STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ LOGZACT SPÓŁKA AKCYJNA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ LOGZACT SPÓŁKA AKCYJNA"

Transkrypt

1 STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ LOGZACT SPÓŁKA AKCYJNA 1 1. Założycielami niniejszej spółki, zwanej dalej: "Spółką", są: a. Tomasz Grabiak, b. Przemysław Biłozor, c. LMB Capital Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu. 2. Firma Spółki brzmi: LOGZACT Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu firmy w brzmieniu: LOGZACT S.A.". 3. Siedzibą Spółki jest Poznań. 4. Spółka może powoływać w kraju i za granicą oddziały, zakłady, filie i przedstawicielstwa oraz prowadzić przedsiębiorstwa, względnie uczestniczyć w innych spółkach w kraju i za granicą. 5. Czas trwania Spółki jest nieograniczony Przedmiot działalności Spółki stanowią: a. Reprodukcja zapisanych nośników informacji PKD Z, b. Produkcje Metalowych wyrobów gotowych, z wyłączeniem maszyn i urządzeń PKD 25, c. Produkcja elektronicznych elementów i obwodów drukowanych PKD 26.1, d. Produkcja komputerów i urządzeń peryferyjnych PKD 26.2, e. Produkcja urządzeń elektrycznych PKD 27, f. Produkcja sprzętu i wyposażenia do napędu hydraulicznego i pneumatycznego PKD Z, g. Produkcja pozostałego sprzętu transportowego, gdzie indziej niesklasyfikowana PKD Z, h. Naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń PKD 33, i. Roboty Budowlane związane ze wznoszeniem budynków PKD 41, j. Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych PKD Z, k. Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD Z, l. Roboty budowlane specjalistyczne PKD 43, m. Handel hurtowy, z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi PKD 46, n. Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD Z, o. Pozostała działalność usługowa wspomagająca transport PKD 52.29, p. Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania PKD Z, q. Telekomunikacja PKD 61, r. Działalność Związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana PKD 62, s. Przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność; działalność portali internetowych PKD 63.1, t. Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości PKD 68, u. Działalność w zakresie architektury i inżynierii; Badania i analizy techniczne PKD 71, v. Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych PKD Z, w. Pozostała działalności profesjonalna, naukowa i techniczna PKD 74,

2 x. Wynajem i dzierżawa PKD 77, y. Pozostała działalność związana z udostępnianiem pracowników PKD Z, z. Działalności usługowa związana z utrzymaniem porządku w budynkach i zagospodarowaniem terenów zieleni PKD 81, aa. Działalności związana z administracyjną obsługą biura i pozostała działalności wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej PKD 82, bb. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane PKD B, cc. Naprawa i konserwacja komputerów i artykułów użytku osobistego i domowego PKD W przypadku, gdyby podjęcie przez Spółkę którejkolwiek z powyższych dziedzin działalności wymagało uzyskania stosownej koncesji lub zezwolenia właściwych organów administracji, podjęcie takiej działalności nastąpi po uzyskaniu takiego zezwolenia lub koncesji. 3 Istotna zmiana przedmiotu działalności Spółki jest możliwa bez wykupu akcji akcjonariuszy, którzy nie zgadzają się na zmianę, jeżeli uchwała Walnego Zgromadzenia w tej sprawie powzięta będzie większością 2/3 (dwóch trzecich) głosów w obecności osób reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego Kapitał zakładowy Spółki wynosi ,00 zł (sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta czterdzieści pięć złotych), i dzieli się na: 1) (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 (jeden) do (jeden milion czterysta osiemdziesiąt tysięcy); 2) (sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela Serii B o wartości nominalnej 10 gr (dziesięć groszy) każda, o numerach od 1 (jeden) do (sto sześćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt). 1. Przed zarejestrowaniem Spółki jej kapitał zakładowy został pokryty w całości. Akcje Spółki serii A zostały wydane w zamian za udziały w spółce przekształcanej Logzact" sp. z o.o. i pokryte majątkiem przekształconej spółki. 2. Spółka może emitować akcje imienne i akcje na okaziciela. 3. Spółka może emitować dłużne papiery wartościowe, w tym obligacje zamienne oraz obligacje z prawem pierwszeństwa. 4. Spółka może emitować warranty subskrypcyjne. 5. Akcje Spółki mogą być umorzone. Umorzenie akcji może nastąpić jedynie za zgodą akcjonariusza w drodze jej nabycia od akcjonariusza (umorzenie dobrowolne) i w sposób określony w odpowiednich przepisach prawa Zysk Spółki przysługuje akcjonariuszom proporcjonalnie do przysługujących im akcji. 2. Sposób i termin wypłacania akcjonariuszom dywidendy uchwala Walne Zgromadzenie. 3. Zarząd Spółki upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy. 4. Wypłata zaliczki wymaga zgody Rady Nadzorczej.

3 6 1. Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub miejscu wskazanym przez Zarząd Spółki, z tym jednak, iż Walne Zgromadzenia mogą odbywać się wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów oddanych, za wyjątkiem spraw, dla których Kodeks spółek handlowych lub niniejszy Statut przewiduje surowsze warunki powzięcia uchwał, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się. 3. Jeżeli bilans sporządzony przez Zarząd wykaże stratę przewyższającą sumę kapitałów zapasowego i rezerwowych oraz jedną trzecią kapitału zakładowego, zarząd obowiązany jest niezwłocznie zwołać Walne Zgromadzenie celem powzięcia uchwały dotyczącej dalszego istnienia spółki. W takim przypadku do uchwały o rozwiązaniu Spółki wymagana jest większość trzech czwartych głosów oddanych. 4. Walne Zgromadzenie może uchwalić swój regulamin określający szczegółowo zasady prowadzenia obrad. 5. Nabycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, niezależnie od wartości takiej nieruchomości, oraz zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości, nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia W skład Rady Nadzorczej wchodzi od pięciu do siedmiu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne Zgromadzenie. 2. Przewodniczącego i Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej wybierają członkowie Rady Nadzorczej spośród swego grona. 3. Walne Zgromadzenie może uchwalić regulamin Rady Nadzorczej, określający jej organizację oraz sposób wykonywania czynności. 4. Członkowie Rady Nadzorczej powoływani są na okres pięcioletniej, wspólnej kadencji. 5. Członkowie Rady Nadzorczej mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. 6. W przypadku rezygnacji lub śmierci członka Rady Nadzorczej, Rada Nadzorcza może uzupełnić swój skład w drodze kooptacji nowego członka na okres do końca jej wspólnej kadencji. Uchwała Rady Nadzorczej o kooptacji podlega deklaratywnemu zatwierdzeniu przez najbliższe Walne Zgromadzenie. Walne Zgromadzenie ma prawo wyboru innego członka Rady Nadzorczej, w takim wypadku jednak czynności Rady Nadzorczej pozostają w mocy Do kompetencji Rady Nadzorczej, oprócz spraw określonych przepisami Kodeksu spółek handlowych, należy: a) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego Spółki; przy wyborze biegłego rewidenta Rada Nadzorcza powinna uwzględniać, czy istnieją okoliczności ograniczające jego niezależność przy wykonywaniu zadań; zmiana biegłego rewidenta powinna nastąpić co najmniej raz na pięć lat, przy czym przez zmianę biegłego rewidenta rozumie się również zmianę osoby dokonującej badania; ponadto w dłuższym okresie Spółka nie powinna korzystać z usług tego samego podmiotu dokonującego badania, b) uchwalanie Regulaminu Zarządu, c) ustalanie zasad wynagradzania i wysokości wynagrodzeń dla członków Zarządu Spółki,

4 d) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego gruntu lub udziału w nieruchomości lub prawie użytkowania wieczystego gruntu, e) wyrażanie zgody na zajmowanie się przez członka Zarządu interesami konkurencyjnymi oraz uczestnictwem w spółce konkurencyjnej w rozumieniu stosownych przepisów Kodeksu spółek handlowych. 2. Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się w siedzibie Spółki, chyba że w zawiadomieniu o posiedzeniu Rady Nadzorczej zostanie wskazane inne miejsce na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 3. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali pisemnie zawiadomieni o terminie posiedzenia i porządku obrad co najmniej na 7 (siedem) dni przed dniem posiedzenia. 4. W nagłych wypadkach posiedzenia Rady Nadzorczej mogą być zwołane także telefonicznie, przy pomocy telefaksu lub poczty elektronicznej, co najmniej na 3 (trzy) dni przed dniem posiedzenia, przy czym zwołaniu telefonicznemu lub za pomocą telefaksu powinno zawsze towarzyszyć zwołanie za pomocą poczty elektronicznej. 5. Rada Nadzorcza może powziąć uchwały także bez formalnego zwołania, jeżeli obecni są wszyscy jej członkowie i w rażają zgodę na odbycie posiedzenia i zamieszczenie poszczególnych spraw w porządku obrad. Członkowie Rady Nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Rady Nadzorczej oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady Nadzorczej. 6. Uchwały Rady Nadzorczej mogą być podejmowane również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość 7. Jeżeli Statut nie stanowi inaczej, uchwały Rady Nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, w obecności przynajmniej połowy wszystkich członków Rady Nadzorczej, przy czym za oddane uważa się głosy "za", "przeciw" i "wstrzymujące się. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej Przewodniczącym posiedzenia jest Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w razie jego nieobecności, w kolejności Wiceprzewodniczący lub inny Członek Rady Nadzorczej. 9. Jeżeli obowiązujące przepisy prawa nakładają na Spółkę obowiązek powołania komitetu audytu i jednocześnie Rada Nadzorcza składa się z nie więcej niż pięciu członków, to na mocy Statutu powołanie komitetu audytu nie jest konieczne, a jego zadania wykonuje Rada Nadzorcza. 10. Członków Rady Nadzorczej delegowanych do wykonywania stałego indywidualnego nadzoru obowiązuje zakaz konkurencji taki sam jak członków Zarządu oraz ograniczenia w uczestniczeniu w spółkach konkurencyjnych Zarząd składa się z jednego do trzech członków, w tym Prezesa Zarządu. 2. Członkowie Zarządu są powoływani i odwoływani przez Radę Nadzorczą. O liczbie członków Zarządu we wskazanych w ustępie 1 granicach decyduje Rada Nadzorcza. 3. Członkowie Zarządu powoływani są na pięcioletnią, wspólną kadencję. Członkowie Zarządu mogą być powoływani ponownie na dalsze kadencje. 4. W umowach pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu, jak również w sporze z nim Spółkę reprezentuje Rada Nadzorcza lub pełnomocnik ustanowiony uchwałą Walnego Zgromadzenia. Oświadczenia woli w imieniu Rady Nadzorczej składa co najmniej jeden z jej członków, delegowany do tej czynności stosowną uchwałą Rady Nadzorczej. 5. Jeżeli Zarząd jest wieloosobowy, do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki uprawnionych jest dwóch członków Zarządu łącznie. 6. Zasady i tryb pracy Zarządu oraz podział kompetencji określany jest w uchwalanym przez Radę Nadzorczą regulaminie. W przypadku równej liczby głosów przy podejmowaniu uchwał przez Zarząd, decyduje głos Prezesa Zarządu.

5 10 1. Rozwiązanie Spółki następuje po przeprowadzeniu likwidacji. 2. Likwidację prowadzi się pod firmą Spółki z dodatkiem w likwidacji. 3. Likwidatorami są członkowie Zarządu, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi odmiennie. 11 Spółka tworzy kapitał zapasowy oraz inne kapitały na pokrycie strat lub wydatków (kapitały rezerwowe), które mogą być użyte zgodnie z zasadami określonymi w Kodeksie spółek handlowych i w innych przepisach prawa Spółka prowadzi księgi rachunkowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 2. Rokiem obrotowym Spółki jest rok kalendarzowy, przy czym pierwszy rok obrotowy kończy się z dniem trzydziestego pierwszego grudnia roku dwa tysiące jedenastego ( r.) Wymagane prawem ogłoszenia będą dokonywane przez Spółkę w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. 2. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu spółek handlowych.

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. Firma Spółki brzmi Berling Spółka Akcyjna. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 2. Spółka może używać firmy skróconej Berling S.A., jak również wyróżniającego ją znaku słownograficznego.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.

STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 2 Spółka prowadzi działalność na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami. STATUT SPÓŁKI CI GAMES S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi CI Games Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać formy skróconej CI Games S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ BALTICON S.A. tekst jednolity I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi: BALTICON Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: BALTICON S.A. 3. Założycielami

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki UNITED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Spółki UNITED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Spółki UNITED SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Warszawie tekst jednolity POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: UNITED Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: UNITED S.A. 3. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

STATUT RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity przyjęty przez NWZA w dniu 4 września 2007 r. STATUT RADPOL SPÓŁKA AKCYJNA ze zmianami: art. 3 ust. 1 Uchwała nr 2 NWZA z dn. 19-02-2010r; art. 2 ust. 1 Uchwała nr 19 WZA z dn. 27-04-2009r.

Bardziej szczegółowo

STATUT ADFORM SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT ADFORM SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT ADFORM SPÓŁKA AKCYJNA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Firma Spółki brzmi: Adform Group Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Adform Group S.A. 3. Spółka może posługiwać się wyróżniającym

Bardziej szczegółowo

STATUT MFO S.A. I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT MFO S.A. I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT MFO S.A. I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi MFO Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać firmy w skrócie MFO S.A. oraz wyróżniającego Spółkę znaku graficznego. 2. Siedzibą Spółki jest

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ALDA SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ALDA SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ALDA SPÓŁKA AKCYJNA 1. 1. Firma Spółki brzmi ALDA Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy ALDA S.A. oraz wyróżniającego ją znaku graficznego. 3. Siedzibą Spółki

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPOŁKI POD FIRMĄ HYDROBUDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPOŁKI POD FIRMĄ HYDROBUDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE TEKST JEDNOLITY STATUTU SPOŁKI POD FIRMĄ HYDROBUDOWA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi: HYDROBUDOWA POLSKA Spółka Akcyjna.-------------------------------------

Bardziej szczegółowo

STATUT INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA

STATUT INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA STATUT INVESTMENT FUND MANAGERS SPÓŁKA AKCYJNA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka będzie działać pod firmą: Investment Fund Managers Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać w obrocie skrótu firmy: Investment

Bardziej szczegółowo

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ STERGAMES SPÓŁKA AKCYJNA

TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ STERGAMES SPÓŁKA AKCYJNA TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI POD FIRMĄ STERGAMES SPÓŁKA AKCYJNA 1. Firma 1. Spółka będzie działać pod firmą: CENTURION FINANCE Spółka Akcyjna.------------------ 2. Spółka może używać w obrocie skrótu:

Bardziej szczegółowo

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Załącznik do Uchwały Nr 148 ZWZ Budimex S.A. z dnia 17 czerwca 2009 r. Statut Spółki Budimex S.A. (Tekst jednolity). Firma siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: Budimex

Bardziej szczegółowo

Planowane zmiany w tekście jednolitego Statutu Spółki Modecom S.A. Poniżej został zamieszczony projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki

Planowane zmiany w tekście jednolitego Statutu Spółki Modecom S.A. Poniżej został zamieszczony projekt nowego tekstu jednolitego Statutu Spółki Planowane zmiany w tekście jednolitego Statutu Spółki Modecom S.A. Dotychczasowe brzmienie 2 Statutu Spółki: 1. Siedzibą spółki jest Ołtarzew 2 Proponowane nowe brzmienie 2 Statutu Spółki: 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku

Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku Tekst jednolity statutu spółki sporządzony na dzień 12.03.2015 roku (zmiany Statutu po NWZ ELKOP S.A. dnia 30.10.2014 r. kontynuowanym po przerwie w dniu 28.11.2014 r.) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT SPÓŁKI

Bardziej szczegółowo

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna.

1. Spółka jest prowadzona pod firmą Benefit Systems Spółka Akcyjna. Statut Spółki Benefit Systems Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie Tekst jednolity Uwzględniający zmiany wprowadzone przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 11 czerwca 2013 roku I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

STATUT Korbank Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT Korbank Spółka Akcyjna 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Spółki Korbank S.A. uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 25 czerwca 2014 roku, Repertorium A numer 3031/2014 STATUT Korbank Spółka

Bardziej szczegółowo

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A.

- PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - PROJEKT - TEKST JEDNOLITY STATUTU SPÓŁKI ELEKTROTIM S.A. - projekt uwzględnia zmianę Statutu Spółki zgodnie z projektem uchwały nr 26/WZA/2015 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia ELEKTROTIM S.A. zaplanowanego

Bardziej szczegółowo

STATUT PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA I. FIRMA, SIEDZIBA

STATUT PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA I. FIRMA, SIEDZIBA STATUT PBO ANIOŁA SPÓŁKA AKCYJNA I. FIRMA, SIEDZIBA 1 W celu dalszego wspólnego prowadzenia działalności gospodarczej założyciele podejmują uchwałę o przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Statut Spółki pod firmą B3System S.A. I. Postanowienia ogólne

Statut Spółki pod firmą B3System S.A. I. Postanowienia ogólne Statut Spółki pod firmą B3System S.A. I. Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi B3System Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu B3System S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Warszawa. 2 1. Spółka działa

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2.

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ 1. 1. Spółka akcyjna, zwana dalej Spółką będzie prowadziła działalność pod firmą: GRAPHIC Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy GRAPHIC S.A. oraz wyróżniającego ją

Bardziej szczegółowo

Statut Asseco Poland S.A.

Statut Asseco Poland S.A. Statut Asseco Poland S.A. 1 Firma 1. Spółka działa pod firmą Asseco Poland Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skróconej firmy o brzmieniu: Asseco Poland S.A. 3. Spółka może używać firmy łącznie z wyróżniającym

Bardziej szczegółowo

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki

Statut TORPOL Spółki Akcyjnej. Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki Statut TORPOL Spółki Akcyjnej Firma, siedziba, przedmiot działalności, czas trwania Spółki 1 Firma Spółki brzmi: TORPOL Spółka Akcyjna. Spółka może używać następującego skrótu firmy: TORPOL S.A. oraz wyróżniającego

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE

STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE Załącznik do Protokółu z posiedzenia Rady Nadzorczej spółki pod firmą MBF Group Spółka Akcyjna z dnia 25 czerwca 2014 roku. STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ MBF GROUP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (Tekst

Bardziej szczegółowo

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Artykuł 1

STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. Artykuł 1 STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Artykuł 1 1. Firma Spółki brzmi BEESFUND Spółka Akcyjna. Spółka może używać w obrocie skrótu: BEESFUND S.A., jak również wyróżniającego ją znaku graficznego.------

Bardziej szczegółowo

statut firmy www.nettle.pl

statut firmy www.nettle.pl NETTLE S.A. ul. Hubska 44 50-502 Wrocław Sąd Rejonowy dla W-wia Fabrycznej, VI Wydz. Gospodarczy KRS. KRS nr: 0000404062 NIP: 899-25-69-522 Wysokość kapitału zakładowego: 3 500 000,-zł www.nettle.pl 1.

Bardziej szczegółowo

STATUT Spółki Akcyjnej COMP S.A. z siedzibą w Warszawie

STATUT Spółki Akcyjnej COMP S.A. z siedzibą w Warszawie STATUT Spółki Akcyjnej COMP S.A. z siedzibą w Warszawie I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Firma Spółki brzmi Comp Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać firmy w skrócie Comp S.A. oraz wyróżniającego Spółkę

Bardziej szczegółowo

STATUT. (tekst jednolity)

STATUT. (tekst jednolity) STATUT (tekst jednolity) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1 1. Firma Spółki brzmi: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy: Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Tekst jednolity Statutu Pemug Spółka Akcyjna z siedzibą Katowicach I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Spółka działa pod firmą PEMUG Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać skrótu firmy PEMUG S. A. 1. Siedzibą

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do uchwały nr 01/RN/2012 Rady Nadzorczej COMPLEX S.A. z dnia 16 kwietnia 2012 roku. STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ: COMPLEX Spółka Akcyjna

Załącznik nr 1 do uchwały nr 01/RN/2012 Rady Nadzorczej COMPLEX S.A. z dnia 16 kwietnia 2012 roku. STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ: COMPLEX Spółka Akcyjna Załącznik nr 1 do uchwały nr 01/RN/2012 Rady Nadzorczej COMPLEX S.A. z dnia 16 kwietnia 2012 roku STATUT SPÓŁKI POD FIRMĄ: COMPLEX Spółka Akcyjna Firma, siedziba i czas trwania spółki akcyjnej Art. 1.

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku

Tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmiany wprowadzone Uchwałą nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 06 listopada 2013 roku STATUT SPÓŁKI AKCYJNEJ Postanowienia ogólne 1 1. Firma Spółki brzmi DOMEX-BUD Development Spółka Akcyjna. 2. Spółka może używać nazwy skróconej DOMEX-BUD Development S.A. 3. Siedzibą Spółki jest Wrocław.

Bardziej szczegółowo