Mateusz Kurcewicz VIVA LITERA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Mateusz Kurcewicz VIVA LITERA"

Transkrypt

1 Mateusz Kurcewicz VIVA LITERA

2

3 Mateusz Kurcewicz ( ) przek³ad wierszy na jêzyk angielski English translations of the poems by Zdzis³aw Nietoperz / the Bat Zabierzewski ilustracje illustrations by VIVA LITERA Sêkowo 2005

4 autor wierszy redakcja tomiku projekt ilustracji sk³ad poems editorial work illustration concepts and layout by Mateusz Kurcewicz wydawca publisher VIVA LITERA Halina Kurcewicz Sêkowo 71, Nowy Tomyœl tel ; p³askorzeÿba na ok³adce twardej wykonana przy pomocy lasera firmy hardback low relief carved by using a laser, courtesy of ksi¹ ka wydrukowana na papierze PAMOART 80 g 1,5 dostarczonym przez book paper ( PAMOART 80 g 1,5) delivered by VIVA LITERA ISBN

5 Babci Franciszce To my Grandmother Franciszka

6

7 we happen to be here a while more time is what we'd love such a while to live a life is really not enough bywamy tu przez chwilê d³u ej by siê chcia³o taka chwila na ycie to jest bardzo ma³o

8 My Reader, at the beginning there were momenthoughts born there were many and they were different when the time came I chose some and I forgot some others each of the chosen came across an illustration on its way so as to constitute one body together for better or worse then I arranged them in an aesthetic-and-intuitive order probabilistically connected with the chronology of their births which resulted in chaos it happens that one momenthought contradicts another maybe this proves but only maybe some degree of instability within some part of me as to some thematic matter it is certain that a momenthought captured in letters is already stable and does not have much influence on any future momenthoughts you will not find a comment or any interpretation in this volume read all of it as you like or as you do not like and if possible find something for you in it (the) author Sêkowo 2004

9 Czytelniku na pocz¹tku rodzi³y siê chwilomyœli by³o ich wiele i by³y ró ne gdy nadszed³ czas wybra³em niektóre o innych zapomnia³em ka da z wybranych spotka³a na swojej drodze ilustracjê by odt¹d byæ jednym cia³em na dobre i na z³e potem u³o y³em je w kolejnoœci estetyczno-intuicyjnej losowo zwi¹zanej z chronologi¹ ich narodzin w ten sposób powsta³ chaos bywa e jakaœ chwilomyœl przeczy innej œwiadczy to byæ mo e i tylko byæ mo e o pewnym stopniu niestabilnoœci pewnej czêœci mnie w pewnej tematyce pewne jest e chwilomyœl pojmana w litery jest ju stabilna i e nie posiada wiêkszego wp³ywu na przysz³e chwilomyœli nie znajdziesz w tym tomiku komentarza ani adnej interpretacji odczytuj wszystko jak wolisz albo jak nie wolisz jeœli to mo liwe znajdÿ tu coœ dla siebie autor Sêkowo 2004

10 so each of us will reach the end though different routes we take we need go forward we must not keep bowing down to fate and all mankind is on one sea against the blind waves pounding so let's sail on with this cracked mast the harder the more wildly though there's one night above us all our separate stars give light let's flap our wings to soar up high let's flap them with all might after each sunrise sunset comes man gets his sleep in time shine bright as long as you have chance and may your flame not die

11 do celu dojdzie ka dy z nas choæ drogi inne zgo³a nam trzeba iœæ nie wolno nam przed losem chyliæ czo³a na jednym morzu ludzki ród lecz fale godz¹ œlepe wiêc p³yñmy choæ pêkniêty maszt im trudniej tym zacieklej choæ ponad nami jedna noc to gwiazdy nasze inne nam trzeba w dal skrzyd³ami biæ biæ trzeba jak najsilniej po ka dym wschodzie zachód jest i kiedyœ cz³owiek zaœnie lecz póki czas najjaœniej œwieæ niech p³omieñ twój nie gaœnie

12 uzmys³owi³em sobie rzecz nies³ychan¹ nie wiem gdzie w dobie jest wieczór gdzie rano nie yw obrazy gdy mówiê wiêc rano czasem dzieñ dobry a czasem dobranoc

13 I've realized which is a shock and really keeps me wondering that I can't spot around the clock the evening and the morning so take no offence if within the morning time I sometimes say good morning and sometimes say goodnight

14 co widzisz patrz¹c w pokoju na lustro kto tam za szyb¹ sobie stoi cz³owiek osio³ a mo e jest pusto i nie ma lustra ani adnych pokoi

15 when in your room you look into the mirror what do you see behind its pane of glass a human or a donkey or maybe nothing zero and there's no mirror and no rooms alas

16 classics from the radio filter in so finely I sit and tap my fingers carelessly and idly and here lies a receipt with a price and date one sheet the pen and ink my muse for everyday great and little joys outside the window waiting at hand a glass of water that is almost empty plus the four white walls which remain so silent and nobody ever calls me from behind them

17 z radia klasyka s¹czy siê mi³o i stale ja siedzê i stukam jakoœ niedbale paragon le y tam data i cena kartka tusz pióro codziennoœci wena za oknem ma³e i wielkie radoœci tu woda wypita prawie w ca³oœci i jeszcze œcian bia³ych cztery dooko³a zza których nikt do mnie nigdy nie wo³a

18 co dzieñ zdobywam najwy sze cele niebieskie wrota i bramy piekielne co rano niepomny co wieczór odkrywam jak trzeba do szczêœcia naprawdê niewiele

19 each day I reach a highest end the gates of heaven and the gates of hell each morning forgetful each evening I find how little is needed to be happy my friend

20 conceived they came they sat conversed they left and found their rest the world's life went on all things in turn someway from Sunday to Sunday all things in turn someway

21 poczêci przyszli siedzieli mówili odeszli spoczêli ycie œwiata bieg³o dalej wszystko po kolei od niedzieli do niedzieli wszystko po kolei

22 kropla do kropli a morze nakapie jak jeden i jeden jest dwa potem ktoœ w morze wyp³ynie na tratwie i mo e przez morze do brzegu dobije a mo e na morzu dobije do dna

23 drop by drop till there's a sea all around like one plus one is two then someone puts to sea on a raft see they may reach the shore from the sea see they may reach the sea bottom too

24 tylko czas i ja siedzimy w ma³ym pokoju w swoim k¹cie ka dy sam ka dy w pok¹tnym nastroju

25 only Time and I sitting in this little room each alone in his own corner and each cornered by his gloom

26 siedzia³ raz król na tronie wszystko co chcia³ móg³ mieæ a mimo tego ciê ko spa³ wiêcej nie mog¹c chcieæ

27 there was a king upon his throne and all he wanted he could own he used to sleep unwell although simply unable to want more

28 kartka papieru jak myœli czysta albo odwrotnie lecz czysta czy pusta ach nieistotne

29 a sheet of paper as pure as thoughts or the other way round but is it pure or blank ah never mind

30 to by³o 29 z 288 stron chwilomyœli / momenthoghts oprawa twarda, ok³adka grawerowana papier ecru, szyty niæmi vivalitera.pl

WNOP odcinek 006 - po angielsku. Pat Flynn i Let Go - od bezrobotnego do blogera żyjącego ze swojej pasji

WNOP odcinek 006 - po angielsku. Pat Flynn i Let Go - od bezrobotnego do blogera żyjącego ze swojej pasji Podcast Więcej niż oszczędzanie pieniędzy - transkrypt WNOP odcinek 006 - po angielsku Pat Flynn i Let Go - od bezrobotnego do blogera żyjącego ze swojej pasji Opis odcinka: /006 To jest podcast Więcej

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJ CY

EGZAMIN MATURALNY Z J ZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2010. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 50 WPISUJE ZDAJ CY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

III Edycja Konkursu MALUJMY PO ANGIELSKU. Dzień Rodziny w malarstwie i poezji

III Edycja Konkursu MALUJMY PO ANGIELSKU. Dzień Rodziny w malarstwie i poezji III Edycja Konkursu MALUJMY PO ANGIELSKU Dzień Rodziny w malarstwie i poezji Organizatorami Konkursu są: - Zespół Szkół Specjalnych Nr 8 im. Andrzeja Mielęckiego w Katowicach - Zespół Szkół Sióstr Salezjanek

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 6 MAJA 2015 POZIOM PODSTAWOWY. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Arkusz I- poziom podstawowy. Część I. Rozumienie ze słuchu. Zadanie 1. (4 pkt)

Arkusz I- poziom podstawowy. Część I. Rozumienie ze słuchu. Zadanie 1. (4 pkt) Arkusz I- poziom podstawowy Część I. Rozumienie ze słuchu Zadanie 1. (4 pkt) Zapoznaj się z nazwami miejsc (A-E). Usłyszysz dwukrotnie cztery krótkie rozmowy. Przyporządkuj kaŝdej z nich miejsca, w których

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego

Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów województwa wielkopolskiego Kod ucznia Data urodzenia ucznia Dzień miesiąc rok Instrukcja dla ucznia Wojewódzki Konkurs Języka Angielskiego dla uczniów gimnazjów ETAP SZKOLNY Rok szkolny 2012/2013 1. Sprawdź, czy test zawiera 9 stron.

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. ISBN 978-83-927254-4-2 ISBN 978-83-921161-8-9 p³yta CD (dodatek bezp³atny) Przedmowa... 5 Struktura egzaminu... 6

Spis treœci. ISBN 978-83-927254-4-2 ISBN 978-83-921161-8-9 p³yta CD (dodatek bezp³atny) Przedmowa... 5 Struktura egzaminu... 6 WYDANIE TRZECIE 1 Copyright by Rados³aw Swigon Konsultacja jêzykowa: Roy Haworth (Wielka Brytania) Jeffrey Dobek (Stany Zjednoczone) Wspó³praca: Izabela Kosiak Ewelina Pêkalska Magdalena Wójtowicz Aleksandra

Bardziej szczegółowo

L I B R E T T O. text Georgi Gospodinov. tekst Georgi Gospodinov. translated from the Bulgarian by Angela Rodel

L I B R E T T O. text Georgi Gospodinov. tekst Georgi Gospodinov. translated from the Bulgarian by Angela Rodel L I B R E T T O L I B R E T T O text Georgi Gospodinov translated from the Bulgarian by Angela Rodel tekst Georgi Gospodinov przekład z bułgarskiego Magdalena Pytlak CHARACTERS mezzo-soprano bass-baritone

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikacj szko y ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY LISTOPAD ROK 2009 CZ Âå II Czas pracy 70 minut Instrukcja dla zdajàcego 1. Sprawdê, czy arkusz egzaminacyjny

Bardziej szczegółowo

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu.

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz cia egzaminu. Uk ad graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJ CY PESEL Miejsce na naklejk z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Zadanie 4 (4 pkt.) 4.2. 4.4.

Zadanie 4 (4 pkt.) 4.2. 4.4. JĘZYK ANGIELSKI: zestaw przykładowych zadań maturalnych, poziom rozszerzony 28 STOSOWANIE STRUKTUR LEKSYKALNO-GRAMATYCZNYCH Zadanie 1 (2,5 pkt.) Przeczytaj poniższy tekst. Uzupełnij luki 1.1.-1.5., przekształcając

Bardziej szczegółowo

ST. STANISLAUS STAFF SCHEDULE OF SERVICES MASS INTENTIONS

ST. STANISLAUS STAFF SCHEDULE OF SERVICES MASS INTENTIONS ST. STANISLAUS STAFF PASTORAL TEAM: Rev. Michael Surufka, OFM, Pastor Rev. George Kusy, Associate Pastor ST. STANISLAUS SCHOOL PRINCIPAL Mrs. Alice Torrence DIRECTOR OF LITURGY AND MUSIC: Mr. David Krakowski

Bardziej szczegółowo

BONGOSTAN STATE OF BLISS

BONGOSTAN STATE OF BLISS BONGOSTAN STATE OF BLISS 05 05 06 06 09 09 10 10 13 13 14 14 17 17 18 CRIME FLOOD GOT LOVE IN THE AIR MARNOŚĆ MASTERPIECE MGŁA NA NA NA NEW SUNRISE IS COMMING SLOW WIEM STATE OF BLISS TONIGHT UWIERZ OTWÓRZ

Bardziej szczegółowo

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY

TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY 1 TRANSKRYPCJA NAGRA POZIOM PODSTAWOWY Zadanie 1. Interviewer: How would you define your style, Samantha? Samantha: My style has changed over the years. I know exactly what I like and don t like now. In

Bardziej szczegółowo

IV. Okresy warunkowe (if clauses/conditionals)

IV. Okresy warunkowe (if clauses/conditionals) IV. Okresy warunkowe (if clauses/conditionals) 32. Zastosowanie okresów warunkowych Okresy warunkowe wystêpuj¹ w takich zdaniach, które mówi¹, co by siê sta³o, gdyby. Np. Gdybym by³ bogaty, to bym kupi³

Bardziej szczegółowo

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment.

Andreas: Hi, I'm Andreas. I'm a student in London. I've been in London for 3 and a half years. I'm looking for a job at the moment. GET THAT JOB LESSON 1 Curriculum Vitae Patrice: Merry: CV, actually, stands for Curriculum Vitae, which is Latin, actually, it s Latin, it stands for 'the story of my life'. But CV is the term people use

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ DLA OSÓB NIESŁYSZĄCYCH (A7) Czas pracy: 125 minut Czas pracy będzie wydłużony zgodnie z opublikowanym

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY KWIECIEŃ 2014 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY. miejsce na naklejkę z kodem Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN W KLASIE

Bardziej szczegółowo

1. a place you can stay at if you pay a certain amount of money

1. a place you can stay at if you pay a certain amount of money Rozdział 1 Zgadnij cechę charakteru na podstawie danego opisu. 1. She tells no lies. She always tells the truth. (T)8 2. He wants to be the best in the class. (A)9 3. She won t give you her toys. (S)7

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA UCZEŃ PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony przykładowy zestaw zadań

Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom rozszerzony przykładowy zestaw zadań Uczeń... Klasa... Szkoła... Zadanie 1. (0 3) Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Z podanych odpowiedzi wybierz właściwą, zgodną z treścią nagrania. Zakreśl literę A, B albo C. Tekst 1. 1.1. The speech is

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Literackie

Wydawnictwo Literackie Wydawnictwo Literackie Copyright by Wisława Szymborska, Kraków 1997 Copyright for the English translation by Stanisław Barańczak and Clare Cavanagh, 1997 Copyright for the Polish edition by Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY 6 MAJA 2015. Godzina rozpoczęcia: 9:00. Czas pracy: 120 minut Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2013 KOD UZUPEŁNIA ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

Bardziej szczegółowo

TEXTBOOK GLOSSARY AND POLISH LEXICAL MINIMUM

TEXTBOOK GLOSSARY AND POLISH LEXICAL MINIMUM 234 TEXTBOOK GLOSSARY AND POLISH LEXICAL MINIMUM This glossary contains the words appearing in the glossaries at lesson-ends of First Year Polish and, in addition, incorporates a "Polish Lexical Minimimum,"

Bardziej szczegółowo

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2009/2010 ETAP REJONOWY

KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2009/2010 ETAP REJONOWY pieczątka WKK Kod ucznia - - Dzień Miesiąc Rok DATA URODZENIA UCZNIA KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2009/2010 ETAP REJONOWY Drogi uczniu, Gratulacje! Witaj na II etapie

Bardziej szczegółowo

NOTHING TO BE TRANSFORMED NIC DO PRZEMIANY ROZDZIAŁ 2 CHAPTER 2

NOTHING TO BE TRANSFORMED NIC DO PRZEMIANY ROZDZIAŁ 2 CHAPTER 2 CHAPTER 2 NOTHING TO BE TRANSFORMED ROZDZIAŁ 2 NIC DO PRZEMIANY Q-1: Is there any such thing as your own experience? UG: Whatever you experience has already been experienced by someone else. Your telling

Bardziej szczegółowo