OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 załącznik nr 1 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA PRZYGOTOWANIE I PRZEPROWADZENIE DZIAŁAŃ INFORMACYJNYCH I PROMOCYJNYCH W RAMACH KAMPANII PROMOCYJNEJ PROJEKTU AKADEMIA ZMIENIA SZCZECIN - MODERNIZACJA PAŁACU POD GLOBUSEM W SZCZECINIE Przedmiot Zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektu Akademia ZMIENIA Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata , zgodnie z przedstawioną przez Zamawiającego koncepcją kampanii. Kampania obejmuje: - zgromadzenie kontentu multimedialnego w postaci plików fotograficznych, video i animacji wraz z montażem i obróbką graficzną, - wykonanie i bieżące prowadzenie witryny www, - przygotowanie programu telewizyjnego wraz z emisją w lokalnej telewizji, - przygotowanie promocyjnej kampanii radiowej wraz z emisją w lokalnej rozgłośni, - przygotowanie i produkcja baneru, - przygotowanie i produkcja ulotek, - przeprowadzenie cyklu wydarzeń promocyjnych, - przygotowanie i produkcja gadżetów promocyjnych, - wykonanie i montaż tablicy informacyjnej. Kampania promocyjna projektu Akademia ZMIENIA Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie będzie dotyczyć przebiegu i postępów z realizacji tego projektu. Cele kampanii: - podniesienie świadomości społecznej na poziomie lokalnym (Szczeciński Obszar Metropolitalny) w zakresie modernizacji Pałacu pod Globusem, jej zasięgu, przebiegu i celów,

2 - upowszechnienie korzyści płynących z wykorzystania środków unijnych (na podstawie projektu Modernizacja Pałacu pod Globusem), - wzrost liczby turystów i mieszkańców SOM korzystających z przestrzeni Pałacu pod Globusem. Założenia: 1. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania i przeprowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych w ramach kampanii promocyjnej, zgodnie ze szczegółową koncepcją wraz z harmonogramem, która stanowi załącznik nr 11 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 2. Wykonawca zobowiązany jest do współpracy z autorem projektu kampanii promocyjnej na każdym etapie realizowania kampanii, 3. Początek kampanii Zamawiający przewiduje najpóźniej na miesiąc czerwiec 2013r. Zamawiający wymaga, by poszczególne elementy kampanii promocyjnej były ze sobą powiązane merytorycznie, graficznie i zazębione ze sobą, bądź następujące po sobie w czasie, 4. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawiania propozycji, projektów, harmonogramów i sprawozdań w wyznaczonym terminie w siedzibie Zamawiającego, 5. Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzać działania promocyjne wykorzystując potencjał studentów i wykładowców Akademii Sztuki. Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 1. Zgromadzenie kontentu multimedialnego w postaci plików fotograficznych, video i animacji wraz z montażem i obróbką graficzną. Wykonawca zobowiązuje się sporządzić archiwum multimedialne: fotograficzne, video i animacji, dotyczące modernizacji Pałacu pod Globusem, a w szczególności: a. wykonać minimum jedną sesję fotograficzną w tygodniu przez cały czas obowiązywania umowy oraz w momentach przełomowych, wyznaczonych zgodnie z harmonogramem prac podmiotu odpowiedzialnego za modernizację, a także w czasie wydarzeń promocyjnych odbywających się zgodnie z harmonogramem ustalonym w porozumieniu z Zamawiającym i zgodnym z koncepcją kampanii promocyjnej. Minimalna ilość zdjęć zgromadzonych w czasie jednej sesji, to 15 sztuk,

3 b. wykonać serię animacji (minimum 10 sztuk) o tematyce remontowo-budowlanej, w terminach wyznaczonych zgodnie z harmonogramem prac podmiotu odpowiedzialnego za modernizację, zgodnych z koncepcją kampanii promocyjnej i spójnych z identyfikacją wizualną kampanii. Animacje będą przygotowane w technice łączącej nagranie video z modernizowanego Pałacu pod Globusem z animowaną postacią symbolizującą pracownika wykonującego prace remontowe; czas trwania jednej animacji 30 sekund, c. wykonać serię 30 sekundowych filmów promocyjnych w technice time-lapse (minimum 15 szt) przeznaczonych do umieszczania na witrynie www i dystrybuowania w innych kanałach informacyjnych (telewizja, radio, social media), d. przygotować materiały do wykorzystania w programie telewizyjnym (20 różnych odcinków) wraz z organizacją produkcji, w tym: zapewnieniem lektora, podkładu muzycznego i statystów oraz z montażem, a w szczególności nagrania filmowe z modernizowanego Pałacu pod Globusem, nagrania z wydarzeń promocyjnych odbywających się zgodnie z harmonogramem kampanii promocyjnej - zarejestrowane profesjonalnym sprzętem, zmontowane w postaci minimum 30 sekundowych relacji zawierających wypowiedzi studentów lub wykładowców Akademii Sztuki lub pracowników firmy modernizującej Pałac pod Globusem lub mieszkańców Szczecina lub prezentujące postępy prac modernizacyjnych z dźwiękiem. Do zgromadzonego kontentu multimedialnego Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji wyłącznej na wszystkie znane pola eksploatacji w ramach wynagrodzenia. 2. Wykonanie i bieżące prowadzenie witryny www. Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania, wykonania i bieżącego aktualizowania witryny www, spójnej wizualnie z identyfikacją wizualną kampanii promocyjnej, zgodnej ze szczegółową koncepcją kampanii promocyjnej i harmonogramem. Witryna będzie posiadała wszystkie oznakowania zgodne z Wytycznymi RPO WZ dotyczącymi informacji i promocji projektu realizowanego w ramach RPO WZ. Wykonawca umieści gotową witrynę internetową na zewnętrznym dedykowanym do tego zadania hostingu z miesięcznym limitem przesyłu danych zgodnie z zapotrzebowaniem oszacowanym przez Wykonawcę. Po upływie terminu Umowy, witryna wraz z zawartosią zostanie przekazana Zamawiającemu do dalszej eksploatacji w ramach wynagrodzenia. Wykonawca zobowiązuje się również do dokonania cesji praw własności do usług hostingowych związanych z witryną www na rzecz Zamawiającego.

4 a. Wykonawca wykona projekt graficzny witryny w postaci przekroju Pałacu pod Globusem z ukazanymi graficznie modernizowanymi w ramach projektu przestrzeniami. Wykonawca przedstawi projekt witryny do akceptacji Zamawiającego w terminie 14 dni od podpisania Umowy, b. Wykonawca zaprogramuje witrynę i uruchomi najpóźniej 30 czerwca 2013r, c. Wykonawca umieści w witrynie informacje merytoryczne dotyczące projektu oraz modernizowanych przestrzeni, w formie plików tekstowych, fotograficznych i video. Wymagana wielkość plików: tekstowy - minimum pół strony sformalizowanej, foto - minimum szerokość 1200 pikseli (96 dpi) w rozszerzeniu jpg, video - minimum 720x576 pikseli (standard DV PAL), d. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego aktualizowania treści merytorycznych witryny z wykorzystaniem materiałów zgromadzonych w kontencie multimedialnym, minimum raz w tygodniu przez cały czas obowiązywania Umowy oraz w momentach przełomowych, wyznaczonych zgodnie z harmonogramem prac podmiotu odpowiedzialnego za modernizację, a także w czasie wydarzeń promocyjnych odbywających się zgodnie z harmonogramem ustalonym w porozumieniu z Zamawiającym i zgodnym z koncepcją kampanii promocyjnej. Treści wprowadzane na stronę www wymagają uzyskania akceptacji Zamawiającego, e. Wykonawca zobowiązuje się wzajemnie podlinkować witrynę promocyjną ze stroną Akademii Sztuki, kanałami społecznościowymi (facebook Akademii Sztuki) i innymi narzędziami informacyjno-promocyjnymi dostępnymi w internecie (założyć kanał YouTube). Do materiałów powstałych w czasie produkcji witryny Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji wyłącznej na wszystkie znane pola eksploatacji w ramach wynagrodzenia. 3. Przygotowanie programu telewizyjnego wraz z emisją w lokalnej telewizji. Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania scenariusza i produkcji programu telewizyjnego oraz jego emisji w lokalnej telewizji. Zamawiający wymaga, by kampania ukazała się w jednej stacji telewizyjnej o zasięgu obejmującym minimum 95% powierzchni województwa Zachodniopomorskiego, emitującej program za pośrednictwem nadajników naziemnych. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania programu z wykorzystaniem materiałów zgromadzonych w kontencie multimedialnym, zgodnie z harmonogramem prac podmiotu odpowiedzialnego za modernizację, a także w odniesieniu do wydarzeń promocyjnych

5 odbywających się zgodnie z harmonogramem ustalonym w porozumieniu z Zamawiającym i zgodnym z koncepcją kampanii promocyjnej. a.produkcja programu telewizyjnego: - Wykonawca wyprodukuje program informacyjno-promocyjny (dwadzieścia 5-minutowych odcinków) wraz z prezentacją zmontowanych w ramach kontentu multimedialnego materiałów w formie filmowej i zdjęciowej oraz rozmową z gośćmi, w ramach programu kulturalnoinformacyjnego lub lifestyle owego. Gośćmi programu będą studenci lub wykładowcy Akademii Sztuki, wykonawcy modernizacji lub osoby pracujące przy jej przygotowaniu (np. architekt, konserwator zabytków), osoby biorące udział w kampanii promocyjnej (uczestnicy wydarzeń promocyjnych), - Wykonawca przedstawi scenariusz programu (pierwsze 4 odcinki) do akceptacji Zamawiającego w terminie 7 dni od podpisania Umowy, - scenariusz pozostałych 16 odcinków Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającego w terminie 28 dni od podpisania Umowy, - Wykonawca zobowiązuje się do zamieszczenia 8 sekundowego billboardu sponsorskiego przed i po programie, w warstwie graficznej i merytorycznej zgodnego z Wytycznymi RPO WZ. b.emisja programu telewizyjnego: - Wykonawca wykupi czas antenowy i przekaże nadawcom programu w wymaganym czasie nośniki przygotowane z jego wymaganiami technicznymi (wszelkie formalności po stronie Wykonawcy). Emisja programu 1 raz w tygodniu (4 emisje w miesiącu) przez 5 wybranych przez Zamawiającego miesięcy - razem 20 emisji. Do przygotowanego programu telewizyjnego Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji wyłącznej na wszystkie znane pola eksploatacji w ramach wynagrodzenia. 4. Przygotowanie promocyjnej kampanii radiowej wraz z emisją w lokalnej rozgłośni Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania scenariusza i produkcji programu radiowego oraz jego emisji w lokalnej rozgłośni. Zamawiający wymaga, by kampania ukazała się w jednej stacji radiowej emitującej na żywo program lokalny, zapewniającej dotarcie do jak największej części województwa Zachodniopomorskiego, zgodnie z harmonogramem kampanii promocyjnej. Scenariusz programu zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu w ciągu 14 dni od podpisania Umowy.

6 Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania programu z wykorzystaniem materiałów zgromadzonych w kontencie multimedialnym, zgodnie z harmonogramem prac podmiotu odpowiedzialnego za modernizację, a także w odniesieniu do wydarzeń promocyjnych odbywających się zgodnie z harmonogramem ustalonym w porozumieniu z Zamawiającym i zgodnym z koncepcją kampanii promocyjnej. a. Wykonawca zleci założenie tematycznej podstrony na witrynie stacji radiowej, na której będą zamieszczane treści tekstowe, graficze, foto, video i audio, dotyczące promowanego projektu; wskazane pliki będą przekazywane radiostacji przez Wykonawcę w formie plików tekstowych, fotograficznych i video. Wymagana wielkość plików: tekstowy - minimum pół strony sformalizowanej, foto - minimum szerokość 1200 pikseli (96 dpi) w rozszerzeniu jpg, video - minimum 720x576 pikseli (standard DV PAL), minimum raz w tygodniu; projekt podstrony zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającego w terminie 14 dni od podpisania Umowy, b. Wykonawca zleci umieszczenie baneru górnego na głównej stronie rozgłośni w czasie trwania tygodniowych akcji promocyjnych (5xtydzień, zgodnie z harmonogramem), zawierającego treści dotyczące promocji projektu Modernizacja Pałacu pod Globusem i oznakowania zgodne z wytycznymi RPO WZ; baner powinien być spójny z identyfikacją wizualną kampanii promocyjnej; projekt baneru zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającemu w terminie 14 dni od podpisania Umowy, c. Wykonawca wykupi czas antenowy i przekaże nadawcom programu w wymaganym czasie nośniki przygotowane z jego wymaganiami technicznymi (wszelkie formalności po stronie Wykonawcy), d. Wykonawca przygotuje 5 kampanii promujących projekt do końca 2013 roku wraz z konkursami z nagrodami. Kampanie odbędą się w czerwcu, sierpniu, październiku, listopadzie i grudniu 2013r. Każda kampania będzie trwała w dni powszednie - od poniedziałku do piątku włącznie. Wymagane elementy każdego tygodnia promocji radiowej: kampania spotowa (minimum 8 emisji dziennie w każdym tygodniu kampanii, w dni powszednie, proporcjonalnie przez cały dzień od 8:00 do 21:00), konkurs z nagrodą w postaci ipada mini w każdym tygodniu kampanii radiowej (5 konkursów, 5 ipadów mini), wręczaną w piątek, 30 sekundowe informacje dotyczące projektu w dni powszednie w audycji porannej (każdego dnia w każdym tygodniu kampanii). Nagrody zapewnia radiostacja. Do scenariusza przeprowadzonej kampanii radiowej, a także użytych w niej materiałów Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji wyłącznej na wszystkie znane pola eksploatacji w ramach wynagrodzenia.

7 5. Przeprowadzenie cyklu wydarzeń promocyjnych Wykonawca zorganizuje i przeprowadzi cykl 9 wydarzeń promocyjnych z udziałem studentów Akademii Sztuki i mieszkańców Szczecina. Wykonawca zobowiązuje się do przygotowania wydarzeń zgodnie z harmonogramem prac podmiotu odpowiedzialnego za modernizację, a także w odniesieniu do harmonogramu kampanii ustalonego w porozumieniu z Zamawiającym i zgodnie z koncepcją kampanii promocyjnej. Wykonawca przedstawi szczegółowy plan realizacji wydarzeń w terminie 21 dni od podpisania Umowy. Wykonawca zobowiązuje się zgromadzić wszelką dokumentację konieczną do przeprowadzenia wydarzeń promocyjnych (pisma urzędowe, zezwolenia urzędowe, wymagane zgody organów urzędowych), a także przeprowadzi wydarzenia zgodnie z wymaganymi przez wskazane urzędy zasadami. Wykonawca wykona baner z siatki zawierający logotyp projektu oraz oznakowania zgodne z wytycznymi RPO WZ o powierzchni 3 metrów kwadratowych i będzie go prezentował w trakcie każdego wydarzenia. Wykonawca wykona ulotki informacyjne w formacie A6, druk dwustronny pełnokolorowy, papier kreda błysk 135 gsm, sztuk zawierające informacje o projekcie Akademia ZMIENIA Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem, zawierające logotyp projektu oraz oznakowania zgodne z wytycznymi RPO WZ i rozdystrybuuje je w trakcie kadego wydarzenia. Projekt baneru oraz ulotek Wykonawca przedstawi Zamawiającemu w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Wykonawca przygotuje i przeprowadzi następujące wydarzenia: a. inauguracja Modernizacji Pałacu pod Globusem i święto Akademii Sztuki - Wykonawca przygotuje i przeprowadzi uroczystą inaugurację projektu modernizacyjnego na placu Orła Białego wraz z wykonaniem utworu muzycznego przez pracowników i studentów Akademii Sztuki, rautem dla zaproszonych gości i after party dla studentów i mieszkańców Szczecina; moderatorem części artystycznej będzie wyznaczony pracownik Akademii Sztuki; raut dla zaproszonych gości (70 osób) odbędzie się w pomieszczeniach udostępnionych przez akademię Sztuki; moderatorem after party dla studentów i mieszkańców Szczecina będzie wyznaczony pracownik Akademii Sztuki; część artystyczną zapewnią studenci Akademii Sztuki; wynajem pomieszczenia na 150 osób po stronie Wykonawcy, b. piano week - Wykonawca przygotuje wydarzenie polegające na ustawieniu trzech pianin do spontanicznej modernizacji przez przechodniów w miejscach wysokiego natężenia ruchu

8 pieszych w Szczecinie, w tym jeden raz na terenie galerii handlowej w centrum Szczecina o powierzchni całkowitej minimum metrów kwadratowych. Terminy ustawienia pianin: , , r. Ustawienie pianin w godzinach porannych, demontaż w godzinach wieczornych. Wykonawca zapewni pianina oraz materiały do ich modernizacji - papier (ryza a4), dwie rolki tapety, farby w sprayu (6szt.), 2 metry kwadratowe filcu. Wykonawca zobowiązuje się nagrać materiały filmowe z każdego wydarzenia oraz zmontować je w postaci dwóch krótkich filmów promocyjnych (1szt. trzydziestosekundowy, 1szt. 3-minutowy), c. photoday w Pałacu pod Globusem - Wykonawca zobowiązuje się przeprowadzić wydarzenie w modernizowanym Pałacu pod Globusem polegające na otwartym wydarzeniu fotograficznym wraz z przewodnikiem po Pałacu, wygrodzeniem dostępnej przestrzeni oraz gadżetami dla uczestników wydarzenia w postaci kasków budowlanych z nalepką projektu. Nalepka z logotypem projektu będzie zawierała oznakowania zgodne z Wytycznymi RPO WZ. Jej projekt zostanie przedstawiony do akceptacji Zamawiającego minimum 30 dni przed datą wydarzenia, d. projekt Maria Fiodorowna - Wykonawca zobowiązuje się zorganizować nagranie piętnastominutowego filmu dokumentalnego o Marii Fiodorownej wraz z organizacją produkcji, w tym: zapewnieniem lektora, podkładu muzycznego, aktorów i statystów oraz z montażem, a także z premierą w listopadzie 2013r. Film będzie promował modernizowane przestrzenie, a po zakończeniu modernizacji, będzie prezentowany w jednej ze zmodernizowanych przestrzeni. Zmontowana ścieżka dźwiękowa z filmu zostanie udostępniona turystom zwiedzającym Pałac pod Globusem, w postaci przewodnika po zmodernizowanych przestrzeniach Pałacu emitowanego w słuchawkach. Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji scenariusz filmu oraz szczegółową koncepcję jego wykonania w terminie 30 dni od podpisania Umowy, e. cykliczne działania happeningowe - Wykonawca zobowiązuje się przygotować 5 artystycznych działań happeningowych, zgodnie z harmonogramem i koncepcją działań promocyjnych, z udziałem studentów i wykładowców Akademii Sztuki i przeprowadzić je w przestrzeni publicznej - w miejscach dużego natężenia ruchu pieszych. Wykonawca zobowiązuje się przygotować i przeprowadzić wszystkie wydarzenia promocyjne zgodnie ze szczegółową koncepcją przedstawioną przez Zamawiającego i we współpracy z jej autorem oraz wskazanymi przez niego osobami i podmiotami. Wykonawca zobowiązuje się jak najszerzej rozpowszechnić informacje o planowanych wydarzeniach, między innymi za pomocą emitowanych programów telewizyjnych i radiowych, na witrynie projektu oraz w mediach społecznościowych.

9 Do scenariuszy wydarzeń promocyjnych, a także użytych w trakcie ich przeprowadzania projektów i materiałów materiałów Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji wyłącznej na wszystkie znane pola eksploatacji w ramach wynagrodzenia. 6. Przygotowanie i produkcja gadżetów promocyjnych Wykonawca dostarczy gadżety promocyjne spójne z identyfikacją graficzną kampanii promocyjnej. Gadżety będą wyposażone w metki z logo projektu i oznakowaniem zgodnym z Wytycznymi RPO WZ. a.t-shirt Wykonawca przygotuje projekt graficzny T-shirtów promocyjnych projektu modernizacji Pałacu pod Globusem i przedstawi go Zamawiającemu we wrześniu 2013r. Po zaakceptowaniu projektu graficznego Wykonawca wykona komplet T-shirtów promocyjnych w ilości 200 sztuk w terminie 21 dni. Charakterystyka T-shirtów: 100% bawełna 170 gram, miękki nadruk farbami wodnymi, metka z logo projektu, b.torba promocyjna Wykonawca przygotuje projekt graficzny toreb promocyjnych przeznaczonych do promocji projektu modernizacji Pałacu pod Globusem i przedstawi go Zamawiającemu w lipcu 2013r. Po zaakceptowaniu projektu graficznego Wykonawca wykona komplet toreb promocyjnych w ilości 100 sztuk w terminie 21 dni. Charakterystyka toreb: 100% surówka bawełniana, nadruk farbą plastizolową, metka z logo projektu, Do projektów i wykrojów przygotowanych gadżetów Wykonawca udzieli Zamawiającemu licencji wyłącznej na wszystkie znane pola eksploatacji w ramach wynagrodzenia. 7. Wykonanie i montaż tablicy informacyjnej Wykonawca zobowiązuje się przygotować tablicę informacyjną o prowadzeniu projektu Modernizacja Pałacu pod Globusem, zgodną z wytycznymi RPO i spójną z identyfikacją graficzną projektu. Projekt wykonania tablicy Wykonawca przygotuje w porozumieniu z autorem koncepcji promocyjnej i z Zamawiającym w terminie 7 dni od podpisania Umowy. Tablica powinna być

10 wykonana z materiału odpornego na warunki zewnętrzne i promieniowanie UV oraz zamontowana w widocznym miejscu na budynku Akademii Sztuki lub przed budynkiem Akademii Sztuki, w porozumieniu z wykonawcą prac modernizacyjnych i Zamawiającym Projekt tablicy w pełnym kolorze zostanie przekazany Zamawiającemu elektronicznie w formie pliku PDF lub eps. Wykonawca zobowiązuje się zamontować tablicę informacyjną w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie 7 dni od zaakceptowania projektu jej wykonania przez Zamawiającego. 8. Po wykonaniu wszystkich zadań, w terminie 21 dni od zakończenia całej kampanii, Wykonawca zobowiązany jest przedstawić sprawozdanie z kampanii, zawierające opisy i dokumentację fotograficzną z przeprowadzonych działań, a w szczególności: a.projekty graficzne wykorzystane w poszczególnych działaniach, b.scenariusze programów telewizyjnych i radiowych, terminarze przeprowadzonych konkursów, c.protokoły zdawczo-odbiorcze przekazanych nagród, d.fotografie dokumentujące przebieg wydarzeń promocyjnych, e.zrzuty ekranów dokumentujące działanie witryny, podstrony stacji radiowej i kanałów zależnych, f.opisy i fotografie przygotowanych gadżetów, g.opis i fotografię przygotowanej i zamontowanej tablicy. Uwagi końcowe: Na każdym etapie realizacji zadania Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym i z autorem koncepcji kampanii promującej projekt Akademia ZMIENIA Szczecin - Modernizacja Pałacu pod Globusem w Szczecinie. Wszystkie elementy kampanii muszą być spójne i opierać się o przygotowaną wcześniej koncepcję oraz przygotowaną przez Zamawiającego i zaakceptowaną przez Zamawiającego identyfikację wizualną projektu. Realizacja zadania musi być zgodna z założonym harmonogramem.

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu

Działanie promocyjne nr 1. Przygotowanie broszury informacyjno promocyjnej Projektu Rodzaje stanowiących przedmiot niniejszego zamówienia działań promocyjnych projektu pn. Akademia Zmienia Szczecin Centrum Przemysłów Kreatywnych (Projekt), wraz z opisem zakresu świadczeń i innych wymagań

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Załącznik nr 2 do SIWZ Znak sprawy: 14/DAE/PN/2015 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) CZĘŚĆ 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej realizuje projekt pt.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ) 1. Informacje podstawowe 1.1 Przedmiot i cel zamówienia Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie promocji i informacji oraz dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ

dla rozwoju Województwa Świętokrzyskiego ZMIANA TREŚCI SIWZ Znak: AZP/43/P/2011 Kielce, 2011-11-23 Do wszystkich Wykonawców ZMIANA TREŚCI SIWZ dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na kampanię

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Zakres merytoryczny: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno promocyjnej dla projektu pn. Przebudowa linii tramwajowej na odcinku Rondo Mogilskie al.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2013 z dnia 16.04.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2013 z dnia 16.04.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 14/2013 z dnia 16.04.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna.

Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny: Kontrakt 5 Reklama medialna i multimedialna. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: SIWZ) w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Realizacja komunikacyjnej kampanii promocyjnej województwa wielkopolskiego w kraju i zagranicą promującej wizerunek oraz produkty turystyczne (w tym kulturowe) regionu zawarta

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie ZAPYTANIE OFERTOWE Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Janusza Korczaka w Warszawie Postępowanie w formie zapytania ofertowego na świadczenie kompleksowych usług promocyjno-upowszechniających projektu Kadry

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ]

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia [OPZ] Zał. nr 1 1. INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1. Informacje ogólne o Projekcie Wnioskowany Projekt pn. Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chełmie wraz z rozbudową systemu

Bardziej szczegółowo

1 INFORMACJE PODSTAWOWE

1 INFORMACJE PODSTAWOWE Załącznik nr 4 do SIWZ znak sprawy: 7 /DI/PN/2015 Opis przedmiotu zamówienia 1 INFORMACJE PODSTAWOWE 1.1 Projekt Projekt System ulg i bonifikat skierowanych do rodzin wielodzietnych certyfikowany spersonalizowaną

Bardziej szczegółowo

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.)

Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) Sprawa nr 26/GDOŚ/2011 Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia Kampania społeczna nt. Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000 (I etap do 15 grudnia 2011 r.) ROZDZIAŁ I. Informacje o projekcie...1

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia GCI.400-15/2014 ZAŁĄCZNIK NR 7 DO SIWZ I. Informacje ogólne Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia 1.1. Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania i wykonania kampanii informacyjno-promocyjnej festiwalu

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Spis treści 1. Informacje podstawowe... 3 1.1. Projekt... 3 1.2. Przedmiot zamówienia... 3 1.3. Kraj Zamawiającego... 3 1.4. Lokalizacja projektu... 3 1.5. Przepisy,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Kontrakt 4b: Kampania informacyjno-promocyjna ZZO Jarocin"

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Kontrakt 4b: Kampania informacyjno-promocyjna ZZO Jarocin Załącznik nr 9 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Kontrakt 4b: Kampania informacyjno-promocyjna ZZO Jarocin" Uwaga!!! I. Przedstawiony poniżej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wykazuję minimalne

Bardziej szczegółowo

ZASADY MARKETINGOWE - sezon 2014/2015

ZASADY MARKETINGOWE - sezon 2014/2015 - sezon 2014/2015 Zarząd PLK SA - działając na podstawie pkt. 41.1. Regulaminu Rozgrywek PLK - podaje zasady dotyczące działalności marketingowej obowiązujące kluby PLK w sezonie 2014/2015: 1. OBSZAR DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia 1 Opis Przedmiotu Zamówienia Informacje ogólne dotyczące zamówienia... 3 Założenia realizacji zamówienia... 4 KOMPONENT 1 Wsparcie wdrożenia normy PN:ISO 9001:2009 w połączeniu z Systemem Przeciwdziałania

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1 SPIS TREŚCI 1. INFORMACJE PODSTAWOWE...3 2. ZAKRES UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG..3 2.1 Ogólny zakres zamówienia...3 2.2 Założenia i ryzyko Umowy o świadczenie usług...3

Bardziej szczegółowo

Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi

Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747. Ogłoszenie o zamówieniu. Usługi 1/19 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:334747-2013:text:pl:html Polska-Poznań: Usługi prowadzenia kampanii reklamowych 2013/S 194-334747 Ogłoszenie o zamówieniu

Bardziej szczegółowo

ZASADY MARKETINGOWE. 1.1.3. Negocjowanie i renegocjowanie umów w przedmiocie praw medialnych rozgrywek organizowanych przez PHL,

ZASADY MARKETINGOWE. 1.1.3. Negocjowanie i renegocjowanie umów w przedmiocie praw medialnych rozgrywek organizowanych przez PHL, ZASADY MARKETINGOWE Zarząd PHL Sp.z o.o. - działając na podstawie pkt. 41.1 Regulaminu Rozgrywek PHL - podaje zasady dotyczące działalności marketingowej obowiązujące kluby PHL: 1. OBSZAR DZIAŁANIA MARKETINGOWEGO

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 7 do SIWZ 1. Przedmiot zamówienia...2 1.1 Portal internetowy wraz z przeglądarkową grą komputerową MMORPG i wirtualną mapą szlaków...4 1.2 Pakiet powitalny na Suwalszczyźnie...12

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych WOA.I.ZZP/WPW/U-335-159/09 Załącznik nr 2 do SIWZ Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia na realizację zamówienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Załącznik do Zarządzenia nr 396/2011 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 24.11.2011 REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej klastra budowlanego oraz jej realizację Podstawa Prawna

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Kompleksowa organizacja pikników integracyjnych. 1. Warunki ogólne realizacji pikników integracyjnych 1.1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwóch pikników

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia na organizację Targów dla Przedsiębiorczych 2014

Załącznik nr 1 do SIWZ. Opis Przedmiotu Zamówienia na organizację Targów dla Przedsiębiorczych 2014 Załącznik nr 1 do SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia na organizację Targów dla Przedsiębiorczych 2014 Informacje ogólne o przedmiocie zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa organizacja dwóch

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz. Strona 1 z 14 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: tramwajfordon.bydgoszcz.pl/przetargi Bydgoszcz: Działania promocyjne dla realizacji

Bardziej szczegółowo

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

(Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe ECORYS Polska Sp. z o.o. Warszawa, 05.09.2014 r. ul. Łucka 2/4/6 00-845 Warszawa (Tekst jednolity zapytania ofertowego z 05.09.2014 obowiązujący od 24-09-2014, w trybie rejestracji zmian) Zapytanie ofertowe

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 I. Wstęp OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja.

REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. REGULAMIN KONKURSU na opracowanie koncepcji kampanii promocyjnej sieci Leszczyńskie smaki i jej realizacja. Podstawa Prawna Art. 110 i nast. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo