KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień godz. 13:18:18 Numer KRS:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.04.2015 godz. 13:18:18 Numer KRS: 0000417172"

Transkrypt

1 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień godz. 13:18:18 Numer KRS: Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2007 r. Nr 168, poz.1186, z późn. zm.) Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Ostatni wpis Numer wpisu 10 Data dokonania wpisu Sygnatura akt Oznaczenie sądu GD.VIII NS-REJ.KRS/14382/14/977 SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VIII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO Dział 1 Rubryka 1 - Dane podmiotu 1.Oznaczenie formy prawnej SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2.Numer REGON/NIP REGON: , NIP: Firma, pod którą spółka działa VGL GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 4.Dane o wcześniejszej rejestracji Czy przedsiębiorca prowadzi działalność gospodarczą z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej? 6.Czy podmiot posiada status organizacji pożytku publicznego? Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu 1.Siedziba 2.Adres kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat M. GDYNIA, gmina M. GDYNIA, miejsc. GDYNIA ul. SPOKOJNA, nr 22, lok. ---, miejsc. GDYNIA, kod , poczta GDYNIA, kraj POLSKA 3.Adres poczty elektronicznej Adres strony internetowej Rubryka 3 - Oddziały Rubryka 4 - Informacje o umowie

2 Strona 2 z 8 1.Informacja o zawarciu lub zmianach umowy spółki 1 DNIA 28 MARCA 2012R., ASESOR NOTARIALNY MARCIN SUCHECKI Z KANCELARII NOTARIALNEJ NOTARIUSZ ANNY MARCINIAK W GDYNI, REPERTORIUM A NUMER 1042/ R. REPERTORIUM A NUMER 1879/2012 ASESOR NOTARIALNY MARCIN SUCHECKI Z KANCELARII NOTARIUSZ ANNY MARCINIAK W GDYNI, ZMIENIONO NASTĘPUJĄCE PARAGRAFY UMOWY SPÓŁKI: PAR. 2, PAR. 6 UST. 1, PAR. 7 UST. 1, PAR. 11, PAR. 13, PAR. 15, PAR. 16, PAR. 17 UST. 1 ORAZ PAR. 22 I PRZYJĘTO TEKST JEDNOLITY 3 26 LUTEGO 2013 ROKU, NUMER REPERTORIUM A 563/2013, ASESOR NOTARIALNY MARCIN SUCHECKI Z KANCELARII NOTARIUSZ ANNY MARCINIAK W GDYNI PRZY UL. WÓJTA RADKEGO 34/7, ZMIENIONO TREŚĆ PAR.6 UST.1 ORAZ TREŚĆ PAR.11 UMOWY SPÓŁKI PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU, NUMER REPERTORIUM A 2997/2013, ASESOR NOTARIALNY MARCIN SUCHECKI Z KANCELARII NOTARIUSZ ANNY MARCINIAK W GDYNI PRZY UL. WÓJTA RADKEGO 34/7, ZMIENIONO TREŚĆ PAR.16 UST.2 UMOWY SPÓŁKI 15 LISTOPADA 2013 ROKU, NUMER REPERTORIUM A 3249/2013, NOTARIUSZ ANNA MARCINIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI PRZY UL. WÓJTA RADKEGO 34/7, ZMIENIONO TREŚĆ PAR.7, PAR.10 ORAZ PAR.11 UMOWY SPÓŁKI WRAZ Z PROTOKOŁEM Z DNIA 27 LISTOPADA 2013 ROKU, NUMER REPERTORIUM A 3469/2013, SPORZĄDZONYM PRZEZ NOTARISZ ANNĘ MARCINIAK, KANCELARIA NOTARIALNA W GDYNI Rubryka 5 1.Czas, na jaki została utworzona spółka 2.Oznaczenie pisma innego niż Monitor Sądowy i Gospodarczy, przeznaczonego do ogłoszeń spółki 3.Wspólnik może mieć: 4.Czy statut przyznaje uprawnienia osobiste określonym akcjonariuszom lub tytuły uczestnictwa w dochodach lub majątku spółki nie wynikających z akcji? 5.Czy obligatoriusze mają prawo do udziałów w zysku? OZNACZONY WIĘKSZĄ LICZBĘ UDZIAŁÓW ***** ***** Rubryka 6 - Sposób powstania spółki 1 1.Nazwisko / Nazwa lub firma DOBKOWSKI Rubryka 7 - Dane wspólników GRZEGORZ JACEK 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS ***** 5.Posiadane przez wspólnika udziały 6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? 4700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ 2 1.Nazwisko / Nazwa lub firma GRUCHAŁA MARCIN ANDRZEJ 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS *****

3 Strona 3 z 8 5.Posiadane przez wspólnika udziały 6.Czy wspólnik posiada całość udziałów spółki? 4700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI ,00 ZŁ Rubryka 8 - Kapitał spółki 1.Wysokość kapitału zakładowego ,00 ZŁ Podrubryka 1 Informacja o wniesieniu aportu 1.Określenie wartości udziałów objętych za aport ,00 ZŁ Rubryka 9 - Nie dotyczy Rubryka 10 - Nie dotyczy Dział 2 Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu 1.Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu 2.Sposób reprezentacji podmiotu ZARZĄD DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ ORAZ PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU SAMODZIEL. 1 1.Nazwisko / Nazwa lub Firma GRUCHAŁA Podrubryka 1 Dane osób wchodzących w skład organu MARCIN ANDRZEJ 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład zarządu została zawieszona w czynnościach? PREZES ZARZĄDU 7.Data do jakiej została zawieszona Nazwisko / Nazwa lub Firma DOBKOWSKI GRZEGORZ JACEK 3.Numer PESEL/REGON Numer KRS **** 5.Funkcja w organie reprezentującym 6.Czy osoba wchodząca w skład WICEPREZES ZARZĄDU

4 Strona 4 z 8 zarządu została zawieszona w czynnościach? 7.Data do jakiej została zawieszona Rubryka 2 - Organ nadzoru Rubryka 3 - Prokurenci 1 1.Nazwisko GIZICKI PAWEŁ 3.Numer PESEL Rodzaj prokury PROKURA SAMOISTNA Dział 3 Rubryka 1 - Przedmiot działalności 1.Przedmiot przeważającej działalności przedsiębiorcy 2.Przedmiot pozostałej działalności przedsiębiorcy , 10, Z, TRANSPORT KOLEJOWY PASAŻERSKI MIĘDZYMIASTOWY 2 49, 20, Z, TRANSPORT KOLEJOWY TOWARÓW 3 49, 31, Z, TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI 4 49, 32, Z, DZIAŁALNOŚĆ TAKSÓWEK OSOBOWYCH 5 49, 39, Z, POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANY 6 49, 41, Z, TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW 7 49, 42, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZEPROWADZKAMI 8 49, 50, A, TRANSPORT RUROCIĄGAMI PALIW GAZOWYCH 9 49, 50, B, TRANSPORT RUROCIĄGOWY POZOSTAŁYCH TOWARÓW 10 50, 10, Z, TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY PASAŻERSKI 11 50, 20, Z, TRANSPORT MORSKI I PRZYBRZEŻNY TOWARÓW 12 50, 30, Z, TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY PASAŻERSKI 13 50, 40, Z, TRANSPORT WODNY ŚRÓDLĄDOWY TOWARÓW 14 51, 10, Z, TRANSPORT LOTNICZY PASAŻERSKI 15 51, 21, Z, TRANSPORT LOTNICZY TOWARÓW 16 51, 22, Z, TRANSPORT KOSMICZNY 17 52, 10, A, MAGAZYNOWA I PRZECHOWYWA PALIW GAZOWYCH 18 52, 10, B, MAGAZYNOWA I PRZECHOWYWA POZOSTAŁYCH TOWARÓW 19 52, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY 20 52, 22, A, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT MORSKI 21 52, 22, B, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT ŚRÓDLĄDOWY 22 52, 23, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LOTNICZY

5 Strona 5 z , 24, A, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH MORSKICH 24 52, 24, B, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W PORTACH ŚRÓDLĄDOWYCH 25 52, 24, C, PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH 26 52, 29, A, DZIAŁALNOŚĆ MORSKICH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 27 52, 29, B, DZIAŁALNOŚĆ ŚRÓDLĄDOWYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 28 52, 29, C, DZIAŁALNOŚĆ POZOSTAŁYCH AGENCJI TRANSPORTOWYCH 29 66, 11, Z, ZARZĄDZA RYNKAMI FINANSOWYMI 30 66, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ MAKLERSKA ZWIĄZANA Z RYNKIEM PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH I TOWARÓW GIEŁDOWYCH 31 66, 19, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH 32 66, 21, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWAM POSIONYCH STRAT 33 66, 22, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH 34 66, 29, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE 35 66, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZAM FUNDUSZAMI 36 70, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH 37 70, 21, Z, STOSUNKI MIĘDZYLUDZKIE (PUBLIC RELATIONS) I KOMUNIKACJA 38 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 39 74, 90, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ PROFESJONALNA, NAUKOWA I TECHNICZNA, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 40 82, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 41 77, 12, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZEM MOTOCYKLI 42 77, 39, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH MASZYN, URZĄDZEŃ ORAZ DÓBR MATERIALNYCH, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANE 43 77, 34, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA ŚRODKÓW TRANSPORTU WODNEGO 44 70, 22, Z, POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA 45 68, 20, Z, WYNAJEM I ZARZĄDZA RUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI 46 68, 32, Z, ZARZĄDZA RUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECE 47 81, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMAM PORZĄDKU W BUDYNKACH 48 46, 71, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA PALIW I PRODUKTÓW POCHODNYCH 49 68,,, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU RUCHOMOŚCI 50 69, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE 51 33, 20, Z, INSTALOWA MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA 52 46, 51, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA 53 46, 52, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA SPRZĘTU ELEKTRONICZNEGO I TELEKOMUNIKACYJNEGO ORAZ CZĘŚCI DO GO 54 46, 66, Z, SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁYCH MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH 55 47, 19, Z, POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH 56 61, 90, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI 57 62, 01, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWAM

6 Strona 6 z , 02, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI 59 62, 03, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZAM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI 60 62, 09, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH 61 63, 11, Z, PRZETWARZA DANYCH; ZARZĄDZA STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ 62 63, 12, Z, DZIAŁALNOŚĆ PORTALI INTERNETOWYCH 63 63, 91, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI INFORMACYJNYCH 64 63, 99, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE INFORMACJI, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 65 73, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH 66 73, 20, Z, BADA RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ 67 74, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA 68 77, 11, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH I FURGONETEK 69 77, 33, Z, WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY 70 77, 40, Z, DZIERŻAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PODOBNYCH PRODUKTÓW, Z WYŁĄCZEM PRAC CHRONIONYCH PRAWEM AUTORSKIM 71 78, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWAM MIEJSC PRACY I POZYSKIWAM PRACOWNIKÓW 72 78, 30, Z, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIAM PRACOWNIKÓW 73 79, 90, C, POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI, GDZIE INDZIEJ SKLASYFIKOWANA 74 82, 11, Z, DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA 75 82, 19, Z, WYKONYWA FOTOKOPII, PRZYGOTOWYWA DOKUMENTÓW I POZOSTAŁA SPECJALISTYCZNA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA PROWADZE BIURA 76 82, 30, Z, DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ORGANIZACJĄ TARGÓW, WYSTAW I KONGRESÓW 77 82, 91, Z, DZIAŁALNOŚĆ ŚWIADCZONA PRZEZ AGENCJE INKASA I BIURA KREDYTOWE 78 95, 11, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH 79 95, 12, Z, NAPRAWA I KONSERWACJA SPRZĘTU (TELE)KOMUNIKACYJNEGO 80 43, 21, Z, WYKONYWA INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 81 43, 33, Z, POSADZKARSTWO; TAPETOWA I OBLICOWYWA ŚCIAN 82 43, 34, Z, MALOWA I SZKLE 83 61, 10, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI PRZEWODOWEJ 84 61, 20, Z, DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ, Z WYŁĄCZEM TELEKOMUNIKACJI SATELITARNEJ Rubryka 2 - Wzmianki o złożonych dokumentach Rodzaj dokumentu Nr kolejny w polu Data złożenia Za okres od do 1.Wzmianka o złożeniu rocznego sprawozdania finansowego 3.Wzmianka o złożeniu uchwały lub postanowienia o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego R R OD DO ***** R R. 2 ***** OD DO Wzmianka o złożeniu 1 ***** R R.

7 Strona 7 z 8 sprawozdania z działalności podmiotu 2 ***** OD DO Rubryka 3 - Sprawozdania grupy kapitałowej Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy Dział 4 Rubryka 1 - Zaległości Rubryka 2 - Wierzytelności Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych Dział 5 Rubryka 1 - Kurator

8 Strona 8 z 8 Dział 6 Rubryka 1 - Likwidacja Rubryka 2 - Informacje o rozwiązaniu lub unieważnieniu spółki Rubryka 3 - Nie dotyczy Rubryka 4 - Informacja o połączeniu, podziale lub przekształceniu Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu upadłościowym Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu układowym Rubryka 7 - Informacja o postępowaniu naprawczym Rubryka 8 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej data sporządzenia wydruku adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 10:00:22 Numer KRS: 0000416986

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 10:00:22 Numer KRS: 0000416986 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2014 godz. 10:00:22 Numer KRS: 0000416986 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.09.2014 godz. 14:55:12 Numer KRS: 0000395268 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 29.07.2014 godz. 19:12:27 Numer KRS: 0000440007 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 22.01.2015 godz. 10:40:16 Numer KRS: 0000438261 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 12:32:04 Numer KRS: 0000461260

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.01.2015 godz. 12:32:04 Numer KRS: 0000461260 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.01.2015 godz. 12:32:04 Numer KRS: 0000461260 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2015 godz. 11:20:36 Numer KRS: 0000380885

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2015 godz. 11:20:36 Numer KRS: 0000380885 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.05.2015 godz. 11:20:36 Numer KRS: 0000380885 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.09.2014 godz. 18:49:21 Numer KRS: 0000338336 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 09.07.2013 godz. 11:31:14 Numer KRS: 0000331527 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.09.2014 godz. 07:15:07 Numer KRS: 0000440402

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.09.2014 godz. 07:15:07 Numer KRS: 0000440402 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.09.2014 godz. 07:15:07 Numer KRS: 0000440402 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2014 godz. 20:12:44 Numer KRS: 0000372271

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2014 godz. 20:12:44 Numer KRS: 0000372271 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2014 godz. 20:12:44 Numer KRS: 0000372271 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2013 godz. 15:27:41 Numer KRS: 0000441188

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 08.05.2013 godz. 15:27:41 Numer KRS: 0000441188 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 08.05.2013 godz. 15:27:41 Numer KRS: 0000441188 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.11.2014 godz. 14:25:40 Numer KRS: 0000484401

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.11.2014 godz. 14:25:40 Numer KRS: 0000484401 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.11.2014 godz. 14:25:40 Numer KRS: 0000484401 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2014 godz. 09:27:19 Numer KRS: 0000248708 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 10:02:42 Numer KRS: 0000381296

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 01.07.2014 godz. 10:02:42 Numer KRS: 0000381296 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 01.07.2014 godz. 10:02:42 Numer KRS: 0000381296 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2015 godz. 09:18:44 Numer KRS: 0000559520

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 11.07.2015 godz. 09:18:44 Numer KRS: 0000559520 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 11.07.2015 godz. 09:18:44 Numer KRS: 0000559520 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2015 godz. 14:24:05 Numer KRS: 0000153552

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 14.04.2015 godz. 14:24:05 Numer KRS: 0000153552 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 14.04.2015 godz. 14:24:05 Numer KRS: 0000153552 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2013 godz. 18:02:38 Numer KRS: 0000447082

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 30.01.2013 godz. 18:02:38 Numer KRS: 0000447082 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 30.01.2013 godz. 18:02:38 Numer KRS: 0000447082 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.09.2014 godz. 08:54:30 Numer KRS: 0000444377

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 25.09.2014 godz. 08:54:30 Numer KRS: 0000444377 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 25.09.2014 godz. 08:54:30 Numer KRS: 0000444377 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 18:13:51 Numer KRS: 0000470342

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 18.02.2015 godz. 18:13:51 Numer KRS: 0000470342 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 18.02.2015 godz. 18:13:51 Numer KRS: 0000470342 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2015 godz. 10:24:57 Numer KRS: 0000046234

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.05.2015 godz. 10:24:57 Numer KRS: 0000046234 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.05.2015 godz. 10:24:57 Numer KRS: 0000046234 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.10.2014 godz. 10:25:31 Numer KRS: 0000368501

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.10.2014 godz. 10:25:31 Numer KRS: 0000368501 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.10.2014 godz. 10:25:31 Numer KRS: 0000368501 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 07.10.2014 godz. 21:22:50 Numer KRS: 0000410304 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605 Strona 1 z 9 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 19.02.2013 godz. 18:29:42 Numer KRS: 0000421605 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.06.2014 godz. 09:51:22 Numer KRS: 0000135388

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.06.2014 godz. 09:51:22 Numer KRS: 0000135388 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.06.2014 godz. 09:51:22 Numer KRS: 0000135388 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.06.2014 godz. 11:44:20 Numer KRS: 0000444377 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

, 4.Adres strony internetowej

, 4.Adres strony internetowej W A/6.0/443/202 Strona z 9 WA/6.0/443/202 Nr pisma wnioskodawcy: Strona 2 z 9 Rubryka 4 - Informacje o statucie ODDZIAŁ CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO l.informaga o sporządzeniu lub

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Strona 1 z 12 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 28.07.2014 godz. 14:33:23 Numer KRS: 0000203100 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2014 godz. 23:00:11 Numer KRS: 0000106317

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 02.01.2014 godz. 23:00:11 Numer KRS: 0000106317 Strona 1 z 10 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 02.01.2014 godz. 23:00:11 Numer KRS: 0000106317 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.11.2013 godz. 12:44:16 Numer KRS: 0000485370

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 15.11.2013 godz. 12:44:16 Numer KRS: 0000485370 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 15.11.2013 godz. 12:44:16 Numer KRS: 0000485370 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2015 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000561485

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.06.2015 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000561485 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.06.2015 godz. 10:21:02 Numer KRS: 0000561485 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo