OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH W RAMACH KAMPANII PROMOCYJNEJ PROJEKTU AKADEMIA ZMIENIA SZCZECIN - MODERNIZACJA PAŁACU POD GLOBUSEM W SZCZECINIE Przedmiot Zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu Akademia ZMIENIA Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata , zgodnie z przedstawioną przez Zamawiającego koncepcją kampanii. Kampania obejmuje: - zgromadzenie kontentu multimedialnego w postaci plików fotograficznych, video i animacji wraz z montażem i obróbką graficzną, - wykonanie i bieżące prowadzenie witryny www, - przygotowanie programu telewizyjnego wraz z emisją w lokalnej telewizji, - przygotowanie promocyjnej kampanii radiowej wraz z emisją w lokalnej rozgłośni, - przygotowanie i produkcja baneru, - przygotowanie i produkcja ulotek, - przeprowadzenie cyklu wydarzeń promocyjnych, - przygotowanie i produkcja gadżetów promocyjnych, - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. Kampania promocyjna projektu Akademia ZMIENIA Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie będzie dotyczyć przebiegu i postępów z realizacji tego projektu. Cele kampanii: - podniesienie świadomości społecznej na poziomie lokalnym (Szczeciński Obszar Metropolitalny) w zakresie modernizacji Pałacu pod Globusem, jej zasięgu, przebiegu i celów,

2 - upowszechnienie korzyści płynących z wykorzystania środków unijnych (na podstawie projektu Modernizacja Pałacu pod Globusem), - wzrost liczby turystów i mieszkańców SOM korzystających z przestrzeni Pałacu pod Globusem. Założenia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach kampanii promocyjnej, zgodnie ze szczegółową koncepcją wraz z harmonogramem, która stanowi załącznik nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z autorem projektu kampanii promocyjnej na każdym etapie realizowania kampanii, 3. Początek kampanii Zamawiający przewiduje najpóźniej na miesiąc czerwiec 2013r. Zamawiający wymaga, by poszczególne elementy kampanii promocyjnej były ze sobą powiązane merytorycznie, graficznie i zazębione ze sobą, bądź następujące po sobie w czasie, 4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania propozycji, projektów, harmonogramów i sprawozdań w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego, 5. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać działania promocyjne wykorzystując potencjał studentów i wykładowców Akademii Sztuki. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Zgromadzenie kontentu multimedialnego w postaci plików fotograficznych, video i animacji wraz z montażem i obróbką graficzną. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić archiwum multimedialne: fotograficzne, video i animacji, dotyczące modernizacji Pałacu pod Globusem, a w szczególności: a. wykonać minimum jedną sesję fotograficzną w tygodniu przez cały czas obowiązywania umowy oraz w momentach przełomowych, wyznaczonych zgodnie z harmonogramem prac podmiotu odpowiedzialnego za modernizację, a także w czasie wydarzeń promocyjnych odbywających się zgodnie z harmonogramem ustalonym w porozumieniu z Zamawiającym i zgodnym z koncepcją kampanii promocyjnej. Minimalna ilość zdjęć zgromadzonych w czasie jednej sesji, to 15 sztuk,

3 b. wykonać serię animacji (minimum 10 sztuk) o tematyce remontowo-budowlanej, w terminach wyznaczonych zgodnie z harmonogramem prac podmiotu odpowiedzialnego za modernizację, zgodnych z koncepcją kampanii promocyjnej i spójnych z identyfikacją wizualną kampanii. Animacje będą przygotowane w technice łączącej nagranie video z modernizowanego Pałacu pod Globusem z animowaną postacią symbolizującą pracownika wykonującego prace remontowe; czas trwania jednej animacji 30 sekund, c. wykonać serię 30 sekundowych filmów promocyjnych w technice time-lapse (minimum 15 szt) przeznaczonych do umieszczania na witrynie www i dystrybuowania w innych kanałach informacyjnych (telewizja, radio, social media), d. przygotować materiały do wykorzystania w programie telewizyjnym (20 różnych odcinków) wraz z organizacją produkcji, w tym: zapewnieniem lektora, podkładu muzycznego i statystów oraz z montażem, a w szczególności nagrania filmowe z modernizowanego Pałacu pod Globusem, nagrania z wydarzeń promocyjnych odbywających się zgodnie z harmonogramem kampanii promocyjnej - zarejestrowane profesjonalnym sprzętem, zmontowane w postaci minimum 30 sekundowych relacji zawierających wypowiedzi studentów lub wykładowców Akademii Sztuki lub pracowników firmy modernizującej Pałac pod Globusem lub mieszkańców Szczecina lub prezentujące postępy prac modernizacyjnych z dźwiękiem. Do zgromadzonego kontentu multimedialnego Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji wyłącznej na wszystkie znane pola eksploatacji w ramach wynagrodzenia. 2. Wykonanie i bieżące prowadzenie witryny www. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, wykonania i bieżącego aktualizowania witryny www, spójnej wizualnie z identyfikacją wizualną kampanii promocyjnej, zgodnej ze szczegółową koncepcją kampanii promocyjnej i harmonogramem. Witryna będzie posiadała wszystkie oznakowania zgodne z Wytycznymi RPO WZ dotyczącymi informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ. Wykonawca umieści gotową witrynę internetową na zewnętrznym dedykowanym do tego zadania hostingu z miesięcznym limitem przesyłu danych zgodnie z zapotrzebowaniem oszacowanym przez Wykonawcę. Po upływie terminu Umowy, witryna wraz z zawartosią zostanie przekazana Zamawiającemu do dalszej eksploatacji w ramach wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się również do dokonania cesji praw własności do usług hostingowych związanych z witryną www na rzecz Zamawiającego.

4 a. Wykonawca wykona projekt graficzny witryny w postaci przekroju Pałacu pod Globusem z ukazanymi graficznie modernizowanymi w ramach projektu przestrzeniami. Wykonawca przedstawi projekt witryny do akceptacji Zamawiającego w terminie 14 dni od podpisania Umowy, b. Wykonawca zaprogramuje witrynę i uruchomi najpóźniej 30 czerwca 2013r, c. Wykonawca umieści w witrynie informacje merytoryczne dotyczące projektu oraz modernizowanych przestrzeni, w formie plików tekstowych, fotograficznych i video. Wymagana wielkość plików: tekstowy - minimum pół strony sformalizowanej, foto - minimum szerokość 1200 pikseli (96 dpi) w rozszerzeniu jpg, video - minimum 720x576 pikseli (standard DV PAL), d. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania treści merytorycznych witryny z wykorzystaniem materiałów zgromadzonych w kontencie multimedialnym, minimum raz w tygodniu przez cały czas obowiązywania Umowy oraz w momentach przełomowych, wyznaczonych zgodnie z harmonogramem prac podmiotu odpowiedzialnego za modernizację, a także w czasie wydarzeń promocyjnych odbywających się zgodnie z harmonogramem ustalonym w porozumieniu z Zamawiającym i zgodnym z koncepcją kampanii promocyjnej. Treści wprowadzane na stronę www wymagają uzyskania akceptacji Zamawiającego, e. Wykonawca zobowiązuje się wzajemnie podlinkować witrynę promocyjną ze stroną Akademii Sztuki, kanałami społecznościowymi (facebook Akademii Sztuki) i innymi narzędziami informacyjno-promocyjnymi dostępnymi w internecie (założyć kanał YouTube). Do materiałów powstałych w czasie produkcji witryny Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji wyłącznej na wszystkie znane pola eksploatacji w ramach wynagrodzenia. 3. Przygotowanie programu telewizyjnego wraz z emisją w lokalnej telewizji. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania scenariusza i produkcji programu telewizyjnego oraz jego emisji w lokalnej telewizji. Zamawiający wymaga, by kampania ukazała się w jednej stacji telewizyjnej o zasięgu obejmującym minimum 95% powierzchni województwa Zachodniopomorskiego, emitującej program za pośrednictwem nadajników naziemnych. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania programu z wykorzystaniem materiałów zgromadzonych w kontencie multimedialnym, zgodnie z harmonogramem prac podmiotu odpowiedzialnego za modernizację, a także w odniesieniu do wydarzeń promocyjnych

5 odbywających się zgodnie z harmonogramem ustalonym w porozumieniu z Zamawiającym i zgodnym z koncepcją kampanii promocyjnej. a.produkcja programu telewizyjnego: - Wykonawca wyprodukuje program informacyjno-promocyjny (dwadzieścia 5-minutowych odcinków) wraz z prezentacją zmontowanych w ramach kontentu multimedialnego materiałów w formie filmowej i zdjęciowej oraz rozmową z gośćmi, w ramach programu kulturalnoinformacyjnego lub lifestyle owego. Gośćmi programu będą studenci lub wykładowcy Akademii Sztuki, wykonawcy modernizacji lub osoby pracujące przy jej przygotowaniu (np. architekt, konserwator zabytków), osoby biorące udział w kampanii promocyjnej (uczestnicy wydarzeń promocyjnych), - Wykonawca przedstawi scenariusz programu (pierwsze 4 odcinki) do akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni od podpisania Umowy, - scenariusz pozostałych 16 odcinków Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego w terminie 28 dni od podpisania Umowy, - Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia 8 sekundowego billboardu sponsorskiego przed i po programie, w warstwie graficznej i merytorycznej zgodnego z Wytycznymi RPO WZ. b.emisja programu telewizyjnego: - Wykonawca wykupi czas antenowy i przekaże nadawcom programu w wymaganym czasie nośniki przygotowane z jego wymaganiami technicznymi (wszelkie formalności po stronie Wykonawcy). Emisja programu 1 raz w tygodniu (4 emisje w miesiącu) przez 5 wybranych przez Zamawiającego miesięcy - razem 20 emisji. Do przygotowanego programu telewizyjnego Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji wyłącznej na wszystkie znane pola eksploatacji w ramach wynagrodzenia. 4. Przygotowanie promocyjnej kampanii radiowej wraz z emisją w lokalnej rozgłośni Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania scenariusza i produkcji programu radiowego oraz jego emisji w lokalnej rozgłośni. Zamawiający wymaga, by kampania ukazała się w jednej stacji radiowej emitującej na żywo program lokalny, zapewniającej dotarcie do jak największej części województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z harmonogramem kampanii promocyjnej. Scenariusz programu zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 14 dni od podpisania Umowy.

6 Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania programu z wykorzystaniem materiałów zgromadzonych w kontencie multimedialnym, zgodnie z harmonogramem prac podmiotu odpowiedzialnego za modernizację, a także w odniesieniu do wydarzeń promocyjnych odbywających się zgodnie z harmonogramem ustalonym w porozumieniu z Zamawiającym i zgodnym z koncepcją kampanii promocyjnej. a. Wykonawca zleci założenie tematycznej podstrony na witrynie stacji radiowej, na której będą zamieszczane treści tekstowe, graficze, foto, video i audio, dotyczące promowanego projektu; wskazane pliki będą przekazywane radiostacji przez Wykonawcę w formie plików tekstowych, fotograficznych i video. Wymagana wielkość plików: tekstowy - minimum pół strony sformalizowanej, foto - minimum szerokość 1200 pikseli (96 dpi) w rozszerzeniu jpg, video - minimum 720x576 pikseli (standard DV PAL), minimum raz w tygodniu; projekt podstrony zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającego w terminie 14 dni od podpisania Umowy, b. Wykonawca zleci umieszczenie baneru górnego na głównej stronie rozgłośni w czasie trwania tygodniowych akcji promocyjnych (5xtydzień, zgodnie z harmonogramem), zawierającego treści dotyczące promocji projektu Modernizacja Pałacu pod Globusem i oznakowania zgodne z wytycznymi RPO WZ; baner powinien być spójny z identyfikacją wizualną kampanii promocyjnej; projekt baneru zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania Umowy, c. Wykonawca wykupi czas antenowy i przekaże nadawcom programu w wymaganym czasie nośniki przygotowane z jego wymaganiami technicznymi (wszelkie formalności po stronie Wykonawcy), d. Wykonawca przygotuje 5 kampanii promujących projekt do końca 2013 roku wraz z konkursami z nagrodami. Kampanie odbędą się w czerwcu, sierpniu, październiku, listopadzie i grudniu 2013r. Każda kampania będzie trwała w dni powszednie - od poniedziałku do piątku włącznie. Wymagane elementy każdego tygodnia promocji radiowej: kampania spotowa (minimum 8 emisji dziennie w każdym tygodniu kampanii, w dni powszednie, proporcjonalnie przez cały dzień od 8:00 do 21:00), konkurs z nagrodą w postaci ipada mini w każdym tygodniu kampanii radiowej (5 konkursów, 5 ipadów mini), wręczaną w piątek, 30 sekundowe informacje dotyczące projektu w dni powszednie w audycji porannej (każdego dnia w każdym tygodniu kampanii). Nagrody zapewnia radiostacja. Do scenariusza przeprowadzonej kampanii radiowej, a także użytych w niej materiałów Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji wyłącznej na wszystkie znane pola eksploatacji w ramach wynagrodzenia.

7 5. Przeprowadzenie cyklu wydarzeń promocyjnych Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi cykl 9 wydarzeń promocyjnych z udziałem studentów Akademii Sztuki i mieszkańców Szczecina. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania wydarzeń zgodnie z harmonogramem prac podmiotu odpowiedzialnego za modernizację, a także w odniesieniu do harmonogramu kampanii ustalonego w porozumieniu z Zamawiającym i zgodnie z koncepcją kampanii promocyjnej. Wykonawca przedstawi szczegółowy plan realizacji wydarzeń w terminie 21 dni od podpisania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się zgromadzić wszelką dokumentację konieczną do przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych (pisma urzędowe, zezwolenia urzędowe, wymagane zgody organów urzędowych), a także przeprowadzi wydarzenia zgodnie z wymaganymi przez wskazane urzędy zasadami. Wykonawca wykona baner z siatki zawierający logotyp projektu oraz oznakowania zgodne z wytycznymi RPO WZ o powierzchni 3 metrów kwadratowych i będzie go prezentował w trakcie każdego wydarzenia. Wykonawca wykona ulotki informacyjne w formacie A6, druk dwustronny pełnokolorowy, papier kreda błysk 135 gsm, sztuk zawierające informacje o projekcie Akademia ZMIENIA Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem, zawierające logotyp projektu oraz oznakowania zgodne z wytycznymi RPO WZ i rozdystrybuuje je w trakcie kadego wydarzenia. Projekt baneru oraz ulotek Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi następujące wydarzenia: a. inauguracja Modernizacji Pałacu pod Globusem i święto Akademii Sztuki - Wykonawca przygotuje i przeprowadzi uroczystą inaugurację projektu modernizacyjnego na placu Orła Białego wraz z wykonaniem utworu muzycznego przez pracowników i studentów Akademii Sztuki, rautem dla zaproszonych gości i after party dla studentów i mieszkańców Szczecina; moderatorem części artystycznej będzie wyznaczony pracownik Akademii Sztuki; raut dla zaproszonych gości (70 osób) odbędzie się w pomieszczeniach udostępnionych przez akademię Sztuki; moderatorem after party dla studentów i mieszkańców Szczecina będzie wyznaczony pracownik Akademii Sztuki; część artystyczną zapewnią studenci Akademii Sztuki; wynajem pomieszczenia na 150 osób po stronie Wykonawcy, b. piano week - Wykonawca przygotuje wydarzenie polegające na ustawieniu trzech pianin do spontanicznej modernizacji przez przechodniów w miejscach wysokiego natężenia ruchu

8 pieszych w Szczecinie, w tym jeden raz na terenie galerii handlowej w centrum Szczecina o powierzchni całkowitej minimum metrów kwadratowych. Terminy ustawienia pianin: , , r. Ustawienie pianin w godzinach porannych, demontaż w godzinach wieczornych. Wykonawca zapewni pianina oraz materiały do ich modernizacji - papier (ryza a4), dwie rolki tapety, farby w sprayu (6szt.), 2 metry kwadratowe filcu. Wykonawca zobowiązuje się nagrać materiały filmowe z każdego wydarzenia oraz zmontować je w postaci dwóch krótkich filmów promocyjnych (1szt. trzydziestosekundowy, 1szt. 3-minutowy), c. photoday w Pałacu pod Globusem - Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić wydarzenie w modernizowanym Pałacu pod Globusem polegające na otwartym wydarzeniu fotograficznym wraz z przewodnikiem po Pałacu, wygrodzeniem dostępnej przestrzeni oraz gadżetami dla uczestników wydarzenia w postaci kasków budowlanych z nalepką projektu. Nalepka z logotypem projektu będzie zawierała oznakowania zgodne z Wytycznymi RPO WZ. Jej projekt zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającego minimum 30 dni przed datą wydarzenia, d. projekt Maria Fiodorowna - Wykonawca zobowiązuje się zorganizować nagranie piętnastominutowego filmu dokumentalnego o Marii Fiodorownej wraz z organizacją produkcji, w tym: zapewnieniem lektora, podkładu muzycznego, aktorów i statystów oraz z montażem, a także z premierą w listopadzie 2013r. Film będzie promował modernizowane przestrzenie, a po zakończeniu modernizacji, będzie prezentowany w jednej ze zmodernizowanych przestrzeni. Zmontowana ścieżka dźwiękowa z filmu zostanie udostępniona turystom zwiedzającym Pałac pod Globusem, w postaci przewodnika po zmodernizowanych przestrzeniach Pałacu emitowanego w słuchawkach. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji scenariusz filmu oraz szczegółową koncepcję jego wykonania w terminie 30 dni od podpisania Umowy, e. cykliczne działania happeningowe - Wykonawca zobowiązuje się przygotować 5 artystycznych działań happeningowych, zgodnie z harmonogramem i koncepcją działań promocyjnych, z udziałem studentów i wykładowców Akademii Sztuki i przeprowadzić je w przestrzeni publicznej - w miejscach dużego natężenia ruchu pieszych. Wykonawca zobowiązuje się przygotować i przeprowadzić wszystkie wydarzenia promocyjne zgodnie ze szczegółową koncepcją przedstawioną przez Zamawiającego i we współpracy z jej autorem oraz wskazanymi przez niego osobami i podmiotami. Wykonawca zobowiązuje się jak najszerzej rozpowszechnić informacje o planowanych wydarzeniach, między innymi za pomocą emitowanych programów telewizyjnych i radiowych, na witrynie projektu oraz w mediach społecznościowych.

9 Do scenariuszy wydarzeń promocyjnych, a także użytych w trakcie ich przeprowadzania projektów i materiałów materiałów Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji wyłącznej na wszystkie znane pola eksploatacji w ramach wynagrodzenia. 6. Przygotowanie i produkcja gadżetów promocyjnych Wykonawca dostarczy gadżety promocyjne spójne z identyfikacją graficzną kampanii promocyjnej. Gadżety będą wyposażone w metki z logo projektu i oznakowaniem zgodnym z Wytycznymi RPO WZ. a.t-shirt Wykonawca przygotuje projekt graficzny T-shirtów promocyjnych projektu modernizacji Pałacu pod Globusem i przedstawi go Zamawiającemu we wrześniu 2013r. Po zaakceptowaniu projektu graficznego Wykonawca wykona komplet T-shirtów promocyjnych w ilości 200 sztuk w terminie 21 dni. Charakterystyka T-shirtów: 100% bawełna 170 gram, miękki nadruk farbami wodnymi, metka z logo projektu, b.torba promocyjna Wykonawca przygotuje projekt graficzny toreb promocyjnych przeznaczonych do promocji projektu modernizacji Pałacu pod Globusem i przedstawi go Zamawiającemu w lipcu 2013r. Po zaakceptowaniu projektu graficznego Wykonawca wykona komplet toreb promocyjnych w ilości 100 sztuk w terminie 21 dni. Charakterystyka toreb: 100% surówka bawełniana, nadruk farbą plastizolową, metka z logo projektu, Do projektów i wykrojów przygotowanych gadżetów Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji wyłącznej na wszystkie znane pola eksploatacji w ramach wynagrodzenia. 7. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej Wykonawca zobowiązuje się przygotować tablicę informacyjną o prowadzeniu projektu Modernizacja Pałacu pod Globusem, zgodną z wytycznymi RPO i spójną z identyfikacją graficzną projektu. Projekt wykonania tablicy Wykonawca przygotuje w porozumieniu z autorem koncepcji promocyjnej i z Zamawiającym w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Tablica powinna być

10 wykonana z materiału odpornego na warunki zewnętrzne i promieniowanie UV oraz zamontowana w widocznym miejscu na budynku Akademii Sztuki lub przed budynkiem Akademii Sztuki, w porozumieniu z wykonawcą prac modernizacyjnych i Zamawiającym Projekt tablicy w pełnym kolorze zostanie przekazany Zamawiającemu elektronicznie w formie pliku PDF lub eps. Wykonawca zobowiązuje się zamontować tablicę informacyjną w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie 7 dni od zaakceptowania projektu jej wykonania przez Zamawiającego. 8. Po wykonaniu wszystkich zadań, w terminie 21 dni od zakończenia całej kampanii, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie z kampanii, zawierające opisy i dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych działań, a w szczególności: a.projekty graficzne wykorzystane w poszczególnych działaniach, b.scenariusze programów telewizyjnych i radiowych, terminarze przeprowadzonych konkursów, c.protokoły zdawczo-odbiorcze przekazanych nagród, d.fotografie dokumentujące przebieg wydarzeń promocyjnych, e.zrzuty ekranów dokumentujące działanie witryny, podstrony stacji radiowej i kanałów zależnych, f.opisy i fotografie przygotowanych gadżetów, g.opis i fotografię przygotowanej i zamontowanej tablicy. Uwagi końcowe: Na każdym etapie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym i z autorem koncepcji kampanii promującej projekt Akademia ZMIENIA Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie. Wszystkie elementy kampanii muszą być spójne i opierać się o przygotowaną wcześniej koncepcję oraz przygotowaną przez Zamawiającego i zaakceptowaną przez Zamawiającego identyfikację wizualną projektu. Realizacja zadania musi być zgodna z założonym harmonogramem.

PREZENTACJA DZIAŁAŃ W PIERWSZYM ROKU [2013]

PREZENTACJA DZIAŁAŃ W PIERWSZYM ROKU [2013] Przetarg nieograniczony na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla projektu Akademia ZMIENIA Szczecin Modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie znak sprawy AS/BZP/02/EU/2013 Załącznik

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zadania

Szczegółowy opis zadania Szczegółowy opis zadania Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie, produkcja i emisja w stacji radiowej o zasięgu ogólnopolskim i/lub w stacjach radiowych tworzących sieć radiową

Bardziej szczegółowo

Prezentacja działań w drugim roku [2014]

Prezentacja działań w drugim roku [2014] Załącznik nr 5 KONCEPCJA ORAZ PLAN RZECZOWY WRAZ Z HARMONOGRAMEM DLA REALIZACJI KAMPANII PROMUJĄCEJ PROJEKT AKADEMIA ZMIENIA SZCZECIN: MODERNIZACJA PAŁACU POD GLOBUSEM W SZCZECINIE Prezentacja działań

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ (nazwa i adres Wykonawcy) Znak sprawy: ZP-PNK/U/2014/12/177 SPECYFIKACJA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa przygotowania nakręcenia i emisji filmu promocyjnego oraz spotu relamowegow

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do WZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest produkcja polegającą na wyprodukowaniu Materiału promocyjnego, - 8-miu ok. 10 min filmów dokumentalnych wg scenariuszów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 SIWZ opis przedmiotu zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Bieżące prowadzenie witryny www. Wykonawca zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania istniejącej witryny www,

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ DOTYCZĄCEJ AKTYWIZACJI SPOŁECZNEJ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH I. Informacje wstępne Projekt pn. Wsparcie i podnoszenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Nr zamówienia: MPŚ.III.23.230/12/2012

Nr zamówienia: MPŚ.III.23.230/12/2012 MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU MUZEUM REJESTROWANE 76-200 Słupsk ul. Dominikańska 5-9 tel./059/842-40-81; fax. 842-65-18 e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl www.muzeum.slupsk.pl www.muzeum.swolowo.pl

Bardziej szczegółowo

nr postępowania: TOK 271/1/2014

nr postępowania: TOK 271/1/2014 Tarnów, 11 lutego 2014 r. Zmiana treści SIWZ do przetargu na świadczenie usług w zakresie przygotowania scenariusza oraz realizacji materiału filmowego pn. Dobre praktyki w Europie w związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013 r.

Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Numer sprawy IGKM.271.23.2013 Poddębice, dnia 02.08.2013

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Usługa opracowania projektów graficznych oraz składu, dokonania tłumaczeń tekstów z języka polskiego na angielski i norweski, angielskiego na polski wraz z redakcją

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja

dla rozwoju Mazowsza Człowiek najlepsza inwestycja dla rozwoju Mazowsza Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-50/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

Z M I A N A ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SIWZ - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Numer sprawy WO-ZP.2311.4.2014 Rzeszów, 7 lipca 2014 roku Do zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego Z M I A N A TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę przygotowania

Bardziej szczegółowo

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT

OFERTA SPONSORSKA. Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT. Współsponsor - od 5 000 zł + VAT Sponsor Wspierający - od 2 000 zł + VAT OFERTA SPONSORSKA 1. zapewnienie zaproszenia dwuosobowego na wybrany przez organizatora koncert 2. umieszczenie logo wraz z linkiem do strony Sponsora na stronie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej

Szczegółowa Specyfikacja techniczna. Ogólne warunki specyfikacji technicznej Szczegółowa Specyfikacja techniczna Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego Ogólne warunki specyfikacji technicznej Promocja projektu prowadzona zgodnie z Obowiązkami Beneficjentów w zakresie prowadzenia

Bardziej szczegółowo

2. Specyfika zamówienia Wykaz zamawianych zdjęć został zamieszczony w Tabeli nr 1 (poniżej). Tabela nr 1. Specyfikacja zamówienia

2. Specyfika zamówienia Wykaz zamawianych zdjęć został zamieszczony w Tabeli nr 1 (poniżej). Tabela nr 1. Specyfikacja zamówienia Zapytanie ofertowe na postępowanie: Wykonanie zdjęć wybranych pracowników Instytutu Badań Edukacyjnych do wykorzystania na potrzeby realizacji i promocji projektów systemowych. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Butik kreatywny. projekty stron www, materiały reklamowe, identyfikacja wizualna firmy, postprodukcja filmów, fotografia, prezentacje multimedialne.

Butik kreatywny. projekty stron www, materiały reklamowe, identyfikacja wizualna firmy, postprodukcja filmów, fotografia, prezentacje multimedialne. Butik kreatywny projekty stron www, materiały reklamowe, identyfikacja wizualna firmy, postprodukcja filmów, fotografia, prezentacje multimedialne. Oferta NIP: 712-031-15-16 www.graymonkdesign.com + 48

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. zapewnienie i wypożyczanie Audioprzewodników dla odwiedzających Punkt widokowy na Stadionie Narodowym w okresie do 31.12.

ZAPYTANIE OFERTOWE. zapewnienie i wypożyczanie Audioprzewodników dla odwiedzających Punkt widokowy na Stadionie Narodowym w okresie do 31.12. Warszawa, 22.05.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na zapewnienie i wypożyczanie Audioprzewodników dla odwiedzających Punkt widokowy na Stadionie Narodowym w okresie do 31.12.2015 (adres: Stadion Narodowy: Al.

Bardziej szczegółowo

Prezentacja działań w drugim roku [2014]

Prezentacja działań w drugim roku [2014] Załącznik nr 11 KONCEPCJA ORAZ PLAN RZECZOWY WRAZ Z HARMONOGRAMEM DLA REALIZACJI KAMPANII PROMUJĄCEJ PROJEKT AKADEMIA ZMIENIA SZCZECIN: MODERNIZACJA PAŁACU POD GLOBUSEM W SZCZECINIE Prezentacja działań

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego ZAPYTANIE OFERTOWE Stowarzyszenie Liderów i Fundraiserów ul. Parkowa 45A/10, 71-634 Szczecin NIP: 8513081574, REGON: 320623213, KRS: 0000320643 ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczy: wybór dostawcy usługi na realizację materiałów informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAśANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego

MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAśANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74 03 301 Warszawa. Uczestnicy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego Warszawa, dnia 26.03.2008 r. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAśANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH ul. Jagiellońska 74 03 301 Warszawa WIPW/ZP/U-335-25/08 Uczestnicy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego Dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego.

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. Załącznik nr 1 Opisu przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest opracowanie, wyprodukowanie oraz dystrybucja materiałów reklamowych dotyczących projektu epuap2 oraz profilu zaufanego. 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE nr 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE nr 1 SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin, dnia 06.05.2013 r. AKADEMIA SZTUKI W SZCZECINIE Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla projektu Akademia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 6 do SIWZ

Załącznik Nr 6 do SIWZ Załącznik Nr 6 do SIWZ UMOWA NA NAGRANIE I EMISJĘ REKLAMY RADIOWEJ ORAZ PUBLIKACJĘ REKLAMY PRASOWEJ w ramach Projektu systemowego Profesjonalne pielęgniarstwo systemu ratownictwa medycznego w Polsce wsparcie

Bardziej szczegółowo

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA Telefony: fax: (0-81) 855-30-15 Administracja: (0-81) 463-90-16 Kier. Działu GZM: (081) 463-90-15 Inwestycje: (0-81) 463-90-17 Zgłoszenia usterek: ul. Zielona 7 (081) 463-90-41 Telefon dyżurny 605-331-078

Bardziej szczegółowo

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data Zamawiający: Stowarzyszenie Równych Szans BONA FIDES ul. Niecała 4/5a, 20-080 Lublin NIP 9462387914 REGON 432663772 KRS 0000168509 e-mail: bonafides@op.pl Lublin, dn. 22 kwietnia 2013 r. Miejscowość, data

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ B dla rozwoju Mazowsza PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ZP/PN/46/2015 Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWY. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem..., posługującą się numerem NIP..., REGON...

ZP/PN/46/2015 Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWY. wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem..., posługującą się numerem NIP..., REGON... ZP/PN/46/2015 Załącznik nr 8 PROJEKT UMOWY Umowa zawarta w dniu... 2015 roku w Warszawie pomiędzy: Instytutem Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk, ul. Pawińskiego 5B, 02-106 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego UMOWA nr. Załącznik Nr 7 do SIWZ Projekt umowy W dniu. 2013 roku w Poddębicach pomiędzy: Gminą Poddębice z siedzibą w Poddębicach, ul. Łódzka 17/21, 99-200 Poddębice, NIP 828-135-51-00, w imieniu której

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 79342200-5 Usługi w zakresie promocji; 79341400-0 Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 79824000-9

Bardziej szczegółowo

1. Wkładki w lokalnej prasie: W trakcie realizacji projektu zostaną przygotowane wkładki formatu A4, które będą

1. Wkładki w lokalnej prasie: W trakcie realizacji projektu zostaną przygotowane wkładki formatu A4, które będą Lp Element promocji Opis Ilość. 1. Wkładki w lokalnej prasie: W trakcie realizacji projektu zostaną przygotowane wkładki formatu A4, które będą 1000 szt. promocja na stronach miesięcznika: Kurier Gryfowski.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz ze środków budżetu

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=248972&rok=20... Strona 1 z 5 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 245316-2011 z dnia 2011-08-16 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Orneta Zadanie obejmuje kompleksowe opracowanie i wdrożenie programu edukacyjnego, informacyjno-promocyjnego

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II Projekt Opolskie kwitnące muzycznie II współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia

WSTĘPNY. opis przedmiotu zamówienia WSTĘPNY opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia PRZYGOTOWANIE KONCEPCJI KAMPANII PROMOCYJNO INFORMACYJNEJ POD ROBOCZYM TYTUŁEM: Pracownik socjalny, jego zawód i rola w województwie łódzkim 2.

Bardziej szczegółowo

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić

Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić Oferta Kim jesteśmy i co możemy dla Państwa zrobić SKRAWKI DOCFILM to zespół młodych, ambitnych ludzi, których połączyła pasja do tworzenia filmów. Zajmujemy się realizacją spotów reklamowych, teledysków,

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIE I MODYFIKACJA SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Szczecin dnia 27.04.2015r. Akademia Sztuki w Szczecinie Pl. Orła Białego 2 70-562 Szczecin Dotyczy: Przetarg nieograniczony na przygotowanie i przeprowadzenie działań promocyjnych projektu Akademia Zmienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 1 z 5 2015-03-03 14:12 Olsztyn: Promocja projektu: Poprawa opieki perinatalnej gwarancją zdrowia społeczności subregionu olsztyńskiego dofinansowanego ze środków funduszy Mechanizmu Finansowego EOG i Norweskiego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PPDP/DSW/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PPDP/DSW/2014 Dolnośląska Szkoła Wyższa ul. Wagonowa 9, e-mail: ppdp_i.beno@dsw.edu.pl REGON: 93105667 NIP: 894-230-62-69 ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/PPDP/DSW/2014 DOTYCZY: postępowania opartego na zasadzie konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Szczecin: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla projektu Akademia ZMIENIA Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie

Szczecin: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla projektu Akademia ZMIENIA Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie Szczecin: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii promocyjnej dla projektu Akademia ZMIENIA Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie Numer ogłoszenia: 171824-2013; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta

Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na usługi - Udzielenie zamówienia - Procedura otwarta 1/5 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:340100-2011:text:pl:html PL-Kielce: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2011/S 209-340100 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do Umowy. z dnia OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Kod CPV zamówienia: 92.11.12.10-7 I. NAZWA NADANA ZAMÓWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO: II. Przedmiotem zamówienia jest produkcja filmu promocyjnego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2013 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 10 marca 2015r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 10 marca 2015r. Zapytanie ofertowe na aranżację pomieszczeń, dostarczenie potrzebnego sprzętu, obsługę, zapewnienie oprawy wizualnej (multimedialnej i poligraficznej) w czasie całodniowego wydarzenia organizowanego w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckuip.kalisz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckuip.kalisz.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ckuip.kalisz.pl Kalisz: Wykonanie i dostarczenie materiałów szkoleniowych, artykułów informacyjnych

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. ZAMAWIAJĄCYM JEST : Gmina Łobez / Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika ul. Spokojna 4, 73-150 Łobez woj. zachodniopomorskie tel. 91 3974370, faks 91

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. dotyczy przedstawienia oferty na:

Zapytanie ofertowe. dotyczy przedstawienia oferty na: Zapytanie ofertowe dotyczy przedstawienia oferty na: przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych w ramach realizacji projektu Opolskie w Internecie Obywatel bliski Administracji 1. Zakres tematyczny

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej Szczegółowy harmonogram zrealizowanego programu konsultacji społecznych i kampanii informacyjnej Białystok 11.01.2010 r Dopracowanie

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 z dnia 28.01.2014 roku. (pełna nazwa Oferenta) (pełny adres Oferenta) (NIP) (REGON) (adres e-mail)

Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego nr 1/2014 z dnia 28.01.2014 roku. (pełna nazwa Oferenta) (pełny adres Oferenta) (NIP) (REGON) (adres e-mail) Projekt: Stworzenie wielofunkcyjnego serwisu do elektronicznego zarządzania kontrolami placów zabaw współfinansowany w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka; Działanie 8.1 Wspieranie działalności w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 2. ZAKRES UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG..3 2.1 Ogólny zakres zamówienia...3 2.2 Założenia i ryzyko Umowy o świadczenie usług...3

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 28 lutego 2014 r.

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 28 lutego 2014 r. Zapytanie ofertowe na koncepcję i realizację aranżacji przestrzeni, dostarczenie potrzebnego sprzętu, obsługę techniczną oraz zapewnienie oprawy wizualnej (multimedialnej i poligraficznej) całodniowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Załącznik Nr 1. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 1 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Wymagania ogólne dotyczące współpracy Zamawiającego z Wykonawcą - CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA i CZĘŚĆ II ZAMÓWIENIA o Wykonawca ma obowiązek bieżącej współpracy

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 9/2015/KLON

Zapytanie ofertowe nr 9/2015/KLON Szczecin, dnia 06.10.2015 r. Zapytanie ofertowe nr 9/2015/KLON Strona 1 Szanowni Państwo, Polska Fundacja Przedsiębiorczości, realizując Projekt pn.: Fundusz Mikropożyczkowy KLON współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

Siedlisko, 03.02.2014r. Zapytanie ofertowe

Siedlisko, 03.02.2014r. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe I. Zamawiający: Stowarzyszenie Kraina Lasów i Jezior Lokalna Grupa Działania, ul. Cmentarna 3, 67-112 Siedlisko, NIP 9252064582 REGON 080285747 Osoba uprawniona do kontaktu: Roksana

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja pomocy dydaktycznych

Specyfikacja pomocy dydaktycznych Specyfikacja pomocy dydaktycznych Celem dokumentu jest zaprezentowanie przykładowych multimedialnych pomocy dydaktycznych, które mogą być wykorzystane/zrealizowane/zakupione w ramach modernizacji programów

Bardziej szczegółowo

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna

Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Reklama na portalu Świata Przemysłu Farmaceutycznego specyfikacja techniczna Formy reklamowe: 1. Billboard UP 1100zł netto Graficzny prostokąt reklamowy umieszczony centralnie w górnej części portalu,

Bardziej szczegółowo

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 2015-09- RR-V.041.4.11.2015.

URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 2015-09- RR-V.041.4.11.2015. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO W RZESZOWIE Departament Rozwoju Regionalnego Rzeszów, 2015-09- RR-V.041.4.11.2015.MW Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (SOPZ) I. Nazwa zadania: Przygotowywanie

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt Opolskie kwitnące muzycznie III współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz ze środków budżetu województwa opolskiego w ramach Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do SIWZ - OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług na rzecz Zamawiającego, związanych z działaniami informacyjnymi i promocyjnymi dotyczącymi promocji Województwa

Bardziej szczegółowo

U M O W A Nr WT... Na wykonanie filmu promocyjnego...

U M O W A Nr WT... Na wykonanie filmu promocyjnego... U M O W A Nr WT... Na wykonanie filmu promocyjnego Załącznik nr 7 Projekt Zawarta w dniu...2012 roku pomiędzy Powiatem Cieszyńskim z siedzibą w Cieszynie, ul. Bobrecka 29, reprezentowanym przez: 1. Jerzego

Bardziej szczegółowo

DOA.III.272.1.59.2012 Kielce, 21.09.2012 r. Do wszystkich zainteresowanych, którzy pobrali SIWZ WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ ZMIANTA TREŚCI SIWZ

DOA.III.272.1.59.2012 Kielce, 21.09.2012 r. Do wszystkich zainteresowanych, którzy pobrali SIWZ WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ ZMIANTA TREŚCI SIWZ DOA.III.272.1.59.2012 Kielce, 21.09.2012 r. Do wszystkich zainteresowanych, którzy pobrali SIWZ WYJAŚNIENIA NR 1 DO SIWZ ZMIANTA TREŚCI SIWZ Dotyczy: Zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr ROYGARD/POIG/02/2015 z dnia 09.03.2015 r. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA STWORZENIE I OBSŁUGA KAMPANII INTERNETOWEJ DLA PLATFORMY HANDLOWEJ CABAS.pl w

Bardziej szczegółowo

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego

PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013. na 2015 rok. sporządzony dla Województwa Mazowieckiego PLAN KOMUNIKACYJNY PROW 2007 2013 na 2015 rok sporządzony dla Województwa Mazowieckiego Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa,

Bardziej szczegółowo

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r.

PISMO OKÓLNE Nr 9/2011. Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. PISMO OKÓLNE Nr 9/2011 Rektora Politechniki Koszalińskiej z dnia 31 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia w Politechnice Koszalińskiej Zasad świadczenia usług przez Sekcję Promocji Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA ROZWOJU MAZOWSZA Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Czy uważasz, że Twoja marka jest dostatecznie rozpoznawalna? Czy myślisz, że nie możesz pozyskać więcej nowych klientów?

Czy uważasz, że Twoja marka jest dostatecznie rozpoznawalna? Czy myślisz, że nie możesz pozyskać więcej nowych klientów? Czy uważasz, że Twoja marka jest dostatecznie rozpoznawalna? Czy myślisz, że nie możesz pozyskać więcej nowych klientów? Czy potencjalni klienci uznają Twoją ofertę za najbardziej atrakcyjną? Jeżeli na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie filmu promocyjnego

ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie filmu promocyjnego Zwoleń, dnia 19 maja 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wykonanie filmu promocyjnego I. ZAMAWIAJĄCY: Stowarzyszenie Dziedzictwo i Rozwój ul. Wojska Polskiego 80A 26 700 Zwoleń tel./fax 48 676 20 29 stowarzyszeniedir@tlen.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA ROCZNY PLAN KOMUNIKACYJNY Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 sporządzony dla Fundacji Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA na 2015 rok 1.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu zamówienia

Opis Przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu zamówienia 1. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Przedmiotem zamówienia jest zakup usług mających na celu promocję bazy praktyk i staży. Realizacja promocji odbędzie się poprzez

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kzkgop.pl Katowice: Zorganizowanie i przeprowadzenie kampanii promującej wdrożenie i działanie

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ Znak: AZP/43/P/2011 Kielce, 2011-11-23 Do wszystkich Wykonawców ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kampanię

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. konkursu adresowanego do młodzieży województwa zachodniopomorskiego 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN. konkursu adresowanego do młodzieży województwa zachodniopomorskiego 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN konkursu adresowanego do młodzieży województwa zachodniopomorskiego 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Konkurs pt. Profilaktyka oczami młodzieży zwany dalej Konkursem, organizowany jest przez Komendę Wojewódzką

Bardziej szczegółowo

Cennik TVFair. Produkcja TV w systemie ProHD [DVD + www] str. 2, 3, 4.

Cennik TVFair. Produkcja TV w systemie ProHD [DVD + www] str. 2, 3, 4. Cennik TVFair Produkcja TV w systemie ProHD [DVD www] str. 2, 3, 4. Prezentacja TV Twojej Firmy str. 2. > od 1 900 zł netto realizacja w Twojej firmie > od 990 zł netto realizacja na dowolnie wybranych

Bardziej szczegółowo

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu

Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Wieloaspektowy Program rozwoju Sami Sobie w mikroregionie Dolina Strugu Informacja i Promocja w ramach 8 naboru wniosków o granty na projekty dotyczące wsparcia w zakresie rozwoju pszczelarstwa Tyczyn,

Bardziej szczegółowo

FILMY REKLAMOWE KOORDYNACJA KAMPANII REKLAMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW AUDIO-WIZUALNYCH

FILMY REKLAMOWE KOORDYNACJA KAMPANII REKLAMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW AUDIO-WIZUALNYCH FILMY REKLAMOWE KOORDYNACJA KAMPANII REKLAMOWYCH Z WYKORZYSTANIEM MATERIAŁÓW AUDIO-WIZUALNYCH Studio filmowe TEAM PROMOTION istnieje of 2007 roku. W swoim dorobku mamy filmy reklamowe, szkoleniowe, promocyjne,

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH

WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH Załącznik nr 3a do SIWZ WYKONANIE MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH 1. Wszystkie oferowane Produkty muszą być nowe, pełnowartościowe, pierwszego gatunku, nie gorsze niż określone przez Zamawiającego w SIWZ, oraz

Bardziej szczegółowo

Unieszkodliwiania Odpadów, wyczerpują listę zadań szczegółowych przewidzianych do zrealizowania w ramach konsultacji społecznych?

Unieszkodliwiania Odpadów, wyczerpują listę zadań szczegółowych przewidzianych do zrealizowania w ramach konsultacji społecznych? Olsztyn, 15.07.2009 r. ZGOK. PN 9/2009 Przedmiot zamówienia: Przeprowadzenie procedury uzyskania zgody o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę zaplanowanych w projekcie inwestycji, którego głównym etapem

Bardziej szczegółowo

OFERTA. Transmisje online. Prezentacje wyników kwartalnych. Filmy korporacyjne. Prezentacje inwestorskie IPO. Telewizja korporacyjna

OFERTA. Transmisje online. Prezentacje wyników kwartalnych. Filmy korporacyjne. Prezentacje inwestorskie IPO. Telewizja korporacyjna www.inwestortv.pl OFERTA Transmisje online Prezentacje wyników kwartalnych Filmy korporacyjne Prezentacje inwestorskie IPO Telewizja korporacyjna Transmisje online Prezentacja wyników finansowych Transmisja

Bardziej szczegółowo

Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE

Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE Krynica-Zdrój, 16.07.2014 r. ZAPYTANIE KONKURSOWE Uzdrowisko Krynica Żegiestów S.A., nazywane dalej Organizatorem Konkursu, zaprasza do złożenia ofert na kampanię reklamową, promującą strategiczny produkt

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015

Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Oznaczenie sprawy: DOA-IV.272.37.2015 Zał. do SIWZ Druk wizytówek, plakatów, ulotek, programu konferencyjnego oraz naklejek. I. WIZYTÓWKI - na potrzeby Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 193333-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Numer ogłoszenia: 193333-2014; data zamieszczenia: 10.09.2014 OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 1 z 6 2014-09-10 14:25 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 295300-2014 z dnia 2014-09-04 r. Ogłoszenie o zamówieniu - Kraków 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie materiałów informacyjno-promocyjnych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Kalendarze format A5 na 2013 rok z wygrawerowanym logo projektu i loga POKL i UE wraz z ich odwołaniami sztuk 50

ZAPYTANIE OFERTOWE. 3. Kalendarze format A5 na 2013 rok z wygrawerowanym logo projektu i loga POKL i UE wraz z ich odwołaniami sztuk 50 ZAPYTANIE OFERTOWE Szanowni Państwo, realizując projekt pn Reintegracja społeczna i zawodowa osób zagrożonych wykluczeniem społecznym współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie

Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie Załącznik numer 2 do zapytania ofertowego Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla kampanii Bezpieczeństwo pracy zależy od Ciebie 1. Przedmiot zamówienia W skład przedmiotu zamówienia, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Warunki udziału w Sekcji Open Programme realizowanej w ramach Łódź Design - Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi

Warunki udziału w Sekcji Open Programme realizowanej w ramach Łódź Design - Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi Warunki udziału w Sekcji Open Programme realizowanej w ramach Łódź Design - Międzynarodowego Festiwalu Designu w Łodzi I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Organizatorem Sekcji Open Programme jest Łódź Art Center

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ZAŁĄCZNIK NR 1 DO SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Strona 1 z 7 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Cel zamówienia... 3 3. Przedmiot zamówienia... 3 4. Etapy realizacji... 3 5. Wymagania... 4 5.1. Wymagania

Bardziej szczegółowo

KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013

KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 KAMPANIA INFORMACYJNO- PROMOCYJNA PROJEKTU KAPITAŁ INTELEKTUALNY LUBELSZCZYZNY 2010-2013 realizowana przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego OIC Poland z siedzibą w Lublinie na

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Nr referencyjny: PRO-MAT/2015/TK Załącznik nr 2 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA WYKONANIE ORAZ DOSTAWA MATERIAŁÓW INFORMACYJNO-PROMOCYJNYCH Schavemaker Invest Sp. z o. o ul. Ks. J. Popiełuszki

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA SPECYFIIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

MODYFIKACJA SPECYFIIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy: ZP/CWiPI.2.28.3.2013 Olsztyn dn. 24.10.2013r. Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dla rozwoju Mazowsza SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) dotyczący wykonania i dostawy materiałów promocyjnych kalendarzy na rok 2016 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014

WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273...2014 WZÓR UMOWY UMOWA NR WZP.273....2014 zawarta w dniu.... 2014 roku w Toruniu, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim, zwanym dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez: 1., 2... a.. zwanym dalej Wykonawcą

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 5 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW

Warszawa, 5 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW Warszawa, 5 stycznia 2015r. INFORMACJA O PROWADZONYM ROZPOZNANIU RYNKU WYKONAWCÓW W celu zbadania oferty rynkowej oraz oszacowania wartości zamówienia, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów zwraca się z uprzejmą

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy Nr./2015 Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Opracowanie i wydanie broszur tematycznych oraz folderu informacyjnego, w ramach projektu LIFE13NAT/PL/000032

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015

UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015 Załącznik nr 2 do ogłoszenia UMOWA nr ZZ-008/022/U/2015 na przeprowadzenie telewizyjnej kampanii reklamowej z wykorzystaniem billboardów i techniki lokowania produktu w ramach promocji projektu Centrum

Bardziej szczegółowo

I. Wydawnictwo pokonferencyjne ze spotkania z mediami

I. Wydawnictwo pokonferencyjne ze spotkania z mediami Znak sprawy: DOA. 3323-27/10 Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Wydawnictwo pokonferencyjne ze spotkania z mediami korekta, naświetlenie i druk wydawnictwa, zgodnie z zawartymi

Bardziej szczegółowo