podstawowe 3 rozszerzone 4 dopełniające 5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "podstawowe 3 rozszerzone 4 dopełniające 5"

Transkrypt

1 Wymagania na poszczególne oceny z historii w klasie 3 Semestr 1 konieczne 2 - posługuje się pojęciami i terminami oraz nazwami własnymi: cenzura, demokraci germanizacja emisariusz,, Gromady Ludu Polskiego Hotel Lambert, industrializacja, inteligencja,, klasa średnia, koncentracja kapitału, konserwatyzm, lud, Młoda Europa, legitymizm, liberalizm, mesjanizm, monopol, nacjonalizm, neutralność, polityka reakcji, powstanie narodowe, restauracja, opozycja legalna i nielegalna, pozytywizm, rabacja,, równowaga europejska, sprzysiężenie podchorążych, Święte Przymierze, Wielka Emigracja, Wiosna Ludów, Potrafi przedstawić postacie oraz opowiedzieć o ich wpływie na dzieje i życie ludzi: Aleksander I, Bem Józef, Chłopicki Józef, Czartoryski Adam Jerzy, Dąbrowski J. H.,, Konarski Szymon, Konstanty ks., Kossuth Lajos, Langiewicz Marian, Lelewel Joachim, Ludwik XVIII, Mazzini podstawowe 3 - posługuje się pojęciami i terminami oraz nazwami własnymi: dekabryści, Filareci, Filomaci, Kaliszanie, noc paskiewiczowska, odwilż posewastopolska, Wolnomularstwo Narodowe. Potrafi przedstawić postacie oraz opowiedzieć o ich wpływie na dzieje i życie ludzi: Czartoryski Adam, Dembowski Edward, Franciszek Ferdynand, Krukowiecki Jan, Krzyżanowski Seweryn, Niemojowscy Bonawentura i Wincenty, Stadion Franz von, Ściegienny Piotr, Zajączek Józef, - ZNA WYDARZENIA: 1816 utworzenie uniwersytetu w Warszawie, powstaje Towarzystwo Patriotyczne, 1825 powstanie dekabrystów, 1828 sąd sejmowy, 1831 bitwy pod Grochowem, Wawrem, Dębem Wielkiem, Iganiami, Ostrołęką, szturm Pragi, rozszerzone 4 Porównuje strukturę społeczeństwa polskiego przed 1795 r. i w Królestwie Polskim oraz sytuację gospodarczą Królestwa Polskiego i Księstwa Warszawskiego, rozwój życia umysłowego na ziemiach polskich po kongresie wiedeńskim i w czasach stanisławowskich, Charakteryzuje sprawę polską na kongresie wiedeńskim, społeczeństwo przemysłowe, socjalizm utopijny, przemiany sytuacji polit. w Królestwie Polskim w latach , postawy Polaków w latach i dokonuje ich oceny, programy obozów Wielkiej Emigracji, Korzystając z mapy omawia: zmiany terytorialne ustalone na kongresie wiedeńskim, walki polsko-rosyjskie 1831, 1863, przebieg Wiosny Ludów, Na przykładzie wykazuje wpływ wybitnych postaci na dzieje, Wyjaśnia: dlaczego kongres nie dopełniające 5 Porównuje: zasady kongresu z jego faktycznymi decyzjami, Królestwo Polskie i Księstwo Warszawskie z 1807 r. oraz 1809 r. pod względem przebiegu granic, powierzchni i liczby ludności,, pozycję różnych grup społecznych, liberałów, demokratów i karbonariuszy, ustrój Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, ich sytuację wobec hegemona, główne nurty działalności opozycyjnej i niepodległościowej w latach , insurekcji kościuszkowskiej i powstania listopadowego, sytuację na ziemiach polskich przed powstaniem listopadowym i po jego upadku, nurty Wielkiej Emigracji, programy polskich organizacji konspiracyjnych, Dostrzega: oddziaływanie wydarzeń w Polsce na sytuację międzynarodową, wpływ przemian społecznych na postawy ludzi, Rozumie: następstwa decyzji kongresu Strona 1 z 8

2 Giuseppe, Metternich Klemens Lothar Wenzel von, Mierosławski Ludwik, Mikołaj I, Mikołaj II, Prądzyński Ignacy, Skrzynecki Jan, Szela Jakub, Talleyrand Charles Maurice de, - ZNA WYDARZENIA: kongres wiedeński, 1815 utworzenie Królestwa Polskiego, utworzenie Świętego Przymierza, 1829 niepodległość Grecji i autonomia Serbii, Mołdawii i Wołoszczyzny, lipca rewolucja we Francji, października ogłoszenie niepodległości Belgii, XI wybuch powstania listopadowego, I detronizacja Mikołaja I, 1846 wybuch powstania w Krakowie, rabacja, Wiosna Ludów, wojna krymska, Wymienia: przyczyny i zdobycze rewolucji, przejawy i skutki rewolucji przemysłowej, przyczyny i skutki rewolucji krakowskiej, rabacji Wymienia: główne osiągnięcia polskiej oświaty, nauki i kultury w I poł. XIX w., przyczyny i skutki Wiosny Ludów, Pokazuje na mapie: główne państwa biorące udział w kongresie (Rosję, Prusy, Austrię i Francję), Królestwo Polskie (Kongresówka), Wielkie Księstwo Poznańskie, Wolne Miasto Kraków (Rzeczpospolita Krakowska), Rosję, Królestwo Polskie i jego sąsiadów, głównych walk powstania, najważniejsze ośrodki Wielkiej Emigracji, Zna: cele kongresu wiedeńskiego, główne postanowienia kongresu, najważniejsze postanowienia konstytucji Królestwa Polskiego, kierunki przemian w rolnictwie i przemyśle na ziemiach polskich w XIXw., przyczyny upadku powstań, stosunek rządów i ludów Europy do powstania; politykę zaborców wobec ziem polskich i społeczeństwa polskiego po upadku powstania, przywrócił na ziemiach polskich stanu z 1795 r., przyczyny powstania opozycji legalnej i nielegalnej, dlaczego powstanie krakowskie możemy nazwać rewolucją, cel likwidacji kościoła grecko katolickiego w Rosji, następstwa klęski ruchu zbrojnego Polaków w latach , przyczyny rozbicia politycznego Wielkiej Emigracji, że brak szerokiego rozpropagowania zawartej w Manifeście Rządu Narodowego reformy uwłaszczeniowej był jedną z przyczyn upadku rewolucji krakowskiej i rzezi galicyjskiej, sytuację Polaków w trzech zaborach po 1815 r., konieczność dążenia do współpracy między narodami, funkcjonujące we współczesnym świecie, w tym problem mniejszości narodowych, wpływ Wielkiej Emigracji na kształtowanie się narodu polskiego, 1846 r. na kształtowanie się świadomości narodowej i postaw demokratycznych Polaków, wpływ Wiosny Ludów na kształtowanie się postaw demokratycznych, Ocenia: realizację zasady legitymizmu, politykę reakcyjną, wpływ kongresu wiedeńskiego na sytuację polityczną i społeczną w Europie, reakcje Polaków wobec decyzji kongresu, wpływ kongresu wiedeńskiego na sytuację polityczną i społeczną w Europie i na ziemiach polskich, sytuację robotników w pierwszej połowie XIX w., reakcje społeczeństw europejskich na politykę Świętego Przymierza, reakcje społeczeństw europejskich na politykę Świętego Przymierza, zasługi Ksawerego Druckiego- Lubeckiego, Stanisława Staszica dla rozwoju gospodarczego, postawy i działania: podchorążych, wyższych dowódców, Konstantego możliwości międzyzaborowych więzi Polaków, Chłopickiego, Strona 2 z 8

3 przyczyny i skutki Wiosny Ludów na ziemiach polskich przyczyny wybuchu powstania, represje władz zaborczych, przyczyny i skutki wojny krymskiej, przyczyny przemian cywilizacyjnych na przełomie XVIII i XIX w Pokazuje na mapie: państwa włoskie, Wielkie Księstwo Poznańskie, Królestwo Polskie, Galicję, główne rejony walk powstańczych, ugrupowania polityczne Wielkiej Emigracji i główne założenia ich programów, przykłady działalności kulturowej Polaków na emigracji, okoliczności rzezi galicyjskiej, idee przyświecające ludom Europy biorącym udział w rewolucjach lat , przebieg walk narodowych na ziemiach polskich 1848 r., skutki powstań Omawia rozwój życia umysłowego na ziemiach polskich po kongresie wiedeńskim, Charakteryzuje i porównuje opozycję legalną i nielegalną Porównuje cele legalnych i nielegalnych organizacji opozycyjnych, Charakteryzuje ruch konspiracyjny na ziemiach polskich po upadku powstania listopadowego. Rozumie, dlaczego Polacy wcielali w życie hasło: Za Waszą i naszą wolność, skutki powstania, postawy Polaków w czasie powstania, szanse powodzenia powstania, wpływ sporów emigrantów na sprawę polską w oczach Europy, wkład emigracji w rozwój polskiego życia umysłowego, skutki wydarzeń 1846 r. w Krakowie i Galicji, skutki wydarzeń lat w Europie, skutki wydarzeń na ziemiach polskich i postawy Polaków lat , politykę margrabiego Aleksandra Wielopolskiego,, Strona 3 z 8

4 Wymagania na poszczególne oceny z historii w klasie 3 Semestr 2 konieczne 2 - posługuje się pojęciami i terminami oraz nazwami własnymi: abolicjonizm, antysemityzm,, Biali, biali, bolszewicy, branka, cezaryzm, chadecja, czartyzm, Czerwoni, czerwoni,, dwuwładza, dziwna wojna, ekspansja kolonialna, emancypacja, endecja,, Hakata, internacjonalizm, internowanie, katolicka nauka społeczna Komisja Kolonizacyjna, Komitet Narodowy Polski, kultura elitarna, kultura masowa,, obca interwencja, rasizm, rewolucja lutowa, romantyzm, ruch ludowy, ruch narodowy, ruch robotniczy, rugi pruskie, rusyfikacja, socjalizm utopijny, komunizm, marksizm, reformizm, socjaldemokracja, społeczeństwo masowe, Trójporozumienie (Ententa), Trójprzymierze (państwa centralne), uwłaszczenie, wojna pozycyjna, wojna secesyjna, podstawowe 3 - posługuje się pojęciami i terminami oraz nazwami własnymi: impresjonizm, kocioł bałkański, krwawa niedziela, Kulturkampf, Naczelna Rada Ludowa, naturalizm, orlęta lwowskie, rady delegatów, realizm, sufrażystki, trójlojalizm, Potrafi przedstawić postacie oraz opowiedzieć o ich wpływie na dzieje i życie ludzi: Comte August, Curie Pierre, Curie Skłodowska Maria, Grant Ulysses Simpson, Lee Robert Edward, Sherman William Tecumseh, Sosnkowski Kazimierz,, Zamoyski Andrzej. - ZNA WYDARZENIA: 1887 Liga Polska Rerum novarum 1896-olimpiada 1912 i 1913 wojny na Bałkanach, 1914 r. 28 VI zamach w Sarajewie, 1917 r. IX powołanie Rady rozszerzone 4 Porównuje programy partii politycznych na ziemiach polskich, cele i metody działania głównych orientacji politycznych w społeczeństwie polskim, sytuację Rosji w świecie przed i po rewolucji październikowej, rozwój gospodarczy poszczególnych zaborów, uwłaszczenie w poszczególnych zaborach, efekty germanizacji i rusyfikacji, Charakteryzuje Anglię wiktoriańską. autonomię galicyjską, pracę organiczną, główne nurty polityczne na ziemiach polskich, sytuację międzynarodową na przełomie wieków, podając przyczyny i pokazując na mapie, zróżnicowanie poziomu rozwoju społecznego, gospodarczego, kulturowego i politycznego świata na początku XX w., Korzystając z mapy omawia: przemiany na Bałkanach w XIX i dopełniające 5 Porównuje: Francji, Austrii i krajach niemieckich, cele Czechów, Węgrów, Niemców, i Włochów, programy Białych i Czerwonych, manifest TDP z Manifestem z 22 I 1863, powstanie listopadowe i styczniowe, program Garibaldiego i Cavoura, programy demokratów i republikanów, gospodarkę USA w pierwszej i drugiej połowie XIX w., imperializm rosyjski i amerykański z brytyjskim i francuskim, wpływ przemian gospodarczych i społecznych na rozwój imperializmu, strukturę społeczną i industrializację w I i w II połowie XIX w., główne nurty polityczne z nauką społeczną Kościoła, Rozumie wpływ przemian gospodarczych i społecznych na kształtowanie się programów politycznych w XIX wieku, poziom rozwoju cywilizacyjnego na przełomie XIX i XX w. z Strona 4 z 8

5 wyścig zbrojeń Potrafi przedstawić postacie oraz opowiedzieć o ich wpływie na dzieje i życie ludzi: Aleksander II, Bismarck Otto von, Burke Edmund, Cavour, Dąbrowski Jarosław, Darwin Charles Robert, Daszyński Ignacy, Dmowski Roman, Drucki-Lubecki Franciszek Ksawery, Engels Fryderyk, Franciszek Józef I, Garibaldi Giuseppe, Haller Józef, Lenin Włodzimierz I. (wł. Ulianow), Lincoln Abraham, Ludwik Filip, Marks Karol wł. Karl Heinrich Marx, Napoleon III, Paderewski Ignacy Jan, Paskiewicz Iwan F., Piłsudski Józef, Sikorski Władysław, Traugutt Romuald, Wielopolski Aleksander, Wiktoria, Wilhelm I, Wilhelma II, Wilson Woodrow Thomas, Wysocki Piotr. - ZNA WYDARZENIA: proklamowanie Królestwa Włoch, reforma agrarna w Rosji, wojna secesyjna, I - wybuch powstania, III ukaz carski o uwłaszczeniu, wojna francusko-pruska, bitwa pod Sedanem, Regencyjnej, 1918 r. I orędzie Wilsona, X rozejm w Compiègne, Wymienia: główne osiągnięcia polskiej oświaty, nauki i kultury w XIX w., główne nurty polityczne na ziemiach polskich i ich najważniejsze partie, bitwy o przełomowym znaczeniu dla przebiegu wojen toczonych w XIX w. i uzasadniać swój wybór, przyczyny i skutki jednoczenia Włoch i Niemiec uwzględniając dążenia grup społecznych i cele władców, nowe kierunki w sztuce w XIX w. Pokazuje na mapie: główne ośrodki przemysłowe na ziemiach polskich państwa, w których dokonały się największe zmiany w przemyśle. potęgi kolonialne i ich największe posiadłości, fronty i miejsca najważniejszych bitew czasów I wojny światowej państwa powstałe po I wojnie światowej. Omawia mapę polityczną Europy w II połowie XIX w. Korzystając z mapy omawia przebieg działań wojennych, XX w.; jednoczenie Włoch, rozrost terytorialny USA, wojnę secesyjną, rywalizację Austrii i Prus w państwach niemieckich, jednoczenie Niemiec, sytuację polityczną świata w II połowie XIX w.; ekspansję kolonialną, przebieg działań wojennych w I wojnie światowej, omawia zmiany granic wynikające z traktatu wersalskiego, w tym nowopowstałe państwa i te, które przestały istnieć. państwa w których zmienił się ustrój, główne rejony walk polskich formacji wojskowych, postanowienia konferencji pokojowej w sprawie polskiej, Na przykładzie wykazuje wpływ wybitnych postaci na dzieje, Wyjaśnia związki polskiej literatury romantycznej z historią narodu, dlaczego nie było rewolucji w Królestwie Polskim, że carski ukaz uwłaszczeniowy jest jedną z metod władz mającą na celu stłumienie polskiego ruchu narodowego, przełomowe znaczenie procesów integracyjnych we Włoszech i w Niemczech dla dziejów Europy, na czym polegało odgórne i oddolne zjednoczenie, jaki wpływ miał poziomem rozwoju cywilizacyjnego w pierwszej połowie XIX w., kulturę przełomu XIX i XX w. z romantyczną, cele Ententy i państw centralnych, potencjał militarny państw centralnych i Ententy, przemiany spowodowane rewolucją lutową i bolszewicką, cele wojenne państw z ich osiągnięciami, Dostrzega: początki współcześnie występujących zjawisk w przemianach zachodzących w drugiej połowie XIX wieku, oddziaływanie wydarzeń w Polsce na sytuację międzynarodową, wpływ przemian społecznych na postawy ludzi, Rozumie: istnienie nierówności społecznych, rozbieżność postanowień konstytucyjnych z praktyką, wpływ romantyzmu na powstanie opozycji nielegalnej, wpływ powstań na kształtowanie się narodu polskiego, wpływ Wiosny Ludów na kształtowanie się świadomości narodowej, wzajemne oddziaływania tendencji zjednoczeniowych Włoch i Niemiec, oddziaływanie idei wolnościowych i Strona 5 z 8

6 1871 utworzenie Cesarstwa niemieckiego, 1882 powstanie Trójprzymierza, 1893 II Proletariat i ZRP weszły w skład PPS Liga Narodowa 1894 Socjaldemokracja Królestwa Polskiego (od 1900 Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy SDKPiL Stronnictwo Ludowe, Stronnictwo Narodowo- Demokratyczne (SND) 1901-strajk szkolny we Wrześni, Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL) wojna rosyjskojapońska, rewolucja, powstanie Trójporozumienia, 1914 r. 28 VII Austro-Węgry wypowiadają wojnę Serbii, 1914 r. manifest Mikołaja Mikołajewicza 1914 VIII bitwa pod Tannenbergiem, 1914 r. IX bitwa nad Marną, 1916 r. bitwy pod Verdun i nad Sommą, 1916 r. 5 XI akt 5 listopada, 1917 r. 3 III (18 II). rewolucja Omawia rolę Świętego Przymierza, Zna: przyczyny upadku powstań, bezpośrednie przyczyny wybuchu powstania, stosunek rządów i ludów Europy do powstania; politykę zaborców wobec ziem polskich i społeczeństwa polskiego po upadku powstania listopadowego, narodowych, zróżnicowanie etnicznego i religijnego Bałkanów, powody pojawienia się tendencji zjednoczeniowych, główne etapy zjednoczenia Włoch i Niemiec, przyczyny i skutki ekspansji kolonialnej na świecie, rozwijające się w XIX w. nowe gałęzie przemysłu, cele polityki germanizacji i rusyfikacji, powody przeciwstawiania się germanizacji i rusyfikacji, metody walki Polaków z germanizacją i rusyfikacjąprzemiany społ., polityczne i gosp., jakie zaszły na ziemiach polskich pod zaborami, rolę jaką odegrał Kościół katolicki w zachowaniu polskości, stanowiska głównych partii politycznych wobec rewolucji, konflikty między państwami przełomu XIX i XX w., wpływ rywalizacji mocarstw na abolicjonizm na przemiany świadomości społecznej w Ameryce i Europie, dlaczego Afryka i Azja uległy w XIX w. kolonizacji, wpływ osiągnięć rewolucji przemysłowej na nowy podział społeczny w Europie, przemiany społeczne i gospodarcze, które nastąpiły w wyniku rozwoju kapitalizmu, wpływ przemian społecznych na kształtowanie się nowych stosunków politycznych, najistotniejsze różnice w programach głównych nurtów politycznych, różnice pomiędzy różnymi nurtami socjalizmu, wpływ reformy uwłaszczeniowej na przemiany struktury społeczeństwa polskiego, potrzebę walki Polaków z germanizacją i rusyfikacją oraz przyczyny podjęcia pracy organicznej przez Polaków, efekty germanizacji i rusyfikacji, wpływ odkryć naukowych i wynalazków na przemiany cywilizacyjne i życie codzienne, wpływ postępu naukowo-technicznego na działania wojenne, genezę i przebieg konfliktów pomiędzy różnymi państwami europejskimi, jaki nacjonalistycznych na kształtowanie się świadomości narodowej oddziaływanie kapitalistycznych stosunków społecznych na dążenia zjednoczeniowe, na czym polegał dualizm gospodarczy Północ Południe, rolę Piemontu w zjednoczeniu Italii i pozycję Prus wśród państw niemieckich od I poł. XIX w., związek między przebiegiem działań wojennych a Proklamacją zniesienia niewolnictwa, znaczenie doktryny Monroego, czynniki zewnętrzne i wewnętrzne, wpływające na położenie Polaków pod zaborami, tragizm sytuacji Polaków, będących obywatelami wrogich państw, czym I wojna światowa różniła się od wcześniejszych konfliktów, zmianę w świadomości społeczeństw spowodowane wojną, wpływ działań wojennych na środowisko naturalne, Ocenia: skutki rewolucji przemysłowej, ideologię socjalistyczną, politykę mocarstw na Bałkanach i jej wpływ na sytuację mieszkających tam narodów, wpływ zróżnicowania religijnego i Strona 6 z 8

7 lutowa, 1917 r. 6/7 XI (24/25 X) rewolucja październikowa, 1917 r. IV przystąpienie Stanów Zjednoczonych do wojny, 1917 r. VII kryzys przysięgowy, 1918 r. 11 XI zawieszenie broni, 11 XI Dzień Nie-podległości, Wymienia: wojny secesyjnej, zjednoczenia Włoch i Niemiec, przyczyny i skutki kolonializmu, wojny rosyjsko-japońskiej., nowe formy życia gospodarczego w II połowie XIX w., metody wynaradawiania, metody przeciwstawiania się germanizacji i rusyfikacji, osiągnięcia autonomii galicyjskiej, przemiany cywilizacyjne na ziemiach polskich najważniejsze osiągnięcia naukowe i techniczne w II połowie XIX w., najwybitniejszych twórców nauki i kultury polskiej oraz ich osiągnięcia, główne orientacje polityczne w społeczeństwie polskim. Pokazuje na mapie: kraje niemieckie, II Rzeszę, Kanał Sueski, Kanał Panamski, główne potęgi kolonialne i gospodarcze przełomu XIX i XX w. sytuację na Bałkanach; założenia planu Schlieffena, różnicę w skutkach stosowania broni masowego rażenia i konwencjonalnej; powody: wybuchu rewolucji rosyjskich, okoliczności i skutki zawarcia pokoju brzeskiego, okoliczności przystąpienia Stanów Zjednoczonych do wojny, państwa wchodzące w skład Trójprzymierza i Trójporozumienia, przyczyny wybuchu i skutki I wojny światowej, - rozumieć wpływ postępu naukowo-technicznego na przemiany gospodarcze i społeczne, - porównywać przyczyny powstań i rewolucji, Charakteryzuje: sytuację gospodarczą Królestwa Polskiego, Potrafi porównać sytuację w USA przed wojną i po wojnie Charakteryzuje politykę kolonialną, Rozumie: wpływ odkryć naukowych i wynalazków na przemiany cywilizacyjne i życie codzienne, wpływ miały wydarzenia w Rosji oraz przystąpienie USA do wojny na przebieg konfliktu, jakie znaczenie miał akt 5 listopada dla sprawy polskiej w czasie I wojny światowej, ewolucję polityki mocarstw wobec sprawy polskiej w czasie I wojny światowej, powody zwycięstwa koncepcji Dmowskiego, jaki wpływ miały powstania śląskie i wielkopolskie na ostateczny kształt zachodnich granic drugiej Rzeczypospolitej, jak doszło do powstania kultury masowej, jaką odegrała kultura w utrzymaniu tożsamości narodowej Polaków. Ocenia: politykę władz wobec kultury, działalność Towarzystwa Przyjaciół Nauk, postawy romantyczne, udział Polaków w walkach u boku państw zaborczych, Dostrzega istniejące do dzisiejszego dnia następstwa przemian z lat , Porównuje charakter walk w powstaniach styczniowym i listopadowym, Dostrzegać w uwłaszczeniu likwidację elementów feudalizmu i przechodzenie do kapitalizmu, Postrzega podobieństwa i różnice w etnicznego na powstanie powiedzenia kocioł bałkański, postawy: Garibaldiego, Cavoura i Piusa IX, abolicjonizm, wojnę secesyjną i jej skutki, politykę Bismarcka, rolę Lincolna w dążeniu do zniesienia niewolnictwa, wpływ ekspansji kolonialnej na metropolie i kolonie, przemiany społeczne w II połowie XIX i na początku XX w., miejsce człowieka w społeczeństwie kapitalistycznym, Rozumie przyczyny i skutki walk kobiet o emancypację, programy głównych nurtów politycznych przełomu XIX i XX w. oraz naukę społeczną Kościoła, przemiany społeczne na ziemiach polskich, programy poszczególnych partii, przemiany społeczne w II połowie XIX i na początku XX w., wpływ ówczesnej kultury na polską, wydarzenia rewolucji oraz jej skutków na ziemiach polskich, wpływ sytuacji międzynarodowej na postawy ludzkie, związki między historią powszechną, narodową i regionalną, przemiany zachodzące w sytuacji międzynarodowej na przeł. XIX i XX w., cele ententy i państw centralnych, wpływ polityki Strona 7 z 8

8 poszczególne zabory państwa będące głównymi uczestnikami konfliktu. postanowienia traktatu wersalskiego w sprawie ziem polskich, Potrafi przedstawić sytuację Polaków żyjących pod zaborami, Wie przeciwko jakim grupom społecznym kierował się terror bolszewików. jednoczeniu Włoch i Niemiec Analizuje źródła i na ich podstawie dostrzega podobieństwa i różnice w programach różnych partii, Wyjaśnia wpływ osiągnięć naukowych i technicznych na postęp cywilizacyjny narodu polskiego. mocarstw na małe państwa i ich społeczeństwa, programy poszczególnych partii, przemiany społeczne w II połowie XIX i na początku XX w., wpływ ówczesnej kultury na polską, wydarzenia rewolucji oraz jej skutków na ziemiach polskich, wpływ sytuacji międzynarodowej na postawy ludzkie, Ocenia poznane fakty, wydarzenia i zjawiska z punktu widzenia wartości ogólnoludzkich. Dostrzega dzisiejsze wykorzystania ówczesnych odkryć naukowych, w ruchach politycznych przełomu XIX i XX w. źródła obecnych nurtów politycznych, dynamikę przemian w sytuacji międzynarodowej przełomu wieków, w klęsce Rosji w wojnie z Japonią zmierzch mitu białego człowieka, historyczne podłoże stosunków Polski z sąsiadami, Potrafi scharakteryzować postęp cywilizacyjny, jaki dokonał się w XIX wieku. Określa miejsce ziem polskich na tle postępu cywilizacyjnego Europy i świata (w rozbiciu na poszczególne zabory i uogólniając), Strona 8 z 8

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII

ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII ZAKŁADANE OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW W KLASIE VII Zakładane osiągnięcia uczniów to wiadomości i umiejętności, którymi uczeń powinien się wykazywać po zakończeniu nauki w szkole podstawowej. Dzięki przyporządkowaniu

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu historia klasa VII ( wg programu Wczoraj i dziś nr dopuszczenia 877/4/2017 ). Rok szkolny 2017/2018 Ocena dopuszczająca : - zna datę i postanowienia

Bardziej szczegółowo

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny HISTORIA klasa VII - wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - wymienia datę kongresu wiedeńskiego, cele i główne państwa - wie, na czym polegała rewolucja przemysłowa - potrafi wymienić nowe idee polityczne

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne.

HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. HISTORIA KLASA III GIMNAZJUM - wymagania edukacyjne. DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Rozdział I. Europa i naród polski w pierwszej połowie XIX wieku -zna postać Napoleona, daty 1804,

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku Test a Ziemie polskie w I połowie XIX wieku Test podsumowujący rozdział IV 1. Czytaj uważnie tekst i zadania. 2. W zadaniach od 1. do 7. znajdują się cztery odpowiedzi: A, B, C, D. Wybierz tylko jedną

Bardziej szczegółowo

4.Ziemie polskie w I połowie XIX wieku

4.Ziemie polskie w I połowie XIX wieku 4.Ziemie polskie w I połowie XIX wieku Pytanie 1/37 Po kongresie wiedeńskim z ziem polskich powstały: A. Królestwo Polskie B. Wielkie Księstwo Poznańskie C. Rzeczpospolita Krakowska Pytanie 2/37 Królestwo

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY W KLASIE II GIMNAZJUM POZIOM WYMAGAŃ KONIECZNY ocena dopuszczająca zna pojęcia: kolonia, odkrycia geograficzne, renesans, odrodzenie, humanizm, reformacja, kontrreformacja,

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I

Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I Strona1 Ziemie polskie w I połowie XIX wieku. Sprawdzian wiadomości dla klasy III A. Grupa I......... Imię i nazwisko uczennicy/ucznia klasa nr w dzienniku Liczba uzyskanych punktów:... ocena:... Podpis

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w I połowie XIX w. Test dla III gimnazjum. Śladami przeszłości.

Ziemie polskie w I połowie XIX w. Test dla III gimnazjum. Śladami przeszłości. Literka.pl Ziemie polskie w I połowie XIX w. Test dla III gimnazjum. Śladami przeszłości. Data dodania: 2012-06-10 21:45:07 Autor: Katarzyna Kozioł Jest to test opracowany przeze mnie na bazie testu dostępnego

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY III GIMNAZJUM

PLAN WYNIKOWY NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY III GIMNAZJUM PLAN WYNIKOWY NA POSZCZEGÓLNE OCENY DLA KLASY III GIMNAZJUM Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia kongresu.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii dla klasy 1II

Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii dla klasy 1II Wymagania edukacyjne niezbędne dla uzyskania poszczególnych rocznych ocen klasyfikacyjnych z historii dla klasy 1II Temat lekcji 1. Zjednoczenie Włoch Zagadnienia, materiał nauczania wzrost znaczenia Piemontu

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII -GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII -GIMNAZJUM mgr Anna Rajda WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE Z HISTORII -GIMNAZJUM KLASA III OCENA DOPUSZCZAJĄCA OCENA DOSTATECZNA OCENA DOBRA OCENA BARDZO DOBRA OCENA CELUJĄCA - zna daty: 1789

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania- historia klasa I

Kryteria oceniania- historia klasa I Ocena dopuszczająca: Kryteria oceniania- historia klasa I Zna pojęcia: źródła historyczne, era, zlokalizuje na osi czasu najważniejsze wydarzenia, Wymienia najważniejsze, przełomowe wydarzenia z prehistorii

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z HISTORII DLA KLASY III GIMNAZJUM P 1. Kongres wiedeński zna daty obrad kongresu wiedeńskiego potrafi wymienić najważniejsze postanowienia kongresu zna członków Świętego Przymierza

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2013/2014

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2013/2014 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2013/2014 Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Europa i Polska w czasach oświecenia 1.

Bardziej szczegółowo

Temat Wymagania i kryteria oceny Oceny

Temat Wymagania i kryteria oceny Oceny Plan pracy nauczyciela historii III gimnazjum. Wymagania i kryteria oceniania Lekcja organizacyjna Cele kształcenia wymagania ogólne z podstawy programowej I. Chronologia historyczna Uczeń sytuuje wydarzenia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III b GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2016/2017

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III b GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2016/2017 WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY III b GIMNAZJUM Z HISTORII ROK SZKOLNY 2016/2017 Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Europa i Polska w czasach oświecenia

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do historii w klasie III A

Rozkład materiału do historii w klasie III A Rozkład materiału do historii w klasie III A 1. Rządy Jana III Sobieskiego. S 1. Źródła kryzysu monarchii polskiej w II połowie XVII wieku - przypomnienie materiału z kl. II 2. Elekcja Jana III Sobieskiego

Bardziej szczegółowo

HISTORIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO- wymagania edukacyjne (zakres rozszerzony)

HISTORIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO- wymagania edukacyjne (zakres rozszerzony) HISTORIA KLASA III LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO- wymagania edukacyjne (zakres rozszerzony) Temat DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: Uczeń: 1. Przemiany cywilizacyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne. Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Kongres wiedeński

Wymagania edukacyjne. Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Kongres wiedeński Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3 Wymagania edukacyjne Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia kongresu.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii Kl.III. Bliżej historii WSiP Lucyna Kubińska

Wymagania edukacyjne z historii Kl.III. Bliżej historii WSiP Lucyna Kubińska Wymagania edukacyjne z historii Kl.III Bliżej historii WSiP Lucyna Kubińska 1 Dział historii Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Pierwsza połowa XIX w. zna daty obrad kongresu

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PRZEDMIOTU HISTORIA KLASA III SGEE Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1.Lekcja organizacyjna- czego będę uczył się w klasie

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3 Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3 NORMY WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Bliżej historii - klasa III gimnazjum

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny. Bliżej historii - klasa III gimnazjum Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Bliżej historii - klasa III gimnazjum Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1 Kongres wiedeński zna daty obrad kongresu

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 3

Plan wynikowy. Klasa 3 Plan wynikowy. Klasa 3 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia kongresu. 3. Święte Przymierze. 4. Epoka restauracji. zna daty obrad kongresu wiedeńskiego; potrafi wymienić najważniejsze

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3 Anita Plumińska-Mieloch Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3 PLAN WYNIKOWY Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra * 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2.

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3 Anita Plumińska-Mieloch Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3 PLAN WYNIKOWY Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia kongresu.

Bardziej szczegółowo

Nadanie konstytucji Królestwu Polskiemu. Detronizacja cara Mikołaja I przez sejm Królestwa Polskiego. Wielka Emigracja. Wiosna Ludów.

Nadanie konstytucji Królestwu Polskiemu. Detronizacja cara Mikołaja I przez sejm Królestwa Polskiego. Wielka Emigracja. Wiosna Ludów. Lekcja 15 Temat: Powtórzenie wiadomości. ARSENAŁ Magazyn broni w Warszawie, który został zdobyty w noc wybuchu powstania listopadowego. USTAL CHRONOLOGICZNĄ KOLEJNOŚĆ WYDARZEŃ Wybuch powstania listopadowego.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 3

Plan wynikowy. Klasa 3 1 Plan wynikowy. Klasa 3 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia kongresu. 3. Święte Przymierze. 4. Epoka restauracji. 2. Nowe prądy i idee liberalizm, konserwatyzm i romantyzm 1. Liberalizm.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia kongresu. 3. Święte

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3 Wymagania

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3 Wymagania Anita Plumińska-Mieloch Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3 Wymagania Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3 Anita Plumińska-Mieloch Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3 PLAN WYNIKOWY Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 3

PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 3 PLAN WYNIKOWY DLA KLASY 3 Plan wynikowy dla klasy 3 6 Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia kongresu.

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3 Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3 Szczegółowe wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu.

Bardziej szczegółowo

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3

Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3 Anita Plumińska-Mieloch Bliżej historii. Gimnazjum. Klasa 3 PLAN WYNIKOWY Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra

Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra Roczny plan pracy z historii dla klasy III b gimnazjum do programu nauczania Bliżej historii Wymagania na poszczególne oceny Nauczyciel : mgr Beata Wrzesień Uwaga dotycząca oceniania na każdym poziomie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 3

Wymagania na poszczególne oceny - klasa 3 Wymagania na poszczególne oceny - klasa 3 ***Gwiazdką oznaczono tematy spoza podstawy programowej. Wymagania dotyczące lekcji dodatkowych zależą od tego, czy nauczyciel wyznaczy dany temat ten jako obowiązkowy,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z historii dla klasy III gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny

Roczny plan pracy z historii dla klasy III gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Roczny plan pracy z historii dla klasy III gimnazjum Wymagania na poszczególne oceny Temat lekcji 1. Od konsulatu do cesarstwa 2. Legiony i Księstwo Warszawskie Zagadnienia, materiał nauczania przejęcie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII KLASA III

WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII KLASA III WYMAGANIA PROGRAMOWE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z HISTORII KLASA III Temat lekcji Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna Ocena dobra Ocena bardzo dobra 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11

SPIS TREŚCI. Słowo wstępne 11 SPIS TREŚCI Słowo wstępne 11 I. POJĘCIE EUROPY ORAZ PERIODYZACJA JEJ DZIEJÓW 13 1. Etymologia słowa Europa" 13 2. Europa jako pojęcie geograficzne 14 3. Europa jako pojęcie historyczne i kulturowe 15 4.

Bardziej szczegółowo

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI

INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI INTERNETOWY KONKURS HISTORYCZNY- DROGA DO NIEPODLEGŁOŚCI Zapraszamy wszystkich do udziału w internetowym konkursie historycznym z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Konkurs składa się z pytań testowych,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo NIEDOSTETECZNY Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do programu nauczania. Autorstwa : Anity Plumińskiej Mieloch, Katarzyny Błachowskiej. Gimnazjum klasa 3

Wymagania edukacyjne do programu nauczania. Autorstwa : Anity Plumińskiej Mieloch, Katarzyny Błachowskiej. Gimnazjum klasa 3 Wymagania edukacyjne do programu nauczania Autorstwa : Anity Plumińskiej Mieloch, Katarzyny Błachowskiej. Gimnazjum klasa 3 1 * 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia kongresu. 3. Święte

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania

WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KLASY 7 powstałe w oparciu o nową podstawę programową i program nauczania I. Podstawa programowa historia 1. Chronologia historyczna. a) Odróżnianie przeszłości, teraźniejszości

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ

PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ Scenariusz lekcji do filmu edukacyjnego Noc w galerii PAŃSTWA NIEMIECKIE A ROZBIORY RZECZYPOSPOLITEJ. CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE 2 Czas pracy: 45 minut. Materiały

Bardziej szczegółowo

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA

Andrzej Jezierski. Cecylia Leszczyńska HISTORIA Andrzej Jezierski Cecylia Leszczyńska HISTORIA Wydawnictwo Key Text Warszawa 2003 Spis treści Od autorów 13 Rozdział 1 Polska w średniowieczu 1.1. Państwo 15 1.2. Ludność 19 1.2.1. Zaludnienie 19 1.2.2.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie III (nowa podstawa programowa)

Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie III (nowa podstawa programowa) Szczegółowe wymagania edukacyjne w klasie III (nowa podstawa programowa) PRZEDMIOT: HISTORIA OCENA: WYMAGANIA ŚRÓDROCZNE WYMAGANIA KOŃCOWOROCZNE Niedostateczny Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń który

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 CZĘŚĆ 1. HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ ARKUSZE: GH-HX1, GH-H2, GH-H4, GH-H5, GH-H7 KWIECIEŃ 2016 Zadanie

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII I SPOŁECZEŃSTWA DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko...

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne oceny do klasy VII HISTORIA. dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Uczeo z pomocą nauczyciela:

Wymagania na poszczególne oceny do klasy VII HISTORIA. dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Uczeo z pomocą nauczyciela: Wymagania na poszczególne oceny do klasy VII HISTORIA dopuszczająca dostateczna dobra bardzo dobra celująca Uczeo z pomocą nauczyciela: terminów: restauracja, legitymizm, równowaga europejska, industrializacja,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum.

Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum. Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen z historii w klasie III Gimnazjum. Wiek XVIII i epoka napoleooska. A. Wymagania konieczne: ocena - dopuszczający. Uczeo: - zna wydarzenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres rozszerzony)

PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres rozszerzony) 2016-09-01 HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA (zakres rozszerzony) SZKOŁY BENEDYKTA IV etap edukacyjny zakres rozszerzony Cele kształcenia wymagania ogólne I. Chronologia historyczna. Uczeń porządkuje i synchronizuje

Bardziej szczegółowo

Polityka rządów zaborczych i postawy społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego

Polityka rządów zaborczych i postawy społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego Literka.pl Polityka rządów zaborczych i postawy społeczeństwa polskiego po klęsce powstania styczniowego Data dodania: 20110520 21:15:53 Autor: Monika Sugier Konspekt lekcji historii w drugiej klasie szkoły

Bardziej szczegółowo

BADANIE DIAGNOSTYCZNE

BADANIE DIAGNOSTYCZNE Centralna Komisja Egzaminacyjna BADANIE DIAGNOSTYCZNE W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 CZĘŚĆ HUMANISTYCZNA HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WYKAZ SPRAWDZANYCH UMIEJĘTNOŚCI ARKUSZ GH-H1-125, GH-H4-125, GH-H5-125,

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII KLASA 7

ZASADY OCENIANIA Z HISTORII KLASA 7 ZASADY OCENIANIA Z HISTORII KLASA 7 CELE EDUKACYJNE Zainteresowanie uczniów przeszłością. Dostarczenie wiedzy, która umożliwi ukształtowanie poprawnych wyobrażeń o życiu w przeszłości, zrozumienie natury

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY (DO ROCZNEGO PLANU PRACY Z HISTORII DLA KLASY III GIMNAZJUM) Piotr Kołakowski Adam Kowal Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2015, wcześniej wydawany przez Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia...

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia... Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2015 r. Zadania egzaminacyjne HISTORIA wersja B kod ucznia... Punkty:../ 20 Zadanie 1. (1 pkt) Podaj nazwę miasta. Nazwa miasta... https://www.google.pl/search?q=

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla kl. VII

Wymagania edukacyjne dla kl. VII Wymagania edukacyjne dla kl. VII opracowane na bazie Wczoraj i dziś. Program do nauczania historii w klasach 4-8 szkoły podstawowej autorstwa Tomasza Maćkowskiego Dział tematyczny. Osiągnięcia ucznia (wiadomości

Bardziej szczegółowo

11 listopada 1918 roku

11 listopada 1918 roku 11 listopada 1918 roku 92 lat temu Polska odzyskała niepodległość Europa w II połowie XVII wieku Dlaczego Polska zniknęła z mapy Europy? Władza szlachty demokracja szlachecka Wolna elekcja Wojny Rzeczpospolitej

Bardziej szczegółowo

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas

HISTORIA USTROJU POLSKI. Autor: Marian Kallas HISTORIA USTROJU POLSKI Autor: Marian Kallas Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a

Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 2016/2017 dla klasy I a Plan wynikowy z historii poziom podstawowy na rok szkolny 206/207 dla klasy I a Nauczyciel prowadzący: Jacek Foszczyński Liczba tygodni nauki: 38 Liczba godzin w tygodniu: 2 Liczba godzin do wypracowania

Bardziej szczegółowo

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny

KLUCZ ODPOWIEDZI. K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny KLUCZ ODPOWIEDZI K O N K U R S H I S T O R Y C Z N Y dla gimnazjów etap szkolny Zadanie 1. max. 7 p. Wiosna Ludów na ziemiach polskich Zaznacz w tabeli (wpisując w odpowiednią rubrykę literę ), czy poniższe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PRZEDMIOTU HISTORIA W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PRZEDMIOTU HISTORIA W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRODROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN Z PRZEDMIOTU HISTORIA W KLASIE VII SZKOŁY PODSTAWOWEJ Zakres wymagań Ocena niedostateczna Poziom wymagań Ocena celująca

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania. Klasa 7

Przedmiotowy system oceniania. Klasa 7 1 Przedmiotowy system oceniania. Klasa 7 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia kongresu. 3. Święte Przymierze. 4. Epoka restauracji. 2. Walka z porządkiem pokongresowym 1. Liberalizm.

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Klasa 7

Plan wynikowy. Klasa 7 1 Plan wynikowy. Klasa 7 1. Kongres wiedeński 1. Obrady kongresu. 2. Postanowienia kongresu. 3. Święte Przymierze. 4. Epoka restauracji. 2. Walka z porządkiem pokongresowym 1. Liberalizm. 2. Konserwatyzm.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii w klasie III Gimnazjum Wymagania programowe dop dst db bdb

Wymagania edukacyjne z historii w klasie III Gimnazjum Wymagania programowe dop dst db bdb dział Wymagania programowe wymienia charakterystyczne cechy rewolucji przemysłowej, podaje przykłady pozytywnych i negatywnych skutków procesu uprzemysłowienia, w tym dla środowiska naturalnego, zna zasady

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY (DO ROCZNEGO PLANU PRACY Z HISTORII DLA KLASY III GIMNAZJUM) Piotr Kołakowski Adam Kowal Wymagania na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

Bardziej szczegółowo

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu historia w klasie III gimnazjum

Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu historia w klasie III gimnazjum Wymagania i kryteria ocen z przedmiotu historia w klasie III gimnazjum Ocenę dopuszczającą który spełnia wymagania nieco poniżej wymagań podstawowych, tj.: 1. Uczeń zna i rozumie różnice między życiem

Bardziej szczegółowo

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum - część 2

Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum - część 2 Propozycja rocznego rozkładu materiału Historia dla liceum i technikum - część 2 Przygotowano na podstawie publikacji: 1) Podręcznik: Historia część 2, autorzy: Jolanta Choińska Mika, Piotr Szlanta, Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Nowy kształt Europy. Historia Polski Klasa VI SP

Nowy kształt Europy. Historia Polski Klasa VI SP Nowy kształt Europy Historia Polski Klasa VI SP Plan zajęć Powtórzenie Koniec pięknej epoki I wojna światowa Europa po wojnie Ćwiczenia Podsumowanie Praca domowa Bibliografia Praca domowa "Powiedz, co

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY (DO ROCZNEGO PLANU PRACY Z HISTORII DLA KLASY III GIMNAZJUM) Piotr Kołakowski Adam Kowal Wymagania na ocenę: dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę :klasa III gimnazjum. Epoka napoleońska

Wymagania na ocenę :klasa III gimnazjum. Epoka napoleońska Wymagania na ocenę :klasa III gimnazjum dopuszczającą dostateczną dobrą bardzo dobrą celującą Temat lekcji Uczeń spełnia wymagania edukacyjne na ocenę dopuszczającą, a ponadto: Uczeń spełnia wymagania

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13

Spis treści. Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski. Do Czytelnika Przedmowa... 13 Spis treści Do Czytelnika.............................................. 11 Przedmowa................................................ 13 Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający

Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający Wymagania edukacyjne z historii do klasy I dopuszczający wymagania w zakresie wiadomości omawia najważniejsze postanowienia i konsekwencje traktatu wersalskiego definiuje pojęcie totalitaryzmu omawia główne

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.)

Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Przedmiot: Dzieje ustroju i administracji na ziemiach polskich (XIX w.) Kod: ECTS: 08.3-xxxx-140 Punkty ECTS: 1 Rodzaj studiów: studia stacjonarne I stopnia, rok III spec. archiwistyka Liczba godzin: 22

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną. umie opisać cechy każdego ze stanów, potrafi omówić położenie gospodarcze Francji za Ludwika XVI,

Wymagania na ocenę dostateczną. umie opisać cechy każdego ze stanów, potrafi omówić położenie gospodarcze Francji za Ludwika XVI, Nr lekcji Temat Wymagania na ocenę dopuszczając Wymagania na ocenę dostateczną Wymagania na ocenę dobrą Wymagania na ocenę bardzo dobrą Wymagania na ocenę celującą 1. Temat: Wrzenie. Społeczeństwo i dwór

Bardziej szczegółowo

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia

3 Religie Rola Rzymu Ośrodki kulturowe po upadku Rzymu 4 Schemat społeczeństwa Pojęcia Klasa I ZS Temat Lp. Zakres treści Lekcja organizacyjna 1 Program nauczania System oceniania Źródła wiedzy o przeszłości i teraźniejszości 2 Epoki historyczne Źródła historyczne Dziedzictwo antyku Kształtowanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie w klasie III gimnazjum historia.

Wymagania na poszczególne stopnie w klasie III gimnazjum historia. Wymagania na poszczególne stopnie w klasie III gimnazjum historia. Nr lekcji Temat 1. Temat: Wrzenie. Społeczeństwo i dwór w przededniu rewolucji : 1. Sytuacja gospodarcza Francji za rządów Ludwika XVI.

Bardziej szczegółowo

Emigranci i spiskowcy

Emigranci i spiskowcy Emigranci i spiskowcy Historia Polski Klasa II LO Plan Powtórzenie Początki emigracji Przemarsz przez Niemcy Emigranci we Francji Komitet Lelewelowski Towarzystwo Demokratyczne Gromady Ludu Polskiego Hotel

Bardziej szczegółowo

STEFAN KIENIEWICZ 1795-1918. Wydanie dziewiąte

STEFAN KIENIEWICZ 1795-1918. Wydanie dziewiąte STEFAN KIENIEWICZ 1795-1918 Wydanie dziewiąte Wydawnictwo Naukowe PWN Warszawa 1997 Spis treści Przedmowa do ósmego wydania (J. Skowronek 5 Przedmowa do siódmego wydanie (St. Kieniewicz r ) 11 Wstęp 15

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/

Rozkład materiału. kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Rozkład materiału kl. III/podręcznik :Poznać, zrozumieć, WSiP 2009/ Lp. Temat jednostki lekcyjnej Zagadnienia 1. I wojna światowa geneza, przebieg, skutki Proponowana Scenariusz lekcji liczba godzin str.

Bardziej szczegółowo

Historia ziem polskich pod zaborami Kod przedmiotu

Historia ziem polskich pod zaborami Kod przedmiotu Historia ziem polskich pod zaborami - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Historia ziem polskich pod zaborami Kod przedmiotu 08.3-WH-HP-PL19/4-S16 Wydział Kierunek Wydział Humanistyczny

Bardziej szczegółowo

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego. Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Egzamin Gimnazjalny z WSiP STYCZEŃ 2017 Analiza wyników próbnego egzaminu gimnazjalnego Część humanistyczna HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Arkusz egzaminu próbnego składał się z 25 zadań zamkniętych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Niedostateczny - Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. - Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski

HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE Autor: Wojciech Witkowski HISTORIA ADMINISTRACJI W POLSCE 1764-1989 Autor: Wojciech Witkowski Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw nowożytnej Europy 1.1. Pojęcie administracji i biurokracji 1.2.

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dostateczną umie opisać cechy każdego ze stanów, potrafi omówić położenie gospodarcze Francji za Ludwika XVI,

Wymagania na ocenę dostateczną umie opisać cechy każdego ze stanów, potrafi omówić położenie gospodarcze Francji za Ludwika XVI, Nr lekcji Temat 1. Temat: Wrzenie. Społeczeństwo i dwór w przededniu rewolucji : 1. Sytuacja gospodarcza Francji za rządów Ludwika XVI. 2. Podział społeczeństwa we Francji. 3. Charakterystyka stanów. 4.

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału nauczania historii w klasie 7 do programu nauczania Wczoraj i dziś

Rozkład materiału nauczania historii w klasie 7 do programu nauczania Wczoraj i dziś Rozkład materiału nauczania historii w klasie 7 do programu nauczania Wczoraj i dziś l.p. Temat Terminy, pojęcia uwagi Kongres wiedeński okoliczności zwołania kongresu wiedeńskiego uczestnicy kongresu

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę dobrą. dostateczną umie opisać cechy każdego ze stanów, potrafi omówić położenie gospodarcze Francji za Ludwika XVI,

Wymagania na ocenę dobrą. dostateczną umie opisać cechy każdego ze stanów, potrafi omówić położenie gospodarcze Francji za Ludwika XVI, Nr lekcji Temat 1. Temat: Wrzenie. Społeczeństwo i dwór w przededniu rewolucji : 1. Sytuacja gospodarcza Francji za rządów Ludwika XVI. 2. Podział społeczeństwa we Francji. 3. Charakterystyka stanów. 4.

Bardziej szczegółowo

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski

Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Spis treści Do Czytelnika Przedmowa Dział I Kształt terytorialno-administracyjny i ludność Polski Część I Dawne państwo polskie (do 1795) Rozdział 1. Powstanie Polski i zmiany terytorialno-administracyjne

Bardziej szczegółowo

Ziemie polskie w latach 1815 1864 ZESTAWIENIE

Ziemie polskie w latach 1815 1864 ZESTAWIENIE Ziemie polskie w latach 1815 1864 ZESTAWIENIE Tematy: 1. Ziemie polskie w latach 1815 1830 2. Geneza powstania 3. Powstanie listopadowe. 4. Wielka Emigracja. 5. Ziemie polskie w latach 1831 1846. 6. Wiosna

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE PRÓBNY EGZAMIN GIMNAZJALNY Z NOWĄ ERĄ 2016/2017 HISTORIA I WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ZASADY OCENIANIA ROZWIĄZAŃ ZADAŃ Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. Zadanie 1. (0 1) 6. Dziedzictwo antyku. Uczeń: 1) charakteryzuje

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE

WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE WOJEWÓDZKI KONKURS PRZEDMIOTOWY Z HISTORII DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW 2016/2017 TEST ELIMINACJE REJONOWE Numer identyfikacyjny Wypełnia Rejonowa Komisja Konkursowa Imiona i nazwisko... Wypełnia Rejonowa Komisja

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA DO PROGRAMU NAUCZANIA PODRÓŻE W CZASIE - GWO III KLASA GIMNAZJUM

KATALOG WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA DO PROGRAMU NAUCZANIA PODRÓŻE W CZASIE - GWO III KLASA GIMNAZJUM KATALOG WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Z PRZEDMIOTU HISTORIA DO PROGRAMU NAUCZANIA PODRÓŻE W CZASIE - GWO III KLASA GIMNAZJUM TEMAT LEKCJI Poziom konieczny ocena dopuszczająca Poziom podstawowy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, sposoby sprawdzania osiągnięć edukacyjnych oraz warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana ocena Historia 1 TEMAT LEKCJI Poziom konieczny ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania na oceny: edukacyjne na oceny. dopuszczającą, dostateczną, a ponadto: Epoka napoleońska

Wymagania na oceny: edukacyjne na oceny. dopuszczającą, dostateczną, a ponadto: Epoka napoleońska WYMAGANIA EDUKACYJNE z historii kl. III Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i umiejętności zawarte w rozkładzie materiału

Bardziej szczegółowo

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce

Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce Księgarnia PWN: Wojciech Witkowski - Historia administracji w Polsce 1764-1989 Spis treści Do Czytelnika..... 11 Przedmowa....... 13 Rozdział 1. Geneza i charakterystyka ustroju administracyjnego państw

Bardziej szczegółowo

Zadania egzaminacyjne HISTORIA

Zadania egzaminacyjne HISTORIA Wersja B Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH TEST EGZAMINACYJNY 2013 Zadania egzaminacyjne HISTORIA kod ucznia... Zadanie 1. (1 pkt) Ogółem: / 30 : 1,5 = /20 Poniżej przedstawiony został ciężkozbrojny

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny.

Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo. Niedostateczny. Wymagania edukacyjne dla uczniów klas VI na poszczególne oceny z przedmiotu: Historia i społeczeństwo Niedostateczny - Nie zna pojęć: faszyzm, zimna wojna, stan wojenny, demokracja. - Nie potrafi wymienić

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY - PROPOZYCJA KLASA III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY - PROPOZYCJA KLASA III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY - PROPOZYCJA KLASA III GIMNAZJUM Poniższy zestaw wymagań edukacyjnych na poszczególne oceny uwzględnia planowane osiągnięcia ucznia w zakresie wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo