SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 Znak sprawy: NM/370/PN/07/11 SPECYFIKACJIA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie publiczne poniżej ,00 euro prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.) na Wykonanie i dostawę pieczątek automatycznych z gumką kauczukową wykonaną w technologii laserowej do Oddziału ZUS Sosnowiec Sosnowiec, czerwiec 2011r. I. Zamawiający Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział Sosnowiec, Sosnowiec, ul. Partyzantów 1, tel do 15, fax , zwany dalej Zamawiającym, zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Wykonanie i dostawę pieczątek automatycznych z gumką kauczukową wykonaną w technologii laserowej do Oddziału ZUS Sosnowiec. II. III. Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia r. Zamówienia uzupełniające. Zamawiający informuje, że nie przewiduje udzielenia wybranemu wykonawcy zamówień uzupełniających. IV. Opis przedmiotu zamówienia. 1. Rodzaj zamówienia dostawy. CPV: Pieczątki z napisami; Datowniki; Wymienne poduszki do pieczątek. 2. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywne, w okresie obowiązywania umowy, wykonywanie i dostawa: a. pieczątek automatycznych, samotuszujących, gumka kauczukowa grawerowana laserem, b. datowników automatycznych, samotuszujących, gumka kauczukowa grawerowana laserem, c. gumek kauczukowych grawerowanych laserem, d. tuszownic do pieczątek automatycznych samotuszujących. 3. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i dostarczenia na swój koszt do siedziby Zamawiającego, według składanego na bieżąco zapotrzebowania: a. pieczątek automatycznych, samotuszujących z gumką kauczukową grawerowaną laserem, 1

2 b. datowników automatycznych, samotuszujących z gumką kauczukową grawerowaną laserem, c. gumek kauczukowych grawerowanych laserowo nośników odbijających i zamontowania ich na dostarczonych przez Zamawiającego pieczątkach automatycznych lub kołeczkach, d. tuszownic do pieczątek automatycznych samotuszujących. 4. Pieczątki winny spełniać następujące warunki: a. obudowa plastik o dowolnym kolorze, sporadycznie metal, b. czcionka Times New Roman lub zbliżona posiadająca polskie litery. c. metoda działania automatyczne, samotuszujące, d. kolor tuszu niebieski lub granatowy, sporadycznie czerwony, e. nośnik odbijający gumka kauczukowa (laserowa), 5. Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia pieczątek, datowników, gumek oraz tuszownic w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 6. Wykaz zawierający orientacyjne ilości oraz rodzaje pieczątek, gumek oraz tuszownic będących przedmiotem zamówienia znajduje się w Formularzu Cenowym - załącznik nr 5 do SIWZ. 7. Wykonywanie i dostawa pieczątek odbywać się będą sukcesywnie, w miarę potrzeb, po telefonicznym powiadomieniu Wykonawcy o składanym zamówieniu (wielkość zamawianej partii, rodzaj) potwierdzonym pisemnie (faksem) zawierającym szczegóły (treść). 8. Treść, wymiary, czcionkę oraz układ pieczątek Zamawiający pisemnie, szczegółowo określi w zamówieniu. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia pieczątek, innych niż wyszczególnione w ofercie, po uprzednim wzajemnym uzgodnieniu ceny jednostkowej. Cena uzgodniona nie może przekroczyć średniej ceny tego typu pieczątek u innych wykonawców (średnia cena rynkowa). 10. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania elementów używanych, starych pieczątek przekazanych przez Zamawiającego, tj. automatów stemplarskich oraz kołeczków, które mogą być powtórnie użyte. W takim przypadku cena wykonywanej pieczątki zostanie proporcjonalnie zmniejszona. 11. Ilości zamawianych pieczątek wskazane w załączniku nr 5 do SIWZ stanowią ilości prognozowane i mogą w okresie obowiązywania umowy ulec zmianie zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego. 12. Wykonawca na wykonane i dostarczone pieczątki udzieli gwarancji jakości na okres nie krótszy niż 12 miesięcy. 13. Rozliczenie za wykonane pieczątki będzie następowało na podstawie cen ofertowych oraz ilości faktycznie wykonanych pieczątek. 14. Wynagrodzenie należne Wykonawcy z tytułu realizacji umowy będzie podlegało waloryzacji. Zmiany cen mogą mieć miejsce nie częściej niż raz w roku przy czym pierwsza zmiana nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 miesięcy realizacji umowy, a kolejna po upływie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. V. Opis warunków udziału w postępowaniu i ich spełniania: 1. O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą tylko wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczące: a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca prowadzi działalność gospodarczą w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. 2

3 Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP (załącznik nr 2 do SIWZ), b) posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 umowę, której przedmiotem były usługi polegające na wykonywaniu pieczątek o wartości nie mniejszej niż ,00 zł. brutto. ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie wykazu (oświadczenia Wykonawcy) umów, których przedmiotem były usługi polegające na wykonywaniu pieczątek zrealizowanych w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (załącznik nr 4 do SIWZ). Oświadczenie musi zawierać co najmniej: nazwa (rodzaj usługi), data i miejsce wykonania, wartość, odbiorca. UWAGA! Jeśli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, w/w warunek dotyczy łącznie (nie każdego z osobna) wszystkich wykonawców składających ofertę wspólną. c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Warunek zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca dysponuje potencjałem technicznym i osobami posiadającymi niezbędną wiedzę i doświadczenie zawodowe w zakresie niezbędnym do wykonania zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP (załącznik nr 2 do SIWZ), d) sytuacji ekonomicznej i finansowej. Warunek będzie spełniony, jeśli Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Ocena spełnienia tego warunku odbędzie się na podstawie oświadczenia wykonawcy o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust. 1 PZP (załącznik nr 2 do SIWZ), 2. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 PZP. warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie stanów faktycznych wskazanych w art. 24 ust. 1 PZP. ocena spełnienia tego warunku nastąpi na podstawie: a. oświadczenia o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 PZP (załącznik nr 3 do SIWZ). b. aktualnego odpisu z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Prawa Zamówień Publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych, c. aktualnego zaświadczenia właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych 3

4 płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; Uwaga! Jeśli wykonawcy ubiegają się wspólnie o udzielenie zamówienia, każdy z nich musi spełnić w/w warunek. 3. Wykonawca ubiegający się o zamówienie może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. VI. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu odbędzie się metodą 0/1 tj. spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów określonych w rozdziale VIII SIWZ. VII. Informacje ogólne. 1. Zamawiający nie dopuszcza do składania ofert wariantowych i częściowych. 2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia wybranemu Wykonawcy zamówień uzupełniających. 3. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę. 4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy: ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, załączają do oferty stosowne pełnomocnictwo, ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. 5. Treść oferty musi odpowiadać treści Specyfikacji (SIWZ). 6. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, licząc od upływu terminu składania ofert. 7. Układ (forma graficzna) formularzy stanowiących załączniki do SIWZ może ulec zmianie, przy zachowaniu żądanej treści. 8. Oferta powinna być napisana czytelnie, w języku polskim, trwałą techniką. 9. W przypadku, gdy żądany dokument jest sporządzony w języku obcym, należy go przedstawić wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę lub tłumacza przysięgłego. 10. Zaleca się, aby wszystkie strony (kartki) tworzące ofertę były ponumerowane oraz spięte (zszyte). 11. Oferta wraz z załącznikami musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania wykonawcy, wymienione we właściwym rejestrze lub innym dokumencie rejestracyjnym. 12. W przypadku podpisania formularza oferty i wymaganych dokumentów przez inną osobę (osoby) wymagane jest dołączenie do oferty stosownego pełnomocnictwa w oryginale lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania wykonawcy lub poświadczonej notarialnie. 13. Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji zamówienia. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu zamówienia. Wykonawca będzie 4

5 odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie powierzy podwykonawcom. 14. W załączeniu do SIWZ wzór umowy, żądanej do podpisania przez Zamawiającego w przypadku wyboru Wykonawcy. 15. Wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty obciążają Wykonawcę. VIII. Informacje dotyczące zawartości i sposobu przygotowania oferty. 1. Wykonawca jest zobowiązany przedstawić w ofercie następujące dokumenty i oświadczenia: a. Formularz ofertowy (załącznik nr 1 do SIWZ) b. Oświadczenie o spełnianiu warunków określonych w art. 22 ust.1 PZP (załącznik nr 2 do SIWZ) c. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 PZP (załącznik nr 3 do SIWZ), d. aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 Prawa Zamówień Publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 Prawa zamówień publicznych. e. aktualne zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; f. wykaz (oświadczenie Wykonawcy) zrealizowanych lub realizowanych umów na usługi polegające na wykonywaniu pieczątek w okresie 3 ostatnich lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie (zał. nr 4 do SIWZ). Oświadczenie musi zawierać co najmniej: wartość, przedmiot, datę wykonania, odbiorcę. g. Wypełniony Formularz Cenowy z cenami jednostkowymi i wartościami brutto zadania, wykonany wg zasad opisanych w SIWZ (załącznik nr 5 do SIWZ), h. informacje o zakresie zamówienia jakie Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom (jeśli dotyczy). i. pisemne zobowiązania innych podmiotów o oddaniu do dyspozycji Wykonawcy, na okres korzystania, przy wykonywaniu zamówienia, zasobów niezbędnych do realizacji zamówienia dotyczących wiedzy i doświadczenia, potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolności finansowych (jeśli dotyczy). j. pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawców w postępowaniu albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (jeśli dotyczy). 2. Składane przez Wykonawcę dokumenty, które służą potwierdzeniu spełniania warunków udziału w postępowaniu mogą być przedstawione w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. 3. Dokument określony w ust. 1 lit. j może być przedstawiony w oryginale, kserokopii poświadczonej notarialnie lub przez mocodawcę. 5

6 4. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentów określonych w ust. 1 lit. d, e składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a. nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, b. nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, c. nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 5. Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 4 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wystawione odpowiednio w terminach określonych w ust. 4. IX. Opis sposobu określania ceny oferty. 1. Cena oferty to cena brutto wykonania całości zamówienia. 2. Określona przez Wykonawcę cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna, ostateczna i stała. 3. W cenę należy wliczyć wszelkie koszty konieczne do realizacji zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w niniejszej SIWZ. 4. Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia wszystkich wolnych pozycji w formularzu cenowym wskazując cenę jednostkową netto, cenę jednostkowa brutto oraz wartość brutto dla każdej pozycji. Wartość brutto pozycji powstaje poprzez pomnożenie ceny jednostkowej brutto przez ilość zamawianych pieczątek. 5. Wartości brutto wszystkich pozycji należy zsumować i wpisać na dole formularza cenowego w pozycji RAZEM. 6. Wartości brutto całego zamówienia, pozycja RAZEM z formularza cenowego, należy wpisać do formularza ofertowego. 7. Cenę oferty należy zaokrąglić do dwóch miejsc po przecinku. 8. Kwoty w ofercie należy zaokrąglić do pełnego grosza w taki sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. X. Składanie ofert 1. Zamawiający zaleca, aby ofertę złożyć w zamkniętym opakowaniu oznaczonym w następujący sposób: Zakład Ubezpieczeń Społecznych O/Sosnowiec Oferta na dostawę pieczątek dla Oddziału ZUS Sosnowiec. Nie otwierać przed dniem r. godz. 12, Pisemną ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. Sosnowiec, ul. Partyzantów 1 pok. 909 w nieprzekraczalnym terminie do dnia r. do godz. 12, Oferty, które wpłyną do Zamawiającego po wyznaczonym w ust. 2 terminie, zostaną zwrócone bez otwierania. 6

7 4. Za oferty złożone w terminie uznaje się wyłącznie oferty, które znajdą się w siedzibie Zamawiającego w pokoju 909 do godz. 12,00 dnia r. XI. Wyjaśnienia w sprawie zamówienia. 1. Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, w godzinach , upoważniono: - w sprawach dotyczących przedmiotu zamówienia Barbara Chajduga, Wydział Administracyjno Gospodarczy., pokój 914; tel w sprawach proceduralnych Sebastian Solarz Samodzielne Stanowisko ds. Zamówień Publicznych pokój 909, tel Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje dotyczące prowadzonego postępowania zamawiający i wykonawcy przekazują za pośrednictwem faxu ( ), lub w formie pisemnej, z zastrzeżeniem ust. 3 i Oferta powinna być złożona w formie pisemnej (nie dopuszcza się faxu). 4. Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia oferty art. 26 ust. 3 ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 5. W przypadku porozumiewania się za pomocą faxu, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania faxu poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks drugiej strony. 6. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem i pisemnie za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu dokument uważa się za złożony w terminie jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu. 7. Wykonawca, nie później niż do końca dnia w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Wyjaśnienia treści SIWZ zostaną opublikowane na stronie internetowej Zamawiającego oraz doręczone lub przesłane Wykonawcom, którzy pobrali SIWZ w formie pisemnej, nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. 8. Zamawiający przed upływem terminu składania ofert może zmienić treść SIWZ. Każda wprowadzona przez zamawiającego zmiana stanie się częścią SIWZ. Zostanie ona opublikowana na stronie internetowej Zamawiającego oraz doręczona lub przesłana do wszystkich Wykonawców, którzy pobrali SIWZ w formie pisemnej. 9. Zamawiający poprawia w ofercie: a. oczywiste omyłki pisarskie, b. oczywiste omyłki rachunkowe z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, c. inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty, - niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona. XII. Otwarcie ofert 1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu r. o godz. 12,30 w siedzibie Zamawiającego tj. Sosnowiec ul. Partyzantów 1, pok. 316, III piętro. 2. Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. 3. Otwarcie ofert jest jawne. Na otwarciu ofert Zamawiający podaje informacje określone w art. 86 ust. 3 i 4 PZP. 7

8 4. W przypadku, gdy Wykonawca nie był obecny na otwarciu ofert, Zamawiający, na jego wniosek, prześle mu stosowną informację. XIII. Ocena ofert 1. Przy wyborze oferty Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium: cena % 2. Ocena ofert zostanie dokonana zgodnie z poniższym wzorem: oferowana cena najniższa Wartość punktowa oferty = x 100 pkt. cena badanej oferty 3. Najkorzystniejszą ofertą będzie oferta, która uzyska w sumie największą ilość punktów. 4. Ocenie będą podlegały tylko oferty zgodne z SIWZ oraz ustawą o zamówieniach publicznych. XIV. Wyniki postępowania 1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom niniejszej SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 2. Zamawiający niezwłocznie powiadomi wszystkich wykonawców o: a. wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru, oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną oferentom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację, b. wykonawcach których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, c. wykonawcach którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne, d. terminie po upływie którego umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta. 3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieści informację o wyborze na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie. 4. Wybranemu Wykonawcy Zamawiający wskaże miejsce i termin podpisania umowy, nie później niż przed upływem terminu związania ofertą. 5. W przypadku gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenia zamówienia, Wykonawcy zobowiązani są dostarczyć Zamawiającemu w terminie przez niego wyznaczonym umowę regulującą ich współpracę. 6. Wykonawca, którego ofertę wybrano wyznaczy Koordynatora jedną osobę dla całości zamówienia, do której obowiązków należeć będzie nadzór, kontrola jakości oraz koordynacja realizowanego zamówienia. 7. Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, zamawiający wybiera najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki określone w art. 93 ust. 1 PZP. 8. W załączeniu do SIWZ (załącznik nr 6) wzór umowy żądanej do podpisania przez Zamawiającego w przypadku wyboru Wykonawcy. XV. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 8

9 XVI. Wadium Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium. XVII. Zmiana umowy 1. W przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany są korzystne dla Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian umowy w zakresie przedmiotu zamówienia oraz sposobu i terminu jego realizacji. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen wykonywanych pieczątek wyłącznie do wysokości wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok. 3. Zmiany cen mogą mieć miejsce nie częściej niż raz w roku przy czym pierwsza zmiana nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 miesięcy realizacji umowy, a kolejna po upływie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 4. Zmiana postanowień umowy następuje pod rygorem nieważności wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu. 5. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. XVIII. Pouczenie o środkach odwoławczych przysługujących Wykonawcom Wykonawcom oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI ( art ) w/w ustawy. XIX. Załącznikami do SIWZ są: 1 Formularz ofertowy. 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków z art. 22 ust. 1 PZP. 3 Oświadczenie o nie podleganiu wykluczenia z postępowania. 4 Wykaz zrealizowanych umów 5 Formularz cenowy. 6 Wzór umowy 9

10 Załącznik nr 1 do SIWZ (miejscowość, data) Nazwa, siedziba wykonawcy Nr tel, nr fax. Znak sprawy: NM/370/PN/07/11 FORMULARZ OFERTOWY W związku z ogłoszonym przez O/ZUS Sosnowiec przetargiem nieograniczonym na Wykonanie i dostawę pieczątek automatycznych z gumką kauczukową wykonaną w technologii laserowej do Oddziału ZUS Sosnowiec: 1. Oferujemy realizację przedmiotowego zamówienia, zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia za cenę:.... zł. brutto, 2. Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do dnia r. 3. Warunki płatności: zgodnie ze wzorem umowy. 4. Gwarancja na wykonane pieczątki. miesięcy (nie mniej niż 12 miesięcy). 5. Oświadczamy, że nie wnosimy uwag do przygotowanej dokumentacji przetargowej. 6. Oświadczamy, że akceptujemy wzór umowy. Zobowiązujemy się w przypadku wyboru naszej oferty do zawarcia umowy na w/w warunkach w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego. 7. Oświadczamy, że w cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie opłaty i koszty konieczne do zrealizowania całości zamówienia zgodnie z wymaganiami opisanymi w SIWZ. Załączniki : Pieczątka/ podpis upoważnionego przedstawiciela wykonawcy 10

11 Załącznik nr 2 do SIWZ. nazwa i siedziba Wykonawcy OŚWIADCZENIE Stosownie do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych oświadczam, że spełniamy warunki dotyczące: 1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania; 2. posiadania wiedzy i doświadczenia; 3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia; 4. sytuacji ekonomicznej i finansowej.... (podpis/pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 11

12 Załącznik Nr 3 do SIWZ ( nazwa i siedziba Wykonawcy ) OŚWIADCZENIE Oświadczam, że podmiot gospodarczy który reprezentuję nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadkach określonych w art. 24 ust 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.... (podpis/pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 12

13 Załącznik nr 4 do SIWZ... (nazwa/adres Wykonawcy) Wykaz umów których przedmiotem były usługi polegające na wykonywaniu pieczątek, zrealizowanych przez Wykonawcę w okresie 3 ostatnich lat przed dniem złożenia ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie. Lp. Odbiorca Data wykonania Przedmiot Wartość brutto usługi w zł.... (pieczątka/ podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy) 13

14 FORMULARZ CENOWY Załącznik nr 5 do SIWZ Lp. Opis pieczątki ilość 1. Automat typu Wagraf 1w Automat typu Wagraf 2w Automat typu Wagraf 3w Automat typu Wagraf 4w Automat typu Wagraf 5w Automat typu Wagraf 6w Automat typu Wagraf 7w Automat typu Wagraf 8w Automat typu Wagraf 9w automat typu Wagraf 10w datownik typu Alpo Datownik typu Colop Q datownik typu W pieczątka typu Polan pieczątka typu Polan pieczątka typu Printer pieczątka typu Printer pieczątka typu Printer pieczątka typu Printer pieczątka typu Printer datownik typu Colop Printer datownik typu Colop Printer datownik typu Colop Printer pieczątka typu Polan pieczątka typu Polan 8 5 Cena jednostkowa NETTO BRUTTO Wartość Brutto 14

15 26. pieczątka typu Colop Printer pieczątka typu Colop Printer pieczątka typu Colop Printer pieczątka typu Colop Printer Pieczątka typu Trodat Pieczątka typu Trodat Pieczątka typu Trodat Pieczątka typu Trodat Pieczątka typu Trodat Pieczątka typu Trodat Datownik typu HUZAR Gumka 2 wierszowa Gumka 3 wierszowa Gumka 4 wierszowa Gumka 5 wierszowa Gumka 6 wierszowa Gumka 7 wierszowa tuszownica typu Wagraf tuszownica typu Colop tuszownica typu Trodat 20 RAZEM:... pieczątka/podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy 15

16 Załącznik nr 6 do SIWZ WZÓR UMOWY na wykonanie pieczątek nr W dniu:.. w Sosnowcu pomiędzy Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Sosnowcu z siedzibą Sosnowiec ul. Partyzantów 1 zwanym dalej w tekście Zamawiającym, którego reprezentują: Dyrektor - Janusz Woźniak Główny Księgowy - Anna Termińska a firmą:..z siedzibą:., NIP:.. zwanym dalej Wykonawcą którego reprezentuje :. -. została zawarta umowa o następującej treści: 1 1. Wykonawca zobowiązuje się do zrealizowania na rzecz Zamawiającego zadania - Wykonanie i dostawę pieczątek automatycznych z gumką kauczukową wykonaną w technologii laserowej do Oddziału ZUS Sosnowiec. 2. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i dostarczenia na swój koszt do siedziby Zamawiającego, według składanego na bieżąco zapotrzebowania: a. pieczątek automatycznych, samotuszujących, z gumką kauczukową grawerowaną laserem, b. datowników automatycznych, samotuszujących z gumką kauczukową grawerowaną laserem, c. gumek kauczukowych grawerowanych laserem nośników odbijających i zamontowania ich na dostarczonych przez Zamawiającego pieczątkach automatycznych lub kołeczkach, d. tuszownic do pieczątek automatycznych samotuszujących. 3. Dostarczone pieczątki, datowniki i gumki winny spełniać odpowiednio następujące warunki: a. obudowa plastik o dowolnym kolorze, sporadycznie metal, b. czcionka Times New Roman lub zbliżona posiadająca polskie litery. c. metoda działania automatyczna, samotuszująca, d. kolor tuszu niebieski lub granatowy, sporadycznie czerwony, e. nośnik odbijający gumka kauczukowa grawerowana laserowo, 4. Wykonywanie i dostawa przedmiotu zamówienia odbywać się będzie sukcesywnie, w miarę potrzeb, po telefonicznym powiadomieniu Wykonawcy o składanym zamówieniu (wielkość zamawianej partii, rodzaj) potwierdzonym pisemnie (faksem) zawierającym szczegóły (treść). 5. Treść, wymiary, czcionkę oraz układ pieczątek Zamawiający szczegółowo określi w zamówieniu. 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia pieczątek, innych niż wyszczególnione w ofercie, po uprzednim wzajemnym uzgodnieniu ceny jednostkowej. 7. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania elementów używanych, starych pieczątek przekazanych przez Zamawiającego, tj. automatów stemplarskich oraz 16

17 kołeczków, które mogą być powtórnie użyte. W takim przypadku cena wykonywanej pieczątki zostanie proporcjonalnie zmniejszona. 8. Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z: a. Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej umowy, b. ofertą Wykonawcy stanowiącą załącznik nr 2 do umowy, 9. Ilości zamawianych pieczątek, datowników, gumek i tuszownic wskazane w załączniku nr 3 do umowy stanowią ilości prognozowane i mogą w okresie obowiązywania umowy ulec zmianie zależnie od bieżących potrzeb Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia towaru zgodnego z zamówieniem w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia. 2. Termin określony w ust. 1 może zostać przedłużony jedynie w szczególnych okolicznościach na pisemny wniosek Wykonawcy za zgodą Zamawiającego. 3. Przekazanie i odbiór przedmiotu umowy nastąpi po dokonaniu odbioru ilościowego dostarczonego towaru na podstawie zamówienia i dokumentu dostawy. 4. Odpowiedzialność z tytułu utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi z Wykonawcy na Zamawiającego z chwilą pisemnego potwierdzenia bez zastrzeżeń przekazania - odbioru pieczątek przez obie strony. 5. W przypadku nie zrealizowania przez Wykonawcę dostawy w wyznaczonym terminie i po upływie kolejnych 7 dni, Zamawiający uprawniony jest do zakupu towaru u innego Wykonawcy (tzw. wykonanie zastępcze). W takim przypadku Zamawiający obciąża Wykonawcę kosztami towaru zakupionego u innego Wykonawcy, łącznie z kosztami dostawy. Niezależnie od tego Wykonawca obciążony zostanie karą umowną za zwłokę w realizacji dostawy w wyznaczonym terminie, zgodnie z zapisem 7 ust. 2 lit. a. 6. W przypadku nie zrealizowania dostawy w wyznaczonym terminie Zamawiający pisemnie poinformuje Wykonawcę o skorzystaniu z prawa realizacji dostawy u innego Wykonawcy Wykonawca działa wyłącznie na własne ryzyko i odpowiedzialność. 2. Wykonawca wykonując niniejszą umowę ponosi pełną odpowiedzialność materialną za szkody powstałe w wyniku nienależytego wykonania obowiązków wynikających z umowy. 3. Wykonawca zapewni pełne bezpieczeństwo i gwarancje zachowania tajemnicy dotyczącej przekazywanych wzorów pieczątek i danych technicznych wykonywanych zleceń. W przypadku stwierdzenia próby fałszerstwa (na szkodę Zamawiającego) natychmiast powiadomi w formie pisemnej o zaistniałym fakcie Zamawiającego (dotyczy m.in. zamówień stempli na rzecz Zamawiającego przez osoby nieupoważnione). 4. Na Zamawiającym ciąży obowiązek właściwego przechowywania pieczątek oraz odpowiedzialność za ich jakość wynikającą ze sposobu ich składowania i użytkowania Wykonawca zgodnie z postanowieniami art. 577 i następne ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16 poz. 93 ze zm.) będzie zobowiązany udzielić na dostarczone pieczątki gwarancji jakości, której bieg rozpocznie się od daty dostarczenia przedmiotu umowy do magazynów Zamawiającego. 2. Termin gwarancji. miesięcy. 3. Zamawiający zobowiązany jest do zgłoszenia ewentualnych reklamacji dotyczących 17

18 braku ilościowego lub otrzymania towaru innego niż objęty zamówieniem (nie spełniający któregokolwiek z wymogów określonych w 1), w terminie do 3 dni od daty dostawy. 4. Zamawiający ma prawo do zgłoszenia reklamacji dotyczących ukrytych wad jakościowych towarów, wynikłych w okresie gwarancji, oraz błędów literowych, ortograficznych lub gramatycznych w terminie do 3 dni od ich ujawnienia. 5. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia żądania Zamawiającego, zgłoszonego w protokole reklamacyjnym, niezwłocznie lecz nie później niż w terminie 7 dni od daty jego zgłoszenia, pod rygorem obciążenia go po tym okresie karami umownymi, określonymi w 7 ust. 2 lit a. 6. Towar niezgodny z zamówieniem rodzajowo - ilościowym, Wykonawca zobowiązuje się odebrać od Zamawiającego, w terminie 3 dni od daty uznania reklamacji. 7. Jeżeli Wykonawca uchyla się od wymiany lub ponownie dostarczył wadliwy towar, Zamawiający może odstąpić od umowy bez zapłaty wynagrodzenia za wadliwy towar Wartość przedmiotu umowy strony ustaliły na podstawie oferty, stanowiącej załącznik nr 2 na kwotę zł., łącznie z podatkiem VAT, słownie:.. 2. Wartość, o której mowa w 5 ust.1 ustalona została na podstawie prognozowanej ilości nabywanych pieczątek w okresie obowiązywania umowy i nie może być podstawą do jakichkolwiek roszczeń co do wysokości faktycznej odpłatności należnej z tytułu realizacji umowy. 3. Podstawą zapłaty wynagrodzenia będzie iloczyn cen jednostkowych wynikających z oferty formularza cenowego, stanowiącego załącznik nr 3 do umowy oraz ilość faktycznie wykonanych pieczątek Zapłata za zamówione i dostarczone pieczątki, datowniki, gumki i tuszownice nastąpi w formie przelewu na rachunek Wykonawcy określony w fakturze w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez Zamawiającego. 2. Fakturę należy wystawić nie później niż ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła dostawa. 3. Za dzień otrzymania zapłaty przez Wykonawcę przyjmuje się dzień przekazania przez Zamawiającego polecenia przelewu do banku obsługującego jego rachunek. 4. Wykonawca wystawiając fakturę umieści następujące dane Zamawiającego: Zakład Ubezpieczeń Społecznych Warszawa ul. Szamocka 3, 5, Oddział w Sosnowcu, Sosnowiec, ul. Partyzantów 1, NIP: W przypadku nieterminowego uregulowania należności Wykonawca ma prawo naliczać odsetki ustawowe Strony postanawiają, że obowiązującą formą odszkodowania są kary umowne. 2. Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: a) w przypadku opóźnienia terminu dostawy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,2 % wartości brutto umowy określonej w 5 ust. 1 za każdy dzień zwłoki w dostawie, b) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy. 3. Każda ze stron może dochodzić naprawienia szkody przekraczającej wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 4. Kary umowne mogą być potrącane z faktur (wynagrodzenia) Wykonawcy. 18

19 8 1. Strony niniejszej umowy będą zwolnione z odpowiedzialności za nie wypełnianie swoich zobowiązań zawartych w umowie z powodu siły wyższej w okresie jej trwania. 2. Siłą wyższą jest zdarzenie zewnętrzne, nie posiadające swojego źródła wewnątrz firmy, niemożliwe do przewidzenia, nieoczekiwane oraz niemożliwe do zapobieżenia jego szkodliwym następstwom. 3. Strona może powołać się na zaistnienie siły wyższej tylko wtedy, gdy poinformuje pisemnie drugą stronę w ciągu 3 dni od jej zaistnienia. 4. Okoliczności zaistnienia siły wyższej muszą zostać udowodnione przez stronę która się na nie powołuje. 9* 1. Zamawiający wyraża zgodę na udział podwykonawców w realizacji umowy z zastrzeżeniem, że prowadzona przez nich działalność jest zgodna z przedmiotem umowy. 2. Zaangażowanie podwykonawców nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie przedmiotu umowy. 3. Wykonawca będzie odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to były działania, uchybienia lub zaniedbania jego własnych pracowników. 4. Wykonawca oświadcza, iż następujący zakres zamówienia zostanie powierzony podwykonawcy:.., Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień umowy w przypadku zaistnienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy lub zmiany są korzystne dla Zamawiającego, Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian w zakresie przedmiotu zamówienia oraz sposobu i terminu jego realizacji. 2. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany cen wykonywanych pieczątek wyłącznie do wysokość wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za ubiegły rok. 3. Zmiany cen mogą mieć miejsce nie częściej niż raz w roku przy czym pierwsza zmiana nie może nastąpić wcześniej niż po upływie 12 miesięcy realizacji umowy, a kolejna po upływie 24 miesięcy od dnia zawarcia umowy. 4. Zmiana postanowień umowy następuje pod rygorem nieważności za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie w formie aneksu. 5. Z wnioskiem o zmianę postanowień umowy może wystąpić zarówno Wykonawca, jak i Zamawiający. 11 Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Księga III Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach: 1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli: a. wystąpią istotne zmiany okoliczności powodujące, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy - w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. W takim przypadku Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, b. nastąpi rozwiązanie firmy Wykonawcy, c. zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy, d. Wykonawca nie realizuje czynności wynikających z umowy w ustalonych terminach, e. Wykonawca nie realizuje umowy z należytą starannością. f. Wykonawca zalega z należnościami na rzecz podwykonawców jeśli dotyczy. 19

20 2. Wykonawcy przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli: a. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązków zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania w terminie 2 miesięcy od upływu terminu na zapłatę faktur określonych w niniejszej umowie, b. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru przedmiotu umowy. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej, pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 12 Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może dokonywać przeniesienia praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy. 13 W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa Umowa obowiązuje od dnia do dnia r. 2. W przypadku wyczerpania kwoty, o której mowa w 5 ust.1 niniejszej umowy, umowa wygasa automatycznie, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń przez strony. 15 Do kierowania pracami wynikającymi z niniejszej umowy upoważniony jest: - ze strony Zamawiającego upoważniony pracownik Wydziału Administracyjno - Gospodarczego, pokój 914; tel ze strony Wykonawcy Spory mogące wyniknąć przy realizacji niniejszej umowy Strony zobowiązują się rozstrzygać polubownie, a jeżeli okaże się to niemożliwe, rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Oddziału Zamawiającego. 17 Integralną część umowy stanowią: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - zał. nr 1 Oferta przetargowa Wykonawcy - zał. nr 2 Formularz cenowy - zał. nr 3 18 Umowę niniejszą sporządza się w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, w tym 2 egzemplarze dla zamawiającego. ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA * - w przypadku gdy wybrany Wykonawca nie wskaże zakresu zamówienia jaki powierzy podwykonawcom paragraf przedmiotowy zostanie usunięty z umowy. 20

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Poznaniu Ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Znak sprawy : 540000 ZAP 370-39/11 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) Zakup i dostawa kopert

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy: ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Oddział w Radomiu ul. Czachowskiego 21A, 26-600 Radom SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TRYB POSTĘPOWANIA: PRZETARG NIOGRANICZONY POSTĘPOWANIE O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Przedsiębiorstwo Komunalne PEKOM S.A. ul. Św. Brata Alberta 8 68-200 Żary NIP 928-000-69-12, REGON 970023062 tel.(+48) 68 479 46 00 (01) fax.(+48) 68 479 46 02 www.pekom.com.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Dostawy chlorku cynku

Dostawy chlorku cynku SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: Dostawy chlorku cynku TC/02/2015 /sygnatura/ Wartość szacunkowa

Bardziej szczegółowo

Druk naklejek promocyjnych

Druk naklejek promocyjnych Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Druk naklejek promocyjnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) POSTĘPOWANIE PROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Zakup szkoleń w zakresie CISCO Znak sprawy: TZ/271/8/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie CISCO

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE:

PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE: PRZYGOTOWAŁA KOMISJA W SKŁADZIE: Członkowie Komisji: Przewodniczący Komisji: Artur Pałys Dariusz Krzywonos Roman Szeliga Sekretarz Komisji: Janusz Żebracki ZATWIERDZIŁ: ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM

Zakup bonów żywieniowych posiłki profilaktyczne dla pracowników SKM SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 03/2013 Postępowanie prowadzone zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych 1 Zamawiający Służby Komunalne Miasta w Wodzisławiu Śl. ul. Marklowicka 21, 44-300

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TZ/370/76/13 Zatwierdzam:... data... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług serwisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy 73/BAF-VI/PN/12 Tryb postępowania : Przetarg nieograniczony Przedmiot: Zakup oprogramowania dla jednostek organizacyjnych MSW Wspólny słownik zamówień

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 16/dost./2011 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 34/dost./2008 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę programu

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA

Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Świadczenie usług wsparcia i serwisu urządzenia Xerox NUVERA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Znak sprawy: 1/ZAP/2012 Zamawiający: Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Warszawie ul. Podskarbińska 25 03-829 Warszawa Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego TZ/27/30/4; SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Zakup szkoleń w zakresie Microsoft (cz. I),

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego

Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w trybie przetargu nieograniczonego Znak sprawy: TZ/271/29/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usługi wsparcia systemu

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

Nr sprawy GM.I.271.15.2011 ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy GM.I.271.15.2011 S P E C Y F I KACJA ISTOTNYC H WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Zakup i dostawa wyposażenia: hala namiotowa, komplety rekreacyjne (stół + 2 ławki) oraz parasole do obsługi

Bardziej szczegółowo

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego

S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Budowa sieci wodociągowej ul. Paderewskiego ZNAK: BI.271.1.5.2012 Lędziny 2.05.2012r. S P E C YF I K A C J A ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA URE BDG 260/02/2014 Al. Jerozolimskie 181 02 222 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO, ZGODNIE Z PRZEPISAMI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa cytometru. w trybie przetargu nieograniczonego poniżej 200 000. Nr postępowania w ewidencji centralnej: CRZP/459/008/D/13, SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania:

SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Na realizację zadania: SĄD APELACYJNY WE WROCŁAWIU UL. ENERGETYCZNA 4 53 330 WROCŁAW SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Na realizację zadania: Dostawa elementów telefonii IP do systemu firmy Cisco użytkowanego przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sukcesywna rezerwacja, sprzedaż i dostawa biletów lotniczych Znak sprawy ADZ-23-16/2012 Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej progów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ, dotycząca postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Rozdział 1. Nazwa (firma) oraz adres Zamawiającego MINISTERSTWO SKARBU PAŃSTWA ul. Krucza 36/Wspólna 6 00-522 Warszawa tel. / 022 / 695 89 02 fax / 022 / 695

Bardziej szczegółowo