II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki"

Transkrypt

1 INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRONIKIMIKROSYSTEMÓWIFOTONIKI StudiaIiIISTOPNIASTACJONARNEiNIESTACJONARNE Wrocław2007

2 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 Redakcja: Opracowanie: Korekta: Doc.drinż.BronisławaOlszewska-Mateja Mgrinż.KamillaKotowska JanuszM.Szafran Projektgraficzny: Projektokładki: DariuszGodlewski Aktualizacja: 3stycznia2008r. 2 WydziałElektronikiMikrosystemówiFotoniki

3 II.WydziałElektronikiMikrosystemówiFotoniki...5 PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska 4.OgólneinformacjeoWydziale Struktura Ofertadydaktycznanarokakademicki2007/ Władze KoordynatorzyWydziałowi Siedziba Studianiestacjonarne Studiastacjonarne...7 III.Kierunkikształcenia Warunkiprzyjęćnastudia Zasadyocenianiaiegzaminowania Studiadoktoranckie Elektronikaitelekomunikacja WarunkiprzyjęćnastudiaIstopnia WarunkiprzyjęćnastudiaIIstopnia WarunkiprzyjęćnastudiaIIIstopnia Ogólnacharakterystykakierunku Sylwetkaabsolwenta Formaukończeniaimożliwośćkontynuacjistudiów Planystudiów Opisykursów PlanstudiówstacjonarnychIstopnia PlanstudiówstacjonarnychIIstopnia PlanstudiówniestacjonarnychIIstopnia...18 WydziałElektronikiMikrosystemówiFotoniki 3 Spis treści

4 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/ WydziałElektronikiMikrosystemówiFotoniki

5 PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska II. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki ul.janiszewskiego11/17,50-372wrocław,bud.c-2,pok.216 tel Siedziba Kierownikdziekanatu: Dziekan:drhab.inż.AndrzejDziedzic,prof.nadzw.PWr Prodziekani: prof.drhab.inż.zbigniewkowalski(ds.studenckich) drinż.bronisławaolszewska-mateja,doc.pwr(ds.dydaktyki) drinż.januszmarkowski(ds.ogólnych) 2. ds.procesubolońskiego:drinż.bronisławaolszewska-mateja,doc.pwr Władze ds.ects:drinż.bronisławaolszewska-mateja,doc.pwr 3. Koordynatorzy Wydziałowi 4. Ogólne informacje o Wydziale komunikacjananastępującychstopniachkształcenia: WydziałElektronikiMikrosystemówiFotonikikształcistudentównakierunkuelektronikaitele- studiastacjonarneistopnia studiastacjonarneiistopnianaspecjalnościach: narzędzia,dziękiktórymmożnabudowaćwspółczesnekomputery,roboty,aparaturęnaukowąimedyczną,atakżerozwijaćtelekomunikacjęwykorzystującąświatłowody.elektronikaioptoelektronika rozwijająsiędziękiminiaturyzacji.okońcuubiegłegowiekumówisięjakoowiekutechnologii Elektronika,telekomunikacjaiinformatykakształtująobrazwspółczesnejcywilizacji.Elektronikastwarza studiastacjonarneiiistopnia(doktoranckie)wdyscyplinie: -elektronika. -elektronika,fotonika,mikrosystemy studianiestacjonarneiistopnianaspecjalności: -mikrosystemy, -optoelektronikaitechnikaświatłowodowa(wjęzykupolskimiangielskim), mikroelektronicznych,aowiekuxxijakoowiekuświatłainanotechnologii. WydziałElektronikiMikrosystemówiFotoniki 5

6 PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008 systemówoperacyjnychizastosowańkomputerów,projektowaniaprzyrządów,urządzeńisystemów stosowanychwelektroniceitelekomunikacjiorazeksploatacjinowoczesnychurządzeńisystemów optoelektroniki,miernictwaelektronicznego,informatyki,urządzeń,systemówisiecitelekomunikacyjnych, stawiaxxiwiek. abykształcącspecjalistównakierunkuelektronikaitelekomunikacjaprzygotowałichdowyzwań,które Czegouczymy? Przekazujemyniezbędnąwiedzęzzakresuprzyrządówelektronicznych,technikianalogowejicyfrowej, SenatPolitechnikiWrocławskiejpowołałw2002rokuWydziałElektronikiMikrosystemówiFotoniki, układów,urządzeńorazsystemówelektronicznychifotonicznychjakteżsiecitelekomunikacyjnych organizacjiizarządzania. elektronicznych,wtymrównieżtelekomunikacyjnych,podstawowychzasadekonomikiprodukcjioraz iteleinformatycznych,zwykorzystaniemnowoczesnychprzyrządów,technologiiinarzędzioraztechnik komputerowych. Wiedzaabsolwenta Absolwentjestprzygotowanydoprojektowania,realizacjiieksploatacjianalogowychicyfrowych firmą. zarównoelektronicznych,jakitelekomunikacyjnych,dokierowaniazespołamiludzkimi,zarządzaniamałą AkredytacyjnejUczelniTechnicznych(nalataod2003/2004do2007/2008)ipozytywnaocenajednolitych rodzajufirmachprzywprowadzaniunarynekorazeksploatacjinowoczesnychurządzeńisystemów itelekomunikacyjny,uoperatorówsiecitelekomunikacyjnychiteleinformatycznych,atakżewróżnego studiówmagisterskichistudiówdrugiegostopnianakierunkuelektronikaitelekomunikcjaprzyznana PotwierdzeniemwysokiejjakościkształceniajestprzyznanyWydziałowiCertyfikatKomisji Absolwentjestprzygotowanydopracywfirmachprodukującychsprzętelektroniczny jakościowym. WydziałowiprzezPaństwowąKomisjęAkredytacyjną(nalataod2007/2008do2012/2013) zgodniez opiniąpkapoziomstudiówprowadzonychnawydzialewpełniodpowiadaprzyjętymkryteriom 5. Struktura Wydziałowy Zakład Mikroelektroniki i Nanotechnologii Wydziałowy Zakład Technologii PróŜniowych i Plazmowych Wydziałowy Zakład Metrologii Mikro- i Nanostruktur 6 WydziałElektronikiMikrosystemówiFotoniki 6. Oferta dydaktyczna na rok akademicki 2007/2008 Wydziałowy Zakład Technologii i Diagnostyki Struktur Mikroelektronicznych Wydziałowy Zakład Technologii Aparatury Elektronicznej Wydziałowy Zakład Mikrosystemów i Fotoniki Pracownia MikroinŜynierii i Mikromechaniki

7 PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska Elektronikaitelekomunikacja Kierunek STUDIAISTOPNIA Specjalność trwania wsem. Czas Uzyskany Kierunek STUDIAIISTOPNIA Specjalność trwania 7 inżynier tytuł wsem. Czas Uzyskany tytuł 6.1. Studia stacjonarne Kierunek Specjalność trwania wsem. Czas Uzyskany tytuł STUDIAIISTOPNIA Mikrosystemy Elektronika i telekomunikacja Optoelektronika i technika światłowodowa 6.2. Studia niestacjonarne 3 magister Elektronika i telekomunikacja Elektronika, fotonika, mikrosystemy 4 magister 6.3. Studia doktoranckie Studia stacjonarne III stopnia (doktoranckie) prowadzone są w dyscyplinie: elektronika 7. Warunki przyjęć na studia WydziałElektronikiMikrosystemówiFotoniki Warunki przyjęć na studia I stopnia Studia I stopnia są prowadzone we Wrocławiu Podstawą przyjęcia kandydatów na studia stacjonarne I stopnia jest konkurs wyników egzaminu maturalnego z wybranych przedmiotów: dla kierunku Elektronika i telekomunikacja: język polski, język obcy, matematyka, fizyka. Kandydat na studia może ubiegać się o przyjęcie na więcej niż jeden kierunek studiów na różnych wydziałach, podając preferencje dotyczące wydziałów i kierunków, stopnia i systemu studiów oraz miejsca studiowania. Kandydat może złożyć podanie o przyjęcie na Politechnikę Wrocławską bez podania kierunku studiów. Zgodnie z zapisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, art. 8, ust. 2, z dnia 27 lipca 2005 r. przyjęcie

8 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 studenta na określony kierunek studiów następuje nie później niż po upływie pierwszego roku akademickiego. Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, odstępstwa od warunków i trybu rekrutacji dotyczące kandydatów z Maturą Międzynarodową (IB), maturą uzyskaną poza granicami Polski, dyplomem ukończenia studiów poza granicami Polski oraz kandydatów cudzoziemców zostały określone w odrębnych dokumentach Warunki przyjęć na studia II stopnia Konkurs ocen z dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia. Na studia przyjmowani są absolwenci studiów pierwszego stopnia na kierunkach: elektronika i telekomunikacja, elektrotechnika, energetyka, informatyka, automatyka i robotyka, matematyka, fizyka, fizyka techniczna, bioinżynieria, mechatronika, inżynieria materiałowa Warunki przyjęć na studia III stopnia W postępowaniu rekrutacyjnym składnikami oceny punktowej są: zakres odbytych studiów i wyniki uzyskane w toku studiów ocena średnia z egzaminów ze zrealizowanego programu nauczania (co najmniej 3,80), aktywność naukowa (publikacje, wystąpienia, konferencje nagrody w konkursach), rozmowa kwalifikacyjna, dyscyplina naukowa. 8. Zasady oceniania i egzaminowania Zaliczenia Każdy kurs oraz każda grupa kursów kończy się zaliczeniem na ocenę (ocena z zaliczenia lub egzaminu). W przypadku, gdy program nauczania przewiduje zaliczenie kursu lub grupy kursów na podstawie oceny z egzaminu; ocena ta stanowi jednocześnie zaliczenie danego kursu lub kursu końcowego w grupie kursów i jest wpisywana do indeksu jednokrotnie jako wynik egzaminu. Zaliczenie kursu lub grupy kursów może odbyć się w języku polskim lub obcym. Może ponadto odbyć się w trybie zdalnym, o ile w miejscu zaliczenia zostaną zagwarantowane warunki do jego przeprowadzenia, w tym weryfikacji tożsamości studentów. Dokonując zaliczenia kursu końcowego danej grupy kursów, należy uwzględnić wyniki kontroli wiedzy lub umiejętności studenta dotyczące pozostałych kursów tej grupy. Oceny stosowane w Politechnice Wrocławskiej Opis ocen stosowanych w Politechnice Wrocławskiej 5,5 celujący 5,0 bardzo dobry 4,5 dobry plus 4,0 dobry 3,5 dostateczny plus 3,0 dostateczny 2,0 niedostateczny 8 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

9 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska Student otrzymuje zaliczenie na podstawie wyników kolokwiów, sprawdzianów, prac kontrolnych, projektów i innych osiągnięć w nauce w czasie semestru, a także na podstawie obecności. W losowych przypadkach prowadzący powinien umożliwić studentowi zaliczenie w terminie innym niż ustalony (również w sesji egzaminacyjnej). Podczas pierwszych zajęć w semestrze prowadzący kurs określa i podaje do wiadomości studentów szczegółowe warunki oraz terminy zaliczenia kursu lub grupy kursów, której elementem jest dany kurs. Zasady te mogą być również podane w opisie kursu/grupy kursów dla kursów odbywanych zarówno w trybie tradycyjnym, jak i zdalnym. Student wpisany na semestr, jak również student studiujący bez wpisu na semestr, jest zobowiązany do zaliczenia wszystkich kursów i grup kursów do dnia rozpoczęcia sesji egzaminacyjnej tego semestru, a kursów realizowanych w letniej przerwie semestralnej w terminie wyznaczonym przez dziekana. Prowadzący kurs, w porozumieniu ze studentami i za zgodą dziekana, może ustalić dodatkowy termin zaliczenia przeprowadzonego w semestrze kursu w okresie do końca sesji egzaminacyjnej tego semestru. Kurs zaliczony w tym okresie uważa się za zaliczony w terminie. Warunkiem koniecznym zaliczenia kursu praca dyplomowa w ostatnim semestrze studiów jest wykonanie pozytywnie ocenionej przez opiekuna pracy dyplomowej. Kursy oraz grupy kursów niezaliczone w terminie muszą być przez studentów powtórzone. Niezaliczony kurs może być zastąpiony tym samym kursem, realizowanym w innym trybie (tradycyjnym lub zdalnym). Niezaliczony kurs wybieralny może być zastąpiony innym, realizowanym w trybie powtórzenia, stosownie do wymagań programu nauczania i za zgodą dziekana. W uzasadnionych przypadkach, za wcześniejszą akceptacją prowadzącego kurs, student może uzyskać zgodę dziekana na realizację kursu lub grupy kursów w uzgodniony sposób (np. bez odbywania zajęć). Student niepełnosprawny ma prawo do zaliczania zajęć w trybie indywidualnym, na zasadach innych niż zawarte w opisie kursu i określone przez prowadzącego kurs. Zakres indywidualizacji zaliczania kursów określa dziekan. Egzaminy Egzamin jest formą kontroli wiedzy studenta i może obejmować materiał kilku kursów należących do grupy kursów. Egzaminy mogą odbywać się w języku polskim lub obcym. Egzamin może odbywać się w trybie zdalnym, o ile w miejscu egzaminowania zostaną zagwarantowane warunki do przeprowadzenia egzaminu w tym trybie, w tym warunki weryfikacji tożsamości studentów. W przypadku grupy kursów zaliczanych na podstawie oceny z egzaminu, ocena ta jest ustalana przez egzaminatora po uwzględnieniu wyników kontroli wiedzy lub umiejętności studenta dotyczącej pozostałych kursów tej grupy. Egzaminy odbywają się w czasie sesji egzaminacyjnej. Student może, w porozumieniu z egzaminatorem i za zgodą dziekana, przystąpić do egzaminu w terminie wcześniejszym niż zaplanowany. Wynik egzaminu, odbytego nie później niż w sesji egzaminacyjnej, wpisuje się z datą nie późniejszą niż ostatni dzień sesji. W uzasadnionych przypadkach losowych, za wcześniejszą akceptacją egzaminatora, dziekan może zezwolić studentowi na złożenie egzaminu po terminie albo wyrazić zgodę na anulowanie przyjętego do realizacji w danym semestrze kursu, po którym następuje egzamin. Do końca czwartego tygodnia zajęć danego semestru egzaminator ustala formę egzaminu oraz warunki jego zdania i proponuje terminy egzaminów. Harmonogram sesji egzaminacyjnej ustala dziekan. Student ma prawo do co najmniej dwukrotnego zdawania egzaminu w czasie sesji egzaminacyjnej. W przypadku nieobecności na egzaminie, student zachowuje to prawo jedynie po przyjęciu usprawiedliwienia. W losowych przypadkach prowadzący powinien zapewnić studentowi zdawanie egzaminu w terminie innym niż ustalony (także przed terminem sesji egzaminacyjnej). Usprawiedliwieniem nieobecności na egzaminie może być wyłącznie choroba lub istotne zdarzenie losowe. Usprawiedliwienie przyjmuje egzaminator, a sprawy sporne rozstrzyga dziekan. W uzasadnionych przypadkach, na wniosek studenta, dziekan może zarządzić egzamin komisyjny. Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 9

10 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 III. Kierunki kształcenia 1. Elektronika i Telekomunikacja 1.1. Ogólna charakterystyka kierunku Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki kształci studentów na kierunku Elektronika i Telekomunikacja w ramach trzech specjalności. Mikrosystemy Mikrosystemy to urządzenia o wymiarach od mikrometrów do pojedynczych centymetrów, wytwarzane technologiami mikroelektronicznymi i mikromechanicznymi, najczęściej z krzemu (tak jak np. układy scalone). Mikroelektronika i mikrosystemy stanowią pomost do nanoelektroniki i nanosystemów (nanomaszyn). Ich szerokie rozpowszechnienie we wszystkich dziedzinach życia i działalności człowieka będzie rosło wraz z rozwojem nauki i techniki oraz nowoczesnych metod wytwarzania. Studenci specjalności Mikrosystemy poznają technologie mikroelektroniczne, stanowiące fundament rozwoju mikroelektroniki i optoelektroniki zintegrowanej. Uzyskują wiedzę na temat budowy, zasad funkcjonowania, sposobów wytwarzania i stosowania różnych przyrządów półprzewodnikowych, układów scalonych, mikroczujników, ogniw słonecznych, a także urządzeń mikromechanicznych. Nurt technologiczny prezentuje szczególnie wysoki poziom, a nowoczesne laboratorium nanotechnologii i struktur półprzewodnikowych jest unikatowym tego typu laboratorium w kraju. Studenci uzyskują również gruntowne przygotowanie informatyczne, zdobywają wiedzę na temat projektowania, wykonywania i zastosowania układów mikroelektronicznych, inteligentnych mikroprocesorów i współpracujących z nimi układów ASICoraz ASIM. Zapoznają się z różnymi technikami i urządzeniami do nowoczesnego mikromontażu układów elektronicznych oraz ze specjalnymi technikami stosowanymi w produkcji mikrosystemów. Tak przygotowani absolwenci posiadają szeroką wiedzę interdyscyplinarną, łączącą w całość zagadnienia produkcji i aplikacji z elementami strategii rynkowej. Znajdą zatrudnienie w wielkich i średnich korporacjach przemysłowych, we własnym small-biznesie, a także w medycynie i ochronie środowiska. Optoelektronika i technika światłowodowa Nowoczesna technika coraz częściej stosuje światło do przesyłania i przetwarzania informacji. Światłowody, lasery, diody elektroluminescencyjne, detektory i przełączniki oraz modulatory światła rewolucjonizują współczesną elektronikę. Nie buduje się już sieci komputerowych i telekomunikacyjnych bez udziału światłowodów. Specjalność ta jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów dysponujących wiedzą z zakresu optoelektroniki i techniki światłowodowej oraz umiejętnościami praktycznego jej wykorzystania. W ramach specjalności są kształceni fachowcy w zakresie tworzenia i eksploatacji sieci światłowodowych różnych typów, przygotowani do projektowania i obsługi urządzeń optoelektronicznych. Absolwenci otrzymują również solidne wykształcenie ogólne z zakresu elektroniki, telekomunikacji i podstaw programowania. Pozwala im to podejmować pracę w innych dziedzinach, również w tych nie związanych ze światłowodami. Elektronika, fotonika, mikrosystemy Światowy rozwój nauki i techniki powoduje, że w biurach konstrukcyjnych, projektowych, laboratoriach i halach fabrycznych oraz w firmach marketingowych i serwisowych, przed pracownikami stawiane są problemy z pogranicza wielu dziedzin, z których najnowocześniejsze to optoelektronika, fotonika 10 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

11 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska i mikrosystemy. W programie kształcenia wiele uwagi poświęcono osiągnięciom optoelektroniki i techniki światłowodowej, pełniącym istotną rolę we współczesnej telekomunikacji, zagadnieniom fotowoltaiki (alternatywne źródła energii - baterie słoneczne), projektowaniu przyrządów i układów optoelektronicznych oraz miernictwu optoelektronicznemu. Bardzo ważne miejsce w programie zajmuje grupa przedmiotów związanych z sensorowymi (czujnikowymi) systemami elektronicznymi i optoelektronicznymi. Dużą uwagę poświęcono także mikrosystemom, które kreują nowe możliwości postępu w niemal wszystkich dziedzinach aktywności ludzkiej, od motoryzacji (air bags, ABS, itp.) i bankowości (ochrona obiektów, inteligentne karty kredytowe, itp.) do medycyny i ochrony środowiska (mikroanaliza gazów, krwi, itd.). Przedmiotem komplementarnym są tu "Mikroprocesorowe systemy sterujące", pełniące istotne funkcje we wszystkich typach urządzeń elektronicznych i optoelektronicznych. Niestacjonarne studia drugiego stopnia na specjalności Elektronika, fotonika, mikrosystemy umożliwiają studentom rozwijanie wiedzy i umiejętności w zakresie najnowszych urządzeń i technologii, dając tym samym większą szansę na osiągnięcie sukcesu zawodowego i większą konkurencyjność na współczesnym trudnym rynku pracy. Specjalność przeznaczona jest dla tych inżynierów, którzy nie wahają się podnieść sobie poprzeczki, by osiągnąć więcej Sylwetka absolwenta Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz systemów, sieci i usług telekomunikacyjnych. Jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny oraz w przedsiębiorstwach operatorskich sieci i usług telekomunikacyjnych. Zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiada umiejętność posługiwania się językiem specjalistycznym w dziedzinie elektroniki i telekomunikacji. Absolwent studiów II stopnia jest przygotowany do kreowania postępu technicznego. Posiada umiejętności podejmowania twórczych przedsięwzięć inżynierskich oraz kierowania zespołami ludzkimi. Jest przygotowany do pracy w instytucjach związanych z elektroniką i telekomunikacją, w tym w biurach projektowych i rozwojowych przedsiębiorstw oraz w instytucjach badawczych Forma ukończenia i moŝliwość kontynuacji studiów Studia I stopnia kończą się przygotowaniem pracy dyplomowej i egzaminem dyplomowym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia. Studia II stopnia kończą się przygotowaniem pracy magisterskiej i egzaminem dyplomowym. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów III stopnia (doktoranckich) 1.4. Plany studiów Plan studiów stacjonarnych I stopnia KIERUNEK: Elektronika i telekomunikacja ROK I, SEMESTR 1 Kursy obowiązkowe: studia I stopnia, stacjonarne Lp. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1. FLH 0134 Wstęp do filozofii Zo Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 11

12 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ EKZ 0331 Ekonomia Zo 3. MAP 1033 Analiza matematyczna I E 4. MAP1039 Algebra Zo 5. FZP 1041 Fizyka Zo 6. ETD 1061 Podstawy inżynierii w elektronice Zo 7. ETD 1062 Metrologia Zo 8. ETD1063 ROK I, SEMESTR 2 Kursy obowiązkowe: Lp. 1. MAP Kod kursu/ grupy kursów Technologie informacyjne Nazwa kursu/ grupy kursów Analiza matematyczna II Zo RAZEM Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) E 2. FWP 1042 Fizyka II E 3. ETD ETD ETD 2063 Elektryczność i magnetyzm Przyrządy półprzewodnikowe I Podstawy telekomunikacji Zo Zo Zo 6. ETD 2064 Informatyka Zo 7. ETD 2065 Światłowody I E ROK II, SEMESTR 3 Kursy obowiązkowe: Lp. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów RAZEM Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1. WFW Sport Zo 2. JZL Język obcy Zo 3. ETD 3061 Probabilistyka Zo 4. ETD ETD ETD 3064 Technika analogowa Przyrządy półprzewodnikowe II Elektronika ciała stałego I E Zo Zo 12 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

13 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska 7. ETD ETD ETD 3067 Dielektryki i magnetyki Języki programowania Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej I E Zo Zo 10. ETD 3068 Światłowody II Zo ROK II, SEMESTR 4 Kursy obowiązkowe: Lp. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów RAZEM Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS 1. WFW Sport Forma zaliczenia (Zo lub E) 2. JZL Język obcy E 3. ETD ETD ETD ETD ETD ETD 4066 Laboratorium otwarte I (elektroniczne) Technologie mikro- nano- Analogowe i cyfrowe układy elektroniczne I Półprzewodniki, dielektryki, magnetyki Podstawy techniki cyfrowej i mikroprocesorowej II Algorytmy przetwarzania danych Zo E Zo Zo Zo Zo 9. ETD 4067 Sieci komputerowe Zo 10. ETD 4068 Optoelektronika I E ROK III, SEMESTR 5 Kursy obowiązkowe: Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. ETD 5061 Nazwa kursu/ grupy kursów Systemy zabezpieczeń obiektów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) Zo 2. ETD 5062 Mikrosystemy I E Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 13

14 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD 5069 Inżynieria materiałowa Laboratorium otwarte II (technologiczne) Projektowanie VLSI Analogowe i cyfrowe układy elektroniczne II Przetwarzanie sygnałów Mikroprocesory i mikrosterowniki Systemy i sieci telekomunikacyjne Zo E Zo E Zo Zo Zo 10. ETD 5070 Optoelektronika II Zo ROK III, SEMESTR 6 Kursy obowiązkowe: RAZEM Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD ETD 6070 Nazwa kursu/ grupy kursów Mikrosystemy w motoryzacji Modelowanie mikrosystemów I Mikrosystemy w biologii i medycynie Montaż w elektronice i mikrosystemach Laboratorium otwarte III (technologiczne) Technika mikrofalowa Podstawy eksploatacji systemów Procesory sygnałowe Optoelektronika obrazowa Technika laserowa I Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) Zo Zo Zo E Zo Zo Zo E E Zo 14 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

15 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska ROK IV, SEMESTR 7 Kursy obowiązkowe: RAZEM Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. ETD 7061 Nazwa kursu/ grupy kursów Inżynieria produkcji Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) Zo 2. ETD 7062 Mikrosystemy II Zo 3. ETD ETD ETD 7065 Techniki bezprzewodowe Zastosowanie technik multimedialnych Seminarium dyplomowe Zo Zo Zo 6. ETD 7066 Praca dyplomowa Zo 7. ETD 7067 Laboratorium badawczoprojektowe Zo RAZEM Legenda: w wykład, ć ćwiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizowane w Uczelni (h), CNPS całkowity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Plan studiów stacjonarnych II stopnia KIERUNEK: Elektronika i telekomunikacja ROK I, SEMESTR 1 Kursy obowiązkowe: SPECJALNOŚĆ: Mikrosystemy studia II stopnia, stacjonarne Lp. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1. JZL Język obcy Zo 2. MAP Matematyka II E 3. ETD 8061 Elektronika ciała stałego II Zo 4. ETD 8062 Aktuatory Zo 5. ETD 8063 Nanotechnologia Zo 6. ETD ETD ETD 8262 Metody numeryczne Autonomiczne systemy zasilające Sztuczna inteligencja Zo Zo Zo Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 15

16 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ ETD ETD ETD 8265 ROK I, SEMESTR 2 Kursy obowiązkowe: Zastosowanie analogowych i cyfrowych układów scalonych I Modelowanie mikrosystemów II Techniki próżniowe i plazmowe E Zo Zo RAZEM Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. ETD ETD ETD ETD 9263 Nazwa kursu/ grupy kursów Metody optymalizacji Elektronika polimerowa i molekularna Zastosowanie analogowych i cyfrowych układów scalonych II Systemy operacyjne Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) Zo Zo Zo Zo 5. ETD 9264 Sensory E 6. ETD ETD ETD 9267 ROK II, SEMESTR 3 Kursy obowiązkowe: Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. ETD ETD ETD 9064 Metody diagnostyczne Mikrosystemy analityczne Mikrosystemy ceramiczne Nazwa kursu/ grupy kursów Organizacja i zarządzanie Diagnostyka i niezawodność Seminarium dyplomowe Zo Zo E RAZEM Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) Zo Zo Zo 4. ETD 9065 Praca dyplomowa Zo 16 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

17 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska 5. ETD 9269 Laboratorium badawczo-projektowe dla EMS Zo RAZEM KIERUNEK: Elektronika i telekomunikacja ROK I, SEMESTR 1 Kursy obowiązkowe: SPECJALNOŚĆ: Optoelektronika i technika światłowodowa studia II stopnia, stacjonarne Lp. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1. JZL Język obcy Zo 2. MAP Matematyka II E 3. ETD 8061 Elektronika ciała stałego II Zo 4. ETD 8062 Aktuatory Zo 5. ETD 8063 Nanotechnologia Zo 6. ETD ETD ETD 8362 Metody numeryczne Sieci światłowodowe Telekomunikacja światłowodowa Zo Zo E 9. ETD 8363 Światłowody III E ROK I, SEMESTR 2 Kursy obowiązkowe: Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. ETD ETD ETD9362 Nazwa kursu/ grupy kursów Metody optymalizacji Metody symulacji komputerowej w fotonice Projektowanie układów optoelektronicznych RAZEM Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) Zo Zo Zo 4. ETD9363 Optoelektronika III E 5. ETD9364 Czujniki światłowodowe E 6. ETD9365 MEOMS-y Zo 7. ETD9366 Miernictwo optoelektroniczne Zo 8. ETD9367 Fotowoltaika Zo Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 17

18 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ ETD9368 ROK I, SEMESTR 3 Kursy obowiązkowe: Technika laserowa II Zo RAZEM Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. ETD ETD ETD 9064 Nazwa kursu/ grupy kursów Organizacja i zarządzanie Diagnostyka i niezawodność Seminarium dyplomowe Tygodniowa liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) Zo Zo Zo 4. ETD 9065 Praca dyplomowa Zo 5. ETD 9269 Laboratorium badawczo-projektowe dla EOT Zo RAZEM Legenda: w wykład, ć ćwiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizowane w Uczelni (h), CNPS całkowity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin Plan studiów niestacjonarnych II stopnia KIERUNEK: Elektronika i telekomunikacja ROK I, SEMESTR 1 Kursy obowiązkowe: SPECJALNOŚĆ: Elektronika, fotonika, mikrosystemy studia II stopnia, niestacjonarne Lp. Kod kursu/ grupy kursów Nazwa kursu/ grupy kursów Semestralna liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1. MAP 3008 Matematyka E 2. ETD ETD ETD1933 Metody numeryczne Elektronika ciała stałego Mikro-nano- - wybrane technologie i przyrządy Zo Zo E 5. ETD1903 Mikrosystemy Zo 6. ETD1904 ROK I, SEMESTR 2 Kursy obowiązkowe: Technika światłowodowa Zo RAZEM Lp. Kod kursu/ grupy Nazwa kursu/ grupy kursów Semestralna liczba godzin ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia 18 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

19 Pakiet informacyjny ECTS 2007/2008 Politechnika Wrocławska kursów w ć l p s (Zo lub E) 1. JZL Język obcy Zo 2. ETD ETD ETD ETD ETD ETD2910 ROK II, SEMESTR 3 Kursy obowiązkowe: Lp. Kod kursu/ grupy kursów Podstawy elektroniki Języki programowania Miernictwo optoelektroniczne Optoelektronika obrazowa Zastosowanie mikroprocesorów Czujniki wybrane zagadnienia Nazwa kursu/ grupy kursów E Zo Zo Zo Zo E RAZEM Semestralna liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) 1. JZL Język obcy E 2. ETD ETD ETD ETD ETD ETD3915 ROK II, SEMESTR 4 Kursy obowiązkowe: Lp. Kod kursu/ grupy kursów 1. ETD 4916 Montaż w elektronice Metody optymalizacji Sieci światłowodowe Przyrządy i układy optoelektroniczne Diagnostyka materiałów dla elektroniki Praca dyplomowa 1 Nazwa kursu/ grupy kursów Systemy zarządzania jakością Zo Zo E Zo Zo Zo RAZEM Semestralna liczba godzin w ć l p s ZZU CNPS ECTS Forma zaliczenia (Zo lub E) Zo 2. ETD 4917 Fotowoltaika Zo 3. ETD 4918 Niezawodność w elektronice i fotonice Zo Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki 19

20 Politechnika Wrocławska Pakiet informacyjny ECTS 2007/ Seminarium dyplomowe Praca dyplomowa Zo Zo RAZEM Legenda: w wykład, ć ćwiczenia, l laboratorium, p projekt, s seminarium, ZZU zajęcia zorganizowane w Uczelni (h), CNPS całkowity nakład pracy studenta (h), Zo zaliczenie na ocenę, E egzamin 1.5. Opisy kursów ETD 1061 PODSTAWY INŻYNIERII W ELEKTRONICE Poziom kursu: podstawowy Rok I, semestr 1 Stopień studiów: I Kurs: obowiązkowy Prowadzący: dr inż. Janusz Wilk, dr inż. Andrzej Detka, dr inż. Bronisława Olszewska-Mateja, dr hab. inż. Witold Posadowski ZZU w sem. (h) Forma zaliczenia: Zo - - Zo - ECTS CNPS (h) Efekty kształcenia: Nauka konstruowania urządzeń normy, wymagania techniczne, dokumentacja. Programy informatyczne wspomagające projektowanie. Efekty kształcenia umiejętność doboru materiałów, elementów i konstrukcji urządzeń do wymagań technicznych i warunków eksploatacyjnych. Opis kursu: Nauka zasad opracowywania i odczytywania dokumentacji konstrukcyjno-technologicznej urządzeń elektronicznych. 1. T. Dobrzański Rysunek techniczny maszynowy 2. Zbiory Polskich Norm 3. J. Houszka Podstawy konstrukcji mechanicznych w elektronice 4. Poradnik inżyniera mechanika praca zbiorowa ETD 1062 METROLOGIA Poziom kursu: podstawowy Rok I, semestr 1 Stopień studiów: I Kurs: obowiązkowy Prowadzący: dr hab. inż. Karol Nitsch prof. PWr, dr hab. inż. Teodor Gotszalk, prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalski ZZU w sem. (h) ECTS 1 2 CNPS (h) Efekty kształcenia: Umiejętność stosowania metod pomiarów podstawowych wielkości fizycznych i elektrycznych, podstawy oceny statystycznej wyników pomiarów, obsługa przyrządów pomiarowych. Opis kursu: Wykład składa się z dwóch części zakończonych kolokwiami. W pierwszej omawiane są podstawowe pojęcia metrologii związane z rachunkiem błędów i z metodami statystycznej analizy 20 Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r.

Janusz M. Szafran. Dariusz Godlewski. 3 stycznia 2008 r. INFORMATORECTS WYDZIAŁINFORMATYKIiZARZĄDZANIA StudiastacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 Opracowanie: KrystynaFryc inż.urszulalaskowska mgrmarzenasegeth mgrinż.andrzejłubiech PolitechnikaWrocławska PakietinformacyjnyECTS2007/2008

Bardziej szczegółowo

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja:

Korekta: Projekt graficzny: Projekt okładki: Aktualizacja: Aktualizacja: PakietinformacyjnyECTS2007/2008 PolitechnikaWrocławska INFORMATORECTS WYDZIAŁELEKTRYCZNY StudiastacjonarneIiIIstopnia StudianiestacjonarneIiIIstopnia Wrocław2007 WydziałElektryczny 1 Opracowanie: Redakcja:

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji. Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytet Zielonogórski PAKIET INFORMACYJNY Kierunek: INFORMATYKA Studia inżynierskie I stopnia Rok akademicki 2010/2011 Europejski System Transferu

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

O STUDIACH STACJONARNYCH

O STUDIACH STACJONARNYCH Między duchem a materią pośredniczy matematyka (Hugo Steinhaus) Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Siedziba: Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, Ul. Koszykowa

Bardziej szczegółowo

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie

Instytut Informatyki. Informatyka. Studia inżynierskie Informatyka Studia inżynierskie 1. Spis treści PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...5 Język angielski...6 Wychowanie fizyczne...7 PRZEDMIOTY PODSTAWOWE WEDŁUG STANDARDÓW...8 Analiza matematyczna i algebra

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 1 Politechnika Warszawska Politechnika Warszawska WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA www.wz.pw.edu.pl 2 Spis treści WYŻSZE STUDIA MENEDŻERSKIE Informator dla Kandydatów 2012/2013 Politechnika Warszawska Informacja o

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające)

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie uzupełniające) kierunek Informatyka specjalności: Systemy i Sieci Komputerowe Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Sylabus. Opis przedmiotu

Sylabus. Opis przedmiotu Kod przedmiotu Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Sylabus TS1A610214 Systemy telekomutacji 2 Punkty ECTS 3 Semestr studiów 6 Liczba godzin w semestrze L: 45 Opis przedmiotu Rodzaj przedmiotu:laboratorium

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r.

Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011. z dnia 14 lutego 2011 r. Załącznik nr 1 do Protokółu posiedzenia Rady Wydziału Fizyki UW z dnia 14 lutego 2011 r. Uchwała Rady Wydziału Fizyki UW Nr 15/2010/2011 z dnia 14 lutego 2011 r. w sprawie wniosku o otwarcie Studiów II

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr 4 do ZW WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Praktyka zawodowa Nazwa w języku angielskim: Professional practice Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Elektrotechnika Specjalność

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Gdyni

Akademia Morska w Gdyni KARTA PRZEDMIOTU Data aktualizacji: Obowiązuje w sem: zimowym 2013/2014 1. Nazwa przedmiotu: Elementy i układy optoelektroniczne 2. Kod przedmiotu: 3_5_0_1_6_1_165 3. Jednostka prowadząca: Wydział Elektryczny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS. Rok akademicki 2011/2012 KIERUNEK STUDIÓW UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH I ZARZĄDZANIA PAKIET INFORMACYJNY ECTS KIERUNEK STUDIÓW ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Rok akademicki 2011/2012 Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ

REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ REGULAMIN STUDIÓW WYŻSZYCH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ Wrocław, 2012 S P I S T R E Ś C I 1. Przepisy ogólne... 3 2. Stopnie i formy studiów... 3 3. Dyplomy i tytuły zawodowe..... 4 4. Organizacja roku

Bardziej szczegółowo

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP

1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane. Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki nauczyciele Studium Języków Obcych UTP Załącznik nr 3 do wytycznych dla rad podstawowych jednostek Kod przedmiotu:. Pozycja planu: A.1.1 1. INFORMACJE O PRZEDMIOCIE A. Podstawowe dane Nazwa przedmiotu Kierunek studiów Poziom studiów Profil

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 9-1 marca 213r. na kierunku informatyka prowadzonym na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym realizowanych w formie stacjonarnej

Bardziej szczegółowo

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015

Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Katalog ECTS - program studiów kierunku Informatyka, Studia II stopnia, rok akademicki 2014/2015 Informatyka studia stacjonarne II stopnia profil ogólnoakademicki Rozkład w (godz. w tygodniu) Lp Nazwa

Bardziej szczegółowo

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Katalog przedmiotów dla I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Gorzów Wielkopolski 0 r. PI KART Język angielski... Wychowanie fizyczne... 6 Podstawy kreatywności...

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY PROGRAM NAUCZANIA Studia stacjonarne dwustopniowe Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja Studia I stopnia inżynierskie Specjalność: Systemy i sieci teleinformatyczne Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne

Informator ECTS 2012. Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne Informator ECTS 2012 Informatyka i Ekonometria studia II stopnia studia niestacjonarne 1 Spis treści Efekty kształcenia... 5 Koncepcja kształcenia... 3 Zasady, warunki i tryb rekrutacji... 5 Struktura

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Transport specjalność systemy transportu zintegrowanego studia magisterskie stacjonarne Szczecin 2014 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów

Bardziej szczegółowo

Program nauczania 2010

Program nauczania 2010 Akademia Morska w Szczecinie Program nauczania 2010 Kierunek - nawigacja Specjalność Transport Morski studia drugiego stopnia NIESTACJONARNE Obowiązuje od roku akademickiego 2009/2010 Redakcja Wydziałowa

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ Pozycja planu: A.1 MECHANIKA ANALITYCZNA 1. PROCESY, MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE 2. KONSTRUKCJA MASZYN I URZADZEŃ 3. EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW 4. TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH 5. MASZYNY I URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH

Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIE SYMULACJI KOMPUTEROWYCH Nazwa jednostki prowadzącej kierunek: Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Przedmiot przeznaczony do realizacji w: Zakładzie Informatyki Nazwa kierunku

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze:

Opis przedmiotu. Nazwa przedmiotu: Formuła przedmiotu: Status przedmiotu: Zakład, instytut: Semestry: 1 2 3 4 5 6. Liczba godzin w semestrze: Opis przedmiotu Nazwa Kod Formuła Status Zakład, instytut: wykład, ćwiczenia obowiązkowy Analiza matematyczna i algebra liniowa Zakład Informatyki, Instytut Nauk Społecznych i Informatyki Semestry: 1 2

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo