Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ)"

Transkrypt

1 Gmina Strzelce Opolskie pl. Myśliwca 1, Strzelce Opolskie Telefon: 77/ do 06, faks. 77/ Strona internetowa: Adres poczty elektronicznej: Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych etap I Burmistrz Strzelec Opolskich Tadeusz Goc Strzelce Opolskie: 12 marca 2010 rok Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata

2

3 Gmina Strzelce Opolskie zaprasza do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, prowadzonym na zasadach określonych w ustawie PZP na zadanie pn.: Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych etap I. Zawartość SIWZ Oznaczenie części I II III IV V Nazwa Opis przedmiotu zamówienia Instrukcja dla oferentów Projekt umowy Załączniki Wzory formularzy Informacje wprowadzające Numer referencyjny: ZP /10 (wykonawcy we wszystkich kontaktach z zamawiającym powinni powoływać się na ten znak). Znaczenie niektórych uŝytych w dokumentach terminów. Zamawiający Gmina Strzelce Opolskie. Wykonawca wykonawca w rozumieniu ustawy PZP. Ustawa PZP Ustawa z dnia Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz i późniejsze zmiany z 2008 r. Nr 171 poz. 1058, Nr 220 poz i Nr 227 poz. 1505; z 2009 r. Nr 19 poz. 101, Nr 65 poz. 545, Nr 91 poz. 742, Nr 157 poz. 1241, Nr 206 poz. 1591, Nr 219 poz. 1706; Nr 223 poz. 1778). KC Ustawa z dnia , Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz..93 i póź. zm.). Prawo budowlane Ustawa z dnia Prawo budowlane (Dz. U 2003 Nr 207 poz i póź. zm.). Ustawa o odpadach Ustawa z dnia r. o odpadach (Dz. U z 2001 r. Nr 62, poz. 628, z póź. zm.). Ustawa o podatku VAT ustawy z dnia o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 Nr 54 poz. 535 i póź. zm.). Rozporządzenie w sprawie dokumentów rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŝe Ŝądać zamawiający do wykonawców oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817). Specyfikacja techniczna specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót, o której mowa w art. 31 ustawy PZP i rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŝytkowego (Dz. U. z dnia 2 września 2004 r. Nr 2002 poz oraz z 2005 roku Nr 75, poz. 664). Normy Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszące te normy, a w przypadku ich braku w kolejności: europejskie aprobaty techniczne, wspólne specyfikacje techniczne, normy międzynarodowe, inne techniczne systemy odniesień ustanowione przez europejskie organy normalizacyjne.

4 Część I SIWZ Opis przedmiotu zamówienia Spis treści 1. Nomenklatura wg Wspólnego słownika zamówień CPV Opis i zakres zamówienia Zespół nadzoru inwestorskiego Szczegółowy opis zakresu zamówienia Zasady współpracy Wykonawcy z Zamawiającym Informacje dotyczące inwestycji do nadzorowania Dokumentacja, która zostanie przekazana wykonawcy na czas pełnienia nadzoru Opis części zamówienia, jeŝeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŝeli zamawiający dopuszcza ich składanie Informacje dotyczące moŝliwości powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom SIWZ Opis przedmiotu zamówienia(zp /10)

5 1. Nomenklatura wg Wspólnego słownika zamówień CPV. Główny przedmiot Usługi nadzoru budowlanego 2. Opis i zakres zamówienia Przedmiotem zamówienia jest zapewnienie nadzoru nad wykonywaniem robót budowlanych pierwszego etapu budowy Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe Zakres robót obejmuje w szczególności: zapewnienie osoby z doświadczeniem i uprawnieniami budowlanymi do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, która będzie pełnić funkcję inspektora nadzoru inwestycyjnego i koordynatora; zapewnienie osób z doświadczeniem i uprawnieniami budowlanymi do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalnościach: drogowej, telekomunikacyjnej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, które będą pełnić funkcje inspektorów nadzoru inwestycyjnego w danej specjalności oraz wspieranie Zamawiającego w określonych czynnościach technicznych, administracyjnych i rozliczeniowych, związanych z realizacją nadzorowanej inwestycji. 3. Zespół nadzoru inwestorskiego 3.1. Wykonawca zapewnia nadzór nad robotami przez osoby posiadające stosowne uprawnienia do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w działalności obejmującej wykonywanie nadzoru inwestorskiego, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane w poniŝej określonych specjalnościach Inspektor nadzoru inwestycyjnego (pełniący równieŝ rolę koordynatora) uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, bez ograniczeń, o których mowa w art. 14, ust. 1 pkt. 2, Inspektorzy nadzoru inwestycyjnego w pozostałych specjalnościach ( inspektorzy branŝowi ), uprawnienia w specjalnościach: drogowej, o których mowa w art. 14, ust. 1 pkt. 2a ustawy Prawo budowlane (*) ; telekomunikacyjnej, o których mowa w art. 14, ust. 1 pkt. 2e ustawy Prawo budowlane (*) ; instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, o których mowa w art. 14, ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane (*) ; instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wentylacyjnych, o których mowa w art. 14, ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane (*) ; instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń gazowych, o których mowa w art. 14, ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane (*) ; instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, o których mowa w art. 14, ust. 1 pkt. 4 ustawy Prawo budowlane (*) ; instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, o których mowa w art. 14, ust. 1 pkt. 5 ustawy Prawo budowlane (*). SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (ZP /10) 5

6 4. Szczegółowy opis zakresu zamówienia Zakres czynności inspektora nadzoru inwestorskiego, koordynatora Na etapie przygotowania inwestycji inspektor nadzoru (koordynator) zobowiązany jest do: szczegółowego zapoznania się z posiadaną przez Zamawiającego dokumentacją na realizację inwestycji (SIWZ, Umowa wykonawcza wraz z aneksami i harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji inwestycji, Wniosek o dofinansowanie wraz z umową i aneksami, harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji Projektu); przeprowadzenia inspekcji terenu planowanej budowy CRWiS, uczestniczenia w spotkaniach z projektantem, organizowanych przez Zamawiającego na etapie sporządzania dokumentacji projektowej (nie więcej niŝ 5 spotkań); przygotowania w terminie 7 dni pisemnej opinii dotyczącej poprawności dokumentacji projektowej oraz jej zgodności z dokumentacją przetargową, z umową wykonawczą, z wnioskiem i umową o dofinansowanie, z koncepcją programowo-przestrzenną oraz przepisami prawa oraz w razie potrzeby zasięgając opinii specjalistów danej branŝy; wystąpienie do stosownego organu o wydanie dziennika budowy; powiadomienia stosownego organu nadzoru budowlanego o terminie rozpoczęcia robót, z wszystkimi wymaganymi dokumentami; zorganizowania przekazanie wykonawcy robót placu budowy Na etapie realizacji I etapu budowy CRWiS inspektor nadzoru (koordynator), zobowiązany jest do: wykonywania pełnego zakresu czynności określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane (*) w szczególności reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, sprawdzania jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, kontrolowania przestrzegania przez wykonawcę robót zasad bezpieczeństwa pracy i utrzymania porządku na terenie budowy; prowadzenie regularnych inspekcji budowy, w niezbędnych ilościach jednak nie rzadziej niŝ 3 razy w tygodniu za wyjątkiem okresu przestojów w robotach, gdzie na wniosek wykonawcy częstotliwość ta moŝe zostać zmniejszona, przy czym kaŝdy pobyt winien zostać udokumentowany wpisem do Dziennika budowy; brania udziału w spotkaniach roboczych związanych z budową CRWiS (nie częściej niŝ jeden razy w tygodniu); koordynowania wszelkich działań związanych z wykonywaniem kontroli nad realizacją inwestycji, w tym powiadomienia inspektorów branŝowych o rozpoczęciu przez wykonawcę robót danej branŝy; monitorowania postępu robót poprzez bieŝące porównywanie rzeczywistego ich zaawansowania z harmonogramem rzeczowo-finansowym realizacji inwestycji jak i harmonogramem rzeczowo-finansowym umowy o dofinansowanie oraz niezwłoczne powiadamianie o wszelkich przerwach i opóźnieniach w ich realizacji; niezwłocznego powiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót nie objętych umową wykonawczą, a niezbędnych do natychmiastowego wykonania (np. ze względu na bezpieczeństwo i zabezpieczenie przed awarią) oraz zaopiniowania powyŝszego; powiadomienia Zamawiającego o konieczności wykonania robót zamiennych i dodatkowych, które nie zostały przewidziane w umowie wykonawczej, a niezbędnych do wykonania wraz z pisemną opinią; sprawdzenia i zaopiniowania rozwiązań zamiennych; sprawdzania kosztorysów ofertowych na roboty dodatkowe, których koniczność wykonania powstała w trakcie realizacji inwestycji; przygotowania w porozumieniu z kierownikiem budowy propozycji rozstrzygnięć wątpliwości natury technicznej powstałych w toku wykonywania robót, w razie potrzeby zasięgając odpowiednio opinii projektanta lub innych osób; 6 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia(zp /10)

7 wnioskowania do Zamawiającego o przeprowadzenie zmian lub poprawek w dokumentacji projektowej, w terminie uzgodnionym z projektantem, w razie stwierdzenia w niej wad lub niedokładności albo konieczności wprowadzenia zmian, w celu zastosowania innych rozwiązań konstrukcyjnych lub innych materiałów nie przewidzianych w dokumentacji projektowej, takŝe w celu osiągnięcia oszczędności i obniŝenia kosztów; opiniowania na potrzeby Zamawiającego propozycji zmian harmonogramu rzeczowofinansowego inwestycji; udzielania wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących poprawnej realizacji umowy wykonawczej; sporządzania co miesiąc (w terminie najpóźniej do 7 dnia miesiąca) raportu z postępu robót, z informacją dotyczącą realizacji robót branŝowych i udziału inspektorów branŝowych w ich nadzorowaniu, przygotowania, jeŝeli zdaniem Zamawiającego będzie to niezbędne, raportu informującego o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót budowlanych (w szczególności taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią powaŝne zmiany w dokumentacji projektowej); przedłoŝenia Zamawiającemu, w czasie jednego tygodnia, po zakończeniu odbiorów częściowych, wszelkich informacji i danych niezbędnych do sporządzenia sprawozdania dla Instytucji WdraŜającej Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego; uczestnictwa w odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu oraz przekazywania Zamawiającemu protokołów z tych odbiorów; uczestnictwa w prowadzonych próbach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych; przygotowania odbiorów częściowych tj. sprawdzenie kompletności i prawidłowości przedłoŝonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz stwierdzenia uzyskania przez wykonawcę robót gotowości do odbioru; uczestniczenia wraz z innymi członkami powołanej przez Zamawiającego komisji w odbiorach częściowych zadania; sprawdzenie, sporządzonej przez wykonawcę robót, dokumentacji powykonawczej; sprawdzania i kontrolowania rozliczeń przedkładanych przez wykonawcę robót, w tym merytoryczne akceptowanie faktur wystawionych przez wykonawcę robót; sprawdzania dokumentów załączonych do rozliczania robót Po zakończeniu robót budowlanych inspektor nadzoru (koordynator) zobowiązany jest do: przygotowania odbioru końcowego tj. sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłoŝonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz stwierdzenia uzyskania przez wykonawcę robót gotowości do odbioru końcowego; przedłoŝenia Zamawiającemu, po zakończeniu robót budowlanych a przed odbiorem końcowym inwestycji, raportu końcowego. uczestniczenia wraz z innymi członkami powołanej przez Zamawiającego komisji w odbiorze końcowym zadania; 4.2. Zakres czynności inspektorów branŝowych Na etapie realizacji I etapu budowy CRWiS inspektorzy branŝowi zobowiązani są do: wykonywania dla danej branŝy pełnego zakres czynności określonych w przepisach ustawy Prawo budowlane (*) w szczególności reprezentowania Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami i zasadami wiedzy technicznej, sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów, prowadzenia regularnych inspekcji budowy, nie rzadziej niŝ 2 razy w tygodniu w czasie gdy realizowane są roboty danej branŝy (udokumentowane wpisem do Dziennika budowy); brania udział w spotkaniach roboczych związanych z budową CRWiS (nie częściej niŝ jeden razy w tygodniu, w czasie trwania robót danej branŝy); informowania inspektora nadzoru inwestorskiego (koordynatora) o wszelkich zauwaŝonych nieprawidłowościach związanych z realizacją przez wykonawcę robót danej branŝy, opóźnieniach wykonawcy w realizacji robót, udzielania wykonawcy robót wszelkich dostępnych informacji i wyjaśnień dotyczących poprawnej realizacji umowy wykonawczej; SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (ZP /10) 7

8 przygotowania, jeŝeli zdaniem Zamawiającego będzie to niezbędne, raportu informującego o problemach technicznych jakie wystąpiły w trakcie realizacji robót budowlanych danej branŝy (taki raport będzie wymagany, kiedy wystąpią istotne zmiany w dokumentacji projektowej); uczestnictwa w odbiorach robót zanikających i ulegających zakryciu; uczestnictwa w prowadzonych próbach technicznych instalacji oraz urządzeń technicznych; przygotowania odbiorów częściowych dotyczących danej branŝy tj. sprawdzenia kompletności i prawidłowości przedłoŝonych przez wykonawcę robót dokumentów wymaganych do odbioru oraz stwierdzenia uzyskania przez wykonawcę robót gotowości do odbioru; uczestniczenia wraz z innymi członkami powołanej przez Zamawiającego komisji w odbiorach częściowych zadania; w których wykonane były roboty danej branŝy Po zakończeniu robót budowlanych inspektorzy branŝowi zobowiązani są do: sprawdzenia przed odbiorem końcowym kompletności i prawidłowości przedłoŝonych przez wykonawcę robót dokumentów z danej branŝy wymaganych do odbioru oraz przekazania stosownych informacji inspektorowi nadzoru, koordynatorowi; uczestniczenia wraz z innymi członkami powołanej przez Zamawiającego komisji w odbiorze końcowym zadania. 5. Zasady współpracy Wykonawcy z Zamawiającym Wykonawca będzie działał we współpracy z Zamawiającym i na jego rzecz w całym okresie realizacji umowy o nadzór, w zakresie określonym w umowie jak i SIWZ Inspektorzy nadzoru nie mogą zwolnić wykonawcę robót lub jego podwykonawcę z jakichkolwiek obowiązków, zobowiązań lub odpowiedzialności wynikających z umowy o roboty budowlane bez pisemnej zgody Zamawiającego jak równieŝ wprowadzać jakichkolwiek zmian w dokumentacji projektowej Wykonawca zapewni stałą wymianę informacji z Zamawiającym oraz koordynację swojej działalności z wymaganiami Zamawiającego UpowaŜniony w zakresie przedmiotowej usługi przedstawiciel Zamawiającego, zostanie wskazany w umowie o zamówienie publiczne 5.5. Przedstawicielem wykonawcy w sprawach dotyczących realizacji niniejszego zamówienia będzie wskazany w ofercie inspektor nadzoru inwestycyjnego, koordynator. 6. Informacje dotyczące inwestycji do nadzorowania 6.1. Nazwa inwestycji do nadzorowania: Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich etap I oraz sporządzenie dokumentacji projektowej budowy etapów II i III 6.2. Ogólny opis inwestycji do nadzorowania. Zakres zamówienia obejmuje: sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej budowy CRWiS w czterech etapach (etap I kryta pływalnia z basenem sportowym 25x16 oraz basenem do nauki pływania niecki ze stali nierdzewnej; etap II kompleks rekreacyjny z atrakcjami wodnymi i saunami; etap III modernizacja zespołu basenów odkrytych; etap IV centrum wellnes i centrum rehabilitacji); zaprojektowanie i wykonanie I etapu budowy CRWiS oraz sporządzenie dokumentacji projektowej II i III Koszt sporządzenia dokumentacji projektowej (projekt budowlany, kosztorysy oraz projekty wykonawcze wraz ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót) I etapu budowy CRWiS, zgodnie ze złoŝoną ofertą wynosi: zł Koszt wykonania robót budowlanych I etapu budowy CRWiS, zgodnie ze złoŝoną ofertą wynosi: zł Zakres inwestycji do nadzorowania w szczególności obejmuje: przygotowanie terenu pod budowę w tym wykonanie prac ziemnych; wykonanie fundamentów pod budynek krytego basenu; wykonanie konstrukcji nośnych budynku; wykonanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku; wykonanie pokrycia dachowego; zamontowanie stolarki okiennej i drzwiowej; 8 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia(zp /10)

9 wykonanie przyłącza energetycznego ze stacją transformatorową; wykonanie instalacji elektrycznej w obiekcie; wykonanie instalacji grzewczej i ciepła technologicznego i wyposaŝenie kotłowni; wykonanie instalacji wodnej, kanalizacyjnej oraz instalacja urządzeń sanitarnych; wykonanie sieci strukturalnej i systemu łączności; wykonanie niecki basenu sportowego wraz z systemem uzdatniania wody; wykonanie niecki do nauki pływania wraz z systemem uzdatniania wody; wykonanie systemu wentylacyjnego wraz z urządzeniem do odzysku ciepła i systemem automatyki; wykonanie robót wykończeniowych wewnątrz budynku, w tym wykonanie okładzin ceramicznych; wykonanie widowni; wykonaniu pomieszczeń administracyjnych i gastronomicznych bez wyposaŝenia; zakup i montaŝ urządzeń systemu monitoringu; zakup i montaŝ wyposaŝenia hali wejściowej, zaplecza szatniowego i punktu gastronomicznego; pozostałe prace wewnątrz budynku; wykonanie instalacji odgromowej; roboty wykończeniowe zewnętrzne, w tym elewacje; budowa dróg, parkingów; wykonanie oświetlenia zewnętrznego i iluminacji budynku pływalni; prace związane z zagospodarowaniem terenu, w tym montaŝ elementów małej architektury, montaŝ tablic informacyjnych, ogrodzenie terenu; pozostały zakres robót budowlanych I etapu zadania w tym sporządzenie dokumentacji powykonawczej, rozruch próbny systemów i urządzeń, przeszkolenie pracowników; uzyskanie pozwolenia na uŝytkowanie. wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej (wszystkie wymagane pomiary geodezyjne w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej oraz naniesienie na mapy Państwowego Zasobu Geodezyjnego wykonanego zakresu robót i przekazanie odbitek zamawiającemu), sporządzenie dokumentacji powykonawczej (naniesienie na dokumentacji wykonawczej zmian powstałych w trakcie realizacji zadania). NajwaŜniejsze części dokumentacji przetargowej wyboru wykonawcy robót zostały załączone do niniejszego SIWZ. 7. Dokumentacja, która zostanie przekazana wykonawcy na czas pełnienia nadzoru Zamawiający przekaŝe wykonawcy na czas pełnienia nadzoru kopie następujących dokumentów: 1) SIWZ, kopię umowy wykonawczej wraz z aneksami oraz harmonogram rzeczowo finansowy realizacji zadania 2) Wniosek o dofinansowanie zadania, umowę o dofinansowanie oraz harmonogram rzeczowofinansowy dofinansowania 3) dokumentację projektową oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych I etapu robót 7.2. PowyŜsze dokumenty zostaną przekazane wykonawcy nadzoru w następujących terminach: wymienione w punkcie 1 i 2 najpóźniej w siódmym dniu po podpisaniu umowy na nadzór inwestorski, wymienione w punkcie 3 po otrzymaniu od wykonawcy robót Po zakończeniu realizacji przedmiotowej usługi, a przed ostatecznym rozliczeniem finansowym wykonawca zwróci Zamawiającemu otrzymane dokumenty, wymienione powyŝej. 8. Opis części zamówienia, jeŝeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości złoŝenia oferty częściowej. SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (ZP /10) 9

10 9. Opis sposobu przedstawienia oferty wariantowej oraz minimalne warunki jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeŝeli zamawiający dopuszcza ich składanie. Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości złoŝenia oferty wariantowej. 10. Informacje dotyczące moŝliwości powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom Wykonawca moŝe powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, niemniej powierzenie danego zakresu zamówienia podwykonawcy wymaga, uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego Zamawiający uzaleŝnia przedmiotową zgodę od: 1) udzielenia przez wykonawcę cesji swoich wierzytelności wobec Zamawiającego na rzecz podwykonawcy, w części dotyczącej podwykonawstwa; lub 2) złoŝenia przez wykonawcę oświadczenia, Ŝe przed przystąpieniem do odbioru danej usługi przedstawi Zamawiającemu, dokumenty potwierdzające dokonanie rozliczenia finansowego z podwykonawcami, biorącymi udział w wykonaniu odbieranego zlecenia oświadczenie podwykonawcy, Ŝe otrzymał naleŝne mu wynagrodzenie za wykonany przez niego zakres) Zamawiający moŝe odmówić udzielenia zgody na zlecenie części prac podwykonawcy, w szczególności jeŝeli: 1) umowa lub projekt umowy z podwykonawcą będzie sprzeczna z treścią: niniejszej Umowy, SIWZ, lub złoŝonej oferty, 2) zakres robót, którego wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy, wykracza poza zakres określony w złoŝonym wraz z ofertą Wykazie części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom, 3) termin płatności w umowie podwykonawczej będzie dłuŝszy niŝ 30 dni Zlecenie wykonania części prac podwykonawcom nie zmienia zobowiązań wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części zadania. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców i ich pracowników w takim samym stopniu, jakby to było działanie uchybienie lub zaniedbanie jego własnych pracowników Zamawiający nie wyraŝa zgody na zatrudnienie przez podwykonawców dalszych podwykonawców. 10 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia(zp /10)

11 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (ZP /10) 11

12 Część II SIWZ Instrukcja dla wykonawców Spis treści 11. Nazwa i adres Zamawiającego Tryb udzielenia zamówienia, rodzaj zamówienia Termin wykonania zamówienia Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe dane osoby upowaŝnionej do porozumiewania się z wykonawcami Wymagania dotyczące wadium Termin związania ofertą Opis sposób przygotowania oferty Miejsce i termin składania ofert Miejsce i termin otwarcia ofert Opis sposobu obliczenia ceny Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą, jeŝeli zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych Warunki płatności Opis kryteriów wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu oceny ofert Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Istotne postanowienia, które zostaną zawarte w treści umowy Zakres dopuszczalnych istotnych zmian postanowień zawartej umowy Środki odwoławcze przysługujące oferentom Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających Wysokość zwrotu kosztów udziału w postępowaniu Informacje dotyczące przewidywanej aukcji elektronicznej Inne istotne postanowienia SIWZ Instrukcja dla wykonawców(zp /10)

13 11. Nazwa i adres Zamawiającego Nazwa Zamawiającego: Gmina Strzelce Opolskie Adres Zamawiającego: pl. Myśliwca 1, Strzelce Opolskie, woj. opolskie Godziny urzędowania: poniedziałek: od 8 00 do ; od wtorku do piątku: od 7 30 do Telefon: 77/ do 06, faks. 77/ Regon: ; NIP: Adres poczty elektronicznej: Strona internetowa: lub 12. Tryb udzielenia zamówienia, rodzaj zamówienia Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie Przetarg nieograniczony, zgodnie z przepisami ustawy PZP (dział II, rozdz. 3 oddz. 1 ustawy PZP) Rodzaj zamówienia: Usługa. 13. Termin wykonania zamówienia Wykonawca będzie realizował przedmiotową usługę do zakończenia robót budowlanych I etapu budowy CRWiS, podpisania przez Zamawiającego i wykonawcę robót budowlanych protokołu odbioru robót oraz rozliczenia inwestycji, jednak nie dłuŝej niŝ do 15 stycznia 2012 r. 14. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełnienia tych warunków Warunki udziału w postępowaniu. O udzielenie zamówienia moŝe ubiegać się wykonawca spełniający wszystkie warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy PZP, tj. warunki dotyczące: posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień; posiadania niezbędną wiedzy i doświadczenia dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; sytuacji ekonomicznej i finansowej Sposób oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoŝy oświadczenie, Ŝe posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania Wiedza i doświadczenie. Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoŝy oświadczenie, Ŝe posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia oraz wykaŝe, Ŝe w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, wykonał co najmniej jedno zamówienie polegające na sprawowaniu nadzoru inwestorskiego nad wykonywaniem roboty budowlanej o wartości nie mniejszej niŝ zł brutto i dotyczącej budowy (rozumianej jako wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu), nowego budynku o kubaturze co najmniej m 3, oddanego do uŝytkowania Potencjał techniczny Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoŝy oświadczenie, Ŝe dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia. SIWZ Instrukcja dla wykonawców (ZP /10) 13

14 Osoby zdolne do wykonania zamówienia Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoŝy oświadczenie, Ŝe dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz wykaŝe, Ŝe dysponuje: osobą która będzie sprawować nadzór inwestorski i koordynować pracę inspektorów innych specjalności, posiadającą uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz posiadającą odpowiednie doświadczenie (w okresie ostatnich trzech lat prowadziła co najmniej jeden nadzór inwestorski jako główny inspektor nadzoru nad budową nowej krytej pływalni, rozumianą jako wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu; osobami, które będą sprawować nadzór inwestorski w pozostałych specjalnościach, posiadającymi uprawnienia do wykonywania nadzoru inwestorskiego w specjalnościach odpowiednio: drogowej, telekomunikacyjnej, instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych oraz co najmniej 5 letnie doświadczenie w sprawowaniu nadzorów inwestorskich Sytuacja ekonomiczna i finansowa Wykonawca spełni przedmiotowy warunek, o ile złoŝy oświadczenie, Ŝe znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia Wezwanie do uzupełnienia oświadczeń bądź dokumentów lub wezwanie do złoŝenia wyjaśnień. Zamawiający, jeŝeli będzie to konieczne, wezwie wykonawcę, w wyznaczonym przez siebie terminie do złoŝenia wyjaśnień bądź uzupełnienia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, bądź teŝ do uzupełnienia pełnomocnictw, w trybie i na zasadach określonych w przepisach ustawy PZP (w szczególności art. 26 ust. 3 i 4) Wykluczenie wykonawcy. Zamawiający wykluczy wykonawcę z przedmiotowego postępowania w przypadkach, o których mowa w ustawie PZP (w szczególności w art. 24 ust. 1 i 2) W przypadku złoŝenia przez wykonawców oferty wspólnej: warunki określone w punktach , i będą analizowane łącznie tzn. Zamawiający przeprowadzając ocenę spełnienia tych warunków będzie brał pod uwagę sumę przedstawionych w ofercie danych dotyczących poszczególnych partnerów; Warunek określony w punkcie musi być spełniony niezaleŝnie przez wszystkich partnerów występujących wspólnie (zatem oświadczenie o którym mowa w pkt oraz dokument wymieniony w pkt (15.5.1) muszą zostać złoŝone przez kaŝdego partnera) Oferta musi zawierać dodatkowo dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu występujących wspólnie wykonawców albo do reprezentowania i zawarcia umowy, zgodnie z wymogiem art. 23 ust. 2 ustawy PZP Oferta złoŝona przez spółkę cywilną będzie traktowana jak oferta złoŝona przez występujących wspólnie przedsiębiorców tworzących tę spółkę. 15. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uczestnictwa: oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, a w szczególności: oświadczenie, Ŝe wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeŝeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień, oświadczenie, Ŝe wykonawca: posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie zapewniające prawidłową realizację zamówienia; dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym zapewniającym prawidłową realizację zamówienia; dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia oraz znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, 14 SIWZ Instrukcja dla wykonawców(zp /10)

15 wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŝ wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeŝeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, Ŝe te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane naleŝycie; wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a takŝe zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami oświadczenie, Ŝe osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, w przypadkach, kiedy ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnie; Wykonawca zobowiązany jest do oferty dołączyć następujące oświadczenia i dokumenty potwierdzające niepodleganie wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy PZP: oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia; aktualny odpis z właściwego rejestru, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP Dokumenty podmiotów zagranicznych JeŜeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, Ŝe: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niŝ 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert Wymagane dokumenty muszą być złoŝone w formie oryginałów lub kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez wykonawcę (osobę lub osoby jeŝeli wymagane jest współdziałanie, upowaŝnione do reprezentowania wykonawcę). Uznaje się, Ŝe złoŝony na kopii podpis osoby mającej prawo reprezentować wykonawcę jest poświadczeniem zgodności z oryginałem PrzedłoŜone dokumenty muszą zawierać wymagane informacje, tak aby moŝna było jednoznacznie ocenić, czy wykonawca spełnia warunki uczestnictwa w postępowaniu Zamawiający, zamieścił w V części dokumentacji przetargowej wzory formularzy do ewentualnego wykorzystania. Wykonawca moŝe, na własną odpowiedzialność wykorzystać przygotowane przez Zamawiającego formularze, bądź przedłoŝyć inne druki, zawierające wszystkie wymagane informacje, tak aby moŝliwa była ocena spełnienia warunków uczestnictwa. 16. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów, a takŝe dane osoby upowaŝnionej do porozumiewania się z wykonawcami Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów Oświadczenia wnioski, zawiadomienia, wyjaśnienia oraz informacje Zamawiający i wykonawcy przekazują: pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, przy czym zgodnie z przepisem art. 27 ust. 2 ustawy PZP, w przypadku przesłania danej korespondencji faksem lub drogą internetową, kaŝda ze stron na Ŝądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt jej otrzymania Dokumenty i oświadczenia, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy PZP oraz pełnomocnictwa, wykonawcy przekazują Zamawiającemu pisemnie Adres, numer faksu, adres poczty internetowej Zamawiającego oraz godziny urzędowania został podany w pierwszym punkcie II części SIWZ (Instrukcja dla wykonawców). SIWZ Instrukcja dla wykonawców (ZP /10) 15

16 16.2. Osoba upowaŝniona do porozumiewania się z wykonawcami: Imię i nazwisko Hubert Waloszek Stanowisko słuŝbowe: kierownik referat Zamówień Publicznych Numer telefonu (077) Adres internetowy ( ) Numer pokoju p. 16 (w siedzibie Zamawiającego) Godziny, w których udzielane są informacje dotyczące przetargu codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 00 do Wymagania dotyczące wadium. Wadium nie jest wymagane 18. Termin związania ofertą. Wykonawca będzie związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert. 19. Opis sposób przygotowania oferty Oferta musi zawierać poniŝej wymienione elementy Nazwę i adres składającego ofertę wykonawcy lub partnera wiodącego, reprezentującego występujących wspólnie wykonawców Ofertę cenową: ryczałtowe wynagrodzenie brutto za wykonanie czynności określonych w pkt niniejszego dokumentu (czynności inspektora nadzoru na etapie przygotowania inwestycji). miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie za pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, podczas realizacji inwestycji Wykaz części zamówienia, których wykonanie wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom. Nie przedłoŝenie w ofercie przedmiotowego wykazu będzie oznaczało, Ŝe wykonawca na dzień złoŝenia oferty nie planuje podwykonawstwa Dokument, z którego będzie wynikać upowaŝnienie osoby lub osób, które podpisały ofertę do reprezentowania wykonawcy, o ile nie wynika to z pozostałych złoŝonych wraz z ofertą dokumentów Oferta, wszystkie oświadczenia muszą być podpisane przez uprawnionego przedstawiciela lub przedstawicieli wykonawcy Ubiegający się o zamówienie wykonawca winien w ofercie zamieścić wszystkie informacje Ŝądane przez Zamawiającego Oferta musi mieć formę pisemną, zapewniającą pełną czytelność jej treści i musi być sporządzona w języku polskim. Wszystkie złoŝone w ofercie dokumenty sporządzone w języku innym niŝ polski muszą zostać przetłumaczone na język polski Zmiana lub korekta określonego w ofercie wynagrodzenia (formularz ofertowy) musi zostać parafowana przez osobę/osoby, które podpisały ofertę Oferta i wszystkie wymagane dokumenty muszą zostać złoŝone w zamkniętej, nieuszkodzonej kopercie, zaadresowanej na Zamawiającego (adres podany w pierwszym punkcie niniejszej części) oraz oznaczonej Oferta na zadanie pn. Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych etap I (ZP /10) nie otwierać przed upływem terminu otwarcia ofert Zamawiający proponuje wykonawcom, złoŝenie oferty wraz z wszystkimi wymaganymi oświadczeniami i dokumentami w dwóch kopertach: wewnętrznej i zewnętrznej, opisanych zgodnie z zapisami p Na kopercie wewnętrznej moŝe dodatkowo wpisać adres korespondencyjny oferenta. Tak opakowana oferta umoŝliwi w prosty sposób wypełnić przez Zamawiającego dyspozycje art. 84 ust. 2 ustawy PZP (zwrot oferty bez otwarcia) Zamawiający odrzuci ofertę w przypadkach, o których mowa w ustawie PZP (w szczególności w art. 89 ust. 1) Zamawiający, zamieścił w III części dokumentacji przetargowej wzór oferty. Wykonawca moŝe na własną odpowiedzialność wykorzystać przygotowane przez Zamawiającego formularze, bądź 16 SIWZ Instrukcja dla wykonawców(zp /10)

17 złoŝyć ofertę na innych drukach, zawierających wszystkie wymagane informacje. Formularze moŝna pobrać ze strony internetowej Zamawiającego (http://bip.strzelceopolskie.pl). 20. Miejsce i termin składania ofert Ofertę na wykonanie przedmiotowego zamówienia wraz z wszystkimi wymaganymi dokumentami i oświadczeniami naleŝy złoŝyć w Urzędzie Miejskim w Strzelcach Opolskich, pl. Myśliwca 1, w pokoju nr 1 (kancelaria) Termin składania ofert upływa w dniu 26 marca 2010 r. o godzinie Wszystkie oferty złoŝone po terminie zostaną zwrócone oferentom nie otwarte Wykonawca moŝe, tylko przed upływem terminu składania ofert, wprowadzić zmiany lub wycofać złoŝoną przez siebie ofertę pod warunkiem, pisemnego powiadomienia Zamawiającego o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu winno być przygotowane, opieczętowane i oznaczone zgodnie z postanowieniami pkt. 19.6, z dodatkowym dopiskiem Zmiana lub Wycofanie. 21. Miejsce i termin otwarcia ofert Otwarcie ofert nastąpi 26 marca 2010 r. o godzinie 9 00 w siedzibie Zamawiającego Oferenci mogą być obecni na pierwszej jawnej części przetargu sesja otwarcia ofert, a w przypadku nieobecności, Zamawiający prześle na wniosek wykonawcy informacje odczytane na tejŝe sesji Koperty oznaczone określeniem Wycofana zostaną otwarte i odczytane w pierwszej kolejności. Koperta wewnętrzna nie będzie otwarta. 22. Opis sposobu obliczenia ceny Wykonawca powinien określić cenę oferty złoŝonej z dwóch części: wynagrodzenia ryczałtowego (brutto) za realizację pierwszej części zamówienia, polegającej na wykonaniu czynności określonych w pkt niniejszego dokumentu (czynności inspektora nadzoru na etapie przygotowania inwestycji); miesięczne zryczałtowane wynagrodzenie (brutto) za pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego, podczas realizacji inwestycji tj. za wykonywanie czynności z zakresu określonego w pkt ; oraz 4.2 niniejszej SIWZ, uwzględniające wszelkie koszty związane z tym związane, wynikające wprost z zapisów SIWZ, jak równieŝ tam nie ujęte, a niezbędne do wykonania zadania Zaoferowane ceny, o których mowa w pkt i są niezmienna w czasie realizacji umowy, to jest wykonawca nie moŝe Ŝądać ich podwyŝszenia, chociaŝby pojawiły się okoliczności powodujące potrzebę zwiększenia rozmiaru i kosztów usług niezbędnych do wykonania przedmiotowego zamówienia. Wynagrodzenie brutto uwzględnia wszelkie podatki w tym podatek VAT. Stawkę podatku VAT naleŝy określić na podstawie przepisów ustawy o podatku VAT (*) Cena oferty zostanie obliczona na podstawie zaoferowanych cen według poniŝszej formuły (wzór 22/1): gdzie C i W 1 W 2 i C i = W W Cena danej oferty Zaoferowane przez danego wykonawcę ryczałtowe wynagrodzenie za wykonanie czynności wykonanie czynności na etapie przygotowywania inwestycji (o których mowa w pkt ) Zaoferowane przez danego wykonawcę zryczałtowane miesięczne wynagrodzenie za prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestycyjnego z zakresu określonego w pkt.4.1.2; oraz 4.2 niniejszej SIWZ (część I) nr oferty SIWZ Instrukcja dla wykonawców (ZP /10) 17

18 Uwaga! Przyjęte do obliczenia czas prowadzenia nadzoru (18 miesięcy) jest czasem planowanym i słuŝy tylko do obliczenia ceny oferty na potrzebę oceny. Ostateczne długość tego okresu będzie wynikać z rzeczywistego tempa realizacji inwestycji, który moŝe być krótszy, co nie moŝe być podstawą jakichkolwiek roszczeń wykonawcy Przy obliczeniu ceny, o ile będzie to zasadne, zostaną uwzględnione przepisy art. 91 ust 5 pkt. 3a ustawy PZP W niniejszym postępowaniu przyjmuje się, Ŝe prawidłowo podano cenę ryczałtową, bez względu na sposób jej obliczenia. JeŜeli cena ryczałtowa podana liczbowo nie odpowiada cenie ryczałtowej podanej słownie, przyjmuje się za prawidłową cenę ryczałtową podaną słownie. 23. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenie między zamawiającym a wykonawcą, jeŝeli zamawiający przewiduje rozliczenie w walutach obcych. Rozliczenie pomiędzy Zamawiającym a przyszłym wykonawcą zamówienia odbywać się będzie w złotych polskich (PLN). Zamawiający nie dopuszcza moŝliwości rozliczeń w innych walutach. 24. Warunki płatności Wynagrodzenie za realizację przedmiotowego zamówienia będzie wypłacane na poniŝej określonych zasadach Wykonawca otrzyma wynagrodzenia za wykonanie czynności związanych z przygotowaniem inwestycji, o którym mowa w pkt niniejszego dokumentu, w zaoferowanej wysokości, przy czym: kwota w wysokości do wartość miesięcznego wynagrodzenia za prowadzenie nadzoru (o którym mowa w pkt ) zostanie wypłacona po przekazania wykonawcy robót palcu budowy; natomiast pozostała wartość zostanie wypłacona wraz z ostatnią miesięczną płatnością za prowadzenie nadzoru. Podstawą wystawienia przez wykonawcę faktury będzie protokół odbioru, stwierdzający wykonie tej części usługi zgodnie z umową Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za prowadzenie nadzory w danym miesiącu kalendarzowym, po odebraniu przez przedstawiciela Zamawiającego raportu z postępu robót w danym miesiącu. Podstawą wystawienia faktury będzie podpisany przez Zamawiającego protokół stwierdzający, Ŝe kompleksowy nadzór inwestorski był prowadzony w danym miesiącu zgodne z umową W przypadku pierwszego i ostatniego miesiąca oraz w miesięcy z przestojami w robotach, jeŝeli wykonawca będzie prowadził kompleksowy nadzór inwestorski w niepełnym wymiarze (późniejsze rozpoczęcie lub wcześniejsze skończenie lub przerwa), wynagrodzenie za ten okres zostanie proporcjonalnie zmniejszone (ilości dni nadzoru w stosunku do ilości dni w danym miesiącu) Termin płatności: do 21 dni, licząc od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury. 25. Opis kryteriów wraz z podaniem ich znaczenia oraz opis sposobu oceny ofert Ocena ofert pod względem zaistnienia przesłanek do ich odrzucenia (badanie ofert) Zamawiający przeprowadzi badanie ofert i odrzuci ofertę w przypadkach określonych w art. 89 ust. 1 ustawy PZP Zamawiający zgodnie z przepisem art. 87 ust. 1, moŝe o ile zaistnieje taka potrzeba, w toku badania ofert Ŝądać od wykonawcy złoŝenia wyjaśnień dotyczących treści złoŝonej oferty. Przedmiotowe wyjaśnienia wykonawca zobowiązany będzie złoŝyć pisemnie lub przesłać faksem bądź drogą internetową, na adres wskazany w pkt. 1 niniejszej instrukcji oraz oznaczyć Wyjaśnienia dotyczące złoŝonej oferty na zadanie pn. Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych etap I (ZP /10) pilne W przypadku podejrzeń zaoferowania w ofercie raŝąco niskiej ceny Zamawiający przeprowadzi procedurę sprawdzającą, zgodnie z przepisami art. 90 ustawy PZP. 18 SIWZ Instrukcja dla wykonawców(zp /10)

19 Zamawiający, zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2, poprawi w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ, niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona Ocena ofert wybór najkorzystniejszej oferty Zamawiający oceni oferty nie podlegające odrzuceniu oraz złoŝone przez wykonawców nie wykluczonych z postępowania, w oparciu o następujące kryterium: Lp. Kryterium Znaczenie [%] Maksymalna moŝliwa do uzyskania ilość pkt. 1 Cena 100 % 100 pkt Sposób dokonywania oceny ofert i przydzielania punktów za cenę oferty - Pi [wzór: 18.3/1] P i Cm =100 Ci gdzie: c i cena (brutto) oferty danego wykonawcy, obliczona na podstawie wzoru 22/1, c m najniŝsza z cen oferowanych (brutto) JeŜeli w przedmiotowym postępowaniu nie będzie moŝna dokonać wybory najkorzystniejszej oferty, ze względu na to, Ŝe zostały złoŝone oferty o takiej samej cenie Zamawiający przeprowadzi procedurę określoną w przepisach w art. 91 ust. 5 i Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy Umowa z wybranym wykonawcą zostanie podpisana w siedzibie Zamawiającego, przy czym Zamawiający wyznaczy termin podpisania umowy i powiadomi o tym wybranego wykonawcę Wybrany w postępowaniu wykonawca zobowiązany będzie, o ile stosowne dokumenty lub informacje nie zostały złoŝone wraz z ofertą, najpóźniej trzeciego dnia po otrzymaniu informacji o wyborze oferty, przedłoŝyć Zamawiającemu: w przypadku osób fizycznych, rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeŝeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę), kopię uprawnień osób, które będą pełnić obowiązki inspektorów nadzoru inwestorskiego wraz z zaświadczeniem o przynaleŝności do Okręgowej Izby InŜynierów Budownictwa i oświadczeniem o przejściu obowiązków inspektora nadzoru inwestycyjnego, informację z nazwą banku i numerem rachunku, na który zostaną przelane środki za wykonanie zamówienia Dokumenty, o których mowa w pkt moŝna przedłoŝyć osobiście w Urzędzie Miejskim w referacie Zamówień publicznych (pok. Nr 16 prawe skrzydło) lub przesłać pocztą na adres Zamawiającego z dopiskiem: Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych etap I (ZP /10) W przypadku nie przystąpienia wykonawcy w wyznaczonym czasie do podpisania umowy lub nieprzedłoŝenia dokumentów, o których mowa w pkt. 26.2, Zamawiający, zgodnie przepisem art. 94 ust. 3 ustawy PZP moŝe wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownej oceny. 27. Wymagania dotyczące zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy Zamawiający nie będzie wymagał wniesienia zabezpieczenia naleŝytego wykonania umowy. 28. Istotne postanowienia, które zostaną zawarte w treści umowy Przedstawione poniŝej postanowienia, związane ze złoŝoną ofertą, zostaną wprowadzone do treści umowy, która zostanie zawarta pomiędzy Zamawiającym a wybranym w niniejszym postępowaniu wykonawcą. SIWZ Instrukcja dla wykonawców (ZP /10) 19

20 28.2. Przedmiotem umowy jest wykonanie zadania pn. Budowa Centrum Rekreacji Wodnej i Sportu w Strzelcach Opolskich pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych etap I Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy do chwili podpisania protokołu odbioru końcowego robót budowlanych, podlegających nadzorowi, jednak nie dłuŝej niŝ do 15 stycznia 2012 r Ryzyko zmiany wszelkich obciąŝeń publiczno-prawnych ponosi Wykonawca NaleŜne wykonawcy, za zrealizowanie zamówienia, będzie wypłacone w częściach, po zakończeniu i odebraniu pierwszej części usługi (związanej z przygotowanie inwestycji) oraz miesięcznie za prowadzenie kompleksowego nadzoru inwestycyjnego, w formie polecenia przelewu, w czasie do 21 dni (licząc od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego), przy czym faktura moŝe zostać wystawiona, po odebraniu przez Zamawiającego danej części W przypadku powstania zobowiązań, wykonawcy wobec zamawiającego, wynikających z nieterminowego realizowania zamówienia, zamawiający potrąci z wynagrodzenia kwotę naleŝnej mu kary, przed dokonaniem przelewu wynagrodzenia Wysokości kar za niedotrzymanie terminów oraz za odstąpienie od umowy została określone w projekcie umowy Stronom umowy przysługuje prawo natychmiastowego odstąpienia od umowy, w przypadku nie realizowania przez którąkolwiek ze Stron, postanowień zawartej umowy Wszelkie spory wynikające z realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy dla Zamawiającego Sąd Powszechny. 29. Zakres dopuszczalnych istotnych zmian postanowień zawartej umowy Zamawiający dopuszcza moŝliwość istotnych zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy Dopuszcza się moŝliwość przesunięcia terminu zakończenia przedmiotowej usługi, jeŝeli nastąpiło przesunięcie terminu zakończenia nadzorowanej inwestycji Dopuszcza się moŝliwość zmiany osób pełniących funkcje inspektorów nadzoru, na wniosek wykonawcy Zmiany umowy, mogą nastąpić tylko w przypadku, gdy ich wprowadzenie stało się konieczne i niezbędne dla prawidłowej realizacji zamówienia, a obie Strony umowy wyraŝają na to zgodę 30. Środki odwoławcze przysługujące oferentom Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub moŝe doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy, przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Środki ochrony prawnej Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym, wyłącznie wobec czynności: opisu sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu; wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; odrzucenia oferty odwołującego Dodatkowo odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu Wykonawca moŝe w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie Odwołanie wnosi się w termie wynikającym z zapisów art. 182 ustawy PZP Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. ZłoŜenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równowaŝne z jej wniesieniem. 20 SIWZ Instrukcja dla wykonawców(zp /10)

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 Część

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191.

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Sadkowice, Sadkowice 129A, 96-206 Sadkowice, woj. łódzkie, tel. 46 8156191, faks 46 8156191. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminasadkowice.pl Sadkowice: Pełnienie nadzoru inwestorskiego dla zadania - budowa stacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI NIEPRZEKRACZAJĄCEJ WYRAśONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI 60 000 EURO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Dotyczy dostawy sprzętu komputerowego i materiałów

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl 1 z 5 2013-07-22 14:27 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej

Bardziej szczegółowo

1, Rzeszów, woj. podkarpackie, tel w. 241, faks

1, Rzeszów, woj. podkarpackie, tel w. 241, faks Strona 1 z 5 Rzeszów: Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej na budowę drogi - połączenie ulicy Przemysłowej z ulicą Podkarpacką wraz z budową kolektora deszczowego Ø 2000 mm od ul. Podkarpackiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 1 z 7 2011-10-06 09:43 Wrocław: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego dla zadań: Zadanie 1: Remont elewacji oraz dachu wraz z zagospodarowaniem terenu przy D.S. Słowianka i Parawanowiec przy pl. Grunwaldzkim

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Opole: Usługi restauracyjne i hotelarskie oraz udostępnianie sal konferencyjnych dla Sądu Okręgowego w Opolu w podziale na zadania Numer ogłoszenia: 195152-2011; data zamieszczenia: 12.07.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.08.2010. Rzeszów: Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Rzeszowie realizowanego w ramach rządowego programu Radosna Szkoła Numer ogłoszenia: 157262-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=myforms&action=s...

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=myforms&action=s... Page 1 of 5 Katowice: Projekt i przebudowa pomieszczeń Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zlokalizowanego na VII piętrze segmentu C budynku Głównego Zespołu Klinicznego SP CSK im. prof. K. Gibińskiego

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu

Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Wrocław: Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno - promocyjnej dla projektu pn: Budowa infrastruktury drogowej w otoczeniu Stadionu piłkarskiego EURO 2012 we Wrocławiu Numer ogłoszenia: 261372-2010;

Bardziej szczegółowo

Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Poznań: Świadczenie usług prawnych Numer ogłoszenia: 168275-2010; data zamieszczenia: 28.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008

Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 1 z 5 2008-05-27 12:18 Wrocław: Wymiana okien i drzwi w budynku SP 50 we Wrocławiu. Numer ogłoszenia: 111110-2008; data zamieszczenia: 27.05.2008 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r.

ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. ZP.272.RB.17.127.2013.ŁU Warszawa, dnia 5 kwietnia 2013 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 5 000 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Gmina Strzelce Opolskie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, prowadzonym na zasadach określonych w ustawie PZP

Gmina Strzelce Opolskie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, prowadzonym na zasadach określonych w ustawie PZP Urząd Miejski Strzelce Opolskie Referat Zamówień Publicznych Strzelce Opolskie; 6 listopada 2007 r. Gmina Strzelce Opolskie zaprasza do udziału w przetargu nieograniczonym, prowadzonym na zasadach określonych

Bardziej szczegółowo

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Lublin: Samochody osobowe; UM-ZP-262-50/09 Numer ogłoszenia: 425444-2009; data zamieszczenia: 11.12.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600.

Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 22 4435682, 683, 684, 685, 686, faks 22 4435600. Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wola.waw.pl/page/83,zamówienia-publiczne.html Warszawa: Wykonanie projektów organizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Numer umowy: UDA POKL.04.01.01-00-328/09-01 BZPSA 532-2/09 Wrocław: Przeprowadzenie audytu dostępności serwisu dla osób niepełnosprawnych oraz przystosowanie strony Uniwersytetu Wrocławskiego do potrzeb

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO

ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO ZATWIERDZAM Warszawa, 05.02.2007 r. Znak: GP MEN/ZP-01/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o wartości poniŝej 60.000 EURO I. Nazwa (firma) oraz adres zamawiającego. Gospodarstwo

Bardziej szczegółowo

nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania

nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania Strona 1 z 6 Rzeszów: Wykonanie prac konserwatorskich przy nagrobkach na Starym Cmentarzu przy ul. Targowej w Rzeszowie, realizowane w ramach zadania remontowego pn.: Renowacja i konserwacja zabytkowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zim.wroc.pl Wrocław: Remont części dachu krytego papą z wymianą instalacji odgromowej budynku

Bardziej szczegółowo

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r.

ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. ZP/MP/342-TZ/11/192/2010 Warszawa, dnia 14.05.2010 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM o wartości zamówienia mniejszej od kwoty 4 845 000 euro określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11

Bardziej szczegółowo

III.4) INFORMACJA O O

III.4) INFORMACJA O O Legnica: Przewóz niepełnosprawnych mieszkańców Legnicy w oparciu o -Regulamin korzystania przez osoby niepełnosprawne z indywidualnego przewozu wykonywanego w Legnicy w oparciu o mikrobusy przystosowane

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA ROZBUDOWĘ OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE GMINY WIJEWO Gmina Wijewo z siedziba w Wijewie przy ul. Parkowa 1, 64-150 Wijewo, tel. 65 549 4085, fax 65 54947 55,

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: 1 z 6 2015-09-08 15:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kopernik.org.pl/o-centrum/zamowienia-publiczne/ Warszawa: Wykonanie instalacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, ul. T.

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Bełchatów reprezentowane przez Prezydenta Miasta Bełchatowa, ul. T. Strona 1 z 6 Bełchatów: Transport czterech 16- osobowych grup uczestników szkolenia wyjazdowego Metody wyboru i oceny wewnętrznej inicjatyw projektowych jako mechanizm wspierania działalności strategicznej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730. Warszawa: Wykonanie remontu pomieszczeń laboratoryjnych w budynku K Instytutu Techniki Budowlanej Al. W. Korfantego 191 w Katowicach. Numer ogłoszenia: 168976-2010; data zamieszczenia: 15.06.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8

Warszawa, dnia 28.04.2011r. INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA: dostawę targetów. słownik CPV 14700000-8 DKZ/31/2011 Warszawa, dnia 28042011r Podstawa prawna Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy: Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r (Dz U z 2010 r, nr 113,

Bardziej szczegółowo

Węgliniec: Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2013 roku Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Węgliniec: Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2013 roku Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Obsługa prawna Gminy Węgliniec w 2013 roku Numer ogłoszenia: 498850-2012;

Bardziej szczegółowo

mazowieckie, tel. 783 830 384, 22 474 47 44, faks 22 473 34 22, 22 474 40 39.

mazowieckie, tel. 783 830 384, 22 474 47 44, faks 22 473 34 22, 22 474 40 39. Warszawa: Remont skrzydła pomieszczeń biurowych na parterze w budynku Centrali Spółki Przewozy Regionalne spółka zo.o. z/s w Poznaniu przy ulicy Kolejowej 5 Numer ogłoszenia: 69868-2012; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, Poznań, woj. Page 1 of 6 Poznań: Wykonanie operatów w zakresie szacowania nieruchomości oraz operatów inwentaryzacji budynków i lokali mieszkalnych dla potrzeb zadań związanych z gospodarką nieruchomościami - z moŝliwością

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. 1 z 5 2015-05-18 15:21 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gpw.katowice.pl/ogloszenia-o-przetargach.php Katowice: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl 1 z 5 2015-08-17 12:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wss.olsztyn.pl Olsztyn: Przebudowa Oddziału Neonatologii i Intensywnej

Bardziej szczegółowo

dwukrotnym przeprowadzeniu dezynsekcji terenów popowodziowych we Wrocławiu samolotem

dwukrotnym przeprowadzeniu dezynsekcji terenów popowodziowych we Wrocławiu samolotem Strona 1 z 6 Wrocław: Odkomarzanie terenów popowodziowych wzdłuŝ rzeki Odry, Bystrzycy, Widawy w obrębie Gminy Wrocław metodą agrolotniczą o łącznej powierzchni 1400 ha Numer ogłoszenia: 243058-2010; data

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Page 1 of 6 Kraków: Dostawa systemu centralnego backupu i oprogramowania statystycznego: zestaw medyczny. Numer ogłoszenia: 162327-2011; data zamieszczenia: 10.06.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony nr BDG-V-281-102-MK/06 na wykonanie i dostawę materiałów promocyjnych na potrzeby Instytucji Zarządzającej Zintegrowanym Programem Operacyjnym

Bardziej szczegółowo

Remont ul. Sienkiewicza w Strzelcach Op. nr kierunkowy nr telefonu nr faksu. Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy

Remont ul. Sienkiewicza w Strzelcach Op. nr kierunkowy nr telefonu nr faksu. Lp. Nazwa Wykonawcy Adres Wykonawcy III Wzory formularzy Spis formularzy 1 Oferta część I (podstawowe informacje) 2 Oferta część III (oferta cenowa) 3 Oferta część III (oświadczenia) 4 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych, ul. MontaŜ dźwigu osobowego oraz likwidacja starego bunkra na opał, wykonanie dojazdu dla niepełnosprawnych, przebudowa pomieszczeń - wykonanie nowych toalet w budynku Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-12-10 13:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Usługa dostępu do sieci Internet dla potrzeb

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Techniki Budowlanej, ul. Filtrowa 1, 00-611 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 8251303, 8252885, faks 022 8257730. Warszawa: Remont ścian zewnętrznych z dociepleniem, remont pokrycia stropodachów z dociepleniem budynków G1 i G-w Instytucie techniki Budowlanej ul.ksawerów 21 w Warszawie Numer ogłoszenia: 176680-2012;

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, Wrocław, woj. dolnośląskie, tel , faks Wrocław: Sprzątanie posesji wokół domów studenckich UWr. Numer ogłoszenia: 268218-2011; data zamieszczenia: 01.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Warszawa: Zorganizowanie i obsługa imprezy konferencyjno - wystawowej pt. I Mazowieckie Forum dobrych praktyk dla rozwoju Mazowsza Numer ogłoszenia: 188946-2010; data zamieszczenia: 30.06.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.instytutksiazki.pl Kraków: Pełnienie funkcji Inwestora Zastępczego przy realizacji inwestycji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2013-05-17 08:43 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.poznan.pl Poznań: Modernizacja klatki schodowej w budynku Szkoły

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2014-07-15 10:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Zarządzanie nieruchomościami Skarbu Państwa oraz nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl 1 z 5 2015-01-09 13:30 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: przetargi.bip.uml.lodz.pl Łódź: Remont tarasu przy ul. Organizacji WiN 52

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 34. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kzgm.katowice.pl Katowice: Nadzór inwestorski nad inwestycją pn.: Budowa trzech budynków mieszkalnych

Bardziej szczegółowo

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy

Część V SIWZ Wzory formularzy. Spis formularzy Druk ofertowy Część V SIWZ Wzory formularzy 1 Oferta Spis formularzy 2 Wykaz części zamówienia, których realizację Wykonawca zamierza powierzyć innym podmiotom. 3 Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov. 1 z 6 2013-10-18 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.katowice.szkolapolicji.gov.pl Katowice: ROBOTY BUDOWLANE DOT. WYMIANY

Bardziej szczegółowo

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ

BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Sosnowiec: WYKONANIE TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 W SOSNOWCU WRAZ Z WYKONANIEM PROJEKTU TECHNICZNEGO. Numer ogłoszenia: 226755-2009; data zamieszczenia: 01.12.2009

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZP 6/2010 Dostawa pakietu Microsoft Office dla systemu Mac OS X 5 licencji MOLP EDU (wersja Std). Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 26.02.2010

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Dostawa sprzętu komputerowego oraz oprogramowania dla Biura Projektów Zagranicznych Uniwersytetu Wrocławskiego do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Dokumentacja projektowo - kosztorysowa przebudowy pracowni komputerowej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. res strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa drukowania i dostawa druków szkolnictwa wyŝszego: Pakiet I - dyplomy

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: UD-VII-WZP OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Znak sprawy: UD-VII-WZP OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego Znak sprawy: UD-VII-WZP-271-28-2011 OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego I. Zamawiający I.1) Nazwa i adres Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Północ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.wrotapodlasia.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.wrotapodlasia. 1 z 5 15-02-26 13:16 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzmiuw.wrotapodlasia.pl Białystok: Opracowanie dokumentacji projektowo -

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=209246&rok= Strona 1 z 6 Ogłoszenie powiązane: Ogłoszenie nr 209298-2012 z dnia r. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia - Krasnobród Adres strony

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298. 1 z 6 2012-02-23 08:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.mon.gov.pl/298.html Warszawa: Przygotowanie i przeprowadzenie usługi

Bardziej szczegółowo

wrocławskim obszarze metropolitalnym - studium lokalizacji oraz analiza funkcjonalno przestrzenna..

wrocławskim obszarze metropolitalnym - studium lokalizacji oraz analiza funkcjonalno przestrzenna.. Strona 1 z 5 Wrocław: Opracowanie analizy: System Bike and ride we wrocławskim obszarze metropolitalnym - studium lokalizacji oraz analiza funkcjonalno przestrzenna. Numer ogłoszenia: 270890-2010; data

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

zamówienia jest wykonywanie kopii, wydruków kolorowych i wielkoformatowych, w tym:

zamówienia jest wykonywanie kopii, wydruków kolorowych i wielkoformatowych, w tym: Wrocław: Wykonywanie kopii, wydruków kolorowych i wielkoformatowych dla Urzędu Miejskiego Wrocławia Numer ogłoszenia: 215138-2011; data zamieszczenia: 25.07.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY/ WYKONAWCA ZOBOWIĄZANY DO ZAWARCIA UMOWY O PODWYKONAWSTWO Strona 1 z 5 Warszawa: Przebudowa sieci wodociągowej i ppoż. w obiekcie Podchorążych 38 w Warszawie Numer ogłoszenia: 242418-2015; data zamieszczenia: 16.09.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU W DZIEDZINACH OBRONNOŚCI

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Opole: Odbudowa muru ceglanego w Zespole Szkół Specjalnych - 45-005 OPOLE ul. KsiąŜąt Opolskich 21 Numer ogłoszenia: 244080-2011; data zamieszczenia: 12.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47.

I. 1) NAZWA I ADRES: Wrocławski Zespół Żłobków, ul. Fabryczna 15, 53-609 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 71 358 46 46, faks 71 358 46 47. Wrocław: WYKONANIE PRAC POLEGAJĄCYCH NA DOSTAWIE I MONTAŻU KLIMATYZACJI W POMIESZCZENIACH PRZEZNACZONYCH NA MAGAZYNOWANIE ŻYWNOŚCI W OBIEKTACH WROCŁAWSKIEGO ZESPOŁU ŻŁOBKÓW.ZNAK POSTĘPOWANIA: ZP-RB-10/WZŻ/2012

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, Warszawa, Strona 1 z 5 Warszawa: Ochrona osób, mienia i obiektów Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie połoŝonych w Warszawie przy ul. Gen. Andersa 1 oraz przy ul. Lipińskiej 2. Numer ogłoszenia: 370545-2010; data

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSPEKTORAT WOJSKOWEJ SŁUŻBY ZDROWIA 00-909 Warszawa, ul. Królewska 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: BADANIE SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ZA 2011 R. RESORTOWYCH SPZOZ/IB. Warszawa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl 1 z 5 2013-07-12 10:29 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.parp.gov.pl Warszawa: Współorganizacja III Europejskiego Kongresu Dla

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Czerwonak: wywóz nieczystości stałych w dwóch częściach: część I: świadczenie wywozu nieczystości stałych z terenu gminy wraz z podstawieniem pojemników. część II: wywóz nieczystości stałych z pojemników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl 1 z 6 2015-01-26 14:12 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mon.gov.pl Warszawa: Dostawa artykułów z branŝy budowlanej, artykułów

Bardziej szczegółowo

przy ul. Goldoniego w Warszawie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a)opracowanie

przy ul. Goldoniego w Warszawie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: a)opracowanie Page 1 of 6 Warszawa: Modernizacja Domu Kultury przy ul. Goldoniego 1 w Warszawie (projekt i wykonanie). Numer ogłoszenia: 177853-2010; data zamieszczenia: 06.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

Opracowanie Projektu Budowlanego rozbiórki budynku przy ul. Zielonej 5a w Chrzanowie

Opracowanie Projektu Budowlanego rozbiórki budynku przy ul. Zielonej 5a w Chrzanowie Wersja archiwalna Opracowanie Projektu Budowlanego rozbiórki budynku przy ul. Zielonej 5a w Chrzanowie Data publikacji 2015-09-29 Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia Usługi Przetarg nieograniczony Adres

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068

I. 1) NAZWA I ADRES: Klub Przyrodników, ul. 1 Maja 22, 66-200 Świebodzin, woj. lubuskie, tel. 068 Strona 1 z 5 Świebodzin: Odbudowa zbiornika wodnego dz. 279/1 pod nazwą JEZIORO BABA Etap I Numer ogłoszenia: 194609-2009; data zamieszczenia: 02.11.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

Gmina Strzelce Opolskie

Gmina Strzelce Opolskie Gmina Strzelce Opolskie pl. Myśliwca 1, 47-100 Strzelce Opolskie Telefon: 77/404-93-00 do 06, faks. 77/461-22-88. Strona internetowa: http://www.strzelceopolskie.pl Adres poczty elektronicznej: przetargi@strzelceopolskie.pl.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ukw.edu.pl Bydgoszcz: Usługa wsparcia wdroŝeniowego dla wskazanej architektury środowiska informatycznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2014-09-08 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzdw.pl Poznań: Remont poprzez wymianę nawierzchni jezdni drogi wojewódzkiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, Poznań, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Starostwo Powiatowe w Poznaniu, ul. Jackowskiego 18, Poznań, woj. 1 z 5 2010-12-28 14:43 Poznań: Świadczenie usług dostępu do sieci Internet dla potrzeb Starostwa Powiatowego w Poznaniu, w zakresie łącza podstawowego oraz zapasowego Numer ogłoszenia: 373495-2010; data

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzdw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzdw.pl 1 z 5 2015-06-26 08:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wzdw.pl Poznań: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 118 DW 309 - Zielonowo

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl 1 z 6 2014-09-11 13:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nid.pl Warszawa: Świadczenie usług ochrony osób i mienia - II części Numer

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155,

I. 1) NAZWA I ADRES: Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, Al. Jerozolimskie 155, 1 z 5 2011-09-16 13:54 Warszawa: znak postępowania: ZZP-74/11, MODERNIZACJA SYSTEMU ZASILANIA CENTRUM ONKOLOGII - INSTYTUTU IM. MARII SKŁODOWSKIEJ - CURIE W WARSZAWIE - W ZAKRESIE ETAPU III Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.milanowek.pl; zakładka BIP/Przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.milanowek.pl; zakładka BIP/Przetargi Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.milanowek.pl; zakładka BIP/Przetargi Milanówek: Budowa Stacji Uzdatniania Wody przy

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Pabianice: Optymalizacja wykorzystania energii cieplnej w budynkach uŝyteczności publicznej na terenie Powiatu Pabianickiego - etap I - w tym: Zespół Szkół Nr 2 - docieplenie ścian Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Myślenice: Świadczenie usług Superwizji dla Rodzin Zastępczych, oraz asystentów rodzin zastępczych. Superwizowanie funkcjonowania rodzin zastępczych i pracy asystentów będzie w postaci spotkań odbywających

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Kruszwicy, ul. Nadgoplańska 4, 88-150 Kruszwica, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3515010, faks 052 3516021. Kruszwica: Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi obejmującymi inwestycję pn.: Goplańskie dziedzictwo turystyczne i kulturowe Kruszwicy bazą dla turystyki rekreacji edukacji i sportu. Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w

WYKONAWCY lub przy pomocy firmy transportowej na jego koszt i ryzyko do Centrum Medycznego w Page 1 of 5 Łańcut: ZAKUP I DOSTAWA KONCENTRATÓW ŚRODKÓW MYJĄCYCH. Znak sprawy: SZP/380/37/2011 Numer ogłoszenia: 328118-2011; data zamieszczenia: 11.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.gminakwidzyn.pl Kwidzyn: Sporządzenie operatów szacunkowych na wycenę nieruchomości

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: Przegląd techniczny, konserwacja, czyszczenie, naprawa i modernizacja sieci komputerowej, wydawanie opinii technicznych dotyczących sieci komputerowej i sprzętu komputerowego dla jednostek administracji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.winbkielce.prot.pl Kielce: DOSTAWA SAMOCHODU OSOBOWEGO NA POTRZEBY WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2012-09-24 13:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.poznan.so.gov.pl Poznań: Remont budynku Sądu Rejonowego we Wrześni przy

Bardziej szczegółowo

Liniewo r. Zapytanie ofertowe

Liniewo r. Zapytanie ofertowe Zapytanie ofertowe Liniewo 06-08-2014 r. 1. Gmina Liniewo ogłasza postępowanie na zasadach przewidzianych w art. 4 ust 8 ustawy z 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984,

Bardziej szczegółowo

jest przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie - zaplecze kuchenne zgodnie z: 1. dokumentacją

jest przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie - zaplecze kuchenne zgodnie z: 1. dokumentacją Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wegliniec.pl Węgliniec: Przebudowa Domu Kultury w Jagodzinie - zaplecze kuchenne Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

modelu biznesowego funkcjonowania skonsolidowanych Spółek; 2) przedstawienie optymalnego modelu

modelu biznesowego funkcjonowania skonsolidowanych Spółek; 2) przedstawienie optymalnego modelu Page 1 of 6 Warszawa: świadczenie usług doradczych w związku z konsolidacją spółek: Dipservice w Warszawie S.A., Towarzystwo Obrotu Nieruchomościami AGRO S.A., Składnica Księgarska sp. z o.o. oraz ewentualnie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ugkakolewnica.bip.lubelskie.pl Kąkolewnica: Utwardzenie drogi gminnej nr 101703L

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Ząbki, ul. Wojska Polskiego 10, Ząbki, woj. mazowieckie, tel , faks 22 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zabki.pl Ząbki: ZP/271/21/2014 - Dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wrotamalopolski.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wrotamalopolski. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wrotamalopolski.pl/bip/um Kraków: Wykonanie tłumaczeń pisemnych z języka angielskiego na język

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Inwestycji i Infrastruktury Budowlanej Sekcja Inwestycji Katowice, dn.06.06.2012r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY I. Uniwersytet Śląski w Katowicach zaprasza do złożenia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: OWr/04/U/DE/KO/KZ/Um./14 Działając na podstawie art. 40 ust. 1 w związku z art. 39-46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013

Bardziej szczegółowo