problemy nowoêci informacje

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "problemy nowoêci informacje"

Transkrypt

1 Konferencja Solid Edge with Synchronous Technology 2 24 wrzeênia 2009 r. w Warszawie odby a si konferencja na temat wprowadzenia najnowszej wersji Solid Edge with Synchronous Technology (fot.). W spotkaniu wzi o udzia ponad 120 u ytkowników, obecni byli równie partnerzy handlowi Siemens PLM Software. Pierwsza cz Êç konferencji, poprowadzona przez Tomasza J czarka z firmy Siemens PLM Software, dotyczy a nowoêci ostatniej wersji Solid Edge. Synchronous Technology (technologia synchroniczna) jest okreêlane jako prze om w tradycyjnym modelowaniu. Jest to technologia oparta na zupe nie nowym, innowacyjnym sposobie tworzenia produktów: àczy w sobie szybkoêç i elastycznoêç modelowania z pe nà kontrolà i przejrzystoêcià parametrycznego projektowania. Oprogramowanie pozwala na szybszà edycj modeli i wprowadzanie zmian aby zmieniç po o enie Êcianki, wystarczy jà wskazaç, a nast pnie wpisaç wymiar, o jaki chcemy jà przemieêciç. Mo na atwo edytowaç ka dy model przej ty z innych systemów CAD 3D. W Solid Edge wersji ST2 technologia synchroniczna zosta a zaadaptowana do nowych obszarów modelowania cz Êci i z o eƒ, a tak e projektowania elementów blaszanych. Wzmocnione zosta o skalowalne rozwiàzanie do zarzàdzania danymi (przez przeniesienie Solid Edge Insight do najnowszej platformy Microsoft Share- Point) oraz integracja z oprogramowaniem Teamcenter Express. Dzi ki wbudowanej nowej aplikacji do analiz in ynierskich Solid Edge Simulation oraz udoskonalonemu narz dziu do zarzàdzania dokumentacjà Solid Edge Insight, system Solid Edge with Synchronous Technology 2 jest rozwiàzaniem CAD 3D, które wielokrotnie przyspiesza proces projektowania nowych produktów. Solid Edge ST2 zdoby dwie presti owe nagrody: Design News 2009 Golden Mousetrap Best Product Award za najlepszy i najbardziej innowacyjny produkt oraz drugie miejsce w konkursie Manufacturing Business Technology s Innovation Insight 2009 równie za najbardziej innowacyjny produkt. Tematem drugiej cz Êci konferencji by y kompleksowe rozwiàzania PLM oferowane przez Siemens PLM Software. Zaprezentowany zosta przyk adowy scenariusz zarzàdzania projektem z wykorzystaniem systemu Teamcenter, który wspó pracujàc z Synchronous Technology, kontroluje proces zmian dokonywanych w oprogramowaniu Solid Edge. Teamcenter zarzàdza historià zmian zarówno w zakresie konstrukcyjnym, jak i technologicznym, co pozwala uporzàdkowaç obieg informacji w firmie. Ka da zmiana mo e byç po- Êwiadczona odpowiednim dokumentem (zlecenie projektowe, àdanie zmiany, protokó odbioru itp.) zgodnie z obowiàzujàcymi w firmie standardami i procesami. Zarówno Synchronous Technology, jak i Teamcenter to obs uga wielu obcych formatów in ynierskich, które stajà si w rozwiàzaniu Siemens PLM Software równoprawnym elementem ka dego projektu i to bez wzgl du na to, w jakim edytorze CAD zosta y stworzone. Solid Edge Simulation Solid Edge Simulation to nowe narz dzie do analizy metodà elementów skoƒczonych (MES). Wykorzystuje sprawdzonà technologi modelowania elementów skoƒczonych programu Femap. Solid Edge Simulation korzysta z tej samej geometrii i interfejsu u ytkownika co pozosta e aplikacje programu Solid Edge. Aplikacja umo liwia tworzenie oraz edytowanie siatek elementów skoƒczonych. Solid Edge Simulation pozwala tworzyç siatki ROK WYD. LXVIII ZESZYT 12/2009 3

2 dok adnie odwzorowujàce model bry owy (u ywajàc elementów tetraedrycznych) oraz dwuwymiarowe elementy powierzchniowe (shell), np. dla modeli arkusza blachy. U ytkownik mo e sterowaç siatkà elementów skoƒczonych oraz wymiarem Êcian elementów suwak wielkoêci siatki umo liwia dostosowanie wymiarów elementu do modelu symulacyjnego. Dodatkowo wykorzystujàc technologi synchronicznà Solid Edge mo na szybko dokonywaç zmian w modelu w celu uproszczenia analizowanej geometrii. W Solid Edge Simulation mo na nadaç warunki brzegowe, które sà niezb dne do stworzenia realistycznego Êrodowiska analiz. Utwierdzenia bazujà na geometrii i wyst pujà w nast pujàcych odmianach: trwa e, przypi te, bezobrotowe, symetryczne i cylindryczne. W zakresie obcià eƒ u ytkownik ma do wyboru obcià enia mechaniczne oraz temperatury niezb dne do przeprowadzenia analiz termalnych. WÊród mechanicznych obcià eƒ wyró niamy: si y, ciênienia oraz efekty wywo ane ruchem rotacyjnym i grawitacjà. Aplikacja Solid Edge Simulation u atwia nanoszenie obcià eƒ i utwierdzeƒ za pomocà opcji paska Quick Bar. Oprogramowanie pozwala na szybkie àczenie komponentów z o- enia. Podzespo y mogà byç po àczone za pomocà spoin klejonych lub za pomocà kontaktów liniowych. Materia y oraz ich w asnoêci mogà zostaç wybrane r cznie z bogatej biblioteki materia ów lub wczytane bezpoêrednio z modelu. W Solid Edge Simulation mo na dokonywaç analiz statycznych, modalnych oraz wyboczenia, u ywajàc solwera NX NASTRAN. Ponowne wykorzystanie obcià eƒ i utwierdzeƒ danego modelu zbudowanego z elementów skoƒczonych w celu przeprowadzenia innego rodzaju analiz jest bardzo proste dzi ki wykorzystaniu techniki przeciàgnij i upuêç. Wyniki obliczeƒ mogà byç prezentowane w formie graficznej (rys.) na wiele sposobów w postaci barwnych wykresów, które mogà byç równie animowane. U ytkownik ma mo liwoêç wprowadzenia zmian projektowych szybko i atwo. Solid Edge Simulation utrzymuje asocjatywnoêç pomi dzy systemem CAD a modelem MES, zapewniajàc utrzymanie zdefiniowanych obcià eƒ oraz ograniczeƒ po ka dej zmianie konstrukcyjnej. Siemens PLM Software wprowadza NX 7.0 z HD3D 7 paêdziernika 2009 roku firma Siemens PLM Software wprowadzi- a na rynek najnowszà wersj aplikacji NX, rozwiàzania firmy s u àcego do cyfrowego rozwoju produktu. Wraz z NX 7.0 Siemens wprowadza HD3D, otwarte, intuicyjne Êrodowisko, które pozwoli zespo om ds. rozwoju produktu doceniç wartoêç informacji pochodzàcych z systemu PLM. Wprowadzenie HD3D w NX 7.0 stanowi cz Êç kompleksowego podejêcia firmy Siemens PLM Software do opracowania nowego modelu analizy wizualnej. HD3D to bogate wizualnie Êrodowisko wspó pracujàce praktycznie z ka dym rodzajem danych PLM. Ârodowisko to jest wspólne dla oprogramowania NX i Teamcenter. Otwarta architektura tego rozwiàzania pozwoli równie na integracj z wieloma aplikacjami innych producentów. HD3D rozszerza mo liwoêci NX i Teamcenter w zakresie dostarczania wizualnych informacji, które sà potrzebne do zrozumienia, wspó pracy i podejmowania decyzji w rozproszonych po ca ym Êwiecie oêrodkach zajmujàcych si rozwojem produktu. HD3D pozwala na proste i intuicyjne zbieranie, porzàdkowanie i prezentacj informacji o produktach, co u atwia i przyspiesza podejmowanie wa nych decyzji. Wprowadzenie HD3D do oprogramowania NX pozwala u ytkownikom na zadawanie pytaƒ i ocen projektu produktu opartego na wszelkiego rodzaju danych dost pnych w Teamcenter lub NX, takich jak status wydania, próg wagowy, typ materia u, status dostaw itp. (rys.). Na przyk ad, u ytkownik NX mo e przygotowaç raport, szukajàc cz Êci, nad którymi trwajà w danej chwili prace, a które zosta y oznaczone jako realizowane zgodnie z harmonogramem lub opóênione. Na trójwymiarowym modelu NX produktu pod- Êwietlone zostanà wszystkie cz Êci, nad którymi prace sà opóênione o ponad tydzieƒ. Na ekranie poka à si równie interaktywne znaczniki, które prowadzà do bardziej szczegó owych informacji. Przy produktach sk adajàcych si z tysi cy cz Êci, taki wizualny feedback oraz interaktywne Êrodowisko pracy eliminuje koniecznoêç przeszukiwania zestawieƒ materia owych i raportów statusu. 4 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 12/2009

3 METAV Mi dzynarodowe Targi Techniki Produkcji i Automatyzacji odb dà si w Düsseldorfie w terminie lutego 2010 r. Targi METAV, które sà organizowane w cyklu dwuletnim, w latach parzystych, oferujà przeglàd mi dzynarodowej techniki produkcyjnej. Oferta targowa skierowana jest do bran y budowy maszyn. G ównymi tematami METAV sà obrabiarki do obróbki skrawaniem i obróbki plastycznej, systemy produkcji, narz dzia precyzyjne, zautomatyzowany przep yw materia ów, technologie komputerowe, elektronika przemys owa i osprz t. W nadchodzàcym roku organizator imprezy VDW (Zwiàzek Niemieckich Producentów Obrabiarek) przesunà termin targów na luty Dzi ki tej wczesnej dacie targi sà pierwszà mi dzynarodowà okazjà spotkaƒ ca ej bran y przetwórstwa metali w roku. ObecnoÊç na targach daje producentom szans wczesnego wprowadzenia nowoêci na rynek, co jest wa ne ze wzgl du na symptomy o ywienia koniunktury. Wed ug danych z paêdziernika br. zg osi o si prawie 400 wystawców i zarezerwowali oni oko o m 2 powierzchni wystawowej netto. Na cztery miesiàce przed rozpocz ciem imprezy oznacza to spadek o ok. 25% w liczbie wystawców i 35% w wynaj tej powierzchni w porównaniu z poprzednià edycjà targów. Jest to Mi dzynarodowe Targi Techniki Produkcji i Automatyzacji wynik lepszy od oczekiwanego w zwiàzku z trudnà sytuacjà rynkowà. Obecnie ca y przemys musi dostosowaç swoje struktury i zdolnoêci produkcyjne do zmniejszonego popytu. Obni ka kosztów i optymalizacja procesów w dalszym ciàgu zajmujà czo owe pozycje w codziennej dzia alnoêci. Mo na to osiàgnàç dzi ki inteligentnej i efektywnej technologii wytwórczej, z którà zaopatrzeniowcy i specjaliêci produkcyjni mogà zapoznaç si na METAV w Düsseldorfie i wykorzystaç zdobytà wiedz do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Atrakcjà targów METAV 2010 b dzie seminarium szlifierskie organizowane 25 lutego 2010 r. przez Instytut Obróbki Skrawaniem ISF przy Politechnice w Dortmundzie. W programie znajdà si referaty na temat maszyn, narz dzi i procesu szlifowania. Seminarium towarzyszyç b dzie wystawa specjalna Technologia szlifowania i obróbka precyzyjna. W ramach wystawy specjalnej Metal meets Medical na METAV 2010 firmy poka à obrabiarki, narz dzia i technik pomiarowà w cyfrowej fabryce, czyli ultranowoczesny aƒcuch produkcji urzàdzeƒ techniki medycznej, a wystawcy z bran : obróbki skrawaniem, laserów, techniki obróbki powierzchni, po àczeƒ, nap dów i automatyzacji, techniki pomiarów, zaprezentujà swoje rozwiàzania przyczyniajàce si do wzrostu rynku techniki medycznej. Wystaw uzupe ni fachowe forum z wyk adami i eksperckimi dyskusjami u ytkowników techniki medycznej. Na METAV 2010 swoje stoisko informacyjne mieç b dà znane klastery przemys owe z Nadrenii Pó nocnej Westfalii, m.in. Produkcja NRW, Automotive, instytuty energetyczne, energetyka oraz materia y Nano- Mikro. METAV 2010 we wspó pracy z VDI nachrichten organizuje po raz pierwszy 25 lutego dzieƒ rekrutacji dla techników, kierowników technicznych i m odej kadry in ynierskiej. Absolwenci szkó wy szych i m odzi in ynierowie b dà mieç szans poznania atrakcyjnych pracodawców z przemys u maszynowego, a przedsi biorstwa okazj, równolegle do w asnego udzia u w targach, przekonania do siebie zaanga owanych absolwentów i poczàtkujàcych w zawodzie. Fundacja edukacyjna VDW, która zajmuje si m odymi kwalifikowanymi kadrami dla przemys u maszynowego, pod has em Mechanik konstruktor maszyn mocarny zawód poszukiwaç b dzie m odych ludzi do zawodów technicznych. Specjalna wystawa prezentowaç b dzie tematyk technicznà w teorii i praktyce uczennicom i uczniom klas przyrodniczych z gimnazjów, liceów, szkó zawodowych i techników. ROK WYD. LXVIII ZESZYT 12/2009 5

4 Hydrauliczne uk ady hybrydowe Rexroth uk ady hamulcowe z hydrostatycznym odzyskiem energii Uk ady hamulcowe z hydrostatycznym odzyskiem energii (HRB) pozwalajà sprostaç coraz bardziej wymagajàcym przepisom dotyczàcym ochrony Êrodowiska, a tak e w znacznym stopniu obni yç koszty eksploatacji Êrodków transportu dzi ki zmniejszeniu zu ycia paliwa. Opracowany w firmie Bosch Rexroth system HRB magazynuje energi kinetycznà pojazdu w akumulatorach hydraulicznych. W wypadku hamowania mechanicznego energia zosta aby zmarnowana. Zmagazynowanà w akumulatorach hydraulicznych energi mo na nast pnie wykorzystaç do nap dzania pojazdu i w ten sposób zmniejszyç zu ycie energii pierwotnej oraz paliwa. Uk ady hamulcowe z hydrostatycznym odzyskiem energii mogà osiàgnàç pe ni swoich mo liwoêci pod warunkiem spe nienia nast pujàcych wymagaƒ: pojazdy o stosunkowo du ej masie, hamujàce z du à si à i cz stotliwoêcià, pozwalajàce na zmagazynowanie wielkich iloêci energii w bardzo krótkim czasie; du a cz stotliwoêç ruszania i hamowania na krótkich odcinkach drogi; ma e opory toczenia, umo liwiajàce zmagazynowanie maksymalnej energii hamowania. Zalety uk adów hamowania z odzyskiem energii (HRB): ni sza emisja zanieczyszczeƒ; zmniejszenie zu ycia uk adów hamulcowych i obni enie poziomu ha asu podczas hamowania; znaczàca redukcja kosztów eksploatacyjnych; du a niezawodnoêç dzia ania uk adu oraz niewielkie ryzyko wystàpienia awarii; prosta obs uga serwisowa podczas eksploatacji i d ugi okres ywotnoêci uk adu; rozwiàzanie zarówno dla maszyn prototypowych, jak i dla maszyn istniejàcych; zmniejszenie zu ycia paliwa w po àczeniu z oszcz dnoêcià energii; system niezale ny od rodzaju paliwa mo liwoêç stosowania w po- àczeniu z silnikami wysokopr nymi, benzynowymi i innymi; szeroki zakres pojazdów, w których mo e byç stosowany system HRB. Dla ci kich pojazdów pracujàcych w trybie krótkich cykli roboczych z cz stym ruszaniem z miejsca i zatrzymywaniem, firma Bosch Rexroth oferuje dwa odmienne systemy hamowania z hydrostatycznym odzyskiem energii (HRB) pozwalajàce na przechwytywanie energii hamowania. Równoleg y system HRB zosta opracowany specjalnie dla pojazdów, które nie majà adnego nap du hydrostatycznego. Elementy systemu HRB sà instalowane w pojeêdzie jako uk ad pomocniczy. Szeregowy system HRB jest stosowany w pojazdach wyposa onych w nap d hydrostatyczny. Elementy hydrauliczne u ywane w tym systemie sà uzupe niane o dwa akumulatory ciênieniowe, sterowanie i odpowiednie elementy technologii zaworowej. Zasada dzia ania równoleg ego systemu hamowania z odzyskiem energii (HRB) Magazynowanie energii hamowania Hydrauliczny zespó t okowo- -osiowy 1 jest sprz ony z mechanicznym uk adem przeniesienia nap du za poêrednictwem skrzyni przek adniowej 2. Podczas hamowania zespó t okowo-osiowy przekszta ca energi kinetycznà na hydraulicznà i pompuje ciecz hydraulicznà do akumulatora ciênieniowego 3, zwi kszajàc w ten sposób ciênienie w akumulatorze (rys. 1). Ponowne wykorzystanie zmagazynowanej energii w celu wspó dzia ania z podstawowym nap dem pojazdu Ciecz hydrauliczna pod ciênieniem, zmagazynowana w akumulatorze hydraulicznym, nap dza zespó t okowo-osiowy, który w tym momencie dzia a jako silnik. Energia hydrauliczna jest przekszta cana w energi kinetycznà. Zespó t okowo-osiowy ca y czas pozostaje sprz ony z mechanicznym uk adem przeniesienia nap du, a do ca kowitego roz adowania si akumulatora hydraulicznego. Blok zaworów sterujàcych 4 odpowiada za nadzór nad cyklem nape niania i roz adowania akumulatora oraz zabezpiecza akumulator przed nadmiernym ciênieniem. Sterownik elektroniczny 5 zarzàdza pracà systemu HRB. Podczas normalnego ruchu pojazdu system hamowania z hydrostatycznym odzyskiem energii jest odsprz glony od nap du (rys. 2). Podczas rozruchu pompa nap dowa 3 jest u ywana w charakterze tradycyjnego hydrostatycznego uk adu przekazania nap du. Ta pompa pracuje ca y czas w trybie oszcz dzania energii, dopóki ciecz hydrauliczna jest podawana do niej z akumulatora hydraulicznego. Blok zaworów sterujàcych 4 zabezpiecza akumulator przed nadmiernym wzrostem ciênienia i steruje procesem nape niania i roz adowania akumulatorów. Pracà systemu HRB zarzàdza sterownik elektroniczny 5 (rys. 3). Rys. 1 Rys. 2 6 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 12/2009

5 Rys. 3 METAL, ALUMINIUM & NONFERMET, CONTROL-TECH 2009 Na prze omie wrzeênia i paêdziernika odby y si na terenie Targów Kielce X Targi Przemys owej Techniki Pomiarowej CONTROL-TECH. Fot. 1 (fot. mj) Swojà ofert prezentowa y najwi ksze w Polsce firmy zajmujàce si dystrybucjà pomiarowych maszyn wspó rz dnoêciowych, r cznych przyrzàdów pomiarowych, urzàdzeƒ do badaƒ materia owych i oprogramowania. Podczas targów mo na by o zobaczyç mi dzy innymi twardoêciomierze, mikroskopy inspekcyjne i pomiarowe, urzàdzenia do pomiaru chropowatoêci, wagi przemys owe, narz dzia, wiskozymetry laboratoryjne i przemys owe oraz wiele innych urzàdzeƒ zwiàzanych z kontrolà jakoêci i pomiarami. Zwiedzajàcy mogli zapoznaç si z produktami Êwiatowych firm specjalizujàcych si w technikach pomiarowych. Firma ELHYS zaprezentowa a ofert MTS Systems producenta maszyn i urzàdzeƒ do badaƒ wytrzyma oêciowych materia ów, podzespo ów i konstrukcji (fot. 1). Maszyny wytrzyma oêciowe oraz ró nego typu twardoêciomierze znalaz y si w ofercie firmy Zwick Roell. EC Test Systems oferowa a bogaty zestaw rozwiàzaƒ pomiarowych z zakresu drgaƒ i akustyki. Ramiona pomiarowe, skanery 3D, trackery laserowe mo na by o zobaczyç na stoisku firmy HEXA- GON METROLO- GY. Tradycyjnie targom towarzyszy- y bran owe spotkania i konferencje. W tym roku przygotowa y je firmy TQMSOFT i ELHYS oraz patron honorowy wystawy Politechnika Âwi tokrzyska. Ponadto patronat nad imprezà objà Prezes Polskiego Centrum Badaƒ i Ceryfikacji oraz G ówny Urzàd Miar. W tym samym czasie odby y si XV Mi dzynarodowe Targi Technologii dla Odlewnictwa METAL oraz VIII Mi dzynarodowe Targi Aluminium i Technologii, Materia- ów i Produktów Metali Nie elaznych ALUMINIUM & NONFERMET. W targach wzi o udzia 400 wystawców z 27 krajów. Wiele firm zaprezentowa o nowe produkty. Firma Rösler Oberflächentechnik przedstawi a wibratory ko owe (fot. 2) o wysokiej pr dkoêci ze zwi kszonym efektem szlifowania, zapewniajàce usuni cie wi kszej warstwy materia u a o 50%. Te nowoczesne urzàdzenia pozwalajà na to, aby zarówno ma e, jak i bardzo du e elementy mog y byç poddane obróbce szybko i wydajnie. Typowymi zastosowaniami tych urzàdzeƒ sà: gratowanie, szlifowanie, zaokràglanie kraw dzi, czyszczenie, usuwanie zgorzeliny i odt uszczanie wyrobów t oczonych, odlewów i odkuwek wykonanych z materia ów wymagajàcych usuni cia warstwy o znacznej gruboêci z obrabianej powierzchni. Natomiast DACPOL zaprezentowa innowacyjnà stacjonarnà kamer termowizyjnà. Urzàdzenie mierzy temperatur w czasie rzeczywistym w zakresie od -20 do 300 C. Komunikuje si z oprogramowaniem zainstalowanym na PC przy u yciu sieci LAN. Oprogramowanie pozwala na po àczenie 4 kamer. Firma RSI przedstawi a materia AL85PLUS àczàcy bez u ycia Fot. 2 (fot. mj) ROK WYD. LXVIII ZESZYT 12/2009 7

6 Fot. 3 (fot. mj) topnika wszystkie stopy aluminium oraz ocynkowane elazo ze stopami aluminium. Dzi ki temperaturze lutu mi kkiego (380 C 420 C w zale noêci od stopu) nie nast puje spaczenie przedmiotu obrabianego i uzyskuje si wytrzyma oêç do 85 N/mm 2. AL85PLUS mo na wykorzystywaç mi dzy innymi w przemyêle, odlewniach, warsztatach naprawczych (samochody, motocykle), bu- dowie modeli oraz w ogólnych naprawach. Firma ESK oferowa- a klientom nowe materia y dla przemys u metalurgicznego, m.in. dwuborek tytanu nowej generacji, który w przeciwieƒstwie do poprzednich odmian nie ma fazy àczàcej ziarna, co zwi ksza jego odpornoêç na korozj w ciek ym kryolicie. Ró ne odmiany grafitu, elazostopy, polimery, kompozyty oraz w ókna ceramiczne prezentowa a firma SINOGRAF. Na targach nie zabrak o równie specjalistycznego sprz tu (fot. 3), pieców, obrabiarek oraz drobnych narz dzi. Przy bica spawalnicza Speedglas TM czwartej generacji W najnowszej przy bicy Speedglas 9100 firmy 3M wprowadzono 37 nowych rozwiàzaƒ konstrukcyjnych, 38 usprawnieƒ oraz 4 nowe opatentowane rozwiàzania. Jednym z nowych rozwiàzaƒ jest nag owie przy bicy, które zosta o zaprojektowano tak, by by a ona jak najbardziej stabilna, a efekt dêwigni zminimalizowany. Dzi ki temu si y oddzia ujàce na szyj i kark spawacza zosta y zmniejszone. Zastosowane dwie taêmy nag owia zwi kszajà stabilnoêç przy bicy, powodujàc, i jest ona znacznie l ejsza. Z kolei odpowiedni kszta t nag owia sprawia, i przy bica Speedglas 9100 nie uciska wra liwych punktów na g owie. Specjalna elastyczna konstrukcja nag owia w sposób samoczynny dopasowuje si do kszta tu g owy. W najnowszym modelu automatycznej przy bicy spawalniczej wprowadzono efektywny system oddychania, dzi ki czemu jakoêç powietrza wewnàtrz przy bicy jest lepsza ni dotychczas. W celu zwi kszenia szerokoêci pola widzenia, jak i podniesienia poziomu bezpieczeƒstwa pracy powi kszono boczne szybki SideWindows (opatentowane przez 3M). Dodatkowo, ulepszono automatyczne filtry spawalnicze. Innowacjà jest filtr Speedglas 9100XX o najwi kszym polu widzenia wynoszàcym 73 x 107 mm. Wszystkie trzy modele (9100V, 9100X oraz 9100XX) automatycznych filtrów cechujà si bardzo wysokà jakoêcià wykonania, a tak e majà najwy szà klas optycznà (1/1/1/2 wg EN 379). W filtrach zastosowano dwa dodatkowe stopnie zaciemnienia: NX 6.0 Designer nowy pakiet CAD Firma Siemens PLM Software wprowadzi a nowà konfiguracj oprogramowania NX NX Designer. NX Designer ma w pe ni zaimplementowanà innowacyjnà technik modelowania Synchronous Technology. Umo liwia ona m.in. parametryczne modelowanie z/lub bez u ycia historii tworzenia oraz bezpoêrednià dynamicznà edycj plików z innych systemów CAD. Pakiet CAD zawiera funkcje znane ju z wdra anych pakietów NX, czyli: Solid & Feature Modeling modelowanie bry owe Assembly Modeling z o enia, symulacje kinematyczne Straight Brake Sheet Metal gi cie blach Drafting tworzenie dokumentacji zaciemnienie 5 do spawania i ci cia gazowego zaciemnienie 8 do spawania mikroplazmà lub metodà TIG o bardzo niskim nat eniu pràdu. Najnowsze automatyczne filtry Speedglas 9100 majà wiele nowych funkcji, mi dzy innymi: funkcj u atwiajàcà spawanie punktowe funkcj dwustopniowego rozjaêniania si automatycznego filtra po zakoƒczeniu spawania funkcj blokady automatycznego filtra w po o eniu jasnym. Automatyczne filtry spawalnicze Speedglas 9100 zosta y wyposa one w dodatkowy, trzeci sensor Êwiat a, który zwi ksza niezawodnoêç reakcji filtra na Êwiat o uku spawalniczego. W celu precyzyjnego dostosowania parametrów pracy filtra do aktualnych warunków spawania liczb stopni czu oêci sensorów Êwiat a zwi kszono do 5. Process Solutions for Stress and Vibration pakiet do obliczeƒ MES True Shading narz dzia do wizualizacji Oprogramowanie zawiera równie modu Freeform Modeling przeznaczony do parametrycznego modelowania powierzchniowego. Pakiet wyposa ony jest w translatory bezpoêrednie (Solid Edge, SolidWorks, I-deas) i poêrednie: Parasolid, Step, Iges, Dwg, Dxf, Stl W stosunku do dotychczas znanych konfiguracji nie ma wersji p ywajàcej oraz narz dzi do PLM (Teamcenter Engineering), co nie ma istotnego znaczenia w przypadku klientów, którzy jeszcze nie u ywajà PDM. NX Designer jest dost pny równie w polskiej wersji j zykowej. 8 ROK WYD. LXVIII ZESZYT 12/2009

110 lat Politechniki Gdaƒskiej

110 lat Politechniki Gdaƒskiej 110 lat Politechniki Gdaƒskiej Obchodzàca w bie àcym roku jubileusz 110 lat istnienia Politechnika Gdaƒska jest jednà z najstarszych uczelni technicznych w Polsce. Uroczysta inauguracja dzia alnoêci Królewsko-Pruskiej

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Nowe technologie na targach STOM i CONTROL-STOM Ponad 400 firm z 25 krajów z ca ego Êwiata spotka o si na pi ciu wystawach zwiàzanych z obróbkà blach, metali, spawalnictwem, ochronà powierzchni i technikami

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje Targi Innowacje Technologie Maszyny 2012 Poznaƒ, 29.05 1.06.2012 Przez 4 dni targowe w Poznaniu prezentowana by a bogata oferta nowoczesnego przemys u (fot. 1). Podczas ITM Polska 2012 pokazano sprz t

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Polska Platforma Technologiczna Procesów Produkcyjnych koncepcja i za o enia organizacyjne W lutym 2004 r. powo ano oficjalnie Polskà Platform Technologicznà Procesów Produkcyjnych, organizacj zrzeszajàcà

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE. klientom stàd nowa nazwa tych metod. Projekt Custom-Fit ma doprowadziç Projekt Custom-Fit Czy cz owiek o nietypowych proporcjach cia a mo e liczyç na odpowiednio dobrany implant lub protez medycznà? Czy mo e zamówiç dla siebie odpowiednio du y lub ma y kask albo siode ko

Bardziej szczegółowo

Ca kowicie zintegrowana automatyka

Ca kowicie zintegrowana automatyka Ca kowicie zintegrowana automatyka G ówne zalety systemu : bazuje na znanych komponentach SIMATIC S7, koszty komponentów oraz systemu in ynierskiego sà niskie zapewnia wprowadzanie zmian sprz towych, programowych,

Bardziej szczegółowo

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS

ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS ORACLE MOBILE SUPPLY CHAIN APPLICATIONS Aplikacje Mobilnego aƒcucha Dostaw (MSCA) umo liwiajà u ytkownikom wykonywanie transakcji magazynowych i dzia aƒ w obszarze produkcyjnym poprzez zastosowanie przenoênych

Bardziej szczegółowo

problemy nowoêci informacje

problemy nowoêci informacje PROTEUS program budowy zrobotyzowanego systemu wspierajàcego dzia ania s u b ratowniczych i odpowiedzialnych za bezpieczeƒstwo publiczne Celem projektu PROTEUS jest stworzenie systemu, który b dzie wspiera

Bardziej szczegółowo

Rynek automatyki przemys owej w Polsce

Rynek automatyki przemys owej w Polsce >>> ABB Review: Budowniczowie nadwozi str. 22 Paêdziernik 2002 nr 2 Przyszed czas na Be chatów II str. 4 Rynek automatyki przemys owej w Polsce str. 14 ISSN 1644-4094 www.abb.pl Spis treêci Wydarzenia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM

Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM Projektowanie technologiczne za pomocà systemów CAD/CAM KRZYSZTOF TUBIELEWICZ ANDRZEJ ZABORSKI Coraz powszechniejsze wprowadzanie do praktyki przemys owej systemów CAD/CAM zrewolucjonizowa o pod koniec

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych.

POÂREDNIK budowlany (95) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY. Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych. INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (95) 12012 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t strona 28 Wynajem, sprzeda i serwis maszyn budowlanych W numerze m. in.:

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE

PROBLEMY, NOWOÂCI, INFORMACJE Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju Narodowe Centrum Badaƒ i Rozwoju (NCBiR) dzia a od 1 lipca 2007 r. na mocy ustawy z dnia 15 czerwca 2007 r. o Narodowym Centrum Badaƒ i Rozwoju (DzU z 2007 r. nr 115, poz.

Bardziej szczegółowo

Alcatel OmniPCX 4400

Alcatel OmniPCX 4400 Alcatel OmniPCX 4400 W I Z J A Czy istnieje... Czy istnieje system komunikacyjny, który jest Jest taki system. w stanie usprawniç dzia anie ka dego pracownika firmy, Nazywa si Alcatel OmniPCX 4400 i jest

Bardziej szczegółowo

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA

ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA ENERGA-OPERATOR SA PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ETAPU WDRO ENIA SYSTEMU INTELIGENTNEGO OPOMIAROWANIA Gdaƒsk, paêdziernik 2014 r. SPIS TREÂCI I. Streszczenie 4 II. Przygotowanie oraz opis inwestycji 6 1. Studium

Bardziej szczegółowo

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED

Widzieç wi cej. OÊwietlenie LED ISSN 1731-9366 Magazyn Klubu Âwiat a www.klubswiatla.pl nr 2 (8) / 26 wydawany przez Philips Lighting Poland S.A. O/K trzyn e OÊwietlenie LED Nowe rozwiàzania w oêwietleniu LED - str.6 Systemy i komponenty

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009

MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 Autonaprawa ISSN 1897-3280 MIESI CZNIK BRAN OWY STYCZE 2009 KONKURS! Do wygrania: cyfrowy aparat fotograficzny 3 zestawy upominków firmy GG Profits str. 35 Przeglàdy aktualnych ofert: sieci warsztatowe

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD

Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD Diagnostyka pok adowa standard OBD II/EOBD opracowanie mgr in. Stefan Myszkowski Wydawnictwo INSTALATOR POLSKI PREZES mgr W adys aw Polesiƒski REDAKTOR NACZELNY mgr in. Krzysztof Trzeciak e-mail: k.trzeciak@automotoserwis.com.pl

Bardziej szczegółowo

Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych

Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych Rozwój metodologii prac projektowych z zastosowaniem zaawansowanych systemów CAD/CAM/CAE na przyk adzie projektów konkursowych WOJCIECH SKARKA Ciàg y rozwój zaawansowanych systemów CAD/ CAM/CAE oraz coraz

Bardziej szczegółowo

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj

Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM w logistyce dystrybucji Pawe Zajàc SYSTEMY INFORMATYCZNE W poszukiwaniu KORZYSTNYCH rozwiàzaƒ Szacuje si, e globalne wydatki na implementacj CRM si gnà ok. 20 miliardów dolarów do 2005 r. Wed ug wielu

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002

KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 MAGAZYN INFORMACYJNY VOLVO POLSKA, SAMOCHODY CI AROWE KIERUNEK VOLVO LISTOPAD GRUDZIE 2002 NR 7/31 UWAGA! W ÂRODKU NUMERU KARTKI ÂWIÑTECZNE GDZIE RODZÑ SI GWIAZDY VOLVO ZABUDOWANE YCIE W KANA ACH OSIÑGI

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK

POÂREDNIK budowlany (93) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA ISSN 1427-213X. WRZESIE -PAèDZIERNIK INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (93) 52011 ISSN 1427-213X WRZESIE -PAèDZIERNIK m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t W numerze m. in.: 6. Kopalnia granitu Kwarc z Kostrzy ko o Strzegomia

Bardziej szczegółowo

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW

Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW Automatyzacja pracy maszyn roboczych badania w IMRC PW DARIUSZ DÑBROWSKI HENRYK DOBROWOLSKI JAN SZLAGOWSKI Od 1986 roku zespó kierowany przez prof. J. Szlagowskiego prowadzi prace w bardzo szerokiej dziedzinie,

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6

Spis treêci W SKRÓCIE. Lotnisko Modlin dodaj do ulubionych 3. Skonsolidowany potencja 4. atwy w obs udze... nawet w r kawicach 6 Na ok adce: Prezes Radmoru, A. Synowiecki, na targach MSPO 2012 prezentuje goêciom radiostacje Szanowni Paƒstwo, Witamy w kolejnym numerze biuletynu Info-Radmor. Przedstawiamy w nim nowoêci z naszej oferty

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE. Radiostacje programowalne 3. Aster 2012 9. Nowe stacje bazowe TETRA 10. Bez anteny nie ma àcznoêci 12. o nierz przysz oêci 14

Spis treêci W SKRÓCIE. Radiostacje programowalne 3. Aster 2012 9. Nowe stacje bazowe TETRA 10. Bez anteny nie ma àcznoêci 12. o nierz przysz oêci 14 Szanowni Czytelnicy, Witamy w 30 ju numerze biuletynu Info-Radmor. Zapraszamy do lektury m.in. artyku u opublikowanego w zesz ym roku w miesi czniku RAPORT. Wojsko, Technika, ObronnoÊç traktujàcy o potrzebie

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku

Miko ajowe Êwi to w Szymbarku fot. Z archiwum ARP Na ok adce: UroczystoÊç podpisania umowy inwestycyjnej; od lewej stojà: A. Synowiecki (prezes Radmoru), W. Dàbrowski (prezes ARP), P. Wojciechowski (prezes WB); siedzi: A. Szortyka

Bardziej szczegółowo

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W

SCALANCE W. Katalog skrócony marzec 2007 SCALANCE W SCALANCE W ddddddddddd ddddddddddd ddddddddddddd dddddddddd, ddddddd, dddddddddd Katalog skrócony marzec 2007 simatic net SCALANCE W SCALANCE skalowalna wydajnoêç Filozofia Ca kowicie Zintegrowanej Automatyki

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA

FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia IP Cisco AVVID FUNKCJONALNOÂå OSZCZ DNOÂCI ZASTOSOWANIA Telefonia IP Cisco Telefonia nowej generacji telefonia

Bardziej szczegółowo

Spis treêci W SKRÓCIE

Spis treêci W SKRÓCIE Szanowni Czytelnicy, Dzi kujemy bardzo, e wzi liêcie do r ki nasz biuletyn. Mamy nadziej, e ka dy znajdzie dla siebie ciekawà informacj, która zach ci Paƒstwa do kontaktu z nami. Przedstawiamy te najêwie

Bardziej szczegółowo