PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia"

Transkrypt

1 OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Programowanie w aplikacjach użytkowych Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki i Informatyki Stosowanej informatyka Sieci i systemy rozproszone Poziom organizacyjny studiów studia pierwszego stopnia System studiów Stacjonarne / niestacjonarne Rok/semestr III 6 Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego/ prowadzących przedmiot Dr Krzysztof Tyburek Liczba godzin dydaktycznych Wykład 30 godz. / 22 godz. Lab. 30 godz. / 21 godz. Liczba punktów ECTS 4 Opisywana forma zajęć Wykład, laboratorium Rygor Zaliczenie z oceną Typ przedmiotu specjalnościowy Język wykładowy język polski Przedmioty wprowadzające i wymagania wstępne Założenia i cele Podstawy programowania Bazy danych Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z programowaniem aplikacji użytkowych wykorzystując środowisko VBA. Poza tym istotną kwestią

2 przedmiotu (w formie efektów kształcenia) Treści programowe przedmiotu Metody dydaktyczne jest wprowadzenie do technologii WIKI oraz WORDPRESS. Głownym dążeniem w trakcie realizacji przedmiotu jest projektowanie oraz implementacja aplikacji użytkowych dedykowanych konkretnym rozwiązaniom (np. aplikacje menadżerskie zarządzające czasem pracy) wykorzystując do tego celu dostępne aplikacje współpracujące z językiem programowania VBA. Ponadto w trakcie realizacji przedmiotu zostaną uwzględnione zagadnienia sieciowe (architektura klient-server) mające na celu wskazanie możliwości współpracy stworzonych aplikacji z serwerem baz danych (MySQL). Ważnym elementem przedmiotu będzie wykorzystanie interfejsu ODBC (Open DataBase Connectivity), jako mechanizmu pozwalającego stworzonym programom łączyć się z dowolnym systemem zarządzania bazami danych (również MySQL). Założeniem przedmiotu jest praktyczna nauka programowania i wyżej wymienionych technologii w stopniu wystarczającym do realizacji samodzielnych projektów przez osoby, które taki ukończą niniejszy przedmiot. Zakres obejmuje: 1. Programowanie w języku VBA 2. integrację baz danych z aplikacjami klienckimi bazującym na programach użytkowych 3. Modelowanie i implementacja baz danych 4. Umiejętność wykorzystania technologii WIKI oraz WORDPRESS Wykład jest realizowany przy pomocy audiowizualnych środków nauczania (w postaci projektora multimedialnego), podczas którego prezentowane są slajdy przedstawiające treść przedmiotu. Prowadzący w trakcie wykładu przedstawia kluczowe zagadnienia niezbędne do realizacji oprogramowania fuzytowego. Przedstawiane są listingi kodu źródłowego VBA oraz różne sposoby realizacji konkretnego zagadnienia. Wskazane są również krótkie ćwiczenia do samodzielnej realizacji przez studentów. Spośród wszystkich zaproponowanych przez studentów rozwiązań wybierane są najlepsze i szczegółowo omawiane. W trakcie ćwiczeń studenci są wprowadzani do konkretnych zagadnień (np. metodologia programowania, w VBA) oraz są zaproponowane najkorzystniejsze z punktu widzenia optymalizacji rozwiązania. Ponadto zostają zaprezentowane kody programu wraz z ich bardzo szczegółowym komentarzem. Do celów realizacji ćwiczeń wykorzystane zostaną aplikacje użytkowe MS Office oraz MySql Forma i warunki zaliczenia przedmiotu wymagania i system oceniania Wykład: egzamin pisemny. Laboratorium: 1. Zaliczenie z oceną na podstawie praktycznego zaliczenia kolokwium 2. Pozytywne wykonanie projektu.. Literatura podstawowa Charles E. Brown Access. Programowanie w VBA Helion ISBN: Michael Alexander "Microsoft Access. Przewodnik dla użytkowników Excela" Helion ISBN:

3 Larry Ullman "MySQL. Szybki start" Helion ISBN: Marcin Lis "MySQL. Darmowa baza danych. Ćwiczenia praktyczne" Helion ISBN: Literatura uzupełniająca (w tym portale internetowe) Marcin Lis "SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II" Helion ISBN: Mary Jackson, Mike Staunton "Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA"Helion ISBN: data podpis prowadzącego przedmiot/ koordynatora przedmiotu*

4 PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Opisywana forma zajęć Liczba godzin dydaktycznych Programowanie aplikacji użytkowych Wykład 30 godzin / 22 godzin Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego Dr Krzysztof Tyburek Szczegółowa tematyka zajęć W ramach wykładów są omawiane następujące zagadnienia: 1. Ogólne pojęcia związane z językiem VBA i jego zastosowaniem w aplikacjach użytkowych. 2. Bezpieczeństwo kodu VBA oraz interfejs Microsoft Visual Basic. Omówienie Project Explorer, okno kodu oraz operacje na modułach. 3. Omówienie podstaw składni języka VBA definiowanie zmiennych o różnym zasięgu, definiowanie procedur, instrukcje iteracyjne, warunkowe, wyboru oraz tworzenie funkcji. 4. Szczegółowe omówienie funkcji MsgBox oraz InputBox 5. Tworzenie własnych formularzy w VBA (wykorzystanie komponentów składowych formularzy) 6. Tworzenie i modyfikowanie formularzy, raportów i modułów w MS Access za pośrednictwem VBA. 7. Praca z serwerem baz danych MySql. Lokalna instalacja z wykorzystaniem darmowych pakietów (np. Xampp, Wamp). Obsługa PHPMyAdmin. Administrowanie MySql. 8. Wykorzystanie interfejsu ODBC jako mechanizmu umożliwiającego nawiązanie połączenia między MySql oraz stworzonymi aplikacjami użytkowymi. Instalowanie sterownika ODBC dla MySql w środowisku Windows Forma i warunki zaliczenia przedmiotu wymagania i system oceniania Wykład jest zaliczany na podstawie pisemnego egzaminu.

5 Literatura podstawowa Charles E. Brown Access. Programowanie w VBA Helion ISBN: Michael Alexander "Microsoft Access. Przewodnik dla użytkowników Excela" Helion ISBN: Larry Ullman "MySQL. Szybki start" Helion ISBN: Marcin Lis "MySQL. Darmowa baza danych. Ćwiczenia praktyczne" Helion ISBN: Literatura uzupełniająca (w tym portale internetowe) Marcin Lis "SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II" Helion ISBN: Mary Jackson, Mike Staunton "Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA"Helion ISBN: data podpis prowadzącego daną formę zajęć data podpis koordynatora przedmiotu Wykład 1 Ogólne pojęcia związane z językiem VBA. W ramach wykładu omówione zostaną podstawowe kwestie dotyczące języka VBA oraz jego implementacji w aplikacjach użytkowych MS Office. Przedstawione zostaną praktyczne przykłady potwierdzające korzyści płynące z jego użytkowania podczas tworzenia aplikacji w MS Excel oraz MS Access. Wykład 2 Omówiony zostanie interfejs Microsoft Visual Basic z uwzględnieniem podstawowych opcji takich jak Oject Browser, Project Explorer, edytor kodu oraz praca z modułami. Omówienie w/w kwestii jest niezbędne do celów praktycznego użycia omawianego narzędzia. Wykład 3 W treści wykładu znajdą się zagadnienia związane ze składnią języka VBA. Studenci zostaną zaznajomieni z definiowaniem zmiennych ich zasięgiem, definiowaniem procedur oraz funkcji. Ponadto przedstawiona zostanie składnia podstawowych instrukcji złożonych takich jak pętle, instrukcje warunkowe oraz instrukcje wyboru.

6 Wykład 4 Podczas wykładu zostaną szczegółowo omówione funkcje MsgBox oraz InputBox. Do celów tworzenia interaktywnych aplikacji konieczne jest wykorzystanie w/w funkcji z uwzględnieniem ich pełnych możliwości konfiguracyjnych. Konieczne jest więc, szczegółowe omówienie (poparte przykładami) wszystkich opcji dotyczących w/w funkcji. Wykład 5 Omówienie procedury tworzenia własnych formularzy oraz wykorzystywanych na nich komponentów składowych. Zagadnienie to głównie jest dedykowane dla MS Excel, który w połączeniu z MS Query stanowi bardzo dobre narzędzie do pobierania (i przesyłania) danych z zewnętrznego źródła. Wykład 6 W ramach wykładu zostaną omówione oraz poparte przykładami mechanizmy tworzenia i modyfikowania formularzy, raportów oraz modułów z wykorzystaniem VBA. Wykład ten głównie jest dedykowany dla aplikacji MS Access, która w zadowalającym stopniu może pełni funkcję aplikacji klienckiej. Wykład 7 Przedstawione zostaną podstawowe zagadnienia związane z instalowaniem serwera baz danych MySQL. Poza tym studenci zostaną zaznajomieni z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi administrowaniem MySQL. Przedstawione zostaną takie pakiety jak np. Xampp, Wamp, WebServ, które udostępniają narzędzie administracyjne PHPMyAdmin. Wykład 8 W trakcie wykładu przedstawione zostaną możliwości nawiązania połączenia serwera baz danych z aplikacją kliencką za pomocą interfejsu ODBC.

7 PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Opisywana forma zajęć Liczba godzin dydaktycznych Programowanie aplikacji użytkowych Laboratorium 30 godzin / 21 godzin Tytuł i/lub stopień naukowy/tytuł zawodowy, imię i nazwisko prowadzącego Dr Krzysztof Tyburek Szczegółowa tematyka zajęć A. Wprowadzenie do VBA 1. Podstawy redagowania kodu VBA. Składnia programu 2. Podstawowe instrukcje złożone w VBA a) If Then b) Select Case c) Do While d) Do Until e) For Next f) For Each Next B. Wykorzystanie VBA w aplikacjach użytkowych 1. Wykorzystanie funkcji MsgBox oraz InputBox 2. Tworzenie własnych formularzy w VBA (wykorzystanie komponentów składowych formularzy) 3. Tworzenie i modyfikowanie formularzy, raportów i modułów w MS Access za pośrednictwem VBA. C. Wprowadzenie do MySQL 1. Instalacja lokalnej wersji MySQL. Podstawy administracji serwerem. 2. Instalacja sterownika ODBC dla środowiska Windows oraz nawiązanie komunikacji z aplikacją kliencką. Wykonywanie podstawowych zapytań do bazy danych z poziomu konsoli SQL D. Zaliczenie 1. Zaliczenie przedmiotu Forma i warunki zaliczenia przedmiotu Zaliczenie z oceną na podstawie praktycznego zaliczenia zagadnień przy użyciu komputera. Laboratorium jest prowadzone w postaci wprowadzenia do problemu i

8 wymagania i system oceniania omówienia jego rozwiązania w konkretnej technologii. Następnie studenci wykonują samodzielnie ćwiczenia przy komputerach. Prowadzący monitoruje postęp ćwiczeń, służy pomocą w razie wystąpienia problemów, odpowiada na pytania, podsumowuje ćwiczenia. Literatura podstawowa Charles E. Brown Access. Programowanie w VBA Helion ISBN: Michael Alexander "Microsoft Access. Przewodnik dla użytkowników Excela" Helion ISBN: Larry Ullman "MySQL. Szybki start" Helion ISBN: Marcin Lis "MySQL. Darmowa baza danych. Ćwiczenia praktyczne" Helion ISBN: Literatura uzupełniająca (w tym portale internetowe) Marcin Lis "SQL. Ćwiczenia praktyczne. Wydanie II" Helion ISBN: Mary Jackson, Mike Staunton "Zaawansowane modele finansowe z wykorzystaniem Excela i VBA"Helion ISBN: data podpis prowadzącego daną formę zajęć data podpis koordynatora przedmiotu A. Wprowadzenie do VBA Laboratorium 1 Zapoznanie z interfejsem Microsoft Visual Basic. Omówienie składni kodu programu w VBA. Laboratorium 2 Zastosowanie w przykładach podstawowych instrukcji VBA. Napisanie przykładowych kodów programu zawierających instrukcje iteracyjne: a) Do While b) Do Until c) For Next d) For Each Next

9 Laboratorium 3 Zastosowanie w przykładach podstawowych instrukcji VBA. Napisanie przykładowych kodów programu zawierających instrukcje warunkowe oraz wyboru: a) If Then b) Select Case Laboratorium 4 Zastosowanie w przykładach podstawowych instrukcji VBA. Tworzenie i edytowanie procedur i funkcji. B. Wykorzystanie VBA w aplikacjach użytkowych Laboratorium 5 Wykorzystanie funkcji MsgBox oraz InputBox. Wykorzystanie opcji konfiguracyjnych a) dla MsgBox np. vbokonly, vbokcancel, vbcritical b) dla InputBox np. InputBox(Prompt, Title, Default, Left, Top, HelpFile, HelpContextId, Type) Laboratorium 6 Tworzenie własnych formularzy w VBA (wykorzystanie komponentów składowych formularzy np. OptionButton, CheckBox) Laboratorium 7 Tworzenie własnych formularzy cd. Tworzenie raportów dla MS Access z wykorzystaniem VBA Laboratorium 8 Edycja raportów, modułów dla MS Access. Tworzenie modułów dla obsługi menu. Laboratorium 9 Tworzenie własnych formularzy dla MS Excel z wykorzystaniem VBA Laboratorium 10 Wykorzystanie MSQuery w MS Excel Laboratorium 11 Wykazanie możliwości kompatybilności MS Access- > MS Excel. C. Wprowadzenie do MySQL Laboratorium 12 Instalacja lokalnej wersji MySQL. Podstawy administracji serwerem.

10 Laboratorium 13 Instalacja sterownika ODBC dla środowiska Windows oraz nawiązanie komunikacji z bazą danych. Laboratorium 14 Interpretacja zapytań DML, DCL oram DDL na serwerze MySQL. D. Zaliczenie Laboratorium 15 Zaliczenie przedmiotu.

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. studia pierwszego stopnia OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Programowanie i obsługa systemów mobilnych Kod przedmiotu Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki

Bardziej szczegółowo

A - Informacje ogólne

A - Informacje ogólne Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Inżynieria bezpieczeństwa studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia

P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje ogólne. B - Wymagania wstępne. C - Cele kształcenia Wydział Kierunek Poziom studiów Profil kształcenia Techniczny Mechanika i budowa maszyn studia pierwszego stopnia - inżynierskie praktyczny P R O G R A M N A U C Z A N I A M O D U Ł U * A - Informacje

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2011/2012 http://www.wilno.uwb.edu.

Uniwersytet w Białymstoku Wydział Ekonomiczno-Informatyczny w Wilnie SYLLABUS na rok akademicki 2011/2012 http://www.wilno.uwb.edu. SYLLABUS na rok akademicki 011/01 Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Informatyka Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr III / 5 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu

Bardziej szczegółowo

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd)

ADMINISTRACJA. Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) ADMINISTRACJA Przedmioty dla specjalności Usługi informacyjne w urzędzie (E-Urząd) 1. Sieci komputerowe... 2 2. Systemy informatyczne... 4 3. Technologie internetowe... 6 4. Informatyzacja w administracji...

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra

OPIS PRZEDMIOTU Technologia informacyjna 1400-IN11TI-SP. Wydział Administracji i Nauk Społecznych Instytut/Katedra Nazwa Kod OPIS PRZEDMIOTU 1400-IN11TI-SP Administracji i Nauk Społecznych Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil: ogólnoakademicki, Forma studiów stacjonarne Rok/semestr I 1 i nazwisko koordynatora

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU (część I, 2013/2014)

KARTA MODUŁU (część I, 2013/2014) UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE KARTA MODUŁU (, 013/014) Moduł Informatyczne podstawy projektowania składa się z dwóch przedmiotów: Informatyczne podstawy projektowania (), Informatyczne

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr trzeci KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 0/03 Nowe technologie baz danych ORACLE New technologies of Oracle databases A.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl

Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, http://www.us.edu.pl Załącznik nr 2A do SIWZ DZP.381.67.2013.UG Opracowanie pięciu nowych programów studiów podyplomowych w ramach projektu Zwiększenie udziału osób dorosłych w kształceniu w zakresie narzędzi informatycznych

Bardziej szczegółowo

Semestr Wykład Ćwiczenie Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. V 30 30 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS

Semestr Wykład Ćwiczenie Laboratorium Projekt Seminarium Łącznie. V 30 30 60 Forma zaliczenia Liczba punktów ECTS KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Tryb/Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Bazy danych Databases edukacja techniczno-informatyczna stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli

Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli Studia Podyplomowe: Informatyka dla nauczycieli OGÓLNE ZAŁOŻENIA STUDIÓW 2 Cel 2 Uczestnicy 2 Program studiów 2 Organizacja studiów 2 Uwagi 3 RAMOWY PROGRAM STUDIÓW 4 PODSTAWY DZIAŁANIA I OBSŁUGI KOMPUTERA

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU Nazwa przedmiotu: Podstawy programowania Nazwa kierunku studiów: Informatyka Kod przedmiotu Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów:

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: BAZY DANYCH 2. Kod przedmiotu: Bda 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka Stosowana

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, PRAKTYCZNY. polski. ogólny.

OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁĄ ZAWODOWA WE WŁOCŁAWKU SIECI KOMPUTEROWE I TELEKOMUNIKACJA, PRAKTYCZNY. polski. ogólny. OPIS PRZEDMIOTU PAŃSTOA YŻSZA SZKOŁĄ ZAODOA E ŁOCŁAKU Nazwa przedmiotu: PROGRAMOANIE APLIKACJI KLIENT-SERER Nazwa kierunku studiów: Nazwa specjalności studiów/specjalizacji studiów: Jednostka prowadząca

Bardziej szczegółowo

Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA

Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy specjalizacji TECHNOLOGIE PROGRAMOWANIA informatyka studia pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU 1. PRZEDMIOT. Oprogramowanie profesjonalne CMS (Joomla)

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU 1. PRZEDMIOT. Oprogramowanie profesjonalne CMS (Joomla) PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS rok akademicki: 2009/2010 Instytut: Techniczny Kierunek studiów: Informatyka Kod kierunku: 11.3 Specjalność: Informatyka stosowana 1. PRZEDMIOT NAZWA

Bardziej szczegółowo

Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe

Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy specjaloności Sieci i systemy komputerowe informatyka studia pierwszego stopnia (inżynierskie) o profilu

Bardziej szczegółowo

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 16.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Technologie internetowe edycja 16 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 organizowanego

Bardziej szczegółowo

Sieciowe Systemy Operacyjne sem 5

Sieciowe Systemy Operacyjne sem 5 Sieciowe Systemy Operacyjne sem 5 Kod przedmiotu: SSO5 Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy ; obieralny Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): Technologie internetowe i sieci

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe. 2. KIERUNEK: Matematyka. 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Programowanie obiektowe 2. KIERUNEK: Matematyka 3. POZIOM STUDIÓW: I stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/4 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 3 6. LICZBA GODZIN: 30 wykład +

Bardziej szczegółowo

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych

Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Zapytanie Ofertowe usługa organizacji specjalistycznych szkoleń informatycznych Wrocław, 26.04.2012r. 1. Dane Zamawiającego 2. Zamawiający Grupa Ergo Sp. z o.o. Ul. Św. Mikołaja 56/57 3. Grupa Ergo zaprasza

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA INFORMACYJNA 2. Kod przedmiotu: Ot 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Automatyka i Robotyka 5. Specjalność: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU Modelowanie geometryczne i strukturalne

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA FORMUŁA KSZTAŁCENIA CONTROLLERÓW NA STUDIACH PODYPLOMOWYCH FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin., Oeconomica 2014, 311(75)2, 85 96 Zdzisław Kes*, Krzysztof Nowosielski** WARSZTATY KOMPUTEROWE JAKO EFEKTYWNA

Bardziej szczegółowo

IwD M06 Kreowanie internetu

IwD M06 Kreowanie internetu IwD M06 Kreowanie inter net u Część II I nte rnet w dydakty ce pogram IwD M06 Kreowanie internetu 77 IwD M06 Kreowanie internetu szkolenia curriculum Joachim Bednorz, Jolanta Bednorz, Maria Wilk Warunki

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA

UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH. Kierunek INFORMATYKA UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH WYDZIAŁ NAUK ŚCISŁYCH Kierunek INFORMATYKA INFORMATOR -SYLABUS- Studia podylomowe Podyplomowe Studium Zastosowań Informatyki czas trwania: 3 semestry

Bardziej szczegółowo

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa

Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Koszalin, dn. 25.05.2013r. Sklep muzyczny Nutka aplikacja desktopowa Dokumentacja projektowa Zespół projektowy: Natalia Karwecka Daniel Fujczak Mateusz Krukowski Krzysztof Siwek Andrzej Smulczak Prowadzący:

Bardziej szczegółowo

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl

Ebookpoint.pl KOPIA DLA: Roman Frackowiak romanfrackowiak@interia.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną,

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów):

KARTA PRZEDMIOTU. 1. Informacje ogólne. 2. Ogólna charakterystyka przedmiotu. Technologia informacyjna A3. Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Technologia informacyjna A3 Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo