezpośrednio! Jens Kollmorgen, Niemcy SLIDE DIRECT Film do bezpośredniego wywoływania slajdów o niezrównanej jakości ROLLEI SLIDE DIRECT jest konwencjonalnym filmem fotograficznym,

Bardziej szczegółowo

Agregaty pompowe 2324-01

Agregaty pompowe 2324-01 UKD 621.651.001.33:621.689.1 N O R M A BRANŻOWA BN86 MASZYNY Agregaty pompowe 232401 l URZĄDZENIA Zamiast CHEMICZNE nurnikowe dozujące BN77/ 232401 Podział i główne wymiary Grupa katalogowa 0447 l. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

Technologia i Zastosowania Satelitarnych Systemów Lokalizacyjnych GPS, GLONASS, GALILEO Szkolenie połączone z praktycznymi demonstracjami i zajęciami na terenie polig onu g eodezyjneg o przeznaczone dla

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M =

0 ( 1 ) Q = Q T W + Q W + Q P C + Q P R + Q K T + Q G K + Q D M = M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X O P T Y M A L I Z A C J A K O N S T R U K C J I F O R M Y W T R Y S K O W E J P O D K Ą T E M E F E K T Y W N O C I C H O D

Bardziej szczegółowo

TECHNIKI SPECJALNE W FOTOGRAFII

TECHNIKI SPECJALNE W FOTOGRAFII TECHNIKI SPECJALNE W FOTOGRAFII część II TECHNIKI SWOBODNE - TONOROZDZIELCZE Marek E. Grausz Wstęp Po publikacji pierwszej broszurki z tej serii otrzymałem wiele uwag dotyczących trudności poruszanych

Bardziej szczegółowo

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i

Zawód: złotnik-j u b il e r I Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z a kr e s w ia d om oś c i i u m ie j ę tnoś c i w ła ś c i 1 5 / m S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n m i s t r z o w s k i Z Ł O dla zawodu T N I K -J U B I L E R K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ó w i s p e c j a l n o ś c i d l a p o t r z

Bardziej szczegółowo

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy.

1 Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie podzielone na równe raty płatne cykliczne za okresy 2 tygodniowe w. okresie obowiązywania umowy. W Z Ó R U M O W Y N r :: k J Bk 2 0 1 5 Z a ł» c z n i k n r 4 A z a w a r t a w G d y n i d n i a :::::: 2 0 1 5 r o k u p o m i d z y G d y s k i m C e n t r u m S p o r t u j e d n o s t k» b u d e

Bardziej szczegółowo

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I

I 3 + d l a : B E, C H, C Y, C Z, ES, F R, G B, G R, I E, I T, L T, L U V, P T, S K, S I M G 6 6 5 v 1. 2 0 1 5 G R I L L G A Z O W Y T R Ó J P A L N I K O W Y M G 6 6 5 I N S T R U K C J A U 7 Y T K O W A N I A I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y

Bardziej szczegółowo

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8

o d ro z m ia r u /p o w y ż e j 1 0 c m d ł c m śr e d n ic y 5 a ) o ś r e d n ic y 2,5 5 c m 5 b ) o śr e d n ic y 5 c m 1 0 c m 8 T A B E L A O C E N Y P R O C E N T O W E J T R W A Ł E G O U S Z C Z E R B K U N A Z D R O W IU R o d z a j u s z k o d z e ń c ia ła P r o c e n t t r w a łe g o u s z c z e r b k u n a z d r o w iu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym przetwarzającym dane osobowe w Chorągwi Dolnośląskiej ZHP Spis treści C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 5 d o U c h w a ł y n r 2 2 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. I n

Bardziej szczegółowo

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i

3. 4 n a k r ę t k i M k o r p u s m i s a n a w o d ę m i s a n a w ę g i e l 6. 4 n o g i M G 5 0 4 W Ę D Z A R K A M G 5 0 4 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z E Ń S T W A S z a n o w n i P a s t w o, D z i ę k u j e m y z a z a k u p p r o d u k t u M a s t e r G r i l l

Bardziej szczegółowo

Charakteryzowanie technologii reprodukcji klasycznej

Charakteryzowanie technologii reprodukcji klasycznej Charakteryzowanie technologii reprodukcji klasycznej Na obecnym poziomie rozwoju przygotowalni poligraficznej zastosowanie technologii reprodukcji klasycznej jest bardzo ograniczone. Wprawdzie zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 70 1 3 7 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e w r a z z r o z s t a w i e n i e m o g

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 1 12 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A D o s t a w a ( u d o s t p n i e n i e ) a g r e g a t u p r» d o t w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S I R D Z P I 2 7 1 03 3 2 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U d o s t p n i e n i e t e l e b i m ó w i n a g ł o n i e n i

Bardziej szczegółowo

I V. N a d z ó r... 6

I V. N a d z ó r... 6 C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P Z a ł ą c z n i k 1 d o U c h w a ł y n r 2 2. / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o 6 l ą s k i e j Z H P z d n i a 0 8. 0 62. 0 1 5 r. P

Bardziej szczegółowo

Wymagania i badania Grupa katalogowa 0418. r u r y o ś rednicy zewnętrznej 273 mm na ciśnienie robocze. 1 MPa:

Wymagania i badania Grupa katalogowa 0418. r u r y o ś rednicy zewnętrznej 273 mm na ciśnienie robocze. 1 MPa: UKD 621 643 5 622.343 ENERGETYKA N O R M A B RAN ŻOWA Rurociągi sprężonego powietrza KOPALNIANA Odwadniacze sieciowe w chodnikach kopań BN-85 0468-18 Wymagania i badania Grupa kataogowa 0418 1, WST P 2,

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostką budżetową Zamawiającym Wykonawcą W Z Ó R U M O W Y n r 1 4 k J Bk 2 0 Z a ł» c z n i k n r 5 z a w a r t a w G d y n i w d n i u 1 4 ro ku p o m i 2 0d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j ei d n o s t k» b

Bardziej szczegółowo

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW

PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW JK-WZ-UW 33 I = ZYSK ŁĄCZNY Z PODSTAW OWEJ I POZOSTAŁ EJ DZIAŁALN OŚCI OPERACYJ NEJ A. PRZYCHODY ZE SPRZED. TOWARÓW I PRODUKTÓW (w tym SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW) -B. KOSZTY SPRZEDANYCH TOWAR. I PRODUKT. I. WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r.

z d n i a 2 3. 0 4.2 0 1 5 r. C h o r ą g i e w D o l n o l ą s k a Z H P I. P o s t a n o w i e n i a p o c z ą t k o w e U c h w a ł a n r 1 5 / I X / 2 0 1 5 K o m e n d y C h o r ą g w i D o l n o l ą s k i e j Z H P z d n i a

Bardziej szczegółowo

Echa Przeszłości 11,

Echa Przeszłości 11, Irena Makarczyk Międzynarodowa Konferencja: "Dzieje wyznaniowe obu części Prus w epoce nowożytnej: region Europy Wschodniej jako obszar komunikacji międzywyznaniowej", Elbląg 20-23 września 2009 roku Echa

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 4 52 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A W y k o n a n i e p o m i a r ó w i n s t a l a c j i e l e k t r y c

Bardziej szczegółowo

l. Anyżᐧ剷 wᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷e ᐧ剷ᐧ剷w ᐧ剷 g tel.ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 nwe tycyjnych eᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 lᐧ剷 ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷. net.ᐧ剷l ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷 ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷ᐧ剷

Bardziej szczegółowo

2 ), S t r o n a 1 z 1 1

2 ), S t r o n a 1 z 1 1 Z a k r e s c z y n n o c i s p r z» t a n i a Z a ł» c z n i k n r 1 d o w z o r u u m o w y s t a n o w i» c e g o z a ł» c z n i k n r 5 d o S p e c y f i k a c j i I s t o t n y c h W a r u n k ó w

Bardziej szczegółowo

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH

PROJEKT I WALIDACJA URZĄDZEŃ POMIAROWYCH M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X P R O J E K T I W A L I D A C J A U R Z Ą D Z E P O M I A R O W Y C H a S I Y W L I N I E I K Ą T A W Y C H Y L E N I A L I

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Temat: Na wietlanie Przygotowany plik w PostScripcie interpretowalnym lub w PDF wczytywany jest przez naświetlarkę CtF lub CtP.

Temat: Na wietlanie Przygotowany plik w PostScripcie interpretowalnym lub w PDF wczytywany jest przez naświetlarkę CtF lub CtP. Temat: Naświetlanie Przygotowany plik w PostScripcie interpretowalnym lub w PDF wczytywany jest przez naświetlarkę CtF lub CtP. Naświetlarka składa się z dwóch zasadniczych bloków: 1. RIP (Raster Image

Bardziej szczegółowo

* Big Index - Indeks dołączony do ProfiCD w formacie 25x24 cm. Usługa dotyczy negatywów i diapozytywów typu 135. Index zawiera 36 klatek.

* Big Index - Indeks dołączony do ProfiCD w formacie 25x24 cm. Usługa dotyczy negatywów i diapozytywów typu 135. Index zawiera 36 klatek. 01.01 - - - skanowanie z archiwizacją. ( jednego filmu i nagranie na płytę CD). ProfiCD z nagranymi plikami w formacie JPEG o rozmiarze 10x15 cm, 300 dpi, RGB, skompresowane do objętości około 0,7-1,2

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / c S t a n d a r d w y m a g a ń e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

7 4 / m S t a n d a r d w y m a g a ± û e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K U C H A R Z * * (dla absolwent¾w szk¾ ponadzasadniczych) K o d z k l a s y f i k a c j i z a w o d ¾ w i s p e c

Bardziej szczegółowo

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4.

2 0 0 M P a o r a z = 0, 4. M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X A N A L I Z A W Y T R Z Y M A O C I O W A S Y S T E M U U N I L O C K 2, 4 S T O S O W A N E G O W C H I R U R G I I S Z C Z

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2.

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyński Ośrodek Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa Rozdział 2. Z n a k s p r a w y G O S i R D Z P I 2 7 1 0 3 62 0 1 4 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A Z a p e w n i e n i e z a s i l a n i ea n e r g e t y c z ne g o

Bardziej szczegółowo

BRANŻOWA. typu UL 7741 N. b ) wysokiej jakości: UKŁAD SCALONY ANALOGOWY UL 774lN/3. UKŁAD SCALONY ANALOGOWy UL 7741N/4. jakości Q.

BRANŻOWA. typu UL 7741 N. b ) wysokiej jakości: UKŁAD SCALONY ANALOGOWY UL 774lN/3. UKŁAD SCALONY ANALOGOWy UL 7741N/4. jakości Q. UKD 621 3204977 N ORM A BRANŻOWA MKROUKlADY U kłady scalne SCALONE typu UL 7741 N BNBB 337539/12 Grupa katalgwa 1925 l Przedmit nrmy: Przedmitem nrmy są mnlityczne analgwe układy scalne typu UL 7741N Uklady

Bardziej szczegółowo

Budżet Miasta Gdańska na rok 2017

Budżet Miasta Gdańska na rok 2017 Budżet Miasta Gdańska na rok 7 Wskaźniki przyjęte w projektowaniu budżetu na rok 7 z (be li) cie y z uc na Budżet 6-7 (w mln zł) DOCHODY WYDATKI NADWYŻKA (+) DEFICYT (-) (w mln zł) Przewidywane Projekt

Bardziej szczegółowo

1 0 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ñ - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu R A D I E S T E T A Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln o ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU

GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU GEOLOGIA INŻYNIERSKA - PROGRAM WYKŁADU. Wstęp. Podstawowe definicje i pojęcia. Klasyfikacja gruntów według norm polskich. 2. Podstawowe właściwości fizyczne gruntów. Podstawowe i pochodne wskaźniki identyfikacyjne.

Bardziej szczegółowo

M G 4 2 7 v. 2 0 1 5 G R I L L P R O S T O K Ą T N Y R U C H O M Y 5 2 x 6 0 c m z p o k r y w ą M G 4 2 7 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w

Bardziej szczegółowo

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9

u l. W i d o k 8 t e l. 2 2 6 9 0 6 9 6 9 T A D E U S Z R O L K E J U T R O B Ę D Z I E L E P I E J T o m o r r o w W i l l B e B e t t e r K a w i a r n i a F a f i k, K r a k ó w, 1 9 9 2 F a f i k C a f e, C r a c o w, 1 9 9 2 W ł a c i c i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa w Gdyni Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 0 2 8 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f W y k o n a n i e ro b ó t b u d o w l a n y c h w b u d y n k u H

Bardziej szczegółowo

WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 7 KOLOROWE SERIA RGB30-K / RGB25-K / RGB20-K / RGB16-K Oferta ważna od 16.07.2012r.

WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 7 KOLOROWE SERIA RGB30-K / RGB25-K / RGB20-K / RGB16-K Oferta ważna od 16.07.2012r. WYŚWIETLACZE TEKSTOWE 7 KOLOROWE SERIA RGB30-K / RGB25-K / RGB20-K / RGB16-K Oferta ważna od 16.07.2012r. RGB Technology jest polskim producentem wyświetlaczy w technologii diod LED (diody świecące super

Bardziej szczegółowo

Teoretyczne podstawy reprodukcji poligraficznej

Teoretyczne podstawy reprodukcji poligraficznej Teoretyczne podstawy reprodukcji poligraficznej Światło i barwa Jedną z cech obiektu obserwowanego przez człowieka jest barwa tego obiektu. WraŜenie barwy uzyskuje się w wyniku oddziaływania bodźca światła

Bardziej szczegółowo

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ

OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ OŚWIETLENIE PRZESZKLONEJ KLATKI SCHODOWEJ Przykład aplikacji: rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 W tym przypadku do sterowania oświetleniem wykorzystano przekaźniki fi rmy Finder: wyłącznik zmierzchowy 11.01.8.230.0000

Bardziej szczegółowo

1 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu B L A C H A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ... syn/ córka... imię ( imiona ) i nazwisko. seria... nr... wydany w dniu przez... nr PESEL... nr NIP...

Nr sprawy: ... syn/ córka... imię ( imiona ) i nazwisko. seria... nr... wydany w dniu przez... nr PESEL... nr NIP... 1 pieczątka PCPR Ciechanów Nr sprawy:... W N I O S E K o dofinansowanie zakupu urządzeń ( wraz z montażem *) lub wykonania usług z zakresu likwidacji barier technicznych i w komunikowaniu się ------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

ę M o t o c y k l e n a T o r z e F S O 2 8 i 2 9 k w i e t n i a 2 0 0 7 r. n a t o r z e j a z d p r ó b n y c h F S O w W a r s z a w i e p r z y u l. J a g i e l l o ń s k i e j 6 9 s h o w m o t o

Bardziej szczegółowo

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m

Zawód: s t o l a r z I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: r e s m o ś c i i u m i e j ę t n o ś c i c i c h k i f i k j i m 4 3 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek

... Nr wniosku miejscowość i data. Wniosek ...... Nr wniosku miejscowość i data Wniosek o refundacje pracodawcy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego (art.46 ust. 1 pkt 1 ustawy z 20.04.2004 r. o promocji

Bardziej szczegółowo

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

ZMIANA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU Katowice, dnia 02.12.2015 r. Do wszystkich wykonawców Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Usługę składu i druku materiałów promocyjnych.

Bardziej szczegółowo

--- - '" --- BN-79 3786-05. w.. do flag. I bander -- ~ Drążki WSI BN- 78 47 UKD 629.122.0183 NORMA BRANŻOWA

--- - ' --- BN-79 3786-05. w.. do flag. I bander -- ~ Drążki WSI BN- 78 47 UKD 629.122.0183 NORMA BRANŻOWA UK 629.122.0183 ORMA BRAŻOWA ŚROK TRASPORTU - WOEGO Wyposażenie pokładowe statków śródlqdowych URZĄZEA PŁYWAJĄCE rążki do flag. bander B-79 3786-05 Zamiasl B-72j3786-05 Grupa k.alalogowa V 47 l. P rzedmiot

Bardziej szczegółowo

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac

Z awó d: p o s a d z k a r z I. Etap teoretyczny ( część pisemna i ustna) egzamin obejmuje: Zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikac 9 2 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i P O dla zawodu S A D Z K A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

7. M i s a K o ł o

7. M i s a K o ł o S U P 4 1 2 v. 2 0 16 G R I L L K O C I O Ł E K 5 R E D N I C A 4 2 c m, R U C H O M Y S U P 4 1 2 I N S T R U K C J A M O N T A 7 U I B E Z P I E C Z N E G O U 7 Y T K O W A N I A S z a n o w n i P a

Bardziej szczegółowo

P o l s k a j a k o k r a j a t a k ż e m y P o l a c y s t o i m y p r d s n s ą j a k i e j n i g d y n i e m i e l i ś m y i p e w n i e n i g d y m i e ć n i e b ę d e m y J a k o n o w i c o n k o

Bardziej szczegółowo

C H A R A K T E R Y S T Y K A E N E R G E T Y C Z N A dla budynku Pracownia ceramiczna B U D Y N K U Ważne do: 2019-08-23 Budynek oceniany: R dz b dyn Sz ᐧ勷 d s b dyn 76-200 Sᐧ勷 ps l. W s ls i g 0 C ᐧ勷

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

KATALOG ROZWIĄZA ZAŃ AKUSTYCZNYCH - UNIKALNE NARZĘDZIE DLA PROJEKTANTÓW. Marek Niemas

KATALOG ROZWIĄZA ZAŃ AKUSTYCZNYCH - UNIKALNE NARZĘDZIE DLA PROJEKTANTÓW. Marek Niemas KATALOG ROZWIĄZA ZAŃ AKUSTYCZNYCH - UNIKALNE NARZĘDZIE DLA PROJEKTANTÓW Marek Niemas Zakres katalogu ZAKRES PREZENTACJI Jednoliczbowe wskaźniki charakteryzujące właściwości dźwiękoizolacyjne i dźwiękochłonne

Bardziej szczegółowo

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań.

różnych materiałów oraz do wielu zastosowań. W gamie produktów przygotowanej z myślą o większych przedsiębiorstwach, oferujemy przecinarkę do spoin RUBI DJ-130, która jest nowatorskim rozwiązaniem pozwalającym na wykonywanie specjalnych cięć potrzebnych

Bardziej szczegółowo

Nasady kominowe. Nasady kominowe. Łukasz Darłak

Nasady kominowe. Nasady kominowe. Łukasz Darłak Nasady kominowe Łukasz Darłak wentylacja grawitacyjna i odprowadzenie spalin najczęstsze problemy problem braku właściwego ciągu kominowego w przewodach spalinowych powstawanie ciągu wstecznego problem

Bardziej szczegółowo

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW obowiązująca na terenie gminy Piotrków Trybunalski

Bardziej szczegółowo

啇c go b kt ᆗ匷 y l y s l g y l. P ysł ᆗ匷 ᆗ匷 s ob kt b o l go ᆗ匷 l. P ysł ᆗ匷ᆗ匷.. ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷ᆗ匷 啇c go Pᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷 ᆗ匷 s 啇c go l. ᆗ匷. 呷b s ᆗ匷ᆗ匷 ᆗ匷2-500 ᆗ匷 s o ot o co 啇c go ᆗ匷 P ó O g Z I s y TECHPLAN ᆗ匷 ᆗ匷

Bardziej szczegółowo

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m

u P o d n o s z e n i e e f e k t y w n o śc i e k o n o m i c z n e j f u n k c j o n o w a n i a a d m i n i s t ra c j i pu - b li c z n e j w y m W Załącznik do Uchwały nr XXX/244/01 R ady M ie j s kie j w N ałę czowie z dnia 28 g ru dnia 2001 r. Strategia rozwoju gminy miejskiej Nałęczów Opracowanie: dr Waldemar A. Gorzym-Wi lk ow s k i dr An drzej

Bardziej szczegółowo

0 głowę bar. Bienertha.

0 głowę bar. Bienertha. A d r e s na telegram y: N a p r zó d, K r a k ó w. Taiafoa Nr 386. Konto czekowe Nr

Bardziej szczegółowo

H a lina S o b c z y ń ska 3

H a lina S o b c z y ń ska 3 Z a rz ą d z a n ie o ś w ia tą B a z a te c h n o d yd a k ty c z n a B a z a te c h n o d yd a k tyc z n a In w e n ta ryza c ja P o lityk a k a d ro w a B h p w p la c ó w c e o ś w ia to w e j C O

Bardziej szczegółowo

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax.

Wersja archiwalna. Adres: Urząd Miejski w Rabce-Zdroju. ul. Parkowa 2. 34-700 Rabka-Zdrój. tel. (18) 26 92 000. fax. Wersja archiwalna O g ło sze n ie o r o zp o czę ciu p o st ę p o w a n ia w t r yb ie p r ze t a r g u n ie o g r a n iczo n e g o n a za d a n ie p n. : " D o w ó z u czn ió w d o G imn a zju m n r 1

Bardziej szczegółowo

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym

Sprężyny naciskowe z drutu o przekroju okrągłym Sprężyny owe z o przekroju okrągłym Stal sprężynowa, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:1-SH oraz DIN 17223, C; nr mat. 1.1200) Stal sprężynowa nierdzewna, zgodnie z normą PN-71/M80057 (EN 10270:3-NS

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXV/494/2014 Rady Miejskiej w Miechowie z dnia 19 lutego 2014 r. Regulamin określający zasady udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Miechów do inwestycji służących

Bardziej szczegółowo

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt

2 p. d p. ( r y s. 4 ). dv dt M O D E L O W A N I E I N Y N I E R S K I E n r 4 7, I S S N 1 8 9 6-7 7 1 X N U M E R Y C Z N Y O P I W Y S T R Z E L E N I A S I A T K I S P R O C E S U W A S P E K C I E I N T E R A K C J I D Y N A

Bardziej szczegółowo

1 0 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K O S M E T Y C Z K A * * (dla absolwentów szkół ponadzasadniczych) Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci

Bardziej szczegółowo

NORMA BRANŻOWA. Segmenty kolon spawanych. okrętowe. y R3S, o wymiarach rury d, = 88,9 mm, g rub ości S = S mm,

NORMA BRANŻOWA. Segmenty kolon spawanych. okrętowe. y R3S, o wymiarach rury d, = 88,9 mm, g rub ości S = S mm, UKD 629 1206'621 6434 ŚRODK TRANSPORTU WODNEGO URZĄDZEN A PŁYWAJĄCE NORMA BRANŻOWA Segmenty kolon spawanych okrętowe BN81 373130 Zamiast BN 69/313130 BN70/3731 37 Grupa katalogowo 0545 l, Przedmiot normy,

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d

Zawód: stolarz meblowy I. Etap teoretyczny (część pisemna i ustna) egzaminu obejmuje: Z ak res wi ad omoś c i i u mi ej ę tn oś c i wł aś c i wyc h d 4 6 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu S T O L A R Z M E B L O W Y Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji

Bardziej szczegółowo

6 0 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu K R A W I E C Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe "Zamek - Ryn" Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax ,

Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Zamek - Ryn Sp. z o.o. / ul. Plac Wolności 2,, Ryn; Tel , fax , R E G U L A M I N X I I I O G Ó L N O P O L S K I K O N K U R S M Ł O D Y C H T A L E N T Ó W S Z T U K I K U L I N A R N E J l A r t d e l a c u i s i n e M a r t e l l 2 0 1 5 K o n k u r s j e s t n

Bardziej szczegółowo

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera.

Zamawiający potwierdza, że zapis ten należy rozumieć jako przeprowadzenie audytu z usług Inżyniera. Pytanie nr 1 Bardzo prosimy o wyjaśnienie jak postrzegają Państwo możliwość przeliczenia walut obcych na PLN przez Oferenta, który będzie składał ofertę i chciał mieć pewność, iż spełnia warunki dopuszczające

Bardziej szczegółowo

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl

Woda to życie. Filtry do wody. www.ista.pl Woda to życie Filtry do wody www.ista.pl Filtry do wody Mamy coś na osady i korozję Dobra i czysta woda pitna stała się dla nas prawie oczywistą rzeczą. Przedsiębiorstwa wodociągowe dokładają dużych starań

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania skanera

Budowa i zasada działania skanera Budowa i zasada działania skanera Skaner Skaner urządzenie służące do przebiegowego odczytywania: obrazu, kodu paskowego lub magnetycznego, fal radiowych itp. do formy elektronicznej (najczęściej cyfrowej).

Bardziej szczegółowo

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn

Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Cezary Michalski, Larysa Głazyrina, Dorota Zarzeczna Wykorzystanie walorów turystycznych i rekreacyjnych gminy Olsztyn Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna 7, 215-223

Bardziej szczegółowo

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług

w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach świadczenia usług FORMULARZA DO (FAKULTATYWNEGO) WYKORZYSTANIA PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAPYTUJĄCĄ I. WNIOSEK O UDZIELENIE INFORMACJI w sprawie ponadgranicznego delegowania pracowników w ramach zgodnie z art. 4 dyrektywy 96/71/EWG

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) Dz.U.05.73.645 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 kwietnia 2005 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz. U. z dnia 28 kwietnia 2005 r.) Na podstawie

Bardziej szczegółowo