STATUT GRUPA O2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (tekst jednolity z dnia 31 maja 2012 roku)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT GRUPA O2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (tekst jednolity z dnia 31 maja 2012 roku)"

Transkrypt

1 STATUT GRUPA O2 SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (tekst jednolity z dnia 31 maja 2012 roku) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Firma Spółki brzmi: Grupa o2 spółka akcyjna (dalej Spółka ). 2. Spółka może używać skrótu Grupa o2 S.A. oraz wyróżniającego znaku graficznego Spółka powstała w wyniku przekształcenia w spółkę akcyjną spółki działającej pod firmą Grupa o2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 177, Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, pod nr KRS Założycielami Spółki są wspólnicy przekształconej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, którzy objęli akcje, to jest: a) spółka prawa cypryjskiego Borgosia Investments Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze (numer rejestrowy HE ), adres: Irakli 2, Egkomi, P.C. 2413, Nikozja, Cypr; b) spółka prawa cypryjskiego Bridge20 Enterprises Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze (numer rejestrowy HE ), adres: Thiseos 4, Egkomi, P.C. 2413, Nikozja, Cypr; c) spółka prawa cypryjskiego Jadhave Holdings Limited z siedzibą w Nikozji na Cyprze (numer rejestrowy HE ), adres: Afroditis 25, 2nd floor, Flat/Office 204, P.C. 1060, Nikozja, Cypr Siedzibą Spółki jest m.st. Warszawa. 2. Terenem wykonywania działalności gospodarczej przez Spółkę jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej. Czas trwania Spółki jest nieoznaczony Przedmiotem działalności Spółki, z uwzględnieniem Polskiej Klasyfikacji Działalności, jest: a) 61.2 Działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej, b) 63.1 Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych, c) 63.9 Pozostała działalność usługowa w zakresie informacji, d) 64.9 Pozostała finansowa działalność usługowa, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, e) 66.1 Działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych, f) 68.2 Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,

2 g) 77.3 Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, h) 78.1 Działalność związana z wyszukiwaniem miejsc pracy i pozyskiwaniem pracowników, i) 91.0 Działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturą, j) 62.0 Działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana, k) 61.9 Działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji, l) 53.2 Pozostała działalność pocztowa i kurierska, m) 58.2 Działalność wydawnicza w zakresie oprogramowania, n) 59.1 Działalność związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi, o) 59.2 Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych, p) 60.1 Nadawanie programów radiofonicznych, q) 60.2 Nadawanie programów telewizyjnych ogólnodostępnych i abonamentowych, r) 71.2 Badania i analizy techniczne, s) 72.1 Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych, t) 73.1 Reklama, u) 74.9 Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowana, v) 77.4 Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim, w) Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana, x) 82.9 Działalność komercyjna, gdzie indziej niesklasyfikowana, y) Artystyczna i literacka działalność twórcza, z) Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna, aa) 95.1 Naprawa i konserwacja komputerów i sprzętu komunikacyjnego,- bb) 69.1 Działalność prawnicza, cc) 69.2 Działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe, dd) 46.1 Sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie, ee) 46.5 Sprzedaż hurtowa narzędzi technologii informacyjnej i komunikacyjnej, ff) 46.6 Sprzedaż hurtowa maszyn, urządzeń i dodatkowego wyposażenia, gg) 46.7 Pozostała wyspecjalizowana sprzedaż hurtowa, hh) 46.9 Sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana, ii) 47.1 Sprzedaż detaliczna prowadzona w niewyspecjalizowanych sklepach, jj) 58.1 Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza, z wyłączeniem w zakresie oprogramowania, kk) Z Działalność holdingów finansowych, ll) Z Działalność firm centralnych (head offices) i holdingów, z wyłączeniem holdingów finansowych. 2. Jeżeli podjęcie lub wykonywanie przez Spółkę którejkolwiek z działalności gospodarczej określonej powyżej wymagać będzie z mocy przepisów prawa zgody, zezwolenia, koncesji lub dokonania zawiadomienia bądź podjęcia podobnych czynności, to podjęcie lub wykonywanie takiej działalności może nastąpić dopiero po uzyskaniu (wymaganych) odpowiednio: zgody, zezwolenia, koncesji lub dokonania zawiadomienia bądź podjęcia podobnych czynności.

3 6. Na obszarze swojego działania Spółka może tworzyć przedsiębiorstwa produkcyjne, usługowe lub handlowe, agencje, oddziały, delegatury, przedstawicielstwa lub biura, tworzyć spółki i przystępować do spółek już istniejących w kraju i poza jego granicami, a także korzystać z różnych form kooperacji i współpracy z innymi podmiotami, w tym również z innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej lub osobami fizycznymi. II. KAPITAŁ ZAKŁADOWY Kapitał zakładowy Spółki wynosi nie mniej niż ,05 zł (słownie: trzysta siedemdziesiąt osiem tysięcy złotych i pięć groszy) i nie więcej niż zł (słownie: czterysta czterdzieści tysięcy pięćset złotych) i dzieli się na nie mniej niż (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy jeden) i nie więcej niż (słownie: osiem milionów osiemset dziesięć tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,05 zł (słownie: pięć groszy) każda akcja, w tym: a) (słownie: siedem milionów pięćset sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych, na okaziciela serii A oznaczonych numerami od A-1 do A , b) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) i nie więcej niż (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B oznaczonych numerami od B-1 do B Akcje serii A zostały objęte przez akcjonariuszy w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę akcyjną. W konsekwencji takiego objęcia akcji cały kapitał zakładowy został opłacony.-- III. AKCJE SPÓŁKI Spółka może emitować akcje imienne lub akcje na okaziciela. 2. Zamiana akcji Spółki z akcji na okaziciela na akcje imienne jest niedopuszczalna. 3. Akcje mogą być umorzone za zgodą akcjonariusza w drodze ich nabywania przez Spółkę za wynagrodzeniem lub bez wynagrodzenia (umorzenie dobrowolne). Umorzenie dobrowolne może być dokonywane nie częściej niż raz w roku obrotowym. 4. Umorzenie akcji Spółki wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia, chyba że co innego wynika z Kodeksu spółek handlowych. Uchwała Walnego Zgromadzenia o umorzeniu akcji określa sposób umorzenia i warunki umorzenia akcji, a w szczególności podstawę prawną umorzenia, wysokość wynagrodzenia przysługującego akcjonariuszowi akcji umorzonych bądź uzasadnienie umorzenia akcji bez wynagrodzenia w przypadku umorzenia dobrowolnego oraz sposób obniżenia kapitału zakładowego. 9. Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje, obligacje z prawem pierwszeństwa lub warranty subskrypcyjne. Organami Spółki są: IV. ORGANY SPÓŁKI 10.

4 a) Zarząd, b) Rada Nadzorcza, c) Walne Zgromadzenie Zarząd składa się z 1 (jednego) do 5 (pięciu) członków powoływanych na wspólną trzyletnią kadencję. 2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą, z zastrzeżeniem pierwszego Zarządu powołanego w uchwale o przekształceniu spółki Grupa o2 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Grupa o2 spółka akcyjna. 3. Liczbę członków Zarządu danej kadencji określa Rada Nadzorcza. W toku kadencji Rada Nadzorcza może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę członków Zarządu, w granicach, o których mowa w ust. 1 powyżej Zarząd kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz. Wszelkie sprawy związane z prowadzeniem spraw Spółki, nie zastrzeżone przepisami prawa albo niniejszym Statutem do kompetencji Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia należą do kompetencji Zarządu. 2. Każdy z członków Zarządu reprezentuje Spółkę samodzielnie (jednoosobowo) Uchwały Zarządu zapadają bezwzględną większością głosów oddanych Szczegółową procedurę działania Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd i zatwierdzony przez Radę Nadzorczą. 14. W umowach i sporach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik powołany uchwałą Walnego Zgromadzenia. 15. Zarząd jest upoważniony do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli Spółka posiada środki wystarczające na wypłatę. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków. 2. Walne Zgromadzenie powołuje i odwołuje członków lub członka Rady Nadzorczej. 3. Walne Zgromadzenie określa liczbę członków Rady Nadzorczej danej kadencji. 4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres wspólnej kadencji wynoszącej 3 (trzy) lata. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa najpóźniej z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej. 5. Rada Nadzorcza wybiera spośród swoich członków Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego. 6. Od dnia, w którym Spółka stanie się spółką publiczną w rozumieniu Ustawy o Ofercie Publicznej, do Rady Nadzorczej może być powołanych do 2 (dwóch)

5 członków niezależnych. Każdy z członków niezależnych powinien spełniać łącznie kryteria określone w zasadach ładu korporacyjnego albo dobrych praktykach obowiązujących spółki, których akcje są notowane na rynku regulowanym, na którym będzie notowana Spółka. 7. Każdy akcjonariusz może zgłaszać na piśmie Zarządowi kandydatów na członka niezależnego Rady Nadzorczej, nie później niż na 7 (siedem) dni roboczych przed terminem Walnego Zgromadzenia, które ma dokonać wyboru takiego członka. Zgłoszenie zawiera dane personalne kandydata oraz uzasadnienie kandydatury wraz z opisem kwalifikacji i doświadczeń zawodowych kandydata. Do zgłoszenia załącza się pisemne oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na kandydowanie do Rady Nadzorczej i potwierdzające spełnianie przez niego kryteriów niezależności, określonych w ust. 6 powyżej, jak również zawierające zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia o przypadku utraty cech niezależności. W przypadku niezgłoszenia w powyższym trybie kandydatur spełniających kryteria niezależności, kandydata na członka niezależnego Rady Nadzorczej zgłasza Zarząd podczas obrad Walnego Zgromadzenia. 8. Rada Nadzorcza, w skład której, w wyniku wygaśnięcia mandatów niektórych członków, wchodzi mniej członków niż liczba określona przez Walne Zgromadzenie, jednakże co najmniej 5 (pięciu) członków, jest zdolna do podejmowania ważnych uchwał do czasu uzupełnienia jej składu przez Walne Zgromadzenie. W takim przypadku, Zarząd niezwłocznie podejmie działania w celu doprowadzenia składu Rady Nadzorczej do stanu zgodnego ze Statutem i obowiązującymi w danym czasie uchwałami Walnego Zgromadzenia Zarząd lub członek Rady Nadzorczej mogą żądać zwołania Rady Nadzorczej podając proponowany porządek obrad. Żądanie zwołania posiedzenia Rady Nadzorczej należy złożyć na ręce Przewodniczącego lub Wiceprzewodniczącego. Przewodniczący, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący zwołuje posiedzenie Rady Nadzorczej w terminie 2 (dwóch) tygodni od dnia otrzymania wniosku. 2. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały, jeżeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej połowa jej członków, a wszyscy jej członkowie zostali zawiadomieni o posiedzeniu, chyba że Statut lub przepisy prawa przewidują warunki surowsze. 3. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. 4. Rada Nadzorcza może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. Uchwała jest ważna jeżeli wszyscy członkowie Rady Nadzorczej zostali powiadomieni o treści projektu uchwały. 5. W granicach obowiązującego prawa, Rada Nadzorcza może podejmować pisemne uchwały za pośrednictwem faksu, z zastrzeżeniem, iż cała Rada Nadzorcza potwierdzi na piśmie swą zgodę na przyjęcie takiej procedury dla podjęcia określonej uchwały. 6. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust. 3, 4 oraz 5 niniejszego paragrafu jest wyłączone przy wyborze Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej, powołania członka Zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób.

6 Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór nad działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. 2. Do szczególnych obowiązków Rady Nadzorczej, poza innymi sprawami określonymi w Statucie lub w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, należy: a) ocena sprawozdań Zarządu, o których mowa w art pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i ze stanem faktycznym, oraz wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, a także składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników tej oceny, b) zawieszanie z ważnych powodów poszczególnych lub wszystkich członków Zarządu, jak również delegowanie członków Rady Nadzorczej, na okres nie dłuższy niż 3 (trzy) miesiące, do czasowego wykonywania czynności Zarządu, w sytuacji gdy nie może on wykonywać swoich czynności, c) wyznaczanie biegłych rewidentów celem dokonania badania rocznych sprawozdań finansowych, jak również ich odwoływanie, d) ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu, e) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestniczenie członka Zarządu w spółkach konkurencyjnych jako wspólnik lub członek organów tych spółek, f) zatwierdzanie istotnych umów zawieranych z podmiotami gospodarczymi, w których uczestniczą członkowie Zarządu jako wspólnicy lub członkowie organów tychże podmiotów, g) wyrażanie zgody na nabycie lub zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, h) wyrażanie zgody na zawarcie przez Spółkę lub podmiot od niej zależny istotnej umowy z podmiotem powiązanym ze Spółką, i) sporządzanie i przedstawianie Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu, raz w roku zwięzłej oceny sytuacji Spółki, z uwzględnieniem oceny systemu kontroli wewnętrznej i systemu zarządzania ryzykiem, j) rozpatrywanie i opiniowanie spraw mających być przedmiotem uchwały Walnego Zgromadzenia. 3. Istotną umową, o której mowa w ust. 2 lit. h) powyżej, jest umowa o wartości przekraczającej kwotę ,00 zł (słownie: jeden milion złotych), z wyłączeniem umów lub transakcji zawieranych na warunkach rynkowych w ramach bieżącej działalności operacyjnej przez Spółkę z podmiotem zależnym, w którym Spółka posiada większościowy udział kapitałowy, zaś podmiotem powiązanym jest podmiot powiązany w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych publikowanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami praw państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późń. zm.) lub przepisów zastępujących ww. przepisy Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania

7 stałego indywidualnego nadzoru w rozumieniu Kodeksu spółek handlowych obowiązują takie same ograniczenia jak członków Zarządu, tj. zakaz konkurencji i ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych. 2. Rada Nadzorcza działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu Walne Zgromadzenia mogą być zwyczajne i nadzwyczajne. 2. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się nie później niż sześć miesięcy po upływie każdego roku obrotowego. 3. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd. 4. Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w terminie określonym przepisami prawa, jak również Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli jego zwołanie uzna za wskazane. 5. Prawo zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. 6. Prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadzenia przysługuje również akcjonariuszom reprezentującym co najmniej 1/20 (jedną dwudziestą) kapitału zakładowego Spółki. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy złożyć Zarządowi na piśmie lub w postaci elektronicznej Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą sprawy przewidziane w Kodeksie spółek handlowych oraz w niniejszym Statucie. 2. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy w szczególności: a) uchwalanie wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej, b) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, c) powzięcie uchwały o podziale zysku albo pokryciu straty, d) udzielenie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków, e) zmiana przedmiotu działalności Spółki, f) zmiana Statutu, g) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego, h) połączenie, podział lub przekształcenie Spółki, i) rozwiązanie i likwidacja Spółki, j) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa, k) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu Spółki lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru, l) umarzanie akcji Spółki, m) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy kredytu, pożyczki, poręczenia lub innej podobnej umowy z członkiem Zarządu, Rady Nadzorczej, prokurentem, likwidatorem albo na rzecz którejkolwiek z tych osób,

8 n) powzięcie uchwały o zbyciu i wydzierżawieniu przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego. 3. Nabycie i zbycie przez Spółkę nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości nie wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. 4. Poszczególne sprawy umieszczone w porządku obrad Walnego Zgromadzenia na wniosek akcjonariusza lub akcjonariuszy mogą być usunięte z porządku obrad lub można zaniechać ich rozpatrzenia pod warunkiem uzyskania uprzedniej zgody wszystkich akcjonariuszy, którzy zgłosili taki wniosek, poparty uchwałą Walnego Zgromadzenia, podjętą większością 3/4 (trzech czwartych) oddanych głosów. 5. Uchwała o istotnej zmianie przedmiotu działalności Spółki nie wymaga wykupu akcji Spółki w myśl art Kodeksu spółek handlowych, o ile zostanie powzięta większością 2/3 (dwóch trzecich głosów) i o ile na Walnym Zgromadzeniu reprezentowana będzie co najmniej połowa kapitału zakładowego Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej, bądź w razie nieobecności zarówno Przewodniczącego, jak i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Prezes Zarządu albo osoba wyznaczona przez Zarząd. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 3. Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i reprezentowanych akcji Spółki, jeżeli niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej. 4. Jeżeli niniejszy Statut lub przepisy Kodeksu spółek handlowych nie stanowią inaczej, każda akcja daje na Walnym Zgromadzeniu prawo do jednego głosu. 5. Głosowanie podczas Walnego Zgromadzenia jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów Spółki lub likwidatorów bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Ponadto tajne głosowanie zarządza się na wniosek choćby jednego akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. 6. Akcjonariusz może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika. 7. Walne Zgromadzenie działa na podstawie uchwalanego przez siebie regulaminu. 8. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki, z zastrzeżeniem przepisów Kodeksu spółek handlowych. V. RACHUNKOWOŚĆ SPÓŁKI Spółka prowadzi rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy Spółka tworzy następujące kapitały i fundusze: a) kapitał zakładowy, b) kapitał zapasowy, c) kapitały rezerwowe.

9 2. Spółka na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia może tworzyć odpowiednie fundusze celowe, których przeznaczenie i sposób wykorzystania określa uchwała Walnego Zgromadzenia. VI. LIKWIDACJA SPÓŁKI Rozwiązanie Spółki następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia o rozwiązaniu Spółki lub z innych przyczyn przewidzianych prawem. 2. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. 3. Likwidatorami są członkowie Zarządu. 4. Szczegółowe zasady likwidacji Spółki określa Kodeks spółek handlowych. - VII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 26. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych i innych aktów prawnych.

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r.

STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. STATUT SPÓŁKI ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA tekst jednolity z dnia 13 stycznia 2014r. 1. 1. Spółka działa pod firmą Elemental Holding Spółka Akcyjna.---------------------------- 2. Spółka może używać

Bardziej szczegółowo

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r.

STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. STATUT K2 INTERNET S.A. tekst jednolity ustalony przez Radę Nadzorczą w dniu 26.06.2014 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Założycielami Spółki są: Michał Andrzej Lach, zamieszkały w Warszawie, Janusz Przemysław

Bardziej szczegółowo

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie

STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie STATUT NETWISE S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Firma Spółki brzmi: NETWISE SPÓŁKA AKCYJNA. 2. Spółka może używać skrótu: NETWISE S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego ją znaku

Bardziej szczegółowo

RAPORT BIEŻĄCY 37/2010

RAPORT BIEŻĄCY 37/2010 Warszawa, 26 marca 2010 r. Komisja Nadzoru Finansowego Plac Powstańców Warszawy 1 Warszawa Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ul. Książęca 4 Polska Agencja Prasowa ul. Bracka 6/8 Warszawa CeTO

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki pod firmą B3System S.A. I. Postanowienia ogólne

Statut Spółki pod firmą B3System S.A. I. Postanowienia ogólne Statut Spółki pod firmą B3System S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi B3System Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu B3System S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2 1. Spółka działa

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi CI Games Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać formy skróconej CI Games S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

STATUT MFO S.A. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MFO S.A. I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MFO S.A. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi MFO Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać firmy w skrócie MFO S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego. 2. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Firma Spółki brzmi Berling Spółka Akcyjna. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 2. Spółka może używać firmy skróconej Berling S.A., jak również wyróżniającego ją znaku słownograficznego.

Bardziej szczegółowo

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna. Statut Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej

UCHWAŁA NR 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej UCHWAŁA NR 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Stopklatka S.A. z dnia 18 lutego 2013 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity STATUT SPÓŁKI TOYA S.A. Tekst jednolity I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: TOYA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu: TOYA S.A., odpowiednika tego skrótu w językach obcych oraz używać

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki UNITED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Spółki UNITED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Spółki UNITED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: UNITED Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: UNITED S.A. 3. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT Spółki Akcyjnej COMP S.A. z siedzibą w Warszawie

STATUT Spółki Akcyjnej COMP S.A. z siedzibą w Warszawie STATUT Spółki Akcyjnej COMP S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi Comp Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać firmy w skrócie Comp S.A. oraz wyróżniającego Spółkę

Bardziej szczegółowo

Statut BRASTER S.A. BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach

Statut BRASTER S.A. BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach Statut BRASTER S.A. BRASTER Spółka Akcyjna z siedzibą w Szeligach Szeligi, 09.07.2015 STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PREAMBUŁA Spółka powstała w wyniku przekształcenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością działającej

Bardziej szczegółowo

STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STEM CELLS SPIN SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi Stem Cells Spin Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótów Stem Cells Spin S.A. 3. Spółka może używać wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE -----------------------------------------------------------------------------

S T A T U T I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ----------------------------------------------------------------------------- Załącznik Nr 8 Projekt tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniający zmiany Statutu Spółki proponowane do przyjęcia przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołane na dzień 15 grudnia 2014 roku S T A

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PYLON Spółka Akcyjna

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PYLON Spółka Akcyjna Statut Pylon S.A.-tekst jednolity po NWZ z dnia 28 września 2012r, przyjęty na posiedzeniu Rady Nadzorczej z dnia 18 października 2012 roku. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ PYLON Spółka Akcyjna (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

STATUT Korbank Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Korbank Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Spółki Korbank S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2014 roku, Repertorium A numer 3031/2014 STATUT Korbank Spółka

Bardziej szczegółowo

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A

S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A S T A T U T E - M U Z Y K A S P Ó Ł K A A K C Y J N A 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą e-muzyka Spółka Akcyjna. ------------------------ 2. Spółka może używać w obrocie skrótu e-muzyka S.A..

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne

STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA. I. Postanowienia ogólne STATUT SPÓŁKI CENTRUM BANKOWO-FINANSOWE NOWY ŚWIAT SPÓŁKA AKCYJNA I. Postanowienia ogólne 1. 1. Założycielem Spółki jest: Skarb Państwa. ------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie

Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Tekst Jednolity Statutu Spółki Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna z siedzibą w Pszczynie Artykuł 1 1. Spółka działa pod firmą Zakłady Mięsne Henryk Kania Spółka Akcyjna 2. Spółka może używać skrótu

Bardziej szczegółowo

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI

II. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI Tekst jednolity STATUTU SFINKS POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Rep. A nr 2348/99 z dnia 16.08.1999r. Rep. A nr 2534/99 z dnia 31.08.1999r. Rep. A nr 1270/2000 z dnia 26.04.2000r. Rep. A nr 2227/2000 z dnia 06.07.2000r.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik do Protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą MBF Group Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku. STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (Tekst

Bardziej szczegółowo

STATUT. MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Pruszkowie

STATUT. MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Pruszkowie STATUT MLP GROUP SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Pruszkowie Tekst jednolity Statutu ustalony Uchwałą nr 6 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą: MLP GROUP S.A. z siedzibą w Pruszkowie z dnia

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI M4B SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT SPÓŁKI M4B SPÓŁKA AKCYJNA STATUT SPÓŁKI M4B SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: M4B Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: M4B S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Artykuł 1

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Artykuł 1 STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 1. Firma Spółki brzmi BEESFUND Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: BEESFUND S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.------

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku (zmiany Statutu po NWZ ELKOP S.A. dnia 30.10.2014 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 28.11.2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

STATUT TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA (TEKST JEDNOLITY)

STATUT TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA (TEKST JEDNOLITY) STATUT TRICEPS.PL SPÓŁKA AKCYJNA (TEKST JEDNOLITY) 1. 1. Firma Spółki brzmi TRICEPS.PL Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy TRICEPS.PL S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 3.

Bardziej szczegółowo