Warszawa, październik 2012 BS/139/2012 KORZYSTANIE I ZADOWOLENIE Z USŁUG BANKOWYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa, październik 2012 BS/139/2012 KORZYSTANIE I ZADOWOLENIE Z USŁUG BANKOWYCH"

Transkrypt

1 Warszawa, październik 2012 BS/139/2012 KORZYSTANIE I ZADOWOLENIE Z USŁUG BANKOWYCH

2 Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, Warszawa (48 22)

3 Ostatnie lata to czas dynamicznego rozwoju polskiego sektora bankowego. Z roku na rok poprawia się dostępność i zwiększa skala korzystania z infrastruktury bankowej i płatniczej. Dane Narodowego Banku Polskiego wskazują, iż w latach potroiła się liczba transakcji bankomatowych (z 222,6 mln w roku 2000 do 673,1 mln w roku 2010), a samych bankomatów na terenie kraju przybyło ponad ośmiokrotnie (z 2009 w roku 2010 do w roku 2010) 1. Imponujący jest też wzrost transakcji płatniczych zawieranych przez internet, których liczba zwiększała się z niespełna 100 tys. w 2003 roku do prawie 2 mln w roku W chwili obecnej w Polsce funkcjonuje 47 banków krajowych 2 pełniących rolę nie urzędów jak bywało kiedyś lecz samodzielnych przedsiębiorstw. Przedsiębiorstw elastycznie reagujących na zmiany w wolnorynkowym otoczeniu gospodarczym zabiegających o względy potencjalnych klientów, prześcigających się w kierowanej do nich ofercie. W jednym z ostatnich sondaży 3 zapytaliśmy badanych, z jakich usług bankowych korzystają, czy spełniają one ich oczekiwania oraz czy banki działające w Polsce budzą ich zaufanie 4. Niniejszy komunikat poświęcony jest korzystaniu i zadowoleniu z usług bankowych. KORZYSTANIE Z USŁUG BANKOWYCH Od 2009 roku upowszechniło się korzystanie z usług bankowych obecnie deklaruje je prawie cztery piąte respondentów (79%, wzrost o 10 punktów). Najliczniejszą grupę (63%) stanowią klienci jednego banku, 12% ankietowanych korzysta z usług dwóch banków, a jedynie 4% z oferty trzech lub więcej banków. Mimo poprawienia dostępu do usług 1 Dane Wydziału Analiz i Badań oraz Departamentu Systemu Płatniczego Narodowego Banku Polskiego. 2 Dane Komisji Nadzoru Finansowego według stanu podawanego na dzień 28 września 2012 roku (http://www.knf.gov.pl/dla_rynku/podmioty_rynku/podmioty_sektora_bankowego/banki_w_polsce.html). 3 Badanie Aktualne problemy i wydarzenia (267) przeprowadzono w dniach sierpnia 2012 roku na liczącej 1011 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. 4 W przygotowaniu komunikat poświęcony ocenie zaufania do banków.

4 - 2 - bankowych, w ciągu ostatnich trzech lat nie zmienił się poziom dywersyfikacji ich dostawców wzrost ogólnej liczby konsumentów wiąże się wyłącznie ze zwiększeniem odsetka osób związanych z jednym bankiem. RYS. 1. CZY KORZYSTA PAN(I) Z USŁUG BANKOWYCH? Tak, z usług jednego banku 52% 63% Tak, z usług dwóch banków 69% Tak, z usług trzech lub więcej banków 13% 4% 79% 12% Nie korzystam z usług bankowych 4% 31% 21% Choć żadnej z grup socjodemograficznych nie można uznać za szczególnie niezainteresowaną czy wykluczoną z dostępu do oferty banków, korzystanie z ich usług jest silnie zróżnicowane społecznie. Wyniki analizy wielozmiennowej z zastosowaniem algorytmu automatycznej detekcji interakcji CHAID (ang. Chi-square Automatic Interaction Detection) oraz analizy korelacji (zob. tabela 1) wykazują, iż spośród wszystkich uwzględnionych przez nas uwarunkowań społeczno-demograficznych 5, zmienną najlepiej wyjaśniającą różnice w kontaktach z bankami jest poziom wykształcenia respondentów (χ 2 (6) = 226,698, p < 0,001; r xy = 0,37, p < 0,001). O ile wśród badanych z wykształceniem podstawowym prawie co drugi (47%) w ogóle nie korzysta z ich oferty, o tyle w grupie ankietowanych najlepiej wykształconych brak takich kontaktów deklarują nieliczni (3%). Wraz z poziomem wykształcenia zwiększa się ponadto tendencja do różnicowania dostawców usług bankowych korzystanie z oferty co najmniej dwóch banków jest siedmiokrotnie częstsze wśród respondentów legitymujących się wykształceniem wyższym niż w grupie osób z wykształceniem podstawowym (35% wobec 5%). 5 W analizie jako potencjalne predyktory korzystania z usług bankowych wykorzystano zmienne: płeć, wiek, wielkość miejscowości zamieszkania, poziom wykształcenia, sytuację zawodową, dochody na jedną osobę, ocenę własnych warunków materialnych, poglądy polityczne.

5 - 3 - RYS. 2. DEKLARACJE KORZYSTANIA Z USŁUG BANKOWYCH A POZIOM WYKSZTAŁCENIA Korzystanie z usług co najmniej dwóch banków Korzystanie z usług jednego banku Niekorzystanie z usług bankowych Podstawowe 5% 48% 47% Zasadnicze zawodowe 9% 66% 25% Średnie 18% 71% 11% Wyższe 35% 62% 3% Analiza liniowych zależności między pozostałymi cechami społeczno- -demograficznymi pozwala wyróżnić drugi, nieco słabszy predyktor korzystania z usług bankowych jest nim, nie zawsze związany z wykształceniem ankietowanych, poziom ich zamożności (r xy = 0,19, p < 0,001). W grupie badanych uzyskujących dochody per capita powyżej 1500 zł aż dziewięć na dziesięć osób korzysta z usług banków, a niemal co trzecia (32%) jest klientem kilku takich instytucji. Tabela 1. Proste i cząstkowe zależności liniowe między korzystaniem z usług bankowych* a wybranymi zmiennymi socjodemograficznymi Zmienne objaśniające Poziom wykształcenia Dochody na jedną osobę Wiek Wielkość miejscowości zamieszkania korelacja prosta r xy = 0,37 p < 0,001 r xy = 0,19 p < 0,001 r xy = 0,14 p < 0,001 r xy = 0,15 p < 0,001 Współczynniki korelacji r Pearsona korelacja cząstkowa korelacja cząstkowa przy kontroli poziomu przy kontroli dochodu wykształcenia na jedną osobę r xy.z = 0,33 p < 0,001 r xy.z = 0,10 p < 0,01 r xy.z = 0,06 p>0,05 r xy.z = 0,05 p>0,05 r xy.z = 0,21 p<0,001 r xy.z = 0,09 p<0,05 * W charakterze zmiennej zależnej wykorzystano sztuczną zmienną dychotomiczną (0 nie korzysta, 1 korzysta ) analiza pomija więc różnice w stopniu dywersyfikacji dostawców usług Okazuje się jednak, że poziom życia nie rzutuje na zachowania wszystkich ankietowanych dość interesująco kształtują się odsetki osób deklarujących kontakty z bankami w grupach wyróżnionych na podstawie interakcji między wysokością dochodów na jedną osobę a wiekiem. Ogólnie rzecz biorąc młodszy wiek sprzyja korzystaniu z usług bankowych, przy czym tendencja wzrostowa utrzymuje się do kategorii lata włącznie najmłodsi

6 - 4 - wyprzedzają pod tym względem jedynie osoby w wieku emerytalnym. Łączna analiza obydwu uwarunkowań wykazuje, iż znaczenie zamożności rośnie wraz z wiekiem badanych (świadczy o tym wzrost wartości statystyki testu niezależności χ 2 przy takiej samej wielkości tabeli). O ile więc wśród osób w wieku do 44 lat dochody per capita w ogóle nie różnicują korzystania z usług bankowych, o tyle wśród starszych na korzystanie z oferty banków istotnie częściej decydują się osoby relatywnie zamożniejsze. Tabela 2. Wiek i dochody na jedną osobę a korzystanie z usług bankowych* lata (N=101) Odsetek respondentów deklarujących korzystanie z usług bankowych w grupie: lata (N=331) 73% 90% Do 1000 zł (N=232) lata 65 lat i więcej χ 2 (3) = 55,164, p < 0,001 Powyżej 1000 zł (N=163) Do 1000 zł (N=53) Powyżej 1000 zł (N=130) χ 2 (1) = 19,571, p < 0,001 χ 2 (1) = 18,157, p < 0,01 75% 92% 40% 73% * W charakterze zmiennej zależnej wykorzystano sztuczną zmienną dychotomiczną (0 nie korzysta, 1 korzysta ) analiza pomija więc różnice w stopniu dywersyfikacji dostawców usług Choć w świetle dostępnych danych pozostałe zależności uznać można za pozorne w pełni wytłumaczone przez omówione czynniki socjodemograficzne warto odnotować, że kontaktom z bankami sprzyja życie w mieście. Korzystanie z usług kilku banków przeważa wśród specjalistów i respondentów piastujących funkcje kierownicze (51%), stosunkowo częściej deklarują je także osoby prowadzące własną działalność poza rolnictwem (33%) zob. tabela aneksowa. Niemal wszyscy klienci banków mają konto bankowe (96%), a trzy czwarte (75%) posiada kartę płatniczą do rachunku. Zdecydowanie mniejszą popularnością cieszą się kredyty i pożyczki (osoby mające takie zobowiązania stanowią 34% badanych korzystających z usług bankowych), lokaty bankowe (29%), karty kredytowe (23%) i ubezpieczenia wykupywane w bankach (15%). Polacy bardzo rzadko lokują pieniądze w produktach oszczędnościowych umożliwiających odkładanie pieniędzy na emeryturę (z usługi takiej korzysta 5% ankietowanych), w funduszach inwestycyjnych (4%) oraz na rachunkach maklerskich (3%). Wprawdzie korzystanie z jednej usługi zazwyczaj sprzyja korzystaniu z innych, jednak w większości przypadków są to najwyżej średniej siły zależności.

7 - 5 - ODPOWIEDZI BADANYCH KORZYSTAJĄCYCH Z USŁUG BANKOWYCH (N=796) RYS. 3. Z JAKICH PRODUKTÓW BANKOWYCH PAN(I) KORZYSTA? CZY MA PAN(I): konto bankowe 96% 4% kartę płatniczą do konta bankowego 75% 25% zaciągnięty(ą) kredyt lub pożyczkę 34% 66% lokatę bankową 29% 70% 1% kartę kredytową 23% 77% ubezpieczenie wykupione w banku (na życie, kredytu, karty bankowej itp.) 15% 85% specjalny produkt bankowy umożliwiający odkładanie pieniędzy na emeryturę pieniądze ulokowane w funduszu inwestycyjnym 5% 4% 95% 96% rachunek maklerski 3% 97% Tak Nie Nie wiem Przeważająca część respondentów posiadających konto bankowe wypłacała pieniądze z bankomatu (83%), dokonywała transakcji finansowych w oddziale banku (77%) oraz płaciła kartą za zakupione towary lub usługi (67%). Co drugi w tej grupie nigdy nie logował się do bankowości elektronicznej w internecie (48% ogółu, w tym 30% osób korzystających z internetu przynajmniej raz w tygodniu) oraz nie zlecał w ten sposób realizacji przelewu (50%, w tym 33% internautów).

8 - 6 - ODPOWIEDZI BADANYCH POSIADAJĄCYCH KONTO BANKOWE (N=771) RYS. 4. JAK CZĘSTO ZDARZA SIĘ PANU(I): wypłacać pieniądze z bankomatu (%) 83% dokonywać wpłaty, wypłaty, płatności lub innej transakcji finansowej w oddziale banku % płacić kartą za zakupione towary bądź usługi % korzystać z internetowej bankowości elektronicznej logować się do konta przez internet % robić przelew przez internet % Co najmniej raz dziennie Kilka razy w tygodniu Kilka razy w miesiącu Raz w miesiącu Kilka razy w roku Rzadziej niż raz w roku Nigdy mi się nie zdarzyło Ci, którzy wykonywali omawiane czynności, najczęściej przeciętnie więcej niż kilka razy w miesiącu korzystają z internetowej bankowości elektronicznej oraz dokonują płatności kartą bankową (wskaźnik średniej częstotliwości wykonywania tych czynności = = 4,2). Na niewiele niższym poziomie kształtuje się częstotliwość wypłacania pieniędzy z bankomatu i przelewania pieniędzy przez internet (po 3,9). Zdecydowanie najrzadziej, bo średnio najwyżej kilka razy w roku, badani udają się do oddziału banku, by dokonać wpłaty, wypłaty, płatności lub innej transakcji finansowej.

9 - 7 - RYS. 5. WSKAŹNIKI ŚREDNIEJ CZĘSTOTLIWOŚCI WYKONYWANIA CZYNNOŚCI BANKOWYCH Wypłacanie pieniędzy z bankomatu! (N=636) 3,9 Dokonywanie wpłaty, wypłaty, płatności lub innej transakcji finansowej w oddziale banku (N=594)! Płacenie kartą za zakupione towary, bądź usługi (N=516) Korzystanie z internetowej bankowości elektronicznej - logowanie się do konta przez internet (N=397) 3,9 Robienie przelewu przez internet (N=383)! ,7!! 4,2 4,2 * Na podstawie średnich arytmetycznych, gdzie 1 oznacza wykonywanie czynności rzadziej niż raz w roku, 2 kilka razy w roku, 3 kilka razy w miesiącu, 4 raz w miesiącu, 5 kilka razy w tygodniu, a 6 wykonywanie jej codziennie. Wskaźnik każdorazowo wyliczono dla tych respondentów, którym choć raz zdarzyło się podjąć daną aktywność TYPOLOGIA KLIENTÓW Jednym z narzędzi data miningu jest taksonomia. Analiza taksonomiczna umożliwia podział badanej populacji na możliwie jednorodne, a jednocześnie różniące się od siebie podzbiory. W niniejszym opracowaniu grupowanie takie wyjaśni strukturę populacji osób korzystających z oferty banków pozwoli wyróżnić modele korzystania z usług bankowych i ukazać ich częstość tak na poziomie ogólnospołecznym, jak i w poszczególnych grupach społeczno-demograficznych. Zasadniczo w Polsce istnieją dwa typy klientów banków 6. Pierwszy, dominujący typ (66% klientów) reprezentują osoby korzystające z oferty banków rzadziej i w stosunkowo mniejszym zakresie (średnio 2 spośród 9 interesujących nas usług). Typ drugi (34%) to badani aktywniejsi, bardziej dywersyfikujący usługi (średnio połowa usług). 6 Do wyznaczenia klas obserwacji wykorzystano hierarchiczną analizę skupień metodą aglomeracji (miara odległości kwadrat odległości euklidesowej, metoda grupowania wariancyjna metoda Warda) oraz analizę skupień metodą k-średnich. W klasyfikacji posłużono się standaryzowanymi zmiennymi obrazującymi zakres wykorzystywanych usług i częstotliwość związanych z tym czynności. W analizach pominięto zmienne nieróżnicujące populacji, ponadto stworzono dwa wskaźniki złożone, niosące ogólną informację o stylu korzystania z kart płatniczych oraz z bankowości w internecie. Populację badaną stanowiły osoby deklarujące korzystanie z co najmniej jednej interesującej nas usługi bankowej.

10 - 8 - RYS. 6. BADANI KORZYSTAJĄCY Z USŁUG BANKOWYCH (N=796) TYPOLOGIA KLIENTÓW BANKÓW W ZALEŻNOŚCI OD ZAKRESU USŁUG I CZĘSTOTLIWOŚCI WYKONYWANIA CZYNNOŚCI BANKOWYCH Klienci wycofani, mniej aktywni 66% 34% Klienci zaangażowani, bardziej aktywni Z szerszym zakresem usług wiąże się częstsze korzystanie z oferty banków. O ile wśród klientów zaangażowanych każdy ma konto bankowe (100%), a przeważająca ich część deklaruje posiadanie karty płatniczej do rachunku (95%), karty kredytowej (62%) i zaciągniętego kredytu lub pożyczki (74%), o tyle wśród klientów wycofanych więcej niż połowa korzysta jedynie z prowadzenia konta (95%) i z obsługi powiązanej z nim kartą (65%). Mimo że z każdej z interesujących nas usług korzysta istotnie więcej klientów aktywnych niż wycofanych, także w tej pierwszej grupie sporadycznie można trafić na użytkowników produktów ogólnie mniej popularnych, jak rachunek maklerski (8%), produkt odkładający pieniądze na emeryturę (9%) czy fundusz inwestycyjny (9%). Tabela 3. Zakres usług bankowych w grupach klientów Usługi bankowe Klienci wycofani, mniej aktywni (N=528) Klienci zaangażowani, bardziej aktywni (N=267) odsetki odpowiedzi twierdzących* Konto bankowe Karta płatnicza do konta bankowego Zaciągnięty(a) kredyt lub pożyczka Lokata bankowa Karta kredytowa 3 62 Ubezpieczenie wykupione w banku 3 36 Specjalny produkt bankowy umożliwiający odkładanie pieniędzy na emeryturę 3 9 Pieniądze ulokowane w funduszu inwestycyjnym 2 9 Rachunek maklerski 2 8 Przeciętny zakres usług** 2,1 4,4 * Wszystkie frakcje różnią się istotnie na poziomie p < 0,05; na podstawie testu Cochran-Coxa (wariancje niejednorodne) lub testu t dla prób niezależnych (wariancje homogeniczne) ** Na podstawie średniej arytmetycznej, gdzie 1 oznacza korzystanie z jednej interesującej nas usługi, a 9 z wszystkich dziewięciu usług

11 - 9 - Odmienność stylów konsumowania usług bankowych widoczna jest także w różnej intensywności korzystania z poszczególnych czynności bankowych. Klienci wycofani sprawiają wrażenie nieco mniej biegłych w nowoczesnych technologiach odsetek respondentów korzystających z bankowości elektronicznej jest w tej grupie dwukrotnie niższy niż wśród osób aktywnych. Jedyną czynnością występującą równie często w obu modelach jest dokonywanie transakcji finansowych w oddziale banku. Choć udział osób podejmujących poszczególne aktywności jest w obu grupach niejednakowy, to ci którzy je podejmują, poświęcają im mniej więcej tyle samo uwagi. Częstotliwość czynności bankowych kształtuje się na podobnym poziomie wśród klientów obu typów, zazwyczaj z minimalną różnicą na korzyść konsumentów zaangażowanych. Tabela 4. Częstotliwość czynności bankowych w grupach klientów Klienci wycofani, mniej Klienci zaangażowani, Czynności bankowe aktywni (N=528) bardziej aktywni (N=267) odsetki odpowiedzi twierdzących* (wskaźniki średniej częstotliwości czynności**) Wypłacanie pieniędzy z bankomatu 76 (3,8) 97 (4,1) Dokonywanie transakcji finansowej w oddziale banku 76 (2,8) 80 (2,5) Płacenie kartą za zakupione towary, bądź usługi 57 (4,0) 87 (4,3) Korzystanie z internetowej bankowości elektronicznej 39 (4,0) 77 (4,3) Robienie przelewów przez internet 37 (3,7) 75 (4,0) * Wszystkie frakcje różnią się istotnie na poziomie p<0,05; na podstawie testu Cochran-Coxa (wariancje niejednorodne) lub testu t dla prób niezależnych (wariancje homogeniczne) ** Na podstawie średnich arytmetycznych, gdzie 1 oznacza wykonywanie czynności rzadziej niż raz w roku, 2 kilka razy w roku, 3 kilka razy w miesiącu, 4 raz w miesiącu, 5 kilka razy w tygodniu, a 6 wykonywanie jej codziennie. Wskaźnik każdorazowo wyliczono dla tych respondentów, którym choć raz zdarzyło się podjąć daną aktywność Socjodemograficzne uwarunkowania aktywniejszej strategii korzystania z usług bankowych są zbieżne z cechami sprzyjającymi kontaktom z bankami. Klienci zaangażowani przeważają nieco nad wycofanymi wśród osób z wyższym wykształceniem, badanych deklarujących najwyższe dochody per capita, kadry kierowniczej i specjalistów oraz wśród respondentów prowadzących własną działalność poza rolnictwem. Z większego zakresu i częściej z usług bankowych korzystają też mieszkańcy dużych miast i osoby w średnim wieku szczególnie mający od 35 do 44 lat.

12 Tabela 5. Udział stylów korzystania z usług bankowych w grupach społeczno-demograficznych Płeć Wiek Miejsce zamieszkania Wykształcenie Grupa społ.-zaw. pracujący Bierni zawodowo Dochody na jedną osobę BADANI KORZYSTAJĄCY Z USŁUG BANKOWYCH (N=796) Cechy społeczno-demograficzne Klienci wycofani, mniej aktywni Klienci zaangażowani, bardziej aktywni w procentach Ogółem Mężczyźni Kobiety lata lat i więcej Wieś Miasto do 20 tys tys tys tys. i więcej mieszk Podstawowe Zasadnicze zawodowe Średnie Wyższe Kadra kier., spec. z wyższym wykszt Średni personel, technicy Pracownicy adm.-biurowi Pracownicy usług Robotnicy wykwalifikowani Robotnicy niewykwalifik Rolnicy Pracujący na własny rach Renciści 93 7 Emeryci Uczniowie i studenci Bezrobotni Gospodynie domowe i inni Do 500 zł Powyżej 1500 zł ZADOWOLENIE Z USŁUG BANKOWYCH Niemal wszyscy użytkownicy kont bankowych są zadowoleni ze swojego banku (93%), w tym co trzeci (31%) deklaruje dużą satysfakcję ze świadczonych w nim usług. Tylko nieliczni są niezadowoleni, bądź nie potrafią ocenić banku, który prowadzi ich konto.

13 ODPOWIEDZI BADANYCH POSIADAJĄCYCH KONTO BANKOWE (N=771) RYS. 7. CZY JEST PAN(I) ZADOWOLONY(A) CZY TEŻ NIEZADOWOLONY(A) Z USŁUG BANKU, W KTÓRYM MA PAN(I) KONTO BANKOWE? JEŚLI MA PAN(I) KILKA KONT W RÓŻNYCH BANKACH, PROSZĘ OCENIĆ DZIAŁALNOŚĆ TEGO BANKU, Z KTÓREGO USŁUG KORZYSTA PAN(I) NAJCZĘŚCIEJ Bardzo zadowolony(a) Raczej zadowolony(a) Raczej niezadowolony(a) Bardzo niezadowolony(a) Trudno powiedzieć 31% 62% 6% 1% 93% Jak korzystamy z usług banków? Powszechnie, choć raczej w małym zakresie. Wprawdzie niemal wszyscy Polacy mają dziś konto w banku, a przeważająca część wypłaca pieniądze z bankomatu i reguluje należności kartą płatniczą, to jednak nawet osoby należące do grupy relatywnie aktywniejszych klientów tylko sporadycznie korzystają z bardziej zaawansowanych usług oszczędnościowo-inwestycyjnych. Co znamienne, respondenci, których kontakty z bankami wykraczają poza prowadzenie rachunku bieżącego, częściej niż na produkty przechowujące, pomnażające zgromadzone środki, decydują się na pożyczki i kredyty. Opracowała Natalia HIPSZ

Warszawa, marzec 2012 BS/34/2012 OPINIE O FUNKCJONOWANIU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ

Warszawa, marzec 2012 BS/34/2012 OPINIE O FUNKCJONOWANIU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Warszawa, marzec 2012 BS/34/2012 OPINIE O FUNKCJONOWANIU SYSTEMU OPIEKI ZDROWOTNEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/132/2012 ZDROWIE PSYCHICZNE POLAKÓW

Warszawa, październik 2012 BS/132/2012 ZDROWIE PSYCHICZNE POLAKÓW Warszawa, październik 2012 BS/132/2012 ZDROWIE PSYCHICZNE POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE GWARANCJA R JAKOŚCI PRACY ANKIETERSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/81/2012 KORZYSTANIE Z INTERNETU

Warszawa, czerwiec 2012 BS/81/2012 KORZYSTANIE Z INTERNETU Warszawa czerwiec 2012 BS/81/2012 KORZYSTANIE Z INTERNETU Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2011 BS/5/2011 MANIA KUPOWANIA, CZYLI O POSTAWACH KONSUMENCKICH POLAKÓW

Warszawa, styczeń 2011 BS/5/2011 MANIA KUPOWANIA, CZYLI O POSTAWACH KONSUMENCKICH POLAKÓW Warszawa, styczeń 2011 BS/5/2011 MANIA KUPOWANIA, CZYLI O POSTAWACH KONSUMENCKICH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2013 BS/111/2013 WARTOŚCI I NORMY

Warszawa, sierpień 2013 BS/111/2013 WARTOŚCI I NORMY Warszawa, sierpień 2013 BS/111/2013 WARTOŚCI I NORMY Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 82/2014

Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 82/2014 Warszawa, czerwiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 82/2014 INTERNAUCI 2014 Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul.

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Stan wiedzy ekonomicznej Polaków Raport Instytutu Wolności i Raiffeisen Polbank Raport opracowany na podstawie badań przeprowadzonych przez Millward Brown Lipiec 2014 2 Stan wiedzy ekonomicznej Polaków

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2011 BS/62/2011 AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA POLAKÓW POZIOM ZAANGAŻOWANIA I MOTYWACJE

Warszawa, maj 2011 BS/62/2011 AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA POLAKÓW POZIOM ZAANGAŻOWANIA I MOTYWACJE Warszawa, maj 2011 BS/62/2011 AKTYWNOŚĆ SPOŁECZNA POLAKÓW POZIOM ZAANGAŻOWANIA I MOTYWACJE Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

Stan wiedzy finansowej Polaków

Stan wiedzy finansowej Polaków Stan wiedzy finansowej Polaków Raport z badania ilościowego Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Stan wiedzy finansowej Polaków raport Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy, Dom Badawczy

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Raport: Portret finansowy Polki 2013

Raport: Portret finansowy Polki 2013 Deutsche Bank Raport: Portret finansowy Polki 2013 Raport: Portret finansowy Polki 2013 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Sytuacja na rynku pracy obniża poziom ubankowienia kobiet...4 2. Kobieta klientka banku...6

Bardziej szczegółowo

Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki?

Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Stan obecny i kierunki rozwoju raport z badań URZĄD OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW Gdzie Polacy najchętniej opłacają rachunki? Stan obecny i kierunki rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, sierpień 2012 BS/110/2012 POLACY O SWOIM ZDROWIU ORAZ PROZDROWOTNYCH ZACHOWANIACH I AKTYWNOŚCIACH

Warszawa, sierpień 2012 BS/110/2012 POLACY O SWOIM ZDROWIU ORAZ PROZDROWOTNYCH ZACHOWANIACH I AKTYWNOŚCIACH Warszawa, sierpień 2012 BS/110/2012 POLACY O SWOIM ZDROWIU ORAZ PROZDROWOTNYCH ZACHOWANIACH I AKTYWNOŚCIACH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marzec 2010 BS/26/2010 MOBILNOŚĆ I PREFERENCJE MIGRACYJNE POLAKÓW

Warszawa, marzec 2010 BS/26/2010 MOBILNOŚĆ I PREFERENCJE MIGRACYJNE POLAKÓW Warszawa, marzec 2010 BS/26/2010 MOBILNOŚĆ I PREFERENCJE MIGRACYJNE POLAKÓW Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 3 października 2008 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Warszawa, luty 2012 BS/19/2012

Warszawa, luty 2012 BS/19/2012 Warszawa, luty 2012 BS/19/2012 GOTOWOŚĆ POLAKÓW DO WSPÓŁPRACY W LATACH 2002 2012 Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku

Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Czerwiec 2014 r. Raport na temat usługi cash back na polskim rynku Magdalena Rabong Departament Systemu Płatniczego Warszawa, 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Informacja. Nr 144. Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie. Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska

Informacja. Nr 144. Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie. Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ INFORMACJI Rynek usług bankowych: społeczne postawy, zachowania, opinie Listopad 1993 Krystyna Lelińska, Grażyna Zakrzewska Informacja Nr 144 Wprowadzone

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/158/2010 POLACY O PROWADZENIU BIZNESU

Warszawa, listopad 2010 BS/158/2010 POLACY O PROWADZENIU BIZNESU Warszawa, listopad 2010 BS/158/2010 POLACY O PROWADZENIU BIZNESU Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE

Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE Warszawa, grudzień 2009 BS/165/2009 POLACY A FUNDUSZE INWESTYCYJNE W porównaniu z krajami o ugruntowanej gospodarce rynkowej fundusze inwestycyjne to dla Polaków stosunkowo nowa forma lokowania i pomnażania

Bardziej szczegółowo

Konsumenci na rynku usług bankowych Raport dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsumenci na rynku usług bankowych raport z badań

Konsumenci na rynku usług bankowych Raport dla Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Konsumenci na rynku usług bankowych raport z badań Konsumenci na rynku usług bankowych raport z badań Warszawa, lipiec 2009 2 Raport powstał w ramach projektu Transition Facility 2006/018-180.02.02 Polityka ochrony konkurencji i konsumentów współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2010 BS/2/2010 OBRAZ TYPOWEGO POLAKA W STARSZYM WIEKU

Warszawa, styczeń 2010 BS/2/2010 OBRAZ TYPOWEGO POLAKA W STARSZYM WIEKU Warszawa, styczeń 2010 BS/2/2010 OBRAZ TYPOWEGO POLAKA W STARSZYM WIEKU W badaniu przeprowadzonym w listopadzie 2009 roku 1 poruszyliśmy m.in. problem starości w Polsce. Interesowało nas, w jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Warszawa, kwiecień 2010 BS/50/2010 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH

Warszawa, kwiecień 2010 BS/50/2010 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Warszawa, kwiecień 2010 BS/50/2010 POLACY O SWOICH DŁUGACH I OSZCZĘDNOŚCIACH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 108/2014

Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 108/2014 Warszawa, lipiec 2014 ISSN 2353-5822 NR 108/2014 KORZYSTANIE ZE ŚWIADCZEŃ I UBEZPIECZEŃ ZDROWOTNYCH A.D. 2014 Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia 2014 roku

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 3. Agata BUDZYŃSKA-BIERNAT Pracownik młody czy doświadczony? Sytuacja osób bezrobotnych w Wielkopolsce...33

SPIS TREŚCI. 3. Agata BUDZYŃSKA-BIERNAT Pracownik młody czy doświadczony? Sytuacja osób bezrobotnych w Wielkopolsce...33 SPIS TREŚCI 1. Joanna ADAMSKA-MIERUSZEWSKA, Magdalena MOSIONEK-SCHWEDA Rozwój indywidualnych oszczędności emerytalnych w kontekście skłonności Polaków do oszczędzania...3 2. Marta BORDA Sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, maj 2012 BS/75/2012

Warszawa, maj 2012 BS/75/2012 Warszawa, maj 2012 BS/75/2012 PIT-Y 2011 Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej ul. Żurawia 4a, 00-503

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo