1 Definicje Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy;

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1 Definicje. 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy;"

Transkrypt

1 UMOWA NA WYKONANIE PRODUKTU zawarta w Krakowie w dniu roku pomiędzy: Teatrem Bagatela im. T. Boya-Żeleńskiego z siedzibą przy ul. Karmelickiej 6, Kraków, wpisanym do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Kraków-miasto na prawach powiatu pod numerem V/3, NIP REGON reprezentowanym przez: Dyrektora Naczelnego i Artystycznego Henryka Jacka Schoena zwanego dalej Zamawiającym a zwanym dalej Wykonawcą. W związku z wartością umowy nie przekraczającą wyrażonej w złotych równowartości kwoty euro na podstawie art. 4 pkt. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z póź.zm.) w/w ustawy nie stosuje się. 1. Używane w Umowie pojęcia oznaczają: 1 Definicje 1.1. Produkt kompleks usług określonych szczegółowo w załączniku nr 2 do Umowy; 1.2. Etap część Produktu; poszczególne Etapy są szczegółowo określone w załączniku nr 2 do Umowy; 1.3. Poprawki drobne zmiany w Produkcie lub Etapie, których naniesienie zasadniczo nie wpływa na czas wykonania i wynagrodzenie za przedmiot umowy oraz zmiany wynikające z etapu testowania i wdrażania produktu Usterka odstępstwo lub nieprawidłowość występująca w Produkcie lub Etapie; 1.5. Zmiana każda dodatkowa praca nie ujęta w przedmiocie Umowy, a mająca znaczący wpływ na jego pracochłonność i kosztochłonność, nie będąca Usterką lub Poprawką. Zmiana wpływa na wartość umowy; 1.6. Godziny Robocze godziny od w Dniach Roboczych; 1.7. Dzień Roboczy dni powszednie od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

2 2 Przedmiot Umowy 1. Przedmiotem Umowy jest powierzenie Wykonawcy wykonania i dostarczenie Zamawiającemu Produktu, w tym świadczenie usług zawierających się w Produkcie, w terminach określonych w harmonogramie ustalonym w załączniku nr 2 do niniejszej Umowy. 2. Przedmiot Umowy będzie realizowany etapowo. Poszczególne Etapy realizacji przedmiotu Umowy są wskazane w załączniku nr 2 do Umowy. 3. Wykonawca niniejszym oświadcza wobec Zamawiającego, że posiada wiedzę w przygotowywaniu projektów o podobnej skali i stopniu trudności jak Produkt stanowiący przedmiot Umowy oraz umiejętności gwarantujące zrealizowanie przedmiotu Umowy na profesjonalnym poziomie, a także będzie miał do dyspozycji przez cały czas realizacji przedmiotu Umowy środki, w tym personel posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie. 4. Zawarcie Umowy oraz wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy odpowiednio Wykonawcy lub Zamawiającego nie narusza ani nie spowoduje naruszenia jakichkolwiek wiążących Wykonawcę lub odpowiednio Zamawiającego praw lub roszczeń osób trzecich lub orzeczeń sądów powszechnych lub arbitrażowych. 5. Strony zobowiązują się do lojalnego współdziałania w celu realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, w tym do przekazywania sobie wszelkich niezbędnych informacji służących jej prawidłowemu wykonywaniu, z tym że nie zwalnia to Wykonawcy z obowiązku zachowania należytej staranności wymaganej w obrocie profesjonalnym. 6. Strony zobowiązują się postępować w wykonaniu przedmiotu Umowy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami. 7. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania należytej staranności wymaganej w profesjonalnym obrocie, a ponadto do przestrzegania obowiązujących powszechnie przepisów prawa. 8. Wykonawca będzie wykonywał swoje obowiązki w taki sposób, aby nie naruszyć ani nie narazić na naruszenie renomy Zamawiającego. 9. Każda ze Stron ponosi samodzielnie odpowiedzialność wobec osób trzecich w przypadku działań niezgodnych z obowiązującym prawem. 3 Warunki realizacji przedmiotu Umowy 1. Przedmiot Umowy wykonany zostanie zgodnie z zakresem wynikającym z postanowień i w terminach wynikających z załącznika nr 2 do Umowy. 2. Po wykonaniu poszczególnych Etapów wynikających z załącznika nr 2 Wykonawca przedstawi Zamawiającemu Etap do odbioru wraz z protokołem odbioru. 3. Rozpoczęcie kolejnego Etapu prac jest warunkowane dokonaniem odbioru Etapu wcześniejszego, tj. podpisaniem protokołu odbioru tego Etapu bez zastrzeżeń. 4. W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego Usterek lub konieczności dokonania Poprawek w danym Etapie będącym przedmiotem odbioru, Zamawiający będzie uprawniony do odmowy podpisania protokołu odbioru. W takim przypadku Zamawiający przedstawi

3 swoje zastrzeżenia wymieniające Usterki lub Poprawki w terminie do 3 (trzech) Dni Roboczych od daty przedstawienia danego Etapu do odbioru. 5. Wykonawca usunie wskazane przez Zamawiającego Usterki i naniesie Poprawki, o ile nie będą one stanowiły Zmiany, oraz zawiadomi Zamawiającego o gotowości do kolejnego odbioru danego Etapu, w terminie 7 (siedmiu) Dni Roboczych. Strony zobowiązują się do przystąpienia do odbioru w terminie 10 (dziesięciu) Dni Roboczych od dnia otrzymania przez Zamawiającego zawiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym. 6. Do ponownego odbioru danego Etapu, tj. po usunięciu wskazanych przez Zamawiającego Usterek i naniesieniu Poprawek, stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego paragrafu. 7. W przypadku wprowadzenia zmian przez Zamawiającego w projekcie lub funkcjonalnościach aplikacji i nie ujętych w przedmiocie umowy Wykonawca oszacuje czas potrzebny na ich wprowadzenie i na tej podstawie przedstawi Zamawiającemu osobną wycenę dotyczącą wprowadzenia zmian. 8. Zamawiający akceptuje możliwości przesunięcia terminów realizacji projektu w przypadku wprowadzenia zmian. Nowe terminy zostaną przedstawione Zamawiającemu i będą wymagały jego akceptacji. 9. Zamawiający zobowiązany jest do bieżących aktualizacji programów w oparciu, o które została zbudowana strona, w okresie gwarancji. 10. W momencie odbioru etapu końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać Produkt w formie instalacji strony na serwerze na nośniku elektronicznym oraz dokumentację techniczną wdrożeniową, zawierającą opis zastosowanej technologii, a także specyfikację techniczną dotyczącą instalacji i utrzymania strony www. 4 Wynagrodzenie i warunki płatności 1. Z tytułu pełnej i prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy, określonego w załączniku nr 2 do Umowy, Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie w wysokości.. (słownie:.). 2. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za stworzenie projektu graficznego w wysokości.. 3. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu graficznego w wysokości 4. Wynagrodzenie wskazane w ust. 1 obejmuje również wynagrodzenie za wykonanie prac programistycznych oraz wdrożenie działającego serwisu w wysokości 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, będzie płatne przez Zamawiającego na postawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcę na wskazany na fakturach numer rachunku bankowego Wystawcy. 6. Do faktur Wykonawca będzie dołączał kserokopię właściwego protokołu odbioru. 7. Do wynagrodzenia, o którym mowa powyżej, zostanie doliczony podatek VAT wg prawnie obowiązującej stawki na dzień wystawienia Faktury VAT.

4 8. Faktury będą płatne w terminie 14 (czternastu) dni od ich dostarczenia. Za dzień dokonania płatności uważa się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego. 9. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem VAT, posiada NIP: i jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 10. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem VAT, posiada NIP: i jest upoważniony do wystawiania i otrzymywania faktur VAT. 5 Koordynatorzy wykonywania przedmiotu Umowy 1. Obie Strony wyznaczają koordynatorów odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg realizacji zobowiązań wynikających z Umowy, w szczególności za właściwy przepływ informacji między Stronami. 2. Koordynatorzy upoważnieni są do akceptowania oraz podpisywania wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem Umowy, w tym akceptacji wykonania prac, dokonywania pisemnych uzgodnień i zgłoszeń, podpisywania Protokołów Zastrzeżeń, Protokołów Odbioru i wszelkich innych dokumentów, jakie mogą się pojawić w związku z wykonywaniem Umowy. 3. Nazwiska oraz dane adresowe koordynatorów zawiera załącznik nr 1 do Umowy. Każda ze Stron ma prawo do zmiany swojego koordynatora. Zmiana taka następuje poprzez pisemne powiadomieniu drugiej Strony o zmianie koordynatora wraz z podaniem danych nowego koordynatora. Zmiana koordynatorów nie stanowi zmian Umowy i nie wymaga formy pisemnego Aneksu. 4. O ile Umowa nie stanowi inaczej, wszelka korespondencja, zawiadomienia i oświadczenia Stron związane z realizacją Umowy będą dokonywane w formie pisemnej i będą przesyłane za pomocą poczty tradycyjnej, poczty kurierskiej, faksem lub doręczone osobiście drugiej Stronie na adresy wskazane w Załączniku nr 1. Kontakty robocze koordynatorów oraz dokonywane przez nich ustalenia w trybie roboczym mogą być dokonywane w formie elektronicznej np. z wykorzystaniem wiadomości poczty elektronicznej. 5. Strony zobowiązują się do niezwłocznego zawiadamiania drugiej Strony o wszelkich zmianach adresów do doręczeń pod rygorem uznania za prawidłowe i skuteczne doręczenia pod ostatni wskazany adres. 6 Oświadczenia Wykonawcy 1. Wykonawca zapewnia, iż z chwilą przenoszenia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych, o którym mowa w 7 Umowy, będzie podmiotem uprawnionym z tytułu tych praw w takim zakresie, który pozwala na zgodne z prawem wykonanie obowiązków Wykonawcy. 2. Wykonawca zapewnia, iż przeniesienie praw, o którym mowa w ust. 1 powyżej, nie będzie naruszać jakichkolwiek praw osób trzecich, nie wymaga uzyskania jakichkolwiek dodatkowych licencji, zgód lub zatwierdzeń.

5 7 Prawa Autorskie 1. Wykonawca przenosi na Zamawiającego wszelkie autorskie prawa majątkowe do wykonywanej strony internetowej oraz projektów powstałych przy jej wykonaniu na wszystkich polach eksploatacji, a w szczególności na następujących: utrwalanie, zwielokrotnianie, w szczególności na taśmie video, płycie kompaktowej, wykorzystania dzieła artystycznego jako wzoru dekoracyjnego, przy użyciu komputerów, fotografii, drukarek, taśmy filmowej, dysków optycznych, płyt analogowych i fotokopii; zapisywania w pamięci komputera; wprowadzania do obrotu; publicznego wykonania lub odtworzenia; wystawiania; wyświetlania; najmu; dzierżawy; nadania za pomocą wizji lub fonii przewodowej lub bezprzewodowej przez stację naziemną; nadania za pośrednictwem satelity; oraz równoczesnego i integralnego nadania utworu nadawanego przez inną organizację radiową lub telewizyjną, publiczne udostępnianie strony internetowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, z tym że Wykonawca może wykorzystywać fragmenty strony internetowej oraz projektów powstałych przy jej wykonaniu dla swoich celów promocyjnych i reklamowych. 2. Autor udziela Zamawiającemu zezwolenia na wykonywanie zależnych praw autorskich do Przedmiotu Umowy, dokonanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie, a także przenosi na Zamawiającego wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich. 8 Gwarancja 1. Wykonawca zapewnia serwis gwarancyjny Produktu wykonanego zgodnie z Umową w okresie trwającym 12 pełnych miesięcy. Gwarancja obejmuje sprawne i funkcjonalne działanie Produktu oraz posiadanie przez niego wszelkich cech, o których istnieniu Wykonawca zapewnił w Umowie Zamawiającego. 2. Bieg okresu gwarancji rozpoczyna się w dniu podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Etapu II. 3. W ramach serwisu gwarancyjnego Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich błędów w funkcjonowaniu Produktu ujawnionych we wskazanym w ust. 1 powyżej okresie gwarancyjnym w terminie trzech dni roboczych od dnia zgłoszenia konieczności usunięcia Usterek, drogą mailową. 4. Gwarancja, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje: 4.1. usterek wywołanych niewłaściwym użytkowaniem Produktu, t.j. niezgodnym z jego przeznaczeniem; 4.2. usterek wywołanych wprowadzeniem przez użytkownika błędnych danych źródłowych, lub parametrów wywołania funkcji; 4.3. usterek wywołanych dokonaniem przez podmioty inne niż Wykonawca zmian w konfiguracji Produktu lub modyfikacją Produktu lub działaniem wirusa komputerowego;

6 4.4. usterek lub zmian w działaniu Produktu spowodowanych przez elementy nie będące przedmiotem Umowy a w szczególności komponenty zapewnione przez Zamawiającego (serwery, systemy operacyjne, hosting, sieci transmisji danych, itp.). 5. Gwarancja na Produkt przestaje obowiązywać w przypadku przeprowadzenia jakichkolwiek modyfikacji lub zmian w Produkcie przez Zamawiającego lub podmiot inny niż Wykonawca, chyba, że chodzi o podwykonawcę Wykonawcy lub też Wykonawca nie wyraził zgody na wykonanie takiej modyfikacji lub zmiany. 9 Zobowiązania do zachowania poufności 1. Strony, w ramach wykonywania niniejszej Umowy, zobowiązują się do traktowania wszelkich informacji otrzymywanych od siebie jako poufnych. Przekazywanie, ujawnianie, zbywanie albo oferowanie zbycia jakiejkolwiek tajemnicy jest dopuszczalne tylko za uprzednim pisemnym zezwoleniem Strony, z wyłączeniem przypadków, gdy informacje te: 1.1. zostały rozpowszechnione do publicznej wiadomości, 1.2. są dostępne publicznie do nieograniczonego kręgu osób, 1.3. muszą być przekazane lub ujawnione z mocy prawa na podstawie decyzji kompetentnego organu, 1.4. są przekazywane, ujawniane lub udostępniane do wykorzystywania pracownikom lub współpracownikom Stron w związku z wykonywaniem Umowy, jednakże pod rygorem zobowiązania tych osób do zachowania tajemnicy. 2. Niezastosowanie się do treści ust. 1 powyżej skutkuje obowiązkiem odszkodowania na zasadach ogólnych oraz obowiązkiem wydania korzyści uzyskanych przez drugą Stronę na skutek niezachowania poufności. 3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do podawania nazwy strony wykonanej dla Zamawiającego w swoich reklamach, ofertach, stronach www. i innych materiałach o charakterze marketingowo - handlowym, w publikowanych tam listach referencyjnych lub w innych przykładach dotychczas zrealizowanych usług. Prawo, o którym mowa w zdaniach poprzedzających, przysługuje Wykonawcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń protokołu odbioru wszystkich Etapów. 10 Siła wyższa 1. Żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy, o ile (i) niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami zewnętrznymi, na które żadna ze Stron nie miała wpływu mimo zachowania należytej staranności, (ii) które to okoliczności ponadto były niemożliwe do przewidzenia (tzn. istniał niewielki stopień prawdopodobieństwa ich pojawienia się) oraz (iii) o ile przy zastosowaniu współczesnej techniki niemożliwe było zapobieżenie szkodliwym następstwom takich okoliczności w postaci niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej umowy (siła wyższa).

7 Powyższe nie zwalnia Stron z wykonania postanowień Umowy w przypadku gdy stan siły wyższej ustąpił. 2. W szczególności w przypadku wystąpienia okoliczności siły wyższej termin wykonania zobowiązań wynikających z Umowy może być wydłużony lub wstrzymany. Strony zobowiązują się do wzajemnego niezwłocznego powiadamiania się o zaistnieniu okoliczności siły wyższej. 11 Odpowiedzialność 1. Strony zobowiązują się podejmować wszelkie możliwe działania mające na celu przeciwdziałanie powstawaniu szkód oraz minimalizowanie ich rozmiarów lub następstw. 2. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % (dziesięć procent) łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w 4 ust. 1 Umowy w przypadku rozwiązania umowy bez wypowiedzenia, tj. w trybie 12 ust. 2 Umowy, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zastrzeżenie przedmiotowej kary nie wyłącza dochodzenia odpowiedzialności na zasadach ogólnych. 3. W razie powstania zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, Wykonawca ma prawo powstrzymać się z realizacją Umowy, po uprzednim wyznaczeniu Zamawiającemu na piśmie 5-dniowego terminu wzywającego do zaprzestania naruszeń Umowy, z zastrzeżeniem ust W razie opóźnienia w wykonywaniu przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 30 zł za każdy dzień opóźnienia. 12 Postanowienia końcowe 1. Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania. 2. Umowa zostaje zawarta na czas realizacji przedmiotu niniejszej Umowy. Zamawiający może wypowiedzieć natychmiastowo Umowę w razie zaistnienia ważnego powodu, w szczególności w razie naruszenia przez Wykonawcę postanowień 2 ust. 3-8 lub 6 Umowy. 3. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie poprzednie pisemne i ustne porozumienia, oświadczenia, uzgodnienia oraz negocjacje pomiędzy Stronami prowadzone do momentu jej podpisania i dotyczące przedmiotu Umowy. Jednocześnie Strony oświadczają, że nie istnieje pomiędzy nimi żadna inna umowa, dotycząca postanowień tu unormowanych. 4. Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy. 5. Wszelkie zmiany Umowy wymagają dla swojej ważności zachowania formy pisemnej w postaci obustronnie podpisanego Aneksu pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem szczególnych przypadków wskazanych w Umowie, dla których przewidziana została inna forma dokonywania zmian. 6. Umowa dotyczy również następców prawnych Wykonawcy.

8 7. Przeniesienie praw i obowiązków wynikających z niniejszej Umowy przez Wykonawcę na osoby trzecie jest możliwe wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego. 8. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy kodeksu cywilnego oraz przepisy ustawy o prawach autorskich i pokrewnych. 9. Strony oświadczają, że rozstrzyganie wszelkich ewentualnych sporów dotyczących treści i wykonania Umowy nastąpi w pierwszej kolejności w drodze polubownych negocjacji. Jeżeli osiągnięcie rozwiązania polubownego nie będzie możliwe, spory rozstrzygane będą przez właściwy rzeczowo sąd powszechny właściwy dla siedziby pozwanego. 10. Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia strony internetowej na serwerze wskazanym przez Zamawiającego. 11. Wykonawca zobowiązany jest do poinformowania Zamawiającego w przypadku likwidacji firmy oraz zobowiązany jest zainstalować stronę na serwerze wskazanym przez Zamawiającego. 10. Umowa została sporządzona w 4 jednobrzmiących egzemplarzach. 13 Załączniki 1. Do Umowy zostają dołączone następujące załączniki, przy czym Załącznik nr 1 nie stanowi integralnej części Umowy i może być zmieniany w drodze jednostronnego oświadczenia Zamawiającego lub Wykonawcy Załącznik nr 1 Spis koordynatorów i adresy; 1.2. Załącznik nr 2 Zakres merytoryczny Produktu ( Przedmiot Umowy ). Za Zamawiającego Za Wykonawcę

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa

Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Priorytet 6 Wykorzystanie i promocja potencjału turystycznego i kulturowego Dolnego Śląska (Turystyka i Kultura) Działanie nr 6.4 Turystyka kulturowa Umowa Nr zawarta w dniu we Wrocławiu w wyniku wyboru

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje

Istotne Postanowienia Umowy. 1 Definicje Istotne Postanowienia Umowy 1 Definicje Ilekroć w Umowie jest mowa o: 1. Błędzie oznacza to: a) nieprawidłową (niezgodną z postanowieniami niniejszej umowy) zawartość Produktu wymagającą jego poprawy.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14

Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Zapytanie ofertowe nr CUPT/DO/OZ/OA/26/20/KR/14 Szanowni Państwo, Centrum Unijnych Projektów Transportowych zaprasza Państwa do złożenia oferty cenowej na świadczenie bieżącej usługi przeprowadzki obejmującej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

z siedzibą... NIP...

z siedzibą... NIP... Część III Wzór umowy zawarta w dniu r. w Łodzi, pomiędzy: Miejską Galerią Sztuki w Łodzi, ul. H. Sienkiewicza 44, 90-009 Łódź., NIP 725-103-37-85, reprezentowaną przez:...... zwaną dalej "Zamawiającym

Bardziej szczegółowo

PUNKT EKLEKTIK SESSION

PUNKT EKLEKTIK SESSION Istotne dla stron postanowienia umowy Zawarte w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław - Zarządem Obsługi Jednostek Miejskich, ul. Namysłowska 8, 50-304 Wrocław NIP 896-100-43-97; REGON 930818255 -

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015

Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 Projekt Umowa nr CUI/ZP/PN/.../2015 zawarta w dniu... we Wrocławiu pomiędzy: Gminą Wrocław, z siedzibą we Wrocławiu, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław, działającą poprzez: Centrum Usług Informatycznych

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Syg. akt: R-DOPU271-2/12/is/PZP Załącznik nr 7 WZÓR UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO UMOWA NR /2012 zawarta w Krakowie, dnia 2012 r. pomiędzy: Uniwersytetem Ekonomicznym w Krakowie z siedzibą w:

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych

Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zał nr 6 do SIWZ Projekt umowy na świadczenie usług outsourcingowych Zamawiający zastrzega sobie przed ustaleniem wersji końcowej prawo wniesienia do projektu umowy zapisów, które nie będą sprzeczne z

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../3.3.4./2014/wi

Umowa nr../3.3.4./2014/wi Umowa nr../3.3.4./2014/wi Zawarta w dniu.. 2015 roku, w Poznaniu, pomiędzy: Stowarzyszeniem Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości (PAIP) z siedzibą w Poznaniu (60-587), przy ul. Cienista 3,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy

WZÓR UMOWY. Przedmiot umowy zawarta w dniu. 2014 r. pomiędzy: WZÓR UMOWY Załącznik nr 2 do SIWZ Skarbem Państwa Najwyższą Izbą Kontroli z siedzibą w: 02-056 Warszawa, ul. Filtrowa 57, reprezentowaną przez: Dorotę Gawot Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy

Umowa Nr ( ) Przedmiot Umowy Załącznik C do SIWZ Wzór umowy Umowa Nr ( ) zawarta w dniu.- w Radomiu, zwana dalej Umową, pomiędzy: Skarbem Państwa Centrum Przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów, jednostką budżetową z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor

Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor "Przewozy Regionalne" sp. z o.o. ul. Wileńska 14 a, 03-414 Warszawa Postępowanie nr PR-23/2015 Zapytanie ofertowe Zakup aplikacji do zarzadzania urządzeniami mobilnymi oraz aplikacji REGIOKonduktor Warszawa,

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie:

UMOWA NR /1398/11. Dnia.roku w Warszawie: UMOWA NR /1398/11 Dnia.roku w Warszawie: Bank Millennium Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Żaryna 2A, 02-593 Warszawa, wpisana pod nr KRS 0000010186 do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:

Wzór umowy. UMOWA Nr. z siedzibą w nadanym numerze NIP - - - oraz nadanym numerze REGON zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez: Oznaczenie sprawy: ZP/2/GDB/2014 Wzór umowy Załącznik nr 2 do siwz UMOWA Nr W dniu roku w Warszawie pomiędzy: Skarbem Państwa - Biurem Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z siedzibą w Warszawie (01-015)

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego. w trybie przetargu nieograniczonego Nr zamówienia: 15/usł./2013 Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na sprawowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy

UMOWA. zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy UMOWA Załącznik nr 8a zawarta w dniu... 2012 roku w Rudzie Śląskiej, pomiędzy Parkiem Wodny w Rudzie Śląskiej Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Kłodnickiej 97/4, 41-706 Ruda Śląska, zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo