Załącznik do uchwały nr 2. Statut Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Przystań w treści przyjętej na spotkaniu członków założycieli 20 listopada 2014r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik do uchwały nr 2. Statut Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Przystań w treści przyjętej na spotkaniu członków założycieli 20 listopada 2014r."

Transkrypt

1 Załącznik do uchwały nr 2 Statut Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Przystań w treści przyjętej na spotkaniu członków założycieli 20 listopada 2014r. ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie działa pod nazwą " Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Przystań ". Stowarzyszenie posiada osobowość prawną Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe na terenie kraju oraz poza jego granicami, w zakresie dozwolonym przepisami prawa. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kleczew Stowarzyszenie współdziała z krajowymi środowiskami związanymi z działalnością Stowarzyszenia. 6. Stowarzyszenie opiera się przede wszystkim na pracy społecznej swych członków. Stowarzyszenie może również prowadzić działalność gospodarczą służącą realizacji celów statutowych. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników, również spośród członków Stowarzyszenia. ROZDZIAŁ II. CELE I SPOSOBY DZIAŁANIA 7. Celem działalności Stowarzyszenia jest: 1. Rozwój i promocja psychiatrii oraz psychologii jako nauk wspomagających utrzymanie zdrowia 2. Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego i emocjonalnego 3. Upowszechnianie wiedzy o współczesnych metodach leczenia chorób psychicznych, a w szczególności o osiągnięciach medycyny w tej dziedzinie na świecie 4. Popularyzacja wiedzy o psychologii i wpływie tej nauki na zdrowie 5. Kształtowanie zachowań i stylów życia korzystnych dla zdrowia psychicznego 6. Działalność w sferze zapobiegania i walki z uzależnieniami 7. Działalność naukowa, badawcza, szkoleniowa i doradcza 8. Świadczenie szeroko pojętej pomocy osobom cierpiącym na choroby o podłożu psychicznym i psychologicznym 9. Wspieranie profesjonalnych grup, zespołów, organizacji działających w obszarze psychiatrii i psychologii 10. Współpraca z organizacjami, instytucjami, grupami, samorządami i innymi podmiotami w zakresie opieki psychiatrycznej i psychologicznej, ich wspieranie i promowanie 11. Rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi środowiskami związanymi z działalnością statutową Stowarzyszenia 12. Skupianie wokół idei Stowarzyszenia lekarzy, psychologów i innych specjalistów, osób i instytucji popierających cele Stowarzyszenia

2 13. Prowadzenie zakładów opieki zdrowotnej oraz podmiotów zajmujących się opieką psychiatryczną i psychologiczną 14. Organizowanie imprez, w szczególności o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, zdrowotnym, rekreacyjnym, turystycznym oraz imprez łączących poszczególne kierunki 15. Tworzenia i rozwijanie profesjonalnego modelu opieki psychiatrycznej i psychologicznej 16. Opracowywanie i zgłaszanie odpowiednich rozwiązań prawnych ułatwiających doskonalenie modelu opieki psychiatrycznej i psychologicznej 8. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez: 1. Organizowanie spotkań, prelekcji, wystaw, konferencji, wykładów koncertów oraz innych imprez edukacyjnych związanych z celami Stowarzyszenia 2. Prowadzenie działalności naukowej, edukacyjnej, wydawniczej, kulturalnej związanej z celami Stowarzyszenia 3. Założenie i prowadzenie telefonu zaufania dla pacjentów i ich rodzin; 4. Organizowanie nieodpłatnych lub płatnych ośrodków diagnostyczno-terapeutycznych dla pacjentów w obszarze psychiatrii i psychologii 5. Prowadzenie szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe kadry medycznej, pracowników opieki społecznej, pedagogów oraz innych zainteresowanych osób, związanych z celami Stowarzyszenia 6. Organizowanie i nadzorowanie grup wsparcia i grup samopomocowych dla pacjentów, a w szczególności chorych i ich rodzin; 7. Opracowywanie, wydawanie i publikowanie materiałów mających charakter prac naukowych, poradników, przewodników oraz innych, w tym periodyków związanych z celami Stowarzyszenia 8. Współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania 9. Monitorowanie, konsultowanie i opracowywanie rozwiązań mających wpływ na politykę zdrowotną państwa w zakresie leczenia chorób psychicznych i opieką nad pacjentami z chorobami psychicznymi oraz leczenia zaburzeń emocjonalnych i opieką nad pacjentami z zaburzeniami emocjonalnymi 10. Monitorowanie potrzeb i występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb pacjentów z chorobami psychicznymi i ich rodzin oraz pacjentów z zaburzeniami emocjonalnymi i ich rodzin 11. Organizowanie i prowadzenie warsztatów terapii zajęciowej, domów pomocy społecznej, środowiskowych domów pomocy, klubów pacjenta, świetlic środowiskowych i podobnych placówek ROZDZIAŁ III. CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI 9. Członkiem Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne, wyrażające chęć wsparcia i realizacji celów statutowych Stowarzyszenia. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na: 1. członków zwyczajnych 2. członków wspierających 3. członków honorowych 10. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która daje rękojmię realizacji celów Stowarzyszenia przez włożoną pracę i regularne opłacanie składek. 11. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo: 1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia

3 2. współuczestniczyć w kształtowaniu kierunków działalności Stowarzyszenia w drodze swobodnego wypowiadania swoich poglądów i zgłaszania wniosków na zebraniach Stowarzyszenia oraz kierowania wniosków do organów statutowych Stowarzyszenia 3. żądania informacji od organów statutowych Stowarzyszenia dotyczących jego działalności i działalności jego władz 4. głosowania we wszystkich sprawach poddanych pod głosowanie. 5. Korzystania z poparcia i pomocy Stowarzyszenia 12. Członkiem wspierającym może być każda osoba prawna i fizyczna deklarująca jednorazową lub stałą pomoc finansową lub rzeczową na realizacje celów Stowarzyszenia. Członek wspierający ma prawo uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia poprzez zgłaszanie własnych wniosków i propozycji. 13. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje Zarząd w drodze uchwały na podstawie pisemnej deklaracji oraz pozytywnej rekomendacji trzech członków Stowarzyszenia. Cudzoziemcy mogą wstępować do Stowarzyszenia na zasadach obowiązujących obywateli polskich, niezależnie od miejsca zamieszkania. 14. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla realizacji celów Stowarzyszenia. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie zwykłą większością głosów, na wniosek Zarządu. Członek honorowy ma prawo uczestniczyć w posiedzeniach władz Stowarzyszenia z głosem doradczym. 15. Członkowie Stowarzyszenia mają obowiązek: 1. realizowania celów statutowych 2. przestrzegania statutu i uchwał organów Stowarzyszenia 3. godnego reprezentowania Stowarzyszenia 4. regularnego opłacania składek, w przypadku członków zwyczajnych. 16. Członkostwo ustaje w przypadku: 1) dobrowolnego wystąpienia członka ze Stowarzyszenia, zgłoszonego zarządowi w formie pisemnej; 2) wykluczenia ze Stowarzyszenia z powodu nieprzestrzegania postanowień Statutu lub naruszenia dobrego imienia Stowarzyszenia 3) skreślenia, na skutek nieusprawiedliwionego zalegania z zapłatą składek członkowskich przez okres jednego roku 4) rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia. ROZDZIAŁ IV. WŁADZE STOWARZYSZENIA Władzami Stowarzyszenia są: 1. Walne Zebranie Członków 2. Zarząd 3. Komisja Rewizyjna 17.

4 18. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie. 19. Do uprawnień Walnego Zebrania należy: 1. ocena działalności Stowarzyszenia oraz wytyczanie głównych kierunków jego działalności; 2. powoływanie i odwoływanie członków zarządu wraz z określeniem funkcji osoby w organie; 3. powoływanie i odwoływanie członków komisji rewizyjnej wraz z określeniem funkcji osoby w organie; 4. przyjmowanie rocznych sprawozdań z działalności zarządu i komisji rewizyjnej oraz udzielanie im absolutorium; 5. uchwalenie statutu i jego zmian; 6. nadawanie tytułu członka honorowego; 7. wykluczanie ze Stowarzyszenia; 8. podjęcie uchwały dotyczącej rozwiązania Stowarzyszenia i podziału jego majątku; Sprawozdawcze Walne Zebranie zwoływane jest przez zarząd raz w roku 2. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwołuje w uzasadnionych przypadkach: 1) zarząd 2) komisja rewizyjna 3) 1/3 ogółu członków. 3. Informacje o terminie i porządku obrad Walnego Zebrania przekazywane są członkom Stowarzyszenia w formie pisemnej lub elektronicznie em, co najmniej 21 dni przed datą Walnego Zebrania. Walne Zebranie obraduje według uchwalonego przez siebie regulaminu obrad Uchwały mogą być podejmowane tylko w sprawach umieszczonych w porządku obrad. 2. Jeżeli statut nie stanowi inaczej uchwały Walnego Zebrania podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków. W przypadku braku obecności 1/3 ogólnej liczby członków uprawnionych do głosowania Walne Zebranie z tym samym porządkiem obrad zwoływane jest ponownie w drugim terminie bez zachowania 21-dniowego terminu powiadomienia o Walnym Zebraniu. W przypadku powtórnego zwołania Walnego Zebrania uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów, niezależnie od liczby obecnych członków uprawnionych do głosowania. 3. Uchwały Walnego Zebrania w zakresie wyboru i odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej podejmowane są w głosowaniu jawnym. Obrady Walnego Zebrania są protokołowane. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy: 1. kierowanie działalnością Stowarzyszenia 2. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz 3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania

5 4. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia 5. opracowywanie planów działalności i zatwierdzanie bilansu 6. przyjmowanie i skreślanie członków zwyczajnych i wspierających 7. składanie przed Walnym Zebraniem sprawozdań ze swej działalności 8. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków statutu i uchwał Walnego Zebrania 9. zwoływanie Walnego Zebrania 10. określanie zasad gospodarki finansowej Stowarzyszenia, ustalanie składek członkowskich 11. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji Walnego Zebrania i Komisji Rewizyjnej W skład zarządu powoływanych jest od 3 do 5 osób, w tym Prezesa i Wiceprezesa. 2. Kadencja Zarządu trwa 3 lata 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes, którego formę zatrudnienia określa regulamin działania Zarządu 4. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków zarządu w trakcie trwania kadencji, zarządowi przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków zarządu nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających 5. Do reprezentowania Stowarzyszenia, w tym w sprawach majątkowych, wymagane jest działanie dwóch członków zarządu łącznie w tym Prezesa lub Wiceprezesa zarządu. Uchwały zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków zarządu 6. Posiedzenia zarządu powinny odbywać się nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 7. Szczegółowe zasady działania zarządu określa regulamin uchwalany przez zarząd 8. Odwołanie członka zarządu w trakcie kadencji może nastąpić na wniosek komisji rewizyjnej Komisja rewizyjna jest organem powołanym do nadzoru nad realizacją postanowień statutu i uchwał Walnego Zebrania oraz do kontrolowania działalności finansowej. 2. W skład Komisji Rewizyjnej powoływanych jest od 3 do 5 osób. 3. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa 3 lata. Komisja Rewizyjna składa Walnemu Zebraniu roczne sprawozdanie ze swej działalności. Odwołanie członka komisji rewizyjnej w trakcie kadencji może nastąpić na wniosek 10 procent lecz nie mniej niż pięciu członków Stowarzyszenia. 4. W przypadku zmniejszenia się liczby pochodzących z wyboru członków Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji spośród członków Stowarzyszenia, pod warunkiem, że liczba dokooptowanych członków Komisji Rewizyjnej nie przekroczy 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru. W przeciwnym razie zarząd zwołuje Walne Zebranie w celu odbycia wyborów uzupełniających. Szczegółowe zasady działania Komisji Rewizyjnej określa regulamin uchwalany przez Komisję Rewizyjną i zatwierdzony przez Walne Zgromadzenie. Uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania

6 ROZDZIAŁ V. MAJĄTEK STOWARZYSZENIA Majątek stowarzyszenia składa się z: a. składek członkowskich b. darowizn, zapisów, spadków, środków pochodzących ofiarności prywatnej i zbiórek publicznych c. wpływów z działalności statutowej, dochodów z majątku stowarzyszenia, dochodów z kapitału (odsetki, lokaty, akcje) d. dochody z nieruchomości i ruchomości będących własnością lub w użytkowaniu stowarzyszenia e. dotacji, subwencji, grantów, zleceń, usług f. dochodów z działalności gospodarczej wykonywanej na podstawie odrębnych przepisów. 2. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca pierwszego kwartału przelewem na konto Stowarzyszenia. 3. Wszystkie operacje finansowe powinny być przeprowadzane poprzez rachunek bankowy. 4. Stowarzyszenie prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami. 5. Stowarzyszenie może przyjąć spadek wyłącznie z dobrodziejstwem inwentarza. 6. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą na ogólnych zasadach, określonych w odrębnych przepisach a. Dochody z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między jego członków. b. Zasady prowadzenia działalności gospodarczej ustala Zarząd Stowarzyszenia. c. Stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą, w zakresie: PKD Drukowanie i działalność usługowa związana z poligrafią PKD Hotele i podobne obiekty zakwaterowania PKD Obiekty noclegowe turystyczne i miejsca krótkotrwałego zakwaterowania PKD Pozostałe zakwaterowanie PKD Restauracje i pozostałe placówki gastronomiczne PKD Przygotowywanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering) i pozostała gastronomiczna działalność usługowa PKD Przygotowywanie i podawanie napojów PKD Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania PKD Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi PKD Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych PKD Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych PKD Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej PKD Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji PKD Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz dzia łalność powiązana PKD Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych PKD Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji PKD Badania naukowe i prace rozw ojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych PKD 73.1 Reklama PKD Badanie rynku i opinii publicznej PKD 74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD Wynajem i dzierżawa pozos tałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych PKD Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

7 PKD Działalność związana z administracyjną obsługą biura, włączając działalność wspomagającą PKD Działalność centrów telefonicznych (call center) PKD Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów PKD Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie dzia łalności gospodarczej, gdzie in dziej niesklasyfikowana PKD Pozaszkolne formy edukacji PKD Działalność wspomagająca edukację PKD Działalność szpitali PKD Praktyka lekarska PKD Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej PKD Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem zapewniająca opiekę pielęgniarską PKD Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi PKD Z - Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych PKD Z - Pozostała pomoc społeczna z zakwaterowaniem PKD Z - Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych PKD Z - Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD Działaln ość twórcza związana z kulturą i rozrywką PKD Działalność związana ze sportem PKD Działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD Działalność organizacji komercyjnych, pracodawców oraz organizacji profesjonalnych PKD Z - Działalność poz ostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD pozostała indywidualna działalność usługowa ROZDZIAŁ VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 29. Uchwała w sprawie zmiany Statutu lub rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia podejmowana jest w głosowaniu jawnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania. 30. W razie uchwalenia rozwiązania Stowarzyszenia Walne Zebranie powołuje likwidatora. Likwidator działa w oparciu o przepisy ustawy o stowarzyszeniach. Pozostały po likwidacji majątek może być przeznaczony wyłącznie na wymienione w 7 statutu 31. Niniejszy statut został uchwalony przez członków założycieli 20 listopada 2014r. Przewodniczący Protokolant/-ka

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia

Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia STATUT STOWARZYSZENIA Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie Regionalne Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych Synergia",

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI POLESIA LUBELSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI POLESIA LUBELSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA AKTYWIZACJI POLESIA LUBELSKIEGO I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Aktywizacji Polesia Lubelskiego i zwane jest w dalszej części statutu Stowarzyszeniem.

Bardziej szczegółowo

Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU. z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów

Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU. z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów Statut stowarzyszenia pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU z siedzibą w Mikołajówce, gmina Urzędów 1. Stowarzyszenie pod nazwą LUBELSKIE STOWARZYSZENIE MIŁOŚNIKÓW CYDRU, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat

Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Statut Stowarzyszenia Lepszy Świat Rozdział I Postanowienia ogólne Stowarzyszenie Lepszy Świat zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA SPORTÓW ELEKTRONICZNYCH- GRUPA SC2 Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie Sportów Elektronicznych Grupa SC2, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "STOWARZYSZENIE KANON" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut. Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży Gminy Kozłów WSZYSCY

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA na rzecz KLASTRA PRZEMYSŁOWEGO dawnych terenów CENTRALNEGO OKRĘGU PRZEMSYŁOWEGO im. premiera EUGENIUSZA KWIATKOWSKIEGO Strona 1 z 10 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne:

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie PRZYJACIÓŁ I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W LESZNIE zwane dalej Stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH. w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT UNIWERSYTETU MIĘDZYPOKOLENIOWEGO PRZY WYDZIALE NAUK SPOŁECZNYCH UNIWERSYTETU WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO w OLSZTYNIE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Uniwersytet Międzypokoleniowy

Bardziej szczegółowo

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT TORUŃSKIEGO TOWARZYSTWA OCHRONY PRAW ZWIERZĄT TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Toruńskie Towarzystwo Ochrony Praw Zwierząt, zwane dalej Towarzystwem działa na mocy Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc

STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc STATUT Stowarzyszenia KOPEX GROUP Chcemy pomóc Rozdział I Postanowienia ogólne Art. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie KOPEX GROUP Chcemy pomóc (w dalszych postanowieniach statutu zwane jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA International Project Management Association Polska TEKST JEDNOLITY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Stowarzyszenie nosi nazwę International Project Management Association Polska.

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A AKTYWNOŚĆ WSPÓŁPRACA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Aktywność Współpraca Rozwój zwane dalej Stowarzyszeniem posiada osobowość prawną i działa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik nr 1 do uchwały 1/WZC/2/2014 STATUT STOWARZYSZENIA AKCJA MIASTO ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Akcja Miasto (dalej zwanym Stowarzyszeniem) jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA

STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA STATUT Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów Osób Niepełnosprawnych KONICZYNKA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Radomsko i powiat Radomszczański. 2.Terenem działania

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda

Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Avangarda Statut Stowarzyszenia Miłośników Fantastyki Wersja uchwalona na walnym zebraniu stowarzyszenia 21 października 2013 roku Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Miłośników

Bardziej szczegółowo

STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ STATUT KRAJOWEJ IZBY GOSPODARCZEJ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ Rozdział 1 Postanowienia ogólne: 1. Krajowa Izba Gospodarcza Efektywności Energetycznej zwana dalej Izbą jest organizacją samorządu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM

S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM S T A T U T POLSKIEGO STOWARZYSZENIA CARROM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę POLSKE STOWARZYSZENIE CARROM (w skrócie PSC), zwany dalej Stowarzyszeniem. 2. W kontaktach międzynarodowych

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Preambuła Powstanie Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności związane było z realizowanym w Gdańsku, jako jednym z pięciu

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazw Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza i Karolin Elbanowskich, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie

STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim. z siedzibą w Warszawie STATUT STOWARZYSZENIA HUMAN RESOURCES GENERATION NEXT Stowarzyszenie Profesjonalistów ds. Zarządzania Kapitałem Ludzkim z siedzibą w Warszawie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. HUMAN RESOURCES GENERATION

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. Skorpion Polkowice. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem.

S T A T U T. Skorpion Polkowice. Rozdział I. Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem. S T A T U T Skorpion Polkowice Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Kultury Fizycznej nosi nazwę Skorpion Polkowice zwane dalej Klubem. 2 1. Klub jest rejestrowym stowarzyszeniem kultury fizycznej

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

S T A T U T. "Wspólny 'Dom" w Wildze

S T A T U T. Wspólny 'Dom w Wildze 1 S T A T U T Stowarzyszenia Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego "Wspólny 'Dom" w Wildze Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie nosi nazwę; Stowarzyszenie Przyjaciół Ośrodka Socjoterapeutycznego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Statut Stowarzyszenia Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP Rozdział I Postanowienia Ogólne 1. 1. Nazwa Stowarzyszenia brzmi: Stowarzyszenie Przedsiębiorców Ziemi Jarosławskiej ROZWÓJ i POSTĘP

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo