REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL /13

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13"

Transkrypt

1 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL /13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działanie 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałanie Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach. 2. Projekt Ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa realizowany jest w oparciu o wniosek o dofinansowanie złożony przez Organizatora w odpowiedzi na konkurs Zielone Światło nr: POKL/2.1.1/2012/ZS oraz umowę o dofinansowanie nr UDA-POKL /13 z dnia r., zawartej pomiędzy Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości a Krokowski Paweł Instytut Kształcenia Kadr. 3. Projekt realizowany jest przez Krokowski Paweł Instytut Kształcenia Kadr z siedzibą w Lublinie przy ulicy Michała Kruka 3, Lublin, NIP: , Regon: Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. 5. Obszar realizacji Projektu: cała Polska. 6. Wsparcie w ramach Projektu objęte jest pomocą de minimis. 7. Celem Projektu jest wzrost efektywności energetycznej wśród 250 przedsiębiorstw (i ich pracowników) z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, co wpłynie na ograniczenie kosztów energetycznych firm oraz zmniejszenie negatywnego skutku na środowisko, poprzez odbycie specjalistycznych szkoleń z zakresu efektywności energetycznej, marketingu ekologicznego, budowania ekologicznej marki, produktu i wizerunku firmy oraz doradztwa mającego na celu wdrożenie rozwiązań proekologicznych w 250 przedsiębiorstwach MMŚP w okresie do 30 czerwca 2015 r. 2 DEFINICJE 1. POKL - należy przez to rozumieć Program Operacyjny Kapitał Ludzki. 2. Projekt - projekt pt. Ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa realizowany przez Krokowski Paweł Instytut Kształcenia Kadr na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL /13 z dnia r. podpisanej z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości. 3. Organizator projektu / Projektodawca / Beneficjent Krokowski Paweł Instytut Kształcenia Kadr. 4. Instytucja Zarządzająca / IZ Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 5. Instytucja Wdrażająca / IW Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. 6. Biuro projektu ul. Narutowicza 56A/6, Lublin, tel , fax , adres 7. Przedsiębiorstwo/Przedsiębiorca/Beneficjent Pomocy mikro, mały lub średni przedsiębiorca (MMŚP) z siedzibą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, podmiot w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gosp. z dnia 2 lipca 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 220, poz z późn. zm.). 8. MMŚP - sektor mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw; ilekroć w dokumencie jest mowa o mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo spełniające warunki określone w Załączniku I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r.

2 Strona2 KRYTERIUM KLASYFIKACJI PRZEDSIĘBIORSTW MIKRO MAŁE ŚREDNIE Liczba zatrudnionych średniorocznie Poniżej 10 osób osób osób Roczny obrót ze sprzedaży towarów usług lub operacji finansowych Do 2 mln euro Do 10 mln euro Do 50 mln euro lub suma bilansowa Do 2 mln euro Do 10 mln euro Do 43 mln euro Inne warunki Ustalenie czy przedsiębiorstwo jest przedsiębiorstwem niezależnym, partnerskim czy związanym. Trzeba uwzględnić wszelkie związki z innymi przedsiębiorstwami. Pomocny przy określeniu statusu przedsiębiorcy (mikro, mały lub średni przedsiębiorca) może być kwalifikator MŚP udostępniony na stronie 9. Pracownik - na podstawie art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 z późn. zm.) przyjęto, że za pracowników będą uznawane następujące osoby: a. pracownicy w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. z 1998 r. Nr 21 poz. 94 z późn. zm.), b. osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy, c. właściciele pełniący funkcje kierownicze, d. wspólnicy, w tym partnerzy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z niego korzyści finansowe. Ponadto osoby te muszą być uwzględniane przy obliczaniu progu zatrudnienia dla ustalania statusu przedsiębiorcy (mikro, mały lub średni przedsiębiorca). 10. Uczestnik/Uczestniczka/Beneficjent Ostateczny właściciel, wspólnik lub pracownik oddelegowany przez Beneficjenta Pomocy, osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie. 11. Kandydat/kandydatka osoba ubiegająca się o status Uczestnika/Uczestniczki Projektu. 12. Przedstawiciel/ka Przedsiębiorstwa wskazana osoba (np. właściciel, wspólnik, członek zarządu), mogąca podejmować decyzje o realizacji planu działań proekologicznych w firmie, która uczestniczy w diagnozowaniu obszarów niezbędnych działań proekologicznych oraz/lub w opracowaniu planu/programu niezbędnych działań proekologicznych w przedsiębiorstwie podczas przeprowadzonego doradztwa. 13. Komisja Rekrutacyjna oznacza organ sprawdzający formularze rekrutacyjne pod względem formalnym i dokonujący kwalifikacji Uczestników Projektu. 14. Pomoc de minimis pomoc, udzielana w oparciu o: a. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. (Dz. Urz. UE L 352 z , str. 1); b. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U poz z późn. zm.); c. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2012 r., poz z późniejszymi zmianami); d. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

3 Strona3 3 UCZESTNICY PROJEKTU I WARUNKI UCZESTNICTWA 1. Beneficjentem Pomocy Projektu może być przedsiębiorca spełniający łącznie następujące warunki: a. posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa b. prowadzi działalność gospodarczą i ma siedzibę na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej 1 c. może ubiegać się o pomoc de minimis 2 - spełnia warunki opisane w 6 POMOC DE MINIMIS. 2. Beneficjentem Ostatecznym Projektu (Uczestnikiem Projektu) może być osoba fizyczna delegowana przez Przedsiębiorcę, która: a. jest pracownikiem w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy lub b. jest właścicielem pełniącym funkcje kierownicze lub c. jest wspólnikiem, w tym partnerem prowadzącym regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiącym z niego korzyści finansowe lub d. jest osobą wykonującą pracę na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia lub innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z Kodeksem Cywilnym stosuje się przepisy dotyczące zlecenia albo umowy o dzieło, jeżeli umowę taką zawarły z pracodawcą, z którym pozostają w stosunku pracy, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonują pracę na rzecz pracodawcy, z którym pozostają w stosunku pracy. 3. W projekcie zakładany jest udział 250 MMŚP, w tym: 160 mikro, 50 małych oraz 40 średnich przedsiębiorstw. 4. W szkoleniach zakładany jest udział 576 pracowników MMŚP, w tym co najmniej 20% Uczestników Projektu będą stanowiły osoby w wieku powyżej 50 roku życia. Zgodnie z zasadą równości szans kobiety będą stanowiły co najmniej 55% Uczestników Projektu. 5. Przedsiębiorstwa przystępują do projektu oraz otrzymują pomoc de minimis w momencie podpisania umowy szkoleniowo - doradczej, natomiast osoby wydelegowane do udziału w projekcie nabywają status uczestnika w pierwszym dniu wsparcia w momencie podpisania deklaracji uczestnictwa. 6. Warunkiem uczestnictwa w projekcie jest łączne spełnienie następujących wymogów: a. spełnienie kryteriów, o których mowa w 3 Regulaminu odpowiednio dla Przedsiębiorcy 3 ust. 1, oraz 3 ust. 2 dla Uczestnika/czki; b. zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i wyrażenie zgody na jego brzmienie; c. dostarczenie do Biura Projektu kompletnie, rzetelnie i zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy wypełnionej i podpisanej dokumentacji rekrutacyjnej, o której mowa w 4 REKRUTACJA; d. pozytywne zakwalifikowanie do udziału w Projekcie; e. podpisanie umowy szkoleniowo doradczej między Beneficjentem Pomocy a Beneficjentem Projektu. 7. PODMIOTY NIEUPRAWNIONE do udziału w Projekcie: a. przedsiębiorcy będący osobami fizycznymi, którzy zostali skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo składania fałszywych zeznań, przekupstwa, przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, obrotowi gospodarczemu, systemowi bankowemu, karno-skarbowe albo inne związane z wykonywaniem działalności gospodarczej lub popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych 3 ; 1 Beneficjentem Pomocy nie mogą być Przedsiębiorcy zagraniczni prowadzący działalność gospodarczą w Polsce poprzez oddział oraz ich pracownicy. 2 Pomoc de minimis nie może zostać udzielona podmiotowi, który w bieżącym roku obrotowym oraz w dwóch poprzedzających go latach obrotowych otrzymał pomoc de minimis z różnych źródeł i w różnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega przekracza równowartość w złotych kwoty euro, również w przypadku wsparcia działalności w sektorze transportu drogowego, obliczonych według średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 3 Zgodnie z art. 207 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 6b ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275, z późn. zm.).

4 Strona4 b. podmioty, niebędące osobą fizyczną, jeżeli osoba będąca członkiem jego organów zarządzających bądź wspólnikiem spółki osobowej została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwa, o których mowa w pkt. a; c. podmioty, które: i. posiadają zaległości z tytułu należności publicznoprawnych lub ii. pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub iii. naruszyły w sposób istotny umowę zawartą z PARP przez okres 3 lat od dnia rozwiązania tej umowy lub d. podmioty, które zostały wykluczone z możliwości otrzymania środków na podstawie art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.); e. podmioty, które zostały wykluczone z możliwości otrzymania środków na podstawie art. 211 ust. 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.); f. podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz korzystania z dotacji, subwencji lub innych form wsparcia finansowego środkami publicznymi; g. podmioty, wobec których orzeczono zakaz dostępu do środków publicznych, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1 i 4 ustawy o finansach publicznych na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 769) lub art. 9 ust. 1 pkt. 2a ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary ( Dz. U. z 2012 r. poz. 768 z późn. zm.). 8. Zgodnie z 3 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U. z 2012 r., poz. 1064) podmiotami nieuprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie są także: a. przedsiębiorcy zajmujący się przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych określonych w art. 2 pkt 22 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, jeżeli: i. wartość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorców objętych pomocą lub ii. przyznanie pomocy zależałoby od przekazania jej w części lub w całości producentom surowców. b. podmioty, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy wynikający z wcześniejszej decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem i wspólnym rynkiem c. mikroprzedsiębiorcy oraz mali lub średni przedsiębiorcy, którzy spełniają warunki określone w art. 1 ust. 7 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008, lub d. przedsiębiorcy inni niż mikroprzedsiębiorcy, mali lub średni przedsiębiorcy, którzy spełniają kryteria przedsiębiorcy w trudnej sytuacji ekonomicznej w rozumieniu pkt 9-11 Wytycznych wspólnotowych dotyczących pomocy państwa w celu ratowania i restrukturyzacji zagrożonych przedsiębiorstw (Dz. Urz. UE C 244 z , str. 2). Podmioty, których dotyczy którakolwiek z powyższych przesłanek opisana w pkt. 7 oraz pkt. 8 nie mogą wziąć udziału w Projekcie.

5 Strona5 4 REKRUTACJA 1. Rekrutacja do projektu ma charakter otwarty, prowadzona będzie zgodnie z polityką równych szans oraz zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie. 2. Proces rekrutacyjny będzie prowadzony w sposób ciągły od lutego 2014 r. do czerwca 2015 r., co umożliwi sprawne utworzenie 48 grup szkoleniowych oraz stałą kontrolę nad jego przebiegiem. 3. Za przebieg procesu rekrutacji odpowiada specjalista/tka ds. rekrutacji. 4. Kandydaci mogą zgłaszać się osobiście do Biura projektu, przesłać komplet wypełnionych dokumentów drogą listowną lub elektronicznie w formie skanów na adres Za datę zgłoszenia uznaje się datę wpływu dokumentów (osobiście, listownie, pocztą elektroniczną) do Biura Projektu. 5. W przypadku, gdy dokumenty rekrutacyjne będą dostarczone drogą elektroniczną, to Beneficjent Ostateczny jest zobowiązany najpóźniej w dniu podpisania umowy szkoleniowo doradczej dostarczyć oryginały dokumentów. 6. Wszystkie dokumenty rekrutacyjne muszą być podpisane przez Przedsiębiorcę lub osobę upoważnioną przez Przedsiębiorcę na piśmie do reprezentowania Przedsiębiorstwa. 7. Osoby, które spełnią kryteria uczestnictwa w Projekcie, ale nie zostaną zakwalifikowane do uczestnictwa w Projekcie z powodu braku miejsc, zostaną umieszczone na liście rezerwowej danej grupy uczestników. 8. Osoby zakwalifikowane do Projektu będą powiadamiane telefonicznie o wynikach rekrutacji, osoby z listy rezerwowej zostaną powiadomione o kwalifikacji drogą telefoniczną lub poprzez pocztę elektroniczną. 9. Rekrutacja obejmie 3 etapy: I. ZGŁOSZENIE BADANIE POTRZEB SZKOLENIOWYCH: w trakcie procesu rekrutacji do udziału w Projekcie (przed przystąpieniem do udziału w projekcie), przedsiębiorstwo zainteresowane uzyskaniem wsparcia szkoleniowo-doradczego wypełni ankietę badającą potrzeby przedsiębiorstwa oraz poziom wdrożeń proekologicznych w firmie 4. Na podstawie informacji uzyskanych w badaniu ankietowym oraz w trakcie wywiadu telefonicznego z przedstawicielem przedsiębiorstwa, będziemy mogli zdecydować czy oferowane w ramach Projektu wsparcie, odpowiada potrzebom przedsiębiorstwa ubiegającego się o udział w szkoleniach i doradztwie. II. WERYFIKACJA FORMALNA dostarczenie wszystkich wymaganych dokumentów rekrutacyjnych, sprawdzenie wymogów formalnych, wybór Uczestników Projektu, opracowanie list podstawowych i rezerwowych. Kwalifikacji kandydatów do uczestnictwa w Projekcie dokonuje Komisja Rekrutacyjna w składzie: Koordynator/ka Projektu, Specjalista/tka ds. rekrutacji. Pierwszeństwo w rekrutacji mają: a. Mikroprzedsiębiorstwa + 1 pkt. b. MMŚP z terenu Polski wschodniej, południowej, południowo zachodniej +1 pkt. c. Kobiety + 1 pkt. d. Osoby w wieku powyżej 50 roku życia + 2 pkt. III. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE podpisanie umowy Przedsiębiorstwa zakwalifikowane podpiszą umowę szkoleniowo doradczą. Uczestnicy Projektu zakwalifikowani do uczestnictwa w Projekcie podpiszą deklarację uczestnictwa i zobowiążą się do uczestnictwa w minimum 80% zajęć (deklaracja podpisywana w pierwszym dniu szkolenia). 10. Zgłoszenia do projektu przyjmowane są wyłącznie w oparciu o następujące DOKUMENTY REKRUTACYJNE, stanowiące załączniki do niniejszego Regulaminu: 4 Ankieta badająca potrzeby przedsiębiorstwa oraz poziom wdrożeń proekologicznych w firmie jest dostępna na stronie internetowej w zakładce BADANIE POTRZEB oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu. Na życzenie Przedsiębiorstwa prześlemy ankietę na wskazany adres poczty elektronicznej.

6 Strona6 Wstępne: 1. Badanie potrzeb szkoleniowych oraz poziom wdrożeń proekologicznych w firmie: ankieta wstępna oraz raport z wywiadów przeprowadzonych z Przedsiębiorstwami. Beneficjent Pomocy (Przedsiębiorstwo): 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa 2. Zaświadczenie o oddelegowaniu pracownika(cy) przedsiębiorstwa do udziału w Projekcie 3. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie osoby samozatrudnionej 4. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis wraz z informacją o nt. powiązań Wnioskodawcy z innymi przedsiębiorcami, łączeniu, przejęciu lub powstaniu Wnioskodawcy w wyniku podziału, prowadzonej działalności gospodarczej w związku z którą Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis 5. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis. W przypadku otrzymania pomocy de minimis należy dołączyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa) 6. Oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych (w przypadku przedsiębiorstw, które mają obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych należy dołączyć sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzanymi zgodnie z przepisami o rachunkowości - kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa) 7. Oświadczenie o spełnieniu warunków uczestnictwa 8. Oświadczenie wymagane do kwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MMŚP 9. Dane uczestników Projektu (właścicieli, pracowników przedsiębiorstw), którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS 10. Podpisany niniejszy Regulamin rekrutacji i uczestnictwa 11. Dokument rejestrowy przedsiębiorcy (nie starszy niż 6 miesięcy, KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej EDG, w przypadku spółki cywilnej należy dołączyć również Umowę spółki z KRS/wpis do EDG poszczególnych wspólników). Uwaga! Przedsiębiorstwo zgłaszające się do udziału w projekcie ma obowiązek zapoznać się z zapisami umowy szkoleniowo doradczej (poprzez zaparafowanie wzoru umowy na każdej stronie). Wzór umowy dostępny jest na stronie Projektu w zakładce REKRUTACJA oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu. Uczestnik Projektu: 1. Kwestionariusz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu 2. Oświadczenie Uczestnika Projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych Uwaga! Uczestnicy Projektu przed złożeniem dokumentów zgłoszeniowych mają obowiązek zapoznać się z całością niniejszego Regulaminu. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie dostępny jest w Biurze Projektu oraz na stronie internetowej Projektu: 11. Dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej są dostępne do pobrania na stronie Projektu w zakładce REKRUTACJA oraz w wersji papierowej w Biurze Projektu. 12. Niezbędnym warunkiem udziału w projekcie jest podpisanie Umowy szkoleniowo doradczej pomiędzy Organizatorem a Beneficjentem Pomocy. 13. Organizator będzie kwalifikował Przedsiębiorstwa i Uczestników Projektu tak, aby zapewnić spełnienie określonych we wniosku o dofinansowanie wskaźników, kryteriów strategicznych, zgodnie z polityką równych szans, a także realizować wniosek zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu. 14. Organizator zastrzega sobie możliwość ograniczenia liczby uczestników biorących udział w szkoleniu z jednej firmy i wprowadzenia limitów w tym zakresie. 15. Złożone dokumenty nie podlegają zwrotowi.

7 Strona7 16. Pouczenie o odpowiedzialności za składanie oświadczeń niezgodnych z prawdą: za złożenie nieprawdziwych oświadczeń lub zatajenie prawdy w dokumentach rekrutacyjnych grozi odpowiedzialność karna z art. 233 Kodeksu Karnego. 5 ORGANIZACJA SZKOLEŃ I DORADZTWA Wsparcie oferowane Przedsiębiorstwom w ramach Projektu obejmuje łącznie: a. SZKOLENIA łącznie 4 dni (32 godziny szkoleniowe 5 ) z zakresu: Efektywności energetycznej przedsiębiorstw (3 dni, 24 godziny) Marketingu ekologicznego, budowa ekologicznej marki produktu i wizerunku firmy (1 dzień, 8 godzin) b. INDYWIDUALNE SPECJALISTYCZNE DORADZTWO w przedsiębiorstwie z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych (8 godzin zegarowych), w wyniku którego powstanie plan/program wdrażania rozwiązań proekologicznych w firmie. OGRANIZACJA SZKOLEŃ 1. Szkolenia będą odbywały się zgodnie z ramowym programem szkolenia zamieszczonym na stronie internetowej Projektu w zakładce SZKOLENIA. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany ramowego programu szkolenia w celu dostosowania zagadnień do zgłaszanych potrzeb przedsiębiorstwa. Program szkolenia musi jednak obejmować obszary tematyczne konkursu Zielone światło ogłoszonego przez PARP. 2. Szkolenia będą organizowane w grupach 12 osobowych 6 w trybie weekendowym i/lub w dni robocze w zależności od preferencji Uczestników Projektu. W sumie zostanie utworzonych 48 grup szkoleniowych. 3. Szkolenia będą realizowane na terenie Polski. Dokładne miejsce szkolenia będzie każdorazowo zależne od preferencji Uczestników oraz przebiegu rekrutacji. 4. Harmonogramy szkoleń, a także informacje o miejscach szkolenia oraz/lub o ewentualnych zamianach zamieszczane będą na stronie internetowej Projektu w zakładce SZKOLENIA. 5. Organizator może zmienić miejsce lub daty realizacji szkoleń lub odwołać je, w szczególności, gdy jest to uzasadnione brakiem wystarczającej liczby chętnych lub trudnościami organizacyjnymi. O fakcie tym, a także o przyczynach oraz kolejnej planowanej dacie realizacji szkolenia, Organizator poinformuje Przedsiębiorcę i Uczestników Projektu w możliwie najkrótszym terminie. 6. Szkolenia mają charakter wyjazdowy organizowane są poza siedzibą firmy, w wybranych ośrodkach wypoczynkowo-szkoleniowych wskazanych przez Organizatora. 7. Każdemu uczestnikowi szkolenia zostanie zapewnione: a. zakwaterowanie wraz ze śniadaniem (2 noclegi w pokoju dwuosobowym dla każdego uczestnika szkolenia) b. wyżywienie podczas szkoleń (4 obiady i 2 kolacje) oraz całodzienny serwis kawowy c. materiały szkoleniowe (książka, skrypt) d. materiały promocyjne (długopis, notatnik, teczka) e. certyfikat potwierdzający udział w szkoleniach. 8. Organizator nie zwraca kosztów dojazdu na szkolenie. 9. Szkolenia poprowadzą wykwalifikowani trenerzy, specjaliści w danej dziedzinie w odpowiednio wyposażonych salach szkoleniowych. OGRANIZACJA DORADZTWA 1. Organizator w ramach realizacji Projektu planuje objąć wsparciem w formie indywidualnego specjalistycznego doradztwa 250 MMŚP Doradztwo zostanie przeprowadzone po szkoleniach, w następujących formach: 5 Przez jedną godzinę szkoleniową należy rozumieć 45 minut zajęć. 6 Ostateczna liczba uczestników szkolenia w grupie zależna jest od przebiegu procesu rekrutacji. 7 Usługa doradcza polega na relacjach 1:1 doradca : odbiorca.

8 Strona8 a. na miejscu, w siedzibie (oddziale) Przedsiębiorcy w ustalonym z Przedsiębiorcą terminie oraz b. zdalnie (help desk uruchomiony na stronie internetowej Projektu w zakładce DORADZTWO ). 3. Na każdego Przedsiębiorcę przypada łącznie 8 godzin zegarowych doradztwa. Usługa doradztwa będzie dostosowana do specyfiki i indywidualnych potrzeb poszczególnych przedsiębiorstw. 4. Plan doradztwa obejmuje: a. wizję lokalną, mającą na celu określenie specyfiki podmiotu, jego potrzeb oraz analizę posiadanej dokumentacji, stosowanych technologii i określenie możliwości wdrożenia nowych rozwiązań i usprawnień; b. opracowanie rekomendacji i zaleceń - zalecany zakres inwestycji, remontów, zakupu technologii, wskazanie orientacyjnych kosztów i źródeł finansowania oraz ogólnej opłacalności planowanego przedsięwzięcia; c. omówienie raportu z Uczestnikiem Projektu. 5. W ramach doradztwa powstaną plany/programy wdrażania rozwiązań proekologicznych zawierające opis zidentyfikowanych obszarów, dla których należy przeprowadzać takie działania lub nastąpi aktualizacja istniejącego już dokumentu. 6. Udział Uczestników Projektu we wszystkich działaniach realizowanych w ramach Projektu, jak i wszystkie formy wsparcia są bezpłatne, jednak w przypadku bezpodstawnej rezygnacji, złożenia oświadczeń niezgodnych z prawdą czy wykorzystania wsparcia na inne cele niż założono w projekcie; Organizator ma prawo dochodzić roszczeń od Beneficjenta Pomocy w wysokości udzielonego wsparcia. 6 POMOC DE MINIMIS 1. Udział w Projekcie Ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa jest bezpłatny. 2. Pomoc publiczna w ramach projektu jest udzielana zgodnie z zasadą de minimis w oparciu o: a. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis. (Dz. Urz. UE L 352 z , str.1); b. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 listopada 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz.U poz z późniejszymi zmianami) c. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 4 września 2012 r. w sprawie udzielania przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Dz. U. z 2012 r., poz z późniejszymi zmianami) d. Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 3. Podpisanie przez Beneficjenta Pomocy umowy szkoleniowo-doradczej jest jednoznaczne z otrzymaniem pomocy de minimis. 4. Szkolenia oraz doradztwo w projekcie objęte jest pomocą de minimis. Pomoc de minimis nie posiada programu pomocowego. Numer referencyjny nie jest uzupełniany w przypadku pomocy de minimis. 5. Pomoc de minimis może być udzielona przedsiębiorcy pod warunkiem, że łącznie z inną pomocą de minimis, otrzymaną w danym roku oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych z różnych źródeł i w różnych formach, nie przekroczy kwoty euro, również w przypadku podmiotu prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów Pomoc publiczna udzielona w ramach Projektu może być przyznawana podmiotom gospodarczym we wszystkich sektorach z zastrzeżeniem, że nie może być: a. udzielana na działalność w sektorze rybołówstwa i akwakultury w rozumieniu rozporządzenia Rady (WE) nr 104/2000 z dnia 17 grudnia 1999 r. w sprawie wspólnej organizacji rynków produktów rybołówstwa i akwakultury, 8 Pomoc de minimis dla przedsiębiorstw działających w sektorze transportu drogowego towarów jest udzielana do wysokości euro w okresie trzech kolejnych lat podatkowych, w przypadku gdy przedsiębiorstwo prowadzi dodatkową działalność gospodarczą, w odniesieniu do której stosuje się limit euro oraz zapewniło rozdzielenie organizacyjne obu działalności lub wyodrębniło przychody i koszty w ramach prowadzonej działalności gospodarczej.

9 Strona9 b. udzielana na działalność w zakresie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, c. udzielana w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, jeżeli: * wartość pomocy jest ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą objęte pomocą, * przyznanie pomocy zależy od faktu przekazania jej w części lub całości producentom podstawowym. d. udzielana na działalność związaną z eksportem, jeżeli jest bezpośrednio związana z ilością eksportowanych produktów, utworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucji lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z działalnością eksportową, przy czym pomoc obejmująca pokrycie kosztów uczestnictwa w targach i wystawach, badaniach lub usług doradczych z zakresu wprowadzenia nowego lub istniejącego produktu na nowy rynek nie stanowi pomocy publicznej na działalność związaną z eksportem, e. uwarunkowana pierwszeństwem użycia towarów produkcji krajowej przed towarami importowanymi, f. udzielana podmiotom prowadzącym działalność w sektorze górnictwa węgla w rozumieniu rozporządzenia Rady nr (WE) 1407/2002 z dnia 23 lipca 2002 r. w sprawie pomocy państwa dla przemysłu węglowego, g. udzielana podmiotom w trudnej sytuacji ekonomicznej, h. udzielana podmiotom, na których ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz ze wspólnym rynkiem w rozumieniu art. 87 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską, i. udzielana podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie drogowego transportu towarów na nabycie pojazdów przeznaczonych do takiego transportu, j. udzielana na projekt, którego realizacja została rozpoczęta przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie realizacji Projektu. 7. Przed udzieleniem pomocy de minimis Organizator Projektu zweryfikuje czy udzielona przez niego pomoc nie doprowadzi do przekroczenia wskazanych powyżej limitów oraz czy podmiot nie jest wykluczony z otrzymania pomocy. 8. W związku z tym Beneficjent Pomocy zobowiązany jest do przedstawienia Organizatorowi Projektu następujących dokumentów: a. wypis z właściwego rejestru potwierdzający status Przedsiębiorcy, właściwego dla formy organizacyjnej Przedsiębiorcy (KRS lub EDG nie starszy niż 6 miesięcy), b. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, zgodnie ze wzorem z Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis wraz z informacją o nt. powiązań Wnioskodawcy z innymi przedsiębiorcami, łączeniu, przejęciu lub powstaniu Wnioskodawcy w wyniku podziału, prowadzonej działalności gospodarczej w związku z którą Wnioskodawca ubiega się o pomoc de minimis 9, c. oświadczenie o pomocy de minimis otrzymanej w okresie bieżącego roku obrotowego oraz dwóch poprzedzających go latach obrotowych lub Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis, d. w przypadku otrzymania pomocy de minimis należy dołączyć wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis, jakie przedsiębiorca otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych (kserokopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez osobę upoważnioną do reprezentowania przedsiębiorstwa), e. potwierdzone za zgodność z oryginałem kserokopie sprawozdań finansowych za okres 3 ostatnich lat obrotowych, sporządzone zgodnie z przepisami o rachunkowości, lub Oświadczenie o braku obowiązku sporządzania przedmiotowych sprawozdań. 9 W przypadku wątpliwości dotyczących prawidłowego wypełnienia przedmiotowej Informacji należy posługiwać się przepisami wynikającymi z rozporządzenia Komisji (UE) Nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L 352 z , str. 1),

10 Strona10 9. Wartość pomocy de minimis udzielonej Beneficjentowi Pomocy liczona będzie jako suma pomocy de minimis przypadających na każdego delegowanego Uczestnika Projektu. 10. Dniem udzielenia Przedsiębiorstwu pomocy de minimis jest dzień podpisania umowy na realizację wsparcia. 11. Organizator Projektu zobowiązany jest do wystawienia Beneficjentowi Pomocy zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis zgodnie ze wzorem określonym w załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. z 2007 r. nr 53, poz. 354 z późn. zm.), korekty przedmiotowego zaświadczenia w uzasadnionych przypadkach oraz sporządzania i przedstawiania Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów sprawozdań z udzielonej pomocy publicznej. 12. Beneficjent Pomocy zobowiązany jest do poświadczenia odbioru w/w zaświadczenia. 13. W przypadku, gdy wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis jest inna niż wartość pomocy wskazana w wydanym zaświadczeniu, Organizator w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego faktu, wydaje nowe zaświadczenie, w którym wskazuje właściwą wartość pomocy oraz stwierdza utratę ważności poprzedniego zaświadczenia. 14. W przypadku niedotrzymania warunków dotyczących udzielania pomocy de minimis, Beneficjent Pomocy zwraca całość uzyskanej pomocy wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia pomocy. 15. Beneficjent Pomocy i Organizator Projektu zobowiązani są do przechowywania dokumentacji dotyczącej otrzymanej pomocy de minimis przez okres 10 lat licząc od dnia otrzymania/udzielenia pomocy, w sposób zapewniający poufność i bezpieczeństwo oraz udostępnienia dokumentacji organom upoważnionym do przeprowadzenia kontroli w ramach udzielonego wsparcia. 16. Pomoc de minimis udzielona na podstawie niniejszej umowy nie podlega obowiązkowi uprzedniej notyfikacji pomocy do Komisji Europejskiej na podstawie art. 38 Ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej. 7 PRAWA I OBOWIĄZKI BENEFICJENTA POMOCY I BENEFICJENTA OSTATECZNEGO 1. Beneficjent Pomocy ma prawo: a. oddelegować siebie jako przedsiębiorcę i/lub pracownika/-ów na szkolenia oraz doradztwo organizowane w ramach Projektu; b. otrzymać specjalistyczne usługi doradcze; c. otrzymywać na swoje żądanie informacje o przebiegu usług szkoleniowo-doradczych oraz postępach delegowanych osób; d. otrzymać zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis. 2. Beneficjent Pomocy ma obowiązek: a. terminowo dostarczyć do Biura Projektu komplet wymaganych dokumentów, wypełnionych i podpisanych zgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy i wytycznymi POKL przed podpisaniem umowy szkoleniowo - doradczej; b. złożyć do Biura Projektu przed rozpoczęciem szkolenia podpisaną umowę szkoleniową doradczą wraz z załącznikami; c. dopilnować, aby delegowany pracownik wziął udział w co najmniej 80% realizowanych zajęć; d. niezwłocznie poinformować o wszelkich zmianach mających wpływ na realizację Projektu, w szczególności dotyczących informacji zawartych w dokumentach rekrutacyjnych. 3. Beneficjent Ostateczny ma prawo: a. uczestniczyć w szkoleniu w terminie i miejscu wskazanym przez Organizatora;

11 Strona11 b. otrzymywać świadczenia przewidziane w Projekcie podczas szkoleń, a w szczególności: materiały szkoleniowe, materiały promocyjne, poczęstunek, wyżywienie, zakwaterowanie, certyfikat potwierdzający uczestnictwo w Projekcie. 4. Beneficjent Ostateczny ma obowiązek: a. uczestniczyć w co najmniej 80% zajęć w trakcie trwania szkolenia, akceptując terminy i miejsce, które wyznaczy Organizator oraz każdorazowo potwierdzać własnoręcznym podpisem obecność na zajęciach; b. przestrzegać zasad obowiązujących na poszczególnych szkoleniach, punktualnego przychodzenia na zajęcia i rzetelnego przygotowywania się do zajęć zgodnie z poleceniami trenerów; c. współdziałać z pracownikami/pracownicami Projektu w zakresie wszelkich działań podejmowanych dla potrzeb monitorowania i ewaluacji Projektu (m.in. wypełniania testów wiedzy i ankiet oraz składania podpisów na przygotowanych przez Organizatora listach); d. informować Organizatora o zmianie danych potwierdzających kwalifikowalność do udziału w projekcie; e. informować o planowanych nieobecnościach lub spóźnieniach (drogą mailiową lub telefonicznie); f. w przypadku wystąpienia sytuacji uniemożliwiającej dalszy udział w projekcie niezwłocznego złożenia pisemnego oświadczenia w tej kwestii wraz z wyjaśnieniem przyczyn. 5. Beneficjent Ostateczny ma możliwość w wyjątkowych sytuacjach i za zgodą Koordynatora/ki Projektu uczestniczyć w zajęciach innej grupy szkoleniowej (innej niż grupa, do której został zakwalifikowany). Odrobienie zajęć z inną grupą jest możliwe jedynie w przypadku, gdy nieobecność była odpowiednio wcześniej zgłoszona i Organizator nie poniósł kosztów wyżywienia i zakwaterowania. 6. Obowiązki związane z udziałem w INDYWIDUALNYM DORADZTWIE: a. Beneficjent Pomocy jest zobowiązany do oddelegowania siebie jako przedsiębiorcy i/lub pracownik(ów) do udziału w indywidualnym specjalistycznym doradztwie; b. Umożliwić Organizatorowi przeprowadzenie wizji lokalnej, mającej na celu określenie specyfiki przedsiębiorstwa, jego potrzeb oraz analizę posiadanej dokumentacji, stosowanych technologii i określenie możliwości wdrożenia nowych rozwiązań proekologicznych i usprawnień; c. Uczestnik doradztwa jest zobowiązany do potwierdzenia swojego uczestnictwa w doradztwie, a Beneficjent Pomocy do podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego oraz raportu z usługi doradczej. 7. Ponadto Beneficjent Pomocy zobowiązuje się do: a. Przedstawienia niniejszego Regulaminu delegowanym do Projektu osobom, w celu jego akceptacji; b. Udzielenie zgłoszonym pracownikom zgody na uczestnictwo w zajęciach, każdorazowo kiedy będzie to wynikało z przedstawionego przez Organizatora harmonogramu szkolenia; c. Niezwłocznego informowania Organizatora o zmianach mających wpływ na realizację Projektu, w tym szczególnie związanych z informacjami zawartymi w dokumentach rekrutacyjnych oraz pomocą de minimis; d. Dostarczenia Organizatorowi wszystkich wymaganych przez niego dokumentów, w tym: dokumentów zgodnych z wymogami Projektu, dokumentu rejestrowego podmiotu, dokumentów potwierdzających fakt zatrudniania zgłaszanych pracowników. 8. Zasady rezygnacji z udziału w projekcie: a. Beneficjent pomocy, który został zakwalifikowany do udziału w Projekcie i podpisał umowę szkoleniowo-doradczą oraz Uczestnik Projektu, który rozpoczął udział w Projekcie (podpisał Deklarację uczestnictwa w Projekcie) może zrezygnować z uczestnictwa tylko z ważnych, niezawinionych powodów osobistych lub zawodowych. W takim wypadku zobowiązany jest do przedłożenia Koordynatorowi/rce Projektu dokumentów potwierdzających powód rezygnacji;

12 Strona12 b. W przypadku rezygnacji Uczestnika przed rozpoczęciem szkolenia, Beneficjent Pomocy jest zobowiązany do zapewnienia innej osoby na jego miejsce (spełniającej kryteria rekrutacyjne); c. W przypadku rezygnacji Uczestnika Projektu z przyczyn innych niż wskazane w pkt a. lub w przypadku konieczności skreślenia go z listy uczestników z powodu niewypełnienia postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, Organizator może żądać od Beneficjenta Pomocy zwrotu poniesionych kosztów, związanych z udziałem oddelegowanego Pracownika/-ów w wysokości 100% udziału w Projekcie Ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa ; d. Rezygnacje rozpatrywane będą przez Koordynatora/kę Projektu; e. Jeżeli w trakcie realizacji Projektu lub po jego zakończeniu okaże się, że Beneficjent Pomocy lub oddelegowany przez niego Pracownik/-cy nie spełniał/-li warunków udziału w Projekcie lub podał/-li nieprawdziwe dane w oświadczeniach i dokumentach rekrutacyjnych, Beneficjent Pomocy będzie zobowiązany do zwrotu na rzecz Organizatora poniesionych kosztów związanych z udziałem w Projekcie wraz z odsetkami; f. W przypadku bezpodstawnej rezygnacji przez Uczestnika Projektu lub nieukończenia udziału w Projekcie, a jednocześnie uznania przez Organ Kontrolujący poniesionych kosztów za niekwalifikowane i nałożeniu na Organizatora kary finansowej lub zwrotu dofinansowania, odpowiedzialnością finansową może zostać obciążony Beneficjent Pomocy. 7. Beneficjent Pomocy ma obowiązek dostarczyć w terminie określonym przez Organizatora wszelkie dokumenty lub zaświadczenia, o ile będzie to konieczne ze względu na decyzje Instytucji Wdrażającej. 8. Organizator zastrzega sobie możliwość skreślenia Uczestnika z listy uczestników szkolenia w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu oraz zasad współżycia społecznego. 8 PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA PROJEKTU 1. W zakresie obowiązków Organizatora Projektu leży w szczególności: a. udzielenie na rzecz Przedsiębiorstwa wsparcia określonego w podpisanej Umowie na realizację wsparcia, zgodnie z Umową o dofinansowanie oraz obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa; b. zapewnienie wykwalifikowanych trenerów z odpowiednim przygotowaniem merytorycznym; c. zapewnienie niezbędnych materiałów szkoleniowych oraz promocyjnych; d. zapewnienie odpowiednio wyposażonych sal szkoleniowych; e. zapewnienie zakwaterowania wraz ze śniadaniem podczas realizowanych szkoleń (łącznie 2 noclegi dla każdego uczestnika szkolenia); f. zapewnienie wyżywienia uczestnikom szkolenia (łącznie 4 obiady i 2 kolacje) oraz całodziennego serwisu kawowego podczas szkoleń; g. zapewnienie wysokiej jakości specjalistycznych usług doradczych; h. wydanie Uczestnikom Projektu certyfikatów potwierdzających udział w szkoleniu; i. zamieszczanie aktualnych dokumentów, w tym w szczególności Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie, na stronie internetowej Projektu. 2. Organizatorowi przysługują prawa autorskie do programów i materiałów szkoleniowych oraz opracowań i narzędzi dostarczonych w ramach Projektu. Uczestnik może korzystać z dzieł objętych ochroną tylko w zakresie wynikającym z programu szkolenia i podczas specjalistycznego doradztwa. Wszelkiego rodzaju powielanie, kopiowanie czy też zwielokrotnienie otrzymanych przez Uczestnika Projektu materiałów jest zabronione. 3. Organizator uprawniony jest do zmiany terminów realizacji wsparcia (szkolenie, doradztwo) z zastrzeżeniem, iż informacja o takiej zmianie zostanie przekazana Uczestnikom projektu nie późnej niż przed dniem rozpoczęcia wsparcia w przypadku, gdy zajęcia nie mogą się odbyć z przyczyn niezależnych od

13 Strona13 Organizatora Projektu i nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem zajęć w pozostałych przypadkach. Przedsiębiorstwo nie może domagać się rekompensaty z powodu odwołania lub przesunięcia terminu lub miejsca szkolenia. 4. Za przyczynę niezależną od Organizatora Projektu uznaje się w szczególności sytuację, gdy wyznaczony do przeprowadzenia wsparcia trener z przyczyn zdrowotnych lub innych przyczyn losowych nie jest w stanie przeprowadzić danych zajęć, a Organizator Projektu nie jest w stanie w tym czasie zapewnić w to miejsce innego trenera. 9 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH 1. Dane osobowe uczestników Projektu przetwarzane są wyłącznie w celach związanych z Projektem. 2. Dane osobowe uczestników Projektu mogą zostać udostępnione innym podmiotom w celu ewaluacji, jak również w celu realizacji zadań związanych z kontrolą, monitoringiem, sprawozdawczością w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926, ze zm.). 3. Podanie danych osobowych przez Uczestników Projektu jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości udzielenia wsparcia w ramach Projektu. 4. Uczestnicy Projektu mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich modyfikacji. 10 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. Beneficjent Pomocy, a także każdy Uczestnik Projektu jest zobowiązany do zapoznania się i stosowania się do niniejszego Regulaminu. 2. Organizator zastrzega sobie prawo do wnoszenia zmian do niniejszego dokumentu. W przypadku zmiany, aktualny dokument zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej Projektu. 3. W przypadku sporów i zaistnienia sytuacji nieujętych w niniejszym dokumencie decyzje podejmuje Koordynator/tka Projektu na podstawie założeń Projektu oraz wytycznych POKL. 4. Niniejszy dokument wchodzi w życie w dniu 04 marca 2014 r. z późniejszymi zmianami z dn r. ZAPOZNAŁEM SIĘ Z TREŚCIĄ NINIEJSZEGO REGULAMINU I AKCEPTUJĘ BEZ ZASTRZEŻEŃ POWYŻSZE WARUNKI REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA Miejscowość, data Czytelny podpis osoby upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorstwa oraz pieczęć przedsiębiorstwa ZAŁĄCZNIKI: 1. Ankieta wstępna badająca potrzeby przedsiębiorstwa oraz poziom wdrożeń proekologicznych w firmie 2. Kwestionariusz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa 3. Zaświadczenie o oddelegowaniu pracownika(cy) przedsiębiorstwa do udziału w Projekcie 4. Zaświadczenie o zatrudnieniu lub oświadczenie osoby samozatrudnionej 5. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 6. Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis

14 Strona14 7. Oświadczenie o obowiązku sporządzania sprawozdań finansowych 8. Oświadczenie wymagane do kwalifikowania przedsiębiorstwa do kategorii MMŚP 9. Dane uczestników Projektu (właścicieli, pracowników przedsiębiorstw), którzy otrzymują wsparcie w ramach EFS 10. Dokument rejestrowy przedsiębiorcy 11. Wzór umowy szkoleniowo doradczej 12. Kwestionariusz zgłoszeniowy Uczestnika/ów Projektu 13. Oświadczenie Uczestnika/ów Projektu o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13

Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym. Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne w warsztacie samochodowym Nr umowy UDA-POKL.02.01.01-00-628/13 1 Definicje Projekt - Studia podyplomowe rozwiązania ekologiczne

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy:

Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 9 UMOWA SZKOLENIOWA NR.., Z DNIA:. Zawarta pomiędzy: Polskim Związkiem Prywatnych Pracodawców Turystyki z siedzibą w Warszawie, ul. Zbyszka Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa NIP: 5262504649,

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA ORAZ UDZIELANIA WSPARCIA FINANSOWEGO z dnia 10.01.2014r. dot. projektu pt. Unijna Firmolandia 1 - Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Urząd Pracy w Grudziądzu realizuje

Bardziej szczegółowo

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11

Dotyczy realizacji projektu Spółdzielnia jest kobietą nr WND-POKL.07.02.02-20-046/11 Aneks UDA POKL.07.02.02 20 046/11 do REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ZAŁOŻENIE I DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ w projekcie Spółdzielnia jest kobietą UDA POKL.07.02.02 20 046/11 1 Mając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

Hrubieszów, kwiecień 2012 r.

Hrubieszów, kwiecień 2012 r. REGULAMIN REKRUTACJI DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O JEDNORAZOWĄ DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA działanie: Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego

Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego Projekt współfinansowany przez Społecznego Regulamin udzielania pożyczek w ramach Projektu pn. Gotówka na start z terenu województwa mazowieckiego 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mój własny biznes, POKL.06.02.00-30-020/12 Strona 1 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet: VI Rynek Pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy:

Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm. zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Strona1 Załącznik nr 8. Umowa o szkolenie UMOWA O SZKOLENIE nr./pcsm zawarta w dniu r. w Białymstoku, pomiędzy: Sysco Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Al. Komisji Edukacji Narodowej 18/5b,

Bardziej szczegółowo