Rozwiązania konstrukcyjne zamkniętego układu dozującego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rozwiązania konstrukcyjne zamkniętego układu dozującego"

Transkrypt

1 Rozwiązania konstrukcyjne zamkniętego układu dozującego Design Solutions Closed Dosing Unit Krzysztof Stępień Artykuł stanowi kontynuację publikacji autora, związanych z wymaganiami stawianymi nowoczesnym konstrukcjom zespołów dozujących media, wyposażonych w cylindry rastrowe (anilox). Współcześnie cylinder rastrowy ma bardzo szerokie zastosowanie, na przykład w systemach dozujących kleje w tekturnicach, sklejarkach, czy też w nowoczesnych zespołach farbowych i lakierujących arkuszowych oraz zwojowych maszyn drukujących (fleksograficznych i offsetowych). Rozwój technologii wytwarzania tektury i technik drukowania oraz uszlachetniania druków stwarzają coraz wyższe wymagania odnośnie do stosowania cylindrów i tulei rastrowych o ściśle określonych właściwościach transferu danego medium. Parametrami decydującymi o doborze właściwej konstrukcji zespołu (otwartego lub zamkniętego) są: typ maszyny, rodzaj i zakres wykonywanego procesu i stosowanego medium oraz układy czyszczące, gwarantujące optymalne warunki eksploatacji danego zespołu. Obecnie prowadzone są badania i prace rozwojowe mające na celu poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych. W niniejszej publikacji przedstawiono zestawienie najistotniejszych aktualnych informacji o rozwiązaniach konstrukcyjnych dozujących komór raklowych. Słowa kluczowe: fleksografia, zespoły farbowe, systemy dozujące The article is a continuation of the author s publication series about the demands imposed on modern constructions of media dosing units equipped with anilox cylinders. Nowadays anilox cylinder is widely used, for example in adhesive application systems of corrugators, gluers or modern inking and finishing units of sheet-fed or web-fed presses (offset and flexo). The development of cardboard production technology as well as printing and finishing techniques gives rise to ever higher demands on the use of anilox rolls and sleeves with specific properties of media transfer. The parameters which determine the selection of proper construction of the unit, open or closed, are: type of machine, type and scope of the current process, applied media and cleaning systems, which ensure optimum operating conditions for the unit. Contemporarily tests and research are conducted to find new construction solutions. This publication summarizes the most important current information about construction solutions of dosing doctoring chamber systems. Keywords: flexography, ink units, application systems Wprowadzenie Współczesne konstrukcje maszyn drukujących technologiami: fleksograficzną, offsetową (krótkie zespoły farbowe i lakierujące), i maszyn przemysłu przetwórczego do przekazywania medium na formę drukową lub podłoże, stosują transferowy cylinder rastrowy (anilox). Wykonuje się go obecnie głównie za pomocą grawerowania laserowego odpowiednio dobranych struktur i profili, naniesionej na powierzchnię cylindra (lub tulei) powłoki ceramicznej. Dzisiejsze rozwiązania konstrukcyjne układów dozujących media do powierzchni cylindra rastrowego, o określonej pojemności, stanowią głównie konstrukcję zamkniętą, wyposażoną w komorę raklową o budowie dostosowanej do rodzaju dostarczanego medium (1-4). Bardzo istotnym zagadnieniem w omawianym procesie transferu medium jest znajomość wpływu na jego przebieg szeregu parametrów technologicznych i konstrukcyjnych. W opracowaniach (5-10) przedstawiono szeroką analizę podstawowych czynników wpływających na przenoszenie farby w technologii fleksograficznej. Systemy zamknięte Współczesna konstrukcja zespołów dozujących tworzy zamknięty system nanoszenia medium do kałamarzyków cylindra rastrowego. Ten transfer odbywa się poprzez zastosowanie różnych rozwiązań konstrukcyjnych komory raklowej (określanej również w literaturze jako rakla komorowa lub komora raklowa), która współpracuje bezpośrednio z cylindrem rastrowym. Prawidłowo eksploatowane zamknięte układy dozujące zapewniają stabilną pracę w nowoczesnych konstrukcjach maszyn, pracujących z prędkością liniową cylindra, powyżej 1,5 m/s. Komora raklowa ma konstrukcję skrzynkową. Jeden z boków skrzynki stanowi powierzchnia cylindryczna cylindra rastrowego, zaś szczelne zamknięcie komory w kierunku tworzących współpracującego cylindra stanowią dwie listwy raklowe oraz uszczelnienia boczne. Listwa zgarniająca nadmiar dozowanego do układu podającego płynu jest usytuowana przeciwbieżnie do kierunku obrotu cylindra rastrowego. Druga listwa, umieszczona współbieżnie, stanowi uszczelnienie komory. Listwa ta wykonana jest z poliestru lub innego tworzywa sztucznego, choć zdarzają się także listwy wykonane z metalu. Pozycja współbieżna rakla w przypadku zamkniętego systemu nie sprawia takich problemów, jak w układach otwartych, Dr inż. K. Stępień, Instytut Papiernictwa i Poligrafii, Politechnika Łódzka, ul. Wólczańska 223, Łódź PRZEGLĄD PAPIERNICZY 68 CZERWIEC

2 Rys. 1. Konstrukcja mechanizmów regulacyjnych zespołu farbowo-drukującego z komorą raklową w maszynie Novoflex firmy Windmöller & Hölscher 1 komora raklowa, 2 cylinder rastrowy, 3 cylinder formowy, 4 centralny cylinder dociskowy, na którego powierzchni znajduje się podłoże drukowe, 5 mechanizm dostawiania komory raklowej do cylindra rastrowego, 6 mechanizm wspólny dostawiania komory raklowej i cylindra rastrowego do cylindra formowego, 7 mechanizm dostawiania całego zespołu farbowo-formowego do cylindra dociskowego ustalenie docisku drukowania gdyż zadaniem jej jest tylko uszczelnienie komory a nie usunięcie nadmiaru farby. Farba nie napiera na listwę i nie powoduje zjawiska unoszenia rakla z powierzchni cylindra. Komora posiada króćce, służące do doprowadzania i odprowadzania dozowanego płynu. Wprowadzenie zamkniętych układów farbowych umożliwiło uzyskanie jednorodnego transferu farby przy jednoczesnym zwiększeniu prędkości drukowania. Konstrukcja komory raklowej odgrywa znaczącą rolę w późniejszym uzyskaniu odpowiednio wysokich parametrów przekazywanego medium w danym procesie technologicznym. Jednakże, konstrukcja maszyny narażona jest na drgania, które mogą skutecznie zakłócić proces właściwego przekazania płynu. Drgania te mogą pochodzić z wielu źródeł. W związku z tym, konstrukcja maszyny powinna: Umożliwiać sztywne i mocne podparcie komory raklowej, które nie będzie się wyginać ani wibrować, co zazwyczaj realizowane jest za pomocą masywnej belki nośnej; Posiadać precyzyjne prowadnice do ustawiania położenia cylindra rastrowego względem innych elementów zespołu i komory raklowej, z możliwością stabilnego zblokowania mechanizmu w odpowiedniej pozycji roboczej podczas procesu dozowania; Zapewnić dokładne dostawienie komory raklowej do cylindra rastrowego, w celu utrzymania stałego docisku rakli komory do powierzchni cylindra rastrowego, w miarę ich zużywania się, co odbywa się najczęściej za pomocą zastosowania układów pneumatycznych, lub stabilniejszych układów siłowników pneumatyczno-hydraulicznych; Charakteryzować się wysoką dokładnością wykonania korpusu maszyny, sztywną i mocną jego budową, aby uniknąć powstawania wibracji i efektu rezonansu. W przeciwnym wypadku na komorę raklową przenoszone są drgania, k tóre mogą powodować wystąpienie pasm niedoboru farby na długości i szerokości wykonywanych druków. Oczywiście, równomierność wypełniania kałamarzyków cylindra rastrowego na szerokości maszyny i stabilność pracy komory raklowej wymagają, aby sam cylinder rastrowy posiadał czyste kałamarzyki i był wykonany z najwyższą dokładnością, szczególnie pod względem równomierności powierzchni i braku bicia obwodowego podczas odtaczania. Na rysunku 1 przedstawiono konwencjonalną konstrukcję zamkniętego zespołu farbowo-drukującego, stosowaną w układzie maszyn fleksograficznych z centralnym cylindrem (11). Konstrukcje maszyn fleksograficznych z centralnym cylindrem wymuszają usytuowanie komór raklowych w dwojaki sposób. I tak, jedna połowa zespołów farbowo-drukujących zadrukowuje podłoże drukowe w kierunku z góry w dół, a druga z dołu do góry. Farba doprowadzana do komory wypełnia zawsze dolną jej część, a powietrze, które wypełnia puste kałamarzyki cylindra rastrowego, przemieszcza się ku górze komory. Dla farb rozpuszczalnikowych i UV najlepsza pozycja komory jest wtedy, gdy podłoże przemieszcza się z góry w dół, a powietrze z kałamarzyków jest wypierane działaniem podciśnienia, wywołanego przez nadbiegający cylinder przy współpracy z listwą. Z kolei, przy stosowaniu farb wodorozcieńczalnych i lakierów, ruch cylindra z dołu do góry może być korzystny ze względu na mniejsze ich spienianie. Powietrze z kałamarzyków cylindra wydobywa się łatwiej przy mniejszym udziale farby w górnej części komory. Producenci komór raklowych oferują opatentowane i sprawdzone w przemyśle rozwiązania, uwzględniające ich konkretne zastosowania w różnych nowoczesnych zespołach farbowych i lakierujących arkuszowych oraz zwojowych maszyn drukujących (fleksograficznych i offsetowych) i w systemach dozujących kleje w tekturnicach, czy sklejarkach. Większość oferowanych i dostarczanych do klientów maszyn jest wyposażona w komory raklowe wykonane przez producenta maszyny, a nie przez wyspecjalizowane firmy. Często powodem proponowania komór własnej konstrukcji jest domniemana wśród producentów maszyn prostota ich budowy, co jest niestety błędne. Decydującymi kryteriami doboru właściwej konstrukcji komory są m.in. typ maszyny, cylindry rastrowe, transferowane medium, instalacja dozująca, metoda czyszczenia zespołów i uruchomienie oraz ustalenie indywidualnych warunków eksploatacji komory. Obecnie tacy producenci komór, jak: Harris & Bruno, Tresu i FlexoArt, AkeBosse i Delpro, zajmują dominującą pozycję na światowych rynkach (80% udziału rynkowego). Pozostałą część stanowią najczęściej producenci maszyn i urządzeń, którzy we własnym zakresie konstruują zespoły dozujące. Wiele takich rozwiązań firmy przedstawiły na targach Drupa 2012 w Düseldorfie. Cylindry dozujące Niemal wszystkie nowe rozwiązania konstrukcyjne cylindrów rastrowych wytwarzane są z pokryciem ceramicznym. 358 PRZEGLĄD PAPIERNICZY 68 CZERWIEC 2012

3 Twardość powierzchni cylindrów z tym pokryciem wynosi HV. Technologia wytwarzania ceramicznych cylindrów rastrowych odbywa się poprzez plazmowe naniesienie na oszlifowaną powierzchnię cylindra stalowego określonej warstwy ceramicznej. Właściwości homogenicznej budowy dotyczą całej naniesionej na powierzchnię warstwy ceramiki, ale są szczególnie istotne po operacji jej przetwarzania, kiedy promień lasera stapia ceramikę i utwardza ją. Etap grawerowania w warstwie ceramicznej kałamarzyków, czy innej struktury, wymaga doboru i zastosowania odpowiedniej metody wypalania, która wpływa na ostateczne właściwości powierzchni kałamarzyków i progów. Im powierzchnia kałamarzyków jest gładsza i progi twardsze, tym jakość cylindrów rastrowych jest lepsza. Można spodziewać się wtedy wyższej odporności na zużycie i lepszego transferu medium. Wymagana osiowość współczesnych konstrukcji cylindrów wynosi 0,01 mm, zaś dopuszczalna odchyłka równoległości wynosi do 10 µm. Cylinder przed jego instalacją w maszynie musi być koniecznie wyważony dynamicznie. Nowe rozwiązania cylindrów rastrowych, stosowane już niemal standardowo w maszynach, stanowią tuleje rastrowe, które instalowane są w maszynach na cylindrach pneumatycznych. W zależności od producenta, tuleje rastrowe mają różną budowę. Najczęściej posiadają płaszcz ze stali lub stopu aluminiowego, chromowanego bądź niklowanego, oraz szereg warstw wewnętrznych, m.in.: podłożową (twardą piankę), kompresyjną, pośrednią i pierścień z włókien szklanych i żywicy, bezpośrednio stykającą się z powierzchnią pneumatycznego cylindra nośnego. Ciężar tulei jest tak dobrany, aby zminimalizować ewentualne jej drgania podczas użytkowania w maszynie, w procesie przekazywania medium w danym układzie dozującym. W następnym etapie na tuleję nakłada się warstwę ceramiczną w sposób identyczny, jak na cylindry rastrowe. Podczas tego procesu tuleja nagrzewa się do ok. 200 C, dlatego materiały, z których jest zbudowana, muszą być odporne na deformacje termiczną. Następnie tuleje są szlifowane i grawerowane za pomocą promieni lasera. Boki tulei, podobnie jak cylindrów rastrowych, są zabezpieczane powłokami antykorozyjnymi. Ważne jest, by uzyskać odpowiednią tolerancję średnicy i kolistości tulei. Ważna jest również grubość dobranej tulei, ponieważ im jest ona większa, tym stabilniejsza jest praca tulei i jednocześnie zwiększa się zakres tolerancji jej średnicy i kolistości. Konwencjonalne tuleje rastrowe wykonywane są na podobnych tulejach jak te do montażu form drukowych. Dlatego niemożliwe jest utrzymanie tolerancji T.I.R. (kołowość, osiowość, bicie) na poziomie 0,01 mm na całej długości, tak jak miało to miejsce w przypadku cylindrów rastrowych. Najlepsi dostawcy wykorzystywanych do produkcji konwencjonalnych tulei rastrowych gwarantują dokładność osiowości na poziomie 0,02 mm na jeden metr bieżący. O ile jest to wartość wystarczająca dla form drukowych, czy układów otwartych dozujących na przykład kleje, to w przypadku cylindrów rastrowych, które współpracują z komorą raklową w układach zamkniętych, ta różnica ma istotny wpływ na zużycie materiałów w trakcie eksploatacji, szczególnie przy wyższych prędkościach pracy. Dobór technologii wykonania cylindrów rastrowych, łącznie z odpowiednią techniką i metodą nałożenia warstwy ceramicznej, powinien być indywidualnie dopasowany do wymagań wynikających ze szczegółowego ich zastosowania. Jeden z czołowych producentów, firma Apex Europe B.V. zapowiedziała kres tradycyjnie grawerowanym powierzchniom cylindrów rastrowych z kałamarzykami w postaci plastra miodu i z powodzeniem oferuje dla przemysłu poligraficznego i przetwórczego oryginalne opatentowane nowe rozwiązanie nazwane UniCorr. W stosunku do konwencjonalnych rozwiązań różnice dotyczą rodzaju stosowanej ceramiki i metody grawerowania laserowego o ciągłym promieniu, która umożliwia tworzenie w zewnętrznej powierzchni ceramicznej cylindra różnych profili struktur przepływowych. Komplet cylindrów GTT, od wymiaru S do XL, może stanowić nową standaryzację produkcji druków fleksograficznych oraz znacznie ułatwić obsługę maszyny i współpracę z przygotowalnią form drukowych. Zastosowane w procesie drukowania cylindry dozujące obejmują określony zakres wykorzystywanych dotąd konwencjonalnych cylindrów z liniaturą linii/cm o określonej pojemności, ponadto przy zachowaniu podobnych możliwości technologicznych, nie wymagają zmiany ustawień maszyny. Powierzchnie cylindrów dozujących ze strukturą GTT posiadają certyfikat ich zastosowania do innowacyjnej technologii drukowania z formami drukowymi HD-Flexo. Nowe struktury cylindrów dozujących, do układów lakierujących i powlekających, pod nazwą ART Gold oferuje również firma Praxair Surface Technologies, Inc. (12-17). Konstrukcje współczesnych maszyn są już standardowo wyposażone w nowoczesne urządzenia pomocnicze ułatwiające beznarzędziową wymianę cylindrów lub tulei w zespołach dozujących media. Budowa i zasada działania komory raklowej Skrzynie komór raklowych są wykonywane najczęściej ze stali stopowej lub stopu aluminium o zwiększonej odporności na korozję. W celu uniknięcia utleniania się powierzchni roboczych komór oraz zapobieżenia osadzaniu się płynów (szczególnie wodnych) są one często pokrywane warstwą teflonu. Ręczna wymiana komory raklowej jest w miarę prosta i szybka, problemem może być jej ciężar 60, a nawet 80 kg. Postanowiono więc wykonać komorę z lekkich włókien węglowych. Zastosowanie komór raklowych z tego materiału spowodowało redukcję wagi o 2/3, w porównaniu do komór wykonanych ze stopów aluminium, dzięki czemu łatwiejsza stała się ich ręczna wymiana. Zaletami włókien węglowych są: gładka i zamknięta powierzchnia, wysoka odporność na korozję, stabilność wymiarowa, wysoka trwałość, pochłanianie drgań i wibracji w znacznie wyższym stopniu niż ma to miejsce w konstrukcjach metalowych. Włókna węglowe są dobrym izolatorem, dzięki czemu farba w komorze może zachowywać stałą temperaturę oraz lepkość. Powoduje to, że stosowanie farb UV staje się łatwe, gdyż mamy pewność, że farba po opuszczeniu zbiornika nie zmieni swych właściwości. Dzięki temu nie ma potrzeby stosować konstrukcji komór wyposażonych w podwójne ścianki dla umożliwienia termostatowania farby, co jest konieczne w przypadku komór ze stopów stali. PRZEGLĄD PAPIERNICZY 68 CZERWIEC

4 Rys. 2. Porównanie stopnia pochłaniania amplitudy drgań przez korpus komory zbudowany z włókien węglowych w komorze 2G Absolute Engineering i komory ze stopu aluminium (z lewej strony) i nowoczesna konstrukcja komory z włókien węglowych firmy Bobst S.A. prezentowana na targach Drupa 2012 (z prawej) Korpusy komór są budowane z włókien węglowych o strukturze UD (Uni Directional), w których poszczególne warstwy włókien ułożone są w jednym kierunku, i z warstw włókien połączonych w różnych kierunkach w taki sposób, że tworzą splecione warstwy. W tych drugich sklejenie włókien tworzy bardzo sztywną i stabilną strukturę. Na rysunku 2 przedstawiono porównanie stopnia pochłaniania drgań przez korpus komory zbudowany z włókien węglowych i stopu aluminium (18, 19). Wadą konstrukcji z włókien węglowych jest ich wysoka cena. Szczególnie nieopłacalne staje się używanie ich w maszynach o małej szerokości podawanego medium. Kolejną niedogodnością wynikającą z zastosowanie materiałów kompozytowych są ograniczenia związane z myciem komory w maszynie. Detergent przenika w strukturę korpusu powodując pęcznienie włókien. Ponadto powierzchnie komór z włókien węglowych są nieodporne na uszkodzenia mechaniczne oraz charakteryzują się niską wytrzymałością na obciążenia związane z koniecznością dodatkowej obróbki mechanicznej. W konstrukcjach korpusu komór nie powiodły się także próby zastosowania wzmocnionych włókien szklanych, ze względu na ich niestabilność termiczną oraz tendencje do uginania się. Listwa zgarniająca posiada odpowiedni kształt ostrza i jest najczęściej wykonana z taśmy stalowej o grubości 0,15 mm. Niekiedy, w celu zwiększenia odporności na korozję, listwa pokryta jest warstwą teflonu. Ostatnio są również oferowane listwy z ceramiczną nakładką (BTG s Duroblade). Ich ostrza posiadają ośmiokrotnie dłuższą żywotność w stosunku do listew standardowych. Działanie sił i czynników wpływających na poziom obciążeń listew zainstalowanych w komorze jest takie samo, jak działanie sił występujących w otwartych zespołach farbowych. Z tym, że dodatkowo należy tutaj uwzględnić siłę parcia płynu na powierzchnie jego styku z listwą. Siła ta jest zależna od ciśnienia panującego wewnątrz komory. Takie obciążenie działa również na kształtki boczne uszczelniające komorę. Konstrukcję konwencjonalnej komory raklowej przedstawiono na rysunku 3. Podstawowym wskaźnikiem efektywnej pracy komory jest stosunek ilości płynu wprowadzonego do kałamarzyków cylindra rastrowego, do wyjściowej rzeczywistej pojemności cylindra. Zależy on głównie od: - wielkości, kształtu i wyposażenia komory raklowej, - rodzaju i parametrów pracy listwy zgarniającej (chodzi tu przede wszystkim o jej kąt ustawienia, równomierność naprężenia oraz równomierność docisku do cylindra rastrowego), - ciśnienia farby dostarczanej do komory oraz rozkładu ciśnienia wewnątrz komory. W budowie komory istotnym niuansem eksploatacyjnym jest zapewnienie właściwego zamocowania listew (rakli) w korpusie komory raklowej. Kąt współpracy rakla z cylindrem rastrowym powinien wynosić około 35, przy czym dla płynów o większej lepkości nawet do 45. Pierwsze Rys. 3. Konstrukcja komory raklowej współpracującej z cylindrem rastrowym 1 cylinder rastrowy, 2 korpus komory raklowej, 3 rakiel zgarniający (przeciwbieżny), 4 rakiel zamykający (współbieżny), 5 króćce doprowadzające i odprowadzające farbę rozwiązania instalacji listew były proste pod względem mechanicznym, bowiem o ustalonym położeniu listwy decydowało jej ręczne napinanie w korpusie za pomocą śrub dokręcanych w odpowiedniej kolejności. Rozwiązanie to wymagało jednak użycia odpowiednich narzędzi. We współczesnych rozwiązaniach najczęściej stosuje się mechanizmy sprężynowe lub dźwigniowe (zewnętrzna listwa dociskowa), umożliwiające wymianę listew bez użycia narzędzi, oraz ich równomierne napięcie od strony obsługi. W niektórych rozwiązaniach komór stosowane są pneumatyczne urządzenia napinające, szczególnie w przypadku szerokich komór. Nowoczesne rozwiązanie konstrukcyjne zamocowania listew przedstawiono na rysunku 4. Praca listew raklowych w olbrzymim stopniu wpływa na zużycie kosztownego cylindra rastrowego. Należy zwracać szczególną uwagę na równomierny, stały docisk rakli do cylindra oraz prawidłowy kąt pracy listwy. Ważny jest także odpowiedni dobór kształtu noża, szczególnie ze względu na jego sztywność i grubość. W przypadku dobrania niewłaściwych parametrów, możliwe jest uszkodzenie listwy raklowej, a także innych części zespołu farbowego. Im grubsza listwa raklowa, tym większe efekty ścierania powierzchni roboczej noża o powierzchnię cylindra. Nastąpi wtedy znacznie szybciej konieczność kosztownej regeneracji ostrza rakla lub wymiana rakla (2, 19). Z kolei zainstalowanie zbyt cienkiej listwy może 360 PRZEGLĄD PAPIERNICZY 68 CZERWIEC 2012

5 spowodować ryzyko wygięcia ostrza rakla pod wpływem wymaganego nacisku, i w efekcie transportowane medium będzie przenoszone również progami kałamarzyków, w większej ilości niż pojemność cylindra rastrowego. Ewentualne odpryski cząstki metalu z krawędzi listwy, znajdujące się w obiegu płynu mogą wyrządzić wiele szkód w układzie dozującym, na przykład zniszczyć nowo zainstalowany rakiel lub spowodować wykruszenie progów w powierzchni cylindra rastrowego. Omawianą sytuację przedstawiono na rysunku 5 (21). Do komory raklowej, w zamkniętym obiegu, podawane i odbierane jest medium układem wyposażonym w pompę, filtry, wiskozymetr i termostat. Przy króćcach, w tylnej części komory, stosowane są szybkozłącza pozwalające na łatwe podłączenie przewodów doprowadzających i odprowadzających medium. Oferty nowoczesnych komór obejmują również układy do cyrkulacji medium oraz ręczne lub automatyczne systemy czyszczące, zapewniające szybką wymianę transportowanego płynu. Komory o długości większej niż 1 m posiadają systemy kontrolujące rozkład ciśnienia płynu panującego w ich wnętrzu. Ponadto, aby zapewnić właściwe odprowadzenie powietrza z kałamarzyków cylindrów rastrowych, a następnie wydajniej wypełnić je medium, stosowane są różnego rodzaju konstrukcje przegród montowanych wewnątrz komory. Nowoczesne rozwiązania komór raklowych są wykonywane także jako konstrukcje dwukomorowe w celu termostatowania transferowanego medium, jak również wyposażone w dysze natryskowe lub inne systemy stosowane do okresowego czyszczenia układu podającego. Zadania stawiane komorom raklowym Zadaniem komory raklowej jest przekazanie transportowanego płynu kałamarzykom cylindra rastrowego. Aby wypełnić farbą kałamarzyki, należy najpierw odprowadzić z nich powietrze. Wypełnienie kałamarzyków płynem zależy w znacznym stopniu od ich geometrii, pojemności oraz liniatury rastra. Najlepiej medium przyjmuje powierzchnia z płytkimi, szerokimi kałamarzykami. Im są one głębsze i węższe, Rys. 4. System mocowania listew rakli w komorach typu E-line firmy Tresu Group (20) Rys. 5. Współpraca cylindra rastrowego z raklem zmocowanym w komorze raklowej; prawidłowy docisk (z prawej) i zbyt duży docisk (z lewej) tym większe jest prawdopodobieństwo, że nie wydostanie się z nich powietrze; przez co mniejsza ilość płynu zostanie przeniesiona na dalszy element układu, np. formę drukową. Drugim problemem jest prędkość obwodowa cylindra im wyższa, tym krótszy czas kontaktu otwartej strefy komory z powierzchnią cylindra i tym gorsze jest wypełnienie kałamarzyków płynem. Z kolei im wyższa prędkość, tym występują wyższe siły odśrodkowe cząstek medium w kałamarzykach i łatwiej je opróżnić. Konstrukcji komory raklowej stawiane są podstawowe wymagania: - Zagwarantowanie całkowitego i równomiernego na szerokości maszyny wypełnienia kałamarzyków cylindra rastrowego płynem, bez pęcherzyków powietrza, nawet przy wyższych prędkościach obwodowych cylindra; - Zapewnienie stabilnego i równomiernego docisku rakli do cylindra rastrowego i zminimalizowanie filmu płynu pozostającego na progach cylindra rastrowego; - Skrócenie czasu przestojów poprzez zapewnienie stabilnego systemu dostawiania i utrzymywania stałego docisku rakli do cylindra; - Wyposażenie komory w beznarzędziowe układy wymiany i równomiernego napinania rakli; - Zastosowanie sprawnych systemów myjących komorę i cylinder rastrowy bez konieczności wyjmowania ich z maszyny drukującej. W celu poprawienia sposobu wypełniania kałamarzyków płynem, producenci komór raklowych wprowadzają różne modyfikacje w konstrukcjach swych wyrobów. Ponieważ listwa uszczelniająca nie jest w stanie sama usunąć powietrza uwięzionego z kałamarzykach, zadanie to leży także w kwestii zachowania się danego medium. Najprościej byłoby zastosować większe ciśnienie płynu PRZEGLĄD PAPIERNICZY 68 CZERWIEC

6 w układzie doprowadzającym. Jednakże spowodowałoby to szybsze zużycie uszczelnień oraz listew raklowych i mogłoby doprowadzić do przecieków. Także znaczne zwiększenie wielkości strumienia przepływu płynu przez komorę raklową powodowałoby wzrost ciśnienia wewnątrz korpusu komory. Istnieją dwa podstawowe sposoby poprawy wypełnienia kałamarzyków bez konieczności podnoszenia ciśnienia w obiegu i ryzyka wycieku medium. Jedno z rozwiązań, którego celem jest wypełnienie kałamarzyków odpowiednią ilością płynu, zakłada zwiększenie objętości komory raklowej. Zazwyczaj jest to dokonywane poprzez zwiększenie głębokości w jej dolnej i środkowej części. Głęboka komora pozwala zwiększyć napór płynu na cylinder rastrowy. Oprócz tego, ruch cylindra powoduje zasysanie farby. Efekt ten, w połączeniu ze strumieniem płynu z pompy, ułatwia wypełnienie kałamarzyków cylindra. W niektórych rozwiązaniach podwyższono stopień przepływu płynu przez układ nawet do l/min bez zwiększania ciśnienia, co powoduje wystąpienie trwałego zawirowania medium w komorze. Owa cyrkulacja poprawia usuwanie powietrza uwięzionego w kałamarzykach. Głębokość dolnej części komory raklowej jest ważna w przypadku, gdy powierzchnia cylindra rastrowego przesuwa się z góry na dół, ponieważ powietrze jest usuwane z kałamarzyków dość późno, często dopiero w momencie opuszczania komory, kiedy usuwany jest nadmiar płynu. Odwrotna sytuacja ma miejsce, gdy powierzchnia cylindra rastrowego przesuwa się z dołu ku górze. Powierzchnia cylindra w momencie wejścia do komory jest zalewana dużą ilością medium, co daje więcej czasu na wyciśnięcie powietrza z kałamarzyków i ich wypełnienie. Drugim rozwiązaniem jest zastosowanie komór płaskich o małej głębokości. Uzyskuje się w nich efekt kurtyny płynu, która znajduje się w bliskim, bezpośrednim i stałym kontakcie z powierzchnią cylindra rastrowego. Producenci dążą tutaj także do jak największego stopnia otwarcia komory, czyli długości powierzchni roboczej styku medium z powierzchnią cylindra rastrowego. Jednakże większa powierzchnia robocza komory może spowodować trudności w równomiernym zgarnianiu farby na szerokości cylindra rastrowego, gdyż wymagane będzie zbyt ostre ustawienie listew zgarniających. Obecnie konstrukcje otwarcia komory, dobierane są w zależności od średnicy cylindra rastrowego i zawierają się w granicach mm. Bywają również rozwiązania konstrukcyjne nowoczesnych komór, w których można regulować parametr otwarcia komory względem współpracującego cylindra rastrowego. Innym sposobem na poprawienie stopnia wypełnienia kałamarzyków jest umieszczenie przegrody profilowanej w komorze raklowej. Jednakże to rozwiązanie jest stosowane z dużą ostrożnością, gdyż producenci komór nie są do końca przekonani do tego typu rozwiązania. Uważają, że niepotrzebnie dąży się do skomplikowania konstrukcji komory i jej eksploatacji. Niektórzy producenci komór osiągnęli kompromis poprzez zastosowanie przegród, które można ewentualnie wymontować. Układ dostawiania komory Komora raklowa zamocowana jest w maszynie najczęściej na masywnej poprzecznej belce nośnej. Belki nośne są bardzo ważnym elementem w konstrukcji komór raklowych, szczególnie instalowanych w maszynach drukujących. Zapewniają one stabilną i właściwą pozycję listew komory względem cylindra rastrowego podczas pracy maszyny. Zdarza się, że niekiedy mechanizmy mocujące komory uginają się i drgają, a przyczyny mogą być złożone. W maszynie położenie cylindra formowego i rastrowego musi być mechanicznie stabilne i zablokowane podczas dozowania medium. Często niezawodne i stałe zatrzymanie gwintowanych głowic lub trzpieni za pomocą serwomotoru w prowadnicach maszyny jest niemożliwe ze względu na wibracje i drgania korpusu od napędu maszyny. Innymi przyczynami mogą być na przykład niestabilny ruchomy trzpień nośny tulei rastrowej (i formowej) lub za duży luz w łożyskach cylindra rastrowego. Aby zapobiec rezonansom i drganiom w prowadnicach nośnych maszyny i cylindrze rastrowym, producenci komór raklowych wymagają od maszyn wysokiej dokładności wykonania elementów z nią współpracujących oraz stabilności i sztywności całej konstrukcji. W przeciwnym wypadku trudno jest zagwarantować prawidłową eksploatację komór i dobrą jakość prowadzonych procesów technologicznych. Na przykład, w przypadku przenoszonych drgań elementów maszyny na komorę raklową występują na szerokości i na długości pasma niedoboru farby lub lakieru na wykonywanych drukach. Rozwiązanie konstrukcyjne zamocowania komory w zespole maszyny muszą powodować usztywnienie korpusu komory, a także posiadać mechanizmy ułatwiające odstawienie komory oraz jej łatwy demontaż. Poziom nacisku (dosunięcia komory na poziomie μm) listew komory do cylindra rastrowego wynosi około 1 kn/m. Dokładne ustawienie docisku listew komory do cylindra rastrowego w pozycję roboczą maszyny realizowane jest w starszych rozwiązaniach za pomocą precyzyjnych mechanizmów śrubowych lub układów sprężynowych. Rozwiązania te wymagały od obsługi dużego doświadczenia oraz ciągłego nadzoru, bowiem w czasie eksploatacji komory konieczne było dokonywanie częstych korekt ustawienia pozycji roboczej komory w stosunku do osi cylindra rastrowego, w miarę zużywania ostrza listew podczas produkcji. W większości współczesnych maszyn dostawianie i odstawianie komory najczęściej jest realizowane poprzez układy dźwigniowo-pneumatyczne. Układy pneumatyczne gwarantują w miarę równomierny i stały docisk rakli do powierzchni cylindra rastrowego na całej szerokości maszyn. Ciągłe ubytki ostrzy rakli podczas eksploatacji komory muszą być równoważone. Często obsługa maszyn, w celu zapewnienia stabilnej i wolnej od wibracji pracy komory, stosuje wyższe od zalecanego ciśnienie powietrza w cylinderkach układu pneumatycznego. W przypadku sztywnego mocowania komory prowadzi to do znacznie szybszego zużycia listew raklowych oraz niszczenia progów cylindra rastrowego. Nowe rozwiązania docisku komory do cylindra rastrowego prowadzone są za pomocą układu pneumatyczno-hydraulicznego (HydroComp). W systemie tym docisk rakli uzyskiwany jest pośrednio za pomocą działania sprężonego powietrza, które oddziałuje na 362 PRZEGLĄD PAPIERNICZY 68 CZERWIEC 2012

Eksploatacja zespołów farbowo-drukujących

Eksploatacja zespołów farbowo-drukujących W artykule przedstawiono wymagania stawiane nowoczesnym konstrukcjom zespołów farbowych. Czynnikami decydującymi o doborze właściwej konstrukcji zespołu farbowego, zespołu otwartego lub zastosowania zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Wtryskarki JON WAI. seria TP to duże dwupłytowe maszyny

Wtryskarki JON WAI. seria TP to duże dwupłytowe maszyny Wtryskarki JON WAI seria TP to duże dwupłytowe maszyny seria TP Dwupłytowe wtryskarki Jon Wai serii TP o sile zwarcia 850 do 3500 ton to nowy produkt dedykowany do wytwarzania elementów o dużych gabarytach.

Bardziej szczegółowo

Badania procesu transportu farby w technologii fleksograficznej

Badania procesu transportu farby w technologii fleksograficznej Badania procesu transportu farby w technologii fleksograficznej Testing of ink transport in flexographic technology KRZYSZTOF STĘPIEŃ The article is a continuation of the author s publication series about

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING października 2012 NOWOŚCI TARGOWE

Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING października 2012 NOWOŚCI TARGOWE Międzynarodowe Targi Spawalnicze ExpoWELDING 2012 16-18 października 2012 NOWOŚCI TARGOWE FIRMA: Fronius Polska Sp. z o.o. Ul. Gustawa Eiffel`a 8 44-109 Gliwice Tel. 32 621 07 10 Fax. 32 621 07 01 www.fronius.pl

Bardziej szczegółowo

Transfer mediów w innowacyjnych procesach poligraficznych i przetwórczych

Transfer mediów w innowacyjnych procesach poligraficznych i przetwórczych Transfer mediów w innowacyjnych procesach poligraficznych i przetwórczych Cz 2 Transfer of Media in Innovative Printing and Converting Processes Part 2 KRZYSZTOF STĘPIEŃ W poprzedniej części (1) oraz w

Bardziej szczegółowo

Zdecydowanie inny System pierścieni zacinających VOSSRingM

Zdecydowanie inny System pierścieni zacinających VOSSRingM Zdecydowanie inny System pierścieni zacinających VOSSRingM www.voss-fluid.net VOSS_RingBR_RZ_PL.indd 1 23.03.15 10:16 Nasz cel; Dobre uczynić jeszcze lepszym Systemy pierścieni zacinających VOSS niezawodny

Bardziej szczegółowo

Jowisz Sp. z o.o. oferta firmy

Jowisz Sp. z o.o. oferta firmy Jowisz Sp. z o.o. oferta firmy Na bazie doświadczeń na rynku Polskiej poligrafii Firma Jowisz Sp. z o.o. powstała celem wsparcia w dostawach wałków oraz tulei specjalistycznych wykorzystywanych podczas

Bardziej szczegółowo

EUROTORQUE Sp. z o.o. Siłowniki pneumatyczne nowej generacji, A210. Oznakowanie siłowników

EUROTORQUE Sp. z o.o. Siłowniki pneumatyczne nowej generacji, A210.  Oznakowanie siłowników Siłowniki pneumatyczne nowej generacji, A210 Siłowniki pneumatyczne typu PROVAL ProAir (PA), o nowatorskiej konstrukcji, mają budowę typu mechanizmu zębatkowego i są dostępne zarówno w typie podwójnego

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNIK MYJĄCY, STERYLIZUJĄCY ORAZ SUSZĄCY

PRZENOŚNIK MYJĄCY, STERYLIZUJĄCY ORAZ SUSZĄCY Food Processing Equipment PRZENOŚNIK MYJĄCY, STERYLIZUJĄCY ORAZ SUSZĄCY NEAEN CleanJar Urządzenie jest przeznaczone do czyszczenia i sterylizacji opakowań szklanych, metalowych oraz wykonanych z tworzyw

Bardziej szczegółowo

BADANIA PNEUMATYCZNEGO SIŁOWNIKA BEZTŁOCZYSKOWEGO

BADANIA PNEUMATYCZNEGO SIŁOWNIKA BEZTŁOCZYSKOWEGO INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-6 BADANIA PNEUMATYCZNEGO SIŁOWNIKA BEZTŁOCZYSKOWEGO Koncepcja i opracowanie: dr inż. Michał Krępski Łódź, 2011 r. Stanowiska

Bardziej szczegółowo

EUROTORQUE Sp. z o.o.

EUROTORQUE Sp. z o.o. Siłowniki pneumatyczne nowej generacji, A210 Siłowniki pneumatyczne typu PROVAL ProAir (PA), o nowatorskiej konstrukcji, mają budowę typu mechanizmu zębatkowego i są dostępne zarówno w typie podwójnego

Bardziej szczegółowo

Wyposażenie i akcesoria

Wyposażenie i akcesoria 9.1 9.1 Wyposażenie i akcesoria Wyposażenie i akcesoria Wszystkie części składowe bram segmentowych NASSAU wykonane są z materiałów o najwyższej jakości, które spełniają wysokie wymagania dotyczące ich

Bardziej szczegółowo

PL 219451 B1. UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, PL 30.09.2013 BUP 20/13 30.04.2015 WUP 04/15. PIOTR WASYLCZYK, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA

PL 219451 B1. UNIWERSYTET WARSZAWSKI, Warszawa, PL 30.09.2013 BUP 20/13 30.04.2015 WUP 04/15. PIOTR WASYLCZYK, Warszawa, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA PL 219451 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 219451 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 398538 (22) Data zgłoszenia: 21.03.2012 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

28 SYSTEM PLATFORM. siegmund

28 SYSTEM PLATFORM. siegmund 28 SYSTEM PLATFORM 206 siegmund 28 Siegmund System platform 208 Strona Przegląd typów platform 210 Zestawienie systemów platform A / B 212 Zestawienie systemów platform C / D 214 Przykłady zastosowania

Bardziej szczegółowo

PL B1. Głowica pomiarowa do badania charakterystyk tribologicznych i szczelności ślizgowych uszczelnień czołowych

PL B1. Głowica pomiarowa do badania charakterystyk tribologicznych i szczelności ślizgowych uszczelnień czołowych RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)196330 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 343384 (51) Int.Cl. G01N 3/56 (2006.01) G01M 3/00 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data

Bardziej szczegółowo

Seria 6100. Prowadnice siłownika zaprojektowano w dwóch wersjach:

Seria 6100. Prowadnice siłownika zaprojektowano w dwóch wersjach: Seria 600 mocowanie górne przyłącza górne rowek pod czujnik mocowanie boczne alternatywne przyłącza boczne (zakorkowane) mocowanie dolne rowek kształtu T do mocowania dolnego rowek pod czujnik Siłowniki

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE MONTAŻOWNICE DO KÓŁ

AUTOMATYCZNE MONTAŻOWNICE DO KÓŁ od 1958 roku (0) 32-352-40-33, fax (0) 32-254-86-63 (0) 501-567-447, (0) 509-815-919 biuro@autotechnika.net www.autotechnika.net ul. 1-go Maja 79 41-706 Ruda Śląska AUTOMATYCZNE MONTAŻOWNICE DO KÓŁ G 870E

Bardziej szczegółowo

UKŁADY HYDRAULIKI WYSOKIEGO CIŚNIENIA

UKŁADY HYDRAULIKI WYSOKIEGO CIŚNIENIA UWAGA! NALEŻY ZAWSZE UŻYWAĆ SIŁOWNIKA O SILE I SKOKU, MIN. 25% WIĘKSZYCH NIŻ RZECZYWISTE WARTOŚCI WYNIKAJĄCE Z WYKONANYCH OBLICZEŃ, DOTYCZĄCYCH REALIZACJI DANEJ OPERACJI UNOSZENIA LUB OPUSZCZANIA. Siłownik

Bardziej szczegółowo

CtP - (ang. Computer to Plate, pisane w postaci: Computer-to-Plate) (co można tłumaczyć: z komputera na płytę) jedna z dwóch podstawowych metod

CtP - (ang. Computer to Plate, pisane w postaci: Computer-to-Plate) (co można tłumaczyć: z komputera na płytę) jedna z dwóch podstawowych metod CtP - (ang. Computer to Plate, pisane w postaci: Computer-to-Plate) (co można tłumaczyć: z komputera na płytę) jedna z dwóch podstawowych metod tworzenia formy drukowej. Drugą jest CtF (ang. Computer-to-Film)

Bardziej szczegółowo

Olejowskazy, Korki odpowietrzające

Olejowskazy, Korki odpowietrzające Olejowskazy, Korki odpowietrzające 885 Zestawienie produktów Olejowskazy, Korki odpowietrzające Wskaźniki poziomu oleju K0443 Korki magnetyczne K0452 Wskaźniki poziomu oleju K0444 Strona 888 Korki magnetyczne

Bardziej szczegółowo

NASSAU 6000D. Wyjątkowa izolacja termiczna NASSAU 6000D 7.1. You know the Quality

NASSAU 6000D. Wyjątkowa izolacja termiczna NASSAU 6000D 7.1. You know the Quality 7.1 Wyjątkowa izolacja termiczna Bramy są przeznaczone do pomieszczeń, gdzie wymagane są wysokie właściwości izolacyjne. Sekcja bramy ma 80 mm grubości. IZOLACYJNOŚĆ jest bardzo użyteczna w środowiskach,

Bardziej szczegółowo

Linia do produkcji 2-warstwowej tektury falistej

Linia do produkcji 2-warstwowej tektury falistej Linia do produkcji 2-warstwowej tektury falistej Ta linia produkcyjna jest specjalnie zaprojektowana dla dużej produkcji 2-warstwowej tektury falistej. Największą zaletą tej linii jest możliwość umieszczenia

Bardziej szczegółowo

Nowa technologia Wyższa jakość druku. Prezentacja zalet hybrydowej technologii Direct Laser Engraving z zastosowaniem elastomerów.

Nowa technologia Wyższa jakość druku. Prezentacja zalet hybrydowej technologii Direct Laser Engraving z zastosowaniem elastomerów. Nowa technologia Wyższa jakość druku Prezentacja zalet hybrydowej technologii Direct Laser Engraving z zastosowaniem elastomerów. L-Flex, jako jedyna w Polsce przygotowalnia fleksograficzna, oferuje elastomerowe

Bardziej szczegółowo

Dostępne są dwie wersje prowadzenia: prowadnice w tulejach z brązu spiekanego oraz toczne z łożyskami kulkowymi.

Dostępne są dwie wersje prowadzenia: prowadnice w tulejach z brązu spiekanego oraz toczne z łożyskami kulkowymi. Siłowniki dwutłokowe serii QX > Siłowniki dwutłokowe serii QX Podwójnego działania, magnetyczne, z prowadzeniem Ø0x2, 6x2, 20x2, 25x2, 32x2 mm Duża siła Precyzyjny ruch Zintegrowane prowadzenie QXB: łożyska

Bardziej szczegółowo

WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2

WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2 WIERTARKA PNEUMATYCZNA PISTOLETOWA WI426C2 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m

z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m 2/7.1/PL/6 Nawiewniki wirowe z nastawnymi łopatkami kierującymi Typu TDV-SilentAIR Zalecane do stosowania w pomieszczeniach o wysokości od ok. 2,6 do 4,0 m TROX AUSTRIA GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07.

WZORU UŻYTKOWEGO PL 67248 Y1. TECHPLAST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Wieprz, PL 04.06.2012 BUP 12/12 31.07. PL 67248 Y1 RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 119538 (22) Data zgłoszenia: 01.12.2010 (19) PL (11) 67248 (13) Y1

Bardziej szczegółowo

Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250

Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250 Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 i WS 250 Dane techniczne Stabilizator doczepny WS 220 Stabilizator doczepny WS 250 Maksymalna szerokość robocza 2.150 mm 2.500 mm Głębokość robocza 0-500 mm

Bardziej szczegółowo

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA

CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Budownictwo 16 Piotr Całusiński CZAS WYKONANIA BUDOWLANYCH ELEMENTÓW KONSTRUKCJI STALOWYCH OBRABIANYCH METODĄ SKRAWANIA A PARAMETRY SKRAWANIA Wprowadzenie Rys. 1. Zmiana całkowitych kosztów wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne

Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne Copyright by: Krzysztof Serafin. Brzesko 2007 Na podstawie skryptu 1220 AGH Temat: Układy pneumatyczno - hydrauliczne 1. Siłownik z zabudowanym blokiem sterującym Ten ruch wahadłowy tłoka siłownika jest

Bardziej szczegółowo

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 02/14. PIOTR OSIŃSKI, Wrocław, PL WUP 10/16. rzecz. pat.

PL B1. POLITECHNIKA WROCŁAWSKA, Wrocław, PL BUP 02/14. PIOTR OSIŃSKI, Wrocław, PL WUP 10/16. rzecz. pat. PL 223648 B1 RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19) PL (11) 223648 (13) B1 (21) Numer zgłoszenia: 404800 (51) Int.Cl. F04C 2/08 (2006.01) Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (22) Data zgłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM

Instrukcja obsługi montaż / konserwacja napędu pneumatycznego serii AP/APM Wstęp Należy zapoznać się z tą instrukcją i zachować ją do prac konserwacyjnych i naprawczych. Elementy napędu podlegają zużyciu, dlatego należy je kontrolować i w razie konieczności wymieniać na nowe.

Bardziej szczegółowo

Linia produkcyjna BOXMATIC 18 do produkcji pudeł kartonowych (możliwa również wersja Boxmatic 23 o szerokości 2300 mm)

Linia produkcyjna BOXMATIC 18 do produkcji pudeł kartonowych (możliwa również wersja Boxmatic 23 o szerokości 2300 mm) Linia produkcyjna BOXMATIC 18 do produkcji pudeł kartonowych (możliwa również wersja Boxmatic 23 o szerokości 2300 mm) Automatyczna maszyna do produkcji wycinanych pudeł z tektury falistej, z możliwością

Bardziej szczegółowo

Więcej niż automatyka More than Automation

Więcej niż automatyka More than Automation Więcej niż automatyka More than Automation SCHŁADZACZE PARY: PIERŚCIENIOWE TYPU SP-1, LANCOWE i TŁOCZKOWE TYPU ST-1 SCHŁADZACZ PIERŚCIENIOWY PARY TYPU SP-1 ZASTOSOWANIE: Dla średnic rurociągów parowych

Bardziej szczegółowo

Systemy dystrybucji powietrza

Systemy dystrybucji powietrza Systemy dystrybucji powietrza Nawiewniki z filtrem RA DA RA DS RA - DFA Ogólnie Nawiewniki z filtrem są przeznaczone do montażu w pomieszczeniach czystych. W zależności od przeznaczenia i krotności wymian

Bardziej szczegółowo

Więcej niż automatyka More than Automation

Więcej niż automatyka More than Automation Więcej niż automatyka More than Automation ZASTOSOWANIE SIŁOWNIKI PNEUMATYCZNE MEMBRANOWE WIELOSPRĘŻYNOWE TYP P5/R5 Z INTEGRALNYM USTAWNIKIEM ELEKTROPNEUMATYCZNYM Siłowniki pneumatyczne membranowe wielosprężynowe

Bardziej szczegółowo

Podwójnego działania, magnetyczne, z podwójnym prowadzeniem i kołnierzami Ø20, 25, 32, 40 mm

Podwójnego działania, magnetyczne, z podwójnym prowadzeniem i kołnierzami Ø20, 25, 32, 40 mm KATALOG > Wydanie 8.7 Siłowniki ze zintegrowanym prowadzeniem serii QCTF i QCBF > Siłowniki serii QCTF-QCBF Podwójnego działania, magnetyczne, z podwójnym prowadzeniem i kołnierzami Ø20, 25, 32, 40 mm

Bardziej szczegółowo

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016

Węglikowe pilniki obrotowe. Asortyment rozszerzony 2016 Węglikowe pilniki obrotowe Asortyment rozszerzony 2016 1 WĘGLIKOWE PILNIKI OBROTOWE Asortyment rozszerzony 2016 WSTĘP Pilniki obrotowe Dormer to wysokiej jakości, uniwersalne narzędzia o różnej budowie

Bardziej szczegółowo

AlfaFusion Technologia stosowana w produkcji płytowych wymienników ciepła

AlfaFusion Technologia stosowana w produkcji płytowych wymienników ciepła AlfaFusion Technologia stosowana w produkcji płytowych wymienników ciepła AlfaNova to płytowy wymiennik ciepła wyprodukowany w technologii AlfaFusion i wykonany ze stali kwasoodpornej. Urządzenie charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

Dobór konsol montażowych Knelsen. Liczba oraz miejsce montażu konsol.

Dobór konsol montażowych Knelsen. Liczba oraz miejsce montażu konsol. Dobór konsol montażowych Knelsen. Liczba oraz miejsce montażu konsol. Aby prawidłowo wykonać montaż w warstwie ocieplenia należy odpowiednio dobrać konieczne do jego realizacji konsole montażowe. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

1\:r.o:cpnięcie Metali i Stopów, Nr 33, 1997 PAN- Oddzial Katowice l' L ISSN 0208-9386

1\:r.o:cpnięcie Metali i Stopów, Nr 33, 1997 PAN- Oddzial Katowice l' L ISSN 0208-9386 33/32 Solidiiikation of Metllls and Alloys, No. 33, 1997 1\:r.o:cpnięcie Metali i Stopów, Nr 33, 1997 PAN- Oddzial Katowice l' L ISSN 0208-9386 KONCEPCJA STEROWANIA PROCESEM MECHANICZNEJ REGENERACJI OSNOWY

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 E02F 3/36 ( )

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1 E02F 3/36 ( ) RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 116012 (22) Data zgłoszenia: 15.03.2006 (19) PL (11) 63856 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y.

E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. E K O N O M I C Z N E R O Z W I Ą Z A N I E. W Y D A J N Y I N I E Z AW O D N Y. FALCON. Optymalny stosunek kosztów do korzyści gwarantujący sukces. FALCON może być używany do cięcia plazmowego,

Bardziej szczegółowo

Magazynowanie cieczy

Magazynowanie cieczy Magazynowanie cieczy Do magazynowania cieczy służą zbiorniki. Sposób jej magazynowania zależy od jej objętości i właściwości takich jak: prężność par, korozyjność, palność i wybuchowość. Zbiorniki mogą

Bardziej szczegółowo

Dobór konsol montażowych Knelsen. PORADNIK

Dobór konsol montażowych Knelsen. PORADNIK Dobór konsol montażowych Knelsen. PORADNIK Bydgoszcz 2014 Liczba oraz miejsce montażu konsol. Aby prawidłowo wykonać montaż w warstwie ocieplenia należy odpowiednio dobrać konieczne do jego realizacji

Bardziej szczegółowo

Dobór konsol montażowych Knelsen. PORADNIK

Dobór konsol montażowych Knelsen. PORADNIK Dobór konsol montażowych Knelsen. PORADNIK Bydgoszcz 2014 Liczba oraz miejsce montażu konsol. Aby prawidłowo wykonać montaż w warstwie ocieplenia należy odpowiednio dobrać konieczne do jego realizacji

Bardziej szczegółowo

ELASTYCZNE PRZYŁĄCZE GAZOWE Flexo-Gas

ELASTYCZNE PRZYŁĄCZE GAZOWE Flexo-Gas INFORMACJA TECHNICZNA ELASTYCZNE PRZYŁĄCZE GAZOWE Flexo-Gas Art. FPG1 przyłącza: GW nakrętka ruchoma / GW nakrętka stała Art. FPG1-R przyłącza: GW nakrętka ruchoma / GW nakrętka ruchoma Art. FPG1-K przyłącza:

Bardziej szczegółowo

PRZEPUSTNICE kołnierzowe podwójnie momośrodowe DN

PRZEPUSTNICE kołnierzowe podwójnie momośrodowe DN PRZEPUSTNICE kołnierzowe podwójnie momośrodowe DN -1400 Cechy konstrukcyjne 1 Przepustnica i przekładnia W standardzie przystosowane zarówno do bezpośredniej zabudowy w ziemi lub w komorach Korpus Opływowy

Bardziej szczegółowo

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr

Urządzenie do mycia częsci. Art. Nr Urządzenie do mycia częsci Art. Nr 219983 Opis urządzenia Uniwersalne, mobilne, urządzenie do mycia części składa się z wanny o pojemności 50l, zamontowanej na zbiorniku o pojemności 65l. Urządzenie posiada

Bardziej szczegółowo

SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL

SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL SUSZARKI NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL Suszenie tworzywa 02 Dane techniczne oraz więcej informacji na www.dopak.pl NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL SUSZARKI STANOWISKOWE NOWA GENERACJA SUSZAREK DRYWELL

Bardziej szczegółowo

Wibroizolacja i redukcja drgań

Wibroizolacja i redukcja drgań Wibroizolacja i redukcja drgań Firma GERB istnieje od 1908 roku i posiada duże doświadczenie w zakresie wibroizolacji oraz jest producentem systemów dla redukcji drgań różnego rodzaju struktur, maszyn

Bardziej szczegółowo

Zastawka (zasuwa wrzecionowa) ze stali nierdzewnej 316L z wrzecionem niewznoszącym. Typ S15TNM - DN

Zastawka (zasuwa wrzecionowa) ze stali nierdzewnej 316L z wrzecionem niewznoszącym. Typ S15TNM - DN Zastawka (zasuwa wrzecionowa) ze stali nierdzewnej 316L z wrzecionem niewznoszącym Typ S15TNM - DN150-1000 Zastawki są zaworami regulującymi natężenie przepływu w instalacjach hydraulicznych takich jak

Bardziej szczegółowo

WPŁYW USTALENIA I MOCOWANIA KORPUSÓW PRZEKŁADNI TECHNOLOGICZNIE PODOBNYCH NA KSZTAŁT OTWORÓW POD ŁOŻYSKA

WPŁYW USTALENIA I MOCOWANIA KORPUSÓW PRZEKŁADNI TECHNOLOGICZNIE PODOBNYCH NA KSZTAŁT OTWORÓW POD ŁOŻYSKA WPŁYW USTALENIA I MOCOWANIA KORPUSÓW PRZEKŁADNI TECHNOLOGICZNIE PODOBNYCH NA KSZTAŁT OTWORÓW POD ŁOŻYSKA Ryszard WOJCIK 1, Norbert KEPCZAK 1 1. WPROWADZENIE Procesy symulacyjne pozwalają prześledzić zachowanie

Bardziej szczegółowo

WENTYLATOR Z FILTREM PLUS FPI/FPO 92 x 92 mm

WENTYLATOR Z FILTREM PLUS FPI/FPO 92 x 92 mm 1DANE TECHNICZNE WENTYLATOR Z FILTREM PLUS FPI/FPO 92 x 92 mm > Nowa technologia klap grawitacyjnych dla wysokiej wydajności wydmuchu > Szybki montaż > Zatwierdzony stopień ochrony określany przez niezależne

Bardziej szczegółowo

PRASY POTWIERDZONA JAKOŚĆ

PRASY POTWIERDZONA JAKOŚĆ PRASY Oddział Pras i Maszyn Wykrawających w Galbiati Group specjalizuje się w projektowaniu i konstruowaniu szybkobieżnych pras oraz maszyn wykrawających. Są one przeznaczone do wykrawania i wycinania

Bardziej szczegółowo

Urządzenia dodatkowe. Filtry powietrza PDC. Prasy hydrauliczne / wywrotnice do kadzi PHP / PTU. Zespoły pompująco-filtrujące / filtry cieczy PPF/PGF

Urządzenia dodatkowe. Filtry powietrza PDC. Prasy hydrauliczne / wywrotnice do kadzi PHP / PTU. Zespoły pompująco-filtrujące / filtry cieczy PPF/PGF Urządzenia dodatkowe Filtry powietrza PDC Prasy hydrauliczne / wywrotnice do kadzi PHP / PTU Zespoły pompująco-filtrujące / filtry cieczy PPF/PGF Kadzie PMV Filtry powietrza Filtry powietrza PDC służą

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE

OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE OGÓLNE WYTYCZNE MAGAZYNOWANIA, TRANSPORTU, MONTAŻU I EKSPLOATACJI ZASUW HAWLE WYTYCZNE DOTYCZĄ ZASUW Z MIĘKKIM USZCZELNIENIEM KLINA, TYPU E O NR KAT. 4000, 4700 1 Spis treści : 1. OPIS TECHNICZNY 2. PRZEZNACZENIE

Bardziej szczegółowo

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK410C2/A5 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z OGÓLNĄ INSTRUKCJĄ OBSŁUGI NARZĘDZI PNEUMATYCZNYCH ARCHIMEDES S.A. ul. Robotnicza

Bardziej szczegółowo

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. CHAJA STANISŁAW, Kielce, PL MALINOWSKI MIROSŁAW, Kielce, PL SUCHAŃSKI JERZY, Kielce, PL

WZORU UŻYTKOWEGO PL Y1. CHAJA STANISŁAW, Kielce, PL MALINOWSKI MIROSŁAW, Kielce, PL SUCHAŃSKI JERZY, Kielce, PL RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12) OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 118387 (22) Data zgłoszenia: 29.07.2009 (19) PL (11) 65670 (13) Y1 (51) Int.Cl.

Bardziej szczegółowo

ZASUWA NOŻOWA PN10 Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM

ZASUWA NOŻOWA PN10 Z NAPĘDEM PNEUMATYCZNYM CHARAKTERYSTYKA Zasuwy nożowe S-GATE wyposażone w siłownik pneumatyczny przeznaczone są do automatyzacji przepływu w sieciach przesyłowych i zbiornikach. Obszary zastosowania zasuw to uzdatnianie wody,

Bardziej szczegółowo

DuploFLEX 5. Taśmy klejące do mocowania klisz 0,55 mm rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego.

DuploFLEX 5. Taśmy klejące do mocowania klisz 0,55 mm rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego. DuploFLEX 5 Taśmy klejące do mocowania klisz 0,55 mm rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego. Optymalna jakość druku również podczas drukowania z dużymi prędkościami Lepsze odtaczanie się

Bardziej szczegółowo

Kompletny asortyment urządzeń do Oczyszczalni Ścieków

Kompletny asortyment urządzeń do Oczyszczalni Ścieków PEE00332EN 1606 Kompletny asortyment urządzeń do Oczyszczalni Ścieków Jacek Pyskło PROCESY I URZĄDZENIA Alfa Laval Przegląd procesu Urządzenia Alfa Laval Aeracja Filtracja SBR Zagęszczanie Odwadnianie

Bardziej szczegółowo

DuploFLEX 5. Taśmy klejące 0,55 mm do mocowania klisz rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego.

DuploFLEX 5. Taśmy klejące 0,55 mm do mocowania klisz rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego. DuploFLEX 5 Taśmy klejące 0,55 mm do mocowania klisz rozwiązania dla perfekcyjnego druku fleksograficznego. Optymalna jakość druku również podczas drukowania z dużymi prędkościami Lepsze odtaczanie się

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2

INSTRUKCJA OBSŁUGI. Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2 INSTRUKCJA OBSŁUGI Ściany wentylacyjne do malowania natryskowego FPS-1, FPS-2 - 2 - Spis treści 1. Uwagi wstępne 2. Przeznaczenie 3. Zastrzeżenia producenta 4. Dane techniczne 5. Budowa i działanie 6.

Bardziej szczegółowo

Pulsar fix, 5g, przeźroczysty. Pulsar lok mocny, 3g

Pulsar fix, 5g, przeźroczysty. Pulsar lok mocny, 3g Pulsar fix, 5g, przeźroczysty Kod Kleimy: plr1013ooo5k151y Pojemność: 5g Cechy: Bardzo płynny, błyskawiczny Kolor po utwardzeniu: przeźroczysty Cena netto: 4,14 PLN Klej błyskawiczny cyjanoakrylowy (CA),

Bardziej szczegółowo

Rozrzutnik obornika / Rozrzutnik uniwersalny. Rozrzutnik

Rozrzutnik obornika / Rozrzutnik uniwersalny. Rozrzutnik Rozrzutnik 75-1401 W zależności od zapotrzebowania dostępne 2 walce, 4 walce lub 2 talerzowy agregat szerokiego rozrzutu (oprócz BE75) Ocynkowane rozrzutniki BE znane jako Siloblitz oferowane są w pięciu

Bardziej szczegółowo

1. Oznaczenia mieszarki

1. Oznaczenia mieszarki Mieszarka Wstęgowa 1. Oznaczenia mieszarki 1. Osłona na silnik Osłona ochronna nie powinna być otwierana podczas pracy maszyny. Demontaż powinien być wykonany pod okiem specjalisty. 2. Osłona na sprzęgło

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE METOD ROZDRABNIANIA BIOMASY DLA APLIKACJI W PRZEMYSLE ENERGETYCZNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZDRABNIANIA

PORÓWNANIE METOD ROZDRABNIANIA BIOMASY DLA APLIKACJI W PRZEMYSLE ENERGETYCZNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZDRABNIANIA PORÓWNANIE METOD ROZDRABNIANIA BIOMASY DLA APLIKACJI W PRZEMYSLE ENERGETYCZNYM ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLĘDNIENIEM ROZDRABNIANIA ZA POMOCĄ MLEWNIKÓW WALCOWYCH Oferujemy kompleksową obsługę w zakresie: projektowania

Bardziej szczegółowo

SEPARATOR POWIETRZA. LECHAR www.lechar.com.pl. Art. SPR2. Przeznaczenie i zastosowanie

SEPARATOR POWIETRZA. LECHAR www.lechar.com.pl. Art. SPR2. Przeznaczenie i zastosowanie Przeznaczenie i zastosowanie Wykorzystywany jest do ciągłego usuwania powietrza nagromadzonego w obwodach hydraulicznych systemów grzewczych i chłodzących. Wydajność pracy separatora SPR2 jest bardzo wysoka.

Bardziej szczegółowo

TECHPRIM Piotr Kaczykowski ul. Letnia 11; 84-242 Luzino; fax: +48 58 7391294 tel. +48 608 638142 www.techprim.pl e-mail: techprim@techprim.

TECHPRIM Piotr Kaczykowski ul. Letnia 11; 84-242 Luzino; fax: +48 58 7391294 tel. +48 608 638142 www.techprim.pl e-mail: techprim@techprim. Listwy roleczkowe typu FIX str. 1 Listwy roleczkowe typu AUTOFIX str. 5 Szyny roleczkowe typu UNI str. 8 Szyny rolkowe typu COLLI str. 10 Szyny rolkowe do palet str. 11 Szyny rolkowe do palet o zwiększonej

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Instalacja Dwie możliwości instalacji Instalacja podziemna w skrzynce Opcje - podciśnienie- tylko wypuszczenie powietrza - system nie trzaskać - D-090

Instalacja Dwie możliwości instalacji Instalacja podziemna w skrzynce Opcje - podciśnienie- tylko wypuszczenie powietrza - system nie trzaskać - D-090 Studzienka napowietrzająco-odpowietrzająca 701/84 D-090-P Oszczędzaj na kosztach włazu z podziemnym zaworem powietrznym, który ma na celu zapewnić niezawodne rozwiązania dla specjalnych wymagań takich

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DODATKOWA POMPY F

DOKUMENTACJA DODATKOWA POMPY F SPECYFIKACJE POMPA AIRLESS model 40-25 F Instrukcja: 0306 573.029.2 Data: 12/06/03 DOKUMENTACJA DODATKOWA POMPY 40-25 F CZĘSCI ZAMIENNE: Zestaw ścienny (Dok. 573.121.050) Silnik (Dok. 573.045.050) Układ

Bardziej szczegółowo

Made for the future: ArciTech. Informacje podstawowe

Made for the future: ArciTech. Informacje podstawowe Made for the future: ArciTech Informacje podstawowe Made for the future: ArciTech 2 Niewiarygodnie szeroki program produktów na bazie jednej platformy: Nieskończona różnorodność Maksymalna elastyczność

Bardziej szczegółowo

Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz.

Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz. Pierwszy olej zasługujący na Gwiazdę. Olej silnikowy marki Mercedes Benz. Oryginalny olej silnikowy marki Mercedes Benz. Opracowany przez tych samych ekspertów, którzy zbudowali silnik: przez nas. Kto

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Regulator upustowy typu 2422/2425

Rys. 1 Regulator upustowy typu 2422/2425 Regulatory ciśnienia bezpośredniego działania Regulator upustowy typu 2422/2425 Zastosowanie Regulatory upustowe dla wartości zadanych od 0,05 bar do 2,5 bar Zawory o średnicy nominalnej od DN 125 do DN

Bardziej szczegółowo

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3

WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3 WKRĘTAK PNEUMATYCZNY PISTOLETOWY WK507D2/A3 WK605D2/A3 Techniczna instrukcja obsługi oryginalna Niniejsza instrukcja ważna jest łącznie z Ogólną instrukcją obsługi: NARZĘDZIA PNEUMATYCZNE Wiertarki, Wkrętaki,

Bardziej szczegółowo

Bębnowe oczyszczarki strumieniowościerne

Bębnowe oczyszczarki strumieniowościerne Bębnowe oczyszczarki strumieniowo-ścierne Technika obróbki strumieniowo-ściernej Maszyny używane Systemy transportowe Serwis i części zamienne Bębnowe oczyszczarki strumieniowościerne są dostępne w różnych

Bardziej szczegółowo

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa

FY 32. Filtr skośny gwintowany. Karta katalogowa FY 32 Filtr skośny gwintowany Karta katalogowa Zastosowanie Filtry FY 32 przeznaczone są do instalacji przemysłowych. Zabezpieczają one instalacje i znajdujące się w nich urządzenia przed uszkodzeniem

Bardziej szczegółowo

Deski. Butelki. Bloczki. Zgrzewki Kanistry Szyby

Deski. Butelki. Bloczki. Zgrzewki Kanistry Szyby manipulatory pneumatyczne manipulatory podciśnieniowe wciągniki wózki manipulacyjne Deski Bloczki Butelki Zgrzewki Kanistry Szyby Wciagniki Wciągniki elektryczne (linowe i łańcuchowe) znajdują swoje

Bardziej szczegółowo

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C

Na specjalne zamówienie wykonywane są siłowniki dla niskich temperatur: 50ºC to + 80º C oraz dla wysokich temperatur: 32ºC to + 265º C Siłowniki pneumatyczne PRISMA 1/5 1. Informacje ogólne Siłowniki pneumatyczne PRISMA są napędami ćwierćobrotowymmi stosowanymi jako napęd armatur o kącie otwarcia 0-90 C lub 0-180 C. Siłownik zasilany

Bardziej szczegółowo

Odległość kurtyny do posadzki w pozycji działania. Uszkodzenie systemu. przyjmuje pozycję pracy. H > 2,5 ASB-2 nie pracują tak -

Odległość kurtyny do posadzki w pozycji działania. Uszkodzenie systemu. przyjmuje pozycję pracy. H > 2,5 ASB-2 nie pracują tak - Klasyfikacja kurtyn dymowych ze względu na temperaturę i czas pracy. Obok klasyfikacji D w kurtynach występuje jeszcze klasyfikacja DH. Nie istnieją jasne wytyczne co do stosowania kurtyn w klasie DH.

Bardziej szczegółowo

GLT. 148 Pojemniki wielkogabarytowe 150 VDA-GLT 151 KOLOX. 154 KOLOX specjalny 157 PALOX. Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT

GLT. 148 Pojemniki wielkogabarytowe 150 VDA-GLT 151 KOLOX. 154 KOLOX specjalny 157 PALOX. Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT 46 GLT 48 Pojemniki wielkogabarytowe 50 VDA-GLT 5 KOLOX 54 KOLOX specjalny 57 PALOX Stworzone do wielkich rzeczy. utz GLT 47 Pojemniki wielkogabarytowe VDA-GLT / KOLOX / KOLOX specjalny Składane, do składowania

Bardziej szczegółowo

Ponowne lakierowanie podwozia, osi i obręczy kół. Ogólne informacje na temat lakierowania. Informacje specjalne dotyczące pojazdów zasilanych WAŻNE!

Ponowne lakierowanie podwozia, osi i obręczy kół. Ogólne informacje na temat lakierowania. Informacje specjalne dotyczące pojazdów zasilanych WAŻNE! Ogólne informacje na temat lakierowania Ogólne informacje na temat lakierowania WAŻNE! Scania zaleca, aby nie lakierować części wykonanych z miękkich i elastycznych materiałów. Są to na przykład gumowe

Bardziej szczegółowo

VISKOR sp. z o.o. Stalmacha 21, Szczecin, tel , fax ,

VISKOR sp. z o.o. Stalmacha 21, Szczecin, tel , fax , WIWA PROFIT i PHOENIX, WIWA PROFIT i PHOENIX, WIWA PROFIT i PHOENIX, natrysk bezpowietrzny natrysk wykończeniowy Air Combi natrysk na gorąco BEZPOWIETRZNIE AIR COMBI NATRYSK NA GORĄCO Wysokie ciśnienie

Bardziej szczegółowo

Cylindry jednostronnego działania, seria RC. Cylindry przemysłowe ogólnego przeznaczenia. Hydraulic Technology Worldwide. www.enerpac.

Cylindry jednostronnego działania, seria RC. Cylindry przemysłowe ogólnego przeznaczenia. Hydraulic Technology Worldwide. www.enerpac. ylindry jednostronnego działania, seria R ydraulic Technology Worldwide Na ilustracji od lewej do prawej: R-6, R-, R-, R-1, R-0, R-, R- ylindry przemysłowe ogólnego przeznaczenia Siodełka Wszystkie cylindry

Bardziej szczegółowo

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do

(54) Sposób pomiaru cech geometrycznych obrzeża koła pojazdu szynowego i urządzenie do RZECZPOSPOLITA POLSKA (12) OPIS PATENTOWY (19)PL (11)167818 (13) B1 Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (21) Numer zgłoszenia: 2 9 3 7 2 5 (22) Data zgłoszenia: 0 6.0 3.1 9 9 2 (51) Intcl6: B61K9/12

Bardziej szczegółowo

Brony wirnikowe nieskładane

Brony wirnikowe nieskładane Brony wirnikowe nieskładane Brony wirnikowe Corvus PKE 011 Duże łożyska wałków noży umieszczone są w podstawie obudowy i w jej pokrywie. Duży odstęp łożysk gwarantuje wysoką stabilność zespołu. Corvus

Bardziej szczegółowo

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria S

ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria S ANDRITZ Pompy odśrodkowe Seria S www.andritz.com Pompy dla mediów czystych oraz zawierających części stałe Od ponad 100 lat, firma ANDRITZ jest znana głównie dzięki swoim kompetencjom i innowacji w projektowaniu

Bardziej szczegółowo

Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe

Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe Normstahl Segmentowe bramy przemysłowe Segmentowe bramy przemysłowe OSP42A OSF42A Sekcyjna Ramowa 2 SOHD Portfolio OSP42A OSF42A Połączenie OSP42A & OSF42A Design 3 Normstahl OSP42A 4 OSP42A Dane techniczne

Bardziej szczegółowo

Zastosowania frezarek bębnowych

Zastosowania frezarek bębnowych DC FREZARKA BĘBNOWA Najlepszy wybór do prac na ścianach kamiennych i betonowych, profilowania powierzchni, prac melioracyjnych, zamarzniętej gleby, wydobywania kamienia i prac wyburzeniowych. Frezarki

Bardziej szczegółowo

1. Maszyna do wiercenia tuneli - ogólnie... II Maszyna do wiercenia tuneli... II Tunel... II Tubingi...

1. Maszyna do wiercenia tuneli - ogólnie... II Maszyna do wiercenia tuneli... II Tunel... II Tubingi... Spis treści II. 1. Maszyna do wiercenia tuneli - ogólnie.................... II - 3 1.1 Maszyna do wiercenia tuneli................................... II - 3 1.2 Tunel.....................................................

Bardziej szczegółowo

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL

SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL SYSTEM SMAROWANIA LUBETOOL Charakterystyka systemu System LubeTool jest systemem skąpego smarowania. Składa się on (zależnie od odmiany) ze zbiornika oleju, sekcji roboczych, elementów instalacji pneumatycznej

Bardziej szczegółowo

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska

Seria Jubileuszowa. Rozwiązania informatyczne. Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości. oszczędność energii. ochrona środowiska Sprężarki śrubowe Airpol PRM z przetwornicą częstotliwości Seria Jubileuszowa Każda sprężarka śrubowa z przetwornicą częstotliwości posiada regulację obrotów w zakresie od 50 do 100%. Jeżeli zużycie powietrza

Bardziej szczegółowo

CoroMill QD. Wysoka niezawodność frezowania rowków

CoroMill QD. Wysoka niezawodność frezowania rowków CoroMill QD Wysoka niezawodność frezowania rowków Głównym wyzwaniem przy frezowaniu rowków jest zwykle odprowadzanie wiórów, zwłaszcza podczas obróbki rowków głębokich i wąskich. CoroMill QD jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

400-BQ0 LEKKIE POMPY DIAGONALNE Lekkie pompy diagonalne 400-BQ0

400-BQ0 LEKKIE POMPY DIAGONALNE Lekkie pompy diagonalne 400-BQ0 LEKKIE POMPY DIAGONALNE 400-BQ0 426 2.98 11.94 SIGMA PUMPY HRANICE, s.r.o. Tovární 605, 753 01 Hranice tel.: 581 661 111, fax: 581 602 587 Email: sigmahra@sigmagra.cz Zastosowanie Pompy 400-BQ0 reprezentują

Bardziej szczegółowo

WEILBURGER GRAFIK POLSKA

WEILBURGER GRAFIK POLSKA WEILBURGER GRAFIK POLSKA MAJ 2008 SPIS TREŚCI: 1) SENOLITH -Lakiery dyspersyjne do zespołów lakierujących offset arkuszowy Strona 2-5 2) SENOLITH -Lakiery dyspersyjne do zespołów zwilżających Strona 6

Bardziej szczegółowo

Profile ryflowane ULTRASTIL. 50% sztywniejsze ściany

Profile ryflowane ULTRASTIL. 50% sztywniejsze ściany Profile ryflowane 50% sztywniejsze ściany TECHNOLOGIA jest technologią ryflowania, która modyfikuje charakterystykę powierzchniową taśmy stalowej, efektywnie umacniając zgniotowo stal. jest procesem obróbki

Bardziej szczegółowo

POTĘGA MOCY GLEBOGRYZARKI SPALINOWE. Glebogryzarki spalinowe

POTĘGA MOCY GLEBOGRYZARKI SPALINOWE. Glebogryzarki spalinowe Glebogryzarki GLEBOGRYZARKI SPALINOWE POTĘGA MOCY Spulchnianie, mieszanie nawozów z glebą, rozdrabnianie, uprawa wąskich międzyrzędzi to tylko niektóre z zastosowań glebogryzarek spalinowych VIKING. Dzięki

Bardziej szczegółowo

Oferujemy możliwość zaprojektowania i wdrożenia nietypowego czujnika lub systemu pomiarowego dedykowanego do Państwa potrzeb.

Oferujemy możliwość zaprojektowania i wdrożenia nietypowego czujnika lub systemu pomiarowego dedykowanego do Państwa potrzeb. Projekty dedykowane - wykonywane w przypadkach, gdy standardowe czujniki z oferty katalogowej ZEPWN nie zapewniają spełnienia wyjątkowych wymagań odbiorcy. Każdy projekt rozpoczyna się od zebrania informacji

Bardziej szczegółowo