WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 Delegatura w Poznaniu LPO /2013 P/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej Ocena ogólna Uzasadnienie oceny ogólnej Opis stanu faktycznego P/13/001 Wykonanie budżetu państwa w 2012 r. w części 05 Naczelny Sąd Administracyjny Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Ewa Kruszyńska, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr z dnia 17 stycznia 2013 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu, ul. Ratajczaka 10/12, Poznań (dalej WSA) Jerzy Stankowski, Prezes Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu II. Ocena kontrolowanej działalności Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 1 wykonanie planu finansowego w 2012 r. w Wojewódzkim Sądzie Administracyjnym w Poznaniu. Ocena została sformułowana na podstawie wyników kontroli 8,1 % wydatków oraz badania analitycznego ksiąg rachunkowych, a także sprawdzenia rzetelności rocznych sprawozdań budżetowych. Ujawnione w toku kontroli nieprawidłowości nie miały wpływu na realizację planu finansowego WSA w 2012 r. i polegały na: - dokonywaniu zapisów w księgach rachunkowych w sposób niezapewniający ich trwałości, - wydatkowaniu środków publicznych w kwocie 863,10 zł z przekroczeniem kwoty wydatków ujętych w planie finansowym. III. Opis ustalonego stanu faktycznego 1. Dochody budżetowe Zgodnie z założeniami przyjętymi do kontroli wykonania w 2012 r. budżetu państwa, kontrola dochodów budżetowych w części 05 Naczelny Sąd Administracyjny została ograniczona do przeprowadzenia analizy porównawczej danych ujętych w rocznym sprawozdaniu budżetowym Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych. Zaplanowane na rok 2012 w WSA dochody w kwocie tys. zł wykonane zostały w kwocie 3 597,3 tys. zł, tj. wyższej o 144,8% od zaplanowanej. Największy udział w dochodach wynoszący łącznie 96,6% stanowiły dochody uzyskane z tytułu opłat sądowych w kwocie 3 014,9 tys. zł oraz z tytułu spłaty pożyczek udzielonych sędziom na zaspokojenie ich potrzeb mieszkaniowych w kwocie 459,6 tys. zł. [Dowód: akta kontroli str ] Wyższa realizacja planu dochodów WSA wynikała przede wszystkim z wykonania wyższych o 58,7% od zaplanowanych dochodów z tytułu opłat sądowych ( Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 1

3 Wpływy z różnych opłat), na co wpływ miała głównie większa o 345 liczba rozpatrzonych skarg w 2012 r., w porównaniu do roku poprzedniego. [Dowód: akta kontroli str. 125] Ocena cząstkowa Opis stanu faktycznego Najwyższa Izba Kontroli, zgodnie z przyjętymi założeniami, nie dokonywała oceny prawidłowości planowania i realizacji dochodów budżetowych. 2. Wydatki budżetowe 1. Wydatki WSA zaplanowane na 2012 r. w kwocie tys. zł zrealizowane zostały w wysokości ,0 tys. zł, co stanowiło 98,8% planu pierwotnego i 95,1% planu po zmianach. W porównaniu do 2011 r. poniesione wydatki w 2012 r. były niższe o 2 152,0 tys. zł, tj. o 8,9%. Najwyższe wydatki dotyczyły wynagrodzeń wraz z pochodnymi w kwocie ,5 tys. zł (68,5% wydatków ogółem), uposażeń sędziów w stanie spoczynku w kwocie 2 356,5 tys. zł (10,7% wydatków ogółem), zakupu usług pozostałych w kwocie 972,2 tys. zł (4,4% wydatków ogółem) oraz pożyczek na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych sędziów w kwocie 703 tys. zł (3,2% wydatków ogółem). [Dowód: akta kontroli str ] Wykonanie wydatków w grupie wydatków dotyczących wynagrodzeń i ich pochodnych oraz uposażeń sędziów w stanie spoczynku i ich pochodnych kształtowało się następująco: - w 4030 (Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów) zrealizowano wydatki w kwocie 6 253,69 tys. zł, tj. w 98,73% wielkości planowanej pierwotnie (6 334 tys. zł) i 97,55% planu po zmianach (6 411 tys. zł), - w 4110 (Składki na ubezpieczenie społeczne) zrealizowano wydatki w kwocie 1 030,16 tys. zł, tj. w 85,85% wielkości planowanej pierwotnie i planu po zmianach (1 200 tys. zł), - w 4120 (Składki na Fundusz Pracy) zrealizowano wydatki w kwocie 106,05 tys. zł, tj. w 61,30% wielkości planowanej pierwotnie i planu po zmianach (173 tys. zł), - w 3110 (Świadczenia społeczne w rozdziale Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne) zrealizowano wydatki w kwocie 2 356,52 tys. zł, tj. w 90,12% wielkości planowanej i planu po zmianach (2 615 tys. zł). [Dowód: akta kontroli str ] Zobowiązania WSA na koniec 2012 r. wyniosły 1 453,8 tys. zł i były wyższe o 291,1 tys. zł od kwoty zobowiązań na koniec 2011 r. Zobowiązania na koniec 2012 r. dotyczyły: wypłat dodatkowego wynagrodzenia rocznego za 2012 r., pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2012 r. i pochodnych od uposażeń sędziów w stanie spoczynku wypłaconych w grudniu 2012 r. oraz płatności związanych z bieżącym funkcjonowaniem WSA. W grupie dotyczącej pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych w grudniu 2012 r. i pochodnych od uposażeń sędziów w stanie spoczynku wypłaconych w grudniu 2012 r., wykazane zostały zobowiązania w łącznej kwocie 326,4 tys. zł, z czego w 4030 w kwocie 142,3 tys. zł (w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne 43,5 tys. zł i zaliczka na podatek dochodowy 98,8 tys. zł), w 4110 w kwocie 117,6 tys. zł (w tym składki na ubezpieczenie społeczne 114,4 tys. zł i zaliczka na podatek dochodowy 3,2 tys. zł), w 4120 w kwocie 12,6 tys. zł oraz w 3110 w kwocie 53,8 tys. zł (w tym składki na ubezpieczenie zdrowotne 18,9 tys. zł i zaliczka na podatek dochodowy 34,9 tys. zł). 2

4 Pomimo ujęcia w planie finansowym WSA ww. wydatków w kwocie 326,4 tys. zł oraz niepełnej realizacji tego planu, wydatki te zrealizowane zostały ze środków budżetowych 2013 r., z czego w dniu 4 stycznia 2013 r., w kwocie 189,4 tys. zł składki na ubezpieczenie społeczne, w tym zdrowotne oraz w dniach 7 i 14 stycznia 2013 r. zaliczka na podatek dochodowy, w łącznej kwocie 137 tys. zł. [Dowód: akta kontroli str. 127, 128, 137] W wyjaśnieniach Z-ca Głównego Księgowego Grażyna Wolarska-Toboła podała, że przyczyną zaistniałej sytuacji było nieotrzymanie środków budżetowych z NSA w Warszawie, pomimo złożonego w grudniu 2012 r. zapotrzebowania zawierającego ww. kwotę. W wyjaśnieniach ww. powołała pismo Ministra Finansów nr BP/4130/12/7/2012/1436 z dnia 19 grudnia 2012 r., w którym poinformowano, że limity środków zatwierdzone na dzień 21 i 24 grudnia 2012 r. zawierają kwoty zapewniające wypłatę wynagrodzeń, natomiast nie uwzględniają m. in. pochodnych od wynagrodzeń, przewidzianych do wypłaty w tych dniach, gdyż mogą być one zrealizowane w styczniu 2013 r.. [Dowód: akta kontroli str ] W 2012 r. wydatki majątkowe WSA ( 6060 (Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych) wyniosły 152,6 tys. zł i stanowiły 80,36% planu po zmianach. Wydatki te były niższe od wykonania w 2011 r. o 24,4 tys. zł. W ramach tych wydatków zakupiono cztery kserokopiarki i osiem komputerów przenośnych, co było zgodne z zakresem rzeczowym planu wydatków na 2012 r. i uzasadnione z punktu widzenia realizowanych zadań. Wydatki w 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) nie były w 2012 r. zaplanowane i realizowane. W 2011 r. na wydatki majątkowe ( 6050) wydatkowano 2 229,56 tys. zł. [Dowód: akta kontroli str. 126, 155, ] 2. Ograniczenia wydatków WSA na 2012 r., wprowadzone na etapie planowania, nie miały wpływu na jego bieżące funkcjonowanie i nie wpłynęły na realizację zadań statutowych. Z projektu planu wydatków majątkowych w 6060 wykreślony został przez NSA w Warszawie wydatek z tytułu zakupu samochodu służbowego w kwocie 120 tys. zł. Analiza kosztów funkcjonowania WSA polegała na bieżącej ocenie zgłaszanych przez poszczególne komórki zapotrzebowań zakupów pod kątem ich zasadności, realizacji wydatków według pilności potrzeb oraz ocenie stopnia realizacji planu finansowego WSA. Jako działania oszczędnościowe podjęte w WSA w 2012 r., Dyrektor Sądu Wiesław Bąkowski podał rezygnację z nocnego podświetlania z zewnątrz budynku frontowego WSA i zoptymalizowanie pracy urządzeń energochłonnych, np. wentylacji, z pracy 24-godzinnej na cykl pracy 12-godzinny. Działania te nie miały istotnego wpływu na obniżenie kosztów funkcjonowania WSA w 2012 r. Wydatki z tytułu zakupu energii ( 4260) zmalały, w porównaniu do zrealizowanych w 2011 r., zaledwie o 641,60 zł. Jako działania służące zmniejszeniu kosztów funkcjonowania WSA w 2012 r., Dyrektor Sądu Wiesław Bąkowski podał również kontynuację, rozpoczętej w 2010 r., ekspedycji pilnych przesyłek sądowych przez pracownika WSA, w ramach współpracy z urzędami administracji publicznej miasta Poznania. [Dowód: akta kontroli str ] 3. W ramach kontroli sprawdzono stan zatrudnienia i realizację wydatków na wynagrodzenia. Przeciętne zatrudnienie w 2012 r. wyniosło 136 osób i było niższe, w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w 2011 r., o 1 osobę. Różnice wystąpiły w następujących grupach: 3

5 Ustalone nieprawidłowości - sędziów - przeciętne zatrudnienie w 2012 r. wyniosło 38 osób i było niższe od przeciętnego zatrudnienia w 2011 r. o dwie osoby, - asystentów sędziów - przeciętne zatrudnienie w 2012 r. wyniosło 22 osoby i było wyższe od przeciętnego zatrudnienia w 2011 r. o dwie osoby, - osób nieobjętych mnożnikowymi systemami wynagrodzeń - przeciętne zatrudnienie w 2012 r. wyniosło 71 osób i było niższe w porównaniu do przeciętnego zatrudnienia w 2011 r. o jedną osobę. Wynagrodzenia w 2012 r., według sprawozdania Rb-70 o zatrudnieniu i wynagrodzeniach za IV kwartał 2012 r., wyniosły łącznie tys. zł i były niższe w porównaniu do wynagrodzeń w 2011 r. o 189 tys. zł (1,3%). Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto na jednego pełnozatrudnionego wyniosło 8 588,05 zł (w 2011 r. wyniosło 8 640,40 zł) i kształtowało się następująco w poszczególnych statusach zatrudnienia w WSA: - sędziowie ,60 zł (wzrost o 2,6% w porównaniu do 2011 r.), - referendarze 8 046,86 zł (zmniejszenie o 1,7% w porównaniu do 2011 r.), - asystenci sędziów 5 723,61 zł (zmniejszenie o 3,5% w porównaniu do 2011 r.), - osoby nieobjęte mnożnikowymi systemami wynagrodzeń 6 026,54 zł (zmniejszenie o 0,3% w porównaniu do 2011 r.). [Dowód: akta kontroli str ] W 2012 r. dokonano wydatków w 4030 (Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów) w łącznej kwocie ,92 zł z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop (wydatek w dniu 26 stycznia 2012 r.) i odprawy (wydatek w dniu 31 stycznia 2012 r.), związanych z przeniesieniem sędziego w stan spoczynku z dniem 28 października 2011 r. Stosowna uchwała Krajowej Rady Sądownictwa nr 2088/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie przeniesienia sędziego w stan spoczynku, wpłynęła do WSA dnia 27 grudnia 2011 r. [Dowód: akta kontroli str ] 4. Szczegółowym badaniem objęte zostały 82 zapisy księgowe i odpowiadające tym zapisom dowody księgowe, w łącznej kwocie ,77 zł (8,1% kwoty wydatków ogółem). Badanie ww. próby nie wykazało nieprawidłowości w zakresie poprawności formalnej dowodów oraz ich kontroli bieżącej i dekretacji. Dowody księgowe ujęte zostały w urządzeniach księgowych we właściwej wartości i okresie sprawozdawczym oraz ze wskazaniem odpowiednich kont. Wynik badania tej próby pozwala na stwierdzenie, że WSA w 2012 r. dokonywał wydatków zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz w sposób celowy i służący realizacji zadań. [Dowód: akta kontroli str ] Kontrola jednego postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości 651 tys. zł, w przedmiocie świadczenia usług pocztowych wykazała, że wyboru wykonawcy dokonano zgodnie z procedurami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 2. [Dowód: akta kontroli str , 152] W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Z przekroczeniem kwoty wydatków ujętych w planie finansowym WSA, tj. przed wprowadzeniem zmian w tym planie, wydatkowano kwotę w wysokości 863,10 zł. W okresie od 10 października do 10 grudnia 2012 r. plan finansowy WSA w rozdziale Zakup usług remontowych wynosił zł (konto ). Dokonanie w dniu 7 grudnia 2012 r. wydatku w kwocie 1.683,45 zł, 2 DzU z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm. 4

6 udokumentowanego fakturą VAT nr FV/UP/6738/12 (14738) z dnia 6 grudnia 2012 r. (w dzienniku ujęta pod pozycją nr 115/ ), spowodowało przekroczenie wysokości kwoty ujętej w planie finansowym WSA na ww. koncie o 863,10 zł. Termin zapłaty ww. faktury upływał dnia 13 grudnia 2012 r. Ww. faktura zatwierdzona została do wypłaty ze środków budżetowych rozdziału przez Z-cę Głównej Księgowej Grażynę Wolarską-Tobołę i Wiceprezesa WSA Tadeusza Geremka. Plan finansowy na koncie został zwiększony do kwoty ,00 zł dopiero dnia 11 grudnia 2012 r. (data operacji). [Dowód: akta kontroli str ] Jako przyczynę dokonania wydatku w dniu 7 grudnia 2012 r. z przekroczeniem kwoty ujętej w planie finansowym WSA, Z-ca Głównego Księgowego Grażyna Wolarska- Toboła podała, niemożność podpisania przez Prezesa WSA przygotowanej przez nią do podpisu decyzji zmieniającej plan finansowy (nr 07/12 z dnia 7 grudnia 2012 r.) z powodu nieobecności Prezesa w dniu 7 grudnia 2012 r. Według wyjaśnień Z-cy Głównego Księgowego Grażyny Wolarskiej-Toboły, ww. decyzja została ujęta w ewidencji księgowej niezwłocznie po otrzymaniu decyzji podpisanej przez Prezesa WSA z Sekretariatu Prezydialnego, tj. w dniu 11 grudnia 2012 r. [Dowód: akta kontroli str ] Dokonanie wydatku z przekroczeniem kwot ujętych w planie naruszało postanowienia 15 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych W księgach rachunkowych WSA (w dzienniku księgowań na kontach pozabilansowych za grudzień 2012 r.) według stanu na 16 stycznia 2013 r., tj. dzień sporządzenia przez WSA sprawozdania Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za 2012 r., nie było ujętych zmian w planie finansowym WSA dokonanych w rozdziale 75102, na łączną kwotę ,00 zł, a wynikających z nw. decyzji Prezesa WSA oraz pism NSA w Warszawie: - decyzji nr 07/12 z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie zmniejszenia wydatków w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł oraz zwiększenia w 4260 Zakup energii, gazu i wody o kwotę zł i w 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł, - pisma z dnia 8 grudnia 2012 r. (data wpływu do WSA 17 grudnia 2012 r.) w sprawie zmniejszenia wydatków w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, - pisma z dnia 12 grudnia 2012 r. (data wpływu do WSA 12 grudnia 2012 r.) w sprawie zwiększenia wydatków w 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę zł, - decyzji nr 08/12 z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie zmniejszenia wydatków w 3020 Świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę zł, w 4240 Zakup książek do biblioteki o kwotę zł, w 4390 Zakup usług obejmujących ekspertyzy, analizy o kwotę zł, w 4590 Kary i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych o kwotę zł i w 4700 Szkolenia pracowników o kwotę zł oraz zwiększenia w 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł i w 4610 Koszty postępowania sądowego o kwotę zł, 3 DzU Nr 241, poz

7 - decyzji nr 09/12 z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie zmniejszenia wydatków w 4300 Zakup usług pozostałych o kwotę zł oraz zwiększenia w 4270 Zakup usług remontowych o kwotę zł. [Dowód: akta kontroli str ] Sprawozdanie budżetowe Rb - 28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa za 2012 r. zawierało w kolumnie 6 pn. Plan (po zmianach) dane wynikające z ww. decyzji, podczas gdy zapisy na koncie (plan wydatków budżetowych) odpowiadające tym zmianom przeniesione zostały z bufora do ksiąg rachunkowych WSA dopiero w dniu 21 lutego 2013 r.(data księgowania). Powyższe świadczy o braku realizacji w WSA obowiązku dokonywania zapisów w księgach rachunkowych w sposób trwały, tj. uniemożliwiający późniejsze zmiany i dopiski. Obowiązek w powyższym zakresie określony został w art. 23 ust. 1 ustawy o rachunkowości 4. [Dowód: akta kontroli str , ] W wyjaśnieniach Z-ca Głównego Księgowego Grażyna Wolarska-Toboła podała, że była przekonana, iż bufor stanowi księgi rachunkowe, a nie brudnopis, w którym można poprawiać zapisy księgowe do momentu wprowadzenia ich do ksiąg rachunkowych w ten sposób, że zapisy można zastępować innymi zapisami bez pozostawienia śladu po poprzednich zapisach. [Dowód: akta kontroli str ] 3. W związku z dokonaniem wydatku w 2012 r. w 4030 (Wynagrodzenia osobowe sędziów i prokuratorów oraz asesorów i aplikantów), w łącznej kwocie ,92 zł z tytułu ekwiwalentu za niewykorzystany urlop i z tytułu odprawy, związanych z przeniesieniem sędziego w stan spoczynku z dniem 28 października 2011 r., kontrolą objęto działania dokonane w WSA w 2011 r., a związane z przeniesieniem sędzi w stan spoczynku. W wyniku kontroli NIK ustalono, że w okresie od dnia 29 października 2011 r. do dnia 31 grudnia 2011 r., z naruszeniem przepisu art ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych 5, dokonano wydatku w kwocie ,40 zł w rozdziale (Wynagrodzenie osobowe sędziów, prokuratorów oraz asesorów i aplikantów). Wydatek ten dotyczył wynagrodzenia sędzi, która przez okres od dnia 28 października 2010 r. do dnia 7 stycznia 2012 r. nieprzerwanie była nieobecna w pracy z powodu choroby, przedkładając na tę okoliczność zwolnienia lekarskie. Zgodnie z art ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych 6, w okresie nieobecności w pracy z powodu choroby, sędzia otrzymuje wynagrodzenie, nie dłużej jednak niż przez okres roku. Uchwałą nr 9/11 z dnia 28 listopada 2011 r. Kolegium WSA zwróciło się do Krajowej Rady Sądownictwa o przeniesienie sędzi w stan spoczynku z dniem 28 października 2011 r., na podstawie art ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych 7. Krajowa Rada Sądownictwa pozytywnie zaopiniowała wniosek i postanowiła przenieść sędzię w stan spoczynku z dniem 28 października 2011 r. Stosowna uchwała Krajowej Rady Sądownictwa nr 2088/2011 z dnia 13 grudnia 2011 r. wpłynęła do WSA dnia 27 grudnia 2011 r. 4 DzU z 2009 r. Nr 152, poz ze zm. 5 DzU. Nr 98, poz ze zm. 6 DzU z 2001 r. Nr 98, poz. 1070, w zw. z art. 29 ustawy z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych (DzU z 2002 r. Nr 153, poz ze zm.) 7 Stosownie do art ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych, sędziego przenosi się w stan spoczynku na jego wniosek albo na wniosek właściwego kolegium sądu, jeżeli z powodu choroby lub utraty sił uznany został przez lekarza orzecznika Zakładu Ubezpieczeń Społecznych za trwale niezdolnego do pełnienia obowiązków sędziego. 6

8 [Dowód: akta kontroli str. 272, 291, 292] Listy płac dotyczące wynagrodzeń sędziów WSA za miesiące: październik, listopad i grudzień 2011 r., na których wyszczególniona była sędzia nieobecna w pracy z powodu choroby przez okres roku, zatwierdzone zostały do wypłaty ze środków budżetowych rozdziału przez Główną Księgową Dorotę Michalak i odpowiednio Prezesa WSA Jerzego Stankowskiego (zatwierdził listę płac za październik 2011 r.), Wiceprezesa WSA Jolantę Szaniecką (zatwierdziła listę płac za listopad 2011 r.), Wiceprezesa WSA Tadeusza Geremka (zatwierdził listę płac za grudzień 2011 r.). [Dowód: akta kontroli str ] Z uposażenia sędziego w stanie spoczynku za miesiąc styczeń 2012 r. wydatkowanego w rozdziale (Uposażenia sędziów w stanie spoczynku oraz uposażenia rodzinne) potrącona została kwota 2 394,63 zł, stanowiąca różnicę pomiędzy wypłaconym w 2011 r. wynagrodzeniem za okres od 28 października do 31 grudnia 2011 r., a należnym sędzi uposażeniem w stanie spoczynku. [Dowód: akta kontroli str ] W wyjaśnieniach odnośnie dokonania wypłaty wynagrodzenia sędzi, która będąc nieobecna w pracy z powodu choroby przez okres roku, wykorzystała w całości okres pobierania wynagrodzenia, Prezes WSA Jerzy Stankowski podał, że Zgodnie z treścią przepisu art ustawy z dnia 27 lipca 2001 roku Prawo o ustroju sądów powszechnych ( ) w okresie nieobecności w pracy z powodu choroby sędzia otrzymuje wynagrodzenie nie dłużej jednak niż przez okres roku. Przepis ten nie daje zatem podstawy do wypłacenia pełnego wynagrodzenia w sytuacji gdy sędzia korzysta w dalszych zwolnień lekarskich po upływie jednego roku. Jeżeli sędzia choruje dłużej niż jeden rok to po upływie tego okresu, w zakresie wypłaty wynagrodzenia traktuje się go jak pracownika korzystającego z ubezpieczenia społecznego. Zatem samodzielną podstawę prawną do wypłaty wynagrodzenia stanowią już przepisy ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj. Dz. U rok Nr 77 poz.512) a w szczególności art. 11 ust.1. Przepis art ustawy o ustroju sądów powszechnych należy traktować jako odesłanie do stosowania przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w przypadku gdy choroba sędziego trwa dłużej niż jeden rok. Z przepisu art. 6 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa i przepisów ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych wynika, że sędziowie nie są pracownikami obowiązkowo podlegającymi ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Sąd Najwyższy wypowiedział się również jednoznacznie (wyrok z dnia 19 stycznia 2006 roku III Bp 3/05), że sędziemu przysługują świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa w sytuacji, gdy przepisy prawa o ustroju sądów powszechnych wyraźnie odsyłają do przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. Takim przepisem jest cytowany art. 94. Odnosząc powyższe do sytuacji Pani sędzi ( ) stwierdzić należy, co następuje: Pani sędzia po zakończeniu okresu 1 roku nieobecności w pracy z powodu długotrwałej choroby przedłożyła dalsze zwolnienie lekarskie na okres od 28 października 2011 do 11 grudnia 2011 roku a następnie na okres od 12 grudnia 2011 do 7 stycznia 2012 roku co było przeszkodą w wykonywaniu pracy. Zatem za ten okres otrzymywała wynagrodzenie zgodnie z zasadami określonymi w art. 11 ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Taka praktyka wypłacania wynagrodzeń sędziom z powodu choroby trwającej przez okres dłuższy niż rok stosowana jest przez wszystkie Sądy. 7

9 [Dowód: akta kontroli str ] W ocenie NIK, stanowisko Pana Prezesa nie zasługuje na uwzględnienie, gdyż przywołany przepis (art. 94 ust. 2 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych), na podstawie którego wypłacane było wynagrodzenie, nie miał w tym przypadku zastosowania. Stanowi on bowiem podstawę do wypłaty wynagrodzenia będącego odpowiednikiem świadczeń przysługujących w przypadku niemożności wykonywania pracy z innych przyczyn niż choroba w rozumieniu przepisów o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego. NIK zwraca uwagę, że dokonanie wydatku ze środków publicznych z naruszeniem przepisów dotyczących dokonywania poszczególnych rodzajów wydatków, nosi znamiona naruszenia dyscypliny finansów publicznych, określonego w art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych 8. Ocena cząstkowa Opis stanu faktycznego Ustalone nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w 2012 r. w zbadanym obszarze. 3 Roczne sprawozdania budżetowe Badaniem objęto prawidłowość sporządzenia rocznych sprawozdań budżetowych WSA za 2012 r.: Rb-23 o stanie środków na rachunkach bankowych państwowych jednostek budżetowych, Rb-27 z wykonania planu dochodów budżetowych, Rb-28 z wykonania planu wydatków budżetu państwa oraz kwartalnych sprawozdań budżetowych (za IV kwartał 2012 r.): Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji i Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. Sprawozdania sporządzone zostały w terminach określonych w załączniku nr 42 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 9 i w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych 10. Sprawozdania te przekazują prawdziwy obraz dochodów, wydatków, a także należności i zobowiązań w 2012 r. Zostały sporządzone rzetelnie i prawidłowo pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym, a kwoty wykazane w sprawozdaniach były zgodne z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej, z zastrzeżeniem danych wykazanych w pozycji Plan (po zmianach) sprawozdania Rb-28. Podstawą danych wykazanych w tej pozycji sprawozdania Rb-28 były zapisy księgowe dokonane w księgach rachunkowych (na koncie ) w sposób nietrwały. [Dowód: akta kontroli str. 123, 127, 128, ] W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono nieprawidłowość polegającą na wykazaniu w sprawozdaniu Rb-28, w pozycji Plan (po zmianach) danych, których podstawą były zapisy księgowe, dokonane w księgach rachunkowych WSA (na koncie ) w sposób nietrwały, co naruszało postanowienia art. 23 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Nieprawidłowość ta została opisana w punkcie 2 niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 8 DzU z 2013 r., poz DzU Nr 20, poz DzU Nr 43, poz

10 Ocena cząstkowa Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym obszarze. Wnioski pokontrolne Prawo zgłoszenia zastrzeżeń Obowiązek poinformowania NIK o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków IV. Wnioski Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli 11, wnosi o: 1 dokonywanie wydatków do wysokości kwot ujętych w planie oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami, 2 zapewnienie trwałości zapisów w księgach rachunkowych. V. Pozostałe informacje i pouczenia Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK w Poznaniu. Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. Poznań, dnia 20 marca 2013 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Kontroler Ewa Kruszyńska starszy inspektor kontroli państwowej Dyrektor z up. Grzegorz Malesiński Wicedyrektor 11 DzU z 2012 r. poz. 82 ze zm. 9

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski LWA-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Szczecinie LSZ-4100-001-06/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14 /001 - Wykonanie budżetu państwa w 2013

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Poznaniu Poznań, dnia 30 marca 2011 r. LPO-4100-02-01/2011 P/10/008 Pan Jan Lewiński Dyrektor Sądu Okręgowego w Kaliszu Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2012 roku w części 04 Sąd Najwyższy

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2012 roku w części 04 Sąd Najwyższy N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-4100-06-01/2013 Nr ewid. 55/2013/P/13/088/LWA Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2012 roku w części 04 Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI.410.001.02.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LKR 4100-001-03/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4100-001-03/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4100-001-03/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/001 Wykonanie budżetu państwa w 2013 r., cz. 86 Samorządowe

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-06/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/001 Prawidłowość postępowań urzędów skarbowych w zakresie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA-4100-02-03/12 P/12/177 Warszawa, 05 kwietnia 2012 r. Pan Jaromir Grabowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Jacek Jezierski LWA 4100-07-01/2013 P/13/089 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/089

Bardziej szczegółowo

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 410.001.010.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/15/001 Wykorzystanie przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji z budżetu państwa

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-04/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach

Pan Władysław Mitręga Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego w Kielcach Kielce, dnia 1 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W KIELCACH Al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 4 25-520 KIELCE tel. 344-55-75, tel./fax 344-66-15 e-mail: lki@nik.gov.p P/07/141 LKI-4100-3-08

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-09/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 12 kwietnia 2010 r. LKA-4100-03-02/2010/P/09/006 Pan Mieczysław Putek Dyrektor Sądu Okręgowego w Bielsku Białej Na podstawie art. 2 ust. 1

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-05/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-01-03/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-01-03/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-01-03/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 11 kwietnia 2011 r. Pani ElŜbieta Szudrowicz Prezes Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy LWR-4100-04-01/2011 P/10/021 Wystąpienie

Bardziej szczegółowo

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA /2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-02/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 - Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF 4114-02-04/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 14 Rzecznik Praw Dziecka

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 14 Rzecznik Praw Dziecka N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-4100-001-05/2014 Nr ewid. 62/2014/P/14/001/LWA Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 14 Rzecznik

Bardziej szczegółowo

LPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO /2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4114-005-02/2014 I/14/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli I/14/010 Udzielanie świadczeń osobom uprawnionym do alimentów w województwie wielkopolskim.

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 04 Sąd Najwyższy

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 04 Sąd Najwyższy NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-4100-001-01/2014 Nrewid. 58/2014/P/14/001/LWA Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2013 r. w części 04 Sąd Najwyższy Warszawa maj

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 04 Sąd Najwyższy

Informacja o wynikach kontroli wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 04 Sąd Najwyższy N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W ŁODZI LLO.430.003.2017 Nr ewid. 135/2017/P/17/001/LLO Informacja o wynikach kontroli wykonanie budżetu państwa w 2016 r. w części 04 Sąd Najwyższy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie w 2011 r. budżetu państwa w części 14 Rzecznik Praw Dziecka.

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie wykonanie w 2011 r. budżetu państwa w części 14 Rzecznik Praw Dziecka. LWA-4100-11-01/2012 P/12/174 Warszawa, dnia 19 kwietnia 2012 r. Pan Marek Michalak Rzecznik Praw Dziecka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej

Bardziej szczegółowo

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu

KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu Warszawa, kwietnia 2007 r. PREZES NAJWYśSZEJ IZBY KONTROLI MIROSŁAW SEKUŁA KBF-41002-1/07 P/06/035 Pani Ewa POLKOWSKA Szef Kancelarii Senatu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-009-06/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-07/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Prawidłowość postępowań

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 05 Naczelny Sąd Administracyjny

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 05 Naczelny Sąd Administracyjny N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KAP-4100-02-01/2012 Nr ewid.76/2012/p/12/002/kap Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części

Bardziej szczegółowo

LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4100-04-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/013 Wykonanie budŝetu państwa w 2012 r. cz. 86/15. Jednostka przeprowadzająca kontrolę

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI Delegatura w Krakowie LKR-4100-04-01/2013 P/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

KBF KBF-4111-001-01/2014 K/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF KBF-4111-001-01/2014 K/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF KBF-4111-001-01/2014 K/14/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LGD 4100-002-03/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD 4100-002-03/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD 4100-002-03/2013 P/13/091 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana P/13/091 Wykonanie budżetu

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-029-09/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY-4100-05-02/2012 P/12/130 Bydgoszcz, dnia kwietnia 2012 r. Pan Jerzy Kasprzak Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-17-14/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura we Wrocławiu Wrocław, dnia 19 kwietnia 2010 r. P/09/006 LWR-4100-03-01/2010 Pan Roman Purgał Dyrektor Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu Tekst jednolity uwzględniający postanowienia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2015.12.07

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-02-02/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR /2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4111-02-01/2013 K/13/005 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/005 Wykonanie wniosków sformułowanych w wystąpieniu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-027-03/2014 P/14/058 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4113-01-01/2013 D/13/504 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 04 SĄD NAJWYŻSZY

Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 04 SĄD NAJWYŻSZY NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE LWA-4100-09-01/2012 Nr 97/2012/P12172/LWA Informacja o wynikach kontroli wykonania w 2011 roku budżetu państwa w części 04 SĄD NAJWYŻSZY W a r s z a w a m

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 29 sierpnia 2011 r. WK-60.23.3606.2011 Pani Jolanta Anielska Dyrektor Samorządowej Szkoły Podstawowej im. gen. Franciszka Kamińskiego w Bejscach 28-512 Bejsce 233 Wystąpienie pokontrolne Regionalna

Bardziej szczegółowo

LGD-4100-003-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4100-003-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4100-003-01/2013 P/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBY /2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBY 4101-030-02/2013 P/13/113 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE 2 I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki

Bardziej szczegółowo

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław

WK.60/437/K-60/J-3/12 Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Wrocław, 20 lutego 2013 roku WK.60/437/K-60/J-3/12 Pani Urszula Badura Dyrektor Zarządu Inwestycji Miejskich we Wrocławiu ul. Januszowicka 15a 53-135 Wrocław Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE

Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w WARSZAWIE Warszawa, dnia 14 kwietnia 2008 r. ul. Filtrowa 57, 00-950 Warszawa tel. 444-57-72 fax. 444-57-62 P/07/093 LWA-41003-3-2008 Pan Andrzej Siemoński Dyrektor

Bardziej szczegółowo

LSZ 4100-01-05/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LSZ 4100-01-05/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LSZ 4100-01-05/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 06 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 06 TRYBUNAŁ KONSTYTUCYJNY N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KAP.430.003.2016 Nr ewid. 58/2016/P/16/001/KAP Informacja o wynikach kontroli WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

LOP-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP-4100-001-02/2014 P/14/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/001 Wykonanie budżetu państwa w 2013 r. Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 14 Rzecznik Praw Dziecka

Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 14 Rzecznik Praw Dziecka N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA.410.001.05.2015 Nr ewid. 78/2015/P/15/001/LWA Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2014 r. w części 14 Rzecznik

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 10 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 10 GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA.430.001.2016 Nr ewid. 50/2016/P/16/001/LWA Informacja o wynikach kontroli WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 10 GENERALNY

Bardziej szczegółowo

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KGP 4114-004-02/2014 I/14/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/14/006 Wykorzystanie dotacji celowych na finansowe wsparcie

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-10/2013 R/13/011 Tekst ujednolicony WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011

Bardziej szczegółowo

LPO 4100-02-06/2013 P/13/167 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4100-02-06/2013 P/13/167 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4100-02-06/2013 P/13/167 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 05 NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 05 NACZELNY SĄD ADMINISTRACYJNY N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KAP.430.001.01.2016 Nr ewid. 57/2016/P/16/001/KAP Informacja o wynikach kontroli WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI

Bardziej szczegółowo

KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4100-03-02-2013/01 P/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/003 Wykonanie przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-07/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana R/13/011 Przyznawanie,

Bardziej szczegółowo

RIO.I Pan Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

RIO.I Pan Janusz Kubicki Prezydent Miasta Zielona Góra WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Regionalna Izba Obrachunkowa w Zielonej Górze 65-261 Zielona Góra, ul. Chmielna 13; tel. 68 329 19 00; fax: 68 329 19 03 www.zielonagora.rio.gov.pl e-mail: zielonagora@rio.gov.pl Zielona Góra, 2017.02.17

Bardziej szczegółowo

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4111-001-01/2014 K/14/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/14/003 Wykonanie wniosków

Bardziej szczegółowo

Wystąpienie pokontrolne

Wystąpienie pokontrolne Kielce, dnia 22.10.2008 r. Znak: WK 60/29/3923/2008 Pan Roman Wojcieszek Prezydent Miasta Skarżysko-Kamienna Wystąpienie pokontrolne Regionalna Izba Obrachunkowa w Kielcach na podstawie art. 1 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/017 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.7.2014 Gliwice, 16 październik 2014 r. nr kor. UM-557526/2014 Pan Andrzej Bismor SZKOŁA PODSTAWOWA NR 36 ul. ROBOTNICZA 6 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Prezes NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski KBF.410.001.04.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

LWA 4101-028-11/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4101-028-11/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4101-028-11/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/13/142 Finansowanie przez gminy przedszkoli publicznych i niepublicznych oraz wykonywanie

Bardziej szczegółowo

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół

Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół Wrocław, 28 lutego 2008 roku WK.60/137/K-6/08 Pani Agnieszka Engler Dyrektor Zespołu Szkół ul. Żeromskiego 8 59 550 Wojcieszów Regionalna Izba Obrachunkowa we Wrocławiu, działając na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

LBI-4101-03-06/2013 P/13/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4101-03-06/2013 P/13/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4101-03-06/2013 P/13/169 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.3.2012 Gliwice, 23 styczeń 2013 nr kor. UM-454615/2012 PANI MGR IRENA ŚWIĘCICKA DYREKTOR DOMU DZIECKA NR 1 ul. TOSZECKA 13A 44-102 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.5.2013 Gliwice, 31 październik 2013 r. nr kor. UM-545165/2013 Pani Barbara Kozak PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 7 ul. TARNOGÓRSKA 107 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100

Bardziej szczegółowo

LKR.410.001.06.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR.410.001.06.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR.410.001.06.2015 P/15/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P15/001 - Wykonanie budżetu państwa w 2014 r. 1 Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-03/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

LBI-4111-01-12/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4111-01-12/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4111-01-12/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LOP-4111-06-01/2012 K/12/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LOP-4111-06-01/2012 K/12/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LOP-4111-06-01/2012 K/12/006 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KNO-4100-04-02/2012 P/12/061 Warszawa, dnia 14 maja 2012 r. Pan Prof. dr hab. Michał Kleiber Prezes Polskiej Akademii Nauk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO.401-15/2013 Opole, dnia 4 lipca 2013 r.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 50 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 50 URZĄD REGULACJI ENERGETYKI N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI KGP.430.006.2016 Nr ewid. 58/2016/P/16/001/KGP Informacja o wynikach kontroli WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W

Bardziej szczegółowo

LRZ /2013 P/13/098 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LRZ /2013 P/13/098 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LRZ 4100-02-02/2013 P/13/098 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/098 Wykonanie budżetu państwa w 2012 r., część 88 Powszechne

Bardziej szczegółowo

LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4110-01-05/2013 R/13/011 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę R/13/011 Przyznawanie, przekazywanie i rozliczanie przez

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.4.6.2013 Gliwice, 06 listopad 2013 r. nr kor. UM-564994/2013 Pani Małgorzata Bałuta PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 27 ul. TARGOSZA 3 44-121 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.5.1.2012 Gliwice, 02 październik 2012 r. nr kor. UM-435115/2012 PANI MAŁGORZATA HARASYMOWICZ DYREKTOR DOMU DZIECKA NR 2 ul. ZYGMUNTA STAREGO 19 44-100 GLIWICE ul.zwycięstwa

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 52 KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA

WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 52 KRAJOWA RADA SĄDOWNICTWA N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W WARSZAWIE LWA.430.002.2016 Nr ewid. 51/2016/P/16/001/LWA Informacja o wynikach kontroli WYKONANIE BUDŻETU PAŃSTWA W 2015 R. W CZĘŚCI 52 KRAJOWA RADA

Bardziej szczegółowo

Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach

Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach Znak: FN.IV.431.31.2014 Kielce, dnia 15-10-2014 Pan Mariusz Burchart Świętokrzyski Wojewódzki Inspektor Inspekcji Handlowej w Kielcach SPRAWOZDANIE Z KONTROLI Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU

REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU REGIONALNA IZBA OBRACHUNKOWA W OPOLU 45-052 OPOLE ul. Oleska 19a Tel. centr. 077 453 86 36,37 Tel/Fax 077 453 73 68 E-mail: rio@rio.opole.pl www.rio.opole.pl NKO-401-12/2/12 Opole, dnia 15 czerwca 2012

Bardziej szczegółowo

KBF-4114-01-02/2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KBF-4114-01-02/2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KBF-4114-01-02/2013 I/13/002 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę I/13/002 Poręczenia i gwarancje udzielane oraz obsługiwane

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-18-11 Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

LGD-4101-009-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LGD-4101-009-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LGD-4101-009-10/2013 P/13/142 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKR 4101-14-02/2012 P/12/158 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/158 Windykacja dochodów

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII Łódź, 23 września 2016 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI FN-VII.431.5.2016 Łódź, 23 września 2016 r. Pan Mirosław Belina Starosta Skierniewicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LPO 4101-29-03/2012 P/12/124 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana P/12/124 Dostępność i finansowanie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI LWA.410.020.01.2015 P/15/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI ul. Filtrowa 57, 02-056 Warszawa T +48 22 444 57 72, F +48 22 444 57 62 lwa@nik.gov.pl Adres korespondencyjny:

Bardziej szczegółowo

LBI-4111-01-13/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LBI-4111-01-13/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LBI-4111-01-13/2013 K/13/003 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę K/13/003 Udzielanie uczniom przez jednostki samorządu terytorialnego

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-03-04/2013 K/13/010 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzając a kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana Kierownik jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4114-01-04/2013 I/13/008 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę [Kontroler/Kontrolerz y] Jednostka kontrolowana I/13/008

Bardziej szczegółowo