Wykaz dorobku opublikowanego w latach List of publications in the years

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006-2012 List of publications in the years 2006-2012"

Transkrypt

1 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA dr Artur Rzempała Wykaz dorobku opublikowanego w latach List of publications in the years Rok 2012 Rzempała A. (współautor): Procedura łączenia spółek kapitałowych aspekty praktyczne, ZN US Nr 690, Szczecin Rzempała A.: (co-author): The process of merging companies - practical aspects streszczenie: W artykule przedstawiona została koncepcja łączenia spółek poprzez inkorporację jako forma restrukturyzacji grup kapitałowych. summary: The article presents the concept of merger by incorporation as a form of restructuring of capital groups. słowa kluczowe: łączenie spółek, grupa kapitałowa, key words: capital group, restructuring Rzempała A. (współautor): Polityka optymalizacji struktur kapitałowych spółek zależnych w grupach kapitałowych, ZN US Nr 690, Szczecin 2012 Rzempała A.: (co-author): Politics of optimization of capital structure holding company streszczenie: W artykule przedstawione zostały możliwe sposoby optymalizacji struktur kapitałowych uwzględniające działania o charakterze korporacyjnym i cywilnoprawnym. summary: The article presents the ways of optimizing capital structures to the operations of corporate and civil law. słowa kluczowe: struktury kapitałowe, optymalizacja key words: optimizing capital structures Rzempała A. (współautor): Umorzenie udziałów jako instrument optymalizacji struktury kapitałowej praktyczne aspekty, ZN US Nr 689, Szczecin 2012 Rzempała A.: (co-author): Redemption of shares as a optimization of capital structure-practical aspects streszczenie: W artykule przedstawione zostały praktyczne możliwości zastosowania koncepcji umorzenia udziałów jako instrumentu optymalizacji struktury kapitałowej summary: Sale of shares in order to redeem for reward, while reducing the share capital, is one of the practical forms of optimizing capital companies incorporated in the capital groups. słowa kluczowe: umorzenie udziałów, struktury kapitałowe key words: reducing the share capital, capital structures Rzempała A. (współautor): Łączenie poprzez inkorporację jako instrument zarządzania wartością spółek grupy kapitałowej, ZN US, Szczecin 2012 Rzempała A.: (co-author): Merger by incorporation as value base management instrument capital group streszczenie: W artykule przedstawiona została koncepcja łączenia poprzez inkorporację jako instrument zarządzania wartością spółek grupy kapitałowej. summary: The article presents the concept of merger by incorporation as a form of value base management in capital group. słowa kluczowe: połączenie, inkorporacja, zarządzanie wartością key words: merger, incorporation, value based management Rzempała A. (współautor): Zbycie udziałów w celu umorzenia jako instrument optymalizacji wartości kapitałów własnych praktyczne aspekty, ZN US, Szczecin 2012 Rzempała A.: (co-author): Sale of shares for redemption as an instrument of optimization of value of the companypractical aspects streszczenie: Celem artykułu jest przedstawienie na przykładzie spółki kapitałowej problematyki umorzenia udziałów za wynagrodzeniem, z jednoczesnym obniżeniem kapitału zakładowego, jako narzędzia optymalizacji struktury kapitałowej. summary: Presented in the paper aspects of accounting - tax confirmed the economic justification for the use to redeem the shares at a lower capital as an effective form of management of cash flows within the group. słowa kluczowe: umorzenie udziałów, optymalizacja, wartość kapitałów key words: redemption of shares, optimization, the value of capital Rok 2011 Rzempała A. (współautor): Optymalizacja struktury kapitałowej jako narzędzie zarządzania wartością portfela aktywów grupy kapitałowej. Zeszyty Naukowe US Nr 653 Ekonomiczne Problemy Usług 69, Szczecin 2011 Rzempała A.: (co-author): Optimalization of capital structure as management tool asset value

2 streszczenie: W publikacji przedstawiona została koncepcja umorzenia udziałów jako forma optymalizacji grup kapitałowych. W artykule uwzględnione zostały także aspekty rachunkowe prezentowanego rozwiązania. summary: Sale of shares in order to redeem for rewald, while the share capital, is one of the practical forms of optimizing capital companies incorporated in the capital groups. słowa kluczowe: umorzenie udziałów, grupa kapitałowa key words: redemption of Soares, capital group Rok 2010 Rzempała A.: Ocena stanu i kierunki rozwoju infrastruktury technicznej portu morskiego w Policach, jako elementu Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ Południe CETC ROUTE 65. System transportowy Regionu Zachodniopomorskiego Ocena Stanu, Pod redakcja naukowa Czesławy Christowej, Wydawnictwo Naukowe Akademii Morskiej w Szczecinie 2010, s Rzempała A.: Assessment of trends and technical infrastructure seaport of Police, as part of the Central European Transport Corridor North South CETC ROUTE 65 streszczenie: W publikacji przedstawiono podstawowe informacje dotyczące Portu Morskiego w Policach jako elementu Środkowoeuropejskiego Korytarza Transportowego Północ Południe. Omówiono podstawowe kierunki oraz korzyści możliwe do zrealizowania w wyniku planowanych inwestycji infrastrukturalnych summary: The logistic activities of the Port in Police are compatible with the project of establishing the Central European Transport Corridor. The main directions of spatial development within the Green Bay will be performed by conducting strategic investment projects słowa kluczowe: działalność logistyczna Portu w Policach, infrastruktura, rozbudowa nabrzeży key words the logistic activities of the Port In Police, infrastructure, concept of the quasy system expansion Rzempała A. (współautor): Outsourcing jako forma restrukturyzacji przedsiębiorstw przemysłowych. Tworzywa Sztuczne i Chemia, nr 5/2010, s współautor: dr Tomasz Zieliński Rzempała A.: (co-author) Application outsourcing as an effective form of restructuring of the company streszczenie: W publikacji przedstawiona została koncepcja outsourcingu jako formy restrukturyzacji przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem szans i zagrożeń wynikających z tej formy restrukturyzacji. W artykule uwzględnione zostaly podstawowe etapy związane z realizacją koncepcji outsourcingu. summary: The presentation of the idea of outsourcing as a form of restructuring an enterprise is justified by the topicality of the problem of polish companies transformation. The argument influencing the need of beginning a polemic on the presented topic is a relatively short history of outsourcing in Poland as a phenomenon being part of economic activity. słowa kluczowe: restrukturyzacja, outsourcing key words: restructuring, outsourcing Rzempała A. (współautor): Outsourcing kapitałowy jako etap pośredni w procesie pozyskiwania inwestorów strategicznych do spółek wchodzących w skład grup kapitałowych z większościowym udziałem Skarbu Państwa. Zeszyty Naukowe US Nr 586 Zarządzanie Finansami Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 25 Szczecin 2010, Szczecin 2010, s współautorzy: dr Zbigniew Miklewicz, dr Tomasz Zieliński Rzempała A. (co-author): Outsourcing capital as an intermediate step in the process of acquiring strategic investors for the companies included in the capital groups with a majority of the treasury streszczenie: W publikacji przedstawiona została koncepcja outsourcingu kapitałowego jako formy restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Outsourcing kapitałowy przedstawiony został jako etap procesu restrukturyzacji, którego docelowym efektem jest pozyskanie inwestorów strategicznych. summary:article concerns the restructuring of groups using the concept of outsourcing, particularly the participation of groups from the Treasury. słowa kluczowe: outsourcing kapitałowy, restrukturyzacja key words: outsourcing capital, restructuring Rzempała A. (współautor): Outsourcing kontraktowy jako forma restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Zeszyty Naukowe US Nr 587 Zarządzanie Finansami Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 25 Szczecin 2010, s współautorzy: dr Zbigniew Miklewicz, dr Tomasz Zieliński Rzempała A. (co-author): Contractual outsourcing as a form of restructuring company streszczenie: W publikacji przedstawiona została koncepcja outsourcingu kontraktowego jako forma restrukturyzacji przedsiębiorstwa. Outsourcing kontraktowy zdefiniowany został jako powierzenie firmom zewnętrznym zakresu usług świadczonych dotychczas przez wewnętrzne komórki organizacyjne restrukturyzowanego przedsiębiorstwa. summary:the article presented the concept of contractual outsourcing as a form of restructuring of the company. Conctractual outsourcing is defined as a delegate to outside the scope of services, without creating a separate company. słowa kluczowe: outsourcing kontraktowy, restrukturyzacja

3 key words: conctractual outsourcing, restructuring Rzempała A.: (współautor) Instrukcja sporządzania dokumentacji podatkowych, jako praktyczny aspekt zarządzania cenami transferowymi w grupach kapitałowych. Zeszyty Naukowe US Nr 587 Zarządzanie Finansami Analiza finansowa i zarządzanie ryzykiem, Finanse, rynki finansowe, ubezpieczenia nr 26, Szczecin 2010, s współautorzy: dr Zbigniew Miklewicz, dr Tomasz Zieliński Rzempała A. (co-author): Instructions for preparing tax documentation as a practical aspect of management by transfer pricing In capital groups streszczenie: W publikacji przedstawione zostały zagadnienie dotyczące zarządzania cenami transferowymi usług w grupach kapitałowych, ze szczególnym uwzględnieniem aspektu instrukcji dotyczących sporządzania dokumentacji podatkowych. summary: Presented in this article are issues concerning the management by transfer pricing in capital groups, with particular regard to instructions for preparing tax documentation. słowa kluczowe: ceny transferowe, grupa kapitałowa key words: transfer pricing, capital groups Rok 2009 Rzempała A., Rola innowacji w procesie zarządzania kapitałem intelektualnym (The role of innovation in the management of intellectual capital), ZN US NR 525, Szczecin 2009 streszczenie: W artykule przedstawiono rolę innowacji w procesie zarządzania kapitałem intelektualnym. Scharakteryzowano pojecie kapitału innowacyjnego, jako elementu mającego wpływ na pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa. Omówione zostały różne definicje kapitału intelektualnego. Według jednej z nich w ramach kapitału intelektualnego wyróżnia się następujące jego elementy: kapitał pracowniczy obejmujący wiedzę indywidualnych pracowników, która wpływa na możliwości zaspokojenia potrzeb klienta, kapitał strukturalny obejmujący istniejące w firmie procesy i systemy działania oraz kapitał innowacyjny, kapitał rynkowy obejmujący relacje z klientem. W pracy podkreślony został znaczny wpływ kapitału innowacyjnego w zakresie generowania wartości firmy oraz jej pozycji konkurencyjnej. summary: The article present the role of innovation in the management of intellectual capital. The paper describes the idea of innovation capital as an element influencing a company s competitive advantage. Various definitions of intellectual capital are discussed, according to the one of which the following elements may be distinguished: labour capital, including the knowledge of individual employees which affects the possibilities of meeting clients needs; structural capital, including processes and working practices already implemented at the company and just capital of innovation, market capital, including relationship with the client. The capital of innovation has influence on the increase of company s value and its market rivalry. słowa kluczowe: innowacje, kapitał intelektualny key words: innovation, intellectual capital Rzempała A., Innowacyjne podejście do oceny restrukturyzacji jako narzędzia wzrostu wartości firmy (Innovative attitude to restructuring as an instrument for a company s growth value), ZN US NR 525, Szczecin 2009 streszczenie: W artykule przedstawione zostało pojęcie restrukturyzacji, pod kątem wpływu na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. Zgodnie z jego treścią działania restrukturyzacyjne traktować należy jako inwestycję skutkującą maksymalizacją wartości. Poszczególne fazy procesu restrukturyzacji charakteryzują się odmiennym zakresem przeprowadzanych zmian. W ramach omawiania tzw. pięciokąta restrukturyzacyjnego przedstawione zostały różne możliwe do zastosowania narzędzia restrukturyzacji oddziaływujące zarówno na sferę aktywów, jak i pasywów przedsiębiorstwa. W szczególności zaprezentowana została koncepcja outsourcingu jako forma restrukturyzacji przyczyniająca się do wzrostu wartości firmy. summary: The paper presents different definitions of restructuring company, its possibile methods and is influence on a company s value. According to the text, the restructuring process should be considered as an investment resulting in the maximisation of value. Individual stages of the process of restructuring are characterized by different range of changes executed. słowa kluczowe: restrukturyzacja, wartość firmy key words: restructuring, company s value Rzempała A., Prognozowane kierunki rozwoju informatycznych systemów klasy CRM (Forecasted directions of crm systems development), - III Międzynarodowa konferencja Naukowa pt. Informatyka w dobie XXI wieku: Technologie informatyczne nauce, technice i edukacji. Politechnika Radomska, Radom 2009 streszczenie: W ostatnich latach informatyczne systemy klasy CRM stały się bardzo popularnymi narzędziami wspomagającymi zarządzanie. Rynkowa oferta systemów tej klasy jest bardzo bogata na polskim rynku swoje produkty oferują uznane firmy zachodnie jak i polscy producenci oprogramowania. Oferowane systemy różnią się funkcjonalnością, specyfikacją sprzętowo-systemową oraz ceną. Tymczasem jak wskazują ostatnie badania tylko 42% użytkowników systemów tej klasy jest w pełni zadowolona z posiadanych narzędzi, zaś większość użytkowników stwierdza, że systemy

4 15. CRM przyniosły im tylko częściowy sukces i miały ograniczony wpływ na wyniki biznesowe firmy. Ta negatywna ocena wymusza na projektantach systemów klasy CRM krytyczną analizę aktualnie oferowanych rozwiązań oraz implementację w tworzonych produktach nowoczesnych rozwiązań informatycznych. Prognozowanymi kierunkami rozwoju systemów CRM jest ich integracja z hurtowniami danych, udostępnienie funkcjonalności związanych z zaawansowanymi analizami danych typu Business Intelligence oraz zaawansowana współpraca z urządzeniami mobilnymi. Innym często wskazywanym kierunkiem jest udostępnianie narzędzi klasy CRM w modelu ASP. W opracowaniu, na podstawie badań autora, zostaną przedstawione prognozowane kierunki rozwoju informatycznych systemów klasy CRM. summary: Innovation is deemed to be one of the most progressive factors of development and socio-economic growth. Maritime economy is one of the areas that has special innovative development potential at the level of the Western Pomerania province. Unfortunately the Western Pomeranian region's maritime industry has experienced a deep crisis which is confirmed by numerous studies. In the Western Pomerania region initiatives are taken to improve innovation of the maritime economy and build the region's innovative potential. The purpose of the article is to present the current economic situation of the region's maritime industry in the area of innovation and make an evaluation of the innovative potential of firms from the SME sector in the maritime industry in the Western Pomeranian region with particular emphasis on forms of financing innovative activities. Research findings shall be used in the article, from a survey implemented under InMor project whose purpose was to improve maritime industry competitiveness in the Western Pomeranian region. słowa kluczowe: prognozowanie, rozwój, informatyczne systemy klasy CRM key words: forecasted directions of CRM systems development Rzempała A., Problematyka pomiaru kapitału intelektualnego na poziomie strategicznego zarządzania wiedzą (The problem of measuring intellectual capital at the level of strategic knowledge management), Euro-Trans 2009, Innowacje w transporcie: zarządzanie, technologie, procesy, Szczecin 2009 streszczenie: W nowoczesnej gospodarce kapitał intelektualny jest najcenniejszym zasobem i podstawowym trwałym źródłem przewagi konkurencyjnej firm. Pomiar kapitału intelektualnego jest koniecznym elementem systemu zarządzania wiedzą. Celem tego pomiaru jest badanie czy zainwestowane środki finansowe w aktywa niematerialne przynoszą oczekiwane korzyści dla organizacji. Ze względu na specyficzne cechy kapitału intelektualnego takie jak nieuchwytność, trudności w skwantyfikowaniu jego wartości oraz wpływu na wartość przedsiębiorstwa i przewagę konkurencyjną, pomiar kapitału intelektualnego jest procesem złożonym. W praktyce stosuje się kilka rodzajów metod pomiaru kapitału intelektualnego tj.: 1. Metody oparte o kapitalizacje rynkową, 2. Metody oparte o zwrot na aktywach, 3. Metody bezpośredniego pomiary kapitału intelektualnego, 4. Metody kart punktowych. W oparciu o kryterium zaawansowania świadomości użyteczności zarządzania wiedzą firma KPMG Knowledge, wyróżniła pięć etapów rozwoju organizacyjnego: Etap chaosu, Etap świadomości, Etap ukierunkowania, Etap zarządzania, Etap systemowego zintegrowania. Biorąc pod uwagę stan zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie oraz szczeble kierownicze na których podejmowane są decyzje dotyczące systemu zarządzania aktywami niematerialnymi, wybierane są odmienne narzędzia pomiaru efektywności wykorzystania wiedzy. Na poziomie strategicznym zarządzania wiedzą, gdzie zarządzanie kapitałem intelektualnym wiąże się ze strategią przedsiębiorstwa oraz sposobami jej realizacji, wielkość tego kapitału mierzona jest poprzez wzrost wartości rynkowej i konkurencyjnej jednostki. Wzrost ten ma swój początek w wielkości sprzedaży oraz zysku. Wartość tą możemy zmierzyć za pomocą metod opartych o zwrot na aktywach, wśród których wyróżnić można: Ekonomiczną wartość dodana (EVA TM ), Szacowaną wartość niematerialną (Calculated Intangible Value - CIV), Zysk z kapitału wiedzy ( Knowledge Capital Earning KCE), Pomiar kapitału intelektualnego oraz badanie wskaźników rentowności inwestycji w składowe tego kapitału, jest jak najbardziej uzasadnione w dobie gospodarki opartej na wiedzy i rosnących wydatków na koszty pracownicze oraz know how. summary: In a modern economy, intellectual capital is a highly valuable resource and a prime source of a company s competitive advantage. Measuring intellectual capital is a vital part of strategic knowledge management. The aim of the measurement is to study whether investing financial resources in nonmaterial assets will bring the expected results for the organisation. Taking into account the state of knowledge management within a company and the management level at which decisions are made concerning the system of management by nonmaterial assets, different tools for measuring the efficiency of the use of knowledge are used. At a strategic knowledge management level, where the management of intellectual capital is linked to company strategy and the ways to implement it, the majority of this capital is measured through growth in the market and competitive value of the unit. The measurement of intellectual capital and studying the profit margins of investments made within this capital, such

5 as human, relational and innovational capital, is a crucial element in the current knowledge-based economy and also totally pragmatic behaviour, due to the rising costs of employment and know-how. słowa kluczowe: pomiar kapitału intelektualnego, zarządzanie wiedzą key words: of measuring intellectual capital, knowledge management Rzempała A., Ceny transferowe dotyczące wartości niematerialnych i prawnych jako element zarządzania cenami transferowymi grup kapitałowych (Transfer pricing of intangible and legal assets as a feature of financial management in capital groups), II Ogólnopolska Konferencja młodych doktorantów, Szczecin 2009 streszczenie: W artykule przedstawiona została problematyka cen transferowych związanych z transakcjami dotyczącymi wartości niematerialnych i prawnych jako jedno z istotnych zagadnień zarządzania finansami grup kapitałowych. Omówione zostały podstawy prawne regulujące zagadnienia cen transferowych, a także dokumentacji je opisujących. Wymóg posiadania dokumentacji podatkowej uzależniony jest od przedmiotu i wartości transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Określone zostały też niezbędne elementy jakie dokumentacja podatkowa powinna zawierać. Praktyka gospodarcza wskazuje na stale rosnącą świadomość kadry kierowniczej w zakresie problematyki cen transferowych, w tym w szczególności dotyczących transakcji dotyczących wartości niematerialnych i prawnych. summary: The article discusses the issue of transfer pricing in transactions involving intangible and legal assets as one of the main problems of financial management in capital groups, and reviews transfer pricing legislation along with the relevant documentation. The requirement to possess tax documentation is dependent on the subject and value of the transactions completed between the affiliated entities, with the contents of the tax documentation itself strictly defined. Economic practice indicates a steady increase in awareness among management of transfer pricing issues, in particular those concerning transactions involving intangible and legal assets. słowa kluczowe: ceny transferowe, wartości niematerialne i prawne, grupy kapitałowe key words: transfer pricing of intangible and legal assets as a feature of financial management in capital groups Rok 2008 Rzempała A., Stopa dyskontowa do testu na utratę wartości aktywów (MSR) (Methodology of impairment test according to ias 36), Studia i Prace WNEiZ US nr 10, Szczecin 2008 streszczenie: Artykuł prezentuje praktyczne aspekty przeprowadzenia testu na utratę wartości w przedsiębiorstwie przemysłowym. MSR 36 określa specyficzne wymagania odnośnie metodologii testu. W przypadku specjalistycznych aktywów nie posiadających wartości godziwej konieczne jest określenie wartości odzyskiwanej ośrodków wypracowujących środki pieniężne. summary: In the first part of the procedure should be identified assets chich may be impaired. It might need a sophisticated system of controlling in the area of markets, technology and internal processes. słowa kluczowe: stopa dyskontowa, test na utratę wartości key words: methodology of impairment test according to ias 36 Rzempała A., Strategia dźwigni wzrostu jako zaawansowana forma outsourcingu kontraktowego (Growth leverage strategy as an advanced form of contractual outsourcing), Konferencja Zarządzanie finansami 2008, Szczecin 2008 streszczenie: Artykuł przedstawia koncepcję outsourcingu i jej zastosowanie w realizacji strategii dźwigni wzrostu. W ramach omawiania koncepcji outsourcingu wyróżnione zostały formy outsourcingu kapitałowego oraz kontraktowego. Strategia dźwigni wzrostu przedstawiona została jako zaawansowana forma outsourcingu kontraktowego. Jej istota polega na wykorzystaniu zasobów innych firm z pożytkiem dla własnego przedsiębiorstwa. W artykule omówione zostały podstawowe korzyści możliwe do uzyskania dzięki realizacji strategii dźwigni wzrostu. Skuteczna strategia dźwigni wzrostu wymaga jednak od firmy utrzymywania pewnego poziomu zasobów własnych, niezbędnych do tego, aby zachęcić kolejne firmy do udziału w sieci podwykonawców. summary: The article presents the concept of outsourcing and its application in growth leverage strategy, with particular emhasis on capital and contractual outsourcing. Growth leverage strategy is presented as an advanced form of contractual outsourcing, the essence of which is the use of ther firms,, human resources for the benefit of one s own company. słowa kluczowe: outsourcing kontraktowy key words: contractual outsourcing Rok 2007 Rzempała A., Zastosowanie outsourcingu jako formy organizacji działalności gospodarczej. Rozdział w: Problemy współczesnej praktyki zarządzania (Application outsourcing as a form of business organization. Chapter in: Issues in contemporary management practices.), Praca zbiorowa pod redakcją naukową S. Lachiewicza i M. Matejuka, Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej, Łódź 2007 streszczenie: W artykule przedstawione zostały dwa podstawowe rodzaje outsourcingu tj. outsourcing kapitałowy i kontraktowy. Omówione poszczególne etapu realizacji tej formy restrukturyzacji. Podkreślono rolę lidera w realizacji tego typu zmian. summary: In the article the complexity of the course of restructuring has been shown with the stage of monitoring the effects of changes taken into special consideration. The article present methods of forming positive attitudes towards restructuring. One of the basic tools in personnel management in the process of restructuring is a good information flow towards employees. słowa kluczowe: outsourcing kapitałowy, outsourcing kontraktowy key words: capital outsourcing, contractual outsourcing

6 Rzempała A., Zarządzanie personelem w procesie restrukturyzacji (Staff Management In The Process Of Restructuring), Zeszyty Naukowe Nr 12(84) Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2007, s streszczenie: W artykule przedstawione zostały rozważania dotyczące rożnych modeli reakcji ludzi na planowane zmiany w przedsiębiorstwie. W praktyce najczęściej mamy do czynienie z sytuację w której pracownicy negatywnie reagują na procesy zmian. Obawiają się utraty dotychczasowej pozycji i przywilejów. W artykule zaprezentowane zostały różne metody kształtowania pozytywnych postaw wobec restrukturyzacji. Jednym z podstawowych narzędzi zarządzania personelem w procesie restrukturyzacji jest właściwie funkcjonujący system przepływu informacji do pracowników. summary: The article presents ideas concerning various models of human reactions to changes planned in the company. In practice, employees, who fear the loss of their present position and priviledges, most often react to the process of changes in a negative way. The article present methods of forming positive attitudes towards restructuring. One of the basic tools in personnel management in the process of restructuring is a good information flow towards employees. słowa kluczowe: zarządzanie personelem, restrukturyzacja key words: Staff Management, Restructuring Rzempała A., Pojęcie restrukturyzacji. Procedura przebiegu procesu restrukturyzacji (The notion of restructuring. The procedure of the restructuring process), Zeszyty Naukowe Nr 12(84) Akademii Morskiej w Szczecinie, Szczecin 2007, s streszczenie: W artykule zaprezentowane zostały możliwe podejścia do procesu restrukturyzacji. Omówiono szereg definicji spotykanych w literaturze. Podkreślona została odmienność w podejścia do restrukturyzacji polskich przedsiębiorstw na tle przedsiębiorstw Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych. W artykule przedstawiona została złożoność przebiegu procesu restrukturyzacji, ze szczególnym uwzględnieniem etapu monitoringu efektów zmian. summary: In the article possible approaches to the restructuring process have been presented. Some definitions found in literature have been discussed. A different approach to restructuring Polish companies compared to West European and American ones has been underlined. In the article the complexity of the course of restructuring has been shown with the stage of monitoring the effects of changes taken into special consideration. słowa kluczowe: definicje i cel restrukturyzacji, etapy procesu restrukturyzacji key words: The definitions and the purpose of restructuring, the stages of the restructuring process Rok 2006 Rzempała A., Innowacje w restrukturyzacji czynnikiem stanowiącym o wzroście wartości firmy (Innovations in restructuring a determining factor in a company, s growth value), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006 streszczenie: W artykule przedstawione zostało pojęcie restrukturyzacji, pod kątem wpływu na kreowanie wartości przedsiębiorstwa. Zgodnie z jego treścią działania restrukturyzacyjne traktować należy jako inwestycję skutkującą maksymalizacją wartości. Poszczególne fazy procesu restrukturyzacji charakteryzują się odmiennym zakresem przeprowadzanych zmian. W ramach omawiania tzw. pięciokąta restrukturyzacyjnego przedstawione zostały różne możliwe do zastosowania narzędzia restrukturyzacji oddziaływujące zarówno na sferę aktywów, jak i pasywów przedsiębiorstwa. summary: The concept of restructuring in terms of creating a company s value is described. Pursuant to this restructuring should be considered as an investment resulting in the maximization of value. słowa kluczowe: innowacje, restrukturyzacja, wartość firmy key words: creating, restructuring, company s value Rzempała A., Ceny transferowe jako innowacyjne narzędzie planowania podatkowego w grupie kapitałowej (Transfer pricing as a tool for planning in a capital group), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006 streszczenie: W artykule przedstawiona została problematyka cen transferowych jako jedno z istotnych zagadnień funkcjonowania grup kapitałowych. Omówione zostały podstawy prawne regulujące zagadnienia cen transferowych, a także dokumentacji je opisujących. Wymóg posiadania dokumentacji podatkowej uzależniony jest od przedmiotu i wartości transakcji realizowanych pomiędzy podmiotami powiązanymi. Określone zostały też niezbędne elementy jakie dokumentacja podatkowa powinna zawierać. Praktyka gospodarcza wskazuje na stale rosnącą świadomość kadry kierowniczej w zakresie problematyki cen transferowych. summary: The article presents the matter of transfer prices as one of the fundamental issues in the operation of capital groups. It describes the legal bases for regulating transfer prices along with the documentation describing them. The requirement to possess tax documentation is dependent on the subject and the value of the transactions completed between the affiliated entities. Also outlined are the required elements that the tax documentation should contain. Economic practice indicates a steady increase in awareness among management with regard to the issue of transfer prices. słowa kluczowe: ceny transferowe, planowanie podatkowe, grupa kapitałowa key words: transfer prices as an instrument of capital group policy Rzempała A., Wartość firmy jako kryterium ekonomicznej opłacalności restrukturyzacji(company, s value as criterion of economical profitability of restructuring), Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006 streszczenie: W referacie zostały poruszone zagadnienia dotyczące wpływu restrukturyzacji na wartość przedsiębiorstwa. Zmiany zachodzące na płaszczyźnie zarządzających przedsiębiorstwami a akcjonariuszami, czyli generalnie mówiąc właścicielami przedsiębiorstw doprowadzają do tego, iż koncepcja zarządzania wartością firmy widziana poprzez pryzmat szeroko pojętych procesów restrukturyzacyjnych zajmuje priorytetowe znaczenie. Zatem można stwierdzić, iż działania

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia

Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia Katedra Rynku Transportowego Sustainable mobility: strategic challenge for Polish cities on the example of city of Gdynia dr Marcin Wołek Department of Transportation Market University of Gdansk Warsaw,

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wprowadzenie... 13

Spis treści. Wprowadzenie... 13 Spis treści Wprowadzenie... 13 Rozdział I. Przedsiębiorstwo turystyczne we współczesnej gospodarce rynkowej... 17 1.1. Współczesna gospodarka rynkowa i społeczeństwo konsumpcyjne jako środowiska przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Zarządzanie Publiczne, 2(18)/2012, s. 33 45 Kraków 2012 Published online September 10, 2012 doi: 10.4467/20843968ZP. 12.009.0533 Innowacje społeczne innowacyjne instrumenty polityki społecznej w projektach

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik

POLITECHNIKA WARSZAWSKA. Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA. mgr Marcin Chrząścik POLITECHNIKA WARSZAWSKA Wydział Zarządzania ROZPRAWA DOKTORSKA mgr Marcin Chrząścik Model strategii promocji w zarządzaniu wizerunkiem regionu Warmii i Mazur Promotor dr hab. Jarosław S. Kardas, prof.

Bardziej szczegółowo

P R A C A D Y P L O M O W A

P R A C A D Y P L O M O W A POLITECHNIKA POZNAŃSKA Wydział Maszyn Roboczych i Transportu P R A C A D Y P L O M O W A Autor: inż. METODA Ε-CONSTRAINTS I PRZEGLĄDU FRONTU PARETO W ZASTOSOWANIU DO ROZWIĄZYWANIA PROBLEMU OPTYMALIZACJI

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Spółka Transtech jest podmiotem w 100% zależnym, działającym w ramach grupy kapitałowej ZCh Police SA. Spółka powstała w 2001 roku

Spółka Transtech jest podmiotem w 100% zależnym, działającym w ramach grupy kapitałowej ZCh Police SA. Spółka powstała w 2001 roku ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 736 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 55 2012 ARTUR RZEMPAŁA Akademia Morska w Szczecinie ZDZISŁAW WOJDYŁA Remech sp. z o.o. w Policach JOANNA RZEMPAŁA

Bardziej szczegółowo

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15

1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 Wprowadzenie 9 Część I. Zarządzanie marketingowe 1. Orientacja rynkowa - aspekty i potrzeba rozwoju w środowisku internetowym - Milleniusz W. Nowak 15 1.1. Różne koncepcje roli marketingu w zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES Graduate profile Graduate has a general theoretical knowledge in the field

Bardziej szczegółowo

CENY TRANSFEROWE JAKO INNOWACYJNE NARZĘDZIE PLANOWANIA PODATKOWEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ

CENY TRANSFEROWE JAKO INNOWACYJNE NARZĘDZIE PLANOWANIA PODATKOWEGO W GRUPIE KAPITAŁOWEJ ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 233 NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 2007 ARTUR RZEMPAŁA JOANNA RZEMPAŁA ZDZISŁAW PAWEŁ WOJDYŁA CENY TRANSFEROWE JAKO INNOWACYJNE NARZĘDZIE PLANOWANIA

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu

Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) www.viaregiaplus.eu Space for your logo, a photograph etc. Action 3.3.1 (WBU) THE ANALYSIS CONCERNING THE DESIGNATION OF THE ROUTE THAT INTEGRATES THE SOUTH OF THE LOWER SILESIA PROVINCE TOGETHER WITH NORTH - SOUTHLINKS Analiza

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze

Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze Ceny transferowe w specjalnych strefach ekonomicznych ze przedmiotowego tematu. 178 ten temat niezwykle bogata literatura przedmiotu, zarówno polska 179, jak i zagraniczna 180. 178 179 Por. m. in. M. O'Shaughnessy

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH

PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Zarządzanie Publiczne, vol. 1(14), pp. 63-73 Kraków 2012 Published online June 29, 2012 DOI 10.4467/20843968ZP.12.016.0483 PROBLEMATYKA WDROŻEŃ PROJEKTÓW INFORMATYCZNYCH W INSTYTUCJACH PUBLICZNYCH Beata

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Faculty: Management and Finance. Management

Faculty: Management and Finance. Management Faculty: Management and Finance The name of field of study: Management Type of subject: basic Supervisor: prof. nadzw. dr hab. Anna Antczak-Barzan Studies level (BSc or MA): bachelor studies Type of studies:

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA (CASE STUDY)

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA (CASE STUDY) WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA (CASE STUDY) Ćwiczenia 8 Dr Dominika Cendrowicz Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Istota outsourcingu Jeśli jest coś, czego nie potrafimy

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA

Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Struktura organizacyjna Pekao Banku Hipotecznego SA Stałe Komitety Komitet ALCO Obszar Prezesa Zarządu Komitet Kredytowy Komitet Ryzyka Operacyjnego Biznesowy Komitet Kontroli Wewnętrznej Biuro Obsługi

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT

Spis treści. Wstęp... 9. Część I. Rynek usług IT Spis treści Wstęp.............................................................. 9 Część I. Rynek usług IT Andrzej Chluski: Technologiczne aspekty rozwoju usług telemedycznych 13 Iwona Chomiak-Orsa: Rozwój

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18

1. Przedsiębiorstwo typu Startup a model biznesu...18 WSTĘP... 11 MODELE I STRATEGIE BIZNESU JAKO FUNDAMENTY KREOWANIA WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA...15 ROZDZIAŁ 1 Metoda lean startup a koncepcja modelu biznesu Marek Jabłoński... 17 Wstęp...17 1. Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Łączenie spółek kapitałowych jako element budowania wartości na przykładzie spółek wchodzących w skład Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA

Łączenie spółek kapitałowych jako element budowania wartości na przykładzie spółek wchodzących w skład Grupy Azoty Zakłady Chemiczne Police SA ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 749 755 Łączenie spółek kapitałowych jako element budowania wartości na przykładzie spółek wchodzących

Bardziej szczegółowo

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO Zarządzanie Publiczne vol. 4(13) pp. 49-64 Kraków 2011 Published online February 10, 2012 KRYTYCZNA ANALIZA POLITYKI ZDROWOTNEJ W ZAKRESIE PRZEKSZTAŁCANIA SZPITALI PUBLICZNYCH W SPÓŁKI PRAWA HANDLOWEGO

Bardziej szczegółowo

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4

rok akad. 2013/2014 Podstawowy Kierunkowy Ogólny 2 Makroekonomia* X Z/E 4 4 Prawo cywilne X E 4 Kierunek: Zarządzanie Studia: II stopnia, stacjonarne Specjalności: Marketing na rynkach krajowych i międzynarodowych Przedsiębiorczość Specjalność menedŝerska Zarządzanie finansowe Zarządzanie marketingowe

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 ZARZĄDZANIE I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-ZZZ-ZP- -ST-IL-WRO (2015/2016) MAP008010W Matematyka 30 MAP008010C Matematyka

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 11 ROZDZIAŁ I... 15 Wybrane metody wyceny kapitału ludzkiego charakterystyka... 15

Spis treści Wstęp... 11 ROZDZIAŁ I... 15 Wybrane metody wyceny kapitału ludzkiego charakterystyka... 15 Wstęp... 11 ROZDZIAŁ I... 15 Wybrane metody wyceny kapitału ludzkiego charakterystyka... 15 Wiesława Hap Wstęp... 15 1. Pojęcia i elementy składowe kapitału ludzkiego... 16 2. Kapitał ludzki jako źródło

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

Strategia utrzymania technicznego jako element budowania wartości Grupy Azoty SA

Strategia utrzymania technicznego jako element budowania wartości Grupy Azoty SA ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 477 482 Strategia utrzymania technicznego jako element budowania wartości Grupy Azoty SA Artur

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE POLITECHNIKA ŚLĄSKA ZESZYTY NAUKOWE Nr 1625 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Zeszyt dwudziesty pierwszy SUB Góttingen 217 780 512 2005 A 3018 Gliwice 2004 SPIS TREŚCI 1. Józef BENDKOWSKI Zarządzanie operacyjne

Bardziej szczegółowo

ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH

ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH ZDZISLAW CZAJKA ZARZ4DZANIE PERSONELEM W DZIALALNOSCI SADÖW POWSZECHNYCH Warszawa 2016 SPIS TRESCI WST^P. Rozdzial I ROLA S4DOWNICTWA W GOSPODARCE I SPECYFIKA PRACY W SADACH 1.1. Struktura s^downictwa

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009

PRACE NAUKOWE. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Redaktor^, naukowi. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Redaktor^, naukowi,.'~*i\*\- ::"?' '"''* --f'.'.';-.-v 1 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2009 Spis treści Wstęp. '... Część

Bardziej szczegółowo

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał

Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Opportunities Możliwości Resourcefulness Potencjał Poland is a nation rich in history, culture, and tradition, undergoing tremendous change. Polska jest krajem bogatym w historię, kulturę i tradycję, przechodzącym

Bardziej szczegółowo

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups

Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Risk Management System As Strategic Support for Integration of Energy Groups Energy Risk Central & Eastern Europe Roman Szyszko Warsaw, November 9, 2011 Risk Management System As Strategic Support 1. The

Bardziej szczegółowo

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector

Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector WWW.SMETRAI.NET Current and future training and support needs of the Polish young SMEs in the crafts sector Norbert Pruszanowski Polish Craft Association DEFINITION OF THE YOUNG ENTERPRENEURS Person, who

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw

Strategic planning. Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw Strategic planning Jolanta Żyśko University of Physical Education in Warsaw 7S Formula Strategy 5 Ps Strategy as plan Strategy as ploy Strategy as pattern Strategy as position Strategy as perspective Strategy

Bardziej szczegółowo

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland

ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland OECD Przegląd krajowej polityki miejskiej National Urban Policy Review of Poland 17-19 19 March 2010 ZróŜnicowanie polskich miast Urban Inequality in Poland Zygmunt Ziobrowski Instytut Rozwoju Miast The

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013

Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL. June 2013 Leading organiza5on represen5ng the Business Services Sector in Poland ABSL June 2013 KEY FACTS ON THE SECTOR KEY FACTS ON THE SECTOR 110 000 No. of employees in foreign capital BPO/ITO, SSC and R&D centres

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach regionalnych

Bardziej szczegółowo

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Wykaz haseł identyfikujących prace dyplomowe na Wydziale Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Kierunek Analityka Gospodarcza Analiza ryzyka działalności gospodarczej Business Intelligence Ekonometria Klasyfikacja i analiza danych Metody ilościowe na rynku kapitałowym Metody ilościowe w analizach

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne

Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki. Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Eugeniusz Koś micki Zrównoważony rozwój w warunkach globalizacji gospodarki Podstawowe problemy teoretyczne i polityczne Białystok Poznań 2009 3 copyright by: Fundacja Ekonomistów Środowiska i Zasobów

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Spółka z o.o. we Włocławku Michał Pietraszewski Zygmunt Katolik ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W ENERGETYCE Studium przypadku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM

WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM 1 Politechnika Częstochowska Wydział Zarządzania WSPÓŁCZESNE KONCEPCJE ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM Monografia redakcja naukowa Oksana SEROKA-STOLKA Częstochowa 2014 2 Recenzenci: Prof. PCz dr hab. Agata

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010

INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010 INNOWACJE NA RYNKU FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH W POLSCE W LATACH 2004 2010 Artykuł został powicony identyfikacji oraz charakterystyce nowych funduszy inwestycyjnych, które zostały utworzone w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O

PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż IBM GSDC SP.Z.O.O Miejsce odbywania stażu IBM, ul. Muchoborska 8, 54-424 Wrocław, Poland Stanowisko, obszar działania Młodszy Koordynator Zarządzania Bazą

Bardziej szczegółowo

Jorge Chan-Lau (2001) Corporate Restructuring in Japan: An Event- Study Analysis IMF Working Paper WP/01/202.

Jorge Chan-Lau (2001) Corporate Restructuring in Japan: An Event- Study Analysis IMF Working Paper WP/01/202. Jorge Chan-Lau (2001) Corporate Restructuring in Japan: An Event- Study Analysis IMF Working Paper WP/01/202. Modelowanie Rynków Finansowych 1 Japoński system bankowo-przemysłowy akcjonariat krzyżowy brak

Bardziej szczegółowo

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical)

Logistics 1st degree (1st degree / 2nd degree) General (general / practical) MODULE DESCRIPTION Module code Module name Module name in English Valid from academic year 2012/2013 MODULE PLACEMENT IN THE SYLLABUS Z-LOG-1074 Zarządzanie relacjami z klientami Customer Relationship

Bardziej szczegółowo

Kierunek ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja rok akademicki 2017/2018. Studia stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek ZARZĄDZANIE WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. rekrutacja rok akademicki 2017/2018. Studia stacjonarne i niestacjonarne WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH rekrutacja rok akademicki 2017/2018 Kierunek ZARZĄDZANIE Studia stacjonarne i niestacjonarne Studia I stopnia licencjackie Studia II stopnia - Nowa oferta specjalności!!! Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk

Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a. Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Uw a r u n k o w a n i a r o z w o j u Do l n e g o Śl ą s k a w perspektywie roku 2020 Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Wrocław 2010 Spis treści Wprowadzenie...7 1. Szanse i zagrożenia dla rozwoju Polski

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU

PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Ekonomia i Środowisko 2 (49) 2014 Tadeusz Pindór Mariusz Trela PERSPEKTYWY ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU TRANSPORTU DROGOWEGO W POLSCE DO 2030 ROKU Tadeusz Pindór, dr hab. inż. Akademia Górniczo-Hutnicza Mariusz

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia II stopnia) Obowiązuje od 01.10.2014 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie magisterskim

Bardziej szczegółowo

Prawna obsługa biznesu Legal services to business

Prawna obsługa biznesu Legal services to business Prawna obsługa biznesu Legal services to business Magdalena Kołecka wspólnik Kołecka i Wspólnicy Szanowni Państwo, Kancelaria Kołecka i Wspólnicy zapewnia kompleksowe usługi prawne dla firm. Skutecznie

Bardziej szczegółowo

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014

Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014 ZAKŁAD ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA mgr inż. Ewa Hącia 1. 2. 3. 4. Wykaz dorobku opublikowanego w latach 2006 2014 List of publications in the years 2006 2014 Rok 2014 Hącia E.: The development of tourist

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD)

EN/PL COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION. Brussels, 29 August 2013. 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 29 August 2013 13174/13 Interinstitutional File: 2013/0224 (COD) ENV 782 MAR 119 MI 708 ONU 86 CODEC 1921 INST 459 PARLNAT 214 COVER NOTE from: Polish Senate date

Bardziej szczegółowo

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011

Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego. Wrocław, 20 stycznia 2011 Projekty BPM z perspektywy analityka biznesowego Wrocław, 20 stycznia 2011 Agenda Definicja pojęć: Analiza biznesowa oraz analityk biznesowy Co kryje się za hasłem BPM? Organizacja zarządzana procesowo

Bardziej szczegółowo

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014

Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Dr hab. inż. Jan Werewka, prof. n. AGH Wydział EAIiIB AGH E-mail: werewka@agh.edu.pl www: http://home.agh.edu.pl/werewka Tematy prac magisterskich Rok akademicki 2013/2014 Temat 1 Architektura przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 BARTŁOMIEJ JABŁOŃSKI Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli Chorzów WPŁYW POLITYKI

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday

TAROPAK SCHEDULE 2010. 13 September 2010, Monday TAROPAK SCHEDULE 2010 13 September 2010, Monday Spedycja, Used Forklift Market 10.15-15.00 PIO Promotion Showroom Chamber of Packaging, 10.15 Opening ceremony of the Promotion Showroom and the stand of

Bardziej szczegółowo

Bezpośrednie inwestycje

Bezpośrednie inwestycje Toruńskie Studia Międzynarodowe MIĘDZYNARODOWE STOSUNKI EKONOMICZNE NR 1 (3) 2010 Artur Piotrowicz Iwona Sobczak Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie kujawsko-pomorskiem Streszczenie Napływ

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Jolanta TARAPATA OD REDAKCJI Część I KONCEPCJE I DYLEMATY WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA... 15

Spis treści. Jolanta TARAPATA OD REDAKCJI Część I KONCEPCJE I DYLEMATY WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA... 15 Spis treści Jolanta TARAPATA OD REDAKCJI........................................................... 13 Część I KONCEPCJE I DYLEMATY WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA...... 15 Marek ŚWIĄTKOWSKI Ciągłość i zmiana

Bardziej szczegółowo

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland

Plac Powstańców Warszawy Warszawa Polska Warsaw Poland ZAWIADOMIENIE O NABYCIU AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI PFLEIDERER GROUP S.A. ORAZ ODPOWIADAJĄCEJ IM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU PFLEIDERER GROUP S.A. NOTIFICATION REGARDING THE ACQUISITION

Bardziej szczegółowo

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstw z branży uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje

Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje www.pwc.com XI Ogólnopolska Konferencja BGK dla JST Finansowanie projektów samorządowych czas na indywidualizm i innowacje Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania przygotowania kubaturowych projektów PPP 7

Bardziej szczegółowo

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120.

POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY PN-EN ISO 9001:2009/AC. Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością Wymagania. listopad 2009 ICS 03.120. POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 03.120.10 PN-EN ISO 9001:2009/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 9001:2008/AC:2009, IDT ISO 9001:2008/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 9001:2009 Systemy zarządzania jakością

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne w województwie zachodniopomorskim Westpomeranian Integrated Territorial Investments Źródło: Biuletyn Informacyjny 1 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne dla Koszalińsko-Kołobrzesko-

Bardziej szczegółowo

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia)

Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Zestawy zagadnień na egzamin magisterski dla kierunku EKONOMIA (studia drugiego stopnia) Obowiązuje od 01.10.2016 Zgodnie z Zarządzeniem Rektora ZPSB w sprawie Regulaminu Procedur Dyplomowych, na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Monika Trojan Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stan obecny Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo