II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki"

Transkrypt

1 INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRONIKIMIKROSYSTEMÓWIFOTONIKI StudiaIiIISTOPNIASTACJONARNEiNIESTACJONARNE Wrocław2007

2 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Doc.drinż.BronisławaOlszewska-Mateja Mgrinż.KamillaKotowska JanuszM.Szafran Projektgraficzny: Projektokładki: DariuszGodlewski Aktualizacja: 3stycznia2008r. 2 WydziałElektronikiMikrosystemówiFotoniki

3 II.WydziałElektronikiMikrosystemówiFotoniki...5 PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska 4.OgólneinformacjeoWydziale Struktura Ofertadydaktycznanarokakademicki2007/ Władze KoordynatorzyWydziałowi Siedziba Studianiestacjonarne Studiastacjonarne...7 III.Kierunkikształcenia Warunkiprzyjęćnastudia Zasadyocenianiaiegzaminowania Studiadoktoranckie Elektronikaitelekomunikacja WarunkiprzyjęćnastudiaIstopnia WarunkiprzyjęćnastudiaIIstopnia WarunkiprzyjęćnastudiaIIIstopnia Ogólnacharakterystykakierunku Sylwetkaabsolwenta Formaukończeniaimożliwośćkontynuacjistudiów Planystudiów Opisykursów PlanstudiówstacjonarnychIstopnia PlanstudiówstacjonarnychIIstopnia PlanstudiówniestacjonarnychIIstopnia...18 WydziałElektronikiMikrosystemówiFotoniki 3 Spis treści

4 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/ WydziałElektronikiMikrosystemówiFotoniki

5 PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ul.janiszewskiego11/17,50-372wrocław,bud.c-2,pok.216 tel Siedziba Kierownikdziekanatu: Dziekan:drhab.inż.AndrzejDziedzic,prof.nadzw.PWr Prodziekani: prof.drhab.inż.zbigniewkowalski(ds.studenckich) drinż.bronisławaolszewska-mateja,doc.pwr(ds.dydaktyki) drinż.januszmarkowski(ds.ogólnych) 2. ds.procesubolońskiego:drinż.bronisławaolszewska-mateja,doc.pwr Władze ds.ects:drinż.bronisławaolszewska-mateja,doc.pwr 3. Koordynatorzy Wydziałowi 4. Ogólne informacje o Wydziale komunikacjananastępującychstopniachkształcenia: WydziałElektronikiMikrosystemówiFotonikikształcistudentównakierunkuelektronikaitele- studiastacjonarneistopnia studiastacjonarneiistopnianaspecjalnościach: narzędzia,dziękiktórymmożnabudowaćwspółczesnekomputery,roboty,aparaturęnaukowąimedyczną,atakżerozwijaćtelekomunikacjęwykorzystującąświatłowody.elektronikaioptoelektronika rozwijająsiędziękiminiaturyzacji.okońcuubiegłegowiekumówisięjakoowiekutechnologii Elektronika,telekomunikacjaiinformatykakształtująobrazwspółczesnejcywilizacji.Elektronikastwarza studiastacjonarneiiistopnia(doktoranckie)wdyscyplinie: -elektronika. -elektronika,fotonika,mikrosystemy studianiestacjonarneiistopnianaspecjalności: -mikrosystemy, -optoelektronikaitechnikaświatłowodowa(wjęzykupolskimiangielskim), mikroelektronicznych,aowiekuxxijakoowiekuświatłainanotechnologii. WydziałElektronikiMikrosystemówiFotoniki 5

6 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 systemówoperacyjnychizastosowańkomputerów,projektowaniaprzyrządów,urządzeńisystemów stosowanychwelektroniceitelekomunikacjiorazeksploatacjinowoczesnychurządzeńisystemów optoelektroniki,miernictwaelektronicznego,informatyki,urządzeń,systemówisiecitelekomunikacyjnych, stawiaxxiwiek. abykształcącspecjalistównakierunkuelektronikaitelekomunikacjaprzygotowałichdowyzwań,które Czegouczymy? Przekazujemyniezbędnąwiedzęzzakresuprzyrządówelektronicznych,technikianalogowejicyfrowej, SenatPolitechnikiWrocławskiejpowołałw2002rokuWydziałElektronikiMikrosystemówiFotoniki, układów,urządzeńorazsystemówelektronicznychifotonicznychjakteżsiecitelekomunikacyjnych organizacjiizarządzania. elektronicznych,wtymrównieżtelekomunikacyjnych,podstawowychzasadekonomikiprodukcjioraz iteleinformatycznych,zwykorzystaniemnowoczesnychprzyrządów,technologiiinarzędzioraztechnik komputerowych. Wiedzaabsolwenta Absolwentjestprzygotowanydoprojektowania,realizacjiieksploatacjianalogowychicyfrowych firmą. zarównoelektronicznych,jakitelekomunikacyjnych,dokierowaniazespołamiludzkimi,zarządzaniamałą AkredytacyjnejUczelniTechnicznych(nalataod2003/2004do2007/2008)ipozytywnaocenajednolitych rodzajufirmachprzywprowadzaniunarynekorazeksploatacjinowoczesnychurządzeńisystemów itelekomunikacyjny,uoperatorówsiecitelekomunikacyjnychiteleinformatycznych,atakżewróżnego studiówmagisterskichistudiówdrugiegostopnianakierunkuelektronikaitelekomunikcjaprzyznana PotwierdzeniemwysokiejjakościkształceniajestprzyznanyWydziałowiCertyfikatKomisji Absolwentjestprzygotowanydopracywfirmachprodukującychsprzętelektroniczny jakościowym. WydziałowiprzezPaństwowąKomisjęAkredytacyjną(nalataod2007/2008do2012/2013) zgodniez opiniąpkapoziomstudiówprowadzonychnawydzialewpełniodpowiadaprzyjętymkryteriom 5. Struktura Wydziałowy Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii Wydziałowy Zakład Technologii PróŜniowych i Plazmowych Wydziałowy Zakład Metrologii Mikro- i Nanostruktur 6 WydziałElektronikiMikrosystemówiFotoniki 6. Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2007/2008 Wydziałowy Zakład Technologii i Diagnostyki Struktur Mikroelektronicznych Wydziałowy Zakład Technologii Aparatury Elektronicznej Wydziałowy Zakład Mikrosystemów i Fotoniki Pracownia MikroinŜynierii i Mikromechaniki

7 PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska Elektronikaitelekomunikacja Kierunek STUDIAISTOPNIA Specjalność trwania wsem. Czas Uzyskany Kierunek STUDIAIISTOPNIA Specjalność trwania 7 inżynier tytuł wsem. Czas Uzyskany tytuł 6.1. Studia stacjonarne Kierunek Specjalność trwania wsem. Czas Uzyskany tytuł STUDIAIISTOPNIA Mikrosystemy Elektronika i telekomunikacja Optoelektronika i technika światłowodowa 6.2. Studia niestacjonarne 3 magister Elektronika i telekomunikacja Elektronika, fotonika, mikrosystemy 4 magister 6.3. Studia doktoranckie Studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) prowadzone są w dyscyplinie: elektronika 7. Warunki przyjęć na studia WydziałElektronikiMikrosystemówiFotoniki Warunki przyjęć na studia I stopnia Studia I stopnia są prowadzone we Wrocławiu Podstawą przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne I stopnia jest konkurs wyników egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów: dla kierunku Elektronika i telekomunikacja: język polski, język obcy, matematyka, fizyka. Kandydat na studia może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów na różnych wydziałach, podając preferencje dotyczące wydziałów i kierunków, stopnia i systemu studiów oraz miejsca studiowania. Kandydat może złożyć podanie o przyjęcie na Politechnikę Wrocławską bez podania kierunku studiów. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 8, ust. 2, z dnia 27 lipca 2005 r. przyjęcie

8 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 studenta na określony kierunek studiów następuje nie później niż po upływie pierwszego roku akademickiego. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, odstępstwa od warunków i trybu rekrutacji dotyczące kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB), maturą uzyskaną poza granicami Polski, dyplomem ukończenia studiów poza granicami Polski oraz kandydatów cudzoziemców zostały określone w odrębnych dokumentach Warunki przyjęć na studia II stopnia Konkurs ocen z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Na studia przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunkach: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, informatyka, automatyka i robotyka, matematyka, fizyka, fizyka techniczna, bioinżynieria, mechatronika, inżynieria materiałowa Warunki przyjęć na studia III stopnia W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej są: zakres odbytych studiów i wyniki uzyskane w toku studiów ocena średnia z egzaminów ze zrealizowanego programu nauczania (co najmniej 3,80), aktywność naukowa (publikacje, wystąpienia, konferencje nagrody w konkursach), rozmowa kwalifikacyjna, dyscyplina naukowa. 8. Zasady oceniania i egzaminowania Zaliczenia Każdy kurs oraz każda grupa kursów kończy się zaliczeniem na ocenę (ocena z zaliczenia lub egzaminu). W przypadku, gdy program nauczania przewiduje zaliczenie kursu lub grupy kursów na podstawie oceny z egzaminu; ocena ta stanowi jednocześnie zaliczenie danego kursu lub kursu końcowego w grupie kursów i jest wpisywana do indeksu jednokrotnie jako wynik egzaminu. Zaliczenie kursu lub grupy kursów może odbyć się w języku polskim lub obcym. Może ponadto odbyć się w trybie zdalnym, o ile w miejscu zaliczenia zostaną zagwarantowane warunki do jego przeprowadzenia, w tym weryfikacji tożsamości studentów. Dokonując zaliczenia kursu końcowego danej grupy kursów, należy uwzględnić wyniki kontroli wiedzy lub umiejętności studenta dotyczące pozostałych kursów tej grupy. Oceny stosowane w Politechnice Wrocławskiej Opis ocen stosowanych w Politechnice Wrocławskiej 5,5 celujący 5,0 bardzo dobry 4,5 dobry plus 4,0 dobry 3,5 dostateczny plus 3,0 dostateczny 2,0 niedostateczny 8 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

9 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Student otrzymuje zaliczenie na podstawie wyników kolokwiów, sprawdzianów, prac kontrolnych, projektów i innych osiągnięć w nauce w czasie semestru, a także na podstawie obecności. W losowych przypadkach prowadzący powinien umożliwić studentowi zaliczenie w terminie innym niż ustalony (również w sesji egzaminacyjnej). Podczas pierwszych zajęć w semestrze prowadzący kurs określa i podaje do wiadomości studentów szczegółowe warunki oraz terminy zaliczenia kursu lub grupy kursów, której elementem jest dany kurs. Zasady te mogą być również podane w opisie kursu/grupy kursów dla kursów odbywanych zarówno w trybie tradycyjnym, jak i zdalnym. Student wpisany na semestr, jak również student studiujący bez wpisu na semestr, jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich kursów i grup kursów do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej tego semestru, a kursów realizowanych w letniej przerwie semestralnej w terminie wyznaczonym przez dziekana. Prowadzący kurs, w porozumieniu ze studentami i za zgodą dziekana, może ustalić dodatkowy termin zaliczenia przeprowadzonego w semestrze kursu w okresie do końca sesji egzaminacyjnej tego semestru. Kurs zaliczony w tym okresie uważa się za zaliczony w terminie. Warunkiem koniecznym zaliczenia kursu praca dyplomowa w ostatnim semestrze studiów jest wykonanie pozytywnie ocenionej przez opiekuna pracy dyplomowej. Kursy oraz grupy kursów niezaliczone w terminie muszą być przez studentów powtórzone. Niezaliczony kurs może być zastąpiony tym samym kursem, realizowanym w innym trybie (tradycyjnym lub zdalnym). Niezaliczony kurs wybieralny może być zastąpiony innym, realizowanym w trybie powtórzenia, stosownie do wymagań programu nauczania i za zgodą dziekana. W uzasadnionych przypadkach, za wcześniejszą akceptacją prowadzącego kurs, student może uzyskać zgodę dziekana na realizację kursu lub grupy kursów w uzgodniony sposób (np. bez odbywania zajęć). Student niepełnosprawny ma prawo do zaliczania zajęć w trybie indywidualnym, na zasadach innych niż zawarte w opisie kursu i określone przez prowadzącego kurs. Zakres indywidualizacji zaliczania kursów określa dziekan. Egzaminy Egzamin jest formą kontroli wiedzy studenta i może obejmować materiał kilku kursów należących do grupy kursów. Egzaminy mogą odbywać się w języku polskim lub obcym. Egzamin może odbywać się w trybie zdalnym, o ile w miejscu egzaminowania zostaną zagwarantowane warunki do przeprowadzenia egzaminu w tym trybie, w tym warunki weryfikacji tożsamości studentów. W przypadku grupy kursów zaliczanych na podstawie oceny z egzaminu, ocena ta jest ustalana przez egzaminatora po uwzględnieniu wyników kontroli wiedzy lub umiejętności studenta dotyczącej pozostałych kursów tej grupy. Egzaminy odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnej. Student może, w porozumieniu z egzaminatorem i za zgodą dziekana, przystąpić do egzaminu w terminie wcześniejszym niż zaplanowany. Wynik egzaminu, odbytego nie później niż w sesji egzaminacyjnej, wpisuje się z datą nie późniejszą niż ostatni dzień sesji. W uzasadnionych przypadkach losowych, za wcześniejszą akceptacją egzaminatora, dziekan może zezwolić studentowi na złożenie egzaminu po terminie albo wyrazić zgodę na anulowanie przyjętego do realizacji w danym semestrze kursu, po którym następuje egzamin. Do końca czwartego tygodnia zajęć danego semestru egzaminator ustala formę egzaminu oraz warunki jego zdania i proponuje terminy egzaminów. Harmonogram sesji egzaminacyjnej ustala dziekan. Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego zdawania egzaminu w czasie sesji egzaminacyjnej. W przypadku nieobecności na egzaminie, student zachowuje to prawo jedynie po przyjęciu usprawiedliwienia. W losowych przypadkach prowadzący powinien zapewnić studentowi zdawanie egzaminu w terminie innym niż ustalony (także przed terminem sesji egzaminacyjnej). Usprawiedliwieniem nieobecności na egzaminie może być wyłącznie choroba lub istotne zdarzenie losowe. Usprawiedliwienie przyjmuje egzaminator, a sprawy sporne rozstrzyga dziekan. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może zarządzić egzamin komisyjny. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 9

10 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 III. Kierunki kształcenia 1. Elektronika i Telekomunikacja 1.1. Ogólna charakterystyka kierunku Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki kształci studentów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja w ramach trzech specjalności. Mikrosystemy Mikrosystemy to urządzenia o wymiarach od mikrometrów do pojedynczych centymetrów, wytwarzane technologiami mikroelektronicznymi i mikromechanicznymi, najczęściej z krzemu (tak jak np. układy scalone). Mikroelektronika i mikrosystemy stanowią pomost do nanoelektroniki i nanosystemów (nanomaszyn). Ich szerokie rozpowszechnienie we wszystkich dziedzinach życia i działalności człowieka będzie rosło wraz z rozwojem nauki i techniki oraz nowoczesnych metod wytwarzania. Studenci specjalności Mikrosystemy poznają technologie mikroelektroniczne, stanowiące fundament rozwoju mikroelektroniki i optoelektroniki zintegrowanej. Uzyskują wiedzę na temat budowy, zasad funkcjonowania, sposobów wytwarzania i stosowania różnych przyrządów półprzewodnikowych, układów scalonych, mikroczujników, ogniw słonecznych, a także urządzeń mikromechanicznych. Nurt technologiczny prezentuje szczególnie wysoki poziom, a nowoczesne laboratorium nanotechnologii i struktur półprzewodnikowych jest unikatowym tego typu laboratorium w kraju. Studenci uzyskują również gruntowne przygotowanie informatyczne, zdobywają wiedzę na temat projektowania, wykonywania i zastosowania układów mikroelektronicznych, inteligentnych mikroprocesorów i współpracujących z nimi układów ASICoraz ASIM. Zapoznają się z różnymi technikami i urządzeniami do nowoczesnego mikromontażu układów elektronicznych oraz ze specjalnymi technikami stosowanymi w produkcji mikrosystemów. Tak przygotowani absolwenci posiadają szeroką wiedzę interdyscyplinarną, łączącą w całość zagadnienia produkcji i aplikacji z elementami strategii rynkowej. Znajdą zatrudnienie w wielkich i średnich korporacjach przemysłowych, we własnym small-biznesie, a także w medycynie i ochronie środowiska. Optoelektronika i technika światłowodowa Nowoczesna technika coraz częściej stosuje światło do przesyłania i przetwarzania informacji. Światłowody, lasery, diody elektroluminescencyjne, detektory i przełączniki oraz modulatory światła rewolucjonizują współczesną elektronikę. Nie buduje się już sieci komputerowych i telekomunikacyjnych bez udziału światłowodów. Specjalność ta jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów dysponujących wiedzą z zakresu optoelektroniki i techniki światłowodowej oraz umiejętnościami praktycznego jej wykorzystania. W ramach specjalności są kształceni fachowcy w zakresie tworzenia i eksploatacji sieci światłowodowych różnych typów, przygotowani do projektowania i obsługi urządzeń optoelektronicznych. Absolwenci otrzymują również solidne wykształcenie ogólne z zakresu elektroniki, telekomunikacji i podstaw programowania. Pozwala im to podejmować pracę w innych dziedzinach, również w tych nie związanych ze światłowodami. Elektronika, fotonika, mikrosystemy Światowy rozwój nauki i techniki powoduje, że w biurach konstrukcyjnych, projektowych, laboratoriach i halach fabrycznych oraz w firmach marketingowych i serwisowych, przed pracownikami stawiane są problemy z pogranicza wielu dziedzin, z których najnowocześniejsze to optoelektronika, fotonika 10 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

11 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska i mikrosystemy. W programie kształcenia wiele uwagi poświęcono osiągnięciom optoelektroniki i techniki światłowodowej, pełniącym istotną rolę we współczesnej telekomunikacji, zagadnieniom fotowoltaiki (alternatywne źródła energii - baterie słoneczne), projektowaniu przyrządów i układów optoelektronicznych oraz miernictwu optoelektronicznemu. Bardzo ważne miejsce w programie zajmuje grupa przedmiotów związanych z sensorowymi (czujnikowymi) systemami elektronicznymi i optoelektronicznymi. Dużą uwagę poświęcono także mikrosystemom, które kreują nowe możliwości postępu w niemal wszystkich dziedzinach aktywności ludzkiej, od motoryzacji (air bags, ABS, itp.) i bankowości (ochrona obiektów, inteligentne karty kredytowe, itp.) do medycyny i ochrony środowiska (mikroanaliza gazów, krwi, itd.). Przedmiotem komplementarnym są tu "Mikroprocesorowe systemy sterujące", pełniące istotne funkcje we wszystkich typach urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych. Niestacjonarne studia drugiego stopnia na specjalności Elektronika, fotonika, mikrosystemy umożliwiają studentom rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych urządzeń i technologii, dając tym samym większą szansę na osiągnięcie sukcesu zawodowego i większą konkurencyjność na współczesnym trudnym rynku pracy. Specjalność przeznaczona jest dla tych inżynierów, którzy nie wahają się podnieść sobie poprzeczki, by osiągnąć więcej Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz w przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do kreowania postępu technicznego. Posiada umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z elektroniką i telekomunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytucjach badawczych Forma ukończenia i moŝliwość kontynuacji studiów Studia I stopnia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Studia II stopnia kończą się przygotowaniem pracy magisterskiej i egzaminem dyplomowym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) 1.4. Plany studiów Plan studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK: Elektronika i telekomunikacja ROK I, SEMESTR 1 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne Lp. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1. FLH 0134 Wstęp do filozofii Zo Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 11

12 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ EKZ 0331 Ekonomia Zo 3. MAP 1033 Analiza matematyczna I E 4. MAP1039 Algebra Zo 5. FZP 1041 Fizyka Zo 6. ETD 1061 Podstawy inżynierii w elektronice Zo 7. ETD 1062 Metrologia Zo 8. ETD1063 ROK I, SEMESTR 2 Kursy obowiązkowe: Lp. 1. MAP Kod kursu/ grupy kursów Technologie informacyjne Nazwa kursu/ grupy kursów Analiza matematyczna II Zo RAZEM Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) E 2. FWP 1042 Fizyka II E 3. ETD ETD ETD 2063 Elektryczność i magnetyzm Przyrządy półprzewodnikowe I Podstawy telekomunikacji Zo Zo Zo 6. ETD 2064 Informatyka Zo 7. ETD 2065 Światłowody I E ROK II, SEMESTR 3 Kursy obowiązkowe: Lp. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów RAZEM Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1. WFW Sport Zo 2. JZL Język obcy Zo 3. ETD 3061 Probabilistyka Zo 4. ETD ETD ETD 3064 Technika analogowa Przyrządy półprzewodnikowe II Elektronika ciała stałego I E Zo Zo 12 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

13 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska 7. ETD ETD ETD 3067 Dielektryki i magnetyki Języki programowania Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej I E Zo Zo 10. ETD 3068 Światłowody II Zo ROK II, SEMESTR 4 Kursy obowiązkowe: Lp. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów RAZEM Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS 1. WFW Sport Forma zaliczenia (Zo lub E) 2. JZL Język obcy E 3. ETD ETD ETD ETD ETD ETD 4066 Laboratorium otwarte I (elektroniczne) Technologie mikro- nano- Analogowe i cyfrowe układy elektroniczne I Półprzewodniki, dielektryki, magnetyki Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej II Algorytmy przetwarzania danych Zo E Zo Zo Zo Zo 9. ETD 4067 Sieci komputerowe Zo 10. ETD 4068 Optoelektronika I E ROK III, SEMESTR 5 Kursy obowiązkowe: Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. ETD 5061 Nazwa kursu/ grupy kursów Systemy zabezpieczeń obiektów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) Zo 2. ETD 5062 Mikrosystemy I E Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 13

14 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD 5069 Inżynieria materiałowa Laboratorium otwarte II (technologiczne) Projektowanie VLSI Analogowe i cyfrowe układy elektroniczne II Przetwarzanie sygnałów Mikroprocesory i mikrosterowniki Systemy i sieci telekomunikacyjne Zo E Zo E Zo Zo Zo 10. ETD 5070 Optoelektronika II Zo ROK III, SEMESTR 6 Kursy obowiązkowe: RAZEM Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD 6070 Nazwa kursu/ grupy kursów Mikrosystemy w motoryzacji Modelowanie mikrosystemów I Mikrosystemy w biologii i medycynie Montaż w elektronice i mikrosystemach Laboratorium otwarte III (technologiczne) Technika mikrofalowa Podstawy eksploatacji systemów Procesory sygnałowe Optoelektronika obrazowa Technika laserowa I Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) Zo Zo Zo E Zo Zo Zo E E Zo 14 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

15 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska ROK IV, SEMESTR 7 Kursy obowiązkowe: RAZEM Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. ETD 7061 Nazwa kursu/ grupy kursów Inżynieria produkcji Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) Zo 2. ETD 7062 Mikrosystemy II Zo 3. ETD ETD ETD 7065 Techniki bezprzewodowe Zastosowanie technik multimedialnych Seminarium dyplomowe Zo Zo Zo 6. ETD 7066 Praca dyplomowa Zo 7. ETD 7067 Laboratorium badawczoprojektowe Zo RAZEM Legenda: w wykład, ć ćwiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizowane w Uczelni (h), CNPS całkowity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Plan studiów stacjonarnych II stopnia KIERUNEK: Elektronika i telekomunikacja ROK I, SEMESTR 1 Kursy obowiązkowe: SPECJALNOŚĆ: Mikrosystemy studia II stopnia, stacjonarne Lp. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1. JZL Język obcy Zo 2. MAP Matematyka II E 3. ETD 8061 Elektronika ciała stałego II Zo 4. ETD 8062 Aktuatory Zo 5. ETD 8063 Nanotechnologia Zo 6. ETD ETD ETD 8262 Metody numeryczne Autonomiczne systemy zasilające Sztuczna inteligencja Zo Zo Zo Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 15

16 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ ETD ETD ETD 8265 ROK I, SEMESTR 2 Kursy obowiązkowe: Zastosowanie analogowych i cyfrowych układów scalonych I Modelowanie mikrosystemów II Techniki próżniowe i plazmowe E Zo Zo RAZEM Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. ETD ETD ETD ETD 9263 Nazwa kursu/ grupy kursów Metody optymalizacji Elektronika polimerowa i molekularna Zastosowanie analogowych i cyfrowych układów scalonych II Systemy operacyjne Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) Zo Zo Zo Zo 5. ETD 9264 Sensory E 6. ETD ETD ETD 9267 ROK II, SEMESTR 3 Kursy obowiązkowe: Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. ETD ETD ETD 9064 Metody diagnostyczne Mikrosystemy analityczne Mikrosystemy ceramiczne Nazwa kursu/ grupy kursów Organizacja i zarządzanie Diagnostyka i niezawodność Seminarium dyplomowe Zo Zo E RAZEM Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) Zo Zo Zo 4. ETD 9065 Praca dyplomowa Zo 16 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

17 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska 5. ETD 9269 Laboratorium badawczo-projektowe dla EMS Zo RAZEM KIERUNEK: Elektronika i telekomunikacja ROK I, SEMESTR 1 Kursy obowiązkowe: SPECJALNOŚĆ: Optoelektronika i technika światłowodowa studia II stopnia, stacjonarne Lp. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1. JZL Język obcy Zo 2. MAP Matematyka II E 3. ETD 8061 Elektronika ciała stałego II Zo 4. ETD 8062 Aktuatory Zo 5. ETD 8063 Nanotechnologia Zo 6. ETD ETD ETD 8362 Metody numeryczne Sieci światłowodowe Telekomunikacja światłowodowa Zo Zo E 9. ETD 8363 Światłowody III E ROK I, SEMESTR 2 Kursy obowiązkowe: Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. ETD ETD ETD9362 Nazwa kursu/ grupy kursów Metody optymalizacji Metody symulacji komputerowej w fotonice Projektowanie układów optoelektronicznych RAZEM Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) Zo Zo Zo 4. ETD9363 Optoelektronika III E 5. ETD9364 Czujniki światłowodowe E 6. ETD9365 MEOMS-y Zo 7. ETD9366 Miernictwo optoelektroniczne Zo 8. ETD9367 Fotowoltaika Zo Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 17

18 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ ETD9368 ROK I, SEMESTR 3 Kursy obowiązkowe: Technika laserowa II Zo RAZEM Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. ETD ETD ETD 9064 Nazwa kursu/ grupy kursów Organizacja i zarządzanie Diagnostyka i niezawodność Seminarium dyplomowe Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) Zo Zo Zo 4. ETD 9065 Praca dyplomowa Zo 5. ETD 9269 Laboratorium badawczo-projektowe dla EOT Zo RAZEM Legenda: w wykład, ć ćwiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizowane w Uczelni (h), CNPS całkowity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Plan studiów niestacjonarnych II stopnia KIERUNEK: Elektronika i telekomunikacja ROK I, SEMESTR 1 Kursy obowiązkowe: SPECJALNOŚĆ: Elektronika, fotonika, mikrosystemy studia II stopnia, niestacjonarne Lp. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Semestralna liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1. MAP 3008 Matematyka E 2. ETD ETD ETD1933 Metody numeryczne Elektronika ciała stałego Mikro-nano- - wybrane technologie i przyrządy Zo Zo E 5. ETD1903 Mikrosystemy Zo 6. ETD1904 ROK I, SEMESTR 2 Kursy obowiązkowe: Technika światłowodowa Zo RAZEM Lp. Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/ grupy kursów Semestralna liczba godzin ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia 18 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

19 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska kursów w ć l p s (Zo lub E) 1. JZL Język obcy Zo 2. ETD ETD ETD ETD ETD ETD2910 ROK II, SEMESTR 3 Kursy obowiązkowe: Lp. Kod kursu/ grupy kursów Podstawy elektroniki Języki programowania Miernictwo optoelektroniczne Optoelektronika obrazowa Zastosowanie mikroprocesorów Czujniki wybrane zagadnienia Nazwa kursu/ grupy kursów E Zo Zo Zo Zo E RAZEM Semestralna liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1. JZL Język obcy E 2. ETD ETD ETD ETD ETD ETD3915 ROK II, SEMESTR 4 Kursy obowiązkowe: Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. ETD 4916 Montaż w elektronice Metody optymalizacji Sieci światłowodowe Przyrządy i układy optoelektroniczne Diagnostyka materiałów dla elektroniki Praca dyplomowa 1 Nazwa kursu/ grupy kursów Systemy zarządzania jakością Zo Zo E Zo Zo Zo RAZEM Semestralna liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) Zo 2. ETD 4917 Fotowoltaika Zo 3. ETD 4918 Niezawodność w elektronice i fotonice Zo Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 19

20 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa Zo Zo RAZEM Legenda: w wykład, ć ćwiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizowane w Uczelni (h), CNPS całkowity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin 1.5. Opisy kursów ETD 1061 PODSTAWY INŻYNIERII W ELEKTRONICE Poziom kursu: podstawowy Rok I, semestr 1 Stopień studiów: I Kurs: obowiązkowy Prowadzący: dr inż. Janusz Wilk, dr inż. Andrzej Detka, dr inż. Bronisława Olszewska-Mateja, dr hab. inż. Witold Posadowski ZZU w sem. (h) Forma zaliczenia: Zo - - Zo - ECTS CNPS (h) Efekty kształcenia: Nauka konstruowania urządzeń normy, wymagania techniczne, dokumentacja. Programy informatyczne wspomagające projektowanie. Efekty kształcenia umiejętność doboru materiałów, elementów i konstrukcji urządzeń do wymagań technicznych i warunków eksploatacyjnych. Opis kursu: Nauka zasad opracowywania i odczytywania dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej urządzeń elektronicznych. 1. T. Dobrzański Rysunek techniczny maszynowy 2. Zbiory Polskich Norm 3. J. Houszka Podstawy konstrukcji mechanicznych w elektronice 4. Poradnik inżyniera mechanika praca zbiorowa ETD 1062 METROLOGIA Poziom kursu: podstawowy Rok I, semestr 1 Stopień studiów: I Kurs: obowiązkowy Prowadzący: dr hab. inż. Karol Nitsch prof. PWr, dr hab. inż. Teodor Gotszalk, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalski ZZU w sem. (h) ECTS 1 2 CNPS (h) Efekty kształcenia: Umiejętność stosowania metod pomiarów podstawowych wielkości fizycznych i elektrycznych, podstawy oceny statystycznej wyników pomiarów, obsługa przyrządów pomiarowych. Opis kursu: Wykład składa się z dwóch części zakończonych kolokwiami. W pierwszej omawiane są podstawowe pojęcia metrologii związane z rachunkiem błędów i z metodami statystycznej analizy 20 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

II. Wydział Elektroniki

II. Wydział Elektroniki INFORMATORECTS WYDZIAŁElektroniki StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Zespółredakcyjnypodkierunkiemprodziekanadrinż.I.Poźniak-Koszałka

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA

WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY WYCIĄG Z PROGRAMU KSZTAŁCENIA NA STUDIACH DRUGIEGO STOPNIA kierunek studiów ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Studia stacjonarne Plan studiów z dnia 29 marca 2012

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe

Kierunek Informatyka. Specjalność Systemy i sieci komputerowe. Specjalność Systemy multimedialne i internetowe Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy z zakresu matematyki, fizyki, elektroniki i metrologii, teorii informacji, języka angielskiego oraz wybranych zagadnień

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK INFORMATYKA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek Informatyka Studiowanie na kierunku Informatyka daje absolwentom dobre podstawy

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA

POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Niniejszy suplement do dyplomu oparty jest na modelu opracowanym przez Komisję Europejską, Radę Europy oraz UNESCO/CEPES. Ma on dostarczyć obiektywnych pełnych informacji dla lepszego

Bardziej szczegółowo

WydziałMechaniczno-Energetyczny 3. Spis treści

WydziałMechaniczno-Energetyczny 3. Spis treści INFORMATORECTS WYDZIAŁMECHANICZNO-ENERGETYCZNY StudiastacjonarneiniestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: drinż.mariamazur PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 drinż.tomaszhardy

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Systemy komputerowe administracji Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Systemy komputerowe administracji prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Sieci komputerowe Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Sieci komputerowe prowadzonej w ramach kierunku Informatykana wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim SYSTEMY I SIECI KOMPUTEROWE W MEDYCYNIE Nazwa w języku angielskim: COMPUTER SYSTEMS AND NETWORKS IN

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki

Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki Politechnika Wrocławska Wydział Podstawowych Problemów Techniki specjalność FOTONIKA 3,5-letnie studia stacjonarne I stopnia (studia inżynierskie) FIZYKA TECHNICZNA Charakterystyka wykształcenia: - dobre

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Grafika komputerowa Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Grafika komputerowa prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne Nazwa kierunku: Informatyka

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Zał. nr 1 do uchwały nr 77/2009 Rady Wydziału Elektrycznego PB z dnia 24.09.2009 r. POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA kierunek studiów ELEKTROTECHNIKA Plan

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia

Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia tel. (+48 81) 58 47 1 Kierunek studiów Elektrotechnika Studia I stopnia Przedmiot: Przemysłowe czujniki pomiarowe i ich projektowanie Rok: III Semestr: 5 Forma studiów: Studia stacjonarne Rodzaj zajęć

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CYFROWE UKŁADY STEROWANIA DIGITAL CONTROL SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012

PROGRAM KSZTAŁCENIA. Uchwała Rady Wydziału z dnia 26.09.2012 Obowiązuje od 01.10.2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ: MECHANICZNO-ENERGETYCZNY KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: II stopień, studia magisterskie FORMA STUDIÓW: niestacjonarna PROFIL:

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia inŝynierskie Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Program studiów: okres: 4 lata Sumaryczne punkty kredytowe: 240 ECTS Stopień zawodowy: inŝynier elektronik Lp. Nazwa kursu / przedmiot Semestr

Bardziej szczegółowo

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe

Rozwiązywanie równań liniowych. Transmitancja. Charakterystyki częstotliwościowe Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Modele systemów dynamicznych Nazwa w języku angielskim Dynamic Systems Models. Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012 Wrocław, 18.05.2015 Program kształcenia i plan studiów podyplomowych: Android i ios nowoczesne aplikacje mobilne edycja 1 opracowany zgodnie z Zarządzeniami Wewnętrznymi PWr. nr 14/2012 i 15/2012 i 34/2012

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI

Zał. nr 4 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/0 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim : UKŁADY ELEKTRONICZNE Nazwa w języku angielskim: ELECTRONIC CIRCUITS Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne

Liczba godzin w semestrze II r o k. Nazwa modułu. PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne PLAN STUDIÓW (poziom studiów) I STOPNIA studia (forma studiów) niestacjonarne (kierunek studiów) informatyka specjalności: programowanie systemów i baz danych, systemy i sieci komputerowe, informatyczne

Bardziej szczegółowo

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent:

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia na kierunku studiów elektronika i telekomunikacja absolwent: EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW 33/01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Optymalizacja systemów Nazwa w języku angielskim System optimization Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/16 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski VII semestr letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski VII semestr letni (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW I. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat akademicki). II. SYLWETKA

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE SEMESTRALNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE SEMESTRALNYM Studia stacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna Semestr I Organizacja pracy i zarządzanie 30 30-1 Matematyka 1 20 20 40-6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r.

Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 2015 r. PLAN STUDIÓW DLA KIERUNKU INFORMATYKA STUDIA: INŻYNIERSKIE TRYB STUDIÓW: STACJONARNE Zatwierdzono na Radzie Wydziału w dniu 11 czerwca 201 r. Egzamin po semestrze Obowiązuje od naboru na rok akademicki

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z własnościami

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja:

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja: PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRYCZNY StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 WydziałElektryczny 1 Opracowanie: Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej

Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy. Dokumentacja specjalności. Informatyka w działalności biznesowej Wyższa Szkoła Technologii Teleinformatycznych w Świdnicy Dokumentacja specjalności Informatyka w działalności biznesowej prowadzonej w ramach kierunku Informatyka na wydziale Informatyki 1. Dane ogólne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2010/2011. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny PROGRAM STUDIÓ YŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ ROKU AKADEMICKIM 2010/2011 data zatwierdzenia przez Radę ydziału w SID pieczęć i podpis dziekana ydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny Studia wyższe prowadzone

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM

PLAN STUDIÓW W UKŁADZIE ROCZNYM PLAN STUDIÓ UKŁADZIE ROCZNYM Studia niestacjonarne I stopnia Kierunek: edukacja techniczno-informatyczna ROK I E/- Organizacja pracy i zarządzanie 30 30 1 Matematyka 1 20 20 40 6 Zarządzanie środowiskiem

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności Inżynieria Oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium SYSTEMY MULTIMEDIALNE Multimedia Systems Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna

InŜynieria biomedyczna Studenci kierunku INśYNIERIA BIOMEDYCZNA mają moŝliwość wyboru jednej z następujących specjalności: informatyka medyczna Wydział InŜynierii Mechanicznej i Informatyki al. Armii Krajowej 21, 42-200 Częstochowa tel. 0 34 325 05 61 rekrutacja@wimii.pcz.pl www.wimii.pcz.czest.pl Studia I stopnia Studia licencjackie trwają nie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol

Załącznik 1. Nazwa kierunku studiów: FIZYKA Poziom kształcenia: II stopień (magisterski) Profil kształcenia: ogólnoakademicki Symbol Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA TECHNICZNA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka techniczna

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: MODELOWANIE I ANALIZA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Modeling and analysis of computer systems Kierunek: Informatyka Forma studiów: Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: Poziom kwalifikacji: obowiązkowy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka

PLAN STUDIÓW. Zał. nr 3 do ZW 33/2012. Załącznik nr 1 do Programu studiów. WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania. KIERUNEK: Informatyka Zał. nr do ZW /2012 Załącznik nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: Informatyki i Zarządzania KIERUNEK: Informatyka POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Instytut Matematyczno-Przyrodniczy Zakład Matematyki Program studiów na kierunku matematyka (studia I stopnia o profilu ogólnoakademickim, stacjonarne) dotyczy osób zarekrutowanych w roku 2013/14 i w latach następnych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Jednostki obliczeniowe w zastosowaniach mechatronicznych Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Computational

Bardziej szczegółowo

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności :

Sylwetki absolwenta kierunku Informatyka dla poszczególnych specjalności : INFORMATYKA Studia I stopnia Celem kształcenia na I stopniu studiów kierunku Informatyka jest odpowiednie przygotowanie absolwenta z zakresu ogólnych zagadnień informatyki. Absolwent powinien dobrze rozumieć

Bardziej szczegółowo

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014

Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 05.02.2014r Harmonogram czynności w semestrze letnim roku akademickiego 2013/2014 W dniach (03.03-07.03.2014) grupy z tygodni parzystych mają tylko pierwszą godzinę zajęć, grupy z tygodni nieparzystych

Bardziej szczegółowo

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS

3. Plan studiów PLAN STUDIÓW. Faculty of Fundamental Problems of Technology Field of study: MATHEMATICS 148 3. Plan studiów PLAN STUDIÓW 3.1. MATEMATYKA 3.1. MATHEMATICS - MSc studies - dzienne studia magisterskie - day studies WYDZIAŁ: PPT KIERUNEK: MATEMATYKA SPECJALNOŚCI: Faculty of Fundamental Problems

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering

Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Z-ZIP2-119z Inżynieria Jakości Quality Engineering Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE MODUŁU

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5

GGiOŚ - Górnictwo i Geologia - opis kierunku 1 / 5 GGiOŚ Górnictwo i Geologia opis kierunku 1 / 5 Warunki rekrutacji na studia Wymagania wstępne i dodatkowe: Kandydat powinien posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje związane z Górnictwem i geologią,

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA Nazwa w języku angielskim: DIAGNOSTIC IMAGING Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. Informacje ogólne 1 Nazwa modułu kształcenia Inżynieria 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki, Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod modułu (wypełnia koordynator

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: SYSTEMY STEROWANIA, Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY STEROWANIA Control systems Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika II Stopień (I stopień / II stopień) Ogólno akademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_RwM_EM Robotyka w medycynie Robotics in Medicine

EiT_S_I_RwM_EM Robotyka w medycynie Robotics in Medicine Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy

Objaśnienia oznaczeń w symbolach K przed podkreślnikiem kierunkowe efekty kształcenia W kategoria wiedzy Efekty kształcenia dla kierunku studiów FIZYKA - studia II stopnia, profil ogólnoakademicki - i ich odniesienia do efektów kształcenia w obszarze nauk ścisłych Kierunek studiów fizyka należy do obszaru

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium ROBOTYKA Robotics Forma studiów: stacjonarne Poziom przedmiotu: I stopnia

Bardziej szczegółowo

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Sterowniki programowalne Programmable Controllers

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KINEMATYKA I DYNAMIKA MANIPULATORÓW I ROBOTÓW Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia

INFORMATOR ECTS. WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia INFORMATOR ECTS WYDZIAŁ INFORMATYKI i ZARZĄDZANIA Studia stacjonarne I i II stopnia Wrocław 2007 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Opracowanie: Krystyna Fryc inż. Urszula Laskowska

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: mechanika i budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Inżynieria cieplna i samochodowa Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych,

1. Informatyka w zarządzaniu, 2. Grafika komputerowa i budowa systemów internetowych, KIERUNEK: INFORMATYKA I EKONOMETRIA Studia inżynierskie na kierunku Informatyka i Ekonometria obejmują kształcenie specjalistów w zakresie tworzenia i eksploatacji systemów informacji ekonomicznej, stosowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Podstawy Projektowania Foundation of design in technical engineering Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: Poziom studiów: obowiązkowy studia I stopnia Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5

Specjalnościowy Obowiązkowy Polski Semestr 5 KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-507b Język programowania Python The Python Programming Language

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2011/2012

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY. Rok akademicki 2011/2012 Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA (studia I stopnia) Rok akademicki 2011/2012 Europejski System

Bardziej szczegółowo

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki

Instytut Politechniczny Zakład Elektrotechniki i Elektroniki Instytut Politechniczny Kod przedmiotu: PLPILA02-IPELE-I-IIIkC5-2013-S Pozycja planu: C5 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane 1 Nazwa przedmiotu Metrologia I 2 Kierunek studiów Elektrotechnika

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH PROPONOWANE BLOKI Systemy i sieci światłowodowe Elektronika motoryzacyjna Mikro-

Bardziej szczegółowo

Informacja o Możliwości Jednoczesnego Studiowania Matematyki i Informatyki w Systemie Studiów Dwustopniowych.

Informacja o Możliwości Jednoczesnego Studiowania Matematyki i Informatyki w Systemie Studiów Dwustopniowych. Informacja o Możliwości Jednoczesnego Studiowania Matematyki i Informatyki w Systemie Studiów Dwustopniowych. Zasady ogólne Programy studiów matematycznych i informatycznych na Wydziale Matematyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe

Obowiązkowy A. Przedmioty kształcenia ogólnego 1 Etykieta w życiu publicznym wykład 9 zaliczenie tak 1 B. Przedmioty podstawowe Instytut Informatyki, PWSZ w Nysie Kierunek: Informatyka Specjalność: Systemy internetowe, SI studia niestacjonarne Rok 2012/2013 Rok I, semestr I (zimowy) zajęć 1 Etykieta w życiu publicznym 9 tak 1 Przedmiot

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO OPIS PRZEDMIOTU. Sieci i sterowniki przemysłowe OPIS PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Sieci i sterowniki przemysłowe Wydział Instytut/Katedra Kierunek Specjalizacja/specjalność Wydział Matematyki, Fizyki i Techniki Instytut Mechaniki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

Urządzenia i systemy automatyki. Elektrotechnika I stopień ogólno akademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy

Urządzenia i systemy automatyki. Elektrotechnika I stopień ogólno akademicki. stacjonarne. przedmiot kierunkowy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Automatics systems and devices Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Mechatronika rok akademicki 2013/2014 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Nowa siedziba Katedry 2005 2006

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CHWYTAKI, NAPĘDY I CZUJNIKI URZĄDZEŃ MECHATRONICZNYCH Grippers, driver and sensors of mechatronic devices Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: SYSTEMY

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki

Inżynieria Jakości Quality Engineering. Zarządzanie i Inżynieria Produkcji II stopień Ogólnoakademicki KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 Inżynieria Jakości Quality Engineering A. USYTUOWANIE MODUŁU W SYSTEMIE

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie. Egzamin / zaliczenie. ocenę*

KARTA PRZEDMIOTU. Egzamin / zaliczenie. Egzamin / zaliczenie. ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Programowanie w języku C Nazwa w języku angielskim C language programming Kierunek studiów (jeśli

Bardziej szczegółowo

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V

Kierunkowy Wybieralny Polski Semestr V KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2015/2016 Z-ID-505a Projektowanie aplikacji internetowych JAVA Web Application

Bardziej szczegółowo

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW

STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW STUDIA INDYWIDUALNE I STOPNIA NA KIERUNKU FIZYKA UW Ι.CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW Studia indywidualne pierwszego stopnia na kierunku fizyka UW trwają trzy lata i kończą się nadaniem tytułu licencjata (licencjat

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium JĘZYKI PROGRAMOWANIA Programming Languages Forma studiów: studia

Bardziej szczegółowo