problemy nowoêci informacje

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "problemy nowoêci informacje"

Transkrypt

1 Konferencja Solid Edge with Synchronous Technology 2 24 wrzeênia 2009 r. w Warszawie odby a si konferencja na temat wprowadzenia najnowszej wersji Solid Edge with Synchronous Technology (fot.). W spotkaniu wzi o udzia ponad 120 u ytkowników, obecni byli równie partnerzy handlowi Siemens PLM Software. Pierwsza cz Êç konferencji, poprowadzona przez Tomasza J czarka z firmy Siemens PLM Software, dotyczy a nowoêci ostatniej wersji Solid Edge. Synchronous Technology (technologia synchroniczna) jest okreêlane jako prze om w tradycyjnym modelowaniu. Jest to technologia oparta na zupe nie nowym, innowacyjnym sposobie tworzenia produktów: àczy w sobie szybkoêç i elastycznoêç modelowania z pe nà kontrolà i przejrzystoêcià parametrycznego projektowania. Oprogramowanie pozwala na szybszà edycj modeli i wprowadzanie zmian aby zmieniç po o enie Êcianki, wystarczy jà wskazaç, a nast pnie wpisaç wymiar, o jaki chcemy jà przemieêciç. Mo na atwo edytowaç ka dy model przej ty z innych systemów CAD 3D. W Solid Edge wersji ST2 technologia synchroniczna zosta a zaadaptowana do nowych obszarów modelowania cz Êci i z o eƒ, a tak e projektowania elementów blaszanych. Wzmocnione zosta o skalowalne rozwiàzanie do zarzàdzania danymi (przez przeniesienie Solid Edge Insight do najnowszej platformy Microsoft Share- Point) oraz integracja z oprogramowaniem Teamcenter Express. Dzi ki wbudowanej nowej aplikacji do analiz in ynierskich Solid Edge Simulation oraz udoskonalonemu narz dziu do zarzàdzania dokumentacjà Solid Edge Insight, system Solid Edge with Synchronous Technology 2 jest rozwiàzaniem CAD 3D, które wielokrotnie przyspiesza proces projektowania nowych produktów. Solid Edge ST2 zdoby dwie presti owe nagrody: Design News 2009 Golden Mousetrap Best Product Award za najlepszy i najbardziej innowacyjny produkt oraz drugie miejsce w konkursie Manufacturing Business Technology s Innovation Insight 2009 równie za najbardziej innowacyjny produkt. Tematem drugiej cz Êci konferencji by y kompleksowe rozwiàzania PLM oferowane przez Siemens PLM Software. Zaprezentowany zosta przyk adowy scenariusz zarzàdzania projektem z wykorzystaniem systemu Teamcenter, który wspó pracujàc z Synchronous Technology, kontroluje proces zmian dokonywanych w oprogramowaniu Solid Edge. Teamcenter zarzàdza historià zmian zarówno w zakresie konstrukcyjnym, jak i technologicznym, co pozwala uporzàdkowaç obieg informacji w firmie. Ka da zmiana mo e byç po- Êwiadczona odpowiednim dokumentem (zlecenie projektowe, àdanie zmiany, protokó odbioru itp.) zgodnie z obowiàzujàcymi w firmie standardami i procesami. Zarówno Synchronous Technology, jak i Teamcenter to obs uga wielu obcych formatów in ynierskich, które stajà si w rozwiàzaniu Siemens PLM Software równoprawnym elementem ka dego projektu i to bez wzgl du na to, w jakim edytorze CAD zosta y stworzone. Solid Edge Simulation Solid Edge Simulation to nowe narz dzie do analizy metodà elementów skoƒczonych (MES). Wykorzystuje sprawdzonà technologi modelowania elementów skoƒczonych programu Femap. Solid Edge Simulation korzysta z tej samej geometrii i interfejsu u ytkownika co pozosta e aplikacje programu Solid Edge. Aplikacja umo liwia tworzenie oraz edytowanie siatek elementów skoƒczonych. Solid Edge Simulation pozwala tworzyç siatki ROK WYD. LXVIII ZESZYT 12/2009 3

2 dok adnie odwzorowujàce model bry owy (u ywajàc elementów tetraedrycznych) oraz dwuwymiarowe elementy powierzchniowe (shell), np. dla modeli arkusza blachy. U ytkownik mo e sterowaç siatkà elementów skoƒczonych oraz wymiarem Êcian elementów suwak wielkoêci siatki umo liwia dostosowanie wymiarów elementu do modelu symulacyjnego. Dodatkowo wykorzystujàc technologi synchronicznà Solid Edge mo na szybko dokonywaç zmian w modelu w celu uproszczenia analizowanej geometrii. W Solid Edge Simulation mo na nadaç warunki brzegowe, które sà niezb dne do stworzenia realistycznego Êrodowiska analiz. Utwierdzenia bazujà na geometrii i wyst pujà w nast pujàcych odmianach: trwa e, przypi te, bezobrotowe, symetryczne i cylindryczne. W zakresie obcià eƒ u ytkownik ma do wyboru obcià enia mechaniczne oraz temperatury niezb dne do przeprowadzenia analiz termalnych. WÊród mechanicznych obcià eƒ wyró niamy: si y, ciênienia oraz efekty wywo ane ruchem rotacyjnym i grawitacjà. Aplikacja Solid Edge Simulation u atwia nanoszenie obcià eƒ i utwierdzeƒ za pomocà opcji paska Quick Bar. Oprogramowanie pozwala na szybkie àczenie komponentów z o- enia. Podzespo y mogà byç po àczone za pomocà spoin klejonych lub za pomocà kontaktów liniowych. Materia y oraz ich w asnoêci mogà zostaç wybrane r cznie z bogatej biblioteki materia ów lub wczytane bezpoêrednio z modelu. W Solid Edge Simulation mo na dokonywaç analiz statycznych, modalnych oraz wyboczenia, u ywajàc solwera NX NASTRAN. Ponowne wykorzystanie obcià eƒ i utwierdzeƒ danego modelu zbudowanego z elementów skoƒczonych w celu przeprowadzenia innego rodzaju analiz jest bardzo proste dzi ki wykorzystaniu techniki przeciàgnij i upuêç. Wyniki obliczeƒ mogà byç prezentowane w formie graficznej (rys.) na wiele sposobów w postaci barwnych wykresów, które mogà byç równie animowane. U ytkownik ma mo liwoêç wprowadzenia zmian projektowych szybko i atwo. Solid Edge Simulation utrzymuje asocjatywnoêç pomi dzy systemem CAD a modelem MES, zapewniajàc utrzymanie zdefiniowanych obcià eƒ oraz ograniczeƒ po ka dej zmianie konstrukcyjnej. Siemens PLM Software wprowadza NX 7.0 z HD3D 7 paêdziernika 2009 roku firma Siemens PLM Software wprowadzi- a na rynek najnowszà wersj aplikacji NX, rozwiàzania firmy s u àcego do cyfrowego rozwoju produktu. Wraz z NX 7.0 Siemens wprowadza HD3D, otwarte, intuicyjne Êrodowisko, które pozwoli zespo om ds. rozwoju produktu doceniç wartoêç informacji pochodzàcych z systemu PLM. Wprowadzenie HD3D w NX 7.0 stanowi cz Êç kompleksowego podejêcia firmy Siemens PLM Software do opracowania nowego modelu analizy wizualnej. HD3D to bogate wizualnie Êrodowisko wspó pracujàce praktycznie z ka dym rodzajem danych PLM. Ârodowisko to jest wspólne dla oprogramowania NX i Teamcenter. Otwarta architektura tego rozwiàzania pozwoli równie na integracj z wieloma aplikacjami innych producentów. HD3D rozszerza mo liwoêci NX i Teamcenter w zakresie dostarczania wizualnych informacji, które sà potrzebne do zrozumienia, wspó pracy i podejmowania decyzji w rozproszonych po ca ym Êwiecie oêrodkach zajmujàcych si rozwojem produktu. HD3D pozwala na proste i intuicyjne zbieranie, porzàdkowanie i prezentacj informacji o produktach, co u atwia i przyspiesza podejmowanie wa nych decyzji. Wprowadzenie HD3D do oprogramowania NX pozwala u ytkownikom na zadawanie pytaƒ i ocen projektu produktu opartego na wszelkiego rodzaju danych dost pnych w Teamcenter lub NX, takich jak status wydania, próg wagowy, typ materia u, status dostaw itp. (rys.). Na przyk ad, u ytkownik NX mo e przygotowaç raport, szukajàc cz Êci, nad którymi trwajà w danej chwili prace, a które zosta y oznaczone jako realizowane zgodnie z harmonogramem lub opóênione. Na trójwymiarowym modelu NX produktu pod- Êwietlone zostanà wszystkie cz Êci, nad którymi prace sà opóênione o ponad tydzieƒ. Na ekranie poka à si równie interaktywne znaczniki, które prowadzà do bardziej szczegó owych informacji. Przy produktach sk adajàcych si z tysi cy cz Êci, taki wizualny feedback oraz interaktywne Êrodowisko pracy eliminuje koniecznoêç przeszukiwania zestawieƒ materia owych i raportów statusu. 4 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 12/2009

3 METAV Mi dzynarodowe Targi Techniki Produkcji i Automatyzacji odb dà si w Düsseldorfie w terminie lutego 2010 r. Targi METAV, które sà organizowane w cyklu dwuletnim, w latach parzystych, oferujà przeglàd mi dzynarodowej techniki produkcyjnej. Oferta targowa skierowana jest do bran y budowy maszyn. G ównymi tematami METAV sà obrabiarki do obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej, systemy produkcji, narz dzia precyzyjne, zautomatyzowany przep yw materia ów, technologie komputerowe, elektronika przemys owa i osprz t. W nadchodzàcym roku organizator imprezy VDW (Zwiàzek Niemieckich Producentów Obrabiarek) przesunà termin targów na luty Dzi ki tej wczesnej dacie targi sà pierwszà mi dzynarodowà okazjà spotkaƒ ca ej bran y przetwórstwa metali w roku. ObecnoÊç na targach daje producentom szans wczesnego wprowadzenia nowoêci na rynek, co jest wa ne ze wzgl du na symptomy o ywienia koniunktury. Wed ug danych z paêdziernika br. zg osi o si prawie 400 wystawców i zarezerwowali oni oko o m 2 powierzchni wystawowej netto. Na cztery miesiàce przed rozpocz ciem imprezy oznacza to spadek o ok. 25% w liczbie wystawców i 35% w wynaj tej powierzchni w porównaniu z poprzednià edycjà targów. Jest to Mi dzynarodowe Targi Techniki Produkcji i Automatyzacji wynik lepszy od oczekiwanego w zwiàzku z trudnà sytuacjà rynkowà. Obecnie ca y przemys musi dostosowaç swoje struktury i zdolnoêci produkcyjne do zmniejszonego popytu. Obni ka kosztów i optymalizacja procesów w dalszym ciàgu zajmujà czo owe pozycje w codziennej dzia alnoêci. Mo na to osiàgnàç dzi ki inteligentnej i efektywnej technologii wytwórczej, z którà zaopatrzeniowcy i specjaliêci produkcyjni mogà zapoznaç si na METAV w Düsseldorfie i wykorzystaç zdobytà wiedz do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Atrakcjà targów METAV 2010 b dzie seminarium szlifierskie organizowane 25 lutego 2010 r. przez Instytut Obróbki Skrawaniem ISF przy Politechnice w Dortmundzie. W programie znajdà si referaty na temat maszyn, narz dzi i procesu szlifowania. Seminarium towarzyszyç b dzie wystawa specjalna Technologia szlifowania i obróbka precyzyjna. W ramach wystawy specjalnej Metal meets Medical na METAV 2010 firmy poka à obrabiarki, narz dzia i technik pomiarowà w cyfrowej fabryce, czyli ultranowoczesny aƒcuch produkcji urzàdzeƒ techniki medycznej, a wystawcy z bran : obróbki skrawaniem, laserów, techniki obróbki powierzchni, po àczeƒ, nap dów i automatyzacji, techniki pomiarów, zaprezentujà swoje rozwiàzania przyczyniajàce si do wzrostu rynku techniki medycznej. Wystaw uzupe ni fachowe forum z wyk adami i eksperckimi dyskusjami u ytkowników techniki medycznej. Na METAV 2010 swoje stoisko informacyjne mieç b dà znane klastery przemys owe z Nadrenii Pó nocnej Westfalii, m.in. Produkcja NRW, Automotive, instytuty energetyczne, energetyka oraz materia y Nano- Mikro. METAV 2010 we wspó pracy z VDI nachrichten organizuje po raz pierwszy 25 lutego dzieƒ rekrutacji dla techników, kierowników technicznych i m odej kadry in ynierskiej. Absolwenci szkó wy szych i m odzi in ynierowie b dà mieç szans poznania atrakcyjnych pracodawców z przemys u maszynowego, a przedsi biorstwa okazj, równolegle do w asnego udzia u w targach, przekonania do siebie zaanga owanych absolwentów i poczàtkujàcych w zawodzie. Fundacja edukacyjna VDW, która zajmuje si m odymi kwalifikowanymi kadrami dla przemys u maszynowego, pod has em Mechanik konstruktor maszyn mocarny zawód poszukiwaç b dzie m odych ludzi do zawodów technicznych. Specjalna wystawa prezentowaç b dzie tematyk technicznà w teorii i praktyce uczennicom i uczniom klas przyrodniczych z gimnazjów, liceów, szkó zawodowych i techników. ROK WYD. LXVIII ZESZYT 12/2009 5

4 Hydrauliczne uk ady hybrydowe Rexroth uk ady hamulcowe z hydrostatycznym odzyskiem energii Uk ady hamulcowe z hydrostatycznym odzyskiem energii (HRB) pozwalajà sprostaç coraz bardziej wymagajàcym przepisom dotyczàcym ochrony Êrodowiska, a tak e w znacznym stopniu obni yç koszty eksploatacji Êrodków transportu dzi ki zmniejszeniu zu ycia paliwa. Opracowany w firmie Bosch Rexroth system HRB magazynuje energi kinetycznà pojazdu w akumulatorach hydraulicznych. W wypadku hamowania mechanicznego energia zosta aby zmarnowana. Zmagazynowanà w akumulatorach hydraulicznych energi mo na nast pnie wykorzystaç do nap dzania pojazdu i w ten sposób zmniejszyç zu ycie energii pierwotnej oraz paliwa. Uk ady hamulcowe z hydrostatycznym odzyskiem energii mogà osiàgnàç pe ni swoich mo liwoêci pod warunkiem spe nienia nast pujàcych wymagaƒ: pojazdy o stosunkowo du ej masie, hamujàce z du à si à i cz stotliwoêcià, pozwalajàce na zmagazynowanie wielkich iloêci energii w bardzo krótkim czasie; du a cz stotliwoêç ruszania i hamowania na krótkich odcinkach drogi; ma e opory toczenia, umo liwiajàce zmagazynowanie maksymalnej energii hamowania. Zalety uk adów hamowania z odzyskiem energii (HRB): ni sza emisja zanieczyszczeƒ; zmniejszenie zu ycia uk adów hamulcowych i obni enie poziomu ha asu podczas hamowania; znaczàca redukcja kosztów eksploatacyjnych; du a niezawodnoêç dzia ania uk adu oraz niewielkie ryzyko wystàpienia awarii; prosta obs uga serwisowa podczas eksploatacji i d ugi okres ywotnoêci uk adu; rozwiàzanie zarówno dla maszyn prototypowych, jak i dla maszyn istniejàcych; zmniejszenie zu ycia paliwa w po àczeniu z oszcz dnoêcià energii; system niezale ny od rodzaju paliwa mo liwoêç stosowania w po- àczeniu z silnikami wysokopr nymi, benzynowymi i innymi; szeroki zakres pojazdów, w których mo e byç stosowany system HRB. Dla ci kich pojazdów pracujàcych w trybie krótkich cykli roboczych z cz stym ruszaniem z miejsca i zatrzymywaniem, firma Bosch Rexroth oferuje dwa odmienne systemy hamowania z hydrostatycznym odzyskiem energii (HRB) pozwalajàce na przechwytywanie energii hamowania. Równoleg y system HRB zosta opracowany specjalnie dla pojazdów, które nie majà adnego nap du hydrostatycznego. Elementy systemu HRB sà instalowane w pojeêdzie jako uk ad pomocniczy. Szeregowy system HRB jest stosowany w pojazdach wyposa onych w nap d hydrostatyczny. Elementy hydrauliczne u ywane w tym systemie sà uzupe niane o dwa akumulatory ciênieniowe, sterowanie i odpowiednie elementy technologii zaworowej. Zasada dzia ania równoleg ego systemu hamowania z odzyskiem energii (HRB) Magazynowanie energii hamowania Hydrauliczny zespó t okowo- -osiowy 1 jest sprz ony z mechanicznym uk adem przeniesienia nap du za poêrednictwem skrzyni przek adniowej 2. Podczas hamowania zespó t okowo-osiowy przekszta ca energi kinetycznà na hydraulicznà i pompuje ciecz hydraulicznà do akumulatora ciênieniowego 3, zwi kszajàc w ten sposób ciênienie w akumulatorze (rys. 1). Ponowne wykorzystanie zmagazynowanej energii w celu wspó dzia ania z podstawowym nap dem pojazdu Ciecz hydrauliczna pod ciênieniem, zmagazynowana w akumulatorze hydraulicznym, nap dza zespó t okowo-osiowy, który w tym momencie dzia a jako silnik. Energia hydrauliczna jest przekszta cana w energi kinetycznà. Zespó t okowo-osiowy ca y czas pozostaje sprz ony z mechanicznym uk adem przeniesienia nap du, a do ca kowitego roz adowania si akumulatora hydraulicznego. Blok zaworów sterujàcych 4 odpowiada za nadzór nad cyklem nape niania i roz adowania akumulatora oraz zabezpiecza akumulator przed nadmiernym ciênieniem. Sterownik elektroniczny 5 zarzàdza pracà systemu HRB. Podczas normalnego ruchu pojazdu system hamowania z hydrostatycznym odzyskiem energii jest odsprz glony od nap du (rys. 2). Podczas rozruchu pompa nap dowa 3 jest u ywana w charakterze tradycyjnego hydrostatycznego uk adu przekazania nap du. Ta pompa pracuje ca y czas w trybie oszcz dzania energii, dopóki ciecz hydrauliczna jest podawana do niej z akumulatora hydraulicznego. Blok zaworów sterujàcych 4 zabezpiecza akumulator przed nadmiernym wzrostem ciênienia i steruje procesem nape niania i roz adowania akumulatorów. Pracà systemu HRB zarzàdza sterownik elektroniczny 5 (rys. 3). Rys. 1 Rys. 2 6 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 12/2009

5 Rys. 3 METAL, ALUMINIUM & NONFERMET, CONTROL-TECH 2009 Na prze omie wrzeênia i paêdziernika odby y si na terenie Targów Kielce X Targi Przemys owej Techniki Pomiarowej CONTROL-TECH. Fot. 1 (fot. mj) Swojà ofert prezentowa y najwi ksze w Polsce firmy zajmujàce si dystrybucjà pomiarowych maszyn wspó rz dnoêciowych, r cznych przyrzàdów pomiarowych, urzàdzeƒ do badaƒ materia owych i oprogramowania. Podczas targów mo na by o zobaczyç mi dzy innymi twardoêciomierze, mikroskopy inspekcyjne i pomiarowe, urzàdzenia do pomiaru chropowatoêci, wagi przemys owe, narz dzia, wiskozymetry laboratoryjne i przemys owe oraz wiele innych urzàdzeƒ zwiàzanych z kontrolà jakoêci i pomiarami. Zwiedzajàcy mogli zapoznaç si z produktami Êwiatowych firm specjalizujàcych si w technikach pomiarowych. Firma ELHYS zaprezentowa a ofert MTS Systems producenta maszyn i urzàdzeƒ do badaƒ wytrzyma oêciowych materia ów, podzespo ów i konstrukcji (fot. 1). Maszyny wytrzyma oêciowe oraz ró nego typu twardoêciomierze znalaz y si w ofercie firmy Zwick Roell. EC Test Systems oferowa a bogaty zestaw rozwiàzaƒ pomiarowych z zakresu drgaƒ i akustyki. Ramiona pomiarowe, skanery 3D, trackery laserowe mo na by o zobaczyç na stoisku firmy HEXA- GON METROLO- GY. Tradycyjnie targom towarzyszy- y bran owe spotkania i konferencje. W tym roku przygotowa y je firmy TQMSOFT i ELHYS oraz patron honorowy wystawy Politechnika Âwi tokrzyska. Ponadto patronat nad imprezà objà Prezes Polskiego Centrum Badaƒ i Ceryfikacji oraz G ówny Urzàd Miar. W tym samym czasie odby y si XV Mi dzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL oraz VIII Mi dzynarodowe Targi Aluminium i Technologii, Materia- ów i Produktów Metali Nie elaznych ALUMINIUM & NONFERMET. W targach wzi o udzia 400 wystawców z 27 krajów. Wiele firm zaprezentowa o nowe produkty. Firma Rösler Oberflächentechnik przedstawi a wibratory ko owe (fot. 2) o wysokiej pr dkoêci ze zwi kszonym efektem szlifowania, zapewniajàce usuni cie wi kszej warstwy materia u a o 50%. Te nowoczesne urzàdzenia pozwalajà na to, aby zarówno ma e, jak i bardzo du e elementy mog y byç poddane obróbce szybko i wydajnie. Typowymi zastosowaniami tych urzàdzeƒ sà: gratowanie, szlifowanie, zaokràglanie kraw dzi, czyszczenie, usuwanie zgorzeliny i odt uszczanie wyrobów t oczonych, odlewów i odkuwek wykonanych z materia ów wymagajàcych usuni cia warstwy o znacznej gruboêci z obrabianej powierzchni. Natomiast DACPOL zaprezentowa innowacyjnà stacjonarnà kamer termowizyjnà. Urzàdzenie mierzy temperatur w czasie rzeczywistym w zakresie od -20 do 300 C. Komunikuje si z oprogramowaniem zainstalowanym na PC przy u yciu sieci LAN. Oprogramowanie pozwala na po àczenie 4 kamer. Firma RSI przedstawi a materia AL85PLUS àczàcy bez u ycia Fot. 2 (fot. mj) ROK WYD. LXVIII ZESZYT 12/2009 7

6 Fot. 3 (fot. mj) topnika wszystkie stopy aluminium oraz ocynkowane elazo ze stopami aluminium. Dzi ki temperaturze lutu mi kkiego (380 C 420 C w zale noêci od stopu) nie nast puje spaczenie przedmiotu obrabianego i uzyskuje si wytrzyma oêç do 85 N/mm 2. AL85PLUS mo na wykorzystywaç mi dzy innymi w przemyêle, odlewniach, warsztatach naprawczych (samochody, motocykle), bu- dowie modeli oraz w ogólnych naprawach. Firma ESK oferowa- a klientom nowe materia y dla przemys u metalurgicznego, m.in. dwuborek tytanu nowej generacji, który w przeciwieƒstwie do poprzednich odmian nie ma fazy àczàcej ziarna, co zwi ksza jego odpornoêç na korozj w ciek ym kryolicie. Ró ne odmiany grafitu, elazostopy, polimery, kompozyty oraz w ókna ceramiczne prezentowa a firma SINOGRAF. Na targach nie zabrak o równie specjalistycznego sprz tu (fot. 3), pieców, obrabiarek oraz drobnych narz dzi. Przy bica spawalnicza Speedglas TM czwartej generacji W najnowszej przy bicy Speedglas 9100 firmy 3M wprowadzono 37 nowych rozwiàzaƒ konstrukcyjnych, 38 usprawnieƒ oraz 4 nowe opatentowane rozwiàzania. Jednym z nowych rozwiàzaƒ jest nag owie przy bicy, które zosta o zaprojektowano tak, by by a ona jak najbardziej stabilna, a efekt dêwigni zminimalizowany. Dzi ki temu si y oddzia ujàce na szyj i kark spawacza zosta y zmniejszone. Zastosowane dwie taêmy nag owia zwi kszajà stabilnoêç przy bicy, powodujàc, i jest ona znacznie l ejsza. Z kolei odpowiedni kszta t nag owia sprawia, i przy bica Speedglas 9100 nie uciska wra liwych punktów na g owie. Specjalna elastyczna konstrukcja nag owia w sposób samoczynny dopasowuje si do kszta tu g owy. W najnowszym modelu automatycznej przy bicy spawalniczej wprowadzono efektywny system oddychania, dzi ki czemu jakoêç powietrza wewnàtrz przy bicy jest lepsza ni dotychczas. W celu zwi kszenia szerokoêci pola widzenia, jak i podniesienia poziomu bezpieczeƒstwa pracy powi kszono boczne szybki SideWindows (opatentowane przez 3M). Dodatkowo, ulepszono automatyczne filtry spawalnicze. Innowacjà jest filtr Speedglas 9100XX o najwi kszym polu widzenia wynoszàcym 73 x 107 mm. Wszystkie trzy modele (9100V, 9100X oraz 9100XX) automatycznych filtrów cechujà si bardzo wysokà jakoêcià wykonania, a tak e majà najwy szà klas optycznà (1/1/1/2 wg EN 379). W filtrach zastosowano dwa dodatkowe stopnie zaciemnienia: NX 6.0 Designer nowy pakiet CAD Firma Siemens PLM Software wprowadzi a nowà konfiguracj oprogramowania NX NX Designer. NX Designer ma w pe ni zaimplementowanà innowacyjnà technik modelowania Synchronous Technology. Umo liwia ona m.in. parametryczne modelowanie z/lub bez u ycia historii tworzenia oraz bezpoêrednià dynamicznà edycj plików z innych systemów CAD. Pakiet CAD zawiera funkcje znane ju z wdra anych pakietów NX, czyli: Solid & Feature Modeling modelowanie bry owe Assembly Modeling z o enia, symulacje kinematyczne Straight Brake Sheet Metal gi cie blach Drafting tworzenie dokumentacji zaciemnienie 5 do spawania i ci cia gazowego zaciemnienie 8 do spawania mikroplazmà lub metodà TIG o bardzo niskim nat eniu pràdu. Najnowsze automatyczne filtry Speedglas 9100 majà wiele nowych funkcji, mi dzy innymi: funkcj u atwiajàcà spawanie punktowe funkcj dwustopniowego rozjaêniania si automatycznego filtra po zakoƒczeniu spawania funkcj blokady automatycznego filtra w po o eniu jasnym. Automatyczne filtry spawalnicze Speedglas 9100 zosta y wyposa one w dodatkowy, trzeci sensor Êwiat a, który zwi ksza niezawodnoêç reakcji filtra na Êwiat o uku spawalniczego. W celu precyzyjnego dostosowania parametrów pracy filtra do aktualnych warunków spawania liczb stopni czu oêci sensorów Êwiat a zwi kszono do 5. Process Solutions for Stress and Vibration pakiet do obliczeƒ MES True Shading narz dzia do wizualizacji Oprogramowanie zawiera równie modu Freeform Modeling przeznaczony do parametrycznego modelowania powierzchniowego. Pakiet wyposa ony jest w translatory bezpoêrednie (Solid Edge, SolidWorks, I-deas) i poêrednie: Parasolid, Step, Iges, Dwg, Dxf, Stl W stosunku do dotychczas znanych konfiguracji nie ma wersji p ywajàcej oraz narz dzi do PLM (Teamcenter Engineering), co nie ma istotnego znaczenia w przypadku klientów, którzy jeszcze nie u ywajà PDM. NX Designer jest dost pny równie w polskiej wersji j zykowej. 8 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 12/2009

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH

MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MAKSYMALNA WYDAJNOŚĆ MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH MŁOTY HYDRAULICZNE TYPU TXH SKONCENTROWANA MOC Solidność i precyzja Wysokowydajne młoty hydrauliczne Terex, poszerzające wszechstronność koparko-ładowarek,

Bardziej szczegółowo

EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000

EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000 EdgeCAM 12.0 PL Skrótowy opis nowości EdgeCAM 12.0 brak moŝliwości instalacji na Windows 2000 Uwaga!!! Aby zaktualizować EdgeCAM do wersji 12.0 wymagane jest posiadanie opieki technicznej przynajmniej

Bardziej szczegółowo

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia:

Geomagic Design X jest najbardziej wszechstronnym oprogramowaniem, które umożliwia: Geomagic Design X Oprogramowanie Geomagix Design X jest obecnie najbardziej wydajnym narzędziem w procesach inżynierii odwrotnej (RE - Reverse Engineering) opartych o zebrane skanerem 3d chmury punktów.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70

Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. ul. Ogrodowa 73 86-010 Koronowo Tel: +48 52 382 07 70 Przedsiębiorstwo WielobranŜowe GALKOR Sp. z o.o. galkor@galkor.pl www.galkor.pl Precyzyjna kontrola przebiegu procesu produkcyjnego Wizualizacja dająca pełen obraz produkcji Parametryzacja pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0

ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 ECDL Advanced Moduł AM3 Przetwarzanie tekstu Syllabus, wersja 2.0 Copyright 2010, Polskie Towarzystwo Informatyczne Zastrzeżenie Dokument ten został opracowany na podstawie materiałów źródłowych pochodzących

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW

DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA PRZEDSIĘBIORSTW Opole, 29.01.2016 r. Danuta Michoń Opolski Ośrodek Badań Regionalnych Badania z zakresu innowacji ujęte w PBSSP Podstawowe pojęcia Działalność innowacyjna przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH PROJEKTOWANIE PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Do celów projektowania naleŝy ustalić model procesu wytwórczego: Zakłócenia i warunki otoczenia Wpływ na otoczenie WEJŚCIE materiały i półprodukty wyposaŝenie produkcyjne

Bardziej szczegółowo

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1

Korzyści sklepu mobilnego. Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży. Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu. Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 Lambox Food Truck Korzyści sklepu mobilnego Błyskawiczne rozpoczęcie sprzedaży Doskonała forma reklamy i budowania prestiżu firmy Łatwość adaptacji wyposażenia sklepu 1 1 Zabudowa LAMBox LAMBox to jeden

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Mechaniczny obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2015/16 t Kierunek studiów: Inżynieria Produkcji Forma

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali

Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali Nowoczesne technologie - Program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali oraz budżetu państwa Nowoczesne w ramach Programu technologie Operacyjnego - Program

Bardziej szczegółowo

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO

LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO LABORATORIUM TECHNOLOGII NAPRAW WERYFIKACJA TULEJI CYLINDROWYCH SILNIKA SPALINOWEGO 2 1. Cel ćwiczenia : Dokonać pomiaru zuŝycia tulei cylindrowej (cylindra) W wyniku opanowania treści ćwiczenia student

Bardziej szczegółowo

Edycja geometrii w Solid Edge ST

Edycja geometrii w Solid Edge ST Edycja geometrii w Solid Edge ST Artykuł pt.: " Czym jest Technologia Synchroniczna a czym nie jest?" zwracał kilkukrotnie uwagę na fakt, że nie należy mylić pojęć modelowania bezpośredniego i edycji bezpośredniej.

Bardziej szczegółowo

Województwo Lubuskie, 2016 r.

Województwo Lubuskie, 2016 r. Województwo Lubuskie, 2016 r. Kursy kwalifikacyjne, szkolenia doskonalące dla nauczycieli w zakresie tematyki związanej z nauczanym zawodem. Studia podyplomowe itp. Np. uczelnie wyższe w przypadku szkoleń

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS

Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Środki unijne dla branży transportowej. Bezpłatny kurs EFS Celem głównym projektu jest podniesienie kwalifikacji z zakresu wdrażania rozwiązań proekologicznych u pracowników przedsiębiorstw branży TSL.

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu

Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Zarządzanie kosztami w dziale utrzymania ruchu Cele szkolenia Zapotrzebowanie na wykwalifikowanych menedżerów zarządzania procesami i kosztami utrzymania ruchu potęguje się wraz ze wzrostem postrzegania

Bardziej szczegółowo

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie.

Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach. Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych. do zastosowania w służbie zdrowie. Modułowy system aluminiowy o nieograniczonych możliwościach Nieograniczony wybór różnych urządzeń o dowolnych wymiarach do zastosowania w służbie zdrowie. PVS RVS System profili i połączeń dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010

Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator. 8 grudnia 2010 Wdrożenie systemu Inteligentnego Opomiarowania (AMI) w Energa-Operator 8 grudnia 2010 Agenda Cel i zakres wdrożenia Inteligentnego Opomiarowania Status projektu Standaryzacja i interoperacyjność Kluczowe

Bardziej szczegółowo

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci

Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii. Maksimum oszcz dnoêci Atlas Copco Systemy odzyskiwania energii Maksimum oszcz dnoêci Warto odzyskiwaç i oszcz dzaç Ze wzgl du na wzrost kosztów energii na Êwiecie zakłady produkcyjne nieustannie poszukujà mo liwoêci oszcz dzania

Bardziej szczegółowo

Elementy i funkcjonalno

Elementy i funkcjonalno Konsola operatora Konsola operatora zapewnia dost p do najwa niejszych informacji o po czeniu i aktualnym statusie abonentów, dzi ki czemu u atwia przekazywanie po cze. Konsola przewy sza swoimi mo liwo

Bardziej szczegółowo

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje

3M TM Wall Display. du o wi cej ni obraz. 3 Innowacje du o wi cej ni obraz 3 Innowacje Obraz, który trwa Po raz pierwszy jeden produkt àczy w sobie wszystkie urzàdzenia projekcyjne niezb dne w sali konferencyjnej. 3M Wall Display tworzy zupe nie nowà kategori

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice

Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice J. Bargiel, H. Grzywok, M. Pyzik, A. Nowak, D. Góralski Innowacyjna gospodarka elektroenergetyczna gminy Gierałtowice Streszczenie W artykule przedstawiono główne elektroenergetyczne innowacyjne realizacje

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Produkcją II

Zarządzanie Produkcją II Zarządzanie Produkcją II Dr Janusz Sasak Poziomy zarządzania produkcją Strategiczny Taktyczny Operatywny Uwarunkowania decyzyjne w ZP Poziom strategiczny - wybór strategii - wybór systemu produkcyjnego

Bardziej szczegółowo

Efektywność Energetyczna Festo. Jacek Paradowski

Efektywność Energetyczna Festo. Jacek Paradowski Efektywność Energetyczna Festo Jacek Paradowski 1 Grupa Festo Fakty i liczby: 1925 1955 30 000 10 000 61 16 700 >7 % obrotu 2015 2,28 mld Euro Rok założenia firmy Festo w Esslingen, Niemcy Festo wprowadza

Bardziej szczegółowo

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl

INNOFORM. Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz. www.innoform.pl INNOFORM Mi dzynarodowetargi Kooperacyjne Przemysłu Narz dziowo-przetwórczego 25-27kwietnia 2017, Bydgoszcz www.innoform.pl DoÊwiadczeni ORGANIZATORZY Bydgoski Klaster Przemysłowy oraz Targi w Krakowie

Bardziej szczegółowo

POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO

POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO POLSKA PLATFORMA BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO KONFERENCJA Rola prac badawczo-rozwojowych w obszarze bezpieczeństwa wewnętrznego państwa-zakończenie projektów realizowanych w ramach I konkursu NCB i R z obszaru

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja

Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja Przeciąganie Gratowanie Automatyzacja M A S C H I N E N F A B R I K P r z edsiębiorstw o Kim jest? Rausch jest średniej wielkości firmą rodzinną. Czym zajmuje się? Rausch jest wyspecjalizowanym producentem

Bardziej szczegółowo

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej

Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej Opis programu do wizualizacji algorytmów z zakresu arytmetyki komputerowej 3.1 Informacje ogólne Program WAAK 1.0 służy do wizualizacji algorytmów arytmetyki komputerowej. Oczywiście istnieje wiele narzędzi

Bardziej szczegółowo

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence.

Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. Informacje dla kadry zarządzającej Zobacz to na własne oczy. Przyszłość już tu jest dzięki rozwiązaniu Cisco TelePresence. 2010 Cisco i/lub firmy powiązane. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten dokument zawiera

Bardziej szczegółowo

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe.

Lekcja 173, 174. Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Lekcja 173, 174 Temat: Silniki indukcyjne i pierścieniowe. Silnik elektryczny asynchroniczny jest maszyną elektryczną zmieniającą energię elektryczną w energię mechaniczną, w której wirnik obraca się z

Bardziej szczegółowo

Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010

Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010 Roboty przemysłowe. Budowa i zastosowanie, wyd, 2 Honczarenko Jerzy WNT 2010 Wstęp 1. Rozwój robotyki 1.1. Rys historyczny rozwoju robotyki 1.2. Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

Politechnika Warszawska Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa Zamawiający: Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej 00-662 Warszawa, ul. Koszykowa 75 Przedmiot zamówienia: Produkcja Interaktywnej gry matematycznej Nr postępowania: WMiNI-39/44/AM/13

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA

EGZAMIN POTWIERDZAJ CY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 2014 CZ PRAKTYCZNA Nazwa kwalifikacji: Monta i eksploatacja komputerów osobistych oraz urz dze peryferyjnych Oznaczenie kwalifikacji: E.12 Numer zadania: 01 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpocz

Bardziej szczegółowo

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu

Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Techniki korekcyjne wykorzystywane w metodzie kinesiotapingu Jak ju wspomniano, kinesiotaping mo e byç stosowany jako osobna metoda terapeutyczna, jak równie mo e stanowiç uzupe nienie innych metod fizjoterapeutycznych.

Bardziej szczegółowo

Drukarki 3D firmy Z Corporation. 2010 Z Corporation

Drukarki 3D firmy Z Corporation. 2010 Z Corporation Drukarki 3D firmy Z Corporation 2010 Z Corporation Drukarki 3D firmy Z Corporation Podział Kolorowe drukarki proszkowe: Technologia 3DP Utwardzanie żywic światłem: Technologia DLP 2010 Z Corporation 2

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 Zapytanie ofertowe - Działanie PO IG 8.2 Warszawa, dnia 13.12.2013 r. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DO ZAPYTANIA KE1/POIG 8.2/13 ISTOTNE INFORMACJE O PROJEKCIE: Celem projektu "Wdrożenie zintegrowanego systemu

Bardziej szczegółowo

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com

Phargalis. Oferta dla przemys u farmaceutycznego. www.pl.airliquide.com Phargalis Oferta dla przemys u farmaceutycznego www.pl.airliquide.com GALIS PHAR Poszukujecie Paƒstwo ciàgle nowych rozwiàzaƒ w celu optymalizacji jakoêci i kosztów działalnoêci oraz zwi kszenia bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T.

Zaproszenie. Ocena efektywności projektów inwestycyjnych. Modelowanie procesów EFI. Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. 1 1 Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Ocena efektywności projektów inwestycyjnych Jerzy T. Skrzypek Kraków 2013 Jerzy T. Skrzypek MODEL NAJLEPSZYCH PRAKTYK SYMULACJE KOMPUTEROWE Kraków 2011 Zaproszenie

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny.

Rodzaj środka technicznego. Stan techniczny obiektu. Opis działania, przeznaczenie środka technicznego. Podstawa metodologiczna wyceny. UWAGA: DEKRA - Centrala 02-284 Warszawa, al. Krakowska 2A tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje

Bardziej szczegółowo

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37

VENDING. Oferta handlowo - usługowa. Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19. ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 VENDING Oferta handlowo - usługowa Vendeo - Vending Solutions Grupa Clean24.pl ul. Strażacka 39, 30-737 Kraków NIP: 679 299 98 37 Tel.: +48 602 74 37 74 Fax: +48 12 444 15 19 E-mail: info@vendeo.pl Web:

Bardziej szczegółowo

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w

2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w 2. OPIS EGZAMINU ZAWODOWEGO 2.1 Informacje ogólne o egzaminie potwierdzaj cym kwalifikacje w zawodzie 1. Egzamin potwierdzaj cy kwalifikacje w zawodzie jest przeprowadzany: a. z zakresu danej kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç!

elero VarioTec Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! VarioTec elero Instrukcja obs ugi Instrukcj nale y zachowaç! elero GmbH Antriebstechnik Linsenhofer Str. 59 63 D-72660 Beuren info@elero.de www.elero.com 309023 Nr. 18 100.3401/0604 Spis treêci Wskazówki

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem

Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego www.wm.uz.zgora.pl Oferta współpracy Wydziału Mechanicznego UZ z przemysłem Dziekan Wydziału Mechanicznego UZ Dr hab. inż. Sławomir Kłos, prof. UZ Instytut

Bardziej szczegółowo

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem

Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Harmonogramowanie projektów Zarządzanie czasem Zarządzanie czasem TOMASZ ŁUKASZEWSKI INSTYTUT INFORMATYKI W ZARZĄDZANIU Zarządzanie czasem w projekcie /49 Czas w zarządzaniu projektami 1. Pojęcie zarządzania

Bardziej szczegółowo

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH

NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH NAJWAŻNIEJSZE ZALETY LAMP DIODOWYCH Pozwalają zaoszczędzić do 80% energii elektrycznej i więcej! Strumień światła zachowuje 100% jakości w okresie eksploatacji nawet do 50.000 do 70.000 h tj. w okresie

Bardziej szczegółowo

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007

GEO-SYSTEM Sp. z o.o. GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości Podręcznik dla uŝytkowników modułu wyszukiwania danych Warszawa 2007 GEO-SYSTEM Sp. z o.o. 02-732 Warszawa, ul. Podbipięty 34 m. 7, tel./fax 847-35-80, 853-31-15 http:\\www.geo-system.com.pl e-mail:geo-system@geo-system.com.pl GEO-RCiWN Rejestr Cen i Wartości Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG

Piece rozp³ywowe. www.renex.com.pl. Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Piece rozp³ywowe Maschinen- und Vertriebs GmbH & Co.KG Historia SMT W ci¹gu ponad dwadziestu lat od powstania firmy w 1987 roku, nasze rodzinne przedsiêbiorstwo sta³o siê œwiatowym liderem w produkcji

Bardziej szczegółowo

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2

IMPORT PRZELEWÓW. 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2. 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 IMPORT PRZELEWÓW 1. Schemat dzia ania funkcji IMPORT PRZELEWÓW 2 2. Dodatkowe zabezpieczenia funkcjonalnoêci IMPORT PRZELEWÓW 2 3. Funkcja IMPORT PRZELEWÓW - najcz Êciej zadawane pytania 3 4. Import plików

Bardziej szczegółowo

Rodzaje i metody kalkulacji

Rodzaje i metody kalkulacji Opracowały: mgr Lilla Nawrocka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych w Zespole Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Miętnem mgr Maria Rybacka - nauczycielka przedmiotów ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc

PRAWA ZACHOWANIA. Podstawowe terminy. Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc PRAWA ZACHOWANIA Podstawowe terminy Cia a tworz ce uk ad mechaniczny oddzia ywuj mi dzy sob i z cia ami nie nale cymi do uk adu za pomoc a) si wewn trznych - si dzia aj cych na dane cia o ze strony innych

Bardziej szczegółowo

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM)

Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Badanie bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami trwałymi (BLDCM) Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z budową, zasadą działania oraz sterowaniem bezszczotkowego silnika prądu stałego z magnesami

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska

Zarządzanie projektami. wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska Zarządzanie projektami wykład 1 dr inż. Agata Klaus-Rosińska 1 DEFINICJA PROJEKTU Zbiór działań podejmowanych dla zrealizowania określonego celu i uzyskania konkretnego, wymiernego rezultatu produkt projektu

Bardziej szczegółowo

Rodzaj środka technicznego

Rodzaj środka technicznego DEKRA Polska - Centrala tel. (022) 577 36 13, faks (022) 577 36 36 Rzeczoznawca: Grzegorz Charko UWAGA: Ze względu na przeznaczenie dokumentu usunięto w nim wszelkie informacje dotyczące wartości pojazdu,

Bardziej szczegółowo

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014

Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Biuletyn techniczny Inventor nr 41 Generowanie kodów NC w środowisku Autodesk Inventor 2014 Opracowanie: Tomasz Jędrzejczyk 2014, APLIKOM Sp. z o.o. 94-102 Łódź ul. Nowe Sady 6 tel.: (+48) 42 288 16 00

Bardziej szczegółowo

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej

Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Oferta Siemens dla branży mleczarskiej Siemens Sp. z o.o. DF/PD Restricted Siemens AG 20XX All rights reserved. siemens.com/answers Oferta dla Przemysłu Zakłady przemysłowe oraz producenci maszyn Dlaczego

Bardziej szczegółowo

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe

Projekt MES. Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe Projekt MES Wykonali: Lidia Orkowska Mateusz Wróbel Adam Wysocki WBMIZ, MIBM, IMe 1. Ugięcie wieszaka pod wpływem przyłożonego obciążenia 1.1. Wstęp Analizie poddane zostało ugięcie wieszaka na ubrania

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Strona 1 z 5 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA ZAKUP LINII TECHNOLOGICZNEJ DO PRODUKCJI METALOWYCH KORON I MOSTÓW WYKONYWANYCH W TECHNOLOGII RAPID PROTOTYPING Projekt współfinansowany przez Unię Europejska z

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK INFORMATYK 312[01] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ

3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ 1.Wprowadzenie 3. BADA IE WYDAJ OŚCI SPRĘŻARKI TŁOKOWEJ Sprężarka jest podstawowym przykładem otwartego układu termodynamicznego. Jej zadaniem jest między innymi podwyższenie ciśnienia gazu w celu: uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja

Zarządzanie Zasobami by CTI. Instrukcja Zarządzanie Zasobami by CTI Instrukcja Spis treści 1. Opis programu... 3 2. Konfiguracja... 4 3. Okno główne programu... 5 3.1. Narzędzia do zarządzania zasobami... 5 3.2. Oś czasu... 7 3.3. Wykres Gantta...

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE

ANALOGOWE UKŁADY SCALONE ANALOGOWE UKŁADY SCALONE Ćwiczenie to ma na celu zapoznanie z przedstawicielami najważniejszych typów analogowych układów scalonych. Będą to: wzmacniacz operacyjny µa 741, obecnie chyba najbardziej rozpowszechniony

Bardziej szczegółowo

Nowości w module: BI, w wersji 9.0

Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Nowości w module: BI, w wersji 9.0 Copyright 1997-2009 COMARCH S.A. Spis treści Wstęp... 3 Obszary analityczne... 3 1. Nowa kostka CRM... 3 2. Zmiany w obszarze: Księgowość... 4 3. Analizy Data Mining...

Bardziej szczegółowo

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL

EGZEMPLARZ ARCHIWALNY WZORU UŻYTKOWEGO (12,OPIS OCHRONNY. (19) PL di)62974 B62D 57/02 (2006.01) Dudek Piotr, Włocławek, PL EGZEMPLARZ ARCHIWALNY RZECZPOSPOLITA POLSKA Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej (12,OPIS OCHRONNY WZORU UŻYTKOWEGO (21) Numer zgłoszenia: 114126 (22) Data zgłoszenia: 11.06.2003 (19) PL di)62974

Bardziej szczegółowo

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY

Krok I rozpoznanie potrzeb. Krok II obs uga prawna PROGRAM TOYOTA MOBILITY Krok I rozpoznanie potrzeb Podczas pierwszego spotkania z Klientem przygotowujemy ofert pod kàtem indywidualnego dostosowania oprzyrzàdowania auta oraz ewentualnego dofinansowania zakupu. Wspólnie z Klientem

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 PO Inteligentny Rozwój 2014-2020 Przyjęty w dniu 8 stycznia 2014 r. przez Radę Ministrów, Jeden z 6 programów operacyjnych zarządzanych z poziomu krajowego

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku.

Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. Specyfikacja dla Zadania 1: Kurs operatora obrabiarek CNC dla uczniów grupy I w ZSP nr 2 w Brzesku. 1. Liczba uczestników zajęć 10 uczniów 2. Czas trwania zajęć wynosi 160 godzin, w tym część teoretyczna

Bardziej szczegółowo

Kalkulator energetyczny dla jednostek samorządu terytorialnego

Kalkulator energetyczny dla jednostek samorządu terytorialnego www.ien.gda.pl e-mail: ien@ien.gda.pl Kalkulator energetyczny dla jednostek samorządu terytorialnego Leszek Bronk, Grzegorz Krot Instytut Energetyki Instytut Badawczy Oddział Gdańsk Projekty współfinasowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 215 11878 Poz. 1366 1366 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie rodzajów wyników pomiarów prowadzonych w zwiàzku z eksploatacjà instalacji lub urzàdzenia

Bardziej szczegółowo

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4

Metoda MIG/MAG MIG/MAG MAGSTER 161 MAGSTER 201. MAGSTER 250-4x4 MAGSTER 315-4x4 MIG/MAG Metoda MIG/MAG jest najwa niejszà technologià spawalniczà wykorzystywanà do pó automatycznego spawania stali konstrukcyjnych w glowych, stopowych oraz aluminium i jego stopów. G ówne zalety tej

Bardziej szczegółowo

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp

TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp TEST dla stanowisk robotniczych sprawdzający wiedzę z zakresu bhp 1. Informacja o pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy oraz o pracownikach wyznaczonych do wykonywania działań w zakresie

Bardziej szczegółowo

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650

SUPPORTING EQUIPMENT. LoopMaster EL650 D000056556/PL/B 1(10) PRODUCT DESCRIPTION LOOPMASTER EL650 1(10) SUPPORTING EQUIPMENT LoopMaster EL650 Słowa kluczowe: LoopMaster, płyty kanałowe, stropy sprężone, ściany, pętle transportowe 2(10) Zawartość: strona 1. Wprowadzenie... 3 1.1. Zalety... 4 1.2. Dane

Bardziej szczegółowo

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych

Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych Rekompensowanie pracy w godzinach nadliczbowych PRACA W GODZINACH NADLICZBOWYCH ART. 151 1 K.P. Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Zał. nr 5 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na usługa przeprowadzenia szkoleń CNC oraz CAE w ramach Centrum Transferu Technologii Zadanie nr Nazwa

Bardziej szczegółowo

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona

Audyt SEO. Elementy oraz proces przygotowania audytu. strona Audyt SEO Elementy oraz proces przygotowania audytu 1 Spis treści Kim jesteśmy? 3 Czym jest audyt SEO 4 Główne elementy audytu 5 Kwestie techniczne 6 Słowa kluczowe 7 Optymalizacja kodu strony 8 Optymalizacja

Bardziej szczegółowo

BRAN A NAPRAWCZA LAKIERY SAMOCHODOWE RM BASF

BRAN A NAPRAWCZA LAKIERY SAMOCHODOWE RM BASF BRAN A NAPRAWCZA LAKIERY SAMOCHODOWE RM BASF SZKOLENIA DLA LAKIERNIKÓW POZIOM I Czas szkolenia: 3 dni 8:30-13:00 CZ Âå TEORETYCZNA Proces przygotowania pod o a stalowego, aluminium, powierzchni ocynkowanej

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY

INSTRUKCJA SERWISOWA. Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport OPCJONALNY Wprowadzenie nowego filtra paliwa PN 874060 w silnikach ROTAX typ 912 is oraz 912 is Sport ATA System: Układ paliwowy OPCJONALNY 1) Zastosowanie Aby osiągnąć zadowalające efekty, procedury zawarte w niniejszym

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy)

Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) Instrukcja obsługi platformy zakupowej e-osaa (klient podstawowy) 1. Wejście na stronę http://www.officemedia.com.pl strona główną Office Media 2. Logowanie do zakupowej części serwisu. Login i hasło należy

Bardziej szczegółowo

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów

Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów Ćwiczenie 63 Wyznaczanie współczynnika sprężystości sprężyn i ich układów 63.1. Zasada ćwiczenia W ćwiczeniu określa się współczynnik sprężystości pojedynczych sprężyn i ich układów, mierząc wydłużenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ.

INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. INSTRUKCJA BHP PRZY RECZNYCH PRACACH TRANSPORTOWYCH DLA PRACOWNIKÓW KUCHENKI ODDZIAŁOWEJ. I. UWAGI OGÓLNE. 1. Dostarczanie posiłków, ich przechowywanie i dystrybucja musza odbywać się w warunkach zapewniających

Bardziej szczegółowo

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6

Moduł. Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 Moduł Rama 2D suplement do wersji Konstruktora 4.6 110-1 Spis treści 110. RAMA 2D - SUPLEMENT...3 110.1 OPIS ZMIAN...3 110.1.1 Nowy tryb wymiarowania...3 110.1.2 Moduł dynamicznego przeglądania wyników...5

Bardziej szczegółowo

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć

na otaczający świat pozytywnie wpłynąć nie tylko ekologia Słońce nieprzerwanie dostarcza energii, której zamiana na ciepło jest rozwiązaniem czystym i prostym. Dzisiejsze technologie są na tyle rozwinięte, aby energia słoneczna mogła być dostępna

Bardziej szczegółowo

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych

Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych Rotobrush air+ XPi - Urządzenie do czyszczenia systemów wentylacyjnych logo Rotobrush Zastosowanie: czyszczenie małych i średnich instalacji wentylacyjnych, w tym elastycznych przewodów typu flex OSPRZĘT:

Bardziej szczegółowo

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy.

Oferta. Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Oferent: FlowService Adresat: Oferta Przedmiot: System odczytu, transmisji i archiwizacji danych z ciepłomierzy i wodomierzy. Warszawa, lipiec 2006 Wstęp Przedmiotem niniejszej oferty jest wdrożenie systemu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011

REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 REGULAMIN ZADANIA KONKURENCJI CASE STUDY V OGOLNOPOLSKIEGO KONKURSU BEST EGINEERING COMPETITION 2011 Cel zadania: Zaplanować 20-letni plan rozwoju energetyki elektrycznej w Polsce uwzględniając obecny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska

ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI dr Magdalena Klimczuk-Kochańska 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI 1 RODZAJE DZIAŁAŃ REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE CHARAKTERYSTYKA I RODZAJE DZIAŁAŃ W PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124

Pozostałe procesy przeróbki plastycznej. Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Pozostałe procesy przeróbki plastycznej Dr inż. Paweł Rokicki Politechnika Rzeszowska Katedra Materiałoznawstwa, Bud. C, pok. 204 Tel: (17) 865-1124 Tłoczenie Grupy operacji dzielimy na: dzielenie (cięcie)

Bardziej szczegółowo

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux.

VLAN Ethernet. być konfigurowane w dowolnym systemie operacyjnym do ćwiczenia nr 6. Od ćwiczenia 7 należy pracować ć w systemie Linux. VLAN Ethernet Wstęp Ćwiczenie ilustruje w kolejnych krokach coraz bardziej złożone one struktury realizowane z użyciem wirtualnych sieci lokalnych. Urządzeniami, które będą realizowały wirtualne sieci

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ

REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ REGULAMIN PROMOCJI: BĄDŹ GOTÓW NA VAT! WYBIERZ SYMFONIĘ Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji Bądź gotów na VAT! Wybierz Symfonię (dalej: Promocja) jest firma Sage Sp. z o.o. w Warszawie, ul.

Bardziej szczegółowo

Budowa stanowiska laboratoryjnego do wyznaczenia Apertury Numerycznej światłowodu, charakterystyki źródeł oraz detektorów światła.

Budowa stanowiska laboratoryjnego do wyznaczenia Apertury Numerycznej światłowodu, charakterystyki źródeł oraz detektorów światła. Zespół Szkół Mechaniczno Elektrycznych im. Tadeusza Kościuszki w Rybniku ul. Kościuszki 23; 44-200 Rybnik Budowa stanowiska laboratoryjnego do wyznaczenia Apertury Numerycznej światłowodu, charakterystyki

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania...

Instalacja. Zawartość. Wyszukiwarka. Instalacja... 1. Konfiguracja... 2. Uruchomienie i praca z raportem... 4. Metody wyszukiwania... Zawartość Instalacja... 1 Konfiguracja... 2 Uruchomienie i praca z raportem... 4 Metody wyszukiwania... 6 Prezentacja wyników... 7 Wycenianie... 9 Wstęp Narzędzie ściśle współpracujące z raportem: Moduł

Bardziej szczegółowo

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI

ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI Ćwiczenie 18 ELEMENTY I UKŁADY PNEUMATYKI I HYDRAULIKI 1. Wstęp W różnego rodzaju maszynach produkcyjnych wyszczególnić można zasadniczo trzy rodzaje napędów: elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.

Bardziej szczegółowo

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM

PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM ZAWIESIA TEKSTYLNE SPANSET POLSKA PRZY PODNOSZENIU BEZPIECZEŃSTWO JEST PRIORYTETEM Transport i przenoszenie elementów o dużej masie i objętości oznacza dla firmy wydatki na atestowane produkty z zakresu

Bardziej szczegółowo