Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy"

Transkrypt

1 STATUT Fundacji Jednomandatowe Okręgi Wyborcze imienia prof. Jerzego Przystawy Uchwalony dnia r. we Wrocławiu I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja nosi nazwę "Fundacja Jednomandatowe Okręgi Wyborcze im. prof. Jerzego Przystawy", zwana dalej Fundacją, i została utworzona przez Agnieszkę Przystawę, Andrzeja Kostkę, Mateusza Miliana i Wojciecha Kaźmierczaka, zwanych dalej Fundatorami. 2. Fundacja może posługiwać się nazwą skróconą "Fundacja JOW" lub Fundacja Jednomandatowe Okręgi Wyborcze. 3. Fundacja działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 6 kwietnia 1984r. o fundacjach oraz o postanowienia niniejszego statutu. 4. Fundacja ma osobowość prawną. 5. Siedzibą Fundacji jest miasto Wrocław. 6. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polski. 7. Dla właściwego funkcjonowania Fundacja może prowadzić działalność w kraju i poza granicami Rzeczypospolitej Polski. 8. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony. 9. Organem nadzoru jest Minister Sprawiedliwości.

2 II Cele i formy działania Fundacji 2 1. Celem Fundacji jest: a) doprowadzenie do wprowadzenia w Polsce większościowego systemu wyborczego z równą dla wszystkich swobodą kandydowania i podziałem na 460 jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu RP oraz wspieranie organizacyjne i rzeczowe osób fizycznych i jednostek organizacyjnych, które podejmują takie działania. b) ochrona i promocja dorobku ś.p. prof. Jerzego Przystawy, twórcy Ruchu Obywatelskiego na rzecz Jednomandatowych Okręgów Wyborczych 2. Działalność pożytku publicznego prowadzona przez Fundację w sferze zadań publicznych obejmuje także zadania związane z realizacją celów Fundacji w zakresie: a) podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; b) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; c) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; d) upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji; e) promocji i organizacji wolontariatu. 3. Fundacja realizuje cele poprzez: a) organizowanie, finansowanie, prowadzenie prac badawczych, w tym tworzenie raportów i analiz dotyczących poszczególnych dziedzin życia publicznego i gospodarczego, b) uczestnictwo w procesie prawodawczym przez przygotowanie własnych projektów legislacyjnych, komentarzy do proponowanych i obowiązujących aktów prawnych, c) monitoring działań władz wszystkich szczebli, także pozostałych instytucji życia publicznego, d) organizowanie seminariów, szkoleń, kursów, konferencji, debat i wyjazdów naukowych, konkursów oraz zjazdów środowisk, e) prowadzenie praktyk i staży dla licealistów, studentów i osób wchodzących na rynek pracy, f) fundowanie stypendiów, grantów i nagród, g) prowadzenie działalności informacyjnej i wydawniczej, h) organizowanie imprez kulturalnych i zawodów sportowych. i) wspieranie i koordynację działań osób i organizacji działających w zakresie celów Fundacji, j) współpracę z krajowymi i zagranicznymi osobami fizycznymi, przedsiębiorstwami, instytucjami państwowymi, szkołami wyższymi i ośrodkami badawczymi.

3 III Majątek Fundacji 3 1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 2000 (słownie: dwa tysiące) zł, przyznany w oświadczeniu woli o ustanowieniu Fundacji oraz środki finansowe, prawa majątkowe, nieruchomości i ruchomości nabyte przez Fundację w toku jej działania. 2. Kwota 1000 (słownie: tysiąc) zł z funduszu założycielskiego przeznaczona jest na prowadzenie działalności gospodarczej. 3. Środki na realizację celów Fundacji i pokrycie kosztów jej działalności pochodzą z: a) funduszu założycielskiego, b) darowizn, spadków, zapisów przekazywanych Fundacji od podmiotów krajowych i zagranicznych, c) dotacji i subwencji osób prawnych, d) dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego oraz praw majątkowych, e) dochodów ze zbiórek publicznych oraz imprez takich jak aukcje, koncerty, wystawy, konferencje organizowanych przez Fundację, f) dochodów z działalności pożytku publicznego prowadzonej przez Fundację, g) wpływów pochodzących z wkładów na rachunkach bankowych, lokat, papierów wartościowych oraz odsetek od udzielonych pożyczek, h) dochodów ze sprzedaży cegiełek i aukcji internetowych, i) dochodów uzyskiwanych z prowadzonej przez Fundację działalności gospodarczej, j) innych wpływów i dochodów, w tym sponsoringu, grantów i programów pomocowych. 4. Dochody z działalności gospodarczej Fundacja przeznaczy na realizację jej celów statutowych. 5. Fundacja realizuje cele statutowe poprzez prowadzenie działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego. Zakres działalności odpłatnej i nieodpłatnej określi Zarząd w drodze uchwały. 6. Fundacja może prowadzić, zgodnie z obowiązującymi przepisami, działalność gospodarczą w następującym zakresie: a) pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), b) stosunki międzyludzkie (public relations) i komunikacja (PKD Z), c) pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (PKD Z), d) badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych (PKD Z),

4 e) badanie rynku i opinii publicznej (PKD Z), f) pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), g) działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów (PKD Z), h) działalność wspomagająca edukację (PKD Z), i) pozostała usługowa działalność gastronomiczna (PKD Z), j) pozostała działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana (PKD Z), k) przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność (PKD Z), l) wydawanie czasopism i pozostałych periodyków (PKD Z), m) działalność portali internetowych (PKD Z), n) działalność związana z oprogramowaniem (PKD Z). o) działalność agencji reklamowych (PKD Z) 1. Dochody z darowizn, spadków, zapisów, subwencji i dotacji mogą być użyte do realizacji wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej. 2. Fundacja za swoje zobowiązania odpowiada całym majątkiem. 3. Majątkiem Fundacji zarządza Zarząd Fundacji. 4. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza tylko wówczas, gdy w chwili złożenia tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe. 5. Osoby fizyczne i prawne, które dokonują na rzecz Fundacji darowizny w kwocie jednorazowo co najmniej 5000 zł lub gdy są to podmioty zagraniczne co najmniej 2000 euro, o ile wyrażą stosowne życzenie, uzyskują tytuł Honorowego Mecenasa Fundacji. 6. Tytuł Honorowego Mecenasa Fundacji przysługuje przez rok i ma charakter osobisty. 7. Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na: a) udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, b) przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach, 4

5 c) wykorzystywaniu majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystywanie bezpośrednio wynika z celu statutowego, d) zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Fundacji, członkowie organów lub pracownicy oraz osoby im bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe. IV Władze Fundacji 5 1. Organami Fundacji są: a) Rada Fundatorów b) Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem, c) Rada Programowa, d) Komisja Rewizyjna. 2. Poszczególne organy Fundacji mogą w drodze uchwały przyjąć wewnętrzny regulamin funkcjonowania Radę Fundatorów tworzą Fundatorzy wskazani w 1 ust.1 niniejszego Statutu. 2. Rada Fundatorów może dokooptować do swojego grona inne osoby w drodze jednomyślnie podjętej uchwały 3. Członkostwo w Radzie Fundatorów ustaje w chwili: a) złożenia pisemnej rezygnacji b) śmierci 4. Rada Fundatorów podejmuje decyzje na posiedzeniach w formie uchwał podjętych bezwzględną większością głosów. 5. Do kompetencji Rady Fundatorów należy: a) wyznaczanie głównych kierunków działania Fundacji, b) uchwalanie zmian statutu Fundacji c) powoływanie i odwoływanie członków Zarządu, d) powoływanie i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej, e) inne, wymienione w niniejszym statucie. 1. Kadencja Zarządu trwa trzy lata. 2. Zarząd składa się z dwóch do pięciu członków. 3. Zarząd powoływany jest w drodze uchwały przez Radę Fundatorów. 4. Fundator może być członkiem Zarządu. 7

6 5. Członkiem Zarządu nie może być osoba skazana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej. 6. Funkcję członka Zarządu można pełnić więcej niż jedną kadencję. 7. Zarząd powołuje ze swojego grona Prezesa i Wiceprezesa w drodze uchwały podejmowanej bezwzględną większością głosów. 8. Zarząd kieruje pracami Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. 9. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w tym w sprawach majątkowych i niemajątkowych, może składać Prezes jednoosobowo lub Wiceprezes działający łącznie wraz z innym członkiem Zarządu. 10. Do zakresu działania Zarządu należy: a) opracowywanie wieloletnich i rocznych planów działania Fundacji, b) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji, c) podejmowanie, za zgodą Rady Fundatorów, uchwał w przedmiocie zmiany Statutu, w tym zmiany celu Fundacji. d) przyjmowanie spadków, darowizn, zapisów i innych przysporzeń majątkowych w imieniu Fundacji, e) zaciąganie zobowiązań, f) podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów. 11. Zaciąganie przez Zarząd zobowiązań powyżej zł wymaga uprzedniej zgody Rady Fundatorów. 12. Członkostwo w Zarządzie ustaje z chwilą upływu kadencji, ustąpienia, ubezwłasnowolnienia lub śmierci członka Zarządu. Członkowie Zarządu mogą być odwołani uchwałą Rady Fundatorów. 13. Członkowie Zarządu mogą być odwołani z następujących przyczyn: a) trwałe niewykonywanie funkcji członka Zarządu przez okres dłuższy nić 6 miesięcy, b) istotne naruszenie postanowień Statutu, c) skazanie prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej, d) choroba, ułomność, utrata sił powodująca trwałą niezdolność do pełnienia funkcji członka Zarządu Rada Programowa jest organem opiniodawczym i doradczym dla Zarządu Fundacji. 2. Członków Rady Programowej powołuje Zarząd. 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można pozbawić członka Rady Programowej Członkostwa uchwałą Zarządu, podjętą bezwzględną większością głosów. 4. Członkostwo w Radzie Programowej ustaje także w wyniku śmierci, ubezwłasnowolnienia lub pisemnej rezygnacji członka Rady Programowej; 5. Członkiem Rady Programowej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej.

7 6. Rada Programowa wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Rady i reprezentuje ją na zewnątrz. 7. Do zadań Rady Programowej należy: a. wydawanie, na wniosek Zarządu, opinii i stanowisk w sprawach związanych z działalnością Fundacji, b. sprawowanie funkcji doradczych oraz wsparcie merytoryczne dla organów Fundacji, c. promowanie działań Fundacji na zewnątrz Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Fundacji. 2. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata. 3. Komisja Rewizyjna składa się z dwóch do pięciu członków; 4. Członków Komisji Rewizyjnej powołuje Rada Fundatorów. 5. Fundator może być członkiem Komisji Rewizyjnej 6. W szczególnie uzasadnionych przypadkach można pozbawić członka Komisji Rewizyjnej członkostwa uchwałą Rady Fundatorów. 7. Członkostwo w Komisji Rewizyjnej ustaje także w wyniku śmierci, ubezwłasnowolnienia lub pisemnej rezygnacji członka Komisji Rewizyjnej. 8. Nie można łączyć członkostwa w Komisji Rewizyjnej z pełnieniem funkcji członka Zarządu; 9. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być osoba skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej. 10. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona Przewodniczącego, który kieruje pracami Komisji i reprezentuje ją na zewnątrz. 11. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy: a. ocena pracy Zarządu, podejmowanie corocznych sprawozdań lub bilansu i udzielanie członkom Zarządu absolutorium, b. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu, c. nadzór nad działalnością Fundacji. 10. Komisja Rewizyjna w celu wykonania swoich zadań jest uprawniona do: a. żądania od Zarządu przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji b. żądania od Rady Programowej przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących prac Rady; c. dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji. V Postanowienia końcowe Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celu, dla którego Fundacja została ustanowiona oraz wyczerpania się środków finansowych i majątkowych. 2. Decyzję o likwidacji Fundacji podejmuje Rada Fundatorów w formie uchwały, podjętej bezwzględną większością.

8 3. Jeżeli Rada Fundatorów w uchwale nie powoła likwidatora, likwidację Fundacji przeprowadza Zarząd. 4. Pozostałe po likwidacji środki finansowe zostaną przekazane innym organizacjom pożytku publicznego o celach zbliżonych do celów Fundacji Dla poprawy realizacji celów Fundacji, Fundacja może się połączyć z inną fundacją. 2. Nie może dojść do połączenia jeżeli w jego wyniku doszłoby do zmiany istotnych celów Fundacji. 3. Decyzję w przedmiocie połączenia podejmuje Rada Fundatorów w formie uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne

Statut Fundacji Nowoczesna RP. I. Postanowienia Ogólne Statut Fundacji Nowoczesna RP I. Postanowienia Ogólne 1 1. FUNDACJA Nowoczesna RP, zwana dalej Fundacją, została ustanowiona przez Ryszarda Petru, zwanego dalej Fundatorem, na mocy oświadczenia sporządzonego

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI INSTYTUT LUDWIGA VON MISESA Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Instytut Ludwiga von Misesa (zwana dalej Fundacją ) ustanowiona przez Fundatora Mateusza Karola

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW. Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI RZECZNIK PRAW RODZICÓW Postanowienia ogólne 1. Fundacja pod nazw Fundacja Rzecznik Praw Rodziców, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Tomasza i Karolin Elbanowskich, zwanych dalej Fundatorami,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi

Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi TEKST JEDNOLITY Statut Fundacji Fundacja Uśmiech Ucznia im. ks. Jana Twardowskiego w Łodzi Fundacja, której nadano statut, została ustanowiona przez Naše Finančné Družstvo zwaną dalej także Fundatorem,

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ

STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ STATUT FUNDACJI NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą FUNDACJA NIEZALEŻNY INSTYTUT EDUKACJI EMOCJONALNEJ, zwana dalej Fundacją, ustanowiona aktem

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA

STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA STATUT FUNDACJI ANIMATORNIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Animatornia, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Agatę Pakieła zwaną dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Fundacja pod nazwą: FUNDACJA POMOCY KOBIETOM EUROHELP, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Joannę Kmiecik zwaną dalej fundatorem, aktem notarialnym

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT Fundacji Inicjatyw Menedżerskich ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Inicjatyw Menedżerskich" ustanowiona przez Pawła Prokopa zamieszkałego w Lublinie, zwanego dalej

Bardziej szczegółowo

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5.

4. Właściwym ministrem jest Minister zgodny z aktualnymi przepisami prawa polskiego 5. STATUT FUNDACJI KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Komunikacji Społecznej, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Jarosław Bajdowski, Rafał Bartlet, Wojtek Cieślak,

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Fundamenty Rozwoju Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Fundamenty Rozwoju, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień

Bardziej szczegółowo

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION

STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION STATUT Fundacji KULCZYK FOUNDATION I. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą KULCZYK FOUNDATION, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez Grażynę Kulczyk, Jana Kulczyka i Dominikę Kulczyk-Lubomirską

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Fundacji Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej Dalków, 19.04.2012 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Nazwa fundacji to Fundacja Instytut Rozwoju Ekonomii Społecznej, zwana dalej Fundacją. Fundacja

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Statut Fundacji Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności Preambuła Powstanie Pomorskiego Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności związane było z realizowanym w Gdańsku, jako jednym z pięciu

Bardziej szczegółowo

Statut. Fundacji Praworządni.pl

Statut. Fundacji Praworządni.pl Statut Fundacji Praworządni.pl ROZDZIAŁ I 1 Fundacja pod nazwą Fundacja Praworządni.pl zwana dalej Fundacją ustanowiona przez Fundatorów Piotra Andrzeja Bochińskiego i Piotra Józefa Pająka - zwanych dalej

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STATUT FUNDACJI. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne STATUT FUNDACJI ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Warsaw Enterprise Institute (zwana w treści Statutu Fundacją ) ustanowiona została przez Fundatorów w osobach: 1) Roberta

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas

STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas STATUT FUNDACJI Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas (tekst jednolity) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA GŁÓWNE 1. Fundacja pod nazwą: Fundacja Ks. Czesława Wali Wyprzedzić swój czas" ustanowiona przez

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Czas Lokalny. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Czas Lokalny Postanowienia ogólne 1. Fundacja Czas Lokalny, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

Bardziej szczegółowo

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne

STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne ODPIS STATUT MAZOWIECKIEJ FUNDACJI RODZIN ZASTĘPCZYCH (tekst jednolity z dnia 5 marca 2011 r.) I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja nosi nazwę Mazowiecka Fundacja Rodzin Zastępczych i zwana jest dalej

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1

Statut Fundacji Class Ladies tekst jednolity z dnia 26.03.2015 Strona 1 STATUT FUNDACJI CLASS LADIES /tekst jednolity/ ROZDZIAŁ I: POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Class Ladies, zwana dalej Fundacją, ustanowiona jest przez: a) Darię Domaradzką-Guzik, b)

Bardziej szczegółowo

Fundacja "Centrum Rozwoju Medycyny"

Fundacja Centrum Rozwoju Medycyny STATUT FUNDACJI CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY Rozdział l Postanowienia ogólne 1 Fundacja CENTRUM ROZWOJU MEDYCYNY (dalej: Fundacja) powołana została Aktem Ustanowienia Fundacji sporządzonym w formie aktu notarialnego

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Statut Fundacji Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z Domu Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja Na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych Wyjdź z domu, zwana dalej Fundacją, działa

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne

Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN. Rozdział I. Postanowienia ogólne Statut Fundacji o nazwie ZWIASTUN Rozdział I. Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Zwiastun, zwana w dalszej części statutu Fundacją ustanowiona przez Henryka Wadowskiego, Ilonę Wójtowicz i Adama

Bardziej szczegółowo

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1.

STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH. Postanowienia ogólne 1. STATUT ŚLĄSKIEJ FUNDACJI INICJATYW SPOŁECZNYCH Postanowienia ogólne 1. 1. Fundacja pod nazwą Śląska Fundacja Inicjatyw Społecznych, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez: Roberta Gierka Barbarę Dąbrowską

Bardziej szczegółowo

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE

FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE S T A T U T FUNDACJI CENTRUM INNOWACJI I PRZEDSIEBIORCZOŚCI W KOSZALINIE Załącznik Nr 1do Uchwały Nr 21/V/2008 Zarządu Fundacji CIP z dnia 07.05.2008r. STATUT Fundacji Centrum Innowacji i Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

STATUT FUNDACJI ŻEGLARSKIEJ "SILESIAN SAIL"

STATUT FUNDACJI ŻEGLARSKIEJ SILESIAN SAIL STATUT FUNDACJI ŻEGLARSKIEJ "SILESIAN SAIL" I. ROZDZIAŁ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Fundacja pod nazwą Fundacja Żeglarska SILESIAN SAIL, zwana dalej Fundacją, ustanowiona przez Eugeniusza Stalmach, zwanym

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap

Statut Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Statut Fundacji Rozwoju Regionu Gołdap Fundacja Rozwoju Regionu Gołdap zwana dalej Fundacją ustanowiona jest przez następujących fundatorów: I. Miasto i Gminę Gołdap,

Bardziej szczegółowo

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT ZWIĄZKU STOWARZYSZEŃ WIELKOPOLSKIEJ SIECI ORANIZACJI POZARZĄDOWYCH DZIAŁAMY RAZEM Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Wielkopolska Sieć Organizacji Pozarządowych Działamy Razem, będąca związkiem

Bardziej szczegółowo

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy

2) edukacja, oświata i wychowanie w zakresie obejmującym cele statutowe Inicjatywy STATUT WROCŁAWSKIEJ INICJATYWY ROWEROWEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Wrocławska Inicjatywa Rowerowa, zwana dalej Inicjatywą, jest stowarzyszeniem w rozumieniu ustawy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA KANON Z SIEDZIBĄ W TARNOWIE Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: "STOWARZYSZENIE KANON" - zwane dalej Stowarzyszeniem. 2. Siedziba Stowarzyszenia i jego

Bardziej szczegółowo

STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Fundacja pod nazwą AMP ACTIVE Fundacja wspierająca rozwój osób niepełnosprawnych zwana dalej Fundacją,

Bardziej szczegółowo