SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Znak sprawy: NM/370/PN/07/11 SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne poniżej ,00 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) na Wykonanie i dostawę pieczątek automatycznych z gumką kauczukową wykonaną w technologii laserowej do Oddziału ZUS Sosnowiec Sosnowiec, czerwiec 2011r. I. Zamawiający Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Sosnowiec, Sosnowiec, ul. Partyzantów 1, tel do 15, fax , zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie i dostawę pieczątek automatycznych z gumką kauczukową wykonaną w technologii laserowej do Oddziału ZUS Sosnowiec. II. III. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia r. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających. IV. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Rodzaj zamówienia dostawy. CPV: Pieczątki z napisami; Datowniki; Wymienne poduszki do pieczątek. 2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne, w okresie obowiązywania umowy, wykonywanie i dostawa: a. pieczątek automatycznych, samotuszujących, gumka kauczukowa grawerowana laserem, b. datowników automatycznych, samotuszujących, gumka kauczukowa grawerowana laserem, c. gumek kauczukowych grawerowanych laserem, d. tuszownic do pieczątek automatycznych samotuszujących. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i dostarczenia na swój koszt do siedziby Zamawiającego, według składanego na bieżąco zapotrzebowania: a. pieczątek automatycznych, samotuszujących z gumką kauczukową grawerowaną laserem, 1

2 b. datowników automatycznych, samotuszujących z gumką kauczukową grawerowaną laserem, c. gumek kauczukowych grawerowanych laserowo nośników odbijających i zamontowania ich na dostarczonych przez Zamawiającego pieczątkach automatycznych lub kołeczkach, d. tuszownic do pieczątek automatycznych samotuszujących. 4. Pieczątki winny spełniać następujące warunki: a. obudowa plastik o dowolnym kolorze, sporadycznie metal, b. czcionka Times New Roman lub zbliżona posiadająca polskie litery. c. metoda działania automatyczne, samotuszujące, d. kolor tuszu niebieski lub granatowy, sporadycznie czerwony, e. nośnik odbijający gumka kauczukowa (laserowa), 5. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia pieczątek, datowników, gumek oraz tuszownic w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 6. Wykaz zawierający orientacyjne ilości oraz rodzaje pieczątek, gumek oraz tuszownic będących przedmiotem zamówienia znajduje się w Formularzu Cenowym - załącznik nr 5 do SIWZ. 7. Wykonywanie i dostawa pieczątek odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeb, po telefonicznym powiadomieniu Wykonawcy o składanym zamówieniu (wielkość zamawianej partii, rodzaj) potwierdzonym pisemnie (faksem) zawierającym szczegóły (treść). 8. Treść, wymiary, czcionkę oraz układ pieczątek Zamawiający pisemnie, szczegółowo określi w zamówieniu. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia pieczątek, innych niż wyszczególnione w ofercie, po uprzednim wzajemnym uzgodnieniu ceny jednostkowej. Cena uzgodniona nie może przekroczyć średniej ceny tego typu pieczątek u innych wykonawców (średnia cena rynkowa). 10. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania elementów używanych, starych pieczątek przekazanych przez Zamawiającego, tj. automatów stemplarskich oraz kołeczków, które mogą być powtórnie użyte. W takim przypadku cena wykonywanej pieczątki zostanie proporcjonalnie zmniejszona. 11. Ilości zamawianych pieczątek wskazane w załączniku nr 5 do SIWZ stanowią ilości prognozowane i mogą w okresie obowiązywania umowy ulec zmianie zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego. 12. Wykonawca na wykonane i dostarczone pieczątki udzieli gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. 13. Rozliczenie za wykonane pieczątki będzie następowało na podstawie cen ofertowych oraz ilości faktycznie wykonanych pieczątek. 14. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie podlegało waloryzacji. Zmiany cen mogą mieć miejsce nie częściej niż raz w roku przy czym pierwsza zmiana nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 miesięcy realizacji umowy, a kolejna po upływie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. V. Opis warunków udziału w postępowaniu i ich spełniania: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą tylko wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. 2

3 Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP (załącznik nr 2 do SIWZ), b) posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 umowę, której przedmiotem były usługi polegające na wykonywaniu pieczątek o wartości nie mniejszej niż ,00 zł. brutto. ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie wykazu (oświadczenia Wykonawcy) umów, których przedmiotem były usługi polegające na wykonywaniu pieczątek zrealizowanych w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (załącznik nr 4 do SIWZ). Oświadczenie musi zawierać co najmniej: nazwa (rodzaj usługi), data i miejsce wykonania, wartość, odbiorca. UWAGA! Jeśli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek dotyczy łącznie (nie każdego z osobna) wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP (załącznik nr 2 do SIWZ), d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek będzie spełniony, jeśli Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP (załącznik nr 2 do SIWZ), 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie stanów faktycznych wskazanych w art. 24 ust. 1 PZP. ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: a. oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 PZP (załącznik nr 3 do SIWZ). b. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Prawa Zamówień Publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, c. aktualnego zaświadczenia właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 3

4 płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Uwaga! Jeśli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi spełnić w/w warunek. 3. Wykonawca ubiegający się o zamówienie może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. VI. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się metodą 0/1 tj. spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale VIII SIWZ. VII. Informacje ogólne. 1. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych i częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień uzupełniających. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy: ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, załączają do oferty stosowne pełnomocnictwo, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 5. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji (SIWZ). 6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 7. Układ (forma graficzna) formularzy stanowiących załączniki do SIWZ może ulec zmianie, przy zachowaniu żądanej treści. 8. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim, trwałą techniką. 9. W przypadku, gdy żądany dokument jest sporządzony w języku obcym, należy go przedstawić wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego. 10. Zaleca się, aby wszystkie strony (kartki) tworzące ofertę były ponumerowane oraz spięte (zszyte). 11. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub innym dokumencie rejestracyjnym. 12. W przypadku podpisania formularza oferty i wymaganych dokumentów przez inną osobę (osoby) wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub poświadczonej notarialnie. 13. Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie 4

5 odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 14. W załączeniu do SIWZ wzór umowy, żądanej do podpisania przez Zamawiającego w przypadku wyboru Wykonawcy. 15. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty obciążają Wykonawcę. VIII. Informacje dotyczące zawartości i sposobu przygotowania oferty. 1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ofercie następujące dokumenty i oświadczenia: a. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) b. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 PZP (załącznik nr 2 do SIWZ) c. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 PZP (załącznik nr 3 do SIWZ), d. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Prawa Zamówień Publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych. e. aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; f. wykaz (oświadczenie Wykonawcy) zrealizowanych lub realizowanych umów na usługi polegające na wykonywaniu pieczątek w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (zał. nr 4 do SIWZ). Oświadczenie musi zawierać co najmniej: wartość, przedmiot, datę wykonania, odbiorcę. g. Wypełniony Formularz Cenowy z cenami jednostkowymi i wartościami brutto zadania, wykonany wg zasad opisanych w SIWZ (załącznik nr 5 do SIWZ), h. informacje o zakresie zamówienia jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeśli dotyczy). i. pisemne zobowiązania innych podmiotów o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy, na okres korzystania, przy wykonywaniu zamówienia, zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych (jeśli dotyczy). j. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy). 2. Składane przez Wykonawcę dokumenty, które służą potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Dokument określony w ust. 1 lit. j może być przedstawiony w oryginale, kserokopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę. 5

6 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów określonych w ust. 1 lit. d, e składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione odpowiednio w terminach określonych w ust. 4. IX. Opis sposobu określania ceny oferty. 1. Cena oferty to cena brutto wykonania całości zamówienia. 2. Określona przez Wykonawcę cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna, ostateczna i stała. 3. W cenę należy wliczyć wszelkie koszty konieczne do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich wolnych pozycji w formularzu cenowym wskazując cenę jednostkową netto, cenę jednostkowa brutto oraz wartość brutto dla każdej pozycji. Wartość brutto pozycji powstaje poprzez pomnożenie ceny jednostkowej brutto przez ilość zamawianych pieczątek. 5. Wartości brutto wszystkich pozycji należy zsumować i wpisać na dole formularza cenowego w pozycji RAZEM. 6. Wartości brutto całego zamówienia, pozycja RAZEM z formularza cenowego, należy wpisać do formularza ofertowego. 7. Cenę oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 8. Kwoty w ofercie należy zaokrąglić do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. X. Składanie ofert 1. Zamawiający zaleca, aby ofertę złożyć w zamkniętym opakowaniu oznaczonym w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Sosnowiec Oferta na dostawę pieczątek dla Oddziału ZUS Sosnowiec. Nie otwierać przed dniem r. godz. 12, Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Sosnowiec, ul. Partyzantów 1 pok. 909 w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz. 12, Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym w ust. 2 terminie, zostaną zwrócone bez otwierania. 6

7 4. Za oferty złożone w terminie uznaje się wyłącznie oferty, które znajdą się w siedzibie Zamawiającego w pokoju 909 do godz. 12,00 dnia r. XI. Wyjaśnienia w sprawie zamówienia. 1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, w godzinach , upoważniono: - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Barbara Chajduga, Wydział Administracyjno Gospodarczy., pokój 914; tel w sprawach proceduralnych Sebastian Solarz Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych pokój 909, tel Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania zamawiający i wykonawcy przekazują za pośrednictwem faxu ( ), lub w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 3 i Oferta powinna być złożona w formie pisemnej (nie dopuszcza się faxu). 4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia oferty art. 26 ust. 3 ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 5. W przypadku porozumiewania się za pomocą faxu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faxu poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks drugiej strony. 6. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem i pisemnie za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu dokument uważa się za złożony w terminie jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 7. Wykonawca, nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia treści SIWZ zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz doręczone lub przesłane Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ w formie pisemnej, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego oraz doręczona lub przesłana do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ w formie pisemnej. 9. Zamawiający poprawia w ofercie: a. oczywiste omyłki pisarskie, b. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. XII. Otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 12,30 w siedzibie Zamawiającego tj. Sosnowiec ul. Partyzantów 1, pok. 316, III piętro. 2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 3. Otwarcie ofert jest jawne. Na otwarciu ofert Zamawiający podaje informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4 PZP. 7

8 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, Zamawiający, na jego wniosek, prześle mu stosowną informację. XIII. Ocena ofert 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena % 2. Ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem: oferowana cena najniższa Wartość punktowa oferty = x 100 pkt. cena badanej oferty 3. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska w sumie największą ilość punktów. 4. Ocenie będą podlegały tylko oferty zgodne z SIWZ oraz ustawą o zamówieniach publicznych. XIV. Wyniki postępowania 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 2. Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców o: a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b. wykonawcach których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c. wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d. terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o wyborze na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 5. W przypadku gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę. 6. Wykonawca, którego ofertę wybrano wyznaczy Koordynatora jedną osobę dla całości zamówienia, do której obowiązków należeć będzie nadzór, kontrola jakości oraz koordynacja realizowanego zamówienia. 7. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający wybiera najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP. 8. W załączeniu do SIWZ (załącznik nr 6) wzór umowy żądanej do podpisania przez Zamawiającego w przypadku wyboru Wykonawcy. XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8

9 XVI. Wadium Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. XVII. Zmiana umowy 1. W przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany są korzystne dla Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy w zakresie przedmiotu zamówienia oraz sposobu i terminu jego realizacji. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen wykonywanych pieczątek wyłącznie do wysokości wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok. 3. Zmiany cen mogą mieć miejsce nie częściej niż raz w roku przy czym pierwsza zmiana nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 miesięcy realizacji umowy, a kolejna po upływie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 4. Zmiana postanowień umowy następuje pod rygorem nieważności wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu. 5. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. XVIII. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcom Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ( art ) w/w ustawy. XIX. Załącznikami do SIWZ są: 1 Formularz ofertowy. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 PZP. 3 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postępowania. 4 Wykaz zrealizowanych umów 5 Formularz cenowy. 6 Wzór umowy 9

10 Załącznik nr 1 do SIWZ (miejscowość, data) Nazwa, siedziba wykonawcy Nr tel, nr fax. Znak sprawy: NM/370/PN/07/11 FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszonym przez O/ZUS Sosnowiec przetargiem nieograniczonym na Wykonanie i dostawę pieczątek automatycznych z gumką kauczukową wykonaną w technologii laserowej do Oddziału ZUS Sosnowiec: 1. Oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:.... zł. brutto, 2. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia r. 3. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy. 4. Gwarancja na wykonane pieczątki. miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy). 5. Oświadczamy, że nie wnosimy uwag do przygotowanej dokumentacji przetargowej. 6. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 7. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie opłaty i koszty konieczne do zrealizowania całości zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. Załączniki : Pieczątka/ podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 10

11 Załącznik nr 2 do SIWZ. nazwa i siedziba Wykonawcy OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniamy warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.... (podpis/pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 11

12 Załącznik Nr 3 do SIWZ ( nazwa i siedziba Wykonawcy ) OŚWIADCZENIE Oświadczam, że podmiot gospodarczy który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach określonych w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.... (podpis/pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 12

13 Załącznik nr 4 do SIWZ... (nazwa/adres Wykonawcy) Wykaz umów których przedmiotem były usługi polegające na wykonywaniu pieczątek, zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie 3 ostatnich lat przed dniem złożenia ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Lp. Odbiorca Data wykonania Przedmiot Wartość brutto usługi w zł.... (pieczątka/ podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 13

14 FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 5 do SIWZ Lp. Opis pieczątki ilość 1. Automat typu Wagraf 1w Automat typu Wagraf 2w Automat typu Wagraf 3w Automat typu Wagraf 4w Automat typu Wagraf 5w Automat typu Wagraf 6w Automat typu Wagraf 7w Automat typu Wagraf 8w Automat typu Wagraf 9w automat typu Wagraf 10w datownik typu Alpo Datownik typu Colop Q datownik typu W pieczątka typu Polan pieczątka typu Polan pieczątka typu Printer pieczątka typu Printer pieczątka typu Printer pieczątka typu Printer pieczątka typu Printer datownik typu Colop Printer datownik typu Colop Printer datownik typu Colop Printer pieczątka typu Polan pieczątka typu Polan 8 5 Cena jednostkowa NETTO BRUTTO Wartość Brutto 14

15 26. pieczątka typu Colop Printer pieczątka typu Colop Printer pieczątka typu Colop Printer pieczątka typu Colop Printer Pieczątka typu Trodat Pieczątka typu Trodat Pieczątka typu Trodat Pieczątka typu Trodat Pieczątka typu Trodat Pieczątka typu Trodat Datownik typu HUZAR Gumka 2 wierszowa Gumka 3 wierszowa Gumka 4 wierszowa Gumka 5 wierszowa Gumka 6 wierszowa Gumka 7 wierszowa tuszownica typu Wagraf tuszownica typu Colop tuszownica typu Trodat 20 RAZEM:... pieczątka/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 15

16 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY na wykonanie pieczątek nr W dniu:.. w Sosnowcu pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu z siedzibą Sosnowiec ul. Partyzantów 1 zwanym dalej w tekście Zamawiającym, którego reprezentują: Dyrektor - Janusz Woźniak Główny Księgowy - Anna Termińska a firmą:..z siedzibą:., NIP:.. zwanym dalej Wykonawcą którego reprezentuje :. -. została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania na rzecz Zamawiającego zadania - Wykonanie i dostawę pieczątek automatycznych z gumką kauczukową wykonaną w technologii laserowej do Oddziału ZUS Sosnowiec. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i dostarczenia na swój koszt do siedziby Zamawiającego, według składanego na bieżąco zapotrzebowania: a. pieczątek automatycznych, samotuszujących, z gumką kauczukową grawerowaną laserem, b. datowników automatycznych, samotuszujących z gumką kauczukową grawerowaną laserem, c. gumek kauczukowych grawerowanych laserem nośników odbijających i zamontowania ich na dostarczonych przez Zamawiającego pieczątkach automatycznych lub kołeczkach, d. tuszownic do pieczątek automatycznych samotuszujących. 3. Dostarczone pieczątki, datowniki i gumki winny spełniać odpowiednio następujące warunki: a. obudowa plastik o dowolnym kolorze, sporadycznie metal, b. czcionka Times New Roman lub zbliżona posiadająca polskie litery. c. metoda działania automatyczna, samotuszująca, d. kolor tuszu niebieski lub granatowy, sporadycznie czerwony, e. nośnik odbijający gumka kauczukowa grawerowana laserowo, 4. Wykonywanie i dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb, po telefonicznym powiadomieniu Wykonawcy o składanym zamówieniu (wielkość zamawianej partii, rodzaj) potwierdzonym pisemnie (faksem) zawierającym szczegóły (treść). 5. Treść, wymiary, czcionkę oraz układ pieczątek Zamawiający szczegółowo określi w zamówieniu. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia pieczątek, innych niż wyszczególnione w ofercie, po uprzednim wzajemnym uzgodnieniu ceny jednostkowej. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania elementów używanych, starych pieczątek przekazanych przez Zamawiającego, tj. automatów stemplarskich oraz 16

17 kołeczków, które mogą być powtórnie użyte. W takim przypadku cena wykonywanej pieczątki zostanie proporcjonalnie zmniejszona. 8. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z: a. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, b. ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, 9. Ilości zamawianych pieczątek, datowników, gumek i tuszownic wskazane w załączniku nr 3 do umowy stanowią ilości prognozowane i mogą w okresie obowiązywania umowy ulec zmianie zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru zgodnego z zamówieniem w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 2. Termin określony w ust. 1 może zostać przedłużony jedynie w szczególnych okolicznościach na pisemny wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego. 3. Przekazanie i odbiór przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu odbioru ilościowego dostarczonego towaru na podstawie zamówienia i dokumentu dostawy. 4. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą pisemnego potwierdzenia bez zastrzeżeń przekazania - odbioru pieczątek przez obie strony. 5. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę dostawy w wyznaczonym terminie i po upływie kolejnych 7 dni, Zamawiający uprawniony jest do zakupu towaru u innego Wykonawcy (tzw. wykonanie zastępcze). W takim przypadku Zamawiający obciąża Wykonawcę kosztami towaru zakupionego u innego Wykonawcy, łącznie z kosztami dostawy. Niezależnie od tego Wykonawca obciążony zostanie karą umowną za zwłokę w realizacji dostawy w wyznaczonym terminie, zgodnie z zapisem 7 ust. 2 lit. a. 6. W przypadku nie zrealizowania dostawy w wyznaczonym terminie Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa realizacji dostawy u innego Wykonawcy Wykonawca działa wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. 2. Wykonawca wykonując niniejszą umowę ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy. 3. Wykonawca zapewni pełne bezpieczeństwo i gwarancje zachowania tajemnicy dotyczącej przekazywanych wzorów pieczątek i danych technicznych wykonywanych zleceń. W przypadku stwierdzenia próby fałszerstwa (na szkodę Zamawiającego) natychmiast powiadomi w formie pisemnej o zaistniałym fakcie Zamawiającego (dotyczy m.in. zamówień stempli na rzecz Zamawiającego przez osoby nieupoważnione). 4. Na Zamawiającym ciąży obowiązek właściwego przechowywania pieczątek oraz odpowiedzialność za ich jakość wynikającą ze sposobu ich składowania i użytkowania Wykonawca zgodnie z postanowieniami art. 577 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.) będzie zobowiązany udzielić na dostarczone pieczątki gwarancji jakości, której bieg rozpocznie się od daty dostarczenia przedmiotu umowy do magazynów Zamawiającego. 2. Termin gwarancji. miesięcy. 3. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia ewentualnych reklamacji dotyczących 17

18 braku ilościowego lub otrzymania towaru innego niż objęty zamówieniem (nie spełniający któregokolwiek z wymogów określonych w 1), w terminie do 3 dni od daty dostawy. 4. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczących ukrytych wad jakościowych towarów, wynikłych w okresie gwarancji, oraz błędów literowych, ortograficznych lub gramatycznych w terminie do 3 dni od ich ujawnienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia żądania Zamawiającego, zgłoszonego w protokole reklamacyjnym, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty jego zgłoszenia, pod rygorem obciążenia go po tym okresie karami umownymi, określonymi w 7 ust. 2 lit a. 6. Towar niezgodny z zamówieniem rodzajowo - ilościowym, Wykonawca zobowiązuje się odebrać od Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty uznania reklamacji. 7. Jeżeli Wykonawca uchyla się od wymiany lub ponownie dostarczył wadliwy towar, Zamawiający może odstąpić od umowy bez zapłaty wynagrodzenia za wadliwy towar Wartość przedmiotu umowy strony ustaliły na podstawie oferty, stanowiącej załącznik nr 2 na kwotę zł., łącznie z podatkiem VAT, słownie:.. 2. Wartość, o której mowa w 5 ust.1 ustalona została na podstawie prognozowanej ilości nabywanych pieczątek w okresie obowiązywania umowy i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu realizacji umowy. 3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie iloczyn cen jednostkowych wynikających z oferty formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy oraz ilość faktycznie wykonanych pieczątek Zapłata za zamówione i dostarczone pieczątki, datowniki, gumki i tuszownice nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy określony w fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 2. Fakturę należy wystawić nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła dostawa. 3. Za dzień otrzymania zapłaty przez Wykonawcę przyjmuje się dzień przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku obsługującego jego rachunek. 4. Wykonawca wystawiając fakturę umieści następujące dane Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa ul. Szamocka 3, 5, Oddział w Sosnowcu, Sosnowiec, ul. Partyzantów 1, NIP: W przypadku nieterminowego uregulowania należności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: a) w przypadku opóźnienia terminu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy określonej w 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w dostawie, b) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 3. Każda ze stron może dochodzić naprawienia szkody przekraczającej wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Kary umowne mogą być potrącane z faktur (wynagrodzenia) Wykonawcy. 18

19 8 1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za nie wypełnianie swoich zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej w okresie jej trwania. 2. Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz firmy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia jego szkodliwym następstwom. 3. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od jej zaistnienia. 4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę która się na nie powołuje. 9* 1. Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji umowy z zastrzeżeniem, że prowadzona przez nich działalność jest zgodna z przedmiotem umowy. 2. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. 3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 4. Wykonawca oświadcza, iż następujący zakres zamówienia zostanie powierzony podwykonawcy:.., Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany są korzystne dla Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie przedmiotu zamówienia oraz sposobu i terminu jego realizacji. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen wykonywanych pieczątek wyłącznie do wysokość wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok. 3. Zmiany cen mogą mieć miejsce nie częściej niż raz w roku przy czym pierwsza zmiana nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 miesięcy realizacji umowy, a kolejna po upływie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 4. Zmiana postanowień umowy następuje pod rygorem nieważności za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu. 5. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 11 Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Księga III Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: a. wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, b. nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, c. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, d. Wykonawca nie realizuje czynności wynikających z umowy w ustalonych terminach, e. Wykonawca nie realizuje umowy z należytą starannością. f. Wykonawca zalega z należnościami na rzecz podwykonawców jeśli dotyczy. 19

20 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: a. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązków zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonych w niniejszej umowie, b. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 12 Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa Umowa obowiązuje od dnia do dnia r. 2. W przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w 5 ust.1 niniejszej umowy, umowa wygasa automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez strony. 15 Do kierowania pracami wynikającymi z niniejszej umowy upoważniony jest: - ze strony Zamawiającego upoważniony pracownik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego, pokój 914; tel ze strony Wykonawcy Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe, rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Oddziału Zamawiającego. 17 Integralną część umowy stanowią: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał. nr 1 Oferta przetargowa Wykonawcy - zał. nr 2 Formularz cenowy - zał. nr 3 18 Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA * - w przypadku gdy wybrany Wykonawca nie wskaże zakresu zamówienia jaki powierzy podwykonawcom paragraf przedmiotowy zostanie usunięty z umowy. 20

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych)

FORMULARZ OFERTOWY. 4. Dane Oferenta: Nazwa Oferenta:... Adres:... Tel./fax:... (miejscowość, data)... ( podpisy osób uprawnionych) ZAŁĄCZNIK NR II FORMULARZ OFERTOWY Nawiązując do zaproszenia dotyczącego wzięcia udziału w przetargu nieograniczonym na dostawę drobnego sprzętu medycznego i materiałów opatrunkowych składamy naszą ofertę.

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych

1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wartość zamówienia poniżej 206 000 EURO na: transport kruszywa drogowego o frakcji 0-63 mm i 0-31

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy:

UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: UMOWA Nr.. zawarta w dniu... roku w Zielonej Górze pomiędzy: Załącznik nr 8 do siwz projekt umowy Województwem Lubuskim Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze, ul. Podgórna 7, NIP:

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR

Załącznik Nr 4. (Wzór) UMOWA NR (Wzór) Załącznik Nr 4 UMOWA NR zawarta w dniu.. w Żarach pomiędzy: Gminą Żary o statusie miejskim w imieniu której działa Miejski Ośrodek Sportu, Rekreacji i Wypoczynku w Żarach ul. Telemanna 1, 68 200

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR

Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR Załącznik nr 6 do SIWZ UMOWA NR - WZÓR zawarta w dniu.w Szczecinku pomiędzy: Wojskową Specjalistyczną Przychodnią Lekarską SPZOZ z siedzibą w Szczecinku przy ul. Polnej 24, reprezentowaną przez: 1) dyrektora

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy :

UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Załącznik Nr 3 UMOWA NR /2014 zawarta w Białymstoku w dniu 2014 r. pomiędzy : Strażą Miejską w Białymstoku z siedzibą 15-399 Białystok, ul. Składowa 11, NIP 542-305-98-42, REGON 200175012, którą reprezentuje:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH

UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Załącznik nr 3 do specyfikacji (wzór) UMOWA nr /2013 UMOWA RAMOWA DOSTAWY WYROBÓW MEDYCZNYCH Zawarta w dniu.. 2013 r. pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii z siedzibą w Krakowie, 30-224

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych

UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych Załącznik nr 6 do SIWZ zawarta w dniu... w Moczarach pomiędzy: UMOWA NR. na dostawę artykułów spożywczych DOMEM POMOCY SPOŁECZNEJ W MOCZARACH z siedzibą w Moczarach, Moczary 41, 38-700 Ustrzyki Dolne,

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych.

Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Toruń, dnia 07.05.2012r. Zapytanie ofertowe dotyczące skrzyń transportowych do eksponatów i materiałów warsztatowych. Do niniejszego zapytania ofertowego nie stosuje się ustawy o zamówieniach publicznych.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM B I A L S K I E C E N T R U M K U L T U R Y 21-500 Biała Podlaska, ul. Warszawska 11 tel. 83 341 67 12 fax 83 342 62 94 e-mail: sekretariat@bckbialapodlaska.pl OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Bialskie

Bardziej szczegółowo

---------- PROJEKT ---------- UMOWA

---------- PROJEKT ---------- UMOWA Nr sprawy 12/ZP/2009 Załącznik nr 12 ---------- PROJEKT ---------- UMOWA zawarta dnia... 2010 r. pomiędzy: Mickiewiczowskim Centrum Turystycznym z siedzibą w Żerkowie ul. Jarocińska 35, 63-210 Żerków,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się.

ZAPYTANIE OFERTOWE Wartość zamówienia nie przekracza 14 tys. euro ustawy Prawo zamówień publicznych nie stosuje się. Numer sprawy: ZPpp-13A/2013 1 ZAMAWIAJĄCY: MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW MIESZKALNYCH Spółka z o.o., siedziba: 42-500 Będzin, ul. Krakowska 16, tel.: (32) 729-52-21; (32) 729-51-62; faks: (32) 729-57-74 Regon:

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do SIWZ UMOWA nr... na dostawę materiałów budowlanych zawarta w dniu 2014 r. w Łasku pomiędzy: a 1) Skarbem Państwa Jednostką Wojskową 1158 w Łasku a) z siedzibą: 98 100 Łask, ul. 9-go Maja

Bardziej szczegółowo

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr.

Sposób realizacji. 1.2 wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych, zgodnych z Opisem Przedmiotu Zamówienia zawartym w załączniku nr. Projekt POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY UMOWA Nr.. zawarta w dniu.. r. w Poznaniu pomiędzy, Miastem Poznań, Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznań, NIP: 209-00-01-440, Regon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych

UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych UMOWA NR. Wykonanie i dostawa elementów wizualizacji placówek pocztowych zawarta w dniu. pomiędzy: Pocztą Polską Spółką Akcyjną, z siedzibą w Warszawie, Rodziny Hiszpańskich 8, 00-940 Warszawa wpisaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych

UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych ZAŁĄCZNIK NR 3 (projekt) UMOWA NR... na dostarczenie produktów spożywczych Zawarta w dniu w Gostyninie pomiędzy: Szkołą Podstawową nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie, ul. Ozdowskiego 2 a zwanym w treści

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:...

U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie. pomiędzy: NIP: 521-29-92-374, REGON: 014931762. Adres firmy... Nr telefonu...nr fax. NIP:... REGON:... ZAŁĄCZNIK NR 5 WZÓR UMOWY U m o w a nr. zawarta w dniu... w Warszawie pomiędzy: ZAMAWIAJĄCYM: Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie 02-833 Warszawa, ul. Lipińska 2 nr telefonu: (48-22) 599 71 00, nr fax:

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy:

UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie. pomiędzy: Załącznik nr 5 do siwz UMOWA nr. zawarta w dniu...r. w Szczecinie pomiędzy: Gminą Miasto Szczecin Domem Pomocy Społecznej Dom Kombatanta i Pioniera Ziemi Szczecińskiej przy ul. Eugeniusza Romera 21-29

Bardziej szczegółowo

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN

SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Załącznik nr 1 Projekt umowy UMOWA NR. na DOSTAWĘ CZĘŚCI, FILTRÓW, AKCESORIÓW ORAZ PRODUKTÓW CHEMII SAMOCHODOWEJ DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, CIĄGNIKÓW ORAZ MASZYN Zawarta w dniu w Świdwinie, pomiędzy: JEDNOSTKA

Bardziej szczegółowo

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy:

ZGM/OZ /2015. FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy Dane dotyczące Zamawiającego: Zobowiązania Wykonawcy: Załącznik Nr 1 FORMULARZ OFERTOWY Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa:... Siedziba:... Adres poczty elektronicznej:... Strona internetowa:... Numer telefonu:... Numer faksu:... Numer REGON:... Numer NIP:...

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR...

Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA NR... UMOWA NR... Załącznik nr 12 do siwz zawarta w dniu... w Lublinie pomiędzy Przedszkolem nr 12 z siedzibą w Lublinie przy Placu Bychawskim 4, 20-406 Lublin, NIP: 712-23-82-495, REGON: 431030421, zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 UMOWA wzór

Załącznik nr 3 UMOWA wzór Załącznik nr 3 UMOWA wzór 1 zawarta w dniu.2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28-100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Numer KRS 0000005019 zwanym dalej Zamawiającym",

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia publicznego INSTYTUT FIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK PL - 02-668 WARSZAWA, AL. LOTNIKÓW 32/46 Tel. (48-22) 843 66 01 Fax. (48-22) 843 09 26 REGON: P-000326061, NIP: 525-000-92-75 DZPIE/021/2012 Specyfikacja istotnych

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową

Wzór umowy. Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową ZAŁĄCZNIK Nr 9 do SIWZ Wzór umowy Umowa nr.. zawarta dnia.. r., w Warszawie zwana dalej Umową pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik z siedzibą w Warszawie (00-390), przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, Instytucją

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr... zawarta w dniu... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez: Strona1 Załącznik Nr 2 BOE/01/2013 Wzór umowy UMOWA Nr... zawarta w dniu.... 2013 r. w Bytomiu pomiędzy:.. reprezentowanym przez:... zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a... z siedzibą w:... reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI /17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-15/17 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych DZI-271-15/17 zawarta w dniu......2017 r. w Krakowie pomiędzy:

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK

UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK ZAŁĄCZNIK NR 7 UMOWA NR DOSTAWA MATERIAŁÓW EKSPLOATACYJNYCH DO DRUKAREK Umowa zawarta w dniu pomiędzy: Zarządem Dróg Wojewódzkich z siedzibą w Gdańsku przy ul. Mostowej 11A działającym w imieniu Województwa

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Dodatek nr 1 do SIWZ C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A Znak pisma: DOA.III.272.1.9.2012... Pieczęć, nazwa i dokładny adres wykonawcy Dodatek nr 1 do SIWZ Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016

U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 Załącznik Nr 2 do SIWZ (wzór umowy) U M O W A NR EOM/ZP/01/ /2016 zawarta w dniu 2016 r. w Ożarowie Mazowieckim pomiędzy Energetyką Ożarów Mazowiecki z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim ul. Poznańska 129/133

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści:

WZÓR UMOWY nr./2015. W wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie zapytania ofertowego z dnia 30.11.2015 r. zawarto umowę następującej treści: załącznik nr 5 do ogłoszenia z dn. 30.11.2015 r. WZÓR UMOWY nr./2015 zawarta w Krakowie w dniu... 2015 r. pomiędzy: Instytutem Botaniki im. W. Szafera Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, ul. Lubicz 46,

Bardziej szczegółowo

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67

UMOWA 33/./2008. Zespołem Opieki Zdrowotnej, Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 Załącznik nr 2 wzór umowy. UMOWA 33/./2008 zawarta w dniu... 2008 roku w Busku Zdroju, pomiędzy: Zespołem Opieki Zdrowotnej, 28 100 Busko Zdrój, ul. Bohaterów Warszawy 67 zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy

Wzór umowy. 1 Przedmiot umowy Wzór umowy umowa zawarta w Poznaniu dnia... r. pomiędzy: Załącznik nr 5 do SIWZ Wielkopolskim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu przy ul. Piekary 17 (61-823 Poznań) zwanym dalej w tekście

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto...

FORMULARZ OFERTY. 2. Oferujemy wykonanie zamówienia zgodnie z kosztorysem ofertowym za cenę: Netto... Podatek VAT... Cena brutto... Słownie brutto... Załącznik nr 1 Pełna nazwa Wykonawcy Adres siedziby Wykonawcy Ulica Miejscowość, kod pocztowy Województwo Adres do korespondencji NIP REGON / KRS Nr telefonu do kontaktu Nr faksu do kontaktu Adres e-mail

Bardziej szczegółowo

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE

MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE MLB MOBILNE LABORATORIUM BADAWCZE Numer sprawy: DGA/07/11 Załącznik nr 4 do formularza oferty Zamówienie w ramach Projektu Mobilne laboratorium badania funkcjonalności i jakości usług komunikacji elektronicznej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY (...) Przedmiot umowy oznaczenie sprawy GE.2710.1.2012 ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ WZÓR UMOWY (...) zawarta w dniu... w Gliwicach, pomiędzy Miastem Gliwice, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta, w imieniu którego działa:......

Bardziej szczegółowo

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy

UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej. zawarta pomiędzy UMOWA na dostawę i rozładunek lekkiego oleju opałowego do kotłowni szkolnej Zespołu Szkół w Widuchowej zawarta pomiędzy.. reprezentowanym przez: 1.. 2.. zwanym dalej Wykonawcą, a Zespołem Szkół w Widuchowej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO I OPROGRAMOWANIA DLA GMINY MIASTA SUWAŁKI KOMPUTERYZACJA 2011 Zatwierdzam Lipiec 2011 Numer sprawy In. 271.4.2011 Postępowanie

Bardziej szczegółowo

U M O W A. Przedmiot umowy

U M O W A. Przedmiot umowy Załącznik Nr 5 do SIWZ WZÓR U M O W A zawarta w dniu.. w Kielcach pomiędzy: Powiatem Kieleckim Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy Al. IX Wieków Kielc 3, 25 516 Kielce, NIP 9591645790, REGON

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim

WZÓR UMOWY DOSTAWY. zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim Załącznik nr 4 WZÓR UMOWY DOSTAWY zawartej w ramach zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dnia.. r. w Starogardzie Gdańskim pomiędzy: Przedsiębiorstwem Usług Komunalnych STARKOM Sp.

Bardziej szczegółowo

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w

UMOWA., zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w UMOWA W dniu.., w Warszawie, pomiędzy:, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: Dyrektora - a z siedzibą w (kod...) przy ul zarejestrowaną w..pod numerem... NIP.., zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Rogoźno, dnia 11.06.2008 r. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1. Zamawiający : Zespół Szkół im. Hipolita Cegielskiego 64-610 Rogoźno, ul. II Armii Wojska Polskiego 1 Reprezentowany przez: Dyrektora

Bardziej szczegółowo

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: UMOWA NR... W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 i art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pck.malopolska.pl Kraków: Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów gospodarczych i środków

Bardziej szczegółowo

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji.

5.1 Wypełniony i podpisany formularz ofertowy przekazany w materiałach przetargowych, którego wzór stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej specyfikacji. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę artykułów tekstylnych Postępowanie prowadzone jest zgodnie z ustawą z dnia 11 czerwca 2007r Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 27.01.2012r.

Poznań, dnia 27.01.2012r. Poznań, dnia 27.01.2012r. Zapytanie ofertowe dot. sukcesywnej dostawy materiałów medycznych jednorazowego użytku dla Specjalistycznego Zespołu Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu. Numer

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o..

OFERTA. Adres wykonawcy:... ... NIP:... Regon:... ... numer rachunku bankowego ... Dostawa soli drogowej dla ZGK Świebodzice Sp. z o. o.. Załącznik nr 1 do SIWZ OFERTA Nazwa firmy (Wykonawcy):... Adres wykonawcy:...... NIP:... Regon:...... numer rachunku bankowego...... numer telefonu numer faksu Nawiązując do ogłoszenia o zamówieniu publicznym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015

UMOWA. Nr CSIOZ/ /2015 UMOWA Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego Wzór umowy Nr CSIOZ/ /2015 zawarta w dniu 2015 r. w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia z siedzibą w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH

WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH WYŻSZA SZKOŁA OFICERSKA SIŁ POWIETRZNYCH ogłasza przetarg nieograniczony na zakup systemu bezzałogowego statku powietrznego klasy mini do szkolenia obsługi Systemów Bezzałogowych Statków Powietrznych (Zp/pn/22/2016)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy:

Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIZ ISTOTNE POSTANOIENIA UMOWY(PROJEKT) UMOWA Nr.. zawarta w dniu, w Warszawie, pomiędzy: NIP:, zwanym dalej (pełna nazwa jednostki z siedzibą), Zamawiającym, reprezentowanym przez (imię

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam: Chocianów 08.07.2010 r. Franciszek Skibicki Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów Nr sprawy: 3410 11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Nazwa oraz adres zamawiającego Gmina Chocianów

Bardziej szczegółowo

UMOWA NIP:... REGON:...

UMOWA NIP:... REGON:... UMOWA Załącznik nr 7 do SIWZ zawarta w dniu 201. r. w.. pomiędzy: Rozdział II ZAMAWIAJĄCYM: Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Wierzbicy reprezentowanym przez: dyrektora szkoły Anetę

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ

Załącznik nr 3 do SIWZ Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA NR.. zawarta w dniu.. roku w Bełchatowie pomiędzy : Zakładem Wodociągów i Kanalizacji WOD.- KAN. Spółka z o.o. z siedzibą przy ul. Św. Faustyny Kowalskiej 9, 97-400 Bełchatów,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 UMOWA NR U/ /2016

Załącznik nr 4 UMOWA NR U/ /2016 UMOWA NR U/ /2016 Załącznik nr 4 Zawarta dniu w Węglińcu, pomiędzy: 1.Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Kultury w Węglińcu, w którego imieniu działa - Dyrektor MGOK Izabela Uśpieńska Domagała, przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu

na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu ZSB-361-703-2010 1 Mielec, dnia 15.11.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na dostawę bonów towarowych dla Zespołu Szkół Budowlanych im. Żołnierzy Armii Krajowej w Mielcu zwana dalej SIWZ

Bardziej szczegółowo

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - CZĘŚĆ II SIWZ WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR MZSO.. zawarta w Sosnowcu w dniu.. na usługę odbioru i zagospodarowania komponentów do produkcji paliwa alternatywnego (RDF) z Miejskiego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy UMOWA. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 09/2014. Nazwa zadania: dostawa materiałów reklamowych dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach Radio

Bardziej szczegółowo

O F E R T A. Telefon:... Faks:

O F E R T A. Telefon:... Faks: ............................................................. / p i e c z ą t k a W yk o n a w c y / O F E R T A Załącznik nr 1 do siwz dotycząca postępowania przetargowego pn. Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego

Bardziej szczegółowo

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez:

UMOWA PN/22/2015. a:... reprezentowanym przez: Załącznik Nr 6 UMOWA PN/22/2015 zawarta w dniu... 2015 r. pomiędzy: Szpitalem Specjalistycznym Ducha Świętego w Sandomierzu, zarejestrowanym w Sądzie Rejonowym w Kielcach pod numerem KRS 0000022231, NIP:

Bardziej szczegółowo

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016

... UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 Załącznik nr 2 UMOWA Nr ATZ/ZG/2M11/2016/EL/8690/2016 zawarta w dniu. w Warszawie, na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 j.t.)

Bardziej szczegółowo

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol

Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Nr ZP.271. 7. 2015 Koniecpol dnia 14. 09. 2015r. Gmina Koniecpol Ul. Chrząstowska 6a 42-230 Koniecpol Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na : Zakup w raz z dostawą oleju opałowego lekkiego Ekoterm

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793)

Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142. (Suplement do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, 12.12.2013, 2013/S 241-418793) 1/13 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:20142-2014:text:pl:html Polska-Poznań: Meble medyczne 2014/S 014-020142 Wielkopolskie Centrum Onkologii, ul. Garbary 15,

Bardziej szczegółowo

Dostawę wraz z transportem węgla EKOGROSZEK dla Zespołu Szkół Technicznych w Olecku

Dostawę wraz z transportem węgla EKOGROSZEK dla Zespołu Szkół Technicznych w Olecku Zamawiający: Zespół Szkół Technicznych ul. Plac Zamkowy 2 19-400 Olecko załącznik nr 1 Data :... My, niżej podpisani: FORMULARZ OFERTOWY (nr sprawy: EKO-ZST.1-2015) reprezentujący: (podać zarejestrowaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy

UMOWA NR.../NS/2015. Załącznik nr 3 Wzór umowy UMOWA NR.../NS/2015 Załącznik nr 3 Wzór umowy zawarta 2015 r. w Kraśniku w wyniku wyboru oferty wyłonionej w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę materiałów sypkich na potrzeby KPWiK Sp. z o.o.,

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a...

WZÓR. UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW. a... WZÓR Załącznik nr 3 do SIWZ UMOWA nr../2014 ODBIORU, TRANSPORTU I UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW Zawarta w dniu...2014 r. w Krakowie pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, 30-224 Kraków, Al.

Bardziej szczegółowo

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy:

(Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Załącznik nr 3 do SIWZ (Projekt umowy) Umowa nr... zawarta w dniu... w...pomiędzy: Szpitalem Uniwersyteckim nr 2 im. dr Jana Biziela w Bydgoszczy z siedzibą przy ul. Kornela Ujejskiego 75, 85-168 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA

Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/2014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Nr sprawy: ZP/ZP/07/11/014 Załącznik nr 6 (wzór) UMOWA Zawarta w dniu.014 roku w Suwałkach, pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawodową im. prof. Edwarda F. Szczepanik w Suwałkach, 16-400 Suwałki, ul. Teofila

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do euro ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY do 14.000 euro Numer sprawy : AZ.2150-35/1 /2013 Zamawiający : Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II ul. Al. Jana Pawła II 10 22-400 Zamość tel.

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą

UMOWA nr 7.O (imię nazwisko / nazwa firmy) reprezentowaną przez: zwana dalej Dostawcą Wzór umowy UMOWA nr 7.O.2016 załącznik nr 6 do SIWZ Zawarta w dniu października 2016 r. pomiędzy Gminą Nowa Sucha, 96-513 Nowa Sucha reprezentowaną przez: Maciej Mońka Wójt Gminy Nowa Sucha przy kontrasygnacie

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą

UMOWA NR /2016. NIP:., REGON reprezentowanym przez: zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą Załącznik nr 6 do SIWZ na sukcesywną dostawę oleju napędowego UMOWA NR /2016 Zawarta dnia..2016 roku w Grodzisku, pomiędzy : Zespołem Szkół w Grodzisku, zs. ul. 1 Maja 34, 17 315 Grodzisk NIP: 544 14 09

Bardziej szczegółowo

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez:

U M O W A. a)..działającą (-ym) na podstawie wpisu do.. pod numerem., zwaną (-ym) w dalszej części umowy Wykonawcą, reprezentowaną (-ym) przez: U M O W A Zawarta w dniu r. pomiędzy Domem Pomocy Społecznej Nr 1 im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp. ul. Podmiejska Boczna 10 zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1... - Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2...

UMOWA. 1... 2... a... zwanym dalej: Wykonawcą, reprezentowanym przez: 1... 2... OP-IV.272.33.2016.MON UMOWA Załącznik nr 3b do SIWZ Wzór umowy część IV zawarta w dniu roku w Lublinie pomiędzy: Województwem Lubelskim, ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin, NIP: 712-290-45-45 zwanym

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy

Wzór Umowy. Przedmiot Umowy Załącznik nr 6 dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: RK 13/2014. Nazwa zadania: dostawa artykułów i sprzętu komputerowego dla Polskiego Radia Regionalnej Rozgłośni w Kielcach

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. 1 Przedmiot umowy ZAŁĄ CZNIK NR 5 do SIWZ WZÓR UMOWY UMOWA NR zawarta w dniu w Gliwicach pomiędzy Urzędem Miejskim w Gliwicach, ul. Zwycięstwa 21, 44-100 Gliwice, NIP: 631-23-96-695, w imieniu którego łącznie działają:

Bardziej szczegółowo

Część B SIWZ Ogólne warunki umowy (w zależności od części zamówienia umowa zostanie odpowiednio uszczegółowiona)

Część B SIWZ Ogólne warunki umowy (w zależności od części zamówienia umowa zostanie odpowiednio uszczegółowiona) Część B SIWZ Ogólne warunki umowy (w zależności od części zamówienia umowa zostanie odpowiednio uszczegółowiona) Zawarta w dniu... 20... r. pomiędzy..., zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym a...

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ EURO NA: numer sprawy ZOiW/P//9/06 Miedźna dnia 19.12.2006 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 60 000 EURO NA: Dostawę paliwa dla autobusu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do SIWZ

Załącznik nr 5 do SIWZ WZÓR UMOWY Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr SM-WPR-0830-./15 zawarta w dniu... w Warszawie, pomiędzy: Strażą Miejską Miasta Stołecznego Warszawy z siedzibą w Warszawie przy ul. Młynarskiej 43/45, 01 170

Bardziej szczegółowo

reprezentowanym przez:

reprezentowanym przez: Załącznik Nr 8 do SIWZ PROJEKT UMOWA Zawarta w dniu. w Bochni pomiędzy: Ośrodkiem Badawczo-Rozwojowym Budowy Urządzeń Chemicznych Zakład Produkcji Doświadczalnej 32-700 Bochnia ul. Krasińskiego 29 reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez:

UMOWA (wzór) .z siedzibą w... zarejestrowana w...,pod numerem... reprezentowanym przez: UMOWA (wzór) zawarta w dniu... pomiędzy: Krakowskim Centrum Rehabilitacji z siedziba w Krakowie, adres: 30-224 Kraków, Al. Modrzewiowa 22, zarejestrowanym w Sadzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia Wydział

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. "Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku"

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Dostawę oleju opałowego lekkiego dla obiektu Zespołu Placówek Oświatowych w Grudusku Zamawiający: Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku ul. Szkolna 2 tel. (23)6715468 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Grudusk, 20 września

Bardziej szczegółowo

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji

Sprzęt laboratoryjny, optyczny i precyzyjny dla Politechnika Warszawska Wydział Inżynierii Produkcji Załącznik nr 3... o spełnieniu warunków art. 22 ust. 1 i nie podleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych w imieniu reprezentowanego przeze

Bardziej szczegółowo

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013

D/ZP/381/26/DZ/13 Katowice 04.10.2013 Katowice 04.10.2013 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT (do niniejszego postępowania nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych, gdyż wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wyrażonej w złotych

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR

UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP /2016/I WZÓR UMOWA SPRZEDAŻY NR DZP-362-28/2016/I WZÓR W dniu... w Warszawie pomiędzy: Uniwersytetem Warszawskim, 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, zwanym dalej Odbiorcą, posiadającym nr NIP: 525-001-12-66,

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy:

UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu r. w Elblągu pomiędzy: Załącznik nr 5 a do SIWZ UMOWA Nr.. /wzór/ zawarta w dniu... 2014 r. w Elblągu pomiędzy: Skarbem Państwa 21 Wojskowym Oddziałem Gospodarczym w Elblągu, ul. Łęczycka 6, 82-300 Elbląg, NIP 5783109861, REGON

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA Nr ZP

WZÓR. UMOWA Nr ZP Załącznik Nr 4 WZÓR UMOWA Nr ZP 272.2012 zawarta w Urzędzie Gminy w Baruchowie, dnia. pomiędzy : GMINĄ BARUCHOWO reprezentowanym przez: 1. Pana Stanisława Sadowskiego Wójta Gminy przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

1. Termin realizacji umowy: sukcesywnie od dnia podpisania niniejszej umowy, tj.

1. Termin realizacji umowy: sukcesywnie od dnia podpisania niniejszej umowy, tj. $ 1.! " " # # zawarta w Białymstoku w dniu., % & ' ( ) * & + &, * & + -. pomiędzy $ -, NIP 542-2-84-619, REGON 2333177, reprezentowanym przez Dyrektora, zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a.,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych

WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych WZÓR UMOWY DZI-271-2/14 Ostateczna treść umowy może ulec zmianie w zakresie nie zmieniającym istotnych postanowień umowy i wymagań ofertowych zawarta w dniu......2014 r. w Krakowie pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY DLA ZAMÓWIEŃ O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE W PRZEPISACH WYDANYCH NA PODSTAWIE ART. 11 UST. 8 Z DNIA 29 STYCZNIA 2004R. - PRAWO

Bardziej szczegółowo

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016

UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Załącznik nr 1 UMOWA DOSTAWY NR SSTiP/ /../2016 Zawarta w dniu 00.00.20 r. pomiędzy Rejonowym Zarządem Infrastruktury Bydgoszcz, z siedzibą w : 85-915 Bydgoszcz, ul. Podchorążych 33, NIP: 554-10-06-057

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści :

UMOWA NR. w wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści : Załącznik nr 8 do SIWZ UMOWA NR. W dniu.. Lesznie pomiędzy Szkołą Podstawową nr 5 im. Henryka Sienkiewicz, mającym siedzibę przy ul. Łowieckiej 50 c; 64-100 Leszno, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr 2/2013. Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka

Umowa Nr 2/2013. Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka Wzór umowy Załącznik Nr 6 Umowa Nr 2/2013 zawarta w Ostrowi Mazowieckiej w dniu.. 2013 roku pomiędzy: Miejskim Domem Kultury z siedzibą przy ul. 3 Maja 50, O7-300 Ostrów Mazowiecka NIP: 759-120-46-71,

Bardziej szczegółowo