ISSN EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 22/2014, t. II

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1895-4421 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW. Nr 22/2014, t. II"

Transkrypt

1 ISSN EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE KRAKÓW Nr 22/2014, t. II

2 EPISTEME CZASOPISMO NAUKOWO-KULTURALNE Redakcja: Zdzisław Szczepanik (red. naczelny) Katarzyna Daraż-Duda (sekretarz redakcji) Piotr Walecki Grzegorz Chajko Krzysztof Duda Roman Turowski (red. techniczny) Rada Naukowa: Prof. dr hab. Dariusz Rott Prof. dr hab. Włodzimierz Sady Prof. dr hab. Michał Śliwa Prof. dr hab. inż. Ryszard Tadeusiewicz Prof. dr hab. Bogdan Zemanek Ks. Prof. dr hab. Władysław Zuziak Prof. nadzw. dr hab. Wiesław Alejziak Prof. Ignatianum i UJ, dr hab. Józef Bremer SJ Prof. dr przew. kwal. II Paweł Taranczewski Prof. UP dr hab. Andrzej Kornaś Prof. dr Olga E. Kosheleva Prof. dr Marko Jacov Prof. dr Aleksandr Lokshin Prof. dr Hans Jørgen Jensen Prof. dr Oleksandr Chyrkov Prof. dr Iryna Diachuk Prof. dr Luiza Arutinov Prof. dr hab. Michaił Pawłowicz Odesskij Prof. dr hab., dr. phil. Andrzej Wiercinski Prof. dr eng. Elena Horska Wydawca: Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury Episteme ul. Okólna 28/ Kraków Stowarzyszenie Twórców Nauki i Kultury Episteme i Autorzy Pierwotną wersją czasopisma jest wersja papierowa

3 SPIS TREŚCI GEODEZJA I KARTOGRAFIA GOSPODARKA PRZESTRZENNA ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Tomasz Noszczyk, Dawid Chaba ANALIZA STRUKTURY WŁADANIA, UŻYTKOWANIA I ROZDROBNIENIA DZIAŁEK WE WSI LIPNIK Żaneta Banaszek, Angela Potasznik Ilona Świtajska, Cristina Timotfe ODDZIAŁYWANIE MIASTA NA KRAJOBRAZ NADJEZIORNY NA PRZYKŁADZIE JEZIORA WULPIŃSKIEGO KOŁO OLSZTYNA Pelagia Biłka, Bartosz Mitka, Maria Zygmunt, Przemysław Klapa TESTOWANIE DOKŁADNOŚCI METROLOGICZNEJ NAZIEMNEGO SKANERA LASEROWEGO W WARUNKACH LABORATORYJNYCH Pelagia Biłka, Magda Pluta, Bartosz Mitka, Maria Zygmunt WYZNACZENIE BŁĘDU WSKAZANIA DŁUGOŚCI NAZIEMNEGO SKANERA LASEROWEGO W WARUNKACH POLOWYCH Maria Zygmunt, Barbara Czesak, Agnieszka Szeptalin Pelagia Biłka, Magda Pluta COMPARISON OF DIGITAL TERRAIN MODELS ON THE BASIS OF THE DATA OBTAINED FROM VARIOUS SURVEYING METHODS Magdalena Jurkiewicz, Tadeusz Gargula GRANICE NIERUCHOMOŚCI ANALIZA METOD ICH WYZNACZANIA NA PRZYKŁADZIE GMINY MIEJSKO-WIEJSKIEJ Agata Krężel, Maciej Filipiak, Malwina Mikołajczyk ZMNIEJSZANIE SIĘ LICZBY DRZEW I KRZEWÓW W OBRĘBIE ZIELENI PUBLICZNEJ NA PRZYKŁADZIE WROCŁAWIA

4 Spis treści Karol Król WYBRANE METODY TWORZENIA APLIKACJI INTERNETOWYCH W OPARCIU O MAPY TEMATYCZNE Mariusz Antolak, Anna Mazur Marzena Płaza, Katarzyna Ruszczycka EDUKACJA ESTETYCZNA W POLSKIM SYSTEMIE OŚWIATY, A KSZTAŁTOWANIE KRAJOBRAZU Anna Mazur, Marzena Płaza, Katarzyna Ruszczycka ORZECHOWO ANALIZA WARTEJ ZACHOWANIA WSI WARMIŃSKIEJ Witold Jucha ZMIANY SIECI HYDROGRAFICZNEJ W OKOLICACH PUSZCZY NIEPOŁOMICKIEJ W XX WIEKU ZACHOWANE NA ARCHIWALNYCH MATERIAŁACH KARTOGRAFICZNYCH Anna Mazur, Katarzyna Ruszczycka Marzena Płaza, Mariusz Antolak AESTHETIC EVALUATION OF LANDSCAPE IN RAIL ROUTE FROM TCZEW TO OLSZTYN MAIN STATION Maria Ostrowska-Dudys, Justyna Małyszko DOSTOSOWANIE GOSPODARSTW ROLNYCH GMINY STRONIE ŚLĄSKIE DO PEŁNIONEJ FUNKCJI AGROTURYSTYCZNEJ Marzena Płaza, Katarzyna Ruszczycka, Anna Mazur PRZEKSZTAŁCENIA UKŁADÓW RURALISTYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE ŻUŁAWSKIEJ WSI ADAMOWO Marzena Płaza, Katarzyna Ruszczycka Anna Mazur, Mariusz Antolak ŻUŁAWY WIŚLANE I WARMIA: DWIE KRAINY DWA RÓŻNE KRAJOBRAZY KULTUROWE Magda Pluta, Bartosz Mitka MOŻLIWOŚCI MODELOWANIA 3D NA PODSTAWIE DANYCH ZE SKANINGU LASEROWEGO

5 Spis treści Katarzyna Ruszczycka, Marzena Płaza, Anna Mazur PRZEKSZTAŁCENIA UKŁADU KOMPOZYCYJNYGO WSCHODNIO- PRUSKIEGO ZAŁOŻENIA PAŁACOWO OGRODOWEGO W WIELEWIE Cristina Maria Timofte, Ilona Joanna Świtajska Angela Potasznik, Żaneta Banaszek ASSESMENT OF POLLUTANT DISPERTION IN BAHLUI RIVER USING MATHEMATICAL MODELING AND SIMULATION Adam Piasecki Poziom infrastruktury kanalizacyjnej na obszarach wiejskich województwa warmińsko mazurskiego Grażyna Łaska, Aneta Sienkiewicz MODELOWANIE MATEMATYCZNE WPŁYWU TEMPERATURY POWIETRZA NA STAN ZACHOWANIA I ZAGROŻENIE POPULACJI PULSATILLA PATENS (L.) MILL. W PUSZCZY KNYSZYŃSKIEJ OCHRONA I KSZTAŁTOWANIE ŚRODOWISKA Joanna Aleksiejuk, Liliia Martyniuk THE OVERVIEW OF RENEWABLE ENERGY SOURCES IN UKRAINE ON THE EXAMPLE OF SOLAR SYSTEMS Łukasz Borek, Tomasz Stachura HYDROMORFOLOGICZNA OCENA WÓD POTOKU RYGLICZANKA WEDŁUG METODY RIVER HABITAT SURVEY (RHS) Łukasz Borsuk Proposal of application CWs FWS within Rożnów water reservoir forecast of the impact of used technology on the water quality Mateusz Cuske, Anna Karczewska, Bernard Gałka, Leszek Gersztyn METHODOLOGICAL ASPECTS INVOLVED IN EXAMINING THE DYNAMICS OF HEAVY METALS CONCENTRATIONS IN SOIL SOLUTIONS EXTRACTED FROM CONTAMINATED SOILS

6 Spis treści Marcin Czora, Jerzy Wieczorek BIOMONITORING KADMU I OŁOWIU NA OBSZARZE BORÓW STOB- RAWSKICH Z WYKORZYSTANIEM MCHÓW PLEUROZIUM SCHREBERI Agata Dulska-Jeż, Kamila Musiał ROŚLINNOŚĆ NIEKOSZONYCH ŁĄK PŁASKOWYŻU KOLBUSZOWSKIEGO Krzysztof Dziedzic, Bogusława Łapczyńska-Kordon OCENA MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA POZOSTAŁOŚCI Z BIOGAZOWNI NA CELE ENERGETYCZNE Grażyna Kaczyńska, Agata Borowik Angelika Szudrewicz, Rafał Strachel LICZEBNOŚĆ BAKTERII CELULOLITYCZNYCH I AMYLOLITYCZNYCH W GLEBIE ZANIECZYSZCZONEJ METALAMI CIĘŻKIMI Anna Karbowniczak, Maria Szczuka, Weronika Pasternak ENERGETIC EFFICIENCY OF POLICRYSTALLINE PANELS AGAINST OTHER TYPES OF PHOTOVOLTAIC PANELS Tomasz Koniarz, Agnieszka Baran, Marek Tarnawskii WYKORZYSTANIE WSKAŹNIKÓW GEOCHEMICZNYCH I TESTU PHYTOTOXKIT W OCENIE JAKOŚCI OSADÓW DENNYCH Marta Kupryś-Caruk, Sławomir Podlaski, Grzegorz Wiśniewski BADANIE PRZYDATNOŚCI SŁONECZNIKA BULWIASTEGO (HELIANTHUS TUBEROSUS L.) DO PRODUKCJI BIOGAZU Beata Kuziemska, Wiesław Wieremiej Joanna Trębicka, Paulina Klej, Beata Bik ZAWARTOŚĆ MANGANU I LITU W KUPKÓWCE POSPOLITEJ (DACTYLIS GLOMERATA L.) UPRAWIANEJ NA GLEBIE ZANIECZYSZCZONEJ NIKLEM W WARUNKACH ZRÓŻNI- COWANEGO ODCZYNU I NAWOŻENIA ORGANICZNEGO Justyna Małyszko, Maria Ostrowska Dudys Karolina Kolasińska, Justyna Kubic BADANIA TRANSPORTU RUMOWISKA UNOSZONEGO URZĄDZENIEM ISCO 3700 NA WYBRANYM ODCINKU RZEKI

7 Spis treści Monika Mierzwa-Hersztek, Krzysztof Gondeki, Kalina Orłowska OCENA SKŁADU CHEMICZNEGO STAŁEGO PRODUKTU PROCESU TERMICZNEGO PRZEKSZTAŁCENIA WYBRANYCH MATERIAŁÓW ORGANICZNYCH Włodzimierz Miernik, Dariusz Młyński ANALIZA EFEKTYWNOŚCI PRACY OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W KRZESZOWICACH PO MODERNIZACJI Kamila Musiał, Agata Dulska-Jeż FLORA ŁĄK NA TERENIE PYCHOWIC I KOSTRZA Maria Nawieśniak, Mateusz Strutyński, Józef Hernik Charakterystyka zmian przebiegu koryta Krzyworzeki oraz Potoku Niedźwiadek na terenie gminy Wiśniowa w ujęciu historycznym Angela Potasznik, Sławomit Szymczyk Ilona Świtajska, Żaneta Banaszek, Cristina Timofte ZMIENNOŚĆ WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNYCH W WODACH RZEKI SYMSARNY PRZEPŁYWAJĄCEJ PRZEZ JEZIORO SYMSAR Magdalena Semla, Grzegorz Formicki, Agnieszka Greń, Zofia Goc, Edyta Kapusta Aleksandra Lasa, Marta Batoryna, Kinga Kraska Effects of UV-A and UV-B radiation on the retina of Rana temporaria L. larvae Aneta Sikora TRZMIELOWATE (Hymenoptera: Apidae: Bombini) NA OSIEDLACH MIESZKANIOWYCH WROCŁAWIA Tomasz Stachura, Dawid Bedla, Karol Król WYKORZYSTANIE WYBRANYCH TECHNIK I NARZĘDZI GEOINFORMATYCZNYCH W PROCESIE PARAMETRYZACJI STRUKTURY UŻYTKOWANIA ZLEWNI, JAKO CZYNNIKA KSZTAŁTUJĄCEGO JAKOŚĆ WÓD MAŁYCH ZBIORNIKÓW WODNYCH

8 Spis treści Rafał Strachel, Magdalena Zaborowska Grażyna Kaczyńska, Angelika Szudrewicz WPŁYW KADMU I OŁOWIU NA AKTYWNOŚĆ DEHYDROGENAZ W GLEBIE Dominika Szadkowska, Maciej Gawryołek, Ewa Archanowicz Jan Szadkowski, Monika Marchwicka, Bartłomiej Rębkowski WPŁYW FURFURALU NA HYDROLIZĘ ENZYMATYCZNĄ HOLOCELULOZY POZYSKANEJ Z DREWNA TOPOLI (Populus sp.) Jacek Nowicki, Stanisław Popek, Sara Świerkosz, Katarzyna Olczak, Ryszard Tuz, Tomasz Schwarz THE EFFECT OF HOUSING FATTENERS IN OUTSIDE RUN ENCLOSURE ON THE DAILY BEHAVIOURAL PROFILE AND CHOSEN PARAMETERS OF MEAT QUALITY

9 Tomasz Noszczyk Dawid Chaba EPISTEME 22/2014, t. II s ISSN ANALIZA STRUKTURY WŁADANIA, UŻYTKOWANIA I ROZDROBNIENIA DZIAŁEK WE WSI LIPNIK ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF MANAGING, USAGE AND FRAGMENTATION OF LAND LOTS IN THE VILLAGE OF LIPNIK Abstrakt. Artykuł porusza problem struktury władania gruntami, użytkowania ziemi i rozdrobnienia działek ewidencyjnych wsi Lipnik położonej w gminie Kije, w powiecie pińczowskim, w województwie świętokrzyskim. Analizy tej dokonano na podstawie materiałów otrzymanych ze Starostwa Powiatowego w Pińczowie. W pracy ukazano charakterystykę obszaru badań, tj. wsi Lipnik, natomiast w ramach analizy struktury władania dokonano zestawień i obliczeń procentowego udziału właścicieli i władających na badanym obszarze. Słowa kluczowe: struktura władania, struktura użytkowania, rozdrobnienie gospodarstw Summary. The article raises the subject of the structure of managing, use and fragmentation of cadastral parcels in the village of Lipnik, which is situated in the administrative district of Kije, Pińczów County, świętokrzyskie voivodship. The analysis was done on the basis of materials received from the County of Pińczów. The work contains the characteristics of the study area Lipnik village. As part of the analysis of the structure of managing has been made statements and calculations of the percentage of owners and speaking in the analyzed area. Key words: managing, use structure, fragmentation 5

10 6 Tomasz Noszczyk, Dawid Chaba WSTĘP Polska wieś w ciągu wieków ulegała licznym zmianom. Przeobrażenia jakie w niej zachodziły początkowo następowały samoistnie, później stały się już kontrolowane i ustaliły jej obecny kształt. Obraz większości obszarów wiejskich, jak powszechnie wiadomo, nie jest niestety obrazem pozytywnym. Opłacalność produkcji rolnej jest bardzo niska, a gospodarstwa są zbyt małe i nieodpowiednio wyposażone [Sanek, 2005]. Strukturę obszarową polskiego rolnictwa cechuje bardzo duży udział małych i średnich gospodarstw. Tę sytuację zaobserwować można szczególnie w południowej i południowo-wschodniej Polsce [Noga, 2001], czyli m.in. na obszarze prowadzonych badań. Do najczęstszych problemów struktury przestrzennej, które można zaobserwować na terenie Polski, a zwłaszcza na południu naszego kraju zalicza się głównie: małe powierzchnie i dużą liczbę działek ewidencyjnych w gospodarstwie, bardzo duże ich rozproszenie, nieregularne kształty oraz brak dojazdu do poszczególnych gruntów, a także wąskie i wydłużone działki w terenach nizinnych. Poprzez scalenie i wymianę gruntów można przebudować strukturę przestrzenną polskiej wsi i zlikwidować jej najczęstsze problemy. MATERIAŁ I METODY BADAŃ Badaniami objęte zostało sołectwo Lipnik, położone w gminie Kije, w powiecie pińczowskim, na południu woj. świętokrzyskiego. Kije to jedna ze 102 gmin województwa świętokrzyskiego oraz jedna z pięciu gmin powiatu. Jest położona we wschodniej części Kotliny Nidy, częściowo w granicach Nadnidziańskiego i Szanieckiego Parku Krajobrazowego oraz w ich strefach ochronnych. Sąsiaduje ona z 5 innymi gminami, od północy z Sobkowem i Morawicą, od południa z gminą Pińczów, od zachodu z gminą Imielno, a od wschodu z Chmielnikiem. Sołectwo Lipnik, które zostanie poddane szczegółowej analizie w niniejszym artykule to mała wioska, licząca niespełna 200 osób i zajmująca powierzchnię ok. 300 ha. Reprezentuje typ wsi tzw. ulicówkę, bowiem występuje tutaj zwarta zabudowa po obu stronach drogi.

11 Analiza struktury władania, użytkowania i rozdrobnienia Celem artykułu jest analiza struktury władania, struktury użytkowania gruntów i niekorzystnego zjawiska, jakim jest rozdrobnienie gruntów gospodarstw na badanym obszarze. Dokonano statystycznej analizy danych ewidencyjnych z roku 2012, pochodzących z rejestrów ewidencji gruntów i budynków ze Starostwa Powiatowego w Pińczowie. W szczególności był to skorowidz działek obrębu Lipnik i zestawienia z wykazu gruntów tegoż obrębu. Dane te zostały zestawione w sposób tabelaryczny i zobrazowane graficznie na wykresach. Następnie dokonano ich szczegółowej analizy. Zastosowano tutaj metodę statystyczno-opisową, która charakteryzuje omawianą strukturę przestrzenną i własnościową gruntów wsi Lipnik. WYNIKI I DYSKUSJA Analiza struktury władania gruntów według grup rejestrowych w miejscowości Lipnik pozwala stwierdzić, iż największą powierzchnię zajmują nieruchomości pozostające we władaniu podmiotów indywidualnych ponad 91% pow. sołectwa, natomiast najmniejszy areał (0,2%) grupa 10 wspólnoty gruntowe (Ryc.1). Grunty będące własnością osób fizycznych zajmują 284,6029 ha, a w tym wchodzące w skład gospodarstw rolnych aż 203,7830 ha, co stanowi 65,4% ogólnej powierzchni wsi. Na tej podstawie stwierdzić można, że analizowana miejscowość jest wioską typowo rolniczą, a głównym źródłem utrzymania większości mieszkańców jest praca na roli. Problem stanowi natomiast nieodpowiednia struktura agrarna nieregularny kształt i wielkość działek oraz ich zbytnie wydłużenie, które powoduje wzrost kosztów produkcji, co w efekcie prowadzi do nieopłacalności i małej szansy rozwoju rolnictwa na tym terenie [Sanek, 2005]. Znaczną część badanego obszaru zajmują także grunty do 1 ha niewchodzące w skład gospodarstw rolnych ponad 80 ha, co stanowi 26,0% powierzchni wsi. Tymi gruntami są przede wszystkim małe działki nieprzekraczające kilkunastu czy kilkudziesięciu arów [Noszczyk, 2013]. Grupa 1, obejmująca nieruchomości Skarbu Państwa, nieoddane w użytkowanie wieczyste zajmuje łączną powierzchnię 15,6299 ha, 7

12 Tomasz Noszczyk, Dawid Chaba co stanowi 5,0% powierzchni wsi. Wśród tych gruntów największy obszar - 7,5 ha (2,4%) zajmuje podgrupa 1.7 osoby i jednostki organizacyjne niewymienione w pkt Powierzchnię 5,33 ha, stanowiącą 1,7% ogólnej przestrzeni miejscowości Lipnik zajmują grunty pozostające we władaniu Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa (ANR SP). Agencja ta realizuje zadania wynikające z polityki polskiego państwa. Spełnia ona także rolę instytucji powierniczej, gdyż Skarb Państwa powierzył jej prawo wykonywania własności i innych praw rzeczowych na swoją rzecz w stosunku do własności państwowej w rolnictwie. Grunty, które są położone w badanej miejscowości, a ich właścicielem jest ANR SP mogą być sprzedawane bądź wydzierżawiane rolnikom [Sanek, 1995; Ustawa, 1991]. Grunty Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste (grupa 2) zajmują 7 ha, z czego te należące do państwowych osób prawnych - 3,6 ha (1,2%), a innych, niewymienionych osób - 3,4 ha (1,1%). Pozostałe grupy rejestrowe zajmują powierzchnię zbliżoną do 1 ha: - grupa 4: gminny zasób nieruchomości 1,09 ha (0,3%), - grupa 10: wspólnoty gruntowe 0,67 ha (0,2%), - grupa 11: powiatowy zasób nieruchomości 1,28 ha (0,4%), - grupa 15: spółki prawa handlowego i inne podmioty 1,16 ha (0,4%). Ryc. 1. Struktura władania we wsi Lipnik 8

13 Analiza struktury władania, użytkowania i rozdrobnienia Źródło: opracowanie własne na podstawie rejestrów ewidencji gruntów i budynków. Użytkowanie gruntów, jak i ich struktura zależy od warunków klimatycznych, glebowych, stosunków wodnych i rzeźby terenu. Największe wymagania wykazują pod tym względem grunty orne [Sanek, 2011]. Tabela nr 1 przedstawia strukturę użytkowania gruntów w sołectwie Lipnik. Tab. 1. Struktura użytkowania gruntów we wsi Lipnik Nazwa użytku gruntowego Użytki rolne Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione Rodzaj użytku gruntowego Powierzchnia [ha] [%] grunty orne 216, ,5 sady 3,6743 1,2 łąki trwałe 40, ,9 pastwiska trwałe 16,7705 5,4 grunty rolne zabudowane 9,8131 3,2 rowy 4,2009 1,3 Razem: 290, ,4 lasy 3,3218 1,0 grunty zadrzewione i zakrzewione 0,1700 0,1 Razem: 3,4918 1,1 9

14 Tomasz Noszczyk, Dawid Chaba Grunty zabudowane i zurbanizowane 10 tereny mieszkaniowe 0,1640 0,1 drogi 8,7700 2,8 tereny kolejowe 7,0000 2,2 Razem: 15,9340 5,1 Nieużytki 0,8900 0,3 Tereny różne 0,2500 0,1 Razem: 311, ,0 Źródło: opracowanie własne na podstawie rejestrów ewidencji gruntów i budynków. Analizując strukturę użytkowania gruntów zauważyć można, że największą powierzchnię 290,8641 ha zajmują użytki rolne, a wśród nich grunty orne 216,3053 ha, które zajmują ponad 69% powierzchni miejscowości. Dominują tutaj także łąki i pastwiska, stanowiące odpowiednio 12,9% i 5,4% ogółu. Najmniejszy udział wśród użytków rolnych mają sady 3,6743 ha i rowy 4,2009 ha (Tab.1). Szczególnie małą powierzchnię zajmują grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione, niecałe 3,5 ha, co stanowi tylko 1,1% powierzchni wsi. Wśród nich 0,1% stanowią grunty zadrzewione i zakrzewione (Tab.1). Drogi w miejscowości Lipnik zajmują 8,77 ha (2,8%), tereny kolejowe 7 ha (2,2%), natomiast tereny mieszkaniowe 0,1640 ha (0,1%). Wyodrębnia się także tereny różne, które zajmują powierzchnię 0,25 ha (0,1%) i nieużytki, których w Lipniku jest tylko 0,89 ha (0,3%). Mała powierzchnia nieużytków jest zjawiskiem pozytywnym, ponieważ są to obszary niewykorzystywane rolniczo. Rolnictwo południowo-wschodniej Polski, w której znajduje się badana miejscowość charakteryzuje znaczne rozdrobnienie i rozproszenie gruntów. W tej części kraju gospodarstwa posiadają dużą liczbę działek ewidencyjnych o małej powierzchni, a często także i o nieregularnym kształcie. Wpływa to na zahamowanie rozwoju rolnictwa [Leń i Noga, 2010]. Rozdrobnienie gruntów rozumiane jest jako podział powierzchni wsi na działki ewidencyjne, który najczęściej występuje wskutek dziedziczenia lub zniesienia współwłasności nieruchomości. Decydującym czynnikiem, który wpływa na rozdrobnienie działek

15 Analiza struktury władania, użytkowania i rozdrobnienia ewidencyjnych jest zbytnie przeludnienie wsi [Noga, 1985]. Zbyt mała powierzchnia działek jest bardzo niekorzystna z punktu widzenia gospodarczego, powoduje bowiem nieodwracalne zmiany w strukturze agrarnej naszego kraju. Poprawa tego stanu może nastąpić poprzez przeprowadzenie scalenia i wymiany gruntów [Noszczyk, 2013]. Tab. 2. Struktura rozdrobnienia gruntów we wsi Lipnik Lp. Przedziały obszarowe działek [ha] Liczba działek w grupie obszarowej % Powierzchnia grupy obszarowej [ha] Procentowy udział w powierzchni [%] Średnia powierzchnia działki [ha] 1 0, ,4 0,4988 0,2 0, (0,05-0,10> 12 3,2 1,0292 0,3 0, (0,10-0,20> 63 17,0 9,1386 2,9 0, (0,20-0,30> 42 11,4 10,8602 3,5 0, (0,30-0,40> 23 6,2 8,2781 2,7 0, (0,40-0,50> 21 5,7 9,4773 3,0 0, (0,50-0,60> 31 8,4 17,2446 5,5 0, (0,60-0,70> 12 3,2 7,6600 2,5 0, (0,70-0,80> 12 3,2 9,1900 3,0 0, (0,80-0,90> 17 4,6 14,2900 4,6 0, (0,90-1,00> 10 2,7 9,4767 3,0 0, (1,00-1,50> 43 11,6 51, ,5 1, (1,50-2,00> 40 10,8 69, ,3 1, >2, ,5 93, ,0 3,8983 Razem: ,0 311, ,0 0,8417 Źródło: opracowanie własne na podstawie skorowidzu działek z ewidencji gruntów i budynków [Noszczyk, 2013]. Na badanym obszarze odnotowano 370 działek ewidencyjnych o łącznej powierzchni 311,4345 ha. Wśród nich najliczniejszą grupę stanowią działki z przedziału 0,10-0,20 ha - jest ich 63, co stanowi 17,0% ogólnej ich liczby. 42 działki ewidencyjne obejmuje przedział arów, stanowiąc 11,4% ogólnej ich liczby. Średnia powierzchnia działki z tej grupy obszarowej wynosi 0,2586 ha (Tab. 2). 11

16 12 Tomasz Noszczyk, Dawid Chaba Nieruchomości z przedziału 0,10-0,30 ha jest łącznie 105, stanowi to 28,4% wszystkich działek. To duża liczba, zważywszy na fakt, że działki do 0,30 ha nie mogą być dzielone. Właściciele gruntów o powierzchni do 0,10 ha, których w badanym sołectwie jest 8,6% (32 działki) nie mogą otrzymywać dopłat bezpośrednich do produkcji rolniczej wypłacanych przez Unię Europejską w ramach Wspólnej Polityki Rolnej, chyba, że uprawy prowadzone są na kilku sąsiadujących działkach będących we władaniu jednej osoby. Grunty poniżej 0,60 ha pokrywają 18,1% powierzchni wsi, stanowiąc 57,3% ogólnej liczby działek (Tab.2). Zgodnie z art. 93 ust. 2a ustawy o gospodarce nieruchomościami: podział nieruchomości ( ) powodujący wydzielenie działki gruntu o powierzchni mniejszej niż 0,30 ha, jest dopuszczalny, pod warunkiem, że działka ta zostanie przeznaczona na powiększenie sąsiedniej nieruchomości lub dokonana zostanie regulacja granic między sąsiadującymi nieruchomościami [Ustawa, 1997]. Nieruchomości o powierzchni powyżej 0,60 ha można dzielić na mniejsze działki ewidencyjne. Na badanym obszarze grunty mogące podlegać podziałowi stanowią 42,6% wszystkich nieruchomości jest ich 158. WNIOSKI Podsumowując wykonaną analizę struktury władania gruntami we wsi Lipnik należy stwierdzić, że charakteryzuje się ona bardzo małym udziałem sektora państwowego. Praktycznie cały obszar miejscowości, stanowiący aż ponad 91,4% zajmuje sektor prywatny, czyli grunty należące do indywidualnych rolników. Dominującą rolę w strukturze użytkowania gruntów na obszarze badań mają użytki rolne, które stanowią aż 93,4% powierzchni wsi. Na tej podstawie można wnioskować, że Lipnik jest miejscowością typowo rolniczą. Grunty orne zajmują 70% powierzchni ogólnej. Niewielką liczbę stanowią natomiast grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione (1,1%) oraz nieużytki zaledwie 0,3% powierzchni sołectwa. W strukturze rozdrobnienia działek przeważają nieruchomości o powierzchni do 0,30 ha, które nie mogą ulegać podziałowi zgod-

17 Analiza struktury władania, użytkowania i rozdrobnienia nie z ustawą o gospodarce nieruchomościami. Jest ich 137 na 370 występujących w sołectwie. Kolejnym problemem wydaje się być fakt, że praktycznie 9% właścicieli gruntów nie może pobierać unijnych dopłat bezpośrednich dla rolnictwa z powodu zbyt małej powierzchni swoich nieruchomości (do 0,10 ha). Zgodnie z ustawą o gospodarce nieruchomościami 42,6% działek ewidencyjnych może ulegać podziałowi, jako, że ich powierzchnia przekracza 0,60 ha. BIBLIOGRAFIA Leń P. Noga K Analiza rozdrobnienia gruntów indywidualnych we wsiach powiatu Brzozów. Infrastruktura i Ekologia Terenów Wiejskich, 3: 55-64, Kraków. Noga K Typizacja obszarów wiejskich dla potrzeb ich urządzania. II Ogólnopolskie Seminarium Geograficzno-Rolnicze AR Wrocław, Wrocław. Noga K Metodyka programowania i realizacji prac scalenia i wymiany gruntów w ujęciu kompleksowym, Szkoła Wiedzy o Terenie, Kraków. Noszczyk T Analiza struktury władania i rozdrobnienia działek na przykładzie wsi Lipnik w gminie Kije, praca inżynierska UR, Kraków (tekst niepublikowany). Sanek A Dynamika zmian w strukturze władania i użytkowania gruntów na przykładzie wsi Kościelec. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, ser. Sesja Naukowa, z. 44: , Kraków. Sanek A Zmiany w strukturach przestrzennych podstawą prognozowania kierunków przekształceń terenów wiejskich. Zeszyty Naukowe AR w Krakowie, ser. Geodezja, z. 21: , Kraków. Sanek A Zmiany struktury przestrzennej nieruchomości jako podstawa prognozy przekształceń terenów wiejskich. Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, 7: , Kraków. Ustawa z dnia 19 października 1991 roku o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2012 r., poz. 1187). Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r., poz. 518). 13

18 Tomasz Noszczyk, Dawid Chaba Adres do korespondencji: mgr inż. Tomasz Noszczyk Katedra Gospodarki Przestrzennej i Architektury Krajobrazu Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie mgr Dawid Chaba Starostwo Powiatowe w Kielcach Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami ul.wrzosowa 44, Kielce 14

19 Żaneta Banaszek Angela Potasznik Ilona Świtajska Cristina Timotfe EPISTEME 22/2014, t. II s ISSN ODDZIAŁYWANIE MIASTA NA KRAJOBRAZ NADJEZIORNY NA PRZYKŁADZIE JEZIORA WULPIŃSKIEGO KOŁO OLSZTYNA INFLUENCE OF THE MUNICIPAL SPACE ON THE LAKESIDE LANDSCAPE ON THE EXAMPLE OF THE LAKE WULPIŃSKIE NEAR OLSZTYN Abstrakt. Przekształcenia na terenach podmiejskich są efektem współczesnego rozwoju gospodarczego oraz podwyższenia standardów cywilizacyjnych, w wyniku których następuje przemieszczanie się ludności miejskiej na tereny wiejskie sąsiadujące z miastem. Działania te skutkują przekształceniem struktur społecznych, gospodarczych oraz zmianami środowiska przyrodniczego, w tym krajobrazów nadjeziornych. Obszary znajdujące się w strefie oddziaływania dużych miast zatracają swoją wiejską tożsamość, w konsekwencji czego na terenach podmiejskich pojawiają się nowe grupy ludności co skutkuje zmianą relacji między społecznością lokalną a napływową. Przeprowadzone badania pozwoliły na dokonanie analizy poziomu rozwoju obszaru strefy podmiejskiej na przykładzie Jeziora Wulpińskiego z uwzględnieniem aspektu przestrzennego i gospodarczego. Słowa kluczowe: obszary podmiejskie, krajobraz wiejski, jeziora Summary. Transformations on the suburbia are an effect of the contemporary economic development and raising of civilization standards, as a result of which the migration of the urban population is taking place to the countryside neighbouring the city. These operations result in transforming the social structures, economic and with changes of the natural environment, in it of lakeside landscapes. Areas being located in a zone of the influence of major cities are losing their country identity, in consequence of what new population groups appear on the suburbia what results in the change of the relation between the local community and alluvial. Conducted examinati- 15

20 16 Żaneta Banaszek, Angela Potasznik, Ilona Świtajska, Cristina Timotfe ons allowed for making analysis of the level of development of the territory of the zone suburban on the example of the Lake of Wulpińskie including the spatial and economic aspect. Key words: suburban, rural landscape, lakes WSTĘP Każda aglomeracja miejska posiada określone funkcje, strefę ciążenia i wpływu. Różnorodność powiązań przestrzennych i ekonomicznych między miastem a obszarami wiejskimi go otaczającymi występują pewne relacje, wskutek których zmienia się sposób zagospodarowania i zabudowy, a także krajobraz wsi. Najsilniejsze korelacje miasto-wieś kreślą się na obszarach sąsiadujących z miastami oraz posiadających szczególne walory przyrodnicze [Staszewska 2012]. Wpływ miasta na te tereny wyznacza specyficzną strefę oddziaływania, zwaną strefą podmiejską określaną również mianem strefy suburbialnej. Pojawienie się współczesnych form osadniczych jest szczególnie zauważalne w miejscowościach nadjeziornych zlokalizowanych w bliskim sąsiedztwie wielkiego miasta [Gonda-Soroczyńska 2009]. Obecny wzrost gospodarczy kraju wpływa na rozbudowę terenów mieszkalnych i komunikacyjnych, w konsekwencji czego wchłaniane są coraz to większe obszary zdominowane dotychczas przez rolnictwo [Bański 2008]. W ostatnich latach wskutek transformacji ustrojowej, doszło do znaczących przekształceń obszarów wiejskich położonych w obrębie zbiorników wodnych. Przekształcenia w użytkowaniu tych terenów związane są z zaniechaniem prowadzenia działalności rolniczej oraz wprowadzeniem zamiennych funkcji takich jak: mieszkalna, turystyczna, usługowa [Jaszczak 2009]. Na obszarach tych obserwuje się powolne zanikanie krajobrazu typowo wiejskiego. Wzrost liczby ludności i zmniejszenie znaczenia gospodarczego terenów wiejskich prowadzi do niszczenia historycznych układów sieci osadniczej. Proces ten spowodowany jest migracją mieszkańców miasta na wieś, co widoczne jest w jej współczesnym funkcjonowaniu i fizjonomii [Trzaskowska, Sobczak 2006]. Podstawowym celem badań było określenie, w jakim stopniu bliskie sąsiedztwo miasta wpływa na rozwój i przemiany w strefie przybrzeżnej jezior. Artykuł przedstawia problem związany z intensywnym rozwojem przestrzeni miejskiej, który jest wyjątkowo

21 Oddziaływanie miasta na krajobraz nadjeziorny na przykładzie... mocno dostrzegalny zwłaszcza w miejscowościach położonych w bliskim sąsiedztwie wielkich aglomeracji miejskich. MATERIAŁY I METODY Analizę wpływu przestrzeni miejskiej na kształtowanie krajobrazu nadjeziornego dokonano na przykładzie jeziora Wulpińskiego, które położone jest w strefie podmiejskiej miasta Olsztyn (ryc.1). Zmiany w sposobie zagospodarowania i użytkowania w strefie przybrzeżnej jeziora (zabudowę, grunty rolne, lasy) zinwentaryzowano w oparciu o dostępne archiwalne i współczesne materiały kartograficzne. W tym celu wykorzystano archiwalne niemieckie mapy Topographische Karte Messtischblätter w skali 1:25 000, z lat (arkusz 2287 Dietrichswalde, 2288 Allenstein, 2388 Grieslienen) oraz aktualne źródła katograficzne w postaci map topograficznych (układ 1965) i ortofotomap w skali 1: Badania uzupełnione zostały obserwacjami terenowymi. Analizę przeprowadzono z wykorzystaniem oprogramowania CorelDRAW Graphics Suite X3. Po naniesieniu i skalibrowaniu map wyznaczono poszczególne zmiany w pokryciu terenu. Do prac analitycznych w strefie przybrzeżnej przyjęto ekwidystantę 0,5 km od linii brzegowej badanego jeziora. Ryc. 1. Położenie Jeziora Wulpińskiego względem miasta Olsztyn. Źródło: Opracowanie własne 17

22 Żaneta Banaszek, Angela Potasznik, Ilona Świtajska, Cristina Timotfe WYNIKI Jezioro Wulpińskie należy do największych i najatrakcyjniejszych zbiorników wodnych w strefie podmiejskiej Olsztyna, zarówno ze względu na swoje położenie (10 km od granicy administracyjnej miasta), jak i walory krajobrazowe. Wstępne wyniki badań wykonane w oparciu o materiały kartograficzne i obserwacje terenowe wskazały, że w ciągu ostatnich 100 lat przestrzeń wokół badanego jeziora uległa istotnym przekształceniom wynikającym ze sposobu zagospodarowania terenu z rolniczego na osadniczy (fot. 1). Fot. 1. Widok na strefę przybrzeżną Jeziora Wulpińskiego od południowowschodniej strony: a) stan z okresu przedwojennego ( ) b) stan współczesny (2014). Żródło: fotografia własna. Z analizy krajobrazu strefy przybrzeżnej jeziora wynika (ryc. 2), iż największe zmiany w sposobie zagospodarowania obserwuje się w wielkości powierzchni zabudowy, która wzrosła z 11% do 47% względem całkowitej długości linii brzegowej akwenu. Zjawisko to spowodowane jest parcelacją gruntów na mniejsze jednostki oraz popytem na działki o wysokich walorach przyrodniczych. Na szczególną uwagę zasługuje zróżnicowanie typów zabudowy wzdłuż strefy północnej i południowej badanego zbiornika: na północy i wschodzie, czyli bliżej Olsztyna (Dorotowo, Tomaszkowo, Siła) dynamicznie rozwija się zabudowa jednorodzinna całoroczna, podczas gdy na południu (Kręsk) dominuje bardziej rozproszona zabudowa rekreacyjna. 18

Dokładność metrologiczna bezdotykowego skanera 3D wg Normy VDI/VDE 2634 przykłady pomiarów, certyfikowanym, polskim skanerem 3D firmy SMARTTECH

Dokładność metrologiczna bezdotykowego skanera 3D wg Normy VDI/VDE 2634 przykłady pomiarów, certyfikowanym, polskim skanerem 3D firmy SMARTTECH AUTORZY: Krzysztof Gębarski, Dariusz Jasiński SMARTTECH Łomianki ul. Racławicka 30 www.skaner3d.pl biuro@smarttech3d.com Dokładność metrologiczna bezdotykowego skanera 3D wg Normy VDI/VDE 2634 przykłady

Bardziej szczegółowo

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem

Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem Zintegrowanego Systemu Zarządzania i Kontroli (IACS), struktura systemu oraz podstawowe problemy związane z jego wdrożeniem (wykład z przedmiotu: Źródła informacji o nieruchomościach na potrzeby ich wyceny

Bardziej szczegółowo

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU

ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU ZMIANY DEMOGRAFICZNE ZACHODZĄCE W WARSZAWIE I JEJ STREFIE PODMIEJSKIEJ PO TRANSFORMACJI USTROJOWEJ W 1989 ROKU DR INŻ. ARCH. MAŁGORZATA DENIS, DR INŻ. ARCH. ANNA MAJEWSKA, MGR INŻ. AGNIESZKA KARDAŚ Politechnika

Bardziej szczegółowo

Scalenie gruntów wsi Zaliszcze. Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1

Scalenie gruntów wsi Zaliszcze. Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1 Scalenie gruntów wsi Zaliszcze Małgorzata Ostrowska Starostwo Powiatowe w Parczewie Parczew dnia 09.06.2015 r. 1 Projekt scalenia gruntów wsi Zaliszcze realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów

Bardziej szczegółowo

3 lutego 2012 r. w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii (KGRKiF) Uniwersytetu Rolniczego (UR) w Krakowie odbyło się seminarium naukowe

3 lutego 2012 r. w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii (KGRKiF) Uniwersytetu Rolniczego (UR) w Krakowie odbyło się seminarium naukowe 3 lutego 2012 r. w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii (KGRKiF) Uniwersytetu Rolniczego (UR) w Krakowie odbyło się seminarium naukowe Towarzystwa Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotyczące możliwości

Bardziej szczegółowo

Lp. Temat pracy Promotor. Analiza porównawcza oprogramowania do produkcji elektronicznych map nawigacyjnych firmy ESRI i firmy CARIS.

Lp. Temat pracy Promotor. Analiza porównawcza oprogramowania do produkcji elektronicznych map nawigacyjnych firmy ESRI i firmy CARIS. Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów NIESTACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2012/2013 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA

Bardziej szczegółowo

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów

PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI wg standardów SPIS TREŚCI 30. Wznowienie znaków lub wyznaczenie punktów granicznych... 1 30.4. Protokół, O Którym Mowa W Art. 39 Ust. 4 Ustawy... 1 64. Dokumentacja osnowy... 3 65.

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno

Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Oferta nieruchomości Działki na Mazurach- Jagodziny, gmina Dąbrówno Plik wygenerowany przez generator ofert PDF przygotowany przez silnet.pl Oferta nieruchomości Lokalizacja: Mazury, gmina Dąbrówno, województwo

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Problematyka spójności przestrzeni technologiczno -prawnej granic działek w postępowaniu scalenia i wymiany gruntów

Problematyka spójności przestrzeni technologiczno -prawnej granic działek w postępowaniu scalenia i wymiany gruntów Robert Łuczyński Politechnika Warszawska Wydział Geodezji i Kartografii Zakład Katastru i Gospodarki Nieruchomościami http://www.wgik.dolnyslask.pl/files/userfiles/krajkow.jpg Problematyka spójności przestrzeni

Bardziej szczegółowo

KOŁA NAUKOWEGO GEODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO. Created by Katarzyna Gruca & Agnieszka Głowacka

KOŁA NAUKOWEGO GEODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO. Created by Katarzyna Gruca & Agnieszka Głowacka KOŁA NAUKOWEGO GEODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO SEKCJA FOTOGRAMETRII JEST TO JAK DOTĄD JEDYNE DZIECKO KOŁA NAUKOWEGO GEODETÓW UR. ZRZESZAJĄCA OD PONAD ROKU CIEKAWSKICH STUDENTÓW PRAGNĄCYCH ROZWIJAĆ SWOJĄ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie

Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Analiza formalno prawna nieruchomości położonych w miejscowości Lubień, Gmina Łęczyca, Powiat Łęczycki Województwo Łódzkie Łęczyca, dn. 09 marca 2012 r. 1 S P I S T R E Ś C I : 1. Analiza formalno prawna

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GRUNTÓW WSI KRZECZOWICE PO ZAKOŃCZENIU PRAC SCALENIOWYCH.

ANALIZA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ GRUNTÓW WSI KRZECZOWICE PO ZAKOŃCZENIU PRAC SCALENIOWYCH. IX Międzynarodowa Konferencja Studencka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu 28-29.04.2012 SKN GEO-Team Wyższa Szkoła Inżynieryjno- Ekonomiczna w Rzeszowie Autorzy: Renata Cich, Dorota Szabała Opiekun

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Scalenie gruntów wsi Łubka. Zbigniew Rudzki WBG w Lublinie P.T. Biała Podlaska Łubka dnia 16.06.2015 r. 1

Scalenie gruntów wsi Łubka. Zbigniew Rudzki WBG w Lublinie P.T. Biała Podlaska Łubka dnia 16.06.2015 r. 1 Scalenie gruntów wsi Łubka Zbigniew Rudzki WBG w Lublinie P.T. Biała Podlaska Łubka dnia 16.06.2015 r. 1 Projekt scalenia gruntów wsi Łubka realizowany był w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej

Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Koncepcja pomiaru i wyrównania przestrzennych ciągów tachimetrycznych w zastosowaniach geodezji zintegrowanej Krzysztof Karsznia Leica Geosystems Polska XX Jesienna Szkoła Geodezji im Jacka Rejmana, Polanica

Bardziej szczegółowo

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku

Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku I NSTYTUT GEOGRAFII I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ W YŻSZEJ SZKOŁY GOSPODARKI W BYDGOSZCZY Aglomeracje miejskie w Polsce na przełomie XX i XXI wieku Problemy rozwoju, przekształceń strukturalnych i funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI FOTOGRAMETRII KOŁA NAUKOWEGO GODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE

DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI FOTOGRAMETRII KOŁA NAUKOWEGO GODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE DZIAŁALNOŚĆ SEKCJI FOTOGRAMETRII KOŁA NAUKOWEGO GODETÓW UNIWERSYTETU ROLNICZEGO W KRAKOWIE Od listopada 2011 funkcjonuje Sekcja Fotogrametrii Koła Naukowego Geodetów Uniwersytetu Rolniczego. W ramach prac

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata 2015-2017 Załącznik do Zarządzenia Nr 130/2014 Burmistrza Reszla z dnia 29 grudnia 2014 roku Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Reszel oraz oddanych w użytkowanie wieczyste na lata

Bardziej szczegółowo

Pelagia BIŁKA, Magda PLUTA Dr inż. Bartosz MITKA. EPISTEME 18/2013, t. 3 s. 437-443 ISSN 1895-2241

Pelagia BIŁKA, Magda PLUTA Dr inż. Bartosz MITKA. EPISTEME 18/2013, t. 3 s. 437-443 ISSN 1895-2241 Pelagia BIŁKA, Magda PLUTA Dr inż. Bartosz MITKA EPISTEME 18/2013, t. 3 s. 437-443 ISSN 1895-2241 WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNIK POMIAROWYCH W MONITOROWANIU DUŻYCH OBIEKTÓW HYDROTECHNICZNYCH THE USING

Bardziej szczegółowo

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko

IŃSKO APARTAMENTOWIEC nad Jeziorem Ińsko Invest-Euro Sp. z o.o., 70-952 Szczecin, ul. Energetyków 3/4, tel. +48 91 424 79 70, fax +48 91 424 79 71, NIP 955-16-57-634, REGON 810980218 Sąd Rejonowy w Szczecinie, XVII Wydział Gospodarczy Krajowego

Bardziej szczegółowo

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH

WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH Scientific Bulletin of Che lm Section of Technical Sciences No. 1/2008 WYBÓR PUNKTÓW POMIAROWYCH WE WSPÓŁRZĘDNOŚCIOWEJ TECHNICE POMIAROWEJ MAREK MAGDZIAK Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji, Politechnika

Bardziej szczegółowo

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu

Dolnośląskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych we Wrocławiu WROCŁAW, 19.05.2015 REALIZACJA SCALEŃ GRUNTÓW WSI W RAMACH PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH na lata 2007-2013 Lp. Nazwa obiektu Starostwo Powierzchnia Kwota wg decyzji przyznającej pomoc obszaru scalenia

Bardziej szczegółowo

REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ZAKRESIE ŚRODOWISKA. Agnieszka Kozicka COMARCH

REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ZAKRESIE ŚRODOWISKA. Agnieszka Kozicka COMARCH REGIONALNA INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W ZAKRESIE ŚRODOWISKA Agnieszka Kozicka COMARCH INFRASTRUKTURA INFORMACJI PRZESTRZENNEJ Zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych,

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT

Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz. Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie KOKSOPROJEKT 1 Zbigniew Figiel, Piotr Dzikowicz Skanowanie 3D przy projektowaniu i realizacji inwestycji w Koksownictwie 2 Plan prezentacji 1. Skanowanie laserowe 3D informacje ogólne; 2. Proces skanowania; 3. Proces

Bardziej szczegółowo

OMÓWIENIE TECHNOLOGII NAZIEMNEGO SKANINGU SKANING LASEROWY LASEROWGO ORAZ PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW ZASTOSOWANIA TEJ TECHNOLOGII W POLSKICH WARUNKACH Jacek Uchański Piotr Falkowski PLAN REFERATU 1. Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10

TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 TELEDETEKCJA Z ELEMENTAMI FOTOGRAMETRII WYKŁAD 10 Fotogrametria to technika pomiarowa oparta na obrazach fotograficznych. Wykorzystywana jest ona do opracowywani map oraz do różnego rodzaju zadań pomiarowych.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN

Plan odnowy miejscowości KRUCZYN Załącznik do uchwały nr XXXV/ 219 / 2010 Rady Gminy Nowe Miasto nad Wartą z dnia 14 stycznia 2010 r. Plan odnowy miejscowości KRUCZYN w ramach działania: Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie

Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej. Opolskie w Internecie Aglomeracja Opolska w regionalnym system informacji przestrzennej Opolskie w Internecie Podstawa prawna Realizacja projektu Opolskie w Internecie- system informacji przestrzennej i portal informacyjnopromocyjny

Bardziej szczegółowo

Analiza wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kontekście inwentaryzacji powykonawczej budynku

Analiza wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kontekście inwentaryzacji powykonawczej budynku ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS 13 *Gałuszka Zbigniew 4 **Hanus Paweł Analiza wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kontekście inwentaryzacji powykonawczej budynku 1. Wstęp Wyłączenie gruntów

Bardziej szczegółowo

Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych

Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych Ocena dokładności i porównywalność danych wysokościowych (chmury punktów) pozyskiwanych z różnych kolekcji danych mgr inż. Marcin Brach dr hab. Jarosław Chormański Katedra Inżynierii Wodnej Zakład Hydrologii

Bardziej szczegółowo

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI

KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI KARTA OFERTY INWESTYCYJNEJ /POWIAT PŁOCKI OFERTA NR 1 Oznaczenie (nr działki) 36/2, 37, 38 Gmina Mała Wieś, Ciućkowo, obręb Ciućkowo, przeznaczone pod budownictwo jednorodzinne 0,5725 ha 0,3325 ha na nieruchomości

Bardziej szczegółowo

6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI

6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI 6. OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI Główne czynniki mające wpływ na powierzchnię ziemi to m.in. mechaniczne niszczenie pokrywy glebowej wskutek procesów urbanizacji, działalności górniczej i niewłaściwie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27

Nieruchomość do sprzedania. Przerośl ul. Rynek 27 Nieruchomość do sprzedania Przerośl ul. Rynek 27 Przedmiot sprzedaży: prawo użytkowania wieczystego zabudowanej działki gruntu oznaczonej nr ew. 336 z obrębu 14 Przerośl, o powierzchni 683,00 m², położonej

Bardziej szczegółowo

Opis działek gruntu do sprzedaży

Opis działek gruntu do sprzedaży Opis działek gruntu do sprzedaży Działki nr 265/3 i nr 267 - własność Księga Wieczysta KW nr SZ2S/00023269/9 prowadzona przez Sąd Rejonowy Szczecin- w Policach. Działki są własnością Grupy Azoty Zakłady

Bardziej szczegółowo

Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy

Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy Tendencje rozwojowe pasma północnego Obszaru Metropolitalnego Warszawy P R O F. D R H A B. I N Ż. A R C H. J A N M A C I E J C H M I E L E W S K I, M G R I N Ż. A G N I E S Z K A K A R D A Ś, M G R I N

Bardziej szczegółowo

Rozgraniczenie nieruchomości

Rozgraniczenie nieruchomości Rozporządzenie M. R. R. i B. z 2001 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków 1) w postępowaniu rozgraniczeniowym, Ustawa Prawo geodezyjne 1989 r. Rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: 1. Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich 2. Scalanie

Bardziej szczegółowo

NARADA ROBOCZA NT. Prac przygotowawczych do przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

NARADA ROBOCZA NT. Prac przygotowawczych do przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 NARADA ROBOCZA NT. Prac przygotowawczych do przeprowadzenia scaleń gruntów w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Opracowali: Mikołaj Smyk Ewa Małek Joanna Piotrowska Wrocław, 28.05.2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE. z dnia 12 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXII/159/2012 RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie: przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych w obrębie wsi

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH

OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH OPRACOWANIE KONCEPCJI BADANIA PRZEMIESZCZEŃ OSUWISK NA PODSTAWIE GEODANYCH Małgorzata Woroszkiewicz Zakład Teledetekcji i Fotogrametrii, Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji, Wojskowa Akademia Techniczna

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA

PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PROGNOZA SKUTKÓW FINANSOWYCH UCHWALENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENÓW POD ZABUDOWĘ MIESZKANIOWĄ JEDNORODZINNĄ I LETNISKOWĄ w WILKOWYJI, dz. nr ewid. 110, 111, 168 gm. KŁECKO

Bardziej szczegółowo

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna

WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna WARUNKI TECHNICZNE Weryfikacja zgodności treści mapy ewidencyjnej ze stanem faktycznym w terenie. Obręby 1, 2, 3, 4, 5, 6, i 7 miasta Wąbrzeźna Wąbrzeźno 2012 rok I. CEL OPRACOWANIA Celem pracy jest weryfikacja

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego 2010-20112011 Analiza rynku, wybrane elementy przydatne w czynnościach rzeczoznawcy majątkowego Rynek lokalny rynek miasta i gminy Łódź na prawach powiatu. Łódź to miasto liczące ok 745 tysięcy mieszkańców

Bardziej szczegółowo

I SESJĘ KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI

I SESJĘ KÓŁ NAUKOWYCH WYDZIAŁU INŻYNIERII ŚRODOWISKA I GEODEZJI D Z I E K A N W y d z iału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie oraz Koło Naukowe Inżynierii Środowiska Koło Naukowe Geodetów Koło Naukowe Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Dane LiDAR jako wsparcie podczas opracowań raportów OOŚ

Dane LiDAR jako wsparcie podczas opracowań raportów OOŚ Dane LiDAR jako wsparcie podczas opracowań raportów OOŚ Mateusz Maślanka Kierownik Działu Szkoleń i Marketingu ProGea Consulting e-mail: mateusz.maslanka@progea.pl Lotnicze skanowanie laserowe Jak działa?

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA

KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA KARTA INFORMACYJNA PRZEDSIĘWZIĘCIA wg art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH

WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Inżynieria Rolnicza 6(131)/2011 WYKORZYSTANIE TECHNIK KOMPUTEROWYCH W GOSPODARSTWACH RODZINNYCH Sławomir Kocira, Edmund Lorencowicz Katedra Eksploatacji Maszyn i Zarządzania w Inżynierii Rolniczej, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka

Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka Naziemne skanowanie laserowe i trójwymiarowa wizualizacja Jaskini Łokietka Przez 27 lat, od kiedy Jaskinia Łokietka w Ojcowskim Parku Narodowym została udostępniona dla masowego ruchu turystycznego, jej

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA na podatek rolny na rok 2016 i zwolnienia od tego podatku lub korekta od miesiąca 2016

DEKLARACJA na podatek rolny na rok 2016 i zwolnienia od tego podatku lub korekta od miesiąca 2016 Załącznik nr 4 do Uchwały nr X/94/2015 Rady Miejskiej w Kalwarii Zebrzydowskiej z dnia 27 października 2015 r. Pieczęć nagłówkowa Nr klasyfikacji PKD i EKD. NIP.... (rodzaj prowadzonej działalności) Regon...

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ

Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ Załącznik nr 1 Wójt Gminy Kwilcz ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KWILCZ DLA CZĘŚCI TERENU W MIEJSCOWOŚCI CHUDOBCZYCE (tekst i rysunek zmiany studium) Kwilcz,

Bardziej szczegółowo

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r.

Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. Operat zagospodarowania przestrzennego STREFA EKOTONOWA (wersja projektowa) V spotkanie konsultacyjne Bodzentyn, 02 czerwca 2014 r. POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r.

Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. Załącznik Nr 13 Informacja o stanie mienia komunalnego...na dzień...2009 r. nazwa j.s.t. Rzeczowe aktywa trwałe jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych wg załączonego wykazu*

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.

Lokalizacja. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57-300 Kłodzko, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew. Oferta inwestycyjna Urząd Gminy w Kłodzku 57300, ul.okrzei 8a Biuro Promocji Gminy tel. (074) 867 25 55 \6 wew.15 HTUwww.regionwalbrzych.org.pl./klodzkog/_UTH email:gmklod@netgate.com.pl Gmina KW Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów

Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów Badania międzynarodowe i wzory zagraniczne w diagnostyce edukacyjnej Anna Rappe Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie Spójrzmy na efektywność wiejskich gimnazjów W Polsce 10 lat temu rozpoczęły pracę

Bardziej szczegółowo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo

Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Procedura przekształcania działki rolnej w budowlaną Budownictwo Wzory wniosków wraz z komentarzem Copyright 2012 Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. Al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: (22) 559

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU. Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU Położenie Nazwa lokalizacji Karłowice, działka nr 373/2 km 2 Miasto / Gmina Popielów Powiat opolski Województwo opolskie Powierzchnia nieruchomości Maksymalna dostępna powierzchnia

Bardziej szczegółowo

Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego

Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego Główne założenia metodyk dotyczących opracowania map zagrożenia powodziowego Robert Kęsy, Agata Włodarczyk Dyrektywa 2007/60/WE z dnia 23 października 2007 r. ws. oceny ryzyka powodziowego i zarządzania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r.

UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM. z dnia 28 sierpnia 2014 r. UCHWAŁA NR XLVI/313/2014 RADY MIEJSKIEJ W GRODZISKU WIELKOPOLSKIM z dnia 28 sierpnia 2014 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Grodzisk Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany

Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany - NIERUCHOMOŚĆ NA SPRZEDAŻ Wrocław ulica Kolejowa 63-65 grunt zabudowany Powierzchnia gruntu: 22 982 m kw. Tytuł prawny do gruntu: prawo użytkowania wieczystego Przedmiot sprzedaży: Miejscowość Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego W ramach konkursu Internetowa Mapa Roku 2013 organizowanego przez Stowarzyszenie Kartografów Polskich Departament Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego zgłasza dwa opracowania

Bardziej szczegółowo

Trendy nauki światowej (1)

Trendy nauki światowej (1) Trendy nauki światowej (1) LOTNICZE PLATFORMY BEZZAŁOGOWE Badanie przydatności (LPB) do zadań fotogrametrycznych w roli: nośnika kamery cyfrowej, nośnika skanera laserowego, nośnika kamery wideo, zintegrowanej

Bardziej szczegółowo

POIS.05.03.00-00-284/10

POIS.05.03.00-00-284/10 Walory krajobrazowe Małgorzata Strzyż Anna Świercz Piotr Czernecki Rafał Kozieł POIS.05.03.00-00-284/10 Plan ochrony Świętokrzyskiego Parku Narodowego i obszaru Natura 2000 Łysogóry na lata 2013-2033,

Bardziej szczegółowo

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL

Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem WÓJT GMINY REWAL Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Działki nad morzem Rewal, dnia 24.06.2015r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art.38, art. 39 ust.1, art.40 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES OZNACZONY DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA I DO 10 LAT

OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES OZNACZONY DŁUŻSZY NIŻ 3 LATA I DO 10 LAT załącznik nr 1 ROL.6845.5.2.2014.AC do zarządzenia Nr 236/14 Burmistrza Trzcianki z 18 gru 2014 r. OGŁOSZENIE BURMISTRZA TRZCIANKI O WYKAZIE NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO ODDANIA W DZIERŻAWĘ NA OKRES

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE KARTOGRAFII I GIS NA UNIWERSYTECIE PRZYRODNICZYM WE WROCŁAWIU HALINA KLIMCZAK INSTYTUT GEODEZJI I GEOINFORMATYKI Najstarszą uczelnią wyższą na Dolnym Śląsku oferującą studia I i

Bardziej szczegółowo

ASPEKT TECHNICZNO-PRAWNY SCALENIA WOKÓŁ AUTOSTRADOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BIELCZA

ASPEKT TECHNICZNO-PRAWNY SCALENIA WOKÓŁ AUTOSTRADOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BIELCZA ASPEKT TECHNICZNO-PRAWNY SCALENIA WOKÓŁ AUTOSTRADOWEGO W MIEJSCOWOŚCI BIELCZA W dniu 18 marca 2013 r., odbyło się zebranie Uczestników infrastrukturalnego scalenia gruntów wsi Bielcza. Zebranie zostało

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/12 Rady Instytutu Inżynierii Technicznej PWSTE w Jarosławiu z dnia 30 marca 2012r. Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka Gminy Prudnik

Charakterystyka Gminy Prudnik AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINIE PRUDNIK Część 03 Charakterystyka Gminy Prudnik W 835.03 2/8 SPIS TREŚCI 3.1 Charakterystyka Gminy

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta

AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE. Charakterystyka miasta AKTUALIZACJA PROJEKTU ZAŁOŻEŃ DO PLANU ZAOPATRZENIA W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE DLA MIASTA KATOWICE Część 03 Charakterystyka miasta Katowice W-880.03 2/9 SPIS TREŚCI 3.1 Źródła informacji

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja mapy glebowo-rolniczej w oparciu o zobrazowania satelitarne i klasyfikację użytkowania ziemi Jan Jadczyszyn, Tomasz Stuczyński Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE

I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE I. OFERTA INWESTYCYJNA DLA OBSZARU FAŁKOWICE Załącznik 1 Oferta inwestycyjna jest przestawiona na podstawie istniejącego i obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Dziennik Ustaw Nr 64 5546 Poz. 401 401 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 Na podstawie art. 29 ust. 10 ustawy

Bardziej szczegółowo

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski

dr hab. inż. prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski prof. nadzw. AM Andrzej Klewski Tematy prac dyplomowych INŻYNIERSKICH dla studentów studiów STACJONARNYCH prowadzone przez nauczycieli akademickich KATEDRY GEOINFORMATYKI na rok akademicki 2011/2012 kierunek GEODEZJA I KARTOGRAFIA Lp.

Bardziej szczegółowo

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995)

DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ (1971-1995) Słupskie Prace Geograficzne 2 2005 Dariusz Baranowski Instytut Geografii Pomorska Akademia Pedagogiczna Słupsk DOBOWE AMPLITUDY TEMPERATURY POWIETRZA W POLSCE I ICH ZALEŻNOŚĆ OD TYPÓW CYRKULACJI ATMOSFERYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż

Warszawa ul. Ratuszowa 7/9. Nieruchomość na sprzedaż Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Warszawa Ulica, nr budynku ul. Ratuszowa 7/9 Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkami o łącznej

Bardziej szczegółowo

IPP Załącznik Nr 9

IPP Załącznik Nr 9 Załącznik Nr 9 RZECZOWY ZAKRES PRAC MODERNIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW POLEGAJĄCEJ NA AKTUALIZACJI EWIDENCJI GRUNTÓW I UZUPEŁNIENIU BAZY DANYCH POPRZEZ ZAŁOŻENIE EWIDENCJI BUDYNKÓW I LOKALI dla

Bardziej szczegółowo

The use of aerial pictures in nature monitoring

The use of aerial pictures in nature monitoring ROCZNIKI BIESZCZADZKIE 18 (2010), str. 403 408 Marcin Czerny Received: 5.05.2010 KRAMEKO sp. z o.o. Reviewed: 30.07.2010 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 108 m.czerny@krameko.com.pl WYKORZYSTANIE ZDJĘĆ LOTNICZYCH

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r.

Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. Uchwała Nr VIII/102/2003 Rady Gminy Pawłowice z dnia 27 czerwca 2003 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Pawłowice obejmującej część sołectwa

Bardziej szczegółowo

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU

OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Inżynieria Rolnicza 4(129)/2011 OCENA WYBRANYCH CECH JAKOŚCI MROŻONEK ZA POMOCĄ AKWIZYCJI OBRAZU Katarzyna Szwedziak, Dominika Matuszek Katedra Techniki Rolniczej i Leśnej, Politechnika Opolska Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę

Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę Analiza wykonalności dla wskaźnika: dostępność obszarów pod zabudowę Analizę wykonalności dla wskaźnika dostępności obszarów pod zabudowę wykonamy zgodnie z przedstawionym schematem postępowania rozpoczynając

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY PROWADZONE NA STUDIACH STACJONARNYCH. I stopień

PRZEDMIOTY PROWADZONE NA STUDIACH STACJONARNYCH. I stopień 1 Katedra Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Dydaktyka PRZEDMIOTY PROWADZONE NA STUDIACH STACJONARNYCH I stopień GEODEZYJNE URZĄDZANIE TERENÓW ROLNYCH Prowadzący wykłady: dr hab. inż. Wojciech Przegon,

Bardziej szczegółowo

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r.

Nieruchomość. do sprzedania. Łasko nr 40, gmina Bierzwnik. Szczecin, kwiecień 2014 r. Nieruchomość do sprzedania Łasko nr 40, gmina Bierzwnik Szczecin, kwiecień 2014 r. Przedmiot sprzedaży: Prawo użytkowania wieczystego działki oznaczonej w ewidencji gruntów nr 110 o powierzchni 6400 m

Bardziej szczegółowo

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY

Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LX /453/09 Rady Gminy w Iwaniskach z dnia 21 grudnia 2009 r. Plan Odnowy Miejscowości KUJAWY GMINA IWANISKA POWIAT OPATOWSKI WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE Kujawy, październik

Bardziej szczegółowo

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych)

Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) 015 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Opracowanie sygnalne Warszawa, 9.06.2015 r. Ubóstwo ekonomiczne w Polsce w 2014 r. (na podstawie badania budżetów gospodarstw domowych) Jaki był zasięg ubóstwa ekonomicznego

Bardziej szczegółowo

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 2.na Rok

1.Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY. 2.na Rok 1.Numer dentyfikacji Podatkowej składającego deklarację DR-2 DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY 2.na Rok Podstawa prawna: Składający: Ustawa z dnia 15 listopada 1984r. 0 podatku rolnym (tekst jedn. Dz.U. z 2006r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu z dnia Uchwała Nr Rady Miejskiej w Śmiglu w sprawie: dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Śmigiel na lata 2012 2023. Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

SCALENIA GRUNTÓW KRZECZÓW GM. LUBIEŃ PRZEBUDOWY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ OBSZARÓW WIEJSKICH. jako narzędzie

SCALENIA GRUNTÓW KRZECZÓW GM. LUBIEŃ PRZEBUDOWY STRUKTURY PRZESTRZENNEJ OBSZARÓW WIEJSKICH. jako narzędzie SCLNI GRUNTÓW KRZCZÓW GM. LUBIŃ jako narzędzie PRZBUDWY STRUKTURY PRZSTRZNNJ BSZRÓW WIJSKICH Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Krakowie jednostka budżetowa Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Bardziej szczegółowo

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY

DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY DIGITAL PHOTOGRAMMETRY AND LASER SCANNING IN CULTURAL HERITAGE SURVEY Fotogrametria cyfrowa i skaning laserowy w dokumentacji i archiwizacji obiektów dziedzictwa kulturowego Autorzy artykułu: A. Guarnieria,

Bardziej szczegółowo

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r.

1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. 1 UWAGI ANALITYCZNE 1. Udział dochodów z działalności rolniczej w dochodach gospodarstw domowych z użytkownikiem gospodarstwa rolnego w 2002 r. W maju 2002 r. w województwie łódzkim było 209,4 tys. gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC

Projekt rejestratora obiektów trójwymiarowych na bazie frezarki CNC. The project of the scanner for three-dimensional objects based on the CNC Dr inż. Henryk Bąkowski, e-mail: henryk.bakowski@polsl.pl Politechnika Śląska, Wydział Transportu Mateusz Kuś, e-mail: kus.mate@gmail.com Jakub Siuta, e-mail: siuta.jakub@gmail.com Andrzej Kubik, e-mail:

Bardziej szczegółowo