zwysoka.pl to wspólna inicjatywa dwóch podmiotów: 3Dpanorama.pl oraz Robokopter Technologies.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "zwysoka.pl to wspólna inicjatywa dwóch podmiotów: 3Dpanorama.pl oraz Robokopter Technologies."

Transkrypt

1 zwysoka.pl to spólna inicjatya dóch podmiotó: 3Dpanorama.pl oraz Robokopter Technologies. Po³¹czyliœmy soje si³y, aby razem torzyæ multimedialne prezentacje oparciu o panoramy sferyczne z lotu ptaka. Torzymy panoramy oraz gigapanoramy ysokiej rozdzielczoœci ykorzystuj¹c bezza³ogoe systemy lataj¹ce (BSL). &

2 Specjalizujemy siê cyfroej prezentacji przestrzeni postaci interaktynych panoram sferycznych i zdjêæ z lotu ptaka. W odró nieniu od tradycyjnej fotografii, panoramy sferyczne pozalaj¹ obseratoroi dok³adnie rozejrzeæ siê e szystkich kierunkach, daj¹c mo lioœæ "poczucia" przestrzeni danego miejsca. Chcielibyœmy szczególnie zainteresoaæ Pañsta mo lioœciami jakie daj¹ interaktyne panoramy sferyczne ykonane z lotu ptaka. Dziêki specjalnie zadaptoanym bezza³ogoym systemom lataj¹cym (BSL), mo emy torzyæ panoramy oraz zdjêcia z lotu ptaka, rónie miejscach niedostêpnych przy tradycyjnej fotografii lotniczej. Ca³y czas rozijamy nasze mo lioœci o kolejne dziedziny. Oktokopter storzony przez firmê Robokopter Technologies Fragment panoramy Hali Stulecia e Wroc³aiu ykonany z ysokoœci oko³o 130 metró. Panoramy z ysokoœci s¹ szczególnie atrakcyjn¹ form¹ prezentacji: gruntó inestycyjnych, dzia³ek na sprzeda, nooposta³ych obiektó, budoli, osiedli, êz³ó komunikacyjnych, zabytkoych pa³acó i parkó, pól golfoych. 2

3 Panoramy sferyczne i gigapanoramy z lotu ptaka W odró nieniu od tradycyjnych zdjêæ lotniczych, które obrazuj¹ jedynie ycinek, zbli enie danego obszaru b¹dÿ obiektu, panoramy pozalaj¹ na przedstaienie pe³ny sposób przestrzeni, na którym postaje inestycja. Na panoramie z ysokoœci idaæ np. infrastrukturê drogo¹, kolejo¹, usytuoanie pobliskiej zabudoy, rozmieszczenie terenó zieleni. Panoramy z lotu ptaka mog¹ byæ uzupe³niane o dodatkoe elementy uzupe³niaj¹ce informacje dotycz¹ce prezentoanej przestrzeni: Budoany stadion na Euro 2012 e Wroc³aiu -.3dpanorama.pl/stadion2 budoana galeria dodatkoych zdjêæ, pole z opisem tekstoym, zaznaczenie (obrys) terenu raz z ymiaroaniem, schematy, grafiki, mapa Google oraz spó³rzêdne GPS, Innoacyjnym rozi¹zaniem jest prezentacja terenu/dzia³ki na panoramie oraz dynamiczne zaznaczenie jej ymiaró i obszaru. Jako nieliczni Polsce oferujemy panoramy z lotu ptaka ysokiej rozdzielczoœci (gigapanoramy), dziêki czemu mo lie jest du e przybli enie ycinkó obszaru na panoramie. Przyk³ad gigapanoramy z lotu ptaka z opcj¹ dynamicznego zaznaczenia obszaru -.zysoka.pl/bydgoszcz przyk³ad poiêkszenia fragmentu panoramy 3

4 Panoramy ykonyane z nietypoych perspekty Osiedle domkó jednorodzinnych D¹bróce pod Poznaniem -.3dpanorama.pl/3d/linea Akademik KREDKA e Wroc³aiu.3dpanorama.pl/3d/kredka D y s p o n u j e m y r ó n i e m e t r o y m ysiêgnikiem. Taka perspektya jest szczególnie atrakcyjn¹ form¹ przedstaienia: placó, skeró, podórek, osiedli, rynkó, boisk. Przygotoujemy rónie panoramy przestrzeni zamkniêtej (z ysiêgnika): hale sportoe, aquaparki, galerie handloe, koœcio³y. W y k o n u j e m y t a k e p a n o r a m y nietypoych ujêciach np. idok z ie oca, którym idaæ szystko dooko³a - rónie sam budynek. F r a g m e n t y p a n o r a m y k o n a n y c h z y s i ê g n i k a 4

5 Wirtualne ycieczki Zajmujemy siê torzeniem rozbudoanych funkcjonalnie i graficznie irtualnych ycieczek. Projektujemy indyidualnie menu naigacyjne tak, aby przygotoana grafika oraz szystkie elementy by³y spójne ze stron¹ WWW, znakami identyfikacyjnymi klienta. Wirtualna ycieczka posiada szereg funkcjonalnoœci: zdjêcia detali z mo lioœci¹ poiêkszenia, budoana galeria dodatkoych zdjêæ, pole z opisem tekstoym, schematy, grafiki, kompas, mapa google oraz spó³rzêdne GPS, podk³ady dÿiêkoe. Przyk³ad yœietlenia menu startoego prezentacji Aktyna mapa Google yœietlona na panoramie zaiera hotspoty z mo lioœci¹ podgl¹du miniaturki Przechodzenie pomiêdzy zarejestroanymi panoramami mo e odbyaæ siê na kilka sposobó: Hotspoty - punkty zamieszczone na panoramie, które po klikniêciu proadz¹ nas do drugiego punku zarejestroanego pobli u ogl¹danej panoramy. Miniaturki zamieszczone przy kraêdzi ekranu przechodzenie miêdzy panoramami odbya siê g danej kategorii np. panoramy z lotu ptaka. Naigacja przez interaktyn¹ mapê Google lub przez plan obiektu punkty z zarejestroanymi panoramami naniesione s¹ na mapê (obszaru) b¹dÿ plan obiektu. Po najechaniu kursorem na dany punkt naigacji, pojaia siê miniaturka panoramy. Przyk³ad yœietlenia galerii zdjêæ Przyk³ad yœietlenia opisu tekstoego oraz zdjêcia Przyk³ady pochodz¹ z irtualnej ycieczki po Sieradzu - obejrzyj prezentacjê:.3dpanorama.pl/sieradz 5

6 Hosting prezentacji Oferujemy rónie hosting ykonyanych prezentacji ykorzystuj¹c nasz¹ domenê:.zwysoka.pl Je eli nie posiadaj¹ Pañsto sojej strony internetoej lub po prostu chcieliby zaprezentoaæ soj¹ ofertê niezale nym miejscu (np. przy sprzeda y gruntu lub noo ybudoanego osiedla), mog¹ Pañsto skorzystaæ z us³ugi hostingu. Wykonan¹ prezentacjê zamieszczamy na naszym sererze i przydzielamy Pañstu unikato¹ nazê oraz prosty link np.. z y s o k a. p l /s l o n e c z n e - o s i e d l e lub.zysoka.pl/004 SERWISY WWW Oferujemy rónie torzenie projektó graficznych, logo czy kompleksoych stron internetoych. Je eli myœleliœcie Pañsto o rozbudoie dotychczasoej lub storzeniu noej strony internetoej, maj¹ Pañsto mo lioœæ skorzystania z naszej oferty. Kompleksoe rozi¹zania maj¹ iele zalet postaci zaoszczêdzonego czasu i pieniêdzy. Nasze portfolio ykonanych serisó internetoych znajduje siê na stronie: 3dpanorama.pl/strony- Przyk³adoe realizacje stron WWW: FOTOGRAFIKA Wykonujemy profesjonalne fotografie: architektury, nêtrz, detali. Oferujemy rónie fotografiê reporta o¹ oraz korporacyjn¹. Portfolio fotograficzne: 3dpanorama.pl/fotografika P³yta CD/DVD Gotoa interaktyna prezentacja multimedialna jest umieszczana Internecie. Mo e byæ rónie n a g ra n a n a p ³ y t ê C D / D V D i u r u c h a m i a n a n i eza l e nie o d d o s t ê p u d o I n t e r n e t u na komputerze. 6

7 Interaktyna prezentacja przestrzeni mo e niezyk³y i kompleksoy sposób s³u yæ przedstaieniu Pañsta oferty. Warto iêc, aby by³a ykonana na odpoiednim poziomie oraz z ³aœci¹ sobie klas¹. Jako nieliczni Polsce mo emy zagarantoaæ Pañstu us³ugê na bardzo ysokim poziomie. W ofercie ykorzystane zosta³y fragmenty obrazó i grafik sk³adaj¹cych siê na gotoe panoramy. W celu dok³adnego zapoznania siê z przyk³adoymi interaktynymi panoramami oraz prezentacjami zapraszamy na stronê interneto¹.zwysoka.pl Zapraszamy do spó³pracy! Zespó³ zwysoka.pl Kontakt Mariusz Miko³ajczyk tel Krzysztof Stañczak tel

Szanowni Pañstwo, przedstawiamy innowacyjny sposób cyfrowej prezentacji przestrzeni w postaci rozbudowanych interaktywnych panoram sferycznych.

Szanowni Pañstwo, przedstawiamy innowacyjny sposób cyfrowej prezentacji przestrzeni w postaci rozbudowanych interaktywnych panoram sferycznych. Szanowni Pañstwo, przedstawiamy innowacyjny sposób cyfrowej prezentacji przestrzeni w postaci rozbudowanych interaktywnych panoram sferycznych. W odró nieniu od tradycyjnej fotografii, panoramy sferyczne

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, przedstawiamy innowacyjny sposób cyfrowej prezentacji przestrzeni w postaci rozbudowanych interaktywnych panoram sferycznych.

Szanowni Państwo, przedstawiamy innowacyjny sposób cyfrowej prezentacji przestrzeni w postaci rozbudowanych interaktywnych panoram sferycznych. Szanowni Państwo, przedstawiamy innowacyjny sposób cyfrowej prezentacji przestrzeni w postaci rozbudowanych interaktywnych panoram sferycznych. W odróżnieniu od tradycyjnej fotografii, panoramy sferyczne

Bardziej szczegółowo

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning

Oferta handlowa. Upraszczanie rozwi¹zañ IT. Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Oferta handlowa Outsourcing Audyt IT Doradztwo CRM ERP DMS Projekty E-Learning Outsourcing informatyczny System relacji z klientem CRM System zarz¹dzania zasobami ERP Systemy zarz¹dzania dokumentami DMS

Bardziej szczegółowo

Portfolio. marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES. www.duonet.eu Tarnów

Portfolio. marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES. www.duonet.eu Tarnów 2010 Portfolio marketingowe DORADZTWO KREACJA SUKCES www.duonet.eu Tarnów Nasze portfolio Identyfikacja wizualna 1 Identyfikacja wizualna realizacje 2 Identyfikacja wizualna realizacje cd. 3 Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych

Projektowanie funkcjonalnych serwisów internetowych IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie

Serwisy WWW. Projektowanie, tworzenie i zarz¹dzanie IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA KATALOG KSI EK ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl TWÓJ KOSZYK CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA KORZYSTAJ CYCH Z PLATFORMY MOJECYFERKI

PORADNIK DLA KORZYSTAJ CYCH Z PLATFORMY MOJECYFERKI PORADNIK DLA KORZYSTAJ CYCH Z PLATFORMY MOJECYFERKI Wygodne zarz¹dzanie i dostêp do danych z Twojego biura rachunkowego dziêki internetowej platformie mojecyferki.pl Krok 1. Zaloguj siê do platformy mojecyferki.pl...2

Bardziej szczegółowo

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124

INFO. najnowsze produkty ISSN 1730-2609. LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y LED. we Frankfurcie Targi AMPER 2004 Ø124 najnowsze produkty ISSN 1730-2609 03 Oœwietlenie Nr 3(7) LIPIEC - WRZESIEÑ 2004 INFO Ø124 227 Targi Light+Building we Frankfurcie Targi AMPER 2004 LITESTAR - program do projektowania oœwietlenia Modu³y

Bardziej szczegółowo

Us³ugi SMS Premium Rate

Us³ugi SMS Premium Rate Spis Treœci Kody SMS Uniwersalne Kody SMS SMS Wall SMS Newsletter SMS Sonda 3 4 7 8 9 Kody SMS Wykorzystuj¹c najprostsz¹ us³ugê dostêpu jak¹ jest SMS KOD w³aœciciel serwisu internetowego mo e szybko i

Bardziej szczegółowo

Narzêdzia i Aplikacje

Narzêdzia i Aplikacje Spis Treœci NeoAd CMS Sonda/Ankieta SMS na WWW 3 4 8 NeoAd Uruchomienie serwisu og³oszeniowego nie stanowi obecnie najmniejszego problemu. Lubimy jednak upraszczaæ rzeczy proste, dlatego przygotowaliœmy

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej

Krzysztof Karwowski ZPAS dolnoœl¹ska firma na miarê doliny krzemowej 2 Monitoring i nowoczesne systemy alarmowe SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-08-9 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz

Bardziej szczegółowo

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu

Adam Iwaniak. Laboratorium GIS, Akademia Rolnicza we Wroc³awiu Rola serwisów POLSKIE WMS WFS TOWARZYSTWO i generalizacji w INFORMACJI upowszechnianiu PRZESTRZENNEJ informacji geograficznej ROCZNIKI GEOMATYKI 2005 m TOM III m ZESZYT 4 77 ROLA SERWISÓW WMS WFS I GENERALIZACJI

Bardziej szczegółowo

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH

JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH JAK PROMOWAÆ NGO PRAKTYCZNY PORADNIK PROMOCJI DLA MA YCH ORGANIZACJI POZARZ DOWYCH Poradnik powsta³ w ramach projektu AKADEMIA PROMOCJI NGO, który zosta³ zrealizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiê,

Bardziej szczegółowo

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications

Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications AUTOMATYKA 2009 Tom 13 Zeszyt 3 Katarzyna Grobler* Algorytmy MRP i CRP w systemie informatycznym IFS Applications 1. Wprowadzenie Ze wzglêdu na wzrastaj¹ce wymagania rynkowe, podstaw¹ prosperowania przedsiêbiorstw

Bardziej szczegółowo

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25]

Microsoft Office. to standard [str. 8] Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 1 (3) marzec 2005 Ile warta jest marka Microsoft Certified Partner [str. 25] Microsoft Office to standard [str. 8] Poznajemy fachowców z kompetencj¹

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI G ÓWNE WYNIKI...03 CZY INTERNET SPRZEDAJE?...04 WSTÊP...06 O BADANIU...08. Wydawca: Agora S.A. (Pion Internet) i Starcom Media Vest (Next)

SPIS TREŒCI G ÓWNE WYNIKI...03 CZY INTERNET SPRZEDAJE?...04 WSTÊP...06 O BADANIU...08. Wydawca: Agora S.A. (Pion Internet) i Starcom Media Vest (Next) SPIS TREŒCI G ÓWNE WYNIKI....................................3 CZY INTERNET SPRZEDAJE?..........................4 WSTÊP............................................6 O BADANIU.........................................8

Bardziej szczegółowo

Advances in Science and Technology 2 /2008 1 Zespó³ Redakcyjny: Gabriel Borowski redaktor naczelny Monika Wrona sekretarz redakcji Pawe³ Kordos Aneta Duda Czasopismo recenzowane Rada Programowa: l l l

Bardziej szczegółowo

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda

RFID Retail. Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Innowacyjny, kompleksowy system wspieraj¹cy sprzeda Wprowadzenie Co to jest RFID? Technologia RFID (z ang. Radio-frequency Identification) RFID jest od ponad oœmiu lat nieustannie og³aszana jako jedna

Bardziej szczegółowo

Jak za³o yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II

Jak za³o yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II Jak za³o yæ skuteczny i dochodowy sklep internetowy. Wydanie II Autorzy: Wojciech Kyciak (wstêp, rozdzia³y 1 36), Karol Przeliorz (dodatek A) ISBN: 978-83-246-2490-4 Format: 158 235, stron: 264 Zostañ

Bardziej szczegółowo

folder przygotowany do druku

folder przygotowany do druku folder przygotowany do druku Internetowe Wstêp Sprzeda dla ka dego przedsiêbiorstwa jest kluczowym procesem, zapewniaj¹cym mu byt i œrodki potrzebne na dalsze inwestycje. Przedsiêbiorstwa w naturalny sposób

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy

Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Kompleksowe us³ugi marketingowo-reklamowe dla Twojej firmy Do³¹cz do grona zadowolonych klientów. Marketing Fanpage powsta³ z myœl¹ o kompleksowym wsparciu przedsiêbiorstw w zakresie us³ug marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Katalog rozwi¹zañ dla Microsoft Office Sharepoint Server SPIS TREŒCI: Absence and Timesheet Management Application (ATMA) Aplikacja obs³ugi dokumentów dzia³u BHP i Ochrony Œrodowiska Aplikacja obs³ugi

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

Poczta elektroniczna

Poczta elektroniczna Poczta elektroniczna 1. Jak dzia³a poczta elektroniczna? 2. Adresy e-mail 3. Wysy³anie listów elektronicznych 4. List z za³¹cznikiem 10 temat Postrzegany powszechnie jako ca³oœæ, Internet nie jest jednolitym

Bardziej szczegółowo

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str.

Troskliwi. dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi na 64 bity [str. ISSN 1730-6884 Dwumiesiêcznik dla Partnerów Microsoft nr 3 (5) wrzesieñ 2005 Troskliwi dystrybutorzy [str. 6] Partner Handlowy Microsoft = Microsoft Small Business Specialist [str. 9] Windows przechodzi

Bardziej szczegółowo

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet

Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Opis topologii systemu okablowania strukturalnego R&M freenet Reichle+De-Massari Polska Sp. z o.o. Warszawa 1999 SPIS TREŒCI 1. Opis koncepcji okablowania strukturalnego 7 1.1. Definicja okablowania strukturalnego

Bardziej szczegółowo

PRZEGL D NOWOCZESNYCH TECHNIK UDOST PNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W INTERNECIE OVERVIEW OF LATEST TRENDS IN SPATIAL DATA PRESENTATION ON THE INTERNET

PRZEGL D NOWOCZESNYCH TECHNIK UDOST PNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W INTERNECIE OVERVIEW OF LATEST TRENDS IN SPATIAL DATA PRESENTATION ON THE INTERNET Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, Vol. 18, 2008 ISBN 978-83-61576-08-2 PRZEGL D NOWOCZESNYCH TECHNIK UDOST PNIANIA DANYCH PRZESTRZENNYCH W INTERNECIE OVERVIEW OF LATEST TRENDS IN SPATIAL

Bardziej szczegółowo

cstore.pl Prosty Start

cstore.pl Prosty Start WEB SOFT Sp. z o.o. ul..domaniewska 47/10 02-672 Warszawa NIP 521-362-41-06 Tel. +48 22 599 44 99 Email. bok@cstore.pl cstore.pl Prosty Start Czyli to co powinieneœ zrobiæ, zanim rozpoczniesz sprzeda w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja

SPIS TREŒCI. Warto wiedzieæ, e...2 5. Telekomunikacja SPIS TREŒCI Warto wiedzieæ, e......2 5 INDEKS 345237 numer 3 (107), rok dziesi¹ty lipiec/wrzesieñ 2010 PL ISSN 1429-0200 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 10 000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c.

Bardziej szczegółowo

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii

Czy Polacy wiedz¹ co to jest VoIP? 3. Telefonia IP krótki poradnik dla firm zainteresowanych wykorzystaniem tej technologii 2 VoIP OPERATORZY, US UGI, SPRZÊT SPIS TREŒCI BIBLIOTEKA INFOTELA ISBN 978-83-60516-02-7 Cena 15 z³ (w tym 0% VAT) Nak³ad: 7000 egz. Wydawca: MSG MEDIA MSG Media s.c. ul. Stawowa 110 85-323 Bydgoszcz tel.

Bardziej szczegółowo