Tworzymy dÿwiêkowy œwiat. Bank polskich i zagranicznych g³osów lektorskich Studia dÿwiêkowe Muzyka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzymy dÿwiêkowy œwiat. Bank polskich i zagranicznych g³osów lektorskich Studia dÿwiêkowe Muzyka"

Transkrypt

1 Tworzymy dÿwiêkowy œwiat Bank polskich i zagranicznych g³osów lektorskich Studia dÿwiêkowe Muzyka oferta 2012/2013

2 Kilka s³ów o nas Produkujemy reklamowe spoty dÿwiêkowe (spoty radiowe, dÿwiêki przeznaczone do emisji w obiektach handlowych, internecie i systemach telefonicznych). W naszych studiach powstaje muzyka u ytkowa wykorzystywana w obiektach handlowych i multimediach, zapowiedzi telefoniczne i systemy IVR. Realizujemy tak e œcie ki dÿwiêkowe (nagranie lektora, muzyki, efektów dÿwiêkowych, nagrania w obcych jêzykach) reklam telewizyjnych, filmów, multimediów, gier wraz z ich synchronicznym monta em z materia³em filmowym czy animacj¹. Posiadamy najwiêkszy w Polsce bank g³osów lektorskich polskich i zagranicznych. Z takim zapleczem zrealizujemy nawet najbardziej skomplikowane zlecenie, ale do ka dego, nawet najskromniejszego podchodzimy z nies³abn¹cym entuzjazmem i zaanga owaniem. S³yniemy z b³yskawicznego dzia³ania, lecz ka demu zadaniu poœwiêcamy optymaln¹ iloœæ czasu. Zapraszamy do wspó³pracy agencje reklamowe, rozg³oœnie radiowe i stacje telewizyjne, producentów prezentacji multimedialnych, studia filmowe i wszystkich, dla których wa ny jest: ciekawy spot reklamowy, interesuj¹ca muzyka, nagranie lektora w dowolnym jêzyku, dobra zapowiedÿ telefoniczna. RPM sound&voices to po prostu sprawnie zrealizowany dÿwiêk lub obraz, zawsze najlepszy g³os i muzyka.

3 Jak pracujemy? Nowoczesny kompleks w Tarnowie (4 niezale ne studia) oraz doskonale wyposa one studia dÿwiêkowe i showroom w Warszawie stwarzaj¹ warunki do szybkiej i profesjonalnej produkcji ka dego zlecenia dÿwiêkowego. Siedmiu wykwalifikowanych realizatorów dÿwiêku zna siê na swojej pracy jak nikt inny. Produkcje przez nich przygotowane s¹ na bardzo wyrównanym - zawsze najwy szym poziomie. Wszystkie studia RPM sound&voices po³¹czone s¹ specjalnymi ³¹czami teleinformatycznymi, co pozwala na re yserowanie lektorów z Warszawy przez studio w Tarnowie i odwrotnie.

4 Bank g³osów polskich To baza lektorska studia dÿwiêkowego RPM sound&voices, a tak e zaplecze g³osowe dla naszych partnerów: rozg³oœni radiowych, stacji telewizyjnych, producentów prezentacji multimedialnych oraz filmów szkoleniowych. Bank g³osów to praktyczne narzêdzie, gdzie mo na wybraæ g³os, pos³uchaæ i zapisaæ plik demo ka dego g³osu. Oddajemy do dyspozycji g³osy lektorskie pogrupowane wg kategorii: KOBIECE, MÊSKIE, DZIECIÊCE, ARTYŒCI, CHARAKTERYSTYCZNE

5 G³osy zagraniczne Dysponujemy najwiêkszym w kraju bankiem g³osów zagranicznych. Naszym Klientom mo emy zaproponowaæ nagrania w prawie wszystkich jêzykach œwiata. Pocz¹wszy od tak egzotycznych jak: chiñski kantoñski oraz mandaryñski, tajski czy indonezyjski, po nasze rodzime, europejskie: angielski, niemiecki, hiszpañski, francuski, czeski i wiele innych. Wspó³pracujemy z zawodowymi lektorami. Oferujemy du y wybór native speaker'ów w jêzykach: angielski-brytyjski, angielski-amerykañski, niemiecki, francuski oraz rosyjski. G³osy zosta³y pogrupowane tak, by ³atwo by³o je odnaleÿæ, ods³uchaæ oraz zapisaæ.

6 Showroom

7 Wirtualny doradca Wirtualny Doradca - to zupe³nie nowe narzêdzie RPM sound&voices, dziêki któremu mo na samodzielnie skalkulowaæ cenê - do spotu radiowego, telewizyjnego, prezentacji multimedialnej czy zapowiedzi telefonicznej. Wystarczy wybraæ rodzaj produkcji, pole eksploatacji, okreœliæ bud et - aby sprawdziæ ceny wszystkich lektorów dostêpnych w RPM sound&voices - bez koniecznoœci dzwonienia, pisania maila i oczekiwania na kosztorys.

8 ISDN Dla Klientów krajowych i zagranicznych - studia RPM sound&voices uruchomi³y mo liwoœæ transmisji dÿwiêku ISDN (Telos Zephyr - kodeki AAC, LAYER 3, LAYER 2). ISDN to doskona³e rozwi¹zanie ³¹cz¹ce wszystkie studia RPM miêdzy sob¹ i z lektorami na ca³ym œwiecie.

9 Znani i lubiani Studia RPM sound&voices czêsto odwiedzaj¹ gwiazdy polskiego show-biznesu, politycy, osoby z pierwszych stron gazet. Nagrywali u nas m. in.: Piotr Fronczewski, Katarzyna Figura, Agnieszka Perepeczko, Jan Nowicki, Zygmunt Chajzer, Oliwier Janiak, Anna Seniuk, Julia Kamiñska, Nelli Rokita, Krzysztof Kowalewski, KASA, Micha³ Piróg, Pawe³ Ma³aszyñski, Anna Maria Jopek, Rados³aw Pazura, Piotr G¹ssowski, Bogus³aw Linda, Andrzej Zaorski, Gra yna Wolszczak, Jolanta Fajkowska, Daniel Olbrychski, Majka Je owska, Marian Opania, Ewa Gawryluk, Jacek Cygan i wielu innych.

10 Zaufali nam

11 Ceny Nagrania lektorskie - od 100 z³ + VAT Gotowe spoty dÿwiêkowe - od 400 z³ + VAT Komplety zapowiedzi telefonicznych - od 400 z³ + VAT Prezentacje multimedialne - od 125 z³ + VAT / za stronê A4 Wynajêcie studia - od 100 z³ + VAT / za godzinê (przy d³u szych sesjach) czas oczekiwania na indywidualn¹ wycenê - max 24 godziny wyceny w aplikacji WIRTUALNY DORADCA - natychmiast - online

12 Kontakt Studio w Tarnowie Tarnów, ul. Pi³sudskiego 67 tel. (14) Studio w Warszawie Warszawa, al. Jana Paw³a II 80 lok. 97 tel. (22) Lokalne infolinie: Bia³ystok (85) Bydgoszcz (52) Gdañsk (58) Kielce (41) Kraków (12) ódÿ (42) Wroc³aw (71) ¹cza ISDN do transmisji online: WARSZAWA: (0048) TARNÓW: (0048)

Top language jobs. Kreator kariery. Why Poland? Filologia - zawód w cenie. www.linguajob.pl. Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy

Top language jobs. Kreator kariery. Why Poland? Filologia - zawód w cenie. www.linguajob.pl. Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy www.linguajob.pl Jedyny w Polsce jêzykowy serwis pracy Top language jobs Trendy jêzykowego rynku pracy w 2013 Kreator kariery Zarzuæ sieæ na oferty i znajdÿ z nami dobr¹ pracê Why Poland? Your language

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz

Grzegorz Kantowicz. Mieczys³aw Borkowski. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz. Grzegorz Kantowicz INDEKS 345237 numer 1 (101), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. M. Kantowicz, G. Kantowicz ul. Stawowa 110,

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 6 9. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 6 9 INDEKS 345237 numer 1 (105), rok dziesi¹ty styczeñ/marzec 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 2 (90), rok dziesi¹ty kwiecieñ-czerwiec 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne

Grupa ZPAS ZPAS. 2 Sieci lokalne i korporacyjne 2 Sieci lokalne i korporacyjne Grupa ZPAS Drodzy Czytelnicy, niezwykle mi³o mi zaprezentowaæ firmy ZPAS SA i ZPAS-NET w ramach Biblioteki Infotela. Mamy ponadtrzydziestoletni¹ historiê i z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

TeleVantage Call Center

TeleVantage Call Center TeleVantage Call Center Nieograniczone mo liwoœci zarz¹dzania rozmowami w u³amku ceny wyspecjalizowanych systemów call center TeleVantage firmy Artisoft, komputerowy system telefoniczny pracuj¹cy w oparciu

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X

Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA00 KXTDA00 wer..0 System sieciowy, który maksymalizuje osi¹gniêcia Twojej firmy w erze konwergencji technologii Przedsiêbiorstwa Przemys³ Instytucje rz¹dowe

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e... 4 7. Telekomunikacja. Grzegorz Kantowicz Dogoniæ Europê... 8 12 VIII Kongres INFOTELA SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e...... 4 7 Telekomunikacja INDEKS 345237 numer 3 (103), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2009 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA

Bardziej szczegółowo

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 6. Grudzień 2002 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Inter Cars Wiadomoœci Bez kompleksów do Unii Europejskiej Tomasz Piluch Kierownik Sprzedaży Części do Samochodów Osobowych Inter Cars S.A. Zbliża się koniec

Bardziej szczegółowo

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga

Sterowanie dla monitoringu. Nowoczesne rozwi¹zania œwiat³owodowe i telekomunikacyjne. Pawe³ Olszynka, Marzena Opaliñska, Tomasz Deluga 2 ITELIGENTNE INFRASTRUKTURY SIECIOWE SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA GRUPA ZPAS 3 INFOTELA ISBN 978-83-60516-01-0 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323

Bardziej szczegółowo

Zrób u ytek z domowej sieci

Zrób u ytek z domowej sieci Korzystanie z Internetu to nie tylko przegl¹danie stron WWW, to równie mo liwoœæ przekszta³cenia, niewielkim kosztem, zwyk³ego domu w multimedialne centrum rozrywki... MICHA STÊPIEÑ INTERNET Zrób u ytek

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH

KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH BIBLIOTEKA Cena 15 z³ ISBN 83-60516-04-9 INFOTELA (w tym 0% VAT) KOMUNIKACJA ELEKTRONICZNA DLA S U B MUNDUROWYCH sponsor partnerzy Systemy ³¹cznoœci satelitarnej Sieci nowej generacji Telefonia VoIP Komputery

Bardziej szczegółowo

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006

MNI. Akumuluj. 4,90 z³. Raport analityczny 11.10.2006 GPW: REUTERS: SZEP.WA BLOOMBERG:.PW 11.10.2006 DOM MAKLERSKI PKO BP Raport analityczny Akumuluj 4,90 z³ 18 13 8 3 5 paÿ 16 gru 27 lut 12 maj 24 lip 3 paÿ WIG znormalizowany Dane podstawowe cena rynkow

Bardziej szczegółowo

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40)

Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Scania w Polsce MAGAZYN NR 3/2007 (40) MAGAZYN NR 3/2007 (40) Fina³ konkursu Top Team 2007 OD WYDAWCY w numerze: Str. 3 Aktualnoœci Rekordowy rok Str. 4-9 Aktualnoœci Najlepsi na œwiecie Str. 10-11 Aktualnoœci

Bardziej szczegółowo

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji

Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP. Sposób na ograniczenie kosztów dla firm i instytucji 2 VoIP SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA Mariusz Kasprzak Rewolucja w technologii VoIP 4 5 ISBN 978-83-60516-33-1 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Telefonia internetowa: gdzie jesteœmy? 6 10 Wydawca:

Bardziej szczegółowo

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek)

3 czerwca (œroda) 4 czerwca (czwartek) Program VIII KONGRESU INFOTELA Komunikacja elektroniczna technologie i us³ugi: mobilnoœæ, cyfryzacja, kontent, multimedia 3 6 czerwca 2009 r. Hotel ASTOR JASTRZÊBIA GÓRA 3 czerwca (œroda) 15.00 19.00 Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.

Z³oty Grynkiewicz. Stargardzianie pamiêtali o Powstaniu Warszawskim. Warszawskim Czytaj strona 5. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08. 1 z³ (w tym 7%VAT) Wt-Czw 05-07.08.2008 nr60(909) ISSN 1644-1249 indeks - 349887 Szko³y bêd¹ jak nowe Czytaj strona 8 Z³oty Grynkiewicz Marcin Grynkiewicz zosta³ mistrzem Polski junioróww lekkiej atletyce

Bardziej szczegółowo

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE

Warto wiedzieæ, e... 4 5 TARGI, WYSTAWY, KONFERENCJE Rada programowa Przewodnicz¹cy: prof. dr hab. in. Ryszard S. Choraœ Akademia Techniczno-Rolnicza Bydgoszcz INDEKS 345237 numer 3 (91), rok dziesi¹ty lipiec-wrzesieñ 2006 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w

Bardziej szczegółowo

Technologia informacyjna dla ka dego

Technologia informacyjna dla ka dego Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Aleksander Bremer Miros³aw S³awik Technologia informacyjna dla ka dego PODRÊCZNIK Szko³y ponadgimnazjalne Redakcja Iwona Strzelczyk

Bardziej szczegółowo

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3

FOLDER WYSTAWCÓW. Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP Akademickie Biuro Karier. 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 Wy sza Szko³a Pedagogiczna TWP i j c a k u d E i FOLDER WYSTAWCÓW 09.09.2010r. Warszawa, ul.urbanistów 3 www.pu.wsptwp.eu PATRONI I ORGANIZATORZY DNI PRACY I EDUKACJI WSP TWP w Warszawie Misj¹ Akademickiego

Bardziej szczegółowo

Centrala telefoniczna MICRA

Centrala telefoniczna MICRA Centrala telefoniczna MICRA Abonencka cyfrowa centrala telefoniczna Micra jest uzupe³nieniem rodziny doskonale przyjêtych przez rynek central Sigma i Optima. Rozwi¹zania zarezerwowane do tej pory dla du

Bardziej szczegółowo

Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy:

Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy: Prezentacje spólek wchodzacych w sklad EC Grupy: str. 4 str. 8 str. 10 str. 12 str. 14 str. 16 str. 18 str. 20 str. 22 strona 2 www.energocontrol.pl C Grupa jest partnerem dla firm w sektorach: kolejowym,

Bardziej szczegółowo

Hybrydowe centrale abonenckie

Hybrydowe centrale abonenckie Hybrydowe centrale abonenckie I P P B X KXTDA0 KXTDA5 System telekomunikacyjny, który w erze konwergencji sieci daje wiêcej mo liwoœci Pañstwa firmie Ma³e i œrednie firmy Handel Biura Przemys³ Restauracje

Bardziej szczegółowo

Tegoroczne wybory parlamentarne

Tegoroczne wybory parlamentarne fot.m. Zdrzy³owski fot.m. Zdrzy³owski Polacy mądrzy Jesień na Rynku Wystêp folkowego zespo³u Turnioki, Alicji Majewskiej i W³odzimierza Korcza oraz wystawa malarstwa Kujawy i Sieczki z³o y³y siê na program

Bardziej szczegółowo