Wytyczne stosowania. błon graficznych. HHH rpaą,h'l~ckhx. 'c) dla składu fotograficznego - w tab. 3. obróbki dukowanego dukcji chemi cznej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wytyczne stosowania. błon graficznych. HHH rpaą,h'l~ckhx. 'c) dla składu fotograficznego - w tab. 3. obróbki dukowanego dukcji chemi cznej."

Transkrypt

1 UKD 655.: POLIGRAFIA NORMA B RANŻ OWA BN84 Negatywy i diapozytywy poligraficzne 74310/05 Wytyczne stosowania błon graficznych Grup" l, logowa 1693 Negatives and diaposi tives Negalils et diapositils n OJlHrpa ą,h'leckhe Poligralische Negative lor graphic arls graphiques HeraTHBbl H.D.HanO und diaposilils Direclives lor the using D irec!ives pour usage des 3HTHBbl Richt1inien uber die Anol the graphic Iii ms lilms graphiques,lj,hpekthbbl no nphme'he wendung der Filme fur HHH rpaą,h'l~ckhx. Reproduktionen nnehoj 1, P,'zedmiot normy. Przedmiotem normy sę wytyczne. Nazwy i okreś l en i a wg PN77jC9900S/0, PN77/ stosowania błon graficznych w procesie fotoreprodukcji po C9900Sj I7, BN71/740103, BN7S/740114, BNzej ligraficznej w celu otrzymania negatywów i diapozytywów do kopiowania. Wytyczne oparto na optym alnych sposobach przeb iegu procesów technologicznych, np. stosowaniu materiałów lub obróbki odwraca lnej, bezpośrednim rastrowaniu itd. 3, Wytyczne stosowania błon graficznych podano: a) dla procesu fotomechani cznego w tab. l, b) dla fotoreprodukcj iskanerowej w tab., 'c) dla składu fotograficznego w tab. 3. Tabela 1, Wytyczne stosowania błon graficznych w procesie f otomechanicznym Charakterystyka Pr zeznaczeni e Rodzaj materiału repro do fot orepro Charakterys tyka graficznej 1) obróbki dukowanego dukcji chemi cznej Oryginał czarno b ia wprost pozyty wprost pozytywowa, uczu lona ortochromatyczni e, o współ infekcy.ina ły, jednotona I ny, wowej w projek czynniku kontrastowości r >.4 (dla błon infekkreskowy lub rastra wany cj i wprost pozytywowej w styku infekcy jna o współ czynniku kontra wprost pozytywowa, o uczuleniu ultrafioletowym infekcyjna wprost pozytywowa, nie uczulona infekcy j na stowości r?o4 wprost pozytywowa, uczu lona ortochromatycznie infekcyjna cyjnych) (dla błon kreskowych) bezsrebrowa ściś l e wg za I eceń producenta Oryginał czarnobia negatywowej w nega tywowa, uczulona ortochromatycznie o współczyn n iku infekcyjna ły, jednotona lny projekcji kontras towośc i r ~4 (dla błon infek kreskowy cyjnych) infekcyj na Oryginał czarnobia gigantogr af icz uczulona ortochromatycz nie ły, jednotonalny nej w projekcji rastrowany infekcyjna, o współczyn niku kontrastowości r ~6 (dla błon kreskowych) Zgłoszona przez Ośrodek BadawczoRozwojowy Przemysłu Poligraficznego Ustanowiono przez Dyrektora Ośrodka BadawczoRozwojo wego Przemysłu Poligralicznego dnia 7 listopada 1984 r. jako normo obowiazuiaca od dnia 1 lipca 1985 r. (Dz. Norm. i Miar nr /1985 poz. 3) WYDAWNICTWA NORMALIZACYJNE.,ALfA Druk. Wy d. Norm. Wwa. Ark. wyd. 1,00 Nokł Zomo 4,85 Cena zł 18,00

2 8N84/74310/0S tab. 1 Charakterystyka Przeznaczen i e. graficznej") R odzaj materiału repro do fotorepr o Charak terystyka bł o ny obróbki d ukowanego dukcji, c hemicznej Negi'tyw czarnobia negatywowej o wspó ł nega tywowa, o uczuleniu ultrafioletowym i nfekcyjna ły, jednotona lny w s tyku czynniku e dla błon infekcy jna kontra infekcy jnych) kreskowy stowości rastrowany r ~4 nega tywowa, nieuczulona e dla bł o n bezpośrednio ra kreskowych) strowany infekcyjna wycięg barwy n ega tywowa u czu lona ortochromatyczni e infekcyjna bezsrebrowa ś ciś le wg zale ceń produ ;;enta Or yg inał czarnobia w i elotonalnej półtona Ina, o ws pół czy nniku kontrastowości w zakresie w ielotona lna ł y, wielotona lny w projekcji 1~ r ~ 4 dobran ym w zależ n ości o d r ozp i ę to ści gęstości optycznej e f1d ) oryginału nieuc zulona u c zulona ortoc hromatycznie wielotonalnej pó ł!ona Ina, o w SpÓłcz y nniku kontr as towości w zakresie wielotonalna w styku 1~. r ~ 4 dobr anym w za leżn ośc i od r oz p ię toś c i gęstości opl y cznej e.ó. D ) orygina łu, nieuczulona pół! ona I na, dwuwarstwowa, ' uczulona ortochromatycznie, o ws pó łczy n ni ku kontrastowości er) sterowanym w zakresie 0,5.;., do sporzędzania diapozytywu wielotonalnego o ściśle okreś lonej rozpiętości gęstości optycznej e.ó. D) z negatyw ów o różnej r ozp i ę to ści.ó.d bezpośrednie infekcyjna, uczulona or t ochromatyczn ie, o w spół czyn n iku infekcy jna rasłrowanie w kontrastowości r ~ 6 projekcji Nega tyw cza r nobia rastrowanie w infekcy jna, uczulona ortochromatycznie, o współczynniku infekcyjna ł y lub wyci ęg barwy styku kontrastowości r ~6 Oryginał wie Ioto wykonywanie korekcyjna, do maskowania uczu lona panchromatyczni e, o w ielotonalna nalny, wielobarwny masek do korek ws półczynni ku kontra s towości r~ 1 c ji barw e w pro ~ jekcji i w s t y ku ) wykonywanie pó łtonaln a, uczulona panch r oma tyczni e, o współczynniku wielotonalna w i e lotona I nych kontrastowości w zakr esie 1 ~ r ~ 4 wyci ęgów barw wykonywanie infekcyjna, u CZ u lona panchromatycznie, o współczy nniku infekcy jna wycięgów bez kontrastowości r ~6 pośrednio ras!rowanych Oryginał jednotonal wykonywanie infekcyjna o współc z y nniku k ontrastow ości r ~ 6, uczu lona infekcyjna ny, wielobarwny wyc ię gów barw jednotona lnych ortochromatycznie panchromatycz(1ie 1) Negatywy do kopiowania na f o topolimery twar de należy spo r zędzać n a błonach m a towych. Diapozytywy w ielo tona l ne do grawerowania we wk l ęs ł od ru k u należy przekopiować na specjalnę błonę o podłożu nieprzezroczystym e mlecznym) tzw. "o palowę", która jest błonę w ie lo t ona lnę o współczynniku kontrastowości r ~ 1, ni euczulo nę lub u cż u lo nę. Należy dobierać graficzne z jednej serii produkcyjnej wykonane przez jednego producenta, tak aby na jednej f orm ie kop iowej e mont a żu ) znajd owa ł y się materiały o jednakowym wspó ł czyn ni k u poc hł aniania promieni ultrafi o letowych.

3 BN84/74310/05. 3 Tabela, Wytyczne stosowani a błon graficznych d o fotoreprodukcji skanerowej Typ urzędzenia Źródło świ atła T emperatura barwowa ( To)Źródła Świ atła Charakterystyka grafi.cznej 1} Rodzaj obróbki chemicznej Skaner z rastrem kontaktowym t r adycy jne ( lampa ha logenowa) 3000 : 300 K infekcyjna, uczu lona ortochromatycznie o podwyższonej czu ło ści ogólne ; infekcy j na Q ) laser argonowy l aser helowoneonowy o bardzo dużej stabi l ności i po ~ + ~ ~ w tar za l noś Skaner z fotorastrem e l ektronicz_ graficznych zagwarantonym nowy laser argoc i w ł aściwośc i o wspó ł czynniku kont rastowości r ~6 u c zu lona ortochromatycznie infekcyjn a uczulona panchromatycznie infekcyjna kreskowa uczu lona ort ochromatyczni e ~+ri wanej przez r~_+~ Skaner wielotonalny producenta półtonalna, o wspó ł czy nniku kontrastowości w za wielotonalna k r esie l:!; r :!S 3 nieuczu lana uczu lona ortochromatycznie 1) Negatywy do kopiowania na fotopolimer y twarde należ y sporzędzać na błonach matowych, Diapozytywy w i elotona lne do grawerowania we wk l ęsłodruku należy przekopiować na specjalnę bło n ę o podłożu nieprzezroczysty m (m lecznym ) tzw. liop a lo wę ", która j est błonę wielotona lnę o ws półcz y hniku kon tr astowości r ~ l, ni euczu l onę lub u czu l onę. Należy dob i erać b łon y graficzne z jednej serii produkcyjnej, wykonane przez jednego producenta, tak aby na jednej formie kopiowej (montażu ) z n ajdowały się m ateriały o jednakowym wspó łc zy nniku pochłaniania p r om i eni u It rafi o l e t owych,.~ W podwyższo nej t emperaturze, przy intensywn ym mieszaniu. T abela 3. Wytyczne stosowania bło n sraficzny c h (materiałów światłoczu ł ych) do składu fotograficznego Rodzaj źródła światła Generacja T emperatura urzędzeni a barwowa Charakterystyka mate ri ału Rodzaj obróbna św ietla (T ) źród ł a św i atłoczu ł ego 1) ki c h emi cznej O jęcego św i atła Lampa żarowa, czas naświ e t około 560 K uczu lona ortochroma tyczni e, infekcyjn a lania powyżej 0,10 s (d l a błon infekcy jna infekoy j nych ) (dl a błon kreskowych) ~ Lampa halogenowa, czas I o wspó ł czy nniku kon kreskowy, uczu lony kreskow a naś w ietlani a około O, 10 s tr as towośc i r=4:,6, ort ochromatyczni e, dostosowany do urzędzenia, tak aby uzyska papier ć odpow iednie kry_ b ł ona cie oraz czy t e in ę ostrość kont uru litery

4 4 BN84/74310/0S,. c d. tab. 3 Rodzaj ź ródła światła Generacja urzędz e nia n aświe tl a jęcego T emperatura barwowa (T ) i r ó dł a ś wia tła Charakteryst yka matęriału św i a tłocz ułego 1) Rodzaj obróbki c hemict nej 3 4 s Ksenonowa lampa błyskowa, czas na św i e tlani a około 10 6 s II około 6000 K kreskowy, ucz ulony ortochromatyczni e o kreskow a podwyższonej cz ułośc i ogólnej Lampa e l ektropromieniowa (CRT) czas na św iet lania około 10 6 s 111 o ws pó ł czy nniku kontrastowośc i r = 4.;. 6, dostosowan y do urzę pa pi e r błona rr4~ dzenia, t ak aby u zys r~ Laser helowoneonowy ( H ene) o długośc i fa I i promieniowania IV kać odpowiednie krycie oraz czy teinę k r eskowy, uczulony panchromatycznie o 63, 8 nml ostrość konturu maksyma Inej cz uło ś litery ci na promieniowanie o długo ści fali 63,8 nm papier błona 1) Nega tywy do kopiowania na fotopolimery t w arde należ y sporzędzać na błona c h matowych. Di apozytywy w ielot onalne do grawerowania we w klęsłodruku n a l eży pr ze k opi ować na specjalnę błonę o podło ż u nie_ przezroczyst y m ( mlecznym) t zw. "opa lowę", która jest błonę wie loton a ' l "n.ę o współczynniku kontrastowości r ~ 1 rtieuczu lonę lub ucz u lonę. N a l eży dobier ać graficzne z jednej serii pro dukcyjnej, wy konane przez jednego producenta, tak aby n a jednej formie kopiowej (montażu) znajdowały się mat er i ały o jednakowym ws półczy nniku pochłaniania promieni ultrafioletowych. KONIEC INFORMACJE DODATKOWE l. Inst:ttucja oprac owu jaca normę Oś r odek B adawczo mgr in ż. Jadwiga Muzyczek ' Ośrodek BadawczoRozwojo _Rozwojowy Przem ys łu P o I i graficznego, Warszawa. wy Przem y słu Po ligraficznego.. N ormy zwiazane PN77/C9900S/0 T erm ino logi a fotografi czna. Podstawowe nazwy i okreś l en ia PN_77/C_9900S/17 Terminologi a fotografi czna. M a teriał y fotograficzne halogenos r ebrowe BN71j7401 t'03 Materiały i procesy wydaw nicze. N azwy s. Literatura Fijałkowski M. : Z astosowanie i zamienność b łon ny c h. Ośrodek B adawczorozwojowy Przemysłu graficznego BOINTE, W ar szawa 198 grbficz P o li i okre ś l e ni a BN7S/ Fotogra fia reprodukcyjna w poli g r afii. Sł own i c t w o BN78/ Skanery poligraficzne. Nazwy okreś l e nia 6. Nazwy potoczne _ "lith" = b łon y infekcyjne, _ b ł on y "line " = b łon y kreskowe, _ "bright l ight " tzw. "do obróbki przyświe t l e d ziennym " = o uczuleniu ultrafiole t owym. 3. N ormy zagr ani czne NRD TGL 8 7 Fi lme f~r di e R eproduktion. Ric htl i nien f~r d ie Anwendung 7. Asortyment b łon grafi czny ch produkcji krajowej wg danych B ydgoskich Zakładów Fotochemicznych ORGANIKA 4. Autorzy projektu normy mgr in ż. Marek Fijalkowski, _FOTON podano w tab. 11.

5 Informacje dodatkowe do BNB4/7431 0/0S s Tabela II cd. tab. 1 5 j mbol 1) Przeznaczenie i c harakterystyka ogólna błon y Pr' zeznaczeni e 1 BG1P do prac wielotona lnych, współczynnik kon BG1M trastowości r około 1,5 ;,0, nieuczulona BG3P do prac wielotona lnych; współczynnik kon BG3M trastowości r około,5 + 3,0, nieuczulona BGOSP do prac kreskowych, ws półczynnik kontra BGOSM s towości r około 4, S, uczulona ortochromatycznie ( max uczulenia 545 nm) BGSSP do prac kreskowy ch, wspó łczyn nik kontra BGSSM s łowości r około 5,0, uczu lona ortochromatycznie (max uczulenia 475 nm, zakres ucz ulenia do około 350 nm) BGO6P do prac rastrowych i kreskowych, wsp6ł BGO6M czynnik kon tr as t owości r :> B w wywoływ a typu I ith czu infekcyjnym t ypu W36, uczulona orto _ chromat ycznie (max u czu lenia 545 nm) BGF do fotoskł adu I, IIi III ge n ęracji, wspó ł BGSF czynnik kontrastowo ści r około 3 ; 3,5, u czu lona ortochromatyczn ie ( max u czulenia 545 nm) około 4, : 4,5, do prac kreskowych w poligrafii i kartografii, wspó ł czynnik kontrastowości r naświ e t lana promieniowaniem ultrafioletowym umożliwia u zyskanie obrazu fotolizy o r6żowobręzowy m odcieniu wywo ły wać w wywoływaczu W3S płukać i suszyć w ciemni (max uczulenie 475 nm, zakres uczulenia do 530 nm) 1) Litera P oznacza błyszczęcę powierzchnię warstwy przeciwodb laskowej. Litera M oznacza m a towę powie r zchn i ę warst wy przeciwodb laskowej. B. Asortyment błon graficznych II OR WOli w g TGL 87/80 podano w t ab. 1. Tabela 1 :1 Przeznaczenie FO 1 b łon a pó łt ona ln a do reprodukcji fotomechanicznej w projekcji z oryginałów czarnob iałych wielot ona ln"ych nieprzezroczystych o ro zpiętości gęstości optycznej ÓD > 1,3 w styku i w projekcji z oryginałów cza rnobiałych, wie lotonalnych, przezroczystych o ÓD > l, S FO 15 FO 1 FO 4 FO S FO 6 FO 61 FO 63 błona półtona ln a korekcyjna świateł i cieni do reprodukcji fotomech" ' ' znej w projekcji z orygina łó w czarnobia_ ły c h, w ielotona l nyc: nieprzezroczystych o LlD < l, O i ÓD > 1,3 przezroczystych o ÓD = l, 1 1,5 w s tyku z oryginałów czarnobiałyc h, w ielotonalnych przezroczystych o ÓD=I,II,SiÓD > I, S błona pó łt onalna o zmiennej gradacji do fotomechanicznego sporzędzania negatywów i diapozytywów o jednolitej gradacji, w projekcji i w s tyku z oryginałów czarnobiałych, wie lotona lnych', nieprzezroczystyt:h i przezroczystych o z różnicowanej gradacji błona kreskowa do e lektronicznego naświet l ania (sk ładu ) tekstów (fotoskład III i IV generacji) do kreskowej reprodukcji fotomechanicznej w projekcji z oryginałów jednotonal nych czarnob i ałyc h nieprzezroczystych i przezroczystych do e l ektromechanicznego naświetlania tekstów (fotoskład I i II generacji) do kreskowej reprodukcji fotomechanjcznej w projekcji z o r yginałów czarnobiałych jednotonalnych nieprzezro_ czystych i przezroczystych do rastrowanej reprodukcji fotomechanicznej w projekcji z orygi n ałów czarnob i ałych, w i e lotona lnych, nieprzezroczystych o A D <:: 1,0, I1D = 1 1,3, ÓD > 1,3 do rastrowanej reprodukcji fotomechanicznej w projekcji i s t yku z oryginałów czar nobiał yc h wielotonalnych przezroczystych o 11 D <: 1,0, I1D = 1 1,3, AD > 1, 3 do sporzędzania w skanerach wyci ęgów barw ra s trowanych, z orygina ł ów barwnych wie lotonal n ych przezroczystych i nieprzezroczystych do elektromechani cznego naświetlania tekstów (fotoskład I i II generacj"l) błona grafi czna ze z rywa ln ę powierzchnię do reprodukcji fotomechanicznej kreskowej w projekcji z oryginałów cza rnobiał ych jednotonalnych nieprzezroczystych _ w styku z oryginałów czar nobiał yc h jednotona I nych pr ~ ezroczystych b łon a graficzna o wysokiej stabi lno śc i wymiarowej do reprodukcji fotomechanicznej jak FO 6

6 6 Informacje dodatkowe do BN84/74310/05 cd. tab. 1 cd. tab. 1 Przeznaczenie Przeznaczenie 1 FP 05 MASK FP I błona graficzna maskujęca srebrowa do korekcji barw wycięgów sporzędzanych foto~ mechanicznie metodę bezpośredniego i pośredniego rastrowania z oryginałów barwnych wielotonalnych przezroczystych w styku i w projekcji nieprzezroczystych w projekcji do fotomechanicznego sporzędzania w pro_ jekcji wielotonalnych wycięgów barw z orygi. nałów barwnych wielotonalnych 'n ieprzezroczystych 1 FU 3 do fotomechanicznego sporzędzan i a wielotona Inej reprodukcji z oryginałów czarnobiałych wielotonalnych a) przezroczystych o AD '" 1, 1 w projekcji i w styku b) ni epr zezroczystych o AD<I,O w projek<:ji FP przezroczystych o AD ::> 1, 7 do fotomechanicznego sporzędzania w projekcji wielotonalnych wycięgów barw z oryginałów barwnych wielotonalnych FU 35 do sporzędzania kopii kreskowej i tekstowej dla w klęsłodruku z oryginałów czarnobiałych jednotonalnych przezroczystych nieprzezroczystych FP 3 przezroczystych o AD = 1,3 + 1,7 do fotomechanicznego sporzędzania w projekcji FU 4. błona kresko\\iia do elektronicznego naświet lani a tekstów w fotoskładarkach (fotoskład III i IV generacji) FP 6 wielotonalnych wycięgów barw z oryginałów barwnych wielotonalnych a) ni eprzezroczystych b) przezroczystych o AD <. 1,3 jednotona Inych (kreskowych) wyc ięgów ( rozbarwień) dla wklęsłodruku z oryginałów barwnych jednotonalnych do fotomechani c znego sporzędzania w. projekcji wy cięgów barw bezpośrednio rastrowanych z oryginałów barwnych wielotonalry ch nieprzezroczystych i przezroczystych FU 5 do reprodukcji fqtomechar]icznej a) sporzędzanie kopii kreskowej z oryginałów czarnobiałych jednotóna 1 nych przezroczystych b) w styku lub w projekcji z negatywów i diapozytywów rastrowanych do sporzędzania f orm kopiowych z fotoskładu (przekopiowywanie fotoskładu ) FU 15 FU błona do korygowania świateł i cieni przy fotomechanicznym sporzędzaniu wielotonalnej ręprodukcji w projekcji z oryginałów cza 'l nobiałych wielotonalnycll o AD = = I, O '; 1,3 qo fotomechanicznego sporzędzania wieloto,nalnej reprodukcji z oryginałó w czarnobiałych wielotonalnych a) przezroczystych w projekcji i w styku b) nieprzezr::oczystych o AD = 1,0+ 1,3 do sporzędzania wielotonalnych wycięgów barw w skanerach z oryginałów barwnych wielotonalnych przezroczystych i nieprzezroczystych FU 53 błona kreskowa o wysoki ej stabi Iności wy_ miarowej, przeznaczenie jak FU 5 do prac wysokiej jakości 9. Dotychczas ustanowione arkusze normy BN 80/7431 0/00 BN83/743 10/0 BN83/74310/03 BN84/743 10/ 1 BN83/74310/15

NORMA BRANŻOWA. Pojazdy samochodowe. typu Bowden. Wymagania i badania. cd. tabl. 1. os łony do wygięcia ( kg )

NORMA BRANŻOWA. Pojazdy samochodowe. typu Bowden. Wymagania i badania. cd. tabl. 1. os łony do wygięcia ( kg ) UKD 629.113.01 3 51 ŚRODKI ORMA BRAŻOWA TRASPORTU Cięgna giętkie sterujące DROGOWEGO typu Bowden Wymagania i badania B-19 Pojazdy samochodowe 3616-06 GruPCl kclłoloqowci V 25 1. WSTĘP cd. tabl. 1 Pl'zedmiot"m

Bardziej szczegółowo

Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli tapicerowanych

Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli tapicerowanych Akademia Rolnicza im. A.Cieszkowskiego w Poznaniu Centrum Transferu Innowacji i Technologii dla Meblarstwa Katedra Meblarstwa Komitet Technologii Drewna PAN Systemy CAD, CAM, ERP dla producentów mebli

Bardziej szczegółowo

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s

HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Information and C ommu nic ation N e tw ork s HiPath 3 0 0 0 V 3. 0 Maciej Tomaszewski Przegląd n o w y c h f u n k c j i ( 1 ) HiPath 3 0 0 0 V. 3. 0 n o w e fu n kc j e : Z ac ho w u j e w s z e l ką fu n kc j o n al n o ś ć Hic o m 1 5 0 H V. 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

APPLICATION OF PYROLYSIS-GAS CHROMATOGRAPHY TO CAR PAINT ANALYSIS FOR FORENSIC PURPOSES *

APPLICATION OF PYROLYSIS-GAS CHROMATOGRAPHY TO CAR PAINT ANALYSIS FOR FORENSIC PURPOSES * by the Institute of Forensic Research ISSN 1230-7483 APPLICATION OF PYROLYSIS-GAS CHROMATOGRAPHY TO CAR PAINT ANALYSIS FOR FORENSIC PURPOSES * Jakub M. MILCZAREK 1, Janina ZIÊBA-PALUS 2, Pawe³ KOŒCIELNIAK

Bardziej szczegółowo

Bariery współczesnej demokracji perspektywa globalna

Bariery współczesnej demokracji perspektywa globalna Chorzowskie Studia Polityczne Nr 5/2012 Bariery współczesnej demokracji perspektywa globalna 24 czerwca 2013 20:52:27 Chorzowskie Studies in Politics No. 5/2012 Barriers to Modern Democracy a Global Perspective

Bardziej szczegółowo

i planowania w obszarze działalności reklamowej

i planowania w obszarze działalności reklamowej w [ill 603 Jan BelicZYliski Katedra Pr.cenl Zanqdzanla Metody analizy strategicznej i planowania w obszarze działalności reklamowej 1. Uwagi wstępne W roz wini ę t ej gospodarce rynkowej, gdzie istnieje

Bardziej szczegółowo

BIULETYN BULLETIN STATYSTYCZNY STATISTICAL WOJEWÓDZTWA LÓDZKIEGO OF LÓDZKIE VOIVODSHIP QUARTER STATISTICAL OFFICE IN ŁÓDŹ ŁÓDŹ, SIERPIEŃ 2011

BIULETYN BULLETIN STATYSTYCZNY STATISTICAL WOJEWÓDZTWA LÓDZKIEGO OF LÓDZKIE VOIVODSHIP QUARTER STATISTICAL OFFICE IN ŁÓDŹ ŁÓDŹ, SIERPIEŃ 2011 URZĄD STATYSTYCZNY W ŁODZI STATISTICAL OFFICE IN ŁÓDŹ BIULETYN STATYSTYCZNY WOJEWÓDZTWA LÓDZKIEGO STATISTICAL BULLETIN OF LÓDZKIE VOIVODSHIP II II nd QUARTER 2011 ŁÓDŹ, SIERPIEŃ 2011 ZNA KI UMOWNE SYM

Bardziej szczegółowo

systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów

systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów systemy rynnowe odwodnienia zagospodarowanie wody deszczowej katalog produktów 2010 1923 2010 Firma Marley wywodzi swoje korzenie z nglii, gdzie w latach dwudziestych ubiegłego wieku rozpoczęła działalność

Bardziej szczegółowo

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie

Atlas wartoêci tonalnych w offsecie Atlas wartoêci tonalnych w offsecie dla grafików i drukarzy 48 tablic barw systemu CMYK z 12 096 odcieniami 12 tablic barw systemu HKS w 4 kolorach, stopniowane co 10% systemy barw w komputerowym przygotowaniu

Bardziej szczegółowo

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania

Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania E P a W M O V M, ( ), - I S S N - Ocena poprawności językowej prac egzaminacyjnych uczniów III klasy gimnazjum: wewnętrznojęzykowe przyczyny trudności w ocenie, wyniki zastosowania skali egzaminacyjnej,

Bardziej szczegółowo

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA

PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł. Pł.ODNA PARTITA NA INSTRUMENT DREWNIANY W POPIOł PłODNA S tani sław Grochowiak Klemens Krzyżagórski FATALNE SKUTKI BUDO W ANIA SZUBIENIC XX ROCZNICA p t 1 n a ins!rupremiera sztuk Stanisława Grochowiaka: ar J

Bardziej szczegółowo

TEMAT NUMERU. Druk cyfrowy. Personalizacja, cyfrowe metody zabezpieczeń, podłoża. W następnym numerze: Techniki introligatorskie.

TEMAT NUMERU. Druk cyfrowy. Personalizacja, cyfrowe metody zabezpieczeń, podłoża. W następnym numerze: Techniki introligatorskie. Nr 1(11)/2008 TEMAT NUMERU Projekt okładek Andrzej Pągowski, KreacjaPro Druk cyfrowy Personalizacja, cyfrowe metody zabezpieczeń, podłoża Od redaktora 4 Jak powstała nasza okładka? Kim jest James Bond,

Bardziej szczegółowo

Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY

Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT ROK 11 NUMER 68 LIPIEC 2007 GRUPA LUDZIE PRODUKT AKTUALNOÂCI CZAS WOLNY Fiat 500 NOWY MALUCH W RODZINIE KONKURS FOTOGRAFICZNY MASZ CZAS DO KO CA SIERPNIA rok 11 numer

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Zespó³ autorów pod redakcj¹ dr. hab. in. Zygmunta Suligowskiego Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji WOD.-KAN. Poradnik kierownika budowy i inspektora nadzoru Zespół autorów pod redakcją

Bardziej szczegółowo

Organizacja zespołu. w project management. Jolanta Walas-Tręba cz. 1. Uwagi wstępne

Organizacja zespołu. w project management. Jolanta Walas-Tręba cz. 1. Uwagi wstępne w 2002 Jolanta Walas-Tręba cz Organizacja zespołu w project management 1. Uwagi wstępne Zmiany zachodzące w zarząd za niu przed s i ęb i orstwami, takie jak: skrócenie łań c u c hów decyzyjnych, stosowanie

Bardziej szczegółowo

o wytrzymałość zmę czeniowa (granica zmę czenia) przy próbie wahadłowego zginania, Z r

o wytrzymałość zmę czeniowa (granica zmę czenia) przy próbie wahadłowego zginania, Z r MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 3, 19 (1981) ANALITYCZNY OPIS STARZENIA POLIAMIDU 6 NISZCZONEGO ZMĘ CZENIOWO MARIAN N O W A K (WROCŁAW) Zestawienie waż niejszych oznaczeń A, B stał e równania empirycznego,

Bardziej szczegółowo

Strategie konkurencji stosowane przez banki w Polsce

Strategie konkurencji stosowane przez banki w Polsce w Agata Jonas Strategie konkurencji stosowane przez banki w Polsce l. Wprowadzenie Lata 90. to okres szybki ego rozwoju sektora bankowego w Polsce. Na proces ten złożyły s ię zmiany zarówno ilo śc iowe,j

Bardziej szczegółowo

systemy rynnowe z PVC

systemy rynnowe z PVC systemy rynnowe z PVC Długoletnie doświadczenie Systemy rynnowe Marley są wytwarzane w dwóch zakładach produkcyjnych należących do grupy liaxis: w Lenham (Wielka rytania, od 1959 r. ) oraz w Wunstorf (Niemcy,

Bardziej szczegółowo

1.2 Struktura procesu technologicznego.

1.2 Struktura procesu technologicznego. 1. Proces technologiczny i jego dokumentacja 1.1 Poj cia Proces produkcyjny suma wszystkich dzia a wykonywanych w celu wytworzenia w danym zak adzie pracy gotowego wyrobu (prawid owego pod wzgl dem jako

Bardziej szczegółowo

Linux podrêcznik administratora sieci

Linux podrêcznik administratora sieci Linux podrêcznik administratora sieci Olaf Kirch, Terry Dawson Tytu³ orygina³u: Linux Network Administrator s Guide, Second Edition T³umaczenie: Krzysztof abanowski Wydawnictwo RM, Warszawa 2000 Authorized

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r

P ro to lc ó ly dodatkowo do. za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r P ro to lc ó ly dodatkowo do..r x o jo s t r u Data za w a rc ia S p r a w a Data r e j e s t r OA. S i. Qt-)S laicul riuncltff. broii latyvdit ^ }izk p io tt^ jj012^łcc-wijii 4,-Ćł IptZlrrnjJhL rm wlo^o-

Bardziej szczegółowo

ZALEŻ NOŚĆ MAKSYMALNEJ SIŁY UDERZENIA OD WSPÓŁCZYNNIKA RESTYTUCJI. 1. Wstę p

ZALEŻ NOŚĆ MAKSYMALNEJ SIŁY UDERZENIA OD WSPÓŁCZYNNIKA RESTYTUCJI. 1. Wstę p MECHANIKA TEORETYCZNA I STOSOWANA 2, 9 (1971) ZALEŻ NOŚĆ MAKSYMALNEJ SIŁY UDERZENIA OD WSPÓŁCZYNNIKA RESTYTUCJI RYSZARD GRYBOŚ (GLIWICE) 1. Wstę p Podczas zderzenia dwóch ciał stał ych powstaje sił a wzajemnego

Bardziej szczegółowo

PAR~A OPERA WE WROCłAWIU. AdolpheC

PAR~A OPERA WE WROCłAWIU. AdolpheC PAR~A OPERA WE WROCłAWIU AdolpheC G 6 maja 1945 - kapitulacja Wrocławia 9 maja 1945 - zakończenie Il Wojny $wiatowej 10 czerwca 1945 - pierwszy nwner gazety Nasz Wrocław" e 16 czerwca 1945 - pierwszy seans

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8

BIAŁA BLUZKi) AGNIESZKA OSIECKA 4009 1989-8. UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8. UJot.. Ctwt. Z~lł. Mle!lll. Minii 20Qg 1989-8 AGNIESZKA OSIECKA BIAŁA BLUZKi) Mino, ~ISO ' 500g 300g '~1_9B_9-8_~19_ęfił-B MlłSO Mleiil ~Zef\llłl 300g 300 g I 3 1999-B 1989-8 '.1989-8 ' UJOI., Cel. Zkailcje ~g 1989-8 UJot.. Ctwt. Z~lł 4009 1989-8

Bardziej szczegółowo

Uznanie ...;. dla niezrównanej wydajności unnowacytnosct. uvex. Nagradzani poprzez innowacje. Deułschland land der Ideen te.

Uznanie ...;. dla niezrównanej wydajności unnowacytnosct. uvex. Nagradzani poprzez innowacje. Deułschland land der Ideen te. PROTECTING PEOPLE kompetencje Uznanie...;. dla niezrównanej wydajności unnowacytnosct. Nagradzani poprzez innowacje Nasza wizja jasno kieruje nasze cele na działania bizneso we. Na wszystkich ryn kach

Bardziej szczegółowo

Praca doktorska. Muzyka w Biblii

Praca doktorska. Muzyka w Biblii Praca doktorska Robert Rachuta Muzyka w Biblii Napisana pod kierunkiem Prof. dr hab. Kazimierza Ilskiego 1 C h c i a ł b y m w t y m m i e j s c u s e r d e c z n i e p o d z i ę k o w a ć P r o f e s

Bardziej szczegółowo