REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL /13

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13"

Transkrypt

1 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL /13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. 2. Projekt Ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa realizowany jest w oparciu o wniosek o dofinansowanie złożony przez Organizatora w odpowiedzi na konkurs Zielone Światło nr: POKL/2.1.1/2012/ZS oraz umowę o dofinansowanie nr UDA-POKL /13 z dnia r., zawartej pomiędzy Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości a Krokowski Paweł Instytut Kształcenia Kadr. 3. Projekt realizowany jest przez Krokowski Paweł Instytut Kształcenia Kadr z siedzibą w Lublinie przy ulicy Michała Kruka 3, Lublin, NIP: , Regon: Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. 5. Obszar realizacji Projektu: cała Polska. 6. Wsparcie w ramach Projektu objęte jest pomocą de minimis. 7. Celem Projektu jest wzrost efektywności energetycznej wśród 250 przedsiębiorstw (i ich pracowników) z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co wpłynie na ograniczenie kosztów energetycznych firm oraz zmniejszenie negatywnego skutku na środowisko, poprzez odbycie specjalistycznych szkoleń z zakresu efektywności energetycznej, marketingu ekologicznego, budowania ekologicznej marki, produktu i wizerunku firmy oraz doradztwa mającego na celu wdrożenie rozwiązań proekologicznych w 250 przedsiębiorstwach MMŚP w okresie do 30 czerwca 2015 r. 2 DEFINICJE 1. POKL - należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 2. Projekt - projekt pt. Ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa realizowany przez Krokowski Paweł Instytut Kształcenia Kadr na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL /13 z dnia r. podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Organizator projektu / Projektodawca / Beneficjent Krokowski Paweł Instytut Kształcenia Kadr. 4. Instytucja Zarządzająca / IZ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 5. Instytucja Wdrażająca / IW Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 6. Biuro projektu ul. Narutowicza 56A/6, Lublin, tel , fax , adres 7. Przedsiębiorstwo/Przedsiębiorca/Beneficjent Pomocy mikro, mały lub średni przedsiębiorca (MMŚP) z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podmiot w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gosp. z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.). 8. MMŚP - sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; ilekroć w dokumencie jest mowa o mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

2 Strona2 KRYTERIUM KLASYFIKACJI PRZEDSIĘBIORSTW MIKRO MAŁE ŚREDNIE Liczba zatrudnionych średniorocznie Poniżej 10 osób osób osób Roczny obrót ze sprzedaży towarów usług lub operacji finansowych Do 2 mln euro Do 10 mln euro Do 50 mln euro lub suma bilansowa Do 2 mln euro Do 10 mln euro Do 43 mln euro Inne warunki Ustalenie czy przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem niezależnym, partnerskim czy związanym. Trzeba uwzględnić wszelkie związki z innymi przedsiębiorstwami. Pomocny przy określeniu statusu przedsiębiorcy (mikro, mały lub średni przedsiębiorca) może być kwalifikator MŚP udostępniony na stronie 9. Pracownik - na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) przyjęto, że za pracowników będą uznawane następujące osoby: a. pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), b. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, c. właściciele pełniący funkcje kierownicze, d. wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. Ponadto osoby te muszą być uwzględniane przy obliczaniu progu zatrudnienia dla ustalania statusu przedsiębiorcy (mikro, mały lub średni przedsiębiorca). 10. Uczestnik/Uczestniczka/Beneficjent Ostateczny właściciel, wspólnik lub pracownik oddelegowany przez Beneficjenta Pomocy, osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie. 11. Kandydat/kandydatka osoba ubiegająca się o status Uczestnika/Uczestniczki Projektu. 12. Przedstawiciel/ka Przedsiębiorstwa wskazana osoba (np. właściciel, wspólnik, członek zarządu), mogąca podejmować decyzje o realizacji planu działań proekologicznych w firmie, która uczestniczy w diagnozowaniu obszarów niezbędnych działań proekologicznych oraz/lub w opracowaniu planu/programu niezbędnych działań proekologicznych w przedsiębiorstwie podczas przeprowadzonego doradztwa. 13. Komisja Rekrutacyjna oznacza organ sprawdzający formularze rekrutacyjne pod względem formalnym i dokonujący kwalifikacji Uczestników Projektu. 14. Pomoc de minimis pomoc, udzielana w oparciu o: a. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. (Dz. Urz. UE L 352 z , str. 1); b. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U poz z późn. zm.); c. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2012 r., poz z późniejszymi zmianami); d. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3 Strona3 3 UCZESTNICY PROJEKTU I WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Beneficjentem Pomocy Projektu może być przedsiębiorca spełniający łącznie następujące warunki: a. posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa b. prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 1 c. może ubiegać się o pomoc de minimis 2 - spełnia warunki opisane w 6 POMOC DE MINIMIS. 2. Beneficjentem Ostatecznym Projektu (Uczestnikiem Projektu) może być osoba fizyczna delegowana przez Przedsiębiorcę, która: a. jest pracownikiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub b. jest właścicielem pełniącym funkcje kierownicze lub c. jest wspólnikiem, w tym partnerem prowadzącym regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego korzyści finansowe lub d. jest osobą wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy. 3. W projekcie zakładany jest udział 250 MMŚP, w tym: 160 mikro, 50 małych oraz 40 średnich przedsiębiorstw. 4. W szkoleniach zakładany jest udział 576 pracowników MMŚP, w tym co najmniej 20% Uczestników Projektu będą stanowiły osoby w wieku powyżej 50 roku życia. Zgodnie z zasadą równości szans kobiety będą stanowiły co najmniej 55% Uczestników Projektu. 5. Przedsiębiorstwa przystępują do projektu oraz otrzymują pomoc de minimis w momencie podpisania umowy szkoleniowo - doradczej, natomiast osoby wydelegowane do udziału w projekcie nabywają status uczestnika w pierwszym dniu wsparcia w momencie podpisania deklaracji uczestnictwa. 6. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest łączne spełnienie następujących wymogów: a. spełnienie kryteriów, o których mowa w 3 Regulaminu odpowiednio dla Przedsiębiorcy 3 ust. 1, oraz 3 ust. 2 dla Uczestnika/czki; b. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyrażenie zgody na jego brzmienie; c. dostarczenie do Biura Projektu kompletnie, rzetelnie i zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy wypełnionej i podpisanej dokumentacji rekrutacyjnej, o której mowa w 4 REKRUTACJA; d. pozytywne zakwalifikowanie do udziału w Projekcie; e. podpisanie umowy szkoleniowo doradczej między Beneficjentem Pomocy a Beneficjentem Projektu. 7. PODMIOTY NIEUPRAWNIONE do udziału w Projekcie: a. przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 3 ; 1 Beneficjentem Pomocy nie mogą być Przedsiębiorcy zagraniczni prowadzący działalność gospodarczą w Polsce poprzez oddział oraz ich pracownicy. 2 Pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku obrotowym oraz w dwóch poprzedzających go latach obrotowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega przekracza równowartość w złotych kwoty euro, również w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 3 Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

4 Strona4 b. podmioty, niebędące osobą fizyczną, jeżeli osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem spółki osobowej została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt. a; c. podmioty, które: i. posiadają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub ii. pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub iii. naruszyły w sposób istotny umowę zawartą z PARP przez okres 3 lat od dnia rozwiązania tej umowy lub d. podmioty, które zostały wykluczone z możliwości otrzymania środków na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.); e. podmioty, które zostały wykluczone z możliwości otrzymania środków na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.); f. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi; g. podmioty, wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769) lub art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz. U. z 2012 r. poz. 768 z późn. zm.). 8. Zgodnie z 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2012 r., poz. 1064) podmiotami nieuprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są także: a. przedsiębiorcy zajmujący się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych określonych w art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, jeżeli: i. wartość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców objętych pomocą lub ii. przyznanie pomocy zależałoby od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców. b. podmioty, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem c. mikroprzedsiębiorcy oraz mali lub średni przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki określone w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, lub d. przedsiębiorcy inni niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z , str. 2). Podmioty, których dotyczy którakolwiek z powyższych przesłanek opisana w pkt. 7 oraz pkt. 8 nie mogą wziąć udziału w Projekcie.

5 Strona5 4 REKRUTACJA 1. Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty, prowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans oraz zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie. 2. Proces rekrutacyjny będzie prowadzony w sposób ciągły od lutego 2014 r. do czerwca 2015 r., co umożliwi sprawne utworzenie 48 grup szkoleniowych oraz stałą kontrolę nad jego przebiegiem. 3. Za przebieg procesu rekrutacji odpowiada specjalista/tka ds. rekrutacji. 4. Kandydaci mogą zgłaszać się osobiście do Biura projektu, przesłać komplet wypełnionych dokumentów drogą listowną lub elektronicznie w formie skanów na adres Za datę zgłoszenia uznaje się datę wpływu dokumentów (osobiście, listownie, pocztą elektroniczną) do Biura Projektu. 5. W przypadku, gdy dokumenty rekrutacyjne będą dostarczone drogą elektroniczną, to Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy szkoleniowo doradczej dostarczyć oryginały dokumentów. 6. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne muszą być podpisane przez Przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną przez Przedsiębiorcę na piśmie do reprezentowania Przedsiębiorstwa. 7. Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w Projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej danej grupy uczestników. 8. Osoby zakwalifikowane do Projektu będą powiadamiane telefonicznie o wynikach rekrutacji, osoby z listy rezerwowej zostaną powiadomione o kwalifikacji drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. 9. Rekrutacja obejmie 3 etapy: I. ZGŁOSZENIE BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH: w trakcie procesu rekrutacji do udziału w Projekcie (przed przystąpieniem do udziału w projekcie), przedsiębiorstwo zainteresowane uzyskaniem wsparcia szkoleniowo-doradczego wypełni ankietę badającą potrzeby przedsiębiorstwa oraz poziom wdrożeń proekologicznych w firmie 4. Na podstawie informacji uzyskanych w badaniu ankietowym oraz w trakcie wywiadu telefonicznego z przedstawicielem przedsiębiorstwa, będziemy mogli zdecydować czy oferowane w ramach Projektu wsparcie, odpowiada potrzebom przedsiębiorstwa ubiegającego się o udział w szkoleniach i doradztwie. II. WERYFIKACJA FORMALNA dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, sprawdzenie wymogów formalnych, wybór Uczestników Projektu, opracowanie list podstawowych i rezerwowych. Kwalifikacji kandydatów do uczestnictwa w Projekcie dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: Koordynator/ka Projektu, Specjalista/tka ds. rekrutacji. Pierwszeństwo w rekrutacji mają: a. Mikroprzedsiębiorstwa + 1 pkt. b. MMŚP z terenu Polski wschodniej, południowej, południowo zachodniej +1 pkt. c. Kobiety + 1 pkt. d. Osoby w wieku powyżej 50 roku życia + 2 pkt. III. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE podpisanie umowy Przedsiębiorstwa zakwalifikowane podpiszą umowę szkoleniowo doradczą. Uczestnicy Projektu zakwalifikowani do uczestnictwa w Projekcie podpiszą deklarację uczestnictwa i zobowiążą się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć (deklaracja podpisywana w pierwszym dniu szkolenia). 10. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są wyłącznie w oparciu o następujące DOKUMENTY REKRUTACYJNE, stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu: 4 Ankieta badająca potrzeby przedsiębiorstwa oraz poziom wdrożeń proekologicznych w firmie jest dostępna na stronie internetowej w zakładce BADANIE POTRZEB oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu. Na życzenie Przedsiębiorstwa prześlemy ankietę na wskazany adres poczty elektronicznej.

6 Strona6 Wstępne: 1. Badanie potrzeb szkoleniowych oraz poziom wdrożeń proekologicznych w firmie: ankieta wstępna oraz raport z wywiadów przeprowadzonych z Przedsiębiorstwami. Beneficjent Pomocy (Przedsiębiorstwo): 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa 2. Zaświadczenie o oddelegowaniu pracownika(cy) przedsiębiorstwa do udziału w Projekcie 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie osoby samozatrudnionej 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z informacją o nt. powiązań Wnioskodawcy z innymi przedsiębiorcami, łączeniu, przejęciu lub powstaniu Wnioskodawcy w wyniku podziału, prowadzonej działalności gospodarczej w związku z którą Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis 5. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis. W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy dołączyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa) 6. Oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych (w przypadku przedsiębiorstw, które mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych należy dołączyć sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanymi zgodnie z przepisami o rachunkowości - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa) 7. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa 8. Oświadczenie wymagane do kwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MMŚP 9. Dane uczestników Projektu (właścicieli, pracowników przedsiębiorstw), którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS 10. Podpisany niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 11. Dokument rejestrowy przedsiębiorcy (nie starszy niż 6 miesięcy, KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej EDG, w przypadku spółki cywilnej należy dołączyć również Umowę spółki z KRS/wpis do EDG poszczególnych wspólników). Uwaga! Przedsiębiorstwo zgłaszające się do udziału w projekcie ma obowiązek zapoznać się z zapisami umowy szkoleniowo doradczej (poprzez zaparafowanie wzoru umowy na każdej stronie). Wzór umowy dostępny jest na stronie Projektu w zakładce REKRUTACJA oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu. Uczestnik Projektu: 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu 2. Oświadczenie Uczestnika Projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Uwaga! Uczestnicy Projektu przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych mają obowiązek zapoznać się z całością niniejszego Regulaminu. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu: 11. Dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej są dostępne do pobrania na stronie Projektu w zakładce REKRUTACJA oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu. 12. Niezbędnym warunkiem udziału w projekcie jest podpisanie Umowy szkoleniowo doradczej pomiędzy Organizatorem a Beneficjentem Pomocy. 13. Organizator będzie kwalifikował Przedsiębiorstwa i Uczestników Projektu tak, aby zapewnić spełnienie określonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników, kryteriów strategicznych, zgodnie z polityką równych szans, a także realizować wniosek zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu. 14. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników biorących udział w szkoleniu z jednej firmy i wprowadzenia limitów w tym zakresie. 15. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

7 Strona7 16. Pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą: za złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie prawdy w dokumentach rekrutacyjnych grozi odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu Karnego. 5 ORGANIZACJA SZKOLEŃ I DORADZTWA Wsparcie oferowane Przedsiębiorstwom w ramach Projektu obejmuje łącznie: a. SZKOLENIA łącznie 4 dni (32 godziny szkoleniowe 5 ) z zakresu: Efektywności energetycznej przedsiębiorstw (3 dni, 24 godziny) Marketingu ekologicznego, budowa ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy (1 dzień, 8 godzin) b. INDYWIDUALNE SPECJALISTYCZNE DORADZTWO w przedsiębiorstwie z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych (8 godzin zegarowych), w wyniku którego powstanie plan/program wdrażania rozwiązań proekologicznych w firmie. OGRANIZACJA SZKOLEŃ 1. Szkolenia będą odbywały się zgodnie z ramowym programem szkolenia zamieszczonym na stronie internetowej Projektu w zakładce SZKOLENIA. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ramowego programu szkolenia w celu dostosowania zagadnień do zgłaszanych potrzeb przedsiębiorstwa. Program szkolenia musi jednak obejmować obszary tematyczne konkursu Zielone światło ogłoszonego przez PARP. 2. Szkolenia będą organizowane w grupach 12 osobowych 6 w trybie weekendowym i/lub w dni robocze w zależności od preferencji Uczestników Projektu. W sumie zostanie utworzonych 48 grup szkoleniowych. 3. Szkolenia będą realizowane na terenie Polski. Dokładne miejsce szkolenia będzie każdorazowo zależne od preferencji Uczestników oraz przebiegu rekrutacji. 4. Harmonogramy szkoleń, a także informacje o miejscach szkolenia oraz/lub o ewentualnych zamianach zamieszczane będą na stronie internetowej Projektu w zakładce SZKOLENIA. 5. Organizator może zmienić miejsce lub daty realizacji szkoleń lub odwołać je, w szczególności, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby chętnych lub trudnościami organizacyjnymi. O fakcie tym, a także o przyczynach oraz kolejnej planowanej dacie realizacji szkolenia, Organizator poinformuje Przedsiębiorcę i Uczestników Projektu w możliwie najkrótszym terminie. 6. Szkolenia mają charakter wyjazdowy organizowane są poza siedzibą firmy, w wybranych ośrodkach wypoczynkowo-szkoleniowych wskazanych przez Organizatora. 7. Każdemu uczestnikowi szkolenia zostanie zapewnione: a. zakwaterowanie wraz ze śniadaniem (2 noclegi w pokoju dwuosobowym dla każdego uczestnika szkolenia) b. wyżywienie podczas szkoleń (4 obiady i 2 kolacje) oraz całodzienny serwis kawowy c. materiały szkoleniowe (książka, skrypt) d. materiały promocyjne (długopis, notatnik, teczka) e. certyfikat potwierdzający udział w szkoleniach. 8. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na szkolenie. 9. Szkolenia poprowadzą wykwalifikowani trenerzy, specjaliści w danej dziedzinie w odpowiednio wyposażonych salach szkoleniowych. OGRANIZACJA DORADZTWA 1. Organizator w ramach realizacji Projektu planuje objąć wsparciem w formie indywidualnego specjalistycznego doradztwa 250 MMŚP Doradztwo zostanie przeprowadzone po szkoleniach, w następujących formach: 5 Przez jedną godzinę szkoleniową należy rozumieć 45 minut zajęć. 6 Ostateczna liczba uczestników szkolenia w grupie zależna jest od przebiegu procesu rekrutacji. 7 Usługa doradcza polega na relacjach 1:1 doradca : odbiorca.

8 Strona8 a. na miejscu, w siedzibie (oddziale) Przedsiębiorcy w ustalonym z Przedsiębiorcą terminie oraz b. zdalnie (help desk uruchomiony na stronie internetowej Projektu w zakładce DORADZTWO ). 3. Na każdego Przedsiębiorcę przypada łącznie 8 godzin zegarowych doradztwa. Usługa doradztwa będzie dostosowana do specyfiki i indywidualnych potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw. 4. Plan doradztwa obejmuje: a. wizję lokalną, mającą na celu określenie specyfiki podmiotu, jego potrzeb oraz analizę posiadanej dokumentacji, stosowanych technologii i określenie możliwości wdrożenia nowych rozwiązań i usprawnień; b. opracowanie rekomendacji i zaleceń - zalecany zakres inwestycji, remontów, zakupu technologii, wskazanie orientacyjnych kosztów i źródeł finansowania oraz ogólnej opłacalności planowanego przedsięwzięcia; c. omówienie raportu z Uczestnikiem Projektu. 5. W ramach doradztwa powstaną plany/programy wdrażania rozwiązań proekologicznych zawierające opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzać takie działania lub nastąpi aktualizacja istniejącego już dokumentu. 6. Udział Uczestników Projektu we wszystkich działaniach realizowanych w ramach Projektu, jak i wszystkie formy wsparcia są bezpłatne, jednak w przypadku bezpodstawnej rezygnacji, złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą czy wykorzystania wsparcia na inne cele niż założono w projekcie; Organizator ma prawo dochodzić roszczeń od Beneficjenta Pomocy w wysokości udzielonego wsparcia. 6 POMOC DE MINIMIS 1. Udział w Projekcie Ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa jest bezpłatny. 2. Pomoc publiczna w ramach projektu jest udzielana zgodnie z zasadą de minimis w oparciu o: a. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. (Dz. Urz. UE L 352 z , str.1); b. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U poz z późniejszymi zmianami) c. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2012 r., poz z późniejszymi zmianami) d. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 3. Podpisanie przez Beneficjenta Pomocy umowy szkoleniowo-doradczej jest jednoznaczne z otrzymaniem pomocy de minimis. 4. Szkolenia oraz doradztwo w projekcie objęte jest pomocą de minimis. Pomoc de minimis nie posiada programu pomocowego. Numer referencyjny nie jest uzupełniany w przypadku pomocy de minimis. 5. Pomoc de minimis może być udzielona przedsiębiorcy pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty euro, również w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów Pomoc publiczna udzielona w ramach Projektu może być przyznawana podmiotom gospodarczym we wszystkich sektorach z zastrzeżeniem, że nie może być: a. udzielana na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, 8 Pomoc de minimis dla przedsiębiorstw działających w sektorze transportu drogowego towarów jest udzielana do wysokości euro w okresie trzech kolejnych lat podatkowych, w przypadku gdy przedsiębiorstwo prowadzi dodatkową działalność gospodarczą, w odniesieniu do której stosuje się limit euro oraz zapewniło rozdzielenie organizacyjne obu działalności lub wyodrębniło przychody i koszty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

9 Strona9 b. udzielana na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, c. udzielana w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli: * wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą, * przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub całości producentom podstawowym. d. udzielana na działalność związaną z eksportem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością eksportową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z eksportem, e. uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi, f. udzielana podmiotom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady nr (WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, g. udzielana podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej, h. udzielana podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, i. udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu, j. udzielana na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu. 7. Przed udzieleniem pomocy de minimis Organizator Projektu zweryfikuje czy udzielona przez niego pomoc nie doprowadzi do przekroczenia wskazanych powyżej limitów oraz czy podmiot nie jest wykluczony z otrzymania pomocy. 8. W związku z tym Beneficjent Pomocy zobowiązany jest do przedstawienia Organizatorowi Projektu następujących dokumentów: a. wypis z właściwego rejestru potwierdzający status Przedsiębiorcy, właściwego dla formy organizacyjnej Przedsiębiorcy (KRS lub EDG nie starszy niż 6 miesięcy), b. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie ze wzorem z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wraz z informacją o nt. powiązań Wnioskodawcy z innymi przedsiębiorcami, łączeniu, przejęciu lub powstaniu Wnioskodawcy w wyniku podziału, prowadzonej działalności gospodarczej w związku z którą Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis 9, c. oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku obrotowego oraz dwóch poprzedzających go latach obrotowych lub Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, d. w przypadku otrzymania pomocy de minimis należy dołączyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa), e. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, lub Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania przedmiotowych sprawozdań. 9 W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego wypełnienia przedmiotowej Informacji należy posługiwać się przepisami wynikającymi z rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z , str. 1),

10 Strona10 9. Wartość pomocy de minimis udzielonej Beneficjentowi Pomocy liczona będzie jako suma pomocy de minimis przypadających na każdego delegowanego Uczestnika Projektu. 10. Dniem udzielenia Przedsiębiorstwu pomocy de minimis jest dzień podpisania umowy na realizację wsparcia. 11. Organizator Projektu zobowiązany jest do wystawienia Beneficjentowi Pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r. nr 53, poz. 354 z późn. zm.), korekty przedmiotowego zaświadczenia w uzasadnionych przypadkach oraz sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej. 12. Beneficjent Pomocy zobowiązany jest do poświadczenia odbioru w/w zaświadczenia. 13. W przypadku, gdy wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis jest inna niż wartość pomocy wskazana w wydanym zaświadczeniu, Organizator w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego faktu, wydaje nowe zaświadczenie, w którym wskazuje właściwą wartość pomocy oraz stwierdza utratę ważności poprzedniego zaświadczenia. 14. W przypadku niedotrzymania warunków dotyczących udzielania pomocy de minimis, Beneficjent Pomocy zwraca całość uzyskanej pomocy wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia pomocy. 15. Beneficjent Pomocy i Organizator Projektu zobowiązani są do przechowywania dokumentacji dotyczącej otrzymanej pomocy de minimis przez okres 10 lat licząc od dnia otrzymania/udzielenia pomocy, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia dokumentacji organom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli w ramach udzielonego wsparcia. 16. Pomoc de minimis udzielona na podstawie niniejszej umowy nie podlega obowiązkowi uprzedniej notyfikacji pomocy do Komisji Europejskiej na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 7 PRAWA I OBOWIĄZKI BENEFICJENTA POMOCY I BENEFICJENTA OSTATECZNEGO 1. Beneficjent Pomocy ma prawo: a. oddelegować siebie jako przedsiębiorcę i/lub pracownika/-ów na szkolenia oraz doradztwo organizowane w ramach Projektu; b. otrzymać specjalistyczne usługi doradcze; c. otrzymywać na swoje żądanie informacje o przebiegu usług szkoleniowo-doradczych oraz postępach delegowanych osób; d. otrzymać zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis. 2. Beneficjent Pomocy ma obowiązek: a. terminowo dostarczyć do Biura Projektu komplet wymaganych dokumentów, wypełnionych i podpisanych zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy i wytycznymi POKL przed podpisaniem umowy szkoleniowo - doradczej; b. złożyć do Biura Projektu przed rozpoczęciem szkolenia podpisaną umowę szkoleniową doradczą wraz z załącznikami; c. dopilnować, aby delegowany pracownik wziął udział w co najmniej 80% realizowanych zajęć; d. niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Projektu, w szczególności dotyczących informacji zawartych w dokumentach rekrutacyjnych. 3. Beneficjent Ostateczny ma prawo: a. uczestniczyć w szkoleniu w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora;

11 Strona11 b. otrzymywać świadczenia przewidziane w Projekcie podczas szkoleń, a w szczególności: materiały szkoleniowe, materiały promocyjne, poczęstunek, wyżywienie, zakwaterowanie, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Projekcie. 4. Beneficjent Ostateczny ma obowiązek: a. uczestniczyć w co najmniej 80% zajęć w trakcie trwania szkolenia, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator oraz każdorazowo potwierdzać własnoręcznym podpisem obecność na zajęciach; b. przestrzegać zasad obowiązujących na poszczególnych szkoleniach, punktualnego przychodzenia na zajęcia i rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów; c. współdziałać z pracownikami/pracownicami Projektu w zakresie wszelkich działań podejmowanych dla potrzeb monitorowania i ewaluacji Projektu (m.in. wypełniania testów wiedzy i ankiet oraz składania podpisów na przygotowanych przez Organizatora listach); d. informować Organizatora o zmianie danych potwierdzających kwalifikowalność do udziału w projekcie; e. informować o planowanych nieobecnościach lub spóźnieniach (drogą mailiową lub telefonicznie); f. w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dalszy udział w projekcie niezwłocznego złożenia pisemnego oświadczenia w tej kwestii wraz z wyjaśnieniem przyczyn. 5. Beneficjent Ostateczny ma możliwość w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą Koordynatora/ki Projektu uczestniczyć w zajęciach innej grupy szkoleniowej (innej niż grupa, do której został zakwalifikowany). Odrobienie zajęć z inną grupą jest możliwe jedynie w przypadku, gdy nieobecność była odpowiednio wcześniej zgłoszona i Organizator nie poniósł kosztów wyżywienia i zakwaterowania. 6. Obowiązki związane z udziałem w INDYWIDUALNYM DORADZTWIE: a. Beneficjent Pomocy jest zobowiązany do oddelegowania siebie jako przedsiębiorcy i/lub pracownik(ów) do udziału w indywidualnym specjalistycznym doradztwie; b. Umożliwić Organizatorowi przeprowadzenie wizji lokalnej, mającej na celu określenie specyfiki przedsiębiorstwa, jego potrzeb oraz analizę posiadanej dokumentacji, stosowanych technologii i określenie możliwości wdrożenia nowych rozwiązań proekologicznych i usprawnień; c. Uczestnik doradztwa jest zobowiązany do potwierdzenia swojego uczestnictwa w doradztwie, a Beneficjent Pomocy do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego oraz raportu z usługi doradczej. 7. Ponadto Beneficjent Pomocy zobowiązuje się do: a. Przedstawienia niniejszego Regulaminu delegowanym do Projektu osobom, w celu jego akceptacji; b. Udzielenie zgłoszonym pracownikom zgody na uczestnictwo w zajęciach, każdorazowo kiedy będzie to wynikało z przedstawionego przez Organizatora harmonogramu szkolenia; c. Niezwłocznego informowania Organizatora o zmianach mających wpływ na realizację Projektu, w tym szczególnie związanych z informacjami zawartymi w dokumentach rekrutacyjnych oraz pomocą de minimis; d. Dostarczenia Organizatorowi wszystkich wymaganych przez niego dokumentów, w tym: dokumentów zgodnych z wymogami Projektu, dokumentu rejestrowego podmiotu, dokumentów potwierdzających fakt zatrudniania zgłaszanych pracowników. 8. Zasady rezygnacji z udziału w projekcie: a. Beneficjent pomocy, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i podpisał umowę szkoleniowo-doradczą oraz Uczestnik Projektu, który rozpoczął udział w Projekcie (podpisał Deklarację uczestnictwa w Projekcie) może zrezygnować z uczestnictwa tylko z ważnych, niezawinionych powodów osobistych lub zawodowych. W takim wypadku zobowiązany jest do przedłożenia Koordynatorowi/rce Projektu dokumentów potwierdzających powód rezygnacji;

12 Strona12 b. W przypadku rezygnacji Uczestnika przed rozpoczęciem szkolenia, Beneficjent Pomocy jest zobowiązany do zapewnienia innej osoby na jego miejsce (spełniającej kryteria rekrutacyjne); c. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z przyczyn innych niż wskazane w pkt a. lub w przypadku konieczności skreślenia go z listy uczestników z powodu niewypełnienia postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, Organizator może żądać od Beneficjenta Pomocy zwrotu poniesionych kosztów, związanych z udziałem oddelegowanego Pracownika/-ów w wysokości 100% udziału w Projekcie Ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa ; d. Rezygnacje rozpatrywane będą przez Koordynatora/kę Projektu; e. Jeżeli w trakcie realizacji Projektu lub po jego zakończeniu okaże się, że Beneficjent Pomocy lub oddelegowany przez niego Pracownik/-cy nie spełniał/-li warunków udziału w Projekcie lub podał/-li nieprawdziwe dane w oświadczeniach i dokumentach rekrutacyjnych, Beneficjent Pomocy będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Organizatora poniesionych kosztów związanych z udziałem w Projekcie wraz z odsetkami; f. W przypadku bezpodstawnej rezygnacji przez Uczestnika Projektu lub nieukończenia udziału w Projekcie, a jednocześnie uznania przez Organ Kontrolujący poniesionych kosztów za niekwalifikowane i nałożeniu na Organizatora kary finansowej lub zwrotu dofinansowania, odpowiedzialnością finansową może zostać obciążony Beneficjent Pomocy. 7. Beneficjent Pomocy ma obowiązek dostarczyć w terminie określonym przez Organizatora wszelkie dokumenty lub zaświadczenia, o ile będzie to konieczne ze względu na decyzje Instytucji Wdrażającej. 8. Organizator zastrzega sobie możliwość skreślenia Uczestnika z listy uczestników szkolenia w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 8 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA PROJEKTU 1. W zakresie obowiązków Organizatora Projektu leży w szczególności: a. udzielenie na rzecz Przedsiębiorstwa wsparcia określonego w podpisanej Umowie na realizację wsparcia, zgodnie z Umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; b. zapewnienie wykwalifikowanych trenerów z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym; c. zapewnienie niezbędnych materiałów szkoleniowych oraz promocyjnych; d. zapewnienie odpowiednio wyposażonych sal szkoleniowych; e. zapewnienie zakwaterowania wraz ze śniadaniem podczas realizowanych szkoleń (łącznie 2 noclegi dla każdego uczestnika szkolenia); f. zapewnienie wyżywienia uczestnikom szkolenia (łącznie 4 obiady i 2 kolacje) oraz całodziennego serwisu kawowego podczas szkoleń; g. zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych; h. wydanie Uczestnikom Projektu certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu; i. zamieszczanie aktualnych dokumentów, w tym w szczególności Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, na stronie internetowej Projektu. 2. Organizatorowi przysługują prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych oraz opracowań i narzędzi dostarczonych w ramach Projektu. Uczestnik może korzystać z dzieł objętych ochroną tylko w zakresie wynikającym z programu szkolenia i podczas specjalistycznego doradztwa. Wszelkiego rodzaju powielanie, kopiowanie czy też zwielokrotnienie otrzymanych przez Uczestnika Projektu materiałów jest zabronione. 3. Organizator uprawniony jest do zmiany terminów realizacji wsparcia (szkolenie, doradztwo) z zastrzeżeniem, iż informacja o takiej zmianie zostanie przekazana Uczestnikom projektu nie późnej niż przed dniem rozpoczęcia wsparcia w przypadku, gdy zajęcia nie mogą się odbyć z przyczyn niezależnych od

13 Strona13 Organizatora Projektu i nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w pozostałych przypadkach. Przedsiębiorstwo nie może domagać się rekompensaty z powodu odwołania lub przesunięcia terminu lub miejsca szkolenia. 4. Za przyczynę niezależną od Organizatora Projektu uznaje się w szczególności sytuację, gdy wyznaczony do przeprowadzenia wsparcia trener z przyczyn zdrowotnych lub innych przyczyn losowych nie jest w stanie przeprowadzić danych zajęć, a Organizator Projektu nie jest w stanie w tym czasie zapewnić w to miejsce innego trenera. 9 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe uczestników Projektu przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z Projektem. 2. Dane osobowe uczestników Projektu mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z kontrolą, monitoringiem, sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 3. Podanie danych osobowych przez Uczestników Projektu jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 4. Uczestnicy Projektu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich modyfikacji. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Beneficjent Pomocy, a także każdy Uczestnik Projektu jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania się do niniejszego Regulaminu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do niniejszego dokumentu. W przypadku zmiany, aktualny dokument zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej Projektu. 3. W przypadku sporów i zaistnienia sytuacji nieujętych w niniejszym dokumencie decyzje podejmuje Koordynator/tka Projektu na podstawie założeń Projektu oraz wytycznych POKL. 4. Niniejszy dokument wchodzi w życie w dniu 04 marca 2014 r. z późniejszymi zmianami z dn r. ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU I AKCEPTUJĘ BEZ ZASTRZEŻEŃ POWYŻSZE WARUNKI REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA Miejscowość, data Czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa oraz pieczęć przedsiębiorstwa ZAŁĄCZNIKI: 1. Ankieta wstępna badająca potrzeby przedsiębiorstwa oraz poziom wdrożeń proekologicznych w firmie 2. Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa 3. Zaświadczenie o oddelegowaniu pracownika(cy) przedsiębiorstwa do udziału w Projekcie 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie osoby samozatrudnionej 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 6. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

14 Strona14 7. Oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych 8. Oświadczenie wymagane do kwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MMŚP 9. Dane uczestników Projektu (właścicieli, pracowników przedsiębiorstw), którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS 10. Dokument rejestrowy przedsiębiorcy 11. Wzór umowy szkoleniowo doradczej 12. Kwestionariusz zgłoszeniowy Uczestnika/ów Projektu 13. Oświadczenie Uczestnika/ów Projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13

REGULAMIN PROJEKTU WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN PROJEKTU BĄDŹ NA FALI BĄDŹ EKO! WND-POKL.02.01.01-00-597/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji i kwalifikacji Uczestników. - Formy wsparcia

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ 1 Definicje 1. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP Projekt nr WND-POKL.08.01.01-18-036/13 Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-18-036/13-00 z dnia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA w ramach projektu Czas na EKOprzedsiębiorstwo! zawarta w dniu roku pomiędzy: Lauren Peso Polska S.A. z siedzibą ul. Dąbrowskiego 48, 41-500 Chorzów, wpisanej do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA Zawarta dnia /2014 r. w.. FORMULARZ 7 pomiędzy: Panem Tomaszem Górskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Języków Obcych i Edukacji Poliglotus z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Ekologia w Twojej Firmie

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Ekologia w Twojej Firmie Regulamin uczestnictwa w projekcie Ekologia w Twojej Firmie Program Operacyjny Kapitał Ludzki Poddziałanie 2.1.1. Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach Malinowski & Partners Bogdan Malinowski

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: :: REGULAMIN PROJEKTU

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: ::  REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Eco driving zielona jazda Realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. CZYSTY BIZNES ROZWÓJ MMŚP DZIĘKI WYKORZYSTANIU ROZWIĄZAŃ PROEKOLOGICZNYCH Regulamin projektu wersja 1 z dnia 01 lutego 2014 r. str. 1 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Definicje... 3 3. Czasowy

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU Załącznik 1 Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ KADRY SZANSĄ ROZWOJU DOLNOŚLĄSKICH MIKRO I MAŁYCH FIRM BUDOWLANYCH 1. DEFINICJE 1. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL

Bardziej szczegółowo

ANKIETA REKRUTACYJNA Szkolenia informatyczne szansą na rozwój pracowników przedsiębiorstw

ANKIETA REKRUTACYJNA Szkolenia informatyczne szansą na rozwój pracowników przedsiębiorstw 1 ANKIETA REKRUTACYJNA Szkolenia informatyczne szansą na rozwój pracowników przedsiębiorstw projekt realizowany w ramach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS*

OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS* .... Imię i nazwisko/nazwa przedsiębiorcy. (miejscowość, data). Adres/Siedziba przedsiębiorstwa NIP OŚWIADCZENIE O OTRZYMANEJ / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS* Oświadczam, że w okresie obejmującym bieżący

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja. 2. Realizatorem projektu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa definicje oraz warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych

Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych Regulamin Rekrutacji do Projektu Akademia RACHUNKOWOŚCI dla pracowników działów finansowoksięgowych 1. Definicje 1) Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć Program

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 zawarta dnia XX/XX/2012 r. we Wrocławiu pomiędzy: Panem Pawłem Ceńkarem, zam. Ligotka 1, 46-100 Namysłów, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Provider PPHU Paweł

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap 1. Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają: 1 1) Projekt projekt pn. Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap który jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Strona1 REGULAMIN PROJEKTU ROZWIĄZANIA PROEKOLOGICZNE DLA FIRM WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO WND-POKL.02.01.01-00-600/13 REGULAMIN określa: - Informacje o projekcie. - Grupę docelową. - Formy promocji, rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Zarządzanie bez

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA w ramach Projektu: Innowacyjne Świętokrzyskie energia słoneczna w światłowodowych systemach transmisji danych Data zgłoszenia: {signup_date} Numer Umowy: IS -{signup_id} Z dnia: {signup_contract_date}

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku 1.Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, kryteria oraz warunki rekrutacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR UDA-POKL /12-00 zawarta dnia.. roku w Tarnowie pomiędzy:

UMOWA SZKOLENIOWA NR UDA-POKL /12-00 zawarta dnia.. roku w Tarnowie pomiędzy: UMOWA SZKOLENIOWA NR UDA-POKL.08.01.01-12-206/12-00 zawarta dnia.. roku w Tarnowie pomiędzy: HYBRYDA Katarzyna Wolak, z siedzibą w Tarnowie, ul. Rynek 22, 33-100, numer NIP 873-108-82-90, realizując wymieniony

Bardziej szczegółowo

UMOWA WSPARCIA nr...

UMOWA WSPARCIA nr... 1 Projekt Program wsparcia konkurencyjności sektora MMŚP z subregionu jeleniogórskiego współfinansowany ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO UMOWA WSPARCIA nr... Zawarta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Przez EKSPORT do SUKCESU

Przez EKSPORT do SUKCESU UMOWA SZKOLENIOWA w ramach projektu pn. Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 zawarta w dniu r. w pomiędzy: Bydgoskim Klastrem Przemysłowym, zarejestrowanym Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000289300,

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Umowa./../POKL/../2010

Umowa./../POKL/../2010 Rzeszów dnia.. r. Umowa./../POKL/../2010 na przeprowadzenie szkolenia Rachunkowość Zarządcza współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji

I. Postanowienia ogólne. 1 Zakres regulacji Regulamin świadczenia pomocy publicznej w ramach Projektu Małopolski Park Technologii Informacyjnych Ośrodek Innowacyjności Krakowskiego Parku Technologicznego realizowanego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny zawarta w dniu pomiędzy: Euro-Konsult sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie środowiskowe elementem strategii przedsiębiorstwa

Zarządzanie środowiskowe elementem strategii przedsiębiorstwa Załącznik nr 6 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji potencjalnych uczestników projektu oraz warunki uczestnictwa w projekcie. 2.

Bardziej szczegółowo

UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr..

UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr.. Załącznik nr 6 do Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie UMOWA Uczestnictwa w Projekcie Po zdrowie w świętokrzyskie Nr.. zawarta w dniu.. pomiędzy Stronami:., zwanym dalej Realizatorem Projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 1. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt BEST SERVICE, czyli profesjonalna obsługa klienta (nr projektu: WND- POKL.08.01.01-32-061/09),

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00 Umowa nr UDA POKL.08.01.01-18-290/12-00 z dnia 16 październik 2013 realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU EkoProgres

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU EkoProgres REGULAMIN PROJEKTU EkoProgres 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie EkoProgres realizowanym w ramach Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./ZF/2014

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./ZF/2014 UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR./ZF/2014 do projektu Zielona firma realizowanego przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) NR..

WZÓR. UMOWA SZKOLENIOWA (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) NR.. WZÓR UMOWA SZKOLENIOWA (osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) NR.. w ramach Projektu Zielony wyróżnia! - Studia podyplomowe z zakresu ekoefektywności dla MMŚP, zwanego dalej Projektem, zawarta

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne Zawarta w Koninie w dniu.. pomiędzy:, z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. Projekt z dnia 1.04.2011 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROZWOJU REGIONALNEGO 1) z dnia 2011 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej na rozwój instrumentów

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR... zawarta w dniu...

UMOWA SZKOLENIOWA NR... zawarta w dniu... UMOWA SZKOLENIOWA NR....... zawarta w dniu... w ramach realizacji projektu pn. Studium Menedżerskie NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP

ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZIELONE ŚWIATŁO DLA OBRÓBKI POWIERZCHNIOWEJ METALI SZANSA NA EKOLOGIĘ I EKONOMIĘ W MŚP NR WND - REALIZOWANEGO PRZEZ EUROPROFES SP. Z O.O. ORAZ POLSKIE TOWARZYSTWO GALWANOTECHNICZNE

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U

Stowarzyszenie JESTEM 20-470 Lublin, ul. Nałkowskich 107/3U Strona 1 REGULAMIN PROJEKTU Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec Podlaski 1 Przepisy ogólne 1. Projekt pt. Rozwój kompetencji nauczycieli szkół podstawowych w Gminie Międzyrzec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REALIZACJI DORADZTWA Z ZAKRESU TRANSFERU TECHNOLOGII DLA PRZEDSIĘBIORSTW w ramach projektu Partnerstwo dla innowacyjności- kompleksowy program wsparcia współpracy nauki i przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

(wzór) UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE nr / 2014

(wzór) UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE nr / 2014 (wzór) UMOWA UDZIAŁU W PROJEKCIE nr / 2014 zawarta w dniu r. Strony Umowy: 1. Projektodawca" EKSPERT-SITR Spółka z o.o. z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Jana z Kolna 38, 75-204 Koszalin, wpisaną do rejestru

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACYJNY uczestników projektu Szkolenia informatyczne nowa jakość pracy pracowników służby zdrowia. realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w

Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Miejsce: Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu ul. Grunwaldzka 65 Czas trwania szkolenia: 3x2 dni w ciągu trzech miesięcy (48 godzin lekcyjnych) w godzinach 09.00 16.00 Opłata za szkolenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Mikro-przyszłość Lubelszczyzny

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Mikro-przyszłość Lubelszczyzny UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Mikro-przyszłość Lubelszczyzny zawarta w dniu pomiędzy: Euro-Konsult sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin, wpisaną w

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr...

UMOWA SZKOLENIOWA nr... Człowiek najlepsza inwestycja UMOWA SZKOLENIOWA nr... zawarta w dniu r. w... pomiędzy: INVESTcon GROUP S.A. z siedzibą Poznaniu, przy ul. Krasińskiego 16, tel. 61 851 86 77, NIP: 7781024498, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Poddziałania 8.1.1 Wsparcie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw Tytuł projektu: Profesjonalny e-marketingowiec usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Odnawialne Źródła Energii nowe technologie szansą rozwoju dla przedsiębiorstw realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII.

Bardziej szczegółowo

Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12

Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12 Umowa szkoleniowa Projekt Profesjonalna HR Manager MMŚP WND-POKL.08.01.01-02-429/12 zawarta we Wrocławiu w dniu...2013r. pomiędzy: Brainstorm Sebastian Matyniak z siedzibą ul. Laryska 54, 41-404 Mysłowice,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WEWNĄTRZPROJEKTOWA UMOWA SZKOLENIOWA nr w ramach projektu LIDERZY HANDLU nr WND-POKL.08.01.01-26-065/13 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Vision Consulting Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Plac Wolnica 13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.)

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) Projekt Projektodawca / Realizator Projektu 1 DEFINICJE Ogólnopolski otwarty projekt szkoleniowy pt. Zielony Hotel realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacje przyjazne środowisku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Kwalifikacje przyjazne środowisku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 REGULAMIN PROJEKTU Kwalifikacje przyjazne środowisku nr projektu WND-POKL.08.01.01-02-039/12 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie Europejski kierowca zawodowy, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA

KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA Strona1...... data wpływu podpis osoby przyjmującej KWESTIONARIUSZ ZGŁOSZENIOWY PRZEDSIĘBIORSTWA DO UDZIAŁU W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA POKL.02.01.01-00-133/13 realizowanego w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM

STUDIA PODYPLOMOWE ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM Formularz zgłoszeniowy do projektu: STUDIA PODYPLOMOWE ROZWIĄZANIA EKOLOGICZNE W WARSZTACIE SAMOCHODOWYM realizowanego w ramach Priorytetu II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

UMOWA DORADCZO - SZKOLENIOWA

UMOWA DORADCZO - SZKOLENIOWA UMOWA DORADCZO - SZKOLENIOWA NR zawarta w dniu w.. pomiędzy: Partnerstwem: 1.Liderem projektu: Learn Power Group Sp. z o.o., ul. Powstańców Śląskich 16/2, 45-087 Opole wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku Data wpływu formularza zgłoszeniowego Podpis osoby przyjmującej formularz zgłoszeniowy Informacje wypełniane przez Realizatora FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY Projekt Turystyka na miarę XXI wieku CZĘŚĆ I A. PODSTAWOWE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR..

UMOWA SZKOLENIOWA NR.. UMOWA SZKOLENIOWA NR.. Zawarta dnia..././2014 r. we Wrocławiu pomiędzy: Panem Tomaszem Górskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Języków Obcych i Edukacji Poliglotus z siedzibą w Opolu,

Bardziej szczegółowo

SUKCES NA RYNKU PRACY

SUKCES NA RYNKU PRACY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie SUKCES NA RYNKU PRACY I Objaśnienia terminów i skrótów EFS Europejski Fundusz Społeczny POKL Program Operacyjny Kapitał Ludzki Beneficjent Ostateczny osoba,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim

Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: Nowe Technologie Teleinformatyczne szansą dla każdego przedsiębiorstwa w woj. mazowieckim 1. Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, zakres i warunki

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NAZWA PRZEDSIĘBIORSTWA (adres) ORGANIZATOR: Ul. Składowa 7B/2 64-800 Chodzież Wypełnia Beneficjent w momencie wpływu formularza do Biura Projektu Data i godzina wpływu Numer formularza

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z robotem na Ty

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z robotem na Ty REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Z robotem na Ty 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki rekrutacji i udziału w Projekcie Z robotem na Ty. 2. Projekt jest realizowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA NR 2014 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH

WZÓR UMOWA NR 2014 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH Załącznik nr 7 do Regulaminu udziału w projekcie "OZE - Oszczędne Zarządzanie Energią Twojej Firmy" WZÓR UMOWA NR 2014 NA ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWO DORADCZYCH zawarta w, w dniu r. w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa

Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa PODSTAWOWE " DANE FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Nazwa firmy Nazwa firmy cd. NIP Regon

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie Nowocześni Ludzie Biznesu

UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie Nowocześni Ludzie Biznesu UMOWA SZKOLENIOWA nr... dotycząca uczestnictwa w projekcie zawarta w Poznaniu, dnia...pomiędzy: Profutura s.c. Monika Nowakowska-Twaróg Mikołaj Nowakowski z siedzibą w Poznaniu 61-701 przy ulicy Fredry

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU ROZWÓJ I DOSKONALENIE KWALIFIKACJI KADR SEKTORA USŁUG MOTORYZACYJNYCH 1. Informacje ogólne Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Projekcie pt. ROZWÓJ I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAŁOPOLSKA AKADEMIA ZARZĄDZANIA II systemowy cykl szkoleń Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOTURYSTYKA Nr POKL.02.01.01-00-124/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOTURYSTYKA Nr POKL.02.01.01-00-124/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOTURYSTYKA Nr POKL.02.01.01-00-124/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji oraz zasady uczestnictwa w Projekcie EKOTURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE Gdańsk dn. 29.03.2006 r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. NOWOCZESNE ZARZĄDZANIE 1 Zakres projektu 1. Szkolenia są realizowane w ramach projektu pt. Nowoczesne zarządzanie nr umowy SPORZL 2.3a 2

Bardziej szczegółowo

UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA NR

UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA NR UMOWA WEWNĄTRZPROJEKTOWA NR /ASH2/2014/SZ O ŚWIADCZENIE USŁUG SZKOLENIOWYCH OBJĘTYCH POMOCĄ DE MINIMIS w ramach projektu AKADEMIA SKUTECZNEGO HANDLOWCA - II edycja współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr./kz II/..

UMOWA SZKOLENIOWA nr./kz II/.. UMOWA SZKOLENIOWA nr./kz II/.. Zawarta w Rzeszowie, w dniu. pomiędzy: INSTYTUT SZKOLEŃ I DORADZTWA Magdalena Mrozek z siedzibą w Bydgoszczy 85-796, ul. Twardzickiego 60, o numerze NIP: 5542132232, REGON:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR /8.1.1/CKT/2014

UMOWA SZKOLENIOWA NR /8.1.1/CKT/2014 UMOWA SZKOLENIOWA NR /8.1.1/CKT/2014 Zawarta dnia w Kielcach pomiędzy Advance Ewelina Podziomek z siedzibą w Koziegłowach 62-028, os. Leśne 15b/78, Regon 300640339, NIP 5782574679, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE INNOWACYJNA I SPRAWNA ADMINISTRACJA ŹRÓDŁEM SUKCESU W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 1 Definicje 1) Beneficjencie należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie Klucz do sukcesu

Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie Klucz do sukcesu Załącznik nr 1 Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie wraz z listą oddelegowanych pracowników Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa do udziału w projekcie Klucz do sukcesu..

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji do Projektu Kobiecy Kapitał

Regulamin Rekrutacji do Projektu Kobiecy Kapitał Regulamin Rekrutacji do Projektu Kobiecy Kapitał 1. Informacje ogólne 1. Projekt pt. Kobiecy Kapitał (zwany dalej Projektem) realizowany jest przez Stowarzyszenie - Towarzystwo Amicus, z siedzibą w Białymstoku,

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności

Regulamin uczestnictwa w Projekcie. Akademia umiejętności Regulamin uczestnictwa w Projekcie Akademia umiejętności Program Operacyjny Kapitał Ludzki Numer projektu: POKL.09.04.00-14-009/13 Priorytet: IX Rozwój kompetencji i wykształcenia w regionach Działanie:

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR... zawarta w dniu...

UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR... zawarta w dniu... UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA NR....... zawarta w dniu... w ramach realizacji projektu pn. Ekologia w biznesie, czyli przedsiębiorstwo przyszłości, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo