Wykaz dorobku opublikowanego w latach List of publications in the years

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012"

Transkrypt

1 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA dr Artur Rzempała Wykaz dorobku opublikowanego w latach List of publications in the years Rok 2012 Rzempała A. (współautor): Procedura łączenia spółek kapitałowych aspekty praktyczne, ZN US Nr 690, Szczecin Rzempała A.: (co-author): The process of merging companies - practical aspects streszczenie: W artykule przedstawiona została koncepcja łączenia spółek poprzez inkorporację jako forma restrukturyzacji grup kapitałowych. summary: The article presents the concept of merger by incorporation as a form of restructuring of capital groups. słowa kluczowe: łączenie spółek, grupa kapitałowa, key words: capital group, restructuring Rzempała A. (współautor): Polityka optymalizacji struktur kapitałowych spółek zależnych w grupach kapitałowych, ZN US Nr 690, Szczecin 2012 Rzempała A.: (co-author): Politics of optimization of capital structure holding company streszczenie: W artykule przedstawione zostały możliwe sposoby optymalizacji struktur kapitałowych uwzględniające działania o charakterze korporacyjnym i cywilnoprawnym. summary: The article presents the ways of optimizing capital structures to the operations of corporate and civil law. słowa kluczowe: struktury kapitałowe, optymalizacja key words: optimizing capital structures Rzempała A. (współautor): Umorzenie udziałów jako instrument optymalizacji struktury kapitałowej praktyczne aspekty, ZN US Nr 689, Szczecin 2012 Rzempała A.: (co-author): Redemption of shares as a optimization of capital structure-practical aspects streszczenie: W artykule przedstawione zostały praktyczne możliwości zastosowania koncepcji umorzenia udziałów jako instrumentu optymalizacji struktury kapitałowej summary: Sale of shares in order to redeem for reward, while reducing the share capital, is one of the practical forms of optimizing capital companies incorporated in the capital groups. słowa kluczowe: umorzenie udziałów, struktury kapitałowe key words: reducing the share capital, capital structures Rzempała A. (współautor): Łączenie poprzez inkorporację jako instrument zarządzania wartością spółek grupy kapitałowej, ZN US, Szczecin 2012 Rzempała A.: (co-author): Merger by incorporation as value base management instrument capital group streszczenie: W artykule przedstawiona została koncepcja łączenia poprzez inkorporację jako instrument zarządzania wartością spółek grupy kapitałowej. summary: The article presents the concept of merger by incorporation as a form of value base management in capital group. słowa kluczowe: połączenie, inkorporacja, zarządzanie wartością key words: merger, incorporation, value based management Rzempała A. (współautor): Zbycie udziałów w celu umorzenia jako instrument optymalizacji wartości kapitałów własnych praktyczne aspekty, ZN US, Szczecin 2012 Rzempała A.: (co-author): Sale of shares for redemption as an instrument of optimization of value of the companypractical aspects streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie spółki kapitałowej problematyki umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego, jako narzędzia optymalizacji struktury kapitałowej. summary: Presented in the paper aspects of accounting - tax confirmed the economic justification for the use to redeem the shares at a lower capital as an effective form of management of cash flows within the group. słowa kluczowe: umorzenie udziałów, optymalizacja, wartość kapitałów key words: redemption of shares, optimization, the value of capital Rok 2011 Rzempała A. (współautor): Optymalizacja struktury kapitałowej jako narzędzie zarządzania wartością portfela aktywów grupy kapitałowej. Zeszyty Naukowe US Nr 653 Ekonomiczne Problemy Usług 69, Szczecin 2011 Rzempała A.: (co-author): Optimalization of capital structure as management tool asset value

2 streszczenie: W publikacji przedstawiona została koncepcja umorzenia udziałów jako forma optymalizacji grup kapitałowych. W artykule uwzględnione zostały także aspekty rachunkowe prezentowanego rozwiązania. summary: Sale of shares in order to redeem for rewald, while the share capital, is one of the practical forms of optimizing capital companies incorporated in the capital groups. słowa kluczowe: umorzenie udziałów, grupa kapitałowa key words: redemption of Soares, capital group Rok 2010 Rzempała A.: Ocena stanu i kierunki rozwoju infrastruktury technicznej portu morskiego w Policach, jako elementu Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ Południe CETC ROUTE 65. System transportowy Regionu Zachodniopomorskiego Ocena Stanu, Pod redakcja naukowa Czesławy Christowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 2010, s Rzempała A.: Assessment of trends and technical infrastructure seaport of Police, as part of the Central European Transport Corridor North South CETC ROUTE 65 streszczenie: W publikacji przedstawiono podstawowe informacje dotyczące Portu Morskiego w Policach jako elementu Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ Południe. Omówiono podstawowe kierunki oraz korzyści możliwe do zrealizowania w wyniku planowanych inwestycji infrastrukturalnych summary: The logistic activities of the Port in Police are compatible with the project of establishing the Central European Transport Corridor. The main directions of spatial development within the Green Bay will be performed by conducting strategic investment projects słowa kluczowe: działalność logistyczna Portu w Policach, infrastruktura, rozbudowa nabrzeży key words the logistic activities of the Port In Police, infrastructure, concept of the quasy system expansion Rzempała A. (współautor): Outsourcing jako forma restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych. Tworzywa Sztuczne i Chemia, nr 5/2010, s współautor: dr Tomasz Zieliński Rzempała A.: (co-author) Application outsourcing as an effective form of restructuring of the company streszczenie: W publikacji przedstawiona została koncepcja outsourcingu jako formy restrukturyzacji przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem szans i zagrożeń wynikających z tej formy restrukturyzacji. W artykule uwzględnione zostaly podstawowe etapy związane z realizacją koncepcji outsourcingu. summary: The presentation of the idea of outsourcing as a form of restructuring an enterprise is justified by the topicality of the problem of polish companies transformation. The argument influencing the need of beginning a polemic on the presented topic is a relatively short history of outsourcing in Poland as a phenomenon being part of economic activity. słowa kluczowe: restrukturyzacja, outsourcing key words: restructuring, outsourcing Rzempała A. (współautor): Outsourcing kapitałowy jako etap pośredni w procesie pozyskiwania inwestorów strategicznych do spółek wchodzących w skład grup kapitałowych z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Zeszyty Naukowe US Nr 586 Zarządzanie Finansami Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 25 Szczecin 2010, Szczecin 2010, s współautorzy: dr Zbigniew Miklewicz, dr Tomasz Zieliński Rzempała A. (co-author): Outsourcing capital as an intermediate step in the process of acquiring strategic investors for the companies included in the capital groups with a majority of the treasury streszczenie: W publikacji przedstawiona została koncepcja outsourcingu kapitałowego jako formy restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Outsourcing kapitałowy przedstawiony został jako etap procesu restrukturyzacji, którego docelowym efektem jest pozyskanie inwestorów strategicznych. summary:article concerns the restructuring of groups using the concept of outsourcing, particularly the participation of groups from the Treasury. słowa kluczowe: outsourcing kapitałowy, restrukturyzacja key words: outsourcing capital, restructuring Rzempała A. (współautor): Outsourcing kontraktowy jako forma restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe US Nr 587 Zarządzanie Finansami Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 25 Szczecin 2010, s współautorzy: dr Zbigniew Miklewicz, dr Tomasz Zieliński Rzempała A. (co-author): Contractual outsourcing as a form of restructuring company streszczenie: W publikacji przedstawiona została koncepcja outsourcingu kontraktowego jako forma restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Outsourcing kontraktowy zdefiniowany został jako powierzenie firmom zewnętrznym zakresu usług świadczonych dotychczas przez wewnętrzne komórki organizacyjne restrukturyzowanego przedsiębiorstwa. summary:the article presented the concept of contractual outsourcing as a form of restructuring of the company. Conctractual outsourcing is defined as a delegate to outside the scope of services, without creating a separate company. słowa kluczowe: outsourcing kontraktowy, restrukturyzacja

3 key words: conctractual outsourcing, restructuring Rzempała A.: (współautor) Instrukcja sporządzania dokumentacji podatkowych, jako praktyczny aspekt zarządzania cenami transferowymi w grupach kapitałowych. Zeszyty Naukowe US Nr 587 Zarządzanie Finansami Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 26, Szczecin 2010, s współautorzy: dr Zbigniew Miklewicz, dr Tomasz Zieliński Rzempała A. (co-author): Instructions for preparing tax documentation as a practical aspect of management by transfer pricing In capital groups streszczenie: W publikacji przedstawione zostały zagadnienie dotyczące zarządzania cenami transferowymi usług w grupach kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu instrukcji dotyczących sporządzania dokumentacji podatkowych. summary: Presented in this article are issues concerning the management by transfer pricing in capital groups, with particular regard to instructions for preparing tax documentation. słowa kluczowe: ceny transferowe, grupa kapitałowa key words: transfer pricing, capital groups Rok 2009 Rzempała A., Rola innowacji w procesie zarządzania kapitałem intelektualnym (The role of innovation in the management of intellectual capital), ZN US NR 525, Szczecin 2009 streszczenie: W artykule przedstawiono rolę innowacji w procesie zarządzania kapitałem intelektualnym. Scharakteryzowano pojecie kapitału innowacyjnego, jako elementu mającego wpływ na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Omówione zostały różne definicje kapitału intelektualnego. Według jednej z nich w ramach kapitału intelektualnego wyróżnia się następujące jego elementy: kapitał pracowniczy obejmujący wiedzę indywidualnych pracowników, która wpływa na możliwości zaspokojenia potrzeb klienta, kapitał strukturalny obejmujący istniejące w firmie procesy i systemy działania oraz kapitał innowacyjny, kapitał rynkowy obejmujący relacje z klientem. W pracy podkreślony został znaczny wpływ kapitału innowacyjnego w zakresie generowania wartości firmy oraz jej pozycji konkurencyjnej. summary: The article present the role of innovation in the management of intellectual capital. The paper describes the idea of innovation capital as an element influencing a company s competitive advantage. Various definitions of intellectual capital are discussed, according to the one of which the following elements may be distinguished: labour capital, including the knowledge of individual employees which affects the possibilities of meeting clients needs; structural capital, including processes and working practices already implemented at the company and just capital of innovation, market capital, including relationship with the client. The capital of innovation has influence on the increase of company s value and its market rivalry. słowa kluczowe: innowacje, kapitał intelektualny key words: innovation, intellectual capital Rzempała A., Innowacyjne podejście do oceny restrukturyzacji jako narzędzia wzrostu wartości firmy (Innovative attitude to restructuring as an instrument for a company s growth value), ZN US NR 525, Szczecin 2009 streszczenie: W artykule przedstawione zostało pojęcie restrukturyzacji, pod kątem wpływu na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. Zgodnie z jego treścią działania restrukturyzacyjne traktować należy jako inwestycję skutkującą maksymalizacją wartości. Poszczególne fazy procesu restrukturyzacji charakteryzują się odmiennym zakresem przeprowadzanych zmian. W ramach omawiania tzw. pięciokąta restrukturyzacyjnego przedstawione zostały różne możliwe do zastosowania narzędzia restrukturyzacji oddziaływujące zarówno na sferę aktywów, jak i pasywów przedsiębiorstwa. W szczególności zaprezentowana została koncepcja outsourcingu jako forma restrukturyzacji przyczyniająca się do wzrostu wartości firmy. summary: The paper presents different definitions of restructuring company, its possibile methods and is influence on a company s value. According to the text, the restructuring process should be considered as an investment resulting in the maximisation of value. Individual stages of the process of restructuring are characterized by different range of changes executed. słowa kluczowe: restrukturyzacja, wartość firmy key words: restructuring, company s value Rzempała A., Prognozowane kierunki rozwoju informatycznych systemów klasy CRM (Forecasted directions of crm systems development), - III Międzynarodowa konferencja Naukowa pt. Informatyka w dobie XXI wieku: Technologie informatyczne nauce, technice i edukacji. Politechnika Radomska, Radom 2009 streszczenie: W ostatnich latach informatyczne systemy klasy CRM stały się bardzo popularnymi narzędziami wspomagającymi zarządzanie. Rynkowa oferta systemów tej klasy jest bardzo bogata na polskim rynku swoje produkty oferują uznane firmy zachodnie jak i polscy producenci oprogramowania. Oferowane systemy różnią się funkcjonalnością, specyfikacją sprzętowo-systemową oraz ceną. Tymczasem jak wskazują ostatnie badania tylko 42% użytkowników systemów tej klasy jest w pełni zadowolona z posiadanych narzędzi, zaś większość użytkowników stwierdza, że systemy

4 15. CRM przyniosły im tylko częściowy sukces i miały ograniczony wpływ na wyniki biznesowe firmy. Ta negatywna ocena wymusza na projektantach systemów klasy CRM krytyczną analizę aktualnie oferowanych rozwiązań oraz implementację w tworzonych produktach nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Prognozowanymi kierunkami rozwoju systemów CRM jest ich integracja z hurtowniami danych, udostępnienie funkcjonalności związanych z zaawansowanymi analizami danych typu Business Intelligence oraz zaawansowana współpraca z urządzeniami mobilnymi. Innym często wskazywanym kierunkiem jest udostępnianie narzędzi klasy CRM w modelu ASP. W opracowaniu, na podstawie badań autora, zostaną przedstawione prognozowane kierunki rozwoju informatycznych systemów klasy CRM. summary: Innovation is deemed to be one of the most progressive factors of development and socio-economic growth. Maritime economy is one of the areas that has special innovative development potential at the level of the Western Pomerania province. Unfortunately the Western Pomeranian region's maritime industry has experienced a deep crisis which is confirmed by numerous studies. In the Western Pomerania region initiatives are taken to improve innovation of the maritime economy and build the region's innovative potential. The purpose of the article is to present the current economic situation of the region's maritime industry in the area of innovation and make an evaluation of the innovative potential of firms from the SME sector in the maritime industry in the Western Pomeranian region with particular emphasis on forms of financing innovative activities. Research findings shall be used in the article, from a survey implemented under InMor project whose purpose was to improve maritime industry competitiveness in the Western Pomeranian region. słowa kluczowe: prognozowanie, rozwój, informatyczne systemy klasy CRM key words: forecasted directions of CRM systems development Rzempała A., Problematyka pomiaru kapitału intelektualnego na poziomie strategicznego zarządzania wiedzą (The problem of measuring intellectual capital at the level of strategic knowledge management), Euro-Trans 2009, Innowacje w transporcie: zarządzanie, technologie, procesy, Szczecin 2009 streszczenie: W nowoczesnej gospodarce kapitał intelektualny jest najcenniejszym zasobem i podstawowym trwałym źródłem przewagi konkurencyjnej firm. Pomiar kapitału intelektualnego jest koniecznym elementem systemu zarządzania wiedzą. Celem tego pomiaru jest badanie czy zainwestowane środki finansowe w aktywa niematerialne przynoszą oczekiwane korzyści dla organizacji. Ze względu na specyficzne cechy kapitału intelektualnego takie jak nieuchwytność, trudności w skwantyfikowaniu jego wartości oraz wpływu na wartość przedsiębiorstwa i przewagę konkurencyjną, pomiar kapitału intelektualnego jest procesem złożonym. W praktyce stosuje się kilka rodzajów metod pomiaru kapitału intelektualnego tj.: 1. Metody oparte o kapitalizacje rynkową, 2. Metody oparte o zwrot na aktywach, 3. Metody bezpośredniego pomiary kapitału intelektualnego, 4. Metody kart punktowych. W oparciu o kryterium zaawansowania świadomości użyteczności zarządzania wiedzą firma KPMG Knowledge, wyróżniła pięć etapów rozwoju organizacyjnego: Etap chaosu, Etap świadomości, Etap ukierunkowania, Etap zarządzania, Etap systemowego zintegrowania. Biorąc pod uwagę stan zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz szczeble kierownicze na których podejmowane są decyzje dotyczące systemu zarządzania aktywami niematerialnymi, wybierane są odmienne narzędzia pomiaru efektywności wykorzystania wiedzy. Na poziomie strategicznym zarządzania wiedzą, gdzie zarządzanie kapitałem intelektualnym wiąże się ze strategią przedsiębiorstwa oraz sposobami jej realizacji, wielkość tego kapitału mierzona jest poprzez wzrost wartości rynkowej i konkurencyjnej jednostki. Wzrost ten ma swój początek w wielkości sprzedaży oraz zysku. Wartość tą możemy zmierzyć za pomocą metod opartych o zwrot na aktywach, wśród których wyróżnić można: Ekonomiczną wartość dodana (EVA TM ), Szacowaną wartość niematerialną (Calculated Intangible Value - CIV), Zysk z kapitału wiedzy ( Knowledge Capital Earning KCE), Pomiar kapitału intelektualnego oraz badanie wskaźników rentowności inwestycji w składowe tego kapitału, jest jak najbardziej uzasadnione w dobie gospodarki opartej na wiedzy i rosnących wydatków na koszty pracownicze oraz know how. summary: In a modern economy, intellectual capital is a highly valuable resource and a prime source of a company s competitive advantage. Measuring intellectual capital is a vital part of strategic knowledge management. The aim of the measurement is to study whether investing financial resources in nonmaterial assets will bring the expected results for the organisation. Taking into account the state of knowledge management within a company and the management level at which decisions are made concerning the system of management by nonmaterial assets, different tools for measuring the efficiency of the use of knowledge are used. At a strategic knowledge management level, where the management of intellectual capital is linked to company strategy and the ways to implement it, the majority of this capital is measured through growth in the market and competitive value of the unit. The measurement of intellectual capital and studying the profit margins of investments made within this capital, such

5 as human, relational and innovational capital, is a crucial element in the current knowledge-based economy and also totally pragmatic behaviour, due to the rising costs of employment and know-how. słowa kluczowe: pomiar kapitału intelektualnego, zarządzanie wiedzą key words: of measuring intellectual capital, knowledge management Rzempała A., Ceny transferowe dotyczące wartości niematerialnych i prawnych jako element zarządzania cenami transferowymi grup kapitałowych (Transfer pricing of intangible and legal assets as a feature of financial management in capital groups), II Ogólnopolska Konferencja młodych doktorantów, Szczecin 2009 streszczenie: W artykule przedstawiona została problematyka cen transferowych związanych z transakcjami dotyczącymi wartości niematerialnych i prawnych jako jedno z istotnych zagadnień zarządzania finansami grup kapitałowych. Omówione zostały podstawy prawne regulujące zagadnienia cen transferowych, a także dokumentacji je opisujących. Wymóg posiadania dokumentacji podatkowej uzależniony jest od przedmiotu i wartości transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Określone zostały też niezbędne elementy jakie dokumentacja podatkowa powinna zawierać. Praktyka gospodarcza wskazuje na stale rosnącą świadomość kadry kierowniczej w zakresie problematyki cen transferowych, w tym w szczególności dotyczących transakcji dotyczących wartości niematerialnych i prawnych. summary: The article discusses the issue of transfer pricing in transactions involving intangible and legal assets as one of the main problems of financial management in capital groups, and reviews transfer pricing legislation along with the relevant documentation. The requirement to possess tax documentation is dependent on the subject and value of the transactions completed between the affiliated entities, with the contents of the tax documentation itself strictly defined. Economic practice indicates a steady increase in awareness among management of transfer pricing issues, in particular those concerning transactions involving intangible and legal assets. słowa kluczowe: ceny transferowe, wartości niematerialne i prawne, grupy kapitałowe key words: transfer pricing of intangible and legal assets as a feature of financial management in capital groups Rok 2008 Rzempała A., Stopa dyskontowa do testu na utratę wartości aktywów (MSR) (Methodology of impairment test according to ias 36), Studia i Prace WNEiZ US nr 10, Szczecin 2008 streszczenie: Artykuł prezentuje praktyczne aspekty przeprowadzenia testu na utratę wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym. MSR 36 określa specyficzne wymagania odnośnie metodologii testu. W przypadku specjalistycznych aktywów nie posiadających wartości godziwej konieczne jest określenie wartości odzyskiwanej ośrodków wypracowujących środki pieniężne. summary: In the first part of the procedure should be identified assets chich may be impaired. It might need a sophisticated system of controlling in the area of markets, technology and internal processes. słowa kluczowe: stopa dyskontowa, test na utratę wartości key words: methodology of impairment test according to ias 36 Rzempała A., Strategia dźwigni wzrostu jako zaawansowana forma outsourcingu kontraktowego (Growth leverage strategy as an advanced form of contractual outsourcing), Konferencja Zarządzanie finansami 2008, Szczecin 2008 streszczenie: Artykuł przedstawia koncepcję outsourcingu i jej zastosowanie w realizacji strategii dźwigni wzrostu. W ramach omawiania koncepcji outsourcingu wyróżnione zostały formy outsourcingu kapitałowego oraz kontraktowego. Strategia dźwigni wzrostu przedstawiona została jako zaawansowana forma outsourcingu kontraktowego. Jej istota polega na wykorzystaniu zasobów innych firm z pożytkiem dla własnego przedsiębiorstwa. W artykule omówione zostały podstawowe korzyści możliwe do uzyskania dzięki realizacji strategii dźwigni wzrostu. Skuteczna strategia dźwigni wzrostu wymaga jednak od firmy utrzymywania pewnego poziomu zasobów własnych, niezbędnych do tego, aby zachęcić kolejne firmy do udziału w sieci podwykonawców. summary: The article presents the concept of outsourcing and its application in growth leverage strategy, with particular emhasis on capital and contractual outsourcing. Growth leverage strategy is presented as an advanced form of contractual outsourcing, the essence of which is the use of ther firms,, human resources for the benefit of one s own company. słowa kluczowe: outsourcing kontraktowy key words: contractual outsourcing Rok 2007 Rzempała A., Zastosowanie outsourcingu jako formy organizacji działalności gospodarczej. Rozdział w: Problemy współczesnej praktyki zarządzania (Application outsourcing as a form of business organization. Chapter in: Issues in contemporary management practices.), Praca zbiorowa pod redakcją naukową S. Lachiewicza i M. Matejuka, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007 streszczenie: W artykule przedstawione zostały dwa podstawowe rodzaje outsourcingu tj. outsourcing kapitałowy i kontraktowy. Omówione poszczególne etapu realizacji tej formy restrukturyzacji. Podkreślono rolę lidera w realizacji tego typu zmian. summary: In the article the complexity of the course of restructuring has been shown with the stage of monitoring the effects of changes taken into special consideration. The article present methods of forming positive attitudes towards restructuring. One of the basic tools in personnel management in the process of restructuring is a good information flow towards employees. słowa kluczowe: outsourcing kapitałowy, outsourcing kontraktowy key words: capital outsourcing, contractual outsourcing

6 Rzempała A., Zarządzanie personelem w procesie restrukturyzacji (Staff Management In The Process Of Restructuring), Zeszyty Naukowe Nr 12(84) Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2007, s streszczenie: W artykule przedstawione zostały rozważania dotyczące rożnych modeli reakcji ludzi na planowane zmiany w przedsiębiorstwie. W praktyce najczęściej mamy do czynienie z sytuację w której pracownicy negatywnie reagują na procesy zmian. Obawiają się utraty dotychczasowej pozycji i przywilejów. W artykule zaprezentowane zostały różne metody kształtowania pozytywnych postaw wobec restrukturyzacji. Jednym z podstawowych narzędzi zarządzania personelem w procesie restrukturyzacji jest właściwie funkcjonujący system przepływu informacji do pracowników. summary: The article presents ideas concerning various models of human reactions to changes planned in the company. In practice, employees, who fear the loss of their present position and priviledges, most often react to the process of changes in a negative way. The article present methods of forming positive attitudes towards restructuring. One of the basic tools in personnel management in the process of restructuring is a good information flow towards employees. słowa kluczowe: zarządzanie personelem, restrukturyzacja key words: Staff Management, Restructuring Rzempała A., Pojęcie restrukturyzacji. Procedura przebiegu procesu restrukturyzacji (The notion of restructuring. The procedure of the restructuring process), Zeszyty Naukowe Nr 12(84) Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2007, s streszczenie: W artykule zaprezentowane zostały możliwe podejścia do procesu restrukturyzacji. Omówiono szereg definicji spotykanych w literaturze. Podkreślona została odmienność w podejścia do restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw na tle przedsiębiorstw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. W artykule przedstawiona została złożoność przebiegu procesu restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem etapu monitoringu efektów zmian. summary: In the article possible approaches to the restructuring process have been presented. Some definitions found in literature have been discussed. A different approach to restructuring Polish companies compared to West European and American ones has been underlined. In the article the complexity of the course of restructuring has been shown with the stage of monitoring the effects of changes taken into special consideration. słowa kluczowe: definicje i cel restrukturyzacji, etapy procesu restrukturyzacji key words: The definitions and the purpose of restructuring, the stages of the restructuring process Rok 2006 Rzempała A., Innowacje w restrukturyzacji czynnikiem stanowiącym o wzroście wartości firmy (Innovations in restructuring a determining factor in a company, s growth value), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006 streszczenie: W artykule przedstawione zostało pojęcie restrukturyzacji, pod kątem wpływu na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. Zgodnie z jego treścią działania restrukturyzacyjne traktować należy jako inwestycję skutkującą maksymalizacją wartości. Poszczególne fazy procesu restrukturyzacji charakteryzują się odmiennym zakresem przeprowadzanych zmian. W ramach omawiania tzw. pięciokąta restrukturyzacyjnego przedstawione zostały różne możliwe do zastosowania narzędzia restrukturyzacji oddziaływujące zarówno na sferę aktywów, jak i pasywów przedsiębiorstwa. summary: The concept of restructuring in terms of creating a company s value is described. Pursuant to this restructuring should be considered as an investment resulting in the maximization of value. słowa kluczowe: innowacje, restrukturyzacja, wartość firmy key words: creating, restructuring, company s value Rzempała A., Ceny transferowe jako innowacyjne narzędzie planowania podatkowego w grupie kapitałowej (Transfer pricing as a tool for planning in a capital group), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006 streszczenie: W artykule przedstawiona została problematyka cen transferowych jako jedno z istotnych zagadnień funkcjonowania grup kapitałowych. Omówione zostały podstawy prawne regulujące zagadnienia cen transferowych, a także dokumentacji je opisujących. Wymóg posiadania dokumentacji podatkowej uzależniony jest od przedmiotu i wartości transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Określone zostały też niezbędne elementy jakie dokumentacja podatkowa powinna zawierać. Praktyka gospodarcza wskazuje na stale rosnącą świadomość kadry kierowniczej w zakresie problematyki cen transferowych. summary: The article presents the matter of transfer prices as one of the fundamental issues in the operation of capital groups. It describes the legal bases for regulating transfer prices along with the documentation describing them. The requirement to possess tax documentation is dependent on the subject and the value of the transactions completed between the affiliated entities. Also outlined are the required elements that the tax documentation should contain. Economic practice indicates a steady increase in awareness among management with regard to the issue of transfer prices. słowa kluczowe: ceny transferowe, planowanie podatkowe, grupa kapitałowa key words: transfer prices as an instrument of capital group policy Rzempała A., Wartość firmy jako kryterium ekonomicznej opłacalności restrukturyzacji(company, s value as criterion of economical profitability of restructuring), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006 streszczenie: W referacie zostały poruszone zagadnienia dotyczące wpływu restrukturyzacji na wartość przedsiębiorstwa. Zmiany zachodzące na płaszczyźnie zarządzających przedsiębiorstwami a akcjonariuszami, czyli generalnie mówiąc właścicielami przedsiębiorstw doprowadzają do tego, iż koncepcja zarządzania wartością firmy widziana poprzez pryzmat szeroko pojętych procesów restrukturyzacyjnych zajmuje priorytetowe znaczenie. Zatem można stwierdzić, iż działania

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł).

Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Ekonomika i finanse w procesie rozwoju gospodarki rynkowej. Aspekty globalne i lokalne. Redakcja naukowa: Wiesława Olkowska. Olsztyn 2013 (46,20 zł). Zawartość tomu: Rozdział I: Funkcjonowanie współczesnego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM X, ZESZYT 1 Wybrane problemy zarządzania w gospodarce polskiej Redakcja naukowa: Halina Sobocka Szczapa Łódź 2009 Recenzent: Wanda Błaszczyk Redakcja naukowa: Halina

Bardziej szczegółowo

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW

CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (2/2014) April-June STRESZCZENIA Maciej CHRZANOWSKI 1 Sylwia DZIEDZIC 2 CROWDFUNDING NOWYM SPOSOBEM FINANSOWANIA INNOWACYJNYCH PROJEKTÓW W czasach, w których

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA ZN NR 90 / SUMMARY 90

STRESZCZENIA ZN NR 90 / SUMMARY 90 STRESZCZENIA ZN NR 90 / SUMMARY 90 Mirosława Janoś - Kresło Konsument na rynku e-kultury Rozwój technologii ICT otworzył przed kulturą nowe możliwości. Następuje zmiana sposobu rozpowszechniania dzieł

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014. Wyzwania biznesowe XXI wieku 1 Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu Nr 5(43)/2014 Wyzwania biznesowe XXI wieku 2 The Wroclaw School of Banking Research Journal No. 5(43)/2014 Business Challenges of the 21 st Century

Bardziej szczegółowo

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW

INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW INTELIGENTNE ORGANIZACJE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ I KOMPETENCJAMI PRACOWNIKÓW Raport powstał w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego WARSZAWA 2010 Autorzy: Dr inż. Piotr Kordel

Bardziej szczegółowo

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013)

MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (2/2013) April - June STRESZCZENIA Jan ADAMCZYK 1 Joanna WIAŻEWICZ 2 KSZTAŁTOWANIE ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ MIESZKAŃCÓW GMIN PRZY WYKORZYSTANIU WYBRANYCH

Bardziej szczegółowo

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt.

Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka 30. Jubileuszowej Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Problematyka badawcza przemian strukturalnych przemysłu i usług w układach przestrzennych PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE

Bardziej szczegółowo

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania

Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania Redakcja: Robert Sroka Guidelines for investors in the scope of responsible investing 2 GRUPA ROBOCZA DS. ODPOWIEDZIALNYCH INWESTYCJI Wydawca:

Bardziej szczegółowo

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM

SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA FOTOSYSTEM MODERN MANAGEMENT REVIEW 2014 MMR, vol. XIX, 21 (1/2014) January-March STRESZCZENIA Małgorzata BARAN 1 Justyna STECKO 2 SYMULACYJNY MODEL PRODUKCJA-ZBYT W KONWENCJI METODY DYNAMIKI SYSTEMÓW PRZYPADEK PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts

Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Zeszyty Konferencyjne Book of abstracts Międzynarodowa Konferencja Naukowa Inwestycje i nieruchomości w warunkach zrównoważonego rozwoju Investments and real estate in sustainable development Katedra Inwestycji

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu

RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu RAPORT KOŃCOWY z badania pogłębionego Ocena barier i potrzeb instytucji otoczenia biznesu w kontekście rozwoju proinnowacyjnych usług na rzecz biznesu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN

D.: 2014 308 74 (1), 2014 51-62, ISSN Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2007-2014 w Katedrze Analizy Systemowej i Finansów List of publications in the years 2007-2014 in the Department of System Analysis and Finance dr Dawid Dawidowicz

Bardziej szczegółowo

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy

Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy Problematyka 28. Międzynarodowej Konferencji Naukowej nt. Przemysł i usługi w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy PEDAGOGICAL UNIVERSITY OF CRACOW INSTITUTE OF GEOGRAPHY DEPARTMENT OF ENTREPRENEURSHIP

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu

WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu WSPÓŁCZESNE ZARZĄDZANIE Kwartalnik Środowisk Naukowych i Liderów Biznesu CONTEMPORARY MANAGEMENT QUARTERLY The Journal of Scientific Community and Business Leaders 1/2011 ISSN 1643-5494 RADA PROGRAMOWA

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA mgr inż. Ewa Hącia 1. 2. 3. 4. Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014 Rok 2014 Hącia E.: The development of tourist

Bardziej szczegółowo

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski

Plan wspólnych działań. Joint Action Plan. Metodologia i praktyka. Methodology and praxis. Marcin Baron, Artur Ochojski Plan wspólnych działań Metodologia i praktyka Joint Action Plan Methodology and praxis Marcin Baron, Artur Ochojski Recenzent: Florian Kuźnik CERADA (Central European Research and Development Area) Środkowoeuropejska

Bardziej szczegółowo

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki

Foresight kadr nowoczesnej gospodarki 2009 Foresight kadr nowoczesnej gospodarki pod redakcją Krzysztofa B. Matusiaka Jacka Kucińskiego Agnieszki Gryzik UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Foresight kadr nowoczesnej gospodarki Foresight

Bardziej szczegółowo

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW:

STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW: STRESZCZENIA ARTYKUŁÓW: TIMESHARING JAKO ŹRÓDŁO FINANSOWANIA NIERUCHOMOŚCI REKREACYJNYCH KONCEPCJA OCENY POZIOMÓW RYZYKA NA RYNKU NIERUCHOMOŚCI I SPOSOBY JEGO UWZGLĘDNIANIA W PROCESIE INWESTYCYJNYM ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

Wykształcenie pracowników. a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw. Bogusław Plawgo Janusz Kornecki

Wykształcenie pracowników. a pozycja konkurencyjna przedsiębiorstw. Bogusław Plawgo Janusz Kornecki Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową, podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku. Zadaniem Agencji jest zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA dr inż. Andrzej Montwiłł Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012 Rok 2012 Montwiłł A.: Strategie logistyczne portów

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2013 List of publications in the years 1972-2013

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2013 List of publications in the years 1972-2013 prof. nadzw. dr hab. Czesława Christowa Wykaz dorobku opublikowanego w latach 1972-2013 List of publications in the years 1972-2013 Rok 2013 Christowa Cz.: Uwarunkowania powrotu polskich statków pod narodową

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r.

Raport Końcowy. Warszawa czerwiec 2014 r. Raport w zakresie instrumentów finansowych (fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, aniołowie biznesu, venture capital) i ich zaangażowaniu w procesy innowacyjne na Mazowszu Raport Końcowy Warszawa czerwiec

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu

RAPORT KOŃCOWY. Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu RAPORT KOŃCOWY Wpływ wsparcia RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013 na funkcjonowanie Instytucji Otoczenia Biznesu Poznań, sierpień 2013 BADANIE EWALUACYJNE PN.: WPŁYW WSPARCIA RPO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY

INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 ISSN 1640-6818 INNOWACJE, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I GOSPODARKA OPARTA NA WIEDZY ISSN 1896 382X UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 453 EKONOMICZNE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE GRUPY PRZEDSIĘBIORSTW W POLSCE W 2010 ROKU ENTERPRISE GROUPS IN POLAND IN 2010 Statistical Information and Elaborations Informacje i opracowania statystyczne

Bardziej szczegółowo

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa.

województwo wielkopolskie / Wielkopolskie Voivodeship Katalog powstał w ramach przedsięwzięcia PARP: Polskie klastry i polityka klastrowa. Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

HIGHWAY AND RAILWAY INFRASTRUCTURE, REAL INCOME AND STRUCTURAL BREAKS

HIGHWAY AND RAILWAY INFRASTRUCTURE, REAL INCOME AND STRUCTURAL BREAKS MODERN MANAGEMENT REVIEW 2013 MMR, vol. XVIII, 20 (3/2013) July-September S T R E S Z C Z E N I A Mehmet Aldonat BEYZATLAR 1 Yeşim Rabia KUŞTEPELĐ 2 HIGHWAY AND RAILWAY INFRASTRUCTURE, REAL INCOME AND

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą

Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą Raport końcowy z badania potrzeb informacyjnych projektu pt. Regionalny System Zarządzania Zmianą Gospodarczą Warszawa, marzec 2012 r. ISBN: 978-83-931515-4-7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS VERSUS GENERAL LOCATION OF THE ENTERPRISES

INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS VERSUS GENERAL LOCATION OF THE ENTERPRISES ORIGINAL ARTICLE ECREG STUDIES Economic and Regional Studies Studia Ekonomiczne i Regionalne ISSN 2083-3725 Volume 7, No. 2, 2014 www.ers.edu.pl ARTYKUŁ INVESTMENT ATTRACTIVENESS MEASUREMENT OF THE REGIONS

Bardziej szczegółowo