Lista kontrolna do kampanii:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lista kontrolna do kampanii:"

Transkrypt

1 Lista kontrolna do kampanii: Bezpieczeństwo pracy w budownictwie: upadki i poślizgnięcia Lista kontrolna zawiera pytania, które powinny ułatwić sprawdzenie stanu bezpieczeństwa pracy w firmie (przedsiębiorstwie ), w szczególności przy pracach na wysokości oraz ocenę i poprawę warunków pracy. Pytania dotyczą zagadnień, które powinny być przedmiotem sprawdzenia (kol. 2) i oceny (kol. 3,4 i 5). W liście powołano także przepisy prawne, dotyczące poszczególnych zagadnień oraz wskazówki dla poprawy bhp. Uwaga! Wykaz przepisów zamieszczono na końcu listy. N/D - oznacza nie dotyczy L.p. Pytania /obserwacje N/D Tak Nie Wymagania zawarte w przepisach bhp Obowiązki i wskazówki dla poprawy bhp Czy pracownicy mogą bezpiecznie dojść do stanowisk pracy 4,6,7,16,21, Pracodawca powinien zapewnić drogi (dojścia do stanowisk pracy ) i zgodnie z przepisami PN je oznakować. Przejścia i dojścia do stanowisk pracy oraz klatki schodowe powyżej 1 m od poziomu podłogi powinny posiadać zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości w postaci balustrady, składającej się z deski krawężnikowej o wys. 0,15 m i poręczy umieszczonej na wysokości 1,1 m oraz wypełnienia przestrzeni pomiędzy deską krawężnikową a poręczą.. 2. Czy oświetlenie stanowisk pracy jest wystarczające? 45 Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny być w miarę możliwości oświetlone światłem dziennym. Jeżeli światło naturalne jest niewystarczające do wykonywania robót oraz w porze nocnej, należy stosować oświetlenie sztuczne W razie konieczności mogą być stosowane przenośne źródła światła. sztucznego. Ich konstrukcja i obudowa oraz sposób zasilania w energię elektryczną nie mogą powodować zagrożenia porażenia 1

2 3. Czy pracownicy mogą upaść lub poślizgnąć się wskutek noszenia nieodpowiedniego obuwia? 4. Czy na podłogach i drogach komunikacyjnych występują nierówności, dziury, rozlane płyny itp.? prądem elektrycznym art Pracodawca powinien dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze spełniające wymagania określone w PN jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu oraz ze względu na wymagania technologiczne Na drogach w obiektach budowlanych podłogi powinny być stabilne, równe i nieśliskie. 5. Czy na podłogach występują progi lub inne różnice poziomów? 6. Czy drogi komunikacyjne są czyste i wystarczająco oświetlone? 7. Czy na stanowisku pracy są odpowiednie oznakowania ( np. dróg komunikacyjnych, miejsc składowania materiałów)? 8. Czy podłogi i drogi komunikacyjne są czasami śliskie, np. mokre wskutek czyszczenia, rozlania cieczy( np. oleju), opadów deszczu, osadzania szlamu, lub pyłu powstającego w procesach pracy? 9. Czy w pomieszczeniach pracy lub na drogach komunikacyjnych występują utrudniające przemieszczanie się przedmioty ( wyłączając te, które mogą być usunięte)? 10. Czy zidentyfikowano istniejące linie elektroenergetyczne( kable ziemne i napowietrzne)? , ,1 14, Nawierzchnia dróg powinna być równa. Drogi komunikacyjne należy utrzymywać w czystości, zapewnić ich okresowe remonty i konserwacje. Miejsca wykonywania robót, drogi na terenie budowy, dojścia i dojazdy w czasie wykonywania robót powinny być dostatecznie oświetlone 17. Przejścia i strefy niebezpieczne oświetla się i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu Uwaga! Nierówne i śliskie nawierzchnie są przyczyną wielu wypadków przy pracy. J.w. 6, 7 Miejsca niebezpieczne na przejściach zagrażające potknięciem się, upadkiem lub uderzeniem ( np. stopnie) powinny być pomalowane barwami bezpieczeństwa zgodnie z PN. Dróg, przejść i dojazdów pożarowych nie wolno zastawiać materiałami, środkami transportu, sprzętem i innymi przedmiotami. 55.1,2, 3 Przy wykonywaniu robót budowlanych z użyciem maszyn lub innych urządzeń technicznych, bezpośrednio pod linią wysokiego napięcia, należy uzgodnić bezpieczne warunki pracy z jej użytkownikiem. 11. Czy są dostępne środki ochronne dla osób 20 W miejscach, w których możliwe jest niespodziewane 2

3 postronnych ( np. przechodzących przez stanowiska pracy? Prace na wysokości 12. Czy wyznaczone są osoby do sprawowania bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem prac na wysokości? 13. Czy instruktaż pracowników określił imienny podział pracy, kolejność wykonywania zadań i wymagania bhp przy poszczególnych czynnościach? 14. Czy wszyscy pracownicy zostali poinformowani o potencjalnym ryzyku i zastosowanych środkach ochronnych w sposób zrozumiały? 15. Czy zapewniona jest asekuracja osób wykonujących prace szczególnie niebezpieczne (na wysokości) przez innych pracowników, którzy bezpośrednio tych prac nie wykonują? 16 Czy oświetlenie stanowisk pracy usytuowanych na wysokości jest wystarczające? 17 Czy otwory w stropach i ścianach zewnętrznych obiektu budowanego, których krawędź jest poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu są zabezpieczone balustradą? 6.5. wtargnięcia /osób/ pieszych należy ustawić barierki, lub zastosować inne skuteczne środki ochronne 81 Pracodawca i osoba kierująca robotami powinni ustalić ( w podpisanym protokóle) szczegółowe warunki bezpieczeństwa z podziałem obowiązków. 81 J. w. Art , 83 Pracodawca informuje pracowników o zasadach ochrony przed zagrożeniami. O prowadzonych robotach oraz o niezbędnych środkach bezpieczeństwa, jakie należy stosować w czasie trwania prac pracodawca powinien poinformować pracowników przebywających lub mogących przebywać na terenie prowadzenia robót. 86 W przestrzeniach zamkniętych, w których atmosfera charakteryzuje się niewystarczającą zawartością tlenu lub występują czynniki o stężeniach nieprzekraczających wartości dopuszczalnych, osoba wykonująca zadanie powinna być obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny być w miarę możliwości oświetlone światłem dziennym. Oświetlenie dzienne na stanowiskach pracy powinno być dostosowane do rodzaju wykonywanej pracy oraz spełniać wymagania określone w Polskiej Normie Stosunek wartości średnich natężenia oświetlenia w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach, przez które odbywa się komunikacja wewnętrzna nie powinien być większy niż 5 do , 137. Otwory w ścianach zewnętrznych obiektu budowlanego, stropach lub inne, których dolna krawędź znajduje się poniżej 1,1 m od poziomu stropu lub pomostu,powinny być zabezpieczone balustradą składającą się z deski krawężnikowej o wys. o,15 m i poręczy umieszczonej na 3

4 wysokości 1,1 m oraz wypełnienia przestrzeni pomiędzy deska krawężnikową a poręczą. Rusztowania 18. Czy stan rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest każdorazowo sprawdzany przed rozpoczęciem pracy? 19. Czy zastosowano środki ochrony zbiorowej do powstrzymania pracowników i przedmiotów przed upadkiem z wysokości? 20. Czy praca na wysokości rozpoczyna się dopiero po sprawdzeniu że techniczne środki ochrony nie są uszkodzone i indywidualny sprzęt chroniący pracownika przed upadkiem z wysokości sprawny i użytkowany? 21. Czy rusztowanie posiada piony komunikacyjne takie jak przewiduje jego dokumentacja (instrukcja)? 22. Czy rusztowanie ma poręcze ochronne na każdej kondygnacji gdzie wykonywane są roboty i przy pionach komunikacyjnych? 23. Czy szerokość pomostu na rusztowaniu jest wystarczająca dla osób wykonujących roboty, składowania narzędzi i niezbędnej ilości materiałów? 24. Czy podłoga pomostu jest umocowana poziomo i nie przemieszcza się w trakcie użytkowania tworząc niebezpieczne przerwy między elementami podestu? 8a pkt.1,2 6.1 i Dobra praktyka nakazuje dokonać oględzin elementów rusztowania i ruchomych podestów roboczych celem upewnienia się czy nie zmieniły się w sposób widoczny ich stan mający zapewnić bezpieczeństwo pracy. Środki ochrony zbiorowej takie jak siatki bariery należy stosować zawsze, a środki ochrony indywidualnej powinny być zastosowane gdy nie jest to możliwe lub niecelowe( np. krótkotrwała praca jednorazowa). Uwaga! Zrzucanie elementów demontowanych rusztowań i ruchomych podestów roboczych jest zabronione. 106 Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości, aby prawidłowo spełniał swoje funkcje, musi być odpowiednio dobrany do stanowiska, na którym jest stosowany. Systemy, w które jest zestawiany indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości można podzielić na dwa podstawowe rodzaje: -powstrzymujące spadanie z wysokości, -uniemożliwiające rozpoczęcie spadania z wysokości d Wymiary, kształt oraz układ pomostów rusztowania muszą być dostosowane do charakteru wykonywanej pracy i przenoszonego ciężaru, zapewnić bezpieczną pracę i bezpieczne przejścia. 8 d,pkt 2.1 Przemieszczające się elementy podestów mogą być przyczyną poślizgnięcia i upadku. 4

5 25. Czy zastosowano właściwe kotwienia rusztowań? Sprawdzić liczbę i rozmieszczenie zakotwień rusztowania. 26. Czy zostały określone odstępy między 121 Bezpieczne odległości w poziomie wynoszą co najmniej 5 m stanowiskami gdy praca jest jednocześnie a w pionie wynikają z zachowania co najmniej jednego wykonywana na różnych poziomach rusztowania? szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym roboty są wykonywane. 27 Czy rusztowanie z elementów metalowych jest 117 uziemione i posiada instalację piorunochronną? 28 Czy rusztowanie przejezdne ma sprawne zabezpieczenia uniemożliwiające ich przypadkowe przesunięcie? 8 c Rusztowanie przejezdne muszą być zabezpieczone odpowiednimi środkami uniemożliwiającymi przypadkowe ich przemieszczenie się w trakcie pracy na wysokości. Uwaga! Przemieszczanie rusztowań przejezdnych gdy przebywają na nich ludzie jest zabronione. 29. Czy rusztowania i ruchome podesty są sprawdzane każdorazowo przez uprawnioną osobę po: silnym wietrze, opadach atmosferycznych, dłuższych niż 10 dni postojach przez uprawniona osobę? 30. Czy rusztowania i ruchome podesty mają tablice z nazwiskiem i tel. do osoby która dokonała montażu rusztowania? 31. Czy rusztowania i ruchome podesty mają tablice określające wielkość dopuszczalnego ich obciążenia? 32. Czy w trakcie wykonywania pracy na pomoście ruchomego podestu roboczego nie przebywa więcej osób niż przewiduje to instrukcja producenta? Zakres czynności objętych sprawdzaniem określa instrukcja producenta lub projekt indywidualny Informacja niezbędna w przypadku nagłej potrzeby skontaktowania się np. po wykryciu wad, usterek i uszkodzeń. 111 Informacja zapobiega nieświadomemu obciążeniu i ewentualnemu uszkodzeniu rusztowania. Uwaga! Rusztowanie, ruchomy podest może być wykorzystywane tylko zgodnie z przeznaczeniem. Uwaga! Pozostawianie materiałów i wyrobów na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych po zakończeniu , 4, 132 pracy jest zabronione Wykonywanie gwałtownych ruchów, przechylanie się przez poręcze, gromadzenie wyrobów, materiałów i narzędzi po jednej stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie się o ścianę obiektu budowlanego przez osoby znajdujące się na podeście jest zabronione. Łączenie, przechodzenie z jednego na drugi podest jest zabronione. Uwaga! Przemieszczanie rusztowań przejezdnych, w przypadku gdy przebywają na nich ludzie jest zabronione 5

6 33. Czy droga po której przemieszczane są rusztowania przejezdne jest wyrównana, utwardzona, odwodniona, a jej spadek nie przekracza 1%? Drabiny 34. Czy drabiny przenośne są stosowane tylko do krótkotrwałych prac lekkich i tylko wtedy kiedy nie ma innego rozwiązania? b,1 Drabiny mogą być wykorzystywane jako stanowiska robocze, jedynie w warunkach, w których, wykorzystywanie innego, bardziej bezpiecznego sprzętu roboczego nie jest uzasadnione z powodu niskiego poziomu ryzyka i krótkotrwałego wykorzystania albo istniejących okoliczności, których pracodawca nie może zmienić. 35. Czy stosowane drabiny nie są uszkodzone? Czy przenoszenie drabin dłuższych niż 4 m 17 odbywa się zespołowo? 37. Czy pracownicy wiedzą, w jaki sposób stosować Art , drabiny (przenośne, rozstawne )? 81ust.pkt Czy stosowane są drabiny przystawne w sytuacjach gdy powinna być zastosowana drabina rozstawna? 39. Czy drabiny używane jako środki dostępu są dostatecznie długie aby wystawały ponad platformę dostępu? 40. Czy drabiny zawieszane ( z wyjątkiem drabin linowych) są zaczepione w bezpieczny sposób, aby zapobiec ich przemieszczaniu się i bujaniu? 41. Czy wieloczęściowe łączone lub wysuwane mają sprawne zabezpieczenia zapobiegające przemieszczaniu się ich różnych części względem siebie? 42. Czy drabiny przenośne są zabezpieczone przed przemieszczaniem się w trakcie ich użytkowania za pomocą urządzeń przeciwpoślizgowych przy górnych lub dolnych końcach podłużnic albo Drabiny muszą być używane tak aby przez cały czas wykonywania pracy pracownik miał możliwość bezpiecznego uchwycenia się poręczy i wsparcia. 189,220 Uwaga! Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich z drabin przystawnych jest zabronione. Roboty montażowe wykonujemy z zastosowaniem pomostów montażowych lub drabin rozstawnych. Roboty ciesielskie z drabin można wykonywać wyłącznie do wys. 3 m. 8 b. 8 b b b 2. 6

7 poprzez inne o równoważnej skuteczności zabezpieczenia? 43. Czy użytkowane drabiny bez pałąków, dłuższe niż 4 m, są wyposażone w prowadnice pionowe umożliwiające założenie urządzenia samohamującego? Maszty, słupy, konstrukcje wieżowe, kominy, konstrukcje budowlane bez stropów 44 Czy pracownicy posiadają odpowiedni do wykonywanej pracy sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości? 45. Czy przed wykonywaniem pracy sprawdzany jest stan techniczny i stabilność oraz wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie przed nieprzewidywaną zmianą położenia konstrukcji wieżowej lub urządzenia? 46. Czy do prac wykonywanych na galeriach, pomostach, podestach i innych podwyższeniach pracownicy używają sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości jeśli praca wymaga wychylenia się poza balustradę lub obrys urządzenia na którym stoją lub gdy muszą przyjmować wymuszoną pozycję ciała?. Klamry i inne podwyższenia 47 Czy klamry, pomosty i inne urządzenia (do prac na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi) są stabilne i zabezpieczone przed nie przewidywaną zmianą położenia? 49. Czy klamry, pomosty i inne urządzenia (do prac na wysokości do 2 m nad poziomem podłogi lub ziemi) posiadają odpowiednia wytrzymałość na przewidywane obciążenia? Prowadnica pionowa z urządzeniem samohamującym może być zamocowana na wznoszonej konstrukcji drabiny, na klamrach lub szczeblach, w odległości od osi drabiny nie większej niż 0,4 m Pracodawca powinien zapewnić stosowanie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości (w dobrym stanie, bez uszkodzeń ) 110, 1 J.w. 110, 2 J.w

8 Przykłady środków profilaktycznych ograniczających lub eliminujących zagrożenie upadku, poślizgnięcia. Regularne czyszczenie nawierzchni podestów przejść; utrzymywanie nawierzchni w stanie suchym Stosowanie odpowiednich metod czyszczenia powierzchni śliskich Zapewnienie regularnego sprawdzania stanu dróg komunikacyjnych. Usuwanie dziur, pęknięć, zużytych dywaników i wycieraczek, utrzymywanie czystości; Sprawdzanie czy pracownicy mają odpowiednie obuwie: zapewnienie pracownikom odpowiedniego obuwia Zapewnienie odpowiedniego oznakowania i oświetlenia przejść i dróg komunikacyjnych; Rozmieszczenie wyposażenia elektrycznego w taki sposób, aby kable elektryczne nie przeszkadzały w przemieszczaniu się i nie leżały na drogach dla pieszych i przemieszczanego sprzętu. Zapewnienie właściwego odprowadzania cieczy z powierzchni podłóg i dróg komunikacyjnych. Przykłady środków ograniczających lub eliminujących zagrożenie upadkiem z wysokości eliminowanie ryzyka upadku przez zapewnienie odpowiednich, stabilnych drabin o właściwym nachyleniu; projektowanie i instalowanie wyposażenia zapewniającego dostęp do dachów; zapewnienie, że wszystkie urządzenia podnoszące i elementy mechanizmów podnoszących, w tym ich części składowe, zamocowania, zakotwienia i podpory, będą odpowiednia zaprojektowane i skonstruowane, właściwie zainstalowane i użytkowane, konserwowane i utrzymywane w gotowości do pracy, badane i testowane przez kompetentne osoby zgodnie z przepisami prawa oraz eksploatowane przez odpowiednia przeszkolonych pracowników; Zapewnienie właściwego oświetlenia na każdym stanowisku pracy, na klatkach schodowych i w każdym innym miejscu na budowie, w którym pracownik może się znaleźć; Organizowanie odpowiedniego usuwania odpadów budowlanych; 8

9 Usuwanie progów lub ograniczania ich wysokości; poprawianie widoczności; Sprawdzanie czy pracownicy maja odpowiednie obuwie; zapewnienie pracownikom odpowiedniego obuwia; Zapewnienie odpowiedniego oznakowania podłóg i dróg komunikacyjnych; Zapewnienie równomiernego oświetlenia podłóg i dróg komunikacyjnych; Rozmieszczenie wyposażenia elektrycznego w taki sposób, aby kable elektryczne nie przeszkadzały w przemieszczaniu się i nie leżały na drogach dla pieszych; Stosowanie na podłogi i drogi komunikacyjne materiałów zapobiegających poślizgnięciu oraz łatwych do czyszczenia; Zapewnienie właściwego odprowadzania cieczy z powierzchni podłóg i dróg komunikacyjnych; W trakcie wykonywania pracy Codzienne kontrolowanie stanu rusztowań przed rozpoczęciem pracy na nich Niedemontowanie części rusztowania przed zakończeniem wszystkich prac. Zapewnienie pomostu na rusztowaniu o szerokości nie mniejszej niż 60 cm. Niewspinanie się na stanowisko pracy po rusztowaniu stosowanie drabin. Umieszczenie drabiny przenośnej pod właściwym kątem nachylenia: wierzchołek drabiny powinien znajdować się ponad powierzchnia na która wchodzi pracownik. Zapewnienie pokrycia stopni drabiny materiałem antypoślizgowym. Nieużywanie pojedynczych drabin o wysokości przekraczającej 4 m ( malarze). 9

10 Kiedy wnosisz lub znosisz drabinę przenośną, zawsze trzymaj ją przed sobą obiema rękami. Zawsze noś swoje narzędzia w pasie narzędziowym; używaj technicznych środków ochronnych podczas prascy na wysokości, również podczas pracy na dachu. Nie chodź po powierzchniach kruchych (łamliwych). Zawsze utrzymuj miejsce pracy w należytym porządku. Nie ustawiaj przeszkód na przejściach. Wykaz przepisów Kodeks pracy - ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - tekst jednolity Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych ( Dz. U. Nr 47 z 2003 r. 47 poz. 401). Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy( Dz. U. Nr 191 z 2002 r. poz. 1596) Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia14 marca 2000 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych( Dz. U. Nr 26 poz.313 ) Polskie Normy 6. PN-ISO : 2006 oraz PN-ISO7010:2006 Symbole graficzne. Barwy bezpieczeństwa i znaki bezpieczeństwa. 7. PN-92.N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 8. PN-92.N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja 9. PN-92.N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 10

11 11.PN-EN :2004 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach. 12. PN-EN 39:2003 Rury stalowe do budowy rusztowań -- Warunki techniczne dostawy. 13. PN-EN 74-1:2006 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 1: Złącza do rur -- Wymagania i metody badań. 14. PN-EN 74-2:2009 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 2: Złącza specjalne -- Wymagania i metody badań. 15. PN-EN 74-3:2007 Złącza, sworznie centrujące i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach -- Część 3: Podstawki płaskie i sworznie centrujące -- Wymagania i metody badań. 16. PN-EN 1004:2005 Ruchome rusztowania robocze wykonane z prefabrykowanych elementów konstrukcyjnych -- Materiały, wymiary, obciążenia projektowe, wymagania bezpieczeństwa i warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 17. PN-EN :2004 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych -- Część 1: Specyfikacje techniczne wyrobów. 18. PN-EN :2004 Rusztowania elewacyjne z elementów prefabrykowanych - Część 2: Szczególne metody projektowania konstrukcji. 19. PN-EN :2007. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy -- Część 1: Rusztowania -- Warunki wykonania i ogólne zasady projektowania. 20. PN-M :1996 Rusztowania stojące metalowe robocze - Określenia, podział i główne parametry. 21. PN-M :1996 Rusztowania stojące metalowe robocze -- Rusztowania stojakowe z rur 22. PN-M :1996 Rusztowania stojące, metalowe robocze --Rusztowania ramowe -- Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 23. PN-EN 74:2002 Rusztowania stojące metalowe robocze Złącza. 24 PN-B :1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Terminologia 11

12 Zastępuje: BN-70/ , BN-70/ , BN-70/ , BN-70/ , BN-70/ , BN-70/ , BN-70/ PN-B :1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Wymagania Zastępuje: BN-70/ , BN-70/ , BN-70/ , BN-70/ , BN-70/ , BN-70/ , BN-70/ , BN-70/ PN-B :1998 Konstrukcje drewniane -- Rusztowania -- Badania przy odbiorze. Zastępuje: BN-70/ , BN-70/ , BN-70/ , BN-70/ , BN-70/ , BN-70/ , BN-70/ PN M :1996 Rusztowanie stojące metalowe robocze. Określenia podział i główne parametry. 28. PN-M :1996 Rusztowania stające metalowe robocze. Rusztowanie stojakowe z rur stalowych. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 29. PN M :1996 Rusztowanie stojące metalowe robocze. Rusztowanie ramowe. Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja. 30. PN 77/B Obciążenia w obliczeniach statystycznych. Obciążenie wiatrem. Polskie normy - drabiny 31. PN-EN 131-1: 2007 Drabiny. Terminologia, rodzaje i wymiary funkcjonalne. 32. PN-EN : 1997 Drabiny.Wymagania i badania oraz oznakowanie Polskie Normy - sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości: 33. PN-EN 353-1:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Część 1:Urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą. 34. PN-EN 353-2:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Część 2:Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą. 12

13 35. PN-EN 354:2006 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Linki bezpieczeństwa. 36. PN-EN 355:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Amortyzatory. 37. PN-EN 360:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samohamowne. 38. PN-EN 361:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa. 39. PN-EN 362:2006 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Łączniki. 40. PN-EN 363:2005 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości. Systemy powstrzymywania spadania. 41. PN-EN 795:1999 Ochrona przed upadkiem z wysokości. Urządzenia kotwiczące. Wymagania i badania. 42. PN-EN 358:2002 Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości. Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy. 13

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rusztowania montaż i demontaż ST 01.14

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. Rusztowania montaż i demontaż ST 01.14 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Rusztowania montaż i demontaż ST 01.14 1. WSTĘP 1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania wykonania i odbioru

Bardziej szczegółowo

Szkolenie okresowe pracowników wykonujących prace na wysokości

Szkolenie okresowe pracowników wykonujących prace na wysokości Szkolenie okresowe pracowników wykonujących prace na wysokości Definicja prac zaliczanych do prac na wysokości Praca na wysokości jest wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja robót: Wrocław, ul. Kiełczowska 47 (45-49)

Lokalizacja robót: Wrocław, ul. Kiełczowska 47 (45-49) SPECYFIKACJA TECHNICZNA Zakres robót : ROZBIÓRKA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH Lokalizacja robót: Wrocław, ul. Kiełczowska 47 (45-49) Inwestor : Gmina Wrocław, 50-141 Wrocław, Pl. Nowy Targ 1-8 Wrocław, maj 2014r.

Bardziej szczegółowo

prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu

prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu 1 Podstawowe definicje rusztowanie robocze - konstrukcja budowlana, tymczasowa, z której mogą być wykonywane prace na wysokości, służącą do utrzymywania osób, materiałów i sprzętu rusztowanie ochronne

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DOTYCZY: Remont II i III piętra w budynku nr 101- CSiKGW na terenie Akademii Sztuki Wojennej działka ew. nr 2/180 obręb 3-21-28. ZAMAWIAJĄCY: AKADEMIA

Bardziej szczegółowo

Spis treści SPIS TREŚCI WSTĘP... 2

Spis treści SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 RUSZTOWANIA Spis treści SPIS TREŚCI... 1 1 WSTĘP... 2 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.... 2 1.2 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKACJI.... 2 1.3 ZAKRES ROBÓT OBJĘTYCH SPECYFIKACJĄ.... 2 1.4 OKREŚLENIA PODSTAWOWE....

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA Załącznik nr 10 do siwz INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDOWIA OBIEKT : Budynek administracyjny ADRES : Gołaszyn 60 gm. Bojanowo pow. rawicki woj. Wielkopolskie działka nr 648 INWESTOR :

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

PRACA NA WYSOKOŚCIACH

PRACA NA WYSOKOŚCIACH Część I Podstawa prawna PRACA NA WYSOKOŚCIACH ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr

Bardziej szczegółowo

Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy

Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy Zasady poruszania się na terenie zakładu pracy Bezpieczne przejścia i dojścia Pracodawca jest obowiązany na terenie zakładu pracy wykonać i oznakować zgodnie z Polskimi Normami i właściwymi przepisami:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Przedmiot inwestycji Adres inwestycji Inwestor Adres Inwestora Przebudowa z rozbudową oraz zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego jednorodzinnego

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262110-5 Demontaż rusztowań 45262120-8 Wznoszenie rusztowań SST 2 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót

Temat: wybór odpowiedniego typu wysuwnicy należy uwzględnić na etapie planowania robót STANDARDY BHP Temat: Wysuwnice budowlane 1 Podstawowe definicje podest rozładunkowy tymczasowe wyposażenie mające na celu ułatwić rozładunek i przemieszczanie towarów na różnych poziomach budynku lub budowli.

Bardziej szczegółowo

BIURO BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PKN ORLEN S.A.

BIURO BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY PKN ORLEN S.A. .A. tandard bezpieczeństwa wykonywania prac w porządził RBK Data Maj 2017r. I. Cel Celem wytycznych jest określenie wymagań BHP i Ppoż. przy wykonywaniu tymczasowych prac na wysokości w PKN ORLEN.A. Prace

Bardziej szczegółowo

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin

dz.nr geod.32/27, obręb 3036,71-699 Szczecin Im. Stef. Sempołowskiej ul. Hoża 25 71-699 Szczecin PLAN BEZPIECZEŃSTWA l OCHRONY ZDROWIA" Temat: Branża: Adres: Plac zabaw w ramach Rządowego Programu Radosna Szkoła przy Szkole Podstawowej Nr 42 im. Stef. Sempołowskiej w Szczecinie Architektura dz.nr

Bardziej szczegółowo

Praca na wysokości Praca na rusztowaniu, tymczasowym podeście roboczym

Praca na wysokości Praca na rusztowaniu, tymczasowym podeście roboczym Praca na wysokości Praca na rusztowaniu, tymczasowym podeście roboczym Główne zagrożenia 1. Upadek człowieka z wysokości 2. Upadek przedmiotu z wysokości Przeciwdziałanie Organizator prac Nadzorujący prace

Bardziej szczegółowo

NORMY EN 353-1 EN 353-2 EN 354 EN 355 EN 358 EN 360 EN 361 EN 362 EN 363 EN 795-A1 EN 795-A2 EN 795-B EN 795-C EN 795-D EN 813 EN 1496 EN 1497

NORMY EN 353-1 EN 353-2 EN 354 EN 355 EN 358 EN 360 EN 361 EN 362 EN 363 EN 795-A1 EN 795-A2 EN 795-B EN 795-C EN 795-D EN 813 EN 1496 EN 1497 Praca na wysokości może narazić pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub życia na skutek upadku lub innego poważnego zdarzenia. Wypadki związane z pracami wysokościowymi stanowią dużą

Bardziej szczegółowo

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne

BHP na stanowiskach pracy. Regulacje prawne BHP na stanowiskach pracy Regulacje prawne Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 26.09.1997 r. Rozporządzenie określa ogólnie obowiązujące przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładach

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA

I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA I N F O R M A C J A BEZPIECZEŃSTWO I OCHRONA ZDROWIA OBIEKT położony w : Dominikowice gm.gorlice dz.nr 520/3, 521/4, 519 PROJEKT dotyczy lokalizacji :. Inwestor: Projektant: Budowa wielofunkcyjnego boiska

Bardziej szczegółowo

Instrukcje dotyczące prac na wysokości

Instrukcje dotyczące prac na wysokości Instrukcje dotyczące prac na wysokości Spis treści Wprowadzenie... 2 Monter rusztowań... 2 Ocena ryzyka... 2 Fundamenty... 3 Kotwienie... 3 Podłogi rusztowań... 3 Balustrady... 3 Konstrukcja... 3 Oznaczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY przy pl. Wolności nr 20, obręb Grójec jedn. ew. Grójec dz. nr ew. 1388

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU ELEWACJI KAMIENICY przy pl. Wolności nr 20, obręb Grójec jedn. ew. Grójec dz. nr ew. 1388 7 Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz

Bardziej szczegółowo

(CPV CPV )

(CPV CPV ) ST/B - 0.13 RUSZTOWANIA (CPV 45262120-8 CPV 45262110-5) ST/B - 0.13 RUSZTOWANIA 1/5 1. WSTĘP 1.1 Przedmiot i zakres specyfikacji Niniejszy tom specyfikacji obejmuje wymagania dotyczące montażu i demontażu

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Drabiny magazynowe aluminiowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Drabiny magazynowe rozstawne typ 09 SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA Dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 1. ZAKRES ROBÓT. Zakres robót obejmuje przebudowę Instalacji Elektrycznej w Przedszkolu Gminnym w Krosnowicach. 1.1. Kolejność wykonywania robót. zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, grudzień 2012 rok.

Olsztyn, grudzień 2012 rok. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU BUDOWLANO-WYKONAWCZEGO ŁĄCZNIKA POMIĘDZY PLATFORMĄ ODPRAW A BUDYNKIEM SG I IC NA TERENIE DROGOWEGO PRZEJŚCIA GRANICZNEGO W BEZLEDACH NAZWA

Bardziej szczegółowo

Temat: podest montowany na budowie podest składany z elementów systemu szalunkowego na podstawie projektu opracowanego przez firmę szalunkową.

Temat: podest montowany na budowie podest składany z elementów systemu szalunkowego na podstawie projektu opracowanego przez firmę szalunkową. STANDARDY BHP Temat: Wysuwnice budowlane 1 Podstawowe definicje podest rozładunkowy tymczasowa konstrukcja umożliwiająca załadunek materiału na konkretny poziom budynku lub budowli. Zainstalowana najczęściej

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, ul. Błękitna 5, tel./fax , kom , e- NIP : N INFORMACJA BIOZ

Olsztyn, ul. Błękitna 5, tel./fax , kom , e- NIP : N INFORMACJA BIOZ EGZ. Nr. 1 PRZEDSIĘBIORSTWO WIELOBRANŻOWE I Z O T E R M A USŁUGI PROJEKTOWO - WYKONAWCZE. 10-137 Olsztyn, ul. Błękitna 5, tel./fax 89 527 32 52, kom. 502 323 969, e- mail:izkon@neostrada.pl NIP : 739-050-91-16

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. mgr inż. Tomasz Barański - Starszy Inspektor Pracy - Specjalista

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. mgr inż. Tomasz Barański - Starszy Inspektor Pracy - Specjalista Bezpieczeństwo pracy w budownictwie mgr inż. Tomasz Barański - Starszy Inspektor Pracy - Specjalista Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach maj 2012 Podstawowe akty prawne dotyczące omawianych zagadnień:

Bardziej szczegółowo

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu

Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Praca na wysokości Prace na dachu i przy krawędzi stropu Główne zagrożenia 1. Upadek człowieka z wysokości 2. Upadek przedmiotu z wysokości Przeciwdziałanie Organizator prac Nadzorujący prace Wykonujący

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 3 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 3 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 3 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45262110-5 Demontaż rusztowań SST 3 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku Dz. U. Nr 120 z 2003 r. poz. 1126) Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25

INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół im. I. J. Paderewskiego w Knurowie przy ul. Szpitalnej 25 1 UMOWA NR : WIZ.345 483 / 08 INWESTOR: STAROSTWO POWIATOWE W GLIWICACH OBIEKT: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. I.J.PADEREWSKIEGO ADRES: KNURÓW, UL. SZPITALNA 25 INFORMACJA O BIOZ Termomodernizacja budynków Zespołu Szkół

Bardziej szczegółowo

Budownictwo bezpieczeństwo pracy na wysokości

Budownictwo bezpieczeństwo pracy na wysokości PROMOTOR 3/214 TEMAT NUMERU DR INŻ. ANNA M. WIŚNIEWSKA pracownik naukowo-dydaktyczny UWM w Olsztynie WŁODZIMIERZ WIŚNIEWSKI specjalista ds. BHP, mgr inż. budownictwa Budownictwo bezpieczeństwo pracy na

Bardziej szczegółowo

do projektu przebudowy ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH

do projektu przebudowy ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO W ZDZIESZOWICACH Opracowana zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 20003 roku w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze

SPIS TREŚCI. str. 1 Uzbrojenie w sieci wodno-kanalizacyjne rozbudowy Strefy Aktywności Gospodarczej w kierunku ul. Poznańskiej w Zielonej Górze SPIS TREŚCI I. INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA... 2 I.1. Zakres robót i kolejność realizacji... 3 I.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych... 3 I.3. Elementy zagospodarowania

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INWESTYCJA : Usunięcie usterek na elewacji budynku położonego na terenie nieruchomości IPN-KŚZpNP przy ul Kłobuckiej 21 w Warszawie - sposób naprawy

Bardziej szczegółowo

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego

PRYMAT Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Technicznego Podesty magazynowe stalowe - Instrukcja obsługi i deklaracja zgodności 11.04.2013 Nazwa grupy wyrobów: Urządzenia magazynowe pomocnicze Nazwa wyrobu: Podesty magazynowe przestawne typ WG SPIS TREŚCI Podstawowe

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:...

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:... RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:.... Listę kontrolną stanowi zbiór pytań obejmujących podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

TOM 7 - INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

TOM 7 - INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TOM 7 - INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT : ALTERNATYWNE ŹRÓDŁO CIEPŁA - KOTŁOWNIA KONTENEROWA ZASILANA BIOGAZEM I GAZEM ZIEMNYM 26-600 RADOM UL. WITOSA 94 DZ. NR EWID. 3/4 INWESTOR

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (OPRACOWANY NA PODSTAWIE ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 23 CZERWCA 2003 ROKU W SPRAWIE INFORMACJI DOTYCZĄCEJ BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY

Bardziej szczegółowo

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE.

1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. 1. UWAGI OGÓLNE 1.1.WPROWADZENIE. Informacja dotycząca BiOZ skierowana jest do Wykonawcy opracowującego Plan BiOZ, który ma na celu w celu ochronę zdrowia i bezpieczeństwa zawodowego. Przepisy określone

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przebudowa części pomieszczeń i zmiana sposobu użytkowania części budynku Szczanieckiego Ośrodka Kultury na pomieszczenia Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 3 W POZNANIU POZNAŃ UL. STRZELECKA 10 NAPRAWA KONSTRUKCJI DREWNIANEJ DACHU 2 KARTA TYTUŁOWA 1. Nazwa i adres obiektu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA P. W. - PRACOWNIA PROJEKTOWA MAXPOL Radom ul. Żeromskiego 51 a Radom ul. Komandosów 4/148 Tel. Fax (048) 385-09-57 Tel.(048) 363-06-77 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Lokalizacja

Bardziej szczegółowo

stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. przystąpieniem do realizacji robót.

stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. przystąpieniem do realizacji robót. 1.1. Zakres robót Zakres robót do wykonania w ramach projektowanego zamierzenia inwestycyjnego podano w punkcie 3.0, 4.0, 5.0, 6.0 niniejszego opisu technicznego. 1.2. Kolejność realizacji poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Prace na wysokości. KONFERENCJA Nowoczesna Służba BHP w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Warszawa, 18.06.2015 r.

Prace na wysokości. KONFERENCJA Nowoczesna Służba BHP w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy. Warszawa, 18.06.2015 r. KONFERENCJA Nowoczesna Służba BHP w zarządzaniu bezpieczeństwem i higieną pracy Warszawa, 18.06.2015 r. Prace na wysokości mgr inż. Krzysztof Zamajtys Główny specjalista ds. bhp Inspektor ds. ppoż. 1 PROGRAM

Bardziej szczegółowo

JAKO PRACODAWCA ODPOWIADASZ ZA BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW

JAKO PRACODAWCA ODPOWIADASZ ZA BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW 2 3 JAKO PRACODAWCA ODPOWIADASZ ZA BEZPIECZEŃSTWO ZATRUDNIONYCH PRACOWNIKÓW Zgodnie z Art. 207 USTAWY z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zmianami oraz z 2007 r.

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA

I N F O R M A C J A BIOZ do. marzec 2015 P R O J E K T U WYKONAWCZEGO. utwardzenia terenu BUDYNEK CENTARLI PKP SA p r a c o w n i a a r c h i t e k t o n i c z n a jednostka projektowania Sylwia Melon-Szypulska www.wena21.com.pl biuro@wena21.com.pl biuro, ul. Górczewska 123 lok. 18, 01-109 Warszawa pracownia, ul.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TEMAT BUDOWA KEMPINGU W MIEJSCOWOŚCI KOŚMIN ARDES INWESTYCJI DZ. NR 11, 8, 113 KOŚMIN, GM. ŻYRZYN INWESTOR LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA "ZIELONY PIERŚCIEŃ" KOŚMIN

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA.

INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA. GRAFIT Pracownia Projektowa Siedziba: 42-224 Częstochowa, ul. Czecha 1/44 Pracownia: 42-200 Częstochowa, Aleja Najświętszej Maryi Panny 71 Tel./fax: 034 361-50-25; e-mail: grafit@grafit-pp.pl IDS 150147445

Bardziej szczegółowo

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA

I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA 3 Spis treści Wstęp... 9 I. OBIEKTY BUDOWLANE WYMAGANIA... 11 1. Określenia stosowane w budownictwie... 11 2. Wymagania stawiane obiektom budowlanym... 11 2.1. Wymagania stawiane obiektom budowlanym przez

Bardziej szczegółowo

V. INFORMACJA BIOZ INWESTYCJA:

V. INFORMACJA BIOZ INWESTYCJA: V. INFORMACJA BIOZ INWESTYCJA: Przebudowa i nadbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr. 30 w Warszawie wraz z remontem przyległego budynku Sali gimnastycznej i zmianą zagospodarowania terenu przy ul. Kawęczyńskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT : NADBUDOWA ZWIĄZANA ZE ZMIANĄ KONSTRUJKCJI DACHÓW ZESPOŁU SZKÓŁ W BANIOSZE 05-532 BANIOCHA, UL. SZKOLNA 1, dz. nr ewid. 271/3 INWESTOR : GMINA

Bardziej szczegółowo

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych.

Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Uwagi końcowe: Wszystkie roboty należy prowadzić zgodnie z sztuką budowlaną oraz warunkami odbioru robót budowlano-montażowych. Opracował: inż. Krzysztof Oleś uprawnienia: SWK/0019/POOK/08 INFORMACJA BIOZ

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O.

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. sierpień 2012 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA dla TERMOMODERNIZACJI BUDYNKÓW ZAJEZDNI AUTOBUSOWEJ MPK W RADOMIU SP. Z O.O. BRANśA: ROBOTY BUDOWLANE INWESTOR: MPK w Radomiu sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20.

Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. dla zamierzenia inwestycyjnego p.n.: Przebudowa wejścia do budynku ZSP Nr 2 w Mysłowicach przy ul. Pocztowej 20. 1. Zakres robót dla całego zamierzenia

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ

WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ Egz. nr.. WYKONANIE DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ MODERNIZACJI SIECI KOMPUTEROWEJ MINISTERSTWA FINANSÓW INFORMACJA BIOZ ZLECENIODAWCA: Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00 916 Warszawa WYKONAWCA: INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia INFORMACJA dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dotyczy: Przyłącz kanalizacyjny do budynku mieszkalnego Lokalizacja: Lubliniec, ul. Przemysłowa 1, dz. nr 3767/134, 3764/137, 3765/137, 3766/137, 465/137

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA PLACU BUDOWY PROJEKT WEJŚCIA DO BUDYNKU MIESZKALNEGO Z ZAPROJEKTOWANIEM KLATKI SCHODOWEJ PRZY UL. CHOPINA 2A W MRĄGOWIE adres: Mrągowo ul.chopina

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkowania. Drabiny ewakuacyjne. the next level. hermann. the next level

Instrukcja użytkowania. Drabiny ewakuacyjne. the next level. hermann. the next level Instrukcja użytkowania Drabiny ewakuacyjne Drabiny Instrukcja bez kosza użytkowania ochronnego drabiny POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Użytkownik drabin powinien: udzielić instruktażu osobom montującym i użytkującym

Bardziej szczegółowo

polskich jednostek %&'%&()& * Ministra Infrastruktury

polskich jednostek %&'%&()& * Ministra Infrastruktury Lp. Nazwa Data Dziennik Ustaw "#$" 1. Ustawa Z Dz. U. nr 169 poz. 1386 O normalizacji 2. %'%() * Przestrzennej i Budownictwa Z dnia 4 marca 1999r. Dz. U. nr 169 poz. 1386 stosowania niektórych polskich

Bardziej szczegółowo

(obr. 13 Trzebinia) w granicy istn. pasa drogowego.

(obr. 13 Trzebinia) w granicy istn. pasa drogowego. INFORMACJA BIOZ do dokumentacji projektowej na budowę miejsc parkingowych przy ul. Targowej na os. ZWM przed blokiem nr 18 w Trzebini wraz z przebudową istn. oświetlenia na działce nr 191/308 (obr. 13

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SPECYFIKACJA TECHNICZNA - NR CPV 45262690-4 Remont 3 pokoi hotelowych nr 33, 34, 35 zabytkowego budynku Park Hotel Ośrodka Szkolenia PIP we Wrocławiu, ul. Mikołaja Kopernika 9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI. Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny

BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI. Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny BEZPIECZNA PRACA W MAGAZYNIE ZAGROŻENIA I DOBRE PRAKTYKI Inspektor pracy OIP Poznań Jakub Konieczny Pojęcie dobrych praktyk w magazynie jest terminem, który należy rozumieć dwojako. Ze względu na funkcję

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 1. Przedmiot i zakres opracowania Przedmiotem opracowania jest informacja bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Podstawę opracowania stanowi art. 21a ust.4 ustawy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Architektura Budownictwo Inwestycje 55-200 OŁAWA PLAC ZAMKOWY 24a/7 tel.: 71-723-00-80 NIP: 912-100-61-01 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa obiektu: Budynek przychodni lekarskiej

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Inwestycja: TERMOMODERNIZACJA CZĘŚCI BIUROWEJ BUDYNKU CIEPŁOWNI Adres: Inwestor: Koluszkowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 95-040 Koluszki,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT SST 2 RUSZTOWANIA KOD CPV RODZAJ ROBÓT 45262120-8 Wznoszenie rusztowań 45262110-5 DemontaŜ rusztowań SST 2 - RUSZTOWANIA 1. PRZEDMIOT i ZAKRES

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 686 INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Nazwa projektu: Obiekt: Adres: Inwestor: BUDOWA GARAŻY SAMOCHODOWYCH WOLNOSTOJĄCYCH 3-BOKSOWEGO I 4-BOKSOWEGO PRZY UL. KOŚCIUSZKI 11A W LUBANIU

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA Środki Ochrony Indywidualnej

AKADEMIA Środki Ochrony Indywidualnej 1 Indywidualny system ochrony przed upadkiem z wysokości Jacek Sosnowski Protekt Praca wykonywana na powierzchni położonej co najmniej 1 m nad poziomem podłogi lub gruntu jest w świetle przepisów pracą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ

PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY. Informacja o planie BIOZ PROJEKT BUDOWLANO WYKONAWCZY Informacja o planie BIOZ Opracował: Zygmunt Nowak ZAWARTOŚC OPRACOWANIA 1.Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji obiektów. 2. Wykaz istniejących

Bardziej szczegółowo

Organizacja stanowiska pracy biurowej. Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1

Organizacja stanowiska pracy biurowej. Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1 Organizacja stanowiska pracy biurowej Szkolenia bhp w firmie Organizacja stanowiska pracy biurowej 1 Instrukcje bhp Wymogi zawarte w przepisach prawnych nakazują opracowanie i udostępnienie pracownikom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ) Nazwa i adres budowy: Remont dachu Przedszkola Samorządowego w Czempiniu ul. Nowa 4 Kod CPV 45 26 26 90-4, remont starych budynków Inwestor:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DO PLANU BIOZ DLA BRANŻY ELEKTRYCZNEJ STRONA TYTUŁOWA Nazwa i adres obiektu budowlanego: Budowa boiska wielofunkcyjnego ZSO nr 4 w Bydgoszczy, ul. Stawowa 39 dz. ew. 30/66 obr. 72 Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

ST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYGOTOWANIE POD BUDOWĘ DLA INWESTYCJI:

ST SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYGOTOWANIE POD BUDOWĘ DLA INWESTYCJI: ST.00.01 Załącznik nr 8 do SIWZ SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRZYGOTOWANIE POD BUDOWĘ DLA INWESTYCJI: Roboty budowlane polegających na adaptacji piwnic w budynku przy ul. Augustyńskiego 2 w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NR PROJEKTU: 1308 / BIOZ DATA : STYCZEŃ 2014 Inwestor: Obiekt: Temat: GMINA ZIELONKI 32-087 Zielonki, ul. Krakowskie Przedmieście 116 DZIAŁKA 1482

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.o Police. Ul. Fabryczna 21

PROJEKT BUDOWLANY. SZCZECIŃSKO-POLICKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE Sp. z o.o Police. Ul. Fabryczna 21 PROJEKT BUDOWLANY Nazwa obiektu budowlanego: Przebudowa i zmiana sposobu uŝytkowania części pomieszczeń budynku myjni z częścią warsztatową, lakiernią i pomieszczeniami socjalnymi oraz rozbiórka kondygnacji

Bardziej szczegółowo

własnego lub siły przyłożonej z zewnątrz), znajduje się on między powierzchnią poślizgu lub obrywu a stokiem skarpy.

własnego lub siły przyłożonej z zewnątrz), znajduje się on między powierzchnią poślizgu lub obrywu a stokiem skarpy. STANDARDY BHP Temat: Wykopy wymagania ogólne 1 Podstawowe definicje Wykopy wykopy są budowlami ziemnymi należącymi do kategorii stałych lub tymczasowych konstrukcji, określanych jako obiekty budowlane.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA JEDNOSTKA PROJEKTOWA DOMAR Budownictwo Architektura architektura@domar-ostrow.pl www.domar-ostrow.pl OPRACOWANIE INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DANE INWESTYCJI temat/nazwa obiektu:

Bardziej szczegółowo

BiOZ. Biuro Obsługi Inwestycji ul. Dr Z. Karaś 14

BiOZ. Biuro Obsługi Inwestycji ul. Dr Z. Karaś 14 BiOZ INWESTYCJA: BUDOWA KOMPLEKSU BOISK SPORTOWYCH W RAMACH PROGRAMU MOJE BOISKO ORLIK 2012 ORAZ BUDYNKU SZATNIOWO-SOCJALNEGO LOKALIZACJA: PALCZA GMINA BUDZÓW, Dz. nr ewid.: 738/1, 813/5, 814, 816/2, 816/3,

Bardziej szczegółowo

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ ELEKTRYCZNY. pod red. Bogdana Rączkowskiego

Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ ELEKTRYCZNY. pod red. Bogdana Rączkowskiego Szkolenie wstępne Instruktaż stanowiskowy SPAWACZ ELEKTRYCZNY pod red. Bogdana Rączkowskiego Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas modernizacji lub rozbudowy obiektów.

Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas modernizacji lub rozbudowy obiektów. UWAGA Modernizacje i rozbudowy Standard ten zawiera minimum wymagań, jakie należy spełnić dla zapewnienia bezpieczeństwa podczas modernizacji lub rozbudowy obiektów. Modernizacje lub rozbudowy są związane

Bardziej szczegółowo

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23

SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 SZCZECIN UL. DĘBOGÓRSKA 23 1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU 2. SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1.1. Wprowadzenie 1.1.1. Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w latach przedwojennych w konstrukcji tradycyjnej z

Bardziej szczegółowo

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA III. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA OBIEKT: Przyłącze do kanalizacji sanitarnej ADRES: 16-400 Suwałki, ul. Reymonta /nr dz. ewid. Obręb nr 02, dz. 21119/4, 21750/1/ INWESTOR: Przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

SPRZĘT DO PRACY NA WYSOKOŚCI

SPRZĘT DO PRACY NA WYSOKOŚCI SPRZĘT DO PRACY NA WYSOKOŚCI Każda praca wykonywana na wysokości powyżej 2 m wymaga stosowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości. Gdy brak jest możliwości zastosowania ochron zbiorowych (rusztowania,

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA 2001/45/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 27 czerwca 2001 r.

DYREKTYWA 2001/45/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 27 czerwca 2001 r. DYREKTYWA 2001/45/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 27 czerwca 2001 r. zmieniająca dyrektywę Rady 89/655/EWG dotyczącą minimalnych wymagań w zakresie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2

SPIS TREŚCI. 1. Podstawa prawna...2. 2. Zakres robót...2 SPIS TREŚCI 1. Podstawa prawna...2 2. Zakres robót...2 3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi...2 4. Wskazanie dotyczące przewidywanych

Bardziej szczegółowo

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 2. INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 11 Nazwa inwestycji: Projekt chodnika i zatok autobusowych wraz z odwodnieniem w ul. Laryskiej na odcinku od ul.konopnickiej do ul.3 Maja w Mysłowicach.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Zadanie: Inwestor: Remont pomieszczeń fizjoterapii budynku ZPEW przy ul. Parkowej 9 w Lwówku Śląskim Zespół Placówek Edukacyjno-Wychowawczych ul. Parkowa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja montażu i użytkowania

Instrukcja montażu i użytkowania Instrukcja montażu i użytkowania RUSZTOWANIA PRZEJEZDNEGO STALOWEGO RPS 6200 Stalowe rusztowanie składane wg PN EN 1004 grupa rusztowań 2. 1 1. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY: Dla montażu i demontażu, bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Przedmiot opracowania:

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA. Przedmiot opracowania: INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA Przedmiot opracowania: Budowa nowej ulicy od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki z niezbędnym uzbrojeniem technicznym na działkach nr: 11394, 11396, 11404/11,

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BIOZ DOTYCZY:

INFORMACJA BIOZ DOTYCZY: INFORMACJA BIOZ DOTYCZY: Projektu architektoniczno budowlanego. Remontu tarasów, hydroizolacji i termoizolacji fundamentów oraz remontu przyłącza kanalizacji deszczowej budynku willowego przy ulicy Jaworowej

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej nr 2940S i na odcinku Rudzieniec-Niezdrowice

Przebudowa drogi powiatowej nr 2940S i na odcinku Rudzieniec-Niezdrowice Przebudowa drogi powiatowej nr 2940S i 14570 na odcinku Rudzieniec-Niezdrowice INFORMACJA DOTYCZĄCE BiOZ 1.1 Podstawa opracowania. Informacja opracowana jest zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury

Bardziej szczegółowo

Załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 454-5 Roboty remontowe 1.WSTĘP

Załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA. 454-5 Roboty remontowe 1.WSTĘP Załącznik SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 454-5 Roboty remontowe 1.WSTĘP 1.1.PRZEDMIOT SST W niniejszym rozdziale omówiono ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowych polegających

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY INFORMACJA BIOZ STRONA: 33. CZĘŚĆ II Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia a) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów; roboty przygotowawcze roboty

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1 DO PROJEKTU ROZBIÓRKI BUDYNKU GOSPODARCZEGO W RAMACH ROZBUDOWY I PRZEBUDOWY ISNIEJĄCEGO DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ 1.0 Dane ogólne 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt rozbiórki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA _

INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA _ 1. INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA _ BIOZ Dotycząca zakresu robót obejmujących: OBIEKT: Instalacja hydroforowa TEMAT/STADIUM: INWESTOR: ADRES BUDOWY: DZIAŁKA nr ew.: INFORMACJA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

STACJA UZDATNIANIA WODY Z INFRASTRUKTURĄ gmina Babimost, obręb Kolesin dz. nr 14, 145/3, 146, 147, 153, 154, 155 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY ZAWARTOŚĆ 1. Spis zawartości strona 1 2. Strona tytułowa informacji BIOZ strona 2 3. Część opisowa informacji BIOZ strona 3-5 strona 1 STRONA TYTUŁOWA INFORMACJI BIOZ NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO: STACJA

Bardziej szczegółowo