PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 4 (XIX) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2008

2 Maria Parli ska 1 Anna Pomaska Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Mi dzynarodowych Stosunków Gospodarczych Szko a G ówna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa Szanse wykorzystania e-learningu w edukacji w nawi zaniu do obszarów wiejskich The possibility of using e-learning in education under the conditions of rural areas Abstract. The authors of presented article characterise the possibility of using modern technology in education. Distance learning has 300 years of tradition, but modern technology has changed its methodology. The importance of e-learning in the rural areas is underlined. Key words: distance learning, e-learning, knowledge society Synopsis. Autorki prezentowanego artyku u charakteryzuj mo liwo ci zastosowania nowoczesnych technologii w edukacji. Wprawdzie nauczanie na odleg o ma ju tradycj trzystuletni, niemniej jednak wspó czesne technologie zmieni y zdecydowanie jego metodologi. W artykule zwraca si uwag na znaczenie e-learningu dla edukacji na obszarach wiejskich. S owa Kluczowe: nauczanie na odleg o, e-learning, spo ecze stwo wiedzy Wst p Wszyscy jeste my wspó cze nie uczestnikami budowania spo ecze stwa XXI wieku, okre lanego jako globalne spo ecze stwo informacyjne, b d spo ecze stwo wiedzy. Te przeobra enia nios z sob du e nadzieje a tak e pewne w tpliwo ci. Znany pedagog i socjolog Zbigniew Kwieci ski pisze: Z nadziej i trwog spogl damy na to, co si dzieje z lud mi, zw aszcza z dzie mi i m odzie. wiat si skurczy do migotliwych obrazów wielokana owej telewizji i wielkich zasobów informacyjnych Internetu, znajduj cych si pod r k, ot na biurku. Czy bogactwo tre ci i form przekazywania informacji, obrazów i wiedzy jest now szans edukacyjn czy zagro eniem, czy tylko wyzwaniem do wykorzystania i dostosowania si? [Strykowski 2002]. Nauczanie na odleg o ma trzystuletni tradycj. Wspó cze nie globalne spo ecze stwo wiedzy korzysta te coraz cz ciej z nowych technologii wykorzystywanych w edukacji. Jedn z metod nauczania jest e-learning, który bazuje na ró nych dost pnych rodkach mediów elektronicznych, takich jak internet, intranet, extranet, przekazy satelitarne, ta my audio/wideo, telewizja interaktywna oraz CD-ROMy [Kompendium ]. Rozwój technologii pozwoli na wykorzystanie nowoczesnych technik komputerowych w nauczaniu na odleg o, okre lanych jako e-learning. Mo e on by stosowany jako oddzielny sposób kszta cenia lub jako uzupe nienie tradycyjnego modelu nauczania. 1 Dr, 344

3 Wspó czesne technologie w nauczaniu na odleg o Jedna z bardziej znanych, ale równie bardzo ogólnych definicji, stanowi, e e- learning to szeroki zakres aplikacji i procesów przekazywania wiedzy i umiej tno ci z wykorzystaniem technologii komputerowych [Kompendium ]. Nauka na odleg o polega g ównie na samodzielnej nauce i studiowaniu materia ów umieszczanych na specjalnej platformie e-learningowej. Ten sposób pozyskiwania wiedzy wymaga ogromnej samodyscypliny i systematyczno ci. Zadania i wiczenia, które umieszczane s w sieci przez e-profesora powinny by wykonywane przez studentów w okre lonych terminach. W a ciwe i poprawnie zrealizowane zadania s podstawowym warunkiem przyst pienia do nast pnego etapu kursu. Rys. 1. Fazy zastosowania technik przekazu w nauczaniu na odleg o Fig. 1..Phases of evolution of the technology of information transfer in distance learning ród o: strona internetowa W e-learningu mo na wyró ni poni sze formy nauczania [Markiewicz 2004]. Szkolenia asynchroniczne. S najbardziej powszechn form szkole e- learningowych. U atwiaj nauk studentom dostosowuj c tempo nauki do ich indywidualnych potrzeb. Online learning, czyli nauka w sieci, jest to nauczanie wykorzystuj ce g ównie internet. Forma ta nie daje mo liwo ci bezpo redniego kontaktu nauczycieli ze studentami jak równie i studentów mi dzy sob. Kontakt utrzymywany jest za pomoc maili, czatów, forów dyskusyjnych oraz programów i aplikacji u atwiaj cych komunikacj, takich jak np. skype. Dystrybucja materia ów dydaktycznych odbywa si tak e za pomoc sieci. Szkolenia synchroniczne. Szkolenia odbywaj ce si w czasie rzeczywistym, prowadzone s przez nauczyciela w okre lonych terminach. Studenci porozumiewaj si z nauczycielem i innymi uczestnikami kursu jedynie o ci le okre lonej porze. Szkolenie mo e trwa pocz wszy od jednej sesji do kilku tygodni b d te miesi cy. Kursy przeprowadzane s przewa nie za pomoc internetu. Wykorzystuje si przyk adowo narz dzia do przeprowadzania wideokonferencji. Blended learninig (mixed-mode) to forma nauczania, w której nauczyciel spotyka si ze studentami bezpo rednio lub przy u yciu rodków przekazu informacji. Materia y edukacyjne 345

4 umieszczane s w specjalnej bazie lub na stronie internetowej kursu. Dodatkowo wykorzystywa mo na w tej metodzie niektóre ze sposobów nauczania w e-learningu. Bazy danych. Forma poszerzania wiedzy i rozszerzania zasobów wiadomo ci za pomoc informacji, które znajduj si w licznych bazach danych. Support Online. Model nauczania wykorzystuj cy mi dzy innymi fora dyskusyjne, mailingi, czaty czy biuletyny. Samo wprowadzenie systemu e-learningowego niesie ze sob spore koszty finansowe, zwi zane g ównie z zakupem sprz tu i narz dzi do tworzenia szkole oraz zwi zane z wdra aniem i zak adaniem platformy e-learningowej. Jednak ta forma nauczania staje si ono coraz bardziej popularna. Ma równie wiele zalet. Do licznych zalet nauczania na odleg o mo na zaliczy mi dzy innymi poni sze 2. Pomoc w zdobyciu wykszta cenia osobom, które maj utrudniony dost p do szkó ze wzgl du na warunki finansowe jak i problemy z dojazdem. E-learning jest ogromn szans dla mieszka ców z obszarów wiejskich, którzy maj cz sto utrudniony dost p do edukacji. Stosunkowo niskie koszty funkcjonowania platform nauki online, które roz o y mo na na wiele lat funkcjonowania. Nie s te du e koszty utrzymania platform open source. Mo liwe jest tak e ograniczenie roli wyk adowcy jedynie do roli sprawdzaj cej i doradzaj cej. Nauczyciele powinni sprawdza testy oraz nadzorowa post py w nauce studentów oraz udziela konsultacji. U atwienie nauczycielom oraz studentom ledzenia post pów w nauce, aktywno ci na kursie czy poznania wyników testów. Wszystkie informacje prezentowane i przechowywane s w formie elektronicznej, co u atwia dost p do nich i równocze nie obni a ich koszty. Mniejsze problemy z konieczno ci zgromadzenia grupy s uchaczy ch tnych do uczestnictwa w kursie. Obni enie kosztów zwi zanych z obs ug kursantów (koszty przejazdów czy zakwaterowania) oraz z dystrybucj materia ów i powielaniem, które dost pne s w formie elektronicznej. U atwienie w przystosowaniu tempa nauki do indywidualnych potrzeb kursantów. Wi ksze mo liwo ci prezentacji wyników i przeprowadzania eksperymentów, lepiej obrazuj cych tematy realizowane na zaj ciach. Mo liwo przeprowadzenia wielu scenariuszy badania. atwo w zarz dzaniu procesami nauczania. Szybkie i skuteczne przekazywanie naj wie szych informacji. Mo liwo bie cej i ci g ej kontroli post pów w nauczaniu. Atrakcyjne i przyci gaj ce formy przekazu informacji przy wykorzystaniu prezentacji multimedialnych, projekcji video czy plików audio. Do wad e-learningu mo na zaliczy mi dzy innymi poni sze 3 : wzgl dnie wysokie koszty tworzenia platform z kursami i umieszczania ich w sieci, brak kontaktu pomi dzy wyk adowcami i studentami oraz mi dzy samymi studentami, co obni a ilo wyeliminowanych i poprawianych b dów, problemy z motywacj uczniów, wywo ane ograniczon ch ci rywalizacji w grupie,

5 ma y indywidualny kontakt z wyk adowc utrudniaj cy sprawdzanie b dów, potrzeba du ej samodyscypliny i ogromnej motywacji do nauki w ród studentów, konieczno posiadania sprz tu i oprogramowania do odbioru informacji oraz pod czenia do sieci, niekiedy posiadania wysokiej jako ci cza. Materia y edukacyjne umieszczane s w sieci w postaci plików oraz programów i aplikacji, które mog by wykorzystywane wielokrotnie oraz u ywane do kilku kursów jednocze nie. Learning Managment System (LMS, System Zarz dzania Uczeniem si ) jest to zespó narz dzi wykorzystywanych do tworzenia szkole e-learningowych udost pnionych na wspólnym interfejsie. System zarz dzania uczeniem si mo e mie posta platformy, na któr wprowadzane s, gromadzone s oraz przeprowadzane kursy online lub komponenty tych kursów 4. W internecie mo na znale coraz wi cej darmowych programów do tworzenia kursów e-learningowych. Przyk adem mo e by oprogramowaniu typu moodle (np. Do korzystania z tego oprogramowania potrzebny jest serwer internetowy, który umo liwia instalacj dowolnego system e-learningowego do obs ugi skryptów, programów oraz baz danych. Nast pnie trzeba za czy kilka kursów, przeznaczy cze miejsca na dysku dla uczniów i nauczycieli oraz za o y im konta [Markiewicz 2004]. Do poprawnej dzia alno ci systemu niezb dne jest ci g e nim zarz dzanie. Projekty e-learningowe na obszarach wiejskich Z ró nych bada przeprowadzanych na temat skuteczno ci tradycyjnej formy nauki oraz e-learningu wynika, e efekty obu sposobów s porównywalne, aczkolwiek mo liwo ci dostosowania czasu wymaganego do opanowania wiedzy s korzystniejsze w przypadku e-learningu [Support ]. W Ameryce szacuje si, e nak ady na kursy e-learningowe wzrosn co najmniej trzykrotnie w ci gu najbli szych kilku lat [Kompendium ]. W Polsce rozwój e-learningu jest znacznie bardziej powolny. Spowodowane jest to w du ej mierze brakiem umiej tno ci korzystania z infrastruktury i oprogramowania informatycznego, a tak e wolnym rozwojem po cze internetowych. Znacz cym czynnikiem jest równie brak do wiadczenia. Pomimo tych problemów coraz wi cej uczelni wy szych zaczyna wprowadza do swojej oferty studiów zaj cia prowadzone online. Przewa nie studenci zobowi zani s do ucz szczania na zaj cia, mog jednak uczestniczy w zaj ciach e-learningowych. Na stronach internetowych mo na równie znale wiele materia ów edukacyjnych oraz wicze interaktywnych. Ogromn szans dla wielu gmin wiejskich mo e si sta projekt Centra Kszta cenia na Odleg o na Wsiach. Celem projektu jest otwarcie 379 wspó pracuj cych ze sob o rodków na terenie ca ego kraju. Projekt zak ada lokalizacj centrów na terenach wiejskich, co ma si przyczyni do zmniejszenia dysproporcji pomi dzy miastem a wsi. 5 Centra wychodz c naprzeciw potrzebom przysz ych u ytkowników szkole daj mo liwo wypo yczenia sprz tu komputerowego, wydaj certyfikaty potwierdzaj ce 4 Terminy pobrane z witryny

6 uko czenie szkole, które u atwiaj podnoszenie kwalifikacji i zdolno ci zawodowych w ród ludno ci wiejskiej. Centra zostaj wyposa ane w sprz t biurowo-komputerowy, który pomocny b dzie w prowadzeniu dzia alno ci opartej o prowadzenie darmowych szkole e-learningowych. Projekt realizowany jest przez Konsorcjum, w sk ad którego wchodz 6 : Centrum Kszta cenia Praktycznego i Ustawicznego w Zielonej Górze, 4system Polska Sp. z o.o., Ecorys Polska Sp. z o.o., Fundacja Pomocy Matematykom i Informatykom Niesprawnym Ruchowo. Projekt ten dofinansowany jest z unijnych rodków pochodz cych z Europejskiego Funduszu Spo ecznego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Priorytet 2. Rozwój spo ecze stwa opartego na wiedzy, Zawarte jest w nim dzia anie 2.1. Zwi kszenie dost pu do edukacji-promocja kszta cenia przez ca e ycie, a w nim Schemat a) Zmniejszenie dysproporcji pomi dzy wsi a miastem) 7. Równie w zadaniach i celach pierwszego i drugiego rz du Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na lata zawarte zosta y punkty zwi zane z promocj i popularyzacj e-learningu jako nowoczesnej metody kszta cenia: a) popularyzacja e-learningu oraz innych nowoczesnych technik nauki i przekazu w doskonaleniu zawodowym rolników oraz upowszechnianiu wiedzy w ramach kszta cenia ustawicznego, b) wsparcie dla inicjatyw umo liwiaj cych kszta cenie na odleg o (np. kursy elearningowe, Telewizyjna Akademia Rolnicza, kszta cenie z wykorzystaniem technik multimedialnych) 8. Podsumowanie W podsumowaniu nale y podkre li, i pewnym wyznacznikiem przydatno ci e- learningu b dzie to, jak wiele osób zaadoptuje t metod i b dzie rzeczywi cie z niej korzysta. E-nauczyciel ma w tym przypadku zadanie trudniejsze przy tworzeniu grupy spo ecznej, bior cej udzia w e-edukacji. System studiowania czy odbywania kursów w sposób zdalny jest tak e czasem jedynym sposobem na zdobycie wykszta cenia przez osoby, które z ró nych powodów maj utrudniony dost p do tradycyjnego systemu szkolnictwa. Zastosowanie e-learningu zwi zane jest pocz tkowo z poniesieniem wysokich nak adów kapita u, który mo na dodatkowo pozyska z ró nych funduszy i programów UE. Literatura Kompendium wiedzy o sieciach. [2003]. Net World Akademia, nr 5, ss. 6. Markiewicz J. [2004]: E-learning. RODN WOM, Katowice

7 Parli ska M., Parli ski S. [2007]: New posibilities in distance learning. [W:] E-learning in modern education.. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss Parli ska M., Szczepa ski P. [2007]: Historia edukacji na odleg o. [W:] Teoretyczne i praktyczne aspekty e- learningu. Wydawnictwo SGGW, Warszawa, ss Strykowski W. [2002]: Media i edukacja medialna w tworzeniu wspó czesnego spo ecze stwa. [W:] Media i edukacja w dobie integracji. empi2, Pozna, ss. 12. Support for virtual study in V4 countries. [ ]. International Visegrad Fund Project No IVF. Szczepa ski P. [2005]: E-learning problematyka i wykorzystanie w szkolnictwie wy szym na przyk adzie wybranych uczelni. Praca licencjacka pod kierunkiem Marii Parli skiej. SGGW, Warszawa. 349

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM

E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM Ma gorzata BIERNACKA Justyna PATALAS Uniwersytet Zielonogórski E-LEARNING ROZWI ZANIE INNOWACYJNE NA RYNKU EDUKACYJNYM 1. Wst p Mo liwo realizacji nauczania na odleg o, pojawi a si wraz z post pem technicznym

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego Conditions of e-learning implementation in an enterprise

Determinanty rozwoju e-learningu korporacyjnego Conditions of e-learning implementation in an enterprise Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 98 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 prof. dr hab. Leszek Kozio Ma opolska Wy sza Szko a Ekonomiczna w Tarnowie Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe

M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Ewa KRZY AK-SZYMA SKA Andrzej SZYMA SKI M odzie w wiecie online a ich kompetencje internetowe Wst p Wspó czesny wiat zaawansowanych technologii komunikacyjnych zmienia si w zatrwa aj co szybkim tempie.

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR

ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR ASPEKTY EKONOMICZNE ZARZ DZANIA WIEDZ W ORGANIZACJI NA BAZIE DISTANCE SEMINAR MARIA PARLI SKA, MARCIN ADAMCZYK Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Streszczenie Przełom XX i XXI wieku przyniósł

Bardziej szczegółowo

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI PIOTR GŁOWICKI GABRIEL ŁASI SKI Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Streszczenie Artykuł zawiera definicj oraz interpretacj poj cia nauczania elektronicznego;

Bardziej szczegółowo

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity

E-zarz dzanie w dzia alno ci organizacji E-management in the organization activity Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 91 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach E-zarz dzanie

Bardziej szczegółowo

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 75 Transport 2010 Wac aw Szymanowski Wydzia Technologii Drewna, SGGW Warszawa SYSTEM DYSTRYBUCJI INTERNETOWEJ, JAKO NOWE WYZWANIE DLA SYSTEMU DYSTRYBUCJI W POLSCE

Bardziej szczegółowo

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the

Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the Katedra Unii Europejskiej im. Jeana Monneta, Jean Monnet Chair on Turning points in European Integration: governance, politics and identity in the EU, Kolegium KES, Szko³a G³ówna Handlowa w Warszawie PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce

Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie Siedlec Role and importance of regional marketing on the example of Siedlce Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Rola i znaczenie marketingu terytorialnego na przyk adzie

Bardziej szczegółowo

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management

Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci Marketing of the banking service in the process of the quality management Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH Nr 85 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2010 dr in. Henryk Wyr bek Akademia Podlaska w Siedlcach Marketing us ug bankowych w procesie zarz dzania jako ci

Bardziej szczegółowo

Prawne aspekty kszta towania si cyfrowego prawa autorskiego The legal aspects of forming digital copyright

Prawne aspekty kszta towania si cyfrowego prawa autorskiego The legal aspects of forming digital copyright Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr Ryszard Wojciechowski ukasz Cio ek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

Repozytoria projektu SYNAT jako nowe mo liwo ci pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych

Repozytoria projektu SYNAT jako nowe mo liwo ci pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 219 228 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.13 Repozytoria projektu SYNAT jako nowe mo liwo ci pozyskiwania wiedzy dla systemów edukacyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozwój Internetu jako szansa dla przedsi biorstw The development of the Internet as the chance for enterprises

Rozwój Internetu jako szansa dla przedsi biorstw The development of the Internet as the chance for enterprises Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 88 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2011 mgr Dariusz Chalimoniuk Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Rozwój Internetu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH

ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH ANALIZA KLUCZOWYCH SEKTORÓW WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO SEKTOR PRODUCENTÓW MASZYN I URZ DZE, W TYM MASZYN ROLNICZYCH Publikacja wspó finansowana ze rodków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń

Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej. pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut. yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej pod redakcją Doroty Kwiecińskiej i Agnieszki Pacut S yllabusy do szkoleń 6 Budowanie kompetencji dla przedsiębiorczości społecznej autorzy: Joanna

Bardziej szczegółowo

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success

Zarz dzanie relacjami z klientami jako ród o sukcesu organizacji Customer relationship management (CRM) as a source of organization success Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Wioletta Wróblewska Zak ad Ekonomiki Ogrodnictwa Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie

Bardziej szczegółowo

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM

NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN W LOGISTYCE DYSTRYBUCJI W UJ CIU MI DZYNARODOWYM PRACE NAUKOWE POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ z. 71 Transport 2009 Andrzej Bujak, Zdzis aw liwa Wy sza Szko a Bankowa we Wroc awiu Wydzia Finansów i Zarz dzania, Zak ad Logistyki NOWE WYZWANIA I KIERUNKI PRZEMIAN

Bardziej szczegółowo

oprogramowanie dla biznesu

oprogramowanie dla biznesu kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu listopad / grudzie 2007 cena 70 z b dów wdro eniowych badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce do wiadczenia prezesów

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process

Zintegrowane systemy zarz dzania w procesach logistycznych Integrated management systems in the logistics process Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 95 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2012 dr hab. in. Tadeusz Wa ci ski, prof. PW Politechnika Warszawska Zintegrowane systemy

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013

Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 97 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr in. Henryk Wyr bek Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Wspó czesne

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009

Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 82 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 mgr Tomasz Soroka Instytut Organizacji i Zarz dzania w Przemy le ORGMASZ Wp yw systemu elektronicznych zada

Bardziej szczegółowo

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations

Kapita intelektualny przedsi biorstwa kluczowy maj tek wspó czesnych organizacji Intellectual capital - a key property of modern organizations Zeszyty Naukowe UNIWERSYTETU PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNEGO w SIEDLCACH Nr 96 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2013 dr Edyta Bombiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Kapita intelektualny

Bardziej szczegółowo

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska

Praktyka stosowania ergonomii. Redakcja naukowa Ewa Górska Praktyka stosowania ergonomii Redakcja naukowa Ewa Górska Warszawa 2011 Recenzenci Joanna Lecewicz-Bartoszewska Jerzy Charytonowicz Jerzy Lewandowski Leszek Pacholski Leszek Solecki Redakcja techniczna

Bardziej szczegółowo

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing

Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff marketing Zeszyty Naukowe AKADEMII PODLASKIEJ w SIEDLCACH NR 83 Seria: Administracja i Zarz dzanie 2009 dr Teresa Nowogródzka Akademia Podlaska w Siedlcach Outplacement w marketingu personalnym Outplacement in staff

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH

PODSTAWY TEORETYCZNE PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH CENTRUM DORADZTWA ROLNICZEGO W BRWINOWIE ODDZIA W POZNANIU Wenancjusz Kujawi ski PODSTAWY TEORETYCZNE DZIA ALNO CI INFORMACYJNEJ PUBLICZNYCH ROLNICZYCH ORGANIZACJI DORADCZYCH Pozna 2008 1 Wydawca: Centrum

Bardziej szczegółowo

TWOJA S.A. TWOJA S.A.

TWOJA S.A. TWOJA S.A. TWOJA S.A. Biznes Plan TWOJA S.A. dane do analizy przed : - w ciciel TWOJA S.A Opracowa : Artur Belczyk e-mail: belczyk@konsulting.info.pl 0-0-200 strona-- Spis Tre ci. STRESZCZENE. Przedmiot Biznes Planu

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi

Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Problemy Zarz dzania, vol. 10, nr 3 (38): 25 40 ISSN 1644-9584, Wydzia Zarz dzania UW DOI 10.7172.1644-9584.38.2 Kryteria wyboru metod zarz dzania projektami informatycznymi Witold Chmielarz Zasadniczym

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009

ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 ZESZYTY NAUKOWE NR 80 Seria: Administracja i Zarz dzanie (7)2009 prof. nzw. dr hab. Janusz Toru ski Akademia Podlaska w Siedlcach Wdra anie systemu zarz dzania jako ci w administracji publicznej na przyk

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Wojciech Grzegorczyk

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011. Wojciech Grzegorczyk A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 261, 2011 WYZWANIA DYSTRYBUCJI PRODUKTÓW BANKOWYCH W POLSCE 1. WPROWADZENIE Dzia ania marketingowe podmiotów rynku opieraj si na wiedzy

Bardziej szczegółowo

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI

RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI UNIWERSYTET SZCZECI SKI ZESZYTY NAUKOWE NR 746 EKONOMICZNE PROBLEMY US UG NR 101 RYNEK INFORMACJI I KOMUNIKACJI SZCZECIN 2012 Rada Wydawnicza Adam Bechler, Tomasz Bernat, Anna Cedro, Paweł Cięszczyk Piotr

Bardziej szczegółowo