Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Regulamin uczestnictwa w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu 1. Regulamin posługuje się następującymi definicjami: 1 Definicje 1) Konferencja całodniowa Konferencja Wojna marketingu z zarządzaniem - przy udziale Ala i Laury Ries, która odbędzie się w dniu 3 czerwca 2014r. we Wrocławiu; 2) Regulamin regulamin Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem; 3) Formularz zgłoszeniowy formularz, za pomocą którego Uczestnik zgłasza swój udział w Konferencji dostępny w zakładce na stronie internetowej Organizatora,); 4) Program szczegółowy harmonogram Konferencji, dostępny w zakładce na stronie internetowej Organizatora stanowiący integralną część Regulaminu (załącznik nr 1); 5) Organizator spółka Biznes Horyzonty Sp. z o.o., ul. Wagonowa 5-7, Wrocław, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP: , REGON , posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 5000 zł; nr fax ; nr rachunku bankowego Bank Handlowy w Warszawie 6) ; 7) Uczestnik pełnoletnie osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które zawierają z Organizatorem umowę o udział w Konferencji, o której mowa w 2 ust. 6 Regulaminu; 8) Słuchacz pełnoletnie osoby fizyczne faktycznie uczestniczące w Konferencji zgłoszone do udziału w Konferencji wskutek zawarcia umowy przez Uczestników; 9) Strona internetowa stronę internetową Konferencji o adresie 10) Siła wyższa jedno albo więcej zdarzeń niemożliwych do przewidzenia w dniu zawarcia umowy o udział w Konferencji, tj.: pożar, nawałnica, powódź i inne klęski żywiołowe lub ekstremalne niekorzystne warunki pogodowe, wojna, działania wojenne, bunt, powstanie, pucz wojskowy lub inny zamach stanu, wojna domowa, działania terrorystyczne, strajki, lokauty lub inne przyczyny lub okoliczności pozostające poza rozsądną kontrolą Organizatora. 2. Regulamin określa podstawowe zasady i warunki uczestnictwa w Konferencji, a w szczególności: kryteria uczestnictwa, proces zgłaszania uczestnictwa w Konferencji, obowiązki stron, warunki rezygnacji z uczestnictwa, zmiany terminów, itp. 2 Zasady uczestnictwa 1. Materiały dotyczące Konferencji (Regulamin, formularz zgłoszeniowy, program) umieszczone są na stronie internetowej Organizatora. 2. Zgłoszenie udziału w Konferencji następuje wyłącznie poprzez wypełnienie on line Formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie internetowej Organizatora bądź też poprzez wypełnienie pobranego wcześniej ze strony internetowej w PDF Formularza zgłoszeniowego oraz jego przesłanie na adres owy Organizatora lub faksem w terminie do dnia Po tym terminie zgłoszenia będą przyjmowane wyłącznie w przypadku posiadania przez Organizatora wolnych miejsc. Organizator ma prawo przedłużyć termin przyjmowania zgłoszeń. W przypadku braku wolnych miejsc, Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszenia, także w przypadku zgłoszenia udziału w Konferencji w terminie wskazanym powyżej w zdaniu 1. W takiej sytuacji, Organizator niezwłocznie poinformuje Uczestnika o braku wolnych miejsc w Konferencji, zaś w przypadku dokonania przez Uczestnika płatności tytułem opłaty za udział w Konferencji, Organizator dokona niezwłocznego zwrotu takiej opłaty, najpóźniej w terminie 7 dni roboczych od daty poinformowania Uczestnika o braku wolnych miejsc. 3. Formularz zgłoszeniowy powinien zostać wypełniony przez Uczestnika lub osoby upoważnione do reprezentowania Uczestnika oraz powinien w swej treści wskazywać osobę do bezpośrednich kontaktów. 4. Po wypełnieniu on line Formularza zgłoszeniowego przez Uczestnika bądź też po otrzymaniu przez Organizatora prawidłowo wypełnionego Formularza zgłoszeniowego Uczestnik zostanie poinformowany na adres mailowy wskazany przez niego w Formularzu zgłoszeniowym o wstępnym zaakceptowaniu uczestnictwa oraz o wyliczonej z uwzględnieniem postanowień 3 opłacie za udział w Konferencji. 5. Uczestnik dokonuje wpłaty 100% opłaty wskazanej w informacji, o której mowa powyżej w ust. 4 w terminie w niej określonym, nie krótszym niż 3 dni od daty wysłania informacji przez Organizatora. 6. Prawidłowe wypełnienie on line Formularza zgłoszeniowego lub otrzymanie takiego wypełnionego Formularza em lub faksem przez Organizatora oraz terminowe uiszczenie opłaty na rachunek bankowy Organizatora są równoznaczne z zawarciem umowy na uczestnictwo w Konferencji pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem na warunkach określonych w Regulaminie. 7. W przypadku braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty należności albo nieterminowego wypełnienia on line Formularza zgłoszeniowego lub nieterminowego przesłania em lub faksem Formularza zgłoszeniowego wydrukowanego ze strony internetowej Organizatora, rejestracja dokonana przez takiego Uczestnika wygasa, chyba że na mocy odrębnych ustaleń Organizator i Uczestnik postanowią co innego. 8. Najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem Konferencji można dokonać zamiany wskazanych w Formularzu zgłoszeniowym Słuchaczy strona 1 z 6

2 poprzez przesłanie do Organizatora na adres oświadczenia zawierającego wymagane przez Formularz zgłoszeniowy dane osobowe Słuchaczy, którzy nie wezmą udziału w Konferencji i dane osobowe Słuchaczy wstępujących na ich miejsce. 3 Koszty uczestnictwa i warunki płatności 1. Ceny za uczestnictwo w Konferencji zawarte są w Formularzu zgłoszeniowym. 2. Ceny podane w Formularzu zgłoszeniowym są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT w wysokości 23%. 3. Uczestnikowi przysługuje prawo do skorzystania z promocji ceny opłaty za uczestnictwo w Konferencji w przypadku, gdy: 1) Uczestnik zarejestruje swój udział w Konferencji zgodnie z zapisem 2 ust. 2 Regulaminu w terminie do dnia 20 maja 2014r. lub w innym terminie wskazanym przez Organizatora na jego stronie internetowej w razie przedłużenia terminu promocyjnego przez Organizatora: a) przy pakiecie STANDARD cena promocyjna wynosi 1590,00 zł netto (1 955,70 zł brutto) zamiast ceny regulaminowej 1900,00 zł netto (2 337,00 brutto) b) przy pakiecie PREMIUM cena promocyjna wynosi 1690,00 zł netto (2 078,70 zł brutto) zamiast ceny regulaminowej 2000,00 zł netto (2 460,00 zł brutto); c) przy pakiecie VIP cena wynosi 2200,00 zł netto (2 706,00 zł brutto) 2) Uczestnik zgłosi jednorazowo udział powyżej 2 osób: a) przy pakiecie STANDARD cena promocyjna wynosi 1300,00 zł netto (1 599,00 zł brutto) zamiast ceny regulaminowej 1600,00 zł netto (1 968,00 zł brutto) b) przy pakiecie PREMIUM cena promocyjna wynosi 1400,00 zł netto (1 722,00 zł brutto) zamiast ceny regulaminowej 1700,00 zł netto (2 091,00 zł brutto). 4. Organizator może przyznać Uczestnikowi dodatkowy rabat w szczególnie uzasadnionych przypadkach. 5. Ceny promocyjne opłaty za udział w Konferencji nie podlegają sumowaniu. W przypadku zbiegu podstaw uprawniających do skorzystania z ceny promocyjnej opłaty za udział w Konferencji, Uczestnikowi przysługuje jedna, najwyższa w danym przypadku cena promocyjna takiej opłaty. 6. Opłata za udział w Konferencji obejmuje następujące świadczenia zgodnie z ofertą ujętą w Programie Konferencji: 1) w ramach pakietu STANDARD: a) udział w jednodniowej Konferencji, b) tłumaczenie symultaniczne, c) przerwy kawowe, d) lunch; 2) w ramach pakietu PREMIUM: a) udział w jednodniowej Konferencji, b) tłumaczenie symultaniczne, c) przerwy kawowe, d) lunch, e) miejsce numerowane: premium 3) w ramach pakietu VIP: a) udział w jednodniowej Konferencji, b) tłumaczenie symultaniczne, c) przerwy kawowe, d) lunch e) miejsce numerowane w strefie VIP, f) koktajl z Alem i Laurą Ries g) pamiątkowa książka. 7. Poza organizacją Konferencji, Organizator będzie organizować warsztaty szkoleniowe na temat Perswazja narracyjna i jej rola w przekonywaniu innych, w których udział wziąć będą mogli zarówno Uczestnicy Konferencji, jak i osoby nie będące Uczestnikami Konferencji. Warsztaty szkoleniowe odbywać się będą dnia: Liczba miejsc osób uczestniczących w warsztacie jest ograniczona i wynosi 16 Uczestnik Konferencji zgłasza chęć udziału w warsztacie szkoleniowym poprzez zaznaczenie odpowiedniej rubryki w formularzu zgłoszeniowym. Opłata regulaminowa za udział w warsztacie szkoleniowym wynosi 800,00 zł netto (984,00 zł brutto). Opłata promocyjna za udział w warsztacie szkoleniowym dla Uczestnika Konferencji wynosi 720,00 zł netto ( 885,60 zł brutto). strona 2 z 6

3 8. Wszelkie płatności dokonywane są wyłącznie bezgotówkowo na rachunek bankowy Organizatora. 9. Faktury wystawiane są w terminie 7 dni od daty wpłynięcia należności. Adresatem faktury jest Uczestnik dokonujący zgłoszenia udziału w Konferencji. W dniu otrzymania formularza zgłoszeniowego Organizator ma prawo wystawić i przesłać Uczestnikowi fakturę pro forma. 10. Za dzień otrzymania przez Organizatora opłaty za udział w Konferencji uważa się dzień wpływu opłaty na rachunek bankowy Organizatora. 4 Rezygnacja z uczestnictwa 1. Uczestnik, który dokonał zgłoszenia udziału w Konferencji, zgodnie z postanowieniem 2 ust. 2 Regulaminu, ma prawo do rezygnacji z udziału w Konferencji bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od dokonania opłaty za udział w Konferencji. W przypadku rezygnacji z udziału w Konferencji: 1) nie później jednak niż do dnia 30 kwietnia 2014r. - opłata za udział w Konferencji zostanie zwrócona Uczestnikowi w całości w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Organizatora oświadczenia o rezygnacji, 2) nie później niż w terminie do dnia 15 maja 2014r. opłata za udział w Konferencji zostanie zwrócona Uczestnikowi w wysokości 50% kwoty opłaty uiszczonej przez Uczestnika, w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania oświadczenia o rezygnacji, 3) po dniu 15 maja 2014r. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot uiszczonej już opłaty za udział w Konferencji. 2. Rezygnacja z udziału w Konferencji powinna zostać przesłana przez Uczestnika listem poleconym na adres siedziby Organizatora oraz jednocześnie w tym samym dniu na adres owy Organizatora. 3. Do Uczestnika będącego konsumentem postanowienia ust. 1 nie stosuje się. Uczestnicy będący konsumentami mogą odstąpić od umowy o udział w Konferencji w ciągu 10 dni od zawarcia umowy zgodnie z postanowieniem 2 ust. 6 Regulaminu, bez podania przyczyny, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Konferencji. W takim przypadku opłata za udział w Konferencji zostanie zwrócona Uczestnikowi w całości w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu. Oświadczenie o odstąpieniu, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu powinno zostać dokonane na piśmie i przesłane listem poleconym na adres siedziby Organizatora oraz jednocześnie na adres owy Organizatora. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. 4. W przypadku, gdy informacja o rezygnacji z udziału w Konferencji lub odstąpieniu od umowy nie zostanie złożona w terminie określonym w ust. 1 lub 3, a Uczestnik albo jeden lub więcej Słuchaczy nie wezmą udziału w części lub w całości Konferencji, Uczestnikowi nie przysługuje prawo do zwrotu uiszczonej opłaty za udział w Konferencji danego Uczestnika bądź Słuchacza. 5 Odwołanie całości lub części Konferencji Program i jego zmiany 1. Konferencja może zostać odwołana przez Organizatora z przyczyn przez niego zawinionych albo wskutek okoliczności, za które Organizator nie ponosi odpowiedzialności, tj. w szczególności w razie zbyt małej liczby Uczestników, która zapewniłaby samofinansowanie się Konferencji; choroby, niedyspozycji lub innej pozostającej poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej przeprowadzenie wykładu przez prelegentów; jak również w razie wystąpienia Siły wyższej. 2. Organizator ma prawo zmienić datę i/lub miejsce Konferencji z ważnych przyczyn, tj. w szczególności w razie ogłoszenia żałoby narodowej; niesprzyjających warunków pogodowych uniemożliwiających odbycie się Konferencji, a także w sytuacji, gdy zmiana spowodowana będzie Siłą wyższą lub koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa, zdrowia lub życia ludzi lub mienia lub koniecznością zapewnienia niezakłóconego oraz komfortowego dla Uczestników przebiegu Konferencji. 3. Organizator ma prawo zmienić Program Konferencji, w tym prelegentów oraz tematykę i czas trwania wykładów z ważnych przyczyn, tj. w razie choroby, niedyspozycji lub innej pozostającej poza odpowiedzialnością Organizatora obiektywnej przyczyny uniemożliwiającej prowadzenie wykładu przez co najmniej jednego prelegenta wymienionego w Programie. 4. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 3, Organizator zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Uczestników o odwołaniu Konferencji lub poczynionych zmianach. 5. W przypadku odwołania Konferencji z przyczyn wskazanych w ust. 1 Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną opłatę za udział w Konferencji, w terminie 14 dni roboczych od chwili przesłania powiadomienia do Uczestnika o odwołaniu Konferencji. Za zgodą Uczestnika Organizator będzie mógł pozostawić opłatę na poczet udziału Uczestnika w innej konferencji, szkoleniu lub warsztacie, które organizowane będą przez Organizatora. 6. W przypadku zmiany daty i/lub miejsca Konferencji za wyjątkiem zmiany miejsca w ramach tej samej miejscowości z przyczyn wskazanych w ust. 2 - Uczestnik ma prawo rezygnacji z udziału w Konferencji w terminie 10 dni od chwili otrzymania powiadomienia o zmianach, nie później jednak niż do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia Konferencji. Oświadczenie Uczestnika o rezygnacji w Konferencji powinno być złożone w sposób i w formie wskazanej w 4 ust. 2. Organizator zwróci Uczestnikowi uiszczoną opłatę za udział w terminie 14 dni roboczych od chwili otrzymania oświadczenia Uczestnika o rezygnacji w Konferencji. Brak otrzymania oświadczenia o rezygnacji w terminie 10 dni od chwili powiadomienia Uczestnika o zmianach poczytuje się jako przyjęcie zmienionych warunków uczestnictwa w Konferencji. 7. W przypadku zmiany Programu Konferencji z przyczyn wskazanych w ust. 3 Uczestnik ma prawo do obniżenia ceny za udział w Konferencji proporcjonalnie do czasu trwania prelekcji, co do których zmieniono prelegentów, tematykę lub czas trwania. Uczestnik ma prawo żądać obniżenia ceny w terminie 10 dni od chwili otrzymania powiadomienia o zmianach. Oświadczenia Uczestnika powinno być złożone w sposób i w formie wskazanej w 4 ust. 2. Organizator zwróci Uczestnikowi różnicę pomiędzy uiszczoną opłatą a ceną obniżoną w terminie 14 dni roboczych od chwili otrzymania oświadczenia Uczestnika. Brak otrzymania oświadczenia o żądaniu obniżenia ceny strona 3 z 6

4 w terminie 10 dni od chwili powiadomienia Uczestnika o zmianach poczytuje się jako przyjęcie zmienionych warunków uczestnictwa w Konferencji. 6 Reklamacje Odpowiedzialność Organizatora 1. Wszelkie reklamacje dotyczące przebiegu Konferencji należy zgłaszać Organizatorowi niezwłocznie w trakcie trwania Konferencji, aby ich zasadność mogła być weryfikowana na bieżąco. Wszelkie inne reklamacje należy zgłaszać w formie pisemnej (listu poleconego przesłanego na adres siedziby Organizatora) oraz jednocześnie na adres mailowy Organizatora, w terminie 14 dni od dnia zakończenia Konferencji. 2. Reklamacje przesłane po upływie powyższego terminu nie będą rozpatrywane. 3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko lub nazwę oraz adres do korespondencji składającego reklamację, jak również opis podstawy reklamacji. Ponadto reklamacja powinna zawierać żądanie określonego zachowania się przez Organizatora. 4. Opisane wyżej reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 30 dni od ich otrzymania. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany listem zwykłym lub na wskazany adres mailowy. 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przerwanie, zawieszenie, zniekształcenie, jakość oraz inne parametry techniczne połączeń elektronicznych lub telefonicznych oraz skuteczność dostarczenia wiadomości elektronicznej lub telefonicznej. 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania Poczty Polskiej lub innego operatora pocztowego, w tym w szczególności za doręczenie i terminowość doręczenia przesyłek. 7. Organizator nie pokrywa kosztów związanych z uczestnictwem w Konferencji, w szczególności kosztów dojazdu, parkingu, noclegu, wyżywienia (poza przerwami kawowymi i lunchem w trakcie trwania Konferencji) i ubezpieczenia Uczestników i Słuchaczy. 8. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z przyczyn niezależnych od Organizatora, Uczestnikowi i Słuchaczowi nie przysługuje prawo do odszkodowania (poza zwrotem opłaty za uczestnictwo w Konferencji, na zasadach określonych w 5). 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność oraz za jakiekolwiek utrudnienia we wzięciu udziału przez Uczestnika i Słuchacza w Konferencji z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora. 10. Organizator Konferencji nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Uczestników i Słuchaczy, które mogą zostać zgubione, zniszczone lub skradzione w trakcie trwania Konferencji. 7 Postanowienia końcowe 1. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej Organizatora oraz w siedzibie Organizatora. 2. Organizator zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy spełniają warunki określone w Regulaminie. W tym celu Organizator może żądać od Uczestnika złożenia określonych oświadczeń, podania określonych danych bądź przedłożenia określonych dokumentów. 3. Wszelkie spory i roszczenia związane z uczestnictwem w Konferencji rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla pozwanego. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy powszechnie obowiązującego strona 4 z 6

5 Załącznik nr 1 do Regulaminu..., dnia r imię, nazwisko i adres konsumenta Biznes Horyzonty Sp. z o.o. ul. Wagonowa Wrocław Oświadczenie o odstąpieniu od umowy o udział w Konferencji Wojna marketingu z zarządzaniem zawartej na odległość Oświadczam, że zgodnie z przepisem art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 ze zm.) odstępuję od umowy o udział w Konferencji zawartej dnia... w Proszę o zwrot kwoty...zł (słownie:......) przekazem pocztowym na adres... lub na konto nr Podpis konsumenta strona 5 z 6

6 Zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika Oświadczam, że: zostałem poinformowany o przysługującym mi prawie dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania oraz o fakcie, że administratorem tych danych jest Biznes Horyzonty Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wagonowej 5-7. Podanie danych jest dobrowolne i służy wywiązywaniu się z umowy o udział w Konferencji. Przysługuje mi prawo dostępu do tych danych, ich poprawiania, żądania zaprzestania przetwarzania danych oraz wniesienia sprzeciwu na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002r., Nr 101, poz. 926 ze zm.); * wyrażam zgodę na kontaktowanie się Biznes Horyzonty Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu w celu składania propozycji zawarcia umowy oraz przekazywania szczegółowych informacji na temat organizowanych przez Biznes Horyzonty Sp. z o.o. konferencji, szkoleń, konsultacji i innych przedsięwzięć, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, w tym a oraz za pomocą telefonu i faksu; * na warunkach określonych w ustawie o ochronie danych osobowych, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Biznes Horyzonty Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu po wygaśnięciu umowy (aż do odwołania) wszystkich moich danych osobowych będących obecnie i w przyszłości w dyspozycji administratora, w celu promocji produktów i usług oferowanych przez Biznes Horyzonty Sp. z o.o.... Podpis konsumenta * Chcąc wyrazić zgodę, prosimy o zakreślenie odpowiedniego pola znakiem X. strona 6 z 6

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin)

Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) Regulamin zawierania przez Internet umów uczestnictwa w Akademii Żeglarskiej 180S sp. z o.o. napędzanej przez BMW (dalej: Regulamin) 1 Definicje Użyte w Regulaminie definicje mają następujące znaczenie:

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w ramach Forum Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

2 Postanowienia ogólne

2 Postanowienia ogólne Regulamin promocji dla konsumentów Promocja Eco Bubble z Rossmann 1 Definicje 1. Promocja promocja dla konsumentów dokonujących zakupu pralek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana i prowadzona

Bardziej szczegółowo

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE

UMOWA RAMOWA STRONY UZGADNIAJĄ, CO NASTĘPUJE: 1. DEFINICJE UMOWA RAMOWA 1. Mała Pożyczka Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku ul. Składowa 12 zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000355948,

Bardziej szczegółowo

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu;

300699947. sklep internetowy działający pod adresem: http://www.globalsanit.com, sprzedający towary za pośrednictwem Internetu; REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Niniejszy Regulamin ustanawia się na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., nr 144, poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl

Regulamin świadczenia usług homecloud.pl Regulamin świadczenia usług homecloud.pl I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: home.pl lub Operator home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie pod adresem ul. Zbożowa 4, 70-653

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona

Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk. Promocja przedłużona Regulamin promocji dla konsumentów Zmień coś na wiosnę: Smyk Promocja przedłużona 1 Definicje 1. Promocja dla konsumentów dokonujących zakupu microwież oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl

Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl Regulamin Sklepu Internetowego ABE-IPS www.abe.pl I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Sklep internetowy ABE-IPS działający pod adresem www.abe.pl, prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu. Sklep Internetowy

Bardziej szczegółowo

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne

Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne Warunki szkoleń zagranicznych organizowanych przez IDF sp. z o. o. Przepisy wstępne 1. Niniejsze Warunki określają zasady przebiegu, organizacji oraz udziału w zagranicznych imprezach szkoleniowych (dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem sklepu internetowego eshop lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego,

4. Programem Ambasador nie jest objęty zakup od Organizatora lokalu mieszkalnego, Regulamin Programu Ambasador 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin") określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie rekomendacyjnym Ambasador ( Program Ambasador ). 2. Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin zawierania umowy na odległość

Regulamin zawierania umowy na odległość Regulamin zawierania umowy na odległość 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin określa: 1. warunki zawierania Umów o Świadczenie Usług Telekomunikacyjnych za pośrednictwem Sklepu internetowego lub telefonicznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o.

REGULAMIN. świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. REGULAMIN świadczenia usług drogą elektroniczną przez Nordecum Sp. z o.o. Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu credit.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Jeżeli nie zgadzają

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r.

Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Regulamin Sklepu Internetowego koinonia.org.pl obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Sklep internetowy koinonia.org.pl jest prowadzony przez: Wydawnictwo KOINONIA Chrześcijańskiej Fundacji Życie i Misja,

Bardziej szczegółowo

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy:

UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: UMOWA ABONENCKA / ANEKS DO UMOWY ABONENCKIEJ* NR zawarta w dniu - - w pomiędzy: Nowotarska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. z siedzibą w Nowym Targu (34-400), ul. St. Józefczaka 1, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje

Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade. Definicje Regulamin promocji dla Konsumentów Galaxy S6 upgrade 1 Definicje 1. Promocja dla osób fizycznych posiadających jedno z urządzeń wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz dokonujących

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO LOFT37.EU SPIS TREŚCI: 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM 3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY 4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku

Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin Świadczenia Usługi Wirtualna Centralka Orange przez Orange Polska S.A. z dnia 3 stycznia 2013 roku Regulamin uwzględnia zmiany wprowadzone od dnia 16 kwietnia 2013 r. W odniesieniu do Abonentów,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne.

Rozdział I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI POŚREDNICZENIA W REJESTRACJI DOMENY INTERNETOWEJ ORAZ OBSŁUDZE ADMINISTRACYJNEJ I TECHNICZNEJ DOMENY INTERNETOWEJ PRZEZ IQ PL SPÓŁKĘ Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Rozdział

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I Strona: 1/33 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH W SIECI ART-COM PRZEZ ART-COM SP. Z O. O. Z SIEDZIBĄ W JAWORZNIE PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ 120 ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PRZEZ CYFROWY POLSAT S. A. 1 Postanowienia ogólne Regulamin określa zasady świadczenia usług telekomunikacyjnych przez spółkę Cyfrowy Polsat Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje

Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Regulamin Hostovita sp. z o.o. I. Definicje Hostovita.pl Hostovita Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Rzeszowie pod adresem ul. Grunwaldzka

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO SŁOWNICZEK: Regulamin - niniejszy Regulamin określający ogólne warunki sprzedaży Towarów oraz jej przedmiot, a także zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez spółkę

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów Crystal Blue & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS

REGULAMIN ZABAWY. pod nazwą DiscoSMS REGULAMIN ZABAWY pod nazwą DiscoSMS 1. DEFINICJE Następujące wyrażenia i zwroty użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają odpowiednio: 1. Organizator - Telestar sp. z o.o. ul. Żurawia 8, 00-503 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Sklepu Internetowego

Regulamin Sklepu Internetowego Regulamin Sklepu Internetowego Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Sklepu Internetowego Plus określa zakres i warunki zamawiania usług i towarów w Polkomtel Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Postępu

Bardziej szczegółowo

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia usług dystrybucyjnych (umowa kompleksowa) dla odbiorców będących konsumentami nr / /2015 W dniu. w Siechnicach pomiędzy Imię i nazwisko Adres zamieszkania

Bardziej szczegółowo

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso

Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso Regulamin sprzedaży premiowej dla konsumentów EcoBubble & Nespresso 1 Definicje 1. Sprzedaż premiowa dla konsumentów dokonujących zakupu pralek i suszarek oznaczonych znakiem towarowym Samsung, organizowana

Bardziej szczegółowo

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH

str. 1 REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH I. Wstęp oraz definicje. 1. 1. Niniejszy regulamin świadczenia usług telekomunikacyjnych w sieci Connected, zwany dalej Regulaminem, określa warunki i zasady

Bardziej szczegółowo

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A.

ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI ŚWIATŁOWODOWY PRZEZ OPEN-NET S.A. INTERNET Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 Przedmiot Regulaminu 1. Regulamin określa zakres i warunki świadczenia przez OPEN-NET S.A., zwaną

Bardziej szczegółowo