Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)"

Transkrypt

1 MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Infrastruktura Transportu Samochodowego Infrastructure of Transport/Road Transport Infrastructure Subject Level of education Studies profile Form and method of conducting classes Specialisation Unit conducting the module Module co-ordinator Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) The Department of Automotive Engineering and Transport Marek Nowak, MSc, Eng. Approved by: MODULE OVERVIEW Type of subject/group of subjects Module status Language of conducting classes Module placement in the syllabus - semester Subject realisation in the academic year Initial requirements Examination Number of ECTS credit points Major (basic / major / specialist subject / conjoint / other HES) Compulsory (compulsory / non-compulsory) Polish 6 th semester Summer semester (winter / summer) No requirements (module codes / module names) No (yes / no) Method of conducting classes Per semester Lecture Classes Laboratory Project Other TEACHING RESULTS AND THE METHODS OF ASSESSING TEACHING RESULTS

2 Module target Tematyka przedmiotu obejmuje podstawowe zagadnienia związane z infrastrukturą transportu w powiązaniu z siecią podstawowych gałęzi transportu. Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi zagadnieniami, terminologią i aparatem pojęciowym związanym z infrastrukturą liniową i punktową niezbędną do rozwoju transportu. The subject matter of the module covers basic issues connected with the transport infrastructure in connection with the network of basic branches of transport. The aim of the module is to familiarise students with basic issues, terminology, and notion apparatus as regards linear and point infrastructure which is indispensable for transport development. Effect symbol Teaching results Teaching methods (/l/p/other) Reference to subject effects Reference to effects of a field of study W_01 W_03 Ma podstawową wiedzę na temat rodzajów transportu. Rozwój infrastruktury poszczególnych gałęzi transportu w Polsce i w Europie. Ma podstawową wiedzę na temat oddziaływania dróg na środowisko. Rozwiązania techniczne minimalizujące wpływ infrastruktury na ekosystem. A student has basic knowledge on transport types. The development of infrastructure an particular branches of transport in Poland and in Europe. Dysponuje podstawową wiedzą o drogach publicznych i ich zarządzaniem. Podział dróg, dopuszczalne naciski osi pojazdu, organy zarządzające drogami i ruchem. Ma podstawową wiedzę na temat klasyfikacji dróg i ich podstawowych parametrów technicznych A student has basic knowledge on public roads and their management. The division of roads, permissible road vehicle axle loads, bodies governing roads and traffic. A student has fundamental knowledge on the classification of roads and their basic technical parameters. Ma podstawową wiedzę na temat kształtowania geometrycznego drogi. Prędkość projektowa wyznacznikiem parametrów dróg ze szczególnym uwzględnieniem szerokości pasów ruchu. Ma podstawową wiedzę na temat przekroju poprzecznego drogi, widoczności poziomej i pionowej drogi. Wpływ infrastruktury na bezpieczeństwo ruchu drogowego i transportu. A student has basic knowledge on geometric knowledge of a road. Project velocity as a determinant of road parameters, taking traffic lane width into consideration. Moreover, a student has basic knowledge on the cross section of a road as well as vertical and horizontal visibility of a road. The impact of infrastructure on road traffic and transport safety. l W_04 Ma podstawową wiedzę na temat przekroju

3 poprzecznego drogi, widoczności poziomej i pionowej drogi. Wpływ infrastruktury na bezpieczeństwo ruchu drogowego i transportu. Ma podstawową wiedzę na temat skrajni drogi i jej wpływu na transport drogowy. Parametry techniczne drogi j wyznacznikami nie normatywności transportu. Oznakowanie skrajni. A student has basic knowledge on the cross section of a road as well as vertical and horizontal visibility of a road. The influence of infrastructure on road traffic and transport. A student has basic knowledge on the road shoulder and its effect on road transport. Road technical parameters as determinants transport non-normativeness. Labelling road shoulders. Ma podstawową wiedzę o infrastrukturze punktowej transportu drogowego. Parkingi i miejsca obsługi podróżnych ( MOP ). Stacje paliwowe, stacje obsługi i badań kontrolnych pojazdów. Zna system poboru opłat, via Toll, za przejazd po drogach krajowych w Polsce. Zna zasady wykonywania przewozów, po drogach krajowych i powiatowych, gminnych. Opłaty za korzystanie z innej infrastruktury. W_05 A student has fundamental knowledge on point infrastructure concerning road transport. Car parks and rest and service areas (RSAs). Petrol stations, service and diagnostics stations. A student knows tolling service system (viatoll) as regards Polish roads. A student also knows the principles of carriage (as regards national, district, and local roads). Tolls for using other infrastructure. Ma podstawową wiedzę o autostradach i drogach ekspresowych. Zna podstawowe parametry techniczne przedmiotowych dróg i różnice między nimi. Zna rodzaje węzłów i skrzyżowań. Ma podstawowa wiedzę na temat programu budowy autostrad w Polsce i ich charakterystyk dotychczasowych przebiegów. Transeuropejska sieć TEN-T i jej rozwój. Zna oznakowanie autostrad i ich przebieg na terenie Polski. A student is knowledgeable about motorways and expressways. A student is also familiar with basic technical parameters of roads (as well as the differences among them). In addition, a student is acquainted with the types of junctions and crossroads. Moreover, a student has fundamental knowledge on the plans concerning building motorways in Poland as well as their current characteristics. Trans-European Transport Networks (TEN-T) as well as its development. A student is familiar with motorway labelling and their course in Poland.

4 W_07 Ma podstawową wiedzę na temat organizacji baz eksploatacyjnych, centrów logistycznych, magazynów. Zasady projektowania dróg wewnętrznych, miejsc parkingowych i dróg manewrowych. A student has basic knowledge in the organisation exploitation bases, logistics centres, and warehouses. The principles of designing internal roads, parking places, and manoeuvre roads. Dysponuje podstawową wiedzą na temat sieci wodnych dróg śródlądowych, ich znaczenia, możliwości transportowych i wpływu na rozwój regionów. Zalety techniczne i ekonomiczne transportu wodnego. Międzynarodowe wodne drogi śródlądowe w Polsce. Ma podstawową wiedzę o terminalach promowych, portach morskich. Zintegrowane łańcuchy przewozowe. Rola portu jako centrum industrialno- logistyczno dystrybucyjne. W_08 U_01 U_02 U_03 U_04 A student has basic knowledge on inland waterway network, their significance, transport possibilities, their impact on the development of regions. Technical and economic advantages of water transport. International inland waterways in Poland. A student has fundamental knowledge on ferry terminals and sea ports. Integrated carriage chains. The role of a port as an industrial-logistics-distribution centre. Umie zaplanować trasę przebiegu planowanego przewozu drogowego na terenie Polski oraz obliczyć długość trasy po drogach krajowych. A student is able to plan a route of the planned road transport in Poland; a student can calculate route length along national roads. Umie zaplanować planować długość przewozu międzynarodowego i zweryfikować proponowaną wysokość przewoźnego. A student can plan international carriage length and verify the suggested toll. Umie przeprowadzić analizę przebiegu planowanej trasy pod względem występujących kategorii dróg i wymaganych zezwoleń oraz dodatkowych kosztów. A student can make the analysis of the planned route in terms of the available road categories and the required permissions and additional costs. Potrafi zaplanować ilość miejsc postojowych dla różnych rodzajów pojazdów. A student can plan the number of parking c c c c K_U01 K_U09 K_U01 K_U09 K_U01 K_U09 K_U01 K_U09 T1A_U01 T1A_U02 T1A_U03 T1A_U04 T1A_U05 T1A_U07 T1A_U16 InzA_U08 T1A_U01 T1A_U02 T1A_U03 T1A_U04 T1A_U05 T1A_U07 T1A_U16 InzA_U08 T1A_U01 T1A_U02 T1A_U03 T1A_U04 T1A_U05 T1A_U07 T1A_U16 InzA_U08 T1A_U01 T1A_U02 T1A_U03 T1A_U04

5 spacesfor various types of road vehicles. Rozumie potrzebę dokształcania się i podnoszenia swoich kompetencji zawodowych w zakresie infrastruktury transportu A student understands the necessity of continuous education and raising his/her professional competences as regards transport infrastructure. Ma świadomość ważności i rozumie aspekty oraz skutki działalności w obszarze transportu K_K01 T1A_U05 T1A_U07 T1A_U16 InzA_U08 T1A_K03 T1A_K04 T1A_K06 InzA_K02 T1A_K01 T1A_K03 A student is aware of the importance and understands the aspects as well as activity effects in transport K_K02 Teaching contents: Teaching contents as regards lectures Lecture number Teaching contents Transport drogowy, lotniczy, wodny, przesyłowy, kolejowy. Pojęcie infrastruktury i jej znaczenie dla rozwoju transportu i rozwoju gospodarczego regionów, kraju. Oddziaływanie dróg na środowisko, hałas drogowy, drgania, zanieczyszczenie powietrza. Oddziaływanie na glebę, uprawy oraz faunę i florę. Sposoby ochrony środowiska. Road, air, water, transmission, and railway transport. The concept of infrastructure and its significance for transport and economic development of regions and countries. The interaction of roads on the environment, road noise, vibrations, and air pollution. Interaction on soil, crops, flora, and fauna. The methods of protecting the environment. Definicja drogi, droga publiczna, droga wewnętrzna. Kategorie dróg: krajowe, wojewódzkie, powiatowe, gminne. Organy zarządzające drogami. Zarządzanie ruchem na drogach. Dopuszczalne naciski osi pojazdu w zależności od kategorii drogi. Podział dróg na klasy. Parametry geometryczne dróg: szerokość drogi, długości odcinków prostych, występujące rodzaje skrzyżowań, węzłów w zależności od klasy drogi. The definition of a road, a public road, and an internal road. Road categories: national, regional, district, and local. Bodies managing roads. Managing traffic on roads. Permissible axle loads depending on the road category. The division of roads according to classes. Geometric parameters of roads: road width, the length of straight sections, the appearing types of crossroads and junctions according to the class of road. Pojęcia prędkości projektowej i miarodajnej. Parametry geometryczne dróg pochodnymi prędkości projektowej i miarodajnej, szerokości pasów ruchu, pochyleń jezdni, promieni kołowych, serpentyn, położenia chodników i ścieżek rowerowych Przekrój poprzeczny drogi. Odległości widoczności poziomej, na zatrzymanie, na wyprzedzanie, na skrzyżowaniu. Wpływ infrastruktury na poziom Reference to teaching results for a module W_01 W_03

6 bezpieczeństwa drogowego i transportu The concept of design and operating speed, the width of traffic lanes, road inclines, wheel radius, a switchback, the position of pavements and bicycle lanes. Przekrój poprzeczny drogi. Odległości widoczności poziomej, na zatrzymanie, na wyprzedzanie, na skrzyżowaniu. Wpływ infrastruktury na poziom bezpieczeństwa drogowego i transportu Pojęcie skrajni drogi. Wymagane parametry skrajni w zależności od klasy drogi. Skrajnia warunek możliwości wykonania przejazdu pojazdu. Znaki drogowe B-15, B-16, U-10, U-10b. Skrajnia drogi a nie normatywność przewozu. Road cross section. Distances in horizontal visibility, stoppage, overtaking, and at a crossroads. The influence of infrastructure on road safety and transport. The concept of road shoulder. The required shoulder parameters depending on road class. A shoulder the condition of possibility of making a road vehicle carriage. Road signs: B-15, B-16, U-10, and U-10b. Road shoulder in relation to carriage non-normativeness. System via Toll do poboru opłat za przejazd po drogach krajowych. System opłat i uzyskiwania zezwoleń na przejazd po drogach o niskich dopuszczalnych naciskach osi. Inne opłaty za korzystanie z infrastruktury np. strefy płatnego parkowania, parkingi, itp. Potrzeby i obowiązek budowania parkingów oraz Miejsc Obsługi Podróżnych dla poprawy bezpieczeństwa transportu i ruchu drogowego. Rola i funkcje MOP, rodzaje MOP i ich podstawowe plany. Konieczność dobrego dostępu do stacji paliwowych i stacji diagnostycznych. Małe stacje paliwowe na terenie bazy eksploatacyjnej. The viatoll system. The toll system and the system of obtaining permissions for carriage with low permissible axle loads. Other tolls for using the infrastructure, e.g. paid parking zones, car parks, etc. The needs and obligation of building car parks and RSAs in order to improve transport and road traffic safety. The role and function of RSAs, the types of RSAs and their basic plans. The necessity of satisfactory access for petrol stations and diagnostics stations. Small petrol stations within the premises of the exploitation base. Charakterystyka autostrad i dróg ekspresowych, parametry geometryczne i techniczne. Zasady z ich korzystania. Rodzaje węzłów i skrzyżowań dopuszczonych do stosowania na autostradach i ekspresowych drogach. Warunki usytuowania węzłów na autostradach. Odległości węzłów i skrzyżowań na przecięciu się z droga ekspresową w obszarach miejskich. Charakterystyka autostrad i dróg ekspresowych, dalsze plany ich rozbudowy w Polsce. Numeracja autostrad i ich przebieg na terenie kraju. Potrzeba rozbudowy sieci dróg ekspresowych i obwodnic miejskich. Transeuropejska sieć TEN-T, główne korytarze transportowe, ich przebieg i znaczenie gospodarcze, rozwój dróg lądowych, kolejowych i wodnych gwarantujących swobodę przepływu towarów i osób jako fundament polityki transportowej UE The characteristics of motorways and expressways, geometrical as well as technical parameters. The principles of utilising them. The role of junctions and crossroads of situating junctions on motorways. The distances of junctions and crossroads on their intersection with expressways in urban areas. The characteristics of motorways and expressways, further plans of expanding their network in Poland. The numbering of motorways and their routes in Poland. The necessity of expanding expressway and motorway network (together with ring roads). TEN-T, main transport corridors, their route and economic significance, the development of roads, railways, and W_04 W_05

7 7 8 waterways guaranteeing free flow of cargos and persons (as a foundation of the EU transport policy). Zasady planowania i organizacji ruchu na drogach wewnętrznych baz eksploatacyjnych, centrów logistycznych i magazynowych. Projektowanie dojazdów i miejsc parkingowych dla pojazdów z naczepami, przyczepami i pojedynczych. The principles of planning and organising traffic on internal roads of exploitation bases, logistics centres, and warehouses. Designing roads and parking spaces for road vehicles with semi-trailers, trailers, and single cars. Przydatność do żeglugi polskich dróg wodnych. Krajowa sieć dróg wodnych. Przebieg międzynarodowej drogi wodnej E-70 i jej potencjał turystyczny. Wykorzystanie wodnych dróg w transporcie nie normatywnym. Rozwój żeglugi śródlądowej w państwach UE warunkiem zrównoważonego rozwoju transportu. Podstawowe elementy i klasyfikacja portów morskich. Terminale promowe. Porty morskie i ich wpływ na rozwój infrastruktury transportu drogowego The usefulness of Polish waterways for navigation. National network of waterways. The route of international waterway E-70 and its tourist potential. Utilising waterways in oversize transport. The development of inland waterway navigation in the EU countries as a condition of sustainable growth of transport. W_07 W_08 Teaching contents as regards classes Class number Teaching contents 1 Poznanie przebiegu dróg krajowych, wojewódzkich i powiatowych, oznakowanie i wyróżniki dróg na mapie samochodowej Polski. Learning the route of national, regional, and district roads, labelling roads and characteristics on the road map of Poland. 2 Poznanie wyróżników długości odcinków dróg i wyliczanie długości trasy przewozu krajowego. Learning the characteristics of road sections length and calculating route length of national transport. 3 Dokonanie analizy planowanej trasy przewozu pod względem różnorodności kategorii dróg publicznych i ustalania właściwych miejscowo do wydawania zezwoleń na przejazd organów administracyjnych. Analysing the planned route of transport according to the diversity of categories as regards public roads and determining appropriate (as regards a place) permissions for carriage issued by administrative units. 4 Poznanie przebiegu autostrad i dróg ekspresowych na terenie Polski, plany rozbudowy sieci. Dostęp do autostrad wyznacznikiem rozwoju infrastruktury województwa świętokrzyskiego. Miejsca Obsługi Podróżnych. Reference to teaching results for a module W_01 Learning the route of motorways and expressways in Poland, the plans concerning expanding the network. Access to motorways as a determinant of infrastructure development as regards the Swietokrzyskie Voivodeship. RSAs. 5 Poznanie drogowej sieci TEN-T i przebiegu autostrad na terenie państw UE. Przejścia graniczne w Polsce.

8 Familiarising students with TEN-T and the route of motorways and expressways in the EU. Border crossings in Poland. 6 Obliczanie długości tras w transporcie międzynarodowym i obliczanie długości trwania czasu planowanego wykonania przewozu drogowego Calculating the length of routes in international transport and calculating the time of the planned road carriage. 7 Planowanie i analiza kosztów przejazdu po drogach i wysokości ponoszonych opłat za korzystanie z innych elementów infrastruktury. Planning and analysing carriage costs along roads and the values of tolls for using other infrastructure elements. 8 Planowanie miejsc postojowych dla różnego rodzaju pojazdów. Wymiary parkingu, stanowisk postojowych i dróg manewrowych. Planning rest spaces for different road vehicles. Car park dimensions, parking stands, and manoeuvre roads. W_05 W_07 The methods of assessing teaching results Effect symbol W_01 W_03 W_04 W_05 W_07 W_08 U_01 U_02 U_03 U_04 Methods of assessing teaching results (assessment method, including skills reference to a particular project, laboratory assignments, etc.) Observing a student s involvement during the classes; a discussion during the classes Observing a student s involvement during the classes; a discussion during the classes STUDENT S INPUT Type of student s activity ECTS credit points Student s workload 1 Participation in lectures 15 2 Participation in classes 15 3 Participation in laboratories 4 Participation in tutorials (2-3 times per semester) 1 5 Participation in project classes 6 Project tutorials

9 7 Participation in an examination 8 Participation in a final test on laboratory classes 9 Number of hours requiring a lecturer s assistance 31 (sum) 10 Number of ECTS credit points which are allocated for assisted work (1 ECTS credit point=25-30 hours) Unassisted study of lecture subjects Unassisted preparation for classes 5 13 Unassisted preparation for tests Unassisted preparation for laboratories 15 Preparing reports 16 Preparing for a final laboratory test 17 Preparing a project or documentation 18 Preparing for an examination 19 Preparing questionnaires 20 Number of hours of a student s unassisted work 45 (sum) 21 Number of ECTS credit points which a student receives for unassisted work (1 ECTS credit point=25-30 hours) 22 Total number of hours of a student s work ECTS credit points per module 1 ECTS credit point=25-30 hours 3 24 Work input connected with practical classes Total number of hours connected with practical classes Number of ECTS credit points which a student receives for practical classes (1 ECTS credit point=25-30 hours)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1070 Towaroznawstwo Commodity Studies Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

Podstawy automatyki. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Podstawy automatyki. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Podstawy automatyki Module name in English The Fundamentals of Automatic Control Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level

Bardziej szczegółowo

Automatic Control and Robotics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Automatic Control and Robotics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Algebra liniowa Module name in English Linear Algebra Valid from academic year 013/014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education Studies profile

Bardziej szczegółowo

Probabilistic Methods and Statistics. Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Probabilistic Methods and Statistics. Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Metody probabilistyczne i statystyka Module name in English Probabilistic Methods and Statistics Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Odnawialne źródła energii. Renewable Energy Resources. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Odnawialne źródła energii. Renewable Energy Resources. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Odnawialne źródła energii Module name in English Renewable Energy Resources Valid from academic year 2012/201 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Maszyny i urządzenia spawalnicze Welding Machinery and Equipment Subject

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Elektroenergetyczna. Power Systems Economy. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Gospodarka Elektroenergetyczna. Power Systems Economy. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Gospodarka Elektroenergetyczna Module name in English Power Systems Economy Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level

Bardziej szczegółowo

Spedycja. Forwarding. Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Spedycja. Forwarding. Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Spedycja Module name in English Valid from academic year 2013/2014 Forwarding MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education Studies profile Form

Bardziej szczegółowo

MiBM_UiTI _BW_1/5. Balistyka wewnętrzna. Internal Ballistics

MiBM_UiTI _BW_1/5. Balistyka wewnętrzna. Internal Ballistics MODULE DESCRIPTION Module code MiBM_UiTI _BW_1/5 Module name Balistyka wewnętrzna Module name in English Internal Ballistics Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject

Bardziej szczegółowo

Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Logistyka zaopatrzenia Procurement logistics/supply Logistics Subject

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-169I Zarządzanie usługami Service Management. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-169I Zarządzanie usługami Service Management. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-169I Zarządzanie usługami Service Management Subject Level of

Bardziej szczegółowo

Podstawy logistyki The Fundamentals of Logistics. Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Podstawy logistyki The Fundamentals of Logistics. Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 013/014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Podstawy logistyki The Fundamentals of Logistics Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

Praktyki zawodowe. Internship. Civil Engineering 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Praktyki zawodowe. Internship. Civil Engineering 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Praktyki zawodowe Module name in English Internship Valid from academic year 2014/2015 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education Studies profile

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistics Costs Accounting. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistics Costs Accounting. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1067 Rachunek kosztów logistyki Logistics Costs Accounting Subject

Bardziej szczegółowo

Przesyłanie energii elektrycznej. Electric Energy Transmission. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Przesyłanie energii elektrycznej. Electric Energy Transmission. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Przesyłanie energii elektrycznej Module name in English Electric Energy Transmission Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject

Bardziej szczegółowo

Stopy metali nieżelaznych Non-Ferrous Alloys

Stopy metali nieżelaznych Non-Ferrous Alloys MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 201/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Stopy metali nieżelaznych Non-Ferrous Alloys Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-EKO-463 Rachunek kosztów logistyki przedsiębiorstw Costs Accounting

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-1008. Procesy produkcyjne. Production Processes

Z-ZIP-1008. Procesy produkcyjne. Production Processes MODULE DESCRIPTION Module code Z-ZIP-1008 Module name Procesy produkcyjne Module name in English Production Processes Valid from academic year 2016/2017 A. MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level

Bardziej szczegółowo

Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Wprowadzenie do systemów geoinformatycznych Module name in English Introduction to Geoinformatic Systems Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-067 Negocjacje Negotiations. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-EKO-067 Negocjacje Negotiations. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-EKO-067 Negocjacje Negotiations Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/13 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education Studies

Bardziej szczegółowo

Power Machines and Technology. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Power Machines and Technology. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Technologia maszyn energetycznych Module name in English Power Machines and Technology Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject

Bardziej szczegółowo

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Plazmowe technologie przemysłowe Industrial Plasma Technologies Subject

Bardziej szczegółowo

Matematyka Dyskretna. Discrete Mathematics. Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Matematyka Dyskretna. Discrete Mathematics. Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Matematyka Dyskretna Module name in English Discrete Mathematics Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Major (basic / major / specialist subject / conjoint / other HES)

Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Major (basic / major / specialist subject / conjoint / other HES) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Logistyka odnowy systemów technicznych Renovation Logistics of Technical

Bardziej szczegółowo

Techniki Wytwarzania II. Mechanics and Machine Design 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Techniki Wytwarzania II. Mechanics and Machine Design 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Techniki Wytwarzania II Module name in English Manufacturing Techniques 2 Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of

Bardziej szczegółowo

Teoria sygnałów. Signal Theory. Electrical Engineering 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Teoria sygnałów. Signal Theory. Electrical Engineering 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Teoria sygnałów Module name in English Signal Theory Valid from academic year 01/013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education Studies profile

Bardziej szczegółowo

Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2011/2012 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-EKO-467 Transport w systemach logistycznych Transport in Logistics

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Economic Law. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Economic Law. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-EKO-011 Prawo gospodarcze Economic Law Module code Module name Module name in English Valid from academic year 01/013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education Studies

Bardziej szczegółowo

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Badania symulacyjne broni i amunicji Simulation Tests of Weapons and

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-EKO-049 Rachunkowość zarządcza Management Accounting Subject Level

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-418 Fundusze UE. EU Funds. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-EKO-418 Fundusze UE. EU Funds. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-EKO-418 Fundusze UE Module code Module name Module name in English EU Funds Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education Studies profile

Bardziej szczegółowo

Mechanics and Machine Design 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Mechanics and Machine Design 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Zarządzanie środowiskiem i ekologia Environmental Management and Ecology

Bardziej szczegółowo

Safety Engineering 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Safety Engineering 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 01/01 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Ekologia i zarządzanie środowiskiem Ecology and Environmental Management

Bardziej szczegółowo

Systemy pomiarowe. Measurement Systems. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Systemy pomiarowe. Measurement Systems. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Systemy pomiarowe Module name in English Measurement Systems Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education Studies

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-477z. Compulsory (compulsory / non-compulsory) English 5th semester. Winter semester (winter semester/ summer)

Z-ZIP-477z. Compulsory (compulsory / non-compulsory) English 5th semester. Winter semester (winter semester/ summer) MODULE DESCRIPTION Module code Z-ZIP-477z Module name Doskonalenie jakości procesów produkcyjnych Module name in English Quality improvement of production processes Valid from academic year 2016/2017 A.

Bardziej szczegółowo

Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Programy grafiki rastrowej, wektorowej i 3d Module name in English Raster, Vector, and 3D Graphics Programs Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_CSP. Cyfrowe systemy pomiarowe. Digital Measurement Systems. Full-time (full-time / part-time)

EiT_S_I_CSP. Cyfrowe systemy pomiarowe. Digital Measurement Systems. Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code EiT_S_I_CSP Module name Cyfrowe systemy pomiarowe Module name in English Digital Measurement Systems Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject

Bardziej szczegółowo

Industrial Design 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Industrial Design 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 204/205 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Współrzędnościowa Technika Pomiarowa Coordinate Metrology Subject Level

Bardziej szczegółowo

Civil Engineering 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Civil Engineering 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Konstrukcje betonowe 1 Module name in English Concrete Structures 1 Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_PT. Podstawy telekomunikacji. Full-time (full-time / part-time)

EiT_S_I_PT. Podstawy telekomunikacji. Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code EiT_S_I_PT Module name Podstawy telekomunikacji Module name in English The Fundamentals of Telecommunications Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

TEACHING RESULTS AND THE METHODS OF ASSESSING TEACHING RESULTS

TEACHING RESULTS AND THE METHODS OF ASSESSING TEACHING RESULTS MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-0480 Przedsiębiorczość technologiczna Technological Entrereneurshi

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-0562 Seminarium i praca dyplomowa Seminar and Diploma Thesis. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-0562 Seminarium i praca dyplomowa Seminar and Diploma Thesis. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-0562 Seminarium i praca dyplomowa Seminar and Diploma Thesis

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-381. Polityka gospodarcza UE EU Economic Policy. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-EKO-381. Polityka gospodarcza UE EU Economic Policy. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Z-EKO-381 Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Polityka gospodarcza UE EU Economic Policy Subject Level

Bardziej szczegółowo

Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-EKO-382 Zarządzanie produkcją i usługami Production and Services

Bardziej szczegółowo

Rysunek Techniczny Technical Drawing. Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Rysunek Techniczny Technical Drawing. Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year Rysunek Techniczny Technical Drawing MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education Studies profile

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1073 Projektowanie procesów Process Design. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1073 Projektowanie procesów Process Design. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1073 Projektowanie procesów Process Design Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Regeneracja i technologia napraw maszyn Machine Regeneration and Repair

Bardziej szczegółowo

Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Maszyny Elektryczne w Energetyce Module name in English Electrical Machines in Power Engineering Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Z-LOG-1011I Rachunkowość Accounting. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-LOG-1011I Rachunkowość Accounting. Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Z-LOG-1011I Rachunkowość Accounting Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education Studies

Bardziej szczegółowo

Komputerowy Zapis Konstrukcji Computer Design Record. Mechanics and Machine Design 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Komputerowy Zapis Konstrukcji Computer Design Record. Mechanics and Machine Design 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Komputerowy Zapis Konstrukcji Computer Design Record Subject Level

Bardziej szczegółowo

Inżynieria systemów Systems Engineering. Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Inżynieria systemów Systems Engineering. Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Inżynieria systemów Systems Engineering Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Obrabiarki Sterowane Numerycznie Numerically Controlled Machine Tools

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-380 Organizacja i zarządzanie Organisation and Management. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-EKO-380 Organizacja i zarządzanie Organisation and Management. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-EKO-380 Organizacja i zarządzanie Organisation and Management Subject

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Safety Engineering 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Safety Engineering 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2014/201 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Podstawy Techniki Cieplnej The Fundamentals of Thermal Engineering Subject

Bardziej szczegółowo

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Modue code Modue name Modue name in Engish Vaid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Mikroskopia optyczna i eektronowa Optica and Eectron Microscopy Subject

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Modue code Modue name Modue name in Engish Vaid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1081 Technoogie informacyjne w ogistyce Information Technoogies in

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP Techniki wytwarzania I

Z-ZIP Techniki wytwarzania I MODULE DESCRIPTION Module code Z-ZIP-1009 Module name Techniki wytwarzania I Module name in English Manufacturing Techniques 1 Valid from academic year 2016/2017 A. MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject

Bardziej szczegółowo

Automatic Control and Robotics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Automatic Control and Robotics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Modue code Modue name Modue name in Engish Vaid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS AiR_WPPSS_2/7a Przemysłowe Systemy wizuaizacji i archiwizacji danych SCADA/HMI

Bardziej szczegółowo

Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Computer Science 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Modue code Modue name Modeowanie i wizuaizacja procesów fizycznych Modue name in Engish Modeing and Visuaisation of Physica Processes Vaid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-449z. Maszyny do obróbki plastycznej. Plastic working machines

Z-ZIP-449z. Maszyny do obróbki plastycznej. Plastic working machines MODULE DESCRIPTION Module code Z-ZIP-449z Module name Maszyny do obróbki plastycznej Module name in English Plastic working machines Valid from academic year 2016/2017 A. MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS

Bardziej szczegółowo

Stale konstrukcyjne Constructional Steels. Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Stale konstrukcyjne Constructional Steels. Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Modue code Modue name Modue name in Engish Vaid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Stae konstrukcyjne Constructiona Stees Subject Leve of education Studies

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-375 Polityka gospodarcza Economic Policy. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-EKO-375 Polityka gospodarcza Economic Policy. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-EKO-375 Polityka gospodarcza Economic Policy Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Management I. General information

Bardziej szczegółowo

ID1WI1. Wstęp do informatyki. Introduction to Computer Science

ID1WI1. Wstęp do informatyki. Introduction to Computer Science MODULE DESCRIPTION Module code ID1WI1 Module name Wstęp do informatyki Module name in English Introduction to Computer Science Valid from academic year 2012/1013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Principles of Marketing. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Principles of Marketing on the study program: Administration I. General information

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wnętrz Interior Design. Industrial Design 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Projektowanie Wnętrz Interior Design. Industrial Design 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2014/2015 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Projektowanie Wnętrz Interior Design Subject Level of education Studies

Bardziej szczegółowo

Miernictwo energetyczne. Energy Measurements. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Miernictwo energetyczne. Energy Measurements. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Modue code Modue name Miernictwo energetyczne Modue name in Engish Energy Measurements Vaid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Leve of education Studies

Bardziej szczegółowo

Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Projekt wsółfinansowany ze środków Unii Euroejskiej w ramach Euroejskiego Funduszu Sołecznego MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE

Bardziej szczegółowo

Obróbka ubytkowa Material Removal Processes. Automatic Control and Robotics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Obróbka ubytkowa Material Removal Processes. Automatic Control and Robotics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Modue code Modue name Modue name in Engish Vaid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Obróbka ubytkowa Materia Remova Processes Subject Leve of education Studies

Bardziej szczegółowo

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów:

12. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych dla przedmiotu/modułu oraz zrealizowanych przedmiotów: OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim: Harmonia 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim: Harmony 3. Jednostka prowadząca przedmiot: Katedra Muzykologii

Bardziej szczegółowo

Z-LOG Logika. Logic

Z-LOG Logika. Logic MODULE DESCRIPTION Z-LOG-100 Module ode Module name Logika Module name in English Logi Valid from aademi year 2012/201 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subjet Level of eduation Studies profile Form and

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Sieci komputerowe 1. Nazwa przedmiotu/modułu

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 33/2012 z dnia 25 kwietnia 2012 r. OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1 Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Wprowadzenie do programowania gier komputerowych

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie w przedsiębiorstwach i systemach energetycznych. Academic year: 2013/2014 Code: SEN MK-s ECTS credits: 2

Zarządzanie w przedsiębiorstwach i systemach energetycznych. Academic year: 2013/2014 Code: SEN MK-s ECTS credits: 2 Module name: Zarządzanie w przedsiębiorstwach i systemach energetycznych Academic year: 2013/2014 Code: SEN-2-131-MK-s ECTS credits: 2 Faculty of: Energy and Fuels Field of study: Energy Engineering Specialty:

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration

PROJECT. Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration. on the study program: Administration Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Techniques of negotiations and mediations in administration on the study program:

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-079 Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-EKO-079 Rachunkowość komputerowa Computer Accounting. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Modue code Modue name Modue name in Engish Vaid from academic year 0/03 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-EKO-079 Rachunkowość komputerowa Computer Accounting Subject Leve of education

Bardziej szczegółowo

Summer semester (winter / summer)

Summer semester (winter / summer) MODULE DESCRIPTION Modue code Modue name Modue name in Engish Vaid from academic year 01/014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Układy sterowania naędów łynowych Fuid Drive Contro Systems Subject Leve of

Bardziej szczegółowo

Description of learning outcomes for module

Description of learning outcomes for module Module name: Tourist Infrastructure Academic year: 2013/2014 Code: ZZP-2-201-ZT-s ECTS credits: 2 Faculty of: Management Field of study: Management Specialty: Management in Tourism Study level: Second-cycle

Bardziej szczegółowo

Budownictwo Ogólne. General Civil Engineering. Civil Engineering 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Budownictwo Ogólne. General Civil Engineering. Civil Engineering 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Budownictwo Ogólne Module name in English General Civil Engineering Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Level of education

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Trening kreatywności 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Creativity training 3. Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Course syllabus. Mathematical Basis of Logistics. Information Technology in Logistics. Obligatory course. 1 1 English

Course syllabus. Mathematical Basis of Logistics. Information Technology in Logistics. Obligatory course. 1 1 English Course syllabus Course name: Mathematical Basis of Logistics Study Programme group: i Cycle of studies: Study type: I cycle (bachelor) Full-time Study Programme name: Specialisation: ii Electivity: iii

Bardziej szczegółowo

Automatic Control and Robotics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Automatic Control and Robotics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Modue code Modue name Modue name in Engish Vaid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Podstawy Informatyki The Fundamentas of Computer Science Subject Leve of

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Propedeutyka archeologii 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 3. Jednostka prowadząca przedmiot Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Instytut Archeologii OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim Seminarium magisterskie archeologia epoki kamienia 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Master s seminar

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS)

OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) OPIS PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) 1. Nazwa przedmiotu/modułu w języku polskim 2. Nazwa przedmiotu/modułu w języku angielskim Central Europe in the Age of Transition: the History of Poland 1772-1918

Bardziej szczegółowo

Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time)

Transport 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) Full-time (full-time / part-time) MODULE DESCRIPTION Modue code Modue name Modue name in Engish Vaid from academic year 013/014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Bezpieczeństwo transportu samochodowego Road Transport Safety Subject Leve

Bardziej szczegółowo

Z-EKO-030 Zarządzanie strategiczne Strategic Management. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Z-EKO-030 Zarządzanie strategiczne Strategic Management. Economics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-EKO-030 Zarządzanie strategiczne Strategic Management Subject Level

Bardziej szczegółowo

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D.,

Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., Demand Analysis L E C T U R E R : E W A K U S I D E Ł, PH. D., D E P A R T M E N T O F S P A T I A L E C O N O M E T R I C S U Ł L E C T U R E R S D U T Y H O U R S : W W W. K E P. U N I. L O D Z. P L

Bardziej szczegółowo

Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4. Field of study: Management and Production Engineering Specialty: -

Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4. Field of study: Management and Production Engineering Specialty: - Module name: Marketing Academic year: 2014/2015 Code: ZZIP-1-404-s ECTS credits: 4 Faculty of: Management Field of study: Management and Production Engineering Specialty: - Study level: First-cycle studies

Bardziej szczegółowo

Maszyny elektryczne. Electrical Machines. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Maszyny elektryczne. Electrical Machines. Energetics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Modue code Modue name Maszyny eektryczne Modue name in Engish Eectrica Machines Vaid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Subject Leve of education Studies profie

Bardziej szczegółowo

Programowanie Internetowe Web Programming. Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Programowanie Internetowe Web Programming. Mechanics and Machine Design 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Modue code Modue name Modue name in Engish Vaid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Programowanie Internetowe Web Programming Subject Leve of education Studies

Bardziej szczegółowo

Systemy czasu rzeczywistego Real Time Systems. Automatic Control and Robotics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Systemy czasu rzeczywistego Real Time Systems. Automatic Control and Robotics 1 st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Modue code Modue name Modue name in Engish Vaid from academic year 2013/2014 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Systemy czasu rzeczywistego Rea Time Systems Subject Leve of education Studies

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU

KARTA PRZEDMIOTU WYMAGANIA WSTĘPNE W ZAKRESIE WIEDZY, UMIEJĘTNOŚCI I INNYCH KOMPETENCJI CELE PRZEDMIOTU UWAGA! Karta przedmiotu nie jest zatwierdzona! Wydział Mechaniczny PWR KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Metody numeryczne Nazwa w języku angielskim: Numerical Methods Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo