Interreg Europe EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. program Terytorialnej Międzyregionalny. Interreg Europa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Interreg Europe 2014-2020 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND. program Terytorialnej 2014-2020. Międzyregionalny. Interreg Europa"

Transkrypt

1 Interreg Europe EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND Międzyregionalny program Europejskiej Współracy Terytorialnej Interreg Europa Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

2 Obszar współpracy i budżet 30 państw - UE-28 - Norwegia - Szwajcaria 359 mln euro z EFRR 2 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

3 Cel ogólny programu Cel ogólny Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, szczególnie programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia, a w uzasadnionych wypadkach Europejskiej Współpracy Terytorialnej. Jak Wspieranie wymiany doświadczeń i upowszechniania praktyk wśród podmiotów regionalnych celem przenoszenia wiedzy zdobytej w trakcie współpracy na grunt polityk regionalnych. 3 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

4 Cele tematyczne PRIORYTETY Badania i innowacje Konkurencyjność MŚP Gospodarka niskoemisyjna Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami 4 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

5 Gospodarka niskoemisyjna Priorytet inwestycyjny 4(e) Promowanie strategii niskoemisyjnych dla wszystkich rodzajów terytoriów, w szczególności dla obszarów miejskich, w tym wspieranie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej i działań adaptacyjnych mających oddziaływanie łagodzące na zmiany klimatu. Cel szczegółowy 3.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach EWT, dotyczących przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną, zwłaszcza w ramach Strategii Inteligentnych Specjalizacji. efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym energia ze źródeł odnawialnych + ochrona przed jej możliwym niekorzystnym wpływem ekologiczny transport, alternatywne zachowania dot. mobilności redukcja zużycia energii (firmy, gospodarstwa domowe) TIK zintegrowane regionalne strategie niskoemisyjne zielone zamówienia publiczne, regionalne projekty pilotażowe, programy inwestycyjne 5 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

6 Gospodarka niskoemisyjna Grupa docelowa krajowe, regionalne i lokalne władze publiczne odpowiedzialne za obszary polityki dotyczące energii, mobilności i gospodarki niskoemisyjnej regionalne agencje energetyczne agencje rozwoju regionalnego agencje ds. transportu i mobilności regionalne agencje ds. środowiska uniwersytety, instytuty zajmujące się gromadzeniem wiedzy i instytuty badawcze inne organy lub podmioty publiczne podlegające przepisom prawa publicznego, które podejmują działania na rzecz przejścia na gospodarkę niskoemisyjną 6 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

7 Gospodarka niskoemisyjna Przykładowe projekty Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między władzami regionalnymi i lokalnymi prowadząca do opracowania planów działania służących utworzeniu regionalnych struktur promujących i usprawniających zrównoważone wytwarzanie energii na szczeblu lokalnym oraz tworzenie systemów dystrybucyjnych na obszarach wiejskich. Wymiana doświadczeń w zakresie środków na rzecz mobilności zgodnej z zasadami zrównoważonego rozwoju między władzami regionalnymi i miejskimi, prowadząca do opracowania planów działania służących przygotowaniu działań i inwestycji na rzecz zwiększania stopnia wykorzystania niskoemisyjnych rozwiązań w zakresie transportu, finansowanych w ramach programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia lub innych programów regionalnych. Prowadzenie współpracy w zakresie praktyk zachęcających przedsiębiorstwa do inwestowania w działania służące poprawie efektywności energetycznej i wspierających je w podejmowaniu tych działań między regionami i regionalnymi agencjami energetycznymi, w celu przygotowania regionalnych programów wsparcia na rzecz zwiększania efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach. 7 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

8 Gospodarka niskoemisyjna Oczekiwany, przykładowy, wpływ na gospodarkę niskoemisyjną w regionie: zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w regionalnym koszyku energetycznym przyspieszenie wprowadzania środków służących poprawie efektywności energetycznej (np. w budynkach, w obszarze mobilności itp.) obniżenie emisji gazów cieplarnianych generowanych przez sektor transportu, instalacje grzewcze itp. tworzenie regionalnych partnerstw na rzecz gospodarki niskoemisyjnej (zrzeszających odpowiednie podmioty, przedsiębiorstwa, instytucje badawcze i obywateli) zwiększenie tempa realizacji inwestycji na rzecz technologii niskoemisyjnych upowszechnienie zielonych zamówień publicznych 8 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

9 Priorytet inwestycyjny 6(c) Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego. Cel szczegółowy 4.1 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach EWT, w obszarze ochrony i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego. kapitał naturalny: ochrona ekosystemów, narażonych krajobrazów, bioróżnorodności, przeciwdziałanie degradacji gleby zrównoważone zarządzanie i wykorzystywanie środowiska naturalnego (np. usługi ekosystemowe) dziedzictwo kulturowe: TIK, e-kultura, atrakcyjność regionu ukierunkowane na konkretny obszar strategie i działania balansujące środki ochrony ze zrównoważonym korzystaniem z kapitału naturalnego lub kulturowego (ulepszanie programów ochrony bioróżnorodności, NATURA 2000 lub inne obszary chronione, zwiększanie wiedzy odpowiednich podmiotów i wyczulenie ich na ww. kwestie) 9 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

10 Grupa docelowa (4.1) Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami krajowe, regionalne i lokalne władze publiczne odpowiedzialne za kwestie związane z dziedzictwem naturalnym i kulturowym agencje rozwoju regionalnego agencje ds. środowiska organizacje odpowiedzialne za zarządzanie obszarami naturalnymi lub dziedzictwem kulturowym i ich wykorzystywanie uniwersytety, instytuty wiedzy, instytuty badawcze i instytuty szkolnictwa wyższego podmioty w sektorach gospodarki wywierających silny wpływ na dziedzictwo naturalne i kulturowe lub od nich uzależnionych (rybołówstwo, rolnictwo, turystyka itp.) inne podmioty o istotnym znaczeniu dla ochrony i rozwoju dziedzictwa naturalnego i kulturowego 10 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

11 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami Przykładowe projekty (4.1) Wymiana praktyk w zakresie zarządzania środowiskiem między władzami regionalnymi a agencjami zarządzania środowiskiem w regionach zurbanizowanych, służąca opracowaniu planu rozwoju regionalnych zielonych infrastruktur w strefach podlegających presji urbanizacyjnej i ich uwzględnieniu w regionalnych programach (celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia). Wymiana doświadczeń w zakresie metod oceny wrażliwości ekosystemów regionalnych i transgranicznych, identyfikowania środków łagodzących oraz planowania ich zastosowania w ramach regionalnych programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz programów EWT/programów współpracy transgranicznej między władzami regionalnymi a instytutami zajmującymi się gromadzeniem wiedzy. Wymiana doświadczeń w zakresie modeli zarządzania regionalnymi parkami przyrodniczymi i obszarami NATURA 2000 między władzami regionalnymi a organami zarządzającymi parkami, służąca opracowaniu planu wprowadzenia nowych modeli zarządzania i wykorzystywania parków regionalnych. 11 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

12 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami (4.1) Oczekiwany, przykładowy, wpływ na ochronę i korzystanie z dziedzictwa naturalnego i kulturowego w regionie: zwiększenie odporności regionalnych ekosystemów i różnorodności biologicznej lepsza organizacja zarządzania dziedzictwem kulturowym i korzystania z tego dziedzictwa zwiększenie powierzchni obszarów naturalnych objętych ochroną zwiększenie atrakcyjności regionów 12 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

13 Priorytet inwestycyjny 6(g) Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami Wspieranie przekształcenia przemysłu w kierunku gospodarki zasobooszczędnej, promowanie ekologicznego wzrostu gospodarczego, ekoinnowacji i zarządzania efektywnością środowiskową w sektorach publicznym i prywatnym. Cel szczegółowy 4.2 Poprawa wdrażania polityk i programów rozwoju regionalnego, w szczególności programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz, w stosownych przypadkach EWT, służących zwiększaniu efektywnego gospodarowania zasobami, ekologicznego wzrostu gospodarczego i ekoinnowacji oraz zarządzania działalnością środowiskową. umożliwienie przedsiębiorcom działań dla ekologicznego wzrostu gospodarczego i ekoinnowacji (nowe produkty i usługi, zmniejszanie nakładów, minimalizacja produkcji odpadów, usprawnienie zarządzania rezerwami zasobów) wiodąca rola władz publicznych we wprowadzaniu nowych ekologicznych produktów i usług na przykład w drodze zamówień publicznych zmiany w strukturze konsumpcji i ograniczenie uwalniania odpadów i emisji zanieczyszczeń - podejmowanie przez władze publiczne działań dla zwiększania poziomu świadomości i tworzenia systemu zachęt dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych zielone TIK dla efektywnego wykorzystania zasobów usprawnianie gospodarowania odpadami, uzdatnianie wody, recykling i nadzór nad tymi procesami 13 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

14 Grupa docelowa (4.2) Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami krajowe, regionalne i lokalne władze publiczne odpowiedzialne za kwestie związane z jakością środowiska i efektywnym gospodarowaniem zasobami agencje rozwoju regionalnego agencje ds. środowiska podmioty zajmujące się wspieraniem przedsiębiorczości oraz organizacje reprezentujące MŚP/środowisko biznesowe uniwersytety, instytuty wiedzy, instytuty badawcze i instytuty szkolnictwa wyższego inne podmioty o znaczeniu regionalnym zaangażowane w proces efektywnego gospodarowania zasobami 14 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

15 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami Przykładowe projekty (4.2) Wymiana doświadczeń między podmiotami zajmującymi się wspieraniem przedsiębiorczości na szczeblu regionalnym w zakresie środków i programów wsparcia zachęcających MŚP prowadzące działalność w sektorze produkcji do przeprowadzania ocen zużycia zasobów i bardziej zasobooszczędnych procesów oraz umożliwiających wprowadzenie tych instrumentów w ramach regionalnego programu celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia lub innego programu. Wymiana doświadczeń między władzami regionalnymi a agencjami ds. gospodarowania odpadami w zakresie polityk i środków służących zmniejszeniu ilości odpadów i zwiększeniu współczynnika recyklingu w małych przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych, w celu opracowania planu wdrażania tych środków w ramach regionalnych programów gospodarowania odpadami. Wymiana praktyk między władzami na szczeblu regionalnym i lokalnym w zakresie metod monitorowania i poprawy jakości powietrza oraz zarządzania tą jakością na obszarach miejskich i uprzemysłowionych, skutkująca opracowaniem planów działania służących wprowadzeniu systemów monitorowania jakości powietrza oraz łagodzenia skutków zanieczyszczeń w projektach realizowanych w ramach regionalnych programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia. 15 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

16 Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami (4.2) Oczekiwany, przykładowy, wpływ na efektywne gospodarowanie zasobami, ekoinnowacje i zarządzanie efektami działalności środowiskowejw regionie: zmniejszenie strumieni odpadów i zwiększenie ilości odpadów poddawanych recyklingowi poprawa jakości powietrza i wody opracowanie regionalnych strategii przechodzenia służących ustanowieniu zasobooszczędnej gospodarki obiegowej upowszechnienie stosowania zielonych technologii w procesach produkcji zwiększeniem liczby przedsiębiorstw przestrzegających norm w zakresie zarządzania efektami działalności środowiskowej 16 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

17 INTERREG IVC Interaktywny raport on-line interreg4c.eu Tematy kapitalizacji w programie INTERREG IVC 17 Kraków, Warszawa, Katowice, 2 czerwca 6 maja - 8 października marca r r.

18 INTERREG IVC Eco-innovation is not limited to a particular sector or only equated to environmental technologies, goods or services. It can be defined as the introduction of any new or significantly improved product (good or service), process, organisational change or marketing solution that reduces the use of natural resources (including materials, energy, water and land) and decreases the release of harmful substances across the whole life-cycle. Eco-innovation Observatory PUBLIKACJE: Policy recommendations, Policy paper, Brochure, Report PROJEKTY: źródło: 18 Kraków, Warszawa, Katowice, 2 czerwca 6 maja - 8 października marca r r.

19 INTERREG IVC The EU considers energy efficiency as one of the most cost-effective ways to enhance the security of energy supply and reduce emissions of greenhouse gases (GHG) and other pollutants. Improvements in energy efficiency can also reduce the need for investment in energy infrastructure, cut the economy-wide expenditure on fuel, increase competitiveness and improve consumer welfare. Energy efficiency is specifically mentioned in the Lisbon Treaty as one of the four primary objectives of EU energy policy. This combination of benefits has led the European Commission to set a target for a 20% improvement in energy efficiency by PUBLIKACJE: Policy recommendations, Policy paper, Brochure, Report PROJEKTY: źródło: 19 Kraków, Warszawa, Katowice, 2 czerwca 6 maja - 8 października marca r r.

20 INTERREG IVC Renewable Energy (RE) refers to "any energy resource naturally generated over a short timescale that is derived directly from the Sun (such as thermal, photochemical and photoelectric), indirectly from the Sun (such as wind, hydropower and photosynthetic energy stored in biomass) or from other natural movements and mechanisms of the environment (such as geothermical and tidal energy). European Renewable Energy Council - Renewable Energy in Europe - Building Markets and Capacity, 2004 PUBLIKACJE: Policy recommendations, Policy paper, Brochure, Report PROJEKTY: źródło: 20 Kraków, Warszawa, Katowice, 2 czerwca 6 maja - 8 października marca r r.

21 INTERREG IVC "The transport sector comprises highly heterogeneous sub-sectors (modes, markets, service providers, vehicle manufacturers, cross-modal actors, construction companies building and maintaining infrastructure), all of which are exposed to a different market environment and innovation system. Hence, they vary considerably in terms of drivers, needs and boundary conditions for innovation. As a result, transport sub-sectors are highly diverse in their innovation activities. This is reflected in very different R&D intensities in each sub-sector, but also in the fact that some sectors significantly invest in own research and development activities, while others prefer to buy in innovation through external knowledge. Policies therefore need to be well-tailored to the needs of the diverse sub-sectors.,mapping innovation in the European transport sector, EC Joint Research Center PUBLIKACJE: Policy recommendations, Policy paper, Brochure, Report PROJEKTY: źródło: 21 Kraków, Warszawa, Katowice, 2 czerwca 6 maja - 8 października marca r r.

22 Baza zatwierdzonych projektów w z lat INTERREG IVC Kraków, Warszawa, 2Warszawa, czerwca 6 maja - 8 października maja r r.

23 Kwalifikowalność i wysokość współfinansowania Stawki współfinansowania W zależności od statusu i lokalizacji 85% EFRR Instytucje publiczne i podmioty prawa publicznego z UE 75% EFRR Prywatne podmioty non-profit z UE 50% Finansowanie norweskie Finansowanie szwajcarskie Instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego i prywatne podmioty nonprofit z Norwegii Instytucje publiczne, podmioty prawa publicznego i prywatne podmioty nonprofit ze Szwajcarii 23 Kraków, Warszawa, 2 czerwca - 8 października maja r r.

24 Dwa rodzaje działań Proponowane działania Projekty współpracy międzyregionalnej (ang. Interregional Cooperation Projects) Platformy learningowe (ang. Policy Learning Platforms) 24 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

25 Projekty współpracy międzyregionalnej Definicja Wymiana doświadczeń między partnerami z różnych państw, którzy współpracują nad wspólnym zagadnieniem polityki regionalnej, pokrywającym się z zakresem tematycznym wybranego priorytetu inwestycyjnego. 25 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

26 Projekty współpracy międzyregionalnej Struktura i czas trwania projektu Etap 1 Od 1 do 3 lat Etap 2 2 lata 26 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

27 Projekty współpracy międzyregionalnej Etap 1 Międzyregionalne pogłębianie wiedzy Międzyregionalna wymiana doświadczeń np.: seminaria, warsztaty, wizyty studyjne, wymiana personelu, peer-reviews, etc. Plan działania planowane działania harmonogram etapy realizacji podmioty odpowiedzialne koszty i źródła finansowania (jeśli dotyczy) 27 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

28 Projekty współpracy międzyregionalnej Etap 2 Monitorowanie wpływu współpracy Monitorowanie wdrażania planów działania Minimalne wymogi: o Partnerzy zbierają informacje i informują o postępach we wdrażaniu planów działania o Partner wiodący (ang. Lead Partner - LP) kompiluje rezultaty o Organizacja wspólnego spotkania raz w roku Działania pilotażowe o Wyłącznie w dobrze uzasadnionych wypadkach o Zatwierdzane na koniec etapu Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

29 Projekty współpracy międzyregionalnej Wymogi dotyczące partnerstwa Co najmniej połowa z instrumentów polityki, których dotyczy projekt powinna być powiązana z programami funduszy strukturalnych (programy celu 1. i EWT). Partnerzy: o Instytucje Zarządzające/Instytucje Pośredniczące o Inne podmioty list poparcia 29 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

30 Projekty współpracy międzyregionalnej Kto i dlaczego powinien zaangażować się w projekty? Instytucje Zarządzające Dostęp do sprawdzonych i przetestowanych rozwiązań, do zastosowania we własnych programach Władze regionalne i lokalne Dzielenie się i wdrażanie praktyk z całej Europy Agencje, instytuty podmioty non-profit Możliwość współpracy z decydentami przyczynianie się do poprawy realizacji polityk rozwoju regionalnego 30 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

31 Projekty współpracy międzyregionalnej Proces międzyregionalnego pogłębiania wiedzy Indywidualne/ w ramach projektu W ramach instytucji/ podmiotu Wzrost kompetencji decydentów regionalnych Grupy interesariuszy (ang. Stakeholder Groups) identyfikowane na początku współpracy 31 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

32 Platformy learningowe Platformy na rzecz pogłębiania wiedzy nt. polityki regionalnej Ogólnoeuropejski zasób wiedzy w dziedzinach: Badania i innowacje Gospodarka niskoemisyjna Konkurencyjność MŚP Środowisko i efektywne gospodarowanie zasobami Odrębna platforma dla każdego z obszarów 32 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

33 Platformy learningowe USŁUGI Wykorzystywanie rezultatów projektów Analizy, badania porównawcze i upowszechnianie wyników projektów Ulepszanie programu Wskazówki dotyczące strategicznej orientacji programu (np. tematyczne nabory projektów) Ogólnoeuropejski proces pogłębiania wiedzy Organizacja wydarzeń tematycznych, wzajemnych ocen między regionami Opracowywanie tematycznych publikacji Wspieranie indywidualnych decydentów zaangażowanych w programy celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz EWT Dostarczanie narzędzi internetowych dla wymiany informacji Pomoc doradcza dla realizowanych projektów 33 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

34 Platformy learningowe Przykłady działań w wybranych obszarach tematycznych Gospodarka niskoemisyjna Organizacja seminarium, na którym władze regionalne i agencje energetyczne będą mogły zaprezentować praktyki regionalne służące wspieraniu rozwoju spółdzielni energetycznych w zakresie rozproszonej produkcji energii ze źródeł odnawialnych. Środowisko i efektywne zarządzanie zasobami Utworzenie internetowego kompendium zawierającego przykłady pomyślnie wdrożonych środków i projektów polityki regionalnej służących wspieraniu i ochronie różnorodności biologicznej i środowiska, które zostały zrealizowane w ramach regionalnych programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia. 34 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

35 Platformy learningowe UŻYTKOWNICY Instytucje zaangażowane w zarządzanie i wdrażanie programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz EWT Instytucje zaangażowane w realizację polityk zbieżnych z zakresem tematycznym programu Beneficjenci programów celu Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia oraz EWT 2 poziomy dostępu Ogólnodostępna informacja publiczna Dodatkowe usługi dla zarejestrowanych użytkowników 35 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

36 Informacje o programie po angielsku Wspólny Sekretariat, FR interreg4c.eu/interreg-europe facebook.com/interreg4c twitter.com/interreg4c changing-regions.eu 36 Kraków, Warszawa 2Poznań, czerwca - 8 października marca r r.

37 Informacje o programie po polsku Krajowy Punkt Kontaktowy Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Krajowy Punkt Kontaktowy Osoba do kontaktu: Anna Stol Tel Kraków, Warszawa, 2 czerwca - 8 października maja r r.

Interreg Europa Podręcznik programu

Interreg Europa Podręcznik programu European Union European Regional Development Fund Sharing solutions for better regional policies UWAGA: DOKUMENT O CHARAKTERZE POMOCNICZYM. OBOWIĄZUJE WERSJA ANGIELSKA, OPUBLIKOWANA NA STRONIE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 październik 2013 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Załączniki do Umowy Partnerstwa - Ministerstwo Rozwoju Regionalnego SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Środowisko i energetyka w Funduszach Strukturalnych i norweskich na lata 2014-2020. Anna Ober 10.12.2013

Środowisko i energetyka w Funduszach Strukturalnych i norweskich na lata 2014-2020. Anna Ober 10.12.2013 Środowisko i energetyka w Funduszach Strukturalnych i norweskich na lata 2014-2020 Anna Ober 10.12.2013 1 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014 _2020/Strony/konsultacje_spoleczne_projek tow_programow_2014_2020.aspx

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników

Jak wykorzystywać. strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości. Seria przewodników Seria przewodników Jak wspierać politykę w zakresie MŚP wykorzystując fundusze strukturalne. Jak wykorzystywać fundusze strukturalne na rzecz polityki w zakresie MŚP i przedsiębiorczości Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne i finansowe aspekty efektywności energetycznej w działalności gospodarczej

Ekonomiczne i finansowe aspekty efektywności energetycznej w działalności gospodarczej Krzysztof Szczepaniak * Ekonomiczne i finansowe aspekty efektywności energetycznej w działalności gospodarczej Wstęp Państwa Unii Europejskiej poszukują sposobów na przezwyciężenie kryzysu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

Informacje uzupełniające do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

Informacje uzupełniające do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Załącznik nr 2 do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Informacje uzupełniające do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju

Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Poradnik dobrych praktyk w zakresie zrównowaŝonego rozwoju Poradnik powstał na zlecenie Urzędu

Bardziej szczegółowo

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

Prognoza oddziaływania na środowisko. Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Badanie współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa Główny Instytut

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu]

Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany. [Wpisz podtytuł dokumentu] Nowa perspektywa programowo - finansowa UE 2014 2020 - najważniejsze zmiany [Wpisz podtytuł dokumentu] Opracowano w Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie Kraków; 2013 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt

Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Projekt Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Projekt Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści: SPIS SKRÓTÓW... 4 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020

Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Założenia regionalnego programu operacyjnego dla województwa małopolskiego na lata 2014-2020 Zarząd Województwa Małopolskiego czerwiec 2013 r. Spis treści Wstęp 3 1. Wymiar terytorialny w regionalnym programie

Bardziej szczegółowo

Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce

Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce Dotacje vs Pożyczki 2014-2020 dziś, jutro, wkrótce PNO is market leader in innovation financing, with a special focus on grants. Our service model aims at supporting companies, public organizations and

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH. prof. dr hab. Barbara Gworek ŹRÓDŁA FINANSOWANIA INWESTYCJI EKOLOGICZNYCH prof. dr hab. Barbara Gworek Najważniejsze źródła finansowania przedsięwzięć w Polsce Środki unijne: PO Infrastruktura i Środowisko PO Rozwój Polski Wschodniej

Bardziej szczegółowo

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement

Dobrze żyć w granicach naszej planety. Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska. Environnement Dobrze żyć w granicach naszej planety Wniosek w sprawie ogólnego unijnego programu działań w zakresie środowiska Environnement KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 29.11.2012 COM(2012) 710 final 2012/0337

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020

Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Wsparcie dla Polski ze środków unijnych dotacje 2014-2020 Agenda O nas Strategia Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Przegląd potencjalnych źródeł finansowania Programy już lub wkrótce dostępne Doświadczenie

Bardziej szczegółowo

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem...

4.2. Ocena realizacji celów i wskaźników RPO WD oraz Priorytetu 5 Energetyka, a także wybranych strategii poprzez projekty objęte badaniem... Raport końcowy Ewaluacja wpływu projektów realizowanych w Priorytecie 4 Środowisko i bezpieczeństwo ekologiczne i Priorytecie 5 Energetyka RPO WD oraz wyznaczenie pożądanych kierunków działań na przyszłość

Bardziej szczegółowo

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie

Projekt DANTE. Plan Działań dla regionu Podbeskidzie Projekt DANTE (Agenda Cyfrowa dla nowego podejścia do turystyki na terenach górskich i rolniczych w Europie) Plan Działań dla regionu Podbeskidzie (wykorzystania narzędzi ICT na obszarach wiejskich i rolniczych)

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o.

Opracowanie: Zachodniopomorska Grupa Doradcza Sp. z o.o. Raport z badania ewaluacyjnego pt. Ocena stopnia osiągania celów Strategii Lizbońskiej i Strategii Europa 2020 poprzez realizację Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2007

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007

MINISTERSTWO GOSPODARKI. Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 MINISTERSTWO GOSPODARKI Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 Warszawa, czerwiec 2007 1. Wstęp...4 2. Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii...5 strona

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku

Raport przygotował: Korneliusz Pylak. Lublin, 28 listopada 2014 roku Raport z etapu 5 Implementation Plan w ramach usługi eksperckiej polegającej na moderowaniu procesu tworzenia i wypracowaniu Planu Implementacyjnego, w tym organizacji warsztatów living kitchen na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii

Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Finansowanie energetycznych projekto w innowacyjnych w zakresie efektywnos ci energetycznej i odnawialnych z ro deł energii Opracowanie sporządził: Łukasz Trześniewski lukasz@biznesinpro.pl www.biznesinpro.pl

Bardziej szczegółowo

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI W UJĘCIU ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH

MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI W UJĘCIU ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH OPTIMUM. STUDIA EKONOMICZNE NR 3 (69) 2014 Dorota WYSZKOWSKA, Anna ROGALEWSKA 1 MONITOROWANIE ZIELONEJ GOSPODARKI W UJĘCIU ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWYCH Streszczenie Pojęcie zielonej gospodarki, które ściśle

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 2.7.2014 r. COM(2014) 398 final KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW Ku gospodarce o

Bardziej szczegółowo

MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE

MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE MAPA DROGOWA WDRAŻANIA PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ TECHNOLOGII ŚRODOWISKOWYCH W POLSCE Ministerstwo Środowiska, 2006 1 Wstęp Celem przygotowania Mapy Drogowej Wdrażania Planu Działań na rzecz Technologii Środowiskowych

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW)

PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) PROGRAM OPERACYJNY POLSKA WSCHODNIA 2014 2020 (POPW) Spis treści Spis skrótów... 4 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Wrocław, 8 kwietnia 2014 r. 1 Spis treści Wstęp... 4 WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ W OSIĄGNIĘCIE

Bardziej szczegółowo