PI-PWP Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PI-PWP Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA STOSOWANIA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Tytuł projektu: PI-PWP Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing Temat innowacyjny: Numer umowy: Nazwa projektodawcy: Partnerzy: Działania służące wydłużeniu aktywności zawodowej POKL /11-00 VERNUM Wojciech Owczarzak Łoskoń Stary 1E, Murowana Goślina Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju "Agro-Group" ul. Ciepła 19A, Białystok Stowarzyszenie Wędrowni Architekci ul. Klasztorna 5/6/13, Poznań FAL e.v. Am Bahnhof 2, Ganzlin, Niemcy Łoskoń Stary, październik 2013 r.

2 Spis treści Wstęp 2. Jak instytucje/podmioty mogą korzystać z Produktu Finalnego? 3 3. Charakterystyka poszczególnych elementów produktu innowacyjnego oraz zalecenia dotyczące ich stosowania. 4. Wykorzystanie sprzętu do przeprowadzania szkoleń i korzystanie z kadry trenerskiej. Strona

3 Wstęp Z przyjemnością przekazujemy Państwu do użytku produkt innowacyjny dotyczący Naturalnego tynkowania i wzornictwa oraz marketingu, który został opracowany w ramach testującego projektu innowacyjnego Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing. Poszczególne elementy produktu mogą być wdrożone do praktyki kształcenia osób dorosłych. Programy nauczania, poradnik, system egzaminowania to całość, która tworzy podstawy dla tworzenia systemu zdobywania nowej kwalifikacji tynkarza naturalnego. Jest to program innowacyjny, praktyczny i nowoczesny. Przygotowany program jest poprawny pod względem merytorycznym i metodycznym, został przetestowany w wieloletniej praktyce niemieckiego partnera projektu. Wprowadzenie na rynek dla osób dorosłych edukacji i szkoleń zawodowych z zakresu nowej kwalifikacji wzbogaci ofertę rynkową i będzie nową szansą dla osób, które dzięki niej będą mogły zmienić ścieżkę zawodową. Szkolenia w obszarze tynków naturalnych będą miały również pozytywny wpływ na poprawę świadomości ekologicznej trenerów i uczestników szkoleń w zakresie budownictwa zrównoważonego. Ze względu na zmiany w Polsce i Unii Europejskiej w zakresie kształcenia zawodowego oraz dynamiczny rozwój sektora budownictwa zrównoważonego wskazane jest aktualizowanie treści programowych i korzystanie z czasopism i literatury fachowej, poradników, zasobów internetu, a także innych źródeł informacji. W trakcie realizowania szkoleń z zakresu Naturalnego tynkowania i wzornictwa oraz marketingu trenerzy mogą korzystać z pomocy i środków dydaktycznych opracowanych w formie kart pracy, zdjęć, rysunków pomocniczych, w formie papierowej oraz elektronicznej (załączona płyta). Zastosowanie ich w trakcie realizacji w/w programu wpłynie na wzrost zainteresowania uczestników szkolenia nowymi treściami kształcenia oraz przyczyni się do wyższej efektywności nauczania. Aby ułatwić, odbiorcom projektu korzystanie z jego rezultatów, w kolejnych punktach zamieściliśmy szczegółową charakterystykę poszczególnych produktów finalnych projektu oraz zalecenia dotyczące ich stosowania. Szczegółowe informacje dotyczące opracowanych rezultatów wraz z załącznikami zamieszczone zostały również na stronie internetowej 3

4 2. Jak instytucje/podmioty mogą korzystać z Produktu Finalnego? Podczas przekazywania wiedzy konieczne jest informowanie o tym, że materiał dydaktyczny został stworzony w ramach projektów finansowanych z Unii Europejskiej. Zgodnie z zasadami dofinansowania szkolenia będą prowadzone na zasadzie nie osiągania zysków wszystkie przychody będą wykorzystane na organizację szkoleń zatem przychody będą równe kosztom. W czasie zachowania trwałości projektu zgodnie z par. 14 umowy o dofinansowanie. Program szkoleniowy jest dostępny dla wszystkich zainteresowanych poprzez stronę internetową, prowadzenie szkoleń nie wymaga zgód. Trenerem może zostać osoba, która posiada praktykę budowlaną lub nie, podobnie jest z osobami chcącymi być uczestnikami szkolenia. Szkolenie jest zatem otwarte dla każdej osoby (m.in. instruktorzy, rzemieślnicy, specjaliści w zakresie tynkowania gliną, osoby bez doświadczenia). Zaleca się, aby trener przeszedł szkolenie w innej jednostce szkoleniowej w Polsce lub za granicą, aby poznać dogłębnie metodologię prowadzenia szkoleń. Dowolna instytucja szkoleniowa może pobrać ze strony produkt i rozpocząć korzystanie z niego niezależnie. Podmioty tworzące partnerstwo projektu PI-PWP Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing co najmniej od momentu zakończenia projektu, z inicjatywy lidera projektu, stworzą partnerstwo, do którego będzie zapraszała inne instytucje szkoleniowe, oferujące produkt (element włączania). Zasady tworzenia partnerstw będą opierały się na dotychczasowej praktyce partnerstwa międzynarodowego, którego członkowie podpisali wspólnie Protokół Ustaleń (Memorandum of Understanding in ECVET EarthBuilding). Jest to krótki dokument, który jest podstawą współpracy dla podmiotów partnerstwa. Powstanie tego partnerstwa będzie przynosiło korzyści dla podmiotów partnerskich w postaci m.in.: współpracy w zakresie wymiany doświadczeń, tworzenia sieci współpracy (możliwość osiągania korzyści skali i większego potencjału), ciągłego ulepszania produktu, wspólnego działania w kierunku Partnerstwo również posiadała obowiązki. Nowy podmiot organizujący szkolenie będzie zobowiązany do zgłoszenia tego faktu poprzez przesłanie do centrum szkoleniowego nie później niż na 7 dni (kalendarzowych) przed planowanym szkoleniem: wypełnionego formularza internetowego do lidera projektu lub wypełnionego formularza listem poleconym. Dane w formularzu Nazwa instytucji: Działalność instytucji: Adres: Osoba kontaktowa: Telefon: Krótka charakterystyka osób szkolonych: Liczba osób szkolonych: Zakres szkolenia: moduły dla trenerów/jednostki dla uczniów Planowana data rozpoczęcia szkolenia: Planowana data zakończenia szkolenia: 4

5 W celu przeprowadzania egzaminów wewnętrznych opartych o zasady ECVET, oferowanych przez projekt Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing z wykorzystaniem certyfikatu partnerstwa wymagane będzie zatrudnienie egzaminatorów certyfikowanych przez partnerstwo. Ma to bardzo duży wpływ na zapewnienie wysokiej jakości przeprowadzanych egzaminów, opartych przecież na standardach międzynarodowych uznawanych u partnerów w kilkunastu krajach Unii Europejskiej. W powyższym przypadku konieczne będzie uzgodnienie terminu egzaminu z centrum szkoleniowym nie później niż na 60 dni (kalendarzowych) przed planowanym egzaminem. W tym celu zgłoszenie będzie odbywało się poprzez przesłanie: wypełnionego formularza internetowego do lidera projektu lub wypełnionego formularza listem poleconym. Dane w formularzu Nazwa instytucji: Adres: Osoba kontaktowa: Telefon: Zakres egzaminu: moduły dla trenerów/jednostki dla uczniów Liczba osób egzaminowanych: Planowany termin prowadzenia egzaminu: W przypadku pojawienia się w przyszłości dodatkowych wymagań odnośnie szkoleń i egzaminów zostaną one podane na stronie internetowej partnestwa (na dzień dzisiejszy jest to strona projektu: 5

6 3. Charakterystyka poszczególnych elementów produktu innowacyjnego oraz zalecenia dotyczące ich stosowania Program szkoleniowy dla trenerów z zakresu Naturalnego tynkowania i wzornictwa oraz marketingu Forma: elektroniczna oraz papierowa (segregator z możliwością wpinania i wypinania kart pracy). Przeznaczenie programu: dla instytucji szkoleniowych, które będą kształciły trenerów. W ramach programu wyodrębniono cztery główne części. Wprowadzenie zawiera metodologię, zasady przygotowania i prowadzenia szkolenia, opis celów i efektów kształcenia, którymi powinni charakteryzować się uczestnicy szkolenia. Dodatkowo część ta zawiera opis koncepcji szkolenia, budowę kart szkoleniowych, ich przeznaczenie, kolejność planowania sesji i zajęć, zakres przygotowania trenera. Moduł 1 opisuje treści odnośnie przygotowywania, nakładania, konserwacji, naprawy i obróbki powierzchni tynków glinianych. Jest to pierwszy etap szkolenia umożliwiający zdobycie wiedzy i praktyki w zakresie podstaw tynkowania naturalnego. Moduł 2 obejmuje zagadnienia związane z: projektowanie wnętrz przy użyciu tynków glinianych oraz elementy dekoracyjne z tynków glinianych. Moduł 3 przygotowuje do prowadzenia działań z zakresu przedsiębiorczości, w tym marketingowych, lobbingowych i PR kształtujących szerokie otoczenie rynku materiałów budowlanych, w tym skierowanych do architektów i projektantów wnętrz. 1. Przed przystąpieniem do realizacji programu nauczania i przeprowadzania zajęć przedstawiciele instytucji szkoleniowej powinni: dokonać analizy zaprezentowanych w programie przykładowych planów sesji dydaktycznych opracowanych dla trzech modułów, zapoznać się z programem całego szkolenia i jego strukturą, z naciskiem na plany sesji praktycznych i teoretycznych, oraz na konieczne przygotowania do prowadzenia szkoleń, zapoznać się z określonymi w programie propozycjami środków dydaktycznych i metod kształcenia, nauczyciele powinni dokonać doboru środków i pomocy dydaktycznych: zdjęcia, rysunki, tablice edukacyjne, określić miejsce i czas realizacji poszczególnych zajęć, np. sala dydaktyczna, rzeczywista budowa, centrum szkoleniowe. Dodatkowo należy uwzględnić czas na schnięcie próbek, który warto wykorzystać na wycieczki dydaktyczne. 2. Szczegółowa analiza programu pozwoli organizacji i osobom prowadzącym szkolenie trenerów dobrze zaplanować proces dydaktyczny, w tym: przygotować odpowiednio wcześniej materiał do zajęć praktycznych, zaplanować ćwiczenia dostosowane do potrzeb edukacyjnych przyszłych trenerów. Nauczyciel dokonując wyboru metod nauczania przedstawionych w podręczniku powinien przede wszystkim preferować takie, które zapewniają: stosowanie zdobytej przez ucznia wiedzy w praktyce, wdrożenie uczestników szkoleń do samodzielnego i logicznego myślenia, aktywny udział w rozwiązywaniu zadań i problemów, kształtowanie u uczestników szkoleń określonych umiejętności i nawyków, niezbędnych potem na placu budowy. Trener powinien przygotować odpowiednie materiały dydaktyczne, praktyczne, instrukcje do wykonywania ćwiczeń, opisy przypadków, fotografie. 6

7 3. Trenerzy realizujący program Naturalnego tynkowania i wzornictwa oraz marketingu powinni korzystać z przykładowych scenariuszy zajęć. Wraz z nabywaniem doświadczenia trener może na ich podstawie opracować zmodyfikowane scenariusze oraz inne materiały pomocnicze przydatne w pracy trenera. 4. Specyfika kształcenia zawodowego wymaga od nauczyciela ciągłego weryfikowania treści kształcenia, doboru metod nauczania, stosowania odpowiednich środków dydaktycznych oraz różnych form pracy z uczniami. B. Podręcznik dla trenerów z zakresu przeprowadzania egzaminów. Istotnym elementem organizacji procesu dydaktycznego jest sprawdzanie i ocenianie edukacyjnych osiągnięć trenerów i uczestników szkolenia, które powinno uświadomić poziom osiągnięć uczestników szkolenia. Forma podręcznika: elektroniczna oraz papierowa (segregator z możliwością wpinania i wypinania kart pracy/testów/formularzy). Przeznaczenie: dla instytucji szkoleniowych, które będą przeprowadzały egzaminy dla przyszłych trenerów i dla uczestników szkoleń. Podręcznik składa się z: charakterystyki przeprowadzania procesu oceny i opisuje przebieg egzaminów: pisemnego, praktycznego oraz ustnego. wskazówek, jak przygotować się i przeprowadzać sesje egzaminacyjne, wraz z przykładami dobrych praktyk, opisu procedury dokumentowania egzaminów, załączników: dokumentacja osoby przystępującej do egzaminu, wytyczne dla oceniających, kryteria oceny metod pracy osób egzaminowanych, arkusze robocze oceniające, kryteria oceny umiejętności. Przed przystąpieniem do egzaminów przedstawiciele instytucji szkoleniowej powinni: Przeanalizować dokładnie cały dokument i jego załączniki. Przeanalizować zawartość sześciu jednostek szkoleniowych, ponieważ w ich ramach odbywa się przeprowadzanie egzaminu. Połączyć elementy z tego podręcznika z Programem szkoleniowym dla trenerów i uczestników szkolenia z zakresu Naturalnego tynkowania i wzornictwa oraz marketingu. C. Program szkoleniowy dla trenerów z zakresu umiejętności miękkich. Forma: elektroniczna oraz papierowa. Przeznaczenie: dla instytucji szkoleniowych, które będą posiadały wyszkolonych trenerów, którzy będą przeprowadzali szkolenia z uczestnikami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Program ten wyposaża trenerów prowadzących zajęcia w specjalistyczną wiedzę odnośnie potrzeb, problemów i barier funkcjonowania beneficjentów projektu, ze szczególnym uwzględnieniem środowiska osób niepełnosprawnych. Dzięki temu trenerzy mają szansę stworzyć takie warunki pracy, aby szkolenie przyniosło pożądany optymalny efekt. 7

8 D. Program szkoleniowy dla uczestników kursu z zakresu naturalnego tynkowania i wzornictwa oraz marketingu. Forma: elektroniczna oraz papierowa (segregator z możliwością wpinania i wypinania kart pracy). Przeznaczenie programu: dla uczestników szkoleń, jako podręcznik i ćwiczenia podstawowe, powiązane z materiałami szkoleniowym dla trenerów. 1. Przed przystąpieniem do realizacji programu nauczania i przeprowadzania zajęć trenerzy powinni: Zapoznać się bardzo dokładnie ze strukturą dokumentu, ponieważ odróżnia się ona od podręcznika dla trenerów. Dokładna znajomość materiału pozwoli na lepsze orientowanie się pomiędzy podręcznikiem dla trenerów a podręcznikiem dla uczestników kursu. Należy zwrócić uwagę, że część ćwiczeń zawarto w podręczniku dla trenerów, a część w podręczniku dla uczniów. W pierwszej fazie prowadzenia szkoleń trenerzy powinni przekazać podręcznik uczestnikom szkolenia i zapoznać ich z treściami w nim zawartymi, a następnie powracać do podręcznika podczas dnia szkoleniowego, w sesjach podsumowujących każdy dzień szkoleń. 2. Podczas realizacji szkoleń uczestnicy szkolenia powinni: Korzystać z podręcznika zgodnie ze wskazówkami przekazywanymi przez trenerów. Zapoznawać się z treścią podręcznika, dokonywać poprawek, przygotowywać się poza zajęciami w oparciu o podręcznik do zajęć/egzaminów. 8

9 4. Wykorzystanie sprzętu do przeprowadzania szkoleń i korzystanie z kadry trenerskiej. W efekcie projektu planuje się utworzenie centrum edukacji, które zgodnie z założeniami wdroży wypracowany innowacyjny model wsparcia. Centrum to zostało wpisane do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu. Dodatkowo będzie funkcjonowało jako Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego VERNUM. Placówka będzie wyposażona w sprzęt zakupiony w trakcie realizacji projektu i umożliwiający przeprowadzanie szkoleń z zakresu tynkowania naturalnego skierowanych do osób chcących podnosić swoje kwalifikacje (zarówno do osób bezrobotnych niepełnosprawnych i 50+, jak i pozostałych, zarówno chcących zostać trenerami i uczestnikami szkolenia). Wyposażenie i sprzęt szkoleniowy oraz produkt finalny nie będą wykorzystywane w celach zarobkowych. Natomiast dopuszcza się udostępnianie (na zasadach zwrotnej kaucji) sprzętu innym instytucjom deklarującym chęć podjęcia współpracy z Centrum. Placówka szkoleniowa Vernum będzie wspierała współpracę innych podmiotów w oparciu o kilka wariantów: Wariant Pochodzenie kadry trenerskiej Źródło pozyskania sprzętu Minimum Partnerstwo Centrum szkoleniowe 0+7dni Czas wdrożenia Średni I Partnerstwo Zakup całości/części 0+czas dostawy Średni II Przeszkolenie w partnerstwie swojego trenera Maksimum Przeszkolenie w partnerstwie swojego trenera Centrum szkoleniowe Zakup całości/części 0+czas szkolenia 0+czas dostawy i szkolenia W poniższej tabeli partnerstwo oznacza podmioty, które oferują szkolenia z zakresu NTiWM. Zakupy sprzętu są elementem elastycznym, uzależnionym od potrzeb i od stanu posiadania danej instytucji. Elementami wyposażenia miejsca dla szkoleń są m.in.: Niezbędne elementy/suma (zł) Elementy opcjonalne/suma (zł) narzędzia podstawowe (m.in. kielnie, packi tynkarskie, pędzle, szczotki, sita) pozostały sprzęt drobny narzędzia do sgrafitto 5000 narzędzia specjalistyczne (kielnie weneckie, kielnie japońskie) 1000 sprzęt mechaniczny: wyrzynarka, betoniarka przeciwbieżna i wolnospadowa, piła 1000 pozostałe narzędzia (np. rusztowanie, stopnie) materiały (glina, piasek) 1000 szkolenie trenera (jednorazowo) 1600 nagrzewnica, mieszadło elektryczne, wentylator do suszenia tynków Koszty wynajmu Od 0 Przeprowadzenie egzaminu 600 Po wyposażeniu warsztatu i przeszkoleniu trenerów kolejne zajęcia będą pociągać za sobą zdecydowanie niższe koszty, głównie materiałów eksploatacyjnych i kadry. Zajęcia takie mogą być również organizowane w miejscowościach, w których mieszkają potencjalni uczestnicy szkoleń. Wpływać to będzie na zmniejszanie kosztów kształcenia: brak kosztów zakwaterowania, brak konieczności zakupu sprzętu. 9

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej

JAK WDRA Ż AĆ KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O. Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRA Ż AĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZ TA ŁC E NI A Z AW O D O W E G O Poradnik dla branży ekonomiczno-finansowo-biurowej JAK WDRAŻAĆ MODUŁOWE PROGRAMY KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Poradnik opracowany w ramach

Bardziej szczegółowo

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia

Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Projekt: Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia Wprowadzenie 1 Projekt pn. Programy szkoleń modułowych dla kadr publicznych służb zatrudnienia, przygotowany przez Departament

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+

RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+ PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ RAPORT Z EWALUACJI ZEWNĘTRZNEJ WSTĘPNEJ WERSJI PRODUKTU INNOWACYJNEGO "MODUŁ DOSZKALAJĄCY EFEKTYWNI 50+" PROJEKTU INNOWACYJNEGO PI - EFEKTYWNI 50+ WARSZAWA, 2014 Wykonawca badania : PCM Studio Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP II

RAPORT Z BADAŃ ETAP II Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP II Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznych Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

MODEL WALIDACJI I UZUPEŁNIANIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH OSÓB 50+

MODEL WALIDACJI I UZUPEŁNIANIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH OSÓB 50+ 1 Akademia Handlowa 50+ Innowacyjny model walidacji i uzupełniania kompetencji zawodowych osób 50+ MODEL WALIDACJI I UZUPEŁNIANIA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH OSÓB 50+ Podręcznik użytkowania Gdynia 2014 Lider:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

Międzyresortowy program szkoleniowy

Międzyresortowy program szkoleniowy Międzyresortowy program szkoleniowy Zamawiający: Kancelaria Prezesa Rady Ministrów Wykonawcy: Instytut Rozwoju Biznesu sp. z o.o. Evaluation for Government Organizations s.c. Warszawa, październik 2014

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO. Koszalin 2011 CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO Tytuł projektu: Temat innowacyjny: Nazwa projektodawcy: Numer umowy: Wybierz Przyszłość innowacyjne narzędzia wspomagające interwencję

Bardziej szczegółowo

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach

HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy program doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego poprzez praktyki w przedsiębiorstwach RAPORT Z PILOTAŻOWEGO WDROŻENIA PRAKTYK ZAWODOWYCH JAKO FORMY DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO I INSTRUKTORÓW PRAKTYCZNEJ NAUKI ZAWODÓW HANDEL I REKLAMA W PRAKTYCE pilotażowy

Bardziej szczegółowo

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC

METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC METODA PROJEKTÓW PORADNIK DLA NAUCZYCIELI I DYREKTORÓW GIMNAZJÓW AGNIESZKA MIKINA BOŻENA ZAJĄC Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów Przekazujemy Wam materiały informacyjne dotyczące pracy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej

Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej Rekomendacje Ministra Pracy i Polityki Społecznej w zakresie standardów działania Ośrodków Wsparcia Ekonomii Społecznej w ramach Priorytetu VII Promocja integracji społecznej, Działania 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia

Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Materiały szkoleniowe Rozwój i szkolenia Uwarunkowania prawne: 1. Ustawa z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz. U. Nr 227, poz. 1505, z późn. zm.); 2. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 roku

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI

ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI S t r o n a 1 ZARZĄDZANIE DZIAŁANIAMI UPOWSZECHNIAJĄCYMI I WŁĄCZAJĄCYMI PORADNIK DLA INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCYCH I i II STOPNIA Krajowa Instytucja Wspomagająca Poradnik powstał z uwzględnieniem rekomendacji

Bardziej szczegółowo

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL

INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL nr 11 wrzesień 2010 INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA I WYCHOWANIA UCZNIÓW KLAS I III AKTUALNOŚCI PO KL KONTROLA PO KL PROJEKTY W RAMACH PO KL B i u l e t y n Wo j e wódzkiego Urzę d u P ra c y w R ze

Bardziej szczegółowo

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu

STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu STANDARDY działania Ogólnopolskiej Sieci Centrów Wolontariatu dla Regionalnych Centrów Wolontariatu (RCW) wypracowane w ramach projektu Standaryzacja działań Sieci Centrów Wolontariatu szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych

Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych Projekt w ramach programu Leonrado PARTNERSTO DLA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Polski raport na temat nauczania przedsiębiorczości w szkołach zawodowych 1. Prosimy wyjaśnić, jakie jest miejsce przedmiotu przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4

Paweł Penszko rozdz. 1.3.4, 2.1.2, 2.5, 2.9, 3.6.2, 4.4, 5.1-5.3, 5.5, 6.5, 6.8, aneksy 1, 2 i 4 Ewaluacja ex-post rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Raport przygotowany przez Instytut Badań

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych

Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Metodologia realizacji Audytu Potrzeb Rozwojowych Opracowanie powstało w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu Gdańsk 2012r. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo