Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z zastosowaniem medycznych kont oszczędnościowych w finansowaniu ochrony zdrowia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z zastosowaniem medycznych kont oszczędnościowych w finansowaniu ochrony zdrowia"

Transkrypt

1 Marta Borda * Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z zastosowaniem medycznych kont oszczędnościowych w finansowaniu ochrony zdrowia Wstęp Medyczne konta oszczędnościowe (ang. medical savings accounts MSAs) 1 stanowią innowacyjną i stosunkowo rzadko stosowaną metodę finansowania ochrony zdrowia, polegającą na gromadzeniu indywidualnych oszczędności na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych w momencie ich konsumpcji. Z teoretycznego punktu widzenia koncepcja ta służy przede wszystkim ograniczeniu hazardu moralnego, stanowiącego jedną z przyczyn wzrostu kosztów sektora zdrowotnego. Zastosowanie medycznych kont oszczędnościowych umożliwia dopływ dodatkowych środków finansowych do systemu ochrony zdrowia, jak również gromadzenie oszczędności na przyszłe potrzeby zdrowotne społeczeństwa, co w warunkach obserwowanych zmian demograficznych ma ogromne znaczenie. W zagranicznej literaturze z zakresu ekonomiki i finansowania ochrony zdrowia problematyka medycznych kont oszczędnościowych jest tematem podejmowanym z różnym natężeniem w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat. Należy zaznaczyć, że podstawy koncepcji medycznych kont oszczędnościowych w pierwotnej wersji zostały opracowane w Stanach Zjednoczonych w latach 70. ubiegłego stulecia. Duży wpływ na dalszy rozwój badań naukowych w tym obszarze miała implementacja pierwszego na świecie programu obowiązkowych medycznych kont oszczędnościowych Medisave w Singapurze w 1984 roku, a następnie wprowadzenie możliwości zakładania zdrowotnych kont oszczędnościowych w USA w 2003 roku. Znaczna część opublikowanych prac, zwłaszcza o charakterze wyłącznie teoretycznym, mieści się w obszarze nauki amerykańskiej, np. [Scheffler, Yu, 1998], [Cardon, 2010]. W ostatniej * Dr, Katedra Ubezpieczeń, Wydział Zarządzania, Informatyki i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, ul. Komandorska 118/120, Wrocław, wroc.pl 1 W dalszej części opracowania termin medyczne konto oszczędnościowe będzie używany zamiennie ze skrótem tego pojęcia w języku angielskim MSA (MSAs w odniesieniu do liczby mnogiej).

2 40 Marta Borda dekadzie problematyka medycznych kont oszczędnościowych spotkała się również z zainteresowaniem badaczy w Europie, zarówno ze strony teoretycznej [Henke, Borchardt, 2003], jak i praktycznych możliwości implementacji [Dixon, 2002], [Schreyögg, 2004], [Thomson, Mossialos, 2008], [Borda, 2011], [Iltchev, 2011]. Pomimo bogatego zaplecza teoretycznego praktyczny zakres wykorzystania medycznych kont oszczędnościowych pozostaje stosunkowo niewielki. Faktycznie funkcjonują one w niewielu krajach na świecie, gdzie mają charakter obowiązkowy (Singapur, Chiny) lub stanowią dobrowolne uzupełnienie prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych (np. USA i RPA). Celem niniejszego artykułu jest analiza wybranych argumentów teoretycznych za i przeciwko zastosowaniu medycznych kont oszczędnościowych w finansowaniu ochrony zdrowia. W pierwszej kolejności zostaną omówione specyficzne cechy medycznych kont oszczędnościowych, decydujące o istocie i odrębności tego mechanizmu finansowania opieki zdrowotnej, a następnie zostanie dokonany przegląd potencjalnych korzyści i zagrożeń, jakie mogą wynikać z funkcjonowania MSAs. 1. Istota medycznych kont oszczędnościowych Medyczne konto oszczędnościowe stanowi specyficzny rodzaj indywidualnego (przypisanego do danej osoby) konta oszczędnościowego, w ramach którego z obowiązkowych lub dobrowolnych wpłat dokonywanych przez posiadacza konta, członków jego rodziny i/lub pracodawcę oraz dopisywanych odsetek tworzony jest fundusz z przeznaczeniem na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych w momencie ich konsumpcji. MSA jest bardzo podobne do rachunku bankowego. Różni się tym, że jego przeznaczeniem jest pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych ponoszonych przez daną osobę (lub rodzinę) [Dixon, 2002]. Medyczne konta oszczędnościowe mogą być wykorzystywane jako uzupełnienie istniejących systemów finansowania ochrony zdrowia. Do głównych przyczyn zastosowania tego rozwiązania zalicza się [Hanvoravongchai, 2002], [Thomson, Mossialos, 2008]: - problemy związane z funkcjonowaniem prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych (w szczególności hazard moralny, negatywna selekcja, wysokie koszty administracyjne), - potrzebę mobilizacji oszczędności na pokrycie wysokich kosztów ochrony zdrowia w przyszłości,

3 Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z zastosowaniem 41 - pozyskanie dodatkowych źródeł finansowania systemu ochrony zdrowia, - potrzebę większej kontroli kosztów udzielanych świadczeń medycznych. W wypadku medycznych kont oszczędnościowych środki finansowe są gromadzone na indywidualnych rachunkach poszczególnych uczestników, zatem nie występuje tu charakterystyczna dla metody ubezpieczeniowej repartycja finansowego ciężaru realizacji ryzyka na wspólnotę ubezpieczonych. MSAs nie chronią więc przed ryzykiem niespodziewanie wysokich wydatków medycznych (pokrycie wydatków jest uzależnione od stanu konta). Pokrycie nadzwyczaj wysokich wydatków zdrowotnych powinno być zapewnione w ramach istniejącego systemu publicznego lub przez prywatne ubezpieczenie zdrowotne. W praktyce MSAs o charakterze dobrowolnym są zwykle powiązane z prywatnymi ubezpieczeniami zdrowotnymi zapewniającymi pokrycie poważnych wydatków zdrowotnych o wysokim udziale własnym (high-deductible catastrophic health insurance). Ubezpieczeniowy komponent systemu MSAs odgrywa istotną rolę w jego prawidłowym funkcjonowaniu. Hurley i Guindon (2008) zwracają uwagę na fakt, że plan zdrowotny typu MSA obejmuje dwa główne elementy składowe. Pierwszy z nich to indywidualny rachunek oszczędnościowy, z którego środki finansowe (z reguły podlegające akumulacji w czasie) są przeznaczone na pokrycie wydatków zdrowotnych. Drugi komponent stanowi wspomniane ubezpieczenie poważnych wydatków zdrowotnych. Teoretycznie możliwych jest wiele różnorodnych rozwiązań hybrydowych typu MSAs w zależności od szczegółowej konstrukcji wspomnianych dwóch komponentów. Uwzględniając funkcję, jaką MSAs mają pełnić w danym systemie finansowania ochrony zdrowia, określa się szczegółowe zasady funkcjonowania tego typu programów, w tym m.in. wysokość i sposób dokonywania wpłat na konto, sposób i terminy naliczania odsetek, możliwości wypłat na cele medyczne i niemedyczne, zakres i źródło finansowania poważnych wydatków zdrowotnych (prywatne ubezpieczenie zdrowotne czy program finansowany publicznie), rozwiązania podatkowe i inne.

4 42 Marta Borda 2. Korzyści wynikające z funkcjonowania medycznych kont oszczędnościowych W literaturze przedmiotu efekty funkcjonowania medycznych kont oszczędnościowych w systemach finansowania ochrony zdrowia stanowią niezwykle dyskusyjny temat. Z jednej strony zwolennicy tego rozwiązania twierdzą, że zastosowanie MSAs umożliwia osiągnięcie znaczących korzyści w porównaniu z tradycyjnymi (kompleksowymi) produktami ubezpieczeń zdrowotnych czy też finansowaniem opartym wyłącznie na funduszach publicznych. Wymienia się tu przede wszystkim: ograniczenie i większą kontrolę wydatków zdrowotnych, poprawę efektywności systemu ochrony zdrowia, większe możliwości wyboru i dostępu do opieki zdrowotnej (w tym redukcję czasu oczekiwania na świadczenia zdrowotne), a także wyższą jakość udzielanych świadczeń [Scheffler, Yu, 1998], [Dixon, 2002], [Hanvoravongchai, 2002], [Cogan i inni, 2005], [Hurley, Guindon, 2008]. Z kolei przeciwnicy podkreślają niedoskonałości MSAs jako metody finansowania ochrony zdrowia, wymieniając w szczególności: wpływ na spadek efektywności systemu ochrony zdrowia, wzrost wydatków zdrowotnych, ograniczony wpływ na jakość udzielanych świadczeń, a przede wszystkim istotne nierówności społeczne w finansowaniu i korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych [Saltman, 1998], [Hsiao, 2001], [Hurley, Guindon, 2008]. Widoczne różnice w poglądach na temat medycznych kont oszczędnościowych i ich potencjalnych efektów wywodzą się z odmiennych uwarunkowań ideologicznych ich autorów, a także z różnic w zakresie oceny zdolności jednostek do przezwyciężenia niedoskonałości rynku świadczeń zdrowotnych. Główną i stosunkowo najczęściej wymienianą w literaturze przedmiotu zaletą medycznych kont oszczędnościowych jest ograniczenie hazardu moralnego przez stwarzanie zachęty dla pacjentów do podejmowania racjonalnych decyzji dotyczących konsumpcji świadczeń zdrowotnych, np. [Scheffler, Yu, 1998], [Dixon, 2002], [Schreyögg, 2004]. MSAs stymulują racjonalne zachowania pacjentów, ponieważ to właśnie oni decydują o wykorzystaniu środków finansowych zgromadzonych na koncie na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych. Warto zaznaczyć, że fundusze zgromadzone na koncie niewykorzystane w bieżącym okresie, np. w ciągu roku kalendarzowego, nie przepadają, lecz są akumulowane i mogą być wydatkowane w przyszłości. W związku z powyższym posiadacze MSAs nie są już tak skłonni do korzystania ze

5 Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z zastosowaniem 43 świadczeń zdrowotnych i wydawania na nie własnych oszczędności, jak dzieje się to w wypadku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. W miejsce zasady use it or loose it, którą kierują się osoby mające prywatne ubezpieczenie zdrowotne, decyzja posiadacza MSA o wydatkowaniu zgromadzonych środków odbywa się w myśl zasady use it or save it [Robinson, 2005]. Podejście takie wymaga od konsumentów świadomości co do aktualnych i przyszłych potrzeb zdrowotnych oraz ich uwzględnienia w osobistym planowaniu finansowym. Medyczne konta oszczędnościowe przyczyniają się do wzrostu świadomości społeczeństwa na temat rzeczywistych kosztów świadczeń zdrowotnych, ponieważ to pacjent jest podmiotem podejmującym decyzję o pokryciu kosztu określonego świadczenia z własnych oszczędności. Przewidywana postawa posiadaczy MSAs (wybór tańszych świadczeń zdrowotnych lub w pewnych przypadkach rezygnacja z ich zakupu) pozwala na ograniczenie nadmiernej, nieuzasadnionej z medycznego punktu widzenia konsumpcji świadczeń zdrowotnych i tym samym przyczynia się do redukcji wydatków zdrowotnych zarówno w ujęciu mikro (w odniesieniu do poszczególnych gospodarstw domowych), jak i w skali całego kraju. Swoboda posiadaczy MSAs w zakresie wyboru świadczeniodawców nie pozostaje bez wpływu na zachowania podażowej strony rynku świadczeń zdrowotnych. Medyczne konta oszczędnościowe stymulują konkurencję cenową pomiędzy świadczeniodawcami, wpływając na wzrost dyscypliny w obszarze kosztów. Funkcjonowanie MSAs przyczynia się również do lepszego dopasowania ofert do oczekiwań pacjentów oraz do większej dbałości o jakość udzielanych świadczeń. Posiadanie medycznego konta oszczędnościowego wraz z powiązanym z nim ubezpieczeniem zdrowotnym może ułatwić oszczędzającemu dostęp do opieki zdrowotnej (np. skrócić czas oczekiwania w wypadku niektórych trudno dostępnych świadczeń zdrowotnych). Wśród argumentów przemawiających na korzyść MSAs wymienia się również ich pozytywny wpływ na rozwój rynku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Jak już wcześniej wspomniano, medyczne konta oszczędnościowe o charakterze dobrowolnym funkcjonują jako produkty finansowe łączące w sobie dwa komponenty: osobiste konto o charakterze oszczędnościowym oraz specyficzne ubezpieczenie zdrowotne zapewniające pokrycie poważnych wydatków zdrowotnych o wysokim udziale własnym. Ze względu na ograniczony zakres ochrony ubezpieczenie takie jest stosunkowo tanie, co może zachęcać do jego zakupu

6 44 Marta Borda osoby, których nie stać na posiadanie tradycyjnego kompleksowego ubezpieczenia zdrowotnego. Powyższy argument jest przytaczany zwłaszcza w odniesieniu do rynku amerykańskiego ze względu na stosunkowo duży odsetek osób w tym kraju nieobjętych żadną formą ubezpieczenia zdrowotnego [Glied, 2008]. W krajach europejskich, gdzie finansowanie ochrony zdrowia opiera się na środkach publicznych (obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne o charakterze ubezpieczenia społecznego lub finansowanie budżetowe), zastosowanie MSAs o charakterze dodatkowym i dobrowolnym również może się przyczynić do rozwoju sektora prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych i zwiększenia różnorodności oferowanych produktów finansowych. Kolejną istotną zaletą medycznych kont oszczędnościowych jest ich odporność na problemy finansowania ochrony zdrowia wynikające ze zmian demograficznych [Hanvoravongchai, 2002], [Schreyögg, 2004]. Funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia finansowanych ze środków publicznych bazuje na przestrzennej (głównie międzypokoleniowej) redystrybucji zasobów finansowych. W wypadku MSAs redystrybucja środków finansowych przebiega w czasie, a nie w przestrzeni (pomiędzy osobami narażonymi na to samo ryzyko), dzięki czemu możliwe jest gromadzenie indywidualnych, długoterminowych oszczędności na pokrycie kosztów świadczeń zdrowotnych w późniejszych okresach życia. Wprowadzenie MSAs jako mechanizmu uzupełniającego systemy finansowane publicznie powoduje częściowe ograniczenie i zastąpienie międzypokoleniowej redystrybucji środków finansowych przez wspomnianą redystrybucję międzyokresową. Jak argumentuje Dixon (2002), medyczne konta oszczędnościowe umożliwiają rozłożenie finansowych następstw ryzyka choroby przez przesunięcie zasobów finansowych w cyklu życia danej osoby z okresów lepszego stanu zdrowia na okresy choroby, a także z okresów wyższych dochodów na okresy biedniejsze. Międzyokresowa redystrybucja ryzyka ogranicza wpływ cykli koniunkturalnych na możliwości finansowania wydatków zdrowotnych. W zależności od konstrukcji systemu MSAs wpłaty na konto, jak i wypracowany dochód najczęściej nie podlegają opodatkowaniu, co dodatkowo zwiększa wartość akumulowanego kapitału. Rozwiązanie to stanowi atrakcyjny sposób akumulacji środków finansowych na przyszłe wydatki zdrowotne danej osoby (gospodarstwa domowego), niezależny od zmian struktury demograficznej społeczeństwa.

7 Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z zastosowaniem Zagrożenia związane z zastosowaniem medycznych kont oszczędnościowych W literaturze wskazuje się na dwa podstawowe argumenty przeciwko implementacji medycznych kont oszczędnościowych. Po pierwsze, krytycy MSAs argumentują, że główne przyczyny hazardu moralnego w sektorze zdrowotnym leżą po stronie świadczeniodawców, a nie pacjentów, a zatem zastosowanie medycznych kont oszczędnościowych nie przynosi znaczących korzyści w aspekcie racjonalizacji kosztów ochrony zdrowia. Liczne badania pokazują, że zachowania świadczeniodawców mają większy wpływ na rosnące koszty opieki zdrowotnej niż na postawy pacjentów [Hanvoravongchai, 2002]. Problem wzrastającego popytu na świadczenia zdrowotne indukowanego po stronie podażowej (supplier-induced demand) wynika z asymetrii informacji pomiędzy świadczeniodawcami i pacjentami. W wypadku medycznych kont oszczędnościowych świadczeniodawcy mogą się zachowywać podobnie jak w przypadku prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych, w których występuje płatnik w postaci ubezpieczyciela. Zatem mogą zachęcać pacjentów do wydatkowania środków już wpłaconych (zgromadzonych na koncie) na konsumpcję świadczeń nie zawsze uzasadnionych z medycznego punktu widzenia. Z kolei pacjenci z reguły nie są w stanie kompleksowo porównać dostępne oferty świadczeń zdrowotnych i na tej podstawie dokonać w pełni świadomego i racjonalnego pod względem kosztowym wyboru. W efekcie zachowania posiadaczy MSAs nie przyczyniają się istotnie do wzrostu konkurencji pomiędzy świadczeniodawcami i nie stymulują ich do poprawy jakości świadczonych usług, jak również nie mają znaczącego wpływu na redukcję wydatków zdrowotnych. Po drugie, systemy MSAs są uważane za mniej sprawiedliwe społecznie niż systemy zdrowotne finansowane ubezpieczeniowo lub zaopatrzeniowo. Jest to najważniejszy argument podawany przeciwko tej metodzie finansowania opieki zdrowotnej. W konstrukcji systemu MSAs nie występuje żadna forma przestrzennej redystrybucji środków finansowych pomiędzy poszczególnymi uczestnikami. Rozwiązanie to bazuje na zasadzie indywidualnej sprawiedliwości, zgodnie z którą każdemu oszczędzającemu należy się dokładny ekwiwalent wpłat, jaki wniósł do systemu (w tym prawo do zwrotu niewykorzystanych środków finansowych) [Saltman, 1998]. Tak ujmowana sprawiedliwość jest przeciwieństwem zasady solidarności społecznej, na której opiera się

8 46 Marta Borda funkcjonowanie systemów ochrony zdrowia w krajach europejskich. Jest ona również niezgodna z koncepcją podziału ryzyka (risk-sharing) nierozerwalnie związaną z istotą ubezpieczenia. W rozwiązaniach typu MSA podział ryzyka występuje wyłącznie w odniesieniu do ubezpieczeniowego komponentu systemu, jakim jest ubezpieczenie poważnych wydatków zdrowotnych (o charakterze dobrowolnym lub obowiązkowym). Ze względu na wspomniany brak redystrybucji ryzyka pomiędzy uczestników pewne grupy ludności, np. osoby o niskich dochodach, osoby bezrobotne lub przewlekle chorzy, mogą nie być w stanie zgromadzić oszczędności wystarczających na pokrycie kosztów niezbędnych świadczeń zdrowotnych, co ogranicza ich dostęp do opieki zdrowotnej [Saltman, 1998], [Hanvoravongchai, 2002]. W rezultacie funkcjonowanie medycznych kont oszczędnościowych wpływa na ograniczenie konsumpcji świadczeń zdrowotnych, ale zjawisko to dotyczy zwłaszcza mniej zamożnych grup społeczeństwa, pomimo że osoby te z reguły charakteryzują się przeciętnie gorszym stanem zdrowia i potrzebują większego zakresu świadczeń opieki medycznej niż osoby o wysokim statusie majątkowym. W literaturze amerykańskiej krytyka medycznych kont oszczędnościowych obejmuje przede wszystkim potencjalne zagrożenia, jakie rozwiązanie to może przynieść w odniesieniu do rynku ubezpieczeń zdrowotnych i jego uczestników. Zatem należy mieć na uwadze, że argumenty wysuwane w tym przypadku przeciwko MSAs (w USA prowadzone pod nazwą health savings accounts HSAs) dotyczą kont o charakterze dobrowolnym, prywatnym, funkcjonujących równolegle z kompleksowymi produktami ubezpieczeń zdrowotnych. Jednym z najczęściej wymienianych zagrożeń jest możliwość wystąpienia i ewentualne skutki finansowe negatywnej selekcji [Moser, 2005], [Cardon, 2010]. Funkcjonowanie HSAs równolegle z tradycyjnymi produktami ubezpieczeń zdrowotnych prowadzi do sytuacji, w której osoby o dobrym stanie zdrowia, stosunkowo wysokich dochodach oraz dobrze poinformowane będą skłonne do rezygnacji z tradycyjnej ochrony ubezpieczeniowej, wybierając w zamian HSAs powiązane z tańszymi ubezpieczeniami na wypadek poważnych wydatków zdrowotnych. Z kolei osoby o gorszym stanie zdrowia i niższych dochodach będą bardziej skłonne do kontynuacji dotychczasowego tradycyjnego ubezpieczenia ze względu na większe prawdopodobieństwo skorzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej i szerszy zakres tych świadczeń pokrywanych

9 Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z zastosowaniem 47 przez ubezpieczyciela. W następstwie wspomnianego zjawiska cream skimming dochodzi do wzrostu przeciętnego poziomu zachorowalności w pozostałej populacji ubezpieczonych i w konsekwencji do wzrostu składek w sektorze tradycyjnych produktów ubezpieczeń zdrowotnych, co może zniechęcać do wykupu takiego ubezpieczenia. Z punktu widzenia zakładów ubezpieczeń negatywna selekcja niekorzystnie wpływa na rentowność oferowanych produktów ubezpieczeniowych, a w skrajnych przypadku może zagrozić wypłacalności ubezpieczyciela. Uwzględniając oszczędnościowy charakter MSAs, należy podkreślić, że wartość środków finansowych zgromadzonych na kontach zależy z jednej strony od czynników makroekonomicznych, w tym przede wszystkim od stopy zatrudnienia, wskaźnika inflacji, poziomu i tempa wzrostu dochodów gospodarstw domowych, stopy oszczędności, a z drugiej strony ze względu na składnik inwestycyjny od sytuacji na rynkach finansowych. Wrażliwość MSAs na sytuację na rynkach finansowych i ogólną koniunkturę gospodarczą wiąże się z ryzykiem utraty wypracowanego uprzednio dochodu czy nawet z uszczupleniem wartości wniesionego kapitału, co z kolei może zwłaszcza w razie kryzysu gospodarczego znacznie ograniczyć możliwości finansowania świadczeń zdrowotnych ze gromadzonych na koncie funduszy. W zależności od prawnych uregulowań systemu MSAs, w tym dostępnych możliwości inwestowania środków finansowych wpłaconych na konto, duże znaczenie może odgrywać też indywidualny profil inwestycyjny posiadacza konta, w tym horyzont czasowy inwestycji oraz postawa wobec ryzyka inwestycyjnego. W omawianym kontekście funkcjonowanie MSAs jest bardzo podobne do funkcjonowania dodatkowych programów emerytalnych. Zakończenie Medyczne konta oszczędnościowe stanowią innowacyjną i niezwykle dyskusyjną metodę finansowania ochrony zdrowia. Właściwie każdy aspekt funkcjonowania MSAs można teoretycznie rozpatrywać w kategoriach korzyści lub zagrożeń, jakie implementacja tych kont może przynieść dla systemu finansowania ochrony zdrowia i jego uczestników. Dodatkowym utrudnieniem jest niewielka do tej pory liczba przeprowadzonych badań empirycznych w zakresie wpływu MSAs na współczesne systemy zdrowotne.

10 48 Marta Borda W odniesieniu do MSAs, podobnie jak w przypadku każdej nowej propozycji w obszarze finansowania ochrony zdrowia, istotna jest dokładna analiza potencjalnych korzyści i zagrożeń, przy uwzględnieniu specyficznych dla danego kraju uwarunkowań o charakterze ideologiczno-systemowym, społeczno-ekonomicznym i kulturowym. W krajach europejskich, gdzie zabezpieczenie zdrowotne funkcjonuje od dawna i jest oparte na zasadzie solidarności społecznej, liberalna i rynkowo ukierunkowana koncepcja MSAs ma szanse implementacji jedynie jako dodatkowy, uzupełniający w stosunku do systemów publicznych, sposób finansowania świadczeń zdrowotnych. W odniesieniu do polskiego systemu ochrony zdrowia potencjalne korzyści, jakie mogłoby przynieść wprowadzenie MSAs jako elementu dodatkowego i dobrowolnego, to przede wszystkim: dopływ dodatkowych środków finansowych do systemu (zróżnicowanie źródeł finansowania ochrony zdrowia), rozwój prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych przez wprowadzenie produktów ubezpieczeniowych powiązanych z MSAs, gromadzenie indywidualnych oszczędności na przyszłe potrzeby zdrowotne (dodatkowe źródło finansowania wydatków zdrowotnych emerytów), wzrost świadomości zdrowotnej społeczeństwa oraz stymulacja konkurencji pomiędzy świadczniodawcami. Wśród potencjalnych zagrożeń należy wskazać m.in. na zwiększenie nierówności społecznych w korzystaniu ze świadczeń opieki zdrowotnej, a także niebezpieczeństwo nieodpowiedniego (pod względem horyzontu czasowego i poziomu ryzyka) lokowania środków wpłacanych na MSAs, co może ograniczyć możliwości finansowania świadczeń zdrowotnych ze zgromadzonych oszczędności. Literatura 1. Borda M. (2011), Medical Savings Accounts in search of an alternative method of health care financing, Business and Economic Horizons vol. 6, nr Cardon J.H. (2010), Flexible spending accounts and adverse selection, The Journal of Risk and Insurance vol. 77, nr Cogan J.F., Hubbard R.G., Kessler D.P. (2005), Making markets work: five steps to a better health care system, Health Affairs nr 24 (6). 4. Dixon A. (2002), Are medical savings accounts a viable option for funding health care?, Croatian Medical Journal vol. 43, nr Glied S. (2008), Health savings accounts in the United States, Euro Observer vol. 10, nr 4.

11 Potencjalne korzyści i zagrożenia związane z zastosowaniem Hanvoravongchai P. (2002), Medical savings accounts: lessons learned from limited international experience, WHO Discussion Paper nr 3, Geneva. 7. Henke K.-D., Borchardt K. (2003), Capital funding versus pay-as-you-go in health care financing reconsidered, CESifo DICE Report Journal for Institutional Comparisons vol. 1, nr Hsiao W.C. (2001), Commentary: behind the ideology and theory: what is the empirical evidence for medical savings accounts?, Journal of Health Politics, Policy and Law vol. 26, nr Hurley J.E., Guindon G.E. (2008), Medical savings accounts promises and pitfalls, w: Financing health care: new ideas for a changing society, Lu M., Jonsson E. (red.), Wiley-VCH. 10. Iltchev P. (2011), Zdrowotne konta oszczędnościowe nowy instrument finansowania w ochronie zdrowia; rozwój zdrowotnych kont oszczędnościowych w wybranych krajach, Rozprawy Ubezpieczeniowe nr Moser J.W. (2005), Health savings accounts: description, analysis, and implications, Journal of the American College of Radiology vol. 2, nr Robinson J.C. (2005), Health savings accounts the ownership society in health care, New England Journal of Medicine vol. 353, nr Saltman R.B. (1998), Medical savings accounts: a notably uninteresting policy idea, European Journal of Public Health vol. 8, nr Scheffler R., Yu W. (1998), Medical savings accounts: a worthy experiment, European Journal of Public Health vol. 8, nr Schreyögg J. (2004), Demographic development and moral hazard: health insurance with medical savings accounts, The Geneva Papers on Risk and Insurance vol. 29, nr Thomson S., Mossialos E. (2008), Medical savings accounts; can they improve health system performance in Europe?, Euro Observer vol. 10, nr 4. Streszczenie Medyczne konta oszczędnościowe (MSAs) stanowią innowacyjną i dyskusyjną metodę finansowania opieki zdrowotnej, bazującą na indywidualnych oszczędnościach gromadzonych na pokrycie wydatków zdrowotnych. Z teoretycznego punktu widzenia koncepcja MSAs pomaga ograniczyć hazard moralny występujący w systemach ubezpieczeń zdrowotnych, równocześnie przezwyciężając przyszłe wyzwania związane z trendami demograficznymi (starzejące się społeczeństwa). Celem artykułu jest omówienie argumentów za i przeciw

12 50 Marta Borda implementacji MSAs we współczesnych systemach ochrony zdrowia. W pierwszej kolejności zwięźle opisano koncepcję medycznych kont oszczędnościowych. Następnie omówiono główne zalety i wady dotyczące tego mechanizmu finansowania opieki zdrowotnej. Artykuł kończy się wnioskiem, że istniejące uwarunkowania finansowania ochrony zdrowia oraz inne specyficzne czynniki o charakterze instytucjonalnym, społeczno-ekonomicznym i kulturowym stanowią główne determinanty skutecznego projektowania i wdrażania systemu MSAs w danym kraju. Słowa kluczowe medyczne konto oszczędnościowe, finansowanie ochrony zdrowia, wydatki zdrowotne, ubezpieczenie zdrowotne The potential advantages and threats related to the application of medical savings accounts in the health care financing (Summary) Medical savings accounts (MSAs) represent an innovative and controversial method of health care financing based on individual savings accumulated to cover health care expenditures. From a theoretical point of view, the MSA concept helps to reduce moral hazard occurring in the health insurance systems, at the same time coping with the future challenges posed by demographic trends (ageing societies). The purpose of the paper is to discuss the arguments put in favour and against implementation of MSAs into the contemporary health care systems. First the concept of medical savings accounts is briefly described. Next, the main advantages and disadvantages concerning this mechanism of health care financing are considered. The paper ends with the conclusion that the existing health care financing conditions and other specific institutional, socio-economic and cultural factors are the main determinants for successful designing and implementation of the MSA scheme in a given country. Keywords medical savings account, health care financing, health expenditures, health insurance

Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich

Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich Marta Borda Wybrane aspekty funkcjonowania prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w krajach europejskich Wprowadzenie W większości krajów europejskich ochrona zdrowia jest finansowana zarówno ze źródeł publicznych

Bardziej szczegółowo

NAUKI O FINANSACH. Księga1.indb 1 2010-01-12 14:42:51

NAUKI O FINANSACH. Księga1.indb 1 2010-01-12 14:42:51 NAUKI O FINANSACH Księga1.indb 1 2010-01-12 14:42:51 PRACE NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO WE WROCŁAWIU nr 75 Księga1.indb 2 2010-01-12 14:42:51 NAUKI O FINANSACH Redaktor naukowy Wanda Ronka-Chmielowiec

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 Raport powstał we współpracy Polskiej Izby Ubezpieczeń z Ernst&Young.

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski

Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Rola i funkcja dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych we współczesnych systemach ochrony zdrowia analiza i rekomendacje dla Polski Maj 2013 2 Polska Izba Ubezpieczeń rnst & Young Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji

Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE tom XIV, zeszyt 10 CZĘŚĆ I http://piz.san.edu.pl Współczesne problemy zarządzania w ochronie zdrowia z perspektywy systemu i organizacji Redakcja Roman Lewandowski, Marcin

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 3. Agata BUDZYŃSKA-BIERNAT Pracownik młody czy doświadczony? Sytuacja osób bezrobotnych w Wielkopolsce...33

SPIS TREŚCI. 3. Agata BUDZYŃSKA-BIERNAT Pracownik młody czy doświadczony? Sytuacja osób bezrobotnych w Wielkopolsce...33 SPIS TREŚCI 1. Joanna ADAMSKA-MIERUSZEWSKA, Magdalena MOSIONEK-SCHWEDA Rozwój indywidualnych oszczędności emerytalnych w kontekście skłonności Polaków do oszczędzania...3 2. Marta BORDA Sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

V. Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa

V. Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa V. Oferta sektora ubezpieczeń dla państwa Partnerstwo publiczno-prywatne w polityce społeczno-gospodarczej Zapewnienie bezpieczeństwa finansowego w życiu codziennym

Bardziej szczegółowo

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań

Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Budowanie systemu prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych w Polsce Propozycja rozwiązań Warszawa, luty 2008 Koncepcja Komisji Ubezpieczeń Zdrowotnych i Wypadkowych Polskiej Izby Ubezpieczeń przygotowana przez:

Bardziej szczegółowo

Prakseologia. Od Redakcji 5. Prakseologiczne podejście do oceny działania systemu emerytalnego 9

Prakseologia. Od Redakcji 5. Prakseologiczne podejście do oceny działania systemu emerytalnego 9 Prakseologia 152/2012 Treść numeru Filip Chybalski Marta Strumińska-Kutra Joanna Szalacha-Jarmużek Dariusz Bąk Rafał Smoczyński Marta Makowska Od Redakcji 5 Prakseologiczne podejście do oceny działania

Bardziej szczegółowo

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej

Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Wydział Nauk o Zdrowiu Ewa Jakubek Wpływ standaryzacji świadczeń medycznych na jakość opieki zdrowotnej Rozprawa doktorska Promotor: dr hab. Maria

Bardziej szczegółowo

przez średnie i duże przedsiębiorstwa w Polsce w świetle badań ankietowych

przez średnie i duże przedsiębiorstwa w Polsce w świetle badań ankietowych Wykorzystanie techniki zatrzymania ryzyka Grzegorz Strupczewski Michał Thlon Wykorzystanie techniki zatrzymania ryzyka przez średnie i duże przedsiębiorstwa w Polsce w świetle badań ankietowych Celem artykułu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE INFRASTRUKTURALNE JAKO FORMA INWESTOWANIA POŚREDNIEGO W SEKTORZE INFRASTRUKTURY

FUNDUSZE INFRASTRUKTURALNE JAKO FORMA INWESTOWANIA POŚREDNIEGO W SEKTORZE INFRASTRUKTURY Krzysztof Marcinek Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach FUNDUSZE INFRASTRUKTURALNE JAKO FORMA INWESTOWANIA POŚREDNIEGO W SEKTORZE INFRASTRUKTURY Wprowadzenie Potrzeba rozwoju infrastruktury nie wymaga

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie. Polski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 17.

Wprowadzenie. Polski, Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej, Poznań 2010, s. 17. Wprowadzenie Wdrożona w 1999 r. reforma systemu emerytalnego w Polsce została oparta na koncepcji trzech filarów zabezpieczenia emerytalnego Polaków. I filar to powszechne i obowiązkowe ubezpieczenie w

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW JAKO NARZĘDZIE POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI JEDNOSTEK MEDYCZNYCH

STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW JAKO NARZĘDZIE POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI JEDNOSTEK MEDYCZNYCH STUDIA I PRACE WYDZIAŁU NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA NR 25 Radosław Bielicki Tomasz Ciesielski STRATEGICZNA KARTA WYNIKÓW JAKO NARZĘDZIE POPRAWY KONKURENCYJNOŚCI JEDNOSTEK MEDYCZNYCH STRESZCZENIE Artykuł

Bardziej szczegółowo

DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI

DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXI zeszyt 1 1999 KRZYSZTOF ŁYSKAWA DOCHODY OSÓB W STARSZYM WIEKU A ZARZĄDZANIE RYZYKIEM STAROŚCI 1. WPROWADZENIE Utrata zdolności do zarobkowania w podeszłym

Bardziej szczegółowo

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia

Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu ochrony zdrowia Współpłacenie i prywatne ubezpieczenia zdrowotne Iga Magda Krzysztof Szczygielski Ocena możliwości poprawy działania polskiego systemu

Bardziej szczegółowo

IX Kongres Ekonomistów Polskich

IX Kongres Ekonomistów Polskich Ludmiła Kryskova Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie IX Kongres Ekonomistów Polskich BEZZWROTNE I ZWROTNE INSTRUMENTY POMOCY PUBLICZNEJ UNII EUROPEJSKIEJ DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Streszczenie We współczesnej

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie w Polsce. korzyści dla banków i polskiego systemu bankowego. Błażej Lepczyński Monika Litkiewicz Marta Penczar

Wdrożenie w Polsce. korzyści dla banków i polskiego systemu bankowego. Błażej Lepczyński Monika Litkiewicz Marta Penczar Wdrożenie w Polsce ubezpieczenia typu Mortgage Insurance korzyści dla banków i polskiego systemu bankowego Błażej Lepczyński Monika Litkiewicz Marta Penczar Gdańsk wrzesień 2008 Spis treści Wdrożenie w

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Summaries

Spis treści. Summaries Spis treści Irena Stanislava Bajorūniene, Ceslovas Christauskas: Analysis of Financial Support from European Structural Funds for Development of Lithuanian Small- and Medium-Size Business... 9 Piotr Bednarek:

Bardziej szczegółowo

Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie NUMER SPECJALNY. Część II

Problemy zabezpieczenia emerytalnego w Polsce i na świecie NUMER SPECJALNY. Część II Wszelkie prawa zastrzeżone. Każda reprodukcja lub adaptacja całości bądź części niniejszej publikacji, niezależnie od zastosowanej techniki reprodukcji (drukarskiej, totograficznej, komputerowej i in.),

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA

ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA ZMIANY KONKURENCYJNOŚCI NOWYCH KRAJÓW CZŁONKOWSKICH UNII EUROPEJSKIEJ: OSIĄGNIĘCIA I WYZWANIA Redakcja naukowa Alina Grynia Wydział Ekonomiczno Informatyczny w Wilnie Uniwersytet w Białymstoku Wilno 2014

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 12 (261) Bartosz Orliński Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Finansów bartosz.orlinski@gmail.com CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach 3 edycji Grantów Rektorskich Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Recenzja: prof. dr hab. Jan W. Wiktor Redakcja: Leszek Plak Projekt okładki: Aleksandra Olszewska Rysunki na okładce i w rozdziałach Fabian Pietrzyk Praca dofinansowana ze środków przyznanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Definicja bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Definicja bezpośrednich inwestycji zagranicznych t. 4 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2013 Grzegorz Górniewicz Determinanty i konsekwencje bezpośrednich inwestycji zagranicznych Definicja bezpośrednich inwestycji zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce a dostępność kapitału na innowacje

Rozwój systemu finansowego w Polsce a dostępność kapitału na innowacje Wanda Pełka * Rozwój systemu finansowego w Polsce a dostępność kapitału na innowacje Wprowadzenie Jedną z podstawowych barier rozwoju innowacyjności polskiej gospodarki jest występowanie luki kapitałowej,

Bardziej szczegółowo

Ekologiczna reforma podatkowa System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku

Ekologiczna reforma podatkowa System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku Instytut na rzecz Ekorozwoju Ekologiczna reforma podatkowa System podatkowy jako instrument zrównoważonego rozwoju w Polsce w pierwszej dekadzie XXI wieku Raport 2/2001 pod redakcją Wojciecha Stodulskiego

Bardziej szczegółowo

Elastyczne formy pracy

Elastyczne formy pracy ELASTYCZNE FORMY PRACY Elastyczne formy pracy poradnik dla pracowników Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, listopad 2006 r. Strona

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ALICJA WINNICKA-POPCZYK Uniwersytet Łódzki MOŻLIWOŚCI I OGRANICZENIA W POZYSKIWANIU KAPITAŁU W PRZEDSIĘBIORSTWACH

Bardziej szczegółowo